English
Hungarian
Ügyszám:
.
561/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.; Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 75/2008. (V. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/651
.
A döntés kelte: Budapest, 05/27/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:

                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára,      valamint     mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló   indítványok,
   továbbá   folyamatban   lévő  ügyben  alkalmazandó   jogszabály
   alkotmányellenességének    megállapítására    irányuló    bírói
   kezdeményezés  tárgyában  –  dr. Bihari  Mihály,  dr.  Bragyova
   András,  dr.  Holló  András és dr. Kiss  László  alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 62.  §
   (1)   bekezdésében  elismert  gyülekezési   jog   kiterjed   az
   előzetesen  szervezett rendezvényekre, közöttük az olyan  békés
   rendezvények  megtartására, amelyekre a gyülekezésre  okot  adó
   esemény miatt csak rövid időn belül kerülhet sor. A gyülekezési
   jog kiterjed továbbá az előzetes szervezés nélküli gyűlésekre.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 62.  §  (1)
   bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a gyülekezési
   jogról szóló 1989. évi III. törvény 6. §-ának alkalmazásakor  a
   bejelentési  kötelezettség a közterületen tartandó,  szervezett
   rendezvényekre vonatkozik.
   Önmagában a késedelmes bejelentésre hivatkozva nem tiltható meg
   azoknak  a  békés  rendezvényeknek  a  megtartása,  amelyek   a
   gyülekezésre  okot adó esemény miatt nem jelenthetők  be  három
   nappal a tervezett rendezvény időpontja előtt.

   3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a gyülekezési jogról
   szóló 1989. évi III. törvény 14. § (1) bekezdésének „bejelentés
   nélkül,  a 7. § a) és b) pontjában foglaltaktól eltérően  vagy”
   szövegrésze    alkotmányellenes,   ezért   azt   a    határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.
   A  gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény  14.  §  (1)
   bekezdése  a  következő  szöveggel  marad  hatályban:   „Ha   a
   gyülekezési  jog gyakorlása a 2. § (3) bekezdésében foglaltakba
   ütközik,   vagy   a  rendezvényen  a  résztvevők   fegyveresen,
   illetőleg    felfegyverkezve   jelennek   meg,    továbbá    ha
   bejelentéshez  kötött  rendezvényt  tiltó  határozat   ellenére
   tartanak, a rendőrség a rendezvényt feloszlatja.”

   4.  Az  Alkotmánybíróság a gyülekezési jogról szóló  1989.  évi
   III.  törvény  egésze, továbbá a 6. §-a alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
   elutasítja.

   5.  Az  Alkotmánybíróság a gyülekezési jogról szóló  1989.  évi
   III.  törvény  6.  §-ának a Pécsi Városi Bíróságon  folyamatban
   lévő  15.sz.1974/2007. számú ügyben való alkalmazási tilalmának
   kimondására irányuló indítványt elutasítja.

   6.  Az  Alkotmánybíróság a gyülekezési jogról szóló  1989.  évi
   III.  törvénnyel  összefüggésben  előterjesztett,  mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
   indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               INDOKOLÁS

                                  I.

    Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett a közterületen
    tartandó   rendezvények   szervezésére  vonatkozó   bejelentési
    kötelezettséggel,  és a bejelentés nélkül tartott  rendezvények
    feloszlatásával  kapcsolatban.  Az  indítványok  egy  része   a
    gyülekezési   jogról   szóló  1989.   évi   III.   törvény   (a
    továbbiakban:  Gytv.)  egyes  rendelkezéseinek  alkotmányossági
    vizsgálatát  kezdeményezte,  másik  része  a  Gytv.   egészével
    szemben fogalmazott meg alkotmányossági kifogásokat.

    Az  egyik  indítványozó  a Gytv. 14.  §  (1)  bekezdésének  „ha
    bejelentéshez kötött rendezvényt bejelentés nélkül, a 7.  §  a)
    és b) pontjában foglaltaktól eltérően (…) tartanak, a rendőrség
    a  rendezvényt feloszlatja” szövegrésze alkotmányellenességének
    megállapítását   és  megsemmisítését  kezdeményezte.   Emellett
    indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: a  Gytv.
    6.   és  7.  §-ai  nem  alkalmazhatók  az  úgynevezett  spontán
    gyülekezésekre,  mivel  azokat  szervező  hiányában  nem  lehet
    bejelenteni.  Az indítványozó álláspontja szerint a  kifogásolt
    rendelkezés  az  Alkotmány  62.  §  (1)  bekezdésében  elismert
    gyülekezési   jog   lényeges  tartalmát   korlátozza,   továbbá
    ellentétes az Alkotmány 7. § (1) bekezdésével, amely szerint  a
    magyar  jogrendszer  elfogadja  a  nemzetközi  jog  általánosan
    elismert szabályait. Ezek közé tartozik az emberi jogok  és  az
    alapvető  szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november
    4-én  kelt  Egyezmény  és  az ahhoz  tartozó  nyolc  kiegészítő
    jegyzőkönyv  kihirdetéséről szóló 1993. évi  XXXI.  törvény  (a
    továbbiakban:  Egyezmény), amelynek  11.  cikke  rendelkezik  a
    gyülekezési szabadságról.

     Egy másik indítványozó szintén az Alkotmány 7. §-ára és 62. §-
    ára  hivatkozva  kezdeményezte a Gytv. 14. §  (1)  bekezdésének
    utólagos  alkotmányossági vizsgálatát.  Álláspontja  szerint  a
    támadott  rendelkezés azért alkotmányellenes,  mert  nem  teszi
    lehetővé  a  rendőrségnek, hogy mérlegelje a be  nem  jelentett
    rendezvényekkel szembeni fellépés módját.

    Az   egyik  indítványozó  a  Gytv.  14.  §  (1)  bekezdése  „ha
    bejelentéshez   kötött   rendezvényt  bejelentés   nélkül   (…)
    tartanak”    szövegrészének    megsemmmisítését    kezdeményező
    indítványában   az   Alkotmány  62.  §-ával  összefüggésben   a
    véleménynyilvánítás szabadságát elismerő 61. §-t is megjelölte.
    Továbbá hivatkozott arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága
    a  Bukta és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítéletében
    (25691/04.   sz.   kérelem;  Strasbourg,  2007,   július   17.)
    elmarasztalta Magyarországot egy békés gyülekezés  feloszlatása
    miatt.

    Az  Alkotmánybírósághoz fordult a Pécsi Városi  Bíróság  bírája
    is,   aki   –   egy  szabálysértési  eljárás  felfüggesztésével
    egyidejűleg – azt kezdeményezte, hogy a testület állapítsa meg:
    a  Gytv.  6.  §-a ellentétes az Alkotmány 62. §-ával,  ezért  a
    15.sz.1974/2007.  számú  ügyben nem  alkalmazható.  Az  eljárás
    alapjául    szolgáló    ügyben   a   Pécsi    Rendőrkapitányság
    pénzbírsággal  sújtotta az eljárás alá vont  személyt,  mert  a
    miniszterelnök    pécsi   látogatásakor   spontán    összegyűlt
    személyeket  arra  hívta  fel, hogy  vonuljanak  át  egy  másik
    helyszínre.  A  hatóság álláspontja szerint a be nem  jelentett
    demonstráció  szervezése a szabálysértésekről szóló  1999.  évi
    LXIX.  törvény  (a továbbiakban: Sztv.) 152. § (1)  bekezdésébe
    ütköző,   gyülekezési   joggal   visszaélés   szabálysértésének
    minősül. A Pécsi Városi Bíróság bírája úgy ítélte meg,  hogy  a
    Gytv.  által  előírt  előzetes  bejelentési  kötelezettség  nem
    biztosít lehetőséget a spontán, békés demonstrációkra. A bíró –
    álláspontja  alátámasztásaként – hivatkozott  az  Emberi  Jogok
    Európai  Bíróságának  a  Bukta és  társai  kontra  Magyarország
    ügyben hozott ítéletére.

    Két   indítványozó  a  Gytv.  egészének  hiányos  szabályozását
    kifogásolta. Egyikük alkotmánysértőnek tartotta, hogy  a  Gytv.
    nem  rendelkezik  megfelelően  a  fogalom-meghatározásokról,  a
    gyülekezési  jog  korlátairól,  a  gyülekezés  időhatáráról,  a
    rendezvények    találkozásáról,    a    közlekedési     útvonal
    biztosításáról,   a   szervező  anyagi  felelősségéről   és   a
    kártérítési igényekről. Ezért első beadványában az indítványozó
    azt  kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  a
    Gytv.  6., 8., 9., 12. és 13. §-ának alkotmányellenességét.  Az
    indítványozó  később  többször  pontosította  és  kiegészítette
    beadványát. Végül arra a következtetésre jutott, hogy  a  Gytv.
    nem   javítható  egyes  elemeinek  kiiktatásával,   ezért   azt
    kezdeményezte,    hogy    az    Alkotmánybíróság    a    számos
    alkotmányellenes rendelkezés és hiányosság miatt az egész Gytv.-
    t  semmisítse meg, és kötelezze az Országgyűlést új gyülekezési
    törvény megalkotására.

    A    másik    indítványozó   azt   kezdeményezte,    hogy    az
    Alkotmánybíróság  állapítson  meg  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet, mert az Országgyűlés nem teremtette  meg
    a   szabad  mozgáshoz  való  jog  és  a  közlekedési  szabadság
    érvényesülését  biztosító  jogszabályi  feltételeket,   amelyek
    megfelelő  védelmet nyújtanak a gyülekezési  jog  gyakorlásának
    „szélsőséges formáival” szemben. A Gytv. hiányosságának  tartja
    az  indítványozó, hogy nincs lehetőség a bejelentett rendezvény
    megtartásával  szembeni előzetes jogvédelemre,  a  gyülekezések
    időbeli  korlátozására, és az útlezárásokkal járó  rendezvények
    miatti kárigények érvényesítésére. Az indítványozó az Alkotmány
    2.   §  (1)  bekezdésére,  7.  §  (2)  bekezdésére,  8.  §  (1)
    bekezdésére, 58. §-ára, valamint 78. §-ára hivatkozott.

    Az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt
    3/2001.   (XII.   3.)  Tü.  határozat  (ABH  2003,   2065.;   a
    továbbiakban:  Ügyrend) 28. §-a alapján az Alkotmánybíróság  az
    indítványokat egyesítette, és egységes eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:

     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

     „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.
     (2)   A   jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,  amelynek
    elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

     „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

     „58.    §   (1)   Mindenkit,   aki   törvényesen   tartózkodik
    Magyarország   területén  –  törvényben  meghatározott   esetek
    kivételével  – megillet a szabad mozgás és a tartózkodási  hely
    szabad  megválasztásának joga, beleértve  a  lakóhely  vagy  az
    ország elhagyásához való jogot is.”

     „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

     „62.  §  (1)  A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés
    jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.
     (2)  A  gyülekezési  jogról  szóló  törvény  elfogadásához   a
    jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
    szükséges.”

     „78.  § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya kihirdetése napján
    lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.
     (2)  A  Kormány köteles az Alkotmány végrehajtásához szükséges
    törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé terjeszteni.”

     2. A Gytv. indítványokkal érintett rendelkezései:
     „6.  §  A  közterületen  tartandó  rendezvény  szervezését   a
    rendezvény   helye   szerint  illetékes   rendőrkapitányságnak,
    Budapesten  a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak (a továbbiakban:
    rendőrség)  legalább  három nappal a  rendezvény  megtartásának
    tervezett időpontját megelőzően kell bejelenteni. A bejelentési
    kötelezettség a rendezvény szervezőjét terheli.

     7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell:
     a)  a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható
    időpontját, helyszínét, illetőleg útvonalát;
     b) a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
     c)  a  rendezvényen résztvevők várható létszámát, a rendezvény
    zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők számát;
     d)  a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők
    képviseletére jogosult személy nevét és címét.”

     „14.  §  (1)  Ha  a  gyülekezési jog gyakorlása  a  2.  §  (3)
    bekezdésében   foglaltakba  ütközik,  vagy  a  rendezvényen   a
    résztvevők fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve jelennek meg,
    továbbá  ha bejelentéshez kötött rendezvényt bejelentés nélkül,
    a  7.  §  a)  és b) pontjában foglaltaktól eltérően vagy  tiltó
    határozat   ellenére  tartanak,  a  rendőrség   a   rendezvényt
    feloszlatja.
     (2)   A   rendezvény   feloszlatását  figyelmeztetésnek   kell
    megelőznie.
     (3) Ha a rendezvényt feloszlatják, a rendezvény résztvevője  a
    feloszlatástól  számított tizenöt napon belül pert  indíthat  a
    feloszlatás jogellenességének megállapítására.”


                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    Az  Alkotmánybíróság először azokat az indítványokat  vizsgálta
    meg,   amelyek   a  Gytv.  egészét  érintően  fogalmaztak   meg
    alkotmányossági kifogásokat.

    1.1.   Az   egyik  indítvány  a  Gytv.  alkotmányellenességének
    megállapítását és teljes megsemmisítését kezdeményezte, mert  –
    az  indítványozó  álláspontja  szerint  –  számos  kérdést  nem
    szabályoz   megfelelően.  Ezek  közé   tartoznak   a   fogalom-
    meghatározások,  a  gyülekezési  jog  korlátai,  a   gyülekezés
    időhatára,  a  rendezvények találkozása, a közlekedési  útvonal
    biztosítása,  a  szervező anyagi felelőssége és  a  kártérítési
    igények.
     Az  Alkotmánybíróság az 55/2001. (XI. 29.) AB határozatban  (a
    továbbiakban:   Abh.)   már   vizsgálta   a   Gytv.   egészének
    alkotmányosságát. Az Abh. megállapításai szerint nem ellentétes
    az  Alkotmány  62.  § (1) bekezdésében biztosított  gyülekezési
    szabadsággal,  hogy  a  Gytv.  „tartalmaz  bizonyos   korlátozó
    rendelkezéseket,  illetőleg megteremti annak törvényi  alapját,
    hogy  e jogot a hatóság a határozatával korlátozza”. Továbbá  a
    Gytv.  egészében  véve  „nem ellentétes  a  Magyarország  által
    vállalt     nemzetközi     szerződéses     kötelezettségekkel”,
    mindenekelőtt az Egyezmény 11. cikkével. (ABH 2001,  442,  448-
    451.)    Ezért,    az   Alkotmánybíróság   a    Gytv.    egésze
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította. Az Alkotmánybíróság ezeken
    túl  – az Abh.-ban lefolytatott külön vizsgálatok eredményeként
    elutasította az összesen 20 §-ból álló Gytv. 1. §-a, a 2. § (1)
    és  (3) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. § b) és d) pontja, a 8.
    §  (1)  bekezdése, a 9. § (1) és (2) bekezdése,  a  13.  §  (1)
    bekezdése,   valamint   a   14.  §   (1)   és   (3)   bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat. (ABH 2001, 442.)

    1.2.  Az  Ügyrend  31. § c) pontja szerint az  Alkotmánybíróság
    megszünteti  az  eljárást, ha az indítvány az  Alkotmánybíróság
    által  érdemben  már elbírált jogszabállyal  azonos  jogszabály
    (jogszabályi  rendelkezés)  felülvizsgálatára  irányul,  és  az
    indítványozó  az  Alkotmánynak  ugyanarra  a  §-ára,  illetőleg
    alkotmányos elvére (értékére) – ezen belül – azonos alkotmányos
    összefüggésre hivatkozva kéri az alkotmánysértést megállapítani
    („ítélt dolog").
    Jelen  esetben  az indítványozó a korábbiaktól  részben  eltérő
    alkotmányos  összefüggésekre hivatkozva kezdeményezte  a  Gytv.
    egészének   megsemmisítését.  Ezért   az   Alkotmánybíróság   e
    vonatkozásban  nem minősítette „ítélt dolognak”  a  beadványban
    foglalt kérelmet. Ugyanakkor – tekintettel a Gytv.-nek az Abh.-
    ban  elvégzett átfogó alkotmányossági felülvizsgálatára is –  a
    testület  úgy  foglalt állást, hogy a Gytv.  egyes  vélelmezett
    szabályozási  hiányosságaiból nem következhet  az  egész  Gytv.
    alkotmányellenessége.   Az   Abh.-ban    az    Alkotmánybíróság
    összességében    alkotmányosnak,   az   alapjogi    garanciákat
    tartalmazó  és a nemzetközi emberi jogi előírásoknak  megfelelő
    törvénynek  minősítette a Gytv.-t. Ezért  feltételezett  egyedi
    hiányosságok  jelen esetben sem indokolják  a  Gytv.  egészének
    alkotmányossági felülvizsgálatát.
    Mindezek   alapján   az   Alkotmánybíróság   a   Gytv.   egésze
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

    2.1.  Az Alkotmánybíróság megvizsgálta azt az indítványt, amely
    szerint   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe,  7.   §   (2)
    bekezdésébe, 8. § (1) bekezdésébe, 58. §-ába, valamint  78.  §-
    ába  ütköző,  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    eredményez,  hogy a Gytv. nem biztosítja megfelelően  a  szabad
    mozgáshoz  való  jog  és  a közlekedési  szabadság  védelmét  a
    gyülekezési  joggal  szemben. Az  indítványozó  ide  sorolta  a
    bejelentett   rendezvény   megtartásával   szembeni    előzetes
    jogvédelem,   a   gyülekezések   időbeli   határainak   és   az
    útlezárásokkal  járó  rendezvények miatti károk  megtérítésének
    hiányos szabályozását.

     2.2. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  § (1) bekezdése  kimondja:  „Ha  az
    Alkotmánybíróság  hivatalból, illetőleg bárki indítványára  azt
    állapítja   meg,   hogy   a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
    ezzel  alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető
    szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
    teljesítésére.” Az Alkotmánybíróság mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet   állapít   meg,    ha    alapvető    jog
    érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak, illetve, ha  a
    hiányos  szabályozás alapvető jog érvényesítését veszélyezteti.
    [22/1990.  (X.  16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.;  37/1992.
    (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]
     Az   indítványozó  a  szabad  mozgáshoz  való   jogra   és   a
    közlekedési  szabadságra hivatkozott. Az Alkotmány  58.  §  (1)
    bekezdése  kimondja:  „Mindenkit, aki  törvényesen  tartózkodik
    Magyarország   területén  –  törvényben  meghatározott   esetek
    kivételével  – megillet a szabad mozgás és a tartózkodási  hely
    szabad  megválasztásának joga, beleértve  a  lakóhely  vagy  az
    ország  elhagyásához való jogot is.” Az Abh. ezzel kapcsolatban
    a   következőket   tartalmazza:  „A  közterület  használatának,
    igénybevételének lehetősége (…) a gyülekezési szabadságon kívül
    egy  másik alapjog: az Alkotmány 58. § által biztosított szabad
    mozgáshoz   való  jog  érvényesülésének  is  a  feltétele.   Az
    Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában már kifejtette, hogy
    a  szabad  mozgáshoz  való  jog a helyváltoztatáshoz  való  jog
    szabadságát  is  jelenti [60/1993. (XI. 29.) AB határozat,  ABH
    1993,  507, 510.]. A szabad mozgáshoz való jog érvényesülésének
    leggyakoribb  színtere pedig a közút, a  közterület.  Mivel  az
    Alkotmánybíróságnak következetes az ítélkezési  gyakorlata  azt
    illetően,   hogy  az  államnak  az  alapvető  jog  tiszteletben
    tartására  és védelmére vonatkozó kötelezettsége nem  merül  ki
    abban,  hogy  tartózkodnia kell megsértésüktől,  hanem  magában
    foglalja  azt  is,  hogy biztosítania kell az érvényesülésükhöz
    szükséges feltételeket is (…), két alapjog: a gyülekezés  és  a
    mozgás  szabadsága  esetleges  konfliktusának  megelőzésére   a
    hatóságnak  szükségképpen rendelkeznie kell azzal a jogszabályi
    felhatalmazással,    hogy    biztosítsa     mindkét     alapjog
    érvényesülését, illetőleg, ha ez lehetetlen, azt, hogy az egyik
    csak  a legszükségesebb mértékben szoruljon háttérbe időlegesen
    a  másik  javára. Ez indokolja, hogy a hatóság időben  tudomást
    szerezzen  a  közterületen  tartandó  rendezvényről,  és   erre
    szolgál a rendezvény előzetes bejelentésének az előírása.” (ABH
    2001, 458-459.)
     Az   Alkotmánybíróság   az  Abh.-ban  hangsúlyozta,   hogy   a
    gyülekezési  szabadság  és a közlekedési  szempontok  súlyát  a
    jogalkalmazás  során  kell  figyelembe  venni.  Azt,  hogy   „a
    rendezvény  még  elviselhető  mértékben  zavarja-e  például   a
    közforgalmú  közlekedést vagy nem, a  hatóság  csak  a  konkrét
    rendezvény és a konkrét helyszín ismeretében tudja mérlegelni.”
    (ABH 2001, 459.)

     2.3.  Jelen  esetben az indítványozó általában  hivatkozott  a
    mozgásszabadságra, továbbá konkrét hiányosságként  említette  a
    bejelentett   rendezvény   megtartásával   szembeni    előzetes
    jogvédelem,   a   gyülekezések   időbeli   határainak   és   az
    útlezárásokkal  járó  rendezvények miatti károk  megtérítésének
    szabályozását.
     Az   Alkotmánybíróság   megerősíti   az   Abh.-ban   kifejtett
    álláspontját,   amely  szerint  a  Gytv.   a   minden   esetben
    alkalmazandó  keretszabályokat tartalmazza, a konkrét  ügyekben
    felmerülő  kérdésekre  a  rendőrségi és bírósági  jogalkalmazás
    során   kell  megoldást  keresni.  A  jogalkalmazói  mérlegelés
    jelentőségét  hangsúlyozta a Lordok Háza is,  amelynek  döntése
    szerint a törvény keretei között mindig az eljáró bírónak  kell
    megítélnie  –  a  gyűlés méretét, időtartamát és  az  útszakasz
    jellemzőit  figyelembe  véve  –,  hogy  például  az  autópályán
    tartott  gyűlések  nem  teszik-e  lehetetlenné  a  közlekedést.
    (Director of Public Prosecutions v. Jones and Another; 4  March
    1999.)
     Az  Országgyűlés az Abh. meghozatalát követően  módosította  a
    Gytv.-nek a bejelentett rendezvény hatósági megtiltásáról szóló
    rendelkezését. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
    törvénymódosításokról,  törvényi rendelkezések  hatályon  kívül
    helyezéséről,    valamint    egyes    törvényi    rendelkezések
    megállapításáról  szóló  2004. évi XXIX.  törvény  147.  §  (1)
    bekezdés  a)  pontja alapján a Gytv. 8. § (1)  bekezdésében  az
    „illetőleg a közlekedés rendjének aránytalan sérelmével  járna”
    szövegrész  helyébe a „vagy ha a közlekedés más  útvonalon  nem
    biztosítható” szöveg lépett. A hatályos szabályozás  szerint  a
    rendezvény    szervezője   köteles   írásbeli    bejelentésében
    megjelölni   –   egyebek  mellett  –  a  tervezett   rendezvény
    helyszínét,  illetőleg útvonalát [7. § a)  pont].  A  rendőrség
    akkor  tilthatja meg a rendezvény megtartását, ha a  közlekedés
    más  útvonalon nem biztosítható [8. § (1) bekezdés].  Ellenkező
    esetben, ha a rendezvény közúton kerül megtartásra, a rendőrség
    tájékoztatja a közút kezelőjét [10. §]. A rendezvény  rendjének
    biztosításáról a szervező gondoskodik. Ugyanakkor  a  rendőrség
    és más arra illetékes szerv a szervező kérésére közreműködik  a
    rendezvény rendjének biztosításában [11. §].
     Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a   gyülekezési
    szabadság  gyakorlása sok esetben nem a „járművel vagy  anélkül
    való   közlekedés  szabadságával”  mint  alapvető  joggal   áll
    összefüggésben,    hanem   a   közlekedés   rendjéhez    fűződő
    közérdekkel.   Ehhez  hasonlóan  foglalt   állást   a   lengyel
    Alkotmánybíróság is, amely szerint a szabad mozgáshoz való  jog
    nem  a közúton való háborítatlan mozgás lehetőségét biztosítja,
    hanem a helyváltoztatás szabadságát. (K 21/05. számú ügy; 2006.
    január  18.) A közlekedés rendjéhez fűződő közérdek  védelmében
    is  indokolt  lehet  a gyülekezési jog korlátozása,  de  kisebb
    mértékben,  mint  amikor  másik alapjog  védelmében  kerül  sor
    korlátozásra. [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH  1992,  167,
    178.; 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 471-473.]
     A  mozgás- és helyváltoztatási szabadság sérelmét különösen az
    olyan  rendezvények idézhetik elő, amelyeket  ésszerű  keretek,
    gyakorlatilag időhatárok nélkül kívánnak megtartani, mivel azok
    bizonyos esetekben ellehetetleníthetik a személyek közterületen
    történő mozgását, közlekedését. Az ilyen rendezvényekre azonban
    nem  terjed  ki  az  Alkotmány 62. § (1) bekezdésének  védelme,
    mivel  nem tekinthetők „gyülekezésnek”. Az Alkotmány szövegében
    szereplő  kifejezés  ugyanis értelemszerűen  időben  behatárolt
    közös  véleménynyilvánításokra vonatkozik. Ezt a  megközelítést
    követi  a  Gytv.,  amelynek  7. § a)  pontja  szerint  be  kell
    jelenteni  „a  tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének
    várható időpontját”. Ezért a rendezvény szervezőjének akkor  is
    meg  kell  jelölnie a rendezvény időtartamát,  ha  nem  látható
    előre,  hogy az akár több napig tartó, tüntető köztéri jelenlét
    mikor  éri  el  célját, illetve mikor tekinthető okafogyottnak.
    Ilyen  esetekben a Gytv. 6. és 7. §-a alapján a szervező  újabb
    bejelentéssel élhet, hogy a rendezvényt meghosszabbítsák. Ezzel
    összhangban  a jogalkalmazóknak azt kell mérlegelniük,  hogy  a
    bejelentés   a  Gytv.  hatálya  alá  tartozó  békés,   együttes
    véleménynyilvánításra   vonatkozik-e,   vagy    attól    eltérő
    közterülethasználatra.

     2.4.  Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság  úgy  ítélte  meg,
    hogy  az  Alkotmány 62. § (1) bekezdésében elismert gyülekezési
    szabadság  nem  jár  szükségképpen  az  Alkotmány  58.  §   (1)
    bekezdéséből következő – és az indítványban említett 2.  §  (1)
    bekezdésével,  valamint a 8. § (1) bekezdésével  értelemszerűen
    összefüggő  –  mozgásszabadság  korlátozásával.  A  gyülekezési
    szabadság  és  a szabad közlekedéshez fűződő érdekek  súlyát  a
    konkrét  eseteket megítélő jogalkalmazás során kell  figyelembe
    venni.   Az   ehhez  szükséges  törvényi  kereteket   a   Gytv.
    megfelelően biztosítja. Az Alkotmánnyal összhangban  van  az  a
    törvényhozói  megoldás,  hogy  a  közlekedési  szempontokat   a
    rendőrségnek     hivatalból     kell     figyelembe     vennie.
    Következésképpen  a Gytv.-ből nem hiányoznak a  mozgásszabadság
    érvényesüléséhez szükséges garanciák, ezért nem állapítható meg
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség.
     Az   indítványban   felvetett  konkrét  problémák   közül   az
    útlezárásokkal  járó  rendezvények miatti károk  megtérítésének
    szabályozása nincs összefüggésben a mozgásszabadsággal.
    Az  Alkotmány  7. § (2) bekezdése szerint a jogalkotás  rendjét
    törvény   szabályozza,  amelynek  elfogadásához   a   jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata  szükséges.  A
    78.  §  az  Alkotmány  hatályba  lépéséről  és  végrehajtásáról
    rendelkezik.  Ezek a rendelkezések nem állnak  alkotmányjogilag
    értékelhető kapcsolatban az indítványban felvetett szabályozási
    hiányosságokkal.
    A   fentiek   alapján   az   Alkotánybíróság   a   mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
    indítványt elutasította.

                                  IV.

    Az   Alkotmánybíróság  megvizsgálta  azokat  az  indítványokat,
    amelyek  a  Gytv.-nek  a  bejelentési  kötelezettségről  és   a
    bejelentés  nélkül  tartott rendezvények feloszlatásáról  szóló
    konkrét  rendelkezéseit  támadták  az  Alkotmány  62.   §   (1)
    bekezdésére,  és  azzal összefüggésben a 7. § (1)  bekezdésére,
    valamint a 61. § (1) bekezdésére hivatkozva. Az indítványozók a
    Gytv.  6.  §-ának, továbbá a 14. § (1) bekezdésének  –  teljes,
    illetve részleges – megsemmisítését kezdeményezték.

     1.  Az  Alkotmánybíróság először azt vizsgálta  meg,  hogy  az
    indítványok „ítélt dologra” vonatkoznak-e. A testület az  Abh.-
    ban  ugyanis  elutasította a Gytv.  6.  §-a  és  a  14.  §  (1)
    bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványokat.

     1.1.  A  Gytv. 6. §-a az előzetes bejelentési kötelezettségről
    rendelkezik,  a 14. § (1) bekezdése pedig előírja meghatározott
    rendezvények  feloszlatását. Az Abh. szerint  a  Gytv.  6.  §-a
    azért  nem  ellentétes  a  gyülekezési szabadsággal,  mert  „az
    előzetes bejelentés kötelezettsége csak a közterületen tartandó
    rendezvény   esetében  áll  fenn,  nem  pedig  –   ahogyan   az
    indítványban    szerepel    –    általánosságban,    valamennyi
    rendezvényre   nézve.”  A  közterületen  tartandó  rendezvények
    bejelentési  kötelezettsége  pedig azért  nem  alkotmányellenes
    jogkorlátozás,  mert „nem zárható ki eleve:  egy  rendezvény  a
    résztvevők  várható száma, meghirdetésének  okai  vagy  indokai
    folytán  olyan  súlyosan veszélyeztetné a népképviseleti  szerv
    vagy   a   bíróság   működését,  illetőleg  a   közúton   folyó
    közlekedést,  hogy ennek csak a rendezvény megtiltásával  lehet
    elejét venni, az ilyen zavarok megelőzésének lehetővé tétele  a
    törvény  által  nem  tekinthető a  gyülekezési  jog  aránytalan
    korlátozásának.” (ABH 2001, 458-459.)
     A  Gytv.-nek  a  rendezvény feloszlatásáról szóló  14.  §  (1)
    bekezdése vizsgálatakor az Abh.-ban a testület jelezte, hogy ez
    a  rendelkezés szorosan összefügg a bejelentési kötelezettséget
    előíró 6. §-sal és az írásbeli bejelentés tartalmát meghatározó
    7. §-sal. „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a rendezvény
    bejelentésének  elmulasztása, vagy  az  írásbeli  bejelentésben
    jelzettől  adott  esetben jelentős mértékben eltérő  megtartása
    távolról  sem  tekinthető pusztán jelentéktelen adminisztrációs
    mulasztásnak.  A  törvény által megszabott e kötelezettségektől
    való eltérés lehet ugyan feledékenység, hanyagság eredménye is,
    de   lehet   az  első  tudatos  lépés  is  a  gyülekezési   jog
    törvényellenes    gyakorlása    irányában.     A     rendezvény
    bejelentésének   elmulasztása  megfosztja  a  hatóságot   annak
    mérlegelésétől, hogy a tervezett rendezvény nem  zavarja-e  meg
    súlyosan  a  népképviseleti szervek vagy a bíróságok működését,
    vagy  pedig a közlekedés rendjét. Az pedig, ha a rendezvényt  a
    bejelentésben  foglaltaktól eltérő  időben,  helyen,  útvonalon
    tarthatnák meg minden következmény nélkül, értelmetlenné  tenné
    a  bejelentési  kötelezettség előírását, illetőleg  lehetőséget
    teremtene a gyülekezési jog visszaélésszerű gyakorlására.” (ABH
    2001, 465.)

    1.2.   A   jelen  ügy  alapjául  szolgáló  indítványok   formai
    értelemben  a Gytv.-nek ugyanazokat a rendelkezéseit  támadják,
    amelyeket  az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban  már  vizsgált.  Az
    indítványok azonban részben más alkotmányos összefüggésekre  és
    az Alkotmány más rendelkezéseire hivatkoznak, mint amelyeket az
    Abh. tárgyalt.
    Az  úgynevezett spontán, békés gyülekezésekről, amelyek a jelen
    indítványok  középpontjában állnak, az Abh. nem a Gytv.  6.  §-
    ával  és  a 14. § (1) bekezdésével összefüggésben foglalkozott,
    hanem a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényeket körülíró 2.  §
    (1)  bekezdésével kapcsolatban. A testület úgy foglalt  állást,
    hogy  a  Gytv. megfelelő jogorvoslatot biztosít arra az esetre,
    ha  „a rendőrség indokolatlanul, vagy visszaélésszerűen tiltana
    meg,  illetőleg oszlatna fel gyűlést vagy csoportosulást”. (ABH
    2001, 455.)
    Az   Abh.  a  Gytv.  egésze  kapcsán  említette  a  gyülekezési
    szabadság és a véleménynyilvánítási szabadság [Alkotmány 61.  §
    (1)  bekezdés] viszonyát, és az Egyezményben vállalt nemzetközi
    jogi  kötelezettségeket [Alkotmány 7.  §  (1)  bekezdés].  (ABH
    2001, 449, 451.) Ezzel szemben a jelenlegi indítványok – köztük
    a bírói kezdeményezés – kifejezetten a Gytv. 6. §-ával és a 14.
    §  (1)  bekezdésével összefüggésben hivatkoztak az Egyezményre,
    és  az  Emberi  Jogok Európai Bíróságának az  Abh.  elfogadását
    követően,  a Bukta és társai kontra Magyarország ügyben  hozott
    ítéletére.
    A  jelen  ügy  alapjául szolgáló indítványok  megemlítették  az
    elmúlt  évek  jogalkalmazási gyakorlatának számos visszásságát.
    Az  Alkotmánybíróság eljárását kezdeményező bíró szabálysértési
    ügyében   is   tükröződnek   a  gyülekezési   jogra   vonatkozó
    szabályozás  értelmezése és alkalmazása körüli  nehézségek.  Az
    Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben tekintetbe vette, hogy az
    Abh.-t követően két szakértői bizottság is jelentést adott ki a
    tárgykörben.   A   1105/2006.  (XI.  6.)   Korm.   határozattal
    létrehozott  szakértői  munkacsoport (a továbbiakban:  Gönczöl-
    bizottság)  a  Vizsgálati jelentés a 2006.  szeptember-októberi
    fővárosi    demonstrációkkal,   utcai    rendzavarásokkal    és
    rendfenntartó  intézkedésekkel  kapcsolatos  eseményekről  című
    dokumentumban        foglalta       össze       megállapításait
    (www.gonczolbizottsag.gov.hu). A 2006. október  23-i  budapesti
    erőszakos  cselekmények kivizsgálására létrejött  Civil  Jogász
    Bizottság (a továbbiakban: Civil Bizottság) A 2006. szeptember-
    októberi emberi jogi jogsértésekről szóló jelentést tett  közzé
    (www.oktober23bizottsag.hu). Mindkét dokumentum  foglalkozik  a
    jelen  alkotmánybírósági eljárás tárgyát képező alkotmányossági
    problémával.

    1.3.  Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság úgy ítélte
    meg,  hogy  a  jelen  ügy  alapjául  szolgáló  indítványok  nem
    vonatkoznak  „ítélt  dologra”, mert  az  Abh.-ban  foglaltaktól
    részben eltérő alkotmányos összefüggésekre és az Alkotmány  más
    rendelkezéseire  hivatkoznak.  Továbbá  az  indítványok   olyan
    alkotmányossági szempontokkal állnak összefüggésben, amelyek az
    Abh. meghozatala után váltak kérdésessé. Tehát a jelenlegi  ügy
    megkülönböztethető   az   Abh.-ban   elbírált   alkotmányossági
    kérdésektől.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  érdemi   elbírálásra
    alkalmasnak minősítette az indítványokat.

    2.  Az Alkotmánybíróság megerősíti, hogy az Alkotmány 62. § (1)
    bekezdésében  elismert  gyülekezési  jog  –  csakúgy,  mint   a
    gondolat,  a  lelkiismeret és a vallás  szabadsága  –  szorosan
    kapcsolódik  a véleménynyilvánítás szabadságához [30/1992.  (V.
    26.)   AB   határozat,   ABH   1992,   167,   171.].   Gyűlések
    megszervezésének, megtartásának, az azokon való részvételnek  a
    joga  nélkül a nézetek, információk megszerzésének és  másokkal
    való megosztásának, a vélemények közösen történő kialakításának
    a    lehetősége    ugyanis    aligha   volna    megvalósítható.
    [Összefoglalóan: Abh., ABH 2001, 449.]
    A  4/2007. (II. 13.) AB határozat további elvi megállapításokat
    fogalmazott  meg a gyülekezési jog jellegével kapcsolatban:  „A
    békés   gyülekezés   szabadsága   a   demokratikus   társadalom
    előfeltétele  és  alapvető értéke. A  gyülekezési  jog  alapján
    megtartott  rendezvények  elválaszthatatlanul  kapcsolódnak   a
    demokratikus  nyilvánosság  értékéhez,  e  rendezvények  teszik
    lehetővé,  hogy  a  polgárok a politikai folyamatot  kritikával
    illessék, tiltakozásukkal befolyásolják. A békés rendezvények a
    politikai   és   társadalmi   rend,   a   képviseleti   szervek
    legitimitásának   megszilárdítása  szempontjából   is   értéket
    jelentenek.   A  tüntetések,  tiltakozó  akciók  a  képviseleti
    szervek,  a  kormányzat és a közvélemény számára  is  jelzik  a
    társadalomban megjelenő feszültségeket, lehetővé téve azt, hogy
    az   illetékesek   időben  megfelelő   lépéseket   tegyenek   a
    feszültségek okainak csökkentésére. Egy demokratikus társadalom
    nem  választhatja a tiltakozás elnémításának,  szükségtelen  és
    aránytalan  korlátozásának  útját: a  politikai  szabadságjogok
    korlátozása  nem  csak  azokat  sújtja,  akik  élni  kívánnának
    jogaikkal,  hanem a társadalom egészét, így azokat  is,  akikre
    hivatkozással  az  állam  a jogkorlátozás  eszközéhez  nyúl.  A
    gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények célja az,  hogy
    a  gyülekezési joggal élő polgárok közös véleményt  alakítsanak
    ki, illetve nézeteiket másokkal megosszák, és közösen juttassák
    kifejezésre.” (ABK 2007. február, 117.)
    Tehát   a   mai   alkotmányos  demokráciákban   a   közterületi
    gyülekezések elsősorban a már kialakult vélemények, álláspontok
    együttes  megjelenítésére,  közös képviseletére  szolgálnak.  A
    szólásszabadság és a gyülekezési szabadság kapcsolata legfőképp
    a  közös,  nyilvános véleménykifejezést jelenti. A  gyülekezési
    szabadság  mint kommunikációs jog jelentőségét növeli,  hogy  –
    ellentétben a sajtóval – közvetlen hozzáférési korlátok  nélkül
    biztosítja  mindenki  számára a politikai akaratképzésben  való
    részvételt.  Az  Alkotmány 61. § (1) és (2)  bekezdése  alapján
    mindenkinek joga van arra, hogy sajtóterméket hozzon létre.  Ez
    számottevő   anyagi   ráfordítást  igényel.   Az   Alkotmányból
    ugyanakkor   nem   következik,  hogy  az  egyes   sajtótermékek
    közzétegyék  bárkinek a véleményét. Ezért  a  közügyekben  való
    részvételt  biztosító jogintézmények közül nagy a  jelentőségük
    azoknak,  amelyeket  a  személyek hasonló feltételekkel  tudnak
    igénybe   venni.  Hagyományosan  ide  tartozik  a   közterületi
    gyülekezés szabadsága, és újabban ilyen szerepet kezd betölteni
    az internet.
     Az  Alkotmány 62. § (1) bekezdése szerint a békés  gyülekezési
    jog  szabadon gyakorolható. A jogkorlátozás határait – csakúgy,
    mint a többi alapjog esetében – az Alkotmány 8. § (2) bekezdése
    vonja  meg. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az  alapvető
    jog korlátozása csak akkor marad alkotmányos keretek között, ha
    a korlátozás nem az alapjog érinthetetlen lényegére vonatkozik,
    ha elkerülhetetlen, azaz, ha kényszerítő okból kerül rá sor, és
    ha  a  korlátozás az elérni kívánt célhoz képest nem aránytalan
    [20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 69, 71.; 7/1991. (II.
    28.)  AB  határozat, ABH 1991, 22, 25.; 22/1992. (IV.  10.)  AB
    határozat, ABH 1992, 122, 123.; összefoglalóan: Abh., ABH 2001,
    450.].

     3.1.  Az  indítványokban megjelenő békés célú spontán gyűlések
    fogalomkörébe többféle köztéri gyülekezés sorolható. A  valóban
    spontán  gyűlések nem előre eltervezett és megszervezett  módon
    jönnek   létre,  hanem  több  személy  egymástól  többé-kevésbé
    független  cselekvése  eredményeként. Ettől  némiképp  eltérőek
    azok   az   olykor   művészi,  máskor  inkább  politikai   célú
    megmozdulások,  amelyekben a résztvevők gyors  információcserét
    (például   internet,   mobiltelefon)   követően   rövid   időre
    (általában  csak  percekre) összegyűlnek, és  figyelemfelkeltő,
    meghökkentő megjelenésükkel hívják fel a figyelmet  magukra  és
    az    így   megjelenített   gondolatokra   (flash   mob    vagy
    villámcsődület). A spontán gyűlésektől megkülönböztethetők azok
    a  szervezett rendezvények, amelyeket a rendezvényre  okot  adó
    esemény miatt rendkívül rövid időn belül lehet csak megtartani,
    mert a rendezvény későbbi megtartása értelmetlen volna.
     Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint mindezek  a  közéleti
    célú,  békés  megmozdulások az Alkotmány 62. § (1) bekezdésében
    elismert   gyülekezési  jog  körébe  tartoznak.  Az   együttes,
    nyilvános    véleménykifejezés   joga    mindenkit    megillet,
    függetlenül a gyűlés szervezettségétől, illetve a gyűlésre okot
    adó közéleti esemény jellegétől és idejétől.
    A  gyülekezési jognak ez a felfogása illeszkedik az alkotmányos
    demokráciákkal   szemben  támasztott  elvárásokhoz.   A   Német
    Szövetségi  Alkotmánybíróság gyakorlata a spontán  és  a  gyors
    gyülekezéseket   (Eilversammlungen)   alkotmányos    védelemben
    részesíti.   Ezért  a  bejelentési  kötelezettséget  tartalmazó
    szabályozás a spontán gyűlésekre nem alkalmazható. (BVerfGE 69,
    344.; BVerfGE 85, 69.). A lett Alkotmánybíróság részben a német
    alkotmányjogi  okfejtést követve arra a megállapításra  jutott,
    hogy  bár  az  alkotmány  a  „békés és előzetesen  bejelentett”
    gyülekezések szabadságát biztosítja, a spontán gyűlések  esetén
    a  törvényhozó  nem állapíthat meg bejelentési kötelezettséget,
    mivel  az ésszerűen nem várható el a spontán gyűlésre okot  adó
    esemény miatt. (2006-03-0106. számú döntés, 23-24. pont;  2006.
    november 23.)
     Az   Európai   Biztonsági   és  Együttműködési   Szervezet   e
    tárgykörben kibocsátott dokumentuma a gyülekezési jog  lényeges
    elemének  minősíti a spontán, illetve az azonnali demonstrációk
    lehetőségét.   (OSCE/ODIHR   Guidelines   for   Drafting   Laws
    Pertaining  to  the Freedom of Assembly, chapter  5.3.  Warsaw,
    December  2004.)  Az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  szerint
    önmagában   a   bejelentési  kötelezettség  nem  korlátozza   a
    gyülekezési jog lényegét (Rassemblement Jurassien Unité  kontra
    Svájc,  8191/78. sz. 1979. október 10.), ugyanakkor  a  be  nem
    jelentett, békés célú és lefolyású tüntetés azonnali rendőrségi
    feloszlatása  sérti  az  Egyezmény  11.  cikkében   biztosított
    gyülekezési   szabadságot  (Oya  Ataman   kontra   Törökország,
    74552/01. sz. , 2006. december 5.).

     3.2.   Az  Alkotmánybíróság  minden  érdemi  határozatában   –
    explicit  vagy  implicit  módon –  szükségképpen  értelmezi  az
    Alkotmányt.  [36/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,  207,
    210.]   A   testület   tevékenysége  kezdeteitől   kiemeli   az
    alkotmányértelmezés   során  tett   elvi   megállapításait.   A
    gyakorlatban  előfordul, hogy az Abtv. 1. § g) pontja  szerinti
    absztrakt   alkotmányértelmezésen  túl  a   többi   hatáskörben
    szükségképpen          megjelenő          alkotmányértelmezések
    végkövetkeztetéseit  is  tartalmazza  a  határozat   rendelkező
    része,   ha   az  a  jogalkotókra,  illetve  a  jogalkalmazókra
    vonatkozó  kötelezettségek miatt indokolt. A rendelkező  részbe
    foglalt  alkotmányértelmező megállapítások  tartalmazhatnak  az
    adott  ügytől  elvonatkoztatott elvi tételeket  [61/1992.  (XI.
    20.)  AB  határozat,  ABH  1992, 280.;  4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozat,  ABH 1994, 48.; 28/1994. (V. 20.) AB határozat,  ABH
    1994,  134.; 60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994,  342.;
    32/1998.  (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 252.].  Továbbá  az
    alkotmányértelmezések  tartalmazhatják a vizsgált  jogintézmény
    alkotmányellenességének  általános  megfogalmazását   [először:
    23/1990.  (X.  31.) AB határozat, ABH 1990, 88.; 15/1991.  (IV.
    13.) AB határozat, ABH 1991, 40.].
     Következésképpen  az Abtv. 1. § g) pontja  szerinti  absztrakt
    alkotmányértelmezés    és   a   többi    hatáskörben    végzett
    alkotmányértelmezések között nem a megfogalmazás  elvontságában
    van  különbség.  Az  Abtv.  1. § g) pontja  szerinti  absztrakt
    alkotmányértelmezés  különlegességét  az  jelenti,   hogy   azt
    kizárólag   az  Abtv.  21.  §  (6)  bekezdésében  meghatározott
    személyek  indítványára,  az  Alkotmánynál  alacsonyabb  szintű
    norma  vizsgálata  nélkül,  absztrakt  módon  végezheti  el  az
    Alkotmánybíróság.
    Mindezeket   tekintetbe  véve  az  Alkotmánybíróság  határozata
    rendelkező részében megállapította, hogy az Alkotmány 62. § (1)
    bekezdésében  elismert gyülekezési jog kiterjed  az  előzetesen
    szervezett rendezvényekre, közöttük az olyan békés rendezvények
    megtartására,  amelyekre a gyülekezésre okot adó esemény  miatt
    csak  rövid időn belül kerülhet sor. A gyülekezési jog kiterjed
    továbbá az előzetes szervezés nélküli gyűlésekre.

     4.  Az  indítványozók  álláspontja szerint  a  Gytv.  6.  §-a,
    illetve  a 14. § (1) bekezdése kizárja a spontán és az azonnali
    gyűlések lehetőségét, ezért ellentétes az Alkotmány 62.  §-ával
    [és  közvetve a 7. § (1) bekezdésével, valamint  a  61.  §  (1)
    bekezdésével]. A szabályozással szembeni kifogások  megjelentek
    a  gyülekezési jog visszásságait elemző szakértői jelentésekben
    is.   A   Gönczöl-bizottság  többségi  állásponja   szerint   a
    bejelentési  kötelezettség határidejét három  napról  hat-nyolc
    órára  indokolt  csökkenteni.  A  Civil  Bizottság  a  Gönczöl-
    bizottságban  megfogalmazott  különvéleménnyel  értett   egyet,
    amely  szerint  a  Gytv.  az Alkotmánnyal  és  az  Egyezménnyel
    ellentétesen   követeli  meg  a  spontán  tüntetések   előzetes
    bejelentését.
     Az  Emberi  Jogok  Európai Bírósága a Bukta és  társai  kontra
    Magyarország  ügyben  nem közvetlenül  a  Gytv.-ről,  hanem  az
    eljárás  alapjául szolgáló esetről és a jogalkalmazó szerveknek
    a  Gytv.  szövegét  értelmező és alkalmazó döntéseiről  foglalt
    állást.  „A  Bíróság  véleménye szerint  speciális  körülmények
    között, amikor valamely politikai esemény demonstráció formáját
    öltő  közvetlen  válaszlépést  tehet  indokolttá,  a  politikai
    eseményt  követő  békés  demonstráció  feloszlatása  pusztán  a
    szükséges  előzetes bejelentés hiánya miatt,  ha  a  résztvevők
    semmilyen jogellenes magatartást nem tanúsítanak, a békés  célú
    gyülekezés szabadságának aránytalan korlátozását jelenti.” (36.
    bekezdés.)
    A  Gytv. 1. §-a az Alkotmány 62. § (1) bekezdésével összhangban
    kimondja:  „A  gyülekezési  jog  mindenkit  megillető  alapvető
    szabadságjog,   amelyet  a  Magyar  Köztársaság   elismer,   és
    biztosítja   annak  zavartalan  gyakorlását.”  A   2.   §   így
    rendelkezik:
     „(1)    A   gyülekezési   jog   gyakorlása   keretében   békés
    összejövetelek,  felvonulások  és  tüntetések  (a  továbbiakban
    együtt:   rendezvény)   tarthatók,   amelyeken   a   résztvevők
    véleményüket szabadon kinyilváníthatják.
     (2)  A  rendezvény résztvevői jogosultak a közösen kialakított
    álláspontjukat az érdekeltek tudomására hozni.
     (3)   A   gyülekezési  jog  gyakorlása  nem   valósíthat   meg
    bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való  felhívást,
    valamint   nem   járhat   mások   jogainak   és   szabadságának
    sérelmével.”
     Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a   Gytv.   I.
    fejezetének rendelkezései – az Alkotmány 62. § (1) bekezdésének
    megfelelően – magukban foglalják a békés célú spontán,  illetve
    gyors gyűlések szabadságát is.

     5.  Az  Alkotmánybíróság  a  két  támadott  rendelkezés  közül
    először a Gytv.-nek a bejelentési kötelezettségről szóló 6.  §-
    át vizsgálta meg.

     5.1.   A   Gytv.  rendszerében  a  bejelentéshez  nem   kötött
    rendezvények   közé  tartoznak  egyrészt  azok  az   események,
    amelyeket  a  3.  §  kivon  a Gytv. hatálya  alól  (választási,
    vallási, kulturális, sport és családi rendezvények). Másrészt a
    6.  § alapján nem kell bejelenteni a Gytv. hatálya alá tartozó,
    de  nem  közterületen tartott rendezvényeket. (Abh., ABH  2001,
    445.)
     Továbbá,  a Gytv. 6. §-a nem vonatkozik az előzetes  szervezés
    nélküli,   spontán   gyűlésekre.  A   rendelkezés   ugyanis   a
    közterületen  tartandó „rendezvény szervezésének”  bejelentését
    írja elő, és a kötelezettséget a szervezővel szemben fogalmazza
    meg.  A  bejelentés tartalmi elemeit felsoroló 7. §  szerint  a
    tervezett   rendezvénnyel  kapcsolatos   adatok   és   előzetes
    becslések   bejelentését  írja  elő.   Ugyanakkor   a   spontán
    gyűléseket  tervszerűen nem készítik elő szervezők, és  nincsen
    előre meghatározott útvonaluk, napirendjük, rendezőik stb.
     Tehát  az  Alkotmánybíróság jelen ügyben kifejtett álláspontja
    szerint  a  Gytv.-nek  az  Alkotmány  62.  §  (1)  bekezdésével
    összhangban lévő értelmezéséből az következik, hogy a Gytv.  1.
    és   2.  §-a  alapján  törvényes  lehetőség  van  spontán  (nem
    szervezett) békés gyülekezésekre, amelyeket a 6. § alapján  nem
    lehet  előzetesen  bejelenteni. A 6. §  alapján  a  bejelentési
    kötelezettség     a    közterületen    tartandó,     szervezett
    rendezvényekre vonatkozik.

     5.2.  A Gytv. 1. és 2. §-a az Alkotmány 62. § (1) bekezdésével
    összhangban  lehetővé  tesz olyan szervezett  összejöveteleket,
    tüntetéseket, megmozdulásokat is, amelyeket a rendezvényre okot
    adó  esemény  miatt csak rövid időn belül lehet  megtartani.  A
    Gytv.  6.  §-a alapján – mivel közterületen tartott, szervezett
    rendezvényekről  van  szó  –  ezek a  gyülekezések  bejelentési
    kötelezettség alá esnek.
     Az   Abh.-ban  az  Alkotmánybíróság  a  gyülekezési  szabadság
    alkotmányos  korlátjának minősítette a  Gytv.-beli  bejelentési
    kötelezettséget. Ezt a törvényi előírást indokolja egyfelől az,
    hogy a rendőrségnek biztosítania kell a közrendet, azon belül a
    közlekedés  rendjét,  a  képviselőtestületek  és  a   bíróságok
    zavartalan  működését. Másfelől a rendezvény  szervezőjének  és
    résztvevőinek  is  érdekében  áll  a  bejelentés.  A  rendőrség
    közreműködése nélkül a résztvevők nem vehetik igénybe a  közúti
    gépjármű-közlekedés útvonalait, és minden tekintetben  be  kell
    tartaniuk  a  közlekedési szabályokat. A  bejelentés  és  annak
    rendőrségi  tudomásul vétele garancia arra, hogy – a rendezvény
    helyétől,  útvonalától  stb. függően – a  rendőrség  ellátja  a
    szükséges biztosítási feladatokat.
     A  Gytv. 6. §-a szerint a rendezvényt „legalább három nappal a
    rendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően”  kell
    bejelenteni.  Ugyanakkor a Gytv.-nek a rendezvény megtiltásáról
    szóló  8. § (1) bekezdése alapján a rendőrség az ennél rövidebb
    időben bejelentett rendezvényt – pusztán emiatt – nem tilthatja
    meg.
     A  Gytv.  szövege elvileg kétfajta értelmezést tesz  lehetővé.
    Az  egyik szerint a három napon belüli közlés nem tekinthető  a
    Gytv.  értelmében  vett bejelentésnek, ezért  ilyen  esetben  –
    mivel  a  8.  §  szerinti tiltásra nem kerülhet  sor  –  érdemi
    vizsgálat nélkül el kell utasítani a beadványt. A másik szerint
    a  három  napon belüli közlés is bejelentés, és a 8. §  alapján
    nem  tiltható meg a rendezvény önmagában a közlés ideje  miatt,
    ezért  a  bejelentést érdemben kell vizsgálni.  Mivel  a  Gytv.
    szövegéből  egyik  értelmezés sem következik kényszerítően,  az
    Alkotmánybíróság az utóbbit tekintette az Alktomány 62.  §  (1)
    bekezdésével összhangban álló értelmezésnek.
     A  Gytv.  6.  és  8.  §-ának  ezt  az  értelmezését  követi  a
    formálódó, újabb jogalkalmazói gyakorlat is. A Budapesti Rendőr-
    főkapitányság 2008. április 11-i összefoglalója szerint  „2007-
    ben  legalább  8,  2008-ban  68 esetben  vett  tudomásul  olyan
    rendezvényeket,   amelyek  vonatkozásában  a   bejelentések   a
    törvényes  határidő után érkeztek. Tekintettel arra, hogy  volt
    lehetőség   ezekben  az  esetekben  a  szükséges   egyeztetések
    lefolytatására,  kellő  idő állt rendelkezésre  a  rendezvények
    előkészítésére és a biztosításra.”
     Következésképpen az úgynevezett gyors gyülekezések  esetén  is
    kötelező  a  bejelentés,  és  a rendőrség  akkor  hozhat  tiltó
    határozatot,  ha fennáll a Gytv. 8. § (1) bekezdésében  foglalt
    két  feltétel  valamelyike. A három napon  belüli  bejelentések
    esetén   megnő   a  közlekedési  útvonalak  biztosíthatóságának
    jelentősége.  A  Gytv.-ből következően három  nap  mindenképpen
    elegendő  arra,  hogy  a  rendőrség  megszervezze  a  szükséges
    biztosítási   feladatokat,  ha  a  közlekedés   más   útvonalon
    megvalósítható. A rendkívül rövid időn belüli bejelentés esetén
    viszont  –  a  tervezett helyszíntől, útvonaltól és  létszámtól
    függően   –   kérdéses  lehet,  hogy  a  bejelentett  időpontig
    biztosíthatók-e   a   közlekedési  feltételek.   A   rendezvény
    rendkívül  rövid  időn  belüli  megtartásának  tiltását  ez   a
    körülmény indokolhatja.
     Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza, hogy  ilyen  esetekben  is
    irányadó    a    tartalmi    semlegesség    követelménye.    „A
    véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátai  vannak  csak;
    amíg  egy  ilyen  alkotmányosan meghúzott  külső  korlátba  nem
    ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,
    annak tartalmára tekintet nélkül.” [Először: 30/1992. (V.  26.)
    AB  határozat, ABH 1992, 179.] Ezért nem vehetők  figyelembe  a
    Gytv.  8. § (1) bekezdésében foglaltakon kívüli, a rendezvényen
    megjelenő közlés tartalmára vonatkozó megfontolások.

     5.3.  Az Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatban
    kifejtette:     „Az    Alkotmánybíróságnak     a     jogszabály
    alkotmányossági  vizsgálata során az  Alkotmány  értelmezésével
    meg  kell  állapítania,  hogy az adott jogszabályi  rendelkezés
    tárgyában  melyek  az alkotmányos követelmények.  A  jogszabály
    alkotmányos,  ha  ezeknek megfelel. A megfelelés  megállapítása
    logikailag   elkerülhetetlenné   teszi   azonban   a   vizsgált
    jogszabály  értelmezését  is.  Az  Alkotmánybíróság  mindig  az
    Alkotmány   és  a  vizsgált  jogszabály  egymásra   tekintettel
    értelmezett megfelelését vagy ellentétét állapítja meg. A norma
    alkotmányosságának  megállapítása egyben  a  norma  alkotmányos
    értelmezéseinek tartományát is kijelöli: a norma mindazokban az
    értelmezéseiben   alkotmányos,   amelyek   az   adott    ügyben
    megállapított   alkotmányi  követelményeknek   megfelelnek.   A
    jogrendszer egysége is megköveteli, hogy minden jogszabályt  ne
    csupán önmagában és funkcióját tekintve, hanem mindenekelőtt az
    Alkotmánnyal   való  összhangjára  figyelemmel   értelmezzenek,
    függetlenül attól is, hogy a jogszabály az Alkotmány előtt vagy
    után  keletkezett-e.  (…)  [ABH 1993, 256,  267.;  megerősítve:
    23/1995.  (IV.  5.) AB határozat, ABH 1995, 115, 121.;  4/1997.
    (I.  22.)  AB határozat, ABH 1997, 41.; 22/1999. (VI.  30.)  AB
    határozat, ABH 1999, 176, 201.; az újabb gyakorlatban: 22/2005.
    (VI. 17.) AB határozat, ABH 2005, 246.; 28/2005. (VII. 14.)  AB
    határozat,  ABH 2005, 290.; 1/2007. (I. 18.) ABK 2007.  január,
    3.]
    Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította:
    az   Alkotmány  62.  §  (1)  bekezdéséből  fakadó   alkotmányos
    követelmény,   hogy   a  Gytv.  6.  §-ának   alkalmazásakor   a
    bejelentési  kötelezettség a közterületen tartandó,  szervezett
    rendezvényekre vonatkozik.
    Önmagában a késedelmes bejelentésre hivatkozva nem tiltható meg
    azoknak  a  békés  rendezvényeknek  a  megtartása,  amelyek   a
    gyülekezésre  okot adó esemény miatt nem jelenthetők  be  három
    nappal a tervezett rendezvény időpontja előtt.
    Mivel  a  Gytv. 6. §-ának van olyan értelmezése, amely megfelel
    az  Alkotmány  62.  §  (1) bekezdésének, az Alkotmánybíróság  a
    Gytv.   6.   §-a  alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

    6.   Az   Alkotmánybíróság  külön  vizsgálta  a   Gytv.-nek   a
    rendezvények  feloszlatásáról szóló 14.  §  (1)  bekezdését.  A
    rendelkezés  szerint  a  rendőrségnek kötelező  feloszlatnia  a
    rendezvényt,  ha  a  gyülekezési jog gyakorlása  bűncselekményt
    vagy  bűncselekmény  elkövetésére való felhívást  valósít  meg,
    mások  jogainak és szabadságának sérelmével jár; a rendezvényen
    a  résztvevők  fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve  jelennek
    meg;   bejelentéshez  kötött  rendezvényt   bejelentés   nélkül
    tartanak  meg;  bejelentéshez kötött rendezvényt a  bejelentett
    időponttól,    helyszíntől,   útvonaltól,    céltól,    illetve
    napirendtől   eltérően   tartanak  meg;  bejelentéshez   kötött
    rendezvényt tiltó határozat ellenére tartanak meg.

     6.1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a  14.  §  (1)
    bekezdésében   található  felsorolás  első  és  második   eleme
    (bűncselekmény  vagy bűncselekmény elkövetésére való  felhívás,
    mások  jogainak és szabadságának sérelme; fegyveres,  illetőleg
    felfegyverkezett  résztvevők)  nem  korlátozza  a   gyülekezési
    szabadságot. Az Alkotmány 62. § (1) bekezdése ugyanis  a  békés
    gyülekezéshez való jogot ismeri el, és abba nem tartozik bele a
    bűnelkövetés,   a   jogsérelem-okozás,   vagy    a    fegyveres
    megmozdulás.  Ilyen esetekben a Rendőrségről  szóló  1994.  évi
    XXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Rtv.)  is  felhatalmazza  a
    rendőrséget kényszerintézkedések alkalmazására.

     6.2.  A  14.  §  (1)  bekezdésének  utolsó  fordulata  szerint
    kötelező  feloszlatni  a tiltó határozat  ellenére  megtartott,
    bejelentéshez   kötött  rendezvényt.   Ebben   az   esetben   a
    gyülekezési  szabadság  korlátozásának  indokoltságát  (konkrét
    esetbeli  szükségességét és arányosságát) előzetesen mérlegelte
    a  rendőrség  és  jogorvoslat esetén a bíróság.  Tiltásra  csak
    akkor  kerülhet  sor,  ha a tervezett rendezvény  a  bíróságok,
    illetve    a   népképviseleti   szervek   működését    súlyosan
    veszélyeztetné,  vagy a közlekedést indokolatlanul  meggátolná.
    Ezért  a  tiltó  határozat  ellenére megtartott,  bejelentéshez
    kötött  rendezvény feloszlatása összhangban van a jogkorlátozás
    előzetes mérlegelésének eredményével.
    Az  Alkotmánybíróság tekintettel volt arra, hogy a Gytv. 9. §-a
    a tiltó határozattal szemben bírósági jogorvoslatot biztosít. A
    testület figyelembe vette továbbá azt, hogy az Rtv. 16-17.  §-a
    és  59-60.  §-a, valamint a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról
    szóló  62/2007.  (XII.  23.) IRM rendelet  74.  §-a  alapján  a
    rendőrségnek  a  feloszlatás végrehajtása során is  mérlegelnie
    kell  konkrét  szempontokat. Kényszerítő eszközök alkalmazására
    csak  akkor kerülhet sor, ha a résztvevők a megszabott határidő
    leteltéig  nem  fejezik be a rendezvényt, és  ellenszegülnek  a
    rendőri   intézkedésnek.  A  rendőrségnek  tehát  a  rendezvény
    körülményeit alapul véve, elsősorban erőszak alkalmazása nélkül
    kell a törvénysértő rendezvény befejezését vagy félbeszakítását
    elérnie.

     6.3.  A  fentiektől eltérően ítélte meg az Alkotmánybíróság  a
    Gytv.  14.  § (1) bekezdésének harmadik és negyedik  fordulatát
    (bejelentéshez kötött rendezvény bejelentés nélküli megtartása,
    bejelentéshez  kötött  rendezvénynek a bejelentett  időponttól,
    helyszíntől,  útvonaltól,  céltól, illetve  napirendtől  eltérő
    megtartása).
     A   Gytv.-nek   az  Alkotmány  62.  §-ával  összhangban   lévő
    értelmezése  alapján  a  Gytv. 6.  §.-ába  foglalt  bejelentési
    kötelezettség  nem  vonatkozik az előzetes  szervezés  nélküli,
    békés  gyűlésekre.  Mivel  a  Gytv.  14.  §  (1)  bekezdése   a
    „bejelentéshez    kötött   rendezvény”    bejelentés    nélküli
    megtartását  rendeli feloszlatni, nincs törvényes  lehetőség  a
    szervezés nélküli, békés gyülekezések (spontán gyűlések,  flash
    mobok) feloszlatására önmagában a bejelentés hiánya miatt.
     A  Gytv.  14.  § (1) bekezdése alapján a bejelentéshez  kötött
    rendezvény  akkor  oszlatható  fel,  ha  bejelentés  nélkül,  a
    bejelentésben  foglaltaktól eltérően, vagy  a  rendőrség  tiltó
    határozata  ellenére  tartják meg, de  önmagában  a  késedelmes
    bejelentés  miatt  nem.  Ezért a Gytv. alapján  –  önmagában  a
    bejelentés  ideje  miatt – nem oszlathatók  fel  azok  a  békés
    rendezvények  sem, amelyeket a gyülekezésre  okot  adó  esemény
    miatt  a tervezett rendezvény időpontja előtt három napon belül
    jelentettek  be  a  szervezők,  és  a  rendőrség  a  rendezvény
    megtartását nem tiltotta meg.
    Ugyanakkor  a  vizsgált  rendelkezések a  bejelentéshez  kötött
    rendezvények  kötelező feloszlatását írják elő,  ha  bejelentés
    nélkül, vagy a bejelentett időponttól, helyszíntől, útvonaltól,
    céltól,  illetve napirendtől eltérően tartják meg.  Ezekben  az
    esetekben közös, hogy békések, nem járnak jogsérelemmel, és nem
    feltétlenül   gátolják   a  közlekedést   vagy   a   bíróságok,
    népképviseleti szervek zavartalan működését. [A  mások  jogait,
    szabadságát  sértő  rendezvények feloszlatására  a  14.  §  (1)
    bekezdés első fordulata alapján kerül sor.]
    A Gytv. 14. § (1) bekezdésének „bejelentés nélkül, a 7. § a) és
    b)  pontjában foglaltaktól eltérően vagy” szövegrésze  kizárja,
    hogy  a  rendőrség  mérlegelje a szükséges szempontokat,  és  a
    fokozatos   beavatkozás  lehetőségét.  A  rendelkezés   a   nem
    szabályszerűen  megtartott  békés gyűlésekkel,  rendezvényekkel
    szembeni    fellépésként   kizárólagosan   és   kötelezően    a
    feloszlatást írja elő.
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az  előírt  bejelentés
    elmulasztása, illetve az abban foglaltaktól való eltérés esetén
    a  közrend  fenntartása és a jogsérelmek  megelőzése  érdekében
    szükséges,   hogy  a  rendőrség  vegye  fel  a  kapcsolatot   a
    rendezvény   szervezőjével,  és  tisztázzák,   hogy   történt-e
    mulasztás  vagy  eltérés a bejelentéstől  stb.  A  Gytv.-nek  a
    rendezvény  rendjének  biztosításáról  szóló  11.  és  12.  §-a
    alkalmazásakor  esetenként elengedhetetlen, hogy  a  rendezvény
    szervezője  és  a  rendőrség  együttműködjenek.  Amennyiben   a
    szervező  nem  működik együtt a rendőrséggel, és  a  rendezvény
    elveszíti    békés    jellegét,   mások   alapvető    jogainak,
    szabadságának sérelmével jár, akkor a rendezvény feloszlatása –
    mint  végső  eszköz – indokolt. Ugyanakkor a békés gyülekezések
    kötelező feloszlatása olyan esetekben, amikor a résztvevők  nem
    tanúsítanak  jogsértő  vagy közrendbe  ütköző  magatartást,  az
    Alkotmány  62.  § (1) bekezdésében elismert békés gyülekezéshez
    való jog aránytalan korlátozásának minősül.
    Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza, hogy az  előírt  bejelentés
    elmulasztása       törvénysértés,      amelyhez       hátrányos
    jogkövetkezmények  kapcsolódhatnak. A rendezvény  szervezőjének
    mulasztása   azonban  nem  járhat  minden   esetben   azzal   a
    következménnyel, hogy a rendőrség – további feltételek nélkül –
    feloszlatja a rendezvényt, amelynek résztvevői nem követtek  el
    jogsértést.
    Hasonló   törvénysértésnek   minősülhet,   ha   a   bejelentett
    időponttól,    helyszíntől,   útvonaltól,    céltól,    illetve
    napirendtől  eltérően tartják meg a rendezvényt. Ugyanakkor  az
    eltérést  nem  mindig a szervező mulasztása okozza.  Előfordul,
    hogy  a  résztvevők  száma  vagy  a  rendezvény  jellege  miatt
    indokolt  és  olykor elkerülhetetlen az eltérés a bejelentésben
    foglaltaktól.  A Gytv. szabályozása mindezekre a  körülményekre
    tekintet nélkül írja elő kötelezően a rendezvény feloszlatását.

    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  Gytv.  14.  §   (1)
    bekezdésének  „bejelentés nélkül, a 7. §  a)  és  b)  pontjában
    foglaltaktól  eltérően  vagy” szövegrészét  alkotmányellenesnek
    minősítette, és megsemmisítette.
    Az  Alkotmánybíróság  az Abtv. 42. § (1)  bekezdése  alapján  a
    határozat   közzétételének   napjával   semmisítette   meg   az
    alkotmányellenes  rendelkezést. Az Abtv. 43.  §  (4)  bekezdése
    szerinti pro futuro megsemmisítést nem indokolja a jogbiztonság
    védelme,  mert  jelen esetben a Gytv. 14.  §  (1)  bekezdésének
    hatályban  maradó szövegrésze alkalmazható norma, e tekintetben
    nincs   feltétlenül  szükség  törvényhozói  beavatkozásra.   Az
    Alkotmánybíróság  úgy  ítélte meg,  hogy  az  veszélyeztetné  a
    jogbiztonságot,   ha   a   rendőrség   alapjogot   aránytalanul
    korlátozó,   alkotmányellenessé  nyilvánított,  de   időlegesen
    hatályban    maradt    rendelkezés   gyakorlati    alkalmazását
    mérlegelné.

    7.   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  a  bejelentési
    kötelezettség  a  Gytv. hatálya alá tartozó valamennyi  köztéri
    rendezvényre vonatkozik. Kivételt képeznek a spontán  gyűlések,
    amelyek    esetében    lehetetlen   az   előzetes    bejelentés
    megkövetelése.  Az Sztv. 152. § (1) bekezdése szerint  százezer
    forintig   terjedő  pénzbírsággal  sújtható,  aki  „bejelentési
    kötelezettséghez   kötött   összejövetelt,   felvonulást   vagy
    tüntetést   bejelentés  (…)  nélkül  vagy  a  rendőrség   tiltó
    határozata   ellenére  szervez  vagy  tart”.   Ezen   túlmenően
    közlekedési szabálysértések miatt felelősségre vonhatók azok  a
    személyek, akik a rendőrség közreműködése nélkül veszik igénybe
    a  közúti  gépjármű-közlekedés útvonalait, vagy más  módon  nem
    tartják  be  a  közlekedési  szabályokat.  Ilyen  esetekben   a
    rendőrség   eljárására  és  intézkedéseire  az  Rtv.  szabályai
    irányadók.
    A rendőrség mint jogalkalmazó szerv tevékenységének része, hogy
    konkrét  esetekben  értelmezze  a  Gytv.-t,  és  mérlegelje  az
    alapjogokat  és  a  közérdekű  szempontokat.  A  jogértelmezési
    kérdésekben  való konkrét állásfoglalás minden  köztéri  gyűlés
    esetén  elkerülhetetlen.  A normák értelmezése  és  alkalmazása
    körüli vitákat nem lehet előre kizárni. A rendőrségnek meg kell
    ítélnie,  hogy  a  rendezvény a Gytv. hatálya  alá  tartozik-e,
    bejelentési kötelezettség alá esik-e, a Gytv. előírásainak és a
    bejelentésben foglaltaknak megfelelően zajlik-e, mások alapvető
    jogainak,   szabadságának  sérelmével   jár-e,   stb.   Ezekhez
    hasonlóan   mérlegelni  kell,  hogy  indokolt-e  a   rendezvény
    feloszlatása, és kényszerítő eszközök alkalmazása. A  rendőrség
    jogalkalmazó tevékenységét a bíróság jogosult felülvizsgálni. A
    bírósági   jogalkalmazás  irányadó  a  rendőrség   számára.   A
    joggyakorlat   egységesítése  csökkenti   a   jogbizonytalanság
    veszélyét.
    Az  Alkotmánybíróság határozata meghozatalakor tekintetbe vette
    a  gyülekezési  joggal kapcsolatos visszaélések  veszélyeit.  A
    hatóságok  visszaélésszerű jogalkalmazásával  szemben  a  Gytv.
    több   jogorvoslati   lehetőséget   biztosít,   amelyeket    az
    Alkotmánybíróság  már  az  Abh.-ban is értékelt.  Hasonlóképpen
    létező  és  nem  elhanyagolható veszély,  hogy  egyes  gyűlések
    kezdeményezői, szervezői, résztvevői visszaélnek a  gyülekezési
    szabadsággal,   az   Alkotmány  és  a  Gytv.   által   elismert
    jogosultságokkal.   Azonban  az  Alkotmánybíróság   álláspontja
    szerint  a  mindenkit megillető gyülekezési jog nem csorbítható
    azon az alapon, hogy néhányan esetleg visszaélnek vele.
    A    mások   alapvető   jogait   sértő,   illetve   közvetlenül
    veszélyeztető, törvényellenes gyűlésekkel szembeni  fellépéshez
    a  Gytv. és az Rtv. megfelelő kereteket biztosít. A Gytv. 14. §
    (1) bekezdése alkotmányosnak minősített rendelkezései alapján a
    nem békés rendezvényeket, gyűléseket fel kell oszlatni. Az Rtv.
    lehetővé  teszi kényszerítő eszközök alkalmazását  a  rendőrség
    intézkedéseinek  ellenszegülőkkel  szemben,  az  Rtv.  59.  §-a
    alapján  a  jogellenes  magatartást tanúsító  tömeggel  szemben
    tömegoszlatási  eszközök  vehetők igénybe.  Ezekhez  kapcsolódó
    jogkövetkezmény  a Gytv.-nek a kártérítésről rendelkező  13.  §
    (1)  bekezdése, valamint az Sztv. idézett 152. § (1) bekezdése.
    A    szankciórendszer    része   értelemszerűen    a    Büntető
    Törvénykönyvről  szóló  1978. évi IV.  törvény,  amelynek  XVI.
    fejezete tartalmazza a közrend elleni bűncselekményeket, köztük
    a rendbontást (271/A. §).
    Mindezek   alapján  megállapítható,  hogy  az  Alkotmánybíróság
    eltért   az  Abh.  megállapításaitól.  Az  indítványok   érdemi
    elbírálását  az tette lehetővé, hogy az Alkotmánybíróság  –  az
    eltérő  alkotmányos  összefüggésekre és  az  újabban  felmerült
    problémákra hivatkozva – a jelen ügyet megkülönböztette az Abh.-
    ban  elbírált  alkotmányossági  kérdésektől.  A  normakontroll-
    eljárás  keretében elvégzett alkotmányértelmezés  és  az  abból
    levont  következtetések  azért térnek el  részben  az  Abh.-ban
    foglaltaktól,  mert  az  Alkotmánybíróság  jelen  esetben  –  a
    kifejtett indokok alapján – a korábbiaktól eltérően ítélte  meg
    a   gyülekezési   szabadság  biztosításának  és  korlátozásának
    feltételeit.

    8. Az Alkotmánybíróság határozatával elutasította a Gytv. 6. §-
    a  alkotmányellenességének megállapítására és  megsemmisítésére
    irányuló   indítványokat.  Ezért  elutasította  azt   a   bírói
    kezdeményezést    is,   amely   arra    irányult,    hogy    az
    Alkotmánybíróság állapítsa meg: a Gytv. 6. §-a a  Pécsi  Városi
    Bíróságon  folyamatban lévő 15.sz.1974/2007. számú  ügyben  nem
    alkalmazható.  Az  ügyben eljáró bíró  jogosult  és  köteles  a
    konkrét tányállás alapján eldönteni, hogy – a Gytv.-nek a jelen
    határozatban megállapított, az Alkotmány 62. § (1) bekezdésével
    összhangban lévő értelmezése alapján – a szabálysértési eljárás
    alá    vont   személy   bejelentéshez   kötött   összejövetelt,
    felvonulást vagy tüntetést szervezett-e bejelentés nélkül.

    9.  Jelen  határozatát  az Alkotmánybíróság  az  előterjesztett
    indítványok  alapján hozta meg. Az Abtv. 49.  §  (1)  bekezdése
    szerint    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenesség
    megállapítására  nemcsak indítványra, hanem hivatalból  is  sor
    kerülhet.   Jelen   ügyben  a  mulasztásos  alkotmányellenesség
    kérdése több szempontból merült fel.
    Az Alkotmánybíróság megerősítette az Abh. megállapítását, amely
    szerint   a   Gytv.   feltételezett  egyedi  hiányosságai   nem
    indokolják  a Gytv. egészének alkotmányossági felülvizsgálatát.
    A  testület megállapította, hogy a Gytv. szabályozása megfelelő
    törvényi kereteket biztosít ahhoz, hogy a jogalkalmazó  szervek
    a  konkrét  esetek  megítélésénél kellően figyelembe  vegyék  a
    gyülekezési szabadság és a szabad közlekedéshez fűződő  érdekek
    súlyát.  Az  Alkotmánybíróság ezzel  öszefüggésben  leszögezte,
    hogy  nem  minősül gyülekezésnek a közterület  korlátlan  idejű
    igénybevétele,   illetve  a  nem  közös   véleménynyilvánításra
    irányuló   rendezvény.  Ilyen  esetekben  az   Rtv.   szabályai
    irányadók.
    Az    Alkotmánybíróság   nem   állapított   meg    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet az úgynevezett  spontán  és
    gyors   gyűlésekkel   kapcsolatban  sem.  Az   Alkotmánybíróság
    gyakorlata       szerint       mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapításához vezet, ha a  jogszabályból
    hiányoznak  az  alapjog  érvényesüléséhez  szükséges  garanciák
    (először:  161/E/1992. AB határozat, ABH 1993, 766,  776.).  Az
    Alkotmánybíróság  úgy ítélte meg, hogy jelen  esetben  a  Gytv.
    hatályos   rendelkezéseinek  adható  olyan  értelmezés,   amely
    összhangban   áll   az  Alkotmány  62.  §   (1)   bekezdésével.
    Alkotmányossági szempontból nem feltétlenül szükséges,  hogy  a
    törvényhozó kifejezetten ismerje el a spontán és gyors gyűlések
    szabadságát,  mert  azokra törvényi tilalom, illetve  speciális
    korlátozás   hiányában  lehetőség  van.  Ezért  a   gyülekezési
    szabadság  érvényesüléséhez szükséges  törvényi  garanciák  nem
    hiányoznak.
    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: elsősorban a  törvényhozónak
    kell  mérlegelnie  azt,  hogy  a  visszaélések  megelőzése,   a
    jogalkalmazási   nehézségek  csökkentése  érdekében   mennyiben
    indokolt  módosítani, kiegészíteni a Gytv.  rendelkezéseit.  Az
    Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  állam  elsőrendű
    kötelessége az alapvető jogok tiszteletben tartása és  védelme.
    Az  Alkotmány  62.  §  (2)  bekezdése  kifejezetten  előírja  a
    gyülekezési jogról szóló törvény elfogadását. Az Alkotmány 8. §
    (1)   bekezdése   megköveteli,  hogy  az  Országgyűlés   és   a
    törvényjavaslatok    előkészítéséért   felelős    Kormány    az
    Alkotmánynak  megfelelő tartalmú törvény  elfogadását  követően
    figyelemmel  kísérje az alapjog érvényesülését a jogalkalmazási
    gyakorlatban,  és  megtegye  a szükséges  lépeseket  a  törvény
    módosítása érdekében. Az állam alapjogvédelmi kötelessége tehát
    nem  merül  ki egy-egy törvény elfogadásában, hanem  folyamatos
    hatásvizsgálatot igényel.
    Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi  továbbá:  az  Országgyűlésnek
    figyelemmel   kell   lennie  arra,  hogy  a   Gytv.   szabályai
    összhangban  legyenek az Egyezmény 11. cikk  (2)  bekezdésében,
    valamint    a    Polgári   és   Politikai   Jogok    Nemzetközi
    Egyezségokmányának    21.    cikkében    foglalt    korlátozási
    lehetőségekkel.  Ezekből  az  egyezményekből  és   az   azokhoz
    kapcsolódó  esetjogból az államnak egyfelől az a kötelezettsége
    származik, hogy biztosítsa a gyülekezési szabadság feltételeit.
    Másfelől  az  egyezmények megfogalmazzák azokat  az  indokokat,
    amelyek  alapján  az államnak – az Alkotmány keretei  között  –
    lehetősége van a gyülekezési szabadság korlátozására.
    Az  Alkotmánybíróság határozata értelmében a Gytv.  egésze  nem
    vált  alkotmányellenessé az elfogadása  óta  eltelt  közel  két
    évtizedben.   Ugyanakkor  számos  rendelkezésével  kapcsolatban
    felvethető, hogy további pontosítást igényel. Jelen  ügyben  az
    Alkotmánybíróság   nem   szembesült  a   Gytv.   olyan   súlyos
    hiányosságával,   amely  korlátozza  a  gyülekezési   szabadság
    érvényesülését.  Ezért  nem merült fel, hogy  további  törvényi
    garanciák   szükségesek   a   szabadságjog   védelmében.    Épp
    ellenkezőleg:  az  indokolt  törvényi  kiegészítések   vagy   a
    gyülekezési  szabadság  korlátaiként  jelenhetnének  meg,  vagy
    alapjogi  szempontból nem eredményeznének számottevő változást.
    Ilyen  tartalmú  szabályok megfogalmazására az Alkotmánybíróság
    nem  hívja  fel  az  Országgyűlést. A  törvényhozó  csak  akkor
    alkothat  alapvető  jog  korlátozásával járó  szabályozást,  ha
    másik   alapvető   jog   védelme  vagy  alkotmányos   cél   azt
    elkerülhetetlenné teszi.

    Az  Alkotmánybíróság  az Abtv. 41. §-a alapján  rendelte  el  a
    határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr. Holló András            Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter       Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás     Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
               előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértek a többségi határozat rendelkező részének  1.  és  2.
     pontjában  foglalt alkotmányértelmezéssel. Azonban a rendelkező
     rész  további  pontjai esetében a véleményem, és  a  rendelkező
     rész  egészéhez fűzött indokolásom — a gyülekezési jog fogalma,
     alkotmányos funkciója és más alkotmányos jogokhoz való viszonya
     tekintetében — eltér a többségi határozatban foglaltaktól.

     1.  Az  első  tisztázandó  kérdés a  gyülekezési  jog  fogalma,
     terjedelme, más szabadságjogokhoz való viszonya.

     1.1  A  gyülekezési  jog  legtágabb értelemben  vett  felfogása
     minden közös céllal összegyűlt csoportosulást a gyülekezési jog
     által alkotmányosan védett magatartásnak tekint. E meghatározás
     szerint   a  gyülekezési  jog  alkalmazási  köre  független   a
     gyülekező  csoport céljától, feltéve, hogy a  cél  megengedett,
     így   a  sport-,  szabadidős-,  szórakoztató-  vagy  kulturális
     rendezvények  is ide tartoznak, ha szervezői magánszemélyek.  A
     tágabb  felfogás  másrészt aszerint is  lehet  tágabb,  hogy  a
     gyülekezési jog terjedelmébe nemcsak a közterület, hanem minden
     nyilvános   rendezvény  is  beletartozik,  mint  a   színházak,
     sportcsarnokok vagy bevásárlóközpontok területe.

     Az  Alkotmányban  biztosított gyülekezési jog  szerintem  tágan
     értelmezendő, így kiterjed minden nyilvános helyen  tartott  és
     mindenki  számára  hozzáférhető (azaz  nyilvános)  rendezvényre
     (pl.: sportesemény), tehát nem korlátozódik csupán a szabad  ég
     alatt,  vagyis  a  közterületen megtartott  gyűlésekre.  Gyűlés
     alatt értjük több (minimum 10 – 15 fő) ember közös céllal  való
     együttes jelenlétét közterületen vagy nyilvános helyen.

     A  gyülekezési  jog  fő funkciója, amely meghatározza  a  többi
     alkotmányos  joghoz  való  viszonyát, a  résztvevők  politikai-
     társadalmi-kulturális véleményének közös kinyilvánítása,  végső
     soron  az  alkotmányos demokráciában alapvető súlyú közvélemény
     befolyásolása.  A  gyülekezési  jog  a  szólásszabadság  és   a
     mozgásszabadság együttes és csoportos gyakorlása. A gyülekezési
     szabadság   gyakorlásának  fő  célja  nem   a   szólásszabadság
     argumentatív    oldalának    (meggyőzés    és    véleménycsere)
     érvényesítése,  hanem  jellegzetesen  egy  már  meggyőződésként
     vallott  vélemény  kinyilvánítása, vagyis az nem  diskurzív  és
     argumentatív. Ennek két oldala lehet: az együttes kinyilvánítás
     ténye szólhat a többi résztvevőnek, másrészt a gyülekezési  jog
     gyakorlásával  kinyilvánított  vélemény  nem  kevésbé  szól   a
     gyülekezésben részt nem vevőknek, gyakran állami szerveknek.

     A  gyűlések  résztvevői  jellemzően az alkotmányos  demokráciák
     politikai    életében   vitatott   kérdésekben    nyilvánítanak
     véleményt. Ez a tény különösen fontossá teszi a gyülekezési jog
     gyakorlásával  élni  kívánók és a nem  gyülekezők,  továbbá  az
     állami szervek és a gyülekezők viszonyának tisztázását.

     A  gyülekezési  jog  fogalom-meghatározásával hangsúlyozandónak
     tartom,   hogy   a   gyülekezési  szabadság   nem   az   állami
     „akaratnyilvánításban” való részvétel — ami  más  szavakkal  az
     állami  szervek  intézkedésre kényszerítését jelenti  —,  hanem
     véleménynyilvánítás  és  ezzel  a  társadalmi  nyilvánosság,  a
     közvélemény   befolyásolása.   Kiemelendő   azonban,   hogy   a
     befolyásolás  nem jelenthet kényszerítést, hanem  csakis  mások
     meggyőzésére (vagy figyelmének felhívására) irányulhat.

     A    véleménynyilvánítás   általános   szabadságától    azonban
     lényegesen  különbözik a gyülekezés szabadsága  abban,  hogy  a
     véleménynyilvánítás  szabadsága  nem  jár  szükségképpen  mások
     alkotmányos  jogainak korlátozásával (bár természetesen  ez  is
     előfordulhat).  A  gyülekezési jog viszont éppen  ilyen,  ezért
     szabályozása    a   törvényhozótól   és   alkotmányértelmezőtől
     különösen   megfontolt  és  sokoldalú  mérlegelést   kíván.   A
     véleménynyilvánítás  szabadsága nem foglalja  magában  a  jogot
     arra,  hogy  mások  a kinyilvánított vagy kifejezett  véleményt
     egyáltalán  meghallgassák,  vagy  másképpen  tudomást  vegyenek
     róla;  sőt  a „fogoly közönség” („captive audience”)  esetén  —
     amikor a közönség nem térhet ki egy véleménynyilvánítás elől  —
     igazolható a véleménynyilvánítás korlátozása is.

     1.2. Különbözik a véleményem többségétől a gyülekezési jog és a
     mozgásszabadság  alkotmányos joga  egymáshoz  való  viszonyának
     megítélésében is. A jelen határozatban kifejtettek az  55/2001.
     (XI. 29.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.) álláspontjától  —
     amely  szerint a gyülekezési jog a mozgásszabadságot korlátozza
     — részben eltérnek. A többségi határozat most az Abh-hoz fűzött
     kisebbségi   véleményben  kifejtettekhez  áll   közelebb,   bár
     elismeri a két jog közötti összeütközés lehetőségét.

     Az  összeütközés kikerülhetetlenségének elismerése még nem  jár
     szükségképpen   a   gyülekezési   jog   korlátozásával,    csak
     szükségessé  teszi az egymással összeütköző — azaz  együttesen,
     egy  időben, egy helyen nem gyakorolható — jogok korlátozásának
     összemérését, és azután a döntést arról, melyik alkotmányos jog
     korlátozása milyen feltételekkel indokolt az egyik vagy a másik
     alapjog  javára.  Ezt a döntést elsősorban a törvényhozó  hozza
     meg,  de  éppen  a  gyülekezési jog  esetében  a  közigazgatási
     (rendőri) hatóságok is széles mérlegelési joggal rendelkeznek.

     Az   alkotmányos   jogok   közötti  összeütközés   eldöntésének
     általános mércéje — melyik gyakorlásának kell elsőbbséget  adni
     és  milyen feltételekkel — az egyes alkotmányos jogok egymáshoz
     mért  „értéke”, súlya, valamint a jogkorlátozás  terjedelme  és
     mértéke. A gyülekezési jog gyakorlása nyilvános helyen,  kivált
     közterületen, gyakran mások — a gyülekezési jogot nem gyakorlók
     —–   alkotmányos   jogainak  kisebb-nagyobb  sérelemével   jár.
     Altalában  véve mások alkotmányos jogának gyakorlását  mindenki
     köteles legalábbis elviselni — de ez a kötelezettség kölcsönös,
     mindenkire  és  minden  alkotmányos  szabadságjogra   egyenlően
     kiterjedő.  Különösen nehéz eset, ha az egyik  alkotmányos  jog
     gyakorlása  kizárja,  és nem csak korlátozza,  nehezíti,  mások
     jogainak gyakorlását. Ha egy fontos alkotmányos jog másként nem
     gyakorolható,   elfogadható  más  alkotmányos  jogok   időleges
     korlátozása,  vagy  akár gyakorlásának  átmeneti  kizárása  is.
     Ilyenkor azonban különösen tekintettel kell lenni arra, hogy  a
     szabadságjog  vagy alkotmányos jog korlátozása arányos  legyen;
     ha  pedig egy alkotmányos jog gyakorlása megnehezül, vagy éppen
     lehetetlenné válik, a törvényhozónak gondoskodnia  kell  arról,
     hogy  a  korlátozás  elviselhető (térbeli és  időbeli)  keretek
     között maradjon.

     Mások   szabad  mozgáshoz  való  joga  szükségképpen  sérül   a
     közterületeken  tartott  gyűlésekkel,  hiszen  a  bárki   által
     szabadon   használható,   köztulajdonban   lévő   területet   a
     gyülekezők ténylegesen birtokba veszik (a törvény szerint pedig
     onnan  a  rendezők  másokat  ki is utasíthatnak,  és  az  ezzel
     szembeni  engedetlenség akár bűncselekmény is lehet  —  a  Btk.
     271/A.  §-a  szerinti rendbontás). Ezzel a  gyűlés  idejére  az
     igénybe    vett    közterület   megszűnik   mindenki    számára
     hozzáférhető, azaz köz-, területnek lenni és alá  van  vetve  a
     gyülekezés szervezője és rendezője szabta szabályoknak.

     A  mozgásszabadság  tartalma kétségtelenül  magába  foglalja  a
     közterületen való tartózkodás és a közlekedés jogát egyaránt  —
     az  általános szabályok tiszteletben tartásával. Ha ezt csak  a
     lakóhely szabad megválasztására szűkítenénk, akkor a lakóhelyre
     eljutás  vagy  visszajutás  már nem lenne  alkotmányos  jog.  A
     bárhol   való   tartózkodás  szabadsága  azonban   csakis   ezt
     jelentheti,  mivel  a  más tulajdonában tartózkodásra  senkinek
     sincs  alkotmányos  joga  —  a  saját  lakásban  illetve  saját
     ingatlanon  való  tartózkodás jogát pedig a  tulajdonjog  és  a
     magánlakás sérthetetlensége védi, nem a mozgásszabadság, ami  a
     személyi szabadság része.

     1.3.  A  szabadságjog  éppen attól  szabadság,  hogy  a  szabad
     magatartás  nem gyakorlása éppúgy megengedett,  mint  az  adott
     magatartás  gyakorlása. Így valamennyi szabadságjognak  létezik
     egy  pozitív,  a  gyakorlás, és egy negatív, a  nem  gyakorlás,
     értelemben  vett  tartalma.  A negatív  oldal  éppúgy  része  a
     szabadságjogoknak,  mint a pozitív; így  valamely  szabadságjog
     nem  gyakorlásának  a joga éppúgy megillet bárkit,  mint  annak
     gyakorlásáé,   tehát  a  pozitív  és  a  negatív   szabadságjog
     gyakorlóit egyaránt alkotmányos védelemben kell részesíteni.

     A  gyülekezési  jog  szabadságjog mivoltából  következik,  hogy
     ennek  is  van pozitív és negatív oldala, vagyis a  gyülekezési
     szabadság  ugyanannyira a NEM gyülekezés  szabadsága  is  [Vö.:
     64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat, ABH 1991,  258,  262-263.;
     4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 48, 50.; 38/1997. (VII  1.)
     AB  határozat,  ABH  1997, 249, 255.;  48/1998.  (XI.  23.)  AB
     határozat,  ABH 1998, 333, 341.]. Ezt — szerintem — a  többségi
     vélemény  nem  veszi  kellően figyelembe,  és  érvelésében  nem
     fordít   elegendő   figyelmet  a   nem   gyülekezők,   vagy   a
     gyülekezéstől kifejezetten távol maradni akarók jogaira,  pedig
     azok  jogai  éppen annyira alkotmányos jogok, mit a  gyülekezők
     jogai.  A  gyülekezési jog imént tárgyalt konfliktusos  jellege
     miatt ennek komoly súlya van. A gyülekezők ugyanis nem másoktól
     elhatárolt  területen  nyilvánítanak ki csoportosan  véleményt,
     hanem éppen ott, ahol a velük ellentétes véleményen lévők, vagy
     a  semlegesek  nem kevesebb alkotmányos joggal tartózkodhatnak,
     mint ők.

     Mások  jogait egy gyűlés annál jobban korlátozza, minél nagyobb
     a  gyűlés számára lefoglalt közterület, és gyűlés hossza; ezért
     alkotmányosan indokolt mindkettő korlátozása. Az Alkotmány 8. §
     (1)  bekezdése nem csak a gyülekezési jog védelmére kötelezi  a
     törvényhozót,     hanem    mindenki    más     személyes     és
     mozgásszabadságának, magánélethez való jogának, vagy egyszerűen
     általános szabadságjogának védelmére.

     2.  Egyetértek  a  határozattal abban, hogy a  gyülekezési  jog
     kiterjed  a  csak  rövid  időn belül  megtartható  ún.  gyors-,
     illetve spontán (nem szervezett) gyűlésekre is. Ugyanakkor  nem
     tudom követni a többséget abban, hogy alkotmányjogi szempontból
     a  gyülekezési  jog gyakorlásának e három esetét  egyenrangúnak
     tartja.  Szerintem ugyanis a fő szabály továbbra  is  az  előre
     bejelentett köztéri gyülekezés. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban
     már  megállapította  és most megerősítette,  hogy  az  előzetes
     bejelentési  kötelezettség nem alkotmányellenes  korlátozás.  A
     bejelentési  kötelezettség jelentősége, hogy lehetővé  teszi  a
     gyülekezésben  részt  nem  vevők számára  a  tudomásszerzést  a
     várható eseményről és az ahhoz való alkalmazkodást. Ugyanez áll
     természetesen  a  hatóságokra és más  érintettekre  is,  pl.  a
     tömegközlekedésre. Ennek következtében a bejelentési  határidőn
     belül  megtartott  (gyors) gyűlés csak  akkor  alkotmányos,  ha
     tényleg  nem lehetett a rendezvényt a főszabály szerinti  módon
     megszervezni  —  a bejelentési kötelezettség azonban  ekkor  is
     fennáll.  A  spontán gyűléseket pedig mindenképpen kivételesnek
     kell  tekinteni,  és  a  törvény  alkotmányosan  állíthat   elé
     további,  a  gyülekezési jog és a véleménynyilvánítás  lényegét
     nem korlátozó további korlátokat.

     A  bejelentési kötelezettség a közterületen tartott gyűléseknél
     —  az  AB  korábbi gyakorlatát elfogadva — szerintem is  mindig
     indokolt   korlátozás,   legfeljebb  a  határidő   csökkenthető
     arányosan akkor, ha a gyűlés megtartására indokoltan rövid időn
     belül   kerül   sor  és  a  bejelentési  határidő  betartásával
     megtartása értelmetlen lenne. Ez kivitelezhető szerintem mind a
     szervezett-, mind a valamely aktuális esemény megtartása  által
     végbemenő gyors-, mind a közvetlen eseményt, mint kiváltó  okot
     nélkülöző   spontán  gyűlések  esetében.  Vagyis:   valamennyi,
     fentebb   felsorolt  típusánál  a  gyűléseknek   nem   maga   a
     bejelentés,  hanem  csupán  a  jogszabályban  előírt   határidő
     betartása  nem  lehetséges,  azaz nem  indokolt  a  bejelentési
     kötelezettségtől  való eltekintés, hanem mindössze  a  gyűlések
     ezen  sajátos formáinál a bejelentésre előírt határidőt kellene
     lerövidíteni.  Ha ugyanis a résztvevők — amint azt  a  többségi
     határozat  indokolása  tartalmazza  —  kommunikációs   eszközök
     segítségével, egymást gyorsan értesítve meg tudják szervezni  a
     spontán   tüntetést,  akkor  ugyanezekkel  az  eszközökkel   az
     illetékes hatóság is értesíthető. Mindebből következik, hogy  a
     bejelentési  kötelezettség a gyors gyűlés esetében alkotmányos,
     de a bejelentésre előírt hatásidő csökkenthető.

     3. A mulasztás megállapításának indokoltsága

     3.1 A gyülekezési jog gyakorlása és szabályozása minden esetben
     komoly  érdekmérlegelést  kíván — így  a  törvényhozó  feladata
     különösen  nehéz.  Ezt  fokozza még napjainkban  a  gyülekezési
     technikák   megváltozása  a  számos  új  kommunikációs   eszköz
     elterjedésének hatására.

     A többségi határozat nem állapít meg sem az indítványi kérelmek
     alapján,  sem hivatalból alkotmányellenes mulasztást,  jóllehet
     erre   szerintem   minden  ok  meg   lett   volna,   mivel   az
     Alkotmánybíróság  gyakorlata szerinti  mulasztás  feltételei  —
     amint  ez  egyébként  a  határozatból is  kiderül  —  bőségesen
     fennállnak.

     A   mulasztás   megállapítása  a  határozat   megsemmisítő   és
     alkotmányértelmező rendelkezései (tehát a rendelkező  rész  1.,
     2., 3., pontjai) miatt feltétlenül szükséges lett volna, mert a
     többségi  határozat ezen rendelkezései nem érhetik el  céljukat
     megfelelő  törvényhozói beavatkozás nélkül, mivel a rendszerből
     hiányoznak  egyes  (vagy  mint  itt,  több)  alkotmányos  jogok
     gyakorlását  lehetővé tevő jogi normák. Ez az  Alkotmánybíróság
     gyakorlata   szerint   mulasztás  megállapítását   kell,   hogy
     eredményezze  (ld.: 161/E/1992. AB határozat,  ABH  1993,  766,
     776.).  Az Alkotmánynak megfelelő szabályok megalkotása viszont
     a törvényhozó és nem az Alkotmánybíróság feladata.

     3.2. Az Alkotmánybíróságnak alkotmányellenes mulasztást kellett
     volna  megállapítania  a  következőkről  szóló  jogi  szabályok
     hiánya miatt, mivel ezek nélkül az alkotmányos jogok nem,  vagy
     nem megfelelően gyakorolhatók.

     3.2.1.  A Gytv.-ből hiányoznak a spontán és a gyors gyűlésekről
     szóló konkrét szabályok.

     Ebben  a  kérdésben  kevésnek és tévesnek  tartom  a  határozat
     érvelését,  amely  szerint a spontán  gyűlések  közvetlenül  az
     Alkotmány alapján, külön törvényi szabály nélkül megengedettek,
     az  általános szabadságjog alapján. Ez csak akkor  igaz,  ha  a
     spontán  tüntetők  minden  egyéb, pl.  közlekedési  jogszabályt
     betartanak  —  de  ekkor  cselekedetük  nem  is  minősül   jogi
     értelemben    gyülekezésnek,    csak    nyilvánosság     előtti
     véleménynyilvánításnak. Ha valamely összejövetel, csoportosulás
     a   gyülekezési  jog  szerinti  „gyülekezésnek”  számít,  akkor
     viszont    már   megsérthetők   (átmenetileg)   az    általános
     jogszabályok  is. [Ezt hangsúlyozza egyébéként  az  Oya  Ataman
     ügyben az EJEB is. (Oya Ataman, vs.Turkey Chamber Judgement, 5.
     12. 2006. 7.p. 41. pont)]

     3.2.2.   Hiányzik  a  gyülekezési  jog  korlátainak   részletes
     szabályozása,   különösen  a  gyülekezés   időbeli   határainak
     meghatározása. A gyülekezési jog ugyanis a gyűlések,  programok
     megtartására  ad jogot, nem a közterület tartós  elfoglalására.
     Így  nem  alkotmányellenes,  sőt indokolt,  a  gyülekezési  jog
     időtartamának  a korlátozása, illetve a befejezési  vagy  kezdő
     időpont kötelező meghatározása.

     3.2.3. Hiányzik azon területek (pl. terek, mint a Kossuth  tér)
     meghatározása,    melyeken    mindenképpen    tilos    gyűlések
     rendezvények  tartása.  Ilyen tiltott  helyek  lehetnek  még  a
     nemzeti  szimbólumnak  számító, vagy más  okból  a  gyűlésektől
     kímélendő  helyek (pl. temetők). Ugyanígy kivehetők lennének  a
     bíróságok, illetve más állami szervek előtti területek is —  az
     igazságszolgáltatás  működésének zavartalanságát  biztosítandó.
     Megjegyzem, hogy az Országház közvetlen környékét a gyülekezési
     jog  szabad  gyakorlása  helyszínei közül  a  Gytv.  eredetileg
     elfogadott szövegének 4. §-a, amely 1989. január 24. és március
     13. között volt hatályban, kizárta.

     3.3.4.  Az  előző  pontban foglaltakhoz  kapcsolódóan  hiányzik
     annak  meghatározása,  mikor akadályozza  az  állam  szerveinek
     működését a gyülekezési jog gyakorlása.

     3.3.5.   Hiányzik   —   különösen  a   határozat   megsemmisítő
     rendelkezése után — a gyűlések feloszlatásának kellően  pontos,
     kiszámítható   és   világos,   a   rendőrséget   is   eligazító
     szabályozása.  A  gyülekezés feloszlatására csak  akkor  nyílik
     lehetőség,  ha a gyülekezők, mint egész túllépték a gyülekezési
     jog  korlátait, így már nem védi őket a gyülekezés  alkotmányos
     joga.

     Ide  tartozik  a gyülekezés békés és nem békés mivolta  közötti
     elhatároló  ismérvek  pontosabb meghatározása  is,  jóllehet  a
     békés  jelleg  megkövetelése nem tekinthető a  gyülekezési  jog
     korlátozásának,   mert  az  Alkotmány  eleve   csak   a   békés
     gyülekezésre  ad jogot. A nem békés tömeg nem lehet  jogszerűen
     összegyűlt csoportosulás — feloszlatása vagy fel nem  oszlatása
     ezért tisztán rendőrségi jogi kérdés.

     Végezetül   ezen   pontban  megemlítem,   hogy   a   fentiekben
     kifejtettekhez kapcsolódóan hiányzik még a tiltott  gyülekezési
     viselkedési módok, pl. álarc viselése, felismerhetetlenné tétel
     tilalmának a rögzítése is.

     3.3.6.  Hiányzik  a  gyűlések  megtartása  és  egyéb  általános
     jogszabályok,    úgy    mint    a   zajvédelmi,    közlekedési,
     közegészségügyi,   kereskedelmi  és  sok  más   (az   általános
     szabályok), egymáshoz való viszonyának a meghatározása.

     3.3.7.  Hiányzik a tiltott véleménynyilvánítás, pl. a  közösség
     elleni izgatás, a tömeg vagy a hatóságok elleni engedetlenségre
     uszítás   stb.   esetén  követendő  rendőri   fellépés   pontos
     szabályozása is.

     Itt  jegyzem  meg,  hogy  a  véleménynyilvánítás  szabadságának
     korlátainál  jóval  szélesebb a gyülekezési jog  korlátja.  Egy
     gyűlés    megtartása    valamely   vélemény   hangsúlyozásának,
     nyomatékosításának eszköze, ami mások véleményével szemben áll.
     Ez adja a gyülekezések látens, vagy sok esetben szemmel látható
     konfliktusos     jellegét,    amit    kívánatos    szabályozni.
     Természetesen igaz, hogy az államnak általában semlegesnek kell
     lennie  az  egymástól  eltérő  vélemények  küzdelmében,  hiszen
     enélkül  nincs  alkotmányos demokrácia.  Az  eltérő  vélemények
     küzdelme  éppen  az alkotmányos demokráciák politikai  életének
     jellemzője.   Ez   pedig   pontosan  a   „küzdelem”   formáinak
     szabályozását  követeli  meg. Nem véletlenül  nem  tartoznak  a
     Gytv.  hatálya  alá  a  hagyományos, nyilvános  rendezvények  —
     egyházi  vagy  családi események —, mivel  azok  nem  bírnak  a
     gyülekezések konfrontatív jellegével.

     Budapest, 2008. május 27.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
     A különvélemény 3. pontjához csatlakozom:
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Nem  értek egyet a határozat rendelkező része 3.  pontjának
     azzal a részével, amellyel a gyülekezési jogról szóló 1989. évi
     III.  törvény  (továbbiakban: Gytv.) 14. § (1)  bekezdésének  a
     „bejelentés nélkül” szövegrészén túl „a 7. § a) és b) pontjában
     foglaltaktól  eltérően, vagy” kitételét is  alkotmányellenesnek
     minősítette és megsemmisítette.

     A  rendelkező  rész 1. pontja helyesen állapítja meg,  hogy  az
     Alkotmány  62.  §  (1)  bekezdésében elismert  gyülekezési  jog
     kiterjed  az előzetesen szervezett, valamint e körben  az  okot
     adó esemény miatt szükségszerűen lerövidülő, szervezést igénylő
     békés  rendezvényekre,  továbbá az előzetes  szervezés  nélküli
     gyűlésekre.  A  Gytv.  6.  §-ának  alkalmazásához  a  határozat
     rendelkező  része  második pontjában megállapított  alkotmányos
     követelmény   kiemeli,  hogy  a  bejelentési  kötelezettség   a
     közterületen tartandó szervezett rendezvényekre vonatkozik,  de
     pusztán   a  késedelmes  bejelentés  miatt  azoknak   a   békés
     rendezvényeknek a megtartása, amelyek a gyülekezésre  okot  adó
     eseményre tekintettel nem jelenthetők be, nem tiltható meg.

     A  határozat  rendelkező részének 1. és 2. pontja a gyülekezési
     jog  részeként alkotmányos védelem alá helyezte  a  fenti  okok
     miatt  nem  vagy  késedelmesen bejelentett békés rendezvényeket
     is.

     A  Gytv.  14.  § (1) bekezdése álláspontom szerint is  annyiban
     alkotmánysértő,   hogy   a  bejelentés-nélküliséget   feltétlen
     feloszlatási  okként  szabályozza,  s  egyben  alkotmánysértően
     leszűkíti   a   határozat  első  pontjában   adott   alkotmányi
     értelmezéshez  képest a gyülekezési jog keretébe tartozó  békés
     rendezvények megjelenési formáit. Ugyanakkor nem értek egyet  a
     Gytv.  7.  § a) és b) pontjában foglalt rendezvény-feloszlatási
     okok alkotmánysértővé minősítésével és megsemmisítésével.

     A  Gytv.  14. § (1) bekezdésének megmaradó szövege alapján  fel
     kell  oszlatni  azt a tüntetést, amely a 2. §  (3)  bekezdésébe
     ütközik.   E   törvényi  előírás  szerint  a  gyülekezési   jog
     gyakorlása  nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy  arra  való
     felhívást,  továbbá „nem járhat mások jogainak és szabadságának
     sérelmével”.

     Ha  nem  tartják be a tüntetésnek a bejelentésben meghatározott
     helyét  és  idejét a tüntetés mások jogainak a  sérelmeivel  is
     jár. Álláspontom szerint nem önmagában a szabályok minősülnek a
     gyülekezési   jog  alkotmányosan  nem  indokolható   és   ezért
     aránytalan  korlátozásának, hanem  a  jogalkalmazás  során,  az
     adott  körülmények tehetik indokolatlanná a feloszlatási ok(ok)
     feltétlen   alkalmazását,  s  ez  eredményezheti  az   alapjog-
     korlátozás alkotmányosan nem igazolható mértékét. Tehát  nem  a
     törvényi  szempontok  kiiktatása,  hanem  a  törvényen  alapuló
     szempontok mérlegelésének biztosítása az alkotmányos  megoldás.
     Következésképpen    a   rendőrségi   fellépés    nem    kellően
     differenciált szabályozásának hiánya jelent alkotmánysértést.

     Álláspontom   szerint   a  hivatkozott   törvényi   rendelkezés
     megsemmisítése    helyett    az    alkotmánysértő     mulasztás
     megállapítását  a  rendelkező rész 1.  és  2.  pontjai  kellően
     alátámasztják.

     2.  A  határozat rendelkező részének 1. és 2. pontja ugyanakkor
     alapot   adott   volna  a  Gytv.  tekintetében  a  mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmánysértés hivatalbóli megállapítására  is.
     Az Alkotmány 62. § (1) bekezdésének értelmezése és a Gytv. 6. §-
     ának   alkalmazásánál  irányadó  alkotmányos  követelmény   nem
     helyettesíti, hanem megalapozza az ezeken alapuló differenciált
     törvényi szabályozást, amely egyensúlyt kell, hogy teremtsen  a
     gyülekezési jog és az annak gyakorlásával összefüggésben  mások
     alapjogainak védelme között.

     A  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség  indokoltsága
     tekintetében  csatlakozom Dr. Bragyova András alkotmánybíró  úr
     különvéleményének 3. pontjához.

     Budapest, 2008. május 27.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Bihari Mihály
                                                       alkotmánybíró
     A különvélemény 1. pontjához csatlakozom:

                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The right to hold spontaneous gatherings
      Number of the Decision:
      .
      75/2008. (V. 29.)
      Date of the decision:
      .
      05/27/2008
      Summary:
      The right of assembly is enshrined within the Hungarian Constitution. It includes the right to hold assemblies organised in advance, and peaceful demonstrations organised for valid reasons at short notice. It also includes the right to hold spontaneous gatherings.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-2-004
      .
      Full text:
      en_0075_2008.pdfen_0075_2008.pdf