Hungarian
Ügyszám:
.
884/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 55/2004. (XII. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/788
.
A határozat kelte: Budapest, 12/13/2004
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos    vizsgálatára    és   megsemmisítésére    irányuló
  indítványok alapján meghozta az alábbi

                           határozatot

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kormány tagjai és az
  államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997.  évi
  LXXIX.  törvény  7.  §-ának a „- harmincnapos  lemondási  idő
  megjelölésével  -„  szövegrésze alkotmányellenes,  ezért  azt
  megsemmisíti.
  A   megsemmisítés  következtében  a  Kormány  tagjai  és   az
  államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997.  évi
  LXXIX. törvény 7. §-a az alábbi szöveggel marad hatályban:
    „7.  § A miniszterelnök, illetőleg a Kormány a köztársasági
  elnök  útján  az  Országgyűlés  elnökéhez  intézett  írásbeli
  nyilatkozatával  lemondhat  megbízatásáról.  A   köztársasági
  elnök   legkésőbb  a  nyilatkozat  kézhezvételétől  számított
  harmadik  napon  köteles továbbítani a lemondó nyilatkozatot.
  Az  Országgyűlés elnöke legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételét
  követő  ülésnapon tájékoztatja az Országgyűlést.  A  lemondás
  érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges."

  Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   A   Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról   és
   felelősségéről   szóló   1997.   évi   LXXIX.   törvény    (a
   továbbiakban: Tv.) 7. §-ának a „- harmincnapos lemondási  idő
   megjelölésével    -„    szövegrésze   alkotmányellenességének
   megállapítására      négy     indítvány      érkezett      az
   Alkotmánybírósághoz.  Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat
   tárgyuk azonosságára tekintettel egyesítette.

   1.  Az indítványozók szerint a vizsgálni kért normaszöveg  az
   Alkotmány  több  rendelkezésével  is  szemben  áll.  Egyrészt
   ellentétes  az  Alkotmány  33/A.  §  b)  pontjával,  amelynek
   értelmében  a  Kormány megbízatása megszűnik a miniszterelnök
   és  a  Kormány lemondásával. Ellentétes másrészt a  39/B.  §-
   ával,   amely   kimondja,  hogy  ha  a  Kormány   megbízatása
   megszűnik,  az új Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban
   marad,   de   csak  korlátozott  jogkörrel,   ún.   ügyvezető
   Kormányként. Harmadrészt szemben áll az Alkotmány 39/C. § (1)
   bekezdésével  is, amely a Kormány, illetőleg a miniszterelnök
   lemondása esetén ügyvezető miniszterelnökről szól.  Az  egyik
   indítványozó  szerint  a  Tv. által  előírt,  teljes  jogkörű
   Kormányként  és  miniszterelnökként  eltöltendő  harmincnapos
   várakozási  idő  az  Alkotmány  fenti  szabályaival   szemben
   szélesíti    a   már   lemondott   miniszterelnök   jogkörét,
   veszélyezteti  a  Magyar  Köztársaság  demokratikus  rendjét.
   Másik  indítványozó – további érvként – utalt  arra,  hogy  a
   miniszterelnök lemondási joga nem a Tv. 7. §-ából,  hanem  az
   Alkotmányból   ered,  az  Alkotmány  pedig  a  miniszterelnök
   belátására   bízza  lemondása  időpontja  meghatározását.   A
   lemondás   –   vélte   az   indítványozó   –   a   „személyes
   önrendelkezési  alkotmányos alapjogának  része".  „Senki  nem
   kényszeríthető  akaratán kívül arra, hogy  miniszterelnökként
   az országot vezesse." Az indítványozó szerint az Alkotmány is
   ezt   veszi   figyelembe,   amikor   a   lemondás   közvetlen
   következményeként  az  ügyvezető  –  korlátozott  jogkörű   –
   miniszterelnökről   és   Kormányról   rendelkezik    az    új
   miniszterelnök  megválasztásáig,  illetve   az   új   Kormány
   megalakulásáig  [39/B.  §, 39/C. § (1) bekezdés].  Kifejtette
   továbbá, hogy alkotmányossági aggályt vet fel a Tv. 7. §-ában
   szereplő  harmincnapos lemondási idő a tekintetben  is,  mert
   lehetővé  teszi  a  már  lemondott miniszterelnökkel  szemben
   bizalmatlansági   indítvány  benyújtását.   Az   indítványozó
   szerint   a  Kormány  megbízatása  megszűnésének   több   oka
   egyszerre nem állhat fenn.
   A  fentiekkel azonos tartalmú további indítványok is érkeztek
   a  Tv.  7.  §-ának  harmincnapos  lemondási  időt  szabályozó
   rendelkezése alkotmányossági vizsgálatára.
   Három  indítvány  a vizsgálni kért szövegrész visszamenőleges
   hatályú   megsemmisítését  kérte,  míg  egy  indítvány   erre
   irányuló kérelmet nem fogalmazott meg.

   2.     Az    Alkotmánybíróság    megkeresése    alapján    az
   igazságügyminisztert     kifejtette      álláspontját      az
   indítványokról.
                                
                                II.

   1. Az Alkotmány irányadó rendelkezései szerint:

   „33.   §   (3)   A  miniszterelnököt  a  köztársasági   elnök
   javaslatára  az Országgyűlés tagjai többségének  szavazatával
   választja.  A  miniszterelnök  megválasztásáról,  továbbá   a
   Kormány  programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre
   határoz.”

   „33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:
   a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
   b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával,
   c) a miniszterelnök halálával,
   d) a miniszterelnök választójogának elvesztésével,
   e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával,
   illetőleg
   f)  ha a 39/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
   Országgyűlés  a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja  és  új
   miniszterelnököt választ.”

   „39/A.    §   (1)   A   képviselők   legalább   egyötöde    a
   miniszterelnökkel   szemben  írásban  –   a   miniszterelnöki
   tisztségre  jelölt  személy megjelölésével –  bizalmatlansági
   indítványt   nyújthat   be.   A   miniszterelnökkel   szemben
   benyújtott  bizalmatlansági indítványt a  Kormánnyal  szemben
   benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. Ha az
   indítvány   alapján  az  országgyűlési  képviselők   többsége
   bizalmatlanságát  fejezi  ki, az új miniszterelnöknek  jelölt
   személyt megválasztottnak kell tekinteni.
   (2)  Az  indítvány feletti vitát és szavazást  legkorábban  a
   beterjesztéstől  számított  három  nap  után,   legkésőbb   a
   beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani.
   (3)  A  Kormány – a miniszterelnök útján – bizalmi  szavazást
   javasolhat a (2) bekezdésben előírt határidők szerint.
   (4) A Kormány – a miniszterelnök útján – azt is javasolhatja,
   hogy  az  általa  benyújtott előterjesztés  feletti  szavazás
   egyben bizalmi szavazás legyen.
   (5)   Ha   az  Országgyűlés  a  (3)-(4)  bekezdésben  foglalt
   esetekben nem szavaz bizalmat a Kormánynak, a Kormány köteles
   lemondani.

   39/B.  §  Ha  a Kormány megbízatása megszűnik, az új  Kormány
   megalakulásáig  a  Kormány hivatalban  marad,  és  gyakorolja
   mindazokat   a   jogokat,  amelyek  a  Kormányt   megilletik;
   nemzetközi szerződést azonban nem köthet, és rendeletet  csak
   törvény  kifejezett  felhatalmazása alapján,  halaszthatatlan
   esetben alkothat.

   39/C.  §  (1)  Ha  a  miniszterelnök megbízatása  az  újonnan
   megválasztott    Országgyűlés    megalakulásával    vagy    a
   miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával szűnt meg, a
   miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető
   miniszterelnökként gyakorolja a hatáskörét, de  új  miniszter
   kinevezésére, illetőleg miniszter felmentésére javaslatot nem
   tehet,  és  rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása
   alapján halaszthatatlan esetben alkothat.
   (2)  Ha  a miniszterelnök megbízatása halála, választójogának
   elvesztése,  illetőleg összeférhetetlenségének  megállapítása
   miatt szűnik meg, az új miniszterelnök megválasztásáig  az  a
   miniszter gyakorolja – az (1) bekezdésben írt korlátozásokkal
   –  a  miniszterelnök  hatáskörét,  akit  a  miniszterelnök  a
   helyettesítésére  kijelölt;  ha  pedig  több  miniszter  lett
   kijelölve, az első helyen kijelölt miniszter."

   2. A Tv. vonatkozó rendelkezései értelmében:

                         „A miniszterelnök

   6.  § A miniszterelnök megbízatásának megszűnése egybeesik  a
   Kormány megbízatásának megszűnésével (Alkotmány 33/A. §).

   7.  §  A  miniszterelnök, illetőleg a Kormány a  köztársasági
   elnök  útján  az  Országgyűlés  elnökéhez  intézett  írásbeli
   nyilatkozatával  – harmincnapos lemondási idő  megjelölésével
   lemondhat  megbízatásáról. A köztársasági elnök  legkésőbb  a
   nyilatkozat kézhezvételétől számított harmadik napon  köteles
   továbbítani  a lemondó nyilatkozatot. Az Országgyűlés  elnöke
   legkésőbb   a  nyilatkozat  kézhezvételét  követő   ülésnapon
   tájékoztatja  az  Országgyűlést. A  lemondás  érvényességéhez
   elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

   8.  §  Ha  a  miniszterelnök megbízatásának  megszűnésére  az
   Alkotmány 33/A. §-ának b)-d) pontja alapján kerül sor,  ennek
   tényét az Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.

   9.  §  A  miniszterelnök megbízatásának megszűnése  esetén  –
   kivéve,  ha  az Országgyűlés a miniszterelnöktől  a  bizalmat
   megvonta és új miniszterelnököt választott [Alkotmány 39/A. §
   (1)  bekezdés]  –  a köztársasági elnök harminc  napon  belül
   javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére.”

                               III.

   Az Alkotmánybíróság a Tv. 7. §-ának a „harmincnapos lemondási
   idő  megjelölésével"  szövegrésze alkotmányossági  vizsgálata
   során  áttekintette  az Alkotmánynak a  miniszterelnök  és  a
   Kormány   státuszát  meghatározó  –  az  ügyben  releváns   –
   rendelkezéseit.

   1. Az Alkotmány rendelkezései a Kormány megalakulását illetve
   megbízatásának   megszűnését  a  miniszterelnök   személyéhez
   kötik.

   A  Kormány  megalakulását illetően az  Alkotmány  33.  §  (3)
   bekezdése  kimondja,  hogy  a  miniszterelnök  személyére   a
   köztársasági  elnök  tesz javaslatot,  akit  az  Országgyűlés
   tagjai   többségével   választ,  s  ezzel   egy   időben   az
   Országgyűlés a Kormány programjának elfogadásáról is határoz.
   Az  időpontok  egyidejűségének alkotmányos  jelentősége  van:
   meghatározza   a  miniszterelnök  és  a  megalakuló   Kormány
   viszonyát. A már megválasztott miniszterelnök határozza meg a
   Kormány  személyi  összetételét:  az  Alkotmány  33.  §   (4)
   bekezdése   értelmében  a  minisztereket   a   miniszterelnök
   javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti  fel.  Az
   Alkotmány  33.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  Kormány   a
   miniszterek kinevezésével alakul meg. A megalakult Kormány (a
   kormányzás     tartalmát    érintően)    a     miniszterelnök
   megválasztásával egy időben elfogadott program alapján  fejti
   ki tevékenységét.

   2. A Kormány megbízatása megszűnésének – az Alkotmány 33/A. §-
   ában foglalt – eseteihez az Alkotmány azonnal belépő átmeneti
   szabályokat   kapcsol.  Az  átmenetre  vonatkozó   alkotmányi
   rendelkezések valamennyi megbízatás-megszűnési ok  esetén  az
   új miniszterelnök megválasztásáig irányadóak.

   2.1.  Az  Alkotmány  33/A.  § a) pontja  szerint  az  újonnan
   megválasztott   Országgyűlés   megalakulásával   a    Kormány
   megbízatása  megszűnik. Az Alkotmány 39/C.  §  (1)  bekezdése
   értelmében  ilyenkor  a miniszterelnök az  új  miniszterelnök
   megválasztásáig  ügyvezető  miniszterelnökként  gyakorolja  –
   korlátozott – hatáskörét.

   Az   Alkotmány  33/A.  §  b)  pontja  –  Kormány  megbízatása
   megszűnésének   körében  –  két  esetre  utal:   egyrészt   a
   miniszterelnök, másrészt a Kormány lemondására. Az  Alkotmány
   a miniszterelnök lemondásához nem kapcsol semmilyen feltételt
   (pl.  a  lemondás idejét, okát illetően). A Kormány lemondása
   az  Alkotmány  39/A.  §  (3)  és  (4)  bekezdéseiben  foglalt
   szabályokkal  függ  össze.  Ezek  szerint  a  Kormány   –   a
   miniszterelnök útján – bizalmi szavazást javasolhat,  illetve
   –  szintén a miniszterelnök útján – azt is javasolhatja, hogy
   az  általa  benyújtott előterjesztés feletti szavazás  egyben
   bizalmi  szavazás legyen. Az Alkotmány 39/A. §  (5)  bekezdés
   értelmében,  ha  ezen  esetekben az Országgyűlés  nem  szavaz
   bizalmat, a Kormány köteles lemondani.

   A  fentebb ismertetett, az Alkotmány 33/A. §-ának  a)  és  b)
   pontjaiban található megszűnési okok jogi tényekhez kötöttek:
   az  új  Országgyűlés  megalakulásához, és  a  miniszterelnök,
   illetve a Kormány lemondásához. Az Alkotmány 33/A. § a) és b)
   pontjaihoz az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdése kapcsolódik. Az
   Alkotmány  e  rendelkezése előírja, hogy a megbízás-megszűnés
   ezen   okainak  beállta  esetén  a  miniszterelnök,   az   új
   miniszterelnök  megválasztásáig, ügyvezető miniszterelnökként
   gyakorolja    hatáskörét.   Az   Alkotmány    az    ügyvezető
   miniszterelnöki státuszt – meghatározott korlátozásokkal,  az
   új  miniszterelnök  megválasztásáig  –  kötelezően  ellátandó
   feladatként  rögzíti.  Az  Alkotmány  az  átmenetre  (az   új
   miniszterelnök   megválasztásáig)   irányadó    rendelkezései
   szerint:    az   ügyvezető   miniszterelnök   új    miniszter
   kinevezésére illetőleg miniszter felmentésére javaslatot  nem
   tehet,  és  rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása
   alapján  halaszthatatlan esetben alkothat [Alkotmány 39/C.  §
   (1)  bekezdés]; a Kormányra irányadóan pedig úgy rendelkezik,
   hogy  gyakorolja  mindazokat  a jogokat  amelyek  a  Kormányt
   megilletik,  nemzetközi  szerződést azonban  nem  köthet,  és
   rendeletet  csak  törvény kifejezett felhatalmazása  alapján,
   halaszthatatlan  esetben  alkothat  [Alkotmány  39/B.  §].  A
   miniszterelnök illetőleg a Kormány lemondását azonnal  követő
   átmeneti  szabály  tehát  maga  az  ügyvezető  miniszterelnök
   [Alkotmány  39/C.  §  (1) bekezdés], és a  hivatalban  maradó
   korlátozott  jogkörű Kormány [Alkotmány 39/B. §]  intézménye.
   Az   Alkotmány  szerint  a  miniszterelnök  lemondása  azonos
   joghatással  bír, mint a Kormány lemondása. Az Alkotmány  nem
   enged  olyan következtetést, hogy a miniszterelnök lemondását
   követően   a   miniszterelnök  illetőleg  a  Kormány   teljes
   jogkörrel   hivatalban  marad.  Ezt  a  korlátozott   jogkörű
   Kormányról  rendelkező  alkotmányi  szabály  is  kizárja:  Az
   Alkotmány  39/B.  §  bevezető mondatrésze  úgy  szól:  „Ha  a
   Kormány  megbízatása megszűnik", ennek pedig egyik oka  –  az
   Alkotmány  33/A.  §  b)  pont  első  fordulata  szerint  –  a
   miniszterelnök lemondása.

   2.2. A Kormány megbízatása megszűnésének további esetei és az
   ahhoz  kapcsolt következmények beállta is az „azonnaliságára"
   helyezik  a  hangsúlyt.  A Kormány megbízatása  megszűnik  az
   Alkotmány   33/A.  §  c)  pontja  szerint  a   miniszterelnök
   halálával, d) pontja értelmében a miniszterelnök választójoga
   elvesztésével,   az  e)  pontja  alapján   a   miniszterelnök
   összeférhetetlensége megállapításával. Az Alkotmány  39/C.  §
   (2)  bekezdése  [ahogy a 39/C. § (1) bekezdése  az  Alkotmány
   33/A.  §  a)  és  b) pontjába foglalt okok esetén]  világosan
   rendelkezik    ezen    esetkörökre   vonatkozóan:    az    új
   miniszterelnök megválasztásáig az a miniszter gyakorolja – az
   ügyvezető   miniszterelnökre   előírt   korlátozással   –   a
   miniszterelnök     hatáskörét,    akit    a    miniszterelnök
   helyettesítésére   kijelölt.  Az   Alkotmány   e   körben   a
   miniszterelnököt helyettesítő miniszterről szól, de a Kormány
   ezen  esetekben  is  –  az  Alkotmány  33/A.  §-a  szerint  –
   korlátozott  jogkörrel marad hivatalban [az  Alkotmány  39/B.
   §].  Az  Alkotmány  33/A.  §  c)-e)  pontokba  foglalt  –   a
   miniszterelnök  személyéhez  kapcsolódó  –  okok  esetén   az
   Alkotmány  39/C.  §  (2)  bekezdése közvetlenül  alkalmazandó
   szabályként   mondja   ki   tehát,  hogy   a   miniszterelnök
   helyettesítésére   kijelölt   miniszter   gyakorolja   –   az
   ügyvezetői  státuszból eredő korlátozással – a miniszterelnök
   hatáskörét.

   Végül   az   Alkotmány   33/A.  §   f)   pontja   a   sikeres
   bizalmatlansági  indítványt  említi  a  Kormány   megbízatása
   megszűnésének okai között. Az Alkotmány 39/A. § (1) bekezdése
   a  konstruktív bizalmatlansági indítványt intézményesíti, így
   ebben  az esetben értelemszerűen nincs szükség – az Alkotmány
   39/C. §-ában foglaltakhoz hasonló – átmeneti szabályra: ha az
   országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki,
   egyben új miniszterelnököt választ. Tehát az Alkotmány  33/A.
   §  f) pontjához is kapcsolódik szabály, az Alkotmány 39/A.  §
   (1) bekezdése.

   3.  A  fentiek  alapján megállapítható, hogy az  Alkotmány  a
   miniszterelnök, illetőleg a Kormány megbízatása megszűnésének
   körében  egymással szorosan összefüggő szabályok által,  zárt
   rendszert  alkot.  Bár  az  Alkotmány  39.  §  (2)  bekezdése
   felhatalmazást ad a törvényhozásnak, hogy a Kormány tagjai és
   az  államtitkárok jogállását, díjazását, továbbá felelősségre
   vonásuk   módját   szabályozza,   de   ez   a   felhatalmazás
   értelemszerűen   csak   az  Alkotmányban   nem   szabályozott
   kérdésekre terjedhet ki. Következésképpen a Kormány illetve a
   miniszterelnök    státuszát   meghatározó,    a    fentiekben
   részletezett szabályok az Alkotmány szintjére tartozó normák.
   Az   Alkotmány  tételes  rendelkezései  a  kormányzati  munka
   stabilitásának    alkotmányos   értékére    különös    gondot
   fordítanak, s ez kifejeződik abban is, hogy az átmenet minden
   lényeges  mozzanatáról  rendelkezik.  Ezért  az  Alkotmányban
   szabályozott  ügyvezető  miniszterelnök,  illetve   ügyvezető
   Kormány  intézményeinek  garanciális  jelentősége  van,  mint
   ahogy  annak  is, hogy az ezzel járó korlátozott jogkör  mely
   időponttól érvényesül.

   A   jelen  ügyben  vizsgált,  a  Tv.  7.  §-ába  foglalt,   a
   miniszterelnök lemondása esetén előírt harmincnapos lemondási
   idő  az  Alkotmánynak  a  Kormány  megbízatása  megszűnéséhez
   kapcsolódó tételeivel több szempontból is ellentétben áll:

   3.1.  A  Tv. vizsgált rendelkezése a miniszterelnök lemondása
   esetén  a lemondás időpontját követő harminc napig még teljes
   jogkörű   miniszterelnököt  és  Kormányt   feltételez   (tart
   hivatalban). Ez ellentétes az Alkotmány 33/A. § b) pontjával,
   39/C. § (1) bekezdésével és 39/B. §-ával is.

   A  Tv. értelmében a miniszterelnök a köztársasági elnök útján
   az Országgyűlés elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal  –
   s   a   jelen   ügyben  vizsgált  szövegrész   értelmében   –
   „harmincnapos  lemondási idő megjelölésével"  mondhat  le.  E
   rendelkezés külön választja a lemondás időpontját a  lemondás
   hatályától, ami ellentétben áll az Alkotmánynak az  ügyvezető
   miniszterelnökről,  és korlátozott jogkörű  Kormányról  szóló
   rendelkezéseivel. Az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdése  –  mint
   ahogy ez fentebb bemutatásra került – eltérést meg nem engedő
   módon    kapcsolja   a   lemondás   tényéhez   az   ügyvezető
   miniszterelnöki jogállás beálltát, s mivel az Alkotmány 33/A.
   §-a értelmében ilyenkor a Kormány megbízatása is megszűnik, a
   Kormány  is  –  az  Alkotmány 33/B. §-a szerint  –  ügyvezető
   Kormánnyá   alakul   át.  Az  Alkotmány  e   rendelkezéseiből
   következően  a  lemondás benyújtásával annak hatálya  azonnal
   beáll. A még harminc napig teljes jogkörű miniszterelnököt és
   Kormányt feltételező – a Tv. 7. §-ába foglalt – előírás azért
   alkotmányellenes, mert – mint erre fentebb utalás  történt  –
   az  Alkotmány  tárgykörében rendelkezik, azaz a  törvényhozás
   szintjén  egészíti  ki  az átmenetre  vonatkozó  szabályokat.
   Amennyiben  az  Alkotmány a lemondás ténye és  annak  hatálya
   közötti  bármilyen időszakkal számolt volna,  arról  –  s  az
   ebben   az   esetben  követendő  eljárásról  –   magának   az
   Alkotmánynak kellene rendelkeznie.
   A  Tv.  7.  §-ába  foglalt harmincnapos lemondási  idő  ezért
   átrendezi  az  Alkotmánynak a teljes jogkörű és az  ügyvezető
   miniszterelnökről,  illetve Kormányról szóló  rendelkezéseit.
   Az  Alkotmány  33/A.  §-ában foglalt  valamennyi  ok  konkrét
   időpontokhoz  kötődik,  és az Alkotmány  39/C.  §-a  valamint
   39/B.  §-ai, meghatározzák ennek azonnali következményeit.  E
   szabályok az Alkotmánynak a kormányzati munka stabilitását az
   átmenetre biztosító – eltérést nem engedő – rendelkezései.

   A  fentiekből  következően az sem lenne összeegyeztethető  az
   Alkotmánnyal,  ha  a  miniszterek  lemondásának  analógiájára
   (lásd:  a  Tv. 13. §-át), „legfeljebb” harmincnapos lemondási
   időt  írna  elő  a törvény. A lemondás időpontja  és  hatálya
   ugyanis  ez  esetben is szétválhatna, ami az Alkotmánynak  az
   ügyvezető miniszterelnökről és korlátozott jogkörű kormányról
   szóló  rendelkezésével ugyan úgy ellentétbe kerülne,  mint  a
   most  vizsgált szabály. Mindez következik a miniszterelnöknek
   az Alkotmányban meghatározott közjogi pozíciójából, illetve a
   Kormány    megbízatása   megszűnésének    a    miniszterelnök
   lemondásához rendeléséből is.

   A  Tv.  7.  §-ától eltérő megítélés alá esik a Tv. 9.  §-ában
   foglalt  azon rendelkezés, hogy a miniszterelnök  megbízatása
   megszűnése  esetén  –  a  sikeres bizalmatlansági  indítványt
   kivéve  – a köztársasági elnök harminc napon belül javaslatot
   tesz  az  új  miniszterelnök személyére. A Tv. e harmincnapos
   szabálya  –  szemben  a 7. § vizsgált rendelkezésével  –  nem
   változtatja  meg  az Alkotmánynak a teljes  jogkörű  Kormányt
   ügyvezető Kormánnyá minősítő alkotmányos előírásait, hanem az
   ügyvezető miniszterelnöki tevékenység és korlátozott  jogkörű
   Kormány  fennállásának időbeli korlátját  adja  alkotmányosan
   igazolható  cél  érdekében:  az  új  miniszterelnök  mielőbbi
   megválasztása és az új Kormány megalakulása végett.

   3.2.  A lemondott miniszterelnökkel szemben, aki az Alkotmány
   erejénél  fogva  ügyvezető miniszterelnöki státuszba  került,
   bizalmatlansági   indítvány   benyújtása   az    Alkotmányból
   következően  fogalmilag  kizárt.  Az  Alkotmány  kizárólag  a
   miniszterelnök  és  nem az ügyvezető miniszterelnök  esetében
   biztosítja   a  bizalmatlansági  indítvány  benyújtását.   Az
   Alkotmány  fogalomhasználata ugyanis élesen különválasztja  a
   miniszterelnök (értsd: teljes jogkörű miniszterelnök)  és  az
   ügyvezető    miniszterelnök   intézményét.    Bizalmatlansági
   indítvány  – a nyelvtani értelmezésen túlmenően –  azért  sem
   nyújtható be az ügyvezető miniszterelnökkel szemben, mivel az
   ügyvezető  miniszterelnöki  státusz  feltételezi,   hogy   az
   Alkotmány  33/A.  § a) vagy b) pontjai értelmében  a  Kormány
   megbízatása   megszűnt.   A   bizalmatlansági   indítvány   a
   Kormánnyal  szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány  is,
   amely értelemszerűen nem nyújtható be azzal a céllal, hogy az
   egyszer már megszűnt Kormány megbízatása újból megszűnjön.  A
   Tv. 7. §-a lemondás esetén még harminc napig hatályban tartja
   a   teljes   jogkörű  Kormányt,  így  e  Tv.-i  rendelkezésre
   tekintettel  –  jelenleg – elvileg  nem  kizárt,  hogy  –  az
   Alkotmány   szabályaival  szemben  –  a  Kormány  megbízatása
   megszűnésének új oka felmerüljön.

   Mindezért a Tv-nek az a szabálya, amely az átmenet beálltának
   Alkotmányban  rögzített  időpontját  eltérően   rendezi,   az
   alkotmányi   szabályozás  kizárólagos  voltát  s   egyben   a
   kormányzás Alkotmányon alapuló stabilitását, a jogintézmények
   működésének kiszámíthatóságát sérti.

   4.  Az indítványozók a Tv. 7. §-ának a harmincnapos lemondási
   határidőt  előíró szabályát az Alkotmány 54. § (1)  bekezdése
   alapján  is  kérték vizsgálni. Az Alkotmánybíróság gyakorlata
   szerint,  ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy  annak
   egy  részét  az  Alkotmány valamely rendelkezésébe  ütközőnek
   minősíti,  akkor  a további alkotmányi rendelkezés  esetleges
   sérelmét  – a már alkotmányellenessé nyilvánított jogszabályi
   rendelkezéssel  összefüggésben  –  érdemben  nem   vizsgálja.
   [44/1995.  (VI.  30.)  AB határozat,  ABH  1995,  203,  205.;
   4/1996.  (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.;  61/1997.
   (XI.  19.)  AB  határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000.  (V.
   24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.)  AB
   határozat,  ABH  2000,  425,  429.;  29/2000.  (X.  11.)   AB
   határozat,   ABH  2000,  193,  200.].  Erre  tekintettel   az
   Alkotmánybíróság   a   Tv.  7.  §-ába  foglalt,   s   fentebb
   alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezést az Alkotmány 54.
   §  (1) bekezdéséből fakadó önrendelkezési jog sérelme alapján
   nem vizsgálta.   5. Az indítványozók a Tv. 7. §-ának a „harmincnapos lemondási
   idő   megjelölésével”  szövegrésze  visszamenőleges   hatályú
   megsemmisítését  kérték. Az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
   évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 40. §-a  szerint,
   ha  az  Alkotmánybíróság  a jogszabály  alkotmányellenességét
   állapítja meg, a jogszabályt megsemmisíti. Az Abtv.  42.  §-a
   szerint  a  megsemmisítés  hatálya  –  főszabályként   –   az
   alkotmánybírósági határozat közzétételének  a  napja.  Az  ex
   nunc  hatályú megsemmisítés főszabályától eltérést  enged  az
   Abtv.  43.  § (4) bekezdése, ha ezt a jogbiztonság,  vagy  az
   eljárást  kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.  Az
   Alkotmánybíróság  jelen ügyben azt állapította  meg,  hogy  a
   visszamenőleges hatályú megsemmisítés indokaként az Abtv. 43.
   § (4) bekezdésébe foglalt egyik ok sem áll fenn. Az Abtv. 43.
   §  (2) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály megsemmisítése –
   szűk  kivétellel  – nem érinti a határozat közzététele  előtt
   létrejött  jogviszonyokat,  a  belőlük  származó  jogokat  és
   kötelezettségeket. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a
   Tv. 7. §-ának alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezését a
   határozata közzététele napjával semmisítette meg.

   A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
   án alapul.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                        előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    55/2004. (XII. 13.)
    Date of the decision:
    .
    12/13/2004
    .
    .