Hungarian
Ügyszám:
.
120/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 5/2007. (II. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/120
.
A határozat kelte: Budapest, 02/19/2007
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – dr.  Kiss
  László alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő
   
                           határozatot:
   
   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a földgázellátásról
  szóló   2003.   évi   XLII.  törvény  85.  §   (10)   bekezdése
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
   2.  Az Alkotmánybíróság a villamos energiáról szóló 2001.  évi
  CX. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (3) bekezdés e)
  pontja      alkotmányellenességének     megállapítására      és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzé teszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
    1. Az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett a villamos
   energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET.)
   7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) bekezdés e) pontja, valamint a
   földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a
   továbbiakban: GET.) 85. § (10) bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére.
    Az  indítványozó alapvetően azt kifogásolta, hogy a VET. 7.  §
   (3)  bekezdésében [megállapította: GET. 84. § (1) bekezdése]  a
   megbízatás  megszűnésének új eseteként rögzített rendelkezés  a
   Magyar  Energia  Hivatal (a továbbiakban:  Hivatal)  vezetőinek
   (elnök  és  elnökhelyettes) soron kívüli – a hatéves kinevezési
   időtartam  letelte  előtti  – elmozdítását  teszi  lehetővé.  E
   szerint    az    érintett   vezetők   megbízatása    törvényben
   meghatározott egyéb ok esetén is megszűnik. Ilyen konkrét  okot
   jelöl  meg a GET. 85. § (10) bekezdése, amely előírja,  hogy  a
   rendelkezés  hatályba  lépését  követő  kilencvenedik  napon  a
   Hivatal  vezetőinek megbízatása megszűnik. Kifogásolta  továbbá
   az  indítványozó  a VET. 7. § (1) bekezdésében [megállapította:
   GET. 84. § (1) bekezdés] előírt pályáztatási rendszert is.
    Az  indítványozó  a fentiekkel kapcsolatban hivatkozott  arra,
   hogy  a  munkavégzésre  vonatkozó jogszabályok  nem  ismerik  a
   „törvényben  meghatározott egyéb okot”,  mint  a  munkavégzésre
   irányuló   jogviszony  megszűnésének  módját.  Az   új   jogcím
   bevezetése az indítványozó szerint sérti az Alkotmány 2. §  (1)
   bekezdésében  foglalt jogállamiság elvét,  s  az  annak  részét
   képező,  illetve  abból  levezethető egyéb  követelményeket  és
   jogosultságokat;  úgymint:  a  jogbiztonságot,   a   visszaható
   hatályú jogalkotás tilalmát és a szerzett jogok védelmét.
    
                                 II.
    
   Az  alkotmánybírósági eljárás során figyelembe vett jogszabályi
   rendelkezések a következők:
   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    
   2.1. A VET. indítvánnyal támadott rendelkezései:
   „7.  §  (1) A Hivatal elnökét és elnökhelyettesét — a miniszter
   javaslatára  —  a  miniszterelnök nevezi ki, és  menti  fel.  A
   kinevezés  időtartama  hat év. Az elnök  és  az  elnökhelyettes
   megbízatásának   megszűnése  esetén   a   miniszter   nyilvános
   pályázatot  ír  ki  a megüresedő tisztségre. A  pályázatokat  a
   miniszter  a pályázatok benyújtására rendelkezésre nyitva  álló
   határidő  lejártát  követően  harminc  napon  belül  szakmailag
   értékeli.  A  miniszter  az értékelés eredményéről  a  jelöltek
   sorrendjéről és javaslatának indokolásáról írásban tájékoztatja
   a miniszterelnököt.
    […]
    (3) A Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbízatása
   megszűnik,
    […]
    e) törvényben meghatározott egyéb ok esetén.”
    
    2.2. A GET. indítvánnyal támadott rendelkezése:
   „85.  § (10) E rendelkezés hatálybalépését követő tizenöt napon
   belül  a miniszter nyilvános pályázatot ír ki a Hivatal  elnöki
   és  elnökhelyettesi  tisztségének  betöltésére.  E  rendelkezés
   hatálybalépését követő kilencvenedik napon a Hivatal  elnökének
   és elnökhelyettesének megbízatása megszűnik.”
    
    2.3.  A  VET. 7. §-ának a módosítás előtt (2003. augusztus  1-
   jét megelőzően) hatályos rendelkezései:
    „7.  § (1) A Hivatal elnökét és elnökhelyettesét — a miniszter
   javaslatára  —  a  miniszterelnök nevezi ki, és  menti  fel.  A
   kinevezés  időtartama  hat év. Az elnök  és  az  elnökhelyettes
   tekintetében a munkáltatói jogokat — a kinevezés és a felmentés
   kivételével   —   a   miniszter  gyakorolja.   Az   elnököt   a
   közigazgatási  államtitkár havi illetményével  azonos  díjazás,
   illetőleg  azonos  juttatások, az elnökhelyettest  a  helyettes
   államtitkár havi illetményével azonos díjazás, illetőleg azonos
   juttatások illetik meg.
    (2)  A  Hivatal  elnökének  és elnökhelyettesének  megbízatása
   megszűnik, ha
    a) a kinevezés időtartama lejár,
    b) tisztségéről lemond,
    c) tisztségéből felmentik,
    d) meghal.
    (3)   Felmentéssel   szűnik  meg  a   Hivatal   elnökének   és
   elnökhelyettesének megbízatása, ha
    a)  jogerős  bírói ítélet megállapítása szerint bűncselekményt
   követett el, vagy más módon a tisztségre méltatlanná vált,
    b) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,
    c)   tisztségével  való  összeférhetetlenségét  három  hónapon
   belül nem szüntette meg,
    d) tevékenységével a Hivatal működését veszélyezteti.
    (4) A Hivatal elnöke
    a) vezeti a Hivatalt,
    b)    megállapítja   a   Hivatal   szervezeti   és    működési
   szabályzatát,
    c)  gyakorolja a Hivatal köztisztviselői felett a  munkáltatói
   jogokat,
    d) irányítja a Hivatal gazdálkodását,
    e) képviseli a Hivatalt,
    f)  ellátja  mindazokat  a feladatokat,  amelyeket  jogszabály
   vagy a Hivatal szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe
   utal,
    g)  tanácskozási joggal részt vesz a Kormány ülésén a  Hivatal
   feladatkörét érintő előterjesztések tárgyalásakor.”
    
                                III.
                                  
    Az indítvány részben megalapozott.
    
    1.    Az   indítvány   érdemi   vizsgálatát   megelőzően    az
   Alkotmánybíróság  áttekintette a  jogszabályi  formába  foglalt
   egyedi döntéseket érintő eddigi gyakorlatát.
    Az  Alkotmánybíróság – hatáskörének hiánya miatt – nem vizsgál
   olyan  egyedi  döntéséket, amelyek akár formai,  akár  tartalmi
   értelemben  nem minősíthetők sem jogszabálynak, sem  az  állami
   irányítás  egyéb  jogi eszközének. [ld.  52/1993.  (X.  7.)  AB
   végzés,  ABH  1993, 407, 408-409.; 439/B/1999. AB  végzés,  ABH
   2000,  1167, 1170-1171.; 939/B/2001. AB végzés, ABH 2002, 1775,
   1776.]  Az ilyen esetekben az Alkotmánybíróság az indítványokat
   visszautasította.
    A  7/2004. (III. 24.) AB határozat a normatív tartalom nélküli
   jogszabályok  speciális  esetkörére is  utalt:  „[…]  a  magyar
   törvényalkotási  gyakorlatban előfordul az,  hogy  teljességgel
   normatív  tartalom  nélküli  törvényt  fogadnak  el.  Általában
   valamely  esemény vagy személy jelentőségének  állítanak  ilyen
   módon emléket. Például »2001. évi LXIII. törvény a magyar hősök
   emlékének  megörökítéséről és a Magyar  Hősök  Emlékünnepéről«;
   »2000.  évi I. törvény Szent István államalapításának emlékéről
   és  a  Szent  Koronáról«;  »1996. évi LVI.  törvény  Nagy  Imre
   mártírhalált   halt  magyar  miniszterelnök   és   mártírtársai
   emlékének   törvénybe  iktatásáról«.”  (ABH  2004,  98,   114.)
   Esetleges alkotmányossági vizsgálat esetén ebben a körben is  –
   feltehetően – az indítvány visszautasításának volna helye.
    Érdemben  vizsgált  azonban az Alkotmánybíróság  néhány  olyan
   indítványt,  amelyek azt kifogásolták, hogy a jogalkotó  egyedi
   eseteket  döntött  el jogszabályi formában,  s  ezzel  alapjogi
   sérelmet   okozott.   A  45/1997.  (IX.   19.)   AB   határozat
   megállapította, hogy „[a] szabályozásnak ez a  módja,  azaz  az
   ingatlantulajdont  korlátozó egyedi  döntés  törvényi  formában
   való   megjelentetése  kizárja  a  fellebbezés  és  a  bírósági
   felülvizsgálat  benyújtásának lehetőségét, és ezáltal  sérti  a
   tulajdonvédelemre is garanciát nyújtó jogorvoslat érvényesülési
   lehetőségét  […]”.  (ABH 1997, 311, 318.)  Hasonló  ok  alapján
   állapította     meg     a     kifogásolt     egyedi      döntés
   alkotmányellenességét a 6/1994. (II. 18.)  AB  határozat.  (ABH
   1995,  65,  66-67.)  Ezekben  az ügyekben  az  alkotmányellenes
   rendelkezések megsemmisítését mondta ki az Alkotmánybíróság.
    Az  Országgyűlés és a Kormány szervezetalakítási  szabadságára
   tekintettel ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem állapította  meg
   az  egyedi döntés alkotmányellenességét a 7/2004. (III. 24.) AB
   határozatban.   Kormányhivatal  (Pénzügyi  Szervezetek   Állami
   Felügyelete,  a továbbiakban: PSZÁF) vezetőjének  egyedi  módon
   (nem  normatív rendelkezés alkalmazásával) történő  elmozdítása
   nem eredményezi a jogbiztonság sérelmét, ha a megbízatást azért
   kellett megszűntetni, mert a szervezet-átalakítás következtében
   maga  a  tisztség  (a  PSZÁF elnöki funkciója)  szűnt  meg.  Az
   Alkotmánybíróság rámutatott: „[a] jogbiztonság követelményeinek
   az  államigazgatási szervek átszervezésére vonatkozó  szabályok
   alkotmányosságának  megítélésére való közvetlen  kivetítése  az
   Alkotmányból  le  nem  vezethető  korlátok  közé  szorítaná  az
   Országgyűlés és a Kormány szervezetalakítási szabadságát.” (ABH
   2004, 98, 111-112.)

    2.  A  jelen  eljárásban országos hatáskörű  szerv  határozott
   időtartamú  vezetői  megbízatásának  idő  előtti  megszűnéséről
   szóló   szabályozás  (és  ehhez  kapcsolódóan  az  új   vezetők
   kinevezésének  szabályai)  a  vizsgálat  tárgya.  [A   központi
   államigazgatási  szervekről, valamint a Kormány  tagjai  és  az
   államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény  1.  §
   (4)  bekezdése értelmében a Hivatal kormányhivatalnak minősül.]
   Az  indítványban  foglaltaknak megfelelően az  Alkotmánybíróság
   azt vizsgálta, hogy a kifogásolt rendelkezések ellentétesek-e a
   jogbiztonság   követelményével,   így   különösen:   sértenek-e
   szerzett  jogot, illetve azt is, hogy figyelmen kívül hagyják-e
   a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát.
    2.1.  Az Alkotmánybíróság az 56/1991. (XI. 8.) AB határozatban
   kifejtette: „[a] jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy
   a  közhatalommal  rendelkező szervek a jog által  meghatározott
   szervezeti  keretek között, a jog által megállapított  működési
   rendben,  a  jog  által  a  polgárok  számára  megismerhető  és
   kiszámítható  módon szabályozott korlátok között  fejtik  ki  a
   tevékenységüket.” (ABH 1991, 454, 456.)
    Az  Alkotmánybíróság  korábban  már  több  határozatában  elvi
   jelentősséggel  mutatott rá arra, hogy az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében   deklarált   „jogállamisághoz   hozzátartozik   a
   szerzett  jogok tiszteletben tartása”. [pl. 62/1993. (XI.  29.)
   AB  határozat, ABH 1993, 364, 367.] A szerzett jogok védelme  a
   jogállamban  érvényesül, de nem abszolút érvényű, kivételt  nem
   tűrő  szabály.  A kivételek elbírálása azonban csak  esetenként
   lehetséges.  Azt,  hogy  a  kivételes  beavatkozás   feltételei
   fennállnak-e,  végső  fórumként  az  Alkotmánybíróságnak   kell
   eldöntenie.  [32/1991. (VI. 6.) AB határozat,  ABH  1991,  146,
   154.]  Az  Alkotmánybíróság  több határozatában  utalt  továbbá
   arra,  hogy  „[a]  jogbiztonság és a szerzett  jog  alkotmányos
   védelme  nem  értelmezhető akként, hogy a  múltban  keletkezett
   jogviszonyokat  soha  nem  lehet  alkotmányos  szabályozásokkal
   megváltoztatni”.  [515/B/1997. AB  határozat,  ABH  1998,  976,
   977.;   1011/B/1999.  AB  határozat,  ABH  2001,  1365,  1370.;
   495/B/2001.  AB  határozat, ABH 2003, 1382, 1390.]  A  szerzett
   jogok    tiszteletben    tartására   irányuló    követelménnyel
   összefüggésben  kimondta,  hogy:  „[a]z  alkotmányos   védelmet
   élvező  ’szerzett  jogok’ a már konkrét jogviszonyokban  alanyi
   jogként  megjelenő jogosultságok, illetőleg azok a  jogszabályi
   ’ígérvények’  és  várományok, amelyeket a jogalkotó  a  konkrét
   jogviszonyok  keletkezésének  lehetőségével  kapcsol  össze.  A
   jogszabályok   hátrányos   megváltoztatása   így   csak   akkor
   ellentétes  a  ’szerzett jogok’ alkotmányos  oltalmával,  ha  a
   módosítás a jog által már védett jogviszonyok lefolyásában idéz
   elő    a    jogalanyokra   nézve   kedvezőtlen   változtatást.”
   [731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 801, 805.]
    A   visszamenőleges   hatályú  jogi   szabályozás   tilalmával
   kapcsolatban az Alkotmánybíróság leszögezte: „[k]övetkezetes az
   alkotmánybírósági  gyakorlat  a  tekintetben,   hogy   valamely
   jogszabály  nem  csupán akkor minősülhet az említett  tilalomba
   ütközőnek,  ha  a  jogszabályt  a  jogalkotó  visszamenőlegesen
   léptette  hatályba,  hanem akkor is, ha a hatálybaléptetés  nem
   visszamenőlegesen történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit
   –  erre  irányuló kifejezett rendelkezés szerint – a jogszabály
   hatálybalépése  előtt  létrejött jogviszonyokra  is  alkalmazni
   kell.” [57/1994. AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]
    A  jelen  ügyben  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   VET.-nek az indítványban kifogásolt módosítása során [7. §  (1)
   bekezdés, illetve (3) bekezdés e) pont], illetve a GET.  85.  §
   (10)    bekezdés   megalkotásával   a   jogalkotó    törvényben
   szabályozott  –  kormányhivatal  vezetőjének  és  helyettesének
   megbízatását magában foglaló – jogviszony tartalmát egészítette
   ki.   A   VET.-nek  a  7.  §  (3)  bekezdés  e)  pont  szerinti
   kiegészítése  („törvényben meghatározott  egyéb  esetben”)  nem
   tartalmaz konkrét rendelkezést, ugyanis általános – közelebbről
   meg  nem  nevezett – jogszabályi rendelkezésre utaló szabállyal
   egészíti  ki a megbízatás-megszűnési okokat. A GET.  formálisan
   beiktatott egy ilyen megszűnési okot, amely – normatív tartalom
   nélkül  –  egyedi  módon szüntetette meg  az  említett  vezetők
   megbízatását. Ezzel szemben a VET. 7. § (1) bekezdése a vezetői
   állások pályázattal történő betöltéséről – normatív tartalommal
   – rendelkezik.
    2.2. Az előzőekből következően az alkotmányossági vizsgálat  a
   továbbiakban  arra  terjedt  ki,  hogy  a  GET.  85.   §   (10)
   bekezdésében foglalt egyedi jogviszony-megszüntetés sérti-e  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdését.
    A  törvény  által  közelebbről nem tipizált,  de  mindenképpen
   foglalkoztatásra  irányuló jogviszonyt a módosítást  megelőzően
   is   meg   lehetett  szüntetni  több  jogcímen,   így   például
   felmentéssel.     A    jellegében    leginkább    közszolgálati
   jogviszonyhoz  hasonlítható  alkalmazási  viszony   munkáltatói
   oldalán   az  állam  jelenik  meg,  a  konkrét  jogviszonyt   a
   munkáltatói   jogkör   gyakorlójaként   eljáró   miniszterelnök
   kinevezése hozza létre, illetve felmentési aktusa szünteti meg.
    A   GET.-et  a  jogalkotó  2003.  június  16-án  fogadta   el,
   kihirdetése 2003. június 25-én történt meg, míg a hatálybalépés
   időpontja  2003.  augusztus 1-je volt. A  vizsgált  rendelkezés
   közvetlen  visszamenőleges  hatályba  léptetést  nem  tartalmaz
   ugyan, de egy már korábban létrejött jogviszonyt szüntet meg  a
   törvény hatályba lépését követő kilencvenedik nappal.
    A  PSZÁF  esetében  az  állam szervezetalakítási  szabadságába
   tartozó   intézkedés  közvetlenül  indokolta  (szükségképpenivé
   tette) az egyedi jogviszonyokba történő jogalkotói beavatkozást
   (a   PSZÁF  elnöki,  elnökhelyettesi  pozíciói  megszűntek,   s
   helyettük egyfajta elnökség, a Felügyeleti Tanács jött létre).
    A  jelen  ügyben  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   Hivatal   egyidejű  átszervezésére  nem  került   sor,   csupán
   hatásköre  változott meg. A GET. indokolása szerint  a  Hivatal
   „[…]  szerepköre  úgy  módosul, hogy az illeszkedjen  a  magyar
   közigazgatás  szervezetrendszerébe,  ugyanakkor  megfeleljen  a
   közösségi  elvárásoknak is. A hivatal olyan egységes  hatósággá
   válik,  amely  ellátja  mind  a  hagyományos  földgázellátással
   kapcsolatos  hatósági  jogköröket, mind  a  versenyszempontokat
   figyelembe vevő új típusú ’piacigazgató’ jellegű szerepköröket.
   A   hivatal   feladatai  ennek  megfelelően  a   következő   fő
   csoportokba  sorolhatók: engedélyezés, a  szabályozás  verseny-
   szempontokat  figyelembe  vevő  felügyelete,  fogyasztóvédelem,
   árelőkészítés, -szabályozás és –felülvizsgálat.”
    Ennek    figyelembe   vételével   az   Alkotmánybíróság    azt
   állapította meg, hogy a határozott időtartamra szóló megbízatás
   idő előtti megszüntetésének (a személyi változásnak) szervezeti
   indokoltsága   nem  volt;  az  elnöki  és  az   elnökhelyettesi
   státuszok  változatlanul  megmaradtak.  Ehhez  kapcsolódóan  az
   Alkotmánybíróság  leszögezi:  valamely  államigazgatási   szerv
   módosított feladatkörének megfelelő vezetés kialakítása, és  az
   ennek érdekében végrehajtott személyi változtatás önmagában nem
   indokolhatja  a  norma  kötőerejének  alkalmi  figyelmen  kívül
   hagyását.
    Az  Alkotmánybíróság  a  31/1998. (VI. 25.)  AB  határozatában
   kifejtette:  „[…]  a  jogalkotói  hatalommal  való   visszaélés
   körében  kialakult eddigi gyakorlatát nem ítélte  olyan  széles
   körűnek,  amely elegendő alapul szolgálna e fogalom alkotmányos
   követelménybe foglalt egzakt meghatározására. Mindazonáltal  az
   eddigi döntések is alapul szolgálnak annak az általános érvényű
   következtetésnek  a  levonására,  hogy  mivel  a  joggal   való
   visszaélés  tilalmának  forrása  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)
   bekezdése,  alkotmányellenes  az olyan  rendelkezés  is,  amely
   amiatt ütközik az említett tilalomba, mert a jogalkotó valamely
   jogintézményt  nem  annak  jogrendszeren  belüli   rendeltetése
   szerinti célra használt fel.” (ABH 1998, 240, 245-246.)
    Az  Alkotmánybíróság  a fenti megállapításra  hivatkozással  a
   most  vizsgált  rendelkezéssel  összefüggésben  a  következőkre
   mutat   rá:  a  jogalkotás  diszfunkcionális,  ha  a  jogalkotó
   normatív   szabályozási  tárgykörben  (s  kétségkívül  ilyennek
   minősül   a   Hivatal  elnöke  és  elnökhelyettese  megbízatási
   jogviszonyának  tartalma) egyedi döntést hoz. A normatív  aktus
   szükségképpeni   eleme  ugyanis  az,  hogy  a  címzettek   köre
   szélesebb,  s  nem  közvetlenül és konkrétan meghatározott  egy
   vagy  több  személy, vagyis a rendelkezés nem valamely  konkrét
   egyedi  ügyre vonatkozik. Ha a jogalkotó a hatályos  jogszabály
   alkalmazását,   vagy  a  jogszabály  normatív   módon   történő
   módosítását  kerüli  meg az egyedi döntés  jogszabályi  formába
   öntésével,  a  megoldás  visszaélésszerűvé  válik.  A   konkrét
   jogviszonyokat  ezzel  a  módszerrel  megszüntető   jogszabályi
   rendelkezés  [itt:  a  GET. 85. § (10)  bekezdése]  tartalmában
   jogalkalmazói     (munkáltatói    egyoldalú    jognyilatkozatot
   helyettesítő)   aktus,  amely  ellen  viszont  (tekintettel   a
   jogszabályi formára) az érintettek jogorvoslattal nem élhetnek.
    Az  állami  vezetők határozott tartamú megbízatási jogviszonya
   idejének   lerövidítésére   csak  a  törvényben   meghatározott
   objektív  vagy  szubjektív  okok  (lemondás,  halál,  illetőleg
   összeférhetetlenség megállapítása, továbbá valamely  nevesített
   felmentési   jogcím   alkalmazása,  valamint   a   megbízatásra
   közvetlenül  kiható egyéb ok, így például szervezet-átalakítás)
   alapján  kerülhet  sor.  A jelen eljárásban  vizsgált,  konkrét
   megbízatásokat egyedi jelleggel megszüntető rendelkezés viszont
   ezen követelmények egyikének sem felel meg.
    Az  Alkotmánybíróság ennek megfelelően megállapította, hogy  a
   GET.  85.  §  (10)  bekezdése szerinti egyedi  esetre  szabott,
   jogszabályi formába öltöztetett döntés sérti az Alkotmány 2.  §
   (1)  bekezdésében deklarált jogállamiság elvének szerves részét
   képező    jogbiztonságot.   Egyidejűleg   az   Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a VET. 7. § (1) bekezdése és a  7.  §  (3)
   bekezdés   e)  pontjában  foglalt  szabályozás  önmagában   nem
   ellentétes a jogbiztonság követelményével.
    
    3.    A   fentiekre   tekintettel   az   Alkotmánybíróság   az
   alkotmányellenes   rendelkezést  a   határozat   közzétételének
   napjával megsemmisítette, a VET. 7. § (1) bekezdése, valamint a
   7.   §   (3)   bekezdés   e)   pontja   alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványt pedig elutasította.
    
    A   határozat   Magyar  Közlönyben  történő   közzététele   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  41.  §-án
   alapul.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Balogh Elemér                  Dr. Bragyova András
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
        Dr. Holló András                       Dr. Kiss László
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kovács Péter                    Dr. Paczolay Péter
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Egyetértek azzal, hogy a többségi határozat  elutasítja  a
    VET.  7.  §  (3)  bekezdése  e) pontja  alkotmányellenességének
    megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.
     
     2.   Egyetértek  ugyanakkor  a  GET.  85.  §  (10)   bekezdése
    alkotmányellenességének megállapításával és megsemmisítésével.
     
     3.  Álláspontom  szerint  azonban az  Alkotmánybíróságnak  meg
    kellett  volna semmisítenie még a VET. 7. § (1) bekezdéséből  a
    „A kinevezés időtartama hat év” mondatot.
     
     4.  Az Alkotmánybíróságnak – hivatalból eljárva – mulasztásban
    megnyilvánuló      alkotmányellenességet     kellett      volna
    megállapítania amiatt, mivel egy nem Alkotmányban  szabályozott
    kormányhivatal  vezetőjének  megbízatási  ideje   túlnyúlik   a
    Kormány megbízatási idején, ezáltal megnehezülhet a működőképes
    kormányzás Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) és e) pontjában  írt
    kormányfeladatok maradéktalan teljesítése.
     
                                  I./
     
     1/  Előrebocsátom:  az Alkotmánybíróság csak  az  Alkotmányban
    szabályozott,   azaz  az  „alkotmányos  intézményeket”   kezeli
    kiemelten. [24/2000. (VII. 6.) AB határozat]
     A  Magyar  Energia Hivatal „önálló feladattal  és  hatáskörrel
    rendelkező,  országos hatáskörű közigazgatási  szerv,  amelynek
    irányítását  a Kormány, felügyeletét a miniszter  látja  el.  A
    Hivatal   jogi  személy,  amely  önállóan  gazdálkodó  központi
    költségvetési  szervként működik.” [VET. 6. § (1)  bekezdés]  A
    Magyar   Energia   Hivatal  tehát  közhatalmi  jogosítványokkal
    rendelkező   olyan  központi  közigazgatási  szerv,   amely   a
    hierarchikus rendbe tagolódva, „irányított” szervként  része  a
    végrehajtó  hatalomnak.  Feladatai  és  hatásköre  folytán  nem
    „alkotmányos intézmény” (azaz nem jelenik meg az Alkotmányban).
     Alkotmányban  írt  fontos jogosítványokkal rendelkező  szervek
    ellenben az Országgyűlés, a Kormány, illetőleg a miniszter.
     Az  Országgyűlés, a Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi
    és  népképviseleti  szerveként (…)  meghatározza  a  Kormányzás
    szervezetét, irányát és feltételeit [Alkotmány 19. § (1) és (2)
    bekezdései],   törvényeket  alkot,   meghatározza   az   ország
    társadalmi-gazdasági  tervét,  megállapítja  az  államháztartás
    mérlegét,   jóváhagyja   az  állami  költségvetést   és   annak
    végrehajtását  [Alkotmány  19.  §  (3)  bekezdés  b),  c),   d)
    pontjai].
     A  Kormány  biztosítja a törvények végrehajtását, irányítja  a
    minisztériumok  és  a  közvetlenül  alárendelt  egyéb   szervek
    munkáját,    összehangolja   tevékenységüket,   biztosítja    a
    társadalmi-gazdasági    tervek    kidolgozását,     gondoskodik
    megvalósításukról.  [Alkotmány 35. § (1) bekezdés  b),  c),  e)
    pontok]
     Kiemelten  utalok  az Alkotmány 40. § (3)  bekezdésére,  amely
    szerint:  „A  Kormány jogosult az államigazgatás  bármely  ágát
    közvetlenül  felügyelete  alá vonni, és  erre  külön  szerveket
    létesíteni.” (Az Alkotmány valójában nem is felügyeleti,  hanem
    irányítási jogkört adott a Kormánynak, hiszen a „külön  szervek
    létesítésének”  joga  már  nem  felügyeleti,  hanem  irányítási
    jogkör.)
     A  miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek  és  a  Kormány
    határozatainak    megfelelően   vezetik    az    államigazgatás
    feladatkörükbe  tartozó ágait, és irányítják az alájuk  rendelt
    szerveket. [Alkotmány 37. § (2) bekezdése]
     Fontos  elvi  kérdés az, minek biztosítsunk  elsőbbséget:  egy
    kétségkívül   fontos   (de   Alkotmányba   fel    nem    emelt)
    feladatkörökkel  és  hatáskörökkel  rendelkező  szerv  vezetője
    érinthetetlenségének  (s  benne a vezető  6  éven  át  fennálló
    elmozdíthatatlanságának), vagy az imént említett,  Alkotmányban
    szabályozott   és   védett   szervek  (Országgyűlés,   Kormány,
    miniszterek)  Alkotmányban is tételesen felsorolt  feladat-  és
    hatáskörei  zavartalan  gyakorlásának. Álláspontom  szerint  az
    Alkotmány  alapján  az  utóbbit kell  előtérbe  helyezni  annak
    hangsúlyozásával,  hogy  a felsorolt  szervek  az  Alkotmányban
    kapott feladataik ellátásához egy nekik alárendelt, irányításuk
    és  felügyeletük alatt álló szerv irányában akár az átszervezés
    jogával  (s  benne a nem „alkotmányosan védett” vezető  6  évre
    szóló  munkaviszonya  megszüntetése jogával)  is  rendelkeznek.
    (Értelemszerűen azonban itt az Országgyűlésről van  szó,  amely
    törvénnyel  bármikor újrarendezheti a Kormány és az  „érintett”
    miniszter irányítási és felügyeleti jogait is.) E jogkörében  –
    álláspontom  szerint – az Országgyűlés maga vállalta  politikai
    felelősséggel  jár el, amelynek célszerűségét, ésszerűségét  az
    Alkotmánybíróság nem is vizsgálhatja.
     
     2/  Jelen  ügyben  a központi közigazgatási  szerv  élén  álló
    vezető  elmozdításának hátterében kétségkívül  nem  közvetlenül
    szervezeti  átalakítás (átszervezés) áll, „csupán” a  szervezet
    feladat- és hatásköre változott meg. A GET. indoklása szerint a
    Hivatal  „(…)  szerepköre úgy módosul, hogy az  illeszkedjen  a
    magyar     közigazgatás    szervezetrendszerébe,     ugyanakkor
    megfeleljen  a  közösségi  elvárásoknak  is.  A  Hivatal  olyan
    egységes  hatósággá  válik, amely ellátja  mind  a  hagyományos
    földgázellátással     kapcsolatos    jogköröket,     mind     a
    versenyszempontokat  figyelembevevő  új  típusú  »piacigazgató«
    jellegű szerepköröket. A Hivatal feladatai ennek megfelelően  a
    következő   fő   csoportokba   sorolhatók:   engedélyezés,    a
    szabályozás  verseny-szempontokat  figyelembevevő  felügyelete,
    fogyasztóvédelem,      árellenőrzés,      -szabályozás       és
    felülvizsgálat.” Vitatom ezért a többségi határozatnak  azt  az
    állítását,   hogy  a  határozott  időtartamra   szóló   vezetői
    megbízatás idő előtti megszüntetésének (a személyi változásnak)
    nem  lett  volna  szervezeti indokoltsága. Úgy  vélem,  hogy  a
    vezetőváltást   nemcsak   több   szervezet   összevonása   vagy
    átszervezés indokolhatja, hanem az is, ha szervezeti összevonás
    (átszervezés)  ugyan  nem történik, de a szervezet  feladatköre
    működésileg  úgy  megváltozik, hogy az eleve  megváltoztatja  a
    vezetővel  szembeni  elvárásokat is. A feladat-  és  hatáskörök
    megváltoztatása egyébként óhatatlanul magával hozza  ugyanis  a
    szervezet   (át)alakítását  is.  Erre  utal  a   GET.   idézett
    indokolásában  megtalálható  fentebb  idézett  kitétel  is:  „a
    hivatal (…) egységes hatóssággá válik (sic), amely ellátja mind
    a    hagyományos    földgázellátással   kapcsolatos    hatósági
    jogköröket, mind a versenyszempontokat figyelembevevő új típusú
    ;piacigazgató« jellegű szerepköröket.”
     
     3/  A  többségi  határozat érintőlegesen jegyzi  meg,  hogy  a
    Hivatal  –  a központi államigazgatási szervekről,  valamint  a
    Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
    LVII. törvény 1. § (4) bekezdése értelmében – kormányhivatalnak
    minősül.   Álláspontom   szerint   a   jelen   ügy   elbírálása
    szempontjából ennek a körülménynek döntő szerepe van, amely azt
    indokolta volna, hogy a határozat részletesebben foglalkozzon e
    besorolás  jelentőségével.  Az  idézett  törvény  71.   §   (1)
    bekezdése  ugyanis  expressis verbis  megállapítja,  hogy  „[a]
    kormányhivatal törvény által létrehozott, a Kormány  irányítása
    alatt  működő  központi  államigazgatási  szerv”,  amelynek  „a
    felügyeletét  a  miniszterelnök által kijelölt miniszter  látja
    el”   [71.   §   (2)   bekezdés].  A  miniszter   képviseli   a
    kormányhivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt [71.  §  (2)
    bekezdés   c)   pont].  Költségvetése  a  felügyeletét   ellátó
    miniszter  által vezetett minisztérium költségvetési  fejezetén
    belül  önálló  címet  képez [71. § (4)  bekezdés].  Szervezetét
    ugyan a saját szervezeti és működési szabályzata határozza meg,
    azt  azonban a miniszterelnök hagyja jóvá [72. § (1) bekezdés].
    A kormányhivatal vezetője – ha törvény eltérően nem rendelkezik
    –  államtitkári illetményre és juttatásra jogosult [72.  §  (5)
    bekezdés].  Mindezekből  (is) az  következik,  hogy  a  Hivatal
    vezetője  –  kormányhivatal vezetőjeként  –  beintegrálódott  a
    Kormány   szervezeti  és  működési  rendjébe,   megbízatásának,
    kinevezésének  és  felmentésének is ehhez a  jogállásához  kell
    igazodnia. Konkrétabban: a kormányhivatal vezetőjeként az adott
    Kormányhoz  kapcsolódik a munkája, nincs is  ezért  alkotmányos
    indoka  annak,  hogy megbízatása túl nyúljon az  adott  Kormány
    megbízatásának  az  idején.  Ennek  megfelelően  –  álláspontom
    szerint   –   mód  van  (mód  lehet)  arra,  hogy   törvény   a
    kormányhivatal  vezetőjének megbízatási idejét hozzáigazítsa  a
    Kormány megbízatási idejéhez.
     
     4/  A  többségi határozat szerint a GET. 85. § (10)  bekezdése
    sérti  a  jogállamiságból levezethető — az Alkotmány 2.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt  —  jogbiztonság  elvét.  A  határozatban
    felhozott,  többségi  álláspont  megalapozását  szolgáló  érvek
    azonban   számomra   nem   meggyőzőek.   Kiemelem,   hogy    az
    Alkotmánybíróság  eddig  következetesen  azt   az   álláspontot
    képviselte,  hogy  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésének  sérelme
    önmagában   és  egyedül  nem  elegendő  az  alkotmányellenesség
    megállapításához.  Ezúttal  ettől  a  következetesen  képviselt
    álláspontjától  eltért, s megvédett egy,  a  Kormány  közvetlen
    irányítása és a miniszter felügyelete alá tartozó, az Alkotmány
    szintjére  fel  nem emelt szervet. Ezzel ugyanakkor  –  nézetem
    szerint   –  Alkotmányban  szabályozott  jogkörű  irányító   és
    felügyeletet    ellátó    szervek    (Országgyűlés,    Kormány,
    minisztérium)  feladatellátását  korlátozta,  ami  által  pedig
    feladni  látszik azt az eddig következetesen vállalt elvet  is,
    amely   szerint  szűken  értelmezi  hatáskörét  államszervezeti
    kérdések megítélésekor.
     Álláspontom  e  tekintetben változatlanul ugyanaz,  amelyet  a
    7/2004. (III. 24.) AB határozathoz fűzött különvéleményemben is
    megfogalmaztam. Arra támaszkodva újólag felvetem: vajon sérti-e
    az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  demokratikus
    jogállamiság  elvét  az,  ha  az  Országgyűlés  által  cikluson
    atívelő  időre  megválasztott  tisztségviselő  megbízatását   a
    megbízatási  idő lejárta előtt (pl. átszervezés  eredményeként)
    egy   más  összetételű  Országgyűlés  megszünteti?  Megítélésem
    szerint   az   ilyen   védelem  nem  az   Országgyűlés   általi
    megválasztottsághoz,  hanem csak az ilyen tisztség  Alkotmányba
    emeltségéhez    tapadhat.   Ez   a    széles    körű    (2/3-os
    szavazattöbbségű)   legitimáltság  az,  amely   „alkotmányosan”
    védetté  tesz  egy  közmegbízatást. Ha  megelégednénk  ehhez  a
    puszta    Országgyűlés    általi    megválasztottsággal,    úgy
    gyakorlatilag   lehetővé  tennénk  a  mindenkori   Országgyűlés
    számára  a  „kénye-kedve”  szerinti számú  pozíciók  választási
    ciklusokon  túli kialakítását. Ez a gyakorlat pedig éppen  hogy
    előidézője lehet a majdani kormányozhatóság veszélyeztetésének,
    minthogy    Alkotmányban    rögzített    feladatkörű    szervek
    (Országgyűlés,  Kormány, miniszterek) irányító  és  felügyeleti
    munkáját  béníthatnák  meg  az előző  kormányzattól  „ajándékba
    kapott”,   tetszőleges  számú,  maguknak  védettséget  követelő
    vezetői megbízatások.
     
                                 II./
     
     1/      Kiemelten     hangsúlyozom     azonban:     nem     az
    Alkotmánybíróságnak, hanem a törvényhozó hatalomnak a dolga az,
    hogy  az  Alkotmányban  nem szabályozott  szervek,  szervezetek
    vezetői   megbízatásának   kérdését  (kormányzati   ciklusokhoz
    igazítását)   a   ”helyére  tegye”,  s  a  szükségesnek   ítélt
    törvénymódosításokat elvégezze. Ehhez azonban  kívánatos  lenne
    egyértelműen  felvállalni  azt az  elvet,  hogy  a  működőképes
    kormányzat  (kormányozhatóság)  megteremtése  elengedhetetlenül
    szükségessé  teszi  a  kormányhivatalok vezetőinek  megbízatási
    idejét  a  kormányzati  ciklusokhoz igazítani.  Ehelyett  ma  a
    meghatározóan   fontos,   „stratégiai”   jelentőségű   országos
    hatáskörű  kormányhivatalok  esetében  is  bizonyítani  kell  a
    szervezeti  változást, módosítást ahhoz, hogy  azok  vezetőinek
    váltására  sor kerülhessen. Nyilvánvaló, hogy ez az  álszemérem
    nem  fedi  el  azt  a háttérben megbúvó (s álláspontom  szerint
    jogos) mindenkori kormányzati törekvést, hogy a Kormány számára
    kiemelten  fontos szervezetek (stratégiai ágazatok) élén  olyan
    vezetők  álljanak,  akik  élvezik az  adott  Kormány  bizalmát,
    megfordítva:  biztosítékai  a  kiegyensúlyozott  kormányzásnak.
    Másképpen fogalmazva: a Kormány a maga által megbízott  (saját)
    kormányhivatala vezetőjén keresztül teljesítheti maradéktalanul
    az Alkotmányból folyó kötelezettségeit:
     ”35. § (1) A Kormány
     ( … )
     c)  irányítja  a  minisztériumok és a  közvetlenül  alárendelt
    egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket;
     e)  biztosítja  a  társadalmi-gazdasági  tervek  kidolgozását,
    gondoskodik megvalósulásukról.”
     
     A  kormányzati cikluson átnyúló vezetői megbízatás (választás,
    kinevezés)  azoknál  az „alkotmányos” intézményeknél  indokolt,
    amelyek   a   hatalommegosztás  elvéből  következő   ellensúlyt
    képeznek  (képezhetnek)  a  végrehajtó  hatalommal  szemben.  A
    Magyar  Energia  Hivatal (hasonlóan a többi  kormányhivatalhoz)
    nem  tartozik ebbe a körbe, ellenkezőleg, a végrehajtó  hatalom
    szervezeti rendszerének a része, a kormány „hivatala”,  amelyet
    Kormány   irányít,  miniszter  felügyel.  Következésképpen   az
    tekinthető  távlatosan alkotmányos megoldásnak,  ha  a  Hivatal
    vezetőinek megbízásáról, a megbízás visszavonásáról  a  Kormány
    (előre  kiszámítható  módon) döntene és e  vezetők  megbízatása
    egybeesne  a  Kormány mandátumával. Így van ez  ma,  például  a
    minisztériumi  államtitkárok,  szakállamtitkárok  esetében.   A
    velük való párhuzamba állítást egyébként maga a 2006. évi LVII.
    törvény  végezte el: „A kormányhivatal vezetője  –  ha  törvény
    eltérően   nem   rendelkezik  –  államtitkári  illetményre   és
    juttatásokra  jogosult.”  [72.  §  (5)  bekezdés]  Továbbá:  „A
    kormányhivatal vezetőjének helyettese – ha törvény eltérően nem
    rendelkezik  – szakállamtitkári illetményre jogosult.”  [72.  §
    (6)  bekezdése]. Nem látom alkotmányosan igazolható okát annak,
    hogy  a  Hivatal gyakorlatilag államtitkári jogállású  vezetője
    miért   nem  a  Kormány  megbízatásának  idejére  kap   vezetői
    megbízást.  E  kormányhivatal élén álló személy jelenlegi  —  6
    évben  meghatározott – vezetői megbízatása eleve magában  rejti
    annak  a lehetőségét, hogy kormányváltás esetén bármilyen okból
    is,  de  megszűnik a megbízatása. (Mert az új Kormány  bizalmát
    nem élvezi.)
     
     Fentebb  utaltam  arra,  hogy  a kormányhivatalok  megbízatási
    idejének  megszüntetése  – munkáltatói  aktusként  „irányítási”
    aktus, s ilyenként nem vonható maradéktalanul az Alkotmány  57.
    §  (5)  bekezdésének  alkalmazási  körébe.  Azaz:  a  döntés  –
    jellegét  tekintve  – sem nem bírósági, sem nem  közigazgatási,
    sem  nem  más  hatósági döntés, amellyel szemben jogorvoslatnak
    lenne  helye.  Méginkább így van ez akkor, ha a  kormányhivatal
    vezetőjének a megbízatása egybeesik (egybeeshet) a Kormányéval,
    amikor is a Kormány – saját szervezetéről lévén szó – indokolás
    nélkül  meg  is  szüntetheti  (szüntethetné)  a  kormányhivatal
    vezetőjének a megbízatását. Álláspontom szerint ilyen  irányban
    történő   –  a  törvényalkotásban  is  megjelenő  –  elmozdulás
    alkotmányosan biztosítaná a Kormány szabadabb mozgásterét.
     
     Másik   oldalról   is   közelíthetünk  azonban   az   exponált
    problémához: az Alkotmány 35. § (1) bekezdés e) pontja  alapján
    a    Kormány    biztosítja   a   társadalmi-gazdasági    tervek
    kidolgozását,  gondoskodik  azok  megvalósításáról.  A  Kormány
    önállóan  alakítja,  valósítja  meg  a  gazdaságpolitikáját.  E
    gazdaságpolitikának  pedig  fontos  része  az  energiapolitika.
    Ahhoz  pedig,  hogy  a  Kormány ezt a  funkcióját  betölthesse,
    rendelkeznie  kell a gazdaságpolitikát megvalósító  szervezetek
    kialakításának,  irányításának az eszközeivel, amelynek  része,
    hogy   rendelkezzék  a  vezetők  megbízatásának   (a   megbízás
    visszavonásának)    jogával   is.   Gyakorlatilag    ebből    a
    feladatellátásából vezethető le az az alkotmányos joga is, hogy
    önállóan  kialakíthatja  a  minisztériumok  szervezetét,  s   a
    miniszterelnök önállóságot élvez a miniszterek kiválasztása  és
    felmentése   terén.  Ezekkel  a  jogokkal  áll  összhangban   –
    alkotmányos  megoldásként  – az,  hogy  –  feles  törvényben  –
    kormányhivatalok hozhatók létre, s a Kormány önállóan dönthet a
    kormányhivatalok vezetőinek a megbízatásáról  és  e  megbízatás
    visszavonásáról.  Ez a megoldás a hatalommegosztás  elvével  is
    összhangban  áll,  s  ez  kizárja  azt,  hogy  egy   (Alkotmány
    szintjére  fel  nem emelt) kormányhivatal a Kormány  ellensúlya
    lehessen. A hatalommegosztás elvével éppen az ellentétes, ha  a
    kormányhivatal(ok) vezetőinek megbízatása „túlnyúlik” a Kormány
    megbízatásának  az  időszakán. (A ma hatályos  szabályozás  ezt
    teszi lehetővé.)
     Újólag,  s zárótételként hangsúlyozom: a kormányhivatalok  (és
    központi  hivatalok) vezetői megbízatási idejének meghatározása
    a törvényhozó politikai felelősséggel terhelt kötelezettsége, s
    ez  nem  az  Alkotmánybíróság penzuma. Az Országgyűlésnek  kell
    felelősen döntenie abban a kérdésben, milyen csoportokat  képez
    az Alkotmányba fel nem emelt központi közigazgatási szervekből,
    melyek  vezetőit  bízza  meg a kormányzati  ciklus  idejére,  s
    melyek   lesznek  közülük  azok,  amelyek  esetében  az  örökös
    jövőbeni  konfrontáció  veszélye felmerül.  Felelős  döntésének
    ezért  ki  kell terjednie arra is, hogy mozgásteret hagyjon  az
    újabb  kormányok kormányzati célkitűzéseinek a megvalósításához
    is.  Ez  pedig  már nem az Alkotmánybíróságra  tartozó  kérdés,
    sokkal inkább a mindenkori jogi és politikai kultúrának (s  nem
    különben politikai önmegtartóztatásnak) a kérdése.
     
     2/  Álláspontom  szerint  az  Alkotmánybíróság  –  alkotmányos
    helyzetéből  és rendeltetéséből kiindulva – megteheti  azt  is,
    hogy  az  adott  alkotmányjogi probléma  rendezése  céljából  –
    hivatalból   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    állapítson  meg. „Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  tehát
    elvileg     lehetővé    teszi    mulasztásos    alkotmánysértés
    megállapítását   akkor  is,  ha  a  jogalkotó   a   jogszabályi
    felhatalmazásból  származó  jogalkotói  feladatát  teljesítette
    ugyan,  ennek  során  azonban olyan  szabályozási  hiányosságok
    következtek be, amelyek már alkotmányellenes helyzetet  idéztek
    elő.”  [22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999,  196,  201.]
    Úgy  látom, hogy a most elbírált ügyben az Alkotmány 35. §  (1)
    bekezdése  c)  és e) pontjából levezethető s azok végrehajtását
    garantáló   tartalmú   jogszabályi  rendelkezések   hiányoznak,
    illetőleg  a meglévők éppenhogy akadályai az idézett alkotmányi
    rendelkezések végrehajtásának. Megállapíthatónak  látom  tehát:
    ”…  az  adott kérdésben van ugyan szabályozás, de az  Alkotmány
    által  megkívánt  jogszabályi rendelkezés hiányzik.”  [22/1995.
    (III.  31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.] A jogalkotó  nem
    megfelelő   tartalommal  szabályozott  és  az  alkotmányellenes
    helyzet  ezáltal állt elő. [15/1998. (V. 8.) AB határozat,  ABH
    2003, 328, 343.]
     Mindezekre  tekintettel  a többségi határozathoz  képest  több
    törvényi    rendelkezés   megsemmisítését    tartottam    volna
    indokoltnak: a megsemmisítések indokát azonban nem  a  többségi
    határozatban  írtakban látom, hanem abban, hogy az Alkotmányban
    nem  szereplő,  a Kormány irányítási (és munkáltatói  jogkörébe
    tartozó)  kormányhivatalok  vezetőinek  a  Kormány  megbízatási
    idején  túlnyúló  megbízatása veszélyeztetheti  a  működőképes,
    folyamatos   és   zavartalan  kormányzati  munkát   feltételező
    alkotmányi rendelkezések [35. § (1) bekezdés c) és e)  pontjai]
    végrehajtását.
     
    Budapest, 2007. február 19.
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     5/2007. (II. 27.)
     Date of the decision:
     .
     02/19/2007
     .
     .