English
Hungarian
Ügyszám:
.
581/H/2002
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 15/2003. (IV. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/208
.
A döntés kelte: Budapest, 04/14/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási  Bizottságnak  az
   országos   népszavazás   kitűzésére  irányuló   kezdeményezés
   aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata
   ellen benyújtott kifogások alapján meghozta a következő

                            határozatot:

   Az   Alkotmánybíróság   az  Országos   Választási   Bizottság
   131/2002. (VII. 11.) OVB határozatát helybenhagyja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
    A  Hajrá  Magyarország!  Mozgalom nevében  Glattfelder  Béla,
    Boros    Imre   és   Turi-Kovács   Béla   aláírásgyűjtő    ív
    mintapéldányát   nyújtotta   be   az   Országos    Választási
    Bizottsághoz  (a  továbbiakban:  OVB)  azzal,  hogy  országos
    ügydöntő   népszavazást  kíván  kezdeményezni   a   következő
    kérdésben:
    "Egyetért-e azzal, hogy a - 2002. június 15-i állapot szerint
    hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti  -
    családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási  jog
    termőföld vagy tanya vásárlása esetén?"
    Az  OVB  eljárása során megállapította, hogy az aláírásgyűjtő
    ív   a   hatályos  törvényi  rendelkezéseknek   megfelel;   a
    népszavazás  tárgya az Országgyűlés hatáskörébe  tartozik,  a
    kérdésekben  az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésére figyelemmel
    az országos népszavazás nem kizárt, a kérdések megfogalmazása
    megfelel  az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről
    szóló  1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13.  §
    (1) bekezdésében foglaltaknak, az aláírásgyűjtő ív megfelel a
    választási   eljárásról  szóló  1997.  évi  C.   törvény   (a
    továbbiakban: Ve.) 118. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt alaki
    követelményeknek. Erre tekintettel az OVB az aláírásgyűjtő ív
    mintapéldányát  és  az  azon szereplő  kérdéseket  az  ügyben
    meghozott    131/2002.   (VII.   11.)    OVB    határozatával
    hitelesítette.
                                   
                                  II.
                                   
    1.  Az  OVB  határozata  ellen  benyújtott  kifogások  egyike
    szerint  az  OVB-nek  az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítését  az
    Nsztv.  13.  § (1) bekezdésére tekintettel meg kellett  volna
    tagadnia,  mivel  a  kérdésre nem lehet egyértelműen  igennel
    vagy   nemmel  válaszolni.  A  kérdés  ugyanis  olyan  tárgyi
    ismeretet     előfeltételez,     amellyel     általában     a
    választópolgárok nem rendelkeznek. Ilyen például a  kérdésnek
    az  a  része,  amely  a  termőföldről  szóló  1994.  évi  LV.
    törvényre (a továbbiakban: termőföldtörvény) utal, illetve  a
    "termőföld", a "családi gazdálkodó" és az "elővásárlási  jog"
    fogalmak.
    2.  Az  OVB által hitelesített kérdésben a másik indítványozó
    szerint az Nsztv. 10. § a) pontja és az Alkotmány 28/B. § (1)
    bekezdése   alapján  nem  lehet  népszavazást   tartani.   Az
    Országgyűlés  hatáskörének,  így a  népszavazásra  bocsátható
    tárgyköröknek egyértelmű korlátját jelenti az Alkotmány 8.  §
    (2)  bekezdése. Az indítványozó szerint alapjog  szükségtelen
    is  aránytalan korlátozására nincs a parlamentnek  hatásköre,
    következésképpen      alapjog     korlátozására      irányuló
    népszavazásnak  sincs helye a magyar közjogi  rendszerben.  A
    kifogást előterjesztő álláspontja szerint az elővásárlási jog
    vagyoni   értékű  jog,  amelyre  az  Alkotmány  13.   §   (1)
    bekezdésében biztosított tulajdonvédelem kiterjed.
    A  termőföldtörvény 2002. február 22-e előtt  hatályban  lévő
    szabályai szerint termőföld eladása esetén a haszonbérlőt,  a
    felesbérlőt és a részesművelőt elővásárlási jog illette  meg.
    A  termőföldtörvény  módosításáról  szóló  2001.  évi  CXVII.
    törvény  azonban  e  jogosultakat az elővásárlási  jogosultak
    rangsorában az első helyről a hatodik helyre sorolta át,  úgy
    hogy  a rangsorban őt a magyar állam tulajdonában levő Magyar
    Nemzeti Földalap Kht. által kijelölt személy is megelőzte. Ez
    az  indítványozó  szerint  a tulajdonhoz  való  jog  sérelmét
    jelentette,   mivel   "a   rangsor   hatodik   helyére   való
    visszasorolás  lényegét tekintve elvonta  a  korábbi  vagyoni
    jogi  jogosultságot, illetve az állam hozzájárulásától  tette
    függővé a vagyoni értékű jog gyakorlását." A 2002. évi XXIII.
    törvény   a   Magyar   Köztársaság   2001.   és   2002.   évi
    költségvetéséről    szóló   2000.   évi   CXXXIII.    törvény
    módosításáról  e  sorrenden  változtatva  a  haszonbérlőt,  a
    felesbérlőt  és  a részesművelőt az elővásárlásra  jogosultak
    között  az  első  helyre sorolta. A népszavazásra  bocsátandó
    kérdésből  következő jogalkotás (vagyis a családi  gazdaságok
    első  helyre sorolása az elővásárlásra jogosultak  között)  a
    tulajdonhoz való alapjogot sértő volna, véli az indítványozó,
    ezért  a  kérdés hitelesítését az OVB-nek meg  kellett  volna
    tagadnia.
    A  fenti érvek alapján a kifogásokat előterjesztők azt kérték
    az   Alkotmánybíróságtól,  hogy   semmisítse   meg   az   OVB
    aláírásgyűjtő  ívet  hitelesítő  döntését,  és  kötelezze   a
    testületet  új  eljárás lefolytatására. A határozat  ellen  a
    törvényes  határidőn belül érkezett, a törvényi feltételeknek
    megfelelő kifogásokat az Alkotmánybíróság egyesítette és  egy
    eljárásban érdemben bírálta el.

    3.  Az  Alkotmánybíróság a 131/2002. (VII. 11.) OVB határozat
    ellen benyújtott kifogásokat az Alkotmány, az Nsztv. és a Ve.
    alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:

    Alkotmány
    "8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
    "13.  §  A  Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
    jogot."
    "28/B.  §  (1)  Országos  népszavazás és  népi  kezdeményezés
    tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet."
    "28/C. § (3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
    eredményes    népszavazás   alapján    hozott    döntés    az
    Országgyűlésre kötelező."

    Nsztv.
    "10.  §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
    aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
    b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
    c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
    követelményeknek,
    d)  az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
    szóló törvényben foglalt követelményeknek."
    "13.  § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
    megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni."

    Ve.
    "130.   §   (1)   Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
    aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
    kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
    követő  tizenöt  napon  belül lehet - az  Alkotmánybírósághoz
    címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
    (2)   Az   Országgyűlés   népszavazást  elrendelő,   valamint
    kötelezően  elrendelendő népszavazás  elrendelését  elutasító
    határozata  elleni  kifogást a határozat közzétételét  követő
    nyolc napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz címezve - az
    Országos  Választási  Bizottsághoz  benyújtani.  Az  Országos
    Választási  Bizottság a kifogás benyújtásáról  haladéktalanul
    tájékoztatja   az   Országgyűlés  elnökét,   a   népszavazást
    elrendelő határozat elleni kifogásról a köztársasági  elnököt
    is.
      (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja  el.
    Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottság,
    illetőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt
    megsemmisíti,   és   az   Országos  Választási   Bizottságot,
    illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja."

                                 III.

    1.  Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
    az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Abtv.)   1.  §  h)   pontjában   foglaltaknak
    megfelelően a Ve. 130. §-a határozza meg.
    A   Ve.  130.  §  (1)  és  (2)  bekezdései  alapján  az   OVB
    aláírásgyűjtő  ív,  illetve a konkrét kérdés  hitelesítésével
    kapcsolatos  döntése,  valamint az Országgyűlés  népszavazást
    elrendelő,  továbbá  a  kötelezően  elrendelendő  népszavazás
    elrendelését megtagadó határozata ellen kifogás nyújtható  be
    az    Alkotmánybírósághoz.   Az   Alkotmánybíróság   az   OVB
    határozatában,  valamint a kifogásban foglaltak  alapján  azt
    vizsgálja,  hogy  az  OVB  az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
    eljárásában  az  Alkotmánynak  és  az  irányadó  törvényeknek
    megfelelően  járt-e  el,  helyesen jutott-e  az  OVB  arra  a
    következtetésre, hogy az adott kérdésben népszavazás tartható
    vagy  éppen nem tartható. [Legutóbb a 63/2002. (XII.  3.)  AB
    határozat,  ABK  2002, december, 718.] Az Alkotmánybíróság  a
    jogorvoslati    eljárása    során    feladatát    alkotmányos
    jogállásával   és  rendeltetésével  összhangban   látja   el.
    [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]

    2.  Az  Alkotmánybíróság  először a népszavazásra  bocsátandó
    kérdés egyértelműségével foglalkozó kifogásokat vizsgálta. Az
    52/2001. (XI. 29.) AB határozatban megfogalmazott kritériumok
    alapján  a  népszavazásra bocsátandó kérdés akkor egyértelmű,
    ha  az  kétséget kizáróan megválaszolható, eldöntendő  kérdés
    esetében  arra "igen" vagy "nem" felelet adható. A  kérdésnek
    világosnak  és  kizárólag egyféleképpen értelmezhetőnek  kell
    lennie.  Nem  követelmény viszont a kérdés megfogalmazásakor,
    hogy  a  kezdeményező  az  egyes jogágak  kifejezéskészletét,
    illetve   az   egyes   szakterületek  terminus   technicusait
    használja. (ABH 2001, 399, 403.)
    Ahogyan  azt  az  Alkotmánybíróság a 62/2002.  (XII.  3.)  AB
    határozatában is hangsúlyozta, a kérdés megfogalmazása  során
    önmagában  az egyes szakterületek terminológiájának pontatlan
    használata nem jelenti az Nsztv. 13. §-a sérelmét. (ABK 2002,
    december, 716, 717.) Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint
    a  kérdésben  szereplő (szak)kifejezések  -  mint  például  a
    "termőföld",  "családi gazdálkodó", "elővásárlási  jog"  -  a
    kérdés  egészének érthetőségét nem zavarják. A  népszavazásra
    bocsátandó  kérdés érthető és megfelel az Nsztv.  13.  §-ában
    foglalt követelményeknek.
    Jelen  ügyben  a  népszavazást  kezdeményező  ahhoz  kéri   a
    választópolgárok  támogatását,  hogy  a  2002.  június   15-i
    állapot  szerint  hatályos termőföldtörvény szerinti  családi
    gazdálkodót ismét az első helyen illesse meg elővásárlási jog
    termőföld  vagy  tanya vásárlása esetén. A  kérdésbe  foglalt
    közbevetés  a  kérdést  pontosítja és  további  információval
    szolgál,  egyértelművé  teszi, hogy a  kezdeményező  a  2002.
    június  15-én  hatályos  termőföldtörvény  által  alkalmazott
    családi   gazdálkodó   fogalmat   tekinti   irányadónak.    A
    termőföldtörvény 3. § i) pontja szerint családi gazdálkodó az
    a  családi  gazdaságot a családi gazdaság  központja  szerint
    illetékes    megyei   (fővárosi)   földművelésügyi    hivatal
    nyilvántartásába  bejegyeztető személy,  aki:  1.  a  családi
    gazdaság  vezetőjeként  annak  tevékenységi  körében  jogokat
    szerezhet     és     kötelezettségeket     vállalhat,      2.
    élethivatásszerűen  mezőgazdasági, illetve  mezőgazdasági  és
    kiegészítő  tevékenységet  folytat,  3.  mezőgazdasági   vagy
    erdészeti  szakirányú  képzettséggel rendelkezik  vagy  ennek
    hiányában   igazolja,  hogy  legalább  3  éve   folytatja   a
    mezőgazdasági,    illetve   mezőgazdasági    és    kiegészítő
    tevékenységét és ebből árbevétele származott, 4.  legalább  3
    év  óta  a  bejelentett állandó lakhelye a  családi  gazdaság
    központjaként megjelölt településen van.
    Ahogyan  arra  az Alkotmánybíróság a 63/2002.  (XII.  3.)  AB
    határozatában  is utalt, az Országgyűlés és más  jogalkotásra
    jogosult  szervek  által kibocsátott  jogszabályok  a  Magyar
    Közlönyben   való   kihirdetést  követően  mindenki   számára
    hozzáférhetőek.    A    népszavazásra   bocsátandó    kérdést
    aláírásukkal  támogató választópolgárok  tehát  megismerhetik
    azok    tartalmát.    Ezen    túl,    jelen    esetben,     a
    termőföldtörvényben   foglaltak  egy   a   termőföldtulajdon-
    szerzést  érintő kérdés népszavazásra bocsátását  követően  a
    Ve.-ben  szabályozott módon nyilvános vita  tárgyai  lesznek,
    ami  szintén  a választópolgárok tájékozódását  segíti.  (ABK
    2002,    december,   718,   720.)   Mindezek    alapján    az
    Alkotmánybíróság a kérdés egyértelműségét érintő  kifogásokat
    elutasította.

    3.  A  kifogással élők egyike szerint a kérdés alkotmánysértő
    törvény   megalkotására   kötelezi   az   Országgyűlést.   Az
    indítványozó  úgy véli, az Országgyűlés hatáskörének,  így  a
    népszavazásra  bocsátható tárgyköröknek  egyértelmű  korlátot
    szab  az Alkotmány 8. § (2) bekezdése, amely alapján alapvető
    jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja.

    Az   Alkotmány   elsőbbségének  a  törvényhozással   szembeni
    biztosítása   az   Alkotmánybíróság  legfőbb   feladata.   Az
    alkotmányos    szempontok   érvényre   juttatása    történhet
    előzetesen, a jogi norma megszületése előtt, illetve  utólag,
    a  jogszabály kihirdetését követően. Előfordulhat  azonban  -
    például  a  kétszázezer választópolgár  által  kezdeményezett
    eredményes   ügydöntő  népszavazás   esetében   -,   hogy   a
    népszavazásra  bocsátandó kérdés alapján  valamely  alapjogot
    nyilvánvaló   módon  súlyosan  sértő  vagy   tömeges   egyéni
    jogsérelmet  okozó jogszabály megalkotására  lesz  köteles  a
    törvényhozó   hatalom.  Ebben  az  esetben  a   népszavazásra
    bocsátandó  kérdés hitelesítési eljárásban  történő  előzetes
    alkotmányossági vizsgálata nyújthat megfelelő védelmet.

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  népszavazásra
    bocsátandó kérdés alapján általában nem állapítható meg, hogy
    a  jogalkotó  pontosan milyen tartalmú jogi norma  alkotására
    lesz köteles. Az alkotmánysértő norma létrejöttét elkerülendő
    a   törvényhozó  köteles  a  jogszabályt  olyan   tartalommal
    elfogadni,   amely   megfelel  ugyan  a   kérdésben   foglalt
    követelményeknek,   de  egyszersmind   összhangban   áll   az
    alaptörvény rendelkezéseivel.

    A  magyar jogrendszer több olyan jogintézményt ismer, amely a
    népszavazáshoz való politikai alapjog Alkotmánynak  megfelelő
    gyakorlását segíti. Az Alkotmány rendelkezései, és  különösen
    a  8.  §  alapján  alkotmányos védelemben részesülő  alapvető
    jogok érvényesülése azonban nem tehető attól függővé, hogy az
    erre  jogosult  intézmények  a népszavazási  eljárás  későbbi
    szakaszaiban  élnek-e az Alkotmányban, illetve  az  Abtv.-ben
    biztosított lehetőségekkel és Alkotmánybírósághoz  fordulnak-
    e.

    Az   Alkotmány   egésze   és  az  alkotmányos   rendelkezések
    [elsősorban  az Alkotmány 8. § (2) bekezdés, a  28/C.  §  (3)
    bekezdés,  valamint  a  77.  § (2)  bekezdés]  összefüggései,
    valamint  azok  együttes  vizsgálata alapján  megállapítható,
    hogy   az   Alkotmánybíróság  -  alkotmányos  rendeltetésével
    összhangban  -  a kifogás és az OVB határozat keretein  belül
    adott  ügyben  megvizsgálhatja a kérdést abból a  szempontból
    is,  hogy az annak alapján lefolytatott népszavazás eredménye
    nyilvánvaló   módon  nem  kötelezi-e  a  jogalkotót   alapjog
    lényeges tartalmát sértő törvény megalkotására.

    Jelen   ügyben  azonban  -  az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  -  a  családi gazdálkodók elővásárlási jogát  érintő
    kérdésből  nem állapítható meg a születő jogi norma tartalma.
    A  kérdés  népszavazásra bocsátását követően  a  jogalkotó  a
    többségi  támogatást  kapott "igen" válasz  alapján  alkothat
    olyan  jogszabályt, amely nem eredményez alkotmánysértést.  A
    törvényhozó  ugyanis alkotmányos keretek között marad,  ha  a
    közérdekűség  megléte esetén az elérni kívánt céllal  arányos
    módon korlátozza a tulajdonhoz való alapjogot.

    Az    Alkotmánybíróság   mindezek   alapján   a   kifogásokat
    elutasította,  és  a  131/2002. (VII.  11.)  OVB  határozatot
    helybenhagyta.

    Az  Alkotmánybíróság,  figyelemmel az  OVB  határozat  Magyar
    Közlönyben  való megjelenésére, elrendelte e határozatának  a
    Magyar Közlönyben való közzétételét.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Resolution 131/2002 (VII. 11.) OVB of the National Electoral Committee on a referendum to be organised on the purchase and ownership of arable land
     Number of the Decision:
     .
     15/2003. (IV. 18.)
     Date of the decision:
     .
     04/14/2003
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-2-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0015_2003.pdfen_0015_2003.pdf