Hungarian
Ügyszám:
.
773/D/2006
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 773/D/2006. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/1975
.
A döntés kelte: Budapest, 09/07/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszok, valamint jogszabály
  alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
  indítványok tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.    Az    Alkotmánybíróság    —    a    Legfelsőbb    Bíróság
  Kökif.III.37.539/2006/2. végzésében  alkalmazott  —  a  polgári
  perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény  95.  §  (1)
  bekezdése,     valamint     —     a     Fővárosi     Ítélőtábla
  5.Pkf.25.839/2006/1. számú végzésében alkalmazott — a  bírósági
  eljárás     elhúzódása    miatti    kifogás    jogintézményének
  bevezetéséhez  kapcsolódó egyes törvények  módosításáról  szóló
  2006.   évi   XIX.   törvény   3.  §-a  alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   alkotmányjogi
  panaszokat elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952.
  évi  III.  törvény 114/A. §-a, 114/B. §-a, 120. §-a, továbbá  a
  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 9. §-a és
  217. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

  3. Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság Pkif.25.082/2006/2.
  számú,  és a Kökif.IV.37.389/2007/2. számú, továbbá a  Fővárosi
  Ítélőtábla 4.Pkf.25.579/2007/2. sorszámú, valamint a  Szabolcs-
  Szatmár-Bereg  Megyei  Bíróság  1.Gpkf.15-07-0500006/2.   számú
  jogerős   végzése   ellen  irányuló  alkotmányjogi   panaszokat
  visszautasítja.

  4.    Az    Alkotmánybíróság   az   indítványokat    egyebekben
  visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Alkotmánybírósághoz  5  indítvány  érkezett  a  polgári
   perrendtartásról   szóló   1952.   évi   III.   törvénynek   (a
   továbbiakban:  Pp.)  az  eljárás  elhúzódása  miatti   kifogást
   szabályozó   114/A.   §  és  114/B.  §  alkotmányellenességének
   megállapítása  és megsemmisítése tárgyában. Az indítványozók  a
   beadványaikat elsősorban alkotmányjogi panaszként,  másodsorban
   utólagos   normakontrollként  kérték  elbírálni.  Alkotmányjogi
   panaszt   az  indítványozók  a  Magyar  Köztársaság  Legfelsőbb
   Bírósága   mint  felülvizsgálati  bíróság  Pkif.25.082/2006/2.,
   Kökif.III.37.539/2006/2.  és Kökif.IV.37.389/2007/2.  sorszámú,
   valamint   a   Fővárosi   Ítélőtábla  5.Pkf.25.839/2006/1.   és
   4.Pkf.25.579/2007/2. sorszámú, továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg
   Megyei  Bíróság  mint másodfokú bíróság 1.Gpkf.15-07-0500006/2.
   sorszámú   jogerős   végzései  ellen  terjesztettek   elő.   Az
   indítványozók a Pp. megjelölt rendelkezései mellett a Pp. 95. §
   (1)  bekezdését,  a Pp. 120. §-át, valamint a bírósági  eljárás
   elhúzódása   miatti   kifogás  jogintézményének   bevezetéséhez
   kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2006.  évi  XIX.
   törvény  (a  továbbiakban: Ppmód.) 3. §-át (mely  a  jogszabály
   hatályba    lépéséről   rendelkezik),   továbbá   a    bírósági
   végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvény (a  továbbiakban:
   Vht.) 9. §-át és a 217. § (4) bekezdését is támadták.
   Az  indítványoknak  a Pp. 114/A. §-át és a 114/B.  §-át  támadó
   részei — mivel az egyik indítványozó valamennyi ügyben szerepel
   — lényegében szó szerint azonosak. A folyamatban levő ügyeket —
   azok tárgyi összefüggése miatt — az Alkotmánybíróság ideiglenes
   ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször módosított
   és  egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat
   (ABK  2009.  január,  3., a továbbiakban: Ügyrend)  28.  §  (1)
   bekezdése  alapján  az  Alkotmánybíróság  egyesítette,  és  egy
   eljárásban bírálta el.

   2.  Az  indítványozók szerint a Pp. 114/A. §-a és a 114/B.  §-a
   nem  felel meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének és az  50.  §
   (3) bekezdésének, továbbá az 57. § (1) és (5) bekezdésének sem.
   Ennek  indokát az indítványozók abban látják, hogy a mulasztást
   elkövető    bíróságra   bízza   a   jogszabály   a    mulasztás
   megállapítását, a bíróság ebben az eljárásban nem kerül a peres
   fél  státusába, a kifogás előterjesztője nem ismerheti  meg  az
   ellenérdekű   fél,   illetve  a  bíróság   észrevételeit,   nem
   rendelkezik  a  költségek viseléséről, illetve  a  bíróság  nem
   igazgatási,  hanem ítélkezési jogkörben jár el. Ezen  túlmenően
   az  indítványozók  szerint  alkotmányellenes  az  is,  hogy   a
   bíróságnak  — ha a kifogást nem tartja alaposnak  —  arról  nem
   kell   végzést  hoznia,  valamint  alkotmánysértő   a   kifogás
   elbírálása  elleni  jogorvoslat  kizártsága,  illetve  hogy   a
   kifogás    nem    határidőben    való    elbírálásának    nincs
   jogkövetkezménye.  A  114/B.  §  (5)  bekezdését  külön  is  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdésébe, valamint az 57. § (1)  és  (5)
   bekezdésébe   ütközőnek  vélték  az  indítványozók.   Állításuk
   szerint  nem  állapítható meg, hogy mit  jelent  az  „alaptalan
   kifogás”  fogalma. Álláspontjuk szerint alkotmányellenes  és  a
   „jogállamisággal    összeegyeztethetetlen”    az    „ismételten
   alaptalan  jogorvoslat  esetén pénzbírság  kiszabása”,  mert  a
   szabály nem egyértelmű (ugyanazon tényre irányul-e, mit  jelent
   az „ugyanabban a perben” kifejezés). Emellett állításuk szerint
   az,  hogy a pénzbírság kiszabása nem kötelező, hanem a  szabály
   mérlegelési lehetőséget biztosít az eljáró bíróság  számára  az
   Alkotmány   50.  §  (3)  bekezdésébe  ütközik,   és   hátrányos
   megkülönböztetést is megvalósít [Alkotmány 70/A. § (1)  és  (2)
   bekezdések].
   Az   indítványozók  szerint  a  Pp.  114/A.  és   114/B.   §-ai
   ellentétben  állnak a Pp. 212. § (1) bekezdésével, valamint  az
   emberi  jogok  és  az  alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
   Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó
   nyolc  kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről  szóló  1993.  évi
   XXXI.  törvény (a továbbiakban: Római Egyezmény)  6.  cikkével,
   ezzel   kapcsolatban   azonban  az   Alkotmány   sérülni   vélt
   rendelkezése   nem  került  megjelölésre.  Emellett   mulasztás
   megállapítását is kérték abban a tekintetben, hogy a  jogalkotó
   nem tett eleget a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  (a
   továbbiakban:  Jat.) 2. § c) pontjában és  3.  §  g)  pontjában
   foglalt  kötelezettségének, mert nem alkotta meg a végrehajtási
   kifogás polgári eljárási szabályait, az Alkotmány sérülni  vélt
   rendelkezését  azonban az indítványozók ebben  az  esetben  sem
   jelölték meg.

   3.  A Ppmód. 3. §-a az indítványozók szerint az Alkotmány 2.  §
   (1) bekezdésébe ütközik, mert a jogszabály nem egyértelmű abban
   a  vonatkozásban,  hogy a 2006. április 1-én  és  ezt  követően
   bekövetkező,   vagy  a  törvény  hatályba  lépése   előtt   már
   elkövetett  mulasztások esetén van helye  a  Pp.  114/A.  §  és
   114/B. § alkalmazásának.
   A  Pp.  95. § (1) bekezdése az indítványozók szerint nem  felel
   meg a jogállamiság követelményének, mert nem egyértelmű, hogy a
   bíróság  azon  kötelezettsége, hogy  a  beadványt  legkésőbb  a
   bírósághoz   való   érkezést   követő   harminc   napon   belül
   megvizsgálja  és  annak  alapján  intézkedik,  vonatkozik-e   a
   fellebbezés elbírálására.
   A  Pp.  120.  §-a az indítványozók szerint azért ellentétes  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, az 50. § (1) bekezdésével,  az
   54.  §  (1)  bekezdésével, továbbá az  57.  §  (1)  és  (4)-(5)
   bekezdéseivel,  végül  pedig  a  70/I.  §-ával,  mert   polgári
   ügyekben e rendelkezésekkel „összeegyeztethetetlen a pénzbírság
   alkalmazása”,  hiszen  csak a bűncselekményt  elkövető  személy
   sújtható     pénzbüntetéssel,     valamint     a     mérlegelés
   szempontrendszere sincs meghatározva. „Ez határtalanul sérti ez
   indítványozók  emberi  méltóságát.”  Az  indítványozók  szerint
   emellett a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának a  feleket
   a  rendeltetésszerű joggyakorlásra való figyelmeztetése sérti a
   felek  „emberi  méltóságát  [Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés],
   továbbá személyiségi jogait” és ellentétes az Alkotmány  57.  §
   (1) bekezdésével és a 70/K. §-ával is.

   4.  Az  indítványozók ezen túl kérték, hogy az Alkotmánybíróság
   semmisítse  meg  a  Vht.  9. §-át, illetve  abból  a  „nemperes
   eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel” szövegrészt, mert —
   számukra  —  nem  világos, hogy a bíróság  nemperes  eljárásban
   miként tehet eleget az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében foglalt
   tisztességes  és igazságos eljárás követelményének.  Véleményük
   szerint  a  Vht.  217.  § (4) bekezdésében  alkalmazott  „soron
   kívül” szövegrész nem felel meg a jogállami jogbiztonság  által
   támasztott követelményeknek, mert a bírósági ügyintézés  a  fél
   számára  ellenőrizhetetlen. Továbbá kérték a  Szabolcs-Szatmár-
   Bereg  Megyei  Bíróság,  mint másodfokú  bíróság  1.Gpkf.15-07-
   0500006/2.  számú ügyében visszamenőlegesen ezen  rendelkezések
   alkalmazási tilalmának kimondását is.

   5.  Az  Alkotmánybíróság az előzményi iratok áttekintése  során
   észlelte,  hogy  az  indítványozókat a  Fővárosi  Ítélőtábla  a
   4.Pkf.25.579/2007/2.  sorszámú végzésében 100.000.-,  100.000,-
   Ft.  pénzbírsággal sújtotta. A határozat indokolása szerint  az
   indítványozók    az   eljárás   elhízódása    miatti    kifogás
   intézményével     rosszhiszeműen     visszaéltek,      jogaikat
   visszaélésszerűen    gyakorolták.   A    Fővárosi    Ítélőtábla
   pénzbírságot   kiszabó   határozatát   a   Legfelsőbb   Bíróság
   Kökif.IV.37.389/2007/2. számú határozata helybenhagyta.

                                 II.

   1. Az Alkotmánynak az indítványokkal érintett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „50.  § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják
   az   alkotmányos  rendet,  a  természetes  személyek,  a   jogi
   személyek  és a jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetek
   jogait   és  törvényes  érdekeit,  büntetik  a  bűncselekmények
   elkövetőit. (…)
   (3)   A   bírák   függetlenek  és  csak  a  törvénynek   vannak
   alárendelve.  A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és  politikai
   tevékenységet nem folytathatnak.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. (…)
   (4)  Senkit  nem  lehet  bűnösnek nyilvánítani  és  büntetéssel
   sújtani  olyan  cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
   magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
   „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.”
   „70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi  személy  és  jogi
   személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
   vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”
   „70/K.   §  Az  alapvető  jogok  megsértése  miatt  keletkezett
   igények,  továbbá  a  kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
   hozott   állami   döntések  elleni  kifogások   bíróság   előtt
   érvényesíthetők.”

   2. A Pp.-nek az indítványokkal támadott rendelkezései:
   „95.  §  (1) A bíróság a beadványt legkésőbb a bírósághoz  való
   érkezését  követő  harminc napon belül  megvizsgálja  és  annak
   alapján intézkedik.”
   „114/A. § (1) A fél, a beavatkozó, valamint az eljárásban részt
   vevő  ügyész  az  ügyben eljáró bíróságnak  a  (2)  bekezdésben
   meghatározott  mulasztása  miatt ugyanezen  bíróságnál  írásban
   kifogást  nyújthat be, kérve a kifogás elbírálására hatáskörrel
   rendelkező  bíróságtól  a  mulasztás  tényének  megállapítását,
   valamint – megfelelő határidő tűzésével – a mulasztó bíróságnak
   a   (2)  bekezdés  a)  és  c)  pontjában  foglalt  esetben   az
   elmulasztott  eljárási  cselekmény elvégzésére  vagy  határozat
   meghozatalára,  a  (2)  bekezdés b) pontjában  foglalt  esetben
   pedig     az    adott    ügyben    leghatékonyabb    intézkedés
   foganatosítására történő utasítását.
   (2) Kifogás akkor terjeszthető elő, ha
   a)  a  törvény  a  bíróság  részére az eljárás  lefolytatására,
   eljárási   cselekmény  elvégzésére  vagy   valamely   határozat
   meghozatalára    határidőt   állapított   meg,    azonban    az
   eredménytelenül eltelt,
   b)  a  bíróság az ügyész, az eljárásban részt vevő  személy,  a
   megkeresett  szerv vagy személy részére az eljárási  cselekmény
   elvégzésére határidőt tűzött ki, amely eredménytelenül  eltelt,
   és  a  bíróság a mulasztóval szemben nem alkalmazta  a  törvény
   által lehetővé tett intézkedéseket,
   c)  a  bíróság elmulasztotta a perek ésszerű időn belül történő
   befejezésére irányuló kötelezettségét azáltal, hogy az ügyben a
   bíróság  utolsó  érdemi intézkedése óta eltelt  az  az  ésszerű
   időtartam, amely elegendő volt arra, hogy a bíróság az eljárási
   cselekményt  elvégezze,  vagy annak elvégzéséről  rendelkezzen,
   azonban a bíróság ezt nem tette meg.
   (3)   Nincs   helye   kifogás   előterjesztésének   bizonyítási
   cselekmény   elrendelése,  valamint  olyan   határozat   ellen,
   amellyel szemben külön jogorvoslatnak van helye.
   (4)  A kifogást annak benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg
   a  bíróság  azt érdemben el nem bírálta. A visszavont  kifogást
   újból előterjeszteni nem lehet.
   114/B.  §  (1)  Az  ügyben  eljáró  bíróság  a  kifogást  annak
   bírósághoz   való   érkezését   követő   nyolc   napon    belül
   megvizsgálja, és ha azt alaposnak tartja, harminc  napon  belül
   megteszi, illetőleg elrendeli a kifogásban sérelmezett  helyzet
   megszüntetése  érdekében  szükséges intézkedést.  A  bíróság  a
   kifogás elintézéséről a kifogás előterjesztőjét értesíti.
   (2)   Ha  az  ügyben  eljáró  bíróság  a  kifogást  nem  tartja
   alaposnak, a kifogást tartalmazó beadványt megküldi az ellenfél
   részére,  aki  észrevételeit  a kézbesítéstől  számított  nyolc
   napon  belül terjesztheti elő. A határidő elteltét  követően  a
   bíróság  az  iratokat  – az esetleg benyújtott  észrevételekkel
   együtt  – nyolc napon belül felterjeszti a kifogás elbírálására
   hatáskörrel rendelkező bírósághoz. A felterjesztésben a bíróság
   számot   ad   arról,   hogy  a  hiányolt  eljárási   cselekmény
   elvégzésére  vagy  határozat  meghozatalára  milyen  okból  nem
   került sor.
   (3) A helyi bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a
   megyei  bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa, a  megyei
   bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást az ítélőtábla
   három   hivatásos   bíróból   álló   tanácsa,   az   ítélőtábla
   mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Legfelsőbb  Bíróság
   három  hivatásos  bíróból álló tanácsa,  a  Legfelsőbb  Bíróság
   mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Legfelsőbb  Bíróság
   másik  tanácsa  az  iratok felterjesztésétől számított  tizenöt
   napon belül tárgyaláson kívül bírálja el.
   (4)  Ha  a  kifogást elbíráló bíróság a kifogásban foglaltaknak
   helyt  ad, a mulasztó bíróságot határidő tűzésével a  114/A.  §
   (2)  bekezdésének a) és c) pontjában foglalt esetekben  az  ügy
   továbbviteléhez szükséges intézkedés megtételére,  a  114/A.  §
   (2)  bekezdésének b) pontjában foglalt esetben pedig  az  adott
   ügyben leghatékonyabb intézkedés foganatosítására hívja fel.  A
   felhívásban – a 114/A. § (2) bekezdésének a) pontjában  foglalt
   esetet kivéve – a kifogást elbíráló bíróság az eljáró bíróságot
   meghatározott    eljárási   cselekmény    lefolytatására    nem
   utasíthatja.  A  kifogás  alaptalansága  esetén  azt   indokolt
   határozattal    elutasítja.   A   határozat    ellen    további
   jogorvoslatnak nincs helye.
   (5)  Ha a kifogás előterjesztője ugyanabban a perben ismételten
   alaptalan  kifogást  nyújt be, őt a kifogást  elbíráló  bíróság
   elutasító határozatában pénzbírsággal (120. §) sújthatja.
   (6)   A   kifogás  elintézésére  a  végzés  elleni  fellebbezés
   felterjesztésére és elbírálására vonatkozó rendelkezéseket kell
   megfelelően alkalmazni.”
   „120.  §  E törvény rendelkezései alapján kiszabható pénzbírság
   legmagasabb  összege  ötszázezer  forint  azzal,  hogy  az  nem
   haladhatja  meg  a  pertárgy értékét. A kiszabott  pénzbírságot
   szabadságvesztésre  átváltoztatni  nem  lehet.   A   pénzbírság
   behajtására  és  hovafordítására azokat a  jogszabályokat  kell
   alkalmazni,  amelyek a bíróságok által büntetőügyben  kiszabott
   pénzbüntetésekre irányadók.”

   3. A Ppmód.-nak az indítvánnyal támadott rendelkezése:
   „3.  §  Ez  a törvény a kihirdetését követő második hónap  első
   napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
   is  alkalmazni  kell. E törvény hatálybalépése  nem  érinti  az
   eljárások  elhúzódása  miatt  e  törvény  hatálybalépése  előtt
   megnyílt  jogorvoslati  lehetőségek,  valamint  kártérítési  és
   kártalanítási igények érvényesítését.”

   4. A Vht.-nak az indítványokkal támadott rendelkezései:
   „9.  §  Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez  a  törvény
   külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
   III.  törvény (a továbbiakban: Pp.) és a végrehajtásáról  szóló
   jogszabályok – a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő
   eltérésekkel – megfelelően irányadók.”
   „217.  § (4) A bíróság a végrehajtási kifogásról soron kívül  –
   szükség esetén a felek meghallgatása után – határoz.”

                                III.

   Az   indítványok   részben  érdemi  elbírálásra  alkalmatlanok,
   részben nem megalapozottak.

   1.  Az  Alkotmánybíróság mindenekelőtt megállapította, hogy  az
   indítvány  egyrészt  alkotmányjogi panaszt,  másrészt  utólagos
   normakontroll iránti kérelmet tartalmaz.

   1.1.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az  alkotmányjogi
   panasz megfelel-e az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
   törvény  (a továbbiakban: Abtv.) 48. § (1) és (2) bekezdéseiben
   meghatározott követelményeknek.
   Az   Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése  kimondja:  Az  Alkotmányban
   biztosított  jogainak megsértése miatt alkotmányjogi  panasszal
   fordulhat  az  Alkotmánybírósághoz az, akinek a  jogsérelme  az
   alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,
   is  egyéb  jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg
   más  jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az  Abtv.
   48.  §  (2)  bekezdése szerint alkotmányjogi panaszt a  jogerős
   határozat  kézbesítésétől számított hatvan  napon  belül  lehet
   írásban benyújtani.
   Az alkotmányjogi panaszokkal összefüggésben az Alkotmánybíróság
   az alábbiakat állapította meg.
   A  Magyar  Köztársaság Legfelsőbb Bírósága mint felülvizsgálati
   bíróság  Pkif.25.082/2006/2.  számú  végzését  az  indítványozó
   2007.  január 18. napján vette kézhez, érvelést nem  tartalmazó
   alkotmányjogi  panaszát  2007. március 6.  napján,  indoklással
   ellátott  beadványát pedig — hiánypótlási felhívást követően  —
   2007. november 7. napján terjesztette elő.
   A  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság
   1.Gpkf.15-07-0500006/2. számú végzését  az  indítványozó  2007.
   július   9.   napján  vette  kézhez,  érvelést  nem  tartalmazó
   alkotmányjogi panaszát 2007. szeptember 11. napján, indoklással
   ellátott  beadványát pedig — hiánypótlási felhívást követően  —
   2008. január 14. napján terjesztette elő.
   A  Magyar  Köztársaság Legfelsőbb Bírósága mint felülvizsgálati
   bíróság  Kökif.IV.37.389/2007/2. számú végzését az indítványozó
   2007.  november 8. napján vette kézhez, érvelést nem tartalmazó
   alkotmányjogi  panaszát 2007. december 7.  napján,  indoklással
   ellátott  beadványát pedig — hiánypótlási felhívást követően  —
   2008. március 11. napján terjesztette elő.

   1.2. Az Alkotmánybíróság általánosságban, valamint az Abtv. 48.
   §    (2)   bekezdése   értelmében   konkrétan   az   alábbiakat
   hangsúlyozza:  A  jogerős  határozat  kézbesítésétől  számított
   hatvan napon belül benyújtott alkotmányjogi panasznak meg  kell
   felelnie   az   Abtv.  22.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
   követelményeknek,   azaz  tartalmaznia   kell   a   sérelmezett
   jogszabályi   rendelkezést,  továbbá  az   Alkotmány   érintett
   szakaszát,   valamint  azt  az  indokot,   amely   alapján   az
   indítványozó   az   alkotmánysértést   fennállónak   véli.   Az
   Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  az,   hogy   az   e
   feltételeknek   meg  nem  felelő  indítvány   tekintetében   az
   indítványozót hiánypótlásra hívja fel, és ezt követően  dönt  a
   kérelem tárgyában.
   A   fent   felsorolt  esetekben  azonban  az  indítványozók   —
   sorozatosan  — az alkotmányjogi panasz benyújtására  nyitvaálló
   határidőben kizárólag tartalom nélküli, alkotmányjogi panasznak
   nevezett,   de  annak  tartalmilag  meg  nem  felelő  beadványt
   nyújtottak  be,  majd  jóval később  —  immár  a  hatvan  napos
   határidőn  túl  — az Alkotmánybíróság felhívására terjesztettek
   elő  érdemi  indokolást.  Ezzel  az  indítványozók  nyilvánvaló
   szándéka  az volt, hogy ne mulasszák el a törvényes  határidőt,
   azonban  a  formális  és az indokolással  ellátott  indítványok
   beadása  között  eltelt  több hónapi  késedelemből  arra  lehet
   következtetni,   hogy   az   indítványozóknak   a    beadványok
   mihamarabbi elbírálása nem állt érdekében, azaz jogaikat —  nem
   kizárólag    egyetlen    esetben,    hanem    sorozatosan     —
   rendeltetésellenesen,   visszaélésszerűen   gyakorolták,   mely
   rosszhiszemű    ügyvitelnek   minősül.   Az    Alkotmánybíróság
   megjegyzi,  hogy  az  Abtv.  28. §  (2)  bekezdése  szerint  az
   Alkotmánybíróság     az    eljárásából    eredő     költségeket
   felszámíthatja az indítványozónak, ha annak rosszhiszeműsége az
   indítvány előterjesztésével kapcsolatban megállapítható.
   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Magyar  Köztársaság
   Legfelsőbb     Bírósága     mint    felülvizsgálati     bíróság
   Pkif.25.082/2006/2.  számú,  a  Kökif.IV.37.389/2007/2.  számú,
   valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint másodfokú
   bíróság  1.Gpkf.15-07-0500006/2. számú  jogerős  végzése  ellen
   benyújtott  alkotmányjogi panaszok a benyújtáskor nem  feleltek
   meg   az   Abtv.   22.   §   (2)   bekezdésében   meghatározott
   követelményeknek,  ezért  azokat az Ügyrend  29.  §  d)  pontja
   alapján visszautasította.

   1.3.   A   Fővárosi  Ítélőtábla  4.Pkf.25.579/2007/2.  sorszámú
   végzését az indítványozó 2007. május 29. napján vette kézhez, a
   határozat  ellen a hatvan napos törvényi határidőn  túl,  2007.
   december  7.  napján, elkésetten terjesztette elő alkotmányjogi
   panaszát,  ezért az Alkotmánybíróság azt az Ügyrend  29.  §  e)
   pontja alapján visszautasította.

   1.4.   Az   Alkotmánybíróság  alkotmányjogi  panasz   keretében
   kizárólag  azokat a jogszabályokat vizsgálhatja,  amelyeknek  a
   jogerős  határozatban történő alkalmazása során az indítványozó
   vélt  jogsérelme  bekövetkezett, ezért az alkotmányjogi  panasz
   tárgya  kizárólag a Legfelsőbb Bíróság Kökif.III.37.539/2006/2.
   végzésében  alkalmazott  Pp. 95. §  (1)  bekezdése,  illetve  a
   Fővárosi   Ítélőtábla  5.Pkf.25.839/2006/1.  számú   végzésében
   alkalmazott Ppmód. 3. §-a lehet.
   Az  indítványozó szerint a Pp. 95. § (1) bekezdése,  illetve  a
   Ppmód.  3.  §-a  sem felel meg a jogállamiság  követelményének,
   mert a rendelkezések megfogalmazása nem egyértelmű.
   Az  Alkotmánybíróság  —  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
   szabályozott     jogbiztonság    követelményének     sérelmével
   összefüggésben  —  számos  határozatában  kifejtette,  hogy   a
   jogállam  alapvető, nélkülözhetetlen eleme  a  jogbiztonság.  A
   26/1992.  (IV.  30.) AB határozatában az Alkotmánybíróság  elvi
   éllel  mutatott rá arra, hogy a világos, érthető és megfelelően
   értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos
   követelmény.  A  jogbiztonság — amely az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme — megköveteli,
   hogy  a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás
   során  felismerhető normatartalmat hordozzon  (ABH  1992,  135,
   142.).
   Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben megállapítja, hogy  a
   támadott   jogszabályok   világos,   érthető   és   megfelelően
   értelmezhető, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat
   hordoznak,   a   jogbiztonság   alkotmányos   követelménye   az
   indítványozók  által  megjelölt  okokból  nem  sérül,  ezért  a
   jogbiztonság  sérelmének megállapítására irányuló indítványt  a
   Pp. 95. § (1) bekezdése, illetve a Ppmód. 3. §-a vonatkozásában
   elutasította.

   2.  Ezt  követően az Alkotmánybíróság az utólagos normakontroll
   iránti  kérelmeket  bírálta  el azzal,  hogy  az  alkotmányjogi
   panaszokkal  kapcsolatban elbírált jogszabályi rendelkezéseknek
   utólagos  normakontroll keretében történő ismételt  vizsgálatát
   mellőzte.

   2.1.  Az  indítványozók  az eljárás elhúzódása  miatti  kifogás
   szabályait vélték az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, az  50.  §
   (3)  bekezdésébe, az 57. § (1) és (5) bekezdésébe,  valamint  a
   70/A.  §  (1) és (2) bekezdésébe ütközőnek. Az Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy az Alkotmány e rendelkezései,  valamint  a
   Pp.  114/A.  és  114/B.  §-ai  között  az  indítványozók  által
   megjelölt   indokok   alapján   nincs   közvetlen   alkotmányos
   összefüggés.   Az   Alkotmánybíróság  következetes   gyakorlata
   alapján   [698/B/1990.  AB  határozat,  ABH   1991,   716-717.;
   108/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 523-524.; 19/2004. (V. 26.)
   AB  határozat,  ABH 2004, 321, 343.] az indítványokat  ebben  a
   tekintetben ezért elutasította.

   2.2.  A pénzbírság kiszabásának lehetőségét tartalmazó Pp. 120.
   §-a  az indítványozók szerint ellentétes az Alkotmány 2. §  (1)
   bekezdésével,  az  50.  §  (1)  bekezdésével,  az  54.  §   (1)
   bekezdésével,  továbbá  az 57. § (1) és (4)-(5)  bekezdéseivel,
   végül pedig a 70/I. és 70/K. §-aival is.
   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:    azon    indítványozói
   hivatkozások     alapján,    hogy    a     polgári     ügyekben
   „összeegyeztethetetlen a pénzbírság alkalmazása”, valamint hogy
   „ez  határtalanul sérti ez indítványozók emberi méltóságát”  és
   „személyiségi jogait” nincs alkotmányos összefüggés a Pp.  120.
   §-a és az Alkotmány sérülni vélt rendelkezései között, ezért az
   indítványt — fenti következetes gyakorlata alapján  —  ebben  a
   tekintetben is elutasította.

   2.3.  Az  indítványozók szerint a Vht. 9. §-a, illetve abból  a
   „nemperes    eljárás   sajátosságaiból   eredő    eltérésekkel”
   szövegrésze,   valamint  a  Vht.  217.   §   (4)   bekezdésében
   alkalmazott  „soron  kívül”  szövegrésze  nem  felel   meg   az
   Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  tisztességes  és
   igazságos  eljárás  követelményének, mert annak  megfogalmazása
   nem világos. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a támadott
   rendelkezések  az  indítványozó  által  megjelölt   okból   nem
   hozhatók   összefüggésbe  az  Alkotmány  tisztességes  eljárást
   előíró rendelkezésével, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt
   elutasította.

   2.4.  Az  indítványozók a Pp. 114/A. és 114/B.  §-ait  a  Római
   Egyezménybe ütközőnek vélték.
   Az Alkotmánybíróság több határozatában [pl. 72/2006. (XII. 15.)
   AB határozat, ABH 2006, 861.] hangsúlyozta, hogy az Abtv. 20. §-
   a  szerint  minden  esetben  csak az arra  jogosult  indítványa
   alapján  járhat  el.  Az Abtv. 21. § (3)  bekezdése  értelmében
   pedig  az  Abtv. 1. § c) pontja szerinti — jogszabály, valamint
   állami  irányítás  egyéb  jogi eszköze  nemzetközi  szerződésbe
   ütközésének vizsgálatára irányuló — eljárást csak meghatározott
   szervek,  illetve  személyek  kezdeményezhetnek  (Országgyűlés,
   annak állandó bizottsága, vagy bármely országgyűlési képviselő,
   a  köztársasági  elnök, a Kormány vagy annak tagja,  az  Állami
   Számvevőszék  elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke,  valamint  a
   legfőbb  ügyész). Mivel az indítványozók nem tartoznak  ebbe  a
   körbe, az Alkotmánybíróság az Ügyrend 29. § c) pontja alapján —
   az indítványozói jogosultság hiánya miatt — az indítványt ebben
   a részében érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

   2.5. Az indítványozók a Pp. 114/A. és 114/B. §-ait a Pp. 212. §
   (1)    bekezdésébe   ütközőnek   vélték,   valamint   mulasztás
   megállapítását is kérték abban a tekintetben, hogy a  jogalkotó
   nem  tett  eleget a Jat. 2. § c) pontjában és 3. § g) pontjában
   foglalt  kötelezettségének.  Egyik  esetben  sem  jelölték  meg
   azonban az Alkotmány sérülni vélt rendelkezését, mely miatt  az
   indítványok  nem  felelnek meg az Abtv. 22. § (2)  bekezdésében
   meghatározott  követelményeknek, így az indítványokat  ebben  a
   vonatkozásban   az   Ügyrend  29.  §  d)  pontja   alapján   az
   Alkotmánybíróság visszautasította.

   2.6.   Mivel  az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányjogi  panaszt,
   valamint  a  jogszabály alkotmányellenességének megállapítására
   és  megsemmisítésére  irányuló indítványt részben  elutasította
   részben  pedig  visszautasította, ezért a  megsemmisíteni  kért
   rendelkezéseknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Bíróság  mint
   másodfokú bíróság 1.Gpkf.15-07-0500006/2. számú ügyében történő
   alkalmazhatóságának  kizárására irányuló indítvány  vizsgálatát
   mellőzte (727/D/2000. AB határozat, ABH 2005, 931, 935-936.).
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Bragyova András        Dr. Holló András
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr. Kiss László            Dr. Kovács Péter
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr. Lenkovics Barnabás     Dr. Lévay Miklós
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    773/D/2006
    Date of the decision:
    .
    09/07/2009
    .
    .