English
Hungarian
Ügyszám:
.
563/A/2005
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/2005. (X. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/413
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenessége    előzetes    vizsgálatára     benyújtott
   indítványa alapján meghozta a következő

                            határozatot:

   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   elmúlt   rendszer
   titkosszolgálati    tevékenységének    feltárásáról    és    az
   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára  létrehozásáról
   szóló   2003.   évi  III.  törvény  módosításáról   szóló,   az
   Országgyűlés 2005. május 30-i ülésnapján elfogadott törvény  2.
   § (1) bekezdése valamint 8. §-a alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Országgyűlés  a 2005. május 30-i  ülésnapján  194  igen
    szavazattal, 6 ellenében, 129 tartózkodás mellett elfogadta  az
    elmúlt  rendszer titkosszolgálati tevékenységének  feltárásáról
    és   az   Állambiztonsági   Szolgálatok   Történeti   Levéltára
    létrehozásáról  szóló 2003. évi III. törvény  (a  továbbiakban:
    ÁSZTLtv.) módosításáról szóló, T/14230. számú törvényjavaslatot
    (a továbbiakban: Törvény).
    Az Országgyűlés elnöke a Törvényt 2005. május 31-én küldte át a
    köztársasági elnök hivatalába kihirdetésre.
    A   Törvénnyel   szemben  a  köztársasági   elnök   alkotmányos
    aggályokat  fogalmazott meg, ezért azt nem írta  alá,  hanem  a
    2005. június 14-én kelt indítványában – az Alkotmány 26. §  (4)
    bekezdésében    biztosított    jogkörénél    fogva     –     az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
    bekezdésének b) pontja és a 35. §-a alapján a Törvény  előzetes
    alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.

    A   köztársasági  elnök  álláspontja  szerint  a   kihirdetésre
    megküldött törvény 2. § (1) bekezdése – az ÁSZTLtv.  5.  §  (4)
    bekezdése c) pontját megállapító részében –, valamint 8. §-a  –
    az  ÁSZTLtv.  5.  §  (4)  bekezdése c) pontjában  meghatározott
    személyi kör tekintetében –alkotmányellenes.

    2.  Az  indítvány  lényege  szerint a  kihirdetésre  megküldött
    Törvény  lényegi  eleme, hogy kiveszi az anonimizálandó  adatok
    köréből  az  operatív  kapcsolat, a hálózati  személy  és  azon
    hivatásos  alkalmazott,  akinek a személyi  anyaga  a  Levéltár
    kezelésében  van,  azonosításához és a működése  megismeréséhez
    szükséges  személyes  adatait [a Törvény  2.  §  (1)  bekezdése
    alapján a ÁSZTLtv. új 5. § (4) bekezdés c) pontja].
    Ezeket  az  adatokat  bárki nyilvánosságra  hozhatja  [ÁSZTLtv.
    hatályos   5.  §  (5)  bekezdése].  A  Törvény  8.  §-a   által
    megállapított ÁSZTLtv. 10/A. §-a alapján a Levéltár a honlapján
    bárki  számára  hozzáférhetővé teszi az  olyan  dokumentumokat,
    melyekből a nem anonimizálandó adatok is megismerhetőek.
    A  módosítás  révén  tehát megszűnne az operatív  kapcsolat,  a
    hálózati  személy  és  azon  hivatásos  alkalmazott,  akinek  a
    személyi anyaga a Levéltár kezelésében van, joga arra,  hogy  a
    Levéltár    kezelésében    lévő   személyi    anyagaikban    az
    azonosításukhoz szükséges személyes és a működésükre  vonatkozó
    adataikat   a  törvény  anonimizálással  védje.  Azokat   bárki
    korlátozás nélkül megismerheti.

    Mind  a  hatályos  ÁSZTLtv. szabályozása –  hogy  a  megfigyelt
    személy   megismerheti  a  vele  kapcsolatba  hozható  hálózati
    személyről,  operatív kapcsolatról és hivatásos  alkalmazottról
    az  annak azonosításához szükséges adatokat [3. § (2) bekezdés]
    –  mind  a  Törvény szándéka azzal, hogy ezeket az  adatokat  a
    jövőben  bárki  megismerhesse,  korlátozza  e  személyeknek   a
    személyes  adatok védelméhez való jogát [Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdés].

    Ugyancsak   korlátozza  ezt  a  jogot  a   ÁSZTLtv-nek   az   a
    rendelkezése  is, hogy a közszereplő hivatásos  alkalmazott,  a
    közszereplő  operatív  kapcsolat  és  a  közszereplő   hálózati
    személyek   azonosításához   szükséges   adatai   bárki   által
    megismerhetőek és nyilvánosságra hozhatóak [5. §  (4)  bekezdés
    c) pont].

    A  jelen ügyben megfogalmazott egyik alkotmányossági kérdés az,
    hogy    megfelelnek-e    az   alapjog-korlátozás    alkotmányos
    feltételeinek  a  Törvény  azon  rendelkezései,  melyek   bárki
    számára hozzáférhetővé teszik az operatív kapcsolat, a hálózati
    személy és azon hivatásos alkalmazott, akinek a személyi anyaga
    a   Levéltár   kezelésében  van,  személyes   és   működésükkel
    kapcsolatos   adatait,  függetlenül  attól,  hogy   az   illető
    közszereplő-e (Törvény 2. § (1) bekezdése és 8. §-a az ÁSZTLtv.
    5. § (4) bekezdés új c) pontja tekintetében).

    A köztársasági elnök szerint a Törvény 2. § (1) bekezdése és 8.
    §-a alkotmányos indok nélkül tenné bárki részére hozzáférhetővé
    ezeket  az  adatokat, ezért sérti a személyes adatok védelméhez
    az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében biztosított jogot.

    A  60/1994.  (XII.  24.) AB határozatból  (ABH  1994,  342.)  a
    köztársasági  elnök  szerint az következik,  hogy  az  operatív
    kapcsolatok,  hálózati  személyek,  hivatásos  alkalmazottak  e
    tevékenységükkel   összefüggő  adatai  személyes   adatok,   és
    nyilvánosságra hozatalukra, illetve közérdekűségükre csak akkor
    lehet  igényt  tartani, ha e személyek közszereplők.  Ellenkező
    esetben az érintett személyek személyes adatai az Alkotmány 59.
    § (1) bekezdése védelme alatt állnak.

    A köztársasági elnök szerint a törvényhozó a Törvény elfogadása
    során  nem  fogalmazott  meg  olyan alkotmányos  célt,  melynek
    elérése indokolttá és szükségessé tenné a teljes nyilvánosságra
    hozatallal  járó  alapjog-korlátozást. Mivel a megfigyeltek  az
    ÁSZTLtv. hatályos 3. § (2) bekezdése alapján is megismerhetik a
    velük   kapcsolatba  hozható  operatív  kapcsolatról,  hálózati
    személyről,   hivatásos   alkalmazottról   az   azonosításukhoz
    szükséges    adatokat,   az   ezzel   összefüggő    információs
    önrendelkezési   jog  érvényesítéséhez  (és   az   „információs
    kárpótláshoz”)  nincs szükség ezeknek a személyes  adatoknak  a
    teljes nyilvánosságra hozatalára.
    Alkotmányosan  elfogadhatatlan  ugyanakkor  az   alapvető   jog
    korlátozása  indokaként  az,  hogy  a  törvényhozó  az  ügynöki
    tevékenységre  vonatkozó személyes és egyéb adatok  esetenkénti
    jogsértő  nyilvánosságra hozatalát úgy kívánja megelőzni,  hogy
    lehetővé  teszi  valamennyi ilyen személyes adat nyilvánosságra
    hozatalát.

    A  köztársasági elnök utalt arra is, hogy a Törvény új 5. § (4)
    bekezdése  c)  pontjában felsorolt személyek egységes  kezelése
    adataik   nyilvánosságra  hozatalát  illetően   alkotmányossági
    szempontból aggályos, mert a hivatásos alkalmazottaknak,  tehát
    a   beszervezőknek  és  tartótiszteknek,  illetve  a   hálózati
    személyeknek,    tehát    a    beszervezett    ügynököknek    a
    titkosszolgálatok működtetésében és tevékenységében  jelentősen
    eltérő szerepük volt. Kérte ezért, hogy az Alkotmánybíróság  az
    alkotmányossági vizsgálatot a Törvény új 5. § (4) bekezdése  c)
    pontjában  felsorolt  személyi körök  tekintetében  külön-külön
    folytassa le.

    3. A köztársasági elnök szerint a Törvény 2. § (1) bekezdése az
    ÁSZTLtv.  5.  § (4) bekezdése c) pontját megállapító  részében,
    valamint  8. §-a az ÁSZTLtv. 10/A. §-át megállapító részében  –
    amennyiben  az  az  ÁSZTLtv. 5. § (4)  bekezdése  c)  pontjában
    meghatározott   személyi  körre  vonatkozik  –  ellentétes   az
    Alkotmány  57.  § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz  való
    joggal is.

    Az   Alkotmány   57.   §  (5)  bekezdése   szerint   a   Magyar
    Köztársaságban  a  törvényben meghatározottak szerint  mindenki
    jogorvoslattal  élhet az olyan bírósági, közigazgatási  és  más
    hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét  sérti.
    Ez  a  szabály  a „más hatósági döntések” ellen  is  előírja  a
    jogorvoslat   megnyitását,   a   köztársasági   elnök   szerint
    függetlenül  attól, hogy az adott állami szerv a  közigazgatási
    szervnek   minősül-e.   Ha   tehát  állami   szerv   jogszabály
    felhatalmazása alapján magánjogi jogalanyokat érintő közhatalmi
    jellegű egyedi döntést hozhat, az Alkotmány 57. § (5) bekezdése
    megköveteli a jogorvoslat lehetőségét. Különösen irányadó ez  a
    szabály   akkor,   ha   az  egyedi  döntés   valamely   alapjog
    szempontjából  lényeges életviszonyra vonatkozik  és  a  döntés
    által bekövetkező érdeksérelem jelentős lehet.
    Ebben az értelemben állapította meg az Alkotmánybíróság az Abh.-
    ban, hogy a vizsgált törvény akkor alkotmányos, ha „a közérdekű
    adatok  feltárását  olyan eljárás előzi meg,  amely  szavatolja
    azok  valódiságát. Vagyis a bizottság államigazgatási  eljárási
    jellege  és a bírói út a törvény alkotmányosságának feltétele.”
    Az  Abh.  felhívja  a  figyelmet  arra  is,  hogy  a  különböző
    biztonsági  szolgálatok által kezelt adatok teljes  körűségének
    és  megbízhatóságának kérdése súlyos alkotmányossági kérdésként
    vetődik fel, ha a törvényhozó a teljes adatanyag, s így  minden
    hálózati személy kilétének nyilvánosságra hozása mellett  dönt.
    Ha  pedig  a nyilvánosságra hozatal nem teljes körű, az  adatok
    megbízhatósága  elsősorban abból a szempontból  jelentős,  hogy
    hamis   –  különösen  utólag  behelyezett  –  adatok  és  nevek
    nyilvánosságra   kerülése  ellen  a  Törvényben   meghatározott
    eljárás nyújtson elegendő biztosítékot.
    A  Törvény  2.  § (1) bekezdése és 8. §-a lényegében  a  teljes
    nyilvánosságra hozatalt tűzi célul, legalábbis ami az  ÁSZTLtv.
    új   5.   §  (4)  bekezdés  c)  pontjában  felsorolt  személyek
    azonosításhoz  szükséges  adatokat és  ebbéli  tevékenységeiket
    illeti. Ez a személyes adatvédelmi aspektus mellett közvetlenül
    kihathat  az  érintettek  jóhírnevére  [Alkotmány  59.  §   (1)
    bekezdés]  is.  Ezért alkotmányossági feltétel, hogy  az  ilyen
    adatok  nyilvános  feltárását olyan eljárás  előzze  meg,  mely
    szavatolja azok valódiságát. Vagyis a közigazgatási eljárás  és
    végső  soron  a  bírói út a nyilvánosságra  hozatal  feltétele.
    Ilyen   garanciális  jogorvoslati  rendelkezéseket  a  Törvény,
    illetve az ÁSZTLtv. nem tartalmaz.
    Az  utólagos  jogorvoslat igénybevétele, bár fontos  lehet,  de
    számos  esetben  nem  lenne képes hatékony módon  reparálni  az
    alapjog   sérelmet.  Márpedig  az  Alkotmánybíróság  gyakorlata
    szerint a jogorvoslatnak érdeminek és hatékonynak kell lennie.
    A   megelőző   és   hatékony  jogorvoslati  út  kizárását   sem
    elkerülhetetlennek,   sem  arányosnak  nem   lehet   tekinteni.
    Mindezek  alapján  a Törvény 2. § (1) bekezdése  és  8.  §-a  a
    köztársasági elnök szerint ellentétes az Alkotmány  57.  §  (5)
    bekezdésével,   mert   nem  biztosítja  a  megelőző,   hatékony
    jogorvoslatot az érintettek számára.

                                  II.

    1. Az Alkotmány szabályai szerint:

    „57. § (...)
    (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja. (...)

    59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet   a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    2.  A  Törvénynek  a köztársasági elnöki indítvánnyal  támadott
    szabályai a következőképpen rendelkeznek:

    „2. §

    (1) Az ÁSZTLtv. 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő
    rendelkezés  lép, a bekezdés a következő új d) ponttal  egészül
    ki, egyben a jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik:

    ,,(Nem kell anonimizálni)

    c)  az operatív kapcsolat, a hálózati személy és azon hivatásos
    alkalmazott,  akinek  a személyi anyaga a Levéltár  kezelésében
    van,  családi és utónevét, illetve neveit, születési helyét  és
    idejét,  munkahelyét,  foglalkozását, beszervezésének,  illetve
    állományba  vételének  idejét, az azt végző  személy  nevét  és
    rendfokozatát,   minősítését,   a   beszervezés,   illetve   az
    állományba  vétel alapját, foglalkoztatása vonalát,  fedőnevét,
    illetve fedőszámát, nők esetében leánykori családi és utónevét,
    illetve neveit,

    d)  a  bírósági,  illetve  államigazgatási  vagy  más  hatósági
    eljárás  során  hatáskörében, illetve a Magyar Dolgozók  Pártja
    vagy  a Magyar Szocialista Munkáspárt tisztségviselőjeként vagy
    alkalmazottjaként  e  minőségében  eljáró  személy  családi  és
    utónevét, illetve neveit, továbbá beosztását;" (...)

    8. §

    Az ÁSZTLtv . a következő új 10/A . §-sal egészül ki:

    „10/A.  § (1) A Levéltár a honlapján bárki számára – az  általa
    kezelt  iratok  vonatkozásában teljes körűen  –  hozzáférhetővé
    teszi
    a)  az 1. §-ban meghatározott szervek iktatókönyveinek, továbbá
    operatív tisztjei saját munkanaplóinak digitalizált másolatait,
    b) az 1. §-ban meghatározott szervek hálózati nyilvántartásából
    az  ún.  6-os kartonok digitalizált másolatait, ha az  érintett
    személy  ún.  beszervezési  dossziéja  (’B’-dosszié)  vagy  ún.
    munkadossziéja (’M’-dosszié) szerepel a Levéltár  által  kezelt
    valamely iktatókönyvben,
    c)  a  Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályának  kartonális
    nyilvántartásából  a  ’T’-tisztek,  valamint  az  ’SZT’-tisztek
    kinevezési parancsait.

    (2)  Ha  a  Levéltár  az  e  törvény  5.  §-a  alapján  történő
    megismeréshez valamely általa kezelt iratról másolatot  készít,
    annak  digitalizált  változatát a Levéltár  a  honlapján  bárki
    számára hozzáférhetővé teszi.

    (3)  A Levéltárban kezelt iratok digitalizált másolatait teljes
    körűen  a Levéltár honlapján bárki számára hozzáférhetővé  kell
    tenni.   A   közzététel  ütemezését  –   az   (1)   bekezdésben
    meghatározott közzététel megvalósulását követően –  a  Testület
    határozza meg.

    (4)  A  Levéltár  honlapján megfigyelt  személyre  és  harmadik
    személyre  vonatkozó személyes adatokat kizárólag  az  érintett
    megfigyelt   személy,  illetve  harmadik   személy   kifejezett
    hozzájárulásával lehet bárki számára hozzáférhetővé tenni.

    (5)  Az e §-ban meghatározott másolatok elkészítésekor az 5.  §
    rendelkezéseit alkalmazni kell."

                                 III.

    1.  Alkotmányjogi  szempontból a jelen ügy  előzményének  lehet
    tekinteni   az  egyes  fontos  tisztségeket  betöltő  személyek
    ellenőrzéséről szóló (módosított) 1994. évi XXIII.  törvény  (a
    továbbiakban: Etv.) egyes rendelkezései alkotmányellenességének
    utólagos   vizsgálata  tárgyában  született   alkotmánybírósági
    határozatokat.
    Az   Etv.-t   eddig   az  Alkotmánybíróság  több   határozatban
    vizsgálta,  így  többek  között  a  60/1994.  (XII.   24.)   AB
    határozatban  (1. Abh.) és a 23/1999. (VI. 30.) AB határozatban
    (2. Abh.).

    Az  Etv.  eredeti  alapkoncepciója volt, hogy kötelezővé  tette
    meghatározott  állami tisztségviselők és más fontos  tisztségek
    betöltőinek  ellenőrzését, abból a szempontból,  hogy  bizonyos
    személyek  a  jogállam  kialakulása  előtt  végeztek-e   (belső
    reakció   elhárító)  állambiztonsági  tevékenységet;   kaptak-e
    döntéseikhez  az  állambiztonsági szervektől adatokat;  illetve
    tagjai  voltak-e  a  karhatalmi alakulatnak, a  Nyilaskeresztes
    Pártnak.  Ha  a vizsgálat során valakiről ezeket megállapítják,
    akkor  az ellenőrzés eredményét nyilvánosságra hozzák,  kivéve,
    ha  az  ellenőrzött személy tisztségéről lemondott. Mindez  azt
    jelentette,   hogy  az  Etv.  attól  függően   minősítette   az
    ellenőrzött  személy  bizonyos  adatait  közérdekűvé,  hogy   a
    személy  a  politikai közéletben részt vesz-e,  a  közvéleményt
    alakítja-e.

    Az  1.  Abh.  értelmében az Etv. alkotmányossági  vizsgálatának
    legfontosabb kérdése kettős megközelítésben is felvethető volt,
    aszerint,  hogy  a kiindulás az információszabadságból  vagy  a
    személyi   adatok  közérdekűvé  nyilvánításából   történik.   A
    III/III.  Csoportfőnökség (és részben a többi  titkosszolgálat)
    nyilvántartásai   mind   céljukat,   mind   tartalmukat,   mind
    titkosságukat   tekintve   ellentétesek   a   jogállam   minden
    eszméjével  és  tételesen az Alkotmánnyal is.  Mi  indokolhatja
    tehát  a  jogállamban titkos minősítésük fenntartását;  illetve
    hogyan lehet úgy nyilvánosságra hozni őket, hogy közben azoknak
    a  személyiségi  jogai,  akik  e  jogaik  alkotmányos  védelmét
    élvezik,    ne    sérüljenek?   Ez    a    kérdésfeltevés    az
    alkotmányellenesen    létrejött   titkosszolgálati    adattárak
    egészének  sorsát  érintette,  az  Alkotmánybíróság   ezért   a
    vizsgálatot     a     nyilvántartások     további      sorsának
    alkotmányosságára is kiterjesztette.
    Az  1.  Abh. értelmében mindkét megközelítés azonban ugyanahhoz
    az  ügydöntő  kérdéshez vezet: a közérdekű  nyilvántartás  mely
    adatai  kezelhetők  mégis  személyes  adatként;  illetve   mely
    személyes   adatok  minősíthetők  közérdekűnek?   A   határozat
    megállapította,   hogy  az  Etv-vel  érintett   nyilvántartások
    titkosságának  megszüntetéséből  nem  következik  az,  hogy   a
    nyilvántartásokban   szereplő   adatokat    mindenki    számára
    hozzáférhetővé kell tenni, vagyis hogy az adatok  automatikusan
    közérdekű  adattá válnak. A titkosság megszűnése önmagában  azt
    eredményezi,  hogy információs önrendelkezési jogát  [Alkotmány
    59.  §  (1)  bek.] minden érintett érvényesítheti,  azaz  saját
    személyes adatát megismerheti és azzal rendelkezhet. Egyebekben
    viszont  az  1.  Abh. szerint az ellenőrzendő  személyeknek  az
    állami  vagy  a  közéletben  betöltött  pozíciója  az,  ami  az
    adataikat   az   Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdése   értelmében
    közérdekűvé teszi. Az Alkotmánybíróság a határozatában tehát  a
    közérdekű  adat  fogalmát az Alkotmány 61.  §  (1)  bekezdésére
    vonatkoztatta, s nem abban az értelemben használta, ahogy azt a
    személyes    adatok   védelméről   és   a   közérdekű    adatok
    nyilvánosságáról   szóló   1992.   évi   LXIII.   törvény    (a
    továbbiakban: Avtv.) 2. § 3. pontja meghatározza, illetve ahogy
    arról  az  Avtv. 19. § (3) bekezdése rendelkezik.  Az  1.  Abh.
    szerint   közérdek   önmagában  nem   elég   alapjog-korlátozás
    indokolására  –  hacsak  maga  az  Alkotmány  kifejezetten  nem
    engedélyezi, mint például a kisajátítás esetében. [Vö. 64/1993.
    (XII.  22.) AB határozat, ABH 1993, 373, 381.] A személyi  szám
    határozat  kifejezetten el akarta kerülni, hogy az adatvédelmet
    csupán a közérdekre hivatkozva át lehessen törni [15/1991. (IV.
    13.)  AB  határozat,  ABH  1991, 40, 42.].  Ez  az  alkotmányos
    követelmény érvényes arra a törvényre is, amely – mint az  Etv.
    –   az   Avtv.-től   függetlenül   elrendeli   személyes   adat
    nyilvánosságra hozását. Az 1. Abh. szerint ügydöntő tehát annak
    az  alapjognak  vagy  alkotmányos elvnek, illetve  intézménynek
    azonosítása,  amely  a  személyes adat  nyilvánosságra  hozását
    szükségessé   teszi,   továbbá  annak   vizsgálata,   hogy   az
    információszabadság  és  az  adatvédelem  alapjogai   kölcsönös
    korlátozása mindegyikük céljához viszonyítva arányos legyen.

    Az 1. Abh., noha számos ponton alkotmányellenességet állapított
    meg,  a  főkérdésben az indítványokat lényegében  elutasította.
    Emellett  az  Etv. alapkoncepcióját a fenn kifejtettek  szerint
    kitágította: felvetette az alkotmányellenes nyilvántartások  és
    az  ezekben  foglalt  adatok jogi sorsa általános  rendezésének
    kérdését,   és  –  alkotmányellenességet  előidéző   mulasztást
    megállapítva  –  felhívta  a  törvényalkotót,   hogy   mind   a
    megfigyeltek, mind az ügynökök információs önrendelkezési jogát
    biztosítsa.
    Az  Etv.-t ezt követően módosító 1996. évi LXVII. törvény az 1.
    Abh-nak  kívánt  eleget tenni. Rendelkezései, néhány  eljárási,
    technikai  szabály pontosítása mellett, főként az  ellenőrzendő
    személyi  kör  meghatározására és az információs önrendelkezési
    jog gyakorlásának biztosítására irányulnak. Ez utóbbi célból az
    Etv.  mint új intézményt, létrehozta a Történeti Hivatalt (TH),
    speciális levéltárként.
    A Történeti Hivatal jogutódjaként jött létre az Állambiztonsági
    Szolgálatok  Történeti  Levéltára  (a  továbbiakban  Levéltár),
    amelyről   a  2003.  január  22-én  hatályba  lépett   ÁSZTLtv.
    rendelkezett. Az ÁSZTLtv. azzal jellemezhető, hogy  a  Levéltár
    olyan  közlevéltár,  amely állami szaklevéltárként  működik.  A
    levéltár  illetékessége  a  törvényben  meghatározott  iratokra
    terjed   ki.   A  Levéltár  működésének  speciális  szabályait,
    valamint ellátandó feladatait az ÁSZTLtv. határozza meg.
    Az ÁSZTLtv. 1. § (1) bekezdése szerint:
    „A  törvény  hatálya kiterjed azokra az iratokra  és  adatokra,
    amelyek  1944.  december 21. és 1990.  február  14.  között  az
    állambiztonsági  tevékenységet  végző  magyar  állami   szervek
    működésével összefüggésben
    a)  a  Belügyminisztérium  III-as Főcsoportfőnökségénél,  ennek
    területi  és  helyi  szerveinél, illetve elődeiknél  (a  Magyar
    Államrendőrség budapesti és vidéki főkapitányságának  Politikai
    Rendészeti  Osztályain  és  a  Gazdasági  Rendészeti  Osztályok
    operatív  csoportjaiban,  a Magyar Államrendőrség  Államvédelmi
    Osztályánál, a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságánál,  az
    Államvédelmi    Hatóságnál,   1953    és    1956    között    a
    Belügyminisztérium államvédelmi feladatokat  ellátó  szervezeti
    egységeinél,    a    Belügyminisztérium    Politikai    Nyomozó
    Főosztályánál),   a  Belügyminisztérium  Határőrség   Felderítő
    Osztályánál, valamint a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai
    Osztályán,    a    Honvédelmi   Minisztérium    Katonapolitikai
    Csoportfőnökségén, a Honvédelmi Minisztérium  Katonai  Elhárító
    Főcsoportfőnökségén,    a    Honvédelmi    Minisztérium     IV.
    Főcsoportfőnökségén,   a   Magyar  Néphadsereg   Vezérkara   2.
    Csoportfőnökségén, a Belügyminisztérium Külügyi Osztályánál,  a
    Belügyminisztérium   Nemzetközi  Kapcsolatok   Osztályánál,   a
    Belügyminisztérium      Belbiztonsági      Osztályánál,       a
    Belügyminisztérium   Állambiztonsági   Operatív    Nyilvántartó
    Osztályánál vagy
    b)    a   Belügyminisztérium   Személyzeti   Főosztályánál    a
    Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének  alkalmazottaival
    és   a   titkos,   illetve   a   szigorúan   titkos   állományú
    munkatársaival kapcsolatban,
    c)   illetőleg   az  egyes  fontos,  valamint   közbizalmi   és
    közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket  ellenőrző
    bizottságnál
    keletkeztek és irattári anyagába tartoztak.”

    2. A különböző országok közpénzekből fenntartott levéltáraira –
    miként   arra   a   köziratokról,  a  közlevéltárakról   és   a
    magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény
    javaslatához  fűzött indokolás rámutat – általánosan  jellemző,
    hogy   elsődleges  feladatként  a  közhatalmat  gyakorló   vagy
    közfeladatot ellátó szervek irattáraiba tartozó dokumentumoknak
    (összefoglaló néven: köziratoknak) azt a részét  őrzik  meg  és
    bocsátják   a   kutatók  rendelkezésére,  amely  az   irattárat
    létrehozó  szerv működéséhez már nem szükséges, de adattartalma
    miatt  a történetírás elsődleges forrásául szolgálhat, vagy  az
    állam  folytonossága,  illetőleg  az  állampolgárok  érdekeinek
    védelme szempontjából nélkülözhetetlen.
    A  nyugat-európai  államok túlnyomó többsége  –  az  információ
    szabadságáról,  valamint  a személyes adatok  védelméről  szóló
    törvényeikhez  igazodva  –  új  levéltári  törvényt   alkotott.
    Tipikusnak   tekinthető,  hogy  e  jogszabályok  mindegyike   a
    köziratok  védelme és használhatóságának biztosítása  érdekében
    meghatározza  egyebek között az archiválási  kötelezettség  alá
    tartozó irattárak, valamint az ezen irattárak maradandó  értékű
    iratainak  átvételére  illetékes  levéltárak  körét,  s   ezzel
    összefüggésben definiálja az irat fogalmát, idesorolva  bármely
    típusú  adathordozón rögzített adatot és információt; abból  az
    alapelvből kiindulva, hogy a köziratok nyilvánosságát  csak  az
    állampolgárok és az állam jogos érdekeinek védelme miatt, akkor
    is   csak   meghatározott  időre  szólóan   lehet   korlátozni,
    szabályozza a levéltárban őrzött köziratok használatát.

    E szabályozás jellemzője, hogy más rendelkezések vonatkoznak az
    iratok   tudományos  kutathatóságára,  megismerésére   és   más
    szabályok a bárki által való megismerésre; eltérés mutatkozik a
    személyes  adatot  tartalmazó illetve nem tartalmazó  levéltári
    anyag   védelmét  illetően.  Fő  szabály  szerint,  az  európai
    joggyakorlatban  is  általánosan  alkalmazott  harminc  év   az
    általános  kutatási  időhatár:  a  keletkezés  naptári   évétől
    számított harminc éven túli levéltári anyagban kutathat  bárki.
    Személyes   adatot   tartalmazó  levéltári  anyagra   speciális
    kutatási  időhatár vonatkozik: főszabályként az ilyen anyag  az
    érintett  halálozási évét követő harminc év  után  válik  bárki
    számára kutathatóvá.

    A  jelen  ügyben  nem  szükséges a  közlevéltárakban  végezhető
    tudományos   kutatás  lehetőségével  [és  az  ezzel  összefüggő
    nyilvánosságra    hozatallal]    kapcsolatos    alkotmányossági
    követelményeket    vizsgálni,   mert   a    Törvény    támadott
    szabályaiban,   lényeges  tartalmuk  szerint,  „bárki”   általi
    megismerhetőségről és nyilvánosságra hozatalról van szó.

    3.  Az  ÁSZTLtv.  hatályos  5.  § (1)  bekezdése  értelmében  –
    anonimizált  formában  – bárki megismerheti  és  nyilvánosságra
    hozhatja  a  Levéltárában  kezelt iratokat.  Nem  kell  azonban
    anonimizálni,  többek  között, azokat az  adatokat,  amelyek  a
    közszereplő  hivatásos  alkalmazott,  a  közszereplő   operatív
    kapcsolat  és  a  közszereplő hálózati személyek azonosításához
    szükségesek [5. § (4) bekezdés hatályos c) pontja].
    Ezen  túlmenően a megfigyelt, a harmadik személy,  a  hivatásos
    alkalmazott,  az  operatív  kapcsolat  és  a  hálózati  személy
    megismerheti  és  nyilvánosságra hozhatja a Levéltárban  kezelt
    iratban  szereplő, kizárólag vele kapcsolatba hozható személyes
    adatokat [3. § (1) bekezdés].
    A  megfigyelt  személy továbbá megismerheti a vele  kapcsolatba
    hozható hálózati személyről, operatív kapcsolatról és hivatásos
    alkalmazottról  az annak azonosításához szükséges  adatokat  is
    [3. § (2) bekezdés].
    Végül  a  3.  §  (3)  bekezdése alapján a  megfigyelt  személy,
    illetve  a  harmadik  személy  megismerheti  és  –  a  harmadik
    személy,   illetve   a   megfigyelt  személy   hozzájárulásával
    –nyilvánosságra  hozhatja a megfigyelt és  a  harmadik  személy
    között  történt  személyes érintkezéseket  rögzítő  vagy  leíró
    adatokat  (pl. személyes találkozásról, beszélgetésről gyűjtött
    adatok).
    E   hatályos  rendelkezések  célja  az  érintettek  információs
    önrendelkezési  jogának  garantálása  és  a  közérdekű   adatok
    megismeréséhez fűződő alkotmányos jog érvényesülése,  megfelelő
    egyensúly  teremtése az információ szabadsága  és  a  személyes
    adatok védelme között.

    A   Törvény   ezt,  a  fokozatosságra  épülő  iratnyilvánossági
    struktúrát átalakítja. A módosítás lényegi eleme, hogy  kiveszi
    az  anonimizálandó  adatok  köréből az  operatív  kapcsolat,  a
    hálózati  személy  és  azon  hivatásos  alkalmazott,  akinek  a
    személyi anyaga a Levéltár kezelésében van, azonosításához és a
    működése megismeréséhez szükséges személyes adatait [a  Törvény
    2.  § (1) bekezdése alapján a ÁSZTLtv. új 5. § (4) bekezdés  c)
    pontja].
    Ezeket  az  adatokat  bárki nyilvánosságra  hozhatja  [ÁSZTLtv.
    hatályos  5.  §  (5)  bekezdése  ];  a  Törvény  8.  §-a  által
    megállapított  ÁSZTLtv. 10/A. §-a alapján pedig  a  Levéltár  a
    honlapján   bárki  számára  hozzáférhetővé   teszi   az   olyan
    dokumentumokat,  melyekből  a  nem  anonimizálandó  adatok   is
    megismerhetőek.

    A  módosítás révén már most megszűnne az operatív kapcsolat,  a
    hálózati  személy  és  azon  hivatásos  alkalmazott,  akinek  a
    személyi anyaga a Levéltár kezelésében van, joga arra,  hogy  a
    Levéltár    kezelésében    lévő   személyi    anyagaikban    az
    azonosításukhoz szükséges személyes és a működésükre  vonatkozó
    adataikat  a  törvény anonimizálással védje –  tekintet  nélkül
    arra,  hogy  az iratok mikor keletkeztek, illetve  az  érintett
    személy él-e még, vagy halála óta mennyi idő telt el.
    A   Törvény   nem   tartalmaz  semmilyen  kiegyensúlyozást   az
    információ  szabadsága  és a személyes adatok  védelme  között.
    Korlátozás  nélkül, az adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos
    jog    érvényesülésének    biztosít   egyoldalúan,    feltétlen
    elsőbbséget.

    A   személyes   adatok   védelméhez   való   jog   korlátozását
    indokolhatja a megfigyeltek információs önrendelkezési joga (és
    „információs kárpótlása”), továbbá az 1. Abh-ban  előírt  az  a
    követelmény,  hogy a közszereplők arra vonatkozó  adatai,  hogy
    korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytattak,
    vagy   olyan   szerv   tagjai   voltak,   amely   korábban    a
    jogállamisággal   ellentétes   tevékenységet   folytatott,   az
    Alkotmány 61. § szerinti közérdekű adatok.

    Az   1.  Abh.-ból  azonban  az  következik,  hogy  az  operatív
    kapcsolatok,  hálózati  személyek,  hivatásos  alkalmazottak  e
    tevékenységükkel   összefüggő  adatai  személyes   adatok,   és
    nyilvánosságra hozatalukra, illetve közérdekűségükre csak akkor
    lehet  igényt  tartani, ha e személyek közszereplők.  Ellenkező
    esetben az érintett személyek személyes adatai az Alkotmány 59.
    § (1) bekezdése védelme alatt állnak.

    Az  Alkotmánybíróság a működése kezdetétől a  személyes  adatok
    védelméhez   való   jogot  nem  hagyományos   védelmi   jogként
    értelmezi,  hanem  annak  aktív  oldalát  is  figyelembe  véve,
    információs  önrendelkezési  jogként  [20/1990.  (X.   4.)   AB
    határozat,  ABH 1990, 69, először kifejezetten:  15/1991.  (IV.
    13.) AB határozat, ABH 1991, 40, 41.]

    Nincs  olyan  alkotmányos cél, melynek  elérése  indokolttá  és
    szükségessé  tenné  a  teljes  nyilvánosságra  hozatallal  járó
    alapjog-korlátozást. Mivel a megfigyeltek a  ÁSZTLtv.  hatályos
    3. § (2) bekezdése alapján is megismerhetik a velük kapcsolatba
    hozható  operatív kapcsolatról, hálózati személyről,  hivatásos
    alkalmazottról az azonosításukhoz szükséges adatokat, az  ezzel
    összefüggő információs önrendelkezési jog érvényesítéséhez  (és
    az   „információs  kárpótláshoz”)  nincs  szükség   ezeknek   a
    személyes adatoknak a teljes nyilvánosságra hozatalára.

    A  puszta  információs  érdek önmagában nem  elég  a  személyes
    adatok  védelméhez  való jognak a Törvény kifogásolt  szabályai
    szerinti korlátozásához.
    Nem jöhet szóba az alapvető jog korlátozása indokaként az, hogy
    a  törvényhozó az ügynöki tevékenységre vonatkozó személyes  és
    egyéb adatok esetenkénti jogsértő nyilvánosságra hozatalát  úgy
    kívánja   megelőzni,  hogy  lehetővé  teszi  valamennyi   ilyen
    személyes  adat nyilvánosságra hozatalát. Az 1. Abh. értelmében
    önmagában  a  közérdek,  vagy olyan jogpolitikai  célkitűzések,
    mint    „az   elmúlt   rendszer   állambiztonsági   szolgálatai
    tevékenységének   megismerése”  (ÁSZTLtv.   Preambuluma),   nem
    elegendőek  a  személyes adatok nyilvánosságra  hozatalához.  A
    hivatásos  alkalmazottak,  hálózati személyek  (ügynökök)  stb.
    nyilvános  azonosítása, a tevékenységüket  dokumentáló  anyagok
    nyilvánosságra  hozatala önmagában egyébként sem  elegendő  „az
    elmúlt  rendszer  állambiztonsági  szolgálatai  tevékenységének
    megismeréséhez”. Bármilyen súllyal bírtak is az állambiztonsági
    szervek  a  pártállami  rendszerben, irataik  és  adataik  csak
    alapos   szakmai  forráskritikával  és  a  másutt  feltalálható
    további  adatokkal való egybevetés alapján képezhetik  a  „múlt
    feltárásának”   forrásbázisát,  és  az  ilyen   adatminőség   a
    feltétele    annak,   hogy   személyiségi   jogok   korlátozása
    alkotmányos lehessen.

    Mindezek  alapján  megállapítható, hogy  a  Törvény  2.  §  (1)
    bekezdése  valamint 8. §-a az ÁSZTLtv. 5. §  (4)  bekezdése  c)
    pontjában meghatározott személyi kör tekintetében ellentétes az
    Alkotmány 59. § (1) bekezdésével. A személyes adatok védelméhez
    való   jog  sérelmének  megállapítása  következtében  nem  volt
    szükség  arra a további vizsgálódásra, hogy a Törvény új  5.  §
    (4)   bekezdése  c)  pontjában  felsorolt  személyek   egységes
    kezelése alkotmányosan elfogadható-e.

    4.  Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése „a bírósági, közigazgatási
    és   más   hatósági  döntés  ellen”  írja  elő  a   jogorvoslat
    megnyitását.

    A   jogorvoslathoz  való  alapvető  jog  tárgyilag  a  hatósági
    döntésekre  terjed  ki.  Nem terjed ki  a  nem  állami,  pl.  a
    munkáltatói  (1129/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 604,  605.),
    vagy  a tulajdonosi (1534/B/1990. AB határozat, ABH 1991,  602,
    603.)  döntésekre, és nem terjed ki az állami, de nem hatósági,
    pl.  a  katonai elöljárói [485/B/1992. AB határozat, ABH  1992,
    611,  613.;  578/B/1992. AB határozat,  ABH  1993,  590,  591.;
    57/1993.   (X.  25.)  AB  határozat,  ABH  1993,   349,   351.]
    döntésekre.  Azt,  hogy valamely állami vagy nem  állami  szerv
    döntése  hatóságinak minősül-e az Alkotmány 57. § (5) bekezdése
    alkalmazásában,   csak   a  konkrét  szabályozási   környezetre
    tekintettel lehet eldönteni.

    Az  1.  Abh.  értelmében az Etv. alkotmányossága  megítélésének
    általános   kérdései  közé  tartozott  az,  hogy   az   Etv-ben
    meghatározott  adatoknak a hiányos vagy  megbízhatatlan  volta,
    illetve  a  törvény  ezeken  alapuló végrehajtása  nem  vezet-e
    alkotmányellenes   diszkriminációra;   a   határozat    szerint
    ugyanennek az alkotmányos problémának a másik oldala volt, hogy
    az  1.  Abh. szerint az Etv. „akkor alkotmányos, ha a közérdekű
    adatok  feltárását  olyan eljárás előzi meg,  amely  szavatolja
    azok  valódiságát.  Vagyis  a[z  ellenőrzést  végző]  bizottság
    államigazgatási eljárási jellege és a bírói út az Etv.  Törvény
    alkotmányosságának feltétele.”

    A  köztársasági elnök indítványa szerint „a Törvény 8. §-a – az
    ASZTLtv. 5. § (4) bekezdése c) pontjában meghatározott személyi
    kör tekintetében – alkotmányellenes.”

    A  Törvény 8. §-a a Levéltári törvénybe egy új, 10/A. §-t iktat
    be.   Ezek  a  rendelkezések  a  Levéltár  számára  írnak   elő
    kötelezettségeket.  Ezek egyike, hogy „[ha]  a  Levéltár  az  e
    törvény  5.  §-a alapján történő megismeréshez valamely  általa
    kezelt  iratról másolatot készít, annak digitalizált változatát
    a Levéltár a honlapján bárki számára hozzáférhetővé teszi.”

    A  Törvény  feladatot és hatáskört ír elő a  Levéltár  számára,
    ennek ellátása a Levéltárra tartozik.
    A  Levéltár  a  hozzáférhetővé tételre vonatkozó  döntésével  a
    Törvény  alapján közhatalmi tevékenységet végez,  meghatározott
    szempontok alapján természetes személyekkel kapcsolatba hozható
    adatok kötelező nyilvánosságra hozataláról dönt.
    A  Levéltár tevékenysége ebben a részében hatósági tevékenység,
    a Levéltár a Törvény új 10/A. §-a alapján jogalkalmazást végez,
    döntési  jogköre  van. A Levéltár akkor, amikor  a  Törvény  új
    10/A.  §-a  alapján  eljár és döntéseket  hoz,  államigazgatási
    ügyet intéz.

    A  kifejtettekből következően a Törvény 8. §-ában meghatározott
    hozzáférhetővé tétel akkor alkotmányos az Alkotmány 57.  §  (5)
    bekezdése tükrében, ha személyes adatoknak a Levéltár honlapján
    való  hozzáférhetővé tételét olyan eljárás előzi meg,  amely  –
    megfelelő  eljárási garanciák biztosításával – szavatolja  azok
    valódiságát.

    5.  A Törvény 2. § (1) bekezdése az ÁSZTLtv. 5. § (4) bekezdése
    c)  pontját  megállapító  részében  bizonyos  személyes  adatok
    megismerését teszi lehetővé kérelemre, bárki számára.

    A Törvény 2. § (1) bekezdése nem ír elő kötelező nyilvánosságra
    hozatalt   a   Levéltár  számára,  hanem  a   levéltári   anyag
    tanulmányozását,  abból  adatok  kigyűjtését   teszi   lehetővé
    tudományos  vagy más cél érdekében. Ilyen esetben a Levéltár  a
    kutatható illetve a bárki által megismerhető levéltári anyagnak
    a  folyamatos használhatóvá tételét biztosítja – anélkül,  hogy
    az  érintett  anyagban  szereplő személyes  adatokról  döntenie
    kellene.

    A  Törvény  ebben  a részében levéltári anyag  nem  korlátozott
    kutathatóvá  tételéről rendelkezik, nem  csak  tudományos  célú
    kutatás  keretében.  A  Törvénynek ez a támadott  szabálya  azt
    teszi  csupán  lehetővé,  hogy azokat  a  levéltári  anyagokat,
    amelyek a levéltár kezelésében vannak, mások használják.  Ez  a
    használat  független attól, hogy az irat vagy az abban  foglalt
    adat   hamis  vagy  hamisított,  illetve  tartalma  valós  vagy
    valótlan-e.  Sem  Levéltárnak  a rendelkezésre  állása  körében
    hozott  döntései,  sem  a kutatást végző személy  döntései  nem
    minősülnek  az  Alkotmány  57. § (5)  bekezdése  alkalmazásában
    hatósági döntésnek.

    Minthogy  a  jogorvoslathoz való jog csak a hatósági döntésekre
    terjed  ki,  a  Levéltár anyagában történő kutatásra  vonatkozó
    törvényi    rendelkezések   nem   hozhatók   összefüggésbe    a
    jogorvoslathoz való alapvető joggal. Nem a jogorvoslathoz  való
    jogot, hanem a személyes adatok védelméhez való jogot sérti  az
    olyan  törvény,  amely személyes adatok  kellő  védelme  –  pl.
    megfelelő  védelmi  idő, hozzájáruló nyilatkozat,  anonimizálás
    vagy  más garancia – nélkül tesz kutathatóvá személyes adatokat
    is  tartalmazó  anyagokat, függetlenül attól,  hogy  az  adatok
    valódiak  vagy  valótlanok, a kutatást végző vagy  más  személy
    nyilvánosságra hozza-e azokat vagy sem.

    A Törvény 2. § (1) bekezdés az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével
    nem ellentétes.

    6.  Az  Alkotmánybíróság  a határozatát az  alkotmányellenesség
    megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
            Dr. Bagi István                Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bragyova András              Dr. Erdei Árpád
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Harmathy Attila              Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kovács Péter            Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                          előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 2 para. (1) and Section 8 of the Act on the Amendment of Act III of 2003 on the Disclosure of the Secret Service Activities of the Communist Regime and on the Establishment of the Historical Archives of the Hungarian State Security
     Number of the Decision:
     .
     37/2005. (X. 5.)
     Date of the decision:
     .
     10/04/2005
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0037_2005.pdfen_0037_2005.pdf