English
Hungarian
Ügyszám:
.
1010/A/2000
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 13/2001. (V. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/177
.
A döntés kelte: Budapest, 05/08/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
   benyújtott   indítványa   alapján  –   dr.   Kukorelli   István
   alkotmánybíró párhuzamos indokolásával – meghozta a következő

                            határozatot:

   Az   Alkotmánybíróság   a   büntetések   és   az   intézkedések
   végrehajtásáról  szóló  1979. évi 11.  törvényerejű  rendeletet
   módosító,   az  Országgyűlés  2000.  december  5-i   ülésnapján
   elfogadott   törvény   1.  §-ával  beiktatott   37/B.   §   (1)
   bekezdéséről,  továbbá  a  2.  §-ával  beiktatott  118.  §  (6)
   bekezdésének és a 3. § (2) bekezdésével módosított 122.  §  (3)
   bekezdésének   a   37/B.  §-ra  utaló  részéről   megállapítja:
   alkotmányellenes  az  elítélt,  az  előzetesen  letartóztatott,
   illetve   az  elzárást  töltő  elkövető  sajtó  útján   történő
   nyilatkozattételének  korlátozhatósága  a  közbiztonság,  mások
   jóhírneve  vagy személyhez fűződő jogainak védelme,  a  bűnözés
   megelőzése,   a   szolgálati  titok  és  egyéb  bizalmas   adat
   közlésének megakadályozása érdekében.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Országgyűlés  2000. december  5-i  ülésnapján  törvényt
    fogadott  el  a  büntetések és az intézkedések  végrehajtásáról
    szóló  1979.  évi  11. törvényerejű rendelet  (a  továbbiakban:
    Bvtvr.)    módosításáról.   Az   elfogadott    törvénynek    (a
    továbbiakban:   Bvtvr.M.)  az  ügyben  releváns   rendelkezései
    kiegészítik  a  Bvtvr.-t  a  büntetés-végrehajtási   intézetben
    fogvatartott  elítélt  és az előzetesen  letartóztatott  “sajtó
    útján  történő” nyilatkozattételének szabályaival,  továbbá  az
    elítéltre  meghatározott új szabályok alkalmazását rendelik  az
    elzárást töltő elkövetőkre is.

    A  köztársasági elnök – a véleménynyilvánítási szabadság  és  a
    sajtószabadság   korlátozásának  alkotmányossága   tekintetében
    megfogalmazódott  aggályai miatt – a  törvényt  nem  írta  alá,
    hanem  a 2000. december 21-én kelt indítványában – az Alkotmány
    26.   §   (4)   bekezdésében  írt   jogkörénél   fogva   –   az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
    bekezdésének  b)  pontja  és  a  35.  §-a  alapján  a  Bvtvr.M.
    meghatározott    rendelkezéseinek   előzetes    alkotmányossági
    vizsgálatát kezdeményezte.
       
    2.   Az  elítélt,  az  előzetesen  letartóztatott,  illetve  az
    elzárást  töltő elkövető (a továbbiakban együtt:  fogvatartott)
    véleménynyilvánítási jogának gyakorlásával összefüggő  hatályos
    büntetés-végrehajtási szabályozás a következő:
       
    A  Bvtvr. IV. fejezete a szabadságvesztés végrehajtásáról, ezen
    belül  a  III. cím az elítéltek kötelezettségeiről és  jogairól
    szól.  A  véleménynyilvánítási szabadság szempontjából releváns
    hatályos rendelkezések szerint:
        “19. § A szabadságvesztés végrehajtásának célja az, hogy  e
    törvényben   meghatározott   joghátrány   érvényesítése   során
    elősegítse  az  elítéltnek a szabadulása  után  a  társadalomba
    történő  beilleszkedését,  és  azt,  hogy  tartózkodjék   újabb
    bűncselekmény elkövetésétől.”
        “32.  §  A  szabadságvesztés végrehajtása alatt az  elítélt
    elveszti  a  személyi szabadságát; az állampolgári kötelességei
    és   jogai   annyiban   szünetelnek,   illetve   korlátozottak,
    amennyiben erről az ítélet vagy törvény rendelkezik.”
        “36. § (1) Az elítélt jogosult
        [...]
        b)  a  hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és  a
    büntetés-végrehajtási intézet által engedélyezett  személyekkel
    való  levelezésre,  a  levelek gyakorisága  és  terjedelme  nem
    korlátozott;
        c)  legalább havonként látogató fogadására; ha a  büntetés-
    végrehajtási  intézet biztonsága indokolja, az  elítélt  rácson
    keresztül beszélhet a látogatóval;
        [...]
        g)   a  büntetés-végrehajtási  intézetben  és  a  büntetés-
    végrehajtástól független szervhez közérdekű bejelentés, panasz,
    kérelem és jognyilatkozat előterjesztésére;”
        “(5)   Az  elítélt  állampolgári  jogai  a  következőképpen
    módosulnak:
        a)  a  közérdekű  adatok megismeréséhez  és  terjesztéséhez
    való  joga nem veszélyeztetheti a büntetés-végrehajtási intézet
    rendjét és biztonságát;
        [...]
        c)  a  véleményét olyan formában nyilváníthatja, amely  nem
    zavarja a büntetés-végrehajtási intézet rendjét és biztonságát;
    ha  a  közzétételre szánt vélemény sérti a büntetés-végrehajtás
    rendjét  és  biztonságát,  az ezt  tartalmazó  iratot  le  kell
    foglalni;
        d)   a   levelezése  –  a  hatóságokhoz  és  a   nemzetközi
    szervezetekhez  küldött  levelek  kivételével  –  a   büntetés-
    végrehajtási intézet biztonsága szempontjából ellenőrizhető, az
    ellenőrzés lehetőségéről az elítéltet tájékoztatni kell;
        e)  távbeszélő használatára a büntetés-végrehajtási intézet
    lehetőségei  szerint jogosult, ez ellenőrizhető, az  ellenőrzés
    lehetőségéről az elítéltet tájékoztatni kell;”
        A    Bvtvr.   X.   fejezete   az   előzetes   letartóztatás
    végrehajtása  körében a következő – a jelen ügyben  releváns  –
    szabályokat tartalmazza:
        “118. § (1) Az előzetesen letartóztatott
        [...]
        d)  hozzátartozóival és – az ügyész, a  vádirat  benyújtása
    után  a  bíróság jóváhagyásával – más személyekkel  levelezhet,
    legalább   havonta  egyszer  fogadhat  látogatót,   és   kaphat
    csomagot,
        [...]
        h) panasz, kérelem előterjesztésére jogosult,
        [...]
        (2)  Az  előzetesen letartóztatott levelezési és  látogató-
    fogadási  joga  –  a védőjével való érintkezés  kivételével  –,
    [...] a büntető eljárás eredményessége érdekében korlátozható.”
        A  Bvtvr.  XI. fejezetében meghatározott szabályok  szerint
    történik    a   szabálysértés   miatt   alkalmazható    elzárás
    végrehajtása:
        “122.  §  (3) Az elzárás végrehajtására a [...] 36.  §  (1)
    bekezdése  a)-b) [...] pontjának [...] rendelkezései  irányadók
    azzal,  hogy  az  elzárást  töltőt  megfelelően  megilletik  az
    elítélt részére biztosított jogosultságok.”
        “124. § (2) Az elkövető
        [...]
        b)  hozzátartozóival,  valamint az általa  megjelölt  és  a
    büntetés-végrehajtási  intézet által  jóváhagyott  személyekkel
    levelezhet,
        c) egy alkalommal fogadhat látogatót,
        [...]
        g)   panasz,  kérelem  és  jognyilatkozat  előterjesztésére
    jogosult.”
       
        3.  A  Bvtvr.M.-nek a köztársasági elnök  indítványa  által
    érintett rendelkezései a következők:
        “1.  §  A  büntetések  és  az intézkedések  végrehajtásáról
    szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban:  Bv.
    tvr.) a következő 37/B. és 37/C. §-okkal egészül ki:
        "37/B.    §   (1)   Az   elítélt   sajtó   útján    történő
    nyilatkozattétele  a  nemzetbiztonság,  a  közbiztonság,  mások
    jóhírneve  vagy személyhez fűződő jogainak védelme,  a  bűnözés
    megelőzése, az államtitok, a szolgálati titok és egyéb bizalmas
    adat   közlésének   megakadályozása,   valamint   a   büntetés-
    végrehajtási    intézet   rendje   és   biztonsága    érdekében
    korlátozható.
        (2)  Az  elítélt nyilatkozattételét tartalmazó írás,  kép-,
    hangfelvétel    (a   továbbiakban:   közlésre   szánt    anyag)
    közzétételéhez az országos parancsnok, vagy az általa  kijelölt
    személy  (a  továbbiakban: parancsnok) engedélye szükséges.  Az
    engedély   akkor  tagadható  meg,  ha  az  az  (1)  bekezdésben
    meghatározott érdekek valamelyikét sértené vagy veszélyeztetné.
    A megtagadásról indokolt írásbeli határozatot kell hozni. Ebben
    az  esetben  a  közlésre szánt anyagot vissza kell  tartani.  A
    parancsnok az engedély megadásáról vagy megtagadásáról 3  napon
    belül  dönt,  e  határidő  lejártával az  engedély  megadottnak
    tekintendő.
        37/C.  §  (1)  A közzététel megtagadásáról szóló  határozat
    ellen  az  elítélt  vagy a sajtó képviselője  a  kézhezvételtől
    számított  3  napon belül a döntést hozó parancsnok  szolgálati
    helye  szerinti megyei bíróság székhelyén lévő helyi bírósághoz
    fordulhat.
        (2)  A  bíróság a kérelem beérkezésétől számított  3  napon
    belül,  polgári  nemperes eljárásban, szükség  esetén  a  felek
    meghallgatása    után    határoz;   a    parancsnok    döntését
    helybenhagyja,   vagy   az  engedélyt   pótolja.   Az   eljárás
    költségmentes.   A   bíróság  határozata  ellen   nincs   helye
    jogorvoslatnak."
       
        2.  §  A  Bv.  tvr.  118. §-a a következő  (6)  bekezdéssel
    egészül ki:
        "(6)  Az  előzetesen  letartóztatott  sajtó  útján  történő
    nyilatkozattételére a 37/B. § rendelkezései az irányadók azzal,
    hogy  a nyilatkozat tételéhez, valamint a közlésre szánt  anyag
    közzétételéhez az ügyész, a vádirat benyújtása után  a  bíróság
    döntése  szükséges  (116. § (1) bek.).  Az  ügyész,  illetve  a
    bíróság   a  döntése  előtt  beszerzi  a  büntetés-végrehajtási
    intézet, illetve a rendőrségi, vagy a katonai fogda rendjét  és
    biztonságát   érintő   kérdésben   a   fogvatartásért   felelős
    parancsnok  véleményét.  Amennyiben  az  ügyész  az   engedélyt
    megtagadta, illetve arról 3 napon belül nem dönt, az  ügyfél  a
    bírósághoz   fordulhat.  A  bíróság  eljárására   a   37/C.   §
    rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."
       
        3. §
        (1) [...]
        (2)  A  Bv.  tvr.  122.  §-ának  (3)  bekezdése  helyébe  a
    következő rendelkezés lép:
        "(3)  Az elzárás végrehajtására [...] a 36. § (1) bekezdése
    [...]  b),  d)-o) pontjának, [...] (5) bekezdésének,  [...],  a
    37/B. § és a 37/C. §, [...] rendelkezései az irányadók."
       
        4.  §  (1)  A Bv. tvr. 124. §-a (2) bekezdésének c)  pontja
    helyébe a következő rendelkezés lép:
        (Az elkövető)
        "c) havonta legalább egy alkalommal fogadhat látogatót,"
        (2) [...]
       
        5. § [...]
       
        6.  § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap  15.
    napján  lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Bv. tvr. 36. §-a  (5)
    bekezdésének  c)  pontja,  valamint  a  124.  §-a   [...]   (2)
    bekezdésének f) és g) pontja hatályát veszti.”
       
        4.  A  köztársasági elnök indítványában kifejtette, hogy  a
    Bvtvr.M.  1.  és  2. §-ában, valamint a 3. §  (2)  bekezdésében
    foglalt  rendelkezések  “előzetes  cenzúrát  írnak  elő”,   így
    korlátozzák  az  Alkotmány  61. § (1) bekezdésében  biztosított
    véleménynyilvánítási  szabadságot és a 61.  §  (2)  bekezdésben
    biztosított sajtószabadságot. Véleménye szerint a Bvtvr.-nek  a
    Bvtvr.M  1. §-ával megállapított 37/B. § (1) bekezdése, továbbá
    a  2. §-ával megállapított 118. § (6) bekezdésének, valamint 3.
    §  (2)  bekezdésével  megállapított 122. § (3)  bekezdésének  a
    37/B.  §-ra  utaló része annyiban alkotmányellenes,  amennyiben
    nem   csupán   a  büntetés-végrehajtási  intézet,   illetve   a
    rendőrségi  vagy  katonai fogda rendje és biztonsága  érdekében
    teszi   lehetővé  a  nyilatkozat  közzététele  engedélyezésének
    megtagadását.
        Álláspontja  szerint  szükségtelen – és  ebből  következően
    aránytalan  – a korlátozás az “egyéb bizalmas adat”  közlésének
    megakadályozása   érdekében,   mivel   ebben   az   esetben   a
    véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság korlátozását
    nem   indokolja   egy   másik   alapvető   jog   védelme   vagy
    érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érdek. Ezen  túlmenően
    az  “egyéb bizalmas adat” olyan, a magyar jogrendben ismeretlen
    gyűjtőfogalom,   amely   gyakorlatilag  korlátlan   mérlegelést
    biztosít a döntésre felhatalmazott szerveknek.
        A  köztársasági elnök a Bvtvr. újonnan beillesztett 37/B. §
    (1) bekezdésében felsorolt egyéb korlátozási okokat nem tekinti
    ugyan szükségtelennek, azonban szerinte “a véleményszabadságnak
    és   sajtószabadságnak   a  büntetés-végrehajtás   rendjén   és
    biztonságán kívüli okokból előzetes cenzúrával való korlátozása
    aránytalan, és ezért alkotmányellenes.” Nem lát okot arra, hogy
    a  fogvatartottak  tekintetében “a törvényhozó  az  általánosan
    irányadó    szabályokon   túlmenően   adjon    lehetőséget    a
    véleményszabadság  és  a sajtószabadság  korlátozására  pusztán
    azért, mert fogvatartott személy nyilatkozatáról van szó.”
        Az  indítvány  végül  felhívja a figyelmet  arra,  hogy  az
    aggályosnak tartott szabályok nem alkalmasak teljes mértékben a
    kívánt  cél – a meghatározott adatok nyilvánosságra kerülésének
    megakadályozása – elérésére. A Bvtvr. új 37/B. § (1)  bekezdése
    ugyanis  a  “sajtó  útján”  és nem a  “sajtótermékben”  történő
    közlésre utal.
       
        5.    Az   Alkotmánybíróság   eljárásában   beszerezte   az
    igazságügy-miniszter véleményét is.
       
                                  II.
       
        A     köztársasági    elnök    indítványa    kapcsán     az
    Alkotmánybíróság  által  figyelembe  vett  további  jogszabályi
    rendelkezések a következők:
       
        1. Az Alkotmány rendelkezései:
        “2.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  [...]  demokratikus
    jogállam.
        [...]
        (3)  A  társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen  állami
    szervnek  vagy állampolgárnak a tevékenysége sem  irányulhat  a
    hatalom  erőszakos  megszerzésére vagy gyakorlására,  illetőleg
    kizárólagos   birtoklására.  Az  ilyen  törekvésekkel   szemben
    törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
        “5.  §  A  Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát
    és  hatalmát,  az  ország függetlenségét és  területi  épségét,
    valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait.”
        “8.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  az   ember
    sérthetetlen   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,   ezek
    tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
        (2)   A  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
        “61.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
        (2)   A   Magyar  Köztársaság  elismeri  és  védi  a  sajtó
    szabadságát.”
       
        2.  A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban:
    Stv.) rendelkezései:
        Preambulum:  “A Magyar Köztársaság Alkotmánya biztosítja  a
    sajtószabadságot.  Mindenkinek joga van a sajtó  útján  közölni
    nézeteit,  alkotásait,  amennyiben azok  nem  sértik  a  Magyar
    Köztársaság alkotmányos rendjét.”
        “2.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van
    arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a
    világot érintő kérdésekben. A sajtó feladata – a hírközlés  más
    eszközeivel   összhangban  –  a  hiteles,   pontos   és   gyors
    tájékoztatásról való gondoskodás.
        [...]
        (3)  A  sajtó  segítse elő a társadalmi jelenségek  közötti
    összefüggések megértését.”
        “3.  §  (1) A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat  meg
    bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való  felhívást,
    nem   sértheti  a  közerkölcsöt,  valamint  nem  járhat   mások
    személyhez fűződő jogainak sérelmével.”
        [1997.   X.   31-ig  hatályos]  “15.  §   (3)   Az   ügyész
    indítványára  a  bíróság megtiltja annak a sajtóterméknek  vagy
    sajtóterméknek nem minősülő iratnak a nyilvános közlését, amely
    a  3.  §  (1)  bekezdésébe, valamint a 12.  §  (2)  bekezdésébe
    ütközik.  Az ilyen sajtótermék vagy irat nyilvános közlését  az
    ügyész  azonnal  felfüggesztheti. Az ügyész  nyilvános  közlést
    felfüggesztő  határozata  a  bíróság  érdemi  határozatának   a
    jogerőre emelkedésével veszti hatályát.”
        “20. § E törvény alkalmazásában:
        a)    sajtó:   az   időszaki   lap,   a   rádiózásról    és
    televíziózásról  szóló törvény szerinti műsorszolgáltató  és  a
    hírügynökség;
        b)  sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a  rádió-
    és  a  televízióműsor, a könyv, a röplap és az  egyéb  szöveges
    kiadvány  – ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt  –,  a
    zeneművet,  grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány,  a
    térkép,   a   nyilvános  közlésre  szánt  műsoros   filmszalag,
    videokazetta,  videolemez,  hangszalag  és  hanglemez,  továbbá
    bármely  más  tájékoztatást vagy műsort  tartalmazó,  nyilvános
    közlésre szánt technikai eszköz;
        c) [...]
        d)  nyilvános közlés: a sajtótermék árusítása, szétküldése,
    kézbesítése,   üzletszerű  kölcsönzése,  ingyenes  szétosztása,
    bemutatása   nyilvánosság  előtt,  sugárzása   vagy   vezetékes
    továbbítása;
        e)   tájékoztatás:   tényeknek,   eseményeknek,   hivatalos
    közleményeknek,  beszédeknek,  valamint  az  ezekre   vonatkozó
    véleményeknek, elemzéseknek és értékeléseknek sajtótermék útján
    történő nyilvános közlése;
        f)  időszaki  lap: az a napilap, folyóirat  és  egyéb  lap,
    valamint  ezek  melléklete, amely egy  naptári  évben  legalább
    egyszer   megjelenik,  azonos  címmel  és   tárgykörrel   kerül
    kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel van ellátva,
    és  akár  eredeti szerzői alkotásként, akár átvett fordításként
    az  újságírói,  az írói vagy a tudományos műfaj körébe  tartozó
    írásművet  (hírt,  tudósítást,  cikket,  riportot,  tanulmányt,
    verset,  elbeszélést  stb.), fényképet,  grafikát,  karikatúrát
    vagy rejtvényt közöl.”
       
        3.  A  bűnügyi  és  az  igazságügyi  tájékoztatásról  szóló
    10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet:
        “6.   §  Az  újságíró  az  előzetes  letartóztatásban  levő
    terhelttel   csak   a   nyomozó  hatóság  vagy   az   ügyészség
    felvilágosítás  adására jogosult képviselőjének engedélyével  –
    az   általa   meghatározott  ellenőrzés  mellett  –  folytathat
    beszélgetést.  A  beszélgetés  során  fénykép,  televízió  vagy
    filmfelvétel, illetőleg hangfelvétel (a továbbiakban: felvétel)
    az   engedélyező   hozzájárulásával  készíthető.   A   felvétel
    nyilvánosságra  hozatalához – a Ptk.  80.  §  (3)  bekezdésében
    meghatározott   eseten   kívül  –   a   terhelt   hozzájárulása
    szükséges.”
        “11.  § (1) A bírósági tárgyaláson felvételt készíteni csak
    az eljáró tanács elnökének engedélyével szabad. Az engedély – a
    Ptk.  80. § (3) bekezdésében meghatározott eseten kívül –  csak
    akkor  adható  meg, ha a felvétel nyilvánosságra hozatalához  a
    felvételen  szereplő  és  az eljárásban  részt  vevő  személyek
    hozzájárultak.
        (2)  Az  érintett  személy hozzájárulása  nélkül  felvételt
    készíteni  csak  a  Ptk.  80. § (3) bekezdésében  meghatározott
    esetben szabad, erre az eljáró tanács elnöke adhat engedélyt.”
        “12.  §  A büntetésvégrehajtási intézetben szabadságvesztés
    büntetését   vagy   elzárását  töltő,   illetőleg   szigorított
    őrizetben  levő  személlyel való beszélgetést, a beszélgetésről
    felvétel  készítését a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka
    az   Igazságügyi   Minisztérium  Tudományos  és   Tájékoztatási
    főosztályának   vezetőjével   egyetértésben   engedélyezi.   Az
    engedélyezésre   a   11.   §  (1)-(2)  bekezdését   megfelelően
    alkalmazni kell.”
       
        4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
    (Btk.):
        “41.   §   (1)   A  szabadságvesztést  büntetésvégrehajtási
    intézetben,   fegyház,  börtön  vagy  fogház  fokozatban   kell
    végrehajtani.
        (2)  A  szabadságvesztés végrehajtásának rendjét,  valamint
    az   elítélt   kötelezettségeit  és  jogait  külön   jogszabály
    határozza meg.
        (3)  A  szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelnek  az
    elítéltnek  azok  az  állampolgári  jogai  és  kötelezettségei,
    amelyek   a  büntetés  céljával  ellentétesek,  így  különösen,
    amelyekre a közügyektől eltiltás kiterjed.”
        “137. § E törvény alkalmazásában [...]
        12.  nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtó,  egyéb
    tömegtájékoztatási     eszköz,     sokszorosítás,     illetőleg
    elektronikusan  rögzített információ  távközlő  hálózaton  való
    közzététele útján történő elkövetését is érteni kell,”
       
                                 III.
       
        A  Bvtvr.M.  javaslatának indokolásában,  az  országgyűlési
    vitában,  továbbá  a  köztársasági elnök  indítványában  és  az
    igazságügy-miniszter  nyilatkozatában   hangsúlyt   kapott   az
    Alkotmánybíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága,  illetve  a
    korábban  működött Emberi Jogok Európai Bizottsága  gyakorlata.
    Az    indítványban    vitatott   szabályok   alkotmányosságának
    megítéléséhez  tehát az Alkotmánybíróság maga  is  áttekintette
    irányadó  döntéseit,  továbbá  a strasbourgi  szervek  releváns
    határozatait.
       
        1.  Az  Alkotmánybíróság eddig még nem  vizsgálta  érdemben
    olyan    jogszabályi   rendelkezés   alkotmányosságát,    amely
    kifejezetten   a  fogvatartott  személyek  véleménynyilvánítási
    szabadságával    függ   össze.   Ugyanakkor   több    döntésben
    foglalkozott   egyrészről  a  közlés   szabadságának,   illetve
    speciálisan  a sajtó szabadságának alkotmányossági kérdéseivel,
    másrészről  az államnak a büntető hatalomból adódó jogaival  és
    kötelezettségeivel.  A határozatoknak a jelen  ügyben  releváns
    lényege a következőkben foglalható össze:
        1.1.   Az   Alkotmánybíróság   eddigi   határozataiban    a
    bűncselekménnyé  nyilvánítással összefüggésben  foglalt  állást
    azoknak  – a büntetőjogi felelősségre vonás rendszerébe tartozó
    –  jogszabályoknak az alkotmányosságáról, amelyek korlátozzák a
    véleménynyilvánítási  szabadságot  és  a  sajtószabadságot.   A
    véleménynyilvánítási   szabadság   büntetőjogi   korlátozásának
    alkotmányos   feltételeit  az  Alkotmánybíróság  alapvetően   a
    30/1992.  (V.  26.)  AB  határozatban (ABH  1992,  167.)  és  a
    36/1994.  (VI.  24.) AB határozatban (ABH 1994, 219.)  munkálta
    ki. E két határozatban rögzített elveket alkalmazta a további –
    e  szempontból azonos tárgyú – határozataiban is [12/1999.  (V.
    21.)  AB  határozat,  ABH  1999, 106.;  13/2000.  (V.  12.)  AB
    határozat,  ABH 2000, 61.; 14/2000. (V. 12.) AB határozat,  ABH
    2000, 83.; 18/2000. (VI. 6.) AB határozat, ABH 2000, 117.].
        Az  Alkotmánybíróság  e  határozatokban  is  megfogalmazott
    felfogása   szerint  minden  alkotmányos  alapjog  tekintetében
    fontos    kérdés,   hogy   azokat   lehet-e,   illetve   milyen
    feltételekkel     lehet     megszorítani,     korlátozni.     A
    véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság esetén ez  a
    kérdés  kiemelt  jelentőséget kap,  mivel  ezen  szabadságok  a
    demokratikus  társadalom  alapvető értékei  közé  tartoznak.  A
    szabad  véleménynyilvánítás jogának kitüntetett  szerepe  ugyan
    nem  vezet  arra,  hogy  ez  a jog korlátozhatatlan  lenne,  de
    mindenképpen  azzal  jár, hogy a szabad  véleménynyilvánításhoz
    való  jognak  valójában  igen kevés joggal  szemben  kell  csak
    engednie.  A  véleménynyilvánítási szabadság – mint alkotmányos
    alapjog  – magas értéktartalmából következik, hogy a korlátozás
    alapjául  szolgáló  érdeksérelemnek  különösen  súlyosnak  kell
    lennie.
       
        A  szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak
    érték   és   igazságtartalmára   tekintet   nélkül   védi.    A
    véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátai  vannak  csak;
    addig amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem
    ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett,
    annak   tartalmára  tekintet  nélkül.  Az  Alkotmány  a  szabad
    kommunikációt   –  az  egyéni  magatartást  és   a   társadalmi
    folyamatot – biztosítja. Az egyéni véleménynyilvánítás, a saját
    törvényei    szerint   kialakuló   közvélemény,   és    ezekkel
    kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő  egyéni
    véleményalkotás lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez.
        Az  egyéni  véleménynyilvánítási szabadság szubjektív  joga
    mellett  az  Alkotmány  61.  §-ából következik  a  demokratikus
    közvélemény     kialakulása    feltételeinek    és     működése
    fenntartásának  biztosítására irányuló állami kötelezettség.  A
    véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos  határait  úgy  kell
    meghatároznia, hogy azok a véleményt nyilvánító személy  alanyi
    joga  mellett  a  közvélemény  kialakulásának,  illetve  szabad
    alakításának   a   demokrácia  szempontjából   nélkülözhetetlen
    érdekét  is  figyelembe vegyék. [v.ö.:  30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozat, ABH 1992, 167., 170., 172., 178.].
       
        Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   kiemelkedő
    alkotmányos  érdek  az  állami feladatokat  ellátó  szervek  és
    személyek    tevékenységének   nyilvános    bírálhatósága.    A
    demokratikus  jogállam állami intézményeinek  szabad  bírálata,
    működésük,  tevékenységük kritikája – még ha  az  becsületsértő
    értékítéletek formájában történik is – a társadalom  tagjainak,
    az  állampolgároknak  olyan  alapvető  alanyi  joga,  amely   a
    demokrácia lényegi eleme. [36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH
    1994, 229.]
        1.2.    Az   Alkotmánybíróságnak   kifejezetten   a   sajtó
    szabadságával  összefüggő döntéseiből jelen  ügyben  az  alábbi
    megállapítások kiemelése indokolt:
        A  sajtó  szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia  az
    államnak,   hogy   a   sajtó  a  véleményalkotáshoz   szükséges
    információszerzésnek,      a     véleménynyilvánításnak      és
    véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze. A  sajtónak
    alapvető  szerepe  van  a  véleményalkotás  feltételét   képező
    tájékozódásban.  Az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdése  is  egymás
    mellett tartalmazza a szabad véleménynyilvánításhoz, valamint a
    közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot.
       
        A  sajtószabadságot  elsősorban az állam  tartalmi  be  nem
    avatkozása  biztosítja;  ennek  felel  meg  például  a  cenzúra
    tilalma.  Ezzel  a  tartózkodással az  állam  elvileg  lehetővé
    teszi,  hogy  a  társadalomban meglévő vélemények,  valamint  a
    közérdekű  információk  teljessége megjelenjen  a  sajtóban.  A
    tájékozódáshoz  való jog, vagyis az információszabadság  anyagi
    és eljárási garanciáit az állam elsősorban másutt, az adatokhoz
    való  hozzájutásnál építi ki, nem sajátosan  a  sajtóra,  hanem
    bárkire  nézve. Demokratikus közvélemény azonban csakis  teljes
    körű  és  tárgyilagos tájékoztatás alapján jöhet létre.  [v.ö.:
    37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992., 227., 230-231.]
        A  jelen  ügy megítélése szempontjából irányadó a  20/1997.
    (III.  19.)  AB határozat. E határozat rendelkező  részében  az
    Alkotmánybíróság megállapította, hogy “a sajtóról  szóló  1986.
    évi  II.  törvény 15. § (3) bekezdése részben alkotmányellenes.
    Alkotmányellenes  az,  hogy az ügyész mások  személyhez  fűződő
    jogainak  sérelmére és magánvádas bűncselekmény megvalósulására
    hivatkozva     az     érintettek     akaratától     függetlenül
    indítványozhatja, a bíróság pedig ennek alapján megtilthatja  a
    sajtótermék  vagy  sajtóterméknek nem minősülő  irat  nyilvános
    közlését,   továbbá,  hogy  az  ilyen  sajtótermék  vagy   irat
    nyilvános  közlését  az  ügyész azonnal felfüggesztheti.”  (ABH
    1997, 85.)
        Az  Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy az ügyész  és
    a bíróság támadott döntési jogosultságai nem foglalják magukban
    a   sajtótermék  útján  közölni  szánt  gondolatok  tartalmának
    kötelező  előzetes  közhatalmi  ellenőrzését,  értékelését   és
    minősítését  abból  a  szempontból, hogy  azok  sajtótermékként
    előállíthatóak-e.  Ezért  a támadott  döntési  lehetőségek  nem
    tekinthetők    cenzúrának,   tehát   azok    nem    sértik    a
    sajtószabadsághoz való jogot (ABH 1997, 85., 94.).
       
        1.3.    Az    Alkotmánybíróság   több   –   elsősorban    a
    büntetőeljárási    szabályok    alkotmányosságát    érintő    –
    határozatában  fogalmazta meg az államnak a büntető  hatalomból
    adódó  alkotmányos  jogait  és  kötelezettségeit.  Demokratikus
    jogállamban   a   büntető  hatalom  az  állam  –  alkotmányosan
    korlátozott   –   közhatalmi   jogosítványa   a   bűncselekmény
    elkövetőinek   felelősségre  vonására.  A   bűncselekmények   a
    társadalom jogi rendjének sérelmét jelentik és a büntetés jogát
    az  állam  gyakorolja. A bűnüldözés kizárólagos joga  egyben  a
    büntető igény érvényesítéséről való gondoskodás kötelezettségét
    jelenti,  a  büntetőjogi felelősségre  vonás  egyben  az  állam
    alkotmányos  kötelessége  is.  A  büntető  hatalom   gyakorlása
    szükségképpen  érinti  az  egyének alkotmányos  alapjogait.  Az
    államnak  az Alkotmányból levezethető kötelezettsége indokolja,
    hogy  az állami büntető hatalmat gyakorló szerveknek feladataik
    teljesítéséhez  hatékony eszközeik legyenek,  még  ha  ezek  az
    eszközök,  lényegüket  tekintve,  súlyosan  jogkorlátozóak  is.
    [v.ö.:  40/1993.  (VI.  30.)  AB  határozat,  ABH  1993,  288.;
    715/D/1994. AB határozat, ABH 1997, 584.; 49/1998. (XI. 27.) AB
    határozat, ABH 1998, 372.; 5/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH
    1999,  75.;  19/1999. (VI. 25.) AB határozat, ABH  1999,  150.;
    26/1999. (IX. 8.) AB határozat, ABH 1999, 265.]
       
        Az  állami büntető igény keletkezése és érvényesítése során
    a   bűncselekmény   sértettjének  az  elkövető  megbüntetésével
    kapcsolatos   kívánsága  csak  korlátozott  mértékben   játszik
    szerepet. A bűncselekmények közül az ún. magánvádas ügyek azok,
    ahol az egyébként alkotmányos alapjogokat sértő bűncselekmények
    (pl.   rágalmazás,   becsületsértés,   magántitok   megsértése,
    levéltitok  megsértése) miatti büntető igény érvényesítését  az
    állam  átengedi a sértettnek [40/1993. (VI. 30.) AB  határozat,
    ABH 1993, 288., 289-290.].
       
        Az  Alkotmánybíróság a büntetés-végrehajtás alkotmányossági
    kérdéseit  a  büntetés-végrehajtási  bíró  határozatai   elleni
    jogorvoslati  joggal összefüggésben vizsgálta.  Megállapította,
    hogy  a  büntető  hatalom az egyént érintően legmarkánsabban  a
    büntető    felelősségre   vonás   e   szakaszában   érvényesül.
    Kétségtelen,  hogy az alapvető emberi jogokba való  beavatkozás
    jogalapját a büntetőeljárásban meghozott jogerős ítélet teremti
    meg,   a   tényleges  korlátozás,  a  beavatkozás   azonban   a
    végrehajtás menetében történik. Az egyének helyzetében  jogilag
    ugyan az elítélés, ám ténylegesen a végrehajtás ténye váltja ki
    az  érzékelhető  változást [5/1992. (I. 30.) AB határozat,  ABH
    1992, 27., 31.].
       
        2.  A  véleménynyilvánítási szabadság biztosítását a magyar
    államra  kötelezővé tevő nemzetközi egyezmények, így  az  1976.
    évi   8.   törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  Polgári   és
    Politikai  Jogok  Nemzetközi Egyezségokmánya  (a  továbbiakban:
    Egyezségokmány),  valamint  az  emberi  jogok  és  az  alapvető
    szabadságok  védelméről szóló, az 1993.  évi  XXXI.  törvénnyel
    kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) meghatározzák
    a  véleménynyilvánítási szabadság korlátozhatóságának  tartalmi
    feltételeit.
       
        2.1. Az Egyezségokmány 19. Cikkének 3. bekezdése szerint  a
    szabad  véleménynyilvánítás  tartalmaként  “a  2.  bekezdésében
    meghatározott  jogok gyakorlása különleges  kötelességekkel  és
    felelősséggel   jár.  Ennélfogva  az  bizonyos  korlátozásoknak
    vethető  alá, ezek azonban csak olyanok lehetnek,  amelyeket  a
    törvény kifejezetten megállapít és amelyek
        a)  mások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása,
    illetőleg
        b)  az állambiztonság vagy a közrend, a közegészség vagy  a
    közerkölcs védelme érdekében szükségesek.”
        Az   Egyezmény   10.   Cikkének  2.  pontja   előírja:   “E
    kötelezettségekkel  és  felelősséggel együtt  járó  szabadságok
    gyakorlása  a törvényben meghatározott olyan alakszerűségeknek,
    feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak  vethető  alá,
    amelyek  szükséges intézkedéseknek minősülnek egy  demokratikus
    társadalomban  a  nemzetbiztonság,  a  területi  integritás,  a
    közbiztonság,  a  zavargás  vagy  bűncselekmény  megelőzése,  a
    közegészség  vagy az erkölcsök védelme, mások jó  hírneve  vagy
    jogai     védelme,    a    bizalmas    információ    közlésének
    megakadályozása,  a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának
    fenntartása céljából.”
        Az  Alkotmánybíróság  több  határozatában  is  elemezte  az
    Egyezmény   10.   cikke  tekintetében  kialakult   joggyakorlat
    irányadó  lényegét  [így legutóbb pl.:  13/2000.  (V.  12.)  AB
    határozat,  ABH 2000, 62.; 14/2000. (V. 12.) AB határozat,  ABH
    2000, 83.; 18/2000. (VI. 6.) AB határozat, ABH 2000, 117.].
        Eszerint  a  Bíróság határozataiban visszatérően emlékeztet
    arra,  hogy  a  véleménynyilvánítás szabadsága  a  demokratikus
    társadalom   egyik   lényeges   vonása,   és   nemcsak    olyan
    információkra  vagy  eszmékre alkalmazandó,  amelyek  kedvezően
    fogadtatnak,  avagy  amelyeket  ártatlannak  vagy   közömbösnek
    tekintenek,  de  azokra  is, amelyek támadnak,  sokkolnak  vagy
    nyugtalanítanak.   A   véleménynyilvánítás   szabadsága   alóli
    kivételeket   szűken  kell  értelmezni  és  a   korlátozásoknak
    meggyőző módon kell megalapozottnak lenniük.
        Ezek  az  elvek különösen fontosak a sajtó tekintetében.  A
    média  feladata  valamennyi közérdekű kérdésről információk  és
    eszmék,  gondolatok közlése, ugyanakkor a társadalom  tagjainak
    is   joga,   hogy   hozzájussanak   ezekhez.   A   Bíróság    a
    véleménynyilvánítási  szabadság védelmében  elismerte  azt  is,
    hogy  a közlés szabadsága – különösen újságírók esetében,  azon
    lényegi   szerep   miatt,  amelyet  a  sajtó   a   demokratikus
    társadalomban  betölt  –  magában  foglalja  a  bizonyos   fokú
    túlzások,   sőt  provokatív  módszerek  alkalmazását   is.   Az
    Egyezmény  nem  tiltja  meg  a  véleménynyilvánítási  szabadság
    előzetes  korlátozását, ez azonban a Bíróság részéről a  lehető
    leggondosabb vizsgálatot igényli. Különösen érvényes ez a média
    területén. A hír múló érték (“romlandó áru”), és nyilvánosságra
    hozatalának  –  még ha rövid időre is történő  -  késleltetése,
    akadályozása,  az értéke és az iránta megnyilvánuló  érdeklődés
    teljes elvesztésének kockázatával jár.
        A    Bíróság    esetjoga   azt   is   mutatja,    hogy    a
    véleménynyilvánítás    szabadságát    korlátozó    intézkedések
    meghatározásában  a nemzeti hatóságoknak viszonylag  széleskörű
    mozgásterük van. Ennek alapja, hogy a nemzeti hatóságok  jobban
    meg  tudják  ítélni  a korlátozások szükségességét.  A  nemzeti
    hatóságok  mérlegelése  ugyanakkor európai  ellenőrzés  mellett
    történik.  Ez az ellenőrzés kiterjed mind a jogi szabályozásra,
    mind  pedig  annak a konkrét esetben való alkalmazására.  Végső
    fokon  a  Bíróságnak  van hatásköre annak eldöntésére,  hogy  a
    korlátozás  összeegyeztethető-e a 10. cikk védelme  alatt  álló
    véleménynyilvánítási szabadsággal vagy nem.
       
        2.2.   Az  Egyezmény  –  eltérően  az  Egyezségokmány   10.
    cikkétől – nem tartalmaz kifejezett rendelkezéseket a büntetés-
    végrehajtásra.  A  Bizottság azonban már 1962-ben  egyértelművé
    tette:  jóllehet  a  kérelmező  azért  van  bebörtönözve,  mert
    bűncselekményével egy másik ember legalapvetőbb jogait sértette
    meg,  ez  a  tény önmagában még egyáltalán nem fosztja  meg  az
    elítéltet  azoktól a jogoktól és szabadságoktól,  amelyeket  az
    Egyezmény szavatol.
        A  jelen ügyben az Alkotmánybíróság a fogvatartottak  és  a
    média közötti kapcsolat korlátozásának szempontjából tekintette
    át   a   Bíróság   és  a  Bizottság  döntéseit.   Mindenekelőtt
    megállapítható,  hogy  a Bizottság a Bírósághoz  olyan  ügyeket
    továbbított,  amelyekben a fogvatartott és a  külvilág  közötti
    kommunikáció,  ezen  belül  pedig a  fogvatartott  és  a  sajtó
    közötti kapcsolat korlátozását nem a 10. cikk, hanem a 8.  cikk
    megsértéseként vizsgálták, még akkor is, ha a kérelmező  a  10.
    cikk megsértését is állította.
       
        Az   Egyezmény   8.   cikkének  releváns   rendelkezése   a
    következő:
        “1.  Mindenkinek  joga  van arra,  hogy  [...]  levelezését
    tiszteletben tartsák.
        2.   E   jog   gyakorlásába  hatóság  csak   a   törvényben
    meghatározott,  olyan esetekben avatkozhat be,  amikor  az  egy
    demokratikus  társadalomban a nemzetbiztonság,  a  közbiztonság
    vagy  az  ország  gazdasági  jóléte  érdekében,  zavargás  vagy
    bűncselekmény  megelőzése,  a  közegészség  vagy  az  erkölcsök
    védelme,   avagy  mások  jogainak  és  szabadságainak   védelme
    érdekében szükséges.”
        A  Bíróság  gyakorlata szerint amennyiben  azt  sérelmezik,
    hogy  az  információknak vagy eszméknek levelezés útján történő
    közlésébe avatkozott be az állam, úgy a 8. cikk lex speciális a
    10.  cikkhez  képest. A Bíróság ugyanis az ügyben legtipikusabb
    jogra  koncentrál, így, ha a 8. cikk megsértését  megállapítja,
    akkor – mint szükségtelent – elhárítja a 10. cikk sérelmének  a
    vizsgálatát.   Ugyanakkor  a  Bíróság   a   8.   cikk   sérelme
    tekintetében ugyanazokat a mérlegelési szempontokat  alkalmazza
    mutatis mutandis, amelyeket a 10. cikk vizsgálatára kialakított
    az  ún.  Sunday Times ügyben [Eur. Court H.R. Sunday  Times  v.
    United Kingdom judgment of 26 April 1979, Series A no. 30.].
       
        Ennek   megfelelően  a  fogvatartottak  levelezésébe   való
    beavatkozás  lehetséges okait és módjait a véleménynyilvánítási
    szabadság  korlátozásának  körében  kimunkált  követelményeknek
    megfelelő   jogszabályban  kell  előírni:  olyan  pontosan   és
    részletesen,  hogy  az  egyén ahhoz  igazíthassa  magatartását,
    képes legyen – amennyiben szükséges, megfelelő segítséggel – az
    adott  körülményeknek  megfelelő mértékben  előre  látni,  hogy
    magatartása milyen következményekkel jár. Ugyanakkor a  Bíróság
    elismeri,   hogy  kell  hagyni  bizonyos  teret   a   hatóságok
    mérlegelésének  is,  mivel az abszolút pontosságra  törekvés  a
    szabályozás  rugalmatlanságához vezet. A Bíróság  azonban  több
    ügyben az Egyezmény sérelmét úgy állapította meg, hogy már  nem
    is  bocsátkozott  a 8. cikk 2. bekezdése további  feltételeinek
    vizsgálatába,  mivel megítélése szerint a jogszabály  túl  nagy
    mérlegelési lehetőséget hagyott a hatóságnak, nem jelölte ki  a
    még    racionálisan   elvárható   pontossággal   az   elítéltek
    levelezésének  cenzúrázásával kapcsolatos  hatósági  diszkréció
    terjedelmét  és gyakorlásának módját [Eur. Court H.R.  Calogero
    Diana  v. Italy judgment of 21 October 1996, Reports 1996-V,  §
    32-33;  Eur.  Court H.R. Domenichini v. Italy  judgment  of  21
    October  1996,  Reports  1996-V,  §  32-33;  Petra  v.  Romania
    judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VII, §§ 37-40; Eur.
    Court H.R. Labita v. Italy judgment of 6 April 2000].
       
        A  Bíróság  álláspontja szerint az elítéltek  levelezésének
    ellenőrzése    önmagában    nem    összeegyeztethetetlen     az
    Egyezménnyel;  a levelek visszatartása azonban  a  demokratikus
    társadalomban  csak  akkor  minősíthető  szükségesnek,   ha   a
    hatósági  beavatkozás nyomós társadalmi szükségletből  történik
    és  arányban van az elérni kívánt törvényes céllal  [v.ö.  Eur.
    Court  H.R. Silver and Others v. United Kingdom judgment of  25
    March  1983, Series A no. 61.]. Ugyanakkor a Bíróság  elismeri,
    hogy  figyelemmel  kell  lenni  a  börtönbüntetés  szokásos  és
    ésszerű   igényeire   is.   A  “zavargás   vagy   bűncselekmény
    megelőzése”  például a beavatkozás szélesebb  eszköz-rendszerét
    is  igazolhatja az elítéltek esetében, mint a szabad embereknél
    [Eur.  Court  H.R.  Golder v. United  Kingdom  judgment  of  21
    February  1975,  Series  A  no. 18.].  A  hatósági  beavatkozás
    fokozottabban megengedhető a bűncselekmény megelőzése érdekében
    az   előzetes   letartóztatottaknál  is,   mivel   nagyobb   az
    összebeszélés kockázata [Eur. Court H.R. Schönberger and Durmaz
    v.  Switzerland judgment of 24 May 1988, Series  A  no.137.,  §
    25]. Lényegében ugyanezeket az elveket alkalmazta a Bíróság más
    hasonló  ügyekben  is  [Eur. Court H.R. Campbell  and  Fell  v.
    United Kingdom judgment of 28 June 1984, Series A no. 80.; Eur.
    Court  H.R.  Boyle and Rice v. United Kingdom  judgment  of  27
    April  1988,  Series  A no.131.; Eur. Court  H.R.  McCallum  v.
    United Kingdom judgment of 30 August 1990, Series A 183.;  Eur.
    Court  H.R.  Campbell v. United Kingdom judgment  of  25  March
    1992, Series A no. 233.].
       
        Az  elítélt  –  média  kapcsolat és a  véleménynyilvánítási
    szabadság  összefüggései hasonló megítélés alá estek azokban  a
    ügyekben,     amelyekben    a    kérelmeket     a     Bizottság
    elfogadhatatlannak találta és így nem kerültek a Bíróság elé.
       
        A    Reeve   v.   Netherlands   ügyben   hozott   elutasító
    határozatban    (No.    14869/89,   8/6/1990)    a    Bizottság
    megállapította,   hogy   az  elítélt   és   a   média   közötti
    kapcsolatfelvétel  megtagadása az elítélt  véleménynyilvánítási
    szabadságának  korlátozását jelenti. A Bizottság  hangsúlyozta:
    egyensúlyt  kell teremteni a társadalom érdeke  és  az  elítélt
    azon jogának korlátozása között, hogy információt közöljön.  Az
    adott  ügyben  az  engedély  megtagadását  a  börtön  rendjének
    fenntartása érdekében, és a “zavargás megelőzése” céljából –  a
    demokratikus   társadalomban  is  –  szükséges  beavatkozásként
    ismerte el.
       
        A   Bamber   v.   United  Kingdom  ügyben  (No.   33742/96,
    11/9/1997)   a   Bizottság   a   médiával   telefonon   történő
    kapcsolattartás  korlátozottságát,  mint  a  kommunikáció   egy
    meghatározott  formáját  vizsgálta. A  Bizottság  emlékeztetett
    arra, hogy a véleménynyilvánítási szabadság nem kívánja meg  az
    államtól,  hogy  az  egyénnek általános és minden  kötöttségtől
    mentes  hozzáférési jogot biztosítson adott  médiumhoz  vagy  a
    kommunikáció  adott  eszközéhez. A  véleménynyilvánítási  jogba
    való beavatkozásnak tekintendő azonban, ha az állam az egyént a
    médiával  való  kapcsolat olyan eszközében  akadályozza,  amely
    egyébként   rendelkezésére  állna.  Annak  ellenére,   hogy   a
    szabályozás a kérelmezőt nem zárta el a levelezés útján történő
    kommunikációtól, és lehetőséget adott – megszabott  körülmények
    között    –   interjú   adására   is,   a   telefonon   történő
    kapcsolattartás  korlátozását  a  Bizottság   a   10.   cikkben
    biztosított jogokba való beavatkozásnak tekintette.
       
        A  korlátozás szükségességének vizsgálatánál a Bizottság  a
    Bíróság  gyakorlatában  kimunkált  szempontokat  alkalmazta.  A
    bepanaszolt  állam  azért vonta meg az elítéltek  jogát  ahhoz,
    hogy   a   médiával  telefonon  tartsák  a  kapcsolatot,   mert
    gyakorlatilag       kivitelezhetetlennek       találta        a
    telefonbeszélgetések hatékony ellenőrzését,  továbbá,  mert  az
    elítélt   közvetlen   megnyilatkozása   a   telefon-kapcsolaton
    keresztül   fokozott  fájdalmat  okozhat  az  áldozatoknak   és
    családjuknak.  A  Bizottság álláspontja szerint  az  áldozatok,
    illetve családjuk esetleges fájdalma nem szükségképp igazolja a
    korlátozás olyan mértékét, ami megakadályozza, hogy az  elítélt
    telefonon   keresztül  szerepeljen  a  médiában.  A   Bizottság
    nemleges  állásfoglalását egyedül az indokolta, hogy elfogadta:
    a   büntetés-végrehajtás   szervezete   számára   gyakorlatilag
    megoldhatatlan  a  médiával történő korlátlan  telefonkapcsolat
    ellenőrzése.    A   Bizottság   emlékeztetett   a    korlátozás
    szükségessége  tekintetében a Bíróság részéről a Golder  ügyben
    kialakított  és  a  Silver ügyben megerősített  álláspontra:  a
    korlátozás    mérlegelésénél   figyelemmel   kell    lenni    a
    szabadságvesztés  büntetés  általános  és  ésszerű   igényeire,
    továbbá  arra,  hogy  az  elítéltek kommunikációjának  tartalma
    feletti    bizonyos    mértékű   ellenőrzés    önmagában    nem
    összeegyeztethetetlen az Egyezménnyel. A  Bizottság  elfogadta,
    hogy  az  ellenőrzés olyan eszközének van csak  értelme,  amely
    valóban hatásos.
       
        2.3.   A   jelen   vizsgálat   szempontjából   releváns   a
    köztársasági  elnök  által is hivatkozott “Vereniging  Weekblad
    Bluf!”  ügyben a Bíróság nem fogadta el a Bizottság véleményét,
    miszerint a 10. cikk kizárná a nyomtatott anyagok elkobzását és
    a  terjesztésből kivonását már akkor, amikor még nem indult meg
    az érintett személy ellen büntetőeljárás. A Bíróság álláspontja
    szerint  a  nemzeti hatóságoknak lehetővé kell  tenni,  hogy  a
    titkos  adatok egyébként büntetendő feltárását megakadályozzák.
    A Bíróság a demokratikus társadalomban szükséges intézményeknek
    ismerte el a nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint elismerte
    az állam jogát arra, hogy ezen intézményeken keresztül megvédje
    magát  olyan  egyének  és csoportok működésével  szemben,  akik
    kísérletet  tesznek  a  demokratikus társadalom  alapértékeinek
    aláásására.  A Bíróság – e kérdésben egyezően a Bizottsággal  –
    elfogadta,  hogy  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  működéséről
    szóló  információk feltárásának megelőzése magas fokú  védelmet
    élvez   [Eur.  Court  H.R.  “Vereniging  Weekblad   Bluf!”   v.
    Netherlands  judgment of 25 August 1994, Series A  no.  306-A.,
    §32. 35-36., 40.].
       
                                  IV.
       
        Az   Alkotmánybíróság   az  alábbiak   szerint   osztja   a
    köztársasági elnök alkotmányossági aggályait:
        Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  Bvtvr.-nek  a
    Bvtvr.M. 1. §-ával beiktatott 37/B. § (1) bekezdése, továbbá  a
    2.  §-ával beiktatott 118. § (6) bekezdésének, és a  3.  §  (2)
    bekezdésével megállapított 122. § (3) bekezdésének a 37/B. §-ra
    utaló része sérti
        a)  az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel az
    Alkotmány   61.   §  (1)  és  (2)  bekezdésében   meghatározott
    véleménynyilvánítási és sajtószabadságot azzal, hogy
        –  szükségtelenül  és aránytalanul teszi megakadályozhatóvá
    a fogvatartottak nyilatkozatának közlését a közbiztonság, mások
    jóhírneve  vagy személyhez fűződő jogainak védelme,  a  bűnözés
    megelőzése,    továbbá    a   szolgálati    titok    közlésének
    megakadályozása érdekében,
        –  szükségtelenül  és aránytalanul teszi megakadályozhatóvá
    az  előzetesen  letartóztatott  nyilatkozattételi  lehetőségét,
    amikor  a  nyilatkozat  megakadályozását sem  a  büntetőeljárás
    feladatának  megvalósítása, sem pedig  a  büntetés-végrehajtási
    intézet rendje vagy biztonsága nem indokolja;
       
        b)  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében normatív tartalommal
    meghatározott  jogállamiság lényegi elemét képező  jogbiztonság
    követelményét azzal, hogy
        –  a  fogvatartott sajtó útján történő nyilatkozattételéről
    szól és annak korlátozását teszi lehetővé,
        – a korlátozás okai között szerepel az egyéb bizalmas adat
    közlésének megakadályozása.
       
        Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  alkotmányos
    alapjogok  és  a  jogbiztonság előbbiek szerinti  sérelmét  nem
    ellensúlyozzák,  így  a  korlátozást nem  teszik  alkotmányosan
    elfogadhatóvá a Bvtvr.-be a Bvtvr.M. 1. és 2. §-ával beiktatott
    eljárási, és ezen belül a jogorvoslati szabályok sem.
       
        1.  Az  állam  büntető  hatalmának önkényével,  túlsúlyával
    szemben   az   egyént  védő  alkotmányos  értékek  történetileg
    elsősorban  a  büntetőjogra és a büntetőeljárásra fogalmazódtak
    meg  és  váltak  – különböző részletességgel –  az  alkotmányok
    részeivé.  Ez  azonban  nem  jelenti a  büntetés-végrehajtásban
    megnyilvánuló állami büntető hatalom korlátlanságát, a bűnösnek
    talált  és  büntetésre ítélt egyén teljes kiszolgáltatottságát.
    Az  elítélt nem tárgya a büntetés-végrehajtásnak, hanem alanya,
    akinek   jogai   és  kötelezettségei  vannak.  Jogainak   egyik
    csoportját  a büntetés végrehajtása során is korlátozás  nélkül
    vagy  módosulással  továbbélő alkotmányos  alapjogok  alkotják,
    másik  csoportját  pedig  a  büntetés,  illetve  a  büntetőjogi
    intézkedés végrehajtásának tényéből és körülményeiből keletkező
    sajátos végrehajtási jogok.
        A   büntetés-végrehajtás  alkotmányos   kereteinek   szélső
    értékeit   egyrészről   az  emberi  méltósághoz,   a   személyi
    biztonsághoz  való  jog, másrészről a kínzásnak,  a  kegyetlen,
    embertelen, megalázó bánásmódnak és büntetésnek tilalma  jelöli
    ki.  Ezen  belül a jogállamiságból, valamint az alapvető  jogok
    lényeges   tartalmának   korlátozására  vonatkozó   alkotmányos
    tilalomból  vezethető le, hogy a büntetések és az  intézkedések
    végrehajtása  címén  az  állam milyen mértékben  avatkozhat  az
    egyén életébe, korlátozhatja alapjogait és szabadságát.
       
        Az  alkotmányos alapjogok között vannak olyanok,  amelyeket
    a  fogvatartás végrehajtása egyáltalán nem érinthet. Ilyen  pl.
    az  élethez  és  az emberi méltósághoz való jog. A  fogvatartás
    lényegéből  következően kizárt a személyi szabadság,  a  szabad
    mozgás  és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga.  A
    végrehajtás  által nem érintett és a végrehajtás lényege  miatt
    szükségképpen kizárt jogok között helyezhetők el a  fogvatartás
    során  továbbélő, de módosuló alapjogok. A véleménynyilvánítási
    szabadság ezek közé, a büntetés-végrehajtás során továbbélő, de
    a büntetés-végrehajtás ténye és körülményei miatt szükségképpen
    módosuló  alapjogok  közé tartozik. A fogvatartás  végrehajtása
    miatti  alapjog-korlátozás alkotmányosságát az Alkotmánybíróság
    jelen   ügyben   is   a  gyakorlatában  kialakított,   az   ún.
    szükségességi teszt alapján ítéli meg.
       
        Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint  az  állam
    akkor  nyúlhat  az  alapjog korlátozásának eszközéhez,  ha  azt
    másik  alapvető  jog vagy szabadság védelme vagy érvényesülése,
    avagy  egyéb  alkotmányos  érték  védelme,  illetve  valamilyen
    alkotmányos cél indokolja, továbbá, ha a védelem, illetve a cél
    más   módon   nem   érhető   el.  Az   alapjog   korlátozásának
    alkotmányosságához   az  is  szükséges,   hogy   a   korlátozás
    megfeleljen az arányosság követelményének; az elérni kívánt cél
    fontossága  és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem  súlya
    megfelelő   arányban  legyenek  egymással.  A   törvényhozó   a
    korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
    tartalmának korlátozása, ha az kényszerítő ok, nyomós  közérdek
    nélkül  történik, vagy ha a korlátozás súlya az  elérni  kívánt
    célhoz  képest aránytalan [ld. legutóbb: 18/2000. (VI.  6.)  AB
    határozat, ABH 2000, 117., 123.].
       
        A     fogvatartottak     sajtónyilatkozatainak     előzetes
    engedélyezési   eljáráshoz  kötése  kettős  korlát:   egyszerre
    jelenti   a   fogvatartottak  közlési  jogának   és   a   média
    szabadságának,   ezen  keresztül  pedig  a  társadalom   tagjai
    információhoz való jogának korlátozását. Ez mindkét  esetben  a
    véleménynyilvánítási  szabadságon  belül  is   a   demokratikus
    társadalom  szempontjából olyan kiemelkedő értékeket  érinthet,
    amelyek  az  Alkotmánybíróság részéről az  alapjogi  korlátozás
    szükségességének   és   arányosságának   szigorú    vizsgálatát
    indokolják.  Ezért az Alkotmánybíróság – a véleménynyilvánítási
    és    a    sajtószabadság   korlátozhatóságáról    az    eddigi
    határozataiban kifejtettekhez képest – további szempontokat  is
    figyelembe vett.
        A     fogvatartottak    véleménynyilvánítási     szabadsága
    korlátozhatóságának    megítélésénél    az     Alkotmánybíróság
    figyelemmel volt az Egyesült Nemzetek Szervezete intézményeinek
    keretében  kialakított, a fogvatartottak bánásmódjára vonatkozó
    minimális  standard szabályok, és az Európa  Tanács  Miniszteri
    Bizottságának  ajánlásaira is. Az ezek  alapján  megfogalmazott
    európai   büntetés-végrehajtási   politika   alaptételei   közé
    tartozik,  hogy  a  fogva tartás körülményeit  –  a  biztonsági
    igények által behatárolt módon – közelíteni kell a szabad  élet
    körülményeihez.  A  szabadságvesztés  büntetés  végrehajtása  a
    büntetés  jellegéből következően természetesen  több  alapjogot
    érint,  a  jogok  korlátozása során azonban  törekedni  kell  a
    társadalom  védelme érdekében feltétlenül szükséges,  minimális
    mértékre.
       
        A    modern   büntetés-végrehajtási   rendszerek   előnyben
    részesítik a társadalomtól elszigeteléssel szemben a társadalmi
    integrációt.   A   büntetés-végrehajtási   intézmények   szoros
    kapcsolatban állnak a környezetükkel, szükségtelennek tartják a
    fogvatartottak   külvilággal  való   kapcsolatának   széleskörű
    korlátozását. Ezt a felfogást tükrözi több évtizede a  hatályos
    magyar szabályozás is, amelyet legutóbb 1993-ban igazítottak  a
    nemzetközi  követelményekhez  [1993.  évi  XXXII.  törvény].  A
    szabadságvesztés   végrehajtása  az  elkövetett   bűncselekmény
    súlya,  a  büntetés  mértéke és az elítélt előélete  szerint  a
    bíróság  által  meghatározott különböző szigorúságú  fokozatban
    (fegyház, börtön, fogház) történik. Az egyes fokozatokban ugyan
    eltérő az elítélt elkülönítése a külvilágtól, ez azonban csupán
    abban  jelent  különbséget, hogy az elítélt  elhagyhatja-e,  ha
    igen,   milyen  feltételekkel  és  gyakorisággal  a   büntetés-
    végrehajtási  intézetet. A külvilággal egyéb módon  fenntartott
    kapcsolatokra,   így   a   média  útján  történő   informálódás
    lehetőségére,  a  levelezésre, a látogató fogadására  vonatkozó
    szabályok  nem  térnek el. Ezek a jogok csupán  a  legsúlyosabb
    fegyelmi  büntetés, a rövid időre és bírói kontroll  lehetősége
    mellett  kiszabható  magánelzárás tartalmaként  korlátozhatóak.
    [Btk. 41-46. §; Bvtvr. 24. §, 25. § (2) bekezdés, 26-28. §, 42-
    43.  §]  A  kapcsolat-tartásnak  e  szabályai  nem  térnek   el
    lényegesen  az elzárást töltő esetében sem [Bvtvr. 122.  §  (3)
    bekezdés,  124.  §]. Az előzetesen letartóztatott  személyeknél
    azonban a büntetőeljárás eredményességéhez fűződő érdek további
    korlátozást  indokolhat a levelezésben és a látogató-fogadásban
    [Bvtvr. 118. § (2) bekezdés].
       
        A  fogvatartottak számára a média elérhetősége és  a  média
    útján történő megnyilvánulás lehetősége fontos szerepet tölthet
    be  a  börtön  és  a  társadalom közötti kapcsolattartásban,  a
    büntetés   letöltése  utáni  beilleszkedésben,   a   társadalmi
    reintegráció  elősegítésében. A média-kapcsolatnak  jelentősége
    lehet   a   külvilág   iránti  érdeklődés   fenntartásában,   a
    személyiség,  az  önértékelés, az  önbecsülés  megőrzésében,  a
    szabadságelvonással       szükségképpen       együtt       járó
    kiszolgáltatottsági érzés csökkentésében, esetenként a felbomló
    családi  kötelékek  és  egyéb szociális kapcsolatok  pótlásában
    vagy  helyreállításában.  Fontos, hogy a  büntetés-végrehajtási
    szabályokban biztosított informálódáshoz való jog [Bvtvr. 36. §
    (1)  bekezdés  m)  pont]  ne  csak egyoldalú  legyen,  hanem  a
    fogvatartottnak lehetősége legyen bekapcsolódni a kommunikációs
    folyamatba.  A  fogvatartott-média  kapcsolat  által   nyújtott
    nyilvánosság   egyik  eszköz  lehet  a  fogvatartott   jogainak
    védelmében, sérelmeinek orvoslásában.
       
        A    média    szabadságának    a    büntetés-végrehajtással
    összefüggésben  különleges  jelentőséget  ad,  hogy  az  állami
    büntető hatalom tényleges érvényesülésének a nyilvánosság  elől
    jórészt  elzárt  területéről tudósít.  A  büntetés-végrehajtási
    szervezet  állami,  fegyveres  rendvédelmi  szerv.  Működésének
    irányítását a Kormány az igazságügy-miniszter útján  gyakorolja
    [1995. évi CVII. törvény], tevékenységének törvényessége felett
    pedig  az ügyészség gyakorol felügyeletet [Alkotmány 51. §  (2)
    bekezdés].  A személyes szabadságtól megfosztásra feljogosított
    állami    szervezetnek   a   nyilvánosság   részéről    történő
    ellenőrizhetősége és bírálhatósága, működésének  megismertetése
    és  elfogadtatása  alapvetően fontos érdek mind  a  társadalom,
    mind pedig a fogvatartottak számára.
       
        Ugyanakkor  figyelemmel kell lenni arra, hogy  a  büntetés-
    végrehajtási  szervezet  az államnak a  társadalommal  szembeni
    alkotmányos  kötelezettségét  teljesíti  a  szabadságelvonással
    járó     büntetések    és    intézkedések    (szabadságvesztés,
    kényszergyógykezelés,    kényszergyógyítás),     valamint     a
    büntetőeljárási  kényszerintézkedések (előzetes  letartóztatás,
    ideiglenes  kényszergyógykezelés),  illetve  az  elzárás  és  a
    külföldiek   esetében   alkalmazható  idegenrendészeti   őrizet
    ellátásával.  Az  Alkotmányban egyébként külön  nem  nevesített
    büntetés-végrehajtási szervezetnek mind a  társadalommal,  mind
    pedig  a fogvatartottakkal szemben feladatai és kötelezettségei
    vannak.   A   büntetés-végrehajtási  szervezet  felelőssége   a
    fogvatartott-társadalom   belső  rendjének   és   biztonságának
    fenntartása, a büntetések és az intézkedések sajátos  céljainak
    megvalósítása.
       
        Az  Alkotmánybíróság ezen szempontok mérlegelése alapján  a
    következőket állapította meg:
        1.1.  Nem  sérti  a  véleménynyilvánítás szabadságát  és  a
    sajtószabadságot  önmagában  az,  hogy  a  fogvatartottaknak  a
    médiával való kapcsolata szabályozás és ellenőrzés alatt áll. A
    fogvatartás  alapjául szolgáló büntetések: a  szabadságvesztés-
    büntetés    és    az   elzárás,   illetve   a   büntetőeljárási
    kényszerintézkedés:   az  előzetes  letartóztatás   okához   és
    lényegéhez    nem   csupán   a   személyes   szabadságtól,    a
    mozgásszabadságtól   való   megfosztás   tartozik,   hanem    a
    külvilággal  való  érintkezés szabályozásának szükségessége  és
    ellenőrzésének esetenkénti vagy folyamatos lehetősége  is.  Más
    kérdés, hogy az ellenőrzés egyes esetekben (pl. a védővel  való
    kapcsolatban) sajátos elbírálást igényel.
       
        1.2.  A  fogvatartás önmagában nem lehet oka  és  alapja  a
    véleménynyilvánítási    szabadság    és    a     sajtószabadság
    korlátozásának,  azaz  önmagában  sem  az,  hogy  bűncselekmény
    elkövetése  miatt  szabadságvesztést vagy  szabálysértés  miatt
    elzárást hajtanak végre, sem pedig az, hogy szabadságvesztéssel
    fenyegetett bűncselekmény alapos gyanúja miatt folyamatban lévő
    büntetőeljárásban  előzetes letartóztatást  rendeltek  el,  nem
    alapozza  meg  a véleménynyilvánítás szabadságának  szűkítését,
    vagy   szélesebb  korlátozásának  lehetőségét.   A   társadalom
    törvényben  rögzített  normáit  megszegő  személy  büntetőjogi,
    illetve a szabálysértési felelősségre vonása nem alapozza meg a
    véleménynyilvánítási  szabadság  eltérő  mércéjét.  Nem   lehet
    kisebb   a   közlési  szabadság  pusztán  azért,  mert   valaki
    megsértette  a  büntetéssel fenyegetett jogszabályi  tilalmakat
    vagy előírásokat.
       
        1.3.   A  fogvatartott  véleménynyilvánítási  szabadságának
    módosulása, a fogvatartott és a média kapcsolatának sajátossága
    a  fogvatartottak  és  a társadalom szabad tagjainak  tényleges
    helyzetében  meglévő  –  természetesen  az  előbbiek   jogsértő
    magatartására,   illetve   e   magatartás   alapos    gyanújára
    visszavezethető – valóságos eltérésen alapszik. A  fogvatartást
    végrehajtó   szervezetnek  a  feladatai   által   meghatározott
    intézményi,  működési  és  biztonsági  érdekei  megkívánják  és
    szükségessé teszik a fogvatartott és a média közötti  kapcsolat
    bizonyos   fokú  ellenőrzését,  aminek  menetében  a  büntetés-
    végrehajtási szervezet tagja megismeri a nyilvánosságnak  szánt
    közlés,    információ    tartalmát.   A    véleménynyilvánítási
    szabadságnak és a sajtószabadságnak magas alkotmányos értékéből
    azonban  az  következik, hogy az így megismert tartalmú  közlés
    csak akkor legyen visszatartható, amikor annak a nyilvánosságra
    kerülése súlyos következményre vezetne.
       
        1.4.  Az Alkotmánybíróság – a köztársasági elnök indítványa
    által  meghatározott körben – a Bvtvr.-be a Bvtvr.M. 1.  §-ával
    beiktatott  37/B.  § (1) bekezdésében felsorolt  okok  közül  a
    véleménynyilvánítási-,    és    sajtószabadság    alkotmányosan
    elfogadható  korlátjaként ismeri el a nemzetbiztonság  védelmét
    és  az  államtitok  közlésének  megakadályozását.  A  büntetés-
    végrehajtási   intézet  rendjére  és  biztonságára,   amely   a
    jogállami   büntetőhatalom  érvényesítésének  és  a   büntetés-
    végrehajtásra  háruló  egyéb  feladatok  teljesítésének   egyik
    feltétele,  az Alkotmánybíróság külön alkotmányossági  elemzést
    nem  végzett el, mivel e tekintetben a köztársasági  elnök  sem
    fogalmazott meg alkotmányossági aggályokat.
       
        1.4.1.   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint    a
    nemzetbiztonsági  érdekek  védelme alkotmányos  cél  és  állami
    kötelezettség. Az ország szuverenitása és az alkotmányos rendje
    a    demokratikus    jogállam   működéséhez    nélkülözhetetlen
    alapértékek.  Az  ország szuverenitásának  érvényre  juttatása,
    politikai,  gazdasági  és  honvédelmi  érdekeinek  megóvása,  a
    szuverenitást,  illetőleg  az  alkotmányos  rendet  sértő  vagy
    veszélyeztető   tevékenységek  felderítése  és  elhárítása   az
    államnak az Alkotmányból közvetlenül levezethető kötelezettsége
    [2. § (2)-(3) bekezdés, 5. §, 35. § (1) bekezdés i) pont, 40/A.
    §,  48.  §,  51.  §].  A  jogalkotás  és  az  alkotmánybírósági
    vizsgálat szükségképpen elvont szintjén is elképzelhető, hogy a
    fogvatartott  és  a  média  közötti kommunikáció  eredményeként
    nemzetbiztonsági  érdekek  kerülnek  veszélybe,  és  megvédésük
    érdekében az alkotmányos alapjogok korlátozására van szükség.
        Az   Alkotmánybíróság  nem  tartja  az  alkotmányos  céllal
    aránytalannak  a  törvényalkotó által  a  védelemre  választott
    eszközt.  A fogvatartott és a sajtó között létrejött  kapcsolat
    produktumának,    a   közlésre   szánt   anyag   nyilvánosságra
    kerülésének        megakadályozása       kétségtelenül        a
    véleménynyilvánítási    és    sajtószabadságnak    nagy    fokú
    korlátozása. A nemzetbiztonság körébe sorolható érdekek  súlyát
    és  fontosságát  mérlegelve azonban az  alapjog-korlátozás  nem
    tekinthető   aránytalannak.  Az  arányosság  megítélésénél   az
    Alkotmánybíróság  figyelembe vette – a jelen  ügyben  egyébként
    külön nem vizsgált – eljárási szabályokban meglévő garanciákat,
    azt  a  törvényalkotói  szándékot, hogy az  alapjog  korlátozás
    indokoltságának, szükségességének és arányosságának  kérdésében
    meghatározott, rövid időn belül bíróság döntsön.
        A  nemzetbiztonsági érdekek védelme elsősorban az  e  célra
    létesített   állami   szervek  feladata.   A   nemzetbiztonsági
    szolgálatokat  és  feladataikat  az  országgyűlési   képviselők
    kétharmadának szavazatát igénylő törvény határozza  meg  [1995.
    évi  CXXV.  törvény]. Ez megfelelő alapul szolgálhat a  majdani
    jogalkalmazói gyakorlatnak ahhoz, hogy megalapozottan dönthesse
    el:  veszélyezteti-e,  sérti-e  a  nemzetbiztonság  érdekeit  a
    közlésre szánt anyag nyilvánosságra kerülése.
       
        1.4.2.  Az  államnak, a kormányzatnak, a nemzetbiztonságért
    felelős   szervezeteknek   és  a  közigazgatásnak   alkotmányos
    jogállamban  és  demokratikus társadalomban is  vannak  titkai,
    vannak  olyan adatok és tények, amelyek nyilvánosságra hozatala
    hátrányosan  érinti, befolyásolja vagy veszélyezteti  az  állam
    külső  vagy belső biztonságát, avagy szervezeteinek biztonságos
    működését.  [1995. évi LXV. törvény 3-4. §] Az Alkotmánybíróság
    az  állam  fontos és alkotmányos érdekének ismeri el államtitok
    és  a  szolgálati titok védelmét; korábban több  döntésében  is
    foglalkozott  azzal,  hogy e védelem az  alkotmányos  alapjogok
    korlátozását is szükségessé teheti [V.ö.: 25/1991. (V. 18.)  AB
    határozat,  ABH 1991, 414.; 32/1992. (V. 9.) AB határozat,  ABH
    1992,  182.;  34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,  177.;
    60/1994. (XII. 26.) AB határozat, ABH 1994, 342.; 6/1998. (III.
    11.) AB határozat, ABH 1998, 91.].
        A  titoksértés veszélyessége a két titokfajta  tekintetében
    nem  azonos  súlyú.  Ez  kifejezésre  jut  abban  is,  hogy  az
    államtitoksértés minden olyan esete, amely a fogvatartott és  a
    média   közötti  kommunikációban  előfordulhat,  bűncselekményt
    valósít  meg  (Btk.  221.  §,  223.  §),  a  szolgálati   titok
    megsértésének  elképzelhető esetei között pedig bűncselekmények
    és  szabálysértések is találhatók (Btk. 222. §, 218/1999. (XII.
    28.)  Korm.  rendelet  25. §). Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  a szolgálati titok védelmének érdekében a fogvatartott
    közlése  nyilvánosságra kerülésének megakadályozása csak  abban
    az   esetben   nyomatékos  társadalmi  szükséglet,   amikor   a
    kommunikáció  szereplőinek bármelyike a szolgálati  titoksértés
    bűncselekményét követi el.
       
        1.5.   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint    nem
    szükséges,    így   alkotmányellenes   a   véleménynyilvánítási
    szabadság   és   a   sajtószabadság   korlátozása   a    közlés
    megakadályozásával  mások  jóhírneve  vagy  személyhez   fűződő
    jogainak  védelme  érdekében.  Az Alkotmánybíróság  a  20/1997.
    (III.  19.) AB határozatban általánosságban alkotmányellenesnek
    minősítette  azt,  hogy  az  ügyész  mások  személyhez   fűződő
    jogainak   sérelmére   hivatkozva  az   érintettek   akaratától
    függetlenül   indítványozza,  a  bíróság  pedig   megtiltsa   a
    sajtótermék  vagy a sajtóterméknek nem minősülő irat  nyilvános
    közlését,  illetve  azt, hogy az ügyész a nyilvános  közlést  a
    bíróság döntéséig felfüggessze (ABH 1997, 85.).
        Az  Alkotmánybíróság a határozatban úgy ítélte meg, hogy az
    ügyésznek    a    személyhez   fűződő   jogokkal    kapcsolatos
    indítványozási jogosultsága és ezekben az ügyekben  biztosított
    felfüggesztési joga, továbbá annak lehetősége, hogy  a  bíróság
    az ügyész indítványára megtilthatja annak a sajtóterméknek vagy
    sajtóterméknek nem minősülő iratnak a nyilvános közlését, amely
    mások személyhez fűződő jogainak sérelmével jár, szükségtelenül
    és   aránytalan   mértékben  korlátozza  az   emberi   méltóság
    összetevőjét     képező    önrendelkezés    szabadságát.     Az
    Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy az Stv. 15. §  (3)
    bekezdésében az ügyész és a bíróság számára biztosított jogok a
    magyar  demokratikus társadalomban szükségtelen  és  aránytalan
    korlátozását jelenti a sajtószabadságnak is. (ABH 1997, 85.,91-
    92.).
        Az  Alkotmánybíróság ezt az álláspontot a jelen  ügyben  is
    irányadónak  tekinti.  A 20/1997. (III.  19.)  AB  határozathoz
    képest   a  vizsgált  szabályozás  annyiban  különbözik,   hogy
    meghatározza   a  nyilatkozatot  tevő  személyt,   továbbá   az
    elítéltek   és  az  elzárást  töltők  esetében  új  hatóságként
    iktatódik  az eljárásba a büntetés-végrehajtási parancsnok.  Az
    Alkotmánybíróság  jelen  ügyben úgy  ítélte  meg,  hogy  sem  a
    büntetés,  illetve az eljárási kényszerintézkedés lényege,  sem
    pedig  alapja  vagy célja nem indokolja, hogy a  fogvatartottak
    tekintetében    más    megítélés    alá    essen    a    közlés
    megakadályozásának   alkotmányossága,  mint   a   szabad   élet
    viszonyai  között.  Így ugyanazon okokból alkotmányellenes  az,
    hogy  mások  jóhírneve vagy személyhez fűződő jogainak  védelme
    érdekében  a büntetés-végrehajtás parancsnoka, az ügyész  és  a
    bíróság – az érintettek akaratától függetlenül – megakadályozza
    a  közlésre  szánt anyag nyilvánosságra kerülését, mint  a  nem
    fogvatartottak  esetében az ügyész felhatalmazása  a  nyilvános
    közlés     felfüggesztésére,     a     közlés     megtiltásának
    indítványozására,  illetve a bíróság  felhatalmazása  a  közlés
    megtiltására.
       
        1.6. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem felel  meg
    az  alkotmányos  követelményeknek a  közlés  megakadályozásának
    lehetősége  a  közbiztonság védelme  és  a  bűnözés  megelőzése
    érdekében.
        1.6.1.   A   közbiztonság  védelme  elsősorban   az   állam
    szerveinek  az  Alkotmányban meghatározott [40/A.  §]  vagy  az
    Alkotmányból levezethető kötelezettsége [35. §, 50. §, 51. § ],
    de  a  helyi közbiztonság fenntartásában feladatok hárulnak  az
    önkormányzatokra  is  [1990.  évi  LXV.  törvény   8.   §].   A
    közbiztonság a jogállam intézményrendszerének és a demokratikus
    társadalom  működésének  nélkülözhetetlen  feltétele,  és   így
    általánosságban alkotmányos érték és alkotmányos cél.
        Az  Alkotmánybíróság az alapjog-korlátozás szükségességének
    és  arányosságának  megítéléséhez megkísérelte  a  közbiztonság
    fogalmi  megközelítését. A közbiztonság mibenléte,  viszonya  a
    közrendhez,   a   belső  rendhez,  illetve   utóbbiak   fogalmi
    meghatározása  tudományos viták tárgya. Az  Alkotmánybíróságnak
    nem   feladata   ezekben  állást  foglalni.  A  jogrendszer   e
    szempontból  releváns  elemeinek  áttekintése  is  azt  mutatja
    azonban, hogy a közbiztonság többértelmű kategória, a kifejezés
    mögött  tartalmilag  többféle érdek  és  érték,  illetve  több,
    alapvetően  eltérő jellegű feladat húzódik. A jogrendszerben  a
    közbiztonság hol a közrend egyik elemeként jelenik meg [pl.:  a
    büntetőjogi  és szabálysértési felelősségnél a Btk.,  az  1999.
    évi  LXIX.  törvény  és  a 218/1999. (XII.  28.)  Korm.rendelet
    szabályaiban], hol a közrend képezi a közbiztonság egyik elemét
    [pl.:  az  állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17.  tvr.-
    ben],   hol  pedig  egymás  mellett  egyenértékű  kategóriaként
    szerepel  [pl.: a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény,  a
    Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény,  a  büntetés-
    végrehajtási   szervezetről  szóló  1995.  évi  CVII.   törvény
    szabályaiban].
        A  közbiztonság  kétségtelenül alkotmányos értéktartalommal
    bír.  A fogalom, a jelenség és a cél struktúrája azonban  olyan
    bonyolult  és  szerteágazó,  hogy  az  értelmezésben   nagyfokú
    bizonytalanságra,   illetve   önkényességre    vezethet.    Így
    általánosságban    nem    jelölhető    meg    a    fogvatartott
    véleménynyilvánítási    szabadsága    és    a    sajtószabadság
    korlátozásának okaként. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
    a    törvényalkotó   szükségtelenül   szélesen   korlátozza   a
    fogvatartott    véleménynyilvánítási    szabadságát    és     a
    sajtószabadságot, amikor a közlésre szánt anyag  nyilvánosságra
    hozatalát megakadályozhatóvá teszi a közbiztonság védelmében.
       
        1.6.2.  A  bűnözés  szociológiai, kriminológiai  értelemben
    összetett  társadalmi jelenség, megelőzésének is  több  szintje
    van. Maga a büntetés-végrehajtási intézmény a büntetés, illetve
    az eljárási kényszerintézkedés végrehajtása kapcsán közvetlenül
    is   a   bűnözés  megelőzésének  különböző  szintjeire  tartozó
    feladatokat  lát el. Például a szabadságvesztés végrehajtásakor
    a    büntetés-végrehajtás   feladata,   hogy    a    joghátrány
    érvényesítése során elősegítse az elítéltnek a szabadulása után
    a   társadalomba   történő  beilleszkedését,   és   azt,   hogy
    tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől (Bvtvr. 19.  §).
    Egyaránt  a  bűnözés  megelőzésének  körébe  tartozik  tehát  a
    társadalommal való kommunikációs csatorna fenntartása és  annak
    konkrét  megakadályozása,  hogy a médiával  való  kapcsolat,  a
    médián  keresztüli  megnyilvánulás  alkalmat  teremtsen   újabb
    bűncselekmény elkövetésére.
        Kétségtelen,     hogy    az    Alkotmánybíróság     korábbi
    határozatában  a  pénzmosás  megakadályozása  és  a   banktitok
    kapcsán   a  jogállamiságból  levezethető  alkotmányos  célként
    ismerte   el   a   “bűnmegelőzés”  érdekét.  A  vizsgált   jogi
    szabályozásnál  azonban  a  személyes  adatok  védelméhez  való
    alapjognak  a  bűnmegelőzés érdekében történő  korlátozása  jól
    körülírható   bűncselekményi   kör   megakadályozását   célozza
    [24/1998.  (VI.  9.)  AB határozat, ABH 1998,  191.,  195.].  A
    véleménynyilvánítási-, és sajtószabadság jelen ügyben  vizsgált
    előzetes   korlátozása   elvontan  a  “bűnözés”   megelőzésének
    érdekében   az  állam  szerveinek  túl  széles  és  bizonytalan
    tartalmú  felhatalmazást  ad  a beavatkozásra.  A  fogvatartott
    nyilatkozattételének megakadályozása elviekben sem  alkalmas  a
    bűnözés   megelőzésére,   legfeljebb  konkrét   bűncselekmények
    előkészítésének,          elkövetésének,          befejezésének
    megakadályozására.
        Az  Alkotmánybíróság a 20/1997. (III. 19.) AB  határozatban
    úgy   foglalt   állást,  hogy  a  bűncselekmény  megvalósulása,
    illetőleg  az  arra való felhívás megelőzéséhez fontos  állami,
    társadalmi   és  egyéni  érdek  fűződik.  Ennek   alapján   nem
    állapította  meg annak alkotmányellenességét,  hogy  az  ügyész
    indítványára a bíróság az olyan sajtótermék vagy sajtóterméknek
    nem  minősülő nyilvános közlését megtiltsa, illetőleg az ügyész
    a    közlést   felfüggessze,   amelyben   bűncselekmény    vagy
    bűncselekmény elkövetésére való felhívás valósul meg.  Ez  alól
    kivételt a magánvádas bűncselekmények képeznek (ABH 1997,  85.,
    92.).
        Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint  a  fogvatartottak
    esetében   is   csak  erre  a  körre,  azaz   a   bűncselekmény
    elkövetésének   vagy  az  erre  való  felhívás   nyilvánosságra
    kerülésének megakadályozására adható felhatalmazás. Ez  esetben
    sincs  semmilyen  alkotmányos  indoka  a  fogvatartottak  és  a
    szabadon  lévők  közötti  különbség-tételnek.  A  bűncselekmény
    elkövetésének megakadályozása ezen túlmenően mind  a  büntetés-
    végrehajtás, mind pedig az ügyész és a bíróság kötelezettsége a
    társadalom védelmében, hiszen a közlés tartalmát a fogvatartott
    és  a média közötti kapcsolat ellenőrzése során maguk a büntető
    hatalom gyakorlására jogosított és kötelezett hatóságok ismerik
    meg.
       
        2.  A Bvtr. 118. §-ának a Bvtr.M. 2. §-ával beiktatott  (6)
    bekezdése  az előzetesen letartóztatott esetében nem  csupán  a
    közlésre  szánt  anyag közzétételét, hanem  már  a  nyilatkozat
    megtételét, azaz az előzetesen letartóztatott és a média között
    kapcsolat   létrejöttét   is   megakadályozhatóvá    teszi    a
    nemzetbiztonság,   a   közbiztonság,   mások   jóhírneve   vagy
    személyhez  fűződő jogainak védelme, a bűnözés  megelőzése,  az
    államtitok,   a   szolgálati  titok  és  egyéb  bizalmas   adat
    közlésének érdekében.
        A  Bvtvr.M.  nem  érinti a Bvtvr. 118.  §  (2)  bekezdését,
    amely  az  előzetesen  letartóztatottnak  a  külvilággal   való
    érintkezését    korlátozhatóvá   teszi   a   büntető    eljárás
    eredményessége érdekében. Ugyancsak nem érinti a Be.-ben  adott
    azt   az  általános  felhatalmazást,  miszerint  az  előzetesen
    letartóztatottal szemben csak olyan korlátozásoknak van  helye,
    amelyeket a büntető eljárás feladatának megvalósítása,  vagy  a
    letartóztatást  foganatosító intézet rendje  szükségessé  tesz,
    továbbá  hogy hozzátartozóján kívül más személlyel akár szóban,
    akár  írásban ellenőrzés mellett érintkezhet (Be. 97. §). Ebből
    az  következik,  hogy  a  törvényalkotó az  újonnan  beiktatott
    okokból   olyan   esetben  is  megakadályozandónak   tartja   a
    fogvatartott és a média közötti kapcsolat-felvételt, amikor sem
    a konkrét büntetőeljárás sikerének veszélyeztetése, sem pedig a
    büntetés-végrehajtási   intézet  rendjének   és   biztonságának
    esetleges sérelme nem állapítható meg.
        Az    Alkotmánybíróság    álláspontja    szerint    ez    a
    véleménynyilvánítási     és     sajtószabadság     szükségtelen
    korlátozását   jelenti,  így  alkotmányellenes.   Az   előzetes
    letartóztatás okának és céljának alapján elfogadható,  hogy  az
    ügyész,   illetve  a  bíróság  megakadályozza   az   előzetesen
    letartóztatott   és   a   média   közötti   kapcsolatfelvételt,
    amennyiben   a   büntetőeljárás   eredményességének,   vagy   a
    fogvatartó intézmény rendjének és biztonságának veszélyeztetése
    megállapítható.  Ugyanakkor nincs semmilyen olyan  további  ok,
    amely   szükségessé   tenné   a   vizsgált   alapjogoknak    az
    elítéltekéhez   képest   szélesebb  körű,   már   a   kapcsolat
    létrejöttét is megakadályozó korlátozását.
       
        3.  Az  Alkotmánybíróság következetes felfogása szerint  az
    Alkotmány  2.  § (1) bekezdésében rögzített jogállamiság  olyan
    normatív  tartalmú  alkotmányos  érték,  amelynek  sérelme  már
    önmagában   is  alkotmányellenessé  teheti  a  jogszabályt.   A
    jogállamiság nem formális – másodlagos, kisegítő –  deklaráció,
    hanem az Alkotmány tételes szabálya.
        Az   Alkotmánybíróság  több  egymást  követő  határozatában
    [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59., 64-65.; 11/1992.
    (III. 5.) AB határozat (ABH 1992, 77., 80-81., 84.] részletesen
    kifejtette,  majd  számos  határozatban  megismételte,  hogy  a
    jogállam  egyik  központi  és egyben nélkülözhetetlen  eleme  a
    jogbiztonság.  Ebből  következik az  államnak  –  elsősorban  a
    jogalkotónak   –   az  a  kötelessége,  hogy   a   jogszabályok
    egyértelműek,   kiszámíthatóak,   így   a   címzettek   számára
    előreláthatóak és hatásukban felmérhetőek legyenek.  Ugyanakkor
    a  jogalkotó  viszonylag széleskörű mérlegelési lehetőséget  is
    adhat  a  jogalkalmazónak. A jogalkalmazói döntés  szempontjait
    azonban  olyan módon kell meghatároznia, hogy – amennyire  csak
    lehetséges – a lehető legkisebb körre korlátozza az eltérő vagy
    az   önkényes   jogértelmezés   lehetőségét.   A   jogbiztonság
    megköveteli,  hogy  a  jogalkotó  kerülje  el  túl   tág   vagy
    túlságosan  határozatlan  fogalmak  használatát,  a  jogszabály
    szövege   pedig  érthető  és  világos  legyen,  és  megfelelően
    értelmezhető   normatartalmat  hordozzon.  A  jogszabály-szöveg
    ilyen jellegű fogyatékosságai különösen sértik a jogbiztonságot
    akkor,    amikor   a   rendelkezések   alkotmányos    alapjogok
    korlátozását teszik lehetővé.
       
        3.1.  Az  Alkotmánybíróság  mindenekelőtt  azt  állapította
    meg,  hogy  nem  elégíti ki a jogbiztonság  követelményeit  az,
    ahogyan   a  Bvtvr.M.  kijelöli  a  véleménynyilvánítási-,   és
    sajtószabadság    előzetes    korlátozásának    tárgyát.     Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint nem tükrözi egyértelműen  a
    törvényhozó  szándékát  és  nem  határolja  be  egyértelműen  a
    fogvatartott  és  a  média közötti kommunikáció  ellenőrzésére,
    illetve      a     fogvatartotti     nyilatkozat     közlésének
    megakadályozására felhatalmazott állami szervek hatáskörét  az,
    hogy  a  szabályozás a “sajtó” útján történő nyilatkozattételre
    vonatkozik.
        Ez  a  vélemény-, és sajtószabadság előzetes korlátozásánál
    megengedhetetlen  mértékű  bizonytalanság  forrása  lehet.   Az
    Alkotmány   61.  §  (2)  bekezdése  kétségtelenül   a   “sajtó”
    szabadságának  védelméről  szól.  Az  egyes  ágazati  törvények
    azonban   különböző  tartalommal  határozzák   meg   azokat   a
    fogalmakat,  amelyeket a jogalkalmazónak az újonnan szabályozni
    kívánt  területtel  összefüggésben  értelmeznie  kell.   Az   e
    határozat  II/2.  pontjában  idézett sajtótörvénybeli  fogalom-
    meghatározások  (Stv. 20. §) mellett nem lehet figyelmen  kívül
    hagyni például a polgári jognak a sajtó-helyreigazításra vagy a
    büntetőjognak  a “nagy nyilvánosságra” vonatkozó rendelkezéseit
    [Ptk. 79. §: Btk. 137. § 12. pont].
        Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a  jogbiztonságnak
    a  “sajtó”  fogalom fentiek szerinti határozatlanságából  adódó
    sérelmét  nem  küszöböli ki az, hogy a  Bvtvr.M.  1.  §-ával  a
    Bvtvr.-be beiktatott 37/B. § (2) bekezdése taxative megjelöli a
    fogvatartott  nyilatkozatának fizikai hordozóját: “írás,  kép-,
    hangfelvétel  (a  továbbiakban:  közlésre  szánt   anyag)”.   A
    törvényhozó  csupán  a  kommunikációs  folyamat  egyik   elemét
    rögzítette azzal, hogy meghatározta – bár ez is lényeges – hogy
    “minek”  a  közlése akadályozható meg. A törvény arra vonatkozó
    rendelkezésének   hiánya,   hogy  a   “sajtó”   útján   történő
    nyilatkozat  a  “közlésre  szánt  anyag”  mikénti  közzétételét
    jelent   közelebbről,  azaz  pontosan  a  “hol”   és   “hogyan”
    (könyvkiadásban,   filmforgalmazás,  videó-forgalmazás   útján,
    világhálón,  stb.)  történő  közlést  lehet  megakadályozni   –
    figyelemmel a már létező jogági szabályokra is –, szükségképpen
    további   jogi   szabályozást  vagy  esetenkénti  jogalkalmazói
    értelmezést igényel.
        A  véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság magas
    alkotmányos   értékéből,   valamint   e   szabadság    előzetes
    korlátozása  szigorú  mércével  megítélésének  szükségességéből
    következik    annak   egyértelmű   kötelezettsége,    hogy    a
    törvényalkotó     ne     csupán    e     szabadság     előzetes
    korlátozhatóságának  okait,  hanem  a  korlátozás  hatálya  alá
    tartozó  közlések körét is pontosan jelölje ki a törvényben.  A
    jogalkalmazói  jogértelmezés  semmiképpen  nem  felelne  meg  a
    jogbiztonság követelményeinek. Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  a  Bvtvr.-t  módosító  törvényben  kell  rögzíteni   a
    fogvatartott   média-nyilatkozata   megtilthatóságának   pontos
    terjedelmét. A törvényhozó mérlegelési körébe tartozik, hogy  a
    “sajtóra” önálló fogalmi meghatározást ad, vagy pedig utal  más
    törvény fogalmi rendszerére.
       
        3.2.    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint    az
    államtitokhoz  és  a  szolgálati titokhoz az  “egyéb”  jelzővel
    kapcsolt    bizalmas   adat   védelmében    a    fogvatartottak
    véleménynyilvánítási  szabadságának  és   a   sajtószabadságnak
    korlátozására  a Bvtr.M.-ben adott felhatalmazás  –  a  fogalom
    tartalmának  határozatlansága folytán – sérti a jogbiztonságot,
    ezért alkotmányellenes.
        Az  egyéb bizalmas adat többféle értelmezése lehetséges.  A
    megszorító értelmezés esetén a “bizalmas adat” az államtitokról
    és  a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/G. §-a
    szerint  meghatározott,  a  nemzetközi  kapcsolatokhoz  tartozó
    korlátozottan megismerhető adat. Ugyanakkor nem kizárt az egyéb
    bizalmas  adat  körének  tág  értelmezése  sem,  hiszen  számos
    törvény további – egyes esetekben egymást, még azonos elnevezés
    mellett  sem teljesen fedő - bizalmas jellegű adatot  szabályoz
    és  véd:  pl. magántitok-, üzleti-, üzemi-, bank-, értékpapír-,
    biztosítási-, adótitok. Az adatvédelem köréből e körbe  vonható
    még a személyes adat, a különleges adat stb.
        Az  alkotmányos  alapjogok korlátozása nem  tűr  meg  ilyen
    jogbizonytalanságot, nem viseli el a jogértelmezés ilyen széles
    tartományát.  A  törvényhozás feladata, hogy  a  fogvatartottak
    nyilvános közlésre szánt nyilatkozatai esetében – figyelemmel a
    jogrendszer  különböző  titok-kategóriáira  is   –   a   lehető
    legnagyobb pontossággal rögzítse az adatok azon körét, amelynek
    védelme  érdekében  a  közlés  megakadályozható.  Ennek   során
    támaszkodhat  a különféle alapjogokat korlátozó titokvédelemmel
    kapcsolatban eddig kifejtett alkotmánybírósági álláspontokra.
       
        4.  Az  Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a szabályozás  nem
    terjed   ki   minden   olyan   szabadságelvonásra,   amelyeknek
    végrehajtása a büntetés-végrehajtási szervezet feladata.  Ilyen
    a    kóros   elmeállapotú   személyek   esetében   alkalmazható
    büntetőjogi  intézkedés: a kényszergyógykezelés  [Btk.  74.  §,
    Bvtvr.  83-84.  §, 9/1979. (VI. 30.) IM rendelet],  valamint  a
    büntetőeljárási     kényszercselekmény:      az      ideiglenes
    kényszergyógykezelés  [Be.  98.  §,  9/1979.   (VI.   30.)   IM
    rendelet].
       
        5.  Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatot a benne  foglalt
    elvi  álláspont  jelentőségére tekintettel a Magyar  Közlönyben
    közzéteszi.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

        Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                    
        Dr. Czúcz Ottó                            Dr.Erdei Árpád
        alkotmánybíró                       előadó alkotmánybíró
                                    
        Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                    
        Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                    
        Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részével,  amely  szerint
     alkotmányellenes  az  elítélt,  az  előzetesen  letartóztatott,
     illetve   az  elzárást  töltő  elkövető  sajtó  útján   történő
     nyilatkozattételének korlátozhatósága a közbiztonság, mások  jó
     hírneve  vagy  személyhez fűződő jogainak  védelme,  a  bűnözés
     megelőzése,   a   szolgálati  titok  és  egyéb  bizalmas   adat
     közlésének megakadályozása érdekében. A határozat elsősorban  a
     nyilatkozattétel  megtagadásának  lehetséges  indokait   és   a
     külvilággal  való kapcsolattartásuk eszközeit vizsgálja.  Ezzel
     szemben  úgy  vélem, hogy az elsődleges alkotmányossági  kérdés
     az,    összhangba    hozható-e    az    Alkotmánnyal    és    a
     véleményszabadsággal   kapcsolatos  korábbi   alkotmánybírósági
     felfogással a nyilatkozatok előzetes engedélyezési rendszerének
     bevezetése.

     1.    A    kifejezés   szabadságát   az   Alkotmánybíróság    a
     véleményszabadság korlátait vizsgáló alaphatározatában mint  az
     egyén  önkifejezésének, személyisége szabad kibontakoztatásának
     elengedhetetlen  módját és az egyén demokratikus  társadalomban
     való  részvételének  eszközét  részesítette  többletvédelemben.
     “[A]z  egyéni  véleménynyilvánítás, a saját  törvényei  szerint
     kialakuló  közvélemény,  és  ezekkel  kölcsönhatásban  a  minél
     szélesebb    tájékozottságra   épülő   egyéni   véleményalkotás
     lehetősége  az, ami alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány  a
     szabad  kommunikációt – az egyéni magatartást és  a  társadalmi
     folyamatot  –  biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik  a
     szabad  véleménynyilvánítás alapjoga.” [30/1992.  (V.  26.)  AB
     határozat, ABH 1992, 167, 179.]

     Véleményem   szerint   az   egyén   önmegvalósítását,   autonóm
     gondolkodásának    megnyilvánulását   alkotmányellenes    módon
     korlátozza  egy olyan engedélyezési rendszer, amely a  nézetek,
     álláspontok nyilvános közlését – tartalmi alapon – akadályozza.
     A  kiemelt  alkotmányos oltalomban részesülő  véleményszabadság
     bármely   igazolását  is  fogadjuk  el,  az  előzetes   cenzúra
     bevezetése  –  egészen szélsőséges esetektől eltekintve  –  nem
     lehet   indokolt.   A  szólásszabadság  –   mint   az   igazság
     keresésének, illetve az egyén önkifejezésének elsődleges  módja
     vagy  mint  a  közügyek  megvitatásának  fontos  eszköze  –   a
     vélemények   szabad,   előzetes  tartalmi  korlátoktól   mentes
     napvilágra kerülését jelenti.

     Az  Alkotmánybíróság  a  20/1997. (III. 19.)  AB  határozatában
     vizsgálta   a   sajtóról  szóló  1986.  évi  II.   törvény   (a
     továbbiakban: sajtótörvény) azon rendelkezését, amely  lehetővé
     tette  az  ügyész számára, hogy valamely sajtótermék vagy  irat
     nyilvános közlésének megtiltását kérje a bíróságtól, illetve  a
     nyilvános   közlést   ő  maga  azonnal  felfüggessze,   ha   az
     bűncselekményt   valósított  meg,  bűncselekmény   elkövetésére
     hívott  fel, közerkölcsöt sértett vagy mások személyhez  fűződő
     jogainak  sérelmével  járt, úgyszintén  ha  az  időszaki  lapot
     nyilvántartásba vétel előtt vagy annak hiányában terjesztették.
     Az    Alkotmánybíróság    e   jogszabályi    rendelkezést    az
     önrendelkezési    jogra    hivatkozással    tartotta    részben
     alkotmánysértőnek.  A testület azonban azt  is  megállapította,
     hogy “az ügyész és a bíróság támadott döntési jogosultságai nem
     foglalják magukban a sajtótermék útján közölni szánt gondolatok
     tartalmának    kötelező   előzetes   közhatalmi   ellenőrzését,
     értékelését  és  minősítését abból  a  szempontból,  hogy  azok
     sajtótermékként  előállíthatók-e.  Ezért  a  támadott   döntési
     lehetőségek nem tekinthetők cenzúrának, tehát azok nem sértik a
     sajtószabadsághoz való jogot”. (ABH 1997, 85, 95.)

     Említésre  méltó,  hogy a sajtótörvény e  támadott  szakasza  a
     gyakorlatban nem volt alkalmas előzetes cenzúra megvalósítására
     szemben  a  most vizsgált, a cenzúra klasszikus esetét  jelentő
     jogszabályi  megoldással,  az  ügyész  ugyanis  a  sajtótörvény
     alapján  –  kötelezően  előírt előzetes engedélyezési  rendszer
     hiányában  –  a lapok kinyomtatását követően, azok terjesztését
     függeszthette   fel,   vagy   a   sajtótermék   terjesztésének,
     árusításának utólagos megtiltását kérhette a bíróságtól.

     A   véleménynyilvánítási  szabadság  érvényesülésének  lényeges
     garanciája   a  kifejezésre  juttatandó  gondolatok   előzetes,
     tartalmi  szempontú vizsgálatának tilalma.  Olyan  eleme  ez  a
     szólás  szabadságának, amely kifejezett alkotmányos rendelkezés
     nélkül  is e szabadság elengedhetetlen biztosítéka. Minthogy  a
     cenzúra   a   szabad  véleménynyilvánításhoz   fűződő   alapjog
     legsúlyosabb korlátozását jelenti, a közlés előzetes cenzúrával
     történő korlátozása csak szélsőséges esetekben, rendkívül  szűk
     körben, pontosan körülhatárolt módon minősülhet alkotmányosnak.
     Ahogyan  arra  a  köztársasági  elnök  is  utal  indítványában,
     kivételes  esetekben a fogva tartásra és az azzal járó  sajátos
     követelményekre  (a  büntetés-végrehajtási  intézet   rendjére)
     tekintettel   szükség   lehet   a   nyilatkozattétel   előzetes
     engedélyezésére,  de  a szólásszabadság  korlátozása  ebben  az
     esetben sem haladhatja meg a feltétlenül szükséges mértéket.

     2.   A   köztársasági   elnök  által  alkotmányos   szempontból
     kifogásolt, a büntetések és intézkedések végrehajtásáról  szóló
     1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvény
     (a  továbbiakban: BvtvrM.) 1. §-ával megállapított 37/B. §  (2)
     bekezdés  első  mondata  alapján az elítélt  nyilatkozattételét
     tartalmazó   írás,  kép-,  és  hangfelvétel  (a   továbbiakban:
     közlésre  szánt  anyag) közzétételéhez az  országos  parancsnok
     vagy  az  általa kijelölt személy (a továbbiakban:  parancsnok)
     engedélye szükséges. Az engedélyt ugyanezen bekezdés alapján  a
     parancsnok  akkor tagadhatja meg, ha a közlésre szánt  anyag  a
     nemzetbiztonságot,  a közbiztonságot, mások  jó  hírnevét  vagy
     személyhez  fűződő jogait sérti, vagy az a bűnözés  megelőzése,
     államtitok,   szolgálati  titok  vagy   egyéb   bizalmas   adat
     közlésének megakadályozása érdekében szükséges.

     Az  Alkotmánybíróság e jogszabályi rendelkezés alkotmányosságát
     vizsgáló  jelen  határozatában megállapította, hogy  a  közlési
     szabadság   nem  lehet  kisebb  pusztán  azért,   mert   valaki
     megsértette  a  büntetéssel fenyegetett jogszabályi  tilalmakat
     vagy előírásokat.

     A   határozat   e   megállapításából  véleményem   szerint   az
     következik, hogy a fogva tartottak esetében is csupán rendkívül
     szűk körben korlátozható a véleményszabadság, az ugyanis olyan,
     mindenkit  egyformán  megillető alapvető emberi  jog,  amelynek
     korlátozhatósága nem az egyén élethelyzetétől függ. Önmagában a
     fogva  tartás  ténye,  a személyes szabadság  korlátozása,  nem
     lehet  indoka  a  szólásszabadság szigorúbb  korlátozásának.  A
     jogalkotó  által társadalomra veszélyesnek minősített  szólások
     büntetőjogi szankciójának kilátásba helyezése a fogva tartottak
     esetében  is  elégséges. Nincs ugyanis nagyobb veszélye  annak,
     hogy  fogva  tartott személy tesz valamely, például államtitkot
     vagy mások becsületét sértő nyilatkozatot, mintha ugyanezt  egy
     személyes szabadságában nem korlátozott személy teszi.

     3.  A  köztársasági  elnök által kifogásolt BvtvrM.  1.  §-ának
     hatályba  lépése  a  gyakorlatban  azt  eredményezné,  hogy   a
     parancsnok minden egyes, a fogva tartottak által közlésre szánt
     anyag  előzetes  tartalmi vizsgálatát  elvégezhetné,  és  annak
     eredményeképpen  döntené  el,  hogy  a  nyilatkozat  sérti-e  a
     fentiekben felsorolt érdekek valamelyikét, amiért az  engedélyt
     megtagadja, avagy a közlést engedélyezi. Ez a jogszabály, amely
     a  börtönhatóságok számára szinte korlátlan felhatalmazást ad a
     közölni   kívánt  gondolatok  előzetes  tartalmi  vizsgálatára,
     aránytalanul, következésképpen alkotmánysértő módon  korlátozza
     az Alkotmány 61. §-ában biztosított véleményszabadságot.

     Véleményem  szerint törvény meghatározhatja azokat a  kivételes
     körülményeket,   amikor  az  előzetes  vizsgálat   megengedett,
     illetve   a   jogalkotó  a  terhelt  ügyében   eljáró   bírónak
     lehetőséget  adhat  arra, hogy egyedi  esetekben  mérlegelje  a
     letöltendő  szabadságvesztéssel büntetett elítélt  nyilatkozati
     joga korlátozásának szükségességét. Általános érvénnyel azonban
     jogszabály  nem  teheti  kötelezővé  valamennyi  fogva  tartott
     közlésre szánt anyagának előzetes tartalmi ellenőrzését.

     Az Országgyűlés által elfogadott, de a köztársasági elnök által
     még  ki nem hirdetett törvény indokolatlanul teszi lehetővé  az
     elítéltek,  az előzetes letartóztatásban lévők és  az  elzárást
     töltők  véleményének  előzetes  tartalmi  ellenőrzését.  Minden
     egyes  fogva  tartott  személy sajtó útján  történő  közlésének
     előzetes,  tartalmi szempontú vizsgálata nem minősül  szükséges
     intézkedésnek egy alkotmányos demokráciában.

     Budapest, 2001. május 8.
                                                Dr. Kukorelli István
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The President of the Republic requesting the Constitutional Court to review the constitutionality of the regulations restricting communications between prisoners and the media in an amendment to the Legislative Decree on Executing Punishments and other Punitive Sanctions
     Number of the Decision:
     .
     13/2001. (V. 14.)
     Date of the decision:
     .
     05/08/2001
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0013_2001.pdfen_0013_2001.pdf