English
Hungarian
Ügyszám:
.
1747/B/2010
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/2011. (V. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/225
.
A döntés kelte: Budapest, 05/06/2011
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában – dr. Kiss
   László   és   dr.   Lévay   Miklós  alkotmánybírók   párhuzamos
   indokolásával – meghozta a következő
    
                              határozatot:
    
    1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egyes gazdasági
   és    pénzügyi   tárgyú   törvények   megalkotásáról,   illetve
   módosításáról  szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról  szóló
   2010.  évi  CXXIV.  törvény  2.  §  (1)  bekezdésének  a  „  …,
   rendelkezéseit  a  2005. január 1. napját követően  megszerzett
   jövedelmekre  kell  alkalmazni”  szövegrésze  alkotmányellenes,
   ezért  azt  a hatálybalépésére – 2010. december 30.  napjára  –
   visszaható hatállyal megsemmisíti.
    A  megsemmisítést  követően a 2. § (1) bekezdése  a  következő
   szöveggel marad hatályban:
    „2.  §  (1)  Ez  a  törvény  2010.  december  30.  napján  lép
   hatályba.”
    
    2.  Az Alkotmánybíróság az „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
   törvények  megalkotásáról, illetve  módosításáról”  szóló  –  a
   2010. évi CXXIV. törvény 1. §-ával kiegészített – 2010. évi XC.
   törvény  8-12.  §-a alkotmányellenességének megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                                Indokolás
     
     I.
     
     Az  Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett, amelyben az
    indítványozók  az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú  törvények
    megalkotásáról,  illetve  módosításáról  szóló  2010.  évi  XC.
    törvény  (a  továbbiakban: Törvény) II. Fejezete,  valamint  az
    egyes  gazdasági  és pénzügyi tárgyú törvények  megalkotásáról,
    illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
    szóló  2010. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.)  2.  §
    (1)      bekezdése     alkotmányellenességének      vizsgálatát
    kezdeményezték.
     Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az  Alkotmánybíróság
    ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
    módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
    határozat  (ABK  2009.  január, 3.,  a  továbbiakban:  Ügyrend)
    alapján   egyesítette  és  egy  eljárásban,  tartalmuk  szerint
    bírálta el. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor külön bírálja  el  a
    jogszabály   nemzetközi  szerződésbe  ütközésének  vizsgálatára
    irányuló,  illetve azokat az indítványokat, amelyekben  nem  az
    Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésében felsorolt, hanem egyéb okból
    kezdeményezték   az   eljárást.  Az   indítványok   lényege   a
    következőképpen foglalható össze:
     
     1.  A  kifogásolt  rendelkezések  (a  Törvény  8-12.  §-a)   a
    magánszemélyek   egyes  jövedelmeinek  különadójára   vonatkozó
    szabályokat   tartalmazzák,  mely  szerint  a   Törvény   által
    meghatározott    foglalkoztatotti   körnek    a    jogviszonyuk
    megszűnésével   kapcsolatban  juttatott  bevétel  meghatározott
    összeghatárt  meghaladó  része  után  98  %-os  különadót  kell
    fizetnie. A különadóra vonatkozó szabályokat a 2005. január  1-
    jétől  megszerzett  jövedelmekre,  vagyis  a  Törvény  hatályba
    lépését,   2010.  december  30.  napját  megelőzően   juttatott
    jövedelmekre is alkalmazni kell [Módtv. 2. § (1) bekezdés].
     
     1.1.  A  beadványokban  jellemzően  az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdése sérelmére hivatkoznak.
     Eszerint a kifogásolt törvényi rendelkezések az állami  szféra
    munkavállalóit    a    magánszféra   munkavállalóihoz    képest
    hátrányosan   kezelik,  mert  ugyanazon  jogcímen   megszerzett
    jövedelmeiknél    jelentősen   eltérő   mértékű    adóval    és
    visszamenőleges  hatállyal terheli az azonos  szabályozási  kör
    alá  vonható  jogalanyok egy részét. A törvény  diszkriminál  a
    szervezetben   betöltött  pozíció  szerint  is,   a   vezetőkre
    hátrányosabb szabályok vonatkoznak.
     
     1.2.  Az  indítványozók  szerint  a  jövedelem  szinte  teljes
    egészét   elvonó  adó  alkalmazása  egyértelműen   szankcióként
    értékelhető,  s  mint ilyen prejudikál: azt a látszatot  kelti,
    mintha a jövedelem jogosultja a társadalom értékítélete szerint
    jogosulatlanul jutott volna a távozással összefüggésben  kapott
    jövedelemhez. A prejudikáció különösen élesen vetődik fel abban
    az  esetben,  ha  a  jövedelem kifizetésére a  rendeltetésszerű
    joggyakorlás  keretei között, a jogszabály kógens rendelkezései
    alapján került sor. Az indítványozók megítélése szerint a 98 %-
    os  különadó, s az annak következtében érvényesülő prejudikáció
    sérti az érintettek, valamint családtagjaik emberi méltóságát.
     
     1.3.   Az   indítványozók  a  jogszerű   kifizetések   adózási
    feltételeinek      utólagos,      visszamenőleges       hatályú
    megváltoztatását szintén az emberi méltóságba ütközőnek ítélik.
     
     1.4.    Az    indítványozók    a   kifogásolt    rendelkezések
    alkotmányosságát a különadó szakmai állami vezetőkre  gyakorolt
    hatása  miatt  is  megkérdőjelezik. A  szakmai  állami  vezetők
    megbízatása a törvény szerint 2005. január 1-jét követően szűnt
    meg,  és  ezzel  összefüggésben a kifizetések kétmillió  forint
    feletti   részének   98  %-át  kötelesek   visszatéríteni.   Az
    indítványozók    álláspontja   szerint   a   jelentős    összeg
    visszamenőleges   hatályú  visszafizetési   kötelezettsége   az
    érintettek  anyagi  biztonságának megrendülését  idézheti  elő,
    amellyel előre nem lehetett számolni. Véleményük szerint, mivel
    a  közhatalom birtokában hozott állami intézkedéssel szemben  a
    törvényesen  szerzett  jövedelem  visszafizetésére   kötelezett
    személy  teljes  mértékben kiszolgáltatottá válik,  elhárításra
    vagy  mérséklésre  nincs  lehetősége,  ezért  sérül  az  emberi
    méltósághoz  való  joga.  A  különadó  emellett  leértékeli   a
    társadalom  előtt azoknak a munkáját, akik sok évet  vagy  akár
    egy életpályát töltöttek a közszférában.
     
     1.5.   A   különadó  kivetése  véleményük  szerint   azzal   a
    következménnyel járhat, hogy a korábban felvett,  nyugdíjalapba
    beszámított összeggel csökkenteni kell az adott évben a nyugdíj
    megállapításához  figyelembe  vehető  éves  jövedelmet,   amely
    megélhetési  minimumtól  foszthat  meg,  megvalósítva  ezzel  a
    szociális  biztonsághoz való jog sérelmén keresztül  az  emberi
    méltósághoz való jog sérelmét.
     
     1.6.  Az indítványozók álláspontja szerint a Törvény 3. §  (2)
    bekezdés  a) pontja sérti a jó hírnévhez és a személyes  adatok
    védelméhez fűződő alkotmányos jogot, mert a különadó fizetésére
    kötelezettek e bekezdésben meghatározott köre – polgármesterek,
    jegyzők,  állami  vezetők  –  név  szerint  beazonosíthatók.  A
    különadó fizetési kötelezettség az érintett személyekre  azt  a
    negatív   értékítéletet  tartalmazza,  hogy  ők   tevékenységük
    alapján  nem szolgáltak rá arra juttatásra, míg azok, akik  nem
    tartoznak ebbe a körbe, igen.
     
     1.7.  Az indítványozók szerint a Törvény 9. § (2) bekezdés  a)
    pontja sérti a gondolat és lelkiismereti szabadságot is, mert a
    különadó fizetésére kötelezett polgármesterek, jegyzők,  állami
    vezetők   azért   kerülnek  rosszabb  helyzetbe,   mert   olyan
    kormányzati  ciklusban töltöttek be vezető  pozíciót,  amelynek
    más   volt   a   politikai  összetétele,   mint   a   jelenlegi
    kormánypártoké.
     
     1.8.  Az  Alkotmánybíróság utal arra, hogy a különadó  10.  §-
    ának  és  11. § (4) bekezdésének az 1993. évi XXXI.  törvénnyel
    kihirdetett,  az  emberi  jogok  és  az  alapvető   szabadságok
    védelméről  szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt  Egyezmény
    és   az   ahhoz  tartozó  nyolc  kiegészítő  jegyzőkönyv   első
    Kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkébe, mint nemzetközi szerződésbe
    ütközésének   vizsgálatára   irányuló   indítvány    elbírálása
    folyamatban van.
     
     II.
     
     1. Az Alkotmány érintett szabályai szerint:
     „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (…)
     59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. (…)
     60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
     (2)  Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
    meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,  és  azt  a
    szabadságot,  hogy vallását és meggyőződését mindenki  vallásos
    cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon  akár
    egyénileg,   akár   másokkal   együttesen   nyilvánosan    vagy
    magánkörben  kinyilváníthassa  vagy  kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa vagy taníthassa. (…)
     70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (…)
     70/I.  § (1) Minden természetes személy, jogi személy és  jogi
    személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
    vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.
     (2)  A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint  az
    állami   vagyonnal  gazdálkodó,  illetve  az   állam   többségi
    tulajdonában  vagy  irányítása alatt álló szervezetek  részéről
    juttatott   jövedelemre,  az  adott  adóévet  megelőző   ötödik
    adóévtől  kezdődően, törvény a jövedelem mértékét  el  nem  érő
    kötelezettséget állapíthat meg.”
     
     2.  A  Törvény  támadott  rendelkezései  az  alábbiak  szerint
    szólnak:
     „II. Fejezet
     A magánszemély egyes jövedelmeinek különadója
     8.   §   (1)   A  9.  §  rendelkezései  szerint  meghatározott
    magánszemély  az  e  fejezetben előírt adóalap  után  különadót
    fizet. A különadó a központi költségvetést illeti meg.
     (2)  Az  e  fejezetben  nem szabályozott kérdésekben  az  Art.
    rendelkezései az irányadók.
     9.  §  (1)  Különadó  fizetésére köteles  az  a  költségvetési
    szervnél,   állami,  önkormányzati,  közalapítványi   forrásból
    alapított,  fenntartott vagy működési támogatásban  részesített
    más     szervezetnél    foglalkoztatott    magánszemély,    aki
    munkavégzésre  irányuló  jogviszonya  alapján,  továbbá  aki  a
    takarékos    állami   gazdálkodásról   és    a    költségvetési
    felelősségről   szóló   2008.  évi   LXXV.   törvény   vagy   a
    köztulajdonban    álló   gazdasági   társaságok    takarékosabb
    működéséről   szóló   2009.   évi   CXXII.   törvény   szerinti
    munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben  foglalt
    különadó alapnak minősülő bevételt szerez, kivéve azt, akinek a
    jogviszonya    megszűnését    követő    naptári    naptól     a
    társadalombiztosítási    nyugellátásról    szóló     törvényben
    meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra.
     (2)  A  különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett
    jogviszony  megszűnésével  összefüggésben  pénzben  kifizetett,
    vagy   bármely  más  formában  juttatott  (bármely  esetben   a
    továbbiakban:  kifizetett)  bevételből  –  ide  nem   értve   a
    jogviszony    2005.    január   1-jét    megelőző    megszűnése
    jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított
    összegeket,   illetve  a  felmentési  (felmondási)   időnek   a
    munkavégzési   kötelezettséggel   járó   időszakára    fizetett
    munkabér,  illetmény  összegét, továbbá a  szerződéses  katonák
    leszerelési  segélyét,  de  ideértve a  Munka  Törvénykönyvéről
    szóló  1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3.  §  (6)
    bekezdése  alapján  megállapodás  szerint  kikötött  ellenérték
    címén  kifizetett  bevételt – a (3)-(4)  bekezdésben  foglaltak
    figyelembevételével megállapított összeg.
     (3)  A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem  minősül  a
    különadó alapjának:
     a)   az   állami   vezetők,  polgármesterek,  (fő)jegyzők,   a
    köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői
    és   felügyelőbizottságának  tagjai  esetében  a  (2)  bekezdés
    szerinti bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része;
     b)  más  foglalkoztatott  esetében  a  (2)  bekezdés  szerinti
    különadó  alapba  tartozó  bevételnek a  hárommillió-ötszázezer
    forintot   meg   nem  haladó  része,  valamint   a   jogviszony
    megszűnésének   évében  esedékes  szabadság  megváltása   címén
    kifizetett  bevétel,  illetve  a  jogviszony  megszűnésekor   a
    magánszemélyt megillető jubileumi jutalom.
     (4)   A   jogviszony  2005.  január  1-jét  követő  megszűnése
    jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított
    összegek  után a különadó-fizetési kötelezettséget jogcímenként
    a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint kell teljesíteni.
     (5)  A  különadó  alapját  jogviszonyonként  külön-külön  kell
    megállapítani.  A  különadó  alapja  független  attól,  hogy  a
    kifizetett  összeget egy vagy több adóévben kell  jövedelemként
    figyelembe  venni.  Ha  a bevétel megszerzése  több  részletben
    történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély először  a
    különadó-alapot   nem   képező  személyi   jövedelemadó-köteles
    jövedelmet  szerzi  meg. A nem pénzben  kifizetett  bevételt  a
    személyi  jövedelemadóról szóló 1995.  évi  CXVII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Szja   tv.)  3.  §   9.   pontjának   megfelelő
    alkalmazásával kell megállapítani.

     10.  §  A  különadó  mértéke  a 9. §  (2)  bekezdése  szerinti
    adóalapnak a 98 százaléka.
     11.   §   (1)   A   kifizető  a  magánszemélyt  terhelő   adót
    forrásadóként   a  kifizetéskor  állapítja   meg,   vonja   le,
    elkülönítve igazolja, az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti
    bevallásban  vallja  be, és ezen bevallás  benyújtására  előírt
    határidőig fizeti meg.
     (2)   Amennyiben  a  kifizető  a  magánszemélyt  terhelő  adót
    bármely  okból nem vonta le, a le nem vont adót a  magánszemély
    fizeti meg a kifizetést követő hónap 12. napjáig.
     (3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
     a)  az  Szja  tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a  jövedelem
    kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban  a  kifizetés
    évére  vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban  elkülönítve
    be kell vallani, és be kell számítani az Szja tv. 3. §-ának 75.
    pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál;
     b)  a  társadalombiztosítás ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra
    jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások  fedezetéről  szóló
    törvény alkalmazásában – figyelemmel a c) pont rendelkezésre  –
    nem kell járulékalapnak tekinteni;
     c)   a   b)   pont  rendelkezésétől  eltérően,  a   felmentési
    (felmondási)  időnek a munkavégzési kötelezettséggel  nem  járó
    részére     kifizetett     munkabért,    illetmény     összegét
    társadalombiztosítási  járulékalapként  és   nyugdíj   alapjául
    szolgáló  jövedelemként, valamint a munkavégzési  kötelezettség
    alóli  mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati  időként
    kell figyelembe venni.
     (4)   A   társadalombiztosítási  járulékalapnak  nem  minősülő
    különadó-alap  után a kifizető az egészségügyi  hozzájárulásról
    szóló  törvény  rendelkezései  szerint  27  százalékos  mértékű
    egészségügyi  hozzájárulást fizet. A (3) bekezdés c)  pontjában
    említett    különadó-alap   után   a   kifizető   27   százalék
    társadalombiztosítási járulékot fizet, továbbá a magánszemély a
    járulékfizetési  kötelezettségét  is  a  10.  §  szerinti   adó
    megfizetésével teljesíti.
     (5)  A  magánszemély  az adóbevallásában  bevallott  különadó-
    kötelezettséggel  szemben  adóelőlegként  veszi  figyelembe   a
    kifizető által levont különadót.
     (6)  Az  e fejezet hatálybalépése előtt megszerzett, különadó-
    köteles  jövedelmek  után  az adókötelezettséget  a  következők
    szerint kell teljesíteni:
     a)   a   magánszemély  a  2010.  évről  benyújtandó   személyi
    jövedelemadó   bevallásra   előírt   határidőig   a   különadó-
    kötelezettségét megállapítja és az erre a célra rendszeresített
    külön nyomtatványon bevallja, és az adót megfizeti;
     b)   a   magánszemély   az   a)  pont  szerinti   bevallásában
    megfizetett  különadóként  veszi figyelembe  a  különadó-alapba
    tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos
    szabályok  szerinti valamennyi közteher-kötelezettségét.  Ha  a
    magánszemély   a   2010-ben   őt  törvény   alapján   megillető
    végkielégítést  kapott, arra a személyi  jövedelemadóról  szóló
    törvény rendelkezésétől eltérően az évek közötti megosztást nem
    alkalmazhatja;
     c)  a  jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerint
    a  magánszemély  valamennyi közteher-kötelezettségét  úgy  kell
    meghatározni, hogy a magánszemély a különadó-köteles  jövedelem
    megszerzése  évére (éveire) megállapított valamennyi  közteher-
    kötelezettségéből levonja a különadó-köteles jövedelmek  nélkül
    –    annak   figyelembevételével,   hogy   a   különadó-köteles
    jövedelmeket  a  magánszemély összes  jövedelmébe  az  adóévben
    ekkor   is   be   kell   számítani  –   kiszámított   közteher-
    kötelezettségét;
     d)  az  (1) bekezdésben említett szervezet, gazdasági társaság
    –  ide  értve  ezek jogutódját is – (a továbbiakban:  kifizető)
    magánszemélyenkénti  és  a jövedelem  juttatásának  éve  (évei)
    szerinti  bontásban 2011. március 31-éig adatot  szolgáltat  az
    állami   adóhatóságnak  az  általa  kifizetett  különadó-alapot
    képező  összegről,  valamint jogcímenként megbontva,  az  abból
    levont,  a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő
    közterhekről;
     e)  a  magánszemély  kérésére a kifizető d)  pontban  említett
    adatokról   és   rendelkezésére   álló,   a   különadó-fizetési
    kötelezettség  teljesítéséhez  szükséges  adatokról   a   kérés
    beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a magánszemélyt.
     12. § E fejezet alkalmazásában
     a)  állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból  alapított
    szervezet:   az   olyan   szervezet,  amelyben   a   jogviszony
    megszűnésének   időpontjában   a   Magyar   Állam,   a    helyi
    önkormányzat,  a  közalapítvány  külön-külön  vagy   együttesen
    számítva  többségi tulajdonnal rendelkezik azzal, hogy többségi
    tulajdon  alatt  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok
    takarékosabb   működéséről  szóló  2009.  évi  CXXII.   törvény
    szerinti fogalmat kell érteni;
     b)    állami,    önkormányzati,    közalapítványi    forrásból
    fenntartott  szervezet:  az  olyan  szervezet,  amelynek   éves
    költségvetését a jogviszony megszűnését megelőző adóévben külön-
    külön   vagy   együttesen  számítva  50  százalékot   meghaladó
    mértékben  állami  önkormányzati vagy közalapítványi  forrásból
    biztosítják;
     c)  állami,  önkormányzati, közalapítványi forrásból  működési
    támogatásban   részesített  szervezet:  az   olyan   szervezet,
    amelynek   éves   költségvetéséhez  a  jogviszony   megszűnését
    megelőző   adóévben   az   állam,  az   önkormányzat   vagy   a
    közalapítvány   külön-külön   vagy   együttesen   számítva   50
    százalékot meghaladó mértékben nyújt működési támogatást.”
     
     3. A Módtv. szerint:
     „2.  §  (1)  Ez  a  törvény  2010.  december  30.  napján  lép
    hatályba,  rendelkezéseit  a 2005. január  1.  napját  követően
    megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni.
     (2)  E törvény hatálybalépését megelőzően elhunyt magánszemély
    különadójának megfizetésére az örökös nem kötelezhető.”
     
     III.
     
     Az indítványok részben megalapozottak.
     
     1.   A   végkielégítések  különadója   néven   ismertté   vált
    jogszabályról az Alkotmánybíróság első alkalommal 2010. október
    26-án  döntött  [184/2010. (X. 28.) AB  határozat,  ABK.  2010.
    október,  1161.;  a  továbbiakban:  Abh.].  A  törvény  eredeti
    szabályai  szerint a magánszemélyeknek különadót kell fizetniük
    az   olyan  bevétel  után,  amelyet  a  munkavégzésre  irányuló
    jogviszonyuk   megszűnésével  összefüggésben   szereztek   meg,
    feltéve,  hogy  a  bevétel  a széles értelemben  vett  „állami”
    forrásból  (állami,  önkormányzati,  közalapítványi  forrásból)
    származik  és  a  kétmillió forintot meghaladja.  A  különadóra
    vonatkozó   szabályokat  eredetileg  a  2010.  január   1-jétől
    megszerzett  jövedelmekre,  vagyis a  törvény  hatálybalépését,
    2010.  október 1-jét megelőzően juttatott jövedelmekre  kellett
    alkalmazni.
     A   különadóról  szóló  törvény  elfogadásával  összefüggésben
    augusztus   11-én   kiegészült  az  Alkotmány  közteherviselési
    szabálya.  Az alkotmánymódosítás elsősorban azt tette lehetővé,
    hogy  az  állami forrásból származó, jó erkölcsbe ütköző  módon
    juttatott   jövedelmeknél  a  visszaható   hatályú   jogalkotás
    általános  tilalmát  a  törvény mellőzze.  Az  Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  a különadóról szóló  törvény  visszaható
    hatálya   nemcsak   a  jó  erkölcsbe  ütköző  módon   juttatott
    jövedelmekre vonatkozik, hanem olyan jövedelmekre  is,  amelyek
    törvényi  előírás alapján, alanyi jogon járnak.  A  törvényhozó
    által   meghatározott  mértékű  és  jelenleg   is   fenntartott
    kifizetések nem tekinthetők jó erkölcsbe ütközőnek, így  ezekre
    a   törvény   az   Alkotmány   új  rendelkezése   alapján   sem
    terjeszthette volna ki a visszaható hatályt.
     A    törvény    jövőre    szóló   szabályait    illetően    az
    Alkotmánybíróság megállapította: a közszférából való távozással
    összefüggésben   olyan  adóról  van  szó,  amelyet   jogszabály
    alapján,    rendeltetésszerű   joggyakorlás   keretei    között
    teljesített  kifizetésekre is alkalmazni kell, és amely  alanyi
    jogon  szerzett  jövedelemtől fosztja meg  az  érintetteket.  A
    törvényalkotó azonban a jelen esetben a „külön mértéket” teljes
    elvonásként   értelmezte,   ezzel   túllépett   az   alkotmányi
    felhatalmazáson,   és   megsértette  az  Alkotmány   módosított
    közteherviselési szabályát.
     
     2.  A  határozatot  követően  az Országgyűlés  módosította  az
    Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó szabályokat, módosította
    a   közteherviselési  kötelezettséget  meghatározó   alkotmányi
    rendelkezést és újraalkotta a különadót.
     
     2.1.  A  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi  XX.
    törvény   módosításáról  szóló  2010.  évi  CXIX.  törvény   az
    Alkotmány 32/A. §-át módosította.
     A   32/A.  §  (2)  bekezdése  szerint  „a  költségvetésről,  a
    költségvetés    végrehajtásáról,   a   központi    adónemekről,
    illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók
    központi  feltételeiről szóló törvényeket  az  Alkotmánybíróság
    akkor  vizsgálhatja  felül, ha az erre  irányuló  indítvány  az
    alkotmányellenesség  okaként kizárólag  az  élethez  és  emberi
    méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a
    gondolat,  lelkiismeret  és vallás szabadsága,  vagy  a  magyar
    állampolgársághoz  kapcsolódó 69.  §  szerinti  jogok  sérelmét
    jelöli meg, és nem tartalmaz egyéb okot.”
     A Törvény központi adónemről szól.
     Ilyen  törvény  csak  akkor  vizsgálható  felül  az  Alkotmány
    alapján,  ha „az erre irányuló indítvány az alkotmányellenesség
    okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való jog,  a
    személyes  adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret
    és   vallás   szabadsága,   vagy  a  magyar   állampolgársághoz
    kapcsolódó  69. § szerinti jogok sérelmét jelöli  meg,  és  nem
    tartalmaz egyéb okot.”
     A  jelen  esetben  az  indítványok az  Alkotmánynak  ezekre  a
    szabályaira  hivatkoznak.  Ezért a Törvény  támadott  szabályai
    felülvizsgálhatók.
     
     2.2.  Módosult az Alkotmány 70/I. §-a is. Eszerint a közterhek
    viselésére  szolgáló forrásokból, valamint az állami  vagyonnal
    gazdálkodó,   illetve  az  állam  többségi  tulajdonában   vagy
    irányítása   alatt   álló   szervezetek   részéről    juttatott
    jövedelemre,   az   adott  adóévet  megelőző  ötödik   adóévtől
    kezdődően,   törvény   a  jövedelem   mértékét   el   nem   érő
    kötelezettséget állapíthat meg.
     Az  Abh.  idején  hatályos  alkotmányszöveghez  képest  ez   a
    módosítás  több  változást hozott:  nem  szerepel  benne  a  jó
    erkölcsbe  ütközésre való utalás, megengedi az  ötödik  adóévre
    való  visszaható hatályú jogalkotást és megengedi  a  jövedelem
    mértékét el nem érő elvonást.
     Az  első  és  a harmadik változtatás lényegében az Abh.  egyes
    alkotmányjogi  érveivel hozható kapcsolatba: az  Abh.  egyrészt
    kifogásolta,  hogy  a  különadó nemcsak a jó  erkölcsbe  ütköző
    jövedelmekre  vonatkozik, hanem más jövedelmekre  is,  másrészt
    aránytalannak  minősítette  a  különadó  mértékét.  Az   ötödik
    adóévre való visszaható hatály az Abh.-tól független módosítás.
     
     2.3.   A   Törvény   is  jelentősen  átalakult   az   Abh.-ban
    vizsgálthoz  képest. A törvényhozó felemelte  a  különadó  alól
    mentes  bevétel  összeghatárát, bizonyos körben mentesítette  a
    saját   jogú   nyugellátásban  részesülő  személyeket   és   az
    örökösöket.   Kimondta,   hogy   a   korábbi   évek   adó-   és
    járulékbevallásainak a különadóval összefüggő helyesbítései nem
    érintik a már megállapított nyugellátásokat.
     Ugyanakkor  nemcsak az adott adóévre, hanem az  adott  adóévet
    megelőző   ötödik   adóévtől  kezdődően  ír   elő   a   Törvény
    adókötelezettséget.  A  Törvénynek ez  olyan  új  eleme,  amely
    lényeges   változást  hoz  a  különadó  hatálya   alá   tartozó
    adóalanyokat illetően.
     
     3.  Az  Alkotmánybíróságnak a fenti, módosított  alkotmányjogi
    keretek   között   kellett   vizsgálnia   a   Törvény   részben
    megváltozott, új rendelkezéseit.
     
     3.1.   Az  Alkotmánybíróság  az  ember  életét  és  méltóságát
    egységben szemléli, ami azt jelenti, nem választhatók külön  az
    ember  társadalmi és biológiai dimenziójához fűzhető jogok.  Az
    Alkotmánybíróság  az emberi méltóságot az élethez  való  joggal
    egységben   oszthatatlannak  tartja  [23/1990.  (X.   31.)   AB
    határozat, ABH 1991, 88, 93.] és az emberi léttel eleve  együtt
    járó minőségként korlátozhatatlannak tekintette [64/1991. (XII.
    17.) AB határozat ABH 1991, 301, 309.]. „Az Alkotmány 54. § (1)
    bekezdésében garantált emberi méltósághoz fűződő jog tehát  nem
    a  személy  szubjektumától függő méltóságérzethez  kapcsolódik,
    hanem  azt  jelenti, hogy a jog az életet az emberi  minőséggel
    együtt ismeri el, és kapcsol ahhoz elidegeníthetetlen jogokat.”
    [96/2008. (VII. 3.) AB határozat, ABH 2008, 816.]
     Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata   értelmében   az   emberi
    méltósághoz  való  jog  a  természetes  személyek  autonómiáját
    jelenti,  vagyis az önrendelkezésüknek egy olyan, mindenki  más
    rendelkezése  alól kivont magja van, amelynél  fogva  az  ember
    alany  marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá. A méltósághoz
    való  jognak ez a felfogása különbözteti meg az embert  a  jogi
    személyektől, amelyek teljesen szabályozás alá vonhatók,  nincs
    érinthetetlen  lényegük [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH
    1991, 64.]
     A  magyar  alkotmánybírósági gyakorlatban – 8/1990. (IV.  23.)
    AB  határozat (ABH 1990, 44.) – az emberi méltósághoz való  jog
    az  ún.  általános személyiségi jog megnyilvánulása. Az  emberi
    méltósághoz    való   jog   az   általános   személyiségvédelmi
    funkciójából  eredően  további  külön  nevesített   jogokat   –
    részjogosítványokat  –  is  magában  foglal,  így  például   az
    önazonossághoz,  az önrendelkezéshez való jogot,  az  általános
    cselekvési szabadságot, a magánszféra védelméhez való jogot. Az
    általános   személyiségi  jog  jellegéből,  anyajog  mivoltából
    eredően  az  emberi  méltósághoz való jog olyan  szubszidiárius
    alapjog,  amelyre mind az Alkotmánybíróság, mind más  bíróságok
    minden   esetben   hivatkozhatnak   az   egyén   autonómiájának
    védelmében,  ha  az  adott tényállásra  a  konkrét,  nevesített
    alapjogok egyike sem alkalmazható.
     
     3.2.  Az  ember méltóságát, az ember autonómiáját és jogmentes
    magánszféráját  az  Alkotmány alapján minden állami  hatalomnak
    kötelessége  védeni.  Ahogyan arra  a  48/1998.  (XI.  23.)  AB
    határozat is rámutatott: „Az Alkotmány egyes esetekben nevesíti
    az  intézményvédelmi kötelességeket, másutt nem,  előfordul  az
    is,  hogy  éppen  az  alanyi  jogi  oldal  marad  háttérben;  a
    megfogalmazás  és  a hangsúlybeli különbségek nem  változtatnak
    azon,  hogy  az  alapjogok egyaránt tartalmazzák  a  szubjektív
    jogokat  és  az objektív, ennél szélesebb állami kötelességeket
    is”   (ABH  1998,  333,  341.).  Ez  a  követelmény  az  emberi
    méltóságnak   alanyi   jogi   tartalmat   ad,   hiszen   állami
    kötelezettséget fogalmaz meg, az államnak az emberrel  szembeni
    kötelezettségét.  Az  emberi  méltóság  óvására  és   védelmére
    kötelező  szabályból  eredő alanyi jogi tartalomnak  több,  jól
    elkülöníthető jellegzetessége van.
     Ez  az alanyi jogi tartalom egyrészt abban áll, hogy az emberi
    méltóságnak   az  illetéktelen  állami  beavatkozást   elhárító
    funkciója van. Egy ügyben – amelyben az adómérséklés szabályait
    vizsgálta  –  az Alkotmánybíróság kimondta: az emberi  méltóság
    védelme  megköveteli  azt,  hogy az  állam  tartózkodjon  olyan
    intézkedések  törvénybe foglalásától, amelyek alkalmazása  –  a
    jogszabályi    környezetből    felismerhetően    –     súlyosan
    veszélyezteti  a  magánszemély és  a  vele  együtt  élő  közeli
    hozzátartozók  megélhetését [73/2009. (VII. 10.) AB  határozat,
    ABH 2009, 735, 741.].
     Másrészt  az  államnak akkor be kell avatkoznia, ha  az  egyén
    nem képes a maga számára az anyagi értelemben vett méltó életet
    biztosítani, és az anyagi létminimum alatt él, vagyis az emberi
    méltóságnak van egy ellátási igényt megalapozó funkciója is. Az
    Alkotmánybíróság 32/1998. (VI. 25.) AB határozata a  rendelkező
    részben   állapította   meg:   az   Alkotmány   70/E.    §-ában
    meghatározott  szociális  biztonsághoz  való  jog  a  szociális
    ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési  minimum
    állami  biztosítását  tartalmazza,  amely  elengedhetetlen   az
    emberi méltósághoz való jog megvalósulásához (ABH 1998, 252.).
     Az  illetéktelen állami beavatkozást elhárító funkció, továbbá
    az  állam  kötelezettsége  az anyagi  létminimum  biztosítására
    egyaránt  az  ember  Alkotmányban védett méltóságából  ered.  A
    jelen   ügyben   vizsgált  jogszabállyal  az  emberi   méltóság
    védelméhez  való  jog  lényeges tartalmát érintő,  illetéktelen
    állami beavatkozást elhárító funkció hozható kapcsolatba.
     
     4.  A  különadóról  az  állapítható meg, hogy  annak  legalább
    három, jól elhatárolható hatása van.
     a)  Először is visszaható hatállyal megadóztat minden,  állami
    forrásból  eredő, kétmillió, illetve 3,5 millió forint  feletti
    egyszeri kifizetést.
     b)  Másodszor  abban  a kifizetői körben, amelyben  az  állami
    források   felett   viszonylag   szabadon   lehet   rendelkezni
    (jellemzően  az Mt. hatálya alá tartozó állami munkáltatóknál),
    arra   késztet,  hogy  a  jövőben  kerüljék  el  a   felek   az
    összeghatárt meghaladó kifizetést.
     c)  Harmadrészt  a jogállási törvények alapján,  jellemzően  a
    költségvetési szférában, alanyi jogon járó, egyszeri  juttatást
    lényegében felső összeghatárokhoz köt.
     A   három   hatás  eltérő  alkotmányjogi  szempontok   alapján
    ítélhető meg.
     
     4.1.  Az Alkotmánybíróság elsőként a Törvénynek a jövőre szóló
    szabályai  alkotmányellenességét vizsgálta az  emberi  méltóság
    tükrében, vagyis egy olyan adót, amelynél az érintett személyek
    alkalmazkodni tudnak a megváltozott körülményekhez.
     
     4.1.1.  A  különadóról  szóló  törvény  tartalmának,  céljának
    megértését  nehezíti  az  a  körülmény,  hogy  összefonódik  az
    Alkotmány közteherviselési szabályának módosításaival.
     A  különadó  hatálya alá tartozó jogviszonyokat jellemzően  az
    Mt.,  a  köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  évi  XXIII.
    törvény (a továbbiakban: Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról
    szóló  1992.  évi  XXXIII. törvény (a továbbiakban:  Kjt.),  az
    ügyészségi    szolgálati   viszonyról    és    az    ügyészségi
    adatkezelésről  szóló 1994. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban:
    Üszt.),  a  fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak
    szolgálati  viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Hszt.), a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
    szóló  1997.  évi  LXVII.  törvény (a továbbiakban:  Bjt.),  az
    igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
    évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.), a Magyar Honvédség
    hivatásos  és  szerződéses  állományú  katonáinak  jogállásáról
    szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), továbbá  a
    kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
    (a továbbiakban: Ktj.) vagyis az ún. jogállási törvények (Ktv.,
    Kjt.,  Üszt.,  Hszt.,  Bjt.,  Iasz.,  Hjt.,  Ktj.  és  az  Mt.)
    szabályozzák.  A Ktv., a Kjt., az Üszt., a Hszt.,  a  Bjt.,  az
    Iasz.,  a  Ktj  és a Hjt. szabályai értelmében az illetményt  a
    felektől   független,  rájuk  nézve  kötelező,   ún.   bértábla
    határozza meg.
     Megállapítható,  hogy  a  különadó  személyi   hatálya   olyan
    kifizetőkre és munkavállalókra is kiterjed — jellemzően az  Mt.
    hatálya   alá  tartozókra  —,  akik  a  munkavégzésre  irányuló
    jogviszonyuk  megszűnéséhez kapcsolódó juttatás mértékét  saját
    maguk jelentősen befolyásolhatják.
     Ezért  ebben a körben a különadónak az a funkciója  és  célja,
    hogy  olyan,  a kifizetőt és a munkavállalót is sújtó  adóteher
    mellett   váljék  csak  lehetővé  a  törvényhozó   által   nagy
    összegűnek tartott kifizetés, amely a mértékénél fogva ennek  a
    kifizetésnek a teljesítését illetően meggondolásra készteti  az
    állami források felett rendelkezőt.
     A  különadó ebben a részében olyan adó, amelynél nem a bevétel
    megszerzése  a  cél.  A különadó ebben a részében  szabályozási
    eszköz.  Habár  a jogtudományban vita van arról,  hogy  az  adó
    szabályozási eszközként bevethető-e, az Alkotmánybíróság  eddig
    elismerte  azt,  hogy  egyes adók nemcsak az  állami  bevételek
    növelése   eszközeként,   hanem  szabályozási   eszközként   is
    működhetnek. Az Alkotmánybíróság több határozatában elemezte az
    adó    jogintézményének   rendeltetését.    E    határozataiban
    kifejtette:  „…  az  adó  elsődleges  rendeltetése,   hogy   az
    adófizetés  révén a természetes és jogi személyek az  Alkotmány
    70/I.   §-a   szerint   jövedelmi  és   vagyoni   viszonyaiknak
    megfelelően hozzájáruljanak a közterhekhez, azaz megteremtsék a
    pénzügyi  fedezetet az állami szervek fenntartásához, illetőleg
    V   az  állami  újraelosztás  révén  –  a  különböző  közérdekű
    feladatok   ellátásához.  Emellett  azonban  az   adó   –   bár
    másodlagosan, de egyáltalán nem elhanyagolhatóan  –  az  állami
    gazdaságpolitikának  is  fontos  eszköze…   E   tekintetben   a
    törvényalkotó »alkotmányos mozgástere« rendkívül  széles,  mint
    ahogyan  arra  az  Alkotmánybíróság több határozata  is  utal.”
    [31/1998.   (VI.  25.)  AB  határozat,  ABH  1998,  240,   246;
    658/B/1994. AB határozat, ABH 2001, 766, 768.]
     
     4.1.2.  A  különadó személyi hatályával kapcsolatban az  egyik
    alkotmányjogi  kérdés  az, hogy – a megváltozott  alkotmányjogi
    keretekre  és  a módosított különadó szabályaira figyelemmel  –
    adójogi  szempontból kezelhetők-e eltérően  azok  a  kifizetők,
    akik   állami   források   felett  a  módosított   szabályokban
    meghatározott    mértékben    rendelkeznek,    illetve    ezzel
    párhuzamosan  azok  az adóalanyok, akiknek  ezekből  az  állami
    forrásokból ered a jövedelmük.
     Akkor,  amikor  erre  a  kérdésre kell válaszolni,  az  állami
    feladatokból  kell  kiindulni. Az állam  szabadsága  viszonylag
    nagy  abban  a  kérdésben,  hogy  mit  tekint  a  maga  számára
    feladatnak. Az Alkotmány keretei között nagy a szabadsága abban
    is, hogy az államinak tekintett feladatot milyen formában látja
    el.   Ezek   elláthatók  a  költségvetés  keretein  belül,   de
    gazdálkodó szervezet keretei között, vagy más formában is.
     A  sérelmezett törvényi konstrukcióval érintett tényállásokban
    közpénzről, az állam pénzéről rendelkeznek, vagyis  –  legalább
    közvetve  –  az  állam  széles értelemben vett  javai  sorsáról
    döntenek.  A lényeg az marad, hogy az állami feladat ellátására
    rendelt vagyon, vagy támogatás államháztartási forrásból  ered;
    a vállalt állami feladat bármely formában való ellátása körében
    felmerülő    anyagi   kockázatok   pedig   végső    soron    az
    államháztartást  terhelhetik  meg.  Mind  az   állami   feladat
    ellátása,  mind az állami forrásokból, vagy állami  forrásokkal
    való gazdálkodás tárgy szerinti különbségtételt jelent.
     A   különadó  a  megváltozott  szabályok  szerint   azokra   a
    szervezetekre vonatkozik, amelyekben az állam (a Magyar  Állam,
    helyi   önkormányzat,   közalapítvány)   többségi   tulajdonnal
    rendelkezik,  vagy amelynek működéséhez az állam 50  százalékot
    meghaladó   mértékben   nyújt   költségvetési   vagy   működési
    támogatást. Az állami forrásból eredő vagyonjuttatás  és  ennek
    mértéke együttesen olyan új körülmény, amely eltérő szabályozás
    indoka  lehet.  A  kifizetőknek  ezt  a  csoportját  a  törvény
    objektív  ismérvekkel  írja körül.  Ezeknek  a  kifizetőknek  a
    munkavállalói  más  munkavállalóktól eltérő helyzetben  lévőnek
    tekintendők.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  értelmében   az
    emberi  méltóság  védelméhez való jogból az  egyenlő  méltóságú
    személyként   történő   kezelés  követelménye   következik.   A
    jogegyenlőség követelménye arra vonatkozik, hogy az állam  mint
    közhatalom  a jogok és kötelezettségek elosztása során  köteles
    egyenlőkként  –  egyenlő  méltóságú  személyként  –  kezelni  a
    jogalanyokat,  a  jogalkotás során a  jogalkotónak  mindegyikük
    szempontjait  azonos  körültekintéssel,  elfogulatlansággal  és
    méltányossággal kell értékelnie [21/1990. (X. 4.) AB határozat,
    ABH  1990,  73, 78.; 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH  1991,
    146, 162.; 43/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 744, 745.].
     Ezért  nem sérti az emberi méltósághoz való jogot az,  hogy  a
    különadó az állami forrásból eredő jövedelmet más jövedelmektől
    a  Törvényben meghatározott feltételek mellett eltérően kezeli.
    A   szabályozás  nem  önkényes,  az  említett  objektív,  tárgy
    szerinti  ismérvekkel jellemezhető, az emberi méltóságot  sértő
    volta nem ismerhető fel.
     
     4.1.3.  Kétségtelen, hogy a különadó a jogállási  törvényekben
    fenntartott, eltérést nem engedő szabályok alapján,  kötelezően
    juttatott  egyes  bevételekre, a törvények  alapján  a  jövőben
    kötelezően  kifizetendőkre is alkalmazandó. A kifizetésre  okot
    adó  konkrét  tényállástól függően előfordulhat ezért,  hogy  a
    különadót a jövőre nézve olyan bevételekre is alkalmazni  kell,
    amelyeket ugyanúgy törvény határoz meg, mint ahogyan a különadó
    szabályait.
     Ebben  az  esetben a jogállási törvények feltétlen alkalmazást
    kívánó  szabályai  és  a  különadó  kötelező  előírásai  között
    sajátos  ellentét  feszül:  a  különadó  alkalmazásához  vezető
    körülmények   megvalósulása  lényegében  elkerülhetetlen.   Más
    megfogalmazásban  ez azt jelenti, hogy egyes kifizetések  felső
    határára   más   következik   a   jogállási   törvények   egyes
    szabályaiból, és más a különadóból.
     Az    Alkotmánybíróság    gyakorlata    értelmében    törvényi
    rendelkezések  összeütközése miatt az  alkotmányellenesség  nem
    állapítható meg akkor sem, ha ez a kollízió nem kívánatos és  a
    törvényhozónak    ennek    elkerülésére    kell     törekednie.
    Alkotmányellenesség   megállapítására  törvényi   rendelkezések
    kollíziója  miatt  csak akkor kerülhet sor,  ha  a  szabályozás
    ellentmondása jogszabály-értelmezéssel nem oldható  fel  és  ez
    anyagi  alkotmányellenességhez vezet, vagy ha  a  normaszövegek
    értelmezhetetlensége  valamely konkrét alapjogi  sérelmet  okoz
    [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991, 175, 176-177.].
     A   különadó  törvény  nem  minősíti  a  hatálya  alá  tartozó
    kifizetéseket,   nincs  olyan  adótényállási  eleme,   amelyből
    ilyesmire   következtetést  lehetne  levonni.   A   különadóval
    összefüggő  alkotmány-módosítás sem tartalmaz értékítéletet.  A
    különadó    ebben    az   értelemben   „semleges”,    semmilyen
    értékítéletre  nem  utal.  A  különadó  hatálya   alá   tartozó
    jogalanyokat,  vagy  a kifizetéseket a törvény  egyáltalán  nem
    minősíti. Az Alkotmánybíróság a 942/B/2001. AB határozatban úgy
    értelmezte  a  jóhírnévhez való jogot,  hogy  az  az  általános
    személyiségi  jog anyajogából fakadó nevesített  jog,  amely  a
    személy  megítélését hivatott védeni a valótlan  és  a  személy
    hátrányos megítélésére alkalmas közlésekkel szemben (ABH  2004,
    1561,  1575.). A jóhírnévhez való jog e tartalmára  figyelemmel
    ezért   megállapítható,  hogy  a  különadó  és   az   Alkotmány
    jóhírnévhez   való  jogra  vonatkozó  szabálya   között   nincs
    összefüggés.
     
     4.1.4.  A másik alkotmányossági kérdés az, hogy a különadó  az
    Alkotmány  ama  nevesített  szabályai valamelyikébe  ütközik-e,
    amelyeket  az  Alkotmány 32/A. § (2) és (3) bekezdése  felsorol
    (az  élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok
    védelméhez  való  jog,  a  gondolat,  lelkiismeret  és   vallás
    szabadsága,  vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó  69.  §
    szerinti jogok).
     A   különadó   nem   általános,  valamennyi   jövedelemtípusra
    érvényes jövedelemadó, hanem csak meghatározott összeget elérő,
    meghatározott     tényálláshoz    (jogviszony    megszűnéséhez)
    kapcsolódó,   de  nem  ismétlődő,  nem  rendszeres  kifizetések
    különadója.  Konkrét,  viszonylag ritkán  előforduló,  valamely
    jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jövedelemtípusokat adóztat,
    egy  bizonyos  összeghatár  felett.  Jövedelemhatártól  függően
    magasabb adókulcsok alkalmazását nem tiltják az Alkotmánynak  a
    32/A. §-ban felsorolt szabályai.
     A  különadó  meghatároz  a különadó hatálya  alá  nem  tartozó
    jövedelmi  sávokat. A 98%-os adókulcs a kétmillió, illetve  3,5
    millió  forint  feletti  egyszeri  kifizetésekre,  jövedelmekre
    vonatkozik. Egy jövőre szóló ilyen adóról nem állapítható  meg,
    hogy  az  az  emberi  méltóság védelméhez való  jogot  sértené,
    vagyis   az   egyén  autonómiájába  való  illetéktelen   állami
    beavatkozást  jelentene. A különadóról – figyelemmel  alapjára,
    az  alapjába nem tartozó jövedelmekre és ezek mértékére  –  nem
    állapítható meg az adóalanyt ellehetetlenítő volta sem.
     A  különadó és az egyes jogállási törvények közötti feszültség
    jogértelmezéssel  egyébként feloldható: eszerint  az  állam  az
    érintett   jogviszonyok   megszűnéséhez   kapcsolódó,    állami
    forrásból juttatott jövedelmekre felső határt határozott meg, a
    felső  határ  feletti összeget pedig a különadó visszavezeti  a
    központi  költségvetésbe.  A különadóval  terhelt  bevételen  a
    magánszemély  azzal  a  közjogi  korláttal  szerez   tulajdont,
    amelyet  a  különadó  előír. A különadó  –  a  hatásában  –  az
    állásvesztés   következményeit  enyhíteni  hivatott   jelenlegi
    felmentési  és  végkielégítési rendszert érinti, a  kifizetések
    mértékét   illetően,  tényállásfüggően:   az   erre   vonatkozó
    szabályok  változtathatatlansága nem  következik  az  Alkotmány
    nevesített szabályaiból.
     
     4.1.5.   A   Törvény  9.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja   nincs
    összefüggésben  a  gondolat,  a  lelkiismeret   és   a   vallás
    szabadságával.   A   különadó  e  szabálya  valamennyi   állami
    vezetőre,  polgármesterre, (fő)jegyzőre, a köztulajdonban  álló
    gazdasági     társaságok     vezető    tisztségviselőire     és
    felügyelőbizottságának tagjaira egyaránt vonatkozik.
     Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság a  Törvény  8-12.  §-a
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.
     
     4.2.  Az Alkotmánybíróság külön vizsgálta a Törvény visszaható
    szabályának  alkotmányellenességét, vagyis a Módtv.  2.  §  (1)
    bekezdésének  a  visszaható hatályra vonatkozó szövegrészét.  A
    Módtv. 2. § (1) bekezdése folytán a különadót a múltra nézve is
    alkalmazni kell.
     Az  emberi  méltóság  sérelmével  összefüggésben  azt  kellett
    vizsgálni, hogy a jelen esetben – amikor az adott tényállásra a
    konkrét,   nevesített   alapjogok   egyike   sem   alkalmazható
    közvetlenül – az Alkotmánybíróság alapos okkal hivatkozhat-e az
    egyén  autonómiájának védelme érdekében az  emberi  méltóságra,
    mint  az Alkotmányban nevesített általános személyiségi  jogra,
    olyan  körülmények  között,  amikor a  magánszemélyeknek  nincs
    lehetőségük a múltra vonatkozó törvényhez való alkalmazkodásra.
     
     4.2.1.  A  magánszemélyek  által  2005.  január  1.  és  2010.
    december  29.  között  megszerzett, a  98  százalékos  különadó
    alapját  képező  bevételről 2011. március 31-ig kellett  adatot
    szolgáltatniuk  a  kifizetőknek az állami  adóhatóság  felé.  A
    kifizető  a  magánszemély kérésére tájékoztatja a magánszemélyt
    is.   A   magánszemély   az  adómegállapítási,   bevallási   és
    adófizetési   kötelezettségének  a  2010.   évről   benyújtandó
    személyi  jövedelemadó  bevallásra  előírt  határidőig,   külön
    nyomtatványon tesz eleget.
     Az        adatszolgáltatásnak       tartalmaznia       kellett
    magánszemélyenként  a  jövedelem  juttatásának  évei   szerinti
    bontásban  az  2005.  január 1. és 2010. december  29.  közötti
    időszakban   kifizetett,   különadó-alapot   képező   összeget,
    valamint – jogcímenként megbontva – az abból levont, a különadó
    fizetésére   kötelezett  magánszemélyt   terhelő   közterheket,
    járulékokat (ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat  is)  és
    egyéb adatokat.
     Az  adatszolgáltatásra  kötelezett szervezetek:  költségvetési
    szervek,   állami,   önkormányzati,  közalapítványi   forrásból
    alapított,  fenntartott,  illetve  ilyen  forrásokból  működési
    támogatásban   részesített  szervezetek,  a  takarékos   állami
    gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről  szóló  törvény
    vagy  a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok  takarékosabb
    működéséről  szóló  törvény  szerinti  munkavégzésre   irányuló
    jogviszonyban foglalkoztatók.
     A  különadóval  érintett, 2005. január 1-je és 2009.  december
    31.  között kifizetett összegek adó-megállapítással már  lezárt
    évekre vonatkoznak. A 2010. január 1-je és december 29. közötti
    időszakban pedig már megszerzett jövedelmek adózási feltételeit
    módosítja — az adóalanyra hátrányosan — a Törvény.
     A  magánszemély legkésőbb 2011. május 20-ig köteles a korábban
    lezárt  adóévek  bevallásait helyesbíteni,  illetve  a  2010-es
    adóévről  adóbevallást  benyújtani, a 2010.  december  30.  óta
    hatályos új szabályok szerint.
     
     4.2.2.   A   különadó  jövedelem  típusú  adó.  Az   általános
    jövedelemadót a bevezetésétől kezdve adóévekre kell megfizetni,
    az   adóév  a  naptári  évvel  egyenlő.  Az  adó  megállapítása
    általában   önadózással   történik   az   adóévet   követő   év
    meghatározott   napjáig.  Az  adókötelezettségeinek   mindenben
    eleget   tévő,  a  jogait  és  kötelezettségeit  az  adótörvény
    előírásainak megfelelően, rendeltetésszerűen gyakorló  adóalany
    alapos okkal arra számíthat, hogy az adó-megállapítással lezárt
    időszakot illetően további kötelezettsége nem keletkezhet.
     A  jövedelemadókat általában a jövedelemből kell fizetni, noha
    fizethető  a vagyonból is. Az adó, mint visszatérő szolgáltatás
    a  vagyon  kimerülése  esetén  azonban  nem  felelhetne  meg  a
    rendeltetésének,  ésszerű  adóforrás  tehát  csak  a  jövedelem
    lehet.  A jövedelemadók az időszerű, adott adóévben megszerzett
    jövedelemhez igazodnak, annak a terhét jelentik.
     Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata    értelmében    a    tág,
    alkotmányjogi  értelemben vett tulajdon közjogi  korlátai  közé
    tartozik    a    közterhekhez   való   arányos    hozzájárulási
    kötelezettség [17/1999. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1999,  131,
    134.].
     Az  adott  adóévben megszerzett jövedelemhez igazodó  tehertől
    az  Alkotmány  70/I.  § hatályos (2) bekezdésében  szereplő  öt
    éves, visszaható hatályú adóztatás lehetősége eltér.
     A  lényeges  különbség  abban  áll,  hogy  bevallással  lezárt
    időszakban az adóztatott ügyletek is lezárulnak az adóév végén.
    Az  adóévben  viszont lehet olyan szabályt  alkotni,  amely  az
    adóév   kezdetétől   alkalmazandó,   ha   ennek   alkotmányosan
    elfogadható  oka van, pl. a visszaélések megakadályozása.  Azt,
    hogy  milyen  ügyleteket kell olyannak tekinteni, mint  amelyek
    lezárulnak  az adóév végén, vagy akár még az adott  adóév  vége
    előtt, csak esetről esetre lehet eldönteni.
     Az  emberi  méltóság védelméhez való jog önmagában  nem  nyújt
    védelmet  a  visszaható  hatályú  jogalkotás  ellen.  Az  ilyen
    jogalkotás   –   az   Alkotmánybíróság  gyakorlata   értelmében
    (903/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 250, 251.) – nem az emberi
    méltóság  védelméhez való jogot, hanem a jogbiztonságot  sérti.
    Az Országgyűlés az Alkotmány 2010. augusztus 11-i, az Alkotmány
    70/I.     §-ára     vonatkozó    módosításakor     kifejezetten
    kinyilvánította, hogy az adójogszabályok tekintetében el  kíván
    térni  az  Alkotmánybíróságnak  attól  a  gyakorlatától,  amely
    szerint  az  új  adókötelezettséget  érintő  szabályozásnál  az
    adókötelezettség keletkezésének az időszakát, és nem a bevallás
    időpontját  kell  irányadónak  tekinteni.  A  jelen   határozat
    indokolásának III. 2. pontjában ismertetett alkotmány-módosítás
    – amely az Alkotmány több szakaszát érintette – szintén a 2010-
    es  adóévben  keletkezett. Ennek a módosításnak a következtében
    adótörvény  felülvizsgálata csak az Alkotmány olyan,  tételesen
    meghatározott   rendelkezéseire   hivatkozva   kezdeményezhető,
    amelyek  között  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében  foglalt
    jogállamhoz  tartozó  jogbiztonság  nem  szerepel.  Az   emberi
    méltóság  védelméhez való jog sérelme azonban  nem  állapítható
    meg pusztán azon az alapon, hogy a törvény az adott adóévben az
    adóévre  vagy  az  azt  követő  bevallás  időszakára   ír   elő
    kötelezettséget,  és nem az adókötelezettség keletkezésének  az
    időpontját  veszi figyelembe. A bevételnek a különadó  alapjába
    nem  tartozó  részére (2 és 3,5 millió forint)  és  az  adóéven
    belüli  törvénymódosításra, emiatt a  bevétel  megszerzése  óta
    eltelt  viszonylag rövid időre tekintettel nem állapítható  meg
    általánosságban   az   egyéni   körülmények    olyan    mértékű
    elnehezülése,  amely  az emberi méltóság  védelméhez  való  jog
    sérelmét felvethetné.
     
     4.2.3.  Az  Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése sem  tartozik  ama
    szabályok  közé,  amelyeknek a sérelmére hivatkozva  adótörvény
    alkotmányellenességének vizsgálatát lehetne kezdeményezni.  Más
    megfogalmazásban  ez  azt  jelenti,  hogy  a  különadó   és   a
    közteherviselési  szabály  összhangja  nem  vizsgálható.  Mégis
    jelentősége van annak, hogy ez az új szabály mit tesz lehetővé,
    és   hogyan   kell  azt  együttértelmezni  az   Alkotmány   más
    rendelkezéseivel,  ezek  között az emberi  méltóság  védelméhez
    való joggal.
     Az  Alkotmány  70/I.  § (2) bekezdése elvi lehetőséget  teremt
    arra,  hogy  a  jogalkotó  visszaható  hatállyal,  a  jövedelem
    mértékét el nem érő közteherviselési kötelezettséget állapítson
    meg,  meghatározott  forrásból származó, valamennyi  jövedelmet
    illetően;  nemcsak  jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó,  hanem
    más,  akár  rendszeres  jövedelmeket is  különadó  alá  lehetne
    vonni.
     Az  alkotmányjogi kérdés az, hogy ennek a lehetőségnek vannak-
    e az Alkotmányban szereplő korlátai.
     
     4.2.4.    Az    Abh.   szerint   az   Alkotmány   akkor    új,
    közteherviselési szabályát, amely a jó erkölcsbe  ütköző  módon
    juttatott  bevételek adóztatását tette lehetővé,  sértette  az,
    hogy  a  különadó törvény kiterjedt a törvényben  meghatározott
    jogcímen és mértéken alapuló olyan juttatásokra is, amelyek nem
    minősülhetnek jó erkölcsbe ütközőnek.
     Az   Alkotmány  hatályos  közteherviselési  szabálya   ezt   a
    korábbi,  a  jó erkölcs sérelmére utaló feltételt szövegszerűen
    ma  már  nem  tartalmazza.  Vagyis ez,  a  lehetséges  különadó
    hatókörét szűkítő feltétel már nem korlátozza a különadó tárgyi
    hatályát.  A  tárgyi  hatályt illetően valamennyi  kifizetés  –
    nemcsak  a jogviszony megszűnésekor teljesített, hanem  akár  a
    munkabér  is  –  elvileg, a 70/I. § (2)  bekezdését  formálisan
    nézve,  különadó  alá  tartozhat,  mégpedig  az  ott  megjelölt
    időbeli hatály teljes tartama alatt.
     A  tárgyi  és időbeli hatály ilyen szélesítése azt is jelenti,
    hogy  a  70/I. § új (2) bekezdése formálisan lényegesen  tágabb
    mozgásteret  enged a törvényalkotónak, mint a korábbi  szabály;
    ez  a  rendkívül széles mozgástér ugyanakkor felveti,  hogy  az
    Alkotmány  más  rendelkezéseinek  érvényesülésére  is  kell   a
    konkrét különadó megalkotásánál figyelni.
     Abból,  hogy az Alkotmány új rendelkezése az állami  forrásból
    eredő jövedelmeknek a szinte teljes elvonását lehetővé tevő adó
    bevezetését  engedi  meg,  vagyis  az  adó  elvileg  lehetséges
    mértékének  a felső határát magához a jövedelemnek a mértékéhez
    köti,  arra  lehet  következtetni, hogy az  Alkotmánynak  ez  a
    szabálya   változatlanul  az  állami  forrásoknak  a  közvetlen
    védelmét  célozza. A 70/I. § (2) bekezdésének ez a felismerhető
    célja.  Az  Alkotmánynak  ezt az új  szabályát  nem  lehet  úgy
    értelmezni,  hogy az bármilyen tartalmú, adótörvény  elnevezésű
    jogszabályt  eleve  alkotmányossá tesz. Az állami  források,  a
    közpénzek, a köztulajdon védelme önmagában alkotmányos  cél.  A
    70/I.  § (2) bekezdése alapján megalkotott törvény – visszaható
    hatállyal  –  vonatkozhat  olyan tényállásokra,  amelyekben  az
    állami  források védelemre szorulnak. Annak vizsgálata, hogy  a
    törvény az állami források védelmét valósítja-e meg, vagy  ezen
    túlterjeszkedik,     megfelelő     indítvány     alapján     az
    Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
     Az   Alkotmány   értelmében  a  köztulajdon  és  magántulajdon
    egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. Mind a jogalkotásnak,
    mind  a  jogalkalmazásnak meg kell felelnie ennek az elvnek.  A
    védelemnek számos, az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdéséből  eredő
    és ezért azzal összhangban álló módja lehet.
     Az   új   közteherviselési  szabály  alapján  bevezetett   adó
    mindaddig  az  Alkotmány 70/I. § (2) bekezdését  hajtja  végre,
    amíg  a különadó felismerhető célja az állami források védelme,
    az   állami  forrásokkal  való  rendelkezés  során  az  esetleg
    előforduló  visszaélések  elhárítása, megakadályozása,  vagy  —
    akár  utólagos  —  orvoslása.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata
    szerint  önmagában  nem  alkotmányellenes  még  az  sem,  ha  a
    jogalkotó    törvényes   vélelem   felállításával    szabályoz,
    ugyanakkor  ez  csupán kivételes eszköz lehet, és  legalább  az
    ellenbizonyítás  lehetőségét biztosítani  kell  [57/1995.  (IX.
    15.) AB határozat, ABH 1995, 284, 285-286.].
     Az    Alkotmánybíróság   megjegyzi,    hogy    a    társadalom
    igazságérzetét    sértő,   eltúlzott   mérvű    végkielégítések
    vonatkozásában  az Európai Unió is a jogalkotás útjára  lépett,
    két  okból is: egyrészt, mivel összegük, mértékük gyakran eleve
    sérti az igazságérzetet, másrészt pedig azért, mivel a pénzügyi
    szférában alkalmazott, csak a gyors sikerre koncentráló vezetői
    javadalmazási  politika hozzájárult az elmúlt  évek  nemzetközi
    pénzügyi  válságához.  Ezért a 2009. április  30-i  2009/384/EK
    ajánlás különböző technikai megoldásokat (elhalasztott, illetve
    ütemezett  kifizetés,  a  teljesítménykritériumok  utólagos   –
    tartós   –  teljesülésének  vizsgálata,  a  szervezeti   egység
    teljesítményének  együttes  értékelése)  javasol  bevezetni   a
    pénzügyi   szolgáltatási  ágazat  javadalmazási   politikájának
    nemzeti szabályozásában.
     Az   Alkotmánybíróság  a  fentiekre  tekintettel  megállapítja
    ezért,   hogy   az   állami  forrásból  eredő   kifizetések   a
    közpénzekkel  való  ésszerű gazdálkodás érdekében,  törvényben,
    adójogi  eszközökkel is korlátozhatók. Állami forrásokkal  való
    visszaélés esetén pedig a kifizetés korlátozása akár visszaható
    hatályú  is  lehet, éppen az Alkotmány 70/I.  §  (2)  bekezdése
    megengedő szabálya alapján. Az Alkotmánybíróság már az Abh.-ban
    is  hangsúlyozta,  hogy  a  méltánytalanul  magas  kifizetések,
    bizonyos  végkielégítések, vagy több  éven  át  ki  nem  adott,
    jelentős  mértékű  szabadság megváltása  különadóval  sújthatók
    visszaható hatállyal is; a visszaélések megakadályozását célzó,
    a    társadalom   igazságérzetét   érvényesítő   törvény    nem
    alkotmányellenes önmagában, de meg kell maradnia  a  módosított
    Alkotmány keretei között.
     
     4.2.5.   Törvényben  meghatározott  jogcímen   és   mértékben,
    bevallással  lezárt  adóévben,  visszaélés  nélkül  megszerzett
    bevételnek a visszaható hatályú adóztatása azonban már  nem  az
    Alkotmány  70/I. §-a új (2) bekezdésének a végrehajtása,  hanem
    az   egyén   autonómiájába   való  olyan   mértékű   közhatalmi
    beavatkozás,  amelynek nincs alkotmányosan elfogadható  indoka,
    ezért az sérti az adófizetők emberi méltóságát.
     A  2005.  január  1-jére,  vagyis a 2010-es  adóévet  megelőző
    ötödik  adóév  kezdetére visszaható szabály  viszonylag  hosszú
    időszakot  ölel  fel.  Ez alatt az idő  alatt  a  magánszemélyt
    illetően  jelentős változások állhattak be.  Két  ilyen  fontos
    körülményre már a módosított különadó is tekintettel van:
     –  nem köteles különadó fizetésére az a magánszemély, akinek a
    jogviszonya    megszűnését    követő    naptári    naptól     a
    társadalombiztosítási    nyugellátásról    szóló     törvényben
    meghatározott saját jogú nyugellátás került megállapításra;
     –  a 2010. december 30. napját megelőzően elhunyt magánszemély
    különadójának megfizetésére nem kötelezhető az örökös.
     Más  olyan  személyi,  családi,  vagyoni  körülményre  (pl.  a
    jogviszony   megszűnését  megelőző  naptári  naptól,   vagy   a
    jogviszony megszűnését követő naptári napnál későbbi időpontban
    való   nyugállományba  vonulás),  amely  a  bevétel   szerzését
    követően   –   a   két   kivételhez  hasonlóan   –   jelentősen
    megváltoztathatta a magánszemély adóteher viselő képességét,  a
    törvény nincs tekintettel.
     (Szinte   valamennyi  indítványozó  –  sokszor   a   személyes
    körülményei részletes ismertetése, egyes esetekben  a  különadó
    elszámolásához  kiadott munkáltatói igazolás  és  más  okiratok
    becsatolása  mellett  –  hivatkozik az időközben  nagymértékben
    megváltozott  életkörülményeire, és ezzel összefüggésben  arra,
    hogy   a   különadó  kötelezettség  teljesítése   következtében
    kiszolgáltatott  élethelyzetbe kerülne.  Többen  utalnak  arra,
    hogy    jogviszonyuk   „a   Miniszterelnöki    Hivatalban,    a
    minisztériumokban,  az  igazgatási  és  az  igazgatás   jellegű
    tevékenységet   ellátó   központi   költségvetési    szerveknél
    foglalkoztatottak létszámáról” szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm.
    határozat  végrehajtása következtében  szűnt  meg;  a  különadó
    hatálya  alá  tartoznak  az említett létszámleépítés  hátrányos
    következményeinek  enyhítését  célzó  juttatások   is.   Számos
    indítványozó  szerint az egyenlő méltóságú személyként  kezelés
    azt  jelenti,  hogy  a  jogalkotónak az  egyéni  szempontjaikat
    körültekintéssel, elfogulatlansággal és méltányossággal kellett
    volna  értékelnie.  Több olyan indítványozó van,  akinek  2008.
    szeptember   30-át   követően,  a   pénzügyi-gazdasági   válság
    következtében  szűnt meg a munkaviszonya vagy  a  munkavégzésre
    irányuló egyéb jogviszonya.)

     A  különadó nem teszi lehetővé az egyéni körülmények igazságos
    és     méltányos     mérlegelését,     visszaható     szabályai
    differenciálatlanul – az említett két kivétellel  –  mindenkire
    vonatkoznak.  Nem  veszi  figyelembe  az  adózók  széles  körét
    érintő,  olyan köztudomású objektív körülményeket sem –  pl.  a
    gazdasági   válság,   katasztrófahelyzetek   stb.   –    melyek
    hátrányosan befolyásolják a magánszemélyek körülményeit.
     Bevallással   lezárt  adóévre  szóló  adókötelezettségnek   az
    adóalanyokra  hátrányos megváltoztatása  azt  jelenti,  hogy  a
    súlyosabb  kötelezettség teljesítése az adóalanynak  nemcsak  a
    jövedelmét,  hanem a vagyonát, jogszerűen szerzett  tulajdonát,
    vagyis  cselekvési  autonómiája anyagi alapját  is  megterheli.
    Ebben  az esetben a természetes személy jelentős mértékű állami
    beavatkozás  vétlen  áldozatává válik,  és  ezért  méltóságában
    teljes joggal sértve érezheti magát. A jelen esetben a különadó
    hatásainak  kifejtéséhez  nincs szükség  további  jogalkalmazói
    lépésekre. Ahogyan arról a jelen határozat III. 3.2.  pontjában
    szó   volt,  az  emberi  méltóságnak  az  illetéktelen   állami
    beavatkozást  elhárító  funkciója is  van.  Továbbá  az  emberi
    méltóság védelme megköveteli azt is, hogy az állam tartózkodjon
    olyan  intézkedések törvénybe foglalásától, amelyek alkalmazása
    —   a   jogszabályi  környezetből  felismerhetően  —   súlyosan
    veszélyezteti  a  magánszemély és  a  vele  együtt  élő  közeli
    hozzátartozók  megélhetését [73/2009. (VII. 10.) AB  határozat,
    ABH  2009,  735,  741.].  Az  Alkotmánybíróság  a  magánszemély
    megélhetésének a veszélyeztetését a jelen esetben nem abban  az
    értelemben  használja,  mint ahogyan azt  az  adózás  rendjéről
    szóló  2003.  évi XCII. törvény (a továbbiakban:  Art.)  teszi,
    hanem  az  emberi  méltóság  védelméhez  való  alapvető  joggal
    kapcsolatban.
     Az   emberi  méltóság  minden  tárgyi  jog  megalkotásánál  és
    alkalmazásánál   a   legfőbb  alkotmányos   vezérlő   elv,   az
    alkotmányos  alapjogok, értékek és kötelezettségek rendszerének
    a  tényleges alapja. Az alapjogoknak anyagi tartalma van, és ez
    a  tartalom  az  emberi méltóságból ered. Az egyes  alapjogokat
    kifejezetten   az   emberi   méltósággal,   mint   „anyajoggal”
    összefüggésben, azzal együtt, arra tekintettel kell értelmezni.
    Állami  beavatkozást  megvalósító  törvénynek  egyensúlyt  kell
    teremtenie  a személyek jogmentes magánszféráját védő  alapvető
    jogok   és   a  törvényben  megcélzott  társadalmi,  politikai,
    gazdasági  érdekek  között.  Ezek  egyoldalú,  kizárólagos   és
    differenciálatlan   érvényesülésekor   alapos    okkal    lehet
    hivatkozni  az  alapvető jogok, végső soron az emberi  méltóság
    védelméhez való jog sérelmére.
     A   különadó   hatálya   alá  tartozó  olyan   tényállásoknál,
    amelyekről  megállapítható, hogy a  különadó  alapjába  tartozó
    bevételt   juttató  kifizető  és  a  magánszemély  a  törvények
    szabályai  alapján,  visszaélés nélkül  járt  el,  az  adóalany
    cselekvési    autonómiáját    sértő,    illetéktelen     állami
    beavatkozásnak  minősül a juttatáskor fennálló közjogi  keretek
    között megszerzett jövedelemnek a különadó szerinti, visszaható
    hatályú  megadóztatása.  Lezárt  adóévekre  visszaható  hatályú
    adóztatásnál a szóban lévő, jövedelem típusú adó minden esetben
    elválik  az  adóalanynak attól az időszerű  bevételétől,  amely
    megélhetése   fedezetéül,   cselekvési   autonómiája   alapjául
    szolgál.  A  múltra vonatkozóan, több évvel a bevétel  szerzése
    után  keletkeztetett kötelezettség szükségképpen a magánszemély
    jelenlegi       bevételéhez,      jövedelmi       viszonyaihoz,
    életkörülményeihez képest jelent megterhelést.  A  magánszemély
    cselekvési  autonómiájának anyagi alapját különösen a  különadó
    98%-os  mértéke  és  időbeli hatálya  együttesen,  sok  esetben
    súlyosan  sérti,  illetve veszélyezteti.  Az  ilyen  adó  —  ha
    alkotmányosan  elfogadható  indok  nélkül  vagy  alkotmánysértő
    módon  veszélyezteti a magánszemélynek az időszerű jövedelemből
    való  megélhetését  — illetéktelen állami beavatkozást  valósít
    meg.
     Az   Alkotmánybíróság  szerint  az  adómérséklési  eljárás   a
    különadó  múltra vonatkozó lehetséges hatásainak orvoslására  a
    jelen   esetben  nem  alkalmas.  Adómérséklést  csak   fennálló
    adótartozásra  lehet  kérni, előre még  akkor  sem,  ha  minden
    kétséget  kizáróan  bizonyítható az  adóalanyt  ellehetetlenítő
    volta. Az adómérséklés az adóhatóság mérlegelésétől függ,  arra
    alanyi joga nincs az adózónak. Az Art. szerint az adóhatóság az
    adótartozást „mérsékelheti vagy elengedheti”, vagyis a  törvény
    ennek  csak  a  lehetőségét teremi meg.  Adómérséklésnek  nincs
    helye  hivatalból,  hanem  azt a magánszemélynek  kérnie  kell.
    Adómérséklésnél nemcsak a jövedelmi, hanem a vagyoni  viszonyok
    is kizárhatják a kérelem teljesítését. Az adóhatóság gyakorlata
    szerint  a megélhetés súlyos veszélyeztetettségére a jövedelmi,
    vagyoni  helyzet  és  a  szociális  körülmények  alapján  lehet
    következtetni;  méltányosság  általában  csak   igen   alacsony
    jövedelem  esetén  gyakorolható.  Az  Alkotmány  „emberképével”
    összeegyeztethetetlen   lenne  alkotmányossá   nyilvánítani   a
    vizsgált szabályt pusztán az adómérséklés, mint méltányosságból
    adott kedvezmény lehetősége miatt. Az Alkotmány „emberképe”  az
    államtól független, önálló, önmagáról gondoskodni képes  ember,
    akinek  a  megélhetéshez  szükséges,  törvényesen  szerzett  és
    adózott javait az állam nem vonhatja el.
     Az  Alkotmánybíróság ezért a Módtv. 2. §  (1)  bekezdésének  a
    visszaható  hatályra vonatkozó szövegrészét alkotmányellenesnek
    nyilvánította és megsemmisítette.
     
     4.2.6.  Az  Alkotmánybíróság  – az  Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. § (4)  és
    (5)   bekezdése   alapján  –  a  Módtv.  2.  §  (1)   bekezdése
    szövegrészét   ex   tunc   hatállyal   semmisítette   meg.    A
    normaszövegre,  a  szövegösszefüggésekre tekintettel  nem  volt
    lehetőség   arra,   hogy   az  alkotmányellenessé   nyilvánítás
    jogkövetkezményei  csak  azokra  az  esetekre  terjedjenek  ki,
    amelyekre      figyelemmel     az      Alkotmánybíróság      az
    alkotmányellenességet – a jelen határozat III. 4.2.5. pontjában
    –  megállapította. Eszerint a bevallással lezárt,  2005–2009-es
    adóévekben szerzett bevétel után az adóhatóság a különadót  nem
    követelheti, azt nem kell bevallani, megfizetni, illetve a  már
    megfizetett különadót az adóhatóságnak a magánszemély kérelmére
    vissza kell térítenie (Art. 124/C. §).
     A  2010-es  adóévre a Módtv. 2. § (1) bekezdése szövegrészének
    hatályvesztéséig már megfizetett különadóról, a  különadónak  a
    2010-es adóévre való fenntartásáról a törvényhozó rendelkezhet.
    Ennek hiányában az adóhatóságnak a 2010-es adóévet illetően  is
    az Art. 124/C. §-a szerint kell eljárnia.
     A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
      
     Dr. Paczolay Péter s. k.,
     az Alkotmánybíróság elnöke,
     előadó alkotmánybíró

            Dr. Balogh Elemér s. k.,      Dr. Bragyova András s. k.,
                 alkotmánybíró                   alkotmánybíró

            Dr. Holló András s. k.,          Dr. Kiss László s. k.,
                 alkotmánybíró                   alkotmánybíró

            Dr. Kovács Péter s. k.,      Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
                 alkotmánybíró                   alkotmánybíró

            Dr. Lévay Miklós s. k.,         Dr. Stumpf István s. k.,
                 alkotmánybíró                   alkotmánybíró
      Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
     I.

     1.  Egyetértek  a  határozat rendelkező részének  1.  pontjában
     foglaltakkal,  amely szerint a Módtv. 2. § (1)  bekezdésének  a
     „(…)   rendelkezéseit  a  2005.  január  1.   napját   követően
     megszerzett    jövedelmekre   kell   alkalmazni”    szövegrésze
     alkotmányellenes,  s  ezért  azt az  Alkotmánybíróság  ex  tunc
     módon,  vagyis a támadott rendelkezés hatálybalépésének napjára
     visszaható hatállyal megsemmisítette.

     2.  Egyetértek  a  határozat rendelkező részének  2.  pontjában
     foglaltakkal is.

     3.  Nem értek egyet ugyanakkor azzal, hogy a határozat többségi
     indokolása különbséget tesz a 2005. január 1. és 2009. december
     31-e  és  a  2010-es  esztendőben jövedelmet  szerző  személyek
     különadójának alkotmányosságát illetően.

     II.

     1.   Az  Abh.  többségi  indokolása  –  amely  csak  a  2010-es
     esztendőben      keletkezett      98%-os      különadó-fizetési
     kötelezettségekre   vonatkozott   –   hangsúlyozta,   hogy    e
     kötelezettség olyan kifizetéseket is érinthet, amelyek eltérést
     nem engedő szabályok kényszerű alkalmazásának a következményei.
     Ebben  az  esetben – így a határozat többségi  indokolása  –  a
     különadó nem szabályozási eszközként működik, hiszen a különadó
     alá  eső  tényállás  elkerülhetetlen: nem is a  visszaélésszerű
     kifizetések megakadályozása a célja, hanem az a funkciója, hogy
     a  kifizetett összeghatár feletti részének – vagyis a  különadó
     alapjának   –  csaknem  teljes  egészét  elvonja   a   központi
     költségvetés   javára.  Az  Abh.  szóhasználatában:„[a]   jelen
     esetben   a   közszférából   való   távozással   összefüggésben
     jogszabály   alapján,  rendeltetésszerű  joggyakorlás   keretei
     között  teljesített  kifizetésekre  is  alkalmazható,  jelentős
     mértékű,  büntető  jellegű adóról van  szó  (…)  A  törvény  az
     adóalanyt olyan alanyi jogon szerzett jövedelemtől fosztja meg,
     amely  őt megilletné (…) a törvényalkotó jelen esetben a «külön
     mértéket» teljes elvonásként értelmezte (…)”. A 2010-es adóévre
     vonatkozó  98%-os adómértéket az Alkotmánybíróság elsősorban  a
     fentiekre tekintettel minősítette alkotmányellenesnek az  Abh.-
     ban.

     2.  Álláspontom  szerint a jelen ügyben arra  az  alkotmányjogi
     kérdésre  kellett  választ  adni, hogy  változott-e  a  2010-es
     esztendőre    meghatározott   (98%-os)   különadó   alkotmányos
     megítélése  azáltal, hogy az Országgyűlés az  Abh.  elfogadását
     követően lényegesen csorbította az Alkotmánybíróság hatáskörét,
     közelebbről: csak rendkívül szűk körben biztosított lehetőséget
     arra,   hogy  az  alkotmányellenessé  nyilvánított   és   ennek
     következtében  megsemmisített [2010-es adóévre (is)  vonatkozó]
     rendelkezéseket ismét érdemi alkotmányossági vizsgálat tárgyává
     tehesse.

     3.  A  határozat  többségi indokolása  –  helyesen  –  arra  az
     álláspontra   helyezkedik,  hogy  az  Alkotmány   54.   §   (1)
     bekezdésének   oltalma  alatt  álló  emberi  méltósághoz   való
     alapjogból    levezethető   az   új    adójogi    rendelkezések
     alkotmányosságának  az érdemi vizsgálata. A határozat  többségi
     indokolása  szerint:  „[a]z  illetéktelen  állami  beavatkozást
     elhárító  funkció,  továbbá az állam kötelezettsége  az  anyagi
     létminimum biztosítására egyaránt az ember Alkotmányban  védett
     méltóságából  ered.  A jelen ügyben vizsgált  jogszabállyal  az
     emberi  méltóság védelméhez való jog lényeges tartalmát érintő,
     illetéktelen  állami  beavatkozást  elhárító  funkció   hozható
     kapcsolatba”.

     4.  Ugyanakkor  a határozat többségi indokolása  –  álláspontom
     szerint kellően nem alátámasztottan – a Módtv.-ben 2005. január
     1.   –   2010.   december  30.  napjáig  egységesen   kezelendő
     jövedelemszerzőket  két  csoportba  sorolta  aszerint,  hogy  a
     különadó  fizetésére  kötelezettek a  2005-2009-es  adóévekben,
     vagy  2010. január 1. és 2010. december 30-a között szerezték-e
     meg  a  különadójuk  alapját  képező  jövedelmet:  „[a]z  adott
     adóévben megszerzett jövedelemhez igazodó tehertől az Alkotmány
     70/I.  § hatályos (2) bekezdésében szereplő öt éves, visszaható
     hatályú adóztatás lehetősége eltér. A lényeges különbség  abban
     áll,   hogy  a  bevallással  lezárt  időszakban  az  adóztatott
     ügyletek  is  lezárulnak az adóév végén.  Az  adóévben  viszont
     lehet   olyan  szabályt  alkotni,  amely  az  adóév  kezdetétől
     alkalmazandó, ha ennek alkotmányosan elfogadható oka van, pl. a
     visszaélések megakadályozása.”

     A  határozat többségi indokolása a 2005. január 1-jével kezdődő
     és  2009.  december  31-én  lezárt adóévekre  nézve  az  emberi
     méltóság    sérelméből   levezethetőnek   látta   a    különadó
     alkotmányellenességének a megállapíthatóságát,  míg  a  2010-es
     esztendőben   jövedelemszerzőknél  „mindössze”   a   visszaható
     hatályt  (mint  a  jogbiztonság alkotóelemét) látta  megsértve:
     „[a]z  emberi méltóság védelméhez való jog önmagában nem  nyújt
     védelmet  a  visszaható  hatályú  jogalkotás  ellen.  Az  ilyen
     jogalkotás   –   az   Alkotmánybíróság  gyakorlata   értelmében
     (903/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 250, 251.) – nem az emberi
     méltóság védelméhez való jogot, hanem a jogbiztonságot  sérti.”
     Márpedig – a határozat többségi indokolása szerint – a támadott
     „adótörvény felülvizsgálata csak az Alkotmány olyan,  tételesen
     meghatározott   rendelkezéseire   hivatkozva   kezdeményezhető,
     amelyek  között  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében  foglalt
     jogállamhoz tartozó jogbiztonság nem szerepel.” Hozzátesz ehhez
     a  gondolatmenethez  a testület többségi  álláspontja  még  egy
     további,    alkotmányjoginak    nem    tekinthető,    így    az
     alkotmánybírósági     döntéshozatalban     konklúzívnak     sem
     minősíthető,    egyben    bizonytalan    hátterű    (alapvetően
     szociológiai) érvet is: „[a] bevételnek a különadó alapjába nem
     tartozó  részére (2 és 3,5 millió forint) és az adóéven  belüli
     törvénymódosításra,  emiatt a bevétel  megszerzése  óta  eltelt
     viszonylag   rövid  időre  tekintettel  nem   állapítható   meg
     általánosságban   az   egyéni   körülmények    olyan    mértékű
     elnehezülése,  amely  az emberi méltóság  védelméhez  való  jog
     sérelmét felvethetné.”

     5. Álláspontom szerint a 2010-es esztendőben jövedelemszerző és
     emiatt  különadóval sújtott adóalanyok cselekvési  autonómiáját
     ugyanúgy  sérti a 98%-os, Abh.-ban „jelentős mértékű”, „büntető
     jellegű    adónak”   nevezett   jövedelem-elvonás    (ahol    a
     törvényalkotó  a  „külön mértéket” szinte „teljes  elvonásként”
     értelmezte),  ahogyan a 2005. január 1. és 2009. december  31-e
     között  különadóval sújtottakét. A törvényhozó nem  utalt  arra
     sem  (vagyis nem alkotott kifejezett szabályt arról  sem)  hogy
     „visszaélésszerű joggyakorlást megvalósító” helyzeteket  kívánt
     volna   elkerülni  a  2010-es  jövedelemszerzők  98%-os  adóval
     történő sújtásával.

     Ennek  következtében – ugyanúgy, ahogyan a 2005. január  1.  és
     2009. december 31. közötti adózók esetében is – a 2010-es adóév
     hatálya   alá  esőknél  is  alkotmányosan  igazolhatatlan   (az
     Alkotmánybíróság  szóhasználatában:  „illetéktelen”)   volt   a
     magánszféra  (anyagi) aspektusába való állami  beavatkozás.  Az
     „illetéktelen  állami  beavatkozást” – mint  arra  fentebb  már
     utaltam – az Alkotmánybíróság (a mostani eseten kívül is számos
     esetben)  kapcsolatba hozta az emberi méltósággal:  „[a]  jelen
     ügyben  vizsgált  jogszabállyal az emberi  méltóság  védelméhez
     való   jog  lényeges  tartalmát  érintő,  illetéktelen   állami
     beavatkozást elhárító funkció hozható kapcsolatba.”  Figyelembe
     véve  az emberi méltósághoz való jog egyenlőségi aspektusát  is
     (lásd   lentebb),  nincs  tehát  különbség  e  két  –  többségi
     indokolás  által  létrehozott – adózói kör  között:  az  emberi
     méltósághoz való jogból származó követelmények érvényesítésével
     mód  lett  volna  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság  a  2010-es
     jövedelemszerzők  98%-os megadóztatását is  alkotmányellenesnek
     minősítse  és  a jövőre nézve is kizárja. A határozat  többségi
     indokolása   által   létrehozott   mindkét   személyi    körben
     gyakorlatilag     teljes    jövedelem-elvonást     eredményező,
     kifejezetten büntetőjellegű adóról van szó, amely  éppen  ezért
     az összes érintett (mindkét alanyi kör) emberi méltósághoz való
     jogát   normatív   alapon,  a  rendelkezés   adóhatósági   vagy
     rendesbírósági alkalmazása nélkül sérti. Ahogy erre fentebb már
     utaltam,  ezt  támasztja alá az Alkotmánybíróság  eddigi  –  az
     emberi méltósághoz való jog értelmezését nyújtó gyakorlata  is:
     „[a]z  Alkotmány  54. § (1) bekezdésében deklarált  méltósághoz
     való jog egyik funkciója az egyenlőség biztosítása (…) Ennek  a
     jogvédelemnek   pedig   érvényesülnie   kell   az   alkotmányos
     jogvédelem síkján.” [34/1992. (VI. 1.) AB határozat, ABH  1992,
     192, 199.] A határozat többségi indokolása 2005. január 1-jétől
     2010. december 30-áig a Módtv.-ben egységesen kezelt, s a  98%-
     os különadóval egységesen sújtott személyi kört az Alkotmány 8.
     §  (1)  bekezdéséből le nem vezethető alkotmányos indok  nélkül
     megbontotta, s ezzel – nézetem szerint – megsértette az  emberi
     méltóság  egyik lényeges funkcióját, az alkotmányos demokráciák
     egyik feltételéül szolgáló, a politikai közösség tagjait azonos
     mértékben  megillető egyenlőség biztosítását. Mindkét  személyi
     kör  esetében  megsértettnek vélem – a  fentiek  szerint  –  az
     emberi   méltóságnak  az  „illetéktelen  állami   beavatkozást”
     elhárító funkcióját is, amely a jelen ügyben vizsgált Módtv.-el
     az   emberi  méltóság  védelméhez  való  jog  tartalmát  érinti
     egységesen mindazoknál, akik 2005. január 1. és 2010.  december
     30-a   között   voltak   a   98%-os  büntető   adóval   sújtott
     jövedelemszerzők.

     6. Nem hallgathatom el azt sem, sőt, nyomatékosan hangsúlyozom,
     hogy  a  törvényalkotó lényegében egy megdönthetetlen  vélelmet
     állított  fel:  eszerint  a meghatározott  forrásból  származó,
     meghatározott     összeget    meghaladó    kifizetés     csakis
     visszaélésszerűen  juthat  a  jogosult  birtokába,  akár  annak
     ellenére   is,  hogy  a  foglalkoztatásra  vonatkozó  törvények
     alapján  a 2005-ben, azelőtt és azóta is folyamatosan  hatályos
     rendelkezések  továbbra  is  feljogosítják  a  foglalkoztatókat
     ilyen jogcímen történő kifizetésre – csak éppen büntetőadó  alá
     esik  a megszerzett jövedelem. A büntető hatású megdönthetetlen
     vélelem  ráadásul pusztán abból fakad, hogy a kifizetés mértéke
     a  törvényben  írt  összeget  meghaladja,  annak  beálltához  a
     visszaélésszerűséghez  kapcsolódó  semmilyen  tény  vagy   adat
     igazolása  nem  szükséges. Álláspontom szerint a  joghátránnyal
     járó   megdönthetetlen  vélelem  előírása   számos   alkotmányi
     rendelkezést  sért.  Így  a  jogállami  jogalkotással   szemben
     támasztott  követelményeket, a bírói úthoz való  jogot  vagy  a
     természetjogi  gyökerű  meghallgatáshoz  való  jogot  stb.  [Az
     angolszász  jog  a  kezdetekben például ezen  az  alapon  látta
     igazolhatónak  a  meghallgatáshoz való jogot („notice  and  the
     right   to   be  heard”).  Az  intézményfejlődéssel  a   magyar
     irodalomban  Sajó  András foglalkozott. Lásd  Sajó  András:  Az
     önkorlátozó  hatalom. KJK-MTA-ÁJI, Budapest, 1995.]  Elsősorban
     azonban  –  álláspontom  szerint – az emberi  méltósághoz  való
     joggal  ellentétes  ez  a szabályozási konstrukció,  mivel  nem
     jogalanyként,  hanem  tárgyként  kezeli  az  állam  a  közösség
     érintett tagjait.

     III.

     Megjegyzem,  hogy  a  Módtv. 1. §-ában  megállapított  különadó
     alapjának  minősül  a  Törvény  9.  §  (2)  bekezdése   szerint
     meghatározott adóalap, amelynél a különadó alapjának a  Törvény
     9.   §-a   szerint   meghatározott  összegét   –   az   Szjatv.
     rendelkezéseinek  alkalmazásában – a  jövedelem  kiszámításánál
     nem  kell figyelembe venni, azonban a kifizetés évére vonatkozó
     személyi  jövedelemadó-bevallásban elkülönítve be kell vallani,
     is  be  kell számítani az Szjatv. 3. §-ának 75. pontja szerinti
     éves összes jövedelem megállapításánál.
     A  személyi  jövedelemadó fizetési kötelezettség az adóbevallás
     alapjául  szolgáló  adóév január 1-je és december  31-e  között
     szerzett  jövedelmekre  vonatkozik. Az  adó  alapjául  szolgáló
     jövedelem   az   adóévben   a   bevételt   szerző   tevékenység
     megkezdésének   vagy   a   bevételt   eredményező    jogviszony
     keletkezésének  napján  jön  létre,  azonban  az   adóbevallási
     kötelezettség  és az önadózással történő tényleges  adófizetési
     kötelezettség  –  az  adóévi  bevétel  után  az   adózó   által
     megfizetett,   valamint   a  kifizető,   a   munkáltató   által
     megfizetett (fizetendő) adóelőleg és adó beszámításával –  csak
     az  adóévet követően jelentkezik. Pénzbevétel esetén a  bevétel
     megszerzésének  időpontja az adókötelezettség keletkezésének  a
     napja. Mint azt a határozat többségi indokolásának a III. 4. 2.
     2.  pontjában is megállapította az Alkotmánybíróság, a különadó
     jövedelem   típusú  adó  és  az  adó  megállapítása   általában
     önadózással   történik  az  adóévet  követő  év   meghatározott
     napjáig.  Erre vonatkozóan a törvényalkotó az adóalany  számára
     az  adóévet követő január 1-jétől május 20-ig teszi lehetővé ez
     irányú     kötelezettségeinek    hátrányos    jogkövetkezmények
     (késedelmi   pótlék,  adóbírság,  mulasztási  bírság)   nélküli
     teljesítését.

     A  fentiekből  is  kitűnően az adóév  (így  a  2010-es  év  is)
     december   31.   napjával  zárul,  így  az  adóévre   vonatkozó
     szabályokat  is  – az adóalanyoknak előrelátható  módon  és  az
     adóéven  belüli terhelés tilalmára való tekintettel –  csak  az
     adóév  december 31. napjáig lehet módosítani. Az adóévet követő
     módosítás, sőt, az adóév közbeni módosítás is (amennyiben  arra
     a  jövedelemszerzést  követően kerül  sor)  már  –  álláspontom
     szerint  – mindenképpen visszamenőleges hatályú, és az adóalany
     számára nem kiszámítható. Elvileg annak sincs akadálya, hogy az
     adóalany  már  az adóévet követő év első napján,  január  1-jén
     eleget    tegyen    önadózással   bevallási   és    adófizetési
     kötelezettségének,  hisz  nem kell  megvárnia  a  törvényalkotó
     által  az ezek jogkövetkezmények nélküli megtételére május  20.
     napjáig  biztosított határidőt. Ebben az esetben az ezt  követő
     adózást – az adózó vonatkozásában hátrányosan – érintő törvényi
     módosítások már teljesedésbe ment adóévi viszonyokat érintenek.

     IV.

     Más  alkotmányos alapon állva is levezethetőnek láttam volna  a
     2005. január 1. és 2010. december 30-a közötti jövedelemszerzők
     (amely a nézetem szerint egységesen kezelendő adózói kör!) 98%-
     os     különadóval     sújtásával    kapcsolatos     „egységes”
     alkotmányellenesség  megállapítását,  és  az  ebből   következő
     megsemmisítést.

     1.  Az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdése  tette  lehetővé  a
     közterhek  viselésére szolgáló forrásokból, valamint az  állami
     vagyonnal  gazdálkodó,  illetve az állam többségi  tulajdonában
     vagy  irányítása  alatt  álló  szervezetek  részéről  juttatott
     jövedelmekre   az   adott  adóévet  megelőző  ötödik   adóévtől
     kezdődően a jövedelem mértékét el nem érő kötelezettség törvény
     általi megállapíthatóságát. Ennek az ad malam partem visszaható
     hatályú  jogalkotásnak  a megengedése  nincs  összhangban  –  a
     büntetőügyeken kívüli esetekben alkalmazandó, az Alkotmány 2. §
     (1)  bekezdésében foglalt jogállamisági klauzula részét képező,
     – s az Alkotmánybíróság gyakorlatában több mint húsz éven át ki-
     és  továbbfejlesztett  –  ad  malam partem  visszaható  hatályú
     jogalkotás  tilalmával.  Ezt  a  helyzetet  –  ahogyan  azt   a
     184/2010.   (X.   28.)   AB  határozathoz   fűzött   párhuzamos
     indokolásomban részletesen kifejtettem – módjában állt volna az
     Alkotmánybíróságnak alkotmányértelmezéssel is feloldania.  (Itt
     nem  az  alkotmányértelmezés speciális, absztrakt  hatáskörének
     gyakorlásáról van szó, hanem arról a tevékenységről, amelyet az
     Alkotmánybíróságnak minden, hatáskörébe tartozó ügyben el  kell
     végeznie:  mindig értelmeznie kell ugyanis az  Alkotmány  adott
     esetben  releváns rendelkezéseit.) Az Abh. többségi  indokolása
     „főszabály-kivétel” viszonyban állónak tekintette az  Alkotmány
     2.  §  (1)  bekezdését és 70/I. § (2) bekezdését, így  együttes
     értelmezésüket   sem  végezte  el.  Az  én  álláspontom   ettől
     alapjaiban tér el, ezért úgy vélem, hogy az Alkotmány új [70/I.
     §  (2) bekezdésének] rendelkezését a jelen ügyben sem lehet  az
     Alkotmány  többi  normájától  [itt:  az  Alkotmány  54.  §  (1)
     bekezdése  mellett  a  2.  §  (1)  bekezdésétől]  elszigetelten
     értelmezni.

     2.   Álláspontom  szerint  változatlanul  abból  a  nézőpontból
     kellett  volna  kibontani  az Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése
     mellett  az  Alkotmány  fent említett, jelen  esetben  releváns
     rendelkezéseinek   az   értelmét,   miszerint   az    Alkotmány
     ellentmondásmentes    rendszert    alkot,    és    ezért     az
     Alkotmánybíróság mindent köteles megtenni annak érdekében, hogy
     –  alkotmányértelmezésének eredményeként  –  az  egyes  régi-új
     alkotmányi rendelkezések között ne legyen inkoherencia. Ahogyan
     az  említett párhuzamos indokolásomban kifejtettem,  ezt  –  az
     alkotmányértelmezéssel   is  szükségszerűen   együtt   járó   –
     követelményt a testület több határozatában fokozatosan bontotta
     ki.  Először  egy  párhuzamos  indokolás  fejtette  ki  ezt   a
     felfogást  1991-ben:  „[a]z  Alkotmánybíróság  (...)  abból   a
     feltételezésből     kiindulva    [végzi    alkotmányértelmezési
     tevékenységét], hogy miként a jog, az Alkotmány is egységes  és
     ellentmondás   nélküli  rendszer.  Valamennyi   rendelkezésének
     megállapítható célja és értelme van, közöttük sem ellentmondás,
     sem  pedig  alkotmányjogi kérdések eldöntését meghiúsító  hézag
     nem  lehet. Az Alkotmánybíróság az értelmezés során nem állapít
     meg új szabályt, csupán kifejti az Alkotmányban egyébként benne
     rejlőket,  mintegy kibontva azokat a rendelkezések  szövegéből,
     mindenkor  szem  előtt tartva azok tartalmát és összefüggéseit.
     Az  Alkotmánybíróság  a  hatáskörébe utalt  értelmezési  jogkör
     gyakorlása  révén tehát megismerő és értékelő műveletet  végez,
     az alkotmányszövegben foglalt alkotmánytartalmat állapítja meg.
     E feladat teljesítése pedig kifejezetten hatáskörébe tartozik.”
     [Dr.  Ádám  Antal,  Dr. Herczegh Géza, Dr.  Lábady  Tamás,  Dr.
     Tersztyánszky  Ödön  alkotmánybírók  párhuzamos  indokolása   a
     48/1991.  (IX. 26.) AB határozathoz, ABH 1991, 217, 242.].  Ezt
     követően   ez   a  nézet  többségi  állásponttá   vált:   „[a]z
     Alkotmánybíróság  az  Alkotmányt nemcsak  a  kifejezetten  erre
     irányuló  eljárásban,  hanem  a  jogszabályok  alkotmányosságát
     vizsgáló  minden  eljárásában  értelmezi.  Az  Alkotmány  egyes
     rendelkezéseinek  értelme így az újabb  és  újabb  értelmezések
     során  bontakozik  ki,  amelyekben az Alkotmánybíróság  mind  a
     konkrét  ügy  sajátosságára, mind saját korábbi  értelmezéseire
     tekintettel  van  (...)  az értelmezéseknek  ellentmondásmentes
     rendszert  kell képezniük.” [36/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,
     ABH  1992, 207, 210.]. Emlékeztetek továbbá arra is,  hogy  egy
     1996-os  döntés  az  iménti  értelmezést  az  alábbiak  szerint
     erősítette  meg:  „[a]z Alkotmánybíróságnak  határesetekben  és
     össze nem férő koncepciók ütközésekor kell beavatkoznia, azt  a
     vonalat  meghúznia,  amelyen túl egy adott tartalmú  értelmezés
     már  az  alkotmányos jogok rendszerével nem hozható  összhangba
     (...)” [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74, 83.].

     3.  Ahogyan  az  Abh.-hoz  fűzött  párhuzamos  indokolásban  is
     rámutattam  (és  a  jelen  ügyben  is  az  az  álláspontom),  a
     fentiekből  az  olvasható ki [s ez értelemszerűen  irányadó  az
     Alkotmány  új,  70/I. § (2) bekezdésének az értelmezésére  is],
     hogy   „az   alkotmánybírósági  értelmezés   eredményeként   az
     Alkotmány  rendelkezései  koherens  rendszert  alkotnak,  s  az
     Alkotmánybíróság mindent köteles megtenni annak érdekében, hogy
     –  alkotmányértelmezésének eredményeként – az egyes  alkotmányi
     rendelkezések    között    ne    legyen    ellentmondás.     Az
     alkotmányértelmezés  egyik legfontosabb célja  az,  hogy  annak
     eredménye  –  koherens rendszerként – minél  inkább,  a  lehető
     legteljesebb  módon  beleilleszkedjen  az  Alkotmány  egészének
     normarendszerébe. Álláspontom szerint mindenesetre  nem  juthat
     az   Alkotmánybíróság  olyan  alkotmányértelmezési  eredményre,
     amelynek  a  következménye  az lesz, hogy  valamely  alkotmányi
     rendelkezés  alkalmazását  egy másik értelmezése  leronthatja.”
     (Hangsúlyozom,  hogy ebből az értelmezési nézőpontból  a  jelen
     ügyben  nem  kellett  volna a testületnek  az  alkotmányellenes
     alkotmánymódosítás   hatásköri   és   dogmatikai   problémáival
     foglalkozni,  mert a fenti alkotmányértelmezési  módszerrel  is
     megoldható  lett  volna  a  különadó  kérdésének  egységes,  az
     egyenlő méltóság eddig követett felfogásából adódó kezelése).

     4.  A  fentiek alapján ismételten hangsúlyozom: nézetem szerint
     az  Alkotmány 70/I. § (2) bekezdésében lehetővé tett  ad  malam
     partem  visszaható hatály és az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
     kiolvasztható,  jogbiztonságból levezethető tiltott  visszaható
     hatály   tilalma  között  ellentmondás  van,  amelyet   azonban
     kifejezett  értékválasztáson alapuló alkotmányértelmezéssel  is
     feloldhatott  volna  az  Alkotmánybíróság.  Minthogy  pedig  az
     európai  és más nemzetközi dokumentumokban is vállalt jogállam-
     felfogással csak az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére alapított és
     töretlenül követett alkotmánybírósági gyakorlat eddig nem adott
     (mert   nem   adhatott)  teret  a  tiltott  visszaható   hatály
     megengedésének, mellőzhette volna az Alkotmány új, 70/I. §  (2)
     bekezdésének   az   alkalmazását.  Ebből  következően   az   én
     megközelítésem éppen a tükörképe a többségi határozat főszabály-
     kivétel  felfogásának [E megoldás nem lett volna példa nélküli:
     hasonló, Alkotmányon belüli konfliktust ugyanilyen módon oldott
     meg    és    -fel    az   Alkotmánybíróság   a    halálbüntetés
     alkotmányellenességét  megállapító   23/1990.   (X.   31.)   AB
     határozatban.  (ABH  1990,  88,  91-92.)]  Ha   ezt   az   utat
     választotta volna a többségi indokolás, úgy a Módtv.-t (amely a
     „szűkítő”   feltételeket  és  kritériumokat  tartalmazta)   már
     vizsgálnia  sem kellett volna. Megállhatott volna akár  ezen  a
     ponton  abból kiindulva, és nyomatékosan azt kimondva,  hogy  a
     visszaható  hatály  tilalmának, mint a  legfontosabb  jogállami
     imperatívuszok  egyikének az érvényesülése az  egész  jogállami
     jogrend (az alkotmányosság) stabilitásának az előfeltétele,  az
     egész    jogrendszer   érvényesíthetőségének   a   biztosítéka.
     [Minderről  részletesebben írtam a 349/B/2001. AB. határozathoz
     fűzött különvéleményemben. ABH 2002, 1241, 1258-1267.)].

     5.   Innen  (a  Módtv.  érdemi  alapulvétele  nélkül   is)   is
     eljuthatott  volna az Alkotmánybíróság a teljes jövedelemszerző
     körre   (2005.  január  1.  és  2010.  december  30-a   közötti
     időszakkal érintett alanyi körre) vonatkozó, visszaható hatályú
     szabályozás alkotmányellenességének a megállapításához, s ennek
     következtében  a  támadott rendelkezés  megsemmisítéséhez.  Ami
     ezen belül a 2010-es jövedelemszerzőket illeti: rájuk nézve  is
     a  külön mértékű 98%-os adófizetési kötelezettség csak az adott
     (következő) adóév kezdetétől állapítható meg, szó sem  lehetett
     volna esetükben sem az utólagos különadó-fizetési kötelezettség
     megállapításáról. A határozat többségi indokolása – az  általam
     kifejtettekkel  szemben – a 2010-es adóévre nem  mondja  ki  az
     alkotmányellenességet,  hanem  –  utólag  és  a  már  időközben
     ugyancsak lezártnak (nem bevallással lezártnak) ítélhető  2010-
     es  adóévre  vonatkozóan – a törvényalkotás számára lehetőséget
     nyit  egy esetleges újraszabályozásra. Álláspontom szerint erre
     –  lezárt  adóévről  lévén szó – ma már  (2011-ben)  nem  lehet
     utólag     olyan    okot    (pl.    visszaélésszerű     helyzet
     megakadályozását)  találni, amely alkotmányosan  megengedhetővé
     tehetné a tiltott visszaható hatályú szabály alkalmazását (lásd
     a  III.  pontban foglaltakat). A magyar Alkotmány  hatálya  alá
     tartozó közösség tagjainak morális és jogi egyenlőségén alapuló
     alkotmányos demokráciában sem szentesítheti a cél az eszközt.
      
      Budapest, 2011. május 6.
      
      Dr. Kiss László s. k.,
      alkotmánybíró
      Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
     1. A határozat rendelkező részével egyetértek.
     Egyetértek  továbbá  a Módtv. 2. § (1) bekezdése  szövegrészére
     vonatkozó  alkotmányellenesség megállapításának elvi alapjával.
     Ennek  lényege:  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdésének  az
     Alkotmány  más  rendelkezéseivel, különösen az emberi  méltóság
     védelméhez való joggal összevetett együttértelmezése.

     Elfogadom  azt  a  vizsgálati módszert  is,  hogy  a  határozat
     különbséget  tesz  a  2005-2009-es  időszak,  mint   benyújtott
     bevallással  lezárt adóévek és a 2010-es év, mint  még  le  nem
     zárt adóév között.

     Nem   értek  egyet  azonban  a  rendelkező  rész  1.  pontjával
     kapcsolatos indokolásnak a 2010-es adóévre, illetve az ebben az
     évben     jövedelmet     szerző     személyek     különadójának
     alkotmányosságára  vonatkozó egyes megállapításaival,  valamint
     következtetésével.

     2.   A   le   nem  zárt  adóévben  megalkotott  adójogszabályok
     alkotmányossági   követelményére   vonatkozó   megállapításokat
     alkotmányossági   szempontból  nem  tartom   kielégítőnek.   Az
     indokolás  ezzel  kapcsolatban a következőket  tartalmazza:  „…
     bevallással   lezárt  időszakban  az  adóztatott  ügyletek   is
     lezárulnak  az  adóév  végén. Az adóévben viszont  lehet  olyan
     szabályt  alkotni, amely az adóév kezdetétől  alkalmazandó,  ha
     ennek  alkotmányosan elfogadható oka van,  pl.  a  visszaélések
     megakadályozása.  Azt,  hogy milyen  ügyleteket  kell  olyannak
     tekinteni,  mint amelyek lezárulnak az adóév végén,  vagy  akár
     még  az  adott  adóév  vége előtt, csak  esetről  esetre  lehet
     eldönteni.” (III.4.2.2.)

     Álláspontom  szerint  az „alkotmányosan  elfogadható  ok”  mint
     értékelési  kritérium  tartalmának  részletezésére  két   okból
     feltétlenül szükség lett volna:
     Az  egyik:  a vizsgált és a még le nem zárt adóévre  (2010)  is
     szóló  törvényt 2010. november 19-én hirdették ki és a különadó
     mértéke  az adóalap 98 %-a. Az új adókötelezettséget tartalmazó
     jogszabályt  tehát  az év utolsó előtti hónapjában  ismerhették
     meg   az   érintettek  és  az  szokatlanul  magas   adómértéket
     tartalmaz.
     A  másik: az Alkotmánybíróság lényegében még nem foglalkozott a
     „nem  valódi  visszaható hatályú” adójogszabály  problémájával,
     azaz  amikor  az adott adóévben születik egy olyan  adótörvény,
     amelyet  annak  az adóévnek a kezdetétől kell alkalmazni  [lásd
     erről: Somody Bernadette: Az Alkotmánybíróság határozata  a  98
     százalékos   különadóról.   A  visszaható   hatályú   adóztatás
     alkotmányossága. JeMa, 2011 (1.:3-9.)].

     A  határozat  az  „alkotmányosan elfogadható  ok”  konkrét  ügy
     felvetette    dimenziói   (az   adójogszabály    elfogadásának,
     kihirdetésének  ideje; az adó mértéke, az ügylet,  mikor  zárul
     le)   vizsgálatának  mellőzésével  alkotmányossági  szempontból
     aggályosan szélesre nyitotta a jogalkotó lehetőségét  az  adóév
     kezdetére visszamenő hatályú jogalkotásra.

     3.  Nem értek egyet azzal, hogy az indokolás hivatkozott  része
     (III.  rész  4.2 pont, különösen: 4.2.2., 4.2.5. és 4.2.6.)  az
     alkotmányellenességet  csak  a  2005-2009-es  években  szerzett
     bevétel  utáni  különadóra  állapítja  meg,  a  2010-es   adóév
     tekintetében azonban nem. A határozat ugyanis a Módtv. 2. § (1)
     szövegrészének   ex   tunc  hatályú  megsemmisítéséből   fakadó
     jogkövetkezményeket     csupán     „a     normaszövegre,      a
     szövegösszefüggésekre  tekintettel”  terjeszti  ki  a   2010-es
     adóévre, nem pedig az alkotmányellenesség okán.

     Álláspontom szerint a 2010. január 1-je és december 29. közötti
     időszakban   megszerzett   jövedelmek   adózási   feltételeinek
     adóalanyra  nézve hátrányos módosítása, a jövedelmek  jellegére
     és a különadó mértékére tekintettel, felveti az emberi méltóság
     védelméhez  való  jog sérelmét a le nem zárt adóév  érintettjei
     esetében is.

     3.1.   A   különadó  alapjául  szolgáló  2010-ben   megszerzett
     jövedelmekre   is  érvényes,  hogy  „törvényben   meghatározott
     jogcímen   és   mértékben  …  visszaélés   nélkül   megszerzett
     bevételnek”  (III.4.2.5.) minősül. A Törvény szerinti  különadó
     jellegére  pedig  változatlanul igaz a 184/2010.  (X.  28.)  AB
     határozat  megállapítása:  „…  a közszférából  való  távozással
     összefüggésben     jogszabály     alapján,     rendeltetésszerű
     joggyakorlás   keretei  között  teljesített  kifizetésekre   is
     alkalmazandó, jelentős mértékű büntető jellegű adóról van szó.”
     [ABK. 2010. október, 1169.]
     A  munka,  az esetek jó részében életpálya alapján, jogszerűen,
     törvényekből  származóan szerzett jövedelemre  előírt  különadó
     megbélyegzi,  megszégyeníti azokat az  egykori  szakmai  állami
     vezetőket,  akik  hosszú éveket, olykor egész pályafutásukat  a
     közszférában  töltötték.  A  közvélemény,  a  társadalom  előtt
     leértékeli  munkájukat, aláássa önbecsülésüket  és  az  előzőek
     okán sérti emberi méltósághoz való jogukat.

     3.2. A adó mértéke ugyancsak stigmatizáló jellegű.
     Az  Alkotmány 70/I. § új bekezdése sem indokolja a közel 100 %-
     os  adómértéket. Így a különadó már tartalmilag  sokkal  inkább
     „kvázi  szankció”  nem pedig a közterhekhez  való  hozzájárulás
     egyik  formája.  A  szankció viszont – amint  erre  a  31/1998.
     (VI.25.)  AB  határozat  utal  –  „olyan  joghátrány,   amelyet
     valamely jogszabályi rendelkezés (vagy egyedi hatósági  döntés)
     megszegése  esetére  helyez kilátásba a  jogalkotó.”  [31/1998.
     (VI.  25.  AB  határozat, ABH 1998, 247.]  A  különadó  alapját
     jelentő jövedelmek esetén azonban nincs szó jogellenességről.
     Éppen   ezért   a  98  %-os  mérték  a  jogalkotó   szándékától
     függetlenül  is  prejudikál.  Azt  a  képzetet  kelti,  hogy  a
     jövedelem  jogosultja  a társadalom értékítélete  szempontjából
     jogosulatlanul   jutott   a   közszférából   való   távozásával
     összefüggő   jövedelemhez.   A   büntetés   jelleget   ráadásul
     felerősíti, hogy egyidejűleg a személyi jövedelemadó mértéke 16
     %-ra csökkent.
     A  különadó  mértékének  büntetés jellege  tehát  alaptalan  és
     megalázó.

     3.3.  Az  előzőkre  figyelemmel nemcsak  a  bevallással  lezárt
     adóévek  (2005-2009),  hanem a 2010-es adóév  érintettjeire  is
     érvényesnek tartom az indokolás következő megállapítását:  „  a
     természetes személy jelentős mértékű állami beavatkozás  vétlen
     áldozatává  válik, és ezért méltóságában teljes  joggal  sértve
     érezheti  magát”  (III. 4.2.5.) Álláspontom szerint  az  emberi
     méltósághoz való jog sérelme esetükben is megvalósul.

      Budapest, 2011. május 6.
      
      Dr. Lévay Miklós s. k.,
      alkotmánybíró
      

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The constitutionality of the 98 per cent tax
     Number of the Decision:
     .
     37/2011. (V. 10.)
     Date of the decision:
     .
     05/06/2011
     Summary:
     On the basis of its competence to protect human dignity, the Constitutional Court reviewed the constitutionality of a tax provision. The Court argued that the retroactive effect of the 98 per cent tax was an affront to human dignity.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2011-2-005
     .