Hungarian
Ügyszám:
.
1194/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 53/2010. (IV. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/359
.
A döntés kelte: Budapest, 04/27/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                                 
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottság  által
  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív
  és  az  azon  szereplő  kérdés  hitelesítése  tárgyában  hozott
  határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
   
  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 322/2007.
  (IX.   12.)  OVB  határozatát  megsemmisíti,  és  az   Országos
  Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
    1.  A  választási  eljárásról szóló 1997. évi  C.  törvény  (a
   továbbiakban:  Ve.)  130.  §  (1)  bekezdése  alapján   kifogás
   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz  az   Országos   Választási
   Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)  322/2007.  (IX.  12.)   OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
    Egy  beadványozó  2007. augusztus 13-án  országos  népszavazás
   kezdeményezésére  irányulóan  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányát
   nyújtotta  be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt:  „Egyetért-e
   Ön  azzal,  hogy  az  Országgyűlés a  jelen  kérdésben  tartott
   népszavazás napját követő 1 éven belül alkossa meg a nemzeti és
   etnikai   kisebbségek   országgyűlési   képviseletéről    szóló
   törvényt?”
    Az  OVB határozatában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív
   a  törvényben  meghatározott formai, valamint  a  népszavazásra
   feltenni  kívánt  kérdésre vonatkozó tartalmi  követelményeknek
   eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.
    A  kifogástevő álláspontja szerint a kérdés sérti az Alkotmány
   28/C.   §   (5)  bekezdés  d)  pontját,  mert  az  Országgyűlés
   hatáskörébe  tartozó  szervezetalakítási kérdést  tartalmaz.  A
   kifogástevő  azért is megengedhetetlennek tartotta  a  kérdést,
   mert  egy  esetleges  nemleges  eredmény  ellentétes  volna  az
   Alkotmánybíróság   35/1992.   (VI.   10.)   AB    határozatában
   megállapított    mulasztásos    alkotmánysértésből    következő
   törvényhozói  kötelezettséggel. Ezért a kérdés  a  kezdeményező
   szerint burkolt alkotmánymódosításra irányul.
    
    2.  Az  Alkotmánybíróság  határozatának  meghozatala  során  a
   következő jogszabályokat vette alapul:
    Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
    „2.  §  (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom  a  népé,
   amely  a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint
   közvetlenül gyakorolja.”
    28/C. § (5) „Nem lehet országos népszavazást tartani:
    (…)
    d)   az   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   személyi   és
   szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről”.
    
    Az Nsztv. vonatkozó rendelkezése:
    „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”
    A Ve. alkalmazott szabályai:
    „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
    (2)   Az   Országgyűlés   népszavazást   elrendelő,   valamint
   kötelezően  elrendelendő  népszavazás  elrendelését   elutasító
   határozata  elleni  kifogást  a határozat  közzétételét  követő
   nyolc napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz címezve  -  az
   Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. [...]
    (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
    
                                 II.
                                  
    A kifogás megalapozott.
    
    1.  Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  a kifogás  alapján  lefolytatott
   eljárása  jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság
   -  alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban -  a
   beérkezett  kifogás  keretei  között  azt  vizsgálja,  hogy  az
   aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés  megfelel-e  a
   jogszabályi  feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek megfelelően járt-e el.
    
    2.  Az  Alkotmánybíróság a 25/2004. (VII. 7.) AB  határozatban
   kimondta: „Az Alkotmány szabálya szerint már nem csak  személyi
   kérdésekben  való  döntésekről nem lehet országos  népszavazást
   tartani,    hanem    az   Országgyűlés   hatáskörébe    tartozó
   szervezetalakítási                       (szervezetátalakítási,
   szervezetmegszüntetési) kérdésekről sem. Olyan  következtetésre
   nem  lehet  jutni az Alkotmány szövege alapján, hogy a  tilalom
   csupán  valamely szerv belső szervezetének átalakítását  érintő
   kérdésre  vonatkozik. Az Alkotmány szervezetalakítás alatt  nem
   csupán valamely szerv belső szervezetének megállapítását  érti,
   hanem  a  szerv létrehozását vagy átalakítását is.” (ABH  2004,
   384.)
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a nemzeti és  etnikai
   kisebbségek   országgyűlési  képviseletének   szabályozása   az
   Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetátalakítási kérdésnek
   minősül,  mert  az Országgyűlési struktúrájának, bizottsági  és
   frakciószabályainak átalakítását követeli meg. Ezért  a  kérdés
   az   Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdés  d)  pontjában  foglalt
   tilalomba ütközik.
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság az OVB  322/2007.  (IX.
   12.)  OVB határozatát megsemmisítette, és az OVB-t új eljárásra
   utasította.
    
    3.  A kifogástevő utalt az Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.)
   AB  határozatára  is.  Ezzel kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság
   megjegyzi,   hogy  a  hivatkozott  határozat  kizárólag   azért
   állapított meg mulasztást, mert az Országgyűlés nem alkotta meg
   a    nemzeti    és   etnikai   kisebbségeknek   a    szervezett
   önkormányzáshoz   való   jogát,  és   annak   „feltételeit   és
   körülményeit”  biztosító  törvényt.  Az  Országgyűlés  ennek  a
   feladatának  1993-ban eleget tett. (Lásd a nemzeti  és  etnikai
   kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt.)
    
    4.  Mivel az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d) pontja  alapján
   az  aláírásgyűjtő ív mintapéldánya nem hitelesíthető, ezért  az
   Alkotmánybíróság   nem  foglalt  állást  a  kifogástevőnek   az
   Alkotmány burkolt módosításával összefüggő indítványáról.
    
    Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András            Dr. Kiss László
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    53/2010. (IV. 29.)
    Date of the decision:
    .
    04/27/2010
    .
    .