English
Hungarian
Ügyszám:
.
756/B/2009
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 8/2010. (I. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/23
.
A döntés kelte: Budapest, 01/26/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára   irányuló  indítványok   tárgyában   meghozta   a
   következő
                                  
                            határozatot:
                                  
   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egyes nagy értékű
   vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény
   1.  § (1) bekezdésének „lakóingatlan,” szövegrésze, 2. § 1-10.,
   14.,  16-17., 19-22. pontja, 4-16. §-a, továbbá 1. és 2.  számú
   melléklete alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket a  törvény
   kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.
   Az  egyes  nagy  értékű  vagyontárgyakat terhelő  adóról  szóló
   2009.  évi  LXXVIII.  törvény 1.  §  (1)  bekezdése  az  alábbi
   szövegezéssel marad hatályban:
   „1.  §  (1)  Adóköteles az e törvény szerinti vízi jármű,  légi
   jármű, nagy teljesítményű személygépkocsi.”

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az adózás rendjéről
   szóló   2003.   évi  XCII.  törvény  33.  §  (10)  bekezdésének
   „lakóingatlan,”  szövegrésze,  33.  §  (11)  bekezdése,  33.  §
   (12) bekezdésének „— a (11) bekezdés szerinti esetet kivéve  —”
   és  „lakóingatlanról,” szövegrésze, 129. § (2)-(3) bekezdése és
   168.  § (8) bekezdése alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket
   az  egyes  nagy  értékű  vagyontárgyakat terhelő  adóról  szóló
   2009.   évi   LXXVIII.  törvény  kihirdetésére  visszamenőleges
   hatállyal megsemmisíti.
   Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 33. § (10) és
   (12) bekezdése az alábbi szövegezéssel marad hatályban:
   „(10)   A  magánszemély  adózó  —  amennyiben  adóját   nem   a
   munkáltatója  állapítja  meg  vagy  nem  él  az  egyszerűsített
   bevallás  lehetőségével — az egyes nagy értékű  vagyontárgyakat
   terhelő  adót a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában,  a
   nem  magánszemély adózó a társasági adóról szóló  bevallásában,
   az  egyszerűsített  vállalkozói adó  alanya  az  egyszerűsített
   vállalkozói   adó   bevallásában  —  az   egyes   nagy   értékű
   vagyontárgyakat  terhelő  adóról szóló  törvény  szerinti  vízi
   jármű,  légi  jármű, illetve nagy teljesítményű személygépkocsi
   azonosító  adatainak a feltüntetésével — az adóévre vonatkozóan
   állapítja   meg  és  vallja  be.  Ha  az  egyes   nagy   értékű
   vagyontárgyakat  terhelő  adó alanya személyi  jövedelemadóról,
   társasági  adóról,  illetve egyszerűsített  vállalkozói  adóról
   szóló  bevallás  benyújtására nem kötelezett —  ideértve  az  e
   törvény    31.    §    (5)-(6)   bekezdéseiben    meghatározott
   nyilatkozattételre jogosult adóalanyokat is  —,  továbbá  ha  a
   magánszemély  adóalany  személyi jövedelemadóját  a  munkáltató
   állapítja meg vagy él az egyszerűsített bevallás lehetőségével,
   az  egyes  nagy  értékű  vagyontárgyakat  terhelő  adóbevallás-
   benyújtási   kötelezettségét  a   külön   az   erre   a   célra
   rendszeresített nyomtatványon az adóév május 20-áig teljesíti.”
   „(12)  Nem köteles az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő
   adóról   bevallást  benyújtani  az  az  adóalany,  akit  teljes
   személyes mentesség illet meg, továbbá nem kell bevallást  adni
   arról   a   vízi  járműről,  légi  járműről,  nagyteljesítményű
   személygépkocsiról,  amely után adófizetési  kötelezettség  nem
   áll fenn.”

   3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  lakóingatlanok
   adójának  bevallásához  felhasználható becsült  forgalmi  érték
   közléséről   szóló   242/2009.   (X.   29.)   Korm.    rendelet
   alkotmányellenes,   ezért  azt  kihirdetésére   visszamenőleges
   hatállyal megsemmisíti.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  az egyes nagy értékű  vagyontárgyakat
   terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 3. §-a, 17.  §-
   a, 20-21. §-a, 23. §-a, 27. §-a, 29. §-a, 32-34. §-a és 36. §-a
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz számos indítványt terjesztettek elő  az
    egyes   nagy   értékű  vagyontárgyakat  terhelő  adóról   szóló
    2009.    évi   LXXVIII.   törvény   (a   továbbiakban:   Nért.)
    rendelkezései   alkotmányellenességének   megállapítására    és
    megsemmisítésére.
    1.  Az  indítványozók túlnyomó többsége a Nért.  lakóingatlanok
    adójával    kapcsolatos    rendelkezéseit    kifogásolta.     A
    lakóingatlanok  adójával  kapcsolatos  indítványok  lényege   a
    következőképpen foglalható össze:

    1.1. Több indítványozó kifogásolta a Nért. azon rendelkezéseit,
    amelyek   a   lakóingatlanok  adójának  alapját,   illetve   az
    adófizetésre kötelezett adóalanyi kört határozzák meg, valamint
    szankció alkalmazását teszik lehetővé.
    Az  indítványozók kifejtették, hogy a Nért. 15-16. §-a, illetve
    1.   és   2.   számú   melléklete   alapján   kiszámítható    a
    lakóingatlanoknak   a  törvényhozó  által  vélelmezett   értéke
    (számított érték), de ugyanakkor a Nért. 10. §-a értelmében  az
    adó   alapja   nem   az  előbbi  számított   érték,   hanem   a
    lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi  értéke.
    Utaltak továbbá arra, hogy a Nért. 2. § 10. pontja definiálja a
    forgalmi érték fogalmát. A Nért. 15. §-a alapján az adóalany  e
    törvényi  definíció  figyelembe  vételével  köteles  a  konkrét
    ingatlant  illetően az adó alapjául szolgáló  forgalmi  értéket
    megállapítani,  illetve  bevallani, s adóbevallása  alapján  az
    adót megfizetni.
    Az  indítványozók  a fentiekkel kapcsolatban  azt  sérelmezték,
    hogy  a  Nért.  alapján nem egyértelmű, miként  lehet  pontosan
    megállapítani az adó alapját, vagyis a lakóingatlanok  forgalmi
    értékét. Az adóalap bizonytalansága következtében az adóhatóság
    az  adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése során korlátlan
    mérlegelési  joggal  rendelkezik,  mely  sérti  a  jogbiztonság
    elvét.  Ezen  túlmenően az adóztatott vagyon  és  az  adóztatás
    közvetlen  kapcsolatának követelményére figyelemmel a vagyonadó
    pontosan  meg  nem  határozható összegű  alapja  ellentétes  az
    arányos közteherviselés elvével.
    Az indítványozók az ismertetett rendelkezésekkel összefüggésben
    a  jogbiztonság  elvébe ütközőnek tartották  továbbá,  hogy  az
    adóalany  a  Nért. 39-40. §-a alapján szankcionálható,  ha  nem
    tudja   pontosan,   vagyis  az  adóhatóság   által   utólagosan
    megállapított   forgalmi  értékkel  azonosan   meghatározni   a
    lakóingatlan  forgalmi értékét. Sérti szerintük a  jogbiztonság
    elvét,  hogy  a törvényhozó bizonytalan feltételekhez  köti  az
    adófizetési  kötelezettséget, mely  kötelezettség  elmulasztása
    esetén  szankciót  helyez  kilátásba. A  jogbiztonság  sérelmét
    jelenti  továbbá, hogy nincs rögzítve, miként bizonyíthatja  az
    adóalany az általa megállapított forgalmi érték helyességét.
    Mindezek   alapján   az  indítványozók  a   Nért.   hivatkozott
    rendelkezéseivel    összefüggésben   az    Alkotmány    2.    §
    (1) bekezdésének és 70/I. §-ának sérelmét kérték megállapítani.
    Az  egyik  indítványozó  ezen  túlmenően  az  Alkotmány  57.  §
    (1)  bekezdésével,  azaz  a  bírósághoz  fordulás  jogával   is
    ellentétesnek   tartotta  azt,  hogy  a   Nért.   alapján   nem
    egyértelmű, miként lehet a forgalmi érték helyes megállapítását
    bizonyítani.

    1.2.  Az indítványozók a Nért. 10. §-ával és 2. § 10. pontjával
    összefüggésben az adó alapjául szolgáló forgalmi érték fogalmát
    érintően   kifogásolták  a  „vagyontárgyat  terhelő  adósságok”
    fordulatot.
    Az  indítványozók azt sérelmezték, hogy a vagyontárgyat terhelő
    adósságokat nem lehet figyelembe venni az adó alapjául szolgáló
    forgalmi  érték  megállapításánál. Így a  törvényhozó  „nem  az
    adózó  tényleges  vagyonát”,  „hanem  a  vagyontárgyat  terhelő
    tartozást is adóztatja”, melynek következtében az adóteher  nem
    áll   közvetlen  összefüggésben  az  adózó  tényleges   vagyoni
    helyzetével.   Ezért  az  indítványozók  a  Nért.   hivatkozott
    rendelkezéseivel   összefüggésben  az   Alkotmány   70/I.   §-a
    sérelmének megállapítását indítványozták.
    Kifogásolták továbbá, hogy nem egyértelmű, mit kell  egyáltalán
    a  „vagyontárgyat  terhelő adósságok” alatt  érteni.  Mivel  az
    adósság  fogalmát a Nért. nem definiálja, annak  értelmezéséhez
    az  egyik  indítványozó az államháztartásról  szóló  1992.  évi
    XXXVIII.   törvény   110.   §  (1)   bekezdését   („E   törvény
    alkalmazásában   adósság  a  hitelviszonyon  alapuló   fizetési
    kötelezettség.”)   hívta   segítségül.   Ebből   szerinte    az
    következik,  hogy  az adóév első napján fennálló  kezelői  jog,
    vagyonkezelői jog, haszonélvezeti jog, valamint használat  joga
    értékcsökkentő tényezőként nem minősül adósságnak, ezért azt  a
    lakóingatlan  forgalmi  értéke kapcsán figyelembe  kell  venni,
    vagyis a forgalmi értékből le kell vonni. Ez viszont ellentmond
    annak,  hogy  a Nért. 5. §-a alapján adóalany a vagyoni  értékű
    jog jogosultja.
    Ehhez hasonlóan az indítványozók szerint az sem világos, hogy a
    Nért.   alapján  adóköteles-e  az  elidegenítési  és  terhelési
    tilalommal  terhelt lakóingatlan, illetve az  elidegenítési  és
    terhelési  tilalmat figyelembe kell-e venni  a  forgalmi  érték
    meghatározásánál.  Ha  az elidegenítési  és  terhelési  tilalom
    értékcsökkentő  tényezőként  nem vehető  figyelembe,  akkor  az
    indítványozók szerint a Nért. olyan személyeket is adófizetésre
    kötelez,  akik  megélhetésük biztosítása  érdekében  eltartási,
    életjáradéki   szerződést  kötöttek,  s  éppen   nehéz   anyagi
    helyzetük   miatt  vállalták  az  e  szerződés  részét   képező
    elidegenítési  és  terhelési tilalmat.  Ezért  az  ilyen  nehéz
    anyagi  helyzetben lévők megadóztatását az Alkotmány 70/E.  §-a
    szerinti   szociális  biztonsághoz  való  joggal  ellentétesnek
    tartották.

    1.3.  Más  indítványozók  az  adó  alapjául  szolgáló  forgalmi
    értékkel  összefüggésben  a  Nért. 5.  §-át  sérelmezték,  mely
    nemcsak   a  tulajdonosokat,  hanem  a  vagyoni  értékű   jogok
    gyakorlására  jogosultakat  is az  adóalanyok  körébe  sorolja.
    Ennek  kapcsán azt állították, hogy bár a vagyoni értékű  jogok
    jogosultjai is adóalanyok, de mivel a vagyoni értékű jog az adó
    alapjául   szolgáló  forgalmi  értékben  nem  szerepel,   ezért
    adófizetésre   e   jogosultak   tulajdonképpen   nem   lennének
    kötelezhetők,  illetve ilyen kötelezettségük a  normavilágosság
    követelményét,  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből  származó
    jogbiztonság elvét sérti.
    Ismét  más  indítványozók a Nért. 5. § (1) bekezdése kapcsán  a
    tulajdonosok  és  a vagyoni értékű jogosultak  adóalanyiságával
    kapcsolatban   az   arányos   közteherviselés   követelményének
    sérelmére is hivatkoztak. Azzal érveltek, hogy a vagyoni értékű
    jog  értéke alacsonyabb a tulajdon értékénél, ezért  az  eltérő
    vagyonnagyságot    arányosan    eltérő    mértékben     terhelő
    adókötelezettség felelne meg az Alkotmány 70/I. §-ának, illetve
    a 70/A. §-ban rögzített vagyoni helyzet szerinti különbségtétel
    tilalmának.  A Nért. alapján viszont az eltérő vagyonnagysághoz
    azonos mértékű adóelvonás tartozik.
    Az   indítványozók   szerint  továbbá  az   is   ellentétes   a
    jogállamiság   elvével,  hogy  a  Nért.  5.  §  (2)   bekezdése
    értelmében a tulajdonosnak kell az adótartozást megfizetni,  ha
    a vagyoni értékű jog jogosultjával szemben — az utóbbit terhelő
    adókötelezettség   teljesítésére   irányuló    —    végrehajtás
    eredménytelenül  zárult. Ezzel összefüggésben az  indítványozók
    az Alkotmánybíróság 60/2009. (V. 28.) AB határozata alapján úgy
    vélték, hogy a köztartozás behajtásának, azaz a vagyoni  értékű
    jog  jogosultjával  szemben lefolytatott  végrehajtási  eljárás
    eredménytelenségének  kockázata az államot  terheli.  Jogállami
    keretek   között  nincs  arra  lehetőség,  hogy   —   megfelelő
    ellentételezés nélkül — ezt a kockázatot a tulajdonos az  állam
    helyett viselje.
    Az indítványozók azért is kifogásolták a Nért. 5. §-át, mert  e
    rendelkezés  szerint  a lakóingatlan több tulajdonosa,  illetve
    több  vagyoni értékű jogosult között megoszlik az adóalanyiság.
    Az  adóalanyiság  ugyanakkor  nem  osztható  fogalom  (csak  az
    adófizetetési kötelezettség osztható meg). Így a Nért. 5. §-a a
    tulajdonosok  számától  függő  többszörös  adóztatás  veszélyét
    rejti magában, mely sérti a normavilágosság követelményét.
    Az  indítványozók a lakóingatlant terhelő több  vagyoni  értékű
    jog   esetén  értelmezhetetlennek  tartották  a  Nért.   5.   §
    (1)   bekezdésének   azt  a  kitételét,   hogy   a   jogosultak
    „jogosultságaik    arányában   minősülnek   adóalanynak”.    Az
    indítványozók  szerint nem világos a „különböző  jogok  közötti
    kapcsolat  megítélése,  főleg  »arányosításának«  módszere”.  A
    jogosultságok arányától függő adóalanyiság különösen azért okoz
    bizonytalanságot, mert a Nért. a vagyoni értékű jogok értékének
    meghatározására nem ad iránymutatást. Így a bizonytalan  értékű
    jogosultságok nem ismert módon történő arányosításával  kellene
    az  adóalanyiságot meghatározni, mely nyilvánvalóan  ellentétes
    az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdéséből  eredő   jogbiztonság
    követelményével.

    1.4.  Az  indítványozók  azt is kifogásolták  továbbá,  hogy  a
    lakóingatlanok  adóztatása  nincs  tekintettel  az   adóalanyok
    jövedelmi helyzetére. Sérelmezték továbbá, hogy a Nért. szerint
    az  ingatlanok  közül  csupán  a —  rendszerint  a  természetes
    személyek tulajdonában álló — lakóingatlanok adókötelesek,  más
    ingatlanok (pl.: irodaházak, banképületek, gyárépületek,  stb.)
    viszont  nem.  Ezért  az  indítványozók  a  Nért.  1.   §   (1)
    bekezdésének „lakóingatlan” szövegrészét, 4-16. §-ait, valamint
    1.   és   2.   számú  mellékletét  ellentétesnek  tartották   a
    köztulajdon  és a magántulajdon egyenjogúságának  az  Alkotmány
    9.   §   (1)   bekezdésében  biztosított  elvével,  a  tulajdon
    alkotmányos   védelmével   (13.   §),   illetve   az    arányos
    közteherviselésnek az Alkotmány 70/I. §-a szerinti  elvével.  A
    természetes  személyek lakóingatlanát érintő tulajdonkorlátozás
    révén  pedig  sérül továbbá „az alapvető emberi  jogok  körébe”
    tartozó „lakhatáshoz való jog”, melynek biztosítása az államnak
    az  Alkotmány  8.  § (1) bekezdéséből származó  kötelezettsége.
    Ezen    túlmenően    az   indítványozók   szerint    a    Nért.
    „indokolatlanul, és ezáltal alkotmányellenesen tesz különbséget
    —  az  egyébként azonos paraméterekkel rendelkező —  társasházi
    lakóingatlanok, valamint a jogilag közös tulajdonnak  minősülő,
    de  adott  esetben műszakilag megosztott, két vagy több  önálló
    lakást tartalmazó lakóingatlanok között. Ez utóbbi adóalapja  —
    társasházzá történő átalakulás hiányában — a lakóingatlan (azaz
    a  két  vagy  több lakás) teljes forgalmi értéke alapján  kerül
    meghatározásra,  mely hátrányosabb adófizetési  kötelezettséget
    teremt.”  Ezzel  összefüggésben az indítványozók  az  Alkotmány
    70/A. §-ának sérelmét kérték megállapítani.
    Az  indítványozók  továbbá a lakóingatlanok  adójának  a  Nért.
    11.   §-ában  meghatározott  mértékét  aránytalannak,   illetve
    túlzottnak  tartották, mely álláspontjuk szerint ellentétes  az
    Alkotmány 70/I. §-ával. Az adó mértéke az adóalanyok és ezáltal
    a  családok  ellehetetlenülését idézi  elő,  ezáltal  sérti  az
    Alkotmány 15. §-át.
    Az indítványozók sérelmezték, hogy a lakóingatlanokat nemcsak a
    Nért.   szerinti  adó,  hanem  személyi  jövedelemadó  fizetési
    kötelezettség  is  terheli,  ha a lakóingatlan  átruházására  a
    megszerzés  évét  követő öt éven belül kerül sor.  Álláspontjuk
    szerint    a   lakóingatlanok   adója   és   a   lakóingatlanok
    átruházásával   összefüggő   személyi   jövedelemadó   fizetési
    kötelezettség   kétszeres   adóterhelést   eredményez,    amely
    ellentétes az Alkotmány 70/I. §-ával.

    1.5.   Az   indítványozók  közül  többen   támadták   a   Nért.
    adófelfüggesztésről  szóló,  illetve  adómentességet  biztosító
    rendelkezéseit.
    Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésével és 70/A. § (1) bekezdésével
    ellentétesnek tartották a Nért. 7. § (1) bekezdését  és  14.  §
    (2)   bekezdését,   mert  az  adófelfüggesztést,   illetve   az
    adómentességet  a  62. életév betöltéséhez  kötik,  vagyis  egy
    életkor  eléréséhez  kapcsolják az adófelfüggesztésre,  illetve
    adómentességre  való jogosultságot. Ezáltal az életkor  szerint
    tesznek különbséget az adóalanyok között, s a 62. életévüket be
    nem  töltött személyeket az adózás szempontjából indokolatlanul
    diszkriminálják.
    Sérelmezték  továbbá  a  Nért. 8. §-át,  mert  az  álláskeresők
    esetében  a  két  éves  adófelfüggesztés  alkalmazásának  egyik
    feltétele,   hogy  a  munkavégzésre  irányuló   jogviszony   „a
    munkáltató  érdekkörében felmerült ok”  miatt  szűnjön  meg.  A
    törvényhozó  azonban  nem határozta meg azt,  hogy  mit  ért  e
    feltétel alatt, s miként lehet annak megvalósulását igazolni. A
    feltétel  kikötése ezért az indítványozók szerint az  Alkotmány
    2.   §   (1)   bekezdésével  ellentétesen   jogbizonytalanságot
    eredményez.

    1.6.   Az   indítványozók  a  Nért.  7-8.  §-ával  kapcsolatban
    kifogásolták   továbbá,  hogy  az  adóhatóság  adófelfüggesztés
    esetén    köteles   az   érintett   ingatlanra    jelzálogjogot
    bejegyeztetni. Számos ingatlant ugyanakkor már elidegenítési és
    terhelési tilalom, illetve jelzálogjog terhel, s a jogosult nem
    ritkán  maga  az állam, vagy a terhek közvetve éppen  az  állam
    által  előírt kötelezettségen alapulnak (pl.: lakáscélú  állami
    támogatások esetén). Nem egyértelmű, hogy ez akadályát képezi-e
    az adófelfüggesztésnek, illetve az adófelfüggesztés feltételéül
    szolgáló   jelzálogjog-bejegyzésnek.   E   bizonytalanság    az
    indítványozók  szerint  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt jogbiztonság elvét sérti.
    Az  indítványozók az Alkotmány 70/A. §-át sértőnek vélték  azt,
    hogy  a  Nért.  7.  §  (5) bekezdése és 8. §  (5)  bekezdése  a
    felfüggeszteni  kért  adót biztosító jelzálogjog  soron  kívüli
    bejegyezését teszi lehetővé. Ezáltal az indítványozók szerint a
    Nért.  az adóhatóságot egyéb jelzálogjog jogosultjával  szemben
    indokolatlanul előnyben részesíti.

    1.7.  Az  indítványozók  a Nért. 7-8.  §-ával,  illetve  14.  §
    (1)   bekezdés  a)  pontjával  kapcsolatban  többek  között   a
    ténylegesen     (életvitelszerűen)     lakóhelyül      szolgáló
    lakóingatlanra   utaló   szövegrészt   is   alkotmányellenesnek
    tartották.   Szerintük   az   adófelfüggesztés,   illetve    az
    adómentesség   feltételeként   az   életvitelszerű    bentlakás
    megkövetelése szükségtelenül korlátozza az Alkotmány 58. §-ában
    rögzített   szabad   mozgás   és   tartózkodási   hely   szabad
    megválasztásának    jogát.    Az    életvitelszerű    bentlakás
    követelménye továbbá az azonos vagyoni helyzetben lévők  eltérő
    adófizetési  kötelezettségét, s így az  az  Alkotmány  70/I.  §
    szerinti arányos közteherviselés elvének sérelmét eredményezi.

    1.8.   Az   indítványozók  a  Nért.  12.  §  (1)   bekezdésének
    adókedvezményt  biztosító rendelkezését is  sérelmezték.  Ennek
    értelmében az adóalany három vagy több gyermek eltartása esetén
    a  harmadik és minden további gyermek után 15 % adókedvezményre
    jogosult.  Az  indítványozók szerint e szabály a nagycsaládosok
    hátrányos  megkülönböztetését valósítja meg, s ezért  sérti  az
    Alkotmány  70/A. §-át, továbbá ellentétes az Alkotmány  15.  §-
    ával,   mely   az   államnak  a  család   védelmére   vonatkozó
    kötelezettségét     rögzíti.    A    nagycsaládosok     ugyanis
    szükségszerűen   nagyobb,  s  ezáltal  rendszerint   értékesebb
    ingatlannal  rendelkeznek, melyhez viszonyítva a Nért.  alapján
    csupán egy jelképes adókedvezményre jogosultak. Velük szemben a
    kisebb   létszámú  háztartások  kisebb  méretű  és  rendszerint
    alacsonyabb   értékű  ingatlana  a  Nért.   14.   §-a   alapján
    adómentességet  élvez. A Nért. 12. § (1) bekezdése  ráadásul  a
    gyermekenként    járó    adókedvezményt   csak    korlátozottan
    biztosítja,  hiszen  a  gyermekek  után  járó  adókedvezménnyel
    legfeljebb  100  millió  forint  adóalapra  jutó  adó   erejéig
    csökkenthető az adó.

    1.9.  Többen  támadták  a Nért. 14. § (1)  bekezdését,  melynek
    értelmében  mentes  az adóalany a lakóhelyéül  szolgáló  lakása
    után  őt terhelő adó alól, ha a lakás forgalmi értéke a naptári
    év első napján a 30 millió forintot nem éri el, illetve további
    egy, az adóalany döntése szerinti lakóingatlana után őt terhelő
    adó  alól, ha e lakóingatlan forgalmi értéke a naptári év  első
    napján a 15 millió forintot nem éri el. Az indítványozók  ezzel
    kapcsolatban  azt  kifogásolták, hogy  a  több,  kisebb  értékű
    lakóingatlannal  rendelkező adóalany  harmadik  ingatlanát  már
    adófizetési  kötelezettség terheli, ezzel  szemben  akinek  egy
    nagyobb   értékű   (29  millió  forintos)  lakóingatlana   van,
    mentességben részesül. Így a Nért. 14. § (1) bekezdése sérti  a
    hátrányos    megkülönböztetés   tilalmát    és    az    arányos
    közteherviselés elvét.
    A  Nért.  14. §-a kapcsán az indítványozók azt is kifogásolták,
    hogy  míg az adófizetési kötelezettség megoszlik a tulajdonosok
    között,   addig  az  adómentesség  nem  az  egyes  tulajdonosok
    tulajdoni  hányadának  értékéhez  igazodik.  A  Nért.  14.  §-a
    szerinti  adómentesség  ugyanis  kizárólag  az  egész  ingatlan
    értékéhez kötődik, függetlenül a tulajdonosok számától. Ezt  az
    Alkotmány    2.   §   (1)   bekezdéséből   eredő   jogbiztonság
    követelményével és az Alkotmány 70/A. §-ában foglalt  hátrányos
    megkülönböztetés tilalmával ellentétesnek tartották.

    1.10.  Az  indítványozók  a Nért. 15. §-ával  kapcsolatban  azt
    sérelmezték,    hogy   a   bevallás-benyújtási    kötelezettség
    többféleképpen   értelmezhető,   illetve   félreérthető.    Nem
    egyértelmű  ugyanis,  hogy az adót a Nért.  szerinti  számított
    (vélelmezett) érték vagy a forgalmi érték alapul vételével kell-
    e bevallani. Ezért az indítványozók szerint a Nért. 15. §-a nem
    felel meg a normavilágosság követelményének.
    Kifogásolták továbbá az adóbevallással összefüggésben  a  Nért.
    2.  számú mellékletében foglalt korrekciós tényezőket  is.  Nem
    egyértelmű  ugyanis, hogy a korrekciós tényezőkkel  kiszámított
    összegek   hozzáadandóak-e  az  1.  számú   melléklet   szerint
    kiszámított   alapértékhez,  vagy  a   korrekciós   tényezőkkel
    felszorzott  alapértéket kell-e az újabb korrekciós  tényezővel
    megszorozni.  Így  az  indítványozók  szerint  az   adóbevallás
    bizonytalan feltételeken alapul, mely sérti az Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdése szerinti jogbiztonság követelményét.
    A lakóingatlanok adójának bevallásával kapcsolatban a Nért. 15-
    16.  §-át,  38.  §-ának  az adózás rendjéről  szóló  2003.  évi
    XCII.  törvény  (a  továbbiakban: Art.) 33. §  (11)  bekezdését
    megállapító  szövegrészét,  39.  §-ának  az  Art.  129.  §  (3)
    bekezdését  megállapító szövegrészét, valamint 1. és  2.  számú
    mellékletét  is alkotmányellenesnek tartották. Azt  sérelmezték
    ugyanis,  hogy a Nért. 15. §-ának második fordulata, illetve  a
    Nért.  38.  §-ának  az  Art. 33. § (11) bekezdését  megállapító
    szövegrésze  szerint olyan lakóingatlanokról is bevallást  kell
    benyújtani,  amelyek  után a Nért. adófizetési  kötelezettséget
    nem  állapít meg. Az indítványozó szerint ebben az esetben —  a
    bevallás-benyújtási    kötelezettségen    keresztül    —     az
    adatgyűjtésre     nem    az    adófizetési     kötelezettséggel
    összefüggésben,  hanem  kizárólag  azért  kerül  sor,  mert   a
    lakóingatlannak  a  Nért. által előírt  számított,  vélelmezett
    értéke  a  Nért.  14.  §  (1)  bekezdése  szerinti  értékhatárt
    meghaladja.  Így  a  lakóingatlanok számított  értéke  szerinti
    adóbevallási   kötelezettség,   mely   olyan   lakóingatlanokra
    vonatkozik, amelyeket a Nért. adófizetési kötelezettséggel  nem
    terhel, alkotmányellenes módon korlátozza az Alkotmány  59.  §-
    ában  foglalt,  magántitokhoz és a személyes adatok  védelméhez
    való  jogot, indokolatlan, céltalan adatgyűjtést tesz lehetővé.
    Ráadásul  a  Nért.  39. §-ának az Art. 129.  §  (3)  bekezdését
    megállapító  rendelkezése  szankcióval  sújtja   azt,   aki   a
    számított  érték  szerinti adóbevallási  kötelezettségének  nem
    tesz   eleget.  E  rendelkezés  így  az  Alkotmány  8.  §   (2)
    bekezdésébe   és  59.  §-ába  ütköző,  vagyis  alkotmányellenes
    adatszolgáltatási    kötelezettség    elmulasztását     rendeli
    szankcionálni.

    1.11. Az indítványozók a lakóingatlanok adójával összefüggésben
    a  Nért.  értelmező  rendelkezéseit is kifogásolták,  s  azokat
    ellentmondásos  voltuk  miatt  a  jogbiztonság  követelményével
    ellentétesnek tartották.
    Kifejtették,  hogy  bár a Nért. 2. § 6. pontja  meghatározza  a
    lakóingatlan    fogalmát    (lakásnak,    üdülőnek     minősülő
    épület/épületrész  és  az ahhoz tartozó  telek/telekhányad),  a
    törvény    más   rendelkezései   ellentmondanak   e    fogalom-
    meghatározásnak.  A lakás fogalmát ugyanis  a  Nért.  2.  §  4.
    pontja  az  „ingatlan”  szó segítségével definiálja.  Ezért  az
    indítványozók  szerint a lakóingatlan fogalmának  meghatározása
    során  a  törvényhozó  kétszeresen vette figyelembe  a  telket,
    illetve  a  földet,  hiszen az már a Nért. 2.  §  6.  pontjában
    szereplő lakás fogalmának is része.
    Ellentmondásos  továbbá, hogy a Nért. 2.  §  4.  és  5.  pontja
    szerinti   lakás,  illetve  üdülő  fogalmába  beletartozik   az
    épületrész  is, s e fogalom lényege, hogy az ingatlan  szerepel
    az   ingatlan-nyilvántartásban,   vagy   legalábbis   ilyenként
    feltüntetésre vár. Ezzel szemben a Nért. 2. § 3. pontja szerint
    az   épületrész  fogalmának  lényege,  hogy  az  az   ingatlan-
    nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.
    További  ellentmondáshoz vezet, hogy a Nért. 2. § 4.  pontja  a
    lakás  fogalmának  meghatározásakor  hivatkozik  a  lakások  és
    helyiségek  bérletére,  valamint az elidegenítésükre  vonatkozó
    egyes  szabályokról  szóló  1993. évi  LXXVIII.  törvénynek  (a
    továbbiakban:    Lakástv.)   a   lakás    fogalmát    értelmező
    rendelkezéseire (91/A. § 1-6. pont). Az Lakástv. 91/A.  §  1-6.
    pontjában  — egyebek mellett — szerepel a szükséglakás  fogalma
    is,  s azt az Lakástv. a lakás fogalmától megkülönbözteti.  Míg
    ugyanis  az  Lakástv. 91/A. § 1. pontja szerint a lakás  mindig
    helyiségcsoport, addig az Lakástv. 91/A. § 6.  pontja  szerinti
    szükséglakás  nem  feltétlenül  minősül  lakásnak,   hiszen   a
    szükséglakás lehet akár egyetlen helyiség is. Több  törvény  is
    definiálja  továbbá  az épület, az építmény,  illetve  a  lakás
    fogalmát  [pl.  A helyi adókról szóló 1990. évi C.  törvény  (a
    továbbiakban:  Hatv.)  52. § 8. pontja,  az  épített  környezet
    kialakításáról  és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény
    2.   §   8.   és  10.  pontja,  vagy  a  társasági  adóról   és
    osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény  4.  §  9.  pont
    b)  alpontja]. Ennek ellenére a Nért. új fogalmat  vezetett  be
    úgy, hogy mellőz bizonyos fogalmi elemeket (pl. használhatóság,
    ellátást biztosító vezetékek, berendezések, stb).

    1.12.  Az  indítványozók  a  Nért.  1.  §  (2)  bekezdését   is
    kifogásolták,  mely  az  Art.-t a  Nért.  háttérjogszabályaként
    rendeli  alkalmazni.  Így  a Nért. 38.  §-a  által  az  Art.-be
    beiktatott    rendelkezés   értelmében   a    forgalmi    érték
    megállapítása  a személyi jövedelemadó-bevallás  alá  tartozik.
    Ezt  ellenőrizendő az adóhatóság jogosult arra, hogy  az  adózó
    lakásába    belépjen,    s    ilyen    módon    a    magánlakás
    sérthetetlenségéhez  való  alapjogot  „kényszerítő  ok   nélkül
    korlátozza”.  Ez  az indítványozó szerint az  Alkotmány  59.  §
    (1) bekezdését és 8. § (2) bekezdését sérti.
    Az  indítványozók a Nért. 1. § (2) bekezdésével  összefüggésben
    azt  is sérelmezték, hogy az Art. 134. §-a „az adófizetés alóli
    mentesülés,   ill.  kedvezmény  feltételeit   nem   tartalmazza
    világosan,   egyértelműen,   ami   önkényes   megkülönböztetést
    eredményez, ezáltal kizárva az arra jogosultak alanyi  jogát  a
    kedvezmények   igénybevételére,  ami  sérti  a   diszkrimináció
    tilalmát”.

    1.13.  Az  egyik indítványozó a Nért. egészének megsemmisítését
    kezdeményezte, bár valójában kizárólag a lakóingatlanok  adóját
    kifogásolta.  Azt  sérelmezte, hogy a Nért.  szerint  az  egész
    lakóingatlan  adóköteles.  Állítása  szerint  a   Nért.   nincs
    figyelemmel  arra,  hogy az adó alapjául szolgáló  lakóingatlan
    egy  részét az adóalanyok adott esetben vállalkozói tevékenység
    folytatására   használják.   Az  ilyen   ingatlanok   egészének
    lakóingatlanként történő adóztatása hátrányos helyzetbe hozza a
    vállalkozói tevékenységet folytató adóalanyokat.

    2.  Az  indítványozók a vízi és légi járművek, valamint a  nagy
    teljesítményű   személygépkocsik   adójával   kapcsolatban   is
    alkotmányellenesnek tartották a Nért. rendelkezéseit.

    2.1.  A  Nért. 17. §-a és 23. §-a alapján adókötelesek  azok  a
    vízi   és   légi  járművek,  amelyek  megfelelnek  a   hatósági
    nyilvántartásba    bejegyzés    műszaki    feltételeinek,    de
    bejegyzésükre külföldön került sor. Az indítványozók szerint  a
    magyar  adóhatóságok nem tudják ellenőrizni, hogy egy külföldön
    bejegyzett   jármű  magyar  belföldi  illetőségű  magánszemély,
    illetve  belföldön  bejegyzett  szervezet  tulajdonában  van-e.
    Ezzel   a   Nért.   egy  ellenőrizhetetlen  és   betarthatatlan
    adókötelezettséget  hoz  létre, amely sérti  a  jogbiztonságot,
    valamint  ellentétes  a hátrányos megkülönböztetés  tilalmával,
    mivel  a jogalkotó a jogkövetők adóztatásával párhuzamosan  nem
    teremti  meg  a  jogsértők  adóztatásának  elvi  és  gyakorlati
    lehetőségét.

    2.2.  Az  indítványozók a Nért.-nek a vízi  és  légi  járművek,
    valamint   a  nagy  teljesítményű  személygépkocsik  adóalapját
    meghatározó  20-21. §-át, valamint 27. §-át, 29.  §-át  és  32-
    33. §-át is sérelmezték. E rendelkezések szerint nem a járművek
    forgalmi  értékéhez  igazodik az adó,  hanem  más,  a  járművek
    értékétől  független  tényezőhöz (pl.: vitorlaméret,  felszálló
    tömeg,  teljesítmény). Ennek következtében  előfordulhat,  hogy
    egy  kisebb értékű jármű után ugyanolyan mértékű, vagy akár még
    nagyobb  adófizetési kötelezettség terheli az  adóalanyt,  mint
    egy  nagyobb  értékű  jármű után. Erre figyelemmel  a  támadott
    rendelkezéseket  az  Alkotmány  70/A.  §-a  szerinti  hátrányos
    megkülönböztetés  tilalmába  és  az  Alkotmány   70/I.   §-ában
    rögzített arányos közteherviselés elvébe ütközőnek tartották.

    2.3. Az indítványozók a Nért. 29. §-át és 34. §-át is támadták,
    mert   e   rendelkezések   alapján   az   „old   timer”   autók
    adómentességben,  az  elektromos, illetve a  hybrid  meghajtású
    személygépkocsik 50%-os adókedvezményben részesülnek,  valamint
    adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a személygépkocsija után,
    ha    szülőként,   nevelőszülőként,   örökbefogadó    szülőként
    háztartásában  három  vagy  annál  több  gyermeket  nevel.   Az
    adókedvezményt  megállapító szabály így éppen a nagyobb  értékű
    személygépkocsival rendelkező, tehát vagyonosabb  adóalanyoknak
    kedvez,  lévén az „old timer”, az elektromos, illetve a  hybrid
    meghajtású   személygépkocsik   jellemzően   jóval   drágábbak.
    Másrészről mivel az adókedvezmény csak három gyermek után  jár,
    két   gyermek,  vagy  például  egy  mozgáskorlátozott   gyermek
    szállításához semmilyen kedvezményt nem biztosít a törvényhozó.
    Mindennek  kapcsán  az indítványozók szerint  az  adókedvezmény
    biztosításánál   a  törvényhozó  figyelmen  kívül   hagyta   az
    adóalanyok  tényleges  vagyoni  helyzetét,  s  ezért  sérül   a
    hátrányos    megkülönböztetés    tilalma    és    az    arányos
    közteherviselés elve.

    3.  Többen  kifogásolták, hogy a Nért. 3.  §-a  alapján  teljes
    személyes  mentességben  részesül  a  Magyar  Állam,  a   helyi
    önkormányzatok  és azok társulásai, a települési,  területi  és
    országos kisebbségi önkormányzatok, a költségvetési szervek, az
    egyházak,  az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. E rendelkezés
    az  indítványozók szerint ellentétes az arányos közteherviselés
    elvével,  mert  a törvényhozó a kedvezményezett  személyi  kört
    indokolatlanul  részesíti előnyben, s vonja ki  az  adófizetési
    kötelezettség alól. A Nért. 3. §-a továbbá az Alkotmány 70/A. §-
    át sértő indokolatlan megkülönböztetést tesz a köztulajdon és a
    magántulajdon  között,  ezáltal  ellentétes  a  köztulajdon  és
    magántulajdon   egyenjogúságának  az   Alkotmány   9.   §   (1)
    bekezdésében  foglalt  elvével is.  A  Magyar  Állam,  a  helyi
    vnkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok ugyanis még abban
    az  esetben  is adómentességet élveznek, ha lakóingatlanaik  és
    járműveik  nem  közcélt, hanem egyértelműen  vállalkozási  célt
    szolgálnak.  Ehhez képest a magántulajdonban  álló  és  hasonló
    célt szolgáló adótárgyak adókötelesek. Az indítványozók továbbá
    kifogásolták,  hogy a jogalkotó az egyházi és az  önkormányzati
    tulajdonban  lévő  ingatlanok adófizetési  kötelezettség  alóli
    mentesítésével  korlátozza az Alkotmány 9. §  (2)  bekezdésében
    foglalt gazdasági verseny szabadságát.

    4.  Az  indítványozók kifogásolták továbbá a Nért.  36.  §-ával
    kapcsolatban   a   törvény  alkalmazására  való  felkészüléshez
    biztosított   fél  éves  felkészülési  időt.  Az  indítványozók
    szerint ez nem elegendő, mert az új vagyoni típusú adó lényeges
    változást   jelent  az  alapul  fekvő  jogviszonyok   szereplői
    számára.  E  jogviszonyok adott esetben  nem,  vagy  csak  igen
    nehezen,  s  jellemzően hosszabb idő alatt  módosíthatóak  (pl.
    tartási,   életjáradéki  szerződéssel  elidegenített,   illetve
    elidegenítési   és  terhelési  tilalom  alatt   álló,   továbbá
    kölcsönfelvétellel vásárolt, évekig-évtizedekig  jelzálogjoggal
    terhelt ingatlanok esetében). A féléves felkészülési idő  ezért
    nem  biztosít  reális  lehetőséget arra, hogy  a  jogalanyoknak
    módjukban  álljon magatartásukat az új jogszabályi környezethez
    igazítani.  Ezzel összefüggésben az indítványozók az  Alkotmány
    2. § (1) bekezdésének sérelmét állították.

    5. Az Alkotmánybíróság a folyamatban levő ügyeket — azok tárgyi
    összefüggésére  tekintettel  — az  Alkotmánybíróság  ideiglenes
    ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször módosított
    és  egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat
    (ABK 2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
    és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
    köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő  védelemben
    részesül.”

    „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
    jogot.
    (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen  és  közérdekből,
    törvényben  szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
    és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

    „58.  § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
    területén  –  törvényben  meghatározott  esetek  kivételével  –
    megillet  a  szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely   szabad
    megválasztásának  joga,  beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
    elhagyásához való jogot is.”
    „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti.”

    „70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
    szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
    özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
    jogosultak.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való   jogot   a
    társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
    rendszerével valósítja meg.”

    „70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi  személy  és  jogi
    személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
    vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”

    2. A Nért. érintett rendelkezései:
    „2. § E törvény alkalmazásában:
    (…)

    10.  forgalmi  érték: az a pénzben kifejezhető érték,  amely  a
    vagyontárgy eladása esetén — a vagyontárgyat terhelő  adósságok
    figyelembevétele nélkül — árként általában elérhető; (…)”

    „5.  § (1) Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki  vagy
    amely  a  naptári  év  (a  továbbiakban:  év)  első  napján   a
    lakóingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
    tulajdoni   hányadaik   arányában  adóalanyok.   Amennyiben   a
    lakóingatlant  az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett  vagyoni
    értékű  jog  terheli,  az annak gyakorlására  jogosult  az  adó
    alanya,   több  jogosult  esetén  a  jogosultak  jogosultságaik
    arányában minősülnek adóalanynak.
    (2) Az adót az adóalanynak kell megfizetnie. Ha az adó alanya a
    vagyoni  értékű jog jogosítottja, és a végrehajtás vele szemben
    végrehajtható vagyon hiányában eredménytelenül zárult,  úgy  az
    adótartozást  a tulajdonosnak kell tulajdoni hányada  arányában
    megfizetni.   Ha   a  vagyoni  értékű  jog  jogosítottjának   a
    lakóingatlan  után  adótartozása keletkezik,  az  adóhatóság  a
    tartozás tényéről a tulajdonosokat értesíti.”

    „10.  §  Az  adó alapja a lakóingatlannak az adóév első  napján
    fennálló forgalmi értéke.”

    „15. § Bevallást kell benyújtani arról a lakóingatlanról, amely
    után  az  adóalanyt adófizetési kötelezettség terheli,  továbbá
    arról a lakóingatlanról is, amelynek a 16. § szerinti számított
    értéke  a  14. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti  mentesség
    esetén a 30 millió forintot, a 14. § (1) bekezdésének b) pontja
    szerinti mentesség esetén a 15 millió forintot eléri.”

    „17.  §  Adóköteles a hatósági nyilvántartásban  szereplő  vízi
    jármű,   illetve  a  személyi  jövedelemadóról  szóló   törvény
    szerinti   belföldi  illetőségű  magánszemély  vagy   belföldön
    bejegyzett  szervezet  olyan vízi  járműve,  amely  a  hatósági
    nyilvántartásba bejegyzés műszaki feltételeinek megfelel, de  a
    nyilvántartásban  nem  szerepel,  vagy  bejegyzésére  külföldön
    került sor.”

    „20. § Az adó alapja:
    a)   vitorlás   vízi  jármű  esetén  a  vízi   jármű   névleges
    vitorlafelülete négyzetméterben kifejezve,
    b)  az  a) pont alá nem tartozó vízi jármű esetén a vízi  jármű
    főgépének,  több  főgép esetén főgépeinek összegzett,  hatósági
    nyilvántartásban, külföldön nyilvántartatott vízi jármű  esetén
    a  külföldi  hatóság nyilvántartásában, ezek hiányában  a  vízi
    jármű   bizonyítványában  feltüntetett  kilowattban  kifejezett
    teljesítménye.”

    „21. § Az adó évi mértéke:
    a)  a  20. § a) pontja szerinti vízi járművek esetén az adóalap
    minden megkezdett négyzetmétere után:
    aa)  a  vízi jármű gyártási évében és az azt követő 10  naptári
    évben 2000 Ft;
    ab) a vízi jármű gyártási évét követő 11-21. naptári évben 1000
    Ft;
    ac) a vízi jármű gyártási évét követő 22. évtől 500 Ft;
    b)   a   20.   §  b)  pontja  szerinti  vízi  járművek   esetén
    kilowattonként:
    ba)  a  vízi jármű gyártási évében és az azt követő  5  naptári
    évben 300 Ft;
    bb)  a vízi jármű gyártási évét követő 6-10. naptári évben  250
    Ft;
    bc)  a vízi jármű gyártási évét követő 11-15. naptári évben 200
    Ft;
    bd)  a  vízi jármű gyártási évét követő 16. naptári  évtől  150
    Ft.”

    „23.  §  Adóköteles a hatósági nyilvántartásban  szereplő  légi
    jármű,   illetve  a  személyi  jövedelemadóról  szóló   törvény
    szerinti   belföldi  illetőségű  magánszemély  vagy   belföldön
    bejegyzett  szervezet  olyan légi  járműve,  amely  a  hatósági
    nyilvántartásba bejegyzés műszaki feltételeinek megfelel, de  a
    nyilvántartásban  nem  szerepel,  vagy  bejegyzésére  külföldön
    került sor.”

    „27.  §  Az  adó  alapja a légi jármű hatósági bizonyítványában
    szereplő legnagyobb felszálló tömege.”

    „28.  §  Az  adó  évi mértéke az adóalap minden megkezdett  100
    kilogrammja után:
    a)   motoros  légi  járművek  (ide  nem  értve  a  motoros   és
    segédmotoros vitorlázó repülőgépet és a léghajót) esetén:
    aa)  a  légi jármű gyártási évében és az azt követő  5  naptári
    ivben 8000 Ft;
    ab)  a légi jármű gyártási évét követő 6-10. naptári évben 7000
    Ft;
    ac) a légi jármű gyártási évét követő 11-15. naptári évben 6000
    Ft;
    ad)  a  légi jármű gyártási évét követő 16. naptári évtől  5000
    Ft;
    b) az a) pontban nem említett légi járművek esetén:
    ba)  a  légi jármű gyártási évében és az azt követő  5  naptári
    évben 4000 Ft;
    bb)  a légi jármű gyártási évét követő 6-10. naptári évben 3500
    Ft;
    bc) a légi jármű gyártási évét követő 11-15. naptári évben 3000
    Ft;
    bd)  a  légi jármű gyártási évét követő 16. naptári évtől  2500
    Ft.”

    „29.   §   Adóköteles   a  125  kilowatt  teljesítményt   elérő
    hajtómotorral  rendelkező  személygépkocsi,  az   OT   betűjelű
    rendszámtáblával ellátott személygépkocsi kivételével.”

    „32.    §    Az   adó   alapja   a   személygépkocsi   hatósági
    nyilvántartásban    feltüntetett   teljesítménye    kilowattban
    kifejezve.  Ha  a  hatósági nyilvántartásban a  személygépkocsi
    teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor  a  lóerőben
    kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az  eredményt
    a  kerekítés  általános  szabályai szerint  egész  számra  kell
    kerekíteni.    Hatósági    nyilvántartásban    nem     szereplő
    személygépkocsi esetén az adó alapja a személygépkocsi  műszaki
    adatait  tartalmazó  hatósági okiratban  szereplő  teljesítmény
    kilowattban kifejezve.”

    „33.  §  Az adó mértéke a Gjt. 7. §-ának (1) bekezdése szerinti
    adómérték 2-szerese a 125 kilowatt teljesítményt elérő  és  175
    kilowatt  teljesítményt  meg  nem  haladó,  2,5-szerese  a  175
    kilowatt  teljesítményt meghaladó és 200 kilowatt teljesítményt
    el  nem érő, és 3-szorosa a legalább 200 kilowatt teljesítményt
    elérő személyszállító gépjármű után.”

    „34. § 50%-os adókedvezmény illeti meg:
    a)  a kizárólag elektromos meghajtású, valamint a Gjt. szerinti
    hybrid meghajtású személygépkocsit;
    b)   annak   az  adóalanynak  a  —  legfeljebb  egy   darab   —
    személygépkocsiját,     aki     szülőként,     nevelőszülőként,
    örökbefogadó   szülőként  háztartásában  3  vagy   annál   több
    gyermeket nevel (tart el).”

    3. Az Art. érintett rendelkezései:
    „26.  §  (1)  Az adót, a költségvetési támogatást — ha  törvény
    előírja   —  az  adózó  köteles  megállapítani,  bevallani   és
    megfizetni (önadózás).
    (2)   A  jogi  személy  és  egyéb  szervezet  az  adót   és   a
    költségvetési  támogatást  —  az  építményadó,  a  telekadó,  a
    gépjárműadó,   a  vagyonszerzési  illeték  és   a   kiszabással
    megállapított   eljárási  illeték  kivételével  —   önadózással
    állapítja meg.
    (3)  A  magánszemély az adóját akkor állapítja meg önadózással,
    ha
    (…)
    d) az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alanya.”

    „33.  §  (10)  A magánszemély adózó — amennyiben adóját  nem  a
    munkáltatója  állapítja  meg  vagy  nem  él  az  egyszerűsített
    bevallás  lehetőségével — az egyes nagy értékű  vagyontárgyakat
    terhelő  adót a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában,  a
    nem  magánszemély adózó a társasági adóról szóló  bevallásában,
    az  egyszerűsített  vállalkozói adó  alanya  az  egyszerűsített
    vállalkozói   adó   bevallásában  —  az   egyes   nagy   értékű
    vagyontárgyakat   terhelő   adóról   szóló   törvény   szerinti
    lakóingatlan,   vízi   jármű,   légi   jármű,   illetve    nagy
    teljesítményű    személygépkocsi    azonosító    adatainak    a
    feltüntetésével  —  az  adóévre vonatkozóan  állapítja  meg  és
    vallja be. Ha az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő  adó
    alanya  személyi  jövedelemadóról,  társasági  adóról,  illetve
    egyszerűsített  vállalkozói adóról szóló bevallás  benyújtására
    nem   kötelezett  —  ideértve  az  e  törvény  31.  §   (5)-(6)
    bekezdéseiben    meghatározott   nyilatkozattételre    jogosult
    adóalanyokat is —, továbbá ha a magánszemély adóalany  személyi
    jövedelemadóját  a  munkáltató  állapítja  meg   vagy   él   az
    egyszerűsített  bevallás lehetőségével, az  egyes  nagy  értékű
    vagyontárgyakat  terhelő adóbevallás-benyújtási kötelezettségét
    a  külön az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóév
    május 20-áig teljesíti.
    (11)  Bevallást  kell  benyújtani arról a  lakóingatlanról  is,
    amely  után  egyes  nagy  értékű  vagyontárgyakat  terhelő  adó
    fizetési  kötelezettség nem keletkezik, azonban az  egyes  nagy
    értékű  vagyontárgyakat terhelő adóról szóló  törvény  szerinti
    számított értéke — az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő
    adóról  szóló törvény 14. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
    mentesség esetén — a 30 millió forintot — az egyes nagy  értékű
    vagyontárgyakat  terhelő  adóról  szóló  törvény  14.   §   (1)
    bekezdésének b) pontja szerinti mentesség esetén — a 15  millió
    forintot eléri.
    (12)  Nem köteles az egyes nagy értékű vagyontárgyakat  terhelő
    adóról   bevallást  benyújtani  az  az  adóalany,  akit  teljes
    személyes mentesség illet meg, továbbá nem kell bevallást  adni
    —   a   (11)  bekezdés  szerinti  esetet  kivéve  —   arról   a
    lakóingatlanról,     vízi     járműről,     légi      járműről,
    nagyteljesítményű  személygépkocsiról, amely  után  adófizetési
    kötelezettség nem áll fenn.”

    „129. § (2) Ha az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó
    bevallásának benyújtására kötelezett adózó
    a)   a   lakóingatlan  forgalmi  értékét  az  adóhatóság  által
    megállapított  forgalmi  érték 10  százalékát  meg  nem  haladó
    eltéréssel vallotta be, vagy
    b)  bevallás-benyújtási kötelezettségének nem tett eleget és az
    adóhatóság által megállapított forgalmi érték és az egyes  nagy
    értékű   vagyontárgyakat   terhelő  adóról   szóló   törvényben
    meghatározott  adómentességi értékhatár közötti  eltérés  a  10
    százalékot nem haladja meg,
    az  adóhatóság  az  adózó  terhére —  az  adóhiányon  túl  —  a
    lakóingatlanok  adója után jogkövetkezményt  nem  állapít  meg.
    Amennyiben   az   eltérés  a  10  százalékot   meghaladja,   az
    adóhiányhoz   kapcsolódó   jogkövetkezményeket   az   általános
    szabályok alapján kell megállapítani.
    (3)  Nem mentesül a mulasztási bírság alól az egyes nagy értékű
    vagyontárgyakat  terhelő  adó  bevallás-benyújtásra  kötelezett
    adózó,  ha  lakóingatlanának számított  értéke  az  egyes  nagy
    értékű  vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII.
    törvény  14.  §  (1) bekezdésének a) pontja szerinti  mentesség
    esetén  a  30  millió  forintot,  vagy  az  egyes  nagy  értékű
    vagyontárgyakat  terhelő  adóról  szóló  törvény  14.   §   (1)
    bekezdésének b) pontja szerinti mentesség esetén  a  15  millió
    forintot  eléri  és  bevallás-benyújtási kötelezettségének  nem
    tett eleget.”

    „168. § (8) Ha az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó
    bevallásának   benyújtására  kötelezett  adózó  a  lakóingatlan
    forgalmi  értékét a tényleges forgalmi érték 10 százalékát  meg
    nem  haladó  eltéréssel vallotta be és emiatt  önellenőriz,  az
    adózó  mentesül  a  lakóingatlan adója  után  az  önellenőrzési
    pótlék megfizetése alól. Ismételt önellenőrzés esetén, vagy  ha
    az  eltérés  a 10%-ot meghaladja, az önellenőrzési pótlékot  az
    általános szabályok szerint kell megállapítani azzal,  hogy  az
    önellenőrzési   pótlékot  az  egyes  fizetési   kötelezettségek
    esedékességét követő naptól kell felszámítani.”

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.
    1.  Az indítványozók a Nért. számos rendelkezését kifogásolták,
    egyebek   mellett   azokat  is,  amelyek   az   Art.   szövegét
    módosították.  Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint
    nem  a  módosító  rendelkezéseket  hatályba  léptető,  hanem  a
    módosított   rendelkezéseket   magába   foglaló   (inkorporáló)
    jogszabályok rendelkezéseit vizsgálja. [8/2003. (III.  14.)  AB
    határozat,  ABH 2003, 74, 81.; 51/2004. (XII. 8.) AB határozat,
    ABH  2004,  679,  683.; 28/2005. (VII. 14.) AB  határozat,  ABH
    2005,  290,  297.; 55/2008. (IV. 24.) AB határozat,  ABH  2008,
    525,  530.]  Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság  vizsgálatát
    kiterjesztette   az   Art.-nek   a   Nért.   által   módosított
    rendelkezéseire.

    1.1.   Az  indítványozók  többsége  a  lakóingatlanok  adójával
    kapcsolatban   kezdeményezte  a  Nért.  alkotmányellenességének
    megállapítását   és  megsemmisítését.  Az  Alkotmánybíróság   a
    lakóingatlanok  adójának  alkotmányossági  vizsgálata   kapcsán
    mindenekelőtt  megjegyzi,  hogy  a  vagyon,  s  azon  belül  az
    ingatlanok  adóztatása számos országban ismert és  alkalmazott,
    alapvetően  a  közteherviselés  arányosabbá  tételét   szolgáló
    megoldás.   Az   ingatlanadó  tehát   különböző   formában   és
    variációban   létező   adónem,  melyet   jellemzően   a   helyi
    közfeladatok  ellátásának biztosítására, helyi  adó  formájában
    vezetnek be. A különböző országok ingatlanadóztatási gyakorlata
    alapján változatos képet kapunk arról, hogy valójában mi képezi
    az    ingatlanadó   alapját:   bérleti   díj   (Franciaország),
    ingatlankataszter  (Olaszország,  Spanyolország),  négyzetméter
    (Csehország,    Lengyelország),   forgalmi   érték    (Kanada),
    biztosítási  érték  (Svájc), stb. Ezzel  szemben  vannak  olyan
    országok,   amelyek   az   ingatlanadó  megszüntetése   mellett
    foglaltak   állást  (pl.:  Luxemburg),  illetve   amelyek   úgy
    döntöttek,  hogy  a  nem  lakás céljára  szolgáló  ingatlanokra
    vonatkozóan tartják fenn az ingatlanadót (pl.: Írország).
    Az ingatlanadó alkalmazásának, mely helyi adó formájában nálunk
    is  már  két  évtizede ismert, alapvetően semmilyen alkotmányos
    elv  nem  áll  az  útjában.  Az  Alkotmánybíróság  nyomatékosan
    rámutat  tehát  arra,  hogy  az ingatlanadó  alkotmányosan  nem
    kifogásolható, nem ellentétes az Alkotmánnyal.

    1.2.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  a  Nért.  kifogásolt
    szabályozásának megalkotására azt követően került sor, hogy  az
    Alkotmánybíróság  155/2008. (XII. 17.)  AB  határozatában  (ABH
    2008,  1240.;  a  továbbiakban: Abh.)  már  állást  foglalt  az
    ingatlanok adóztatásával kapcsolatban.
    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban megsemmisítette a  luxusadóról
    szóló 2005. évi CXXI. törvényt (a továbbiakban: Ltv.). Az  Ltv.
    bizonyos  értékhatár felett vagyoni típusú adót  vetett  ki  az
    ingatlanokra.  Az  Ltv. szerinti ingatlanadó megállapítására  a
    következőképpen  került sor: „törvény határozza  meg  az  egyes
    értékeket  (az  értékhatárok között),  vagyis  az  Országgyűlés
    vélelmezi,   hogy  az  egyes  megyékben  és  a  főváros   egyes
    kerületeiben  az  ingatlanok  legalább  és  legfeljebb  mennyit
    érnek.  Ezt  követően  a  települési  önkormányzat  rendeletben
    határozza  meg az átlagértékeket, vagyis azt, hogy  a  törvényi
    határok  között  az  adott településen, az adott  utcában  lévő
    ingatlan  (lakás,  üdülő, vagy telek)  egy  négyzetmétere  hány
    forint  értékű.  Ez  az  érték  képezi  a  vagyoni  típusú  adó
    alapját.”  (Abh.,  ABH  2008,  1240,  1264.)  Az  önkormányzati
    rendelet    megalkotásával,   az   ingatlanok   értékövezetekbe
    sorolásával tehát közvetlenül meghatározottá vált egy  ingatlan
    számított   értéke.   Az   adókötelezettség   alapját   jelentő
    ingatlanérték-megállapítással     kapcsolatban     a      helyi
    önkormányzatok  kötetlen  döntéshozatalra  kaptak  lehetőséget.
    Mindemellett  a  vagyoni  típusú adó alapját  képező  számított
    érték   jogszabályban  rögzített  jellege   miatt   az   érték-
    megállapítás   érdemben   (a  valódi   piaci   értékviszonyokra
    figyelemmel)  nem  volt vitatható. Ezért elsősorban  az  érdemi
    bírói  felülvizsgálat  hiánya, valamint a  helyi  önkormányzati
    rendeletalkotás     kereteinek    meghatározatlansága     miatt
    állapította     meg     az     Alkotmánybíróság     az     Ltv.
    alkotmányellenességét.
    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban egyértelműen  meghatározta  az
    ingatlanokat   terhelő  vagyoni  típusú   adó   szabályozásának
    alkotmányos kereteit. Határozatában leszögezte: „önmagában  nem
    alkotmányellenes,  hogy a jogalkotó az ingatlanokra  vagyonadót
    vet  ki.”  (Abh.,  ABH  2008, 1240, 1271.) Az  Alkotmánybíróság
    szerint továbbá: „[ö]nmagában az sem alkotmányellenes, hogy ezt
    az  ingatlan  számított értéke alapján veti ki,  amennyiben  ez
    megfelel az Alkotmány rendelkezéseinek”. (Abh., ABH 2008, 1240,
    1271.) Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. §
    (1)  bekezdéséből,  50.  §  (2)  bekezdéséből,  57.  §  (1)  és
    (5)  bekezdéséből,  valamint  70/I.  §-ából  eredő  alkotmányos
    követelményként vezette le azt, hogy a jogalkotó biztosítsa  az
    adó  megfizetésére  kötelezett számára a  tényleges  helyzet  —
    bíróság előtti — bizonyításának lehetőségét.
    Az  Abh.  meghozatalát követően azonban  a  jogalkotó  nem  úgy
    döntött,   hogy  a  vagyoni  típusú  adóra  vonatkozó   korábbi
    szabályozást hozza összhangba az Alkotmánnyal, lehetővé téve az
    adó  alapját  képező  számított érték  megállapításának  érdemi
    bírói  felülvizsgálatát,  ha  az a mindenkori  piaci,  forgalmi
    értéket  meghaladja, valamint részletesen meghatározva a  helyi
    vnkormányzati jogalkotás kereteit, hanem a Nért. megalkotásával
    más,  új adótechnikát választott az ingatlanok megadóztatására.
    A   Nért.   alapján  az  adó  tárgya  már  nem  a  lakóingatlan
    jogszabályban  előírt számított értéke, hanem a Nért.  10.  §-a
    szerint   a  lakóingatlannak  az  adóév  első  napján  fennálló
    forgalmi  értéke,  melyet az Art. 26. § (2) bekezdése,  illetve
    (3)  bekezdésének újonnan beiktatott d) pontja szerint  immáron
    önadózással, s nem adókivetés útján kell megállapítani.

    1.3. A jelen ügyben az indítványozók a lakóingatlanokat terhelő
    adó  alapját,  az  adóbevallási és adófizetési  kötelezettséget
    megállapító, illetve e kötelezettségek megsértését szankcionáló
    szabályozást  a  jogbiztonság  és  az  arányos  közteherviselés
    elvébe  ütközőnek  tartották,  ezért  az  Alkotmánybíróság   az
    indítványozók   által  megjelölt  alkotmányossági   szempontból
    vizsgálta a támadott törvényi szabályozást.

    A  Nért.  a  lakóingatlanok adójáról szóló  szabályozás  elején
    rögzíti,  hogy  az adó tárgya a lakóingatlan  (4.  §).  Az  adó
    alapja  pedig — a Nért. 10. §-a szerint — a lakóingatlannak  az
    adóév első napján fennálló forgalmi értéke. A forgalmi érték  a
    Nért.  2. § 10. pontja szerint „az a pénzben kifejezhető érték,
    amely  a  vagyontárgy eladása esetén — a vagyontárgyat  terhelő
    adósságok figyelembevétele nélkül — árként általában elérhető”.
    Az  Abh.  tárgyát képező, az ingatlan számított értéke  alapján
    kivetett adótól eltérően tehát a Nért. értelmében az adó alapja
    a  lakóingatlan forgalmi értéke, vagyis a „vagyontárgy  eladása
    esetén  (…)  árként általában elérhető”, „pénzben kifejezhető”,
    számszerűsíthető összeg.

    A forgalmi érték-alapú közteherviselés nem ismeretlen fogalom a
    magyar jogrendszerben. Összehasonlítva a Nért. 2. § 10. pontját
    az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
    Itv.) 102. § (1) bekezdés e) pontjával, megállapítható, hogy  a
    két törvény szinte azonos módon határozza meg a közteherviselés
    alapjául   szolgáló   forgalmi   érték   fogalmát.   Az    Itv.
    alkalmazásában ugyanis „forgalmi érték: az a pénzben kifejezett
    érték,    amely    a    vagyontárgy    eladása    esetén     az
    illetékkötelezettség  keletkezésekor  volt  állapotában   —   a
    vagyontárgyat  terhelő  adósságok,  továbbá  az  ingatlanon   a
    vagyonszerző  javára  az elidegenítéskor megszűnő  bérleti  jog
    figyelembevétele nélkül — árként általában elérhető (…)”.

    Jóllehet a forgalmi érték fogalma szinte azonos az Itv.-ben  és
    a  Nért.-ben,  azonban a Nért. szerint az Itv.-ben foglaltaktól
    teljesen  eltérő  módon  kerül sor a forgalmi  értéken  alapuló
    vagyoni típusú adó megállapítására.

    Az   Itv.   alapján  a  vagyonszerzési  illetéket   a   hatóság
    közreműködése mellett, az adóalany bejelentésére,  de  kiszabás
    alapján  kell megfizetni, amely lényegében a bejelentett  érték
    hatósági  ellenőrzését,  elfogadását vagy  módosítását  jelenti
    (Itv.  77.  §).  A  kiszabás alapján  fizetendő  illetékről  az
    adóhatóság fizetési meghagyást (határozatot) ad ki [Itv. 78.  §
    (1)   bekezdés].  Bár  az  illetékkiszabás  alapjául   szolgáló
    forgalmi  értéket  is  az  illeték  fizetésére  kötelezett  fél
    köteles  bejelenteni (Itv. 69. §), de a bejelentés  alapján  az
    adóhatóság dönti el, hogy az illetékkiszabás alapjául elfogadja-
    e a bejelentett értéket vagy esetleg attól eltérően állapítja-e
    meg  a  forgalmi értéket [Itv. 70. § (1) bekezdés],  s  így  az
    adóhatóság határozata alapján kell az illetéket megfizetni.  Az
    Itv.  továbbá  azt is előírja, hogy amennyiben az adóhatóság  a
    bejelentett értéktől eltér, akkor milyen szempontok  figyelembe
    vételével  állapítja meg a forgalmi értéket [Itv.  70.  §  (2)-
    (4)  bekezdés].  A  forgalmi  érték  megállapítását  egy  külön
    nyilvántartás   segíti   [lásd  az   illetékekkel   kapcsolatos
    ügyiratok  kezeléséről,  valamint  az  illetékek  kiszabásáról,
    elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006.  (XII.  25.)  PM
    rendeletet]. Lényeges továbbá, hogy amennyiben az adóhatóság az
    illetékkiszabás  során  eltér  a  bejelentett  értéktől,  akkor
    pusztán  emiatt nem érheti hátrányos jogkövetkezmény a forgalmi
    érték   bejelentésére  kötelezett  személyt,  ha   az   eltérés
    kevesebb, mint 50% (Itv. 23/C. §.).

    Az  Itv.-től eltérően a Nért., és a Nért. által módosított Art.
    alapján  a feltételezett forgalmi értékben való viszonylag  kis
    mértékű   tévedés   is   olyan  kockázatot   jelent,   amelynek
    következményeit  a  törvény  a  vagyonadónál   egyoldalúan   az
    adóalanyra  hárítja. Ez alapvetően arra vezethető vissza,  hogy
    az  Art.  26. §-a szerint a vagyonadót nem bejelentésen alapuló
    adókiszabás,   hanem   bevallás   alapján,   önadózással   kell
    megfizetni.  Az  Art. 26. §-ával összhangban a  Nért.  15.  §-a
    kifejezetten    arra   kötelezi   az   adóalanyt,    hogy    az
    adókötelezettség   tárgyát  képező  lakóingatlanról   bevallást
    tegyen,   amelynek  keretében  a  lakóingatlannak   az   adózás
    szempontjából  releváns  forgalmi  értékéről,   mint   az   adó
    alapjáról nyilatkozatot kell tennie. Az Art., illetve  a  Nért.
    alapján  tehát az adóalany kötelezettsége, hogy az adó alapját,
    vagyis  a  lakóingatlan  forgalmi értékét  pénzben  kifejezett,
    konkrét összegként meghatározza, azt bevallja, s a bevallásában
    szereplő forgalmi érték alapul vételével az adót kiszámítsa  és
    befizesse.

    Maga  a  Nért.  nem adja meg, s egy általános  érvényű  törvény
    értelemszerűen  nem  is adhatja meg minden  egyes  lakóingatlan
    konkrét  forgalmi  értékét, vagyis azt  az  adott  lakóingatlan
    „eladása esetén” „árként általában elérhető” összeget, amely  a
    Nért.  szerint  az  adó alapját képezi.  Így  az  adó  alapjául
    szolgáló forgalmi érték a Nért. alkalmazásában egy pontosan meg
    nem határozott összeget takar.

    Az  adózó Art. és Nért. szerinti adókötelezettsége akkor  válik
    egyértelművé,  ha  sikerül  az adó alapjául  szolgáló  forgalmi
    értéket   kellő  bizonyossággal,  konkrétan  megállapítani.   A
    bizonytalanság  forrása  az,  hogy  az  adó  alapjául  szolgáló
    forgalmi  érték a Nért. alkalmazásában nem kapcsolódik  konkrét
    jogügylethez,  (adó)hatósági  megállapításhoz  vagy   szakértői
    értékbecsléshez.  A  Nért.  nem  állapít  meg  olyan  számítási
    módszert  sem,  amellyel  az  adó  alapja  az  adóalany   által
    meghatározható   lenne  (pl.  az  ingatlan  egykori   vételára,
    korrigálva a lakásárindex mértékével). Az Art., illetve a Nért.
    ezért  olyan  adatszolgáltatásra kötelezi — a  lakóingatlannal,
    illetve  annak forgalmi értékével kapcsolatban — az  adóalanyt,
    amelynek  pontos  ismeretével  az  adó  alanya  általában   nem
    rendelkezik.  Különösen  azért  nem,  mert  amíg  az   ingatlan
    értékesítéséről  csak feltételesen van szó, addig  az  ingatlan
    forgalmi  értéke,  vagyis  a „vagyontárgy  eladása  esetén  (…)
    árként  általában  elérhető” érték csak feltételezhető,  vagyis
    bizonytalan.  Az  adóalany adóbevallásában meg  tudja  adni  az
    ingatlan  adatait, az ingatlan megszerzésére  egykor  fordított
    összeg  nagyságát,  a megszerzés évét, vagy  azt  az  összeget,
    amelyért  az  ingatlant eladásra felkínálná. Ezzel  szemben  az
    „árként   általában   elérhető”   összegről   nem   lehet    az
    adóbevallásban feltüntetett más adatok bizonyosságához  hasonló
    pontossággal  nyilatkozatot tenni, különösen, ha  az  ingatlant
    már régebben vásárolták.

    Egy   lakóingatlan   aktuális   forgalmi   értéke,   vagyis   a
    „vagyontárgy  eladása  esetén (…)  árként  általában  elérhető”
    pénzösszeg   nagysága  rendszerint  széles   —   a   mindenkori
    ingatlanpiaci  viszonyoktól  függő  —  alkusávban  mozog.   Egy
    lakóingatlan árát illetően 10 százalékosnál jóval nagyobb, akár
    30-40 százalékos, vagy néha még ennél is nagyobb eltérések  sem
    szokatlanok.  (Pl.: egy kölcsönügylet kapcsán a hitelintézet  a
    hitel fedezetéül elfogadott ingatlan forgalmi értékét általában
    alacsony  összegben  állapítja meg.  A  hitelintézetek  ugyanis
    számolnak  a  hiteltörlesztés meghiúsulásának lehetőségével,  s
    ezért   biztosítani  kívánják  azt,  hogy  a  hitel  fedezetéül
    szolgáló  vagyontárgyat rövid időn belül pénzzé téve mihamarabb
    kiegyenlítésre kerüljön a tartozás. A hitel fedezetéül szolgáló
    ingatlan gyors értékesítése pedig leginkább viszonylag alacsony
    vételár    kikötésével   biztosítható.   Ilyen   esetekben    a
    lakóingatlan eladása esetén árként elérhető pénzösszeg akár 60-
    70  százaléka is lehet annak, amit ugyanazért a lakóingatlanért
    más   körülmények  között,  hosszabb  idő  alatt,  meg  lehetne
    szerezni.)

    Az  Alkotmánybíróság vizsgálata során figyelemmel volt arra is,
    hogy  a  lakóingatlanok  adójának  bevallásához  felhasználható
    becsült  forgalmi  érték közléséről szóló  242/2009.  (X.  29.)
    Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: Korm.r.) szerint  az  állami
    adóhatóság  az  adóalany kérelmére — az általa  közölt  adatok,
    valamint   az   adóhatóság   forgalmiérték-adatbázisában   lévő
    forgalmi  érték-adatok ismeretében — még az  adóbevallás  előtt
    közli a lakóingatlan becsült forgalmi értékét. Ettől azonban az
    adóhatóság utólagos adómegállapítás során — pozitív és  negatív
    irányban  is  — eltérhet. Így az adóhatóság által közölt  érték
    nem  feltétlenül  egyezik  meg  az  adóhatóság  által  utólagos
    adómegállapítás során, helyszíni szemle alkalmazásával, szükség
    esetén  külső  szakértő bevonásával (Art. 126. §) megállapított
    forgalmi értékkel. A Korm.r. mindazonáltal garantálja azt, hogy
    amennyiben az adózó az adóhatóság által becsült értéket  jelöli
    meg  az adóbevallásában, vagy adóbevallást erre tekintettel nem
    nyújt  be, akkor ezt úgy kell értékelni, hogy az adózó az adott
    helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, ezért  az
    adóhatóság  vele  szemben az adóbírság  kiszabását,  illetve  a
    késedelmi  pótlék felszámítását hivatalból mellőzi. E szabályok
    értelmében     tehát     nem     kell     hátrányos     adójogi
    jogkövetkezményektől   tartania   annak   a   személynek,   aki
    bevallásában  óvatosságból az adóhatóság által közölt  értékből
    indul  ki,  jóllehet  ingatlanának  tényleges  forgalmi  értéke
    alatta   marad   a   becsült  adóhatósági  értéknek.   Mentesül
    ugyanakkor  az  a  személy, akinek az  ingatlana  —  az  egyedi
    jellemzőire,  kialakítására tekintettel — az  adóhatóság  által
    becsült  forgalmi értéket jelentős mértékben, az Art.  szerinti
    tíz  százalékot  meghaladóan meghaladja. Ez  utóbbi  esetben  a
    jogszabályi   környezet  lehetővé  teszi  a  becsült   értéknél
    értékesebb     ingatlanok    adóalanyainak    akár     jelentős
    kedvezményezését is.

    Az  Alkotmánybíróság a továbbiakban megjegyzi, hogy  a  Korm.r.
    szerint  a  becsült  forgalmi  érték  előzetes  megállapítására
    kizárólag   kérelem  alapján  kerül  sor.  Az  adóalanyok   nem
    kötelesek arra, de nem is várható el minden adóalanytól, hogy a
    Korm.r.  1.  §  (2)  bekezdése szerint  „az  állami  adóhatóság
    honlapján  elérhető on-line adatlap kitöltésével”  elektronikus
    úton   kérelmet  nyújtsanak  be  arra  vonatkozóan,   hogy   az
    adóhatóság az adóbevallásuk benyújtása előtt elektronikus  úton
    közölje  velük  lakóingatlanuk  becsült  forgalmi  értékét.  Az
    adóhatóság még abban az esetben is csak becsült értéket tud  az
    adózókkal  közölni,  amennyiben  azok  élnek  a  Korm.r.  által
    felkínált  lehetőséggel. A fentiek szerint a  becsült  érték  a
    Korm.r.  értelmében akár egy olyan számított  érték  is  lehet,
    amely eltér az ingatlan forgalmi értékétől. A Nért. 10. §-a  és
    2.  §  10.  pontja  alapján nem férhet  kétség  ahhoz,  hogy  —
    különösen  jelentősebb eltérés esetén — az  utóbbi,  vagyis  az
    ingatlan forgalmi értéke kell, hogy az adó alapja legyen. Ilyen
    esetben  tehát  a  Korm.r. alapján az adóhatóság  által  közölt
    becsült  érték nem jelent tényleges segítséget az  adózónak,  s
    főképp  nem  nyújt  számára biztosítékot  az  adóhatóság  által
    alkalmazható  joghátrányokkal szemben, ha a  forgalmi  érték  a
    becslésnek   alatta  marad.  Ebben  a  helyzetben   a   Korm.r.
    tulajdonképpen    csak    elbizonytalanítja    az     adóalanyt
    atekintetben,  hogy  melyik  összeget  tüntesse  fel   az   adó
    alapjaként  az adóbevallásában: a Korm.r. szerint az adóhatóság
    által  becsült forgalmi értéket, melyhez a jogalkotó  egyoldalú
    garanciát  kapcsol  (ti. a magasabb forgalmi értékű  ingatlanok
    adóalanyainak  egyértelműen  kedvez,  az  alacsonyabb  forgalmi
    értékű ingatlanok adóalanyait választás elé állítja), de  amely
    a  Nért. 2. § 10. pontjában foglalt definíció szerinti forgalmi
    értéktől  nyilvánvalóan eltér, vagy épp ellenkezőleg,  a  Nért.
    2.  §  10. pontjában foglalt definíció szerinti, „a vagyontárgy
    eladása    esetén   —   a   vagyontárgyat   terhelő   adósságok
    figyelembevétele  nélkül — árként általában elérhető”  értéket,
    mely a Nért. 10. §-a alapján az adó alapja kell, hogy legyen.

    Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az   önadózás   nem
    alkotmányellenes.  Az  önadózást, mint adótechnikát  elsősorban
    akkor  alkalmazza  a  jogalkotó, ha az adózó  számára  pontosan
    rendelkezésre állnak azok az adatok, amelyek alapján  az  adózó
    meg  tudja  állapítani  az adó alapját,  s  amelyből  ki  tudja
    számítani  az  adót.  A  forgalmi  érték-alapú  közteherviselés
    önadózással  való párosítása a jelen szabályozási  környezetben
    ugyanakkor azt eredményezheti, hogy az adózó az általa pontosan
    nem  ismert,  eleve  bizonytalan összegű, vélelmezett  forgalmi
    érték  bevallására  köteles, s ez a  bevallásában  feltüntetett
    összeg   képezi  az  adófizetési  kötelezettsége,  illetve   az
    adóellenőrzés alapját. Ezzel pedig szükségszerűen együtt jár az
    is,  hogy  az  adózó szankcionálhatóvá válik, ha a lakóingatlan
    általa   bevallott  forgalmi  értéke  az  Art.-ben   elfogadott
    mértéken  (10%) túl kevesebb annál, mint amit az  adóhatóság  —
    ellenőrzés  eredményeként — az adó alapjául  szolgáló  forgalmi
    irtékként   utóbb  megállapít.  Más  oldalról  nézve   viszont,
    mentesül   a  hátrányos  következmények  alól  az,  akinek   az
    ingatlana  a  Korm.  r.  szerinti eljárásban  becsült  értéknél
    esetleg  lényegesen magasabb forgalmi értékű, mégis  a  becsült
    értékkel azonos forgalmi értéken adózik.

    Az   utólagos   adómegállapítás  során  az   adózóval   szemben
    alkalmazandó   jogkövetkezményekről  az  Art.   129.   §   (2)-
    (3)  bekezdése rendelkezik. Szankciót helyez kilátásba arra  az
    esetre,  ha  az adózó nem teljesíti megfelelően az  —  összegét
    tekintve   —   eleve  bizonytalan  forgalmi  érték  bevallására
    irányuló kötelezettségét. Az Art. 129. § (2) bekezdése  ugyanis
    az    adóhiányhoz   kapcsolódó   jogkövetkezményeket    rendeli
    alkalmazni  akkor, ha az adóbevallás benyújtására kötelezett  a
    lakóingatlan forgalmi értékét az adóhatóság által megállapított
    forgalmi érték 10 százalékát meghaladó eltéréssel vallotta  be,
    vagyis   értelemszerűen  legalább  ezzel  a  mértékkel   kisebb
    összegben.   (Ugyanilyen  módon  szankcionálható   továbbá   az
    adóalany  akkor  is,  ha bevallás-benyújtási  kötelezettségének
    egyáltalán nem tett eleget, s az adóhatóság által megállapított
    forgalmi érték, illetve a Nért.-ben meghatározott adómentességi
    értékhatár közötti eltérés a 10 százalékot meghaladja.)  Vagyis
    miközben  a  jogalkotó egy bizonytalan összegű  forgalmi  érték
    bevallására  kötelezi  az adóalanyokat,  még  szankcionálja  is
    őket,   ha   ingatlanuk  forgalmi  értékének  bevallásánál   10
    százalékkal  lefelé  eltérnek attól az általuk  előzetesen  nem
    ismert  összegtől,  amit az adóhatóság  —  ellenőrzés  alapján,
    utólagos  adómegállapítás  során — forgalmi  értékként  esetleg
    majd  megállapít.  Ugyanakkor mentesülnek, akiknél  a  forgalmi
    érték az adóhatóság által becsült, az adóalany által elfogadott
    értéktől felfelé tér el, több mint 10 százalékkal.

    A  Nért.  2.  §  (1) bekezdése által a lakóingatlanok  adójával
    kapcsolatban   alkalmazni  rendelt  Art.  értelmében   többféle
    hátrányos  jogkövetkezménnyel is  sújtható  az  az  adózó,  aki
    ingatlanja   forgalmi  értékének  bevallásánál  10  százalékkal
    lefelé  eltér attól az általa előzetesen nem ismert  összegtől,
    amit   az   adóhatóság  —  ellenőrzés  eredményeként,  utólagos
    adómegállapítás során — forgalmi értékként megállapít. Az  Art.
    165.   §  (1)  és  (2)  bekezdése  szerint  az  adó  késedelmes
    megfizetése  miatt  az esedékesség napjától késedelmi  pótlékot
    köteles  fizetni,  melynek mértéke minden naptári  nap  után  a
    felszámítás    időpontjában   érvényes   jegybanki    alapkamat
    kétszeresének  365-öd  része. Ezen túlmenően  az  Art.  170.  §
    (1)  bekezdése szerint az adóhiány esetén adóbírságot  is  kell
    fizetnie,   melynek  mértéke  —  ha  e  törvény   másként   nem
    rendelkezik  — az adóhiány 50%-a. Az Art. 170. § (2)  bekezdése
    értelmében  adóhiánynak minősül az adózó terhére  megállapított
    adókülönbözet.  Mindezen  felül  különösen  méltánytalan,  hogy
    ezeket  a  hátrányos  jogkövetkezményeket  aránytalanul  hosszú
    ideig, öt évig lehet alkalmazni a jóhiszemű adózóval szemben is
    pusztán  azért,  mert nem tudta megfelelően  teljesíteni  az  —
    összegét   tekintve   —   eleve  bizonytalan   forgalmi   érték
    bevallására   irányuló  kötelezettségét.   Az   Art.   164.   §
    (1)  bekezdése alapján ugyanis az elévülés általános  szabályai
    vonatkoznak a Nért. szerinti adókötelezettség esetére is. Ennek
    értelmében  az  adó megállapításához való jog annak  a  naptári
    évnek  az  utolsó napjától számított 5 év elteltével  évül  el,
    amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna  tenni,
    illetve  bevallás,  bejelentés hiányában az  adót  meg  kellett
    volna fizetni.

    A  fentieket figyelembe véve az Art. 129. § (2) bekezdésében az
    adóköteles  lakóingatlan  forgalmi  értékének  bevallásánál   a
    jogalkotó  által még eltűrt 10 százalékos eltérés  aránytalanul
    szűknek  bizonyul. Ha az adóalany által közölt  forgalmi  érték
    csupán   ennyivel  kisebb,  akkor  ennek  számos,  az  adóalany
    érdekkörén kívül álló körülmény is oka lehet. A forgalmi  érték
    pontos  ismeretével  többségében nem rendelkező  adózóktól  nem
    várható  el  az  adózásnak  ebben a  rendszerében,  hogy  ilyen
    pontossággal   meg  tudják  határozni  lakóingatlanuk   törvény
    szerinti  forgalmi  értékét. A törvény szabályai  következtében
    szinte  mindig  lehetőség van arra, hogy egy ingatlan  forgalmi
    értékét  az  adóhatóság  a bevallotthoz képest  10  százalékkal
    eltérően  ítélje  meg,  hiszen ennyit  a  „vagyontárgy  eladása
    esetén” is rendszerint mozog az ár. Így az adózók a pusztán  10
    százalékos   eltérést  megengedő  szabály   miatt   ki   vannak
    szolgáltatva annak a kockázatnak, hogy az adóhatóság — utólagos
    adómegállapítás  során  —  magasabb forgalmi  érték  formálisan
    jogszerű   megállapításával  is  hátrányos  jogkövetkezményeket
    alkalmazzon    velük    szemben.   Az    Art.    ráadásul    az
    adókötelezettségek   nem  megfelelő  teljesítését   úgy   teszi
    szankcionálhatóvá,  hogy  az adóalap meghatározására  vonatkozó
    adókötelezettség teljesítésekor még nem feltétlenül  ismert  az
    adóalany  által  a szükséges bizonyossággal az a  feltétel  (az
    adóhatóság  által utólagos adómegállapítás során  meghatározott
    forgalmi érték, illetve a bejelentett érték különbözete), amely
    az  ellenőrzés  alapján akár szankció kiszabásának  alapját  is
    képezheti.  Mindemellett  a  vonatkozó  jogszabályi   környezet
    alapján  az  sem  kizárt, hogy az adóhatóság közel  egy  időben
    történő    illetékfizetésre   kötelezés,    illetve    utólagos
    adómegállapítás  során  eltérően  határozza  meg  ugyanannak  a
    lakóingatlannak a forgalmi értékét.

    Mindezek  alapján megállapítható, hogy — kellő ingatlanforgalmi
    szakértelem  hiányában  — az adóalanyok önhibájukon  kívül  nem
    tudnak  megfelelni  annak a követelménynek,  hogy  adóbevallási
    kötelezettségüket  hibátlanul, helyes és valós  adattartalommal
    teljesítsék. A Nért. tehát arra kötelezi az adóalanyokat,  hogy
    adófizetési    kötelezettségüket   egy    általuk    megjelölt,
    vélelmezett, utóbb a hatóság által vizsgálható értéken alapuló,
    s  ezért  nem,  vagy legalábbis nem feltétlenül helyes  értéket
    tükröző  adóbevallás alapján teljesítsék. Ráadásul mindezért  a
    törvényalkotó,  —  ha alulbecslés történik  —,  egyoldalúan  az
    adóalanyokra    hárítja   a   felelősséget.    Az    ingatlanok
    értékmeghatározásával  kapcsolatban  tehát,  —  figyelemmel   a
    törvény forgalmi-érték fogalmára —, a jogalkotó tág teret ad az
    önkényes adóhatósági jogalkalmazásnak, amely lehetőséget teremt
    az   adózókra   nézve   súlyosan  hátrányos   jogkövetkezmények
    adóhatósági  megállapítására. Mindezek alapján az Art.  129.  §
    (2)  bekezdése,  mely  joghátrányok indokolatlanul  tág  körben
    történő   megállapítására  ad  lehetőséget,   kiszámíthatatlan,
    bizonytalan helyzetet teremt az adóalanyokra nézve.

    1.4.  Az  Alkotmánybíróság a Nért. 10. §-a és 2. §  10.  pontja
    alapján  azt  is  megállapította továbbá, hogy a  Nért.  minden
    esetben  a lakóingatlan forgalmi értékét, vagyis a lakóingatlan
    eladása  esetén árként általában elérhető összeget  tekinti  az
    adó alapjának. A Nért. 11. §-a értelmében az adó évi mértéke  a
    Nért.   10.   §-a  szerinti  adóalaphoz,  azaz  a  lakóingatlan
    (bevallott)    forgalmi    értékéhez    igazodik.     Másképpen
    megfogalmazva:  a  lakóingatlan adója  a  (bevallott)  forgalmi
    érték  előírt  százalékában meghatározott összeg,  amelyet  „az
    adóalanynak kell megfizetnie” [5. § (2) bekezdés].

    A  Nért.  5.  §  (1) bekezdése határozza meg  az  adó  alanyát.
    Eszerint az adó alanya a lakóingatlan tulajdonosa. Ha azonban a
    lakóingatlant  az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett  vagyoni
    értékű jog terheli, akkor az annak gyakorlására jogosult  válik
    az adó alanyává.

    Az Itv., mely a Nért.-hez hasonlóan definiálja a forgalmi érték
    fogalmát,   e   fogalom   meghatározásán   kívül   kifejezetten
    rendelkezik  arról, hogy az illeték alapjául szolgáló  forgalmi
    érték megállapításánál figyelembe kell venni a forgalmi értéket
    csökkentő  vagyoni  értékű jogokat. Vagyis a  tulajdonszerző  a
    haszonélvezet, a használat értékével csökkentett forgalmi érték
    után   fizeti  a  visszterhes  vagyonátruházási  illetéket.   A
    haszonélvező,   használó   pedig  a  haszonélvezet,   használat
    számított értéke után fizeti meg a szerzés jogcímének megfelelő
    vagyonszerzési illetéket (Itv. 20. §). A Nért., bár átveszi  az
    Itv.  forgalmi  érték fogalmát, nem rendelkezik arról,  hogy  a
    tulajdonosnak   az  adót  a  vagyoni  értékű  jogok   értékével
    csökkentett forgalmi érték után kell megfizetni, s ugyanakkor a
    vagyoni értékű jog jogosultjának e jog értéke után kell adózni.
    Ehelyett  a  Nért.  a  vagyoni  értékű  jog  jogosultját  és  a
    tulajdonost   „egyetemleges”   adóalanyként   kezeli:    azonos
    adóalapra vonatkozóan írja elő a tulajdonosnak a vagyoni értékű
    jog jogosultjával „egyetemleges” adófizetési kötelezettségét.

    Tekintettel  arra,  hogy  a  Nért. az  adó  alapját  egységesen
    határozza meg, az adó alanya, vagyis mind a tulajdonos, mind  a
    vagyoni   értékű   jog   jogosultja  a  lakóingatlan   forgalmi
    értékéhez,  a  lakóingatlan  eladása  esetén  árként  általában
    elérhető  teljes összeghez mérten köteles az adó megfizetésére.
    Ennek  következtében a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult
    adóalanynak  nem  csupán  a tényleges vagyona  (vagyoni  értékű
    joga)  képezi az adó alapját, hanem a lakóingatlan  (egészének)
    forgalmi   értéke.  Amennyiben  pedig  a  vagyoni  értékű   jog
    jogosultja   nem   teljesíti   az  adókötelezettségét,   és   a
    végrehajtás   vele   szemben  végrehajtható  vagyon   hiányában
    eredménytelenül  zárul,  akkor  a  Nért.  5.  §  (2)  bekezdése
    értelmében   a   tulajdonos  köteles  az  adót  megfizetni.   A
    tulajdonos  szintén  a  lakóingatlan  Nért.  szerinti  forgalmi
    értéke  után  adózik,  annak  ellenére,  hogy  lakóingatlanának
    tényleges  forgalmi értékét a vagyoni értékű jog  nyilvánvalóan
    csökkenti.

    A Nért. alapján a forgalmi érték fogalmának más értelmezése sem
    zárható   ki.   Az   adó  alapjául  szolgáló   forgalmi   érték
    meghatározásából akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy
    a  törvényhozó  a forgalmi érték alatt a vagyoni  értékű  jogok
    értékével  csökkentett  „vételárat”  érti.  Ebben  az   esetben
    viszont a Nért. 5. § (1) bekezdése alapján a vagyoni értékű jog
    jogosultja  éppen  a  saját  vagyoni értékű  jogának  értékével
    csökkentett forgalmi érték után lenne köteles adózni.

    A lakóingatlant terhelő több vagyoni értékű jog esetén ráadásul
    a jogosultak „jogosultságaik arányában minősülnek adóalanynak”.
    Ennek   következtében   „jogosultságaik   arányában”   lennének
    kötelesek  az  adókötelezettséget teljesíteni.  Nem  tisztázott
    azonban  sem  az  arányosítás módszere,  sem  az,  hogy  miként
    határozható meg a Nért. szerinti vagyoni értékű jogok értéke. A
    Nért.  alapján  tehát bizonytalan értékű vagyoni  értékű  jogok
    szabályozatlan   módon  történő  arányosításával   kellene   az
    adóalanyiságot  megállapítani, s ezek  az  adóalanyok  lennének
    kötelesek   az  egyértelműen  meg  nem  határozott  adófizetési
    kötelezettséget teljesíteni.

    Az       adókötelezettség      szempontjából      mindenekelőtt
    bizonytalanságot jelent az, hogy a Nért. 10. §-a és  2.  §  10.
    pontja alapján az adóalap többféleképpen is megállapítható. (Az
    adó alapjául szolgáló forgalmi érték megállapítása és bevallása
    —  a  fentiekben  kifejtett módon — az adóalany kötelezettsége,
    amelynek   valóságáért  az  adó  alanya  felelős,  s   amellyel
    kapcsolatban az Art. 129. §-a szerint szankcionálható.)  Növeli
    az  adóalap megállapításával kapcsolatos bizonytalanságot, hogy
    a  Nért.-nek  az adó alapját kijelölő 10. §-a nem  differenciál
    kellőképpen   a  Nért.  5.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
    adóalanyi kör szerint.

    1.5.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
    rögzített  jogállamiság  részét képező jogbiztonság  alkotmányi
    követelményének tartalmát már több határozatában vizsgálta.  Az
    Alkotmánybíróság   a   9/1992.  (I.   30.)   AB   határozatában
    kifejtette,   hogy   a   jogállamiság   alapvető   ismérve    a
    jogbiztonság,  amely  nemcsak „az egyes normák  egyértelműségét
    követeli   meg,   de   az   egyes  jogintézmények   működésének
    kiszámíthatóságát is” (ABH 1992, 59, 65.). A 11/1992. (III. 5.)
    AB  határozat szerint „a jogbiztonság az államtól és elsősorban
    a   jogalkotótól  azt  várja  el,  hogy  a  jog  egésze,  egyes
    részterületei  és  egyes szabályai is világosak,  egyértelműek,
    hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára
    előre láthatóak legyenek.” (ABH 1992, 77, 84.) A 42/1997. (VII.
    1.)    AB    határozatában    az    Alkotmánybíróság    továbbá
    megállapította: „Alkotmányellenessé nyilvánítható az a szabály,
    amely      értelmezhetetlen     voltánál      fogva      teremt
    jogbizonytalanságot, mert hatását tekintve nem kiszámítható  és
    címzettjei számára előre nem látható.” (ABH 1997, 299, 301.) Az
    Alkotmánybíróság  a  47/2003. (X. 27.) AB határozatában  többek
    között   megkövetelte  azt  is,  hogy  a  jogszabály  világosan
    kijelölje  az  adott jogintézmény alkalmazásának kereteit  (ABH
    2003, 525, 549-550.).

    A  bizonytalan  összegű forgalmi értéken  alapuló,  önadózással
    megállapítandó  adó fizetésére vonatkozó kötelezettség,  vagyis
    egy  eleve  vitatható összeg adóalapként történő feltüntetésére
    kényszerítő  adóbevallás-benyújtási,  illetve  az  ezen  nyugvó
    adófizetési   kötelezettség,  s  különösen  e   kötelezettségek
    teljesítésének az Art. 129. § (2) bekezdése alapján — előre nem
    látható    feltételek   szerint   történő   —    szankcionálása
    jogbizonytalanságot  teremt. Ilyen  a  lakóingatlanok  adójával
    kapcsolatos adókötelezettség, mely csak úgy teljesíthető,  hogy
    az adókötelezettség teljesítésének joghatása előre nem látható,
    kiszámíthatatlan.

    Ezen   túlmenően  az  adó  alapjának  a  lakóingatlan  forgalmi
    értékeként  történő  meghatározása,  egyúttal  a  lakóingatlant
    terhelő  vagyoni  értékű jog jogosultjának  és  a  lakóingatlan
    tulajdonosának   „egyetemleges”   adófizetési   kötelezettsége,
    illetve    a   bizonytalan   értékű   vagyoni   értékű    jogok
    jogosultjainak  szabályozatlan  módon  történő  arányosításával
    megállapítandó      adófizetési     kötelezettsége      szintén
    jogbizonytalanságot   hoz  létre.  A  bizonytalan   adófizetési
    kötelezettség a jogbiztonság követelményébe ütközik.

    Erre   figyelemmel  megállapítható,  hogy  az   Art.   129.   §
    (2)  bekezdése, a Nért. 2. § 10. pontja, 5. § (1)-(2) bekezdése
    és   10.  §-a  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
    jogállamiság elvébe ütközik.

    1.6.  Az  Alkotmánybíróság a fentiek alapján a Nért. 2.  §  10.
    pontját,  5.  § (1)-(2) bekezdését, 10. §-át, illetve  az  Art.
    129.  § (2) bekezdését minősítette alkotmányellenesnek. Bár  az
    alkotmányellenesség   megállapítása   közvetlenül    csak    az
    előbbiekben  felsorolt  rendelkezésekre  terjedt  ki,  de  ezek
    nélkül  a  Nért.-nek,  illetve  az  Art.-nek  a  lakóingatlanok
    adójára    vonatkozó   szabályozása,   valamint    a    Korm.r.
    alkalmazhatatlanná válik. Egy alkalmazhatatlan adójogszabálynak
    a  jogrendszerben  maradása a jogbiztonságra súlyos  sérelemmel
    járna,  ezért  az  Alkotmánybíróság szoros  tárgyi  összefüggés
    alapján  nemcsak  a Nért. és az Art. felsorolt  rendelkezéseit,
    hanem   a   Nért.   1.   §  (1)  bekezdésének   „lakóingatlan,”
    szövegrészét, 2. § 1-9., 14., 16-17., 19-22. pontját, 4-16.  §-
    át,  illetve  1.  és  2.  számú  mellékletét,  az  Art.  33.  §
    (10) bekezdésének „lakóingatlan” szövegrészét, (11) bekezdését,
    (12) bekezdésének „— a (11) bekezdés szerinti esetet kivéve  —”
    és  „lakóingatlanról,” szövegrészét, 129. § (3)  bekezdését  és
    168.    §   (8)   bekezdését,   valamint   a   Korm.r.-et    is
    megsemmisítette.  [54/1992. (X. 29.) AB  határozat,  ABH  1992,
    266, 268.; 28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 137.;
    34/1994.  (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 181.; 67/1997.
    (XII.  29.)  AB határozat, ABH 1997, 411, 416.; 33/2002.  (VII.
    4.)  AB  határozat, ABH 2002, 173, 182.; 17/2006. (I.  17.)  AB
    határozat, ABH 2006, 281.; 42/2008. (IV. 17.) AB határozat, ABH
    2008,  417, 434.; 155/2008. (XII. 17.) AB határozat, ABH  2008,
    1240, 1269.]

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  43.  §  (1) bekezdésében  megfogalmazott
    főszabálya  szerint  az Alkotmánybíróság  által  megsemmisített
    jogszabály  az  erről  szóló  határozat  közzétételét  követően
    veszti  hatályát.  Az  Abtv.  43. §  (4)  bekezdése  értelmében
    azonban a jogbiztonság, vagy az eljárást kezdeményező különösen
    fontos  érdeke  indokolhatja az ettől eltérő döntést.  A  jelen
    esetben   az   Alkotmánybíróság  a  jogbiztonságra  tekintettel
    döntött  a  vizsgált jogszabályok kihirdetésére visszamenőleges
    hatályú  megsemmisítése  mellett. A  visszamenőleges  hatállyal
    megsemmisített   jogszabályi   rendelkezések   a   keletkezésük
    időpontjára   visszahatóan  semmisek,  ami  esetükben   kizárja
    alkalmazásukat.

    1.7.  Mivel  az  Alkotmánybíróság  a  Nért.,  illetve  az  Art.
    lakóingatlanok      adójára     vonatkozó      rendelkezéseinek
    alkotmányellenességét  a  fentiek  alapján  megállapította,   e
    rendelkezéseknek az indítványokban felhívott további okokból és
    más  alkotmányi  rendelkezésekkel fennálló ellentétét  már  nem
    vizsgálta.

    1.8.   Több   indítványozó  is  kifogásolta  a   Nért.   1.   §
    (2)   bekezdését   a  lakóingatlanok  adójával  összefüggésben.
    Tekintettel   arra,   hogy   az   Alkotmánybíróság   a    Nért.
    lakóingatlanok    adójára   vonatkozó    rendelkezéseinek    az
    alkotmányellenességét a fentiek alapján megállapította, ezért a
    lakóingatlanok  adójával összefüggésben kifogásolt  rendelkezés
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló további indítványoknak az elbírálását mellőzte.

    2.  Több  indítványozó  a  Nért. 3. §-a alkotmányellenességének
    megállapítását    és    megsemmisítését    kezdeményezte.    Az
    indítványozók a Nért. 3. §-a szerinti személyes adómentességgel
    kapcsolatban  azt  állították, hogy sérti a  köztulajdon  és  a
    magántulajdon     egyenjogúságának     elvét,      indokolatlan
    megkülönböztetést tesz a köztulajdon és a magántulajdon között,
    ellentétes  az  arányos  közteherviselés  elvével,  valamint  a
    gazdasági  verseny  szabadságával. Ezért  az  indítványozók  az
    Alkotmány  9. §-ának, 70/A. §-ának és 70/I. §-ának  a  sérelmét
    kérték megállapítani.

    2.1.  A Nért. 3. §-a személyes adómentességet biztosít az egyes
    nagy  értékű  vagyontárgyakat  terhelő  adóval  kapcsolatban  a
    Magyar   Államnak,   a   helyi   önkormányzatoknak   és    azok
    társulásainak,  a  települési, területi és országos  kisebbségi
    önkormányzatoknak, a költségvetési szerveknek, az  egyházaknak,
    az  Észak-atlanti  Szerződés  Szervezetének,  továbbá  azoknak,
    akiknek a mentességét nemzetközi szerződés biztosítja.

    „Az   Alkotmány  70/I.  §-a  az  állampolgárok  egyik  alapvető
    kötelezettségeként mondja ki, hogy mindenki  köteles  jövedelmi
    és    vagyoni    viszonyainak   megfelelően   a    közterhekhez
    hozzájárulni. E hozzájárulás módját és mértékét az adókról,  az
    illetékekről,  a vámokról stb. szóló törvények állapítják  meg.
    Az   említett   törvények  megalkotása  során  az  Országgyűlés
    rendszerint  kedvezményeket is nyújt a jogszabály címzettjeinek
    meghatározott     köre     számára,     illetőleg      bizonyos
    tevékenységfajtákra   vagy   árucikkekre.   Amíg   azonban    a
    közterhekhez   való   hozzájárulás   az   állampolgároknak   az
    Alkotmányból   eredő   alapvető   kötelezettsége,    addig    a
    kötelezettség   alóli   mentesülésre  vagy   bizonyos   mértékű
    kedvezményre senkinek sincs az Alkotmányon alapuló alanyi joga.

    A  mentességek  és kedvezmények meghatározásánál  a  jogalkotót
    széleskörű  mérlegelési jog illeti meg. Ennek gyakorlása  során
    tekintettel  lehet  bizonyos,  az  Alkotmányban  is  nevesített
    jogokra  —  pl.  az  egészséges környezethez vagy  a  szociális
    biztonsághoz való jogra — de ezen túlmenően érvényre  juttathat
    az  Alkotmányból közvetlenül le nem vezethető, esetenként rövid
    távra   irányadó   gazdaságpolitikai,  életszínvonal-politikai,
    szociálpolitikai és egyéb célkitűzéseket. Ekként tehát, noha  a
    jogalkotót  a  mentességek és kedvezmények megállapításánál  is
    kötik az Alkotmányban meghatározott jogi korlátok, a jogalkotói
    mérlegelésnél nem a jogi, hanem az egyéb szempontok játsszák  a
    meghatározó szerepet, s ebből eredően az esetleges helytelen, a
    társadalom   érdekeivel  ellentétes  tartalmú   mérlegelés   is
    elsődlegesen politikai felelősséget von maga után.

    A  kifejtettekből  következik, hogy a kedvezményekre  vonatkozó
    jogszabályi rendelkezések alkotmányossági felülvizsgálata során
    az  Alkotmánybíróság  hatáskörébe kizárólag  annak  ellenőrzése
    tartozik: a jogalkotó mérlegelési jogának gyakorlása során  nem
    került-e ellentétbe az Alkotmány valamely rendelkezésével, s az
    Alkotmánybíróság   nem   jogosult   a   jogalkotói   mérlegelés
    célszerűségi    —    pl.    gazdaságpolitikai    —    szempontú
    felülbírálatára.” [61/1992. (XI. 20.) AB határozat,  ABH  1992,
    280, 280-281.]

    Az   adókedvezményekkel,  adómentességekkel  kapcsolatosan   az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata során követett  álláspontja
    az,  hogy  adókedvezményre, adómentességre  senkinek  sincs  az
    Alkotmányon    alapuló   alanyi   joga.   Az   adókedvezmények,
    adómentességek  megadása,  illetőleg visszavonása  a  jogalkotó
    mérlegelési   jogkörébe  tartozik,  önmagában   alkotmányossági
    problémát   nem   képez.  Az  adókedvezményre,   adómentességre
    vonatkozó   jogszabályi  rendelkezések  vizsgálata   során   az
    Alkotmánybíróság  hatáskörébe kizárólag annak  a  megállapítása
    tartozik,   hogy   a   jogalkotó   a   mérlegelési   jogkörében
    megállapított    kedvezményekkel   nem    sért-e    alkotmányos
    rendelkezést (1393/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 626, 629.).

    Az  Alkotmánybíróság  a 33/1993. (V. 28.)  AB  határozatában  —
    utalva  a  21/1990. (X. 4.) AB határozatára — kifejtette,  hogy
    „az  Alkotmány  9.  §  (1) bekezdése nem tulajdonformák  között
    különböztet,  hanem ellenkezőleg, a tulajdon bármely  formájára
    nézve   diszkrimináció-tilalmat  fogalmaz  meg.   A   határozat
    gondolati  tartalma szerint — amelyet az Alkotmánybíróság  több
    más  határozatában is továbbfejlesztett — az Alkotmány 70/A.  §
    (1)  bekezdése szerinti jogegyenlőségi tétel az Alkotmány 9.  §
    (1)  bekezdése alapján a tulajdonhoz való jogra,  és  az  abból
    folyó  egyéb vagyoni jogokra is vonatkozik. Így a polgári  jogi
    jogalanyok (a társasági jogban a társaságok) között  a  vagyoni
    viszonyok   körében  tett  megkülönböztetés   —   kellő   súlyú
    alkotmányos  indok  hiányában — alkotmányosan megengedhetetlen.
    Mindebből  az következik, hogy a polgári jogi (társasági  jogi)
    szabályozás során a jogviszonyok alanyait (beleértve az államot
    is)  — az azonos szabályozási koncepción belül, tekintettel  az
    Alkotmány  9.  §  (1) bekezdésének és 70/A. § (1)  bekezdésének
    összefüggésére  — egyenlőnek kell tekinteni.” (ABH  1993,  247,
    250.)

    Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a diszkrimináció
    Alkotmányban  meghatározott tilalma elsősorban  az  alkotmányos
    alapjogok tekintetében tett megkülönböztetésekre terjed ki.  Ha
    a   megkülönböztetés   nem  emberi  jog   vagy   alapvető   jog
    tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
    alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
    méltósághoz  való  jogot sérti. Az Alkotmánybíróság  kifejtette
    azt  is,  hogy alkotmányellenes megkülönböztetésről csak  akkor
    lehet  szó,  ha  a  jogszabály egymással  összehasonlítható,  a
    szabályozás  szempontjából azonos csoportba tartozó  jogalanyok
    között  tesz különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka
    lenne. Alkotmányellenes megkülönböztetés mindezek alapján  csak
    akkor  állapítható  meg, ha összehasonlítható  helyzetben  lévő
    személyek  között  tesz  a jogalkotó olyan  különbséget,  amely
    alapjogsérelmet  okoz,  illetőleg  azzal  az  egyenlő  méltóság
    alkotmányos   követelményét   sérti.   Nem   minősül    azonban
    megengedhetetlen  különbségtételnek,  ha  a  jogi   szabályozás
    eltérő   jogalanyi   körre  vonatkozóan  állapít   meg   eltérő
    rendelkezéseket.  [408/H/1998. AB  határozat,  ABH  2000,  760,
    763.;  9/1990.  (IV.  25.) AB határozat,  ABH  1990,  46,  48.;
    21/1990.  (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.;  61/1992.
    (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994. (VI. 24.)
    AB  határozat,  ABH  1994, 197, 203.;  30/1997.  (IV.  29.)  AB
    határozat, ABH 1997, 130, 138.].

    Az  egyes  nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókötelezettség
    megállapítása    szempontjából   az   érintett    vagyontárgyak
    tulajdonosai azonos csoportba tartozóknak — homogén  csoportnak
    —  tekinthetők. Az egyes nagy értékű vagyontárgyak adója,  mint
    vagyoni  típusú  adó  esetében  az  adókötelezettségnek  minden
    érintett  vonatkozásában ugyanaz az alapja. Az adókötelezettség
    tehát  az  érintettek  —  mint  adóalanyok  esetében  —  azonos
    törvényi okból keletkezik.

    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az  azonos
    helyzetben   lévők  között  nem  alapjogok  tekintetében   tett
    megkülönböztetés csak akkor tekinthető alkotmányellenesnek,  ha
    nincs  tárgyilagos  megítélés szerinti  ésszerű  indoka,  tehát
    önkényes  [16/1991. (V. 20.) AB határozat, ABH 1991,  58,  62.;
    61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 280-282.].

    A  jogalkotó az adórendszert nagyfokú önállósággal alakítja ki.
    E körben az adóalanyok egyes, speciális jellemzőkkel rendelkező
    csoportjaira,  egy adott vagyontárgy jellegére, közérdekű  vagy
    más   funkciójára   tekintettel  differenciált  szabályrendszer
    megalkotására  kerülhet sor. [55/2008. (IV. 24.) AB  határozat,
    ABH 2008, 525, 537.]

    A 3/1995. (II. 17.) AB határozat rámutatott: „Az önkormányzatok
    személyes  illetékmentességének  megállapítása  mögött   az   a
    gazdasági,  pénzügyi  megfontolás  áll,  hogy  az  önkormányzat
    közfeladatokat  lát  el, s kiadásait saját  bevételeiből  és  a
    központi költségvetés juttatásaiból fedezi. Ha illetéket  volna
    kénytelen fizetni, az indokolatlanul csökkentené a közfeladatok
    ellátására   az   önkormányzat  rendelkezésére  álló   pénzügyi
    fedezetet, s esetenként az önkormányzat az illetéket a központi
    költségvetési  támogatásból  fizetné  a  költségvetésbe.”  (ABH
    1995,   67,   69.)   Erre   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság
    1190/B/2005.  AB  határozata — utalva a 3/1995.  (II.  17.)  AB
    határozatra  (ABH  1995,  67, 69.) —  megállapította,  hogy  az
    önkormányzatoknak   teljes  személyes  illetékmentességet   adó
    rendelkezés  „nem  jelent  az  Alkotmány  70/A.  §-ába   ütköző
    hátrányos  megkülönböztetést a mentességet nem élvező ügyféllel
    szemben”. (ABH 2006, 1867, 1869.)

    A  Nért. 3. §-ában felsorolt személyi körbe tartozó szervezetek
    közfeladatot  látnak  el,  közérdekű  tevékenységet   végeznek,
    közcélú   funkcióval  rendelkeznek.  E  jogalanyok  sajátossága
    elegendő    indokul   szolgál   az   érintett   személyi    kör
    adómentességének  biztosításához.  (E  speciális   jellemzőkkel
    rendelkező személyi kört a jogalkotó saját mérlegelése  körében
    bővítheti.)   Ezért  a  Nért.  3.  §-ával  összefüggésben   nem
    állapítható meg az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében és 70/A.  §-
    ában  foglalt  diszkrimináció tilalmának, illetve az  Alkotmány
    70/I. §-ában foglalt arányos közteherviselés elvének sérelme.

    2.2. A Nért. 3. §-át érintően a gazdasági verseny szabadságának
    sérelmére    hivatkozó    indítványokkal    kapcsolatban     az
    Alkotmánybíróság   rámutat  arra,  hogy  a  gazdasági   verseny
    szabadsága  nem  alapjog [21/1994. (IV. 16.) AB határozat,  ABH
    1994, 117, 120.]. „A verseny szabadságának állami elismerése és
    támogatása   [Alkotmány  9.  §  (2)  bekezdés]  megköveteli   a
    vállalkozáshoz  való jog és a piacgazdasághoz  szükséges  többi
    alapjog   (pl.:   tulajdonhoz   való   jog,   köztulajdon    és
    magántulajdon  egyenlősége,  munkához  és  foglalkozás   szabad
    megválasztásához  való jog, szabad mozgáshoz és  letelepedéshez
    való  jog)  objektív intézményvédelmi oldalának  kiépítését.  A
    szabad  versenynek  külön alkotmányos  mércéje  nincsen,  hanem
    elsősorban ezen alapjogoknak az érvényesítése és védelme  útján
    valósul  meg.” [59/1995. (X. 6.) AB határozat, ABH  1995,  295,
    297-298.]

    Utóbbi határozatában az Alkotmánybíróság azt is megállapította,
    hogy   az   „adóbevételek   elsősorban  állambevételi   célokat
    szolgálnak,   de  ugyanakkor  a  kedvezményes,   a   jövedelmet
    gyakorlatilag   köztehermentessé   tevő   adókulcs   és   annak
    differenciált  szabályozása az állami adó- és  gazdaságpolitika
    eszköze   is.   Az  adókulcs,  az  adómérték  (az   adófizetési
    kötelezettség   mértékének)   meghatározása   (…)   jogalkotási
    mérlegelés   kérdése,  ennek  alkotmányossági  megítélésére   a
    gazdaságpolitikailag  semleges  Alkotmány  az  Alkotmánybíróság
    számára   csak   korlátozott  mértékben   ad   lehetőséget.   A
    gazdaságpolitika meghatározása, ezen belül egyes  tevékenységek
    támogatása,   befektetések  ösztönzése  vagy   éppen   háttérbe
    szorítása önmagában nem alkotmányossági kérdés (620/B/1992.  AB
    határozat,  ABH  1994,  542.). Alkotmányossági  kérdéssé  akkor
    válik,  ha a gazdaságpolitika konkrét jogszabályi megvalósítása
    alkotmányos  jogot sértő vagy diszkriminatív  módon  történik.”
    [59/1995.  (X. 6.) AB határozat, ABH 1995, 295, 300.]  Mivel  a
    Nért.   3.   §-ával   összefüggésben  az  indítványozók   által
    hivatkozott alkotmányos jogok sérelme — a fentiek szerint — nem
    volt  megállapítható, ezért a Nért. 3. §-a  szerinti  személyes
    adómentesség  az  Alkotmány  9.  §  (2)  bekezdésében   foglalt
    gazdasági verseny szabadságát sem sérti.

    3. Az egyik indítványozó kifogásolta a Nért. 17. §-át és 23. §-
    át,  melyek  alapján adókötelesek azok a vízi és légi  járművek
    is,  amelyek  megfelelnek a hatósági nyilvántartásba  bejegyzés
    műszaki feltételeinek, de a bejegyzésükre külföldön került sor.
    Az  indítványozó  szerint  a  magyar  adóhatóságok  nem  tudják
    ellenőrizni,   hogy  egy  külföldön  bejegyzett  jármű   magyar
    belföldi  illetőségű magánszemély, illetve belföldön bejegyzett
    szervezet     tulajdonában    van-e,    ezért    a    jogalkotó
    ellenőrizhetetlen    és    betarthatatlan    adókötelezettséget
    teremtett,  amely  a  jogbiztonságot sérti,  illetve  hátrányos
    megkülönböztetést tesz az adózók között, mivel nem teremti  meg
    a jogsértők adóztatásának elvi és gyakorlati lehetőségét.

    A  Nért. 17. §-a és 23. §-a az adó tárgyát állapítja meg a vízi
    és   légi   járművek   adójával   kapcsolatban.   Az   adótárgy
    meghatározásával     pedig     közvetve     meghatározza     az
    adókötelezettség  hatályát. A Nért.  17.  §-a  és  23.  §-a  az
    adókötelezettség  hatályát kiterjeszti  azokra  is,  akiknek  a
    járművét    külföldön    vették    hatósági    nyilvántartásba.
    Adókötelezettségük  tehát a Nért. 17. §-a és  23.  §-a  alapján
    egyértelműen, különbségtétel nélkül megállapítható.  Az  adózók
    az adókötelezettséget a Nért. 37-38. §-a értelmében önadózással
    teljesítik,  tehát kötelesek az adót önadózással megállapítani,
    bevallani  és  befizetni.  A  Nért.  17.  §-a  és  23.  §-a  az
    adókötelezettség  ellenőrzésének, betartatásának  módjáról  nem
    rendelkezik,   erre   vonatkozó   következtetést   a   támadott
    rendelkezésekből nem lehet levonni.

    Figyelemmel   az   Alkotmánybíróságnak  az   Alkotmány   2.   §
    (1)  bekezdésével és 70/A. §-ával kapcsolatos — fentiekben  már
    ismertetett — gyakorlatára, megállapítható: a Nért. 17. §-a  és
    23.   §-a   a   külföldön  bejegyzett  járművek   adóztatásával
    kapcsolatban egyértelmű, világos rendelkezést tartalmaz,  s  az
    érintett adóalanyok között az adóztatás szempontjából nem  tesz
    különbséget.  Ezért  a támadott rendelkezéseknek  az  Alkotmány
    2.  §  (1)  bekezdésébe és 70/A. §-ába ütközése nem állapítható
    meg. Ennek következtében az Alkotmánybíróság a Nért. 17. §-a és
    23.    §-a    alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    4. Több indítványozó kifogásolta a Nért. 20-21. §-át, 27. §-át,
    29.  §-át és 32-33. §-át azért, mert e rendelkezések szerint  a
    vízi   és   légi   járművek,  valamint  a  nagy   teljesítményű
    személygépkocsik  adójának  alapja  nem  a  járművek  értékéhez
    igazodik,  hanem más, a járművek értékétől független tényezőhöz
    (pl.:   vitorlaméret,   felszálló  tömeg,   teljesítmény).   Az
    indítványozók  az  Alkotmány 70/A. §-a  és  70/I.  §-a  alapján
    kezdeményezték    e    rendelkezések    alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését.

    4.1. Az Alkotmány 70/I. §-a szerint a Magyar Köztársaság minden
    állampolgára   köteles   jövedelmi  és   vagyoni   viszonyainak
    megfelelően  a  közterhekhez hozzájárulni. Az  Alkotmánybíróság
    korábbi  határozataiban az Alkotmány 70/I.  §-a  értelmezésével
    kapcsolatosan  kifejtette,  hogy  e  rendelkezés  „állampolgári
    kötelezettségként  fogalmazza meg a  közteherviselés  elvét.  A
    közterhekhez  való  hozzájárulási  kötelezettség  megállapítása
    tekintetében  egyedül azt az általános követelményt  támasztja,
    hogy  annak  meg  kell felelnie az állampolgárok  jövedelmi  és
    vagyoni  viszonyainak. Azaz a közterhekhez  való  hozzájárulási
    kötelezettségnek   közvetlen   összefüggésben   kell    állnia,
    arányosnak  kell  lennie az állampolgár  jövedelmi  és  vagyoni
    viszonyaival, helyzetével. Ebből az általános követelményből  a
    jogalkotónak  nem  származik kötelezettsége arra,  hogy  minden
    egyes   adó  megállapítása  során  az  adó  mértékét,  az   adó
    tárgyaként  megállapított  jövedelem vagy  vagyon  nagyságától,
    illetőleg  értékétől függően, differenciáltan, azzal  arányosan
    kell  szabályoznia.  Nem  tekinthető alkotmányellenesnek  az  a
    szabályozás,    amely    valamely   adó   mértékét    tételesen
    meghatározott   összegben  állapítja   meg.”   [66/B/1992.   AB
    határozat,  ABH 1992, 735, 737.; 544/B/1998. AB határozat,  ABH
    2000,  893, 898-899.; 956/B/1998. AB határozat, ABH 2000,  937,
    939.; 55/2008. (IV. 24.) AB határozat, ABH 2008, 525, 532.]

    Nem  alkotmányellenes tehát, ha a jogalkotó az adókötelezettség
    megállapítása kapcsán olyan adótechnikát választ, amely szerint
    nem az adóköteles vagyontárgy értéke képezi az adó alapját.  Ez
    különösen  a gépjárművek adóztatása esetében tűnik indokoltnak.
    Az  Alkotmánybíróság  a gépjárműadó alkotmányossági  vizsgálata
    kapcsán  már  rámutatott  arra,  hogy:  „A  gépjárműadó  évente
    visszatérő  fizetési kötelezettséget jelent, a gépjármű  értéke
    azonban évről-évre jelentősen változhat, a tényleges (forgalmi)
    érték  a  gépjármű meghatározott időpontban fennálló  állapotát
    adja,   amelyet   a   használati  mód  befolyásol.   Mindezekre
    tekintettel   célszerűtlen   és  az  adóigazgatási   eljárásban
    gyakorlatilag  kivitelezhetetlen  helyzetet  teremtene,  ha  az
    adóalap   a   nehezen   követhető  és  jogvitát   gerjesztő   —
    meghatározott  időpontban  fennálló, vagy  évente  folyamatosan
    változó — érték alapján kerülne meghatározásra. A katalógus  ár
    alkalmazása sem tükrözné a tényleges értéket. Mind az adófizető
    gépjármű-tulajdonos, mind az adóhatóság számára kiszámíthatóbb,
    egyszerűbb  adózástechnikai megoldás a Gjt.  [a  gépjárműadóról
    szóló    1991.   évi   LXXXII.   törvény]   által   alkalmazott
    adómegállapítási módszer.” (126/B/1999. AB határozat, ABH 2001,
    1048,   1051.)  A  törvényalkotó  tehát  figyelemmel  lehet   a
    gépjármű,  mint adótárgy sajátos jellegére, s ennek megfelelően
    a  gépjárművek  adóztatása esetén nem  feltétlenül  a  gépjármű
    értéke kell, hogy az adó alapja legyen.

    A  Nért.  20-21. §-a, 27. §-a, 29. §-a és 32-33. §-a szerint  a
    vízi   és   légi   járművek,  valamint  a  nagy   teljesítményű
    személygépkocsik  adójának  alapja  valóban  nem   a   járművek
    értékéhez     igazodik.    Ez    a    fentiekben    hivatkozott
    alkotmánybírósági gyakorlat alapján nem alkotmányellenes akkor,
    ha  az  adókötelezettség  alá vont  jármű  után  fizetendő  adó
    közvetlen   összefüggésben  áll  és  arányos   az   állampolgár
    jövedelmi és vagyoni viszonyaival, helyzetével.

    Az Alkotmánybíróság korábbi határozatában rámutatott arra, hogy
    „a  gépjármű  jellemzően értékes vagyontárgy, amelynek  mind  a
    megszerzése, mind pedig a fenntartása feltételez egy  megfelelő
    vagyoni,  jövedelmi  helyzetet, azaz  teherviselő  képességet”.
    (125/B/1999. AB határozat, ABH 2006, 1213, 1216.)

    A  Nért. 20-21. §-a, 27. §-a, 29. §-a és 32-33. §-a szerint  az
    adó  mértéke  az  adott jármű valamely lényeges  sajátosságához
    (pl.:  vitorlaméret,  felszálló tömeg,  teljesítmény)  igazodik
    úgy,   hogy   az  adó  mértéke  a  jármű  életkorával,   vagyis
    értékvesztésével  csökken. Ez az adótechnika  garantálni  képes
    azt,  hogy  a  járművek után fizetendő adó mértéke a  tényleges
    vagyoni   viszonyokhoz  közelítsen,  s  ilyen  módon  közvetlen
    összefüggésben  álljon  az  állampolgár  jövedelmi  és  vagyoni
    viszonyaival.  Erre  figyelemmel nem állapítható  meg,  hogy  a
    Nért.  20. §-a, 27. §-a és 32-33. §-a az Alkotmány 70/I. §-ában
    foglalt arányos közteherviselés elvét sértené.

    4.2.  A  fentiekben  kifejtettek szerint az egyes  nagy  értékű
    vagyontárgyakat    terhelő    adókötelezettség    megállapítása
    szempontjából  az  érintett vagyontárgyak  tulajdonosai  azonos
    csoportba  tartozóknak — homogén csoportnak —  tekinthetők.  Az
    egyes nagy értékű vagyontárgyak adója, mint vagyoni típusú  adó
    esetében  az adókötelezettségnek minden érintett vonatkozásában
    ugyanaz  az  alapja. Az adókötelezettség tehát az érintettek  —
    mint adóalanyok — esetében azonos törvényi okból keletkezik.

    A  Nért.  20-21.  §-a, 27. §-a, 29. §-a és  32-33.  §-a  minden
    érintett adózóra vonatkozóan azonosan állapítja meg a  vízi  és
    légi  járművek,  valamint a nagy teljesítményű személygépkocsik
    adójának  alapját. A különbségtétel hiányában  nem  állapítható
    meg,   hogy  a  Nért.  20.  §-a,  27.  §-a  és  32-33.  §-a   a
    diszkrimináció tilalmába ütközik.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a Nért. 20-21. §-a, 27. §-
    a,    29.    §-a    és   32-33.   §-a   alkotmányellenességének
    megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
    elutasította.

    5.  Az  egyik  indítványozó a Nért. 29. §-át  és  34.  §-át  is
    támadta,  mert  e  rendelkezések alapján az „old  timer”  autók
    adómentességben,  az  elektromos, illetve a  hybrid  meghajtású
    személygépkocsik 50%-os adókedvezményben részesülnek,  valamint
    adókedvezményben  részesül  személygépkocsija  után   az,   aki
    szülőként,     nevelőszülőként,     örökbefogadó      szülőként
    háztartásában  három  vagy  annál  több  gyermeket  nevel.   Az
    indítványozó    szerint   az   adómentességet,   adókedvezményt
    biztosító     rendelkezések    éppen    a    nagyobb     értékű
    személygépkocsival rendelkező, tehát vagyonosabb  adóalanyoknak
    kedvez,  lévén az „old timer”, az elektromos, illetve a  hybrid
    meghajtású   személygépkocsik   jellemzően   jóval   drágábbak.
    Sérelmezte  továbbá, hogy az adókedvezmény csak  három  gyermek
    után   jár.  Mindennek  kapcsán  a  hátrányos  megkülönböztetés
    tilalmának és az arányos közteherviselés elvének sérelmét kérte
    megállapítani.

    Az  Alkotmánybíróság  127/2009.  (XII.  17.)  AB  határozatában
    megállapította,    hogy   az   arányos    közteherviselés    az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában  az  Alkotmány   70/I.   §-ából
    levezetett,  speciális  jogegyenlőségi  tétel  (MK   2009/184.,
    45206, 45212.).

    Az  Alkotmánybíróság a fentiekben továbbá már kifejtette,  hogy
    az  Alkotmány 70/I. §-ában foglalt arányos közteherviselés elve
    alapján  adókedvezményre,  adómentességre  senkinek  sincs   az
    Alkotmányon     alapuló    alanyi    joga.     Adókedvezmények,
    adómentességek  megadása,  illetőleg visszavonása  a  jogalkotó
    mérlegelési   jogkörébe  tartozik,  önmagában   alkotmányossági
    problémát   nem   képez.  Az  adókedvezményre,   adómentességre
    vonatkozó   jogszabályi  rendelkezések  vizsgálata   során   az
    Alkotmánybíróság  hatáskörébe kizárólag annak  a  megállapítása
    tartozik,   hogy   a   jogalkotó   a   mérlegelési   jogkörében
    megállapított    kedvezményekkel   nem    sért-e    alkotmányos
    rendelkezést (1393/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 626, 629.).

    A    „kedvezményekre   vonatkozó   jogszabályi    rendelkezések
    alkotmányossági   felülvizsgálata  során  az   Alkotmánybíróság
    hatáskörébe  kizárólag annak ellenőrzése tartozik: a  jogalkotó
    mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e ellentétbe az
    Alkotmány  valamely rendelkezésével, s az Alkotmánybíróság  nem
    jogosult   a   jogalkotói   mérlegelés   célszerűségi   —   pl.
    gazdaságpolitikai   —  szempontú  felülbírálatára.”   [61/1992.
    (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 280-281.]

    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az  azonos
    helyzetben   lévők  között  nem  alapjogok  tekintetében   tett
    megkülönböztetés csak akkor tekinthető alkotmányellenesnek,  ha
    nincs  tárgyilagos  megítélés szerinti  ésszerű  indoka,  tehát
    önkényes  [16/1991.  (V.  20.) AB  határozat,  ABH  1991,  62.;
    61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280-282.].

    Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/A. §-ával és 70/I.  §-ával
    kapcsolatos,  fentiekben  már  ismertetett  gyakorlata  alapján
    megállapítható,  hogy nem ellentétes az arányos közteherviselés
    elvével, illetve a diszkrimináció tilalmával, ha a jogalkotó az
    elektromos  és  a hybrid meghajtású, valamint  az  „old  timer”
    személygépkocsik után az adóalanyoknak mentességet, kedvezményt
    ad.  Az  adómentességek  és  adókedvezmények  körét  ugyanis  a
    jogalkotó  nagyfokú  önállósággal  alakítja  ki.  Ennek   során
    tekintettel  lehet  bizonyos,  az  Alkotmányban  is  nevesített
    jogokra  (pl. az egészséges környezethez való jogra). [61/1992.
    (XI.  20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 280-281.] Alapvetően  e
    jognak  az  adórendszer szabályain keresztül  történő  érvényre
    juttatása  jelenik  meg  a  Nért.  34.  §  a)  pontja  szerinti
    adókedvezményben. A Nért. 29. §-a alapján az „old timer”  autók
    adómentességben   részesítésére  pedig  e  gépkocsik   muzeális
    jellege  miatt került sor. Alapvetően közérdekű célt szolgál  a
    muzeális  tárgyak megóvása, megőrzése. Az „old timer”  járművek
    muzeális    jellegének   hatósági   elismertetése,   forgalomba
    helyezésének     engedélyeztetése,     illetve      fenntartása
    többletkötelezettséggel  és  -költséggel  jár.  A  tulajdonosok
    számára    megállapított    kötelezettségeket    a    jogalkotó
    kedvezmények  megállapításával  ellensúlyozhatja,  ilyen  módon
    érdekeltté  téve  őket a muzeális jellegű  járművek  eredeti  —
    műszaki és esztétikai — állapotának megőrzésében. Az elektromos
    és    a    hybrid   meghajtású,   valamint   az   „old   timer”
    személygépkocsik után megállapított adómentesség, adókedvezmény
    révén   az  azonos  helyzetben  lévő  adóalanyok  között   tett
    különbségtétel nem önkényes, a jogalkotó nem indokolatlanul tér
    el  az arányos közteherviselés elvének alkalmazásától, ezért  a
    Nért. 29. §-a és 34. § a) pontja nem sérti az Alkotmány 70/I. §-
    át és 70/A. §-át.

    A  Nért.  34. § b) pontja 50%-os adókedvezményben részesíti  az
    adóalanyt    a    személygépkocsija   után,    ha    szülőként,
    nevelőszülőként,  örökbefogadó  szülőként  háztartásában  három
    vagy annál több gyermeket nevel. Az Alkotmánybíróság rámutatott
    arra,  hogy  a  mentességek és kedvezmények meghatározásánál  a
    jogalkotó  „érvényre juttathat az Alkotmányból  közvetlenül  le
    nem     vezethető,    esetenként    rövid    távra     irányadó
    gazdaságpolitikai, életszínvonal-politikai, szociálpolitikai és
    egyéb  célkitűzéseket.” [61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,  ABH
    1992,  280, 280-281.] A három vagy annál több gyermek  nevelése
    esetén    biztosított    adókedvezmény   is    szociálpolitikai
    célkitűzéseket  valósít  meg. Ennek az Alkotmány  70/A.  §-ába,
    illetve 70/I. §-ába való ütközése nem állapítható meg.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Nért. 29.  §-a  és
    34.    §-a    alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    6.   Több   indítványozó  támadta  a  Nért.  hatályba   léptető
    rendelkezését,   mivel  szerintük  a  törvény  kihirdetése   és
    hatálybalépése  közötti féléves időintervallum nem  elegendő  a
    Nért.  alkalmazására való felkészüléshez, az adózók ennyi  időn
    belül nem tudják élethelyzetüket, körülményeiket a megváltozott
    jogszabályi  feltételekhez (jelentős  adóterhekhez)  igazítani.
    Ezért  az  indítványozók szerint a felkészülési  idő  hiánya  a
    jogbiztonság sérelmét idézi elő.

    A  Nért. 2009. július 8-án jelent meg a Magyar Közlönyben, s  a
    Nért.  36. §-a szerint 2010. január 1-jén lép hatályba. A Nért.
    szerinti  adókötelezettséget  már a  törvény  hatálybalépésének
    évében kötelező teljesíteni, mégpedig az év első napján, vagyis
    első   alkalommal   a  2010.  január  1-jén  fennálló   állapot
    figyelembe  vételével. A Nért. alkalmazására való felkészülésre
    tehát mintegy fél évet biztosított a jogalkotó.

    Tekintettel  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság  a  Nért.-nek  a
    lakóingatlanok   adójáról   szóló   szabályait   a   fentiekben
    kifejtettek  szerint  megsemmisítette,  az  Alkotmánybíróság  a
    törvény   alkalmazására   való   felkészülési   idő   hiányával
    kapcsolatos indítványokat már csak a Nért.-nek a vízi  és  légi
    járművek, illetve a nagy teljesítményű személygépkocsik adójára
    vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálta.

    Az  Alkotmánybíróság a 28/1992. (IV. 30.)  AB  határozatában  a
    következőképpen   fogalmazta  meg  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdéséből  fakadó jogbiztonság követelményét: „a  jogszabály
    hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy  kellő
    idő maradjon
    a)  a  jogszabály szövegének megszerzésére (akár úgy,  hogy  az
    érintett előfizet a hivatalos lapra, akár úgy, hogy annak egyes
    számait a szükséghez képest megvásárolja) és áttanulmányozására
    (ide  értve  bonyolultabb jogszabályok  esetében  az  illetékes
    hatóságtól történő felvilágosítás kérését is);
    b)  a  jogalkalmazó szervek számára a jogszabály  alkalmazására
    való  felkészüléshez  (ide értve szükség  esetén  a  jogszabály
    szervezett  továbbképzés keretében való alapos megismerését,  a
    felmerülő   jogszabályértelmezési  problémák   tisztázását,   a
    jogszabály  végrehajtásához  szükséges  nyomtatványok,  űrlapok
    beszerzését  vagy  előállítását,  a  zökkenőmentes  végrehajtás
    személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodást);
    c)  a jogszabállyal érintett személyek és szervek számára annak
    eldöntéséhez,   hogy  miként  alkalmazkodjanak   a   jogszabály
    rendelkezéseihez  (pl. a környezetvédelmi  kibocsátási  értékek
    szigorítása  esetén:  egyes termékek gyártásának  megszüntetése
    útján,   korszerű  technikai  eszközök  beszerzése  útján,   az
    alkalmazott technológia megváltozásával vagy nagyobb  hatásfokú
    tisztítóberendezés   létesítésével)  az   önkéntes   jogkövetés
    személyi  és  tárgyi  feltételeiről való gondoskodáshoz.”  (ABH
    1992, 155, 157.)

    Az  Alkotmánybíróság  különösen akkor  állapítja  meg  valamely
    jogszabály   alkotmányellenességét,  ha   az   szerzett   jogot
    korlátoz,  a  korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb
    rendelkezést, illetőleg oly módon hárított fokozott  kockázatot
    a címzettekre, hogy a megismerés és a felkészülés lehetőségének
    hiánya  sérelmet okozott az érintettek számára,  akadályozta  a
    jogalkalmazót a jogszabály alkalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB
    határozat,  ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat,
    ABH 1992, 131, 132.; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995,
    188,  196.;  44/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH  1995,  203,
    207.;  723/B/1998.  AB  határozat,  ABH  1999,  795,  799-800.;
    1025/B/2001.   AB   határozat,  ABH  2003,  1456,   1459-1460.;
    797/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1437, 1441-1442.]

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Nért.  36.  §-a  nem
    sérti a jogbiztonság elvét. A törvényhozó elegendő felkészülési
    időt  hagyott arra, hogy a Nért. hatályba lépéséig  a  vízi  és
    légi  járművek,  illetve a nagy teljesítményű  személygépkocsik
    adója  által  érintettek alkalmazkodni tudjanak a  megváltozott
    jogszabályi  környezethez, a megnövekedett  adóterhekhez.  Erre
    tekintettel    az   Alkotmánybíróság   a    Nért.    36.    §-a
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.

    A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
    §-án alapul.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
                                    
             Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Holló András               Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Kovács Péter        Dr. Lenkovics Barnabás
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Lévay Miklós           Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró             előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Wealth tax
     Number of the Decision:
     .
     8/2010. (I. 28.)
     Date of the decision:
     .
     01/26/2010
     Summary:
     A wealth tax was to provide the tax authority with a nearly unlimited right of appraisal and exemptions were to be solely based on the value of property, not taking into account the number of its owners.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-1-001
     .