English
Hungarian
Ügyszám:
.
213/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/2000. (X. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/241
.
A döntés kelte: Budapest, 10/24/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára    és   megsemmisítésére    valamint
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  vizsgálatára
   irányuló  indítvány  alapján — Dr.  Bagi  István,  Dr.  Erdei
   Árpád,  Dr.  Harmathy  Attila,  Dr.  Németh  János,  és   Dr.
   Tersztyánszkyné     dr.     Vasadi     Éva     alkotmánybírók
   különvéleményeivel — meghozta az alábbi

                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  korlátozottan
   cselekvőképes  betegek  egészségügyi  ellátással  kapcsolatos
   önrendelkezési  jogának (a beleegyezés  és  a  visszautasítás
   jogának)  a  cselekvőképtelen betegekkel  azonos  korlátozása
   sérti az Alkotmány 54. § (1) bekezdését.

   Az  Alkotmánybíróság ezért az egészségügyről szóló 1997.  évi
   CLIV.   törvény   16.   §   (2)  bekezdéséből   az   "illetve
   korlátozottan cselekvőképes" szövegrészt 2001. december 31-ei
   hatállyal megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  Országgyűlés
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett  elő
   azáltal,  hogy  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi   CLIV.
   törvényben   a   pszichiátriai  betegekre   vonatkozóan   nem
   szabályozta  az  Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdése   szerinti
   személyes szabadságot — ezen belül a mozgásszabadságot  is  —
   súlyosan   korlátozó  módszerek  (eljárások)   alkalmazásának
   jogszabályi  feltételeit, és ezáltal nem  biztosította  kellő
   mértékben az Alkotmány 54. § (2) bekezdésébe foglalt  tilalom
   érvényesülését.
   Az  Alkotmánybíróság  ezért felhívja az  Országgyűlést,  hogy
   szabályozási  kötelezettségének 2001. december  31-ig  tegyen
   eleget.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről  szóló  1997.  évi
   CLIV. törvény 12. § (1) bekezdése, 16. § (4) bekezdése, 17. §
   (2) bekezdése, 20. § (1) bekezdése, 21. § (2)-(3) bekezdései,
   190. § c) pontja, 191. § (1) bekezdése, 192. § (1) bekezdése,
   196. § b) pontja, 197. § (8) bekezdése, 199. § (1) és (4)-(5)
   bekezdései,  200.  § (1) bekezdése és 201.  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről  szóló  1997.  évi
   CLIV.  törvény  201.  §  (9)  bekezdésének  megváltoztatására
   irányuló kérelmet visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  az egészségügyről  szóló  1997.  évi
    CLIV.  törvénynek  (a továbbiakban: Eütv.) a cselekvőképtelen
    illetve  korlátozottan cselekvőképes, továbbá a pszichiátriai
    betegek     gyógykezelésével    kapcsolatos     rendelkezései
    alkotmányossági vizsgálata tárgyában több indítvány érkezett.
    Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette  és  egy
    eljárásban bírálta el.

    1.  Az  egyik indítványozó szerint az Eütv. 21. § (2) és  (3)
    bekezdése  az  Alkotmány több rendelkezésével is  ellentétes,
    mivel  lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben a  kezelőorvos
    az indokolt orvosi ellátások megtételére, illetve a szükséges
    beavatkozások     elvégzésére    vonatkozó     kötelezettsége
    teljesítése  érdekében  a  rendőrhatóság  közreműködését   is
    igénybe   vegye.  Az  indítványozó  álláspontja   szerint   a
    megtámadott rendelkezés ellentétben áll az Alkotmány 8. § (1)
    bekezdésében megfogalmazott, az alapjogok védelmére vonatkozó
    rendelkezéssel,    az    Alkotmány   70/A.    §-a    szerinti
    diszkrimináció-tilalommal, az 54. § (1)  bekezdésébe  foglalt
    emberi  méltósághoz  való  joggal,  illetve  a  (2)  bekezdés
    szerinti  kínzás,  kegyetlen, embertelen,  megalázó  bánásmód
    tilalmával,  továbbá az Alkotmány 55. § (1)  bekezdése  által
    deklarált  személyes  szabadsághoz való  joggal,  valamint  a
    70/D.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  egészséghez   való
    joggal.

    2.  A  másik  indítványozó az Eütv. 192.  §-ának  vizsgálatát
    kérte.   E  rendelkezés  a  pszichiátriai  betegek  személyes
    szabadsága   korlátozásának   szabályait   tartalmazza.    Az
    indítványozó véleménye szerint sérti az Alkotmány 54.  §  (1)
    bekezdésébe foglalt emberi méltósághoz való jogot, és az  55.
    §  (1)  bekezdése szerinti személyes szabadsághoz való jogot,
    hogy  az Eütv. 192. §-a "nem definiálja pontosan a korlátozás
    módjait,  ezért  nem zárja ki az olyan eszközök  használatát,
    amelyek  alkalmazása megsérti az Alkotmányt". Az indítványozó
    kifogásolta  továbbá,  hogy a veszélyeztető  és  a  közvetlen
    veszélyeztető  magatartás  alapján  egyaránt  megfosztható  a
    beteg személyes szabadságától. Az indítványozó hivatkozott az
    Eütv.   fenti  rendelkezéséhez  kapcsolódó  indokolásra   is,
    amelyben    megjelenik   az   ún.   hálóságy   alkalmazásának
    lehetősége.   Véleménye  szerint  a  hálóságy   a   személyes
    szabadság  korlátozásának legmegalázóbb eszköze ("abban  csak
    felülni  van  hely, felállni már nem, ajtaját kívülről  lakat
    zárja"). Az indítványozó végül arra a következtetésre jutott,
    hogy   "természetesen   néha  szükség   lehet   a   különféle
    korlátozásokra,   de  az  alkotmányosság   csak   úgy   lehet
    biztosított,  ha  pontosan  meg van  határozva,  hogy  milyen
    korlátozásokról lehet szó".

    Ez   az   indítvány   —  tartalma  alapján   —   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányult.

    3.  Az  indítványozó  később  újabb  beadványt  nyújtott  be,
    amelyben kérte az Eütv. több — részben a cselekvőképtelen  és
    a  korlátozottan cselekvőképes betegekre vonatkozó, részben a
    pszichiátriai betegek gyógykezelésére és gondozására irányadó
    X.    fejezete    —   rendelkezésének   a   vizsgálatát    és
    megsemmisítését.  Az indítványozó lényegében  három  probléma
    köré csoportosította érveit. Egyrészt a cselekvőképtelen és a
    korlátozottan cselekvőképes betegek esetében az  egészségügyi
    ellátás  során  hozott  döntésekbe  való  beleegyezés  és   a
    visszautasítás   jogának   terjedelmét   sérelmezte.    Ezzel
    kapcsolatban  az  indítványozó összevetette  az  Eütv.  és  a
    Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban:  Ptk.) rendelkezéseit, s arra a  megállapításra
    jutott,  hogy amíg "a Ptk. szerint igenis tehetnének érvényes
    jognyilatkozatot  (például  az ellátás  visszautasításáról)",
    addig  az  Eütv.  a  Ptk.-tól  szigorúbb  korlátot  állít   a
    döntésekbe való személyes részvétel tekintetében.
    Másrészt  vizsgálni kérte több alkotmányos tétel  alapján  az
    Eütv.  azon  rendelkezéseit is, amelyek a beteg veszélyeztető
    vagy   közvetlen  veszélyeztető  magatartása  miatt  lehetővé
    teszik  jogainak korlátozását. Az indítványozó harmadrészt  —
    főként   a   diszkrimináció  tilalmára   hivatkozva   —   azt
    kifogásolta, hogy a pszichiátriai betegek gyógykezelése során
    szabályozott  eljárásokban a bíróság nemperes eljárásban  jár
    el.   Az   indítványozó  szerint  a  pszichiátriai  betegekre
    vonatkozó   eljárás  nemperes  jellege  e  betegek  hátrányos
    megkülönböztetését eredményezi.
    Az  indítványozó  —  részleteiben — az  alábbi  rendelkezések
    vizsgálatát és megsemmisítését kérte:

    3.1. Álláspontja szerint az Eütv. 12. § (1) bekezdésének első
    mondatából az a szövegrész, amely nem biztosítja az intézmény
    elhagyásának  jogát, ha e joggal való élés  mások  életét  és
    testi  épségét veszélyezteti, ellentétes az Alkotmány 8.  §-a
    szerinti alapjogok védelmére, illetve alapjogok korlátozására
    vonatkozó rendelkezéssel, és diszkriminatív.

    3.2.   Az   Eütv.  16.  §-a  (2)-(5)  bekezdései  részletesen
    szabályozzák,  hogy a cselekvőképtelen illetve  korlátozottan
    cselekvőképes   betegek   helyett  mely   személyek,   milyen
    sorrendben  és terjedelemben gyakorolhatják a beleegyezés  és
    visszautasítás jogát. Az indítványozó álláspontja szerint  ez
    a    szabályozás    a   cselekvőképes   betegekre    irányadó
    rendelkezésekhez   képest   az   emberi   méltóságot   és   a
    diszkrimináció tilalmát sértő alapjog-korlátozásnak  minősül.
    Az  indítványozó  kérte  az Eütv. 16.  §  (4)  bekezdés  első
    mondatából   az   "invazív"  szó   megsemmisítését   is.   Az
    indítványozó  véleménye  szerint a pszichiátriai  osztályokon
    alkalmazott   kezelések  nagy  része  nem   minősül   invazív
    beavatkozásnak,  ezért a cselekvőképtelen vagy  korlátozottan
    cselekvőképes   betegek   helyett   eljáró   személyek    nem
    nyilatkozhatnak   a   személyiségi   jogokat,   a   személyes
    szabadságot  és az emberi méltóságot sértő — tudatbefolyásoló
    gyógyszerek  által kiváltott — beavatkozásokkal kapcsolatban.
    Mindez  —  álláspontja szerint — sérti az Alkotmány 8.  §-át,
    54. §-át és a 70/A. § (1) bekezdését.

    3.3.  Az indítványozó megítélése szerint az Eütv. 17.  §  (2)
    bekezdése alkotmányellenesen korlátoz alapjogot, és ezért  az
    Alkotmány  8.  §-ába  ütközik. E  rendelkezés  szerint  nincs
    szükség  a  beteg beleegyezésére, ha a beavatkozás elmaradása
    mások  egészségét vagy testi épségét súlyosan  veszélyezteti,
    vagy ha a beteg közvetlen életveszélyben van. Az indítványozó
    kifejtette,  hogy  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság   az
    Alkotmány   alapján   még  rendkívüli  állapot   esetén   sem
    függeszthető  fel,  ezzel  szemben  a  vizsgált   rendelkezés
    alapján   a   lelkiismereti  vagy  vallási  okkal  ellentétes
    beavatkozás is elvégezhető.
    Lényegében ugyanezen indokok alapján kérte megsemmisíteni  az
    indítványozó  az  Eütv.  20. § (1)  bekezdéséből  a  "kivéve"
    kezdetű   szövegrészt.  E  szabály  a  cselekvőképes  betegre
    vonatkozóan  az ellátás visszautasítása jogát deklarálja,  de
    nem  teszi  lehetővé a visszautasítást, ha  annak  elmaradása
    mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

    3.4.  Az  Eütv. 190. § c) pontja szerint minden pszichiátriai
    beteg  jogosult arra, hogy pszichiátriai gyógykezelése  során
    korlátozó vagy kényszerítő intézkedés alkalmazására, valamint
    korlátozó  feltételek közötti elhelyezésére csak  feltétlenül
    indokolt  esetben,  önmaga vagy mások veszélyeztetése  esetén
    kerüljön  sor. E rendelkezés alkotmányosságát az indítványozó
    azon az alapon vitatta, hogy pusztán a veszélyeztetés alapján
    korlátoz  alapjogot az Alkotmány 55. § (1) bekezdése szerinti
    személyes szabadsághoz való jogot, illetve állítása szerint e
    rendelkezés a pszichiátriai betegeket — az Alkotmány 70/A. §-
    át sértő módon — hátrányosan érinti.

    3.5.  Az  indítványozó a fenti alkotmányos tételeken  túl  az
    emberi méltósághoz való jog szempontjából is sérelmezte, hogy
    a  pszichiátriai  betegek intézeti gyógykezelésének  bizonyos
    eseteiben   —  ha  a  beteg  veszélyeztető  vagy  közvetlenül
    veszélyeztető  magatartást tanúsít —  el  lehet  tekinteni  a
    beteg  beleegyezésétől. A megsemmisíteni kért rendelkezés  az
    Eütv. 191. § (1) bekezdésében található.

    3.6.  Az  indítványozó e kérelmében külön is megtámadta  a  —
    korábbi beadványában a hálóságy alkalmazásával összefüggésben
    megjelölt — Eütv. 192. § (1) bekezdését.

    3.7.   Az  Eütv.  196.  §  b)  pontja  lehetőséget  nyújt   a
    pszichiátriai   betegek   azonnali  intézeti   gyógykezelésbe
    vételére,  közvetlen  veszélyeztető  magatartás  esetén.   Az
    indítványozó szerint az intézeti gyógykezelésbe vételnek ez a
    formája diszkriminatív, továbbá az alapjogkorlátozás e  módja
    alkotmányellenes, a személyes szabadság jogát  és  az  emberi
    méltósághoz való jogot sérti. Az indítványozó kérelme —  ezen
    alkotmányos  tételek  alapján  —  kiterjedt  a  pszichiátriai
    betegek    sürgősségi   gyógykezelésére   vonatkozó   további
    szabályokra is. Az Eütv. 199. § (1) bekezdése kimondja: ha  a
    beteg  pszichés  állapota  vagy  szenvedélybetegsége  folytán
    tanúsít  közvetlen  veszélyeztető  magatartást,  és  ez  csak
    azonnali  intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható  el,  az
    azt  észlelő  orvos  —  akár a rendőrség  közreműködésével  —
    közvetlenül   intézkedik  a  beteg  pszichiátriai   intézetbe
    szállításáról. Az indítványozó ezzel kapcsolatban kifejtette,
    hogy  a  pszichés  állapot fogalma sehol sincs  meghatározva;
    "valamennyien  és  állandóan  valamilyen  pszichés  állapotba
    vagyunk".

    3.8.  A  fenti alkotmányos érvek alapján kérte megsemmisíteni
    az  indítványozó azt az Eütv. 197. § (8) bekezdésébe  foglalt
    rendelkezést  is, amely szerint az önkéntesen  felvett  beteg
    sem  bocsátható  el,  ha a gyógykezelése során  veszélyeztető
    vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.

    3.9.  Az  Eütv.  199. § (5) bekezdés szerint a bíróság  akkor
    rendeli  el  a sürgősséggel felvett beteg esetén  a  kötelező
    gyógykezelést,  ha  veszélyeztető  magatartást   tanúsít   és
    fennáll az intézeti gyógykezelés szükségessége. Az Eütv. 200.
    §  (1)  bekezdése  értelmében a bíróság a  kötelező  intézeti
    gyógykezelést  annál a betegnél rendeli el, aki veszélyeztető
    magatartást   tanúsít,   de  sürgősségi   gyógykezelése   nem
    indokolt.  Ilyenkor a beteg csak a bírósági döntést  követően
    kötelezhető   intézeti  gyógykezelésre.  Az  indítványozó   e
    rendelkezésekben   a   veszélyeztető   magatartások   alapján
    fennálló  személyes  szabadság alkotmányellenes  korlátozását
    vélte    felfedezni,   illetve   a   diszkrimináció   tilalom
    megsértését.

    3.10.  Az  Eütv.  a  sürgősségi gyógykezeléshez  kapcsolódóan
    kötelezővé  teszi,  hogy  a  beszállítás  indokoltságáról   a
    bíróság  72 órán belül döntsön. Az Eütv. 199. § (4) bekezdése
    a   bírósági   határozat   meghozataláig   szükséges   orvosi
    intézkedéseket  szabályozza. Ennek  keretében  úgy  fogalmaz,
    hogy  a  "szakmailag lehetséges mértékben és  módon"  kerülni
    kell  az  olyan  beavatkozásokat, amelynek hatására  a  beteg
    pszichés   állapotát  a  bíróság  nem  tudja  megítélni.   Az
    indítványozó  szerint az emberi méltóságot  sérti  és  egyben
    diszkriminatív,     hogy     tudatbefolyásoló     gyógyszerek
    alkalmazását a törvény ebben az esetben sem tiltja.

    3.11.  Végül az indítványozó — a bírósági eljárásra vonatkozó
    közös  eljárási  szabályok közül — a  az  Eütv.  201.  §  (1)
    bekezdésbe  foglalt  "nemperes"  szó  megsemmisítését  kérte.
    Álláspontja  szerint  a  nemperes  bírósági  eljárás  pusztán
    formai  biztosíték,  a  bíróságok  döntésüket  kizárólag   az
    intézet  vezetője és a kezelőorvos véleményére  alapozzák.  A
    pszichiátriai  betegekre  vonatkozó  bírósági   eljárás   így
    garanciák   nélkül,  a  szubjektív  veszélyeztető  magatartás
    fogalma  alapján  foszt  meg embereket cselekvőképességüktől,
    alapjogaiktól, és ezért diszkriminatív.
    Az  indítványozó  sérelmezte azt  is,  hogy  "bíróságnak  nem
    kötelező   dönteni  a  gondnokság  alá  helyezés   valamilyen
    formájáról"; e probléma megoldása érdekében az Eütv.  209.  §
    (9)      bekezdésének     megváltoztatását      kérte      az
    Alkotmánybíróságtól.

    4.  Az  Alkotmánybíróság az eljárás során — az indítványokkal
    kapcsolatos észrevételeik megtétele érdekében — megkereste az
    egészségügyi minisztert és a Magyar Pszichiátriai Társaságot.
                                 II.

    1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései szerint:

     8.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  elismeri   az   ember
    sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek
    tiszteletben   tartása   és  védelme   az   állam   elsőrendű
    kötelessége.
     (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
     (...)
     (4)  Rendkívüli  állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet
    idején az alapvető jogok gyakorlása — az 54-56. §-ban, az 57.
    §  (2)-(4)  bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69.  §-ban  és  a
    70/E.  §-ban  megállapított  alapvető  jogok  kivételével   —
    felfüggeszthető vagy korlátozható.
     
     54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
     (2)  Senkit  nem  lehet  kínzásnak,  kegyetlen,  embertelen,
    megalázó  elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és  különösen
    tilos  emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy  tudományos
    kísérletet végezni.
     
     55.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabadságra  és  a  személyi biztonságra,  senkit  sem  lehet
    szabadságától   másként,  mint  a  törvényben   meghatározott
    okokból   és  a  törvényben  meghatározott  eljárás   alapján
    megfosztani.
     
     60.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
     (2)   Ez   a   jog  magában  foglalja  a  vallás  vagy   más
    lelkiismereti   meggyőződés   szabad   megválasztását    vagy
    elfogadását,   és  azt  a  szabadságot,  hogy   vallását   és
    meggyőződését  mindenki  vallásos cselekmények,  szertartások
    végzése  útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal
    együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy
    kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.
     
     70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
     
     70/D.  §  (1)  A Magyar Köztársaság területén élőknek  joguk
    van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
     (2)  Ezt  a  jogot  a Magyar Köztársaság a munkavédelem,  az
    egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi     ellátás
    megszervezésével,  a  rendszeres  testedzés   biztosításával,
    valamint  az  épített  és a természetes környezet  védelmével
    valósítja meg.

    2. Az Eütv. indítványokkal érintett szabályai a
    következőképpen rendelkeznek:
                                 
                   Az intézmény elhagyásának joga
                                 
     12.  §  (1)  A betegnek joga van az egészségügyi  intézményt
    elhagyni,  amennyiben azzal mások testi  épségét,  egészségét
    nem   veszélyezteti.  E  jog  csak  törvényben  meghatározott
    esetekben korlátozható.
     (2)  A  beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak bejelenti,
    aki  ezt  a  tényt  a  beteg  egészségügyi  dokumentációjában
    feltünteti.
     (3)   Amennyiben   a   beteg   az  egészségügyi   intézményt
    bejelentés  nélkül  hagyja  el, a  kezelőorvos  ezt  a  beteg
    egészségügyi  dokumentációjában  feltünteti,  továbbá,  ha  a
    beteg  állapota indokolja, az intézmény elhagyásának tényéről
    értesíti az illetékes hatóságokat, valamint cselekvőképtelen,
    illetve  korlátozottan cselekvőképes beteg esetén a törvényes
    képviselőt.
     (...)
                    Az önrendelkezéshez való jog
     (...)
     16.  § (1) A cselekvőképes beteg — ha e törvény eltérően nem
    rendelkezik   —   közokiratban,   teljes   bizonyító    erejű
    magánokiratban  vagy — írásképtelensége  esetén  —  két  tanú
    együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
     a)  megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki  jogosult
    helyette  a  beleegyezés,  illetve  a  visszautasítás   jogát
    gyakorolni, illetve, akit a 13. § alapján tájékoztatni kell,
     b)  az a) pontban meghatározott személy megjelölésével  vagy
    anélkül  a  (2)  bekezdés  szerinti  személyek  közül  bárkit
    kizárhat  a beleegyezés és a visszautasítás jogának  helyette
    történő    gyakorlásából,   illetve   a   13.   §    szerinti
    tájékoztatásból.
     (2)    Amennyiben   a   beteg   cselekvőképtelen,    illetve
    korlátozottan  cselekvőképes és  nincs  az  (1)  bekezdés  a)
    pontja   alapján  nyilatkozattételre  jogosult   személy,   a
    beleegyezés  és  a visszautasítás jogának a  (4)  bekezdésben
    foglalt  korlátok közötti gyakorlására — az (1)  bekezdés  b)
    pontjában   foglaltak  figyelembevételével  —   a   megjelölt
    sorrendben az alábbi személyek jogosultak:
     a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
     b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
     ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
     bb) gyermeke, ennek hiányában
     bc) szülője, ennek hiányában
     bd) testvére, ennek hiányában
     be) nagyszülője, ennek hiányában
     bf) unokája;
     c)  a  b)  pontban  megjelölt  hozzátartozója  hiányában   a
    beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes
     ca) gyermeke, ennek hiányában
     cb) szülője, ennek hiányában
     cc) testvére, ennek hiányában
     cd) nagyszülője, ennek hiányában
     ce) unokája.
     (3)  Az  egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes
    nyilatkozata  esetén  a beteg egészségi  állapotát  várhatóan
    legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.
     (4)  A  (2)  bekezdés  szerinti  személyek  nyilatkozata   —
    kizárólag  a  13. §-ban foglalt tájékoztatást  követően  —  a
    kezelőorvos  által javasolt invazív beavatkozásokhoz  történő
    beleegyezésre terjedhet ki. E nyilatkozat azonban — a  20.  §
    (3)  bekezdése  szerinti eset kivételével — a  beavatkozással
    fölmerülő  kockázatoktól eltekintve nem érintheti hátrányosan
    a  beteg  egészségi  állapotát, így  különösen  nem  vezethet
    súlyos vagy maradandó egészségkárosodásához. A nyilatkozatról
    a    beteget   cselekvőképessé   válását   követően   azonnal
    tájékoztatni kell.
     (5)  Az  egészségügyi ellátással kapcsolatos  döntésekben  a
    cselekvőképtelen,  illetve korlátozottan cselekvőképes  beteg
    véleményét  a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe  kell
    venni  abban  az  esetben  is, ha a  beleegyezés,  illetve  a
    visszautasítás   jogát  a  (2)  bekezdés   szerinti   személy
    gyakorolja.
     17.  §  (1)  A  beteg beavatkozásokba történő  beleegyezését
    vélelmezni  kell, ha a beteg egészségi állapota következtében
    beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és
     a)   a  16.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  személy
    nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
     b)  invazív  beavatkozások esetén akkor,  ha  a  16.  §  (1)
    bekezdés  a)  pontja  vagy  a 16. §  (2)  bekezdése  szerinti
    személy  nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna  és  a
    beavatkozás   késedelmes   elvégzése   a   beteg    egészségi
    állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.
     (2)  A  beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben,
    ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása
     a)  mások  —  ideértve a 24. hetet betöltött magzatot  is  —
    egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá
     b)  ha  — a 20-23. §-okra is figyelemmel — a beteg közvetlen
    életveszélyben van.
     (...)
                                 
                 Az ellátás visszautasításának joga
                                 
     20.  § (1) A cselekvőképes beteget — a (2)-(3) bekezdésekben
    foglaltakra tekintettel, illetőleg a (6) bekezdésben  foglalt
    eset  kivételével  —  megilleti az ellátás visszautasításának
    joga,  kivéve,  ha annak elmaradása mások életét  vagy  testi
    épségét veszélyeztetné.
     (2)  A  beteg  minden  olyan ellátást,  amelynek  elmaradása
    esetén  egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó
    károsodás  következne  be,  csak  közokiratban  vagy   teljes
    bizonyító   erejű  magánokiratban,  illetve  írásképtelensége
    esetén  két  tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza.  Ez
    utóbbi    esetben    a   visszautasítást   az    egészségügyi
    dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk  aláírásukkal
    hitelesítenek.
     (3)  A  betegség  természetes lefolyását  lehetővé  téve  az
    életfenntartó  vagy  életmentő beavatkozás  visszautasítására
    csak  abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos
    betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása
    szerint  rövid  időn  belül — megfelelő egészségügyi  ellátás
    mellett   is   —   halálhoz  vezet  és  gyógyíthatatlan.   Az
    életfenntartó,  illetve életmentő beavatkozás visszautasítása
    a   (2)   bekezdés  szerinti  alaki  előírások   betartásával
    történhet.
     (...)
     
     21.  §  (1)  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes
    beteg  esetén  a  20.  § (2) bekezdése szerinti  ellátás  nem
    utasítható vissza.
     (2)    Amennyiben    cselekvőképtelen    és    korlátozottan
    cselekvőképes  beteg  esetén a 20. § (3)  bekezdése  szerinti
    ellátás   visszautasítására  kerül   sor,   az   egészségügyi
    szolgáltató  keresetet  indít a  beleegyezés  bíróság  általi
    pótlása  iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának
    meghozataláig  köteles  a  beteg  egészségi  állapota   által
    indokolt ellátások megtételére. Közvetlen életveszély  esetén
    a     szükséges    beavatkozások    elvégzéséhez     bírósági
    nyilatkozatpótlásra nincs szükség.
     (3)  A  kezelőorvos a (2) bekezdésben foglalt kötelezettsége
    teljesítése  érdekében — szükség esetén —  igénybe  veheti  a
    rendőrhatóság közreműködését.
     (4)  A  (2)  bekezdésben meghatározott nyilatkozat pótlására
    irányuló  eljárás  során a bíróság nemperes eljárásban  soron
    kívül  jár  el.  Az  eljárás  tárgyi  költségmentes.   Ha   e
    törvényből,  illetve az eljárás nemperes jellegéből  más  nem
    következik,  a bírósági eljárásban a Polgári perrendtartásról
    szóló  1952.  évi  III. törvény szabályait  kell  megfelelően
    alkalmazni.
                                 
      Pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó különös szabályok
     (...)
     190. § Minden pszichiátriai beteg jogosult arra, hogy
     (...)
     c)   pszichiátriai   gyógykezelése  során   korlátozó   vagy
    kényszerítő  intézkedés  alkalmazására,  valamint   korlátozó
    feltételek  közötti  elhelyezésére csak feltétlenül  indokolt
    esetben, önmaga vagy mások veszélyeztetése esetén
    kerüljön sor.
     191.  §  (1)  A  pszichiátriai  beteg  gyógykezeléshez  való
    beleegyezésére  az  általános szabályok az irányadók  (15-19.
    §).  A  196. § b) és c) pontja alapján kezelt beteg  esetében
    addig,   ameddig  a  beteg  veszélyeztető  vagy   közvetlenül
    veszélyeztető magatartást tanúsít, el lehet tekinteni a beteg
    beleegyezésétől,  de  a  tájékoztatást  ilyen  esetben  is  a
    lehetőséghez képest meg kell kísérelni.
     (...)
     192.  §  (1)  Személyes szabadságában bármely módon  csak  a
    veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartású  beteg
    korlátozható.  A  korlátozás csak  addig  tarthat,  illetőleg
    olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához
    feltétlenül szükséges.
     (2)  A  korlátozás elrendelésére és módjára a 10. §  (4)-(5)
    bekezdése   az   irányadó.   A   korlátozásról   az    orvost
    haladéktalanul értesíteni kell, akinek 2 órán belül azt  jóvá
    kell  hagynia.  Ennek hiányában a korlátozást  haladéktalanul
    meg kell szüntetni.
                                 
            Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
                                 
     196.   §   Pszichiátriai  betegek  intézeti   gyógykezelésbe
    vételének
     a)  a  beteg  beleegyezésével vagy a 16. § (1)-(2)  bekezdés
    szerinti   személy   kérelmére  (a   továbbiakban:   önkéntes
    gyógykezelés),
     b)   azonnali   intézeti  gyógykezelést   szükségessé   tevő
    közvetlen  veszélyeztető magatartás esetén,  az  azt  észlelő
    orvos   intézkedése   alapján  (a  továbbiakban:   sürgősségi
    gyógykezelés),
     c)  a  bíróság  kötelező  intézeti  gyógykezelést  elrendelő
    határozata alapján (a továbbiakban: kötelező gyógykezelés)
    van helye.
                                 
                      Az önkéntes gyógykezelés
     197. §
     (...)
       (8)  Az önkéntesen felvett beteg nem bocsátható el,  ha  a
    gyógykezelés során veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető
    magatartást   tanúsít   és   emiatt   fennáll   az   intézeti
    gyógykezelés   szüksége.  Ekkor  a  199.  §-ban  szabályozott
    eljárást kell lefolytatni.
                                 
                                 
                       Sürgősségi gyógykezelés
                                 
     199.   §   (1)   Ha  a  beteg  pszichés  állapota,   illetve
    szenvedélybetegsége  következtében  közvetlen   veszélyeztető
    magatartást   tanúsít  és  ez  csak  azonnali   pszichiátriai
    intézeti  gyógykezelésbe vétellel hárítható  el,  az  észlelő
    orvos  közvetlenül intézkedik a beteg megfelelő pszichiátriai
    intézetbe  szállításáról.  A  beteg  beszállításához  szükség
    esetén a rendőrség közreműködik.
       (2)  A  beteg felvételét követően a pszichiátriai  intézet
    vezetője 24 órán belül a bíróság értesítésével kezdeményezi a
    beszállítás  indokoltságának  megállapítását  és  a  kötelező
    pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelését.
     (3)  A  bíróság  az értesítés kézhezvételétől  számított  72
    órán   belül   határozatot  hoz.  A   bíróság   határozatának
    meghozataláig a beteg ideiglenesen az intézetben tartható.
     (4)   A   határozat   meghozataláig  elsősorban   a   heveny
    veszélyeztető  magatartás  megszüntetésére   vagy   a   gyors
    állapotromlás  megelőzésére  kell  törekedni.  A   szakmailag
    lehetséges   mértékben  és  módon  kerülni  kell   az   olyan
    beavatkozások elvégzését, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a
    bíróság  a  személyes  meghallgatás során  a  beteg  pszichés
    állapotát  megítélje. Amennyiben erre mégis  sor  kerül,  azt
    részletesen dokumentálni és indokolni kell.
     (5)  A  bíróság a sürgősséggel felvett beteg esetében  akkor
    rendeli el a kötelező gyógykezelést, ha a beteg veszélyeztető
    magatartást  tanúsít  és  fennáll  az  intézeti  gyógykezelés
    szükségessége.
     (...)
                                 
                        Kötelező gyógykezelés
     
     200.  §  (1) A bíróság annak a betegnek a kötelező  intézeti
    gyógykezelését  rendeli  el, aki pszichiátriai  megbetegedése
    vagy    szenvedélybetegsége    következtében    veszélyeztető
    magatartást   tanúsít,   de  sürgősségi   gyógykezelése   nem
    indokolt.
     (...)
                                 
                      Közös eljárási szabályok
                                 
     201.  § (1) A bíróság az e fejezetben szabályozott eljárások
    során nemperes eljárásban jár el. Ha e törvényből, illetve az
    eljárás  nemperes jellegéből más nem következik,  a  bírósági
    eljárásban  a Polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi  III.
    törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. (...)
     
                                III.

    Az Alkotmánybíróság elsőként az Eütv. II. fejezetében foglalt
    —   a   betegek   jogait   és   kötelezettségeit   érintő   —
    rendelkezésekkel kapcsolatos indítványokat bírálta el.

    1.  Az  indítványozó az Eütv. 12. § (1), 17. § (2), és 20.  §
    (1)   bekezdéseiből  vizsgálni  kéri  az   egyes   betegjogok
    korlátozásának  azon  okait,  amely  mások  életének,   testi
    épségének, egészségének veszélyeztetése alapján áll fenn.

    1.1.  Az  Eütv. 12. § (1) bekezdése a betegnek  az  intézmény
    elhagyásához való jogát deklarálja, "amennyiben  azzal  mások
    testi épségét, egészségét nem veszélyezteti". Az indítványozó
    e  rendelkezést  a személyes szabadság Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdésébe  foglalt jogának az Alkotmány 8. § (2)  bekezdése
    szerinti  sérelme,  illetve az Alkotmány 70/A.  §-ába  ütköző
    diszkriminatív volta miatt kéri megsemmisíteni.

    Az   Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdése  szerint   "A   Magyar
    Köztársaságban  mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és  a
    személyi biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként,
    mint  a  törvényben  meghatározott okokból  és  a  törvényben
    meghatározott     eljárás    alapján     megfosztani".     Az
    Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlatában az  Alkotmány  idézett
    rendelkezésében  rögzített "szabadság"  fogalmat  a  személyi
    szabadság alkotmányos megfogalmazásaként értelmezte. 74/1995.
    (XII. 15.) AB határozat. ABH 1995. 369., 372.

    Az Eütv. 12. § (1) bekezdésének az intézmény-elhagyási joggal
    kapcsolatos   szabálya   nem   szakítható   el   rendelkezési
    környezetétől.
    Az Eütv. 12. § (1) bekezdése mintegy alapelvi szinten rögzíti
    az   intézmény-elhagyási  jogot,  a  törvény   az   intézmény
    elhagyása  tekintetében két esetet szabályoz.  Egyrészt  azt,
    amikor  a  beteg  ezt  bejelenti kezelőorvosának  12.  §  (2)
    bekezdés, másrészt azt, amikor bejelentés nélkül hagyja el az
    egészségügyi intézményt 12. § (3) bekezdés. Tehát  a  törvény
    eleve  számol  az  intézményelhagyás  "rendkívüli"  módjával,
    azzal,  amikor  a  beteg úgy távozik, hogy elhatározását  nem
    közli a kezelőorvosával.

    Az Eütv. 12. §-ában foglalt szabályok alapján megállapítható,
    hogy  e  rendelkezések  nem a személyes szabadság  valamilyen
    fajta   kényszerrel  történő  elvonásáról  —   az   Alkotmány
    szóhasználata szerint megfosztásáról — szólnak. Az Eütv.  12.
    §  (1) bekezdése önmagában nem érinti az Alkotmány 55. §  (1)
    bekezdése  által  meghatározott  személyi  szabadságtól  való
    megfosztást,  mert  nem az egészségügyi intézményben  történő
    ottmaradás kikényszerítéséről rendelkezik. Az Eütv.  12.  §-a
    az   intézményelhagyáshoz   jogkövetkezményt   nem   fűz.   A
    bejelentés  nélkül eltávozott beteg esetében  is  csak  annyi
    kötelezettsége  van a kezelőorvosnak, hogy az  eltávozást  az
    egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni, és ha a beteg
    állapota   indokolja,  az  eltávozás  tényéről  értesíti   az
    illetékes   hatóságokat  Eütv.  12.  §   (3)   bekezdés.   Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdésével ezért nincs összefüggésben — és így  ellentétben
    sem — önmagában az a szabály, amely az intézmény elhagyásának
    törvényes módját csak abban az esetben teszi lehetővé,  ha  e
    joggal   való  élés  mások  testi  épségét,  egészségét   nem
    veszélyezteti.

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint nem áll e rendelkezés
    ellentétben az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével sem, hiszen
    a  beteg  jogainak az általános szabályoktól eltérő rendezése
    ésszerű  indokon  — mások jogainak védelmén  —  nyugszik.  Az
    Alkotmánybíróság  már  számos  határozatában  értelmezte   az
    Alkotmány  70/A. §-ának (1) bekezdését. Kialakult  gyakorlata
    szerint   az   Alkotmány  e  rendelkezését  a   jogegyenlőség
    általános   elvét   megfogalmazó  alkotmányi  követelményként
    értelmezte.  Kimondta,  hogy  az  Alkotmányban  meghatározott
    tilalom elsősorban az alkotmányos alapjogok tekintetében tett
    megkülönböztetésekre  terjed  ki;  abban  az  esetben,  ha  a
    megkülönböztetés  nem alapvető jog tekintetében  történt,  az
    eltérő  szabályozás  alkotmányellenessége  akkor  állapítható
    meg,  ha  az  az  emberi  méltósághoz való  jogot  sérti.  Az
    Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata során  ez  utóbbi  körben
    akkor   ítélte   alkotmányellenesnek  a  jogalanyok   közötti
    megkülönböztetést, ha a jogalkotó önkényesen,  ésszerű  indok
    nélkül  tett különbséget az azonos szabályozási kör alá  vont
    jogalanyok között. [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,
    48.;  21/1990.  (X.  4.)  AB  határozat,  ABH  1990,  77-78.;
    61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280-282.; 35/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 203.; 30/1997. (IV. 29.) AB
    határozat, ABH 1997, 138. stb.]

    Az  Alkotmánybíróság  ezért  az Eütv.  12.  §  (1)  bekezdése
    vonatkozásában  az  Alkotmány 55. § (1)  bekezdésének  és  az
    Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésének sérelmét nem  állapította
    meg,   az  Eütv.  12.  §  (1)  bekezdésének  megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

    1.2.  Az  Eütv.  17. § (2) bekezdése a) pontja szerint  nincs
    szükség  a  beteg beleegyezésére, ha a beavatkozás elmaradása
    mások  —  ideértve  a  24.  hetet  betöltött  magzatot  is  —
    egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti. A 20. §
    (1)  bekezdés értelmében a cselekvőképes betegnek az  ellátás
    visszautasítására  vonatkozó joga  korlát  alá  esik,  ha  az
    ellátás   elmaradása   mások  életét   vagy   testi   épségét
    veszélyeztetné.   Az  indítvány  tartalmából   kivehetően   e
    szabályok   az  Alkotmány  60.  §  (1)  bekezdésébe   foglalt
    lelkiismereti  és  vallásszabadsággal, illetve  az  alapjogok
    korlátozására  irányadó  8.  § (2) bekezdéssel  ellentétesek,
    mivel lehetetlenné teszik a gyógykezelés megtagadását vallási
    vagy lelkiismereti okokból.

    Az Alkotmánybíróság több döntésében foglalkozott az Alkotmány
    60.  §-ában  foglalt  alapjoggal.  A  4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozatában  —  többek  között  —  megállapította,  hogy  a
    vallásszabadság  szoros  összefüggését  az  emberi   méltóság
    jogával   akkor   is   figyelembe  kell   venni,   amikor   a
    vallásszabadság      másik     két     összetevőjéről,      a
    vallásgyakorlásról,    illetve   a    meggyőződés    szerinti
    cselekvésről van szó. Az általános személyiségi jogból  folyó
    cselekvési  szabadságnak különös súlyt ad, ha  a  személyiség
    lényegét  érintő  lelkiismereti vagy  vallási  meggyőződésből
    fakad  a cselekedet. (Ezt ismeri el pl. a fegyveres szolgálat
    megtagadásához  való jog.) (ABH 1993. 48.,  51.).  A  vallási
    vagy    lelkiismereti   meggyőződésből    adódó    cselekedet
    alkotmányos védelme felmerült más ügyek kapcsán  is,  pl.  az
    abortusz  elvégzését  megtagadó orvosok vonatkozásában  lásd:
    64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 297., 314-315..

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint a jelen  határozatban
    vizsgált   probléma  nem  azonosítható  a   fent   bemutatott
    alkotmányossági kérdésekkel. Mind az Eütv. 17. § (2) bekezdés
    a)  pontjában,  mind  a  20. § (1)  bekezdésében  foglalt  (a
    beleegyezés és a visszautasítás jogát érintő) korlátozás  oka
    mások  életének, egészségének, vagy testi épségének  védelme.
    Tehát  nem arról van szó, hogy a lelkiismereti meggyőződésből
    fakadó  cselekedetet a szabályozás nem részesíti  védelemben,
    hanem  arról,  hogy  a  meggyőződés szerinti  cselekedet  nem
    eredményezheti   mások   alapjogainak   (pl.   az    élethez,
    egészséghez  való  jognak) a megsértését. Az Alkotmánybíróság
    megítélése  szerint  az  egészségügyi ellátással  kapcsolatos
    döntésekbe    való    beleegyezés,   illetve    az    ellátás
    visszautasításának szükséges korlátjaként  elfogadható  mások
    életének, egészségének vagy testi épségének védelme. Az Eütv.-
    ben  meghatározott az a szabály, hogy ilyenkor — amíg  ez  az
    állapot  fennáll  —  a beteg e jogait nem  érvényesítheti,  a
    meggyőződésből   fakadó   cselekedet   arányos   korlátozását
    jelenti.
    Az  Eütv.  17.  §  (2) bekezdés a) pontja, és  a  20.  §  (1)
    bekezdése  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján  fennálló
    követelményeknek   az   Alkotmány   60.   §   (1)   bekezdése
    tekintetében megfelel, ezen alkotmányos rendelkezésekkel  nem
    áll  ellentétben. Az Alkotmány 8. § (4) bekezdésébe  foglalt,
    az  alapjogok  felfüggesztésére vonatkozó  rendelkezés  és  a
    jelen ügyben vizsgált szabály között pedig összefüggés nincs.

    2.   A  cselekvőképtelen  és  a  korlátozottan  cselekvőképes
    betegek  beleegyezési és visszautasítási jogával  kapcsolatos
    szabályokat  az  Eütv. 16. §-a tartalmazza.  Az  indítványozó
    etekintetben többirányú kérelmet terjesztett elő. Egyrészt az
    Eütv.  és  a  Ptk. viszonyában sérelmezte, hogy  az  Eütv.  a
    döntésekbe való személyes jellegű részvételt szűkebben  vonta
    meg,  mint ami a Ptk.-nak a cselekvőképtelen és korlátozottan
    cselekvőképes  személyekre irányadó szabályaiból  következne.
    Másrészt az Eütv. 16. § (4) bekezdéséből — amely a 16. §  (2)
    bekezdésre  utal  —  a  törvényes  képviselő  vagy  az   erre
    feljogosított más személy beleegyezési jogának terjedelmét is
    kifogásolta.  Az  Alkotmánybíróság —  az  indítványozó  által
    felvetett alkotmányossági problémák tartalmi elbírálásához  —
    szükségesnek  tartotta  az Eütv. 16. § (2)-(5)  bekezdéseinek
    átfogó vizsgálatát.

    2.1.  Az  Eütv. — az Alkotmány 54. § (1) bekezdésébe  foglalt
    emberi  méltósághoz való jogot érvényre juttató — garanciális
    rendelkezéseket  tartalmaz  a  betegek  önrendelkezési   joga
    tekintetében.  A  betegek önrendelkezési jogához  tartozik  —
    többek   között   —  az  egészségügyi  beavatkozásokba   való
    beleegyezés  és  az ellátás visszautasításának  joga  is.  Az
    Eütv.  15. § (3) bekezdése szerint a törvényben meghatározott
    kivételektől  eltekintve  bármely  egészségügyi   beavatkozás
    elvégzésének  egyben  feltétele is —  megfelelő  tájékoztatás
    után   —  a  beteg  beleegyezése.  Az  Eütv.  ezen  általános
    rendelkezésén   túl  további  szabályokat  is   tartalmaz   a
    beleegyezés jogának gyakorlására irányadóan, így pl. külön is
    nevesítve  azokat  az  eseteket, amikor írásbeli  beleegyezés
    szükséges  19. § (1) bekezdés, 159. § (1) bekezdés  e)  pont,
    illetve   egyes   esetekben  nyomatékosítja   a   beleegyezés
    fontosságát pl. a 129. § (2) bekezdése.

    Az  Eütv. a betegek önrendelkezési joga, így a beleegyezés és
    a   visszautasítás  joga  tekintetében  éles  határt  húz   a
    cselekvőképes  betegek,  és (velük szemben)  a  korlátozottan
    cselekvőképes,  illetve  cselekvőképtelen  betegek  közé.  Az
    Eütv.  lehetőséget  biztosít a cselekvőképes  beteg  számára,
    hogy  megnevezze  azt,  aki  helyette  a  beleegyezés  és   a
    visszautasítás  jogát gyakorolhatja 16.  §  (1)  bekezdés  a)
    pont,  illetve ki is zárhat bárkit a képviseletre  jogosultak
    közül    16.   §   (1)   bekezdés   b)   pont.   Az   ellátás
    visszautasításához  kapcsolódva  a  törvény  lehetővé   teszi
    továbbá,  hogy  a  cselekvőképes beteg  egyes  vizsgálatokat,
    beavatkozásokat  "már  előre"  visszautasítson  22.   §   (1)
    bekezdése, illetve megnevezhet olyan személyt, aki  az  egyes
    beavatkozások,   vizsgálatok  tekintetében  a  visszautasítás
    jogát  gyakorolhatja  22.  § (2) bekezdése.  Az  Eütv.  által
    intézményesített  ezen  lehetőségek a  cselekvőképes  beteget
    illetik   meg.  Amennyiben  a  beteg  cselekvőképtelen   vagy
    korlátozottan  cselekvőképes és nincs a  korábbi  megnevezése
    alapján  képviseletére  jogosult  személy,  akkor  a  törvény
    sorolja fel, hogy a beleegyezés és a visszautasítás jogát  ki
    gyakorolhatja, ki jogosult a képviseletre. Az Eütv. 16. § (2)
    bekezdését  értelmezendő, az (1) bekezdés a)  pontja  alapján
    nyilatkozattételre jogosult személy csak az  a  cselekvőképes
    személy lehet, akit a cselekvőképes beteg megnevezett.
    Az  Eütv.  16. §-a — amely a képviseletet általános érvénnyel
    rendezi — a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes
    beteget  egy  tekintet alá veszi abból  a  szempontból,  hogy
    maguk  sem  a  beleegyezés  sem a  visszautasítás  jogát  nem
    gyakorolhatják.  Amikor  a beleegyezés  és  a  visszautasítás
    jogának  gyakorlására jogosultakat a törvény  határozza  meg,
    maga a szabályozás intézményesíti más személy fellépését.

    A  törvényjavaslatnak  a  20-22.  §-okhoz  fűzött  indokolása
    értelmében:    "A    cselekvőképtelen   vagy    korlátozottan
    cselekvőképes beteg helyett annak önrendelkezési  jogát  vagy
    törvényes  képviselője  vagy  az  általa  erre  feljogosított
    személy   gyakorolja".   Az   önrendelkezési   jog   törvényi
    "átruházásáról"  nemcsak az indokolás szól, hanem  a  törvény
    normatív rendelkezése is: a betegjogok érvényesítéséről szóló
    28.  §  utolsó  mondata  szerint "e  rendelkezés  megfelelően
    alkalmazandó  az  önrendelkezési  jog  gyakorlására  jogosult
    egyéb személy vonatkozásában is".
    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az  önrendelkezési
    jog,  mint  az emberi méltóságból fakadó cselekvési autonómia
    kifejeződése személyhez kötött. Ettől különálló kérdés,  hogy
    a   jogi  szabályozás  az  önrendelkezési  jog  elé  bizonyos
    esetekben korlátot állít (feltételekhez köti vagy nem  ismeri
    el  el  annak  érvényesülését). Amikor az  egyéni  cselekvési
    autonómia  körébe  tartozóan  a jog  más  személy  fellépését
    intézményesíti,  nem  az önrendelkezési  jogot  "ruházza  át"
    másra.  A  "helyette történő joggyakorlás" az  önrendelkezési
    jog  egyidejű  törvényi korlátozása mellett  biztosít  másnak
    döntési  lehetőséget; az önrendelkezési jog "helyette történő
    gyakorlása"   —  a  személyiségtől  elválaszthatatlan   volta
    folytán  — fogalmilag kizárt. Alkotmányossági szempontból  az
    Eütv.   idézett  eseteiben  így  arról  van   szó,   hogy   a
    korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen betegek
    tekintetében  — míg ez az állapot fönnáll — az önrendelkezési
    jog érvényesülését a törvényi szabályozás nem teszi lehetővé,
    a   beteg   helyett  törvényes  képviselője,  vagy  az   erre
    feljogosított más személy jár el.

    A  korlátozottan  cselekvőképes, illetve  a  cselekvőképtelen
    betegeknek  —  a  beleegyezés és a visszautasítás  16.  §-ban
    szabályozott  jogával  kapcsolatban  —  a  döntésekben   való
    egyfajta  részvételt  az Eütv. 16. § (5) bekezdésébe  foglalt
    rendelkezés  biztosít. E szerint "az egészségügyi  ellátással
    kapcsolatos    döntésekben   a   cselekvőképtelen,    illetve
    korlátozottan  cselekvőképes beteg  véleményét  a  szakmailag
    lehetséges  mértékig figyelembe kell venni abban  az  esetben
    is,  ha a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát  a  (2)
    bekezdés  szerinti személy gyakorolja". Ez a szabály  mindkét
    személyi  körben  (tehát a korlátozottan cselekvőképes  és  a
    cselekvőképtelen    személyek    vonatkozásában     egyaránt)
    formálisan   elismeri  azt  a  lehetőséget,  hogy   a   beteg
    véleményére adott esetben figyelemmel kell lenni a róla szóló
    döntés   meghozatalakor.   E  “vélemény”   figyelembevételére
    vonatkozó törvényi előírás nem értelmezhető, ugyanis ebben  a
    személyi  körben  a  döntési  jognak  (a  beleegyezés  és   a
    visszautasítás jogának) a törvényes képviselőhöz vagy az erre
    feljogosított más személyhez telepítése az önrendelkezési jog
    teljes elvonását jelenti. Az Eütv. 16. § (2) bekezdésének  ez
    a megoldása ellehetetleníti az (5) bekezdésben megfogalmazott
    “vélemény” befolyásoló szerepét.
    Az Eütv. 13. § (5) bekezdése értelmében a cselekvőképtelen és
    a  korlátozottan cselekvőképes betegnek is joga van a korának
    és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz.
    E  szabályok  az  önrendelkezési jog  érdemi  érvényesítésére
    önmagukban nem elégségesek.

    Az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaságban  minden  embernek veleszületett  joga  van  az
    emberi  méltósághoz,  amelytől senkit  sem  lehet  önkényesen
    megfosztani.  Az  Alkotmánybíróság a  8/1990.  (IV.  23.)  AB
    határozatában  (ABH 1990. 42., 44-45.) majd az 57/1991.  (XI.
    8.)  AB határozatában kifejtette, hogy "az emberi méltósághoz
    való   jogot  az  ún.  'általános  személyiségi  jog'   egyik
    megfogalmazásának   tekinti.  Leszögezte,   hogy   a   modern
    alkotmányok,   illetve  az  alkotmánybírósági  gyakorlat   az
    általános személyiségi jogot különféle aspektusaival  nevezik
    meg:   pl.  a  személyiség  szabad  kibontakoztatásához  való
    jogként,   az   önrendelkezés  szabadságához  való   jogként,
    általános  cselekvési szabadságként, avagy  a  magánszférához
    való  jogként. Az általános személyiségi jog 'anyajog',  azaz
    olyan  szubszidiárius alapjog, amely az egyén  autonómiájának
    védelmére  szolgál,  ha  az  adott tényállásra  a  nevesített
    alapjogok   egyike   sem  alkalmazható.  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja  szerint az 'általános személyiségi  jog'  részét
    képezi  az önazonossághoz és önrendelkezéshez való  jog  is."
    (ABH 1991. 272. 279.)
    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az emberi méltósághoz
    való jog csak az emberi státusz meghatározójaként, az élethez
    való  joggal fennálló egységében abszolút és korlátozhatatlan
    [64/1991.  (XII.  17.) AB határozat, ABH  1991,  308,  312.].
    Anyajog  mivoltából levezetett egyes részjogai (mint  pl.  az
    önrendelkezéshez  és  a  személy  testi  integritásához  való
    jogok)  azonban  az  Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése  szerint
    bármely  más  alapjoghoz  hasonlóan  korlátozhatók.  75/1995.
    (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995. 376., 383.]
    Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az   egészségügyi
    ellátás  során  szükséges beavatkozásokba  való  beleegyezés,
    illetve   annak   visszautasítása   a   személyiségi    jogok
    gyakorlásától   elválaszthatatlan.   Alkotmányossági   kérdés
    ezért,   hogy   az   önrendelkezési  jog   Eütv.-be   foglalt
    korlátozása  szükséges-e és a korlátozás  arányban  áll-e  az
    elérni   kívánt   céllal.  Ez  az  alkotmányossági   probléma
    különösen  annak tükrében kíván alkotmánybírósági értékelést,
    hogy  a  törvény  az  egyéni cselekvési  autonómia  egyébként
    különböző   "fokozatú"   korlátait,  azaz   a   korlátozottan
    cselekvőképes   és   a   cselekvőképtelen   személyeket,    a
    személyiségi jogot érintő lényeges kérdésekben — az Eütv. 16.
    §  (2) bekezdése szerinti beleegyezés és visszautasítás  joga
    tekintetében — azonos módon kezeli.

    2.2.   Az   Eütv.  az  egészségügyi  ellátással   kapcsolatos
    nyilatkozatok   megtételéhez  szükséges   belátási   képesség
    vonatkozásában nem alkot önálló szabályokat, a "korlátozottan
    cselekvőképes",  vagy  a  "cselekvőképtelen"  fogalmakat  sem
    definiálja   a   törvény  alkalmazását   tekintve.   Mindezek
    hiányában, e fogalmak tartalmát illetően — értelemszerűen — a
    Ptk.  rendelkezései  irányadóak. A Ptk. a  maga  rendszerében
    megkülönbözteti  a fenti "állapotok" fennállását  annak  okai
    szerint;  így  a  korlátozottan  cselekvőképesség  fennállhat
    életkor  (Ptk.  12. §), és a bíróság által — ilyen  hatállyal
    történő  — gondokság alá helyezés alapján: elmebeli  állapot,
    szellemi fogyatkozás, vagy valamilyen kóros szenvedély  miatt
    (Ptk. 13. §). Cselekvőképtelenség pedig az életkor (Ptk.  15.
    §)  valamint az elmebeli állapot, szellemi fogyatkozás miatti
    gondokság  alá  helyezés esetein túl (Ptk. 16. §)  fennállhat
    akkor  is, ha az adott személy olyan állapotban van, hogy  az
    ügyei   viteléhez   szükséges  belátási  képessége   teljesen
    hiányzik (Ptk. 17. §).
    A    Ptk.   szerint   a   korlátozott   cselekvőképesség   és
    cselekvőképtelenség között fokozatbeli különbség van. Míg  az
    előző  esetben  a  belátási képesség nagymértékben  csökkent,
    addig  az  utóbbi  esetben teljesen  hiányzik.  A  bíróság  a
    cselekvőképességet  korlátozó gondnokság alá  helyezheti  azt
    is,  akinek a belátási képessége nagymértékben, időszakonként
    visszatérően csökkent.

    A  Ptk.  a  korlátozottan cselekvőképes személy  rendelkezési
    jogát  —  egyéni  cselekvési autonómiáját —  bizonyos  körben
    elismeri:  a  törvényes  képviselő  közreműködése  nélkül  is
    megtehet  egyes jognyilatkozatokat. A Ptk. 85. § (1) bekezdés
    második mondata szerint a korlátozottan cselekvőképes személy
    a  személyhez  fűződő jogai védelmében maga is  felléphet.  A
    Ptk.  219.  § (1) bekezdés értelmében cselekvőképes  személyt
    korlátozottan  cselekvőképes személy is képviselhet,  a  Ptk.
    624.   §   (2)   bekezdése  alapján  pedig  a   korlátozottan
    cselekvőképes    személy    csak   közvégrendeletet    tehet;
    végrendelete   érvényességéhez  sem  a  törvényes   képviselő
    hozzájárulása, sem a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.
    A  Ptk. fenti rendelkezéseiből kitűnik, hogy lehet a törvényi
    szabályozás  által  az  önrendelkezési  jog  korlátozását  (a
    belátási     képesség     különböző    fokozatai     szerint)
    differenciálni,  és megvalósítható a korlátozás  arányosítása
    is  a  különböző jognyilatkozatok sajátosságaihoz  igazodóan.
    Látható,  hogy  a  Ptk. szerinti önálló jognyilatkozatok  egy
    része  épp a korlátozottan cselekvőképes személy személyiségi
    jogainak  —  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséből  fakadó
    jogoknak az — érvényesítésével kapcsolatosak. A korlátozottan
    cselekvőképes személy e jognyilatkozatokat személyesen teheti
    meg,   azokhoz   senki   másnak  a  hozzájárulása   (előzetes
    beleegyezése, vagy jóváhagyása) nem szükséges.

    Az  Alkotmánybíróság döntése kialakításánál figyelembe  vette
    továbbá,   hogy   a   terhesség-megszakítás,   mint    orvosi
    beavatkozás  tekintetében — nem érintve  e  helyen  annak  az
    élethez  való joggal kapcsolatos problémáit — a magzati  élet
    védelméről  szóló  1992. évi LXXIX. törvény (a  továbbiakban:
    Magzatvédelmi  Törvény) a cselekvőképtelen és a korlátozottan
    cselekvőképes  személyekre vonatkozóan,  a  Ptk.-hoz  hasonló
    módon szintén differenciáltan szabályoz. A 8. § (3) bekezdése
    szerint  a  cselekvőképtelen személy  terhesség-megszakításra
    vonatkozó  kérelmét nevében a törvényes képviselője terjeszti
    elő,   viszont  a  korlátozottan  cselekvőképes   személyekre
    irányadóan a 8. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az ilyen
    személy     nyilatkozatának     érvényességéhez     törvényes
    képviselőjének  a  terhesség-megszakítási kérelmet  tudomásul
    vevő nyilatkozata szükséges. Tehát a Magzatvédelmi Törvény  a
    Ptk.   rendelkezései  alapján  differenciál  a  korlátozottan
    cselekvőképes  és  a  cselekvőképtelen  személyek  között.  A
    cselekvőképtelen  személy tekintetében az  önálló  kérelmezés
    lehetőségét  nem  ismeri el, a kérelmet nevében  a  törvényes
    képviselő  terjesztheti elő. Elismeri viszont a korlátozottan
    cselekvőképes személy önálló kérelmezési lehetőségét (tehát a
    döntés  meghozatalában  való  személyes  részvételt),   amely
    nyilatkozat   érvényességéhez  kell  a  törvényes   képviselő
    tudomásulvétele.  A Ptk.-val való összhang  szükségességét  a
    Magzatvédelmi Törvény indokolása kifejezetten tartalmazza is.

    Az  Eütv. hasonló különbséget az intézmény elhagyásának  joga
    tekintetében  tesz, amennyiben csak a cselekvőképtelen  beteg
    esetén válik kötelezővé a törvényes képviselő egyetértése 12.
    §  (5)  bekezdés, továbbá az iratbetekintési  jog  gyakorlása
    vonatkozásában  24. § (6) bekezdés, illetve  az  Eütv.  —  az
    1999.  évi LXXI. törvény 17. §-ával módosított — 211.  §  (1)
    bekezdése  alapján.  Az Eütv. jelenleg hatályos  211.  §  (1)
    bekezdése  szerint  a  korlátozottan  cselekvőképes   személy
    halála  esetére, szerv vagy szövet átültetése ellen tiltakozó
    nyilatkozatot  törvényes képviselőjének közreműködése  nélkül
    is  tehet. Ezek a rendelkezések az egészségügyi ellátás során
    hozandó  döntésekbe való beleegyezés és visszautasítás  jogát
    nyilvánvalóan  nem  érintik,  de  megjelenítik  azt,  hogy  a
    cselekvőképtelen  és  a  korlátozottan cselekvőképes  betegek
    közötti   differenciálás  esetekhez  igazodóan  —  az   Eütv.
    szabályozási   koncepcióján  belül  is   —   lehetséges,   és
    szükséges.

    Az   Eütv.   16.   §  (2)  bekezdése  a  beleegyezés   és   a
    visszautasítás  jogának szabályozása során —  a  személyiségi
    jogokat  érintő cselekvési autonómia szempontjából — azonosan
    korlátozza    a    személyes   fellépést   a    korlátozottan
    cselekvőképes  és  a cselekvőképtelen betegek  vonatkozásában
    egyaránt.  A  Ptk.  szerint  a  személyiségi  jogai   védelme
    érdekében  a  korlátozottan cselekvőképes személy személyesen
    is  felléphet. Lényeges szempont továbbá, hogy a Ptk. alapján
    (de  a  Magzatvédelmi  Törvény szerint  is)  a  korlátozottan
    cselekvőképes  személy jognyilatkozatának  érvényességéhez  a
    törvényes  képviselő beleegyezése, vagy utólagos  jóváhagyása
    kell,  ezzel  szemben  az  Eütv. értelmében  a  korlátozottan
    cselekvőképes  beteg helyett a törvényes  képviselő  vagy  az
    erre feljogosított más személy nyilatkozik.

    2.3.  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint alkotmányellenes
    az   a   törvényi  szabályozás,  amely  azonosan  és  okainak
    tekintetbe  vétele  nélkül rendezi a  cselekvőképtelen  és  a
    korlátozottan    cselekvőképes   betegekre   vonatkozó,    az
    egészségügyi    ellátással   kapcsolatos    beleegyezés    és
    visszautasítás  jogát. A korlátozottan cselekvőképes  betegek
    tekintetében    az    önrendelkezési   jog   cselekvőképtelen
    betegekkel azonos korlátozása sérti az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdését.   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   a
    csökkent  belátási  képesség  alkotmányosan  indokolhatja  az
    egyén   cselekvési   autonómiájának  törvényi   korlátozását,
    viszont  a  korlátozásnak az Eütv.  16.  §  (2)  bekezdésében
    egységesen  —  és  a cselekvőképtelen betegekkel  azonosan  —
    intézményesített  módja, az elérni kívánt célhoz  képest  nem
    arányos. Az a törvényhozói cél, hogy a gyógykezelés során  az
    önálló    jognyilatkozatok   megtétele   megfelelő   belátási
    képességen alapuljon nem szükségképpen feltételezi azt,  hogy
    a  korlátozottan cselekvőképes személyek tekintetében  e  cél
    megvalósítása csak a beleegyezés és a visszautasítás  jogának
    teljes     korlátozásával    lehetséges.    A     korlátozott
    cselekvőképesség   fennállta   okainak   (pl.   az   életkor)
    figyelembevétele  épp  úgy az általános korlátozás  feloldása
    (enyhítése)  mellett  szól, mint az,  hogy  a  gyógykezelésre
    vonatkozó  döntési  képességet  meghatározhatja  a  különböző
    gyógykezelési  formák  sajátossága  is.  Az  Alkotmánybíróság
    megítélése  szerint  a  korlátozottan  cselekvőképes  betegek
    beleegyezési és visszautasítási jogát a cselekvőképtelen és a
    cselekvőképes    betegekre   vonatkozó   szabályok    közötti
    "tartományban" szükséges rendezni.
    Az    Alkotmánybíróság   tisztában   van   azzal,   hogy    a
    cselekvőképességet  érintő gondokság  alá  helyezésnek  adott
    esetben  garanciális jelentősége van a beteg  jogai,  érdekei
    védelme  érdekében.  E  mellett hasonló  jelentősége  van  az
    arányok  megtalálásának  a tekintetben,  hogy  a  törvény  ne
    korlátozza általános érvénnyel a személyes fellépést  azokban
    az  esetekben,  amikor  a  személyiségi  jogok  gyakorlásának
    alkotmányos korlátai azt nem indokolják.

    Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi  továbbá,   hogy   a   beteg
    véleményének figyelembe vételét előíró, az Eütv.  16.  §  (5)
    bekezdésében  szereplő szabály — mivel a betegnek  a  törvény
    16.  §  (2)  bekezdése  alapján döntési  joga  nincs,  azt  a
    törvényes   képviselő  gyakorolja  —   nem   oldja   fel   az
    alkotmányellenes   helyzetet.  A  jogalkalmazói   gyakorlatra
    hárítható   döntési  felelősségnek  is  határozott   törvényi
    rendelkezésen  kell  alapulnia. Az  alkotmányossági  probléma
    lényege   azonban   a   korlátozottan   cselekvőképes   beteg
    beleegyezési  és  visszautasítási jogának  az  elérni  kívánt
    célhoz képest történő aránytalan korlátozása. A törvény a 16.
    §  (5)  bekezdésében szabályozott esetkörben sem  biztosított
    jogi   garanciákat  a  korlátozottan  cselekvőképes   betegek
    véleményének   —   indokolt   esetben   történő   —    érdemi
    érvényesülésére.    Ezáltal    lényegében     bezárult     az
    önrendelkezési   jog   meghatározott   feltételek    szerinti
    érvényesíthetőségének (a korlátozottan cselekvőképes  személy
    esetében a jogrendszer által egyébként elismert) lehetősége.

    2.4.  Az Alkotmánybíróság döntése meghozatalakor az Alkotmány
    54.    §   (1)   bekezdéséből   eredő   önrendelkezési    jog
    érvényesíthetősége  kapcsán figyelembe vette  a  következőket
    is:

    Az   ENSZ   Egészségügyi   Világszervezete   keretei   között
    elfogadott    Nyilatkozat   a   betegjogok    előmozdításáról
    (Amszterdam, 1994. március) 3.5. pontja előírja, hogy “amikor
    szükség  van törvényes képviselő beleegyezésére, a beteget  —
    akár    kiskorú,   akár   felnőtt   —   ,   amennyire    csak
    felfogóképessége engedi, be kell vonni a döntési folyamatba.”
    Az   Európa  Tanács  Bioetikai  Konvenciója  (Oviedo,   1997.
    április) 6. cikke kifejezetten csak a “beleegyezési képesség”
    hiánya esetén engedi meg, hogy ne a beteg, hanem helyette más
    döntsön kezelésével kapcsolatban.
    Az  Európa Tanács ajánlása a cselekvőképtelen nagykorúak jogi
    védelméről  (No.  R.  99.4.) úgy  rendelkezik,  hogy  a  jogi
    környezetnek   “kellően   rugalmasnak   kell   lennie   annak
    irdekében, hogy a belátási képesség különböző fokozatainak és
    az  eltérő  helyzeteknek megfelelő választ tegyen  lehetővé.”
    (2.  alapelv 1. pont) Az ajánlás emellett megfogalmazza, hogy
    “az  alkalmazott  intézkedés  nem  járhat  automatikusan   az
    érintett  (...)  gyógykezelésbe történő  beleegyezés  vagy  a
    visszautasítás jogának megvonásával”. (3. alapelv 2. pont)

    A  nemzetközi  tendenciák  alapján  megállapítható,  hogy  az
    egészségügyi    ellátás   során   az    önrendelkezési    jog
    érvényesíthetősége  kiemelt hangsúlyt  kap,  a  "beleegyezési
    képesség"  vagy  a "döntéshozatali képesség" fogalmai  önálló
    tartalommal  bírnak.  Az  Eütv.  vizsgált  szabályai  a  Ptk.
    fogalmaihoz igazodnak, ezért az Alkotmánybíróságnak — a  fent
    bemutatottak  szerint  — elsősorban ebben  az  összefüggésben
    kellett  a döntését megalapoznia. Ez ad ugyanis tartalmat  az
    Eütv.   16.   §   (2)   bekezdésének,  és   minden   más,   a
    cselekvőképességgel összefüggő rendelkezésének.(Nem  hagyható
    azonban   figyelmen   kívül,   hogy   a   Ptk.-ban   szereplő
    cselekvőképesség  fogalmát  "az  ügyei  viteléhez   szükséges
    belátási képesség" meghatározását eredendően és elsősorban  a
    vagyonjogi nyilatkozatok érvényességi feltételeként  alkották
    meg.  E  fogalomrendszer más jogágakba  történő  átvétele  az
    adott  terület sajátosságainak feltétlen figyelembe-vételével
    történhet.

    2.5.  Az  Alkotmánybíróság  a 2.1.-2.4.  pontokban  kifejtett
    indokok  alapján  megállapította, hogy az  Eütv.  16.  §  (2)
    bekezdésében,   az   "illetve  korlátozottan   cselekvőképes"
    szövegrész alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság az Eütv. 16.
    §  (2)  bekezdését  a  jövőre  nézve,  2001.  december  31-ei
    hatállyal   semmisítette  meg,  kellő   időt   biztosítva   a
    törvényhozónak  arra,  hogy  a  korlátozottan   cselekvőképes
    betegek  gyógykezelését  érintően  új  szabályokat  alkosson,
    meghatározza    a    korlátozottan   cselekvőképes    betegek
    önrendelkezési    jogának    érvényesülésével     kapcsolatos
    szabályokat  a cselekvőképtelen és a cselekvőképes  betegekre
    irányadó  rendelkezések  között. Ennek  során  a  korlátozott
    cselekvőképesség  fennálltának Ptk.-ban  meghatározott  okai,
    és/vagy  a  különböző  gyógykezelési  módok  figyelembevétele
    egyaránt  szempont  lehet, de az Alkotmánybíróság  határozata
    nyomán  a  jogalkotó  dönthet úgy is, hogy  a  gyógykezelésre
    vonatkozó  döntési képesség tekintetében az Eütv.-ben  önálló
    fogalmi-és garancia rendszert dolgoz ki.

    Az  Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy  az  Eütv.
    több rendelkezésében is utal a 16. § (2) bekezdésére, illetve
    azzal,  hogy  bizonyos jogok gyakorlását csak a cselekvőképes
    betegek  számára  teszi  lehetővé, lényegében  a  16.  §  (2)
    bekezdésével  azonos szabályozást ad. Az Alkotmánybíróság  az
    Eütv.  16.  §  (2) bekezdésébe foglalt "illetve korlátozottan
    cselekvőképes" szövegrész megsemmisítésén túl —  az  elbírált
    problémakörrel összefüggésben — más szabályok megsemmisítését
    nem tartotta indokoltnak az alábbiak miatt:

    a)  Az  Eütv.  16.  § (2) bekezdésére utalás  a  törvény  egy
    részében kizárólag a cselekvőképtelen betegeket érinti (11. §
    (3) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 24. § (6) bekezdése),  az
    Alkotmánybíróság  e  határozatában  az  alkotmányellenességet
    csak  a  korlátozottan cselekvőképes személyekre  vonatkozóan
    állapította meg.

    b)  Az  Eütv.  16.  §  (5)  bekezdésébe  foglalt,  pusztán  a
    "vélemény" figyelembevételét előíró szabály arra az esetkörre
    szorítkozik, ha a beleegyezés vagy a visszautasítás  jogát  a
    16. § (2) bekezdése szerinti személy gyakorolja. Amennyiben a
    korlátozottan cselekvőképes személy az önrendelkezési jogát —
    a  jogalkotó által meghozandó új szabályok alapján — bizonyos
    körben  személyesen gyakorolhatja, ezek az esetkörök  nemcsak
    fogalmilag,  hanem  technikailag  is  kiesnek  a  16.  §  (5)
    bekezdésének  hatálya  alól mivel a 16.  §  (2)  bekezdésében
    foglalt szabály a képviseletre vonatkozik.
    Ugyan  ezen összefüggés áll fenn az Eütv. 129. § (2) bekezdés
    a)  pont, 159. § (4) bekezdés d) pontja, és 160. §-a, 187.  §
    (2)  bekezdése  tekintetében  is.  Tehát  a  leendő  törvényi
    szabályok  által biztosított önálló döntési jog, a döntésekbe
    való személyes jellegű részvétel, önmagában kihat e szabályok
    alkalmazási  körére.  E rendelkezések  viszont  a  fönnmaradó
    esetekben továbbra is alkalmazhatóak.

    c) Az Eütv. 20.-23.-§-ai az ellátás visszautasítása speciális
    szabályait   határozzák  meg.  A  20.  §  (1)  bekezdés   úgy
    rendelkezik, hogy e jog a "cselekvőképes beteget" illeti meg.
    E rendelkezés (és az ebből következőek) valójában a 16. § (2)
    bekezdésében   megfogalmazott  szabályokhoz   igazodnak.   Az
    Alkotmánybíróság    e    határozat    rendelkező     részében
    megfogalmazta  azt  az  elvi  tételt,  hogy  a  korlátozottan
    cselekvőképes betegek beleegyezési és visszautasítási jogának
    a     cselekvőképtelen    betegekkel    azonos    korlátozása
    alkotmánysértő   és   a   törvény  szerkezetében   az   ezzel
    kapcsolatos  "központi" rendelkezést,  az  Eütv.  16.  §  (2)
    bekezdésének    jelölt    szövegrészét    megsemmisítette.(Az
    Alkotmánybíróság    mindezeken   túlmenően    nem    tartotta
    indokoltnak  a  megsemmisítés  kiterjesztését  a  20.  §  (1)
    bekezdésére, mivel az Alkotmánybíróság nem jogalkotó szerv, e
    rendelkezések   differenciált  alkalmazása  viszont   további
    törvényalkotást  igényel. Az Eütv.  20.  §  (1)  bekezdésének
    megsemmisítése ugyanis nemcsak a korlátozottan cselekvőképes,
    hanem  a cselekvőképtelen betegeket is érintené (mint  minden
    más   hasonló,  csak  a  cselekvőképes  betegekre   vonatkozó
    rendelkezésé).

    d)  A  szabályok egy következő csoportja 13. § (5)  bekezdés,
    14.  §,  134.  § (2) bekezdés(a tájékoztatáshoz  való  joggal
    összefüggésben utalnak az Eütv. 16. § (2) bekezdésére.  Mivel
    e rendelkezések mintegy többletjogokat fogalmaznak meg, a 16.
    §  (2) bekezdéssel való összefüggés alkotmányossági problémát
    nem vet fel.

    e)  A  pszichiátriai  betegek gondozására és  gyógykezelésére
    vonatkozó,  a  törvény  X. fejezetében foglalt  szabályok  is
    tartalmaznak  utalást  az Eütv. 16.  §  (2)  bekezdésére.  Az
    Alkotmánybíróság  megítélése szerint — e határozat  következő
    részeiben  kifejtett indokok alapján — e szabályok mögött  (e
    gyógykezelési   forma  specialitásaira  tekintettel)   eltérő
    alkotmányossági   problémák  állnak,  így   e   rendelkezések
    megsemmisítése  sem  indokolt. Mint ahogy föntebb  kifejtésre
    került,    az   Eütv.   16.   §   (2)   bekezdése    szerinti
    alkotmányellenesség kiküszöbölésének több módja is nyitva áll
    a jogalkotó előtt, a választott megoldás függvénye, hogy a X.
    fejezetet is érinti-e (miként érinti) a változtatás.

    3.  Az  Alkotmánybíróság  az Eütv.  16.  §  (4)  bekezdésében
    szereplő   "invazív"   kifejezés  alkotmányellenességét   nem
    állapította meg.

    Az  Eütv. 3. § m) pontja szerint invazív beavatkozás: a beteg
    testébe  bőrön,  nyálkahártyán  vagy  testnyíláson  keresztül
    behatoló  fizikai beavatkozás, ide nem értve a beteg  számára
    szakmai   szempontból   elhanyagolható   kockázatot   jelentő
    beavatkozásokat. Az Eütv. 16. § (4) bekezdése a korlátozottan
    cselekvőképes,   vagy   cselekvőképtelen   beteg    törvényes
    képviselője  (illetve az erre feljogosított más  személy)  ez
    irányú jogait akként határozza meg, hogy a képviseleti  jogot
    gyakorló  személy nyilatkozata a kezelőorvos  által  javasolt
    invazív beavatkozásokhoz történő beleegyezésre terjed ki.

    Az indítványozó az Eütv. 16. § (4) bekezdését különösen annak
    tükrében  kéri  vizsgálni,  hogy  a  pszichiátriai  osztályon
    alkalmazott   kezelések  nagy  része  nem   minősül   invazív
    beavatkozásnak,  így  az  itt  kezelt  cselekvőképtelen  vagy
    korlátozottan cselekvőképes betegek helyett eljáró  személyek
    nem  nyilatkozhatnak  a  személyiségi jogot  érintő  lényeges
    kérdésekben. Az indítványozó szerint ezért az Eütv. 16. § (4)
    bekezdése  az Alkotmány 54. §-át és a 70/A. § (1)  bekezdését
    sérti.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem alkotmányellenes
    az, hogy az Eütv. a törvényes képviselő, vagy a beteg helyett
    eljáró  más személyek beleegyezési és visszautasítási jogának
    terjedelmét   illetően  az  általános   szabályokat   rendeli
    alkalmazni a pszichiátriai betegek vonatkozásában is.  Abból,
    hogy  a  törvényhozó a pszichiátriai betegekre irányadóan  (a
    gyógykezelés    jellegét    figyelembe    véve)     speciális
    rendelkezéseket  határozott meg, az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdése   alapján  még  nem  következik  az,  hogy   minden
    kérdésben   —   így  a  képviseletet  ellátó   személynek   a
    gyógykezelés  során hozandó döntésekbe való  beleegyezési  és
    visszautasítási  joga  tekintetében is  —  külön  szabályokat
    köteles   alkotni.  A  képviseleti  joggyakorlás  terjedelmét
    érintő  különbségtétel  (tehát a  külön  szabályozás)  hiánya
    önmagában  nem  eredményez magukra a pszichiátriai  betegekre
    vonatkozó  hátrányosabb helyzetet. Az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdéséből   fakadó  személyiségi  jogok   érvényesítésének
    elsődlegesen  a  személyes  joggyakorlás  szempontjából   van
    relevanciája   (erről   az   Alkotmánybíróság   fentebb   már
    kifejtette  álláspontját),  a képviseletet  ellátó  személyek
    jogainak terjedelme ettől különálló kérdés.

    Az  indítványozó  által  felvetett  konkrét  probléma  érdemi
    elbírálása kapcsán nem hagyható figyelmen kívül az Eütv.  16.
    §   (4)  bekezdésének  további  szabálya,  amely  szerint  "e
    nyilatkozat  azonban  — a 20. § (3) bekezdése  szerinti  eset
    kivételével   —   a  beavatkozással  fölmerülő  kockázatoktól
    eltekintve  nem  érintheti  hátrányosan  a  beteg   egészségi
    allapotát,  így különösen nem vezethet súlyos vagy  maradandó
    egészségkárosodásához.    A    nyilatkozatról    a    beteget
    cselekvőképessé válását követően azonnal tájékoztatni kell."
    Megállapítható  tehát,  hogy  a beteg  egészségi  állapotának
    figyelembe  vétele egyébként is "leronthatja" a  képviseletet
    ellátó  személy  beleegyezési jogát akkor is,  ha  a  törvény
    szerint  az adott beavatkozásra a beleegyezési jog  kiterjed.
    Így  a  szabályozásban  nem az az  éles  határvonal  amit  az
    indítványozó  állít  (az  invazívnak  és  a  nem   invazívnak
    minősülő beavatkozások), hanem a határvonal valójában a beteg
    érdekei  mentén húzódik. Ezért nem megalapozott az  Alkotmány
    70/A.  §  (1) bekezdésének indítványozó által valószínűsített
    sérelme.
    Az  Alkotmánybíróság továbbá rámutat: nem sérti a betegnek az
    Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséből  fakadó  jogait,  ha   a
    szabályozás kiindulópontja — a képviseletet is érintően  —  a
    beteg  egészségi állapotának helyrehozatala,  annak  javítása
    (feltéve, ha a beteg személyiségi jogaiból eredő rendelkezési
    joga e mellett biztosított).

    A    fentiek   figyelembe   vételével   az   Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy az Eütv. 16. § (4) bekezdése  nem  sérti
    az Alkotmány 54. § (1) bekezdését és a 70/A. § (1) bekezdését
    sem.

    4.   Az   Eütv.   21.  §  (2)-(3)  bekezdésével   kapcsolatos
    indítványozói  felvetés félreértésen alapul. Az  indítványozó
    szerint  e  szabályok lehetővé teszik, hogy a  kezelőorvos  a
    beteggel  szemben  az indokolt orvosi ellátások  megtételére,
    illetve   a  szükséges  beavatkozások  elvégzésére  vonatkozó
    kötelezettsége   teljesítése   érdekében   a    rendőrhatóság
    közreműködését is igénybe vegye.
    Az  Eütv.  21. § (2) bekezdése az eutanáziának azt az  esetét
    szabályozza,  amikor  a cselekvőképtelen  vagy  korlátozottan
    cselekvőképes    betegnél   életfenntartó   vagy    életmentő
    beavatkozást utasít vissza a törvényes képviselő vagy az erre
    jogosult  más  személy.  Ilyenkor az  egészségügyi  intézmény
    keresetet indít a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt.
    A  bírósági döntés körében a visszautasítás így önmagában fel
    sem   merülhet,  mert  akkor  már  bírói  határozat   lép   a
    nyilatkozat helyébe. A kezelőorvos viszont a bíróság  jogerős
    határozatának   meghozataláig  köteles  a   beteg   egészségi
    állapota   által  indokolt  ellátások  megtételére,  "szükség
    esetén"  —  a  törvényes képviselő vagy az erre feljogosított
    más    személy    fellépésével   szemben   —   rendőrhatósági
    közreműködés igénybevételével Eütv. 21. § (2)-(3) bekezdései.
    Megállapítható  tehát,  hogy  e  szabály  —  az  indítványozó
    értelmezésével ellentétben — nem a beteggel, hanem a helyette
    nyilatkozó  személlyel szemben teszi lehetővé a rendőrhatóság
    közreműködését  akkor,  ha  a  kezelőorvos  és  a   törvényes
    képviselő között keletkezik másként fel nem oldható ellentét.
    Az Eütv. 21. § (3) bekezdését érintő esetkörben ugyanis a 21.
    §  (2) bekezdés, illetve a 20. § (3) bekezdés alapján(a rövid
    időn  belül  halálhoz  vezető  gyógyíthatatlan  betegnél   az
    életfenntartó  vagy  életmentő beavatkozás  elvégzéséről  van
    szó,  továbbá a 21. § egésze a törvényes képviselőt  vagy  az
    erre feljogosított más személy "joggyakorlására" vonatkozik.

    Az Alkotmánybíróság ezért az Eütv. 21. § (2)-(3) bekezdésének
    megsemmisítésére   irányuló   kérelmet   —   a   jelen    ügy
    indítványozója   által   felvetett  problémát   vizsgálva   —
    elutasította.

                                 IV.

    Az Alkotmánybíróság az Eütv. X. fejezetében szabályozott —  a
    pszichiátriai   betegek   gyógykezelésére   és    gondozására
    vonatkozó   —   egyes  rendelkezések  vizsgálatára   irányuló
    indítványokat az alábbiak szerint bírálta el.

    1.   Az  indítványozó  a  pszichiátriai  betegekre  vonatkozó
    valamennyi vizsgálni kért szabály tekintetében hivatkozik  az
    Alkotmány  70/A. §-ának sérelmére. Az Alkotmánybíróság  ezért
    elsőként  az  Eütv. 190. § c) pontját, 191. § (1) bekezdését,
    192.  §  (1)  bekezdését,  196. § (b)  pontját,  197.  §  (8)
    bekezdését, 199. § (1), (4) és (5) bekezdését, és 200. §  (1)
    bekezdését  a diszkrimináció tilalom szempontjából  vizsgálta
    meg.

    Az   Eütv.  a  pszichiátriai  betegekre  vonatkozóan   önálló
    szabályrendszert alkot. Külön értelmező rendelkezéseket fűz a
    fejezet  alkalmazásában használt egyes fogalmakra  irányadóan
    (188.  §),  illetve önálló címben rendelkezik a pszichiátriai
    betegek  jogaira  vonatkozó  különös  szabályok  tekintetében
    (189.  §). A pszichiátriai betegek jogait érintően  az  Eütv.
    pozitív diszkriminációt kíván érvényesíteni, amikor kimondja,
    hogy a pszichiátriai betegek személyiségi jogait egészségügyi
    ellátásuk  során  —  helyzetére való tekintettel  —  fokozott
    védelemben  kell  részesíteni. Szintén  egyfajta  "többletet"
    nyújt   az  a  rendelkezés,  amely  szerint  a  pszichiátriai
    intézetbe felvett beteget a 13. § szerinti általánosan előírt
    tájékoztatáson túlmenően szóban és írásban tájékoztatni  kell
    jogairól,  különös tekintettel a bírósági eljárás lényegéről,
    az  eljárással  kapcsolatos jogairól 191. § (2)  bekezdés.  A
    pszichiátriai  betegek eleve hátrányosabb, kiszolgáltatottabb
    helyzete miatt a törvény egyes nyilatkozatok érvényességét, a
    gyógykezeléssel  kapcsolatos döntéseket  a  bírósági  eljárás
    közbeiktatásának garanciájához köti (201. §) .

    Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  önmagában  az   a
    probléma,  hogy a pszichiátriai betegekre irányadó  szabályok
    bizonyos    pontokon   eltérnek   az   általános    betegjogi
    rendelkezésektől,     alkotmányossági     szempontból     nem
    kifogásolható. A pszichiátriai betegek sajátos helyzete miatt
    a pozitív diszkrimináció alkalmazásának szükségessége magából
    az  Alkotmány  70/A.  §-ából következik. Az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint  az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésében
    megfogalmazott megkülönböztetés tilalma nem jelenti azt, hogy
    minden megkülönböztetés tilos. A megkülönbözetés tilalma arra
    vonatkozik,  hogy  a  jognak mindenkit  egyenlőként  (egyenlő
    méltóságú személyként) kell kezelnie. [9/1990. (IV.  25.)  AB
    határozat, ABH 1990, 46., 48.] Az Alkotmánybíróság a  pozitív
    diszkrimináció alkotmányos lehetőségét és fogalmi elemeit  is
    meghatározó  fenti  döntésében megállapította,  hogy  pozitív
    diszkriminációt  akkor lehet alkalmazni, ha  "valamely  —  az
    Alkotmányba  nem  ütköző  —  társadalmi  cél,  vagy  valamely
    alkotmányos  jog csakis úgy érvényesíthető, hogy [a]  szűkebb
    értelemben  vett egyenlőség nem valósítható meg". (ABH  1990,
    48-49.)

    Az indítványozó a vizsgálni kért rendelkezések diszkriminatív
    voltát abban látja, hogy a beteg veszélyeztető vagy közvetlen
    veszélyeztető   magatartása   alapja   lehet   a   betegjogok
    korlátozásának. Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint  ezek
    az  előírások nem értelmezhetők úgy, hogy általános érvénnyel
    hátrányosabb helyzetet eredményeznek a pszichiátriai  betegek
    vonatkozásában.  E  rendelkezések  a  pszichiátriai   betegek
    sajátos helyzetét figyelembe véve éppen úgy részei az  önálló
    törvényi  konstrukciónak, mint a vonatkozó,  az  általánostól
    eltérő,    de    e   betegeknek   többletjogokat    biztosító
    rendelkezések.  Egyébiránt  pedig  megállapítható,   hogy   a
    pszichiátriai  betegeket érintő veszélyeztető vagy  közvetlen
    veszélyeztető  magatartáshoz  hasonló  magatartás  az   Eütv.
    általános  szabályai  szerint más betegek  vonatkozásában  is
    alapja lehet a betegjogok korlátozásának. A különbség, hogy a
    pszichiátriai  betegek tekintetében az ön- és közveszélyesség
    egyaránt megalapozza valamennyi korlátozó rendelkezést.
    A pszichiátriai betegségek jellegének figyelembe vételével az
    a  körülmény, hogy az "önveszély" is alapot ad a korlátozásra
    —  és  nemcsak  mások életének, testi épségének, egészségének
    veszélyeztetése  —  ésszerű indokon nyugszik,  nem  sérti  az
    egyenlő    méltóságú    személyként    kezelés    alkotmányos
    követelményét. Az Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy
    az  Eütv.  fent  említett rendelkezései önmagukban  nincsenek
    ellentétben  az Alkotmány 70/A. §-ával. Mindez  természetesen
    nem  zárja ki, hogy más alkotmányos tételek alapján az  egyes
    korlátozó rendelkezések önálló vizsgálat tárgyai lehessenek.

    2.  Az indítványozók a pszichiátriai betegekre irányadó egyes
    rendelkezéseket az Alkotmány 55. § (1) bekezdése  alapján  is
    vizsgálni kérik. Kifogásolják, hogy az Eütv. a korlátozó vagy
    kényszerítő intézkedések alkalmazását érintően Eütv.  190.  §
    c)   pontja,  a  pszichiátriai  betegek  beleegyezési  jogára
    vonatkozóan  191.  §  (1)  bekezdés,  a  személyi   szabadság
    korlátozására  irányadóan 192. § (1)  bekezdés,  valamint  az
    önkéntes   intézeti  gyógykezelésen  lévő  beteg   intézmény-
    elhagyási  joga  tekintetében  197.  §  (8)  bekezdés(mind  a
    veszélyeztető,  mind  a közvetlenül veszélyeztető  magatartás
    alapja  lehet  a  személyes szabadság korlátozásának,  míg  a
    sürgősségi  gyógykezelés  esetén a közvetlenül  veszélyeztető
    magatartás  196.  § (b) pontja, és 199. §  (1)  bekezdése,  a
    kötelező gyógykezelés esetén pedig a veszélyeztető magatartás
    199.  §  (5)  bekezdés  és  200. §  (1)  bekezdés(az  oka  az
    Alkotmány    55.   §   (1)   bekezdésébe   foglalt    alapjog
    korlátozásának. Az Alkotmánybíróság e kérdés kapcsán —  mivel
    e  kérelem  lényegében  az  Eütv. X. fejezetéből  megtámadott
    valamennyi  rendelkezéssel összefüggésbe hozható — tekintette
    át    a   pszichiátriai   betegek   személyes   szabadságának
    korlátozását sérelmező indítványokat.

    2.1. Az elmebetegek személyes szabadságának korlátozhatósága,
    illetve   a  korlátozás  (fogvatartás)  garanciái  nemzetközi
    emberi jogi dokumentumokban is szabályozást nyertek. Az 1993.
    évi  XXXI.  törvénnyel kihirdetett, az  emberi  jogok  és  az
    alapvető   szabadságok  védelméről  szóló,   Rómában,   1950.
    november  4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban:  Emberi  Jogok
    Európai   Egyezménye)  5.  Cikke  szól  a   szabadsághoz   és
    biztonsághoz    való    jogról,   az   elmebetegség    miatti
    szabadságkorlátozásra "őrizetbe vételre" is  kiterjedően.  Az
    Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottságának  R  (83)  2.  számú
    ajánlása  a kötelező pszichiátriai gyógykezelésnek  alávetett
    elmebetegek  jogainak  védelmére ad útmutatást  a  tagállamok
    számára   az   elmebetegek  kórházi  kezelésével  kapcsolatos
    követendő  eljárás  és  a betegek jogainak  hatékony  védelme
    terén.
    Az elmebetegek jogainak védelmével — nem kötelező jelleggel —
    ENSZ  dokumentumok  is foglalkoznak. Az elmebetegek  jogaival
    kapcsolatos  jogi problémák egyik nemzetközi  dokumentuma  az
    Egyesült  Nemzetek  Közgyűlésének 119. számú  határozata  "Az
    elmebetegek   védelmének  alapelveiről  és  az   egészségügyi
    ellátás fejlesztéséről".

    E   dokumentumok   az  elmebetegek  személyes   szabadságának
    korlátozását  érintő  kérdések  széles  skáláját  fogják  át,
    kezdve    a    gyógyítás    módja   (kényszerítő    eszközök)
    megválasztásának problémáitól a betegjogi rendelkezéseken át,
    a  szabadságkorlátozás bírósági garanciákkal övezett eljárási
    kérdéséig.

    Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikke szerint:
     1.   Mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és  a  személyi
    biztonságra.  Szabadságától  senkit  sem  lehet  megfosztani,
    kivéve  az  alábbi  esetekben és a  törvényben  meghatározott
    eljárás útján:
     (...)
     c)  törvényes  letartóztatás vagy  őrizetbe  vétel  abból  a
    célból, hogy e bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja  miatt
    az  illetékes hatóság elé állítsák vagy amikor ésszerű  oknál
    fogva    szükséges,   hogy   megakadályozzák    bűncselekmény
    elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben;
     (...)
     e)  törvényes őrizetbe vétel fertőző betegségek terjedésének
    megakadályozása céljából, valamint elmebetegek, alkoholisták,
    kábítószer-élvezők vagy csavargók őrizetbe vétele;
     (...)
     2.  Minden letartóztatott személyt haladéktalanul az  általa
    értett nyelven tájékoztatni kell letartóztatása okairól és az
    ellene felhozott vádról.
     3.  E  Cikk  1. c) bekezdésének rendelkezésével  összhangban
    letartóztatott    vagy   őrizetbe   vett   minden    személyt
    haladéktalanul  bíró, vagy a törvény által bírói  hatáskörrel
    felruházott  más  tisztségviselő  elé  kell  állítani,  és  a
    letartóztatott vagy őrizetbe vett személynek joga  van  arra,
    hogy  ésszerű  időhatáron belül tárgyalást tartsanak  ügyében
    vagy  a  tárgyalásig  szabadlábra  helyezzék.  A  szabadlábra
    helyezés  olyan feltételekhez köthető, melyek  biztosítják  a
    tárgyaláson való megjelenést.
     4.  Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel  folytán
    megfosztott  minden  személynek joga  van  olyan  eljáráshoz,
    melynek  során őrizetbe vételének törvényességéről a  bíróság
    rövid határidőn belül dönt, és törvényellenes őrizetbe vétele
    esetén szabadlábra helyezését rendeli el.
     (...)

    A   Magyarországra  nézve  kötelező  Emberi   Jogok   Európai
    Egyezménye,  illetve  az  Emberi Jogok  Európai  Bírósága  (a
    továbbiakban Bíróság) — tartalmában követendő —  ítéletei  az
    elmebetegség  miatti  személyes  szabadság  elvonásának  több
    aspektusát  is  érintik.  E probléma  kapcsán  a  vizsgálatba
    nemcsak  a  fent  idézett 5. cikk, hanem a 3. cikkbe  foglalt
    kínzás,  embertelen  és  megalázó bánásmód  tilalma  épp  úgy
    szerepet  kaphat, mint az Emberi Jogok Európai  Egyezményének
    más  rendelkezései. A Bíróság gyakorlatában  lényegesen  több
    esetet   találunk  azzal  kapcsolatban,  amikor  a   panaszos
    bűncselekményt  követett  el, és  a  bírósági  ítélet  nyomán
    kényszergyógykezelését  rendelték el.  Ebben  az  esetben  az
    elmebetegek  élvezik mindazon garanciákat,  amelyeket  az  5.
    cikk  3.  pontja  a bűncselekmény elkövetésével  gyanúsítható
    (büntetőjogilag   felelősségre  vonható)  személyek   számára
    biztosít. A Bíróság foglalkozott olyan esetekkel is, amikor a
    panaszos nem követett el bűncselekményt, kényszerintézkedést,
    fogvatartást    csupán    elmebeli   állapotára    hivatkozva
    foganatosítottak. Ilyenkor elsősorban az Emberi Jogok Európai
    Egyezményének 5. cikk 4. pontjára esik különös hangsúly.
    Az   5.   cikk  1.  pontja  a  szabadságelvonás  Egyezménnyel
    összhangban   lévő  általános  feltételének   a   "törvénynek
    megfelelő  eljárást"  tekinti  (amennyiben  a  törvényes  cél
    szükséges  egy demokratikus társadalomban). Ez  lényegében  a
    belső jogra utal, így az eljárásnak a belső jog szerint  kell
    törvényesnek lennie, viszont a belső jognak meg kell felelnie
    az Egyezmény kifejezett, vagy bennefoglalt elveivel. Ezért az
    Egyezménnyel való összhang szempontjából mind az anyagi  jog,
    mind  az eljárásjog jelentőséghez juthat. (V.ö. No. 10448/83;
    számú kérelem Rep. 14. 5. 87., D.R. 55, p. 5.)

    A  Bíróság  döntéseiben  kifejtette: az  elmebetegek  sajátos
    helyzete   megköveteli,  hogy  őket  a  bíróság   személyesen
    hallgassa meg, ill. szükség esetén képviseltethessék magukat.
    Az  elmeállapotuk miatt személyesen eljárni nem képes egyének
    érdekeinek  védelme  végett  speciális  garanciákat  kell   a
    nemzeti   jogrendszereknek   kiépíteniük.   (Winterwerp    v.
    Hollandia  Judgment of 24 October 1979, 1980, Series  A.  no.
    33.)

    A  Bíróság e döntésében több kritériumot is megállapított  az
    elmebetegség   miatti   szabadságkorlátozás   jogszerűségének
    megítélésére, így:
       —  Az  érintett  személynek  “megbízható”  módon  kell  az
    elmezavar  jeleit  mutatnia, ha szükséghelyzet  áll  fenn  ez
    utólag is igazolható. Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az
    intézkedés   alanya   bizonyíthatóan  értelmi   fogyatékos-e,
    "objektív orvosi szakértői véleményt kíván”.
       —  Az  elmezavarnak  olyan  mértékűnek  kell  lennie,  ami
    megköveteli a nem önkéntes elkülönítést.
      —  A  fogvatartás tartamát az elmezavar tartósságának  kell
    meghatároznia.

    A  Bíróság  hangsúlyt  fektet arra,  hogy  az  elmebetegekkel
    szemben    foganatosított   kényszerintézkedésekről   bíróság
    döntsön.   Az  5.  cikk  4.  pontjában  írt  "felülvizsgálati
    eljárással"  szemben  a  strasbourgi szervek  viszont  azt  a
    kitételt, hogy mindenképpen bíróságnak kell eljárnia, nem úgy
    értelmezik,     hogy    a    bíróságnak    feltétlenül     az
    igazságszolgáltatási szervezetrendszerbe integrálódó "rendes"
    bíróságnak kell lennie (X v. Egyesült Királyság Judgment of 5
    November 1981, Series A. no. 46.)

    Felfogóképességének   visszatérte   után    az    elmebeteget
    haladéktalanul  informálni kell a szabadságelvonásról  és  az
    ezt  elrendelő döntésről. (Van der-Leer v. Hollandia Judgment
    of 21 February 1990, Series A. no.170.)

    Mindezek   szem   előtt  tartásával  a  strasbourgi   szervek
    viszonylag   széles  körű  mérlegelési   jogot   (margin   of
    appreciation)   biztosítanak   az   érintett   államoknak   a
    szabadságkorlátozások   foganatosítása   tekintetében   (v.ö.
    Luberti v. Olaszország Judgment of 23 February 1984, Series A
    no. 75.)

    2.2. Az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, illetve a Bíróság
    (esetjogi)  gyakorlatából, valamint a már említett nemzetközi
    dokumentumokból   megállapítható,   hogy    az    elmebetegek
    tekintetében az ön- és közveszélyesség oka lehet  a  személyi
    szabadság    korlátozásának,   a    kötelező    pszichiátriai
    gyógykezelésnek.  A  nemzetközi  dokumentumok  és  a  Bíróság
    gyakorlata  is  a hangsúlyt főképpen az eljárási  garanciákra
    helyezi,   azaz,   hogy   az   elmebetegség   miatt   történő
    szabadságkorlátozás ne lehessen önkényes,  csak  a  szükséges
    mértékű legyen és csak a szükséges ideig tartson.

    Lényegében az Eütv. is az ön- és közveszélyességet teszi  meg
    (a   veszélyeztető  és  közvetlen  veszélyeztető   magatartás
    fogalmainak   meghatározása  által)  a  különböző   korlátozó
    intézkedések   indokoltságának  alapjául.  Az   Eütv.   külön
    fogalommeghatározást   ad  mind  a  veszélyeztető,   mind   a
    közvetlen    veszélyeztető   magatartás    tekintetében,    a
    pszichiátriai   betegekkel  kapcsolatos  X.   fejezetében   e
    fogalmakat  használja.  Az Eütv. 188.  §  b)  és  c)  pontjai
    szerint:
      —  veszélyeztető magatartás: a beteg — pszichés állapotának
    zavara  következtében  —  saját  vagy  mások  életére,  testi
    épségére,  egészségére  jelentős  veszélyt  jelenthet  és   a
    megbetegedés   jellegére  tekintettel   a   sürgős   intézeti
    gyógykezelésbe vétel nem indokolt;
      —  közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg  —  pszichés
    állapotának  akut  zavara következtében —  saját  vagy  mások
    életére,  testi  épségére, egészségére  közvetlen  és  súlyos
    veszélyt jelent.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint önmagában nem vet fel
    alkotmányossági  problémát, hogy  az  elmebetegekkel  szemben
    igénybe  vehető intézkedések alapjául szolgáló magatartást  a
    törvény    veszélyeztető    és   közvetlenül    veszélyeztető
    magatartásként külön definiálja, majd később —  a  sürgősségi
    gyógykezelés,  illetve  a  kötelező  gyógykezelés   speciális
    eseteihez  igazodva — e fogalmakat (illetve a  mögöttük  lévő
    magatartásokat) teszi meg az intézkedés alapjául.
    Az  Eütv.  a  gyógykezelési  formák tekintetében  különbséget
    tesz:    a    sürgősségi   gyógykezeléshez   a   "közvetlenül
    veszélyeztető",   a   kötelező   gyógykezeléshez   pedig    a
    "veszélyeztető"    magatartás    fogalmait    kapcsolja;    a
    veszélyeztető  és  a  közvetlenül  veszélyeztető  magatartást
    előidéző körülményeket "a pszichés állapot zavara" illetve "a
    pszichés  állapot  akut  zavara"  szerint  különbözteti  meg,
    valamint  a  veszély foka szerint is differenciál  ("jelentős
    veszélyt jelenthet", "közvetlen és súlyos veszélyt jelent").

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   alkotmányossági
    szempontból  elfogadható, hogy az  Eütv.  188.  §  b)  és  c)
    pontjaiban   foglalt  "magatartások"  mintegy   a   különböző
    gyógykezelések, intézkedések absztrakt szükségességi okaiként
    szerepelnek  a  törvény X. fejezetében. Ezért  nem  sérti  az
    Alkotmány 55. § (1) bekezdését az, hogy az Eütv. a 190. §  c)
    pontjában,  191. § (1) bekezdésében, 192. § (1) bekezdésében,
    196.  § b) pontjában, 197. § (8) bekezdésében, 199. § (1)  és
    (5)   bekezdésében,   és   200.   §   (1)   bekezdésében    a
    "veszélyeztető" és/vagy "közvetlen veszélyeztető"  fogalmakat
    használja.  Önmagában elfogadható az is, hogy  a  törvény  az
    egyes  jogkorlátozásoknál 191. § (1)  bekezdés,  192.  §  (1)
    bekezdés, 197. § (8) bekezdés(mindkét magatartást megjelöli a
    korlátozás alapjául.

    2.3. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint azonban a föntiek
    alapján  nem lehet eldöntöttnek tekinteni (az erre  vonatkozó
    indítvány lényegét adó) azt a kérdést, hogy az Alkotmány  55.
    §  (1) bekezdése szempontjából a szabályozás eleget tesz-e  a
    pszichiátriai  gyógykezelés  során  az  elérendő   célok   és
    alkalmazott  eszközök  közötti  arányossági  kritériumnak.  E
    tekintetben  különös súlya van az Eütv. 190. § c)  pontjának,
    és 192. §-ának. Az egyik indítványozó a 192. § (1) bekezdését
    külön  indítványban az ún. hálós ágyak alkalmazhatósága miatt
    is  támadja,  hiányolva, hogy a törvény a korlátozás  módjára
    nem tartalmaz rendelkezést.

    Az  Eütv.  190.  §  c) pontja a korlátozó  és  a  kényszerítő
    intézkedések feltételeit érinti, a 192. § (1) bekezdés  pedig
    ennek  másik  oldalát a személyes szabadság korlátozását,  és
    garanciáit   szabályozza.  Az  Alkotmánybíróság   álláspontja
    szerint az elmebetegek személyes szabadságának korlátozásával
    kapcsolatos   jogszabályi  rendelkezések  alkotmányossága   —
    amikor az Alkotmány 55. § (1) bekezdésének sérelme a kérdés —
    a  korlátozás  okai, a korlátozás módja (annak  arányossága),
    továbbá   a   közbeiktatott   eljárási   garanciák   együttes
    figyelembe  vételével ítélhető meg. (A "veszélyeztető"  és  a
    "közvetlen  veszélyeztető" magatartás  e  "szabály-összesség"
    egyik eleme.)

    Az  Eütv. 190. § c) pontja szerint minden pszichiátriai beteg
    jogosult   arra,   hogy  pszichiátriai  gyógykezelése   során
    korlátozó vagy kényszerítő intézkedés alkalmazására, valamint
    korlátozó  feltételek közötti elhelyezésére csak  feltétlenül
    indokolt  esetben,  önmaga vagy mások veszélyeztetése  esetén
    kerüljön sor.
    Az   Eütv.   192.   §  (1)  bekezdése  értelmében   személyes
    szabadságában   bármely  módon  csak  a  veszélyeztető   vagy
    közvetlen  veszélyeztető magatartású  beteg  korlátozható.  A
    korlátozás  csak  a  veszély elhárításáig tarthat,  illetőleg
    olyan   mértékű  és  jellegű  lehet,  amely  az  elhárításhoz
    feltétlenül szükséges. A (2) bekezdés értelmében a korlátozás
    elrendelésére  és  módjára  a  10.  §  (4)-(5)  bekezdése  az
    irányadó. A korlátozásról az orvost haladéktalanul értesíteni
    kell,  akinek  2  órán  belül azt jóvá  kell  hagynia.  Ennek
    hiányában a korlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni.

    A  10.  §  (4)  bekezdése  a  beteg  személyes  szabadságának
    "fizikai,  kémiai,  biológiai, vagy  pszichikai  módszerekkel
    vagy  eljárásokkal"  való  korlátozásáról  szól,  a  tilalmak
    tekintetében tulajdonképpen csak a "végső" határt szabja meg:
    a beteg korlátozása nem lehet büntető jellegű. Nem ad viszont
    a  törvény  választ arra, hogy melyek azok a főbb  módszerek,
    amelyek   a   személyes  szabadság   —   beleértve   ebbe   a
    mozgásszabadságot   is   —   korlátozása    tekintetében    a
    pszichiátriai betegeknél igénybe vehetők, és hogy melyek azok
    az okok, amelyek a különböző — a szabadságkorlátozás mértékét
    is  érintő  — módszerek alkalmazásának differenciált  indokát
    adják. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Eütv.  192.
    §  (1)  bekezdésébe foglalt azon absztrakt  kitétel,  hogy  a
    korlátozás  csak  addig tarthat, illetőleg olyan  mértékű  és
    jellegű  lehet,  amely  a  veszély elhárításához  feltétlenül
    szükséges, vagy a 10. § (4) bekezdésének az a szabálya,  hogy
    a  korlátozás  csak  addig tarthat, amíg  az  elrendelés  oka
    fennáll  — figyelembe véve az Eütv. más rendelkezéseit  is  —
    nem  elégségesek  az  Alkotmány 55. § (1) bekezdése  szerinti
    alapjog  korlátozásához. Az Alkotmánybíróság a  fentiekben  a
    veszélyeztető  és a közvetlenül veszélyeztető magatartásokhoz
    rendelt   Eütv.-beli   fogalmakat  elfogadta   a   korlátozás
    absztrakt  szükségességi okaiként. Ugyanakkor alkotmányossági
    szempontból különös jelentősége van annak, hogy a szabályozás
    ne tartalmazzon további elvont megfogalmazásokat a korlátozás
    arányosságának eldöntésére irányadóan.
    Bár   a   törvény  —  a  fentiek  szerint  —   elvont   módon
    megfogalmazza az arányosság követelményét is, de  emellett  a
    korlátozás  módozatai  tekintetében további  szabályokat  nem
    tartalmaz.  Így  a  személyi  szabadság  korlátozását  érintő
    rendelkezések  nem  zárják  ki —  a  normatív  szabályozással
    elérhető módon — az önkényes jogalkalmazás lehetőségét.

    2.4.  A  személyi  szabadság  alapjogát  az  Alkotmánybíróság
    ezidáig  jellemzően csak a büntetőeljárási illetve  az  ezzel
    összefüggő állami, hatósági kényszer alkalmazása tekintetében
    értelmezte  66/1991. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1991,  342,
    347;   723/B/1991/6.  AB  határozat,  ABH  1991,  632.,  637;
    31/1997.  (V. 16.) AB határozat, ABH 1997, 154, 159; 63/1997.
    (XII.  11.) AB határozat, ABH 1997, 365; Összefoglalva  lásd:
    az  5/1999.  (III.  31.) AB határozat, ABH  1999.  75.,  84..
    Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a személyi szabadsághoz való jog
    ennél tágabb, e jog érvényesülése vizsgálható valamennyi —  a
    személyi  szabadságot  valóban  érintő  —  állami  intézkedés
    alkotmányossági    megítélésekor.   Mindez    az    Alkotmány
    szövegkörnyezetéből is következik, mert amíg  az  55.  §  (1)
    bekezdés  általános  érvénnyel deklarálja  e  szabadságjogot,
    annak a büntetőeljárásra vonatkozó további garanciáit az  55.
    §  (2)-(3)  bekezdése tartalmazza. Ugyan ilyen felépítésű  az
    Alkotmány  57.  §-a, amelynek (1) bekezdése a bíróság  előtti
    egyenlőség  elvét  generálisan rögzíti, a (2)-(4)  bekezdései
    pedig a büntetőeljárási garanciákat deklarálják.(Az Alkotmány
    58.  §  (1)  bekezdése  a  mozgásszabadságot  biztosítja.  Az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a szabad  mozgáshoz  való
    jog  is  alapjog, amely magában foglalja a helyváltoztatáshoz
    való  jogot. 60/1993. (XI. 29.) AB határozat ABH  1993.  507,
    509-510; 3/1998. (II. 11.) AB határozat ABH 1998. 61., 65-66.
    Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány 55. § (1)
    bekezdése  és az 58. § (1) bekezdése szerinti jogok  egymásra
    vonatkoztatása  alapján  a személyes  szabadsághoz  való  jog
    érdemben    felhívható   valamennyi,   a    mozgás    és    a
    helyváltoztatást  is  korlátozó  jogszabály   alkotmányossági
    megítéléséhez.  Az  Alkotmány 58. § (1)  bekezdésébe  foglalt
    alapjog  az  Alkotmány  55. § (1) bekezdésbe  foglalt  joggal
    együttesen  is  értelmezhető.  lásd:  46/1994.  (X.  21.)  AB
    határozat  ABH  1994.  260,  268.(Ezen  jogok  korlátozásának
    alkotmányossága, a minden alapjog korlátozására irányadó — az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésébe  foglalt  —  követelmények
    figyelembevételével dönthető el.

    Az  Eütv.  pszichiátriai  betegekre  vonatkozó  rendelkezései
    nyilvánvalóan  érintik  az Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdésébe
    foglalt  személyes  szabadsághoz való jog  érvényesülését.  A
    törvényben   a   "kényszerítő  intézkedés   alkalmazása",   a
    "korlátozó   feltételek  közötti  elhelyezés"   190.   §   c)
    pont(fogalom-használat mellett, szövegszerűen is megjelenik a
    személyes  szabadság  korlátozásának  törvényi  lehetősége  a
    "veszélyeztető   vagy  közvetlen  veszélyeztető   magatartású
    beteg" vonatkozásában 192. § (1) bekezdés.

    Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti,
    az   alapjogok   lényeges  tartalmának   korlátozását   tiltó
    rendelkezés  értelmezése  során —  az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésével  összefüggésben —  rámutatott,  hogy:  "Maga  az
    emberi személyiség a jog számára érinthetetlen (ezt fejezi ki
    az     emberi    élethez    és    méltósághoz    való     jog
    korlátozhatatlanságának  volta),  a  jog   csakis   a   külső
    feltételek  biztosításával segítheti az  autonómiát"  4/1993.
    (II.   12.)   AB   határozat   ABH   1993.   48.,   51.(   Az
    Alkotmánybíróságnak következetes a gyakorlata abban, hogy  az
    emberi  méltósághoz való jog az élethez való joggal egységben
    korlátozhatatlan alapjog, teljes terjedelme lényeges tartalom
    6/1998.  (III.  11.) AB határozat ABH 1998.  91,  99.(s  mint
    ilyen  minden  más alapjog korlátozhatóságának végső  határát
    jelenti.  Az  Alkotmánybíróság tehát az Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésében  meghatározott  lényeges  tartalmon   belül   az
    Alkotmány 54. §-a alapján egyfajta abszolút tilalmat állított
    "az    érinthetetlen   lényeg"   korlátozhatatlanságának    a
    kimondásával lásd: 64/1991. (XII. 17.) AB határozat ABH 1991.
    297., 308..
    Az  Alkotmány  54.  §-a  azonban  nemcsak  az  élethez  és  a
    méltósághoz való jogot tartalmazza. Az Alkotmány  54.  §  (2)
    bekezdése  az  emberi  méltósághoz való jog  megvalósulásával
    összefüggésben  rögzíti  a  kínzás,  kegyetlen,   embertelen,
    megalázó  bánásmód tilalmát. Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  — összhangban a vonatkozó nemzetközi dokumentumokkal
    és  azok  értelmezésével — ez a tilalom  abszolút,  azaz  nem
    lehet  mérlegelni  vele  szemben  semmilyen  más  alkotmányos
    jogot,  vagy  feladatot. Az Alkotmány 54. §  (2)  bekezdésébe
    foglalt  abszolút  tilalom az 54. §  (1)  bekezdése  szerinti
    emberi méltósághoz való jog része.
    Az  Alkotmány 54. § (1) bekezdés abszolút voltát, illetve  az
    54. § (2) bekezdésében foglalt tilalmat nem érintő korlátozás
    alkotmányossága  —  a  8. § (2) bekezdésének  keretei  között
    maradva  — a szükségességi/arányossági teszt alapján dönthető
    el. Az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének és az 54. § (1) és (2)
    bekezdéseinek  fenti tartalmú egymásra vonatkoztatása  minden
    alapjogra  —  így az Alkotmány 55. § (1) bekezdésébe  foglalt
    személyes szabadsághoz való jogra is — irányadó.

    A jelen ügyben vizsgált alkotmányossági probléma tekintetében
    a  fentiek  alapján  pontosan leírható a személyes  szabadság
    korlátozásával szemben fennálló alkotmányos követelmény:
    Egyrészt  a  korlátozás  nem sértheti  e  jog  "érinthetetlen
    lényegét",  nem  ütközhet  a kínzás,  kegyetlen,  embertelen,
    megalázó  bánásmód tilalmába. Az Eütv. normatív rendelkezései
    e  tilalom  feltétlen érvényesülésének csak egyik  aspektusát
    érintik, nevezetesen a 10. § (4) bekezdése kimondja,  hogy  a
    korlátozás  nem  lehet  büntető  jellegű.  Pusztán  nyelvtani
    értelmezés alapján is megállapítható, hogy az Alkotmány 54. §
    (2) bekezdésébe foglalt tilalom ennél szélesebb körű.
    Másrészt   a   személyes  szabadság  korlátozásával   szemben
    támasztott  —  ezen  túlmenő  — elvárás,  hogy  a  korlátozás
    feleljen  meg  a  szükségesség/arányosság  kritériumának.  Az
    Alkotmánybíróság az Eütv. normatív rendelkezéseit elemezve az
    előbbiekben  bemutatta,  hogy a törvény  az  Alkotmánybíróság
    által  alkalmazott absztrakt mércét lényegében megismétli,  a
    szükségességi   ok  tekintetében  az  "feltétlenül   indokolt
    esetben, önmaga vagy mások veszélyeztetését" 190. § c)  pont,
    "veszélyeztető  vagy  közvetlenül veszélyeztető  magatartást"
    192.  § (1) bekezdés(jelöli meg, az arányosság vonatkozásában
    pedig   kimondja,   hogy  a  "korlátozás   csak   a   veszély
    elhárításáig  tarthat,  illetőleg olyan  mértékű  és  jellegű
    lehet,  amely az elhárításhoz feltétlenül szükséges"  192.  §
    (1)  bekezdés,  "a  korlátozás csak  addig  tarthat  amíg  az
    elrendelés oka fennáll" 10. § (4) bekezdés. Amellett, hogy az
    Alkotmánybíróság a személyes szabadság korlátozásának  Eütv.-
    ben   meghatározott   szükségességi   okok   alkotmányosságát
    elfogadta  (az  okként  szolgáló  magatartásokat  a   törvény
    definiálja),  az  arányosság  kritériumának  érvényesüléséhez
    elengedhetetlen garanciák tekintetében azonban nem talált  az
    Eütv.-ben   kellő  biztosítékot  arra,  hogy   a   korlátozás
    arányossága — nem érintve a végső határt, az Alkotmány 54.  §
    (2)  bekezdését — az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének  keretei
    között maradjon.
    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  ha  a   törvényi
    szabályozás  csupán az elvont alkotmányossági mércét  ismétli
    meg,  ez  önmagában  nem  felel  meg  a  szabadságkorlátozást
    lehetővé  tevő  törvénnyel szemben támasztott alkotmányossági
    kritériumoknak.  Az  Alkotmánybíróság megítélése  szerint  az
    Eütv.  190.  §  c)  pontjában, és 192. § (1) bekezdés  utolsó
    mondatában  foglalt  rendelkezések —  a  szabadságkorlátozást
    lehetővé   tevő  törvénnyel  szembeni  alkotmányos  elvárások
    szempontjából  —  csak akkor elégségesek, ha  a  törvény  más
    rendelkezései  iránymutatást adnak arra  nézve,  hogy  milyen
    típusú kényszerítő intézkedéseket lehet igénybe venni,  ehhez
    kapcsolódva  melyek  az időszakos ellenőrzés  és  gondoskodás
    szabályai,   az   elrendelés  maximális   időtartama.   Ennek
    hiányában  kiüresedik  magának a  "mértéknek",  a  korlátozás
    nagysága  figyelembevételének — egyébként kötelező — törvényi
    előírása.  Az  alapjogkorlátozásnak az  elérendő  cél  és  az
    alkalmazott    eszköz    viszonyában   határozott    törvényi
    rendelkezésen  kell  alapulnia.  A  korlátozó  módszerek   és
    eljárások tekintetében azok az előírások, amelyek szerint azt
    csak  a  kezelőorvos rendelheti el, illetve jóvá kell hagynia
    192.   §   (2)   bekezdés,  illetve,  hogy  az   egészségügyi
    dokumentációban  meg  kell  jelölni  a  korlátozásokat,  azok
    indítékait,  alkalmazásuk időtartamát, valamint  az,  hogy  a
    korlátozó módszerek és eljárások alkalmazása esetén  a  beteg
    állapotát  és  testi  szükségleteit rendszeresen  ellenőrizni
    kell  10.  §  (5)  bekezdés, nem pótolja a  hiányzó  törvényi
    garanciát,  nevezetesen a szabadságjogot  súlyosan  korlátozó
    eszközök  törvényi  szabályozását, az  Alkotmány  54.  §  (2)
    bekezdésébe ütköző módszerek kategórikus tiltását.
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  nemcsak  az  jelent
    "önkényes"   szabadságkorlátozást,  amikor   azt   feltételek
    hiányában foganatosítják, hanem "önkényességhez" vezethet  az
    is,  amikor  a szabadságkorlátozás módozatainak megválasztása
    tekintetében  a jogalkalmazót semmilyen konkrét  előírás  nem
    köti.

    (Megjegyzendő,  hogy az alapjogvédelemmel  is  összefüggésben
    történő különböző módszerek és azok korlátainak meghatározása
    az  Eütv.-ben  sem ismeretlen. Így pl. az Eütv.  166.  §  (1)
    bekezdése tételesen felsorolja, hogy reprodukciós eljárásként
    milyen  módszerek alkalmazhatók, az Eütv.-nek  az  1999.  évi
    CXIX  törvény 16. §-ával történő módosítása pedig  egyértelmű
    korlátot  állít:  reprodukciós eljárásként kizárólag  csak  a
    166.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  módszereket  lehet
    alkalmazni. Tehát az Eütv. rendszerétől nem idegen  az,  hogy
    szakmai   kérdéseket  —  garanciális  okokból  —  a  normatív
    szabályozás eszközével rendez.)

    2.5. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
    továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése szerint mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítására   akkor
    kerülhet    sor,    ha   a   jogalkotó   szerv    jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta
    és ezzel alkotmányellenességet idézett elő.
    Az Alkotmánybíróság e hatáskör gyakorlásával kapcsolatosan  —
    többek   között   —   kifejtette,  hogy  a  jogalkotó   szerv
    jogszabályalkotási   kötelezettségének  konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás  nélkül  is köteles eleget  tenni,  ha  alapjog
    érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak
    35/1992.  (VI.  10.)  AB  határozat,  ABH  1992.  204,  205.,
    37/1992.  (VI.  16.) AB határozat, ABH 1992.  227,  231..  Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint, amikor  valamely
    alapjog   érvényesüléséhez,   vagy   védelméhez   a   meglévő
    szabályozásban   foglalt   garanciális   rendelkezések    nem
    elégségesek  —  az  Abtv.  21. § (7) bekezdése  alapján  akár
    hivatalból  is  —  lehetősége van mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására. V.ö.: 48/1998. (XI. 23.)
    AB határozat ABH 1998. 333., 343.(Az alapjog érvényesüléséhez
    szükséges garanciák hiánya értelemszerűen vonatkozik arra is,
    amikor    az    alapjog   korlátozásának   alkotmányosságához
    elengedhetetlen garanciák hiányoznak.

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint —  a  fent  kifejtett
    indokok  alapján  —  az  Eütv.-ben az  Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdésében   foglalt  alapjog  korlátozásával   kapcsolatos
    garanciák     hiányosak.     Az    Alkotmánybíróság     ezért
    megállapította,    hogy    az    Országgyűlés    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet valósított  meg  azáltal,
    hogy  az Eütv.-ben a pszichiátriai betegekre vonatkozóan  nem
    szabályozta  az  Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdése   szerinti
    személyes szabadságot — beleértve ebbe a mozgásszabadságot is
    —  súlyosan  korlátozó  módszerek (eljárások)  alkalmazásának
    jogszabályi  feltételeit; nem tartalmaz megfelelő garanciákat
    arra, hogy a pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása
    során  a  személyes szabadság korlátozására  az  Alkotmánnyal
    összhangban kerüljön sor.

    Az     Alkotmánybíróság    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítása mellett egyben elutasította
    —  az Alkotmány 55. § (1) bekezdésének sérelmére alapított  —
    az Eütv. a 190. § c) pontja, 191. § (1) bekezdése, 192. § (1)
    bekezdése, 196. § b) pontja, 197. § (8) bekezdése, 199. § (1)
    és     (5)     bekezdése,    200.     §     (1)     bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítése
    iránti   kérelmeket.   Az  Alkotmánybíróság   —   a   fentebb
    részletesen kifejtett indokok alapján — úgy ítélte meg,  hogy
    az  Eütv.  ezen rendelkezéseinek normatív tartalma  önmagában
    nem áll ellentétben az Alkotmány 55. § (1) bekezdésével.
    Mivel   az   Alkotmánybíróság  hatásköre  csak   a   normatív
    rendelkezések vizsgálatára terjed ki, az Alkotmánybíróság nem
    foglalkozott  érdemben  azzal az  indítványozói  felvetéssel,
    hogy az Eütv. 192. § (1) bekezdése alapján "hálóságyakat"  is
    alkalmaznak a gyógykezelés során.

    3. Az indítványozók az emberi méltósághoz való jog megsértése
    miatt   külön  is  vizsgálni  kérik  az  Eütv.  191.  §   (1)
    bekezdését, amely a pszichiátriai betegek beleegyezési jogát,
    a  197.  § (8) bekezdését, amely az önkéntesen felvett  beteg
    intézmény-elhagyási jogát korlátozza, illetve a  199.  §  (1)
    bekezdését,  amely  a  sürgősségi  gyógykezelés  elrendelését
    szabályozza.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróság  e  határozatában  már  kifejtette
    álláspontját a beleegyezés és visszautasítás jogát szabályozó
    általános  betegjogi rendelkezésekkel kapcsolatban  (lásd  az
    indokolás III/2. pontját).
    Az  Eütv.  191. § (1) bekezdése az általános szabályokon  túl
    úgy rendelkezik, hogy a sürgősségi és a kötelező gyógykezelés
    során kezelt beteg esetén el lehet tekinteni a beleegyezéstől
    addig,  amíg  veszélyeztető  vagy  közvetlenül  veszélyeztető
    magatartást tanúsít. Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint
    e  rendelkezés  a pszichiátriai betegek beleegyezési  jogának
    szükséges  és arányos korlátozása, a pszichés állapot  (akut)
    zavara  következtében fennálló ön- és közveszélyesség  alapja
    lehet   a  beleegyezés  joga  korlátozásának  akkor  is,   ha
    egyébként  e  joggal a pszichiátriai beteg a törvény  szerint
    ilhet.  E  rendelkezés sem az Alkotmány 54. § (1) bekezdését,
    sem  a  60. § (1) bekezdését nem sérti. Az Eütv. 191.  §  (1)
    bekezdése  egyébként  előírja,  hogy  a  tájékoztatást  ilyen
    esetekben is meg kell kísérelni.

    3.2.  Nem  állapította meg az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdése
    szerinti  emberi  méltóság sérelmét  az  Alkotmánybíróság  az
    Eütv. 197. § (8) bekezdése tekintetében sem. E rendelkezés az
    önkéntesen felvett beteg intézmény-elhagyási jogát korlátozza
    akkor,   ha   veszélyeztető   és  közvetlenül   veszélyeztető
    magatartást  tanúsít,  és  fennáll az  intézeti  gyógykezelés
    szükségessége.
    A  törvény szerint a bíróság önkéntes gyógykezelés esetén  is
    vizsgálja  annak indokoltságát és a beleegyezés érvényességét
    197.  §  (3) bekezdés; ha pedig a beteget sürgősséggel vették
    fel,  a  bíróságnak a beszállítás indokoltságáról  határoznia
    kell  199.  §  (2)-(3) bekezdés. A bíróság  rendelheti  el  a
    kötelező gyógykezelését 200. § (1) bekezdés.
    A fentiek figyelembevételével az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint alkotmányossági szempontból nincs jelentősége annak —
    ha   az   önkéntességtől   független  intézeti   gyógykezelés
    feltételei egyébként fennállnak —, hogy a veszélyeztető  vagy
    közvetlenül   veszélyeztető   magatartást   tanúsító    beteg
    eredetileg  önként  jelentkezett-e gyógykezelésre.  Az  Eütv.
    197.   §   (8)   bekezdése  pedig  ez  esetben  a  sürgősségi
    gyógykezelés garanciális szabályai szerinti eljárást írja elő
    (a  199. §-ban szabályozott eljárást kell lefolytatni),  azaz
    az indokoltság felől a bíróságnak kell határozatot hozni.

    3.3.  Az Eütv. 199. § (1) bekezdése a sürgősségi gyógykezelés
    kapcsán  a következőképpen rendelkezik: "Ha a beteg  pszichés
    állapota, illetve szenvedélybetegsége következtében közvetlen
    veszélyeztető   magatartást  tanúsít  és  ez  csak   azonnali
    pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható  el,
    az  észlelő  orvos közvetlenül intézkedik a  beteg  megfelelő
    pszichiátriai     intézetbe    szállításáról.     A     beteg
    beszállításához szükség esetén a rendőrség közreműködik."
    Az indítványozó szerint az, hogy a "pszichés állapot" fogalma
    sehol    sincs    meghatározva,   e   rendelkezés    önkényes
    alkalmazásához vezethet. Az indítványozó ez irányú  felvetése
    félreértésen  alapul.  E  szabály  nem  pusztán  a  "pszichés
    állapot"  miatt  teszi  lehetővé a sürgősségi  gyógykezelést,
    hiszen az elrendelés feltétele — többek között — az is,  hogy
    a  beteg közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsítson.  A
    közvetlenül  veszélyeztető magatartás  188.  §  c)  pontjában
    szereplő  fogalma pedig eleve feltételezi azt, hogy  a  saját
    vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen  és
    súlyos   veszélyt  jelentő  magatartás  "a   beteg   pszichés
    állapotának akut zavara következtében" állt elő.
    Az  önkényes  jogalkalmazás kivédése szempontjából  pedig  az
    eljárást az Eütv. 199. § (2) és (3) bekezdései szabályozzák.
    Az   Alkotmánybíróság  mindezek  alapján   a   199.   §   (1)
    bekezdésének alkotmányellenességét sem állapította meg.

                                 V.

    Az   Alkotmánybíróság   végül  a   pszichiátriai   betegekkel
    kapcsolatos   bírósági  eljárással  összefüggő  indítványokat
    tekintette át.

    1. Az Eütv. 199. § (4) bekezdése a sürgősségi gyógykezelésnek
    a  bírósági döntést megelőző részére vonatkozik. A sürgősségi
    gyógykezelés során felvett beteg esetén a vonatkozó  eljárási
    szabályok  Eütv. 199. § (2)-(3) bekezdései(úgy  rendelkeznek,
    hogy  a  beteg  felvételét követően a  pszichiátriai  intézet
    vezetője 24 órán belül a bíróság értesítésével kezdeményezi a
    beszállítás  indokoltságának  megállapítását  és  a  kötelező
    pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelését.  A  bíróság
    az   értesítés  kézhezvételétől  számított  72   órán   belül
    határozatot  hoz.  A  bíróság határozatának  meghozataláig  a
    beteg ideiglenesen az intézetben tartható. A sérelmezett  (4)
    bekezdés  kimondja, "a határozat meghozataláig  elsősorban  a
    heveny veszélyeztető magatartás megszüntetésére vagy a  gyors
    állapotromlás  megelőzésére  kell  törekedni.  A   szakmailag
    lehetséges   mértékben  és  módon  kerülni  kell   az   olyan
    beavatkozások elvégzését, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a
    bíróság  a  személyes  meghallgatás során  a  beteg  pszichés
    állapotát  megítélje. Amennyiben erre mégis  sor  kerül,  azt
    részletesen dokumentálni és indokolni kell."

    Az  indítványozó a "szakmailag lehetséges mértékben és módon"
    szövegrész  megsemmisítést  kéri,  az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésének  és  55. § (1) bekezdésének sérelme  alapján.  A
    199.   §   (6)   bekezdése  kimondja,  hogy   a   bíróság   a
    határozathozatal előtt meghallgatja a beteget.
    Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az   indítványozó
    figyelmen kívül hagyta az Eütv. vonatkozó más rendelkezéseit.
    Kétségtelen, hogy az Eütv. 199. § (4) bekezdésében  önmagában
    benne   rejlik  az,  hogy  a  bírósági  határozatot  megelőző
    gyógykezelés  (orvosi beavatkozás) miatt a  bíróság  a  beteg
    állapotáról  — közvetlenül a betegtől — nem tud reális  képet
    alkotni.
    Ugyanakkor  az Eütv. 199. § (4) bekezdése a bírósági  döntést
    megelőzően  a  kezelőorvosnak nem ad általános felhatalmazást
    arra nézve, hogy (az adott esetben hosszú távú) gyógykezelést
    a rendelkezésre álló eszközökkel és módon elkezdje. E szabály
    szerint   elsősorban   a   heveny  veszélyeztető   magatartás
    megszüntetésére, vagy a gyors állapotromlás megelőzésére kell
    törekedni. Ha olyan beavatkozásra került sor, amely  akadálya
    a személyes meghallgatás során történő bírósági megítélésnek,
    ezt  dokumentálni és indokolni kell, tehát  erről  a  bíróság
    tudomást  szerez. Nem lehet továbbá figyelmen  kívül  hagyni,
    hogy  a  bíróság  határozatának meghozatala során  nemcsak  a
    beteg  meghallgatása  alapján dönt.  Döntését  több  vélemény
    egyidejű figyelembevételével köteles meghozni. A 199.  §  (6)
    bekezdése  értelmében  a  bíróság  meghallgatja  az   intézet
    vezetőjét,  vagy  az általa kijelölt orvost, továbbá  köteles
    beszerezni egy független — a beteg gyógykezelésében részt nem
    vevő — igazságügyi-elmeorvos szakértő véleményét is. Mindezek
    mellett a beteg nem marad képviselet nélkül. Az Eütv. 201.  §
    (4)  bekezdése ugyanis kötelezően írja elő, hogy  a  bírósági
    eljárásban  biztosítani kell a beteg megfelelő  képviseletét.
    Kimondja,  hogy a beteg képviseletére a beteg vagy  törvényes
    képviselője  meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő  is
    jogosult. Ha a betegnek az eljárás során nincs törvényes vagy
    meghatalmazott  képviselője, részére a  bíróság  ügygondnokot
    rendel  ki. A 201. § (5) bekezdése értelmében pedig  a  beteg
    képviseletét  ellátó  betegjogi  képviselő  vagy   ügygondnok
    köteles  a  beteget a bírósági meghallgatás előtt felkeresni,
    tájékozódni  a beszállítás körülményeiről és tájékoztatni  az
    eljárással kapcsolatos jogairól.

    Tehát  az  Eütv.  199.  § (4) bekezdéséhez  kapcsolódó  fönti
    rendelkezéseket  figyelembe  véve  megállapítható,   hogy   a
    törvény  — az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében és 55.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt alapjogok védelmére  is  kiterjedően  —
    garanciákkal övezi azt az esetkört, amikor a bíróság a  beteg
    pszichés  állapotát a személyes meghallgatás során nem  tudja
    megítélni.  Nem  megalapozott az az  indítványozói  felvetés,
    hogy   a  bírósági  eljárás  garanciák  nélküli,  és  ezáltal
    sérülnek  az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében és  55.  §  (1)
    bekezdésében foglalt jogok.
    Mindezek  miatt  az  Alkotmánybíróság az  Eütv.  199.  §  (4)
    bekezdése megsemmisítésre irányuló kérelmet elutasította.

    2.  Az  indítványozó megsemmisíteni kéri az Eütv. 201. §  (1)
    bekezdéséből a "nemperes" szövegrészt. Az Eütv.  201.  §  (1)
    bekezdése  értelmében a bíróság az e fejezetben  szabályozott
    eljárások  során nemperes eljárásban jár el. Az  indítványozó
    ezt  a  rendelkezést  az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésébe
    foglalt diszkrimináció-tilamával tartja ellentétesnek, mert a
    "peres"  eljárás  során  többlet-garanciák  érvényesülnek,  a
    "nemperes"  eljárásban ezek hiánya a pszichiátriai  betegeket
    hátrányosan   érintik.   Az  indítvány   e   tekintetben   is
    megalapozatlan.

    Polgári  ügyekben  a  nemperes eljárás az igazságszolgáltatás
    megvalósításának  egyik  formája.  Ezekben  az   eljárásokban
    általában  nincs a klasszikus értelemben vett jogvita,  hanem
    valamely  jog  védelmére, elismertetésére, tanúsítására  vagy
    érvényesítésére  irányulnak. Az  eljárások  a  polgári  peres
    eljárásokhoz képest rugalmasabbak és egyszerűbbek. Ugyanakkor
    a polgári nemperes eljárások sem homogének, van amikor nem is
    bíróság,  hanem  közjegyző  jár el (pl.  hagyatéki  eljárás).
    Ebből  viszont  az  következik, hogy az Alkotmány  70/A.  §-a
    alapján  az  ésszerű  indok  követelményét  csakis  az  egyes
    eljárások  sajátosságai  alapján lehet  megítélni:  fűződik-e
    olyan érdek, indok az adott eljáráshoz, hogy az kívül essen a
    peres  eljárás körén, és ezen belül az eljárás  jellege  (pl.
    hogy  bírósági,  vagy  nem bírósági  eljárás)  igazodik-e  az
    eljárással érvényesíteni, védeni kívánt jogokhoz, magában  az
    eljárásban érvényesülnek-e ennek megfelelő garanciák.
    A  kóros  elmeállapotú  személyek  intézeti  gyógykezelésével
    kapcsolatos  eljárási szabályok részben az Eütv.  szabályain,
    részben pedig a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
    törvény  vonatkozó rendelkezésein nyugszanak. Ez  az  eljárás
    bírósági  eljárás,  amelyet az elmebetegek  jogainak  védelme
    szükségessé tesz. Az Eütv. a bíróságnak rövid határidőket  ír
    elő  a határozat meghozatalához, a rövid határidőn belül való
    döntésnek  garanciális oka van. (A rövid  határidő  a  —  már
    idézett  —  Emberi Jogok Európai Egyezménye  5.  cikk  1.  e)
    pontjából  és 4. pontjából is következik.) Az Eütv.  előírja,
    hogy  a  bíróság  72 órán belül vizsgálja  meg:  az  önkéntes
    gyógykezelés  feltételei fennállnak-e 197. §  (5)  bekezdése.
    Sürgősségi gyógykezelés esetén szintén 72 órán belül  kell  a
    határozatot  hozni 199. § (2) bekezdés, kötelező gyógykezelés
    esetén pedig 15 napon belül 200. § (3) bekezdés. Mindezek  az
    eljárás  nemperes  jellegének  szükségességét  önmagukban  is
    kiváltják.  Garanciális  szempontból  nem  szabad   azt   sem
    figyelmen   kívül  hagyni,  hogy  legyen  az  akár   önkéntes
    gyógykezelés,  sürgősségi,  vagy  kötelező  gyógykezelés,  az
    Eütv.   egyaránt   úgy  rendelkezik,   hogy   a   bíróság   a
    határozathozatal  előtt meghallgatja  —  többek  között  —  a
    beteget is 197. § (5) bekezdés, 199. § (6) bekezdés,  200.  §
    (4)  bekezdés. Végül figyelembe kell venni, hogy  a  bírósági
    eljárásban  az  egészségi állapottal kapcsolatos  (szenzitív)
    adatok  merülnek  fel,  amely egyébiránt  is  a  nyilvánosság
    kizárását eredményezhetik.

    Mindezek alapján megállapítható, hogy a pszichiátriai betegek
    gyógykezelése  és  gondozása során irányadó eljárás  nemperes
    jellege  ésszerű  indokokon nyugszik, a  konkrét  eljárásokra
    irányadó  rendelkezések pedig a nemperes eljáráson  belül  is
    biztosítják az olyan garanciákat, amelyek a peres  eljárásban
    is  érvényesülnének.  Mindezek miatt az  Alkotmánybíróság  az
    Eütv.  201. § (1) bekezdése — Alkotmány 70/A. §-ára alapított
    — alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
    irányuló indítványt is elutasította.

    3.   Az   indítványozó  a  bírósági  eljárással  kapcsolatban
    törvénymódosítási  javaslatot  fogalmaz  meg,  azt  kéri   az
    Alkotmánybíróságtól,  hogy az Eütv.  201.  §  (9)  bekezdését
    akként   változtassa   meg,  hogy  a  kötelező   gyógykezelés
    elrendelésével  egyidejűleg  a  bíróságnak  kötelező   legyen
    döntenie  a gondokság alá helyezés valamilyen formájáról.  Az
    indítvány  benyújtását  követően az  Eütv.  201.  §-át  —  az
    indítvánnyal is összefüggésbe hozható kérdésben  —  az  1999.
    évi  LXXXI törvény 16. § (1) bekezdése módosította, és egyben
    e  §  számozását  is  megváltoztatta. Az  indítványozó  által
    felvetettek  tekintetében a jelenleg hatályos  Eütv.  201.  §
    (10)  bekezdése az irányadó — a korábbi (9) bekezdés  helyett
    —,  amely  úgy  rendelkezik, hogy "amennyiben az  igazságügyi
    elmeorvos  szakértői vélemény szerint a beteg ügyei viteléhez
    szükséges  belátási  képessége  csökkent  vagy  hiányzik,   a
    bíróság  a  szakértői véleményt megküldi  a  beteg  lakóhelye
    szerint  illetékes gyámhivatalnak a gondnokság alá  helyezési
    eljárás megindítása céljából."

    Az Alkotmánybíróság hatásköreit, és a különböző hatáskörökben
    az    alkotmányellenesség   jogkövetkezményeit    az    Abtv.
    tartalmazza. Sem az Abtv., sem más törvények alapján nincs az
    Alkotmánybíróságnak  olyan  lehetősége,   amellyel   önállóan
    törvénymódosítást    javasolhatna,    vagy     a     törvényt
    megváltoztathatná, kiegészíthetné. Ezért az  Alkotmánybíróság
    a   törvény  megváltoztatására  irányuló  indítványt   érdemi
    vizsgálat   nélkül   visszautasította.  Az   Alkotmánybíróság
    határozatának a Magyar Közlönyben való közzététele  az  Abtv.
    41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
     Dr. Bagi István                            Dr. Bihari Mihály
     alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
                                  
     Dr. Czúcz Ottó                               Dr. Erdei Árpád
     alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
                                  
     Dr. Harmathy Attila                         Dr. Holló András
     alkotmánybíró                           előadó alkotmánybíró
                                  
     Dr. Kiss László                         Dr. Kukorelli István
     alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
                                  
     Dr. Strausz János         Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
     alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
     Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye
                                  
     Egyetértek a határozat rendelkező részének 3. és 4. pontjában
     foglalt elutasító döntéssel.

     Nem  értek egyet a rendelkező rész 1. és 2. pontjában foglalt
     megsemmisítő döntéssel.

     A  törvényhozói  szabadság  a  hatályos  szabályozási  módtól
     eltérő  más  megoldás választására is kiterjed, a szabályozás
     során   nem   szükséges  feltétlenül  a  magánjogi   ügyletek
     mérlegelésének szempontja szerint meghatározott  kategóriákat
     alkalmaznia,  más  szempontok alapján  a  jelenlegi  egységes
     csoport  helyett — az alkotmányosság keretei  között  —  akár
     egy,  akár  több eltérő jogi helyzetű csoportot is  alkothat.
     Abban  a  kérdésben,  hogy a tudomány az  adott  tájékoztatás
     megértésére, a mérlegelésre és a döntés meghozatalára  milyen
     szempontok alapján állít fel csoportokat, az Alkotmány  70/G.
     §   (2)   bekezdésének   követelménye  szerint   a   tudomány
     képviselőinek kell állást foglalniuk. Álláspontom szerint  az
     Alkotmányból  nem vezethető le közvetlenül olyan követelmény,
     hogy   a  törvényhozó  az  orvosi  beavatkozásokra  vonatkozó
     hozzájárulás  terén eltérő szabályozást alkosson  egyfelől  a
     korlátozott  cselekvőképességgel rendelkezők, másfelől  pedig
     azok esetében, akik nem rendelkeznek cselekvőképességgel.

     Az  Alkotmány  54.  § (2) bekezdésében meghatározott  tilalom
     érvényesülése  szempontjából  döntő  fontosságú  szempontként
     célszerű  figyelembe venni, hogy a törvény ne engedjen  teret
     az  orvosi  önkény  számára. Ebben a  tekintetben  azonban  a
     szakmai,  etikai  és  a  felelősség megállapításának  alapját
     képező  egyéb  szabályok  összessége nem  hagyható  figyelmen
     kívül.  A  korlátozott cselekvőképességű  és  azon  személyek
     esetében,   akik  nem  rendelkeznek  cselekvőképességgel,   a
     törvényes   képviselő,  illetve  a  törvényben  meghatározott
     hozzátartozó  nyilatkozata, továbbá a  bírói  út  megítélésem
     szerint elegendő alkotmányos garanciaként vehető figyelembe.

     Budapest, 2000. október 24.
                                                   Dr. Bagi István
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye
                                  
          A  határozat  rendelkező részének  1.  pontjában  és  az
     indokolás ehhez kapcsolódó részében kifejtettekkel nem  értek
     egyet. Álláspontom szerint a határozatban ki kellene mondani:
     az        Országgyűlés       mulasztásban       megnyilvánuló
     alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy  nem  határozta
     meg   a  teljesen  cselekvőképesnek  nem  minősülő  személyek
     egészségügyi  vizsgálata, kezelése és a rajtuk  végrehajtandó
     beavatkozás tekintetében az önrendelkezési jogra, valamint  a
     jog  gyakorlásának  akadálya esetén  e  személyek  érdekeinek
     védelmére     vonatkozó    garanciális    szabályokat.     Az
     Alkotmánybíróság  felhívja  az  Országgyűlést,   hogy   2001.
     december 31-ig tegyen eleget szabályozási kötelességének.

         A mulasztás kimondásának indokai a következők:

          1.  Az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  (a
     továbbiakban: Eütv.) 15. §-ának (3) bekezdése kimondja ugyan,
     hogy  a  betegnek joga van a kivizsgálását, kezelését  érintő
     döntésekben való részvételre, de e jog gyakorlását  a  16.  §
     nem  teszi  lehetővé  a  korlátozottan  cselekvőképes  és   a
     cselekvőképtelen betegek számára. A 16. § (5) bekezdése  csak
     annyit ír elő, hogy a korlátozottan cselekvőképes, illetve  a
     cselekvőképtelen  beteg  véleményét a  szakmailag  lehetséges
     mértékig kell figyelembe venni, egyébként azonban helyette  a
     16. § (2) bekezdésében meghatározott személyek nyilatkoznak.

          Az  Alkotmány  54. §-ának (1) bekezdése  kimondja,  hogy
     minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz.
     Az  Alkotmánybíróság  már 1990-ben rámutatott  arra,  hogy  a
     modern  alkotmányokban és alkotmánybírósági  gyakorlatban  az
     önrendelkezési  jogot az – Alkotmány hivatkozott  szabályában
     is  megjelenő  emberi méltósághoz való jog egyik kifejeződési
     formájának  tekintik  [8/1990. (IV. 23.)  AB  határozat,  ABH
     1990.  42, 44-45.]. Ezt az elvet az Alkotmánybíróság  későbbi
     határozataiban ismételten alapul vette [pl. 57/1991. (XI. 8.)
     AB  határozat,  ABH  1991. 272, 279, 22/1992.  (IV.  10.)  AB
     határozat, ABH 1992. 122, 123.].

          A  magyar jog szabályai szerint a 18. életévét betöltött
     személy  nagykorú [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi
     IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 12. §-ának (2) bekezdése].
     Az  ezt az életkort betöltő személyekről feltételezhető, hogy
     cselekedeteik jogi következményeit fel tudják fogni. Ezért  a
     18.   életévüket  betöltött  személyek  végezhetnek   jogilag
     hatályos cselekményeket, tehetnek jognyilatkozatokat.  Vannak
     azonban  olyan személyek is, akik annak ellenére nem  képesek
     felfogni cselekedeteik jogi következményeit, hogy 18  évesnél
     idősebbek. Ezek a 18 évesnél idősebbek, valamint a 18 évesnél
     fiatalabbak     nem    tehetnek    meg    önállóan     minden
     jognyilatkozatot,   hanem   (attól   függően,   hogy   milyen
     következményekről  van szó (vagy egyáltalán  nem,  vagy  csak
     korlátok    között   végezhetnek   jogcselekményt,   tehetnek
     nyilatkozatot  [pl.  az  Alkotmány  70.  §-ának  (1)  és  (3)
     bekezdése szerint nincs választójoga a kiskorúnak és annak  a
     nagykorú  személynek, aki cselekvőképességet  korlátozó  vagy
     kizáró gondnokság alatt áll; a házasságról, a családról és  a
     gyámságról  szóló  1952.  évi  IV.  törvény  10.  §-ának  (3)
     bekezdése   szerint  a  16.  életévét  betöltött  személy   a
     gyámhatóság engedélyével köthet házasságot].

          Az  egészségügyi vizsgálatok, kezelések és beavatkozások
     különböző jelleggel, mértékben és következményekkel hatnak az
     érintett  személyre. Ezek elvégzéséhez az önrendelkezési  jog
     alapján  való  hozzájárulásról történő döntési  képesség  azt
     feltételezi,  hogy az érintett személy a kapott  tájékoztatás
     alapján  orvosi szakértelem nélkül is fel tudja mérni,  mivel
     jár  a  hozzájárulás  és  mi a következménye  a  hozzájárulás
     megtagadásának.   Ezekben   az  esetekben   nem   a   vagyoni
     vonatkozású  szerződéseknél megkövetelt, az  ügyek  viteléhez
     szükséges  belátási képességről, hanem az  egészséget,  testi
     épséget, életet befolyásoló események megértéséről van szó.

          A  II. világháború előtti magyar magánjog már érzékelte,
     hogy    a    jogügyletekhez   kapcsolódó    cselekvőképesség,
     korlátozott     cselekvőképesség    és    cselekvőképtelenség
     kategóriáit csak korlátok között lehet használni. Az  az  elv
     érvényesült,  hogy esetenként, az adott célhoz  képest  lehet
     meghatározni,  mennyiben lehet alkalmazni a  cselekvőképesség
     szabályait  a "nemjogügyleti" megengedett cselekményekre.  Az
     orvosi  műtétekhez  való  hozzájárulás  megítélése  egyébként
     ekkor  még  nem  az  önrendelkezési jog alkotmányos  alapjára
     támaszkodott,  hanem  azt tartotta szem előtt,  megszünteti-e
     orvosi  műtétnél  a beteg hozzájárulása a kártérítési  alapul
     szolgáló  jogellenességet [Szladits Károly  (szerk.),  Magyar
     Magánjog, Budapest 1941. I. 534, 552].

          Az  Alkotmány  54. § (1) bekezdése alapján  az  államnak
     nemcsak  az  a  kötelessége, hogy ne  sértse  meg  az  emberi
     élethez  és  az emberi méltósághoz való jogot, hanem  az  is,
     hogy  megteremtse ezen jogok védelmének feltételeit —  többek
     között — megfelelő jogszabályok megalkotásával. A jogalkotó a
     nem   teljesen   cselekvőképes  személyek  tekintetében   nem
     határozott   meg  olyan  szabályokat,  amelyek  az   érintett
     személyek  különböző  felfogási  képességű  csoportjainál  az
     egészségügyi    vizsgálatok,   kezelések   és   beavatkozások
     különböző  kategóriáira eltérő megoldásokat tartalmaznak,  és
     ezzel  minden olyan esetben lehetővé teszik az önrendelkezési
     jog  gyakorlását,  ahol ez az érintett  személy  érdekeit  is
     figyelembe véve nem jár veszéllyel. Az a szabályozás, amely a
     nem  teljesen cselekvőképes személy véleményének a szakmailag
     lehetséges figyelembe vételét írja elő, általában azonban más
     személy    döntésére   bízza,   hogy   milyen    egészségügyi
     vizsgálatot,  kezelést, beavatkozást  hajtanak  végre  a  nem
     teljesen   cselekvőképes  személyen,  elsődlegesen   nem   az
     önrendelkezési  jog érvényesülésének biztosítását  szolgálja,
     az  esetek  egy  részében az önrendelkezési  jog  gyakorlását
     akadályozhatja.

          2.  Az Alkotmány 67. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy
     minden  gyermeknek  joga  van  a  családja,  az  állam  és  a
     társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra,  amely
     a   megfelelő   testi,   szellemi  és  erkölcsi   fejlődéshez
     szükséges.   A   (3)  bekezdés  pedig  —  többek   között   —
     megállapítja azt is, hogy az ifjúság védelme állami  feladat.
     Ezeknek  a  rendelkezéseknek az  alapján  az  államnak  az  a
     kötelessége is megállapítható, hogy a gyermekek és  általában
     a fiatalkorúak alapvető jogainak, így az élethez és az emberi
     méltósághoz  való  joguknak a védelmére  garanciális  jellegű
     szabályokat alakítson ki.

          Az  Alkotmány  fentiekben  hivatkozott  rendelkezéseitől
     függetlenül   is,   általános  jelleggel  megállapítható   az
     államnak  az  a kötelessége, hogy az emberi élet és  méltóság
     védelme  érdekében  alakítsa ki a  szükséges  jogszabályi  és
     intézményi  feltételeket [64/1991. (XII. 17.)  AB  határozat,
     ABH  1991. 297, 302.]. Az Alkotmánybíróság több határozatában
     is  kifejezésre  juttatta, hogy az  önrendelkezési  jogot  az
     emberi  méltósághoz  való jog egyik kifejeződési  formájaként
     alapjognak tekinti [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992.
     59, 67; 22/1992. (IV. 10.) AB határozat, ABH 1992. 122, 123;.
     48/1998. (XI. 23.) AB határozat, ABH 1998. 333, 351-357.].

          Az  Alkotmánybíróság korábban kifejtette azt is, hogy  a
     következmények   felmérésére   való   képességének   hiányára
     tekintettel  a  kiskorúak védelmére megalkotott  jogszabályok
     alapjog  korlátozásával is járhatnak [21/1996.  (V.  17.)  AB
     határozat, ABH 1996. 74, 80.]. A döntési korlátokat  indokoló
     szabály mellett gondolni kell azonban az egyéb védelemre  is.
     Az   Alkotmánybíróság  a  48/1998.  (XI.  23.)  AB  határozat
     indokolásában  áttekintést  adott  arról,  hogy  a  különböző
     alanyi  jogok  védelme érdekében milyen állami kötelességeket
     határozott  meg  jogi garanciák megteremtése tekintetében  is
     (ABH  1998. 333, 342-343). A garancia nem merülhet ki  abban,
     hogy  a  jogszabály megjelöl olyan személyeket,  akik  a  nem
     teljesen  cselekvőképes helyett nyilatkozatot tesznek  akkor,
     ha  a nem nagykorú nem képes a döntés meghozatalára, az adott
     egészségügyi    vizsgálathoz,   kezeléshez,    beavatkozáshoz
     szükséges   hozzájárulás  megadására.  Például  a   szükséges
     belátási  képesség  hiányának más  eseteiben,  a  jelentősebb
     következményekkel  járó  vagyoni  természetű   jogügyleteknél
     jogszabály  a  nem  teljesen  cselekvőképes  személy  helyett
     nyilatkozó  törvényes képviselő döntését csak  a  gyámhatóság
     jóváhagyása  esetén fogadja el érvényesnek [Ptk.  19.  §-ának
     (1)  bekezdése],  a német polgári törvénykönyv  néhány  évvel
     ezelőtt történt módosítása során beiktatott új szabálya pedig
     az  egészségügyi  vizsgálathoz, kezeléshez, beavatkozáshoz  a
     nem   teljesen   cselekvőképes   személy   helyett   megadott
     hozzájáruláson   túl,  meghatározott  esetkörben,   speciális
     bírósági  engedélyt is megkövetel (BGB 1904. §). Az Eütv.-nek
     a nem teljesen cselekvőképes személy esetében az egészségügyi
     vizsgálathoz, kezeléshez, beavatkozáshoz való hozzájárulásról
     szóló szabályai ilyen garanciális megoldást nem tartalmaznak.

          A  szabályozás hiánya, illetve a nem megfelelő  (nem  az
     önrendelkezési  jogot  alapul  vevő)  szabályozás  miatt   az
     önrendelkezési  jog sérelmet szenved, és így alkotmányellenes
     helyzet keletkezik.

          3. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
     49.  §-ának  (1)  bekezdése szerint: "Ha az  Alkotmánybíróság
     hivatalból,  illetőleg bárki indítványára azt állapítja  meg,
     hogy  a jogalkotó szerv jogszabály felhatalmazásából származó
     jogalkotói     feladatát     elmulasztotta      és      ezzel
     alkotmányellenességet  idézett  elő,  a  mulasztást  elkövető
     szervet    határidő   megjelölésével   felhívja   feladatának
     teljesítésére."

           Az  Alkotmánybíróság  1990-ben  kialakított  gyakorlata
     szerint  a  jogalkotó szerv konkrét jogszabályi felhatalmazás
     nélkül is köteles eleget tenni jogalkotási kötelezettségének,
     ha  észleli,  hogy hatás- és feladatkörébe tartozó  területen
     szükség  van  jogalkotásra,  és a mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenesség   akkor   is   megállapítható,   ha    az
     állampolgárok  egy  csoportja meglevő  jogszabály  miatt  nem
     tudja alkotmányos jogait érvényesíteni [22/1990. (X. 16.)  AB
     határozat,  ABH 1990. 83, 86.]. A mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenesség megállapítására akkor is sor kerül, ha az
     alapjog érvényesülésének garanciái hiányoznak [37/1992.  (VI.
     10.)  AB határozat, ABH 1992. 227, 232-233.]. A jelen esetben
     a   mulasztást   a  fentiek  alapján  hivatalból   meg   kell
     állapítani.

     Budapest, 2000. október 24.
                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Németh János alkotmánybíró különvéleménye
                                  
     1.  A  határozat rendelkező részének 1., 3. és  4.  pontjában
     foglaltakkal és az ahhoz kapcsolódó indokolással egyetértek.

     2.  Nem  értek  egyet  azzal, hogy a  jogalkotó  mulasztásban
     megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő akkor, amikor
     az   egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvényben   a
     pszichiátriai   betegekre  vonatkozóan  nem  szabályozta   az
     Alkotmány  55. § (1) bekezdése szerinti személyes szabadságot
     —  ezen  belül  a  mozgásszabadságot is — súlyosan  korlátozó
     módszerek (eljárások) alkalmazásának jogszabályi feltételeit,
     és  ezáltal nem biztosította kellő mértékben az Alkotmány 54.
     § (2) bekezdésébe foglalt tilalom érvényesülését.

     A  határozat  a pszichiátriai betegek személyes szabadságának
     korlátozása  absztrakt  szükségességi  okaiként  elfogadja  a
     veszélyeztető  és a közvetlenül veszélyeztető magatartásokhoz
     rendelt   Eütv.-beli  fogalmakat.  A  korlátozás  arányossága
     szempontjából   azonban  nem  tartja   megfelelőnek   azt   a
     szabályozást,  amely a határozat szerint elvont  módon  ugyan
     megfogalmazza  az arányosság követelményét, de  a  korlátozás
     módozatai tekintetében további szabályokat nem tartalmaz.  Az
     Eütv.  támadott rendelkezéseit a határozat csak akkor  tartja
     elégségesnek,  ha  a törvény más rendelkezései  iránymutatást
     adnak    arra   nézve,   hogy   milyen   típusú   kényszerítő
     intézkedéseket lehet igénybe venni, ehhez kapcsolódva  melyek
     az   időszakos   ellenőrzés  és  gondoskodás  szabályai,   az
     elrendelés maximális időtartama. Ennek hiányában —  mondja  a
     határozat  —  kiüresedik magának a “mértéknek”, a  korlátozás
     nagysága  figyelembevételének — egyébként kötelező — törvényi
     előírása.

     A  határozattól  ez utóbbi kérdésben tér el a véleményem.  Az
     egészségügyi   ellátás   célja   a   betegségek   megelőzése,
     gyógykezelése,  az életveszély elhárítása és a rehabilitáció.
     Az alkalmazott vizsgálati és terápiás eljárások kétségtelenül
     eredményezhetik  a személyes szabadság korlátozását,  azonban
     elsődlegesen nem erre irányulnak. Arra a határozat  is  utal,
     hogy az Eütv. az általános betegjogok között is rögzíti, hogy
     a  “beteg  személyes szabadsága — ellátása során  —  fizikai,
     kémiai,   biológiai   vagy   pszichikai   módszerekkel   vagy
     eljárásokkal  kizárólag sürgős szükség  esetén,  illetőleg  a
     beteg  vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében
     korlátozható. A beteg korlátozása nem lehet büntető  jellegű,
     és  csak  addig tarthat, ameddig az elrendelés  oka  fennáll”
     [10. § (4) bekezdés]. A “[k]orlátozó módszerek vagy eljárások
     alkalmazását  —  ha e törvény kivételt nem  tesz  —  a  beteg
     kezelőorvosa   rendeli  el.  A  kezelőorvos  az   alkalmazást
     megelőzően,  —  amennyiben  ez nem lehetséges  az  alkalmazás
     megkezdését  követően  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  —
     rögzíti   az   egészségügyi   dokumentációban   a   korlátozó
     módszereket  vagy eljárásokat, megjelölve azok  indítékát  és
     alkalmazásuk   időtartamát.  ...   Korlátozó   módszerek   és
     eljárások  alkalmazása  esetén a  beteg  állapotát  és  testi
     szükségleteit   rendszeresen   —   a   szakmai   szabályoknak
     megfelelően   —   ellenőrizni  kell.  A  beteg   egészségügyi
     dokumentációjában az ellenőrzés tényét és eredményét fel kell
     tüntetni.”  [10. § (5) bekezdés] A módszerek megválasztásával
     kapcsolatban  pedig  a  törvény akként  rendelkezik,  hogy  a
     “kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott  vizsgálati
     és  terápiás  módszerek  ... közül — a hatályos  jogszabályok
     keretei  között  —  szabadon válassza meg  az  adott  esetben
     alkalmazandó,  általa,  illetve  az  ellátásban   közreműködő
     személyek  által  ismert és gyakorolt, a  rendelkezésre  álló
     tárgyi  és  személyi  feltételek mellett végezhető  eljárást”
     [129.  §  (1) bekezdés]. “A választott vizsgálati és terápiás
     módszer alkalmazhatóságának feltétele”, hogy “ahhoz a beteg e
     törvény   szabályai  szerint  beleegyezését   adja”   és   “a
     beavatkozás    kockázata   kisebb   legyen   az    alkalmazás
     elmaradásával   járó   kockázatnál,  illetőleg   a   kockázat
     vállalására alapos ok legyen” [129. § (2) bekezdés].

     A  törvény a pszichiátriai betegek vonatkozásában, éppen azok
     speciális  helyzetére  tekintettel, külön  is  kiemeli,  hogy
     személyiségi jogaikat az egészségügyi ellátás során “fokozott
     védelemben  kell  részesíteni” [189. § (1) bekezdés].  Jogaik
     “csak  az  e  törvényben  foglaltak  szerint,  a  feltétlenül
     szükséges   mértékben  és  ideig,  ...   abban   az   esetben
     korlátozhatók,  ha  a  beteg  veszélyeztető  vagy   közvetlen
     veszélyeztető magatartást tanúsít. Az emberi méltósághoz való
     jog  azonban ebben az esetben sem korlátozható” [189.  §  (2)
     bekezdés]. A gyógykezelés a beteg “állapotának megfelelő és a
     többi  beteg  fizikai biztonságát védő, a  lehető  legkevésbé
     hátrányos  és kellemetlen módszerrel” történhet  [190.  §  b)
     pont]. Az esetleges “korlátozás csak addig tarthat, illetőleg
     olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához
     feltétlenül  szükséges”  [192.  §  (1)  bekezdés],   és   azt
     “részletesen  dokumentálni és indokolni  kell”  [194.  §  (2)
     bekezdés].

     Azzal  egyetértek,  hogy önmagában az elvont  alkotmányossági
     mérce  megismétlése  nem  felel  meg  a  szabadságkorlátozást
     lehetővé  tevő  törvénnyel szemben támasztott alkotmányossági
     kritériumoknak. A határozat által megfogalmazott, hivatkozott
     követelményeknek  azonban az Eütv. —  álláspontom  szerint  —
     eleget  tesz. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint
     az  alapjog  korlátozása akkor arányos, ha “az elérni  kívánt
     cél  fontossága  és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem
     súlya   megfelelő  arányban”  vannak  egymással,  továbbá   a
     “törvényhozó  a  korlátozás  során  köteles  az   adott   cél
     elérésére  alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni”  [30/1992.
     (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.; továbbá: 20/1990.
     (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 69, 71.; 7/1991. (II. 28.) AB
     határozat,  ABH  1991,  22,  25.;  11/1992.  (III.   5.)   AB
     határozat,  ABH  1992,  77,  85.;  11/1993.  (II.   27.)   AB
     határozat,  ABH  1993,  109,  110.;  22/1999.  (VI.  30.)  AB
     határozat,  ABH  1999, 176, 194-195.; 18/2000.  (VI.  6.)  AB
     határozat, ABK 2000. június-július 211, 214.].

     Jelen  esetben az Eütv. a pszichiátriai betegek szabadságának
     korlátozását  jelentő  gyógykezelés  elrendelése  okainak  (a
     beteg     beleegyezésével,    vagy    beleegyezése     nélkül
     veszélyeztető, közvetlen veszélyeztető magatartása esetén), a
     módszerek kiválasztásának (kizárólag tudományosan elfogadott,
     az  állapotnak megfelelő, legkevésbé hátrányos és kellemetlen
     módszerek  alkalmazhatók),  az  alkalmazás  feltételeinek  (a
     veszély  elhárításához  feltétlenül  szükséges  mértékben  és
     ideig),  a folyamatos gondoskodásnak (az állapot és  a  testi
     szükségletek rendszeres ellenőrzése) és mindezek  ellenőrzése
     feltételeinek    (részletes   dokumentáció   és    indokolás)
     előírásával,   valamint  az  emberi  méltósághoz   való   jog
     korlátozhatatlanságának kimondásával kellő garanciát nyújt  a
     korlátozás arányossága tekintetében.

     Mindezek  alapján  véleményem szerint a jogalkotói  mulasztás
     kérdésében az indítvány elutasítása lett volna indokolt.

     Budapest, 2000. október 24.
                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró
                                            
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Erdei Árpád
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye
                                  
     1. A határozatnak az indítványt elutasító rendelkezéseivel és
     azok indokolásaival egyetértek.

     2.  Nem értek egyet azzal, hogy a korlátozottan cselekvőképes
     személyek  invazív  beavatkozásokba  való  beleegyezési  vagy
     visszautasítási  jogának  a  cselekvőképtelen   személyekével
     azonos  szabályozása sérti az emberi méltósághoz való  jogot.
     Nem  tartom  megalapozottnak azt sem,  hogy  a  korlátozottan
     cselekvőképes betegek véleményének érvényesülésére a hatályos
     szabályozásban  meglévő garanciáknál, mintegy alkotmányossági
     követelményként      többre,     illetve     differenciáltabb
     szabályozásra lenne szükség.

     A  határozat véleményem szerint csak egy aspektusból közelíti
     meg  a  felvetett kérdéseket, ezért jut véleményemtől  eltérő
     álláspontra.

     A  konkrét,  értelmezett  indítvány  kapcsán  a  megalapozott
     döntésnél  ugyanis az orvos-beteg viszony,  az  orvos  etikai
     (1994.  évi XXVIII. törvény a Magyar Orvosi Kamaráról, 25-31.
     §-ok),  munkajogi,  polgári jogi és büntetőjogi  felelőssége,
     valamint     a    beleegyezési    jog    jellegzetességeinek,
     sajátosságainak  illetve  azok  összefüggő  értékelésének  is
     döntő szerepe van.

     A    beleegyezés-visszautasítás   kérdése   gyakorlatilag   a
     súlyosabb    beavatkozásoknál   kerül   előtérbe.   Súlyosabb
     beavatkozás   önkéntes  vállalása,  lehetséges  kockázatainak
     tudatos  felmérése  olyan  döntést  és  felelősséget  jelent,
     amelyre  figyelemmel  a törvényhozó eltérhet  a  polgári  jog
     általános szabályaitól. Más szóval az emberi méltósághoz való
     jogból   nem   vezethető   le  az,   hogy   a   korlátozottan
     cselekvőképes  személy  beleegyezési jogát  másként,  kevésbé
     korlátozva  vagy kevesebb garancia mellett kell  szabályozni,
     mint   a   cselekvőképtelenét.  Ez  megítélésem   szerint   –
     alkotmányossági  mérce  hiányában – a  jogalkotó  felelősségi
     körébe tartozó olyan kérdés, amelynek eldöntése során a  “cél
     és eszköz viszony” a meghatározó szempont.

     Az  elmondottakból  is következően az alkotmányossági  kérdés
     az, hogy a korlátozottan cselekvőképes személynél a döntéshez
     szükséges  beleegyezési képességnek a törvényben  vélelmezett
     teljes  és  feltétlen  (ti.  a  korlátozott  cselekvőképesség
     okaira  tekintet nélküli) hiánya alkotmányellenes-e az emberi
     méltóság sérelme miatt. Véleményem szerint a beleegyezési jog
     gyakorlása  olyan  tárgyú, súlyú és hatású  döntés,  amelynél
     éppen  az  lehet indokolt, hogy a belátási képesség bármilyen
     mértékű  és indokú fogyatékosságának a szabályozásban jogilag
     is érzékelhető következménye (feltételrendszere) legyen.

     Így  a  beleegyezési-visszautasítási joggal  kapcsolatban  az
     Eütv. speciális kapcsolatokat szabályoz, nevezetesen az orvos-
     beteg  és  az intézmény-beteg viszonyát, a sajátos  helyzetre
     figyelemmel    differenciáltan.   (A   jogviszonyok    között
     természetesen összefüggések is kimutathatók.)

     A  “beleegyezési és visszautasítási jog” rendeltetésszerű  és
     célzatos  (tudatos) gyakorlása végső soron a beteg  érdekében
     folyamatosan    hozott    orvos-szakmai    döntések    sorába
     illeszkedik. Ennek megkérdőjelezhetetlensége legalább annyira
     fontos  a  gyógyítást végző intézménynek, mint a betegnek.  A
     beteg beleegyezésének egyik jelentős jogi következménye, hogy
     a kórházat mentesíti az olyan felelősségtől, amely a tudomány
     mindenkori  állására  tekintettel a  rendes  műtéti  kockázat
     körébe   tartozó   esemény  bekövetkezésekor   a   belegyezés
     hiányában  fennállhatna. A beleegyezés tehát azt is  jelenti,
     hogy  a  beteg  vagy  az  erre  jogosult  személy  az  orvosi
     tájékoztatásban foglalt, a rendes műtéti kockázat körébe eső,
     lehetséges  káros  következményeket,  a  beavatkozás  várható
     előnyeit  és  kockázatait mérlegelve megismeri  és  tudomásul
     veszi.

     Az  emberi  méltósághoz,  az önrendelkezéshez,  a  cselekvési
     szabadsághoz  való  jogból  nem  vezethető  le   sem   az   a
     következtetés,  hogy  a  nem teljesen cselekvőképes  személyt
     egyes   súlyosabb   orvosi  beavatkozásról  való   döntésénél
     teljesen cselekvőképesnek kell tekinteni, sem pedig az,  hogy
     a cselekvőképtelenek közé kell sorolni.

     Nem   tartom   alkotmányellenesnek,  hogy   a   korlátozottan
     cselekvőképest  a  törvény  ezen a területen  szigorúbban,  a
     cselekvőképtelennel  azonosan  kezeli.  Ez   nem   tekinthető
     korlátozásnak,  hanem  éppen  a  korlátozottan  cselekvőképes
     beteg  érdekében érvényesített – a céllal összhangban lévő  –
     többletgarancia. Ha a szabályokat mégis korlátozásként fogjuk
     fel,  akkor az, éppen az Alkotmány 70/D. §-ával, a  testi  és
     lelki  egészséghez  való joggal összefüggésben  szükséges  és
     arányos    korlátozásnak   minősíthető.   A   polgári    jogi
     cselekvőképtelenség  és  korlátozott  cselekvőképesség  ugyan
     elsősorban  az  ügyleti  forgalom  biztonságát  védi,  de   a
     kiskorút   (vagy  más  okból  az  olyan  helyzetben   lévőnek
     tekintendő  személyt, aki bizonyos döntéseket  felelősen  nem
     képes  meghozni)  is óvja a meggondolatlan veszteségektől  és
     általában  a kockázattól. Egyes intézmények (pl. választójog,
     egyes  hivatalok  viselésének  magasabb  korhatárhoz  kötése)
     optimális   működése  érdekében  is  a  cselekvési  szabadság
     korlátozható.   Önmagának  mindenki   árthat,   s   vállalhat
     kockázatot,  de csak akkor, ha képes a szabad, tájékozott  és
     felelős  döntésre [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH  1996.
     74.].  Az  állam korlátozó “gyámkodása” csak a határesetekben
     lehet alkotmányossági viták tárgya. A törvényhozó – az elvben
     lehetséges  alkotmányos  megoldások,  jogi  eszközök   között
     választva  –  döntött úgy, hogy a beleegyezési  képességet  a
     polgári jog jogintézményeihez köti.

     3.  A hatályos megoldást vizsgálva figyelmet érdemel, hogy az
     Európa  Tanács  Bioetikai Konvenciója (amelynek  Magyarország
     nem  részese) 5. cikke a beleegyezést “szabad és  tájékozott”
     beleegyezésként  fogja  fel.  A  beleegyezés   képességét   a
     megfelelő és előzetes tájékoztatáshoz köti, amelynek ki  kell
     terjednie     a     beavatkozás    céljára,     természetére,
     következményeire  és  a  beavatkozás  kockázataira.   Hasonló
     szabályt tartalmaz az Eütv. is (13. § (1)-(8) bekezdés, 15. §
     (3) bekezdés, 134-135. §).

     Az  egyezmény  a  beleegyezési  képesség  hiányát,  a  hiányt
     eredményező   okokat   a   polgári   jogi   cselekvőképesség-
     fogalomhoz, a nem teljes cselekvőképesség egyes okaihoz köti,
     hasonlóan  az  Eütv. hatályos szabályaihoz. Ez  derül  ki  az
     egyezmény  6. cikk 2. és 3. pontjából. A 2. pont a  “kiskorú”
     személy  beleegyezési  képességének  hiányáról  szól,   ennek
     második  bekezdése a kiskorú véleményének figyelembe  vételét
     írja  elő,  az  Eütv-hez hasonlóan. A 3. pont a  beleegyezési
     képességgel   nem  rendelkező  “nagykorúról”   szól,   és   a
     beleegyezési   képesség   hiányát,   hasonlóan    a    magyar
     szabályozáshoz,  a teljes cselekvőképesség  hiányához  vezető
     “hagyományos”  okokhoz  köti. Mindkét  esetben  az  egyezmény
     szerint  a  beleegyezést a beteg képviselője vagy a  kijelölt
     más  személy  vagy testület engedélye pótolja,  hasonlóan  az
     Eütv. szabályaihoz.

     Az  Eütv. 16. § (5) bekezdésének az a szabálya, hogy a  beteg
     véleményét   a   szakmailag  lehetséges   mértékig   kötelező
     figyelembe venni, nem tekinthető bizonytalan feltételnek.  Ez
     a  szabály  akkor nyeri el valós súlyát, ha tudjuk,  hogy  az
     orvos a foglalkozása szabályainak betartására köteles –  erre
     a  különféle  felelősségi formák is erősen sarkallják.  Ebből
     legalább az következik, hogy eleve és kizárólag csak a  beteg
     gyógyulását  elősegítő  aktuális  beavatkozás  jöhet   szóba.
     Ugyanakkor  az  orvosilag  indokolt  és  javallt  beavatkozás
     elhagyásáról  való  döntésnél  akkor  is  a  beteg  érdeke  a
     meghatározó  szempont, ha helyette más személy nyilatkozik  a
     beleegyezésről  vagy  a visszautasításról,  esetleg  a  beteg
     véleményével  ellentétesen. Az  Eütv.  16.  §  (4)  bekezdése
     értelmében   a   beteget  képviselő  személy  nyilatkozatának
     érvényesülése  egyébként sem korlátlan, hanem  korlátok  közé
     szorított:  a nyilatkozat nem érintheti hátrányosan  a  beteg
     egészségi  állapotát.  Mindezekre a szabályokra  figyelemmel,
     helyes  alkalmazásuk mellett elképzelhetetlen,  hogy  beteget
     kifejezett  tiltakozása  ellenére  vagy  határozott   kérését
     figyelmen kívül hagyva, olyan beavatkozásnak vetik  alá  vagy
     beavatkozást tagadnak meg tőle, amely orvosilag nem indokolt,
     illetve  ami  nem a beteg gyógyítását, lehetséges gyógyulását
     szolgálná.

     4.  Nem  értek egyet azzal sem, hogy a pszichiátriai  betegek
     személyes szabadságát súlyosabban “korlátozó” egyes módszerek
     és  eljárások  alkalmazási feltételeit a  hatályoshoz  képest
     részletesebb törvényben kellene szabályozni.

     Az   Eütv-nek  a  beleegyezési-visszautasítási  jogról  szóló
     rendelkezései  a  meghatározott  beavatkozásra  váró   minden
     beteget  érintenek.  Ezzel szemben  a  személyes  szabadságot
     “korlátozó”   módszerek   és   eljárások,   ezek   feltételei
     törvényben   való   szabályozásának   állított    hiánya    a
     pszichiátriai betegeket érinti.

     Az Alkotmány 55. § (1) bekezdésében és 54. § (2) bekezdésében
     rögzített  alapelvek védelme szempontjából  annak  van  döntő
     jelentősége,  hogy  az  Eütv.  keretein  belül  gyógyításról,
     gyógykezelésről van szó. Olyan tevékenységről,  amelynek  nem
     célja  a  szabadságtól megfosztás vagy a kínzás, a kegyetlen,
     embertelen,   megalázó  elbánás.  Ez  utóbbiakat   az   Eütv.
     szabályai  kifejezetten  tiltják  (Eütv.  10.  §   (1),   (4)
     bekezdés).

     Kétségtelen,   hogy  bizonyos  vizsgálatok   vagy   kezelések
     beavatkozást  jelentenek a beteg testi, lelki  integritásába,
     ez azonban nem a pszichiátriai betegeket érintő alkotmányjogi
     probléma,  hanem  az  “orvoslás” okszerű  és  elkerülhetetlen
     eszköze,  illetve következménye, s mint ilyen,  orvos-szakmai
     kérdés.

     Ezért  az  alkotmányossági kérdés a pszichiátriai  betegeknél
     az,  hogy  a  nem  együttműködő  pszichiátriai  betegnek   az
     intézetbe  utalása és tartása kellő garanciákkal  történik-e.
     Az  orvoslás  eszközeinek használatát, ezek  ellenőrzését  az
     Eütv. kielégítően, kellő garanciákkal szabályozza (Eütv.  10.
     §  (1)-(2), (5) bekezdés, 24. §, 29. § (1) bekezdés, 123.  §,
     136-137.  §,  190.  § c) pont, 192. § (1)-(2)  bekezdés).  Az
     Eütv.  kellő  szabatossággal  határozza  meg  az  eszközöket,
     alkalmazásuk   feltételeit,  az  alkalmazás   elrendelésének,
     ellenőrzésének,     fenntartásának    és     megszüntetésének
     szabályait.

     Általánosságban  nem  a  módszerek és  eljárások  alkalmazási
     feltételeinek részletesebb törvényi szabályozása  hiánya  vet
     fel  tehát  alkotmányossági kérdést, hanem az, ha ezeket  más
     célból,  pl.  fegyelmezésre használják.  Az  Eütv.  szabályai
     megfelelő kereteket tartalmaznak az alkotmányosan aggálytalan
     jogalkalmazásra.  (A nem a gyógyítást célzó önkényes  eljárás
     esetleges  előfordulását egyébként további jogalkotással  sem
     lehet önmagában kizárni.)

     Nincs  megnyugtató és megalapozott magyarázat arra sem,  hogy
     az  orvos-szakmai protokollok körébe tartozó egyes  eljárások
     és   módszerek   alkalmazásának  feltételeit  miért   kellene
     törvényi szinten szabályozni. Ez azzal a következménnyel jár,
     hogy  veszélybe  kerülhet  a személyre  (betegségre)  szabott
     orvosi   kezelés,  elbizonytalanítva  ezzel   a   gyógyítást,
     viszonylagossá téve az orvos szakmai felelősségét.

     Az   együttműködő   pszichiátriai   betegeknél   és   a   nem
     pszichiátriai betegeknél a személyi szabadság korlátozása  az
     esetleg  ugyanolyan  eszközök  alkalmazásánál,  beleegyezésük
     folytán, fel sem merülhet. Nincs alkotmányjogi indoka  annak,
     hogy  a korlátozó módszerként, eljárásként felfogott, nemcsak
     a    pszichiátriában    használt   eszközök    alkalmazásának
     feltételeit miért éppen a pszichiátriai betegekre vonatkozóan
     kell részletesebben szabályozni.

     Figyelmet  érdemel,  hogy az eljárás  során  az  egészségügyi
     miniszter  és  a Magyar Pszichiátriai Társaság  orvos-szakmai
     szempontból a módszerek (eljárások) alkalmazásának  jelenlegi
     jogszabályi feltételeit kielégítőnek tartotta. Magam  is  így
     látom,    alkotmányossági   mérceként    elvárható    további
     szabályozásra   indokot  nem  látok.  Egyetértek   a   Magyar
     Pszichiátriai Társaság ama véleményével is, amely  szerint  a
     vizsgált   körben  éppen  a  terápiás  eljárások   törvényben
     lefektetett szabályozása különböztetné meg ésszerű ok nélkül,
     diszkriminatívan a pszichiátriai betegeket más betegektől.

     5.  Az  Alkotmány  hivatkozott  rendelkezéseinek  kiterjesztő
     értelmezése,   nevezetesen  az  a  kö   vetelmény,   hogy   a
     határozatban    említett    egyes    módszerek    (eljárások)
     alkalmazásának feltételeiről – amelyeket jelenleg az Eütv. és
     szakmai  protokollok  tartalmaznak  –  többletgaranciaként  a
     hatályosnál  részletesebb, törvényi szintű szabályozás  lenne
     alkotmányos, nem fordul elő nemzetközi gyakorlatban.

     Az  Európa Tanács 2000. január 03-án adta közre “Fehér Könyv”
     címmel  a mentális betegségben szenvedők, különös tekintettel
     az akaratuk ellenére pszichiátriai intézményben elhelyezetett
     betegek  emberi jogainak és méltóságának védelmében elkészült
     tanulmányt.
     A tanulmány egyebek között részletesen foglalkozik a mentális
     betegségben  szenvedők kezelése során alkalmazott kényszerítő
     eszközök  alkalmazásának  feltételeiről,  a  betegek   emberi
     jogainak és méltóságának védelméről és ezek garanciáiról.
     A  tanulmány  sehol  nem  tesz említést  sem  az  alkalmazott
     kényszerítő eszközök, eljárások, beavatkozások, sem pedig  az
     alkalmazhatóságuk vonatkozásában arról, hogy ezeknél törvényi
     szintű szabályozás lenne szükséges.
     Éppen ellenkezőleg, a 6.1. pont alatt határozottan leszögezi,
     hogy  a  kezelést/beavatkozást  minden  esetben  a  felismert
     klinikai szimptómák alapján, gyógyító célzattal és a  konkrét
     gyógyulás  érdekében kell alkalmazni. Más  szempontokat,  úgy
     mint a beteg szociális, családi körülményeit, társadalmi vagy
     büntetőjogi helyzetét csak ezt követően, a fenti prioritásnak
     alárendelve   szabad  figyelembe  venni.   (A   szövegezésből
     kiderül,  hogy  ez  utóbbi szempontokat  is  figyelembe  kell
     venni,   erre   a  törvényi  szintű  szabályozás   nem   adna
     lehetőséget!)
     11.4.    pont    alatt   kifejezetten   előírja,    hogy    a
     kezelést/beavatkozást  minden  esetben  egyedileg,  a   beteg
     állapotára,  betegsége várható lefolyására  tekintettel  kell
     kiválasztani és alkalmazni.
     Ezt  az egyedi és komplex szakmai mérlegelést lehetetlenítené
     el a kezelési eszközök és eljárások alkalmazási feltételeinek
     törvényi szintű meghatározása.

     A  11.3-6.  pontok  fogalmazzák meg tételesen  az  alkalmazás
     feltételeit és garanciáit, nevezetesen:
       —  amint  a  beteg állapota engedi, enyhébb kezelésre  kell
     áttérni, (vö. Eütv. 10. § (4) bekezdés)
       —  az  egyedileg  kialakítandó kezelést  lehetőség  szerint
     magával  a  beteggel kell előzetesen megbeszélni, ha  ez  nem
     lehetséges,  a  beteg képviselőjével (vö.  Eütv.  13.  §  (1)
     bekezdés),
      — a kezelést folyamatosan ellenőrizni kell, (vö. Eütv. 10. §
     (5) bekezdés)
      — a szükségesség és arányosság kérdését mindvégig szem előtt
     kell tartani, (vö. Eütv. 10. § (3) és (4) bekezdés)
       —  minden  kezelésről részletes, írásbeli feljegyzést  kell
     készíteni, (vö. Eütv. 10. § (5) bekezdés)
          —     csak     orvos    rendelheti    el    ezeket     a
     kezeléseket/beavatkozásokat, vészhelyzet  esetén  utólag  meg
     kell  erősíttetni  a kezelés elrendelését szakorvossal,  stb.
     (vö. Eütv. 10. § (5) bekezdés).

     Mindebből  megállapítható, hogy a hatályos Eütv.  az  európai
     gyakorlatnak megfelelően szabályozza a pszichiátriai  betegek
     kezelésének kérdését, és tartalmazza az Alkotmány 55.  §  (1)
     bekezdésében és az 54. § (2) bekezdésében rögzített alapjogok
     irvényesülésének törvényi garanciáit.

     Minderre figyelemmel az indítvány teljes elutasításának  lett
     volna helye.

     Budapest, 2000. október 24.
                                Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Some provisions of the Health Act restricting the right of self-determination related to medical care (the right of consent and refusal) of patients with limited disposing capacity to the same extent as in the case of incapable patients
      Number of the Decision:
      .
      36/2000. (X. 27.)
      Date of the decision:
      .
      10/24/2000
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-3-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0036_2000.pdfen_0036_2000.pdf