Hungarian
Ügyszám:
.
1096/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 56/2000. (XII. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/527
.
A döntés kelte: Budapest, 12/18/2000
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az        Alkotmánybíróság       jogszabályi       rendelkezés
  alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálatára    irányuló
  eljárásban meghozta a következő

                           határozatot:

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egészségügyről szóló
  1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.)
  MT  rendelet  13/C.  §  (5) bekezdésének  utolsó  két  mondata
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
  A 13/C. § (5) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban:
  “A  jelentkező,  illetve átjelentkező személy  törzskartonját,
  annak  kivonatát, az érintett személy beleegyezése nélkül  más
  háziorvosnak   átadni   nem   lehet.   Az   érintett   személy
  hozzájárulását  kell  vélelmezni, ha  a  választott  háziorvos
  feladatait  annak  körzetében (rendelőjében)  időlegesen  vagy
  véglegesen más háziorvos látja el.”

  Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  indítványozó  az egészségügyről szóló  1972.  évi  II.
   törvény  végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT  rendelet
   (a  továbbiakban: Eür.) 13/C. § (5) bekezdése  2.  3.,  és  4.
   mondata     alkotmányellenességének     megállapítását      és
   megsemmisítését kezdeményezte. Álláspontja szerint a  támadott
   rendelkezések  a  háziorvos  és a  beteg  közötti  szerződéses
   jogviszony    jogszabályi    módosítását    jelentik,    ezért
   ellentétesek  a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959.  évi  IV.
   törvény  (a  továbbiakban: Ptk.) 240. és 241. §-ával.  A  Ptk.
   ugyanis – az indítványozó szerint – nem teszi lehetővé, hogy a
   jogalkotó módosítsa a szerződéseket. Az indítványozó  emellett
   kifejtette,  hogy az Eür. 13/C. § (5) bekezdésének  kifogásolt
   rendelkezései sértik az Alkotmány 54. § (1) bekezdésén alapuló
   önrendelkezési  jogot, mert csorbítják a szabad orvosválasztás
   jogát.   Az   indítványozó  hivatkozott  a  személyes   adatok
   védelméhez  való  jogra  is:  megítélése  szerint  a  támadott
   szabályozás ellentétes az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
   törvénynek  (a  továbbiakban: Eütv.) az orvosi  titoktartáshoz
   való  jogot  megfogalmazó  25. §-ával,  valamint  a  személyes
   adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
   1992.  évi  LXIII.  törvénynek  (a  továbbiakban:  Avtv.)   az
   egészségügyi  adatok  kezelését  szabályozó  rendelkezéseivel.
   Kifogásolta az indítványozó az Eür. adatkezelési szabályozását
   amiatt  is, hogy amíg a 13/C. § (2) bekezdése a beteg írásbeli
   hozzájárulását    kívánja   meg   az    egészségügyi    adatok
   továbbításához,  addig  az  (5)  bekezdés  alapján   a   beteg
   hozzájáruló  nyilatkozata nélkül is továbbíthatók a  személyes
   adatai.   A   fentiek  mellett  az  indíványozó  a  vállalkozó
   háziorvosokra  nézve  sérelmesnek találta  a  szabályozást  az
   Alkotmánynak  a  vállalkozás  jogát  és  a  gazdasági  verseny
   szabadságát  megfogalmazó 9. § (2) bekezdése tekintetében  is.
   Ezzel  összefüggésben  az indítványozó  megemlítette,  hogy  a
   szabályozás   sérti  az  Alkotmány  70/A.   §-ában   deklarált
   jogegyenlőséget.

   2.  Az  Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései  a
   következők:
   “9.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság elismeri  és  támogatja  a
   vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
   “54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   “59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint  a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
   “70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

   Az Eütv. 88. § (1) bekezdése kimondja:
   “A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell,
   hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes
   kapcsolaton    alapuló,   nemétől,   korától   és    betegsége
   természetétől  függetlenül folyamatos egészségügyi  ellátásban
   részesüljön.”

   Az Eür. 13/C. § (4) és (5) bekezdése így rendelkezik:
   “(4)  A  választást követő körzetmódosítás, illetve  rendelési
   idő változás a bejelentkezett személyek ellátását – amennyiben
   átjelentkezés nem történik – nem érinti.
   (5) A jelentkező, illetve átjelentkező személy törzskartonját,
   annak  kivonatát, az érintett személy beleegyezése nélkül  más
   háziorvosnak   átadni   nem   lehet.   Az   érintett   személy
   hozzájárulását  kell  vélelmezni, ha  a  választott  háziorvos
   feladatait  annak  körzetében (rendelőjében)  időlegesen  vagy
   véglegesen  más  háziorvos  látja  el.  Az  érintett   személy
   hozzájárulását  kell  vélelmezni akkor  is,  ha  a  települési
   önkormányzat  a  körzethatárokat  módosítja  és  a  jelentkező
   személy   a   módosítás  következtében  új   körzet   ellátási
   területéhez   tartozik.  Amennyiben  az  a   személy,   akinek
   hozzájárulását  az  átalakítással érintett  háziorvosi  körzet
   orvosához történő bejelentkezéshez vélelmezték és nem kíván az
   érintett  háziorvoshoz tartozni, a 13/C.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt indok nélkül más orvoshoz átjelentkezhet.”

                                 II.

   Az indítvány részben megalapozott.

   Az    Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy    a    szabad
   orvosválasztás joga szoros összefüggésben áll az Alkotmány 54.
   § (1) bekezdésében biztosított emberi méltósághoz való joggal,
   valamint  az 59. § (1) bekezdésében szereplő, a magántitok  és
   személyes adatok védelméhez való joggal. A háziorvos-választás
   esetében   e  jogok  érvényesülése  szempontjából  garanciális
   jelentőségű az Eütv. 88. § (1) bekezdése.

   1.  A  261/B/1997. AB határozatban az Alkotmánybíróság arra  a
   következtetésre  jutott,  hogy  az  Alkotmány   70/D.   §-ában
   említett   egészséghez  való  jogból  nem  vezethető   le   az
   orvosválasztás szabadsága. A lehető legmagasabb  szintű  testi
   és lelki egészséghez való jog ugyanis önmagában alanyi jogként
   értelmezhetetlen.  A  határozat  utal  arra,  hogy  a  betegek
   jogairól az Eütv. rendelkezik, amelynek 8. §-a kimondja:  “(1)
   A  betegnek  joga  van  az állapota által szakmailag  indokolt
   szintű  egészségügyi  szolgáltató és – ha jogszabály  kivételt
   nem  tesz  –  a  választott orvos egyetértésével az  ellátását
   végző  orvos  megválasztásához, amennyiben  azt  az  egészségi
   állapota  által indokolt ellátás szakmai tartalma, az  ellátás
   sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául  szolgáló
   jogviszony  nem  zárja  ki.  (2)  Az  (1)  bekezdés   szerinti
   orvosválasztás  joga  az  egészségügyi  szolgáltató   működési
   rendjének megfelelően gyakorolható.” (ABH 1998, 689, 692-693.)

   A  36/2000. (X. 27.) AB határozat leszögezte, hogy az Eütv. az
   Alkotmány  54.  § (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
   való   jogot   érvényre  juttató  garanciális  rendelkezéseket
   tartalmaz  a  betegek  önrendelkezési  joga  tekintetében.   A
   betegek  jogai közé tartozik – többek között – az egészségügyi
   beavatkozásokba    való    beleegyezés    és    az     ellátás
   visszautasításának joga is. (ABK 2000. október, 353, 359-360.)

   Jelen ügyben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Eütv.
   8.    §-ában   említett   orvosválasztás   szabadsága   szoros
   kapcsolatban áll az Alkotmány 54. § (1) bekezdésből  következő
   önrendelkezési  joggal. Az Eütv. 15. §  (3)  kimondja:  “Az  e
   törvényben    foglalt    kivételektől    eltekintve    bármely
   egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz  a
   beteg  megtévesztéstől, fenyegetéstől és  kényszertől  mentes,
   megfelelő    tájékoztatáson    alapuló    beleegyezését     (a
   továbbiakban:  beleegyezését) adja.”  A  tájékoztatás  jogáról
   rendelkező 13. § (6) bekezdése pedig rögzíti: “A betegnek joga
   van   megismerni   az   ellátásában  közvetlenül   közreműködő
   személyek  nevét,  szakképesítését és  beosztását.”  Mindebből
   következően  az  önrendelkezési jog  részét  képezi,  hogy  az
   állampolgárok egészségügyi ellátásában – az Eütv.-ben említett
   kivételektől eltekintve – kizárólag azok a személyek  vehetnek
   részt,  akik közreműködésébe az érintett írásban, szóban  vagy
   ráutaló magatartással beleegyezett. Természetesen ez a jog nem
   érvényesülhet  maradéktalanul, erre utal az  Eütv.  8.  §  (1)
   bekezdése  is,  amely szerint az ellátás  sürgőssége  vagy  az
   ellátás    igénybevételének   alapjául   szolgáló   jogviszony
   kizárhatja a szabad orvosválasztást.

   Az  orvosválasztási szabadság érvényesítése  függ  az  ellátás
   formájától: egyes esetekben a megfelelő tájékoztatást követően
   a  tiltakozás hiánya is beleegyezésként értékelhető, máskor  a
   beteg   kifejezetten   rendelkezhet  az   orvos   személyéről.
   Kivételes  esetektől  eltekintve ez utóbbi  körbe  tartozik  a
   háziorvos megválasztása. A háziorvosi ellátás az Eütv. 152.  §
   (1)  bekezdése  alapján  az  egészségügyi  alapellátás  körébe
   tartozik,  amelynek tartalmát a 88. § (1) bekezdése  határozza
   meg:  “A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani
   kell,  hogy  választása alapján igénybe vehető,  hosszú  távú,
   személyes  kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és  betegsége
   természetétől  függetlenül folyamatos egészségügyi  ellátásban
   részesüljön.”  A háziorvosok tevékenysége magában  foglalja  –
   egyebek  mellett  –  a megelőző ellátást, az  egyén  egészségi
   állapotának      figyelemmel      kísérését,      egészségügyi
   felvilágosítását,  gyógykezelését, rehabilitációját  és  egyes
   esetekben a beteg szakorvoshoz irányítását. [Eütv. 88.  §  (2)
   bekezdés;   A  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi
   tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.  25.)  EüM  rendelet   (a
   továbbiakban:  Hr.)  2-4.  §]  Az  állampolgár  és  háziorvosa
   közötti  kapcsolat  a leginkább bizalmi jellegű  és  általában
   hosszú  távra  szóló  orvos-beteg jogviszony.  Ezért  alapvető
   jelentőségű,  hogy az állampolgár háziorvosi  ellátását  olyan
   orvos  végezze,  akit  maga az érintett  választott.  Mindezek
   alapján megállapítható, hogy az Eütv. 88. § (1) bekezdése a 8.
   §-hoz  képest  speciális szabályt fogalmaz  meg:  a  háziorvos
   megválasztásának  szabadsága nem hagyható  figyelmen  kívül  a
   jogviszony jellegére vagy az egészségügyi szolgáltató működési
   rendjére hivatkozva.

   A   háziorvos  megválasztásának  jogát  az  Eütv.  88.  §  (1)
   bekezdésének  megfelelően  az  Eür.  13/A.  §  (1)   bekezdése
   deklarálja: “Minden személynek joga van háziorvost,  illetőleg
   házi   gyermekorvost   (a  továbbiakban   együtt:   háziorvos)
   választani.”  A  13/B.  § (1) bekezdése  szerint  a  háziorvos
   választása  az állampolgár aktív magatartásával, “a választani
   kívánt  háziorvosnál történő jelentkezéssel” történik.  A  (3)
   bekezdés  szerint  az orvos a jelentkezést  elutasíthatja,  de
   csak   különösen  indokolt  esetben  utasítható  el  annak   a
   személynek  a  jelentkezése,  akinek  lakóhelye  a   háziorvos
   ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az  esetben
   is  el  kell látnia a területén lakó beteget, ha az más orvost
   nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a
   gyógyulást   lassító  állapotromláshoz   vezetne.   A   szabad
   orvosválasztás  alapján lehetőséget kell biztosítani  a  beteg
   számára,   hogy  döntését  megváltoztassa.  Ezt  a  szempontot
   juttatja  érvényre  a 13/C. § (1) bekezdése,  amely  kimondja:
   “Évente   egy  alkalommal  indokolás  nélkül,  ezen  túlmenően
   indokolt   esetben  lehet  átjelentkezni  másik  háziorvoshoz.
   Indokolt  az  átjelentkezés a tartózkodási  hely  megváltozása
   esetén,  illetőleg minden olyan esetben, amikor  a  választott
   orvos felkeresése akadályba ütközik.”

   2.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  háziorvos
   megválasztásához való jog kapcsolatban áll a személyes  adatok
   védelméhez fűződő joggal is. [Alkotmány 59. § (1) bekezdés] Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlatában a személyes adatok  védelméhez
   való  jog  tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik  személyes
   adatainak  feltárásáról és felhasználásáról. Személyes  adatot
   felvenni  és  felhasználni tehát általában csakis az  érintett
   beleegyezésével  szabad;  mindenki  számára   követhetővé   és
   ellenőrizhetővé  kell  tenni az adatfeldolgozás  egész  útját,
   vagyis  mindenkinek  joga van tudni, ki,  hol,  mikor,  milyen
   célra használja fel az ő személyes adatát. Kivételesen törvény
   elrendelheti  személyes  adat  kötelező  kiszolgáltatását,  és
   előírhatja   a  felhasználás  módját  is.  Az  ilyen   törvény
   korlátozza  az  információs önrendelkezés alapvető  jogát,  és
   akkor   alkotmányos,  ha  megfelel  az  Alkotmány  8.   §-ában
   megkövetelt  feltételeknek. [15/1991. (IV. 13.) AB  határozat,
   ABH  1991, 40, 42.; 46/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995,
   219,  221.;  24/1998. (VI. 9.) AB határozat,  ABH  1998,  191,
   194.]

   Az Avtv. 2. §-a – egyebek mellett – az egészségi állapotra,  a
   kóros  szenvedélyre és a szexuális életre vonatkozó  személyes
   adatokat  különleges adatnak minősíti. A 3.  §  (2)  bekezdése
   szerint  ilyen különleges adat akkor kezelhető,  ha  ahhoz  az
   érintett  írásban hozzájárul, vagy azt törvény  elrendeli.  Az
   Eütv.-nek az orvosi titoktartáshoz való jog címet viselő 25. §-
   ának  (1) bekezdése kimondja: “A beteg jogosult arra, hogy  az
   egészségügyi  ellátásában  részt vevő  személyek  az  ellátása
   során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait  (a
   továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék,
   és  azokat bizalmasan kezeljék.” A (3) bekezdés – az Avtv.-vel
   összhangban   –  úgy  rendelkezik,  hogy  az  érintett   beteg
   egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is  közölni
   kell,  amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy mások  életének,
   testi  épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.  A
   (4) bekezdés szerint az érintett beteg hozzájárulása nélkül  a
   beteg  további  ápolását, gondozását végző személlyel  közölni
   lehet  azokat  az  egészségügyi adatokat, amelyek  ismeretének
   hiánya  a  beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet.
   Az  egészségügyi  és  a hozzájuk kapcsolódó  személyes  adatok
   kezeléséről  és védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvény  (a
   továbbiakban: Eüatv.) 7. §-a így rendelkezik:
   “(1)  Az adatkezelő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel  –,
   továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.
   (2)  Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól,
   ha
   a)  az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására  az
   érintett,  illetve törvényes képviselője írásban  hozzájárult,
   az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
   b)   az  egészségügyi  és  személyazonosító  adat  továbbítása
   törvény előírásai szerint kötelező.”

   Ez   a   különleges   törvényi  védelem  indokolt,   mert   az
   állampolgároknak   jelentős  érdekük   fűződik   ahhoz,   hogy
   egészségi  állapotukkal,  megbetegedésük  körülményeivel,   az
   orvosi  beavatkozásokkal kapcsolatos információk  ne  jussanak
   illetéktelenek tudomására. Az orvosi titoktartás  követelménye
   valamennyi, a beteg gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet
   végző személyt kötelezi. [Eütv. 25. § (1) bekezdés; Eüatv.  3.
   § g) pont] A titoktartásnak – törvénybe foglalt kivételekkel –
   mindazokkal  szemben  érvényesülnie  kell,  akik  az  érintett
   egészségügyi ellátásában nem vesznek részt. [Eüatv. 8. §]

   Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság, hogy az  egészségügyi  adatok
   különleges  védelmét nemcsak a magántitokhoz  és  a  személyes
   adatok védelméhez fűződő jog, hanem az állam intézményes élet-
   és  egészségvédelmi kötelessége is indokolja. Az állampolgárok
   csak abban az esetben fordulhatnak bizalommal orvoshoz, ha nem
   kell   attól   tartaniuk,   hogy  az  egészségi   állapotukkal
   kapcsolatos   magántitkaikat  mások   is   megismerik.   Ebből
   következően  az  állam  köteles megteremteni  az  egészségügyi
   adatok védelmének törvényi feltételeit.

   A  háziorvos  választásával összefüggő részletes  adatkezelési
   szabályokról  az  Eür. rendelkezik. A 13/B.  §  (1)  bekezdése
   szerint,  amennyiben a háziorvos a jelentkezést elfogadja,  az
   őt  választó  személy  társadalombiztosítási  azonosító  jelét
   nyilvántartásba  veszi, és igazolást  állít  ki  a  jelentkező
   személy  részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta.  A
   (2)   bekezdés   alapján  az  orvos  a   jelentkező   személyt
   nyilvántartásba  veszi, és kiállítja a  "Beteg  törzskartonja"
   elnevezésű   nyomtatványt.  A  13/C.  §  (2)   bekezdése   úgy
   rendelkezik, hogy más háziorvoshoz történő átjelentkezéskor az
   átjelentkezést elfogadó háziorvos az érintett személy írásbeli
   hozzájárulásával   átkéri  az  őt   választó   személy   előző
   háziorvosától az egészségügyi törzskarton kivonatát.

                                III.

   Az  Alkotmánybíróság az Eür. 13/C. § (5) bekezdését először az
   Eütv.-nek   az   önrendelkezéshez   való   jog,   valamint   a
   magántitokhoz  és  a  személyes  adatok  védelméhez  való  jog
   szempontjából  garanciális jelentőségű 88. § (1)  bekezdésével
   összefüggésben vizsgálta.

   1.  A  13/C.  §  (5) bekezdésének első mondata a  háziorvos  –
   törvényben    rögzített    –   titoktartási    kötelezettségét
   konkretizálja  azáltal, hogy kimondja: “A jelentkező,  illetve
   átjelentkező  személy  törzskartonját,  annak  kivonatát,   az
   érintett  személy beleegyezése nélkül más háziorvosnak  átadni
   nem   lehet.”  Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy   e
   rendelkezés alkalmazásánál tekintetbe kell venni az Avtv. 3. §
   (2)  bekezdését és az Eüatv. 7. § (2) bekezdésének a)  pontját
   is.    Ebből   következik,   hogy   az   egészségügyi   adatok
   továbbítására  törvényi rendelkezés hiányában kizárólag  akkor
   kerülhet   sor,  ha  abba  az  érintett  személy  –  megfelelő
   tájékoztatást  követően – előzetesen, írásban beleegyezett.  A
   érintett szóbeli hozzájárulása, illetve tiltakozásának  hiánya
   nem elegendő alap az egészségügyi dokumentumok átadására.

   2.  A támadott rendelkezések közül az 13/C. § (5) bekezdésének
   második  mondata  alapján vélelmezni kell az érintett  személy
   hozzájárulását az egészségügyi dokumentáció átadásához,  ha  a
   választott     háziorvos    feladatait    annak     körzetében
   (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más háziorvos  látja
   el.  Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a  rendelkezés
   nincs  ellentétben  az  Eütv. 88. § (1) bekezdésével,  és  nem
   ellenétes  azokkal  az  adatvédelmi rendelkezésekkel,  amelyek
   szerint  az  egészségi állapottal kapcsolatos  adattovábbítási
   kötelezettséget  csak  törvény írhat elő.  Ugyanis  e  szabály
   szerint más háziorvos csak akkor ismerheti meg az egészségügyi
   dokumentumokat,   ha   a  választott   háziorvos   –   például
   keresőképtelensége vagy szabadsága miatt – időlegesen, illetve
   –  például halála vagy háziorvosi tevékenységének befejezése –
   miatt  véglegesen  nem látja el feladatait. Ilyen  esetben  az
   állam  egészségvédelmi kötelessége alapján  biztosítani  kell,
   hogy  az érintett állampolgárok ne maradjanak ellátatlanul.  A
   helyettesítést   ellátó  háziorvos  akkor  tud  maradéktalanul
   eleget  tenni feladatának, ha rendelkezésére áll  a  betegeket
   érintő  egészségügyi  dokumentáció.  Amennyiben  a  választott
   háziorvos hosszabb ideig nem tud beteget fogadni vagy  kiesése
   végleges,  az  állampolgárok az Eür.  13/C.  §  (1)  bekezdése
   alapján szabadon választhatnak más háziorvost.

   Az Eüatv. 8. §-a alapján azok az orvosok, akik a beteg korábbi
   vizsgálatában,  gyógykezelésében  nem  vettek   részt,   akkor
   ismerhetik  meg az érintett adatait, “ha az adatok  közlése  a
   kórisme  megállapítása vagy az érintett további  gyógykezelése
   érdekében  szükséges”.  Emellett a 10.  §  lehetővé  teszi  az
   egészségügyi ellátóhálózaton belüli adattovábbítást, ha  az  a
   4. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően az érintett egészségi
   állapotának   nyomon  követése  és  eredményes   gyógykezelése
   érdekében  elengedhetetlenül szükséges. Az Eür.  13/C.  §  (5)
   bekezdésének második mondata arra az esetre vonatkozik, amikor
   az  orvosi kezelésre szoruló beteget választott háziorvosa nem
   tudja ellátni, ezért más háziorvosnak kell őt helyettesítenie.
   Ilyenkor a beteg törzskartonjának megismerése az Eüatv. 4., 8.
   és  10. §-ainak megfelelően elengedhetetlenül szükséges. Tehát
   az  Eür.  vizsgált  rendelkezése nem minősül  az  egészségügyi
   állapottal  összefüggő  adatok továbbítását  előíró  rendeleti
   szabálynak,   csupán   az  Eüatv.  említett   rendelkezéseinek
   meghatározott esetben való alkalmazását fogalmazza meg.

   3.  Az  Eür.  13/C.  § (5) bekezdésének 3. és  4.  mondatát  a
   kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi
   LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) végrehajtásáról szóló
   217/1997.  (XII.  1.) Korm. rendelet 51.  §  (2)  bekezdés  b)
   pontja  iktatta be. A 3. mondat alapján az érintett személynek
   az  adattovábbításhoz való hozzájárulását akkor is  vélelmezni
   kell,   ha   a   települési  önkormányzat  a   körzethatárokat
   módosítja,  és  a jelentkező személy a módosítás következtében
   új   körzet   ellátási  területéhez  tartozik.  A  4.   mondat
   egyértelművé   teszi,  hogy  ilyen  esetben  nem   csupán   az
   érintettnek   az  adattovábbításba  való  beleegyezését   kell
   vélelmezni,  hanem azt is, hogy az érintett  más  háziorvoshoz
   (az  új  körzet háziorvosához) jelentkezett át. A  szabályozás
   lehetőséget ad arra, hogy az állampolgár, amennyiben nem kíván
   az  új  körzet háziorvosához tartozni, utólag indokolás nélkül
   más orvoshoz átjelentkezzen.

   A   háziorvosi   körzethatárok  megállapítása   a   települési
   önkormányzat   képviselő-testületének  hatáskörébe   tartozik.
   [Eütv.  152.  §  (2)  bekezdés]  A  körzethatárok  módosítását
   elsősorban  az  indokolhatja, ha  az  érintett  körzetekben  a
   lakosság  száma  jelentősen  megváltozik.  E  tekintetben   az
   önkormányzatok számára irányadónak számítanak az  egészségügyi
   szolgáltatások     Egészségbiztosítási     Alapból     történő
   finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.  (III.
   3.)   Korm.   rendelet  (a  továbbiakban:  Eszr.)  8.   §-ában
   meghatározott minimumlétszámok.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Eür. 13/C. §  (5)
   bekezdésének  3.  és  4.  mondata ellentétes  a  13/C.  §  (4)
   bekezdésével,    amely   kimondja:   “A   választást    követő
   körzetmódosítás, illetve rendelési idő változás a  bejelentett
   személyek ellátását – amennyiben átjelentkezés nem történik  –
   nem  érinti.”  Tehát  a  13/C.  §  (4)  bekezdése  szerint   a
   körzetmódosítás  csak azokat az állampolgárokat  érinti,  akik
   még  nem  választottak  háziorvost, viszont  akiknek  már  van
   választott   háziorvosuk,  nem  kerülnek  át  az   új   körzet
   orvosához.  Ezzel  szemben az (5) bekezdés 3.  és  4.  mondata
   alapján  körzetváltoztatás esetén azt  kell  vélelmezni,  hogy
   minden érintett átjelentkezett az új körzet orvosához.

   Emellett  az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az  Eür.
   13/C.  § (5) bekezdésének 3. és 4. mondata ellentétes a szabad
   háziorvos-választásnak  az  Eütv.  88.  §   (1)   bekezdésében
   megfogalmazott   követelményével.  A  jogalkotó   csak   akkor
   hagyhatja   figyelmen  kívül  az  állampolgárok   döntését   a
   háziorvos   megválasztásáról,  és  csak  akkor   írhatja   elő
   különleges adataik – előzetes írásbeli hozzájárulásuk  nélküli
   –  továbbítását,  ha  azt kényszerítő  okok  megkövetelik.  Az
   Alkotmánybíróság szerint önmagában a körzethatárok szükségessé
   váló   módosítása   nem  teszi  indokolttá,   hogy   azok   az
   állampolgárok, akik már választottak háziorvost, a  jogszabály
   erejénél   fogva  más  háziorvoshoz  kerüljenek  át.  Ilyenkor
   ugyanis  –  szemben  az Eür. 13/C. § (5) bekezdésének  második
   mondatával érintett esetekkel – a választott háziorvos ellátja
   feladatait,  ezért az orvos és betege közötti kapcsolattartást
   semmi  sem  akadályozza.  Számos esetben  az  állampolgárok  a
   lakóhelyüktől  eltérő terület ellátásáért  felelős  háziorvost
   választanak, vagy olyan háziorvoshoz jelentkeznek  be,  akinek
   nincs területi ellátási kötelezettsége. Az Eür. az ő esetükben
   is  azt  vélelmezi, hogy körzethatár-módosításkor más  lesz  a
   háziorvosuk.

   A  hatályos  szabályozás alapján az érintetteknek vissza  kell
   jelentkezniük választott orvosukhoz, amennyiben  nem  kívánnak
   az  új körzet orvosához tartozni. Ez azonban nem orvosolja  az
   esetlegesen  addig  bekövetkezett  jogsérelmeket.  A   betegek
   különleges   adatai  a  körzethatár-módosítás   után   azonnal
   átkerülhetnek  a  másik  orvoshoz,  így  adataik  tudtukon  és
   beleegyezésükön kívül mások számára is hozzáférhetővé  válnak.
   Az  egészségügyi  dokumentáció magában  foglalja  az  érintett
   személy    legkülönfélébb   egészségügyi   adatait,   valamint
   tartalmazhatja  a  családi anamnézist, ezáltal  más  személyek
   különleges  adatait  is. Az Eszr. 12. §-a  alapján  a  díjazás
   további  folyósítása  érdekében a  háziorvosnak  meghatározott
   időn   belül  kezdeményeznie  kell  azoknak  a  hozzá  tartózó
   állampolgároknak az egészségi vizsgálatát, akik  nem  keresték
   fel   őt.  Ezért  a  körzethatár-módosítást  követően  a   nem
   választott   háziorvos   akkor   is   megkezdi   gyógyítással-
   megelőzéssel  összefüggő tevékenységét, ha az  érintett  utóbb
   úgy  nyilatkozik,  hogy a jövőben is választott  háziorvosához
   kíván tartozni, aki az ellátását továbbra is vállalja.

   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint a jogalkotó  célja  az
   önrendelkezési jogot és a magántitok védelméhez való jogot nem
   korlátozó eszközökkel is elérhető. A körzetmódosítást követően
   az  új  körzethatárokon belül lakó állampolgárok jelentkezését
   (háziorvos-választását) az új körzet szerinti  háziorvos  csak
   különösen indokolt esetben utasíthatja el. [Eür. 13/B.  §  (3)
   bekezdés]  Emellett a már háziorvost választott  állampolgárok
   számára felajánlható az a lehetőség, hogy átjelentkezhetnek az
   új körzet – őket fogadni köteles – orvosához.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
   Eür.  13/C. § (5) bekezdésének 3. és 4. mondata ellentétes  az
   Eütv.-nek  az  önrendelkezési  jogot  és  a  személyes  adatok
   védelméhez való jogot érvényre juttató 88. § (1) bekezdésével,
   továbbá  összeütközésben áll az Eür. 13/C. § (4) bekezdésével.
   Az   Alkotmány  35.  §  (2)  bekezdése  kimondja:  “A  Kormány
   rendelete  és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes.”  Az
   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   meghatározott
   életviszonyok,   illetve  tényállások   ellentétes   rendezése
   alkotmányellenesnek minősül, amennyiben az ellentétes tartalmú
   szabályozás  az  Alkotmány  valamely  rendelkezésébe  ütközik,
   például  alkotmányos alapjog sérelmét okozza.  [35/1991.  (VI.
   20.)  AB  határozat,  ABH  1991,  175,  176.;  152/B/1998.  AB
   határozat,  ABH 1999, 653, 657.) Ezért az Alkotmánybíróság  az
   Eür.   13/C.   §   (5)   bekezdésének  3.   és   4.   mondatát
   megsemmisítette.

                                 IV.

   Az  Alkotmánybíróság az indítvány további kifogásait  az  Eür.
   13/C.  §  (5) bekezdésének támadott rendelkezései közül  a  2.
   mondattal kapcsolatban vizsgálta meg.

   1.  Az Alkotmánybíróság szerint a vizsgált rendelkezés nem áll
   ellentétben   a  Ptk.-nak  a  szerződés  módosításáról   szóló
   szabályaival.

   A    Ptk.    240.    §-a   rendelkezik    a    felek    általi
   szerződésmódosításról,   241.    §-a    pedig    a    bírósági
   szerződésmódosítás feltételeit határozza meg. Ezek  mellett  a
   Ptk. 226. §-a kimondja:
   “(1)  Jogszabály  meghatározhatja a szerződés  egyes  tartalmi
   elemeit,  és  kimondhatja, hogy ezek a szerződésnek  akkor  is
   részei, ha a felek eltérően rendelkeznek.
   (2)  Jogszabály a hatályba lépése előtt megkötött  szerződések
   tartalmát  csak kivételesen változtathatja meg. Ha a szerződés
   megváltozott  tartalma bármelyik fél lényeges  jogos  érdekeit
   sérti,  a  fél  kérheti a bíróságtól a szerződés  módosítását,
   vagy  – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a szerződéstől
   elállhat.”

   Ebből következik, hogy a Ptk. lehetőséget teremt a szerződéses
   viszonyokba  történő állami beavatkozásra. Az Alkotmánybíróság
   már  több határozatában utalt arra, hogy az állam sok  esetben
   nem  ad  teljesen  szabad teret a felek  megállapodásának,  és
   meghatározza  a szerződések tartalmát, amelytől  a  felek  nem
   térhetnek   el.   Az   állami  fellépés  eredményeként   egyes
   szerződésekben keveredhetnek a közjogi és a magánjogi  elemek.
   Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az állam a
   már  fennálló szerződések tartalmát általában csak  ugyanolyan
   feltételek teljesülése esetén változtathatja meg, mint amilyen
   feltételeket   a   Ptk.   a   bírósági   szerződésmódosításhoz
   megkövetel  (clausula  rebus  sic stantibus).  A  jogalkotónak
   tekintetbe   kell  vennie  a  Ptk.  685.  §-át  is,   amelynek
   megfelelően  a  szerződéses viszonyok alakítására  törvényben,
   kormányrendeletben,  továbbá törvény  felhatalmazása  alapján,
   annak  keretei között önkormányzati rendeletben kerülhet  sor.
   [13/1990. (VI. 18.) AB határozat, ABH 1990, 54, 56.;  32/1991.
   (VI.  6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 151.; 6/1999. (IV. 21.)
   AB határozat, ABH 1999, 90, 95.]

   Helytálló  az  indítványozó  azon állítása,  amely  szerint  a
   háziorvos és az állampolgár között a jelentkezés elfogadásával
   szerződéses  jogviszony  jön  létre.  Az  Eür.  13/C.  §   (5)
   bekezdése  második  mondatának vizsgálatakor  tekintetbe  kell
   venni   az   egészségügyi  szolgáltatás   sajátosságait,   így
   különösen  azt,  hogy a háziorvosi ellátás az  Ebtv.  11.  §-a
   alapján   a  kötelező  egészségbiztosítási  ellátások   körébe
   tartozik.  Ezért  az Alkotmánybíróság megítélése  szerint  nem
   tekinthető   a   szerződéses  viszonyokba  való   indokolatlan
   beavatkozásnak  az, ha jogszabály rendelkezik az  egészségügyi
   szolgáltatás   nyújtására  személyesen  kötelezett   háziorvos
   helyettesítéséről   és   ennek   kapcsán    az    egészségügyi
   dokumentáció megismeréséről. Az állam ugyanis abban az esetben
   is  köteles  biztosítani az egészségügyi  alapellátást,  ha  a
   választott   háziorvos   nem  tudja  ellátni   feladatait.   A
   szabályozással kapcsolatban jogforrási aggályok  sem  vethetők
   fel.   Bár   a  körzethatárok  módosításáról  az  önkormányzat
   rendelkezik, a háziorvos és az állampolgár közötti szerződésre
   kiható  szabályt nem az önkormányzat, hanem az Eür.  állapítja
   meg.

   2.  Végezetül az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Eür.
   13/C.  §  (5) bekezdésének második mondata nem áll alkotmányos
   szempontból  értékelhető  összefüggésben  az  Alkotmánynak   a
   vállalkozás  jogát  megfogalmazó 9. § (2) bekezdésével.  Ezért
   nem  állapítható  meg  a vállalkozáshoz  való  jog  gyakorlása
   tekintetében   az  Alkotmány  70/A.  §-ába  ütköző   hátrányos
   megkülönböztetés.  A vizsgált rendelkezés ugyanis  valamennyi,
   önálló  orvosi  tevékenység  nyújtására  jogosító  engedéllyel
   (működtetési jog) rendelkező háziorvosra vonatkozik,  tekintet
   nélkül  arra,  hogy közalkalmazottként, gazdálkodó  szervezeti
   formában vagy magánorvosként végzi-e tevékenységét. [Az önálló
   orvosi  tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény  2.  §  (1)
   bekezdés; Hr. 1. §]

   Az   Alkotmánybíróság  határozatának  Magyar  Közlönyben  való
   közzététele  az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.
   törvény 41. §-án alapul.
           Dr. Holló András                  Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró

                         Dr. Kukorelli István
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    56/2000. (XII. 19.)
    Date of the decision:
    .
    12/18/2000
    .
    .