Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00826/2013
Első irat érkezett: 05/24/2013
.
Az ügy tárgya: a 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (rendőr képmásának nyilvánossága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/19/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
A jogegységi határozat szerint "a nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása." Mindezek értelmében nem lehet jogszerűen közzétenni intézkedő rendőrről készített fényképet oly módon, hogy azon az érintett rendőr azonosítható legyen.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogegységi határozat a véleménynyilvánításhoz való jogot, a sajtószabadságot és a közérdekű adatok terjesztéséhez való jog egy másik alapjog, a képmáshoz való jogot is magában foglaló magánélethez való jog (Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdés) érvényesülése céljából korlátozza. Az Alkotmánybíróság gyakorlatára hivatkozással és további példákkal kifejti, hogy a véleménynyilvánítási szabadság csak kisebb mértékben korlátozható a közhatalom gyakorlóinak védelmében.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (1)-(2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_826_2013_inditvany_anonim.pdfIV_826_2013_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3246/2014. (X. 3.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2577
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálata; közvetlenül hatályosuló norma
  .
  A határozat kelte: Budapest, 09/23/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.06.24 15:00:00 2. öttagú tanács
  2014.09.23 9:00:00 Teljes ülés

  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság az 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításra irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó főszerkesztő 2013. május 24-én az 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat (a továbbiakban: JEH) alaptörvény-ellenességének megállapítását kezdeményezte az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése és 37. § (2) bekezdése alapján.
   [2] A panasz lényege szerint a JEH a véleménynyilvánítás szabadságát [Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdés] sérti, mert annak alapján bármely sajtótermék főszerkesztőjének a valamely cikket illusztráló, intézkedő rendőröket is ábrázoló fotókon a rendőrök arcát minden esetben felismerhetetlenné kell tennie, jóllehet más foglalkozást gyakorló személyeknél (pl. bíróság tagjainál, jegyzőkönyvezetőnél, ügyésznél stb.), akik nyilvános helyen szintén az állam nevében járnak el, ilyen kötelezettség nincs.
   [3] A jogegységi határozat szerint „a nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.”
   [4] A JEH az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: előző Ptk.) 80. § (2) bekezdését értelmezte. A jogegységi eljárást kezdeményező indítvány utal a Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.22.364/2006/4. számú határozatára, amelyben a bíróság megállapította, hogy az utcán járőröző rendőrről felvétel készítése és annak dokumentumfilmben való felhasználása sérti az adott rendőr személyhez fűződő jogát, ha az engedély nélkül készült felvétel a személyt egyénileg, egyediesítetten ábrázolja. A közterületen tartózkodás, még ha az a szolgálati kötelezettségteljesítés miatt történik is, nem minősül nyilvános közszereplésnek. A jogegységi eljárást kezdeményező indítvány szerint ezzel részben ellentétesen foglalt állást a Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.360/2011/6. számú döntésében, amelyet a BDT 2012/1. számában tettek közzé. A határozat szerint a konkrét ügyben intézkedő rendőr, például igazoltatás során nem minősül közszereplőnek. Azonban a sporteseményre kivezényelt rendőrök rendfenntartó tevékenysége nyilvános közszereplés, ezért az előző Ptk. 80. § (2) bekezdése szerint képmásuk nyilvánosságra hozatalához engedélyükre nem volt szükség.

   [5] 2. A 2014. március 15-én hatályba lépett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 2:48. § az előző Ptk.-hoz hasonlóan, de nem teljesen azonosan rendelkezik. Eszerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
   [6] Eltérés, hogy az új Ptk. nem a „közszereplés”, hanem a „közéleti szereplés” kifejezést használja. Eltérés, hogy az új Ptk. – szemben az előző Ptk. 80. § (2) bekezdésével – kimondja: nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához „tömegfelvétel” esetén.

   [7] 3. A Kúria Polgári Kollégiumának 2014. március 3-án kelt 1/2014. Polgári jogegységi határozata az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekintendő, valamint a meghaladottá vált határozatokról szól.
   [8] Ennek 1. pontja a Kúria Polgári Kollégiuma által az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekintett határozatokról, a 2. pont a hatályon kívül helyezett PJE határozatokról szól.
   [9] Az 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozatot egyik pont sem tartalmazza, jóllehet a felülvizsgálat és a jogegységi indítvány az új Ptk. által szabályozott jogviszonyokra vonatkozott. A közös jogegységi tanácsok által hozott jogegységi határozatokról a Kúria nem döntött, ezek felülvizsgálata folyamatban van.

   [10] 4. Az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján benyújtott panaszok esetében vizsgálni kell az Abtv. 26. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen érintettség fennállását. Az olyan jogszabályok, valamint az Abtv. 37. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb jogi eszközök esetében, melyek lényegüknél fogva nem hatályosulhatnak közvetlenül (ilyen például a jogegységi határozat, mely csak a bíróságra kötelező, vagy általában a hatóságok és bíróságok eljárását szabályozó jogszabályok stb.), az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján történő eljárásban a közvetlen érintettség nem állapítható meg.
   [11] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszát az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapította. Az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján a jelen esetben nem állapítható meg a közvetlen érintettség, tekintettel a támadott jogegységi határozat jogi jellegére, ti. arra, hogy az csak a bíróságokra kötelező, az indítványozó jogait érintő közvetlen hatályosulás így nem állapítható meg. Hasonlóan döntött az Alkotmánybíróság a 3023/2012. (VI. 21.) AB végzésben (ABH 2012, 1034, Indokolás [7]–[8] bekezdése).
   [12] Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.

    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kovács Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    05/24/2013
    .
    Number of the Decision:
    .
    3246/2014. (X. 3.)
    Date of the decision:
    .
    09/23/2014
    .
    .