English
Hungarian
Ügyszám:
.
257/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 9/2004. (III. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/179
.
A döntés kelte: Budapest, 03/29/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló indítványok  alapján  -  dr.
   Holló András, dr. Kukorelli István és dr. Tersztyánszkyné dr.
   Vasadi  Éva  alkotmánybírók különvéleményével -  meghozta  az
   alábbi
                                
                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  Rendőrségről
   szóló   1994.   évi   XXXIV.  törvény   54.   §   h)   pontja
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  Rendőrségről
   szóló  1994. évi XXXIV. törvény 54. § i) pontjának "vagy  más
   veszélyes   eszköz"   és  "vagy  a  más   veszélyes   eszköz"
   szövegrészei alkotmányellenesek, ezért azokat megsemmisíti.

   Az  54.  §  i)  pontja  a megsemmisítést követően  az  alábbi
   szöveggel marad hatályban:
   "54. § A rendőr lőfegyvert használhat
   [...]
   i) azzal szemben, aki a nála lévő fegyver letételére irányuló
   rendőri  felszólításnak  nem tesz eleget,  és  magatartása  a
   fegyver ember elleni közvetlen felhasználására utal;"
    
   3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  Rendőrségről
   szóló   1994.   évi   XXXIV.  törvény   54.   §   j)   pontja
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   4.  Az Alkotmánybíróság a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
   törvény  11.  §  (1) bekezdés "a közbiztonságot  és  a  belső
   rendet,   ha   kell,  élete  kockáztatásával  is   megvédeni"
   szövegrésze, 17. § (2) bekezdés "lehetőleg" szövegrésze,  19.
   § (1) bekezdés második mondata, 33. § (2) bekezdés b) pontja,
   38.  §  (1)  bekezdése,  továbbá 38.  §  (2)  bekezdés  "vagy
   elrejtőzésétől tartani lehet" szövegrésze, 54. §  g)  pontja,
   az   57.   §   (2)   bekezdése,  és  67.  §   (1)   bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

    A   Rendőrségről   szóló   1994.  évi   XXXIV.   törvény   (a
    továbbiakban: Rtv.) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban  több
    indítványt   terjesztettek  elő  az  Alkotmánybíróságon.   Az
    élethez  való  joggal  és  az emberi méltósággal  kapcsolatos
    indítványokat  az Alkotmánybíróság elkülönítette,  és  azokat
    egyazon eljárásban együttesen bírálta el. Az Alkotmánybíróság
    eljárása során beszerezte a belügyminiszter és az igazságügy-
    miniszter véleményét.

                                 I.

    1.  Az  indítványozó szerint az Rtv. 11. §  (1)  bekezdés  "a
    közbiztonságot   és   a   belső  rendet,   ha   kell,   élete
    kockáztatásával is megvédeni" szövegrésze sérti az  Alkotmány
    8.  §  (2)  bekezdését  és az 54. § (1)  bekezdését,  mert  a
    "kockáztatás" ilyen általános előírása a rendőr élethez  való
    jogának  lényeges  tartalmát  nemcsak  korlátozza,  hanem  az
    életnek   és   az   ezt   biztosító  jognak   a   teljes   és
    helyrehozhatatlan megsemmisítését engedi meg.

    2.   Az  Rtv.  17.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  rendőri
    intézkedés  során  a  kényszerítő eszköz  alkalmazása  esetén
    lehetőleg  kerülni kell a sérülés okozását,  az  emberi  élet
    kioltását. Az indítványozó ezzel összefüggésben hangsúlyozza:
    az  emberi élet abszolút érték. A "lehetőleg" kitétel viszont
    megengedi   a   minimum   eventuális  szándékkal   elkövetett
    emberölést, ami nem egyeztethető össze az Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdésében meghatározott tilalommal, egyúttal sérti az  54.
    § (1) bekezdésében foglaltakat is.

    3.  Az egyik indítványozó az Rtv. 19. § (1) bekezdése második
    mondata     alkotmányellenességének     megállapítását     és
    megsemmisítését kérte az Alkotmány 54. §-ába ütközése  miatt.
    A  kifogásolt rendelkezés szerint a rendőri intézkedés  során
    annak  jogszerűsége  nem  vonható  kétségbe,  kivéve,  ha   a
    jogszerűtlenség    mérlegelés   nélkül   kétséget    kizáróan
    megállapítható. Az indítványozó szerint ez a  rendelkezés  az
    ember természetes igazságérzetével ellentétben áll.

    4.  Egy  indítványozó az Rtv. 33. § (2) bekezdés  b)  pontját
    tartja az Alkotmány 54. § (1) bekezdésébe ütközőnek, és ezért
    kéri   annak   megsemmisítését.  A   támadott   rendelkezések
    kimondják,  hogy a rendőr az illetékes szerv  elé  állíthatja
    azt,   aki   bűncselekmény  elkövetésével  gyanúsítható.   Az
    indítványozó  hivatkozik  az Alkotmánybíróság  46/1991.  (IX.
    10.)  AB határozatára is, amely szerint ellentétes az  emberi
    méltósághoz való alapvető joggal, ha valakivel szemben  kellő
    alap nélkül alkalmaznak hatósági kényszert.

    5.  Az  indítványozó  állítása szerint  az  Rtv.  38.  §  (1)
    bekezdése,  továbbá a (2) bekezdéséből a "vagy elrejtőzésétől
    alaposan tartani kell" szövegrész ellentétes az Alkotmány 54.
    §  (1) bekezdésével. Kifogásolja, hogy a rendőrség pusztán  a
    személyazonosság megállapítására eltúlzottan  tartósan,  azaz
    24    óra   időtartamra   korlátozhatja   az   alapvető   jog
    érvényesülését. Az indítványozó szerint az emberi  méltóságot
    sérti  az  a  rendelkezés  is,  amely  csupán  feltételezésre
    alapozva lehetővé teszi a 72 óra időtartamra történő őrizetbe
    vételt,  ha a pártfogolt elrejtőzésétől tartani kell.  Ezt  a
    rendelkezést  az  indítványozó kellő  alap  nélküli  hatósági
    kényszernek  minősíti, melynek révén az állam  indokolatlanul
    avatkozik be a magánszférába.

    6. Két indítványozó is támadja az Rtv. 54. §-ában foglalt,  a
    rendőr  lőfegyver-használatával kapcsolatos  rendelkezéseket,
    konkrétan:  a  g), h), és j) pontokat, valamint  az  i)  pont
    "vagy   más  veszélyes  eszköz"  szövegrészét,  mert   azokat
    ellentétesnek  tartják az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdésében,
    illetve   az   54.   §  (1)  bekezdésében  foglaltakkal.   Az
    indítványozóknak az a kiindulópontjuk, hogy az Rtv.-n alapuló
    fegyverhasználat az életnek, illetve az élethez való jognak a
    teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítését jelentheti, ezért
    megítélésük szerint a jogi szabályozás - a jogos védelem és a
    végszükség   eseteit   kivéve   -   arra   tekintet    nélkül
    alkotmányellenes, hogy ez az alkotmányellenes jogkövetkezmény
    az  esetek  hány  százalékában következik be. Az  indítványok
    által  támadott esetekben közös elem, hogy nem az élet elleni
    közvetlen fenyegetés vagy támadás miatt, hanem bűnmegelőzési,
    bűnüldözési  céllal  veheti el a  rendőr  valaki  életét.  Az
    igazságszolgáltatás   eredményességéhez,    a    közbiztonság
    megóvásához  komoly  alkotmányos  érdek  fűződik,  de  ez   -
    állítják  az  indítványozók - önmagában nem  lehet  elégséges
    indok emberi élet elvételéhez. Az egyik indítványozó külön is
    kifejti,   hogy   a  támadott  rendelkezésben   a   veszélyes
    eszközökre  való  utalás alkotmányellenesen  terjeszti  ki  a
    lőfegyver  használatát.  Végezetül mindkét  indítványozó  úgy
    véli,  hogy az indítványaikkal érintett normaszöveg  zavaros;
    rámutatnak,   hogy  a  felsorolásban  átfedések,   ismétlések
    vannak.

    7.  Egy  további indítványozó az Rtv. 57. § (2)  bekezdésében
    foglaltakat,  vagyis  azt  tartja  az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésébe   ütközőnek,   hogy   nem   állapítható   meg   a
    lőfegyverhasználat  jogellenessége,  ha  olyan  személyt   ér
    találat,  aki  a helyszínt a rendőrség felszólítása  ellenére
    nem  hagyta  el. Indokolását arra alapozza, hogy  a  támadott
    rendelkezés alkalmazása során a rendőrségnek nem  kell  arról
    meggyőződnie, hogy a helyszínt - az annak elhagyására történt
    felszólítást követően - valóban elhagyták-e az ott tartózkodó
    személyek.

    8.  Az Rtv. 67. §-a alkotmányellenességének megállapítását és
    megsemmisítését  is  kéri az egyik indítványozó.  Álláspontja
    szerint  azáltal,  hogy  a törvény nem  tartalmaz  utalást  a
    bűncselekmény   elkövetője  által   előnyszerzés   végett   a
    rendőrségnek   adott   információszolgáltatás   időtartamára,
    fennáll  a  veszélye  annak, hogy a  rendőrség  hosszú  ideig
    nyomást   gyakorol  az  érintett  személyre  további   adatok
    megszerzése  érdekében.  Az  indítványozó  szerint   törvényi
    biztosítékok hiányában a rendőrség indok nélkül avatkozhat be
    a  magánszféra  körébe tartozó viszonyokba, és  ez  sérti  az
    emberi méltósághoz való jogot.

                                 II.

    Az alkotmányossági vizsgálat során figyelembe vett
    jogszabályi rendelkezések a következők:

    1. Az Alkotmány rendelkezései:
    "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam."
    "8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
    "54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."

    2. Az Rtv. rendelkezései:
    "11.  §  (1)  A  rendőr  köteles a szolgálati  beosztásában
    meghatározott    feladatait   a   törvényes    előírásoknak
    megfelelően teljesíteni, az elöljárója utasításainak - az e
    törvényben foglaltak figyelembevételével - engedelmeskedni,
    a   közbiztonságot  és  a  belső  rendet,  ha  kell,  élete
    kockáztatásával is megvédeni."
    "17.  §  (2) A rendőri intézkedés során a kényszerítő  eszköz
    alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a sérülés okozását,
    az  emberi  élet  kioltását. Az intézkedés folytán  megsérült
    személy  részére  -  amint ez lehetséges  -  segítséget  kell
    nyújtani, szükség esetén a rendőr gondoskodik arról,  hogy  a
    sérültet  orvos  elláthassa,  kórházi  elhelyezése  esetén  a
    hozzátartozó vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló  személy
    erről értesüljön."
    "19.  §  (1)  A jogszabályi előírások végrehajtását  szolgáló
    rendőri   intézkedésnek   -   ha  törvény   vagy   nemzetközi
    megállapodás másként nem rendelkezik - mindenki köteles magát
    alávetni, és a rendőr utasításának engedelmeskedni. A rendőri
    intézkedés  során  annak jogszerűsége nem  vonható  kétségbe,
    kivéve,  ha  a  jogszerűtlenség mérlegelés  nélkül,  kétséget
    kizáróan megállapítható."
    "33.  § (2) A rendőr a közbiztonság érdekében a hatóság  vagy
    az illetékes szerv elé állíthatja azt,
    a) ...
    b) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható;
    c) - g) ..."
    "38.  §  (1)  A  Rendőrség  az előállított  személyt  24  óra
    időtartamra  jogosult  közbiztonsági őrizetbe  venni,  ha  az
    őrizetbe  vételt  a  személyazonosság megállapítása  vagy  az
    őrizetbe  vett  személy érdeke (ittasság vagy más  okból  ön-
    vagy  közveszélyes  állapotban  van)  szükségessé  teszi.  Az
    őrizet időtartamába az előállítás ideje beszámít.
    (2)  A  Rendőrség  azt  a  feltételes  szabadságra  bocsátott
    elítéltet,    illetve    a   javítóintézetből    ideiglenesen
    elbocsátottat, akit pártfogó felügyelet alá helyeztek,  ha  a
    pártfogolt  a  hatóság elől elrejtőzött  vagy  elrejtőzésétől
    alaposan tartani kell, 72 óra időtartamra őrizetbe veheti."
    A  38. § (1) bekezdésének az indítvány elbírálásakor hatályos
    szövege:
    "38.  §  (1)  A  Rendőrség  az előállított  személyt  24  óra
    időtartamra  jogosult  közbiztonsági őrizetbe  venni,  ha  az
    őrizetbe  vételt a személyazonosság megállapítása szükségessé
    teszi. Az őrizet időtartamába az előállítás ideje beszámít."
    "54. § A rendőr lőfegyvert használhat
    [...]
    g)  az emberi élet kioltását szándékosan elkövető elfogására,
    szökésének megakadályozására;
    h)  az  állam  elleni (Btk. X. fejezet), az emberiség  elleni
    (Btk.    XI.   fejezet)   bűncselekményt   elkövető   személy
    elfogására, szökésének megakadályozására;
    i)  azzal szemben, aki a nála lévő fegyver vagy más veszélyes
    eszköz  letételére irányuló rendőri felszólításnak  nem  tesz
    eleget, és magatartása a fegyver vagy a más veszélyes  eszköz
    ember elleni közvetlen felhasználására utal;
    j)  az elfogott, bűncselekmény elkövetése miatt őrizetbe vett
    vagy   bírói   döntés  alapján  fogvatartott   menekülésének,
    erőszakos kiszabadításának megakadályozására vagy elfogására,
    kivéve, ha a fogvatartott fiatalkorú;
    k)  a  saját élete, testi épsége, személyes szabadsága  ellen
    intézett támadás elhárítására."
    "57.   §   (2)   Nem  állapítható  meg  a  lőfegyverhasználat
    jogellenessége, ha a szabályos lőfegyverhasználat során olyan
    személyt ér találat, aki a helyszínt a Rendőrség felszólítása
    ellenére nem hagyta el."
    A  67. § (1) bekezdésének az indítvány benyújtásakor hatályos
    szövege:
    "67.  § (1) A Rendőrség az ügyész hozzájárulásával a nyomozás
    megtagadásának  vagy megszüntetésének kilátásba  helyezésével
    információszolgáltatásban  állapodhat  meg  a   bűncselekmény
    elkövetőjével,  ha  a  megállapodással  elérhető  bűnüldözési
    célhoz fűződő érdek meghaladja az állam büntetőjogi igényének
    érvényesítéséhez fűződő érdeket."
    A  67. § (1) bekezdésének az indítvány elbírálásakor hatályos
    szövege:
    "67.  § (1) A Rendőrség az ügyész hozzájárulásával a nyomozás
    megtagadásának  vagy megszüntetésének kilátásba  helyezésével
    információszolgáltatásban  állapodhat  meg  a   bűncselekmény
    elkövetőjével,  ha  a  megállapodással  elérhető  bűnüldözési
    célhoz  fűződő  érdek jelentősebb, mint az állam  büntetőjogi
    igényének érvényesítéséhez fűződő érdek."

                                III.

    1.  Az  Alkotmánybíróság az élethez való jogra és  az  emberi
    méltóságra   vonatkozó  álláspontját  korábbi  határozataiban
    elsősorban  a halálbüntetés, a magzatvédelem és az  eutanázia
    kapcsán fejtette ki.

    A  halálbüntetés  alkotmányellenességét megállapító  23/1990.
    (X. 31.) AB határozatban - az Alkotmány 8. § (1) - (2) és (4)
    bekezdésében,  valamint  az 54. §  (1)  bekezdésében  foglalt
    rendelkezések  egymásra  vonatkoztatásával  -   úgy   foglalt
    állást,  hogy  a  halálbüntetés  az  élethez  és  az   emberi
    méltósághoz   való   jog  lényeges  tartalma   korlátozásának
    tilalmába  ütközik.  Az  élettől a  halálbüntetéssel  történő
    megfosztás  ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz  való
    alapvető jog lényeges tartalmát nem csupán korlátozza,  hanem
    annak  a  teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítését  engedi
    meg.  A határozat megállapította, hogy az emberi élet  és  az
    emberi  méltóság elválaszthatatlan egységet alkot  és  minden
    mást   megelőző  legnagyobb  érték.  Az  emberi  élethez   és
    méltósághoz   való  jog  ugyancsak  egységet   alkotó   olyan
    oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos  egyéb
    alapjognak  forrása  és  feltétele.  Az  emberi  élethez   és
    méltósághoz  mint abszolút értékhez való jog korlátot  jelent
    az  állam  büntetőhatalmával szemben.  Az  élethez  való  jog
    korlátozhatatlanságát    tehát    az    Alkotmánybíróság    a
    halálbüntetés  alkotmányellenességének  megállapításával,  az
    állam büntetőhatalma gyakorlásával összefüggésben mondta  ki.
    [23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 92-93.]

    A  terhesség-megszakítás alkotmányosságát  vizsgáló  64/1991.
    (XII.  17.) AB határozatban az Alkotmánybíróság arra mutatott
    rá,  hogy az emberi élet elvételének állam általi megengedése
    csak  olyan esetekben lehet alkotmányos, amikor a jog  eltűri
    az emberi életek közötti választást, és ennek megfelelően nem
    bünteti az emberi élet kioltását. (ABH, 1991, 297, 315-316.)

    Az  Alkotmánybíróság  ebben, az ún.  első  abortusz-döntésben
    fejtette  ki  az  államnak  az  élethez  való  jogból   folyó
    általános    védelmi    kötelezettségét.    A    határozatban
    megállapította:  az  Alkotmány 54. § (1)  bekezdése  egyrészt
    minden ember számára garantálja az élethez való alanyi jogot,
    másrészt  -  a 8. § (1) bekezdésével összhangban -  az  állam
    elsőrendű  kötelességévé teszi az emberi  élet  védelmét.  Az
    állam kötelessége az alapvető jogok tiszteletben tartására és
    védelmére a szubjektív alapjogokkal kapcsolatban nem merül ki
    abban,  hogy tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem  magában
    foglalja  azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz
    szükséges  feltételekről.  Az  államnak  arra  van   szüksége
    garanciális  feladata  ellátásához,  hogy  az  egyes   alanyi
    alapjogok   biztosítása   mellett  az   azokkal   kapcsolatos
    értékeket és élethelyzeteket önmagukban is, azaz ne csupán az
    egyes   egyedi  igényekhez  kapcsolódóan  védje,  s  a  többi
    alapjoggal  összefüggésben  kezelje.  Az  állam  számára   az
    alapjogok  védelme  csupán része az  egész  alkotmányos  rend
    fenntartásának és működtetésének. Ezért az állam úgy alakítja
    ki  az egyes alapjogok megvalósításához szükséges jogszabályi
    és  szervezeti  feltételeket, hogy mind  a  többi  alapjoggal
    kapcsolatos,  mind  pedig  egyéb alkotmányos  feladataira  is
    tekintettel   legyen;  az  egyes  jogoknak  az   egész   rend
    szempontjából legkedvezőbb érvényesülését teszi  lehetővé,  s
    mindezzel az alapjogok összhangját is előmozdítja. Az alapjog
    jogosultja,   illetve  az  állam  különböző  szempontjai   és
    feladatai  miatt  az  alapjog alanyi jogi,  illetve  objektív
    oldala nem feltétlenül fedi egymást. Az állam - általános  és
    objektív  szempontjaiból következően - a  szubjektív  alapjog
    által  védett  körön  túlmenően is meghatározhatja  ugyanazon
    alapjog objektív, intézményes védelmi körét.

    Az élethez való jog objektív oldalából az államnak nem csupán
    az  a  kötelessége következik, hogy az egyes emberek  élethez
    való  alanyi  jogát ne sértse meg, és hogy  annak  védelméről
    jogalkotással  és  szervezési  intézkedésekkel  gondoskodjék,
    hanem  ennél  több.  Ez a kötelesség nem merül  ki  az  egyes
    emberek  egyedi  életvédelmében, hanem  általában  az  emberi
    életet   és   létfeltételeit  is  védi.  Ez  utóbbi   feladat
    minőségileg  más,  mint az élethez való egyéni  alanyi  jogok
    védelmének   összeadása;  "az  emberi   élet"   általában   -
    következésképp az emberi élet mint érték - a védelem  tárgya.
    Ezért  az állam objektív, intézményes életvédelmi kötelessége
    kiterjed a keletkezőben lévő emberi életre is, csakúgy,  mint
    a  jövendő generációk életfeltételeinek biztosítására.  Ez  a
    kötelezettség - ellentétben az élethez való alanyi  joggal  -
    nem abszolút. Ezért lehetséges, hogy vele szemben más jogokat
    mérlegeljenek.  [64/1991. (XII. 17.) AB határozat  ABH  1991,
    297, 302-303.]

    Az  Alkotmánybíróság a gyógyíthatatlan betegek önrendelkezési
    jogával  kapcsolatos  22/2003.  (IV.  28.)  AB  határozatában
    áttekintette  az  emberi élethez és a  méltósághoz  való  jog
    kapcsolatával  összefüggő határozatait. (ABK  2003.  április,
    219.)   A   halálbüntetésről,  majd  az   abortuszról   szóló
    határozatokban   -  az  emberi  státus  meghatározójaként   -
    kifejtett  egységességi doktrinát, mint kiinduló  alapot,  az
    Alkotmánybíróság  irányadónak tekintette az  ún.  "eutanázia"
    probléma  elbírálásával  kapcsolatban  is.  Kifejtette:   "az
    eddigi  gyakorlata alapján kimunkált elvek  megfelelő  alapul
    szolgálnak   az   indítványban  felvetett  kérdésekben   való
    állásfoglaláshoz  is."  (ABK  2003.  április,  219-232.)   Az
    alapjogok  korlátozásánál irányadó, az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésébe  foglalt  "érinthetetlen  lényeget"  tekintve  az
    Alkotmánybíróság  megállapította: "A világnézeti  szempontból
    semleges,  alkotmányos alapokon álló jogrendszer ugyanis  sem
    helyeslő,  sem helytelenítő álláspontot nem foglalhat  el  az
    ember   saját  életének  befejezését  elhatározó   döntésével
    kapcsolatban;  itt  olyan  szféráról  van  szó,  amelytől  az
    államnak főszabályként távol kell magát tartania. Az állam  e
    körben csak annyiban jut szerephez, amennyiben ezt az élethez
    való    jogra   vonatkozó   intézményvédelmi   kötelezettsége
    elkerülhetetlenül  szükségessé teszi."  (ABK  2003.  április,
    219.)  Az  ún.  "eutanázia" határozatában az Alkotmánybíróság
    nem  az  élethez  és  a  méltósághoz való  jog  konfliktusára
    építette  fel  érvelését,  hanem az emberi  méltóság  jogából
    levezetett  (s így a szükségességi/arányossági mérce  szerint
    korlátozható) önrendelkezési jog, illetve az élethez való jog
    objektív   oldalából   eredő   intézményvédelmi   (az   állam
    életvédelmi)   kötelezettségét  vetette  össze   (ABK   2003.
    április, 219, 236-237.) Az Alkotmánybíróság tehát a vizsgálat
    módszeréül  - az élethez és a méltósághoz való jog,  mint  az
    ember  jogi  státusát  meghatározó  jogok  abszolút  voltának
    érintetlenül hagyásával - kitágított tesztet alkalmazott:  az
    alkotmányosan korlátozható önrendelkezési jog  és  a  szintén
    nem  abszolút  életvédelmi kötelezettség  egymással  szembeni
    mérlegelése alapján.

    2.   Az  Rtv.  támadott  rendelkezéseiben  -  az  alkotmányos
    alapjogvédelem  szempontjából  -  közös  elem,  hogy  nem  az
    életnek  az  állam általi, bizonyosan bekövetkező elvételéről
    van  szó,  hanem  az  emberi élet - más  ember(ek)  általi  -
    eshetőleges elvételéről, az élet kockáztatásáról, az  élethez
    való  jog  esetleges  sérelmének  megengedéséről.  Ezért   az
    Alkotmánybíróságnak a jelen eljárásban az élethez való  jogot
    -  az  Alkotmány egyéb előírásaira is tekintettel - az  állam
    életvédelmi  kötelezettségének komplex  összefüggésében  kell
    vizsgálni.  Az  alkotmányossági vizsgálat  ennek  megfelelően
    kiterjedt az élet kockáztatásának megengedhetőségére, az élet
    elvételének     önkényességére,    az    állam    életvédelmi
    kötelezettségére,  vagyis arra, hogy az élet  kockáztatásának
    megengedése   elkerülhetetlen-e,   az   elérni   kívánt   cél
    fontossága   és  az  ennek  érdekében  alkalmazott   alapjog-
    korlátozás indokolt-e. Az Alkotmánybíróság az Rtv.  különböző
    rendelkezéseinek   alkotmányossági   felülvizsgálata    során
    figyelembe vette a halálbüntetésről szóló, az abortusz- és az
    ún. "eutanázia-határozatban" kifejtett álláspontját.

    Az  Alkotmány  8.  § (2) bekezdése határt szab  az  alapjogok
    korlátozhatóságának,  mert  lényeges  tartalmukat  kivonja  a
    törvényhozó  rendelkezése alól. Az élet önkényes  elvételének
    állam   általi  megengedése  kétségkívül  ezt  az  alkotmányi
    tilalmat sértené. A jog ugyanakkor bizonyos esetekben  eltűri
    az  élet elvételét, ugyanis nem tekinti jogellenesnek a jogos
    védelmi  helyzetben vagy végszükségben elkövetett emberölést.
    Az Rtv. indítványokkal támadott rendelkezései - mindenekelőtt
    a   lőfegyver-használati  esetek  -  nem  tartoznak  ehhez  a
    szabályozási  területhez. Más megítélés  alá  esnek  egyrészt
    azért,   mert  nem  az  élet  kioltására,  legfeljebb   annak
    kockáztatására adnak felhatalmazást, másrészt azért is,  mert
    a  rendőr  nem  magánemberi minőségében jár el,  hanem  olyan
    személyként,    aki    az    államot   terhelő    életvédelmi
    kötelezettséget teljesíti.

    A    rendőrség   alapvető   feladataként   meghatározott,   a
    közbiztonság  és  a  belső  rend védelmét  előíró  alkotmányi
    rendelkezés   [Alkotmány  40/A.   §   (2)   bekezdés]   olyan
    alkotmányos  cél,  amelynek elérése és  fenntartása  az  élet
    védelmét is szolgálja.

    A  közbiztonság és a belső rend védelmének biztosításához  az
    államnak  megfelelő  jogosítványokkal  és  eszközökkel   kell
    felruháznia   a  rendőrséget.  Ezek  hiányában   ugyanis   az
    Alkotmányban megszabott feladatot nem lehetne teljesíteni.  A
    rendőr az átlagemberhez képest - vállalt hivatásánál fogva  -
    gyakrabban szembesül olyan konfliktushelyzetekkel,  amikor  a
    saját  vagy  társa(i), illetőleg más emberek élete  veszélybe
    kerül. Ebből a helyzetből fakad az a körülmény, hogy miközben
    a  rendőr  a  közbiztonság  és a  belső  rend  védelme  során
    életvédelmi funkciót is ellát, egyúttal a számára biztosított
    eszközök alkalmazásával az életet kockáztató tevékenységet is
    kifejt.  Az  Alkotmánybíróságnak tehát éppen erre tekintettel
    kellett vizsgálatát lefolytatnia, amelynek során arra kellett
    válaszolnia,   hogy   az  életvédelem  alkotmányos   céljához
    rendelt,   de  egyúttal  az  életet  veszélyeztető   eszközök
    biztosítása,  valamint egyéb, kapcsolódó  törvényi  előírások
    szükségesek-e,  és  ha  igen, akkor az elérni  kívánt  célhoz
    képest arányosak-e.

    Az  Alkotmány nem határozza meg, hogy a kívánt célok  elérése
    érdekében   milyen   jogosítványokkal,  illetve   eszközökkel
    ruházható  fel  a  rendőrség.  A rendőrségről  szóló  törvény
    elfogadásához   az   Alkotmányban   megkövetelt   kétharmados
    szavazattöbbség jelzi, hogy a szabályok - beleértve a rendőri
    jogosítványokat  is  - előírásához vagy megváltoztatásához  a
    népképviselet  széleskörű konszenzusa szükséges.  Mindez  nem
    csupán a rendőrség, mint fegyveres szerv jelentőségére  utal,
    hanem az életvédelem, az élethez való jog kiemelt fontosságát
    is  mutatja; egyúttal - áttételesen - annak egyik alkotmányos
    biztosítékát is jelenti.

    A  rendőrség számára biztosított jogosítványokat és  az  azok
    gyakorlásához   rendelt  eszközöket  az  Rtv.   nevesíti.   A
    fentiekben  jelzett  alkotmányos  összefüggések  tekintetében
    azonban  nem  lehet  pusztán  önmagában  az  egyes  eszközök,
    előírások  megfelelőségére  és  arányosságára  leszűkíteni  a
    vizsgálatot.  Azt  is  figyelembe kell venni,  hogy  az  Rtv.
    ezeket   milyen  szabályozási  környezetbe  helyezi   el.   A
    rendőrség működésének általános elvei és szabályai körében az
    arányosság követelményét az Rtv. meghatározza:
    "15.  §  (1) A rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt,
    amely  nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes
    céljával.
    (2) Több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg
    kényszerítő  eszköz  közül  azt  kell  választani,  amely  az
    eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre
    a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár."

    Az  önkényes eszközhasználatot is tiltja az Rtv. : "16. § (1)
    A  rendőr kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott
    feltételek  fennállása  esetén  alkalmazhat.  Nincs  helye  a
    kényszerítő    eszköz   további   alkalmazásának,    ha    az
    ellenszegülés  megtört és a rendőri intézkedés eredményessége
    enélkül is biztosítható."

    Az   Rtv.  tehát  tartalmaz  olyan  garanciális  szabályokat,
    amelyek  elengedhetetlenül szükségesek az  emberi  életre  is
    kiható  eszközök  törvényi  meghatározásához,  illetve   azok
    alkalmazásához.  Az  indítványokkal  támadott   rendelkezések
    alkotmányosságának  megítélését  -  a  garanciális  szabályok
    meglétének  és  elégségességének figyelembevétele  mellett  -
    alapvetően  az  határozza  meg, hogy  a  jogalkotó  az  egyes
    eszközök, előírások megállapítása során tekintettel volt-e az
    Alkotmány  által  biztosított  alapjogok  korlátozhatóságának
    határaira.

    Alanyi   oldalon  a  vizsgált  szabályozás  tartalma  kettős:
    egyrészt  az  állam nevében eljáró - vagyis  az  intézkedő  -
    rendőr   életét  érinti,  másrészt  azokét,  akik  ellen   az
    intézkedés irányul. Az Alkotmánybíróság az élethez  való  jog
    tekintetében nem képzett két külön csoportot, de az  egységes
    szempontrendszeren   belül   eltérően   alakította    ki    a
    súlypontokat.   Az   életértékek   azonossága   ugyanis   nem
    feltétlenül   vonja   maga  után   a   védelem,   illetve   a
    kockáztathatóság azonos szintjének követelményét. Az alapjogi
    védelem  egyenlőségét a veszélyeztetettségi  helyzetben  lévő
    személy  jogi  és tényleges helyzete, illetve a vele  szemben
    megkövetelt életvédelem mértéke együttesen teszi ki.  Ugyanez
    a  megállapítás  irányadó  a rendőri  intézkedéssel  érintett
    személyekkel     kapcsolatban    megragadható     helyzetbeli
    különbségekre is.

                                 IV.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként az  Rtv.-nek  a  lőfegyver-
    használattal   kapcsolatos   rendelkezései   alkotmányosságát
    vizsgálta.

    A  lőfegyverhasználat fogalmát az Rtv. 53.  §  (1)  bekezdése
    határozza  meg:  "lőfegyverhasználatnak csak  a  szándékosan,
    személyre   leadott   lövés   minősül."   E   meghatározásból
    következik,   hogy  a  személyre  leadott  lövés   akkor   is
    lőfegyverhasználatnak  minősül, ha nem  okozott  sérülést.  A
    Rendőrség  Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III.  1.)
    BM   rendelet   (a   továbbiakban:   Szolgálati   Szabályzat)
    értelmében  a  lövést  lehetőleg lábra,  ha  pedig  a  támadó
    kezében  a  támadásra távolról is felhasználható eszköz  van,
    kézre  kell  irányítani. A lőfegyverhasználat  azonban  olyan
    rendőri   jogosítvány,  amely  emberi  élet   kioltására   is
    vezethet,   ezért  az  élethez  való  joggal   összefüggésben
    jelentős és közvetlen kockázati tényezőnek minősül.

    Az  Alkotmánybíróság  korábban már  vizsgálta  a  lőfegyverek
    tartására,  forgalmazására  és használatára  vonatkozó  egyes
    rendelkezések  alkotmányosságát,  anélkül,  hogy  a  korábban
    lefolytatott      eljárások      érintették      volna      a
    lőfegyverhasználatnak a fent meghatározott fogalmi  körét.  A
    lőfegyverekre vonatkozó szabályozásnak az élethez való joggal
    és   az   állam   életvédelmi  kötelezettségével  kapcsolatos
    összefüggéseire   azonban   az  Alkotmánybíróság   már   több
    határozatában rámutatott.

    "A  műszaki  hiba  vagy  a lőfegyver használatát  befolyásoló
    egészségkárosodás emberi életet veszélyeztethet.  Az  élethez
    és   egészséghez  való  alapjog  védelme  pedig  a   végzetes
    lőfegyverhasználati hibák megelőzése céljából - olyan  fontos
    alkotmányos   érdek,   hogy   az   a   szigorú   szabályozást
    mindenképpen  szükségessé teszi."  [14/1992.  (III.  30.)  AB
    határozat, ABH 1992, 338, 341.]

    "Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az állam  élet-  és
    egészségvédelmi   kötelezettségéből   is   következik,   hogy
    adminisztrációs  korlátokat  állít  fel  olyan   területeken,
    amelyek  az  élet-  és  egészséghez való jog  érvényesülésére
    fokozott  veszélyt  jelentenek (lásd: pl.  lőfegyvertartás)."
    (677/B/1995. AB határozat, ABH 2000, 590, 597.)

    "A  közrend  védelme  a rendőrségnek az MT  rendelet  alapján
    előírt  egyik legfontosabb kötelessége. Az Alkotmány 40/A.  §
    (2) bekezdése is hasonlóan rendelkezik: 'A rendőrség alapvető
    feladata a közbiztonság és a belső rend védelme'. A közrendet
    lőfegyverek   használatával  súlyosan  lehet  veszélyeztetni,
    ezért   a  lőfegyver  forgalmának,  használatának  esetenként
    szűkebb vagy tágabb körű korlátozása vagy tiltása, s az  erre
    feljogosító   miniszteri  végrehajtási  rendelet   éppen   az
    alkotmányos rend védelmét segíti elő." [22/1991. (IV. 26.) AB
    határozat, ABH 1991, 408, 410.]

    "A  legálisan forgalomban tartható kézi lőfegyverek  számának
    jogszabályi korlátozása ésszerű indokra vezethető  vissza:  a
    közbiztonság  védelme  érdekében a  mindenkori  közhatalomnak
    egyenesen alkotmányos kötelessége, hogy egyes alapvető  jogok
    védelme  érdekében az azok érvényesülésére  veszélyt  jelentő
    tulajdoni tárgyak tekintetében korlátozásokat alkalmazzon. Az
    Alkotmánybíróság az 58/1994. (XII. 14.) AB határozatában  már
    kifejtette,  hogy  az emberi élet tevőleges  állami  védelmét
    szolgáló olyan büntető, polgári, közigazgatási jogszabályokat
    kell  hozni és végrehajtani, amelyek 'az emberi életet  mások
    tevékenységétől  vagy  tevékenységének  eredményétől  óvják.'
    (ABH  1994, 337.)" (720/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 1005,
    1007.)

    "Az  Alkotmány XII. fejezete tételesen felsorolja az alapvető
    emberi  jogokat.  Közöttük  azonban  sem  megnevezetten   nem
    szerepel,  sem az élethez és az emberi méltósághoz [Alkotmány
    54.  §  (1) bekezdés], sem pedig a szabadsághoz és a személyi
    biztonsághoz  [Alkotmány  55. § (1) bekezdés]  való  alapvető
    jogból  nem  vezethető  le  a  szabad  lőfegyvertartás  joga.
    Ellenkezőleg:    ha   lőfegyvert   korlátozatlanul    lehetne
    beszerezni,  mivel  a  fegyvert  nemcsak  önvédelemre,  hanem
    jogtalan   támadásokra  is  fel  lehet  használni,   külföldi
    statisztikai  adatokkal igazolhatóan éppen az élethez  fűződő
    emberi    jogtól   való   önkényes   megfosztások    számának
    növekedésével kellene számot vetni. A közbiztonság - benne az
    emberi  élet és méltóság - védelme az Alkotmány 40/A.  §  (2)
    bekezdése   szerint   a   'rendőrség   alapvető   feladata'."
    (201/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 774, 775.)

    Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és
    az  alapvető  szabadságok védelméről  szóló,  Rómában,  1950.
    november  4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban:  Emberi  Jogok
    Európai  Egyezménye)  2. cikke szól az élethez  való  jogról.
    Eszerint:
    "1.  A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. Senkit
    nem  lehet  életétől szándékosan megfosztani, kivéve,  ha  ez
    halálbüntetést   kiszabó  bírói  ítélet  végrehajtása   útján
    történik,  amennyiben  a  törvény  a  bűncselekményre  ezt  a
    büntetést állapította meg.
    2.   Az   élettől   való  megfosztást  nem   lehet   e   Cikk
    megsértéseként  elkövetettnek  tekinteni  akkor,  ha   az   a
    feltétlenül  szükségesnél nem nagyobb erőszak  alkalmazásából
    ered:
    a) személyek jogtalan erőszakkal szembeni védelme érdekében;
    b)  törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a törvényesen
    fogva tartott személy szökésének megakadályozása érdekében;
    c) zavargás vagy felkelés elfojtása céljából törvényesen tett
    intézkedés esetén."
    Az 1. pont ugyan még megengedi a halálbüntetést, de az Emberi
    Jogok  Európai  Egyezménye hatodik kiegészítő jegyzőkönyvének
    1. cikke már a halálbüntetés eltörléséről rendelkezik.

    Az Alkotmánybíróság összevetve a 2. cikk követelménytartalmát
    az   Rtv.  lőfegyver-használatra  vonatkozó  szabályozásával,
    megállapította,    hogy   a   támadott   rendelkezések    nem
    terjeszkednek  túl  a 2. cikk 2. a) - c) pontokban  foglaltak
    körén.   Ugyanakkor   az  Alkotmánybíróság   a   "feltétlenül
    szükségesnél  nem  nagyobb  erőszak"  mint  alapvető  fogalmi
    feltétel  értelmezését  nem hagyhatta figyelmen  kívül  jelen
    eljárása során.

    Az  Rtv.  indokolásának  a lőfegyverhasználat  szabályozására
    vonatkozó   része  az  Emberi  Jogok  Európai   Egyezményében
    foglaltakra  nem hivatkozik, viszont megemlít egy  nemzetközi
    dokumentumot:   "A  javaslat  az  ENSZ  VIII.   bűnmegelőzési
    kongresszusán   elfogadott   határozatot   figyelembe    véve
    szabályozza a rendőrség tagjainak lőfegyver-használati jogát:
    ez  a  végső kényszerítő eszköz önvédelemből, a mások  életét
    veszélyeztető      súlyos     bűncselekmény     elkövetésének
    megakadályozására,   az   ilyen   veszélyt   okozó    személy
    elfogására,  illetőleg  szökésének  megakadályozása  céljából
    alkalmazható."  A  hatályos  szabályozás  ezen  az  esetkörön
    túlmegy,  mert  nemcsak a mások életét  veszélyeztető  súlyos
    bűncselekmény   elkövetőjének  elfogása  illetve   szökésének
    megakadályozása esetén engedi meg a lőfegyverhasználatot.

    Az   Alkotmánybíróság   a   támadott  rendelkezések   konkrét
    vizsgálatát   megelőzően  áttekintette  a  hatályos   jogrend
    lőfegyver-használati szabályozását, különösen a rendőrség,  a
    büntetés-végrehajtási    szervezet,    a     nemzetbiztonsági
    szolgálatok,  a  határőrség, valamint a vám- és  pénzügyőrség
    működése körében.

    A  lőfegyverhasználatnak a felsorolt  szervezetekre  irányadó
    szabályait  összevetve  megállapítható,  hogy  a  szabályozás
    terjedelme   törvényenként   különböző,   az   egyes   esetek
    feltételrendszere,  szóhasználata pedig  részben  megegyezik,
    részben   egymástól   eltérő.   Az   Alkotmánybíróság   ezzel
    összefüggésben   rámutat:  nincs   olyan,   az   Alkotmányban
    meghatározott  vagy  abból levezethető  követelmény,  hogy  a
    jogalkotónak     egységesen    kellene     szabályoznia     a
    lőfegyverhasználatot.  Éppen  ellenkezőleg:  a   jogalkotónak
    figyelembe   kell   vennie   a  lőfegyver-használati   joggal
    felruházható    szervezetek    feladat-    és    hatáskörében
    megmutatkozó   különbségeket,  és  a  vizsgált  jogosítványra
    vonatkozó   szabályozást   ennek   megfelelően,   az    adott
    szervezetre  rendelten  kell kialakítania.  Az  élethez  való
    alapjog  érvényesülésének  vizsgálata  szempontjából  azonban
    bizonyos  szabályozásbeli összefüggéseket nem lehet figyelmen
    kívül hagyni.

    Az  első ilyen összefüggés a lőfegyver-használati jogosultság
    terjedelmének meghatározása. Nyilvánvaló, hogy  amennyiben  a
    jogalkotó   olyan   esetben   is   biztosítja   a   lőfegyver
    használatát, amelyet az adott szerv feladat- és hatásköre nem
    indokol, az már önmagában alkotmányellenességet eredményez. A
    jogosultság     egyes    eseteinek    áttekintése     alapján
    megállapítható,  hogy valamennyi érintett  szervet  (a  szerv
    részéről  eljáró jogosított személyt) felruházott a jogalkotó
    a   lőfegyver  használatára  akkor,  ha  ez  az  élet  elleni
    közvetlen  fenyegetés vagy támadás, illetve a  testi  épséget
    súlyosan    veszélyeztető   közvetlen   támadás   elhárítását
    szolgálja.

    A  következő  esetkörben  -  az  egyes  szervek  feladat-  és
    hatásköréhez rendelten - taxatíve felsorolt súlyos, az életet
    is  veszélyeztető bűncselekmények (cselekmények;  objektumok,
    létesítmények   elleni   támadások)   megakadályozása    vagy
    megszakítása indokolja a lőfegyver használatát. E tekintetben
    a  legszélesebb körű jogosítványt a rendőr, és a  határőr,  a
    legszűkebbet a pénzügyőr számára állapított meg a jogalkotó.

    A   kifejtettek  szerint  a  lőfegyver-használattal  érintett
    személy  életének kockáztathatóságát - a lőfegyver-használati
    jog   megengedését   -  a  valamennyi  esetben   megragadható
    életveszély   elhárítandó   volta   indokolja.   A   vizsgált
    rendelkezések közül egyedül az Rtv. 54. § j) pontjának  egyik
    eleme  (a  fogvatartott  erőszakos  kiszabadítása)  tartalmaz
    támadó, tehát veszélyeztető magatartást, a többi azonban  nem
    tartozik   a   fenti  esetkörök  egyikébe  sem.  Vagyis:   az
    indítványokkal  érintett  szabályozás  nagy  része  akkor  is
    megengedi a lőfegyver használatát, amikor az életveszély  nem
    manifesztálódott.

    Az Rtv. 54. § g) és h) pontjaival azonos lőfegyver-használati
    jogosultságot más törvény nem tartalmaz. Az tehát, hogy a már
    befejezett    bűncselekményt   elkövető,   de   emiatt    még
    felelősségre nem vont személlyel szemben lőfegyvert  lehessen
    használni, kizárólagos rendőri jogosítvány. Az Rtv. 54. §  i)
    pontjában  foglalt rendelkezés csaknem szó szerint megegyezik
    a  határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.  évi  XXXII.
    törvény  58.  §  (1) bekezdés g) pontjával, valamint  részben
    megegyezik  a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló  1995.
    évi  CVII. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) 22. § (3) bekezdés
    j)  pontjával.  Végezetül: az Rtv. 54. § j)  pontja  szerinti
    szabályozás - részben más feltételrendszer meghatározásával -
    megtalálható  a  Bvtv.  22.  § (3)  bekezdés  g),  h)  és  i)
    pontjaiban.

    Az  egyes  lőfegyver-használati eseteket  a  jogalkotó  ugyan
    külön-külön  határozta  meg, de a gyakorlatban  a  lőfegyver-
    használattal  érintett személyek magatartásának  függvényében
    ezek  -  egy  szituáción  belül - akár  egymást  követően  is
    megjelenhetnek. Így például ha a támadó magatartást  tanúsító
    személy a támadást befejezve elmenekül, vagy ellenkezőleg,  a
    menekülő támadást kísérel meg.

    A  lőfegyver-használati  jog egyes,  indítványokkal  támadott
    eseteinek vizsgálatát megelőzően az Alkotmánybíróság az  Rtv.
    néhány   olyan   rendelkezését   is   áttekintette,   amelyek
    kihatásukban érintik a jogosítvány szabályozási tartalmát.

    Ennek  alapján megállapította, hogy az Rtv.-ben  a  jogalkotó
    előírta a rendőr intézkedési kötelezettségét [Rtv. 13. §  (1)
    bekezdés], továbbá azt is, hogy a rendőri intézkedésnek magát
    alávetni,  és a rendőr utasításának engedelmeskedni  mindenki
    köteles   [Rtv.  19.  §  (1)  bekezdés].  A  rendőr  jogszerű
    intézkedésének  való  ellenszegülés  esetén  pedig  az   Rtv.
    szerinti  intézkedések és kényszerítő eszközök  alkalmazhatók
    [Rtv. 19. § (2) bekezdés].

    A  jogalkotó  meghatározta, hogy mely esetekben  nincs  helye
    lőfegyver-használatnak  (55. §), valamint  azt  is,  hogy  az
    ilyen eszköz alkalmazásának milyen előfeltételei vannak  [56.
    §  (1)  bekezdés]. A jogalkotó azonban mindkét feltétel  alól
    maga állapított meg kivételeket, vagyis részlegesen oldotta a
    veszélyeztetettség  kizárását, illetve elkerülését  biztosító
    szabályok szigorát. Az emberi élet kockáztathatóságának ilyen
    módon  való kiterjesztése - az alapjogvédelmi követelményekre
    tekintettel    -   általában   az   alkotmányos   életvédelem
    fokozásának  szükségességét  igényli  a  konkrét   lőfegyver-
    használati esetekben.

    Ugyanakkor  arra  is  rámutat  az  Alkotmánybíróság,  hogy  a
    lőfegyver-használati    jog    gyakorlása    előfeltételeinek
    tekintetében  az egyes esetekben különbségek mutatkoznak.  Ez
    legfőképpen    az   előfeltételek   (megelőző   intézkedések)
    érvényesíthetőségében     ragadható     meg.      Az      ún.
    veszélyeztetettségi    esetkörben   a   lőfegyverhasználattal
    érintett személy támadó magatartást tanúsít, ezért a  rendőri
    kényszerintézkedés ennek elhárítását szolgálja. A  magatartás
    támadó   jellegéből,   annak  gyors  lefolyásából,   közelítő
    irányultságából  adódik,  hogy  általában   kevés   idő   áll
    rendelkezésre  az  Rtv. 56. § (1) bekezdésében  meghatározott
    cselekmények  (felhívás, figyelmezetés, figyelmeztető  lövés)
    foganatosítására.   Ennek  következtében   éppen   ebben   az
    esetkörben  kerülhet  sor  gyakrabban  az  Rtv.  56.  §   (2)
    bekezdésében  foglaltak alkalmazására,  vagyis  a  lőfegyver-
    használatot   megelőző  intézkedések  teljes  vagy   részbeni
    mellőzésére.   Ezzel   szemben   a   támadott   rendelkezések
    többségénél  a lőfegyver-használattal érintett  menekül  vagy
    szökik,  mozgása  értelemszerűen távolodó, vagyis  az  üldöző
    rendőrnek általában lehetősége adódik a megelőző intézkedések
    megtételére.

    Az  Rtv. 54. § h) pontja megengedi a lőfegyverhasználatot  az
    állam  elleni és az emberiség elleni bűncselekményt  elkövető
    személy elfogása, szökésének megakadályozása érdekében.

    Az  Alkotmánybíróság  a vizsgált rendelkezéssel  kapcsolatban
    mindenekelőtt    leszögezi:   ez    a    lőfegyver-használati
    jogosítvány   nem   tartozik   a   veszélyeztetésen   alapuló
    esetkörbe.  A  lőfegyver-használattal érintett személy  tehát
    már  elkövette  a  bűncselekményt,  ugyanakkor  nem  lép  fel
    támadólag  sem  a  rendőr  sem más személy  ellen,  tényleges
    magatartása  a  menekülés  vagy az  elrejtőzés.  A  vizsgálat
    iránya ennek megfelelően ez esetben az, hogy megengedhető-e a
    lőfegyverhasználat,  ha nem áll fenn  egyidejűleg  egy  másik
    élet veszélyeztetése.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a lőfegyverhasználat
    alkotmányosságát   az  alapozza  meg,   hogy   a   lőfegyver-
    használattal érintett személy korábban megsértette az élethez
    való jogot egy másik emberi élet kioltásával.

    A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban: Btk.) X. fejezete határozza meg az állam elleni
    bűncselekményeket.  (139.  §  az alkotmányos  rend  erőszakos
    megváltoztatása;   139/A.  §  az  alkotmányos   rend   elleni
    szervezkedés;  140.  §  lázadás;  142.  §  rombolás;  144.  §
    hazaárulás;  145. § hűtlenség; 146. § az ellenség támogatása;
    147.  §  kémkedés; 148. § a szövetséges fegyveres  erő  ellen
    elkövetett kémkedés; 150. § feljelentés elmulasztása.)

    A  felsorolt bűncselekmények egyik törvényi tényállásában sem
    szerepel az élet kioltása, mint tényállási elem.

    A  Btk.  XI.  fejezete  határozza  meg  az  emberiség  elleni
    bűncselekményeket. (153. § háborús uszítás;  154.  §  tiltott
    toborzás;  155. § népirtás; 157. § apartheid; 158. §  polgári
    lakosság elleni erőszak; 159. § háborús fosztogatás;  160.  §
    bűnös  hadviselés 160/A. § nemzetközi szerződés által tiltott
    fegyver  alkalmazása;  161. § harctéri  fosztogatás;  162.  §
    fegyverszünet  megszegése; 163. § hadikövet  elleni  erőszak;
    164.  §  visszaélés a vöröskereszttel; 165. §  egyéb  háborús
    bűntettek.)

    A felsorolt bűncselekmények törvényi tényállásai közül csak a
    népirtás,  az  apartheid,  a bűnös  hadviselés  és  az  egyéb
    háborús bűntettek foglalják magukba - nem feltétlenül,  hanem
    több  más  elkövetési magatartás mellett - az élet  kioltását
    is.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az
    Rtv. 54. § h) pontjában foglalt szabályozási tartalom, vagyis
    az,   hogy   a   Btk.   X.   és  XI.  fejezetében   felsorolt
    bűncselekmények   elkövetőivel   szemben    kivétel    nélkül
    megengedett  a lőfegyverhasználat, sérti az Alkotmány  54.  §
    (1)  bekezdése  szerinti  élethez  való  jogot.  Azoknak   az
    emberiség  elleni  bűncselekményeknek az  elkövetői  viszont,
    akik  emberi  életet oltanak ki, a velük szemben  megengedett
    lőfegyverhasználat  szempontjából az Rtv.  54.  §  g)  pontja
    szerinti szabályozás hatálya alá esnek.

    Az Alkotmánybíróság ennek megfelelően az Rtv. 54. § h)
    pontját megsemmisítette.

    2. Az Rtv. 54. § i) pontja azzal szemben is lehetővé teszi  a
    lőfegyverhasználatot,  akinek  a  magatartása  a  nála   lévő
    fegyver   vagy  más  veszélyes  eszköz  miatt  ember   elleni
    közvetlen  felhasználására utal. Az indítványozó a "vagy  más
    veszélyes eszköz" szövegrészt tartja alkotmányellenesnek.

    A vizsgált esetben a lőfegyverhasználatot - az Rtv. 56. § (1)
    bekezdésében  foglalt  megelőző  intézkedéseken  túlmenően  -
    kettős  feltételhez köti a jogalkotó. Az egyik  feltétel  az,
    hogy a rendőrnek előzetesen fel kell szólítania az érintettet
    a  nála lévő fegyver vagy más veszélyes eszköz letételére.  A
    további  feltétel pedig az, hogy a felszólításnak az érintett
    ne tegyen eleget.
    Az  Alkotmánybíróság  rámutat: az Rtv.  54.  §  i)  pontja  a
    korábbiakban  már  tipizált  lőfegyver-használati   esetkörök
    egyikébe  sem sorolható. Az Rtv. 54. § a)-f) pontjai,  és  k)
    pontja, valamint részben a j) pont valamely realizálódott, és
    az  életet  direkt vagy indirekt módon veszélyeztető  támadás
    miatt  biztosítja  a támadó ellen a lőfegyverhasználatot.  Az
    Rtv.  54.  §  g) és h) pontjai, valamint részben  a  j)  pont
    esetén  pedig  valamely  bűncselekmény korábbi  elkövetéséhez
    kötötte a jogalkotó a lőfegyverhasználat megengedhetőségét.

    Az  Rtv.  54.  §  i)  pontja a fenti feltételek  egyikét  sem
    tartalmazza.   A   lőfegyver-használattal  érintett   személy
    ugyanis  nem  tanúsít támadó vagy bármilyen  más,  az  életet
    konkrétan  veszélyeztető magatartást. Csak  a  körülményekből
    lehet  arra a következtetésre jutni, hogy a nála lévő tárgyat
    olyan  módon  készül használni, amely alkalmas  lehet  emberi
    élet    veszélyeztetésére.   Más   megfogalmazásban:   miután
    eredménytelennek   bizonyult  a  tárgy  letételére   irányuló
    felszólítás, a rendőr arra az alapos feltevésre jut,  hogy  a
    tárgy felhasználásával támadás készül, ami vagy ellene,  vagy
    valamely  más  személy ellen irányul. A vizsgált  rendelkezés
    szerinti  esetben  tehát  egyaránt hiányzik  a  realizálódott
    támadás,  valamint  az  a körülmény  is,  hogy  a  lőfegyver-
    használattal     érintett    személy    korábban     valamely
    bűncselekményt követett el.

    Önmagában az Rtv. 54. § i) pont szabályozási tartalmából,  de
    különösképpen  a  más  lőfegyver-használati  esetekkel   való
    összevetésből következik, hogy a tárgynak (fegyver  vagy  más
    veszélyes  eszköz)  itt  kiemelt jelentősége  van.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság   az  élethez  való  joggal   összefüggésben
    meghatározóan azt vizsgálta, hogy a rendelkezésben  megjelölt
    tárgyak   veszélyessége   eléri-e   azt   a   szintet,    ami
    megalapozhatja  a  lőfegyver-használatot,  vagyis   az   élet
    kockáztathatóságát.

    A  fegyver fogalmát az Rtv. ugyan nem határozza meg, de a szó
    általános és büntetőjogi értelmében a fegyver olyan tárgynak,
    eszköznek  minősül, amely alkalmas az élet  veszélyeztetésére
    vagy kioltására.
    Így  a  Btk.  137. § 4. a) pontja szerint a  lőfegyver  és  a
    robbanóanyag  használata alapozza meg a  fegyveres  elkövetés
    minősítését.
    Az  Rtv.  a más veszélyes eszköz fogalmát sem határozza  meg.
    Míg   a  fegyvert  az  életet  veszélyeztető  eszköznek  kell
    tekinteni,  a  más  veszélyes eszköz nem feltétlenül  minősül
    annak.

    A   közbiztonságra  különösen  veszélyes  eszközökről   szóló
    175/2003.  (X.  28.) Korm. rendelet melléklete  értelmében  a
    közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek számít sok más -
    pl.  szúró-  és  vágóeszközök - mellett az olyan  eszköz  is,
    melyből   a  szem  és  nyálkahártyák,  illetve  a  bőrfelület
    ingerlésével  támadásra  képtelen  állapotot  előidéző  anyag
    permetezhető  ki (gáz-spray), amely azonban nem  alkalmas  az
    élet kioltására.

    A  vizsgált  rendelkezés  értelmében  akkor  is  helye  lehet
    lőfegyverhasználatnak,  ha  a lőfegyverhasználattal  érintett
    személy  magatartása  a  nála  lévő  -  élet  kioltására  nem
    alkalmas,  de  az  intézkedő rendőr értelmezése  szerint  más
    veszélyes  eszköznek minősülő - tárgy ember elleni  közvetlen
    felhasználására utal. A "más veszélyes eszköz"  így  túl  tág
    értelmezést   tesz   lehetővé,  amely  olyan   esetekben   is
    megalapozhatja  a lőfegyverhasználatot, amikor  az  egyébként
    szükségtelen. A jogalkotó tehát kellő differenciálás  nélküli
    jogfogalomra      alapozta     a     rendőri      jogosítvány
    gyakorolhatóságát,  vagyis  a  pontos  törvényi  meghatározás
    hiánya   -   az   élethez   való  joggal   összefüggésben   -
    alkotmányellenes helyzetet teremt.
    Ezért az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a más veszélyes
    eszközre   vonatkozó  rendelkezés  ebben  a  megfogalmazásban
    jogbizonytalanságot   okozhat.  A  lőfegyverhasználat   tehát
    kizárólag  fegyver, valamint az élet kioltására alkalmas  más
    eszköz esetén lehet alkotmányos.

    Az Alkotmánybíróság ennek megfelelően megállapította, hogy az
    Rtv. 54. § i) pont "vagy más veszélyes eszköz" és "vagy a más
    veszélyes  eszköz"  szövegrészei nemcsak  jogbizonytalanságot
    eredményeznek    a    tárgyi    körhöz    tartozó     fogalom
    meghatározatlansága   miatt,  hanem   egyúttal   indokolatlan
    kockázati  tényezőnek  minősülnek  az  élethez  való   joggal
    összefüggésben.  Életkockáztatás és  életvédelem  csak  akkor
    kerülhetnek   egyensúlyba,   vagyis   az   alapjogi   védelem
    egyenlősége  csak abban az esetben érhető el, ha  a  vizsgált
    rendelkezésben  meghatározott tárgyi kör leszűkül  azokra  az
    eszközökre,  amelyek  az  élet  kioltására  alkalmasak   vagy
    legalábbis az életet közvetlenül veszélyeztethetik.

    A   fentiekben   kifejtettek  alapján   az   Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy az Rtv. 54. § i)  pontjának  "vagy  más
    veszélyes   eszköz"   és  "vagy  a  más   veszélyes   eszköz"
    szövegrészei sértik a jogbiztonságnak az Alkotmány 2.  §  (1)
    bekezdéséből  levezethető követelményét,  sértik  továbbá  az
    Alkotmány  8. § (2) bekezdésében és az 54. § (1) bekezdésében
    foglaltakat,   ezért   az   alkotmányellenes   szövegrészeket
    megsemmisítette,    és   egyúttal    a    hatályban    maradó
    törvényszöveget megállapította.

    3.   Az   Rtv.   54.  §  j)  pontja  szerint  megengedett   a
    lőfegyverhasználat  az  elfogott,  bűncselekmény   elkövetése
    miatt  őrizetbe  vett vagy bírói döntés alapján  fogvatartott
    menekülésének,  erőszakos kiszabadításának  megakadályozására
    vagy  elfogására,  kivéve, ha a fogvatartott  fiatalkorú.  Az
    Rtv.  rendelkezése alapján tehát az említett célokból  minden
    felnőtt   fogvatartottal   szemben   használható   lőfegyver,
    függetlenül  attól,  hogy milyen súlyú  vagy  milyen  jellegű
    cselekmény elkövetése miatt került a rendőrség őrizetébe.

    Az  egyik indítványozó a rendelkezés egészét, míg a  másik  a
    "menekülésének",  továbbá  "vagy  elfogására"  szövegrészeket
    tartja alkotmányellenesnek.

    A   vizsgált  rendelkezés  a  lőfegyverhasználattal  érintett
    személy  szempontjából  kettős: kiterjed  egyrészt  magára  a
    fogvatartottra,   másrészt  arra  is,  aki   a   fogvatartott
    erőszakos kiszabadításában részt vesz. Akit a menekülése vagy
    az elfoghatósága miatt érint a lőfegyverhasználat - a j) pont
    körében  -  nem  tanúsít  támadó magatartást,  értelemszerűen
    nincs  semmi  olyan cselekvése, ami mások  élete  vagy  testi
    épsége ellen irányulna. Ha ilyen cselekvésre sor kerül, akkor
    az  Rtv.  54. §-ában meghatározott valamely más okból  nyílik
    meg  a lehetőség a lőfegyver-használatra [a), b), i) vagy  k)
    pontok].  Az  erőszakos kiszabadításban  részt  vevő  személy
    ezzel szemben szükségképpen támadó magatartást tanúsít.

    A  magatartások különbözőségéből eredően az alkotmánybírósági
    vizsgálat iránya sem lehetett ugyanaz. A menekülő, illetve  a
    menekülést követően elfogás alá eső személy esetében nem  áll
    fenn  a rendőrt vagy harmadik személyt érintő veszélyeztetés,
    tehát  az Alkotmánybíróságnak ezúttal is abban kellett állást
    foglalnia,   hogy   alkotmányosan  megengedhető-e   az   élet
    kockáztatása (a lőfegyver használata), ha ez nem  életveszély
    elhárítását célozza.

    Az  Alkotmánybíróság  a  9/1992.  (I.  30.)  AB  határozatban
    leszögezte:  "A  bizonyítás sikertelensége  éppúgy  az  állam
    kockázati  körébe tartozik, mint az eljárás során  elkövetett
    hibák,  sőt  -  eltérő törvényi rendelkezés  hiányában  -  az
    eljárást  akadályozó bármely körülmény is,  amely  folytán  a
    büntetőeljárás ideális célja, az igazságos és célját  betöltő
    büntetés kiszabása nem teljesülhetett." (ABH 1992, 59,70.)

    Az  Alkotmánybíróság több határozatában hangsúlyozta azt  is,
    hogy  az  államnak, illetve az állam szerveinek az  Alkotmány
    rendelkezéseiből  levezethető joga és  egyben  kötelezettsége
    van  az állami büntető hatalom gyakorlására, a büntető  igény
    érvényesítésére. Az 5/1999. (III. 31.) AB határozatában ezzel
    összefüggésben kifejtette: indokolt, hogy ennek a  feladatnak
    a   teljesítéséhez   az   állami   büntetőhatalmat   gyakorló
    szerveknek hatékony eszközök álljanak a rendelkezésükre. (ABH
    1999,  75,  83.) Ez pedig szükségképpen együtt jár  az  olyan
    büntető    eljárási    cselekmények,   ezen    belül    olyan
    kényszercselekmények  alkalmazásának megengedésével,  amelyek
    lényegüket  tekintve  súlyosan  jogkorlátozzák,   érintik   a
    büntetőeljárás  alá  vont  személy  alkotmányos  jogait   is.
    [26/1999. (IX. 8.) AB határozat, ABH 1999, 265, 271.]

    Az  idézett  megállapítások is azt a  követelményt  erősítik,
    hogy  az államnak hatékonyan kell élnie a rendelkezésére álló
    alkotmányos    eszközökkel.   Ez   a   vizsgált   rendelkezés
    vonatkozásában aképpen konkretizálható, hogy a rendőrség  úgy
    köteles  a  fogvatartott  biztonságos őrzéséről  gondoskodni,
    hogy ezáltal a menekülés elkerülhetővé váljék.

    A  rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII.  13.)  BM
    rendelet  (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése szerint  a
    fogda  a  fogvatartottak elhelyezésére, biztonságos  őrzésére
    szolgáló,  huzamos emberi tartózkodásra alkalmas épület  vagy
    épületrész.  Az  R.  szabályozza  a  fogvatartottal   szemben
    alkalmazható  kényszerítő  eszközöket  is:  "30.  §   (1)   A
    fogvatartottal  szemben az Rtv. 47-50. §-aiban,  valamint  az
    52.  §-ban  meghatározott kényszerítő  eszközök  a  Rendőrség
    Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet
    (a  továbbiakban:  RSzSz.) kényszerítő  eszközökre  vonatkozó
    szabályai    szerint   alkalmazhatóak."   A    fogvatartottak
    rendszeres  ellenőrzését is meghatározza  az  R.  32.  §  (2)
    bekezdése:  "A  fogdaőrök kötelesek  a  zárkában  elhelyezett
    fogvatartottak  viselkedését  20  percenként  ellenőrizni   a
    betekintő  sávon  keresztül.  Gyakrabban  -  szükség   esetén
    folyamatosan    -    kötelesek    ellenőrizni    azokat     a
    fogvatartottakat,  akik rendkívüli cselekményt  követtek  el,
    vagy  akikről  viselkedésük alapján a  rendkívüli  cselekmény
    elkövetése  alaposan feltehető." Az R. 34.  §  (3)  bekezdése
    értelmében:   "A  fogvatartottat  haladéktalanul   meg   kell
    bilincselni,  ha  támadást  vagy  szökést  kísérel  meg.   Az
    eljárási   cselekmény  foganatosítását  követően  a   fogdába
    történő   visszakísérés  előtt  a  fogvatartottat  meg   kell
    bilincselni, és ruházatát át kell vizsgálni."

    A   felhívott  rendelkezések  alapján  rögzíthető,   hogy   a
    rendőrség  számára  a jogalkotó megteremtette  a  biztonságos
    őrzés  feltételeit, eszközrendszerét. Ha az őrzés során olyan
    mulasztás   történik,  ami  lehetővé  teszi  a  jogilag   még
    felelősségre  nem  vont  fogvatartott szökését,  akkor  ennek
    korrigálására nem szolgálhat az élet kioltására  is  alkalmas
    eszköz  (lőfegyver) használata. Vagyis: az állam  életvédelmi
    kötelezettsége  mellett  jelen van  az  őrzési  felelősségből
    fakadó kötelezettsége, ami együttesen már aránytalanná  teszi
    a    lőfegyver-használatot    az    élethez    való    joggal
    összefüggésben. Az Alkotmánybíróság azt is figyelembe  vette,
    hogy  az állam a fogvatartott menekülését illetően nem  marad
    büntetőjogi  eszköz nélkül, mert a Btk. 245. § (1)  bekezdése
    szerint   az  érintett  ezen  magatartásával  a  fogolyszökés
    bűncselekményét  követi  el, amelynek alapján  büntetőjogilag
    felelősségre vonható.

    A   Szolgálati  Szabályzat  64.  §  (2)  bekezdése  egyébként
    nagymértékben   szűkíti  a  vizsgált   rendelkezés   szerinti
    lőfegyver-használati jogot: "Az Rtv. 54. § j) pontja  alapján
    akkor  használható  lőfegyver, ha  az  elfogás,  az  őrizetbe
    vétel, illetve a fogva tartás indoka az Rtv. 54. § g) illetve
    h)   pontjában  meghatározott  bűncselekmény."   A   jelenleg
    hatályos  szabályozás  szerint ez annyit  jelent,  hogy  csak
    olyan fogvatartottal szemben lehet lőfegyvert használni, akit
    élet  kioltása,  állam  vagy emberiség  elleni  bűncselekmény
    elkövetése  miatt  vettek őrizetbe (fogtak el  vagy  tartanak
    fogva). Az Alkotmánybíróságnak az Rtv. 54. § h) pontot érintő
    döntése  következtében ez egyébként is csak az élet kioltását
    elkövető fogvatartottra vonatkozhatna.

    Az  Alkotmánybíróság  azonban  -  az  előzőekben  kifejtettek
    alapján  -  megállapítja,  hogy  az  Rtv.  54.  §  j)  pontja
    "menekülésének",   továbbá  "vagy  elfogására"   szövegrészei
    sértik  az  Alkotmány  8. § (2) bekezdésében  és  54.  §  (1)
    bekezdésében    foglaltakat.   Az   Alkotmánybíróság    külön
    hangsúlyozza:   az  élet  kioltását  elkövető  fogvatartottal
    szemben az államot fokozottan terheli az őrzési felelősség, a
    biztonságos fogvatartás kötelezettsége.

    Ugyanakkor  nem állapította meg az Alkotmánybíróság  az  Rtv.
    54.    §    j)    pontjában   foglalt   további   rendelkezés
    alkotmányellenességét,   mert   a   fogvatartott    erőszakos
    kiszabadításának megakadályozása esetén indokolt a lőfegyver-
    használat biztosítása. Az indokoltságot az teremti meg,  hogy
    az  erőszakos  kiszabadítás során szükségképpen megvalósul  a
    mások  életének  vagy testi épségének veszélyeztetése.  Az  a
    jogalkotó   döntési  körébe  tartozik,  hogy   a   lőfegyver-
    használatot   további  feltételekhez  kösse,  amint   azt   a
    Szolgálati  Szabályzat már hivatkozott előírása  [64.  §  (2)
    bekezdése] meg is teszi.

    Az  Rtv.  54.  §  j)  pontjának a fentiek  szerint  elvégzett
    felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság - az  indítványozók
    által   általánosságban   jelzett  -   a   normavilágossággal
    kapcsolatos   problémát   is   észlelt.   Indokolásában    az
    Alkotmánybíróság már rámutatott, hogy a vizsgált  rendelkezés
    a   lőfegyver-használattal  érintett  személy   szempontjából
    kettős,  mert  egyaránt  kiterjed a fogvatartottra,  valamint
    arra,  aki  a  fogvatartott erőszakos kiszabadításában  részt
    vesz.  Ugyanakkor  a rendelkezés záró szövegrésze  egységesen
    kizárja  a  lőfegyver-használatot  abban  az  esetben,  ha  a
    fogvatartott  fiatalkorú.  A  jogalkotó  feltehetően  csak  a
    fiatalkorú fogvatartottal szemben kívánta kizárni a lőfegyver-
    használatot, de az alkalmazott kodifikációs technika miatt ez
    a  szűkítés irányadóvá vált a személyi kör másik csoportjára,
    vagyis  az  erőszakos kiszabadítást végrehajtókra is.  Mindez
    azt eredményezi, hogy fiatalkorú fogvatartott kiszabadítására
    irányuló  támadás  esetén a rendőr az  Rtv.  54.  §  j)  pont
    alapján  őt megillető lőfegyver-használati jogával egyáltalán
    nem élhet.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította a fogvatartottal szembeni
    lőfegyverhasználat alkotmányellenességét, de egyúttal rámutat
    arra,  hogy a fogolyszöktetést erőszakos módon végrehajtókkal
    szembeni lőfegyverhasználat nem alkotmányellenes.

    Kialakult gyakorlata szerint az Alkotmánybíróság, ha a  norma
    egy   részének  alkotmányellenességét  állapítja  meg,  akkor
    többnyire   csak  e  szövegrészt  semmisíti   meg,   egyúttal
    megállapítja,  hogy a megsemmisítést követően  a  rendelkezés
    milyen  szöveggel  marad hatályban. A jelen  ügyben  ennek  a
    megoldásnak ugyan nem volna technikai akadálya, de azért  nem
    alkalmazható,    mert   a   hatályban    maradó    szövegrész
    értelmezhetetlenné  válna, s ekként  az  ún.  normavilágosság
    hiánya folytán maradna fent az alkotmányellenesség.

    Ezért  döntött  úgy az Alkotmánybíróság, hogy  a  rendelkezés
    egészét  megsemmisíti. Így a jogalkotónak  lehetősége  nyílik
    arra,    hogy   a   fogvatartott   erőszakos   kiszabadítását
    elkövetőkkel szembeni lőfegyver-használatot, mint az Rtv. 54.
    §  j)  pontjának  nem alkotmányellenes szövegrészét  önállóan
    szabályozza.

    4.   Az   Rtv.   további  rendelkezéseit  érintő  indítványok
    elutasítását az Alkotmánybíróság a következőkkel indokolja:

    4.1.  Az  Rtv.  54.  § g) pontja szerint a rendőr  lőfegyvert
    használhat  az  emberi  élet kioltását  szándékosan  elkövető
    elfogására, szökésének megakadályozására.

    Az  Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt  abban  kellett  állást
    foglalnia,   hogy   alkotmányosan  megengedhető-e   az   élet
    kockáztatása   akkor,  ha  ez  nem  életveszély   elhárítását
    célozza. Önmagában abból a körülményből ugyanis, hogy  valaki
    korábban   emberi  életet  oltott  ki,  okszerűen   még   nem
    következik,  hogy  további emberölésre,  vagy  legalábbis  az
    életet  veszélyeztető cselekmény elkövetésére készül. További
    fontos  körülményként értékelendő, hogy valóban az a  személy
    követte-e  el  az emberölést, akivel szemben a  rendőr  él  a
    lőfegyverhasználati   jogával.  Rendőri   tettenérés   esetén
    feltehető   az  azonosság,  de  szóbeli  értesülés  (szemtanú
    nyilatkozata) az azonosság megállapítását kétségessé  teheti.
    Azt   is  indokolt  kiemelni,  hogy  a  lőfegyverhasználattal
    érintett   személynek  a  bűnösségét  a   bíróság   még   nem
    állapította meg. A rendelkezés értelmében bármilyen szándékos
    emberölés   szóba  jöhet,  nemcsak  olyan,  ahol   lőfegyvert
    használt az elkövető, vagy egyébként következtetni lehetne  a
    brutalitására, elvetemültségére, amely alapján a társadalomra
    vonatkoztatott  életvédelmi igény fokozottan merülne  fel  (a
    közbiztonság  az élethez való joggal összefüggésben  fokozott
    veszélynek volna kitéve). Nem feltétel, hogy az elkövető  fel
    legyen  fegyverkezve, értelemszerűen az sem, hogy a  fegyvert
    ember ellen közvetlenül használni készül.

    Az  élet  kockázati tényezőinek egyike maga az ember,  többek
    között  azért, mert a szó elvont érelmében bárki képes  ölni.
    Ha  valaki  ezt  meg  is teszi, szembesülnie  kell  az  állam
    igazság-szolgáltatásával,  amelynek  eredményeképpen   döntés
    születik  bűnössége kérdésében, és ehhez  képest  a  büntetés
    kiszabásában.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  jelen   eljárásban
    viszont  azt  a jogi helyzetet kell mérlegelnie,  amelyben  a
    szándékos emberölést elkövető, de emiatt még felelősségre nem
    vont személlyel szemben megengedett a lőfegyverhasználat.

    Az  életnek,  mint  a  legfőbb alapjogi  értéknek  a  védelme
    esetről-esetre sokrétű, alapos és egyértelmű,  de  mindig  az
    adott  körülményeknek megfelelő megközelítést kíván. A  jelen
    esetben  az  egyik megközelítés lehetne az azonos életértékek
    összevetéséből  fakadó  értékelés.  Ez  egy  kettős  viszonyt
    tételez   fel,  amelynek  egyik  oldalán  áll  a   lőfegyver-
    használattal érintett, emberölést elkövető személy élete, míg
    a másik oldalon - a maga elvont formájában - az az életérték,
    amelyet   az  emberi  életet  korábban  már  kioltó   személy
    potenciálisan veszélyeztet azáltal, hogy esetleg újabb emberi
    életre   tör.   A  fentiekben  kifejtettek   szerint   ez   a
    veszélyeztetés  túl általános, konkrétan nem  ragadható  meg,
    ezért    ennek    alapján   az   élet    kockáztatásának    a
    megengedhetősége az Rtv. 54. § g) pontja tekintetében nem  is
    indokolható.

    Az   Alkotmánybíróság   azonban  az   élethez   való   joggal
    kapcsolatban  - a vizsgált rendelkezés vonatkozásában  -  nem
    ezt a megközelítést tekintette irányadónak. Az Rtv. 54. §  g)
    pontja  szerinti veszélyeztetettségi helyzetben lévő  személy
    jogi  helyzete ugyanis speciális. Különleges az összes  többi
    ugyanilyen helyzetben lévőhöz képest annyiban, hogy  korábban
    embert  ölt.  Alapvetően az élethez való jogból  fakad  az  a
    követelmény,  hogy  az  emberi  életet  kioltó  személy  jogi
    felelősségéről  dönteni kell. Ehhez  viszont  szükség  van  a
    jelenlétére,   ami   adott  esetben   csak   az   elfogásával
    biztosítható.

    Aki  más életének kioltásával megsérti az élethez való jogot,
    nem kerül és nem is helyezhető a jog világán kívül, de magára
    vonja  azt  a  kockázatot, hogy - a törvényben  meghatározott
    feltételek  beállta  esetén  - a  vele  szemben  alkalmazható
    jogszerű   lőfegyverhasználat  révén  a  saját  élete   kerül
    veszélybe.  Ennek  a  helyzetnek a  kialakulásához  szándékos
    magatartások egybefüggő zárt láncolata az előfeltétel, melyet
    a   törvény  meghatároz.  Az  első  szándékos  magatartás  az
    emberölés.  A  második,  hogy  az  érintett  nem  szándékozik
    alávetni  magát a jogi eljárásnak: nem jelentkezik  önként  a
    hatóságnál,  nem  engedi elfogni magát. A  harmadik,  hogy  a
    konkrét rendőri intézkedésnek nem engedelmeskedik, menekül. A
    negyedik,    hogy    sem    a    figyelmeztetés,    miszerint
    lőfegyverhasználat következik, sem a figyelmeztető lövés  nem
    változtatja  meg  abbéli szándékát,  hogy  kivonja  magát  az
    eljárás alól. Az érintett tehát döntési helyzetben van,  mert
    rendelkezésére áll annyi idő, ami elegendő arra, hogy ő  maga
    akadályozza meg az életét kockáztató helyzet kialakulását. Az
    Rtv.  56.  §  (2)  bekezdése alapján a megelőző  intézkedések
    részben  vagy egészben ugyan mellőzhetők, de csak  akkor,  ha
    egyébként  a rendőr vagy más személy élete kerülne veszélybe.
    Ez  utóbbi helyzet alkotmányossági megítélése viszont már egy
    másik  lőfegyver-használati körbe tartozik, amelyet a konkrét
    életveszélyeztetés alapoz meg [Rtv. 54.  §  a),  b)  vagy  k)
    pont].

    A lőfegyver-használattal érintett személy tényleges helyzetét
    vizsgálva  valóban  nem  zárható ki a  tévedés  az  emberölés
    elkövetőjének  személye tekintetében.  Vagyis:  előfordulhat,
    hogy  a rendőr azzal szemben használ lőfegyvert, aki korábban
    V a rendőr tudomása ellenére - nem oltott ki emberi életet. A
    törvényi felhatalmazás ellenben egyértelmű, mert az Rtv.  52.
    §  (1)  bekezdés  értelmében  a  lőfegyver-használati  jog  a
    rendőrt csak az Rtv.-ben foglaltak szerint illeti meg.  Ennek
    megfelelően  a  lőfegyverhasználat  jogszerűsége  a   konkrét
    esetekben  csak  akkor áll meg, ha a rendőr  minden  kétséget
    kizáróan  tudja - a körülményekből egyértelműen következik  -
    hogy  az a személy, akire rálő, korábban embert ölt. Ha ez  a
    feltétel hiányzik, a rendőr a büntetőjog szabályai szerint  -
    különös  tekintettel  a  tévedésre  -  felel  akkor,   ha   a
    kényszerítő eszköz használata az érintettnek sérülést okozott
    vagy életének kioltására vezetett.

    Az élet kioltására sor kerülhet jogos védelmi helyzetben vagy
    végszükségben  is (Btk. 29. § és 30. §), amely  körülményt  a
    büntetőeljárás  során a hatóság, mint büntethetőséget  kizáró
    okot  vesz  figyelembe. A jogellenesség  hiányának  tényleges
    vizsgálata  azonban  az  intézkedő  rendőrtől  -   az   adott
    körülmények között - általában nem várható el.

    A  lőfegyverhasználat  miatt  veszélyeztetettségi  helyzetben
    levő  személy  jogi és tényleges helyzetének  értékelését  az
    Alkotmánybíróság  az Alkotmány 8. § (1)-(2)  bekezdésében  és
    54. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel végezte el. Az
    Alkotmánybíróság  álláspontja szerint indokolt  a  lőfegyver-
    használat  akkor,  ha  ez  szándékos emberölés  elkövetőjének
    elfogását    biztosítja   illetőleg   teszi   lehetővé.    Az
    indokoltságot  nem  a  bűnüldözés  hatékonyságának   fokozása
    teremti    meg,    nem   is   önmagában   a    büntetőeljárás
    lefolytathatósága,  hanem  az  élethez  való  jogból   fakadó
    követelmény:  az  élet  kioltását  elkövető  személynek  jogi
    eljárással kell szembesülnie.

    Az  Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel  megállapította,
    hogy az Rtv. 54. § g) pontja nem sérti az Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdésében és 54. § (1) bekezdésében foglaltakat,  s  ennek
    megfelelőn az indítványt elutasította.

    4.2.  Az  Rtv.  11.  §  (1) bekezdésében  a  rendőr  életének
    kockáztatásával kapcsolatban az Alkotmánybíróság  utal  arra,
    hogy  az  élethez  való  joggal összefüggésben  korábban  már
    vizsgálta  a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvénynek  (a
    továbbiakban:  Hvt.)  az  élet  feláldozását  is  megkövetelő
    rendelkezéseit.   A   46/1994.  (X.  21.)   AB   határozatban
    kifejtette:  "Amikor  az  állam  a  honvédelmi  kötelezettség
    keretében  végső esetben élete feláldozását is megköveteli  a
    fegyveres szolgálatot végző katonától, nem az élettől  és  az
    emberi  méltóságtól való állam általi, bizonyosan bekövetkező
    megfosztásról   van   szó.  Az  eskü   szövegében   az   élet
    feláldozásának  kockázatát  vállalja  a  katona.  A  hadsereg
    alkotmányos  felhasználása esetén erre csakis idegen  hatalom
    fegyveres  támadása esetén (Hvt. 2. §), illetve az  Alkotmány
    40/B.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  fegyveresen  vagy
    felfegyverkezve     elkövetett     erőszakos     cselekmények
    elhárításában való közreműködés során kerülhet sor.  Mindezek
    olyan  szituációk,  amelyekben a katona élete  értelemszerűen
    veszélyben  van,  s amelyben a jog eltűri, hogy  a  katona  a
    támadók életét kioltsa.
    A  fegyveres  harcban  életét kockáztató  katona  alkotmányos
    kötelezettség (Alkotmány 70/H. §) teljesítése során  kerül  a
    fenti  helyzetbe. Az Alkotmány azonban lehetővé  teszi,  hogy
    azok,  akik  az  emberi  élet sérthetetlenségét  felfüggesztő
    rendkívüli    helyzetben   való   részvételt    nem    tudják
    összeegyeztetni lelkiismeretükkel, ne teljesítsenek fegyveres
    katonai szolgálatot. Ők a kifogásolt esküt sem tehetik le.  A
    fentiek  alapján  a  katonai  eskü  szövege  nem  ütközik  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdésébe." (ABH 1994, 260, 262-263.)

    Az  Rtv. 11. § (1) bekezdésében nem alkotmányos kötelezettség
    teljesítésével összefüggésben merül fel az élet kockáztatása,
    hanem  önként választott élethivatás (foglalkozás) gyakorlása
    során.  Az érintett személy (a rendőr) tudja, vagy legalábbis
    tudnia  kell,  hogy amikor rendőrségi szolgálati  jogviszonyt
    létesít,  milyen követelmények terhelik. Személyes  belátásán
    múlik,  és  nem állami kényszerből fakad, hogy  rendőr  lesz,
    illetve,  hogy az is marad. A szolgálatot vállaló  személy  a
    rendőri  hivatás  komplex - az élet kockáztatását  is  magába
    foglaló  -  feladatainak ismeretében dönt  (jelentkezik  vagy
    visszalép),  lényegében önrendelkezési jogát  gyakorolva.  Az
    életveszély  valószínűsége  a rendőri  szolgálatteljesítéshez
    kapcsolódik.

    A foglalkozásbeli követelmények egyike, hogy a közbiztonságot
    és  a belső rendet, ha kell, élete kockáztatásával is köteles
    megvédeni.  Az  államra ezzel kapcsolatban az a kötelezettség
    hárul,    hogy   olyan   feltételeket   teremtsen,    amelyek
    megalapozzák  a rendőri feladatellátás szakszerűségét,  ezzel
    minimalizálva  a rendőr élete elvesztésének kockázatát.  Ezen
    feltételek  körébe tartozik különösen a szolgálati szabályzat
    megalkotása, az abban foglaltak ismeretének megkövetelése,  a
    kiképzettség és a technikai ellátottság biztosítása. A rendőr
    oldaláról mindez úgy jelenik meg, hogy joga van a saját élete
    megóvásához szükséges felkészültség megszerzésére.
    Az  Alkotmánybíróság  hatásköre az  említett  államra  háruló
    feltétel-teljesítés  tekintetében  arra   terjed   ki,   hogy
    vizsgálja:   a   jogalkotó   eleget   tett-e   idevonatkozóan
    szabályozási   kötelezettségének.   Ezzel   kapcsolatban   az
    Alkotmánybíróság az alábbiakat állapította meg:

    A  belügyminiszter megalkotta a Szolgálati  Szabályzatot,  az
    Országgyűlés   elfogadta   a  fegyveres   szervek   hivatásos
    állományú  tagjainak szolgálati viszonyáról szóló  1996.  évi
    XLIII. törvényt, amelyben - többek között - rögzítette,  hogy
    az elöljáró köteles a rendőr számára az
    egészséges  és  biztonságos  szolgálatteljesítés  feltételeit
    biztosítani;    a   szolgálati   feladatok   ellátását    úgy
    megszervezni,  hogy a hivatásos állomány tagja  a  szolgálati
    viszonyból    eredő   jogait   gyakorolni,   kötelezettségeit
    teljesíteni   tudja;   a  feladatok  elvégzéséhez   szükséges
    tájékoztatást és irányítást megadni, a szolgálatteljesítéshez
    szükséges ismeretek megszerzését biztosítani.

    A  Btk. 30. § (4) bekezdése értelmében azon személyek javára,
    akiknek   a   hivatásukhoz  tartozik  a  veszély   vállalása,
    végszükség  nem állapítható meg. Ilyen személynek  minősül  a
    rendőr  is.  Ez a rendelkezés is azt támasztja  alá,  hogy  a
    rendőri   élethivatás   részét  képezi   a   veszélyhelyzetek
    vállalása,  amelynek  során saját élete védelme  érdekében  a
    végszükségre nem hivatkozhat.

    Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel az Rtv. 11. § (1)
    bekezdés "a közbiztonságot és a belső rendet, ha kell,  élete
    kockáztatásával is megvédeni" szövegrészének az Alkotmány  8.
    § (2) bekezdésébe, illetve az 54. § (1) bekezdésébe ütközését
    nem állapította meg, ezért az indítványt elutasította.

    4.3.  A  rendőrség működésének általános elvei  és  szabályai
    körében,  ezen belül is a kényszerítő eszközök alkalmazásának
    elvi  tételei  között  deklarálta a jogalkotó  azt,  hogy  az
    emberi  élet  kioltását lehetőleg kerülni  kell.  A  "kerülni
    kell"   kifejezés  nem  a  tiltással  egyenértékű,  hanem   a
    megszorítás,   a   negatív  orientálás  mellett   kétségkívül
    egyúttal megengedő tartalmú is.

    Az  állam  életvédelmi  kötelezettségének  teljesítéséhez   a
    kényszerítő  eszközök  alkalmazása elengedhetetlen.  A  testi
    kényszer,  a  bilincs  vagy  a  lőfegyver  olyan  kényszerítő
    eszközök,  amelyek  alkalmazásával együtt  járhat  a  sérülés
    okozása.  Az Rtv. vizsgált rendelkezése azt helyezi előtérbe,
    azt  határozza  meg főszabályként, hogy a kényszerítő  eszköz
    alkalmazása  ne okozzon sérülést, ne vezessen az emberi  élet
    kioltásához.  Ezzel a jogalkotó eleget tett az  élethez  való
    jog  védelméből fakadó követelménynek. Azonban a  "lehetőleg"
    szó   helyes   nyelvtani  értelmezés  szerint  nem   biztosít
    szélesebb  jogot a lőfegyverhasználatra, és a "kerülni  kell"
    korlátozó  rendelkezés fellazítására.  E  szavakat  egymástól
    önkényesen   elválasztani  nem  lehet,   következésképpen   a
    "lehetőleg  kerülni kell" kifejezés egységesen  értelmezendő,
    mint  olyan, a jogalkalmazás módjára vonatkozó ajánlás, amely
    egyébként  is  összhangban van az Rtv. azon rendelkezéseivel,
    amelyek a kényszerítőeszközök arányosságára, sorrendjére és a
    lőfegyverhasználatot   megelőző  cselekvésekre   vonatkoznak.
    Önmagában  a  szövegkörnyezetből kiemelt  "lehetőleg"  szónak
    alkotmányjogi relevanciája nincs.

    Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel az Rtv. 17. § (2)
    bekezdés  "lehetőleg" szövegrészének az Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésébe,  illetve az 54. § (1) bekezdésébe ütközését  nem
    állapította meg, ezért az indítványt elutasította.

    4.4. Az Alkotmánybíróság a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatában
    fejtette ki először, hogy az emberi méltósághoz való  jog  az
    ún.  "általános  személyiségi jog" egyik  megfogalmazása.  Az
    általános  személyiségi jogot az alkotmánybírósági  gyakorlat
    annak  különféle  aspektusaival nevezte  meg,  nevezetesen  a
    személyiség  szabad  kibontakoztatásához  való  jogként,   az
    önrendelkezés    szabadságához   való   jogként,    általános
    cselekvési szabadságként, avagy a magánszférához való jogként
    definiálta.  Ugyanebben a határozatában  az  Alkotmánybíróság
    arra  is  rámutatott,  hogy  az  általános  személyiségi  jog
    "anyajog",  azaz  olyan szubszidiárius  alapjog,  amelyet  az
    Alkotmánybíróság  és  a  bíróságok is felhívhatnak  az  egyén
    autonómiájának a védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét
    nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható (ABH  1990,  42,
    44-45.).

    Az  indítványozó  szerint az Rtv. 19. § (1) bekezdése  azzal,
    hogy  olyan  törvényi vélelmet állapít meg, amely  szerint  a
    rendőri  intézkedés  során  annak  jogszerűsége  nem  vonható
    kétségbe,  sérti az Alkotmány 54. §-ában foglaltakat.  Ez  az
    indítványozói   felvetés   alkotmányjogi   tekintetben    úgy
    értelmezhető,  hogy  az indítványozó az általános  cselekvési
    szabadság,   a   magánszférához   való   jog,   valamint   az
    önazonossághoz  (személyi integritáshoz)  való  jog  sérelmét
    látja a kifogásolt törvényi rendelkezésben.

    Az Alkotmánybíróság a 65/2003. (XII. 18.) AB határozatában  a
    rendőri   intézkedés  eredményessége  feltételeinek  elemzése
    során  kifejtette:  ahhoz  hogy az  ország  belső  rendje  és
    közbiztonsága   rendőri  eszközökkel   eredményesen   védhető
    legyen,  a  belső  rend  és  a  közbiztonság  felett   őrködő
    szervezet számára hatékony eszközöket kell biztosítani. Ez  a
    közösség érdekét szolgáló követelmény indokolja az Rtv. 19. §
    (1)   bekezdésének  azon  rendelkezését,  amely   szerint   a
    jogszabályi   előírások   végrehajtását   szolgáló    rendőri
    intézkedéseknek - ha törvény vagy más nemzetközi megállapodás
    nem rendelkezik - köteles magát mindenki alávetni és a rendőr
    utasításainak   engedelmeskedni.  Ehhez   a   követelményhez,
    illetőleg  törvényi előíráshoz szorosan kapcsolódik  az  Rtv.
    19.  §  (1)  bekezdésének  az indítványozó  által  kifogásolt
    második  mondata,  amely  szerint az  intézkedéssel  érintett
    személy  a helyszínen a rendőri intézkedés jogszerűségét  nem
    vonhatja  kétségbe,  kivéve  ha a jogszerűtlenség  mérlegelés
    nélkül   kétséget   kizáróan   megállapítható.   Ugyanez   az
    alkotmánybírósági határozat azt is leszögezte, hogy a rendőri
    intézkedés  jogszerűségének feltételezése nem  más  mint  egy
    törvényes   vélelem,  amely  azonban  ellenbizonyítás   révén
    utólagosan  megdönthető, tehát a jogorvoslásnak a  lehetősége
    adott. (ABK 2003. december 900., 907.)

    Az  Rtv.  a  jogorvoslat lehetőségét a 92. § (1) bekezdésében
    biztosítja,  a  93.  §  pedig ezt akként konkretizálja,  hogy
    kimondja:  a  panasz  előterjesztésére  az  jogosult,  akivel
    szemben  a  rendőri intézkedést foganatosították. A  törvényi
    rendelkezések  szerint a panaszt az intézkedést  foganatosító
    rendőri  szervnél lehet az intézkedést követő 8  napon  belül
    előterjeszteni, továbbá a panaszt e rendőri szerv vezetője 15
    napon  belül indokolt határozattal bírálja el, és e határozat
    ellen  pedig  a felettes rendőri szervhez fellebbezésnek  van
    helye.  A  sérelmezett rendőri intézkedéssel szemben bírósági
    felülvizsgálat  is kérhető, amelyet a panasz előterjesztésére
    jogosult  terjeszthet elő a felettes rendőri szerv határozata
    ellen.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint - a  törvényi
    garanciák  mellett - sem az általános cselekvési szabadságot,
    sem  a  magánszférához  való  jogot,  sem  pedig  a  személyi
    integritáshoz   való  jogot,  mint  a  személyiségi   jogként
    nevesített   alapjogokat  nem  sérti  a   támadott   törvényi
    rendelkezés.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Rtv. 19. §  (1)
    bekezdés      második     mondata     alkotmányellenességének
    megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
    elutasította.

    4.5.  Az  indítványozók a személyi szabadság jogának sérelmén
    túl az emberi méltóság jogának sérelmét is látják abban, hogy
    az  Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja lehetővé teszi, hogy  a
    rendőr  a  közbiztonság érdekében a hatóság vagy az illetékes
    szerv   elé  állítsa  azt,  aki  bűncselekmény  elkövetésével
    gyanúsítható,  továbbá,  hogy  az  Rtv.  38.  §  (1)  és  (2)
    bekezdése  alapján a rendőrség közbiztonsági  őrizetbe  vétel
    iránt   intézkedhet.   A   38.  §  (2)   bekezdésében   "vagy
    elrejtőzésétől     tartani    lehet"     feltételt     tartja
    alkotmányellenesnek.

    Az    Alkotmánybíróság   a   személyi    szabadság    jogának
    korlátozásával  kapcsolatban  már  vizsgálta   a   kifogásolt
    rendelkezéseket  és  a 65/2003. (XII. 18.)  AB  határozatában
    megállapította,  hogy  az előállítás  és  az  őrizetbe  vétel
    eljárási  rendjét  meghatározó  rendelkezések  megfelelnek  a
    személyi    szabadság   átmeneti   korlátozásához   szükséges
    alkotmányos követelményeknek. (ABK 2003. december 900., 910.)

    Az    emberi   méltóság   jogának   sérelmét   illetően    az
    Alkotmánybíróság  már a 64/1991. (XII. 17.) AB  határozatában
    megállapította, hogy az emberi méltósághoz való jog  csak  az
    élethez   való   joggal   fennálló  egységben   abszolút   és
    korlátozhatatlan.  (ABH  1991, 297, 308,  312.)  Ennek  egyes
    részjogai,  mint  az önrendelkezéshez, az  önazonossághoz,  a
    cselekvési  szabadsághoz való jog azonban az Alkotmány  8.  §
    (2)   bekezdése  szerint  bármely  más  alapjoghoz  hasonlóan
    korlátozhatóak.  (879/B/1992. AB határozat,  ABH  1996,  397,
    401.)  Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az
    alapvető  jog  korlátozása  akkor marad  meg  az  alkotmányos
    keretek  között,  ha a korlátozás nem vonatkozik  az  alapjog
    érinthetetlen    lényegére,   továbbá   ha    a    korlátozás
    elkerülhetetlen,   valamint   ha   a   korlátozás   súlya   a
    korlátozáshoz  elérni  kívánt célhoz képest  nem  aránytalan.
    [Pl. 20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990 69, 71., 7/1991.
    (II. 28.) AB határozat, ABH 1991, 22, 25.]

    Az Alkotmánybíróság a 46/1991. (IX. 10.) AB határozatában azt
    is megállapította, hogy ellentétes az emberi méltósághoz való
    alapvető  joggal,  ha  valakivel szemben  kellő  alap  nélkül
    alkalmaznak  hatósági  kényszert és ezáltal  az  állam  indok
    nélkül  avatkozik  a magánszféra körébe tartozó  viszonyokba.
    (ABH 1991, 211, 215.)

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Rtv.  33.  §  (2)
    bekezdés  b) pontja alapján alkalmazott előállítás,  valamint
    az  Rtv.  38.  § (1) és (2) bekezdése rendelkezései  szerinti
    közbiztonsági   őrizetbe  vétel  kellő  alappal   alkalmazott
    hatósági  intézkedések.  Ezeket  a  törvényben  meghatározott
    intézkedéseket a közrend és a közbiztonság védelméhez  fűződő
    közérdek indokolja, és az teszi szükségessé, hogy az érintett
    személyek  a  hatósággal való együttműködésre  készséget  nem
    mutatnak.  E  kellő  indokok  alapján  alkalmazott   hatósági
    intézkedések sem az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján
    előállított  személyek,  sem pedig az  Rt.  38.  §-a  alapján
    közbiztonsági  őrizetbe  vett személyek  emberi  méltóságához
    való  jogának  érvényesülését az elérni kívánt célhoz  képest
    nem  korlátozza  aránytalan  mértékben.  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja   szerint  a  kifogásolt  törvényi  rendelkezések
    keretei  között alkalmazott kényszerintézkedések  nem  idézik
    elő az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglaltak sérelmét.

    Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Rtv. 33. §  (2)
    bekezdés b) pontja, valamint az Rtv. 38. § (1) bekezdése és a
    (2)  bekezdés "vagy elrejtőzésétől tartani lehet" szövegrésze
    alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.

    4.6.   A   lőfegyvernek  valamely  tömegben  lévő  személlyel
    szembeni használatára vonatkozó szabályok körében az Rtv. 57.
    §  (2) bekezdése kizárja a jogellenesség megállapítását abban
    az  esetben, ha olyan személyt ér találat, aki a helyszínt  a
    rendőrség felszólítása ellenére nem hagyta el.

    A  támadott rendelkezésben nem személyre szándékosan  leadott
    lövésről  van szó, tehát ez a rendelkezés nem is  vonható  az
    Rtv.  53. § (1) bekezdésében meghatározott lőfegyverhasználat
    körébe.  Ennek megfelelően az Alkotmánybíróságnak azt kellett
    vizsgálnia,   hogy  a  más  személlyel  szembeni   lőfegyver-
    használat  során veszélyeztethető-e olyan személy élete,  aki
    ugyan  nem ad okot a vele szembeni lőfegyver-használatra,  de
    mégis véletlen találat éri.

    Az indítványozói feltételezés az, hogy egyesek a felszólítást
    követően nem hagyják el a helyszínt, hanem elrejtőzködnek, és
    ezáltal  véletlenszerűen ki vannak téve akár halálos lövésnek
    is.  Éppen ezért a jogellenesség kizárása szerinte csak akkor
    volna   megengedhető,  ha  a  törvény  a   rendőrséget   arra
    kötelezné,  hogy a lőfegyverhasználatot megelőzően  győződjön
    meg    a    helyszín    elhagyására    vonatkozó    felhívása
    eredményességéről.

    A  rendőri felszólításnak való ellenszegülés az egyén  szabad
    akarat-elhatározásából ered, amely az önrendelkezés keretében
    tudatosan felvállalt életveszélyt eredményez, ezért az  ebből
    fakadó  esetleges  következményeket az  érintettnek  viselnie
    kell.  Amennyiben  valaki  akaratán  kívül  eső  objektív  ok
    folytán  képtelen  a helyszín elhagyására, akkor  nyitva  áll
    előtte a lehetőség, hogy ezt a körülményt valamilyen módon  a
    rendőrség  tudomására hozza. Ha a rendőrség ezt  a  helyzetet
    figyelmen kívül hagyva nem biztosítja az érintett biztonságos
    helyre jutását, és egyidejűleg él a másra irányuló lőfegyver-
    használati   jogával,  az  érintettet  pedig  véletlenszerűen
    találat  éri, akkor a jogellenesség kizárása nem  állapítható
    meg a rendőr javára.

    Az  állam  objektív  intézményvédelmi  kötelezettsége  körébe
    tehát  az  életveszélyes  helyszín  elhagyásának  biztosítása
    tartozik,  de a tudatosan életveszélyes helyszínen  maradóval
    szemben    nem    érvényesülhet    az    állam    életvédelmi
    kötelezettsége.  Mindezek  alapján  a  támadott   rendelkezés
    tartalma nem tekinthető az élethez való jog, mint alkotmányos
    alapjog megsértésének.
    A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Rtv. 57. § (2)
    bekezdésének az Alkotmány 8. § (2) bekezdésébe és 54.  §  (1)
    bekezdésébe   ütközését  nem  állapította   meg,   ezért   az
    indítványt elutasította.

    4.7.   A   nyomozás   megtagadásának,  vagy  megszüntetésének
    kilátásba helyezését szabályozó törvényi rendelkezéssel [Rtv.
    67.  § (1) bekezdése] kapcsolatosan az indítványozó az emberi
    méltósághoz való jog sérelmét abban látja, hogy az  Rtv.  nem
    tartalmaz  utalást a bűncselekmény elkövetőjétől származó,  a
    rendőrségnek  nyújtott  információszolgáltatás  lehetőségének
    időtartamára,  ebből  pedig szerinte olyan  helyzet  adódhat,
    hogy  az eljárás alá vont személlyel szemben a rendőrség akár
    hosszú ideig is nyomást gyakorolhat a hatóság számára fontos,
    a  bűncselekmény  elkövetésével  kapcsolatba  hozható  adatok
    megszerzése végett.

    A   büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.   törvény   (a
    továbbiakban:  Be.) 170. § (1) bekezdése  szerint  az  ügyész
    vagy  a  nyomozóhatóság a tudomására jutott adatok alapján  a
    nyomozati   eljárást   megindítja,   illetőleg   a   nyomozás
    feljelentésre  indul  meg.  A  Be.  a  nyomozás  határidejére
    vonatkozó törvényi szabályokat a 176. §-ában állapította meg.
    E  törvényhely  (1) bekezdése kimondja, hogy  a  nyomozást  a
    lehető  legrövidebb  időn  belül  le  kell  folytatni  és  az
    elrendelésétől, illetve megindulásától számított két  hónapon
    belül  be  kell  fejezni.  Ha  az  ügy  bonyolultsága,   vagy
    elháríthatatlan akadály indokolja, a nyomozás határidejét  az
    ügyész  két  hónappal,  ha  ez a  határidő  letelt  a  megyei
    főügyész legfeljebb a büntetőeljárás megindulásától számított
    1 év elteltéig meghosszabbíthatja. A Be. 176. § (2) bekezdése
    értelmében  1 éven túl kizárólag a legfőbb ügyész jogosult  a
    nyomozás  határidejének a meghosszabbítására, ha  a  nyomozás
    meghatározott  személy  ellen  folyik,  a  meghosszabbítás  a
    gyanúsított kihallgatásától számított 2 évig terjedhet.

    Az ismertetett törvényi rendelkezések alapján megállapítható,
    hogy  a Be. a nyomozás határidejének ésszerű megállapításával
    kellő  garanciát  teremtett  arra  nézve,  hogy  a  rendőrség
    szakmai indok nélkül hosszú ideig nyomozást ne folytathasson.
    Ennek   következtében  a  rendőrség  -  az  ügyész  nyomozás-
    felügyelete    mellett    -    nem    élhet     vissza     az
    információszolgáltatásban    való    megállapodás    törvényi
    lehetőségével, ennek fejében pedig a nyomozás megtagadásának,
    vagy   megszüntetésének   a   kilátásba   helyezésével.    Az
    információszolgáltatásban való megállapodás  a  bűncselekmény
    elkövetésével  gyanúsítottat kiszámíthatatlan ideig  "nyomás"
    alatt  nem  tarthatja. A törvényi előírások betartása  esetén
    nem  kerülhet sor arra, hogy a rendőrség, mintegy zsarolva  a
    gyanúsítottat,  őt jogtalan ráhatás révén arra  kényszerítse,
    hogy  további  adatokat  szolgáltasson és  kényszerhelyzetben
    tartás   eredményeként  a  magánszférába   tartozó   jogtalan
    beavatkozással őt emberi méltóságához való jogában sértse. Az
    információszolgáltatás  nem  csupán  a  nyomozóhatóságnak  az
    érdeke,   hanem   éppen   ilyen   súllyal   a   bűncselekmény
    elkövetésével  gyanúsítotté  is.  A  nyomozóhatóságnak  és  a
    gyanúsítottnak  egyaránt  mérlegelnie  kell  a   megállapodás
    megkötését.  A  bűncselekmény gyanúsítottját  e  megállapodás
    megkötésének  elhatározásában személyes  érdekei  motiválják,
    míg  a  rendőrséget a megállapodással elérhető  bűnüldözéshez
    fűződő   érdek   megfontolása   ösztönzi.   A   rendőrség   a
    megállapodást csak akkor kötheti meg, ha ez az  utóbbi  érdek
    jelentősebb     mint    a    bűncselekménnyel     gyanúsított
    megbüntetéséhez  fűződő érdek. Ez azonban  a  joggyakorlatra,
    nem pedig a jogalkotásra tartozó kérdésként merülhetne fel.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint mivel a bűncselekmény
    gyanúsítottja  lényegében  önrendelkezési  jogát   gyakorolva
    szabadon dönthet arról, hogy köt-e a hatósággal megállapodást
    az  információszolgáltatásra, ezért  őt  emberi  méltóságához
    való  jogában  a  megállapodást  követő  információkérés  nem
    sértheti. Az indítványozó részéről felvetett határidő  hiánya
    pedig  azért nem okoz alkotmányellenes helyzetet, mert a  Be.
    megfelelő   törvényi  garanciákat  teremtett   a   nyomozások
    befejezésére, így a további "adatszolgáltatási kényszer"  nem
    állhat  fenn.  A  Be.-ben meghatározott  nyomozati  határidők
    egyúttal  meghatározzák  az  információszolgáltatás   időbeli
    kiterjedését is.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Rtv.   67.  §-ának  rendelkezése  az  Alkotmány  54.  §   (1)
    bekezdésében foglalt alapjogot nem sérti, ezért az indítványt
    elutasította.

    Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben történő
    közzétételét  az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
     Dr. Holló András alkotmánybíró különvélemény

     1.  Egyetértek  azzal, hogy a Határozat a Rendőrségről  szóló
     1994.  évi  XXXIV. törvénynek (Rtv.) az Alkotmány 51.  §  (1)
     bekezdésével     való    összhangjának     vizsgálatát     az
     Alkotmánybíróságnak  az  élethez  való  jogot  és  az  emberi
     méltósághoz való jogot egységben értelmező 23/1990. (X.  31.)
     AB  határozat  (Abh.1.), a 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozat
     (Abh.2.) és a 22/2003 (IV. 28.) AB határozat (Abh.3.) alapján
     végezte  el. Ebből következően egyetértek azzal  is,  hogy  a
     Határozat  rendelkező része 1-3. pontjaiban alkotmánysértőnek
     mondta ki az Rtv. 54. § h) és j) pontját teljes egészében  és
     az i) pontját nevezett szövegrészében.
     Ugyanakkor nem értek egyet a Határozat 4. pontjában  az  Rtv.
     17. § (2) bekezdés első mondata "lehetőleg" szövegrésze és az
     54.   §   g)  pontja  alkotmányellenességének  megállapítását
     elutasító rendelkezésével. Mindkét törvényi szabálynak  -  az
     Abh.1-2.   alapján   -  osztania  kellett   volna   az   Rtv.
     alkotmánysértőnek nyilvánított rendelkezései sorsát.

     2. Az Alkotmánybíróság az Abh.1.-ben a halálbüntetés törvényi
     megengedhetőségének alkotmányosságát az Alkotmány  8.  §  (2)
     bekezdése alapján zárta ki és ezzel egyben kizárta az élethez
     való  jognak  az Alkotmány 54. § (1) bekezdése  szerinti  nem
     önkényes  korlátozhatóságát is.  Eszerint  az  élet  lényeges
     tartalmának alkotmányos védelme az élettől való nem  önkényes
     megfosztására is kiterjed. Az Alkotmánybíróság az  Abh.1.-ben
     az   állam  büntető  hatalmával  szemben  fogalmazta  meg  az
     Alkotmányból  levezethető korlátozást, de egyben  az  élethez
     való  jognak az emberi méltósággal egységben oszthatatlan  és
     korlátozhatatlan voltát általánosságban, az  állam  jogalkotó
     hatalmával szemben is kimondta. Erre utal az Abh.2. is, amely
     azt  fejtegeti,  hogy abban az esetben, ha a törvényhozó  úgy
     rendelkezne, miszerint a magzat jogilag ember, akit  megillet
     az   élthez   és   az   emberi  méltósághoz   való   jog,   a
     terhességmegszakítás (emberi élet kioltása) az emberi  életek
     közötti  választásnak  a  jog általi "eltűréséről"  van  szó,
     ezért  nem  is  büntetendő.  (ABH  1991,  297,  315-316.)   E
     határozatok    értelmében   az   állam   alkotmányosan    nem
     rendelkezhet az emberi élet elvételéről.

     Az Abh.1-hez fűzött párhuzamos indokolás foglalkozott először
     az emberi életek közötti választás jog általi eltűréséről, az
     élethez   és   az  emberi  méltósághoz  való   jog   egységes
     szemléletét a jogos védelem problémájára vetítve: "Az élethez
     való  jog  abszolút felfogása következtében a  jogos  védelem
     köre  szűkebb  lesz. Élet csakis élettel  lehet  arányos...  Ha
     megtámadott  megöli támadóját a "jogos védelem"  biztosította
     büntethetőséggel  a  jog  nem  az  élettől  való   megfosztás
     jogszerűségét  ismeri  el, hanem annak a  szituációnak  jogon
     kívüliségét,  amelyben  a támadás és elhárítás  lezajlott.  A
     jogos  védelem helyzete csakis akkor áll fenn, ha  az  életek
     közötti  választásról  van szó... Mert a  megtámadott  élete  a
     támadó  élete  árán maradhat meg." (Sólyom László  párhuzamos
     indokolása, ABH 1990, 107-108.)

     Ez   az   értelmezés  jelenik  meg  az  Abh.2.-ben   és   kap
     megerősítést  az Alkotmánybíróság egy későbbi  határozatában:
     mivel   az   állam  az  élet  elvételéről  nem  rendelkezhet,
     alkotmányosan csak olyan esetekről lehet szó, "...amikor a  jog
     eltűri   az  emberi  életek  közötti  választást   és   ennek
     megfelelően nem bünteti az emberi élet kioltását."  [46/1994.
     (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 260, 262.]

     3.  Az  Abh.3.  más  összefüggésben, nem az  állam  és  egyén
     viszonyában  értelmezte az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdését,
     hanem  arra  adta  meg a választ, hogy az egyén  saját  élete
     feletti   rendelkezésének,  szabadságának   hol   vannak   az
     alkotmányos határai.
     Az Abh.3. a dogmatikai különbséget abban ragadta meg, hogy az
     emberi   méltósághoz  való  jognak  az  élethez  való  joggal
     egységben  korlátozhatatlan volta  "...  csak  olyan  helyzetre
     vonatkozik,  amitől  az életet és az attól  elválaszthatatlan
     emberi  méltóságot  mások korlátozzák." (ABK  2003.  április,
     233.- értve ezalatt: az államot, illetőleg más személyt.)
     Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor nem adta fel az  Abh.1-2.-ben
     kifejtett ún. "egységességi doktrínát". Érvelésében az emberi
     méltóságból   levezetett   (ennél  fogva   a   szükségességi-
     arányossági mérce szerint korlátozható) önrendelkezési jogot,
     illetve  az  élethez  való  jog objektív  aspektusából  eredő
     intézményvédelmi  -  az állam életvédelmi  -  kötelezettségét
     vetette össze. (ABK 2003. április, 236.)
     Az  Alkotmánybíróság - erre utal a Határozat is - "kitágított
     tesztet"    alkalmazott:   az   alkotmányosan    korlátozható
     önrendelkezési  jog  és  a szintén nem  abszolút  életvédelmi
     kötelezettség egymással szembeni mérlegelése alapján.

     Az  Rtv.  11.  § (1) bekezdésében megfogalmazott követelmény,
     miszerint  a rendőr köteles "... a közbiztonságot  és  a  belső
     rendet, ha kell életet kockáztatásával is megvédeni" -  ahogy
     ezt  a  Határozat  megállapítja - az Abh.3.  tesztje  alapján
     alkotmányosan  indokolható.  Az érintett  személy  a  rendőri
     hivatás komplex - az élet kockáztatását is magában foglaló  -
     feladatainak    ismeretében   dönt,   önrendelkezési    jogát
     gyakorolva. A szolgálatot felvállaló rendőr esetében az  élet
     elvont  - a rendőri tevékenységből eshetőlegesen következő  -
     kockázata, mint potenciális életveszély, nem része az élethez
     való   jog   -   "lényeges   tartalmának".   Az   életveszély
     eshetőlegessége a rendőri szolgálatteljesítéshez kapcsolódik.
     Ugyanakkor  -  az önrendelkezési jogon alapuló  -  a  rendőri
     szolgálat   viszonylatában  jelentkezik  az  állam   objektív
     életvédelmi     kötelezettsége,    az    élet     kockáztatás
     minimalizálásának,  a  lehető legkisebb esélyének  érdekében.
     Ezt  célozza a megfelelő kiképzés, technikai védelmi eszközök
     biztosítása és a fegyverhasználat is.

     4.    A    fegyverhasználatra   vonatkozó    Rtv.-szabályozás
     alkotmányossági mércéjét viszont az Abh.1-2. határozzák meg.
     Tekintettel   arra,   hogy   az   állam   alkotmányosan   nem
     rendelkezhet  az  élet  elvételéről, törvényhozás  útján  sem
     hatalmazhat  fel az élet kioltására, a fegyverhasználat  csak
     az élet(ek) elleni támadás (életveszély) esetén igazolható. A
     rendőr  saját  és  mások  életének tényleges  veszélyeztetése
     esetében  élhet  a  fegyverhasználattal.  Az  élet  közvetlen
     veszélyeztetése,  kioltása fegyverhasználattal  alkotmányosan
     nem  megengedhető, de a jognak el kell tűrnie  (ennyiben  nem
     alkotmánysértő) az életek közötti választást és nem  büntetni
     az  emberi  élet  kioltását. A jog ezáltal  a  "nem  önkényes
     védekezés  minőségét  oltalmazza az önkényességgel  szemben".
     (Lábady Tamás és Tersztyánszky Ödön párhuzamos véleménye, ABH
     1990, 96.)

     A  kifejtettek  alapján önmagában az elkövetett bűncselekmény
     súlyára   (szándékos  emberölésre)  tekintettel  az  elkövető
     elfogásának,   szökésének   megakadályozása    érdekében    a
     fegyverhasználat  biztosítása alkotmányosan  nem  indokolható
     szempont,  ezért  az Alkotmánybíróságnak az  Rtv.  54.  §  g)
     pontját is meg kellett volna semmisítenie.

     Az  Rtv.  17.  §  (2) bekezdése első mondata - a  "lehetőleg"
     kitétellel - pusztán ajánló szabályt (előírást) tartalmaz,  s
     egyben   azonos   szinten   kezeli   a   kényszerítő   eszköz
     alkalmazásának lehetséges következményeként a  testi  sértést
     és  az emberi élet kioltását. Az Rtv.-nek ez a szövegrésze is
     sérti  az  élethez  való  jognak  az  Abh.1-2.-ben  kibontott
     tartalmát,  ezért az Alkotmánybíróságnak ezt  a  rendelkezést
     szintén meg kellett volna semmisítenie.

     Összegezve:  Mindkét  rendelkezés az  élettől  való  önkényes
     megfosztásnak  törvényes  lehetőségét  biztosító   szabálynak
     minősül, ezért alkotmányellenes.

     Budapest, 2004. március 29.
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.

     Budapest, 2004. március 29.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró

     Dr.    Tersztyánszkyné   dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybíró
     különvéleménye

     1.  Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1., 2. és
     3.  pontjával.  Az  Rtv. 54. § h), i) és  j)  pontját  támadó
     indítványokat el kellett volna utasítani.

     Véleményem  szerint nem alkotmányellenes az,  hogy  a  rendőr
     lőfegyvert használhat
     -   az  állam  elleni,  az  emberiség  elleni  bűncselekményt
     elkövető személy elfogására, szökésének megakadályozására;
     -  azzal szemben, aki a nála lévő veszélyes eszköz letételére
     irányuló   rendőri  felszólításnak  nem   tesz   eleget,   és
     magatartása   a  veszélyes  eszköz  ember  elleni   közvetlen
     felhasználására utal;
     -  az  elfogott, bűncselekmény elkövetése miatt őrizetbe vett
     vagy   bírói   döntés  alapján  fogvatartott   menekülésének,
     erőszakos kiszabadításának megakadályozására vagy elfogására,
     (a törvény szerint kivéve, ha a fogvatartott fiatalkorú).

     2.  Nem értek egyet a határozat rendelkező része 4. pontjának
     egy  részével  sem.  Véleményem szerint az  Rtv.  57.  §  (2)
     bekezdését  alkotmányellenessé  kellett  volna  nyilvánítani.
     Alkotmányellenesnek tartom a tömegben lévő személlyel szemben
     a  lőfegyver  használatára vonatkozó azt  a  szabályt,  amely
     szerint    nem    állapítható   meg   a    lőfegyverhasználat
     jogellenessége, ha a szabályos lőfegyverhasználat során olyan
     személyt ér találat, aki a helyszínt a Rendőrség felszólítása
     ellenére nem hagyta el.

     3.  Nem  tudom elfogadni az indokolás elméleti megalapozására
     irányuló azt a fejtegetést, amely szerint a vizsgálat  iránya
     -   az  állam  elleni,  az  emberiség  elleni  bűncselekményt
     elkövető  személy  elfogására,  szökésének  megakadályozására
     vonatkozó   fegyverhasználattal  kapcsolatban  -   az,   hogy
     "megengedhető-e   lőfegyverhasználat,   ha   nem   áll   fenn
     egyidejűleg egy másik élet veszélyeztetése".
     Nem    értek    egyet    a   határozat   indokolásának    ama
     megállapításával  sem,  amely szerint  "a  lőfegyverhasználat
     alkotmányosságát   az  alapozza  meg,   hogy   a   lőfegyver-
     használattal érintett személy korábban megsértette az élethez
     való jogot egy másik emberi élet kioltásával".
     Azzal  sem  értek  egyet,  hogy  "ha  az  őrzés  során  olyan
     mulasztás   történik,  ami  lehetővé  teszi  a  jogilag   még
     felelősségre  nem  vont  fogvatartott szökését,  akkor  ennek
     korrigálására nem szolgálhat az élet kioltására  is  alkalmas
     eszköz (lőfegyver) használata". Elfogadhatatlan számomra az a
     megállapítás,    amely   szerint   "az   állam    életvédelmi
     kötelezettsége  mellett  jelen van  az  őrzési  felelősségből
     fakadó kötelezettsége, ami együttesen már aránytalanná  teszi
     a    lőfegyver-használatot    az    élethez    való    joggal
     összefüggésben".

     Az  Alkotmány  az élethez való joggal kapcsolatban  kimondja,
     hogy  attól  senkit  sem  lehet  önkényesen  megfosztani.  Az
     élethez    való   jog   sérelme   másképp   merül    fel    a
     fegyverhasználatnál,   mint  a   halálbüntetésnél   vagy   az
     eutanáziánál.  Utóbbi  esetekben a  jogszabály  kifejezetten,
     tudottan,   eleve   az  élet  kioltását  célzó   magatartásra
     jogosítana  fel,  ezzel  szemben a fegyverhasználatnál  erről
     nincs  szó. A jogszabály, amikor végső eszközként  engedi  az
     erőszak  e formájának az alkalmazását is, csupán eltűri  azt,
     hogy  a  végső  eszközként  alkalmazott  erőszak  a  fegyvert
     használó   rendőr   akarata   ellenére,   szándékán    kívül,
     cselekedetének egyik hatásaként halál okozásához vezessen. Az
     alkotmányossági kérdés ezért nem az, hogy az életet az  állam
     milyen  esetben  veheti el. Az alkotmányossági  kérdés  az  a
     jelen  esetben, hogy kinek az életét, milyen esetekben  lehet
     kockáztatni  a  közjó,  a közrend és a  személyek  biztonsága
     védelme  érdekében,  és  mikor  nincs  helye  az  emberéletet
     kockáztató fegyverhasználatnak.

     Az   ember   ellen  fegyverhasználatra  jogosító   szabálynak
     tiltania  kell  azt, hogy a fegyverhasználat  szándékosan  az
     élet  kioltására irányuljon. Az Rtv. ennek, az  élethez  való
     jogból  fakadó  parancsnak eleget tesz. Az  Rtv.  17.  §  (2)
     bekezdése  kimondja,  hogy  a  rendőri  intézkedés  során   a
     kényszerítő eszköz alkalmazása esetén lehetőleg kerülni  kell
     a  sérülés okozását, a lőfegyverhasználat során kerülni  kell
     az  emberi élet kioltását; a lövést lehetőleg lábra, ha pedig
     a  támadó  kezében  a  támadásra távolról  is  felhasználható
     eszköz  van,  kézre  kell irányítani [A Rendőrség  Szolgálati
     Szabályzatáról  szóló  3/1995.  (III.  1.)  BM  rendelet   (a
     továbbiakban: Sz.) 62. § (1) bekezdése]. Nem lehet az élethez
     való  jogtól történő megfosztásnak vagy az élethez  való  jog
     korlátozásának   tekinteni   a  fegyverhasználatot,   ha   az
     törvényes.   A   fegyverhasználat  törvényességét   az   erre
     feljogosított   hatóság  vizsgálhatja.   A   fegyverhasználat
     törvényben     meghatározott    eseteinek     alkotmányossági
     vizsgálatánál annak van jelentősége, hogy a törvény  szerinti
     esetek   a  rendőrség  alkotmányos  feladatainak  ellátásából
     eredeztethetők-e  és  a törvény a fegyverhasználatot  mint  a
     hatóság  által igénybe vett erőszakot csak végső  eszközként,
     ha az feltétlenül szükséges, engedi-e meg.

     Az  Alkotmány  40/A. § (2) bekezdése értelmében  a  rendőrség
     alapvető  feladata a közbiztonság és a belső rend védelme.  A
     rendőrség  feladatait az Rtv. 1. és 2. §-a határozza  meg.  A
     törvény szerint a rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi
     épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő
     cselekménnyel szemben. Az Rtv. szerinti rendőri  intézkedések
     és   a  kényszerítő  eszközök  a  rendőrség  feladatainak  az
     ellátását szolgálják.

     Az állami feladatok ellátása mögött a legtöbb esetben ott van
     a    jogellenes   magatartásokkal   szemben    a    hátrányos
     következmény,   a  szankció  alkalmazásának   lehetősége.   A
     kényszerítés  (ennek a lehetősége) a szankcióhoz kapcsolódik.
     Végső soron az állami kényszer mélyén a fizikai kényszer van,
     ami  -  ha  a törvény keretein belül marad - mindig törvényes
     kényszer.  Az  állami  kényszer egyik  fajtája  a  karhatalmi
     kényszer, aminek fokozatai vannak.

     A   fegyverhasználatra   jogosító   szabályozást   ebben   az
     összefüggésben kell vizsgálni. A fegyverhasználat a legtágabb
     értelemben   a   fegyvert  láthatóan  viselő  rendőr   puszta
     jelenléte,  a  rendőr döntése arról, hogy fegyverrel  jelenik
     meg.  Szűkebb  értelemben fegyverhasználat a  leadott  lövés,
     akár  dolog  ellen,  akár személy ellen irányul.  Az  Rtv.  a
     fegyverhasználatot  tovább  szűkíti  az  emberre  leadott  és
     szándékos    lövésre.    E   legszűkebb    értelemben    vett
     fegyverhasználatnak az Rtv-ben nincs kötelező esete. Az  Rtv.
     52.  §  (2)  bekezdése  értelmében  lőfegyverhasználat  saját
     elhatározásból vagy utasításra történhet.

     A   lehetséges   fegyverhasználat   végrehajtásának   szigorú
     szabályai,  feltételei  vannak, ezek betartása  ellenőrizhető
     [Sz.  66.  §].  Az  Rtv.  értelmében  a  fegyverhasználat   a
     kényszerítő  eszközök között a végső eszköz; csak  akkor  van
     helye,  ha már minden más hatástalannak bizonyult,  vagy  ezt
     előre  lehet tudni [Rtv. 15. § (2) bekezdés, Sz.  52.  §  (1)
     bekezdés].  A  személyre  leadott szándékos  lövéshez  vezető
     rendőri  cselekvésnek előre meghatározott  sorrendje  van  az
     Rtv.  szerint [56. § (1) bekezdés], ezek az elemek fő szabály
     szerint  időben elkülönülnek (felhívás, hogy  a  felhívott  a
     rendőri   intézkedésnek  engedelmeskedjék;  más   kényszerítő
     eszköz  alkalmazása; figyelmeztetés, hogy  lőfegyverhasználat
     következik;    figyelmeztető   lövés).   A   lövéshez    mint
     következményhez nem egyedül a rendőr magatartása vezet, hanem
     a  rendőr  észlelése szerint intézkedésre okot adó,  érintett
     személyé   is,   aki  ellenszegül  a  rendőri  intézkedésnek.
     Fegyverhasználatra  általában  úgy  kerül  sor,  hogy  az   a
     személy,  akivel  szemben  fegyvert  használnak  vagy  fognak
     használni,  ezt előre felismerheti és ennek az  ismeretnek  a
     birtokában   mégis   a   fegyverhasználatot   kiváltó   módon
     viselkedik.

     Egyetértek     a    határozatnak    azzal    az     általános
     megállapításával, hogy a rendőrség lőfegyverhasználatánál  az
     arányosság alapelvéből kell kiindulni. Az alapvető jogok csak
     törvényben meghatározott módon korlátozhatók, ha a korlátozás
     szükséges,  alkotmányos célja van, valamint a  korlátozás  az
     alkotmányos  céllal  összhangban áll,  és  azzal  arányos.  E
     követelmény   a   törvény   alapján   foganatosított   állami
     intézkedés  alkotmányosságának is mércéje.  Nem  értek  egyet
     azonban  azzal,  hogy a fegyverhasználat Rtv-beli  szabályait
     egyedül az élethez való joggal összefüggésben kell vizsgálni.
     A  fegyverhasználat szabályai a kifejtettek  szerint  nem  az
     élet  szándékos  elvételére jogosítják fel a  rendőrt,  hanem
     csupán   lehetőségként  számolnak  azzal,  hogy  a   jogszerű
     fegyverhasználat  -  a  rendőr és  az  érintett  más  személy
     együttes   magatartása  egyik  lehetséges,  de   nem   kívánt
     következményeként - élet kioltásához is vezethet.

     4.  A  lőfegyverhasználatnak közigazgatási jogi  jellege  van
     abban  az  értelemben, hogy a közvetlen  kényszer  lehetséges
     eszköze  annak érdekében, hogy az államszervezet  teljesíteni
     tudja  feladatait.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  jelen  ügyben
     vizsgálnia   kellett  volna  más  államok   összehasonlítható
     gyakorlatát a lőfegyverhasználat megengedhetőségét  illetően.
     A  brit,  északír  és  német lőfegyverhasználati  szabályokat
     összehasonlítva  megállapítható,  hogy  azok   jellemzően   a
     rendőrségi lőfegyverhasználatot illetően öt célt fogadnak el:
     a)  a  testi  épség  és  az  élet  elleni  közvetlen  veszély
     elhárítása,
     b)    közvetlen   bekövetkezéssel   fenyegető   bűncselekmény
     elkövetésének megakadályozása,
     c)  személy  feltartóztatása,  ha  bűncselekménnyel  alaposan
     gyanúsítható   és   az  elfogás  vagy  az  igazoltatás   elől
     menekülést kísérel meg,
     d)  szökés  megakadályozása, ha a személy bírói  döntés  vagy
     alapos gyanú alapján a hatóság őrizetében van,
     e)    a    hatóság   őrizetében   lévő   személy    erőszakos
     kiszabadításának megakadályozása.

     A    többségi    határozatból   az   következik,    hogy    a
     fegyverhasználat  az  Alkotmánybíróság szerint  csak  szűkebb
     körben   megengedett.  Az  Rtv-nek  a  többségi  határozattal
     alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezéseivel kapcsolatban
     két  esetkörre  szűkül  le  az  Alkotmánybíróság  szerint   a
     fegyverhasználat.  Az egyik, amikor az a személy,  aki  ellen
     fegyvert  használnak,  támad vagy fegyvert  tart  magánál;  a
     másik,  amikor  egy jól körülhatárolható bűncselekmény-fajtát
     követett  el, azaz emberéletet oltott ki (ezzel gyanúsítható)
     és menekül vagy a hatóság őrizetéből szökik.

     Véleményem   szerint   a  rendőrség  alkotmányos   feladatára
     tekintettel  -  a  közvetlen vagy  csupán  fenyegető  támadás
     elhárításán  kívül  - a más súlyos cselekmények  elkövetőinek
     tartott  személyek  (és  nem  csak  az  emberéletet  kioltók)
     elfogásához,  őrizetben tartásához vagy az ilyen cselekmények
     megakadályozása  érdekében  is  fegyver  használható,   végső
     eszközként.

     5.   Nem   értek   egyet   a  veszélyes  eszközre   vonatkozó
     szabályozással kapcsolatban azzal a megállapítással, hogy  "a
     lőfegyverhasználat  ...  kizárólag fegyver,  valamint  az  élet
     kioltására  alkalmas  más eszköz esetén  lehet  alkotmányos";
     továbbá azzal sem, hogy "az alapjogi védelem egyenlősége csak
     abban  az  esetben  érhető  el, ha a vizsgált  rendelkezésben
     meghatározott  tárgyi  kör  leszűkül  azokra  az  eszközökre,
     amelyek  az  élet  kioltására alkalmasak vagy  legalábbis  az
     életet közvetlenül veszélyeztethetik."

     Nem állapítható meg bizonytalanság az Rtv-nek a más veszélyes
     eszközre   utaló   rendelkezésével   kapcsolatban.   Csak   a
     jogalkalmazás számára eleve értelmezhetetlen jogszabály sérti
     a  jogbiztonságot [vö.: 36/1997. (VI. 11.) AB határozat,  ABH
     1997,     222,    227-228.].    A    többségi    határozatban
     alkotmányellenessé  nyilvánított  szabály  szóhasználata   és
     rendelkezési    környezete   alapján    nem    lehet    olyan
     következtetésre jutni, hogy az Rtv. támadott  szabálya  eleve
     értelmezhetetlen   lenne.  Az  Rtv.  szerint   az   eszköznek
     "veszélyesnek"  kell lennie és olyannak, amely  ember  elleni
     felhasználásra   alkalmas.  Az  ember  elleni  felhasználásra
     alkalmas, veszélyes eszköz az emberre veszélyes.

     Azzal  a veszélyes eszközzel kapcsolatban, amely ember elleni
     felhasználásra  alkalmas,  véleményem  szerint  alkotmányosan
     megengedett  végső  eszközként  a  fegyverhasználat,  ha   az
     érintett  személy  a  nála lévő veszélyes  eszköz  letételére
     irányuló rendőri felszólításnak ellenszegül, és magatartása a
     veszélyes eszköz ember elleni közvetlen felhasználására utal.

     6.  Nem értek egyet azzal a megállapítással, hogy az Rtv. 57.
     §  (2)  bekezdése nem vonható az Rtv. 53. § (1)  bekezdésében
     meghatározott  lőfegyverhasználat  körébe.  Az  57.   §   (2)
     bekezdése  a  címe  és  tartalma  szerint  a  tömegben   lévő
     személlyel szembeni lőfegyverhasználatról rendelkezik.

     Az Rtv. 55. §-a szerint nincs helye lőfegyverhasználatnak - a
     fegyveresen   vagy   felfegyverkezve   elkövetett    támadás,
     fegyveres  ellenállás leküzdése, illetőleg  a  tömegben  lévő
     személlyel  szembeni használat (57. §) kivételével  -  ha  a)
     olyan személy életét vagy testi épségét veszélyezteti, akivel
     szemben a lőfegyverhasználat feltételei nem állnak fenn; b) a
     rendőri   intézkedés  célja  tárgyra  vagy  állatra   leadott
     lövéssel is elérhető.

     Az  Rtv. tiltja továbbá lőfegyver használatát tömegoszlatásra
     [59.  §  (4)  bekezdés].  Tömegben  lévő  személlyel  szemben
     viszont  lehetővé  teszi azt - ha a lőfegyverhasználatnak  az
     általános   feltételei  az  érintett  személy  vonatkozásában
     fennállnak   [57.  §  (1)  bekezdés].  Lőfegyver   használata
     tömegben  lévő személlyel szemben azt jelenti, hogy  az  Rtv.
     megengedi   olyan  kívülálló  személy  életének  vagy   testi
     épségének     veszélyeztetését,     akivel     szemben      a
     lőfegyverhasználat feltételei nem állnak  fenn;  megengedi  a
     fegyverhasználatot kívülálló személyeket veszélyeztetve akkor
     is,  ha  a  rendőri  intézkedés célja  tárgyra  vagy  állatra
     leadott  lövéssel  is  elérhető volna.  Lőfegyver  használata
     tömegben  lévő  személlyel szemben  nem  jogellenes  az  Rtv.
     szerint,  ha a szabályos lőfegyverhasználat során  olyan  más
     személyt ér találat, aki a helyszínt a Rendőrség felszólítása
     ellenére nem hagyta el.

     E szabályok értelmében kívülálló személy halála olyan erőszak
     következménye  lehet, amely mások jogellenes erőszaktól  való
     megóvásához  -  figyelemmel  a  lőfegyverhasználat  általános
     feltételeire  -  nem  minden esetben  feltétlenül  szükséges.
     Rendőri  intézkedésre okot nem adó, kívülálló személy  élete,
     testi  épsége nem kockáztatható pusztán abból az okból,  hogy
     az  illető személy a mondott rendőri felszólításnak nem  tesz
     eleget.  Ezért véleményem szerint az Rtv. 57. § (2) bekezdése
     az  élethez  való  jogot  sérti,  és  azt  alkotmányellenessé
     kellett volna nyilvánítani.

     Budapest, 2004. március 29.
                                Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Section 54 item h) and j), Section 11 para. (1), Section 17 para. (2), Section 19 para. (1), Section 33 para. (2) item b), Section 38 para. (1), Section 38 para. (2), Section 54 item g), Section 57 para. (2) and Section 67 para. (1) of Act XXXIV of 1994 on the Police
      Number of the Decision:
      .
      9/2004. (III. 30.)
      Date of the decision:
      .
      03/29/2004
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0009_2004.pdfen_0009_2004.pdf