English
Hungarian
Ügyszám:
.
884/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 55/2004. (XII. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/788
.
A döntés kelte: Budapest, 12/13/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára    és   megsemmisítésére    irányuló
   indítványok alapján meghozta az alábbi

                            határozatot

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kormány tagjai és az
   államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997.  évi
   LXXIX.  törvény  7.  §-ának a „- harmincnapos  lemondási  idő
   megjelölésével  -„  szövegrésze alkotmányellenes,  ezért  azt
   megsemmisíti.
   A   megsemmisítés  következtében  a  Kormány  tagjai  és   az
   államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997.  évi
   LXXIX. törvény 7. §-a az alábbi szöveggel marad hatályban:
     „7.  § A miniszterelnök, illetőleg a Kormány a köztársasági
   elnök  útján  az  Országgyűlés  elnökéhez  intézett  írásbeli
   nyilatkozatával  lemondhat  megbízatásáról.  A   köztársasági
   elnök   legkésőbb  a  nyilatkozat  kézhezvételétől  számított
   harmadik  napon  köteles továbbítani a lemondó nyilatkozatot.
   Az  Országgyűlés elnöke legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételét
   követő  ülésnapon tájékoztatja az Országgyűlést.  A  lemondás
   érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges."

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    A   Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról   és
    felelősségéről   szóló   1997.   évi   LXXIX.   törvény    (a
    továbbiakban: Tv.) 7. §-ának a „- harmincnapos lemondási  idő
    megjelölésével    -„    szövegrésze   alkotmányellenességének
    megállapítására      négy     indítvány      érkezett      az
    Alkotmánybírósághoz.  Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat
    tárgyuk azonosságára tekintettel egyesítette.

    1.  Az indítványozók szerint a vizsgálni kért normaszöveg  az
    Alkotmány  több  rendelkezésével  is  szemben  áll.  Egyrészt
    ellentétes  az  Alkotmány  33/A.  §  b)  pontjával,  amelynek
    értelmében  a  Kormány megbízatása megszűnik a miniszterelnök
    és  a  Kormány lemondásával. Ellentétes másrészt a  39/B.  §-
    ával,   amely   kimondja,  hogy  ha  a  Kormány   megbízatása
    megszűnik,  az új Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban
    marad,   de   csak  korlátozott  jogkörrel,   ún.   ügyvezető
    Kormányként. Harmadrészt szemben áll az Alkotmány 39/C. § (1)
    bekezdésével  is, amely a Kormány, illetőleg a miniszterelnök
    lemondása esetén ügyvezető miniszterelnökről szól.  Az  egyik
    indítványozó  szerint  a  Tv. által  előírt,  teljes  jogkörű
    Kormányként  és  miniszterelnökként  eltöltendő  harmincnapos
    várakozási  idő  az  Alkotmány  fenti  szabályaival   szemben
    szélesíti    a   már   lemondott   miniszterelnök   jogkörét,
    veszélyezteti  a  Magyar  Köztársaság  demokratikus  rendjét.
    Másik  indítványozó – további érvként – utalt  arra,  hogy  a
    miniszterelnök lemondási joga nem a Tv. 7. §-ából,  hanem  az
    Alkotmányból   ered,  az  Alkotmány  pedig  a  miniszterelnök
    belátására   bízza  lemondása  időpontja  meghatározását.   A
    lemondás   –   vélte   az   indítványozó   –   a   „személyes
    önrendelkezési  alkotmányos alapjogának  része".  „Senki  nem
    kényszeríthető  akaratán kívül arra, hogy  miniszterelnökként
    az országot vezesse." Az indítványozó szerint az Alkotmány is
    ezt   veszi   figyelembe,   amikor   a   lemondás   közvetlen
    következményeként  az  ügyvezető  –  korlátozott  jogkörű   –
    miniszterelnökről   és   Kormányról   rendelkezik    az    új
    miniszterelnök  megválasztásáig,  illetve   az   új   Kormány
    megalakulásáig  [39/B.  §, 39/C. § (1) bekezdés].  Kifejtette
    továbbá, hogy alkotmányossági aggályt vet fel a Tv. 7. §-ában
    szereplő  harmincnapos lemondási idő a tekintetben  is,  mert
    lehetővé  teszi  a  már  lemondott miniszterelnökkel  szemben
    bizalmatlansági   indítvány  benyújtását.   Az   indítványozó
    szerint   a  Kormány  megbízatása  megszűnésének   több   oka
    egyszerre nem állhat fenn.
    A  fentiekkel azonos tartalmú további indítványok is érkeztek
    a  Tv.  7.  §-ának  harmincnapos  lemondási  időt  szabályozó
    rendelkezése alkotmányossági vizsgálatára.
    Három  indítvány  a vizsgálni kért szövegrész visszamenőleges
    hatályú   megsemmisítését  kérte,  míg  egy  indítvány   erre
    irányuló kérelmet nem fogalmazott meg.

    2.     Az    Alkotmánybíróság    megkeresése    alapján    az
    igazságügyminisztert     kifejtette      álláspontját      az
    indítványokról.
                                 
                                 II.

    1. Az Alkotmány irányadó rendelkezései szerint:

    „33.   §   (3)   A  miniszterelnököt  a  köztársasági   elnök
    javaslatára  az Országgyűlés tagjai többségének  szavazatával
    választja.  A  miniszterelnök  megválasztásáról,  továbbá   a
    Kormány  programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre
    határoz.”

    „33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:
    a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
    b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával,
    c) a miniszterelnök halálával,
    d) a miniszterelnök választójogának elvesztésével,
    e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával,
    illetőleg
    f)  ha a 39/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
    Országgyűlés  a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja  és  új
    miniszterelnököt választ.”

    „39/A.    §   (1)   A   képviselők   legalább   egyötöde    a
    miniszterelnökkel   szemben  írásban  –   a   miniszterelnöki
    tisztségre  jelölt  személy megjelölésével –  bizalmatlansági
    indítványt   nyújthat   be.   A   miniszterelnökkel   szemben
    benyújtott  bizalmatlansági indítványt a  Kormánnyal  szemben
    benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. Ha az
    indítvány   alapján  az  országgyűlési  képviselők   többsége
    bizalmatlanságát  fejezi  ki, az új miniszterelnöknek  jelölt
    személyt megválasztottnak kell tekinteni.
    (2)  Az  indítvány feletti vitát és szavazást  legkorábban  a
    beterjesztéstől  számított  három  nap  után,   legkésőbb   a
    beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani.
    (3)  A  Kormány – a miniszterelnök útján – bizalmi  szavazást
    javasolhat a (2) bekezdésben előírt határidők szerint.
    (4) A Kormány – a miniszterelnök útján – azt is javasolhatja,
    hogy  az  általa  benyújtott előterjesztés  feletti  szavazás
    egyben bizalmi szavazás legyen.
    (5)   Ha   az  Országgyűlés  a  (3)-(4)  bekezdésben  foglalt
    esetekben nem szavaz bizalmat a Kormánynak, a Kormány köteles
    lemondani.

    39/B.  §  Ha  a Kormány megbízatása megszűnik, az új  Kormány
    megalakulásáig  a  Kormány hivatalban  marad,  és  gyakorolja
    mindazokat   a   jogokat,  amelyek  a  Kormányt   megilletik;
    nemzetközi szerződést azonban nem köthet, és rendeletet  csak
    törvény  kifejezett  felhatalmazása alapján,  halaszthatatlan
    esetben alkothat.

    39/C.  §  (1)  Ha  a  miniszterelnök megbízatása  az  újonnan
    megválasztott    Országgyűlés    megalakulásával    vagy    a
    miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával szűnt meg, a
    miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető
    miniszterelnökként gyakorolja a hatáskörét, de  új  miniszter
    kinevezésére, illetőleg miniszter felmentésére javaslatot nem
    tehet,  és  rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása
    alapján halaszthatatlan esetben alkothat.
    (2)  Ha  a miniszterelnök megbízatása halála, választójogának
    elvesztése,  illetőleg összeférhetetlenségének  megállapítása
    miatt szűnik meg, az új miniszterelnök megválasztásáig  az  a
    miniszter gyakorolja – az (1) bekezdésben írt korlátozásokkal
    –  a  miniszterelnök  hatáskörét,  akit  a  miniszterelnök  a
    helyettesítésére  kijelölt;  ha  pedig  több  miniszter  lett
    kijelölve, az első helyen kijelölt miniszter."

    2. A Tv. vonatkozó rendelkezései értelmében:

                          „A miniszterelnök

    6.  § A miniszterelnök megbízatásának megszűnése egybeesik  a
    Kormány megbízatásának megszűnésével (Alkotmány 33/A. §).

    7.  §  A  miniszterelnök, illetőleg a Kormány a  köztársasági
    elnök  útján  az  Országgyűlés  elnökéhez  intézett  írásbeli
    nyilatkozatával  – harmincnapos lemondási idő  megjelölésével
    lemondhat  megbízatásáról. A köztársasági elnök  legkésőbb  a
    nyilatkozat kézhezvételétől számított harmadik napon  köteles
    továbbítani  a lemondó nyilatkozatot. Az Országgyűlés  elnöke
    legkésőbb   a  nyilatkozat  kézhezvételét  követő   ülésnapon
    tájékoztatja  az  Országgyűlést. A  lemondás  érvényességéhez
    elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

    8.  §  Ha  a  miniszterelnök megbízatásának  megszűnésére  az
    Alkotmány 33/A. §-ának b)-d) pontja alapján kerül sor,  ennek
    tényét az Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.

    9.  §  A  miniszterelnök megbízatásának megszűnése  esetén  –
    kivéve,  ha  az Országgyűlés a miniszterelnöktől  a  bizalmat
    megvonta és új miniszterelnököt választott [Alkotmány 39/A. §
    (1)  bekezdés]  –  a köztársasági elnök harminc  napon  belül
    javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére.”

                                III.

    Az Alkotmánybíróság a Tv. 7. §-ának a „harmincnapos lemondási
    idő  megjelölésével"  szövegrésze alkotmányossági  vizsgálata
    során  áttekintette  az Alkotmánynak a  miniszterelnök  és  a
    Kormány   státuszát  meghatározó  –  az  ügyben  releváns   –
    rendelkezéseit.

    1. Az Alkotmány rendelkezései a Kormány megalakulását illetve
    megbízatásának   megszűnését  a  miniszterelnök   személyéhez
    kötik.

    A  Kormány  megalakulását illetően az  Alkotmány  33.  §  (3)
    bekezdése  kimondja,  hogy  a  miniszterelnök  személyére   a
    köztársasági  elnök  tesz javaslatot,  akit  az  Országgyűlés
    tagjai   többségével   választ,  s  ezzel   egy   időben   az
    Országgyűlés a Kormány programjának elfogadásáról is határoz.
    Az  időpontok  egyidejűségének alkotmányos  jelentősége  van:
    meghatározza   a  miniszterelnök  és  a  megalakuló   Kormány
    viszonyát. A már megválasztott miniszterelnök határozza meg a
    Kormány  személyi  összetételét:  az  Alkotmány  33.  §   (4)
    bekezdése   értelmében  a  minisztereket   a   miniszterelnök
    javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti  fel.  Az
    Alkotmány  33.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  Kormány   a
    miniszterek kinevezésével alakul meg. A megalakult Kormány (a
    kormányzás     tartalmát    érintően)    a     miniszterelnök
    megválasztásával egy időben elfogadott program alapján  fejti
    ki tevékenységét.

    2. A Kormány megbízatása megszűnésének – az Alkotmány 33/A. §-
    ában foglalt – eseteihez az Alkotmány azonnal belépő átmeneti
    szabályokat   kapcsol.  Az  átmenetre  vonatkozó   alkotmányi
    rendelkezések valamennyi megbízatás-megszűnési ok  esetén  az
    új miniszterelnök megválasztásáig irányadóak.

    2.1.  Az  Alkotmány  33/A.  § a) pontja  szerint  az  újonnan
    megválasztott   Országgyűlés   megalakulásával   a    Kormány
    megbízatása  megszűnik. Az Alkotmány 39/C.  §  (1)  bekezdése
    értelmében  ilyenkor  a miniszterelnök az  új  miniszterelnök
    megválasztásáig  ügyvezető  miniszterelnökként  gyakorolja  –
    korlátozott – hatáskörét.

    Az   Alkotmány  33/A.  §  b)  pontja  –  Kormány  megbízatása
    megszűnésének   körében  –  két  esetre  utal:   egyrészt   a
    miniszterelnök, másrészt a Kormány lemondására. Az  Alkotmány
    a miniszterelnök lemondásához nem kapcsol semmilyen feltételt
    (pl.  a  lemondás idejét, okát illetően). A Kormány lemondása
    az  Alkotmány  39/A.  §  (3)  és  (4)  bekezdéseiben  foglalt
    szabályokkal  függ  össze.  Ezek  szerint  a  Kormány   –   a
    miniszterelnök útján – bizalmi szavazást javasolhat,  illetve
    –  szintén a miniszterelnök útján – azt is javasolhatja, hogy
    az  általa  benyújtott előterjesztés feletti szavazás  egyben
    bizalmi  szavazás legyen. Az Alkotmány 39/A. §  (5)  bekezdés
    értelmében,  ha  ezen  esetekben az Országgyűlés  nem  szavaz
    bizalmat, a Kormány köteles lemondani.

    A  fentebb ismertetett, az Alkotmány 33/A. §-ának  a)  és  b)
    pontjaiban található megszűnési okok jogi tényekhez kötöttek:
    az  új  Országgyűlés  megalakulásához, és  a  miniszterelnök,
    illetve a Kormány lemondásához. Az Alkotmány 33/A. § a) és b)
    pontjaihoz az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdése kapcsolódik. Az
    Alkotmány  e  rendelkezése előírja, hogy a megbízás-megszűnés
    ezen   okainak  beállta  esetén  a  miniszterelnök,   az   új
    miniszterelnök  megválasztásáig, ügyvezető miniszterelnökként
    gyakorolja    hatáskörét.   Az   Alkotmány    az    ügyvezető
    miniszterelnöki státuszt – meghatározott korlátozásokkal,  az
    új  miniszterelnök  megválasztásáig  –  kötelezően  ellátandó
    feladatként  rögzíti.  Az  Alkotmány  az  átmenetre  (az   új
    miniszterelnök   megválasztásáig)   irányadó    rendelkezései
    szerint:    az   ügyvezető   miniszterelnök   új    miniszter
    kinevezésére illetőleg miniszter felmentésére javaslatot  nem
    tehet,  és  rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása
    alapján  halaszthatatlan esetben alkothat [Alkotmány 39/C.  §
    (1)  bekezdés]; a Kormányra irányadóan pedig úgy rendelkezik,
    hogy  gyakorolja  mindazokat  a jogokat  amelyek  a  Kormányt
    megilletik,  nemzetközi  szerződést azonban  nem  köthet,  és
    rendeletet  csak  törvény kifejezett felhatalmazása  alapján,
    halaszthatatlan  esetben  alkothat  [Alkotmány  39/B.  §].  A
    miniszterelnök illetőleg a Kormány lemondását azonnal  követő
    átmeneti  szabály  tehát  maga  az  ügyvezető  miniszterelnök
    [Alkotmány  39/C.  §  (1) bekezdés], és a  hivatalban  maradó
    korlátozott  jogkörű Kormány [Alkotmány 39/B. §]  intézménye.
    Az   Alkotmány  szerint  a  miniszterelnök  lemondása  azonos
    joghatással  bír, mint a Kormány lemondása. Az Alkotmány  nem
    enged  olyan következtetést, hogy a miniszterelnök lemondását
    követően   a   miniszterelnök  illetőleg  a  Kormány   teljes
    jogkörrel   hivatalban  marad.  Ezt  a  korlátozott   jogkörű
    Kormányról  rendelkező  alkotmányi  szabály  is  kizárja:  Az
    Alkotmány  39/B.  §  bevezető mondatrésze  úgy  szól:  „Ha  a
    Kormány  megbízatása megszűnik", ennek pedig egyik oka  –  az
    Alkotmány  33/A.  §  b)  pont  első  fordulata  szerint  –  a
    miniszterelnök lemondása.

    2.2. A Kormány megbízatása megszűnésének további esetei és az
    ahhoz  kapcsolt következmények beállta is az „azonnaliságára"
    helyezik  a  hangsúlyt.  A Kormány megbízatása  megszűnik  az
    Alkotmány   33/A.  §  c)  pontja  szerint  a   miniszterelnök
    halálával, d) pontja értelmében a miniszterelnök választójoga
    elvesztésével,   az  e)  pontja  alapján   a   miniszterelnök
    összeférhetetlensége megállapításával. Az Alkotmány  39/C.  §
    (2)  bekezdése  [ahogy a 39/C. § (1) bekezdése  az  Alkotmány
    33/A.  §  a)  és  b) pontjába foglalt okok esetén]  világosan
    rendelkezik    ezen    esetkörökre   vonatkozóan:    az    új
    miniszterelnök megválasztásáig az a miniszter gyakorolja – az
    ügyvezető   miniszterelnökre   előírt   korlátozással   –   a
    miniszterelnök     hatáskörét,    akit    a    miniszterelnök
    helyettesítésére   kijelölt.  Az   Alkotmány   e   körben   a
    miniszterelnököt helyettesítő miniszterről szól, de a Kormány
    ezen  esetekben  is  –  az  Alkotmány  33/A.  §-a  szerint  –
    korlátozott  jogkörrel marad hivatalban [az  Alkotmány  39/B.
    §].  Az  Alkotmány  33/A.  §  c)-e)  pontokba  foglalt  –   a
    miniszterelnök  személyéhez  kapcsolódó  –  okok  esetén   az
    Alkotmány  39/C.  §  (2)  bekezdése közvetlenül  alkalmazandó
    szabályként   mondja   ki   tehát,  hogy   a   miniszterelnök
    helyettesítésére   kijelölt   miniszter   gyakorolja   –   az
    ügyvezetői  státuszból eredő korlátozással – a miniszterelnök
    hatáskörét.

    Végül   az   Alkotmány   33/A.  §   f)   pontja   a   sikeres
    bizalmatlansági  indítványt  említi  a  Kormány   megbízatása
    megszűnésének okai között. Az Alkotmány 39/A. § (1) bekezdése
    a  konstruktív bizalmatlansági indítványt intézményesíti, így
    ebben  az esetben értelemszerűen nincs szükség – az Alkotmány
    39/C. §-ában foglaltakhoz hasonló – átmeneti szabályra: ha az
    országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki,
    egyben új miniszterelnököt választ. Tehát az Alkotmány  33/A.
    §  f) pontjához is kapcsolódik szabály, az Alkotmány 39/A.  §
    (1) bekezdése.

    3.  A  fentiek  alapján megállapítható, hogy az  Alkotmány  a
    miniszterelnök, illetőleg a Kormány megbízatása megszűnésének
    körében  egymással szorosan összefüggő szabályok által,  zárt
    rendszert  alkot.  Bár  az  Alkotmány  39.  §  (2)  bekezdése
    felhatalmazást ad a törvényhozásnak, hogy a Kormány tagjai és
    az  államtitkárok jogállását, díjazását, továbbá felelősségre
    vonásuk   módját   szabályozza,   de   ez   a   felhatalmazás
    értelemszerűen   csak   az  Alkotmányban   nem   szabályozott
    kérdésekre terjedhet ki. Következésképpen a Kormány illetve a
    miniszterelnök    státuszát   meghatározó,    a    fentiekben
    részletezett szabályok az Alkotmány szintjére tartozó normák.
    Az   Alkotmány  tételes  rendelkezései  a  kormányzati  munka
    stabilitásának    alkotmányos   értékére    különös    gondot
    fordítanak, s ez kifejeződik abban is, hogy az átmenet minden
    lényeges  mozzanatáról  rendelkezik.  Ezért  az  Alkotmányban
    szabályozott  ügyvezető  miniszterelnök,  illetve   ügyvezető
    Kormány  intézményeinek  garanciális  jelentősége  van,  mint
    ahogy  annak  is, hogy az ezzel járó korlátozott jogkör  mely
    időponttól érvényesül.

    A   jelen  ügyben  vizsgált,  a  Tv.  7.  §-ába  foglalt,   a
    miniszterelnök lemondása esetén előírt harmincnapos lemondási
    idő  az  Alkotmánynak  a  Kormány  megbízatása  megszűnéséhez
    kapcsolódó tételeivel több szempontból is ellentétben áll:

    3.1.  A  Tv. vizsgált rendelkezése a miniszterelnök lemondása
    esetén  a lemondás időpontját követő harminc napig még teljes
    jogkörű   miniszterelnököt  és  Kormányt   feltételez   (tart
    hivatalban). Ez ellentétes az Alkotmány 33/A. § b) pontjával,
    39/C. § (1) bekezdésével és 39/B. §-ával is.

    A  Tv. értelmében a miniszterelnök a köztársasági elnök útján
    az Országgyűlés elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal  –
    s   a   jelen   ügyben  vizsgált  szövegrész   értelmében   –
    „harmincnapos  lemondási idő megjelölésével"  mondhat  le.  E
    rendelkezés külön választja a lemondás időpontját a  lemondás
    hatályától, ami ellentétben áll az Alkotmánynak az  ügyvezető
    miniszterelnökről,  és korlátozott jogkörű  Kormányról  szóló
    rendelkezéseivel. Az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdése  –  mint
    ahogy ez fentebb bemutatásra került – eltérést meg nem engedő
    módon    kapcsolja   a   lemondás   tényéhez   az   ügyvezető
    miniszterelnöki jogállás beálltát, s mivel az Alkotmány 33/A.
    §-a értelmében ilyenkor a Kormány megbízatása is megszűnik, a
    Kormány  is  –  az  Alkotmány 33/B. §-a szerint  –  ügyvezető
    Kormánnyá   alakul   át.  Az  Alkotmány  e   rendelkezéseiből
    következően  a  lemondás benyújtásával annak hatálya  azonnal
    beáll. A még harminc napig teljes jogkörű miniszterelnököt és
    Kormányt feltételező – a Tv. 7. §-ába foglalt – előírás azért
    alkotmányellenes, mert – mint erre fentebb utalás  történt  –
    az  Alkotmány  tárgykörében rendelkezik, azaz a  törvényhozás
    szintjén  egészíti  ki  az átmenetre  vonatkozó  szabályokat.
    Amennyiben  az  Alkotmány a lemondás ténye és  annak  hatálya
    közötti  bármilyen időszakkal számolt volna,  arról  –  s  az
    ebben   az   esetben  követendő  eljárásról  –   magának   az
    Alkotmánynak kellene rendelkeznie.
    A  Tv.  7.  §-ába  foglalt harmincnapos lemondási  idő  ezért
    átrendezi  az  Alkotmánynak a teljes jogkörű és az  ügyvezető
    miniszterelnökről,  illetve Kormányról szóló  rendelkezéseit.
    Az  Alkotmány  33/A.  §-ában foglalt  valamennyi  ok  konkrét
    időpontokhoz  kötődik,  és az Alkotmány  39/C.  §-a  valamint
    39/B.  §-ai, meghatározzák ennek azonnali következményeit.  E
    szabályok az Alkotmánynak a kormányzati munka stabilitását az
    átmenetre biztosító – eltérést nem engedő – rendelkezései.

    A  fentiekből  következően az sem lenne összeegyeztethető  az
    Alkotmánnyal,  ha  a  miniszterek  lemondásának  analógiájára
    (lásd:  a  Tv. 13. §-át), „legfeljebb” harmincnapos lemondási
    időt  írna  elő  a törvény. A lemondás időpontja  és  hatálya
    ugyanis  ez  esetben is szétválhatna, ami az Alkotmánynak  az
    ügyvezető miniszterelnökről és korlátozott jogkörű kormányról
    szóló  rendelkezésével ugyan úgy ellentétbe kerülne,  mint  a
    most  vizsgált szabály. Mindez következik a miniszterelnöknek
    az Alkotmányban meghatározott közjogi pozíciójából, illetve a
    Kormány    megbízatása   megszűnésének    a    miniszterelnök
    lemondásához rendeléséből is.

    A  Tv.  7.  §-ától eltérő megítélés alá esik a Tv. 9.  §-ában
    foglalt  azon rendelkezés, hogy a miniszterelnök  megbízatása
    megszűnése  esetén  –  a  sikeres bizalmatlansági  indítványt
    kivéve  – a köztársasági elnök harminc napon belül javaslatot
    tesz  az  új  miniszterelnök személyére. A Tv. e harmincnapos
    szabálya  –  szemben  a 7. § vizsgált rendelkezésével  –  nem
    változtatja  meg  az Alkotmánynak a teljes  jogkörű  Kormányt
    ügyvezető Kormánnyá minősítő alkotmányos előírásait, hanem az
    ügyvezető miniszterelnöki tevékenység és korlátozott  jogkörű
    Kormány  fennállásának időbeli korlátját  adja  alkotmányosan
    igazolható  cél  érdekében:  az  új  miniszterelnök  mielőbbi
    megválasztása és az új Kormány megalakulása végett.

    3.2.  A lemondott miniszterelnökkel szemben, aki az Alkotmány
    erejénél  fogva  ügyvezető miniszterelnöki státuszba  került,
    bizalmatlansági   indítvány   benyújtása   az    Alkotmányból
    következően  fogalmilag  kizárt.  Az  Alkotmány  kizárólag  a
    miniszterelnök  és  nem az ügyvezető miniszterelnök  esetében
    biztosítja   a  bizalmatlansági  indítvány  benyújtását.   Az
    Alkotmány  fogalomhasználata ugyanis élesen különválasztja  a
    miniszterelnök (értsd: teljes jogkörű miniszterelnök)  és  az
    ügyvezető    miniszterelnök   intézményét.    Bizalmatlansági
    indítvány  – a nyelvtani értelmezésen túlmenően –  azért  sem
    nyújtható be az ügyvezető miniszterelnökkel szemben, mivel az
    ügyvezető  miniszterelnöki  státusz  feltételezi,   hogy   az
    Alkotmány  33/A.  § a) vagy b) pontjai értelmében  a  Kormány
    megbízatása   megszűnt.   A   bizalmatlansági   indítvány   a
    Kormánnyal  szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány  is,
    amely értelemszerűen nem nyújtható be azzal a céllal, hogy az
    egyszer már megszűnt Kormány megbízatása újból megszűnjön.  A
    Tv. 7. §-a lemondás esetén még harminc napig hatályban tartja
    a   teljes   jogkörű  Kormányt,  így  e  Tv.-i  rendelkezésre
    tekintettel  –  jelenleg – elvileg  nem  kizárt,  hogy  –  az
    Alkotmány   szabályaival  szemben  –  a  Kormány  megbízatása
    megszűnésének új oka felmerüljön.

    Mindezért a Tv-nek az a szabálya, amely az átmenet beálltának
    Alkotmányban  rögzített  időpontját  eltérően   rendezi,   az
    alkotmányi   szabályozás  kizárólagos  voltát  s   egyben   a
    kormányzás Alkotmányon alapuló stabilitását, a jogintézmények
    működésének kiszámíthatóságát sérti.

    4.  Az indítványozók a Tv. 7. §-ának a harmincnapos lemondási
    határidőt  előíró szabályát az Alkotmány 54. § (1)  bekezdése
    alapján  is  kérték vizsgálni. Az Alkotmánybíróság gyakorlata
    szerint,  ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy  annak
    egy  részét  az  Alkotmány valamely rendelkezésébe  ütközőnek
    minősíti,  akkor  a további alkotmányi rendelkezés  esetleges
    sérelmét  – a már alkotmányellenessé nyilvánított jogszabályi
    rendelkezéssel  összefüggésben  –  érdemben  nem   vizsgálja.
    [44/1995.  (VI.  30.)  AB határozat,  ABH  1995,  203,  205.;
    4/1996.  (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.;  61/1997.
    (XI.  19.)  AB  határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000.  (V.
    24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.)  AB
    határozat,  ABH  2000,  425,  429.;  29/2000.  (X.  11.)   AB
    határozat,   ABH  2000,  193,  200.].  Erre  tekintettel   az
    Alkotmánybíróság   a   Tv.  7.  §-ába  foglalt,   s   fentebb
    alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezést az Alkotmány 54.
    §  (1) bekezdéséből fakadó önrendelkezési jog sérelme alapján
    nem vizsgálta.    5. Az indítványozók a Tv. 7. §-ának a „harmincnapos lemondási
    idő   megjelölésével”  szövegrésze  visszamenőleges   hatályú
    megsemmisítését  kérték. Az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
    évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 40. §-a  szerint,
    ha  az  Alkotmánybíróság  a jogszabály  alkotmányellenességét
    állapítja meg, a jogszabályt megsemmisíti. Az Abtv.  42.  §-a
    szerint  a  megsemmisítés  hatálya  –  főszabályként   –   az
    alkotmánybírósági határozat közzétételének  a  napja.  Az  ex
    nunc  hatályú megsemmisítés főszabályától eltérést  enged  az
    Abtv.  43.  § (4) bekezdése, ha ezt a jogbiztonság,  vagy  az
    eljárást  kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.  Az
    Alkotmánybíróság  jelen ügyben azt állapította  meg,  hogy  a
    visszamenőleges hatályú megsemmisítés indokaként az Abtv. 43.
    § (4) bekezdésébe foglalt egyik ok sem áll fenn. Az Abtv. 43.
    §  (2) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály megsemmisítése –
    szűk  kivétellel  – nem érinti a határozat közzététele  előtt
    létrejött  jogviszonyokat,  a  belőlük  származó  jogokat  és
    kötelezettségeket. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a
    Tv. 7. §-ának alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezését a
    határozata közzététele napjával semmisítette meg.

    A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
    án alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The text “designating a thirty-day period of resignation” in Section 7 of Act LXXIX of 1997 on the Legal Status and Responsibility of Members of Government and Undersecretaries of State
     Number of the Decision:
     .
     55/2004. (XII. 13.)
     Date of the decision:
     .
     12/13/2004
     .
     .
     en_0055_2004.pdfen_0055_2004.pdf