English
Hungarian
Ügyszám:
.
1206/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 12/1999. (V. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/106
.
A döntés kelte: Budapest, 05/19/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta
   a következő

                           határozatot:

   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy    a    Büntető
   Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 269. §  b)
   pontjának   "illetve   gyűlölet  keltésére   alkalmas   egyéb
   cselekményt követ el" fordulata alkotmányellenes, ezért azt a
   határozat közzétételének napjával megsemmisíti.

   A Btk. 269. § a következő szöveggel marad hatályban:
   "Aki nagy nyilvánosság előtt
   a) a magyar nemzet,
   b)  valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, vagy  a
   lakosság  egyes  csoportjai ellen gyűlöletre  uszít,  bűntett
   miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

   Az    Alkotmánybíróság   elrendeli   a   Btk.   269.   §-ának
   megsemmisített  fordulata  alapján  lefolytatott  és  jogerős
   határozattal    lezárt   büntetőeljárások   felülvizsgálatát,
   amennyiben   az  elítélt  még  nem  mentesült   a   hátrányos
   jogkövetkezmények alól.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.  törvényt
    módosító  1996. évi XVII. törvény (Btk. nov.) 5. §.  egyrészt
    pontosította a Btk. 269. §-ában meghatározott közösség elleni
    izgatás sértettjeinek a körét, másrészt pedig bővítette az  e
    címen büntethető magatartásokat.

    A  Btk.  1996.  június 15-étől hatályos 269. §.  a  következő
    rendelkezéseket tartalmazza:
    "Aki nagy nyilvánosság előtt
    a) a magyar nemzet,
    b)  valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, vagy  a
    lakosság egyes csoportjai ellen
    gyűlöletre  uszít, illetve gyűlölet keltésére alkalmas  egyéb
    cselekményt   követ  el,  bűntett  miatt   3   évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő."

    2.   A   Btk.   nov.  5.  §-ával  beiktatott  új   elkövetési
    magatartást,  a gyűlölet keltésére alkalmas egyéb  cselekmény
    elkövetését     büntetni    rendelő     törvényi     fordulat
    alkotmányosságának  vizsgálatára két indítvány  érkezett.  Az
    Alkotmánybíróság   az  indítványokat   egyesítette   és   egy
    eljárásban bírálta el.

    Az  egyik  indítványozó szerint a Btk. 269. §.  b)  pontjának
    vitatott  fordulata sérti az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
    foglalt  jogok gyakorlásának lehetőségét. Álláspontja szerint
    azzal,  hogy  a  gyűlöletre  uszítás  mára  talán  már  kissé
    letisztult  kitétel  mellé  új kifejezést  hoz,  lehetetlenné
    válik  az  elkövetési magatartás meghatározása. Megállapítása
    szerint  "alapjogot csak törvény korlátozhat, bírói gyakorlat
    soha".

    A  másik  indítvány a Btk. 269. §. b) pontjából  az  "illetve
    gyűlölet  keltésére  alkalmas  egyéb  cselekményt  követ  el"
    szövegrész  visszaható hatályú megsemmisítését indítványozta.
    Az    indítványozó   álláspontja   szerint    a    kifogásolt
    rendelkezések sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 8. §
    (1)  és  (2) bekezdését, valamint a 61. § (1) bekezdését.  Az
    indítványozó  szerint  a Btk. 269. § b) pontjának  kifogásolt
    szövegrésze    nagyfokú   jogbizonytalanságot    idéz    elő,
    félelemkeltésre   alkalmas  jogalkalmazói  gyakorlatra   nyit
    lehetőséget.

                                 II.

    Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.

    1.   Az   Alkotmánynak  az  indítványozók  által  hivatkozott
    rendelkezései a következőket tartalmazzák:
    "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
    8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze."

    2.  A  Btk.  nov.  5.  §  a  közösség  elleni  izgatás  címén
    büntetendő   magatartások   körének   kiszélesítésére   külön
    indokolást   nem   tartalmaz.  A  törvényjavaslat   általános
    indokolása szerint a Btk. nov. a nemzeti, népi, faji, vallási
    csoporthoz  tartozás miatt elkövetett bűncselekmények  elleni
    hatékony  fellépés  és az e tárgyú nemzetközi  egyezményekkel
    való   összhang  megteremtése  érdekében  módosítja,  illetve
    egészíti ki a Btk-t.
    Ezért az Alkotmánybíróság ebben az ügyben a rasszizmus és  az
    idegengyűlölet  jelenségei  elleni  közös  európai   fellépés
    igényére is figyelemmel vizsgálta, hogy mennyiben alkotmányos
    a    törvényhozónak   a   véleménynyilvánítás   szabadságának
    korlátozhatóságára  vonatkozó  döntése   a   magyar   nemzet,
    valamely  nemzeti,  etnikai, faji, vallási  csoport,  vagy  a
    lakosság  egyes csoportjai elleni gyűlölet keltésére alkalmas
    egyéb cselekmény elkövetésének bűncselekménnyé nyilvánítása.

    3.  Az  Alkotmánybíróság a 30/1992. (V. 26.) AB határozatában
    (a  továbbiakban: ABH) vizsgálta a Btk. eredeti  269.  §-ának
    alkotmányosságát. A Btk. akkor hatályos 269.  §  a  következő
    rendelkezéseket tartalmazta:
    "(1) Aki nagy nyilvánosság előtt
    a) a magyar nemzet, vagy valamely nemzetiség,
    b)  valamely  nép,  felekezet, vagy faj, továbbá  a  lakosság
    egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntettet követ  el,
    és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
    (2)  Aki  nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, valamely
    nemzetiséget,  népet,  felekezetet,  vagy  fajt  sértő   vagy
    lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen  cselekményt
    követ  el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel,
    javító- nevelő munkával, vagy pénzbüntetéssel büntetendő."

    Az Alkotmánybíróság az ABH-ban a Btk. 269. § (1) bekezdését a
    véleménynyilvánítási   szabadság   korlátozása   tekintetében
    alkotmányosnak   ismerte   el,  a  (2)   bekezdését   azonban
    alkotmányellenesnek  nyilvánította és megsemmisítette.  (ABH.
    1992. 167.)

    3.1.   Az   Alkotmánybíróság   döntésének   alapját   az    a
    szükségességi  teszt  képezte, amelynek keretében  vizsgálta,
    hogy  elkerülhetetlenül szükséges-e a véleménynyilvánítás  és
    sajtószabadság korlátozása a tényállásban leírt  magatartások
    esetén,     a    korlátozás    megfelel-e    az    arányosság
    követelményeinek, azaz az elérni kívánt célhoz  a  büntetőjog
    eszközrendszere  általában és ezen  belül  az  adott  büntető
    tényállás szükséges és megfelelő-e. (ABH 1992. 172.).

    3.2.    Az   Alkotmánybíróság   az   alkotmányos   büntetőjog
    követelményei  tükrében foglalkozott a gyűlöletre  uszításban
    megjelölt   elkövetési   magatartással.   Rámutatott,    hogy
    önmagukban a szavak is általánosan ismert tartalommal bírnak.
    Tekintettel arra, hogy az 1878. évi V. törvénnyel kihirdetett
    első magyar büntető törvénykönyvben (a Csemegi Kódexben) is a
    gyűlöletre   izgatás   volt  az  elkövetési   magatartás,   a
    jogalkalmazók a konkrét esetek megítélésében több  mint  száz
    év  értelmezési gyakorlatára támaszkodhatnak. A Kúria  már  a
    századfordulón több döntésében nagy szabatossággal  határozta
    meg  az  izgatás  fogalmát.  A törvény  eme  kifejezés  alatt
    "izgat",   nem  valamely  kedvezőtlen  és  sértő  véleménynek
    nyilvánítása,  hanem  olyan  lázongó  kifakadások   értendők,
    amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek nagyobb tömegében  a
    szenvedélyeket oly magas fokra lobbantsák, amelyből  gyűlölet
    keletkezvén, a társadalmi rend és béke megzavarására vezethet
    (Büntetőjogi  Döntvénytár VII. kötet  272.  l.)  Nem  izgatás
    tehát  a bírálat, helytelenítés, kifogásolás, sőt még a sértő
    nyilatkozat  sem;  izgatásról csak akkor  van  szó,  midőn  a
    kifejezések,  megjegyzések, stb. nem az  értelemhez  szólnak,
    hanem  az  érzelmi  világra akarnak  hatni,  s  szenvedélyek,
    ellenséges  indulatok  felkeltésére  alkalmasak.  Az  izgatás
    fogalmát  illetően  egyébként  teljesen  közömbös,  hogy   az
    állított  tények valóak-e vagy sem; a lényeges az,  hogy  bár
    való   vagy  valótlan  adatoknak  csoportosítása  a  gyűlölet
    felkeltésére  alkalmas  legyen. (Büntetőjogi  Döntvénytár  I.
    kötet 124. l.)

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint tehát  a  gyűlöletre
    uszítás  bűncselekménnyé nyilvánítása megfelel a szükségesség
    és   arányosság   követelményének:  csak  a   legveszélyesebb
    magatartásokra   terjed   ki  és  a   tényállási   elemek   a
    jogalkalmazók részéről egyértelműen értelmezhetők. (ABH 1992.
    177, 178.)

    3.3.    Az    Alkotmánybíróság   az   idézett   határozatában
    alkotmányellenesnek  minősítette és  megsemmisítette  a  Btk.
    269.   §  (2)  bekezdésében  foglalt  gyalázkodás  alakzatát.
    Álláspontja   szerint   a  köznyugalom   fenntartásához   nem
    elkerülhetetlen,    hogy   a   magyar   nemzetet,    valamely
    nemzetiséget,  népet,  felekezetet,  vagy  fajt  sértő,  vagy
    lealacsonyító kifejezés nagy nyilvánosság előtti  használatát
    önmagában  véve,  (illetve az ezzel egyenértékű  cselekményt)
    büntetőjogi büntetéssel fenyegesse a törvény. Ez  a  törvényi
    tényállás  szükségtelenül, és az elérni kívánt célhoz  képest
    aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz  való
    jogot. (ABH 1992. 167, 180.)

    3.4.   Az  Alkotmánybíróság  végül  megállapította,  hogy   e
    határozata     szerint    a    közösségek     méltósága     a
    véleménynyilvánítási  szabadság alkotmányos  korlátja  lehet.
    Nem  zárja ki tehát a határozat azt, hogy erről a törvényhozó
    akár  a  gyűlöletre  uszítás tényállásán túlmenő  büntetőjogi
    védelemmel   is   gondoskodjék.  A  közösségek   méltóságának
    hatékony védelmére azonban más jogi eszköz, pl. a nem vagyoni
    kártérítés  alkalmazási lehetőségeinek bővítése is  alkalmas.
    (ABH 1992. 181.)

    Az  Alkotmánybíróság  az ABH-ban kimondta  azt  is,  hogy  "A
    véleménynyilvánítás és a sajtószabadság  körében  az  emberek
    meghatározott  csoportjai  elleni gyűlöletkeltés  alkotmányos
    védelemben  részesítése feloldhatatlan ellentmondásban  lenne
    az  Alkotmányban kifejezésre jutó politikai berendezéssel  és
    értékrenddel,  a  demokratikus  jogállamiságra,  az   emberek
    egyenlőségére, egyenlő méltóságára, valamint a diszkrimináció
    tilalmára,  a lelkiismeret és vallásszabadságra,  a  nemzeti,
    etnikai   kisebbségek   védelmére,   elismerésére   vonatkozó
    alkotmányos tételekkel." (ABH 1992.173.)

    Ennek  megfelelően  az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítás
    és a sajtószabadságnak a Btk. 269. § (1) bekezdésével történő
    törvényi  korlátozását alkotmányosnak ítélte,  mivel  "...  a
    véleménynyilvánítás  és sajtószabadság korlátozását  mind  az
    emberek  meghatározott  csoportjai  elleni  gyűlöletkeltésnek
    történelmileg   bizonyítottan  kártékony  hatása,   mind   az
    alkotmányos alapértékek védelme, továbbá a Magyar Köztársaság
    nemzetközi  kötelezettségének teljesítése  szükségszerűvé  és
    indokolttá teszi."

    Ugyanakkor külön alkotmánybírósági vizsgálat tárgyát  képezte
    az,  hogy  a törvényi korlátozás az alkotmányos büntetőjogból
    fakadó  tartalmi  követelményeknek is  megfelelő  alkotmányos
    korlátozásnak tekintendő-e?

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy "a Btk. 269. §  (1)
    bekezdésében  tilalmazott magatartásnak a korábban  elemzett,
    az  egyént  és  a  társadalmat érintő hatásai,  követelményei
    olyan   súlyosak,  hogy  más  felelősségi   formák,   így   a
    szabálysértési   vagy   polgárjogi   felelősségi   rendszerek
    eszközei   elégtelenek  az  ilyen  magatartások  tanúsítóival
    szemben.   E   magatartások  helytelenítésének,  elitélésének
    erőteljes kifejezése, azon demokratikus eszméknek, értékeknek
    megerősítése,   amelyek   ellen  e   cselekmények   elkövetői
    támadnak,  valamint  a  megsértett  jogi  és  erkölcsi   rend
    helyreállítása   a   büntetőjog   eszközeit    igényli.    Az
    Alkotmánybíróság értelmezte "a gyűlöletre uszítás" elkövetési
    magatartását  is.  Megállapította,  hogy  a  közösség  elleni
    izgatás  súlyosabb alakzata, a gyűlöletre uszítás  tényállása
    tehát   megfelel  az  arányosság  követelményeinek:  csak   a
    legveszélyesebb  magatartásokra terjed  ki  és  a  tényállási
    elemek  a jogalkalmazók részéről egyértelműen értelmezhetők."
    (ABH 1992. 176, 178.)

                                III.

    1.  A  Btk.-nak a Btk .nov. 5. §-ával megállapított 269.  §-a
    bővítette   a   közösség  elleni  izgatás  címén   büntethető
    magatartásokat.  A Btk. e rendelkezése ugyanis  a  gyűlöletre
    uszításon  túlmenően  büntetni rendeli a  gyűlölet  keltésére
    alkalmas egyéb cselekmény elkövetését is.

    A  gyűlöletre uszítás mellett az újabb elkövetési magatartás,
    a  gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekmény elkövetésének
    büntetendővé  nyilvánítása  olyan  törvényalkotói   szándékot
    fejez   ki,  amely  szerint  az  uszításnak  a  jogalkalmazói
    gyakorlatban kialakult és az ABH.-ban elemzett fogalmi körébe
    nem tartozó magatartások megbüntetését rendeli.

    Az  Alkotmánybíróság az ABH.-ban e bűncselekmény tekintetében
    a  büntethetőség alkotmányos küszöbét a gyűlöletre uszításban
    határozta  meg.  Amint  azt az ABH-nak  a  II.  3.2.  pontban
    bemutatott  megállapításai  tartalmazzák,  a  már  száz   éve
    követett  bírói  gyakorlat  szerint  is  csakis  az   uszítás
    foglalja  magában  azt a "bizonyos mérték" fölötti  veszélyt,
    amely   a   véleménynyilvánításhoz  való   jog   korlátozását
    megengedhetővé  teszi.  A gyűlölet keltésére  alkalmas  egyéb
    cselekmény büntetése leszállítja a korlátozhatóság  küszöbét.
    Ha  a  veszély  eléri azt a nagyságrendet, amit  az  uszítás,
    akkor  nincs  szükség  az "egyéb cselekmény"  elkülönítésére,
    mert az uszítás tényállása elnyeli az ilyen magatartást.

    A  büntetőjogi felelősség kiterjesztése ezen túlmenően  olyan
    tényállási elem beiktatásával történt, amely nem felel meg  a
    jogbiztonság,   az  alkotmányos  büntetőjog  határozottságot,
    egyértelműséget, az önkényes jogalkalmazás lehetőségét kizáró
    követelményének.

    Az Alkotmánybíróság már a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatában
    is  megállapította, hogy a szabad véleménynyilvánítás jogának
    kitüntetett  szerepe van ugyan, de ez nem  vezet  arra,  hogy
    korlátozhatatlan lenne. Mindenképpen azzal jár, hogy a szabad
    véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen   kevés
    joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot
    korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni. A  szabad
    véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak  érték-  és
    igazságtartalmára tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítás
    szabadságának  külső  korlátai vannak csak,  amíg  egy  ilyen
    alkotmányosan  meghúzott külső korlátba nem ütközik,  maga  a
    véleménynyilvánítás  ténye védett, annak tartalmára  tekintet
    nélkül. (ABH. 1994. 219, 223.)

    Az  Alkotmánybíróság  a 11/1992. (III. 5.)  AB  határozatában
    megállapította,  hogy "a jogbiztonság –  az  Alkotmánybíróság
    értelmezésében – az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt
    várja  el, hogy a jog egésze, egyes részterületei,  és  egyes
    szabályai  is  világosak,  egyértelműek,  hatásukat  tekintve
    kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára a  büntetőjogban
    is  előre  láthatóak legyenek… "a jogbiztonság megköveteli  a
    jogszabályok  olyan világos és egyértelmű fogalmazását,  hogy
    mindenki  akit  érint, tisztában lehessen a jogi  helyzettel,
    ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s számolni tudjon
    a  jogkövetkezményekkel. Ideértendő az is, hogy  ki  lehessen
    számítani  a  jogszabály  szerint eljáró  más  jogalanyok  és
    állami szervek magatartását." (ABH 1992. 84, 91.)

    2.   A   jelen  ügyben  az  Alkotmánybíróságnak  azt  kellett
    megvizsgálnia,  hogy  a  Btk.  269.  §  (1)  bekezdésének   a
    gyűlöletre  uszítás  tényállásának  kiegészítése  és  ezáltal
    büntetendővé   tétele  a  "gyűlöletkeltésre  alkalmas   egyéb
    cselekmény"    elkövetésének,   megfelel-e   az   alkotmányos
    büntetőjog  – Alkotmánybíróság által kidolgozott –  jogállami
    követelménynek.
    Az  Alkotmánybíróság  a  21/1996. (V. 17.)  AB  határozatában
    kimondta,  hogy a bűncselekmények meghatározása  törvényhozói
    kompetencia,   s   így  a  demokratikus   többségi   vélemény
    érvényesülésének  tere, kivételes esetekben  azonban  itt  is
    érvényesülhet az alkotmánybírósági kontroll. (ABH 1996, 82.)

    Az   Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlata  szerint   valamely
    magatartás bűncselekménnyé nyilvánításának alkotmányosságáról
    érdemben akkor foglal állást, amikor a büntetendőség alapjogi
    korlátozással   jár.   Ennek   megfelelően    vizsgálta    az
    Alkotmánybíróság a közösség elleni izgatást (ABH), a  hatóság
    vagy  hivatalos személy megsértését [36/1994.  (VI.  24.)  AB
    határozat   ABH  1994.  219.],  a  sajtórendészeti   vétséget
    (2269/B/1991.    AB    határozat   ABH    1996.    380.)    a
    véleménynyilvánítási  szabadság  korlátaiként;  a  honvédelmi
    kötelezettség elleni bűncselekményeket [46/1994. (X. 21.)  AB
    határozat  ABH 1994. 260.] a lelkiismereti és vallásszabadság
    korlátaiként. A tulajdoni formák között a büntetőjogi védelem
    szempontjából   történő   megkülönböztetés   alkotmányosságát
    vizsgálta  az  Alkotmánybíróság  a  hanyag  kezelés   eredeti
    tényállásánál. [6/1992. (I. 30.) AB határozat ABH 1992. 40.]

    Tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság a  (szükséges  és
    arányos)  korlátozás  alkotmányos  követelményébe,   az   ún.
    alapjogi  viszonyításon  kívül az "egyéb  alkotmányos  érték"
    figyelembevételének  lehetőségét is  bevonta,  az  egyesülési
    joggal  való visszaélés büntetendővé nyilvánítását, illetőleg
    annak   alkotmánysértő  voltát  az   Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésének  sérelmével mondta ki.  [58/1997.  (XI.  5.)  AB
    határozat ABH 1997. 348.]

    Az  ABH  kijelölte az alkotmánybírósági kontroll szempontjait
    is.  Rámutatott arra, hogy: "a büntetőjog a jogi  felelősségi
    rendszerben az ultima ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy  a
    jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi
    szankció,  a  büntetés  szerepe és  rendeltetése  a  jogi  és
    erkölcsi normák épségének fenntartása akkor, amikor  már  más
    jogágak szankciói nem segítenek.

    Az  alkotmányos  büntetőjogból fakadó  tartalmi  követelmény,
    hogy   a   törvényhozó  a  büntetendő  magatartások   körének
    meghatározásakor   nem   járhat   el   önkényesen.   Valamely
    magatartás    büntetendővé   nyilvánításának   szükségességét
    szigorú  mércével kell megítélni: a különböző  életviszonyok,
    erkölcsi  és  jogi  normák védelmében az  emberi  jogokat  és
    szabadságokat     szükségképpen     korlátozó     büntetőjogi
    eszközrendszert  csak  a  feltétlenül  szükséges  esetben  és
    arányos  mértékben  indokolt  igénybe  venni  akkor,  ha   az
    alkotmányos  vagy  az  Alkotmányra  visszavezethető   állami,
    társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása más  módon  nem
    lehetséges."
    Az  Alkotmánybíróság azt is kihangsúlyozta,  hogy  a  büntető
    jogszabály  alkotmányosságának  megítélése  során   vizsgálni
    kell,  hogy  a  Btk.  konkrét  rendelkezése  "mértéktartó  és
    megfelelő választ ad-e a veszélyesnek, nem kívánatosnak ítélt
    jelenségre, azaz az alkotmányos alapjogok korlátozása  esetén
    irányadó  követelménynek  megfelelően  a  cél  eléréséhez   a
    lehetséges  legszűkebb  körre szorítkozik-e.  Az  alkotmányos
    büntetőjog  követelményei  szerint  a  büntetőjogi   szankció
    kilátásba   helyezésével   tilalmazott   magatartást    leíró
    diszpozíciónak  határozottnak,  körülhatároltnak,   világosan
    megfogalmazottnak kell lennie. Alkotmányossági követelmény  a
    védett  jogtárgyra  és  az elkövetési magatartásra  vonatkozó
    törvényhozói akarat világos kifejezésre juttatása. Egyértelmű
    üzenetet  kell  tartalmaznia, hogy az egyén  mikor  követ  el
    büntetőjogilag     szankcionált    jogsértést.     Ugyanakkor
    korlátoznia  kell  az  önkényes jogértelmezés  lehetőségét  a
    jogalkalmazók   részéről.  Vizsgálni  kell  tehát,   hogy   a
    tényállás  a  büntetendő magatartások körét nem túl  szélesen
    jelöli-e ki és elég határozott-e." (ABH 1992. 176.)

    Mindezek   figyelembevételével   a   lefolytatott   vizsgálat
    eredményeképpen  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    vitatott   tényállás-kiegészítéssel   a   jogalkotó   túlzott
    mértékben    kitágította    a    büntetendővé    nyilvánított
    magatartások    körét,   a   gyűlöletre   uszítás    törvényi
    tényállásának  az  ABH-ban  adott  értelmezését,   egyben   a
    büntethetőség alkotmányos mértékét. E határozatban ugyanis az
    Alkotmánybíróság  a  büntethetőség  alkotmányos  korlátját  a
    gyűlöletre   uszításban   és  nem   általában   a   "gyűlölet
    keltésében"  határozta  meg.  A gyűlölet  keltésére  alkalmas
    egyéb     cselekmény     büntethetősége     nemcsak     azért
    alkotmányellenes,   mert   leszállítja   a    korlátozhatóság
    küszöbét, de meghatározatlansága miatt is.

    3.  Az  "egyéb  cselekmény elkövetése" mint  a  bűncselekmény
    törvényi tényállási eleme ezeknek a követelményeknek –  éppen
    határozatlan volta folytán – nem felel meg. (ABH 1992,  176.)
    Ennek következtében megállapítható, hogy a törvényi tényállás
    kiegészítése  határozatlansága miatt, amely  ezáltal  magában
    hordozza   a   véleménynyilvánításhoz   való   jog   önkényes
    korlátozásának  a  lehetőségét is,  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésére tekintettel alkotmányellenes.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Btk.   269.  §.  b)  pontjának  "illetve  gyűlölet  keltésére
    alkalmas egyéb cselekményt követ el" fordulata szükségtelenül
    és   aránytalanul   korlátozza  az  Alkotmány   61.   §   (1)
    bekezdésében biztosított véleménynyilvánításhoz való jogot és
    nem  felel meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből, illetve  a
    8.   §   (1)  és  (2)  bekezdéséből  levezethető  alkotmányos
    büntetőjogi  követelményeknek. Ezért  az  Alkotmánybíróság  a
    Btk.    269.    §    b)   pontjának   támadott   szövegrészét
    megsemmisítette.

    A   Btk.   269.   §-ának  megsemmisített  fordulata   alapján
    lefolytatott,      jogerősen     lezárt      büntetőeljárások
    felülvizsgálatának  elrendelése az Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi  XXXII.  törvény 43. § (3)  bekezdésén,  a  Magyar
    Közlönyben  történő  közzététel  pedig  e  törvény  41.  §-án
    alapul.
                           Dr. Holló András
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

          Dr. Bagi István                      Dr. Czúcz Ottó
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                  
          Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                  
          Dr. Kiss László                     Dr Lábady Tamás
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                  
          Dr. Strausz János            Dr. Tersztyánszky Ödön
          előadó alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                  
                            Dr. Vörös Imre
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The text “or commits another act suitable for the arousalof hatred” in Section 269 item b) of Act IV of 1978 on the Criminal Code
     Number of the Decision:
     .
     12/1999. (V. 21.)
     Date of the decision:
     .
     05/19/1999
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-3-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0012_1999.pdfen_0012_1999.pdf