Hungarian
Ügyszám:
.
337/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Zlinszky János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 27/1990. (XI. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/187
.
A döntés kelte: Budapest, 11/07/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság   Gebauer  Tamás   és  Géczi   Erika
  budapesti  lakosoknak   a   sportolók   igazolásáról   és
  átigazolásáról szóló  4/1988. ( V. 1. )  ÁISH rendelkezés
  vonatkozásában  alkotmányellenesség  megállapítása  iránt
  beadott indítványa alapján meghozta a következő

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  sportolók
  igazolásáról és  átigazolásáról szóló  4/1988.  ( V. 1. )
  ÁISH rendelkezés  8. §  (5)   bekezdéséneke )  pontja és
  17. §-a alkotmányellenesek, ezért azokat 1991. január 1-i
  hatállyal megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   1.  Az indítványozók  kérték, hogy az Alkotmánybíróság az
   1989. évi  XXXII. törvény  1. §-ának b )  pontja  alapján
   állapítsa meg  a sportolók igazolásáról és átigazolásáról
   szóló  4/1988.  ( V.  1. )  ÁISH  rendelkezés  8. §   (5)
   bekezdésének e )  pontja és 17. §-a alkotmányellenességét
   és azokat  a fenti  jogszabály 40. §-a alapján semmisítse
   meg.   Álláspontjuk  szerint  a  rendelkezés  sérelmezett
   szabályai      alkotmányellenesen      korlátozzák      a
   sportegyesülethez  szerződéssel  nem  kapcsolódó,  amatőr
   sportolók alapvető  személyes szabadságjogait,  amikor  a
   sportoló  átigazolását  másik  sportegyesülethez  az  ún.
   átadó sportegyesület  engedélyéhez kötik,  illetve  ennek
   hiányában  egy   év  várakozási   időt  írnak  elő.    Az
   indítványozók  a   fenti   rendelkezést   az   egyesületi
   alapszabályokkal  is   ellentétesnek   tartják,   amelyek
   szerint az egyesületekből való kilépés önkéntes.

   2.   Az Országos  Sporthivatal elnöke az indítványra tett
   észrevételeiben kérte  az  Alkotmánybíróságtól,  hogy  az
   indítványozók kérelmét,  mint megalapozatlant utasítsa el
   a következő indokok alapján:

   A    rendszeres     versenysport-tevékenység    megfelelő
   szervezeti keretek  országos szakszövetségek,  nemzetközi
   szövetségek kialakítását  és  meghatározott  korlátozások
   érvényesülését igényli.   Ez  utóbbi korlátok,  szabályok
   mintegy a  nemzeti  jogok  feletti  sportjogot  alkotnak,
   amelynek figyelmen  kívül hagyása  a  sportág  nemzetközi
   kapcsolatrendszeréből való  kizárással jár.   Így  többek
   között   szükséges    a    sportolók    versenyzési    és
   játékjogosultsága       nyilvántartási       rendszerének
   kialakítása.         Míg    a     sportolók     ellenkező
   kötelezettségvállalás  hiányában  szabadon  léphetnek  be
   korlátlan számú sportegyesületbe és léphetnek ki azokból,
   addig a  nemzetközi szabályoknak  megfelelően a sportolók
   versenyzési, illetve  játékjogosultsága, igazolása  ettől
   eltérően kezelendő.

   A jelenlegi  szabályozást  gazdasági  szükségszerűség  is
   indokolja az  észrevételező szerint:  a  sportegyesületek
   nem áldoznának  az  utánpótlás  nevelésére,  a  sportolók
   felkészítésére,  ha  a  sportolókat  nem  ösztönöznék  az
   átigazolás  szabályai   arra,   hogy   a   rájuk   áldozó
   sportegyesületnél maradjanak.   Az  Országos Sporthivatal
   elnöke egyfajta  gazdasági viszonyt  lát  a  sportoló  és
   egyesülete között, amelyben a sportoló a felkészülés és a
   versenyzés anyagi  hátterének biztosítása ellenértékeként
   rendelkezési jogot  biztosít az egyesületnek versenyzési,
   illetve játékjogosultsága  felett.  Ez a rendelkezési jog
   a  polgári   jog  alapelveiből   következően  csak  közös
   megegyezéssel   szüntethető    meg    az    észrevételező
   álláspontja szerint.

   Az észrevételező  felhívta még  a figyelmet arra, hogy az
   átadó sportegyesület joga az átigazolás megtagadására nem
   korlátlan, a  várakozási idő  kitöltése után  a  sportoló
   hozzájárulás nélkül  is átigazolhat  és a  várakozási idő
   alatt az  átadó  sportegye  sületben  versenyezhet.    Az
   észrevételező szerint az átigazolás megtagadása egyébként
   is kivételes.

   Az   Országos   Sporthivatal   elnöke   tájékoztatta   az
   Alkotmánybíróságot   arról,    hogy   az   igazolási   és
   átigazolási szabályok  módosítása  folyamatban  van.    A
   módosítás  eredményeként   az  átigazolási   szabályok  a
   sportági szakszövetségek  hatáskörébe tartoznak  majd, az
   új   központi    szabályozás   csak    a   sportolók   és
   sportegyesületek érdekeit  védő  garanciális  szabályokat
   állapít meg.

                              II.

   A sportolók  igazolásáról és átigazolásáról szóló 4/1988.
   ( V. 1. ) ÁISH  rendelkezés 8. §   (5)  bekezdésének  e )
   pontja   előírja,    hogy   az   átigazolási   kérelemnek
   tartalmaznia kell  az átadó  sportegyesület nyilatkozatát
   az   átigazoláshoz   való   hozzájárulásra   vagy   annak
   megtagadására vonatkozóan.   E szabály alól a rendelkezés
   kivételeket állapít  meg.    A  rendelkezés  17. §   (1)
   bekezdése szerint  ha a  sportoló átigazolásához az átadó
   sportegyesület    hozzájárulása     szükséges    és     a
   sportegyesület a  hozzájárulást nem  adta meg, a sportoló
   az átvevő  sportegyesületbe várakozási  idő eltelte  után
   igazolható át.   A  17. §  (2)   és   (3)   bekezdései  a
   várakozási idő  mértékét és  kezdő időpontját  határozzák
   meg,  (4)  bekezdése a sportolónak a várakozási idő alatt
   az   átadó    sportegyesületben   versenyzési,    illetve
   játékengedélyt  biztosít,   az   (5)   bekezdés  pedig  a
   válogatottban való  részvétel lehetőségét  szabályozza  a
   várakozási  idő  alatt.   A 17. §  (6)  bekezdése az  (5)
   bekezdésének a  7. §  (1)  bekezdése szerinti szerződéses
   sportolókra vonatkozó alkalmazását rendeli.

                             III.

   Az Alkotmánybíróság  az indítványt megvizsgálta és azt az
   alább   kifejtettek   szerint   alaposnak   találta:   Az
   indítványozók a sportolók igazolási, átigazolási, tehát a
   versenyzési,    illetve     játékengedélyére    vonatkozó
   nyilvántartásának létét  nem kifogásolták,  ezért azt  az
   Alkotmánybíróság nem vizsgálta.  Az indítványozók kérelme
   az átigazolásnak  arra a  szabályára irányult,  amely  az
   átadó  sportegyesület   hozzájárulása  nélkül   átigazoló
   sportoló számára egy éves várakozási időt ír elő.

   Az Alkotmány  54. §   (1)   bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaságban minden  embernek veleszületett joga van az
   emberi méltósághoz,  amelytől senkit sem lehet önkényesen
   megfosztani.  Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint ezen
   általános személyiségi  jog aspektusai  közé  tartozik  a
   személyiség szabad  kibontakoztatásához való  jog  és  az
   általános cselekvési  szabadság.   A sportoló  számára az
   Alkotmány  70/D. §   (2)   bekezdése  szerint  az  ország
   területén  élőket   megillető  általános  jog  mellett  a
   rendszeres testedzésre  vonatkozóan fontos  az  is,  hogy
   képességeit,   teljesítményét   másokkal   összemérhesse,
   versenyezhessen.

   Az  Alkotmány   63. §   (1)    bekezdésében  szabályozott
   egyesülési jog  alapján mindenkinek  joga van  a  törvény
   által  nem   tiltott  célra   létrehozott  szervezetekhez
   csatlakozni, így  az általa  választott  sportegyesületbe
   belépni, illetve  oda más  egyesületből átlépni.   Az  új
   egyesületben  kifejthető   tevékenységének   korlátozását
   jelenti az,  hogy átigazolási  hozzájárulás hiányában  az
   egy éves  úgynevezett várakozási  idő alatt a sportoló az
   általa választott  egyesület színeiben  nem, csak  a régi
   egyesülete keretében élhet versenyzési jogával.

   A sérelmezett szabállyal alapvetően elérni kívánt két cél
   a nemzetközi szabályoknak megfelelő, versenyzési, illetve
   játékjogosultság átlátható és nyilvántartható rendje és a
   gazdasági célszerűség  megvalósítható más eszközökkel is,
   így például  a sportolóval előzetesen kötött polgári jogi
   szerződéssel,  amely   az  észrevételező  által  említett
   polgári  jogi  alapelvnek  megfelelően  szabályozhatja  a
   sportoló és  a sportegyesület  jövőbeni kapcsolatát.    A
   szerződésben a  sportoló vállalhat olyan kötelezettséget,
   amely az  Alkotmányban biztosított  jogát  korlátozza  és
   ezen kötelezettségvállalása  a későbbiekben a polgári jog
   szabályai szerint  minősül.   A  nemzetközi  sportéletben
   való részvételt  biztosító rend kialakítása tehát más, az
   Alkotmányt  nem   sértő  módon  is  megvalósítható.    Az
   észrevételező azon  érvének, hogy  az évközi átigazolások
   áttekinthetetlen  helyzetet  teremtenének,  ellentmond  a
   4/1988.  ( V. 1. )   ÁISH  rendelkezés   12. §-a,   amely
   hozzájárulás esetén a sportoló átigazolását az év bármely
   napján megengedi.

   Az Alkotmánybíróság  az alkotmányellenes  rendelkezéseket
   az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény
   ( AB tv. )   43. §     (4)    bekezdésében   szabályozott
   lehetőséggel élve  1991. január  1-i hatállyal  semmisíti
   meg, tekintettel a nyilvántartás átalakításához szükséges
   időre.

   Az Alkotmánybíróság  a  határozatát  az  AB  tv.  41. §-a
   alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                       Dr. Zlinszky János
                      előadó alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre          Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    27/1990. (XI. 22.)
    Date of the decision:
    .
    11/07/1990
    .
    .