English
Hungarian
Ügyszám:
.
33/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 64/1991. (XII. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/297
.
A döntés kelte: Budapest, 12/09/1991
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos     vizsgálatára,      valamint     mulasztásban
   megnyilvánuló     alkotmányellenesség     megszüntetésére
   irányuló  indítványok   alapján   -   Dr.   Ádám   Antal,
   Dr. Herczegh Géza,  Dr. Kilényi Géza, Dr. Lábady Tamás és
   Dr. Zlinszky János  alkotmánybíró párhuzamos véleményével
   - meghozta a következő

                         határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  terhesség
   megszakítására  vonatkozó   szabályok  rendeletben   való
   meghatározása alkotmányellenes. Ezért az Alkotmánybíróság
   az  egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 29. §  (4)
   bekezdésének első  mondatát, amely  szerint " A terhesség
   megszakításának    csak    jogszabályban    meghatározott
   esetekben és rendelkezések szerint van helye " , valamint
   ugyanazen  törvény  87. §   (2)   bekezdését,  továbbá  a
   terhességmegszakításról    szóló    76/1988.(XI.3.)    MT
   rendeletet   és    az   annak    végrehajtására   kiadott
   15/1988.(XII.15.)  SZEM   rendeletet  alkotmányellenesnek
   mondja ki, és 1992. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

   A    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenesség
   megállapítására      irányuló       indítványokat      az
   Alkotmánybíróság elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               A)

    Az  Alkotmánybírósághoz   több   indítvány   érkezett   a
    terhességmegszakításról       ( abortuszról )       szóló
    jogszabályok :  az  1972.  évi  II.  törvény  29. §   (4)
    bekezdése, a  76/1988. ( XI. 3. ) MT rendelet, valamint a
    15/1988.        ( XII. 15. )         SZEM        rendelet
    alkotmányellenességének, továbbá  nemzetközi  szerződésbe
    ütközésének megállapítására  és megszünetetésére, illetve
    mulasztásban      megnyilvánuló       alkotmányellenesség
    megállapítására és megszüntetésére.

    Az  indítványokat   az  Alkotmánybíróság  egyesítette  és
    együttesen bírálta el.

    Az    indítványokban    megfogalmazott    alkotmányossági
    kifogások és érvek lényege a következőkben összegezhető.

    1. A  terhességmegszakításról szóló  minisztertanácsi  és
    miniszteri rendeletek  ellentétben állnak a jogalkotásról
    szóló 1987.  évi XI. törvény 2. § c), valamint 5. § f) és
    j) pontjaival,  mert nem  törvényi szinten mondanak ki az
    állampolgárok   alapvető    jogaira   és   kötelességeire
    vonatkozó rendelkezéseket.  Ez egyben  sérti az Alkotmány
    8. §  (2)   bekezdését, amelynek  értelmében az  alapvető
    jogokra    vonatkozó    szabályokat    törvénynek    kell
    megállapítania,  valamint    az  Alkotmány   35. §    (2)
    bekezdését,  illetve   37. §   (3)    bekezdését,  melyek
    tiltják, hogy  a Kormány, illetve annak tagjai törvénnyel
    ellentétben álló rendeletet bocsássanak ki.

    2.     Az     indítványozók     egyik     csoportja     a
    terhességmegszakítást  szabályozó  rendelkezéseket  azért
    kifogásolta,    mert     álláspontja     szerint     azok
    alkotmányellenesen       engedik       meg,       illetve
    alkotmányellenesen tág  körben engedik  meg  a  terhesség
    megszakítását.

    a) Az  indítványok  azt  a  nézetet  képviselik,  hogy  a
    sérelmezett jogszabályok  ellentétesek az Alkotmány 54. §
    (1)  bekezdésével,   amely  szerint    minden    embernek
    veleszületett  joga   van  az   élethez  és   az   emberi
    méltósághoz,  amelyektől   senkit  sem  lehet  önkényesen
    megfosztani. Az  indítványozók álláspontja  az,  hogy  az
    emberélet a  fogamzással kezdődik,  és  a  magzatra  mint
    teljes értékű  emberi lényre  is vonatkozik  az alapjogok
    lényeges tartalma  korlátozásának az  Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdésébe foglalt tilalma.

    b) Hasonló  okokból alkalmazandónak tartják a magzatra az
    Alkotmány 66. §  (2) , illetve 67. § (1) bekezdésének a
    gyermekek    védelmére,     valamint   a    70/D. §   (1)
    bekezdésének a  lehető legmagasabb  szintű testi és lelki
    egészséghez való  jogra vonatkozó  előírásait is; ezekkel
    pedig a kifogásolt jogszabályok ellentétesek.

    c)     A      magzattal     szembeni     alkotmányellenes
    megkülönböztetésnek tartják,  hogy élete nem részesül más
    életekkel   azonos   védelemben  (Alkotmány  70/A. §  (1)
    bekezdés).

    d)  Az  abortusz  megengedettsége  e  felfogások  szerint
    ellentétes  az   Alkotmánynak  az   emberi  jogképességet
    biztosító 56. §-ával is.

    e)  Alkotmányellenesnek   tartják  az   indítványozók   a
    támadott jogszabályokat  azért is,  mert azok  -  bár  az
    Alkotmány  35. §    (2)   bekezdése   szerint  a  Kormány
    rendelete nem lehet ellentétes törvénnyel - több törvényi
    szintű   büntetőjogi,    polgári   jogi   és   családjogi
    rendelkezést sértenek.

    f)  A   terhességmegszakításra  vonatkozó  szabályok  nem
    biztosítják az  orvos és  más egészségügyi  alkalmazottak
    részére a  beavatkozás megtagadásának  lehetőségét, ezért
    sértik az  Alkotmány 60. §-ában biztosított lelkiismereti
    szabadságot.

    3. Az  indítványozók másik  csoportja szerint a terhesség
    megszakításáról való  döntés a nők lelkiismereti ügye, az
    ebbe     a      döntésbe     beavatkozó      jogszabályok
    alkotmányellenesek.

    a)  Ezen  indítványok  úgy  érvelnek,  hogy  a  terhesség
    megszakításáról való  döntés joga a nő emberi méltósághoz
    való   alapvető  jogából (Alkotmány  54. § (1)  bekezdés)
    fakad, ezért annak kormányrendeletben, illetve miniszteri
    rendeletben történő  korlátozása ellentétes  az Alkotmány
    8. § (2) bekezdésével.

    b)  Az   indítványozók   álláspontja   szerint   azok   a
    jogszabályi rendelkezések, amelyek a 35 évesnél fiatalabb
    vagy kettőnél kevesebb gyermeket szült nők tekintetében a
    terhességmegszakítás       engedélyezését       hivatalos
    vizsgálathoz  kötik,   ellentétesek  a   nőkkel  szembeni
    megkülönböztetés minden  formájának felszámolásáról 1979.
    december 18-án  New Yorkban  elfogadott, és  az 1982. évi
    10. tvr-rel  kihirdetett egyezmény  16. § 1.e)  pontjával
    is.

    Eszerint ugyanis  a nőknek  a férfiakéval  azonos jogokat
    kell  biztosítani   többek  között  arra,  hogy  szabadon
    dönthessenek gyermekeik  számáról  és  a  gyermekszülések
    közé  eső  időközről.  Az  indítványozók  a  kihirdetésre
    tekintettel  kérték   az  egyezmény  belső  jogként  való
    megítélését, de  egyben kérték  a kifogásolt jogszabályok
    nemzetközi  szerződésbe  ütközésének  hivatalból  történő
    megállapítását is.

    c) A  35 évesnél  fiatalabb,  illetve  kettőnél  kevesebb
    gyermeket  szült   nőkre  vonatkozó   korlátozásokat   az
    indítványok az Alkotmány 70/A. § (1) és (2)  bekezdésében
    tiltott, alkotmányellenes diszkriminációnak tartják.

    d) Az  indítványozók kérték,  hogy az Alkotmánybíróság az
    általuk  kifogásolt  jogszabályi  rendelkezések  hatályon
    kívül  helyezése   esetén  állapítson   meg  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet  is, mivel  ebben  az
    esetben az  egészségügyről szóló  1972. évi  II.  törvény
    hatályban  maradó   rendelkezései   szerint   mindenfajta
    terhességmegszakítás tilos lenne, amely tilalom sértené a
    nőknek az  Alkotmány 8. §   (2)  bekezdése értelmében még
    törvénnyel sem korlátozható alkotmányos jogait.

                               B)
    Az Alkotmánybíróság  felkérésére kifejtett véleményében a
    népjóléti miniszter egyetértett az indítványozóknak azzal
    az álláspontjával,  hogy a terhességmegszakítás rendeleti
    szintű  szabályozása  ellentétes  a  jogalkotásról  szóló
    törvénnyel, és  így alkotmánysértő. Álláspontja szerint a
    téma alapvető kérdéseit az Alkotmányban, részleteit pedig
    kizárólag törvényi szinten indokolt szabályozni.

                               C)

    Az Alkotmány  8. §  (2)   bekezdése  szerint  " a  Magyar
    Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és  kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja  meg... " .  A
    támadott jogszabályok  alkotmányellenessége elbírálásához
    tisztázandó,    hogy    a    terhességmegszakítás    jogi
    szabályozása kinek,  melyik alapvető  jogára (alapjogára)
    vagy kötelességére vonatkozik.

    1.  Az   indítványok  szerint   az   abortusz   jelenlegi
    szabályozása sérti a magzat élethez való jogát (Alkotmány
    54. §), a  jogképességhez való  jogot (56. §), illetve az
    anya   emberi   méltósághoz   való   jogát   (54. §   (1)
    bekezdés).

    Ellentétes   a   terhességmegszakítás   szabályozása   az
    alapvető jog  lényeges tartalma korlátozásának tilalmával
    (8. §  (2)  bekezdés), a gyermek, illetve az anya jogával
    a  védelemre   (66. §   (2)    bekezdés,  illetve  67. §)
    valamint   a    hátrányos   megkülönböztetés   tilalmával
    (7O§/A. §) és az egészséghez való joggal (70/D. §) is.

    2.  Az   abortusz  jogi  szabályozása  a  fent  felsorolt
    alapvető  jogokkal  kétségkívül  összefügg.  Azonban  nem
    mindenfajta összefüggés  az alapjogokkal  követeli meg  a
    törvényi   szintű    szabályozást.    Valamely    alapjog
    tartalmának  meghatározása   és   lényeges   garanciáinak
    megállapítása csakis  törvényben történhet,  törvény kell
    továbbá az  alapjog közvetlen  és jelentős korlátozásához
    is. Közvetett  és  távoli  összefüggés  esetében  azonban
    elegendő a  rendeleti szint is. Ha nem így lenne, mindent
    törvényben kellene szabályozni.

    Ebből  az   következik,  hogy   mindig  csak   a  konkrét
    szabályozásról állapítható meg, hogy - az alapjoggal való
    kapcsolata  intenzitásától  függően  -  törvénybe  kell-e
    foglalni vagy sem.

    3. A  terhességmegszakítás szabályozása  számos alapjogot
    érint (lásd 1. pont). Minőségileg más azonban az abortusz
    szabályozásának " vonatkozása "  az élethez  való  jogra,
    mint    az     összes    többi    alapvető    jogra.    A
    terhességmegszakítás  mindig   a  magzati   élet  fölötti
    rendelkezés, amely  jogi minősítést  kíván;  az  abortusz
    szabályozása a  magzat élethez  való jogára,  s  -  mivel
    ennek  előkérdése,   hogy  a   magzat  jogalany-e   -   a
    jogalanyisághoz való jogra kétségkívül " vonatkozik " .

    Az   Alkotmánybíróság    a   magzat    jogalanyiságát   a
    határozatban mindig  a fenti  összefüggésben érti, vagyis
    mint a  magzat élethez  és emberi méltósághoz való alanyi
    jogának feltételét.  Ezért a magzat jogalanyiságáról való
    döntés a  határozat összefüggésében arra vonatkozik, hogy
    a magzat a jog szerint ember-e.

    A  terhességmegszakítás  szabályainak  " vonatkozása "  a
    jogalanyiságra és  az élethez  való jogra  minden esetben
    magában foglalja  annak eldöntését,  hogy  ezek  a  jogok
    fennállnak-e. Tekintettel  arra, hogy  az  ember  élethez
    való joga  és jogalanyisághoz való joga korlátozhatatlan,
    vagyis vagy fennáll, vagy nem, az abortusz szabályozása a
    lehető legerősebben függ össze ezekkel az alapjogokkal.

    Az  összes   többi  számításba  jövő  alapjognál  viszont
    mérlegelés  kérdése,   hogy  az   abortusz   szabályozása
    " vonatkozik-e " rájuk olyan szorosan, hogy ahhoz törvény
    szükséges. Ezt  a mérlegelést  alapvetően befolyásolja  a
    magzat jogi helyzetének minősítése.

    a) Az  anya  önrendelkezési  joga  az  abortusz  melletti
    legerősebb, s  - számos külföldi alkotmánybírósági ítélet
    nyomán is  - immár  klasszikus  érv.  A  magzat  melletti
    klasszikus érv  viszont az,  hogy az  élethez való jogból
    származó állami  kötelezettséget  az  élet  védelmére  ki
    lehet terjeszteni  a  magzatra  anélkül,  hogy  a  magzat
    jogalanyiságáról döntenénk.

    Az élethez  való jog  és a méltósághoz (önrendelkezéshez)
    való jog összefüggése az abortusszal valóban megköveteli,
    hogy a  terhességmegszakításról törvény  rendelkezzék. Az
    abortusz szabályozása  ugyanis ezt  a két  alapvető jogot
    minden esetben  és  lényegesen  érinti  azáltal,  hogy  a
    terhességmegszakítással     kapcsolatban      mind     az
    önrendelkezési  jog  érve,  mind  pedig  az  emberi  élet
    objektiv   védelmére    való    hivatkozás    a    magzat
    jogalanyiságának hallgatólagos  tagadását feltételezi. Ha
    ugyanis a  magzatnak alanyi joga van az élethez, egyrészt
    az anya  önrendelkezési joga  nem, illetőleg csak annyira
    jöhet szóba, mint - egy hasonló súlyú korlátozást okozó -
    másik emberrel kapcsolatban; másrészt az élethez való jog
    relatív védelme  többé nem  elégséges.  Csakis  ebben  az
    összefüggésben  teszi  feltétlenül  szükségessé  akár  az
    önrendelkezési jog, akár az állam életvédelmi kötelessége
    az abortusz törvényi szintű szabályozását.

    b)  Ha   a  magzat  jogi  státuszával  való  összefüggést
    figyelmen kívül  hagyjuk, az  anya önrendelkezési joga és
    az abortusz-szabályok  közötti  összefüggés  erőssége,  s
    ezzel a  törvényi szabályozás  szükségessége - legalábbis
    elvileg - mindig vitatható marad.

    Az    önrendelkezési     jogról    az    Alkotmánybíróság
    8/1990.  (IV. 23.)  AB   határozatában    megállapította,
    hogy   az   a   modern    alkotmányokban,   illetve    az
    alkotmánybíróságok  gyakorlatában -  a személyiség szabad
    kibontakoztatásához való jog,   az  általános  cselekvési
    szabadság,  illetve a magánszférához való   jog   mellett
    -   az   általános személyiségi  jog  egyik  aspektusának
    megnevezése;  az általános személyiségi   jog  viszont az
    emberi   méltósághoz való jog (54. § (1) bekezdés)  egyik
    megfogalmazása.

    Az  Alkotmánybíróság   gyakorlata  szerint  az  általános
    személyiségi jog  " anyajog " , azaz olyan szubszidiárius
    alapjog,  amelyet   mind  az   Alkotmánybíróság,  mind  a
    bíróságok felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére,
    ha az  adott tényállásra  a konkrét, nevesített alapjogok
    egyike sem  alkalmazható. A  művi terhességmegszakításról
    szóló külföldi  alkotmánybírósági határozatok  is hasonló
    összefüggésben használják  az anya  önrendelkezési  joga,
    magánszférához  való   joga,  illetve  személyiségi  joga
    fogalmát.

    A   terhesség    olyan   változásokkal    jár   az   anya
    szervezetében, s  - normális  esetben -  a gyermeknevelés
    olyannyira meghatározza  az anya  további életét, hogy az
    Alkotmánybíróság   megítélése    szerint   az    abortusz
    lehetőségének a  hatályos rendeletekben szereplő szűkkörű
    kizárása is  közvetlenül és  lényegesen  érinti  az  anya
    önrendelkezési  jogát.   Ez  akkor  is  így  van,  ha  az
    önrendelkezés korlátozását  csupán arra szűkítjük, hogy a
    magzatot az  anyának akarata ellenére ki kell hordania és
    meg kell  szülnie -  hiszen a  felnevelés  kötelességétől
    megszabadulhat. A fentiek szerint az abortuszt törvényben
    kell szabályozni.  Ugyanakkor  elvileg  lehetséges  olyan
    rendkívül liberális  abortusz-jog  is,  amelynek  alapján
    vita tárgya  lehet, korlátozza-e a szabályozás annyira az
    önrendelkezési jogot,  hogy törvényt  kell hozni róla. (A
    szabályozás jogforrási szintjétől független az a tartalmi
    alkotmányossági  kérdés,   hogy  az   önrendelkezési  jog
    korlátozásai szükségesek és arányosak-e.)

    Az  önrendelkezési   jog  mint  a  magzati  élet  feletti
    rendelkezés alapja  eleve csak  akkor  merülhet  fel,  ha
    feltesszük, hogy  a magzat jogilag nem ember. Ha a magzat
    jogalany, alanyi joga van az élethez. Ebben az esetben az
    anya  önrendelkezési  joga  szabály  szerint  nem,  hanem
    csupán  néhány   rendkívüli  határesetben  érvényesülhet.
    Ekkor az önrendelkezési jogra hivatkozva éppúgy nem lehet
    megszakítani a  terhességet, mint ahogy nem lehet megölni
    a kilenc  hónapig tartó  másállapotnál bizonyosan nagyobb
    terhet jelentő  nyitott gerincű  csecsemőt. (Ugyanígy nem
    lehet  az   ápoló  önrendelkezésére   hivatkozva  halálba
    segíteni a  magatehetetlen, ápolásra  szoruló öreget sem,
    jóllehet gondozója életét és önrendelkezési jogát esetleg
    sokkal  súlyosabban   korlátozza,   mintha   az   anyának
    gyerekéről kellene gondoskodnia.)

    Ha  tehát   meg  akarjuk   mondani,  hogy   az   abortusz
    szabályozása miért  érinti az  anya önrendelkezéshez való
    jogát, nincs  mód megkerülni azt a kérdést, hogy a magzat
    jogilag ember-e,  s  van-e  alanyi  joga  az  élethez  és
    méltósághoz.  Természetesen   igen  közelről   érinti  az
    abortusz korlátozása  az  anya  önrendelkezési  jogát,  s
    érintheti más alapjogait is. Ám ez a " vonatkozás " éppen
    azáltal nyeri el feltétlen alapjogi relevanciáját, hogy a
    magzat  alapjogi   státusza  tekintetében   állást   kell
    foglalni.

    c) Az  Alkotmány 54. §  (1) bekezdése   egyrészt " minden
    ember " számára  garantálja az élethez való alanyi jogot,
    másrészt -  a 8. §  (1) bekezdésével összhangban  -  " az
    állam elsőrendű  kötelességévé "  teszi  az  emberi  élet
    védelmét.  Az   állam  kötelessége   az  alapvető   jogok
    " tiszteletben  tartására  és  védelmére "  a  szubjektiv
    alapjogokkal  kapcsolatban   nem  merül  ki  abban,  hogy
    tartózkodnia kell  megsértésüktől, hanem magában foglalja
    azt  is,  hogy  gondoskodnia  kell  az  érvényesülésükhöz
    szükséges  feltételekről.   Az  emberek  természetszerűen
    egyéni szabadságuk  és személyes  igényeik  szempontjából
    gyakorolják alapjogaikat.  Az államnak  viszont arra  van
    szüksége garanciális  feladata ellátásához, hogy az egyes
    alanyi   alapjogok   biztosítása   mellett   az   azokkal
    kapcsolatos értékeket  és élethelyzeteket  önmagukban is,
    azaz ne  csupán az  egyes egyedi  igényekhez kapcsolódóan
    védje, s  a többi  alapjoggal összefüggésben  kezelje. Az
    állam számára  az alapjogok védelme csupán része az egész
    alkotmányos rend  fenntartásának és működtetésének. Ezért
    az   állam   úgy   alakítja   ki   az   egyes   alapjogok
    megvalósításához  szükséges   jogszabályi  és  szervezeti
    feltételeket, hogy  mind a  többi alapjoggal kapcsolatos,
    mind pedig  egyéb alkotmányos  feladataira is tekintettel
    legyen; az  egyes jogoknak  az egész  rend  szempontjából
    legkedvezőbb érvényesülését  teszi lehetővé,  s mindezzel
    az  alapjogok  összhangját  is  előmozdítja.  Az  alapjog
    jogosultja illetve  az  állam  különböző  szempontjai  és
    feladatai miatt  az alapjog  alanyi jogi illetve objektiv
    oldala nem feltétlenül fedi egymást. Az állam - általános
    és objektiv  szempontjaiból következően  -  a  szubjektiv
    alapjog által  védett körön  túlmenően is meghatározhatja
    ugyanazon alapjog objektiv, intézményes védelmi körét. Ez
    a helyzet  például  akkor,  ha  egy  szabadságjog  egyéni
    gyakorlása  nem  látszik  veszélyeztetettnek,  az  esetek
    összességében  azonban   az   alapjog   által   garantált
    szabadság vagy  életviszony intézménye  kerül  veszélybe.
    Olyan  kisajátítások   például,  amelyek  önmagukban  nem
    állnak ellentétben  a  tulajdonhoz  való  alanyi  joggal,
    bizonyos szám  fölött és rendszeresség mellett a tulajdon
    intézményét veszélyeztetik.

    Hasonló a  helyzet  az  élethez  való  joggal.  Az  egyes
    emberek alanyi  joga saját  életük biztosítására szolgál.
    Az élethez  való jog  objektiv  oldalából  ugyanakkor  az
    államnak nem  csupán az a kötelessége következik, hogy az
    egyes emberek élethez való alanyi jogát ne sértse meg, és
    hogy  annak   védelméről  jogalkotással   és   szervezési
    intézkedésekkel gondoskodjék,  hanem  ennél  több.  Ez  a
    kötelesség  nem   merül  ki   az  egyes   emberek  egyedi
    életvédelmében,  hanem  általában  az  emberi  életet  és
    létfeltételeit is  védi. Ez  utóbbi  feladat  minőségileg
    más, mint  az élethez való egyéni alanyi jogok védelmének
    összeadása; " az emberi élet " általában - következésképp
    az emberi  élet mint  érték -  a védelem tárgya. Ezért az
    állam  objektiv,   intézményes  életvédelmi   kötelessége
    kiterjed a  keletkezőben lévő  emberi életre is, csakúgy,
    mint    a     jövendő    generációk     életfeltételeinek
    biztosítására.  Ez   a  kötelezettség  -  ellentétben  az
    élethez  való   alanyi  joggal   -  nem  abszolút.  Ezért
    lehetséges, hogy  vele szemben más jogokat mérlegeljenek.
    A magzati  élet védelmére irányuló állami kötelezettséget
    így korlátozhatja  például az anya egészséghez való joga,
    vagy önrendelkezési joga.

    Az  államnak  az  élethez  való  jogból  folyó  általános
    védelmi kötelessége  alapján, amely  a  magzat  védelmére
    felhozott  legelterjedtebb  érv,  nem  lehet  elvileg  is
    indokolt választ  adni arra, hogy miért nem egyenlően véd
    a törvény  minden magzatot,  hogy a  magzat védelme és az
    ellene ható  jogok közötti határ miért éppen ott húzódik,
    ahol  a  törvényhozó  meghúzta.  Miért  érdekelt  például
    " erősebben " az állam az érettebb magzat megmaradásában,
    mint a  három hónapnál fiatalabbéban, holott - ha megvédi
    - az is megérett volna. Mivel a magzat egész magzati léte
    során ugyanúgy  potenciális emberi  élet,  milyen  alapon
    lehet  védelme   intenzitását  szakaszokra   bontani;  ha
    egyrészt  kijelentik,   hogy  az   élethez  való   jog  a
    nasciturust is  megilleti, milyen  elvi indokkal  tesznek
    másrészt mégis  különbséget a megszületettek és a még meg
    nem születettek  életének védelme  között?  Más  országok
    alkotmánybírósági   ítéleteiben    szokásosak   a    fent
    megkérdőjelezett  indokolások;   ezek  mindig  gyakorlati
    kompromisszumokat   támasztanak   alá,   elvileg   mindig
    vitathatóan.

    Az  54. §-ból  fakadó  állami  életvédelmi  kötelezettség
    önmagában nem  követel törvényi  szintű  szabályokat.  Az
    54. §  alapján  az  államnak  általában,  személytelenül,
    statisztikai sokaságként  " mindenki "  számára  kell  az
    élet védelméről  intézményesen gondoskodnia.  Közlekedési
    szabályokat,       környezetszennyezési       kibocsátási
    határértékeket,  műszaki  biztonságtechnikai  előírásokat
    nem szükséges  törvényben meghatározni, jóllehet mindezek
    érintik az  élethez való  jog objektiv  oldalát, az abból
    következő állami  kötelességeket. Az ilyen szabályok csak
    egy adott  határig védenek,  azon túl  viszont  tudatosan
    kockáztatnak emberi életeket, s tudomásul veszik bizonyos
    számú  emberi   élet  föláldozását   társadalmi   előnyök
    érdekében.

    Az   abortusz    esetében   azonban    nem   személytelen
    kockázatról,  hanem   előre  meghatározott   egyedi  élet
    szándékos kioltásáról van szó. Ez az individualitás akkor
    is  fennáll,   ha  óvatosságból   pusztán   " potenciális
    életről " beszélünk.  Ezért a  terhességmegszakítást csak
    akkor  lehet  az  54. §-ból  folyó  relatív,  intézményes
    életvédelem hatálya  alá tartozónak  venni, ha  a  magzat
    individualitását jogilag nem ismerik el. Az abortusz mint
    tett   egyediségét    és   szándékosságát    nem    lehet
    megszüntetni, ezért  a  személytelenséget  kell  a  másik
    oldalon  a  végletekig  fokozni.  A  terhességmegszakítás
    ezért csak  akkor " vonatkozik "  az Alkotmány 54. §-ában
    biztosított  élethez  való  jognak  egyedül  az  objektiv
    oldalára, úgy tehát, hogy ugyanezt a jogot alanyi jogként
    ne kelljen  szintén figyelembe venni, ha a magzat jogilag
    nem ember.  Ha viszont  a magzatnak  alanyi joga  van  az
    életre és  méltóságra, akkor  ez a  jog  nem  különbözhet
    bármely más  ember élethez  és méltósághoz  való jogától,
    azaz az  anya alapjogaival  is ugyanúgy állítandó szembe,
    mint a  már megszületett  emberek esetében. Abból, hogy a
    magzat az  anyatestben van  (vagy azon kívül, mesterséges
    körülmények között),  természetesen  támadhatnak  sajátos
    választási  helyzetek.  Az  anya  és  a  magzat  jogainak
    versengését  tehát   nem  feltétlenül   a  jogos  védelem
    analógiájára  kell  elképzelnünk,  vagy  megoldanunk.  De
    mindezek a  sajátosságok  tényállási,  és  nem  a  magzat
    jogállására vonatkozó kérdések.

    A terhességmegszakítás  szabályozása és  az élethez  való
    jog közötti  kapcsolat is  azért követeli  meg,  hogy  az
    abortuszról  törvény  rendelkezzék,  mert  e  szabályozás
    mikéntjével szükségképpen  állást kell  foglalni a magzat
    jogi státusza  tekintetében. Gyökeresen  mások, s egymást
    kizáróak ugyanis a szabályozás lehetőségei attól függően,
    hogy a magzatot jogilag embernek tekintjük-e vagy sem. Az
    összefüggés  fordítva   is  érvényes:  adott  szabályozás
    csakis a  magzat meghatározott  jogi minősítésével állhat
    összhangban.

    d) Ha a terhességmegszakítást önmagában, pusztán élettani
    (orvosi) beavatkozásnak  tekintjük,  nincs  szükségképpen
    közvetlen és  lényeges összefüggése  sem az anya élethez,
    sem egészséghez  való jogával. Egy az abortuszhoz hasonló
    súlyú és  kockázatú műtéthez nem kell speciális törvényi,
    de   még   rendeleti   szabályozás   sem,   elegendő   az
    egészségügyi törvényben  lefektetett általános  alapelvek
    érvényesülése. Így  van ez  akkor is, ha a terhességet az
    anya életének megmentése céljából szakítják meg. Törvényi
    szint olyan  rendelkezéshez kellene,  amely  életveszély,
    vagy az  anya egészségének  veszélyben forgása  esetén is
    tiltja ezt  a műtétet,  vagyis  az  egészségügyi  törvény
    általános  szabályaitól   eltér.  (A   törvényi  szinttől
    különböző kérdés az ilyen törvény alkotmányossága.)

    Minél szabadabb  az abortusz  lehetősége,  annál  kevésbé
    érinti az  anya élethez  és egészséghez  való  jogát.  Ez
    utóbbi jogokból  tehát nem  következik, hogy  a terhesség
    művi   megszakítását   feltétlenül   törvényben   kellene
    szabályozni.  Az   Alkotmánybíróság   előtt   megtámadott
    rendeletek  sem   tartalmazzák  az   anya  élethez   vagy
    egészséghez  való  jogának  olyan  korlátozását,  amelyek
    révén  az   általános  szabálytól  eltérnének,  hiszen  a
    terhesség megszakítható,  " ha a  terhes  nőnél  fennálló
    egészségi ok  azt indokolja " .  Az abortuszrendeleteknek
    tehát e  tekintetben nincs olyan " vonatkozásuk " , amely
    miatt a  terhességmegszakításról törvényt  kellett  volna
    hozni.

    A magzat  létéhez fűződő  érdekek  ( vagy  jogok )  súlya
    teheti  az   anya  élethez   és  egészséghez  való  jogát
    relevánssá: velük  szemben az  anya érdekeinek  védelmére
    alapjogaira hivatkozhatunk.

    e) Ha  az  abortusz  feltételhez  kötött,  szükségszerűen
    különbség van  azok között  a  terhes  nők  között,  akik
    megfelelnek a  feltételeknek, és  azok között,  akik nem.
    Hogy  ez   a  megkülönböztetés  az  Alkotmány  70/A. §-át
    mennyire  érinti,  ismét  alapvetően  attól  függ,  minek
    minősül a magzat. Ha a magzat jogalany, akkor az abortusz
    szabályai   elsősorban    a   magzatok   között   tesznek
    különbséget, márpedig az élethez való jog tekintetében ez
    kizárt. Ha viszont a magzat jogilag nem ember, mérlegelés
    tárgya lehet,  hogy az  abortusz az anya melyik alapjogát
    érinti úgy,  hogy annak  tekintetében a  megkülönböztetés
    felmerülhet.

    f)  Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint  sem  az
    Alkotmány   66. §     (2)    bekezdésében   az   anyáknak
    biztosított jog  arra, hogy  a gyermek születése előtt és
    után támogatásban  és  védelemben  részesüljenek,  sem  a
    gyermek  joga   arra,  hogy   családja,  az  állam  és  a
    társadalom  részéről   védelmet  és  gondoskodást  kapjon
    (67. § (1) bekezdés), nem áll értékelhető  összefüggésben
    az    abortusz     és    feltételei    alkotmányosságának
    problémájával, s semmi befolyása nincs  arra a  kérdésre,
    hogy  az  abortuszt  törvényben  kell-e szabályozni.  Nem
    az  a  kérdés, hogy  a magzat " gyermek " - e, hanem hogy
    jogalany-e.

    4. Összefoglalva:  a művi  terhességmegszakításról  azért
    kell  mindig   törvényben   rendelkezni,   mert   bármely
    szabályozása magában  foglalja a magzat jogalanyiságáról,
    és ebből  folyóan a  magzat élethez  való alanyi  jogáról
    való döntést. Ez a " vonatkozás " minden esetben fennáll.
    A többi  alapjog és  az abortusz  összefüggése viszont  a
    konkrét szabályozástól  függően kérdésessé tehető, s csak
    rájuk hivatkozva  bármikor vitatható  lenne, hogy  milyen
    tartalmú szabályozásnál  kell átváltani  a rendeletiről a
    törvényi szintre.

    A terhességmegszakítás  feltételeit  szabályozó  76/1988.
    ( XI. 3. ) MT rendelet és 15/1988.(XII.15.) SZEM rendelet
    a fentiek  szerint alkotmányellenes,  mivel  az  abortusz
    szabályozása  egyben   a  magzat  jogi  státuszáról  való
    döntés, tehát  az Alkotmány  54. és 56. §-ára vonatkozik,
    és ez az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdése értelmében csakis
    törvényben   történhet.   Az   Alkotmányba   ütközik   az
    egészségügyről  szóló  1972. évi  II. törvény  29. §  (4)
    bekezdésének első  mondata is,  amely szerint a terhesség
    megszakításának    csak    jogszabályban    meghatározott
    esetekben  és  rendelkezések  szerint  van  helye.  Ez  a
    rendelkezés arra  ad felhatalmazást,  hogy az abortuszt a
    törvénynél     alacsonyabb     szintű     jogszabályokkal
    szabályozzák. Mivel  törvényi  szintű  szabályozásra  egy
    másik  törvény   nem  adhat   felhatalmazást,  illetve  a
    törvényi  szabályozás  puszta  lehetőségének  kijelentése
    szükségtelen, az  idézett  rendelkezés  nem  értelmezhető
    úgy, hogy  az Alkotmány  és a jogalkotásról szóló törvény
    meghozása  után   és  azokkal   együttesen  tekintve,  az
    egészségügyi törvény  a " jogszabályok "  közül kizárólag
    törvényi szabályozásra  utalja az  abortusz feltételeinek
    meghatározását. Ellenkezőleg:  a 29. §  (4)  bekezdésének
    csakis a  törvényen kívüli  jogszabályokra  vonatkoztatva
    van értelme.  Az Alkotmánybíróság viszont fent kimutatta,
    hogy  a  terhességmegszakítás  jogi  szabályozása  minden
    esetben,   szükségképpen   alapvető   jogokra   vonatkozó
    szabályozás, amely  tehát nem történhet más jogforrásban,
    mint törvényben.  Ezért az egészségügyről szóló 1972. évi
    II.  törvény   29. §   (4)    bekezdésének  első  mondata
    ellentétes az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésével.

    Az Alkotmányba  ütközik az  egészségügyről szóló  törvény
    87. §  (2)   bekezdése is. Ez azt a szabályt tartalmazza,
    hogy  terhesség   megszakítására   külföldi   állampolgár
    részére -  ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak a
    terhes nő  életének megmentése  érdekében lehet engedélyt
    adni. Mivel az abortuszra vonatkozó szabályok rendeletben
    való  meghatározása  alkotmányellenes,  s  a  87. §   (2)
    bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  a  fentiek  szerint
    csakis törvénynél  alacsonyabb szintű szabályozásra adott
    felhatalmazásként értelmezhető,  ez  a  felhatalmazás  az
    Alkotmány  8. §    (2)    bekezdésével   ellentétes.   Az
    Alkotmánybíróság az  egész bekezdést  megsemmisítette. Ha
    ugyanis a  bekezdésben foglalt  szabály alól csak törvény
    állapíthat  meg  kivételt,  az  erre  való  felhatalmazás
    értelmetlen, az  utalás szükségtelen. Ugyanakkor csupán a
    kivételre   utaló    mellékmondat   formai   okból   való
    megsemmisítése   a    jelenlegi   szabály   tartalmát   -
    alkotmányossági    szempontból     is    -     lényegesen
    megváltoztatná.  A   törvényhozónak  tehát   mindenképpen
    foglalkoznia kell  azzal, hogy az egészségügyi törvénynek
    a külföldiek  terhességmegszakítására vonatkozó  szabálya
    megváltozott; ezt  vagy tudomásul  kell  vennie,  vagy  a
    kérdésről törvényt alkotnia. Másrészt az Alkotmánybíróság
    e határozatában  nem foglal állást a terhességmegszakítás
    egyes tartalmi  kérdéseiről.  Mindezekkel  összhangban  a
    külföldi állampolgárok  terhességmegszakítására vonatkozó
    rendelkezést      az      Alkotmánybíróság      egészében
    megsemmisítette.

    Az Alkotmánybíróság  a formai  okból  alkotmányellenesnek
    bizonyult     jogszabályokat      megsemmisítette.      A
    terhességmegszakításról        szóló         jogszabályok
    alkotmányellenességének    tartalmi    vizsgálatába    az
    Alkotmánybíróság   az   alább   kifejtett   okokból   nem
    bocsátkozhatott.

                               D)

    1.  A   magzat  jogalanyiságának   kérdése  az  Alkotmány
    értelmezésével nem dönthető el. Ezért az Alkotmánybíróság
    csak a  magzat jogalanyiságáról  való törvényhozói döntés
    után,  és  attól  függően  mondhat  érdemi  véleményt  az
    abortusz adott szabályozásának alkotmányosságáról.

    Az, hogy  a hatályos  jog szerint  a magzat nem jogalany,
    semmivel  sem  járul  hozzá  a  kérdés  megoldásához.  Az
    indítványok egy része ugyanis éppen ennek a helyzetnek az
    alkotmányosságát teszi  kérdésessé, amikor  azt  állítja,
    hogy az  Alkotmány  szerint  az  alapjogok  alanyai  -  a
    " mindenki " ,  " minden   ember "  -   közé,   ahol   ez
    értelemszerűen lehetséges, a magzat is beletartozik.

    A magzat  jogalanyiságával kapcsolatban  nem áll  fenn  a
    tipikus alkotmányértelmezési  helyzet. Nem arról van szó,
    hogy egy  általánosan elfogadott és értéksemleges fogalom
    keretén   belül   a   lehetséges   értelmezésekről   kell
    megállapítani, hogy  ezek közül  melyek férnek  össze  az
    Alkotmánnyal, és  melyek nem. Alapvetően más jogi helyzet
    keletkezik attól  függően, hogy a magzat jogalany-e, vagy
    sem. A  két  lehetséges  értelmezés  jogi  következményei
    egymást kizárják, ugyanakkor az Alkotmánnyal mindkettőjük
    összefér. A  hatályos  Alkotmányban  rögzített  alapjogok
    értelmezése  alapján   nem  lehet  választani  a  kétféle
    megoldás között.  Az Alkotmánybíróság  az élethez  és  az
    emberi méltósághoz  való jogot, illetve a jogalanyisághoz
    való jogot értelmezheti, de ezek - bármely tartalommal is
    -  attól   függően  hatályosulnak,  hogy  ki  tartozik  a
    " minden ember " közé.

    A magzat  jogalanyiságáról  való  döntés  az  ember  jogi
    státuszának  újbóli   meghatározása.  Ez   az   alapjogok
    értelmezéséhez  képest   előkérdés,  az  Alkotmány  belső
    összefüggéseiből le  nem vezethető,  külső -  tartalmilag
    alkotmányozói   -    döntés,    amelynek    legcélszerűbb
    szabályozási módja  az lenne,  ha magában az Alkotmányban
    fektetnék le. Az Alkotmánybíróság ehhez a döntéshez azzal
    járul  hozzá,  hogy  megállapítja,  milyen  a  viszony  a
    jogalanyok körét  újra meghatározó  döntés és  a hatályos
    Alkotmány, illetve az Alkotmánybíróság alapjogértelmezése
    között:   szükség    van-e   változásokra,    illetve   a
    jogalanyiság   megváltoztatásának   milyen   határai   és
    lehetőségei vannak.  Az  Alkotmánybíróság  állást  foglal
    arról, hogy  a jogalanyiság  alkotmányosan  szűkíthető-e;
    másrészt   arról,    hogy   a    jogalanyiság   esetleges
    kiterjesztése a  jogi ember-fogalom  alapvető  jellemzőit
    megváltoztatná-e, illetve  hogy  az  az  Alkotmánybíróság
    értelmezése az  élethez való jogról egy ilyen változással
    összefér-e.

    2. Az  Alkotmány 54. §  (1) bekezdése  szerint a Magyar
    Köztársaságban minden  embernek veleszületett joga van az
    élethez és  az emberi  méltósághoz, amelyektől senkit nem
    lehet önkényesen  megfosztani. Az  56. § kimondja, hogy a
    Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.

    Az Emberi  jogok egyetemes  nyilatkozata 6. cikke szerint
    mindenkinek joga  van ahhoz,  hogy jogalanyiságát  bárhol
    elismerjék.  A  polgári  és  politikai  jogok  nemzetközi
    egyezségokmánya 16. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga
    van arra, hogy jogképesnek ismerjék el.

    a) Az  emberi jogokra  vonatkozó nemzetközi egyezmények -
    és ezekkel  összhangban az Alkotmány is - azt mondják ki,
    hogy minden  ember, mindenütt, feltétlenül jogképes, azaz
    jogalany, vagyis jogi értelemben véve " személy " . Ezzel
    egy hosszú  - de  legalább kétszáz éve tartó - történelmi
    folyamat  céljai  nyertek  egyetemes  elismerést:  minden
    ember   nemcsak    " természetes   állapotát " ,    hanem
    jogállását tekintve  is egyenlő  lett.  A  minden  embert
    megillető jogképesség  kizárja a  rabszolgaságot; s mivel
    nemcsak általános,  de egyenlő  is, kizárja a jogképesség
    különböző terjedelmén  alapuló (pl.  rendi) különbségeket
    is. Miután  minden  ember  jogképességét,  személy-voltát
    elismerték,   az    " ember " ,   a    " jogalany " ,   a
    " mindenki " , a  " személy " jogilag  szinonimává  vált.
    Ezáltal az  " ember "  normatív  fogalommá  lett.  Amikor
    minden emberi  egyed ezt  a jogi  státuszt elnyerte,  nem
    okozott feszültséget  az ember  jogi fogalma és biológiai
    fogalma,  vagy   az   emberek   körének   meghatározására
    vonatkozó erkölcsi nézetek közötti, ma nehézségeket okozó
    eltérés. Ellenkezőleg,  a különféle  ember fogalmak akkor
    kerültek    megfelelésbe.     A    jogi     ember-fogalom
    normativitását elfedte  a " természetes "  ember-felfogás
    problémátlansága.  Az   utóbbihoz  igazították   a   jogi
    fogalmat, az  " ember " erkölcsi  értékéből vezették  le,
    hogy mindenkinek  egyenlőképpen jogalanynak  kell lennie.
    Természetes egyetértés  volt arra  nézve,  hogy  mindenki
    ember, aki embernek született.

    b) A jogképesség olyan végletes absztrakció, amelyben már
    nincs semmi  kizárólagosan emberi. A jogképesség formális
    minőség. Minden  embernek  jogképesnek  kell  lennie,  de
    jogképes nemcsak  az ember  lehet. A jog az emberen kívül
    is bármit jogalannyá, " személlyé " nyilváníthat.

    Ezért az  ember jogi  alaphelyzetéhez  hozzátartozik  két
    " tartalmi " alapjog  is, amely  a  jogképesség  formális
    kategóriáját kitölti,  és a  " személy " emberi minőségét
    kifejezi: az  élethez és  az emberi méltósághoz való jog.
    Az emberi  méltósághoz való  jog azt jelenti, hogy van az
    egyén  autonómiájának,   önrendelkezésének   egy   olyan,
    mindenki más  rendelkezése alól  kivont  magja,  amelynél
    fogva -  a klasszikus  megfogalmazás szerint  - az  ember
    alany marad,  s  nem  válhat  eszközzé  vagy  tárggyá.  A
    méltósághoz való  jognak ez  a felfogása különbözteti meg
    az  embert   a  jogi   személyektől,   amelyek   teljesen
    szabályozás   alá   vonhatók,   nincs   " érinthetetlen "
    lényegük. A  méltóság az  emberi élettel eleve együttjáró
    minőség, amely  oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért
    minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való
    jog az élethez való joggal egységben azt biztosítja, hogy
    ne  lehessen   emberi  életek   értéke   között   jogilag
    különbséget tenni.  Emberi méltósága és élete mindenkinek
    érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi
    fejlettségétől, illetve  állapotától, és  attól is,  hogy
    emberi lehetőségéből  mennyit valósított  meg,  és  miért
    annyit.  Egyetlen   ember  élethez   való   jogáról   sem
    beszélhetünk úgy,  hogy ne  értenénk bele  az élethez  és
    méltósághoz való  alanyi jogát.  Az államnak  az  élethez
    való  jogot   biztosító  kötelezettségei   csupán   ehhez
    járulnak, de  a szubjektiv jogot nem pótolják, s anélkül,
    tehát   csak   önmagukban,   az   élő   emberekre   nézve
    értelmetlenek is.

    c) Az  ember biológiai  és jogi fogalma közötti viszony e
    század második  felében ismét  problematikussá  vált.  Az
    egyenrangúan érvényesíthető  erkölcsi nézetek sokfélesége
    miatt nem  beszélhetünk általánosan  elfogadott  erkölcsi
    ember-fogalomról   sem.    Az   emberi    élet    feletti
    rendelkezéssel kapcsolatos  igen különböző  törekvéseknek
    mind szembesülniük  kell az ember jogi fogalmával és fent
    leírt  alapvető   státuszával:  ezért   kikerülhetetlenül
    alkotmányossági probléma a halálbüntetés, az eutanázia és
    az abortusz, valamint a magzat feletti minden rendelkezés
    az anyaméhen kívül is.

    A halálbüntetés  és az  eutanázia, másrészt  az  abortusz
    között  az   alapjogi  megítélés  szempontjából  lényeges
    különbség van.

    A halálbüntetés  és az eutanázia esetében nem vitás, hogy
    az, akinek  az  élete  feletti  rendelkezésről  szó  van,
    ember. Alkotmányosságuk  eldönthető csupán  az élethez és
    méltósághoz való  jog értelmezése  alapján, anélkül, hogy
    az ember  formális jogi  fogalmát szükségszerűen érinteni
    kellene.

    A halálbüntetés  egyre több  országban alkotmányellenessé
    minősítése  azt   a  fejlődést  viszi  egyre  közelebb  a
    beteljesedéshez, hogy  mindenkit, pusztán  ember-voltánál
    fogva megillessen  a teljes jogi emberi státusz. Ez akkor
    következik be,  ha a jogképesség feltétlensége mellett az
    élethez  és   méltósághoz  való   jog  feltétlenségét  is
    elismerik.  Ezzel   a  folyamattal   szemben   az   egyes
    országokban még  létező  halálbüntetés  és  engedélyezett
    eutanázia  individuális   ismérvek   alapján   (bűnösség,
    életminőség, tudati  illetve fizikai állapot) a sajátosan
    emberi jogállást megalapozó jogokat elvonhatónak, illetve
    korlátozhatónak tartja.  A halálbüntetés  és az eutanázia
    alapkérdése eszerint  az élethez  és méltósághoz való jog
    feltétlensége vagy korlátozhatósága.

    A terhességmegszakítás  esetében viszont nem az a kérdés,
    hogy  a   sajátosan  emberi  jogállást  megalapozó  jogok
    feltétlenek-e  vagy   korlátozhatók,   hanem   arról   az
    előkérdésről van  szó, hogy a magzat ember-e, azaz alanya
    lehet-e ezeknek a jogoknak.

    A magzat  a magyar  jog szerint nem jogalany. Más kérdés,
    hogy a  Büntető Törvénykönyv védi a magzat érdekét azzal,
    hogy a  magzatelhajtást bűncselekménnyé  nyilvánítja. Más
    kérdés az  is, hogy  a Polgári Törvénykönyv gondoskodik a
    megszületendő gyermek  érdekeiről, s  ezt technikailag  a
    magzat  jogképességének   az  élveszületés   feltételéhez
    kötött elismerésével  oldja meg.  Ez a  módszer  alkalmas
    arra, hogy  a gyermek  vagyoni érdekeit  a megszületéséig
    fennálló függő  jogi helyzettel biztosítsák. A feltételes
    jogképesség   nem    alkalmas   azonban    az    abortusz
    problémájának   megoldására.    A   magzat    élethez   -
    gyakorlatilag a  megszületéshez -  való jogát nem lehet a
    megszületés feltételétől függővé tenni.

    d) A  magzat jogalanyiságáról  való kifejezett döntést az
    ember-fogalmat érintő  két,  ellentétes  irányú  változás
    teszi szükségessé.  Mindkettő megváltoztatja  a magzatról
    való hagyományos gondolkodást.

    Egyrészt   a    művi   terhességmegszakítások   száma   a
    történelemben  soha   nem  látott  nagyságot  ért  el,  a
    születésszabályozás egyik  fő  eszközévé  vált,  a  műtét
    közvetlen egészségi  kockázata jelentéktelenre  csökkent.
    Mindezzel  összefüggésben  az  abortusz  korábbi  negatív
    erkölcsi megítélése  egyre semlegesebb lesz. Megkezdődött
    az  abortusz   dekriminalizálása.   Jelentős   társadalmi
    mozgalmak  követelik   az  abortusz   teljesen   szabaddá
    tételét. A  terhességmegszakítás tömeges gyakorlata és az
    azt  kísérő   és  igazoló   nézetek  a   magzat   feletti
    rendelkezés     aggálytalanságát      viszik     be     a
    közgondolkodásba.    A     követelt    abortusz-lehetőség
    feltétele, hogy  a magzat ember-voltát és alanyi jogát az
    életre továbbra  se ismerjék  el. E változások kapcsán az
    alkotmányos  államok   többségében  alkotmánybíróság  elé
    vitték az  abortusz büntethetősége  alkotmányosságát,  és
    ennek kapcsán az abortusz jogi feltételeit.

    Másrészt a  természettudományok fejlődése következtében a
    megszületés többé  nem magától  értetődő  természetes  és
    minőségi  választóvonal   a  magzati  és  " emberi "  lét
    között.

    Biológiai  ( főleg   genetikai )  szempontból  az  egyedi
    emberi élet  nem a  születés és halál, hanem a fogantatás
    és halál  közötti egységes  folyamat. Ezen belül sokfajta
    minőségi szakasz  különböztethető meg,  amelyek között az
    emberi  élet   elején  sem  szükségképpen  a  születés  a
    legfontosabb választóvonal.  A magzat társadalmi helyzete
    is   megváltozik.    Már   nemcsak   jövendő   társadalmi
    ( vagyoni ) poziciója  révén, hanem a maga önálló fizikai
    valóságában, s  egyre inkább egyéni tulajdonságai alapján
    részt kap  a társadalomban.  A méhen  belüli magzatról az
    orvosi  technika  fejlődése  és  más  technikai  eszközök
    alkalmazása  révén  sokat  lehet  tudni,  például  nemét,
    fizikai  tulajdonságait;  gyógyítható,  manipulálható;  a
    magzat az  anya és  családja részére  is láthatóvá válik,
    fejlődését nyomon  kísérhetik. A  magzat  individualitása
    felerősödik. A magzat méhen kívül is, önállóan megjelenik
    a  társadalmi   forgalomban  -   ezen  alapul  például  a
    vendéganyaság.  A   változások  közvetlenül  a  technikai
    lehetőségeknek   köszönhetők,    ezért   terjedésük    és
    népszerűvé válásuk  megállíthatatlan.  A  magzathoz  való
    viszonynak ez  az átalakulása  a magzat  személyként való
    felfogását  a   közvéleményben   egyre   inkább   magától
    értetődővé teszi.

    Ezek a  változások tehát  abba az  irányba hatnak, hogy a
    mindennapi, " természetes "  ember-fogalom a  magzatot is
    felölelje, azaz  összhangba kerüljön  azokkal a biológiai
    és erkölcsi  nézetekkel, amelyek az embert fogantatásától
    kezdve embernek ismerik el.

    A   két    irányzat   közötti    ellentmondás   látszólag
    összebékíthető úgy - s ezt a hagyomány is alátámasztaná -
    hogy az  ember-fogalmat csak az érett magzatra terjesztik
    ki. ( Az  abortusz hívei  is csupán az első három hónapra
    akarnak szabad  döntést. ) A megtermékenyített sejtekkel,
    illetve  a  magzati  élet  elején  végzett  beavatkozások
    azonban   megkövetelnék,   hogy   a   magzat   jogállását
    egységesen, ugyanazon  elvi alapon  határozzák meg.  Ha a
    jog az  emberi státuszt egyáltalán kiterjeszti a születés
    előttre, és  eddigi elveit  megtartja, akkor  a  magzatot
    fejlettségére   tekintet    nélkül   el   kell   ismernie
    jogalanynak.  Ez   következik  abból,   hogy  a   jog   a
    megszületett ember  esetében sem  különböztet  -  és  nem
    különböztethet, amig  ebben a  fogalmi keretben  marad  -
    fizikai állapot, tudati funkciók vagy hasonlók szerint.

    A  törvényhozó   ugyan  megteheti,  hogy  csak  az  érett
    magzatokat ruházza  fel az  abszolút életvédelmet  nyújtó
    alanyi joggal,  mint  ahogy  megteheti  azt  is,  hogy  a
    magzatok  részére  speciális  jogi  státuszt  hoz  létre,
    amelyen belül  kor, fejlettség,  vagy akár a méhen belüli
    vagy  mesterséges   körülmények  közötti  " tartózkodás "
    szerint  különböztet.  Mindkét  megoldással  növelhető  a
    magzatok védelme, elvileg azonban ugyanazok az indokolási
    problémák merülnek  föl, mint a magzat relatív védelmének
    ismert, a  hatályos jogokban  létező megoldásai  kapcsán.
    Nem támasztható  alá ugyanis  elvi  szempontokkal,  miért
    éppen az  adott időponttól kezdve számít jogilag embernek
    a magzat,  s előtte  miért nem.  Ha  pedig  a  törvény  a
    magzatnak sajátos  jogállást teremt,  ezzel éppen úgy nem
    illeti meg  az  élethez  és  méltósághoz  való  feltétlen
    alanyi jog,  mint ahogy  a hatályos  jog szerint  sem.  A
    magzat jogilag  vagy ember,  vagy nem; ha különleges jogi
    személlyé  teszik,  és  saját  jogon  élvez  védelmet,  e
    védelem  viszonylagossága   és   korlátozhatósága   miatt
    gyakorlatilag nem  lesz  nagyobb  biztonságban  a  magzat
    élete,  mintha   azt  az   állam   objektiv   életvédelmi
    kötelességére alapoznák.

    3. A  kérdés az,  hogy az ember jogi státusza kövesse-e a
    természet- és  szellemtudományok, valamint  a közvélemény
    ember-fogalmainak fent  jelzett változását, kiterjedjen-e
    az ember  jogi fogalma  is a  születés előttre, egészen a
    fogantatásig.  A   jogalanyiság  ilyen   kiterjesztésének
    jellege és  hordereje csak  a  rabszolgaság  eltörléséhez
    hasonlítható, de  annál is  jelentősebb lenne.  Ezzel  az
    ember  jogalanyisága   elérné  elvileg  lehetséges  végső
    határát és teljességét; az ember különböző fogalmai ismét
    egybeesnének.

    ( A másik  irányzat  által  felvetett  kérdés,  a  magzat
    feletti lehető  legteljesebb rendelkezés  biztosítása,  a
    magzat védelmét  csökkentené, de jelenlegi jogállását nem
    változtatná meg, s annak felülvizsgálatát sem igényli. )

    A magzat  jogalanyiságának kérdése  a hatályos  Alkotmány
    értelmezésével nem dönthető el.

    Az élethez  és emberi méltósághoz való jog értelmezésével
    ugyanis csak  arról dönthet  az Alkotmánybíróság, hogy az
    ember jogi  státuszának  ezek  az  alapjai  alkotmányosan
    korlátozhatók-e;  a   " minden  ember   jogképes "  tétel
    értelmezésével pedig - ha a tautológiát el akarja kerülni
    - legfeljebb  arról, hogy  a jogképesség  elvonható-e. Az
    Alkotmánybíróság  ezzel   az  alapjog   értelmezéssel  az
    ember-fogalom  körüli  vitát  mégis  érintheti,  mert  az
    Alkotmány tartalmilag meg nem határozott, normatív ember-
    fogalmának  és   az  alapjogok   értelmezésében  használt
    emberképnek   közös    gyökerei   kell    legyenek.    Az
    Alkotmánybíróság  az   ember  jogi  helyzetét  megalapozó
    legfontosabb alapjogok  értelmezése alapján megállapítja:
    az Alkotmány  szerint nem lehet semmit sem visszavenni az
    ember  eddig   elért  jogi   poziciójából.   Eszerint   a
    jogalanyiság  köre   sem  szűkíthető.   (Pl.  az   etikai
    irodalomban   előforduló   olyan   vélemények   törvénybe
    foglalása,  hogy   a  személlyé  minősítést  specifikusan
    emberi tulajdonságok jelentkezéséhez kellene kötni, s így
    az újszülött  is mintegy  másfél éves korában nyerné el a
    jogképességet, alkotmányellenes lenne.)

    A  jogi  ember-fogalom  kiterjeszthetőségének  kérdésében
    viszont az  Alkotmánybíróság  legfeljebb  a  kiterjesztés
    alkotmányos feltételeiről  foglalhat állást. A fentiekből
    az  már   adódik,  hogy  a  jogképesség,  s  így  a  jogi
    ember-fogalom  megváltoztatásának   egyetlen  alkotmányos
    lehetősége van,  a kiterjesztés a születés előttre. Ennek
    megvalósítása   akkor   nem   alkotmányellenes,   ha   az
    alkotmányos rendben  ma elfogadott  jogi ember-fogalommal
    nem kerül ellentétbe. E fogalomnak legfontosabb, tartalmi
    eleme az  elvont egyenlőség;  ehhez képest  kevésbé  elvi
    alapon nyugszik a jogalanyiság kezdete.

    Az  ember  alapvető  jogi  helyzetének  jellemzője,  hogy
    jogképessége    független     bármely    tulajdonságától.
    Alapvetően érvényes  ez az  élethez és  méltósághoz  való
    jogra is.  (Az e jogok feltétlenségének elismerése körüli
    vita  pedig   egyformán  érint   " mindenkit " .)  Ha   a
    megszületett ember  emberi minőségét kifejező jogállására
    sem  egyéni   tulajdonságai,  sem   az  állapotával  (pl.
    életkor) járó  tipikus tulajdonságok  nincsenek semmiféle
    hatással, akkor  a magzat fejlettsége, s más sajátosságai
    is közömbösek  lehetnek a  jogképesség és  az élethez  és
    méltósághoz   való    jog   szempontjából.   A   tartalmi
    státuszjogok  által   garantált  absztrakt  egyenlőséget,
    amely  az  erkölcsi  ember-fogalom  jogi  megfelelője,  a
    jogalanyiság  születés  előttre  való  kiterjesztése  nem
    érinti.

    A  mai   jog  ember-fogalmának   másik  eleme,   hogy   a
    jogalanyiság a  születéssel kezdődik.  Ennek  akkor  volt
    elvi jelentősége, amikor általa minden ember egyenlőségét
    lehetett  megalapozni,  s  a  különböző  ember-fogalmakat
    összhangba hozni.  Mára kétségessé  vált, hogy  ellátja-e
    még ezeket  a funkcióit, mert a természetes ember-fogalom
    kiterjedőben van.

    A törvényhozónak  kell értékelnie a magzattal kapcsolatos
    természettudományos  és   etikai  álláspontokat,  továbbá
    mérlegelnie a  magzatról való gondolkodás megváltozásának
    ellentétes társadalmi  irányzatait,  s  eldöntenie,  hogy
    ezek változását  indokolt-e jogilag is követni. A fentiek
    szerint az  Alkotmányból nem  következik, hogy  a  magzat
    jogalanyiságát el  kellene ismerni,  de az  sem, hogy  ne
    lehetne a  magzatot jogilag embernek tekinteni. Az emberi
    státusznak ez  a  kiterjesztése  ugyanis  a  jogi  ember-
    fogalomnak az  alapjogok szempontjából  fontos elemeit  -
    más-más okból - valójában lényegesen nem érinti.

                               E)

    1. Az  indítványozók egyik  csoportja kérte  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását is, arra
    hivatkozva, hogy  a támadott  rendeletek  hatályon  kívül
    helyezése esetén  az egészségügyről  szóló 1972.  évi II.
    törvény értelmében mindenfajta terhességmegszakítás tilos
    lenne. Ez a helyzet pedig alkotmányellenes volna, mivel a
    nők önrendelkezési jogát sértené.

    Az Alkotmánybíróság  szerint az  indítvány idő előtti. Az
    1972. évi  II.  törvény  29. §   (4)   bekezdésének  első
    mondata  szerint   " A  terhesség   megszakításának  csak
    jogszabályban meghatározott  esetekben  és  rendelkezések
    szerint van  helye " . Az  Alkotmánybíróság az  abortuszt
    szabályozó,  s   ezáltal  gyakorlatilag   lehetővé   tévő
    rendeleteket 1992.  december 31-i  hatállyal semmisítette
    meg. Alkotmányellenes  törvényhozói mulasztás akkor lenne
    felvethető, ha a terhességmegszakításról szóló törvényt e
    határidő  lejárta   után  sem   hoznák  meg,  illetve  az
    Országgyűlés a  magzat  jogi  helyzetéről  egyébként  nem
    rendelkezne.  Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi,  hogy  az
    abortusz    szabályozása    hiányának    alkotmányellenes
    helyzetként való értékelése is attól függ, hogyan dönt az
    Országgyűlés a magzat jogi státuszáról.

    2.  Más   indítványozók   alkotmányellenes   mulasztásnak
    tartják,  hogy   a  hatályos   abortuszjogszabályok   nem
    biztosítják az orvosok és egészségügyi dolgozók számára a
    terhességmegszakítás  elvégzése  illetve  az  abban  való
    közreműködés  megtagadásának   lehetőségét  lelkiismereti
    okból.

    A  lelkiismereti  szabadság  jogának  az  e  határozattal
    elbírált összefüggésben  az az  értelme emelendő ki, hogy
    az állam  senkit nem kényszeríthet olyan helyzetbe, amely
    meghasonlásba     vinné     önmagával,     azaz     amely
    összeegyeztethetetlen   a    személyiségét    meghatározó
    valamely lényeges meggyőződésével. Az államnak nemcsak az
    a kötelessége, hogy ilyen kényszertől tartózkodjék, hanem
    az is,  hogy lehetővé tegye - ésszerű keretek között - az
    alternatív  magatartást.   Nem  alkotmányellenes,  ha  ez
    utóbbi érdekében  az,  aki  lelkiismerete  szerint  kíván
    cselekedni, olyan  áldozatokra  kényszerül,  amelyek  nem
    aránytalanok.

    Mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenességet   az
    Alkotmánybíróság akkor  állapít meg, ha a jogalkotó szerv
    jogszabályi    felhatalmazásból    származó    jogalkotói
    feladatát elmulasztotta,  és ezzel  alkotmányellenességet
    idézett  elő  ( 1989.  évi  XXXII.  törvény  49. § ).  Az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint pusztán valamely jogi
    szabályozást igénylő  kérdés szabályozásának elmulasztása
    nem       minősül        mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenességnek, kivéve  azt az  esetet, ha a jogi
    szabályozás iránti  igény annak  nyomán állt elő, hogy az
    állam    jogszabályi     úton    beavatkozott    bizonyos
    életviszonyokba,   s   ezáltal   az   állampolgárok   egy
    csoportját      megfosztotta       alkotmányos      joguk
    érvényesítésének   gyakorlati   lehetőségétől  ( 22/1990.
    ( X. 16. ) AB határozat ).

    Az abortuszt lelkiismereti okból ellenzők mentesítésére a
    terhességmegszakítással       kapcsolatos       munkaköri
    kötelességűk  alól   semmilyen  jogszabály  nem  írt  elő
    jogalkotási  feladatot.  A  rendeleti  szintű  jogalkotás
    mulasztása tehát  ezen az  alapon nem  állapítható meg. A
    törvényhozónak  pedig   nem  kötelessége,  hogy  az  élet
    legkülönbözőbb területeire  külön garanciális szabályokat
    állapítson meg  a lelkismereti szabadság érvényesítésére.
    A lelkiismereti  és vallásszabadságról  szóló  törvényben
    lefektetett általános  garanciákkal a  törvényhozó eleget
    tett az Alkotmány 60. §-ára vonatkozó, általánosságban is
    megfogalmazható " végrehajtási "  kötelezettségének. Ezen
    felül arról  kell gondoskodnia,  hogy -  a  lelkiismereti
    konfliktus személyes  és egyedi  jellegének megfelelően -
    ne  legyen   jogi  akadálya  az  egyéni  mentesülésnek  a
    lelkiismeret  parancsával   szembenálló  jogi  kötelesség
    alól. Ezt  a lehetőséget  egyes esetekben törvénnyel kell
    biztosítania,   például   akkor,   ha   az   Alkotmányban
    lefektetett    állampolgári     kötelességgel     szemben
    hivatkoznak  a   lelkiismereti  szabadság   jogára,  s  a
    szembenálló   alkotmányos    jog    illetve    kötelesség
    mérlegelésre speciális  eljárás létrehozása indokolt. Más
    esetekben  az   alternativ  magatartás  lehetőségét  kell
    jogszabállyal  megteremteni.   Mindkét  szempont   találó
    például a  katonai  szolgálat  megtagadására,  egyik  sem
    érvényes azonban az abortuszra.

    Az abortuszt  ellenző orvosokkal  kapcsolatban  az  állam
    eleget  tesz  a  lelkiismereti  szabadság  jogából  folyó
    kötelezettségének,  ha   a  munkajogi   kötelesség   alól
    lehetővé teszi  a mentesűlést,  vagy  ha  lehetővé  teszi
    olyan munkahelyek  létesítését,  ahol  a  nőgyógyász  nem
    kénytelen meggyőződése ellenére abortuszt végezni. Ezek a
    lehetőségek a hatályos jog alapján fennállnak.

    A jogszabályszerűen  engedélyezett abortusz  végrehajtása
    és az  abban való  közreműködés az  ezen a  szakterületen
    dolgozó   orvosok,    illetve    egészségügyi    dolgozók
    munkakörébe    tartozó     tevékenység.    A     dolgozók
    munkavégzésére,  a   munkáltatói  utasításokra   és  azok
    esetleges megtagadására  vonatkozó álatalános szabályokat
    a  Munka   Törvénykönyve   tartalmazza   (34. §).   Ennek
    értelmében  a  dolgozó  munkáját  felettese  utasításának
    megfelelően köteles elvégezni, de nem köteles teljesíteni
    a  munkáltató   utasítását,  ha   annak  végrehajtása  az
    egészségét vagy  testi épségét  közvetlenül  és  súlyosan
    veszélyeztetné,   vagy   egyébként   az   érdekeit   védő
    jogszabályba   ütközik.    Az    utasításnak    megfelelő
    munkavégzés  törvényi   kötelessége  tehát   már  ezen  a
    meglehetősen  alacsony   gáton  megtörik.   A  munkahelyi
    elöljáró  hatalmát   a  jog  nem  helyezheti  a  dolgozók
    jogszabályban elismert  érdekei elé  (akkor  sem,  ha  az
    adott   esetben    egyéni    érdeksérelem    nem    lenne
    bizonyítható), sem  az egyes  dolgozó személyes épségéhez
    való joga  fölé (akkor  sem, ha  a egészségi  probléma  a
    munkáltató számára  kiszámíthatatlan, mert  pl. ritka  és
    atipikus egyéni tulajdonságból adódik). Még kevésbé lehet
    a  munkáltatói   utasítás  az   alapjogok,  és  köztük  a
    lelkiismereti   szabadság   érvényesítésének   gátja.   A
    lelkiismereti szabadságot  törvény is  csak  más  alapjog
    vagy alkotmányos  kötelesség érvényesülése  érdekében,  s
    kizárólag a  szükségesség  és  arányosság  keretén  belül
    korlátozhatja. A  lelkiismereti  szabadsággal  ellentétes
    munkáltatói  utasítás   végrehajtását  a   dolgozó  tehát
    megtagadhatja. Ez az utasítás-megtagadás bírói jogvédelem
    alatt  áll.   Az  Alkotmánybíróság   megjegyzi,  hogy   a
    lelkiismereti szabadság bírósági úton történő alanyi jogi
    jellegű  védelme   akkor  is   fennállna,  ha   a   Munka
    Törvénykönyve  nem  teremtené  meg  a  fenti  hivatkozási
    alapot. A  bíróság enélkül  is alkalmazhatná  a munkaügyi
    perben az Alkotmány 60. §-át a munkáltatói utasítás alóli
    mentesség megalapozására.  Jogalkotói mulasztásról  tehát
    ekkor sem  beszélhetnénk; a hatályos jogot tekintve pedig
    az indítvány különösen alaptalan.

    A  munkakörhöz   tartozó  egyes   feladatok  elvégzésének
    rendszeres   megtagadása    a   lelkiismereti   szabadság
    érvényesítése  szempontjából   ugyanolyan  elbírálás  alá
    esik, mint  adott munkáltatói utasítás eseti megtagadása.
    Alaptalan a  lelkiismereti okra  hivatkozás, ha  az azzal
    össze nem egyeztethető tevékenység - akár általában, akár
    a dolgozó  által  választott  munkahelyen  -  a  munkakör
    lényegéhez   tartozik.    Az   orvosilag   nem   indokolt
    terhességmegszakítás elvileg  nem  szükségszerű  része  a
    szülész-nőgyógyászi  munkakörnek.   Ezért  az   abortuszt
    ellenző  orvos   általában  hivatkozhat  a  lelkiismereti
    szabadság   jogára    (hacsak    nem    abortusz-klinikán
    helyezkedett  el).   Az  államra   pedig  az   a  további
    kötelezettség hárul,  hogy jogilag  lehetővé tegye  olyan
    munkahelyek  létesítését,  s  szükség  esetén  szervezzen
    ilyeneket, ahol  a nőgyógyász  nem köteles  lelkiismerete
    ellenére terhességmegszakításra.  Az, hogy elegendő számú
    ilyen munkahely  alakul-e, vagy  hogy az  adott orvosra a
    munkahelyváltoztatás aránytalan  terhet  ró-e,  másrészt,
    hogy  a  munkaügyi  perekben  a  lelkiismereti  szabadság
    milyen   védelmet    kap,   az    emberi   jogok   egyedi
    érvényesülésének kérdése, amelynek vizsgálata a jelenlegi
    szabályozás  szerint  nem  tartozik  az  Alkotmánybíróság
    hatáskörébe.

    3. A  fentiek alapján  az Alkotmánybíróság a mulasztásban
    megnyilvánuló     alkotmányellenesség     megállapítására
    irányuló indítványokat elutasította.

                              F)

    Végezetül   az   Alkotmánybíróság   rámutat   azokra   az
    alkotmányos  keretekre,  amelyek  -  a  törvényhozónak  a
    magzat jogalanyiságára  vonatkozó döntésétől függően - az
    abortusz   alkotmányos    szabályozásának    lehetőségeit
    behatárolják.

    1. Ha  a törvényhozó  úgy határoz,  hogy a magzat jogilag
    ember, tehát  olyan jogalany, akit megillet az élethez és
    méltósághoz való  alanyi jog,  akkor terhességmegszakítás
    is kizárólag  azokban az  esetekben végezhető,  amelyekre
    nézve a  jog eltűri  az emberi életek közötti választást,
    és ennek  megfelelően  nem  is  bünteti  az  emberi  élet
    kioltását. Ilyen  eset például  az, ha  az anya  életének
    megmentése érdekében válik szükségessé az abortusz.

    2. Ha  a törvényhozó  úgy dönt, hogy a magzat jogilag nem
    ember, azaz nem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében,
    és nem  illeti meg  az élethez és méltósághoz való alanyi
    jog,   akkor    az   Alkotmánnyal   összhangban   nemcsak
    lehetséges, de  kötelező  is  a  magzati  élet  védelmére
    vonatkozó  állami   kötelezettség  mérlegelése   az  anya
    önrendelkezési   jogával,   valamint   más   alapjogaival
    szemben.  Hogy   az  állam   életvédő   kötelezettségének
    valamely   alkotmányos   jog   -   elsősorban   az   anya
    személyiségi  joga  -  hol  szab  határt,  olyan  kérdés,
    amelyre  a   válasz  az   Alkotmányból  közvetlenül   nem
    vezethető le. Az Alkotmánybíróság itt csak a törvényhozás
    mozgásterének a  hatályos Alkotmányból következő határait
    állapíthatja    meg;     illetve    megállapíthatja    az
    alkotmányellenes mulasztást,  ha a  törvényhozó  akár  az
    anya  jogainak,  akár  a  magzatnak  az  Alkotmánybíróság
    alkotmányértelmezése szerint megkívánt minimális védelmet
    sem biztosította.

    Ha  tehát   a  törvényhozó   nem  ismeri   el  a   magzat
    jogalanyiságát,  a   terhességmegszakítás   feltételeinek
    megállapításakor nem hagyhatja teljesen figyelmen kívül a
    két legfontosabb szembenálló jog egyikét sem: mérlegelnie
    kell az  anya  önrendelkezéshez  való  jogát  is,  és  az
    élethez való jogból folyó, a magzatra is kiterjedő állami
    életvédelmi kötelezettséget  is. Nem  lenne alkotmányos a
    teljes abortusz-tilalom,  mert ezzel  teljesen  figyelmen
    kívül  hagynák   az   anya   önrendelkezési   jogát   (és
    egészséghez   való   jogát).   Egy   ilyen   tilalom   az
    Alkotmányból  nem  következik,  hiszen  ebben  a  döntési
    alternatívában a magzatnak nincs az 54. § szerinti alanyi
    joga az  élethez. Hasonlóképpen nem lenne alkotmányos, ha
    a szabályozás  kizárólag  az  anya  önrendelkezési  jogát
    nézné. A  magzat életének  védelme  annak  megfoganásától
    kezdve  állami  kötelesség,  tehát  a  terhesség  kezdeti
    szakaszában  sem  lehet  egyedül  az  önrendelkezési  jog
    irányadó.  Az   állam  objektiv  kötelességéből  az  élet
    védelmére az  következik, hogy az állam nem engedheti meg
    alkotmányosan  az   indok  nélküli  abortuszt.  Különösen
    szükséges az  indokolás azért,  mert az abortusz esetében
    az  állam   életvédelmi   kötelezettsége   nem   névtelen
    statisztikai   kockázat   elhárítását   vagy   elosztását
    szolgálja,   hanem   egyedi   emberi   magzat   szándékos
    megsemmisítéséről   van    szó.   A   törvényhozó   által
    elégségesnek  tartott  indokokat  a  terhességmegszakítás
    törvényi feltételéül kell szabni.

    Az,  hogy   az  abortusz   tilalma  és  az  indok  nélkül
    megengedett abortusz  alkotmányellenes szélsőségei között
    a törvény  hol húz határt, milyen indikációkat kíván meg,
    a  törvényhozó   felelőssége  és   hatásköre.  Az   egyes
    feltételek  azonban   nem  sérthetnek   más   alkotmányos
    jogokat. Minden  feltétel szükségképpen  megkülönböztet -
    például életkor,  egészségi  állapot,  szociális  helyzet
    vagy etikai  szempontok szerint  -, de a megkülönböztetés
    nem lehet  ellentétes az  Alkotmány 70/A. §-ával,  vagyis
    meg kell  felelnie a  pozitív diszkrimináció  alkotmányos
    feltételeinek. Hasonlóképpen figyelemmel kell lenni arra,
    hogy a  szabályozás ne  jelentsen senkinek  lelkiismereti
    kényszert,  illetve   hogy  az   abortusszal  kapcsolatba
    hozható egyéb jogok megfelelően érvényesüljenek.

                               G)

    Az  Alkotmánybíróság   a  rendelkező   részben  megjelölt
    jogszabályokat 1992.  december  31-i  hatállyal  helyezte
    hatályon    kívül.     Ha    az     Alkotmánybíróság    a
    terhességmegszakításra   vonatkozó    jogszabályokat    a
    határozat közzététele  napjával  semmisítené  meg,  attól
    kezdve   minden   terhességmegszakítás   büncselekménynek
    minősülne.  Az   Alkotmánybíróság   e   határozatában   a
    terhességmegszakítás  tartalmi  kérdéseiben  nem  foglalt
    állást.   Ezért    a   megsemmisítés   időpontjáról   sem
    rendelkezett  oly   módon,  hogy  az  azonnal  ugyanolyan
    gyakorlati  következményekkel  járjon,  mint  egy  érdemi
    állásfoglalás. 1992.  december  31-ig  a  törvényhozásnak
    kellő ideje  van arra,  hogy a  magzat jogállásáról  és a
    terhességmegszakításról törvénnyel döntsön.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza                Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter                Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
     Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     Párhuzamos  véleményemben  az  általam  is  egyetértéssel
     fogadott alkotmánybírósági  határozat indokolásának abból
     a  megállapításából  indulok  ki,  amely  szerint,  ha  a
     törvényhozó úgy  dönt, hogy  a magzat  jogilag nem ember,
     azaz nem  jogalany, és  nem  illeti  meg  az  élethez  és
     méltósághoz való alanyi jog, akkor sem hagyhatja teljesen
     figyelmen kívül  a kapcsolódó  két legfontosabb  alapvető
     jogot, nevezetesen: " az Alkotmánnyal összhangban nemcsak
     lehetséges, de  kötelező  is  a  magzati  élet  védelmére
     vonatkozó  állami   kötelezettség  mérlegelése   az  anya
     önrendelkezési   jogával,   valamint   más   alapjogaival
     szemben " .

     E  megállapításokhoz  kapcsolódva  indokoltnak  tartom  a
     következők hangsúlyozott  megfogalmazását. A  magzati lét
     az emberi  élet kialakulásának  kikerülhetetlen szakasza.
     Ahhoz, hogy  az ember  megszülessen és  a jogi értelemben
     vett ember  rangjára emelkedhessen mellőzhetetlen, hogy a
     magzat ebben a minőségében jogi védelemben részesüljön és
     ennek érdekében  meghatározást nyerjenek  az államot,  az
     egészségügyi  intézményeket,  az  anyát,  a  családot,  a
     társadalmat, a többi polgárt terhelő kötelezettségek.

     Az a  körülmény tehát,  hogy az  Alkotmány vagy törvény a
     magzatot nem  minősíti  jogalanynak,  korántsem  engedhet
     közömbösséget,  semlegességet  a  magzat  léte  és  sorsa
     iránt. A  magzatot megillető  általános és egyedi védelem
     az   egészséges    ember   megszületését   szolgálja.   E
     megállapításnak  csak   akkor  van  értelme,  ha  magában
     foglalja a magzat jogát a születéshez. E tételből azonban
     nem következik  az, hogy  a magzatnak  a születéshez való
     joga azonos  a megszületett ember élethez való jogával. A
     törvényalkotó  megitélésétől   függ  az,  hogy  a  magzat
     születéshez  való   jogával  szemben   milyen  feltételek
     mellett   engedi    érvényesülni   az    anya   életéhez,
     egészségéhez, személyi  méltóságához,  önrendelkezéséhez,
     valamint az anya illetve a család szociális biztonságához
     való jognak és más alapjogoknak mint versengő jogoknak az
     elsődleges érvényesülését.

     A  versengő   alapjogok  megvalósulási  feltételeinek  és
     arányainak  meghatározásakor   a  társadalom  többségének
     felhatalmazásával  rendelkező   parlament   természetesen
     köteles figyelembe  venni más  alkotmányos alapelveket és
     értékeket is.  Emellett a  törvényalkotó törekedhet olyan
     társadalompolitikai,     népesedéspolitikai,     erkölcsi
     szempontok érvényesítésére  is, amelyek  az  Alkotmányban
     rögzített elveken, értékeken és alapjogokon kívül esnek.

     E   megállapítások    rögzítésével    tehát    annak    a
     felfogásnak kívánok  erőteljesebb hangsúlyt adni, hogy  a
     magzatot akkor is megilletik bizonyos jogosultságok, ha a
     törvény nem  minősíti jogi  értelemben vett  embernek. Az
     így  létrejött,   az  állam  és  más  jogalanyok  számára
     bizonyos  kötelezettségeket   eredményező  jogi   helyzet
     viszont  nem   teszi   lehetetlenné,   hogy   a   törvény
     megállapítsa a  magzat születéshez  való jogával versengő
     alapjogoknak  a  magzat  megszületését  is  megakadályozó
     érvényesülési feltételeit. A magzat születéshez való joga
     ugyanis a hatályos alkotmányi keretek között nem abszolút
     jog,  hanem  olyan  származékos  jogosultság,  amely  nem
     azonos annak  forrásával, a  jogi értelemben  vett  ember
     mint jogalany élethez és emberi méltósághoz való jogával.

                                                Dr. Ádám Antal
                                                 alkotmánybíró

     Dr. Herczegh Géza alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     Egyetértve     az      Alkotmánybíróság     határozatában
     foglaltakkal, annak indokolását a következőkkel egészítem
     ki:

     Az emberi  jogok tiszteletben  tartásával  és  védelmével
     kapcsolatos  " elsőrendű   kötelességének "   teljesítése
     során az állam meg kell hogy teremtse az egyes szubjektív
     alapjogok  érvényesítésének   jogszabályi  és  szervezeti
     feltételeit, -  ahogy ezt  a határozat  indokolásának  C.
     pontjában megállapítja  - valamint  más alapjogokkal való
     összhangját.

     A terhességmegszakítás  mikénti szabályozása az Alkotmány
     54. és  56. §-aiban  biztosított jogok  mellett  szorosan
     összefügg az  anyákat a  gyermek születése  előtt és után
     megillető   támogatással   és  védelemmel   ( 66. §   (2)
     bekezdése ), valamint  a lehető  legmagasabb szintű testi
     és lelki  egészséghez való  joggal  ( 70/D. § ),  továbbá
     érinti  a  lelkiismereti  szabadságot  ( 60. § )  és  nem
     függetleníthető az  Alkotmánynak  a  házasság  és  család
     védelméről szóló  15. §-ában foglalt  rendelkezéstől.  Az
     élethez és  az emberi méltósághoz való jog után felsorolt
     többi  alapjogból   is  származnak   az   államra   nézve
     kötelezettségek, amelyek  - akárcsak  az  élethez  és  az
     emberi méltósághoz  való  jog  esetében  -  nem  egyszerű
     reflexei a  szubjektív alapjogoknak,  hanem  a  rendezett
     illetőleg  a   rendezés  által   érintett   életviszonyok
     objektív adottságai  folytán  a  szubjektív  alapjogokból
     következő,    de     azok    védett    körén    túlmutató
     feltételrendszer    kialakítását     és    érvényesülésük
     intézményes   biztosítását   teszik   szükségessé.   Ezek
     akötelezettségek  egymást   kiegészítik,   de   egymással
     összütközésbe is  kerülhetnek, ami  viszont a  jog  által
     védett értékek nagyságán és jelentőségén alapuló összhang
     megteremtését igényli a törvényhozótól.

     A törvényhozó  a terhességmegszakítás  szabályozása során
     nem mulaszthatja  el annak  vizsgálatát, hogy az ismételt
     művi beavatkozások  káros következményekkel járnak-e azok
     egészségére   nézve,   akiken   végrehajtásra   kerülnek,
     fokozzák-e   a   koraszülések   gyakoriságát   és   ezzel
     összefüggésben  a   szellemi  és  testi  fogyatékosságban
     szenvedők  számát.   Az  államnak  az  Alkotmány  fentebb
     felsorolt §§-ai  alapján,  különösen  az  egészségvédelem
     terén     fennálló     kötelezettségéből     adódik     a
     születésszabályozás   tekintetében    a   nők   egészsége
     szempontjából kevesebb  veszélyt jelentő,  a  nem  kívánt
     terhességek megelőzését  szolgáló, családi  és  szociális
     problémák súlyosbodásával  nem járó  módszerek  megfelelő
     orvosi  felvilágosítás   és  ellenőrzés  mellett  történő
     alkalmazási lehetőségeinek  mérlegelése,  párhuzamosan  a
     család-  és   gyermekvédelem  fokozásával,   továbbá   az
     egészségügyi kultúra  általános szintjének  emelésével. A
     jog élhet  a tiltás  és az  engedélyezés eszközeivel,  de
     feladatainak  csak  akkor  tehet  valóban  eleget,  ha  a
     szubjektív    alapjogok    objektív    oldaláról,    azok
     előfeltételeiről   és    érvényesülésük   biztosítékairól
     intézményesen gondoskodik,  még ha  annak eredményei csak
     hosszabb idő után jelentkeznek is.

     A Magyar  Köztársaság Alkotmányában  biztosított alapvető
     jogok tiszteletben  tartása  és  védelme  terén  fennálló
     állami   kötelességeket    a   törvényhozónak    gondosan
     mérlegelnie  és   egymáshoz  viszonyított,   valamint   a
     szubjektív jogokkal  való összhangjukat  törvényi  szintű
     jogszabályban    biztosítania    kell.    A    mérlegelés
     eredményeként  a  terhességmegszakítás  feltételeinek  és
     indokainak megállapítása a törvényhozó feladata, de ennek
     során az  alkotmányos jogok  és ezek  objektív oldalaként
     jelentkező állami kötelességek összhangjának biztosítását
     Alkotmányunk rendelkezései értelmében nem mellőzheti.

     Budapest, 1991. december 9.
                                             Dr. Herczegh Géza
                                                 alkotmánybíró

     Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     A határozatban foglaltakkal egyetértve az indokolás egyes
     megállapításait     nyomatékosító     álláspontomat     a
     következőkben foglalom össze:

     1. A  határozat indokolása  helyesen  mutat  rá,  hogy  a
     jelenleg hatályos  Alkotmány keretei között a törvényhozó
     döntési  szabadsága   rendkívül  széles,   sem  a  magzat
     jogalanyiságának elismerése,  sem  a  jogalanyiságnak  az
     élveszületéshez  kapcsolása   nem  tekinthető   eleve  és
     szükségképpen    alkotmányellenesnek.     Ugyanakkor    a
     törvényalkotót  terheli  az  a  felelősség,  hogy  számot
     vessen azokkal  a jogkövetkezményekkel - és természetesen
     a jogon  túlmutató  társadalmi  következményekkel  is  -,
     amelyek akár  az egyik,  akár a  másik szabályozás esetén
     szükségszerűen és elkerülhetetlenül beállnak.

     A törvényhozó az Alkotmány keretei között maradva dönthet
     úgy   is,    hogy    a    jogalanyiságot    a    petesejt
     megtermékenyüléséhez  kapcsolja.  Ugyanakkor  figyelemmel
     kell lennie arra, hogy ebben az esetben

     - a  megtermékenyülés időpontjától kezdődően irányadók az
     emberi élet  védelmére irányadó  alkotmányos szabályok, s
     ez okból  -  az  Alkotmánybíróság  23/1990. ( X. 31. ) AB
     határozatában  kifejtettek   miatt  -   szükségszerű   és
     elkerülhetetlen a  művi vetélés  úgyszólván  teljes  körű
     tilalma,  hiszen   az  emberi  élethez  való  joggal  más
     alapvető jog ( pl. az emberi méltósághoz vagy a szociális
     biztonsághoz való jog ) eredményesen nem állítható szembe
     és nem versenyeztethető,

     - nem  csupán a  művi  vetélést  kell  megtiltani,  hanem
     mindama szerek alkalmazását is, amelyek a megtermékenyült
     petesejtnek a  méh falán való megtapadását, illetőleg oda
     történő beágyazódását akadályozzák,

     -  a   magzati  lét   egész  tartama   alatt  intézményes
     garanciákkal  kell   védeni  a  magzat  jogait  és  jogos
     érdekeit a szülőkkel - így az anyával - szemben is.

     A törvényhozó  - ugyancsak  az Alkotmány keretei között -
     dönthet úgy  is, hogy  nagyban-egészben  hatályos  jogunk
     talaján  maradva   a  jogalanyiságot  az  élveszületéshez
     kapcsolja. Ez  a törvényhozói állásfoglalás kétségtelenül
     szélesebb mozgásteret  nyújt a  művi  vetélést  legálisan
     elfogadhatóvá  tevő  okok  körének  meghatározásához,  de
     önmagában véve  még nem határozza meg az említett okokat:
     ehhez az  állásfoglaláshoz ugyanis  egyaránt  kapcsolható
     szigorú és kevésbé szigorú abortusz-tilalom.

     A  magam   részéről  nem   tudok  azonosulni  azokkal  az
     indítványozói  érvelésekkel,   amelyek  a   művi  vetélés
     jogszerűségének kérdését  valójában genetikai  tudományos
     szakkérdéssé redukálják,  mondván: a  tudomány  jelenlegi
     állása szerint  a magzat  a fogamzás  pillanatától kezdve
     teljes értékű  emberi lény,  ebből eredően  automatikusan
     kiterjed rá  az Alkotmány  8. § (2)  bekezdésében foglalt
     tilalom. Az  én felfogásom  szerint egyik  dolog a magzat
     emberi mibenlétének  genetikai meghatározottsága és másik
     dolog, hogy  a jog mely időponttól kezdődően ismeri el az
     ember jogalanyiságát.  Az említett két dolog között nincs
     szükségszerű automatizmus.

     A  jogalkotó  a  szabályozás  tartalmának  kialakításánál
     köteles ugyan figyelembe venni a különböző szaktudományok
     eredményeit, ám  a jog  szabályozási  rendszere  annyiban
     szuverén, hogy nem köteles azokhoz mechanikusan igazodni.
     Ezzel a viszonylagosan szuverén döntési szabadsággal él a
     jog pl. a nagykorúság beálltának törvényi szabályozásánál
     vagy  a  környezetvédelem  körében  irányadó  szennyezési
     határértékek megállapításánál.  Amikor  a  jog  tudatosan
     eltér a  szaktudomány  felfogásától,  ez  nem  az  utóbbi
     elvetését vagy  felülbírálatát jelenti,  hanem csupán azt
     juttatja kifejezésre:  a jogi  szabályozás kialakításánál
     nem kizárólag  egyik vagy  másik szaktudomány eredményeit
     kell figyelembe  venni, hanem  ezek  mellett  társadalmi,
     gazdasági, műszaki  stb. szempontokat  is  mérlegre  téve
     kell  meghatározni  a  jogkövetkezményeket,  illetőleg  a
     társadalom fejlődési  szintje mellett a jog által eltűrt,
     illetőleg megkövetelt magatartást.

     A kifejtettekből  eredően  az  én  felfogásom  szerint  a
     törvényalkotó  akkor   sem  kerül   szembe   a   hatályos
     Alkotmánnyal,  ha  a  jogalanyiságot  az  élveszületéshez
     kapcsolja, míg  a magzati  létet sui generis jogi védelem
     alatt  álló  értékként  kezeli,  amely  nem  tartozik  az
     Alkotmány 8.  § (2)  bekezdésének hatálya  alá. Egy ilyen
     esetleges    törvényalkotói     felfogással     az     is
     összeegyeztethető, hogy  a  sui  generis  jogvédelem  nem
     azonos mértékű a magzati lét egész tartama alatt, hanem a
     magzat  korával  egyenes  arányban  növekszik,  illetőleg
     kitüntetett szerepet  ad  a  magzati  léten  belül  olyan
     időpontoknak, amelyek  genetikai szempontból nem hordozói
     semmiféle alapvető változásnak.

     2.  Az   ügy  kapcsán  óhatatlanul  felmerül  az  egyházi
     tanítások  és   hitelvek,  valamint  a  világi  törvények
     egymáshoz  való   viszonya,  ami   az  Alkotmány   60.  §
     (1)  -  (3)   bekezdésében     foglaltakra    tekintettel
     alkotmányjogi  problémává   is  válhat.   Erre  vonatkozó
     véleményem a következő:

     A világi  törvényhozás feladata,  hogy állami kényszerrel
     is érvényre juttatható magatartásszabályokkal irányítsa a
     társadalom életét.  Ezért a  világi törvények  felekezeti
     hovatartozásra való tekintet nélkül mindenkire irányadók.
     Ez azonban nem menti fel a törvényalkotót az alól, hogy a
     törvények   megalkotásánál    tekintettel    legyen    az
     állampolgárok egyes  csoportjainak vallási meggyőződésből
     folyó vagy egyéb - pl. pacifista, vegetariánus - elveire.
     Az   Alkotmány  60. §  (1) bekezdésében  foglaltak  miatt
     ugyanis  az  államnak  a  lehetőségek  legvégső  határáig
     tartózkodnia  kell   attól,   hogy   olyan   magatartásra
     kényszerítse polgárait,  amely  ellentétben  állana  azok
     lelkiismereti meggyőződésével. ( Mindenfajta meggyőződést
     természetesen   az    állam   sem   tolerálhat.   Így   a
     törvényalkotó nem  lehet tekintettel  az anarchista  vagy
     más,  a  társadalom  rendjének  erőszakos  felforgatására
     irányuló nézeteken alapuló meggyőződésre. )

     A művi  vetélés  jogi  szabályozásánál  -  eltekintve  az
     orvosoknak  az  indítványokban  is  megfogalmazott  és  a
     törvényhozó     által      megoldandó      lelkiismeretei
     konfliktusától -  nem  látok  olyan  problémát,  amely  a
     világi és az egyházi törvények ütközésében öltene testet.
     A Magyar  Köztársaság népesedéspolitikája ugyanis - egyes
     külföldi  országok   gyakorlatától  eltérően   -  nem   a
     népességgyarapodás  jogi  eszközök  segítségével  történő
     megállítására vagy  csökkentésére irányul.  Ezért fel sem
     merül, hogy  a törvényalkotó  bárkit is kötelezzen a művi
     terhességmegszakításra.  A  megalkotásra  kerülő  törvény
     feladata az,  hogy meghatározza: az állam a maga részéről
     milyen okok fennállása esetén nem tekinti jogellenesnek a
     terhesség  művi   úton  történő  megszakítását  és  teszi
     lehetővé az ilyen műtétek elvégzését.

     Abban  a  körben  tehát,  ahol  mind  az  állam,  mind  a
     különböző   egyházak    tiltják    a    terhesség    művi
     megszakítását,  a   világi  és   az   egyházi   előírások
     egybeesnek. Ám  nincs szó  ütközésről abban a körben sem,
     ahol az állam nem tekinti jogellenesnek a valamely egyház
     által tiltott  magatartást. Ez  esetben ugyanis  az állam
     csupán  jogi   lehetőséget  teremt   a   terhesség   művi
     megszakítására,   amely    lehetőséggel   az    anya    -
     lelkiismereti meggyőződése  szerint -  vagy él,  vagy nem
     él.   A   lelkiismereti   szabadságból   eredően   minden
     állampolgárnak  elvitathatatlan   joga,  hogy   önmagával
     szemben szigorúbb  erkölcsi mércét  állítson, mint ezt az
     állam teszi  az állampolgárok összességével szemben, s ez
     okból olyankor  se éljen a terhesség művi megszakításának
     lehetőségével, amikor  a jog  azt számára  nem tiltja. Az
     ilyen önkorlátozás  eredhet vallásos  meggyőződésből,  de
     gyökere  lehet   a  művi  terhességmegszakítás  hátrányos
     következményeinek elkerülésére  irányuló törekvés  is.  A
     jogszabály  keretei   között  tehát   szabadon   érvényre
     juthatnak valamennyi egyház és vallásfelekezet előírásai,
     amelyek a hívő emberek lelkiismereti meggyőződése révén a
     legális  abortusz  igénybevételétől  való  tartózkodásban
     nyilvánulnak meg.  Valamennyi egyháznak  joga  van  arra,
     hogy  a   vallásos  életre  való  nevelés  legkülönbözőbb
     eszközeivel arra ösztönözze híveit: olyankor se éljenek a
     művi terhességmegszakítás lehetőségével, amikor azt a jog
     nem tiltja és nem sújtja szankcióval.

     Budapest, 1991. december 9.
                                              Dr. Kilényi Géza
                                                 alkotmánybíró

     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró párhuzamos véleménye:

     A      határozat      érdemi      rendelkezésével,      a
     terhességmegszakításról szóló  jogszabályi  rendelkezések
     alkotmányellenességének     a     megállapításával     és
     megsemmisítésével egyetértve,  az a  véleményem,  hogy  e
     jogszabályok tartalmilag is alkotmányellenesek.

     1. Nem osztom a többségi álláspontot tükröző határozatnak
     azt a  megállapítását, hogy  a magzat  jogalanyiságának a
     kérdése alkotmányértelmezéssel  nem dönthető  el.  Ez  az
     álláspont lehetőséget  lát arra,  hogy a  törvényalkotó a
     magzat jogi  státuszát az ember jogalanyiságától eltérően
     minősítse. E  szegregációnak azonban  alkotmányos  alapja
     nincs.

     2. Kétségtelen,  hogy  az  Alkotmány  az  ember  normatív
     fogalmát  kifejezetten   nem  határozza   meg.   Nem   ad
     kifejezett eligazítást  az emberi  élet kezdetét,  de  az
     emberi élet  végét, a  jogalanyiság megszűnését  illetően
     sem. Ahogy  azonban ezt  a többségi  álláspontot kifejező
     határozat helyesen  tartalmazza, az  " ember " fogalom  a
     történelmi  fejlődés  során  a  különböző  -  filozófiai,
     etikai,  erkölcsi,   természettudományos,  természetes  -
     emberfogalmak mellett normatív értékűvé is vált. Ha pedig
     az " ember " -fogalom  normatív  fogalom,  az  nem  eshet
     kívül az  Alkotmány, az ország alaptörvénye normavilágán,
     annak  alkotmányos   helyét  az   Alkotmánybíróságnak  az
     Alkotmány értékrendjében - éspedig alkotmányértelmezéssel
     - meg kell találnia.

     Ha ugyanis  az Alkotmánybíróság azt állapítja meg, hogy a
     megszületett   ember   ( a   köldökzsinór   elvágásától )
     bizonyosan  jogalany   ( márpedig  az ),   akkor  ezt   a
     megállapítást is alkotmányértelmezéssel teszi. Mint ahogy
     azt is,  hogy a  jogképesség a  klinikai vagy a biológiai
     halál beálltáig  áll-e  fenn  ( ennek  pl.  az  eutanasia
     alkotmányellenessége szempontjából  jelentősége  lehet ).
     Az Alkotmánybíróságnak  tehát az  ember  jogalanyiságának
     kezdetét és  végét, a  jogi ember-fogalom  teljességét az
     Alkotmány alapján értelmeznie kell.

     3.  A  többségi  határozat  szerint  az  ember  biológiai
     (filozófiai,  erkölcsi,   természetes)  és  jogi  fogalma
     között  kezdetben   nem  volt   feszültség,  a  különböző
     ember-fogalmak egymásnak  megfeleltek, a  természetes  és
     jogi  ember-fogalom   egybeesett.   Nézetem   szerint   a
     természet- tudomány fejlődése nem adhat alapot arra, hogy
     a jog  normatívitása ezt  a  természetes  megfelelést  és
     egybeesést kétségbevonja.

     A természet-  (és szellem-)  tudomány által szolgáltatott
     érvrendszertől,    azaz    az    ember    biológiai    és
     " természetes " fogalmától  tehát  az  " ember "  fogalom
     normatív felfogása  nem szakadhat el akkor sem, amikor az
     Alkotmánybíróságnak értelmeznie  kell, hogy  az Alkotmány
     54. §  (1) bekezdése  alapján  embernek, azaz jogalanynak
     kell-e tekinteni a magzatot. Ehhez az értelmezéshez pedig
     az orvostudomány  mai eredményei  és  a  modern  biológia
     (genetika)  korábbihoz   képest  minőségileg   új  -   és
     végérvényes - megállapításai megkerülhetetlenek.

     4. A formális jogi gondolkodást, az ember jogi státuszára
     vonatkozó  normatív   értelmezést   befolyásoló,   néhány
     évtizede még  valóban  problematikus  természettudományos
     dilemma mára  már egyértelműen  eldőlt. Tudjuk,  hogy  az
     ember a  női és  férfi  ivarsejtek  egyesülésétől  kezdve
     genetikailag befejeződött  egyén,  emberi  individuum.  A
     magzatfejlődésben  az   ontogenezis  nem  ismétli  meg  a
     filogenezist, a magzat minden kétséget kizáróan a " human
     species " -hez tartozik.  Az emberfejlődés  a fogamzástól
     kezdve kontinuus,  az nem  tagolódik szubhumán  és  humán
     fázisokra.

     A genetikusan  meghatározott  " ember "  ismérv  eszerint
     éppúgy magába  foglalja  a  születés  előtti  ( magzati )
     létet  mint   az  egységes,   megbonthatatlan   biológiai
     folyamat integráns részét, miként a születéstől a halálig
     ívelő létezés dimenzióját.

     A magzat  tehát biológiailag  ember, és  nem  dolog,  nem
     tárgy; genetikailag  befejeződött egyén:  individuum;  az
     egyedi emberi  élet pedig  a fogantatás  és  a  biológiai
     halál közötti egységes folyamat.

     5. A  születés előtti  (a méhen belüli és kívüli) magzati
     életnek azért nincs (nem lehet) külön jogi státusza, mert
     a biológiai kontinuitáshoz képest a születés mesterséges,
     ugyanakkor  önkényes  normatív  határvonal.  Az  a  tétel
     ugyanis, hogy  a magzat  a női szervezet integráns része,
     ma már  genetikailag, élettanilag  és morfológiailag  sem
     igazolható. A  magzat önálló, az anyától különböző egyedi
     emberi  személy,  önálló  szívműködéssel,  keringési-  és
     idegrendszerrel és individuális jegyekkel.

     Ha a  jog különböztethetne  az emberi élet születés utáni
     és előtti  fázisai között,  sőt ez  utóbbin belül esetleg
     tovább artikulálhatna  például aszerint, hogy képes e már
     a magzat  a  méhen  kívüli  életre  vagy  sem,  illetőleg
     aszerint, hogy  a magzat  milyen távol  vagy közel  van a
     születéshez, genetikailag  egészséges-e, vagy  károsodott
     stb.,   akkor    -   elvben   -   ugyanezt   a   normatív
     megkülönböztetést  -   akár  azonos   szempontú  ismérvek
     alapján  is   (csecsemő  életképessége,   születés  utáni
     időhatár tűzése, életminősége, tudati, egészségi állapota
     stb.)  -  a  már  megszületett  ember  vonatkozásában  is
     megtehetné. Ez  pedig  apartheid  normatív  ember-fogalom
     kialakításához vezetne.

     A többségi  határozatban megfogalmazott  az az  egyébként
     kikezdhetetlen érv,  hogy az  Alkotmány szerint nem lehet
     semmit  sem   visszavenni  az   ember  eddig  elért  jogi
     pozíciójából, itt  azért nem  segít, mert  a jogalanyiság
     kezdetét,  a   személlyé  minősítést,   azaz  a  normatív
     ember-fogalom  körüli   vitát  az   Alkotmány  kifejezett
     rendelkezéssel nem dönti el. Csak arról rendelkezik, hogy
     az ember feltétlenül jogképes, továbbá élete és méltósága
     érinthetetlen.  A   születéssel  (az   anyatesttől   való
     elválással) már  mindenképpen fennálló emberré, személlyé
     minősítés      azonban       törényhozói,       illetőleg
     alkotmánybírósági alkotmány-értelmezéssel dőlt el.

     6. A  kontinuus emberfejlődésben kétségkívül egy minőségi
     változás  a   születés.  Ez   azonban  az   emberi   élet
     értéktartalma szempontjából  semmi esetre se lehet alapja
     egy eltérő,  másfajta normatív  rendezésnek. Az Alkotmány
     54. §  (1) bekezdése  az emberi  életet   és   méltóságot
     részesíti  abszolút  védelemben  és  nem  az  anyatesttől
     elvált emberi életet.

     Kétségtelen,  hogy   az  Alkotmány  idézett  rendelkezése
     " veleszületett "  jogokról   beszél.   A   veleszületett
     jogként  koncipiált   élethez  és  méltósághoz  való  jog
     azonban nyilvánvalóan  nem a  már  megszületett  (világra
     hozott) emberi  lény alanyi  jogait jelenti,  hanem  azt,
     hogy az  embernek velekeletkezett,  létezésénél fogva  őt
     megillető, tehát  létéből, ember-voltából eredő (azaz nem
     derivált, hanem ipso facto) alanyi jogai vannak. Minthogy
     pedig a magzat biológiailag (genetikailag) kétségkívül az
     emberi fajhoz  tartozik, tehát  normatíve sem lehet dolog
     (azaz  fizikai   értelemben  vett   testi  tárgy),  hanem
     személy, vagyis  jogalany (és  nem jogtárgy),  a fogamzás
     pillanatában keletkezett ember (magzat) élethez való joga
     a megszületéshez  való alanyi  jogként  normativizálódik.
     Semmiféle normatív  alapja  nincs  tehát  annak,  hogy  a
     jogalanyiságot és ezzel a szubjektív alanyi jogokkal való
     felruházást     a     születéshez     (a     köldökzsinór
     elvágásához)kössük.

     7. Az  Alkotmány 56.  §-a alapján a Magyar Köztársaságban
     minden ember  jogképes. Mivel  a  magzat:  ember,  nem  a
     születés  a   kezdőpontja  a   jogalanyiságnak,  hanem  a
     fogamzás. Aki  megfogant, az  jogképes; emberi létéből és
     méltóságából fakad alanyi joga a megszületéshez.

     A magzat  tehát nemcsak  genetikailag,  biológiailag  (és
     erkölcsileg), de  jogi, alkotmányos  értelemben is ember,
     jogalany, s  így jogi  pozíciója, emberi  státusza,  azaz
     alkotmányos   jogállása  az Alkotmány 54. § (1) bekezdése
     alá integrálódik.

     8. A  halálbüntetés alkotmányellenességét  megállapító AB
     határozathoz [ 23/1990. ( X. 31. ) AB ] fűzött párhuzamos
     véleményünkben -  Tersztyánszky Ödön  alkotmánybíróval  -
     arra az  álláspontra  helyezkedtünk,  hogy  az  Alkotmány
     54. § (1)  bekezkdésében írt,  " az élethez   és   emberi
     méltósághoz való  jog " valójában  nem is  jog,  mert  az
     emberi lényeg  a jog  számára voltaképpen  transzcendens,
     hozzáférhetetlen ".  Az élethez és méltósághoz való jog "
     tulajdonképpen csak imagináriusan létezik. Emberi élet és
     méltóság ugyanis  a jog  " előtt " létező  értékek,  ezek
     elválaszthatatlan egysége  az  ember  elidegeníthetetlen,
     immanens, lényegi  sajátja, így  ezek nem mint alapjogok,
     hanem mint  a  jogi  értékeket  megelőző  kategóriák,  az
     alanyi  jogok   forrásai  szerepelnek   az  emberi  jogok
     katalógusában és a modern alkotmányokban.

     Márpedig ez  az emberi  életről és  méltóságról vallott a
     priori  értékszemlélet  egyfelől  azt  jelenti,  hogy  az
     emberi élet  jogi védelmét illetően sem különböztethetünk
     születés előtti és utáni szakaszok között, másfelől pedig
     azt, hogy  az állam  nemcsak büntető hatalmánál fogva nem
     foszthatja meg  az embert életétől és méltóságától, hanem
     semmiféle egyéb jogi eszközzel, így az " abortuszjoggal "
     sem,  mert   itt  a   jog  által   is   sérthetetlen   és
     elidegeníthetetlen (nőre,  anyára, házastársakra, államra
     át nem  ruházható), tehát  jogi eszközökkel érinthetetlen
     értékekről van szó.

     9.  Az   anya  személyiségi   (önrendelkezései)  jogaként
     posztulált " abortuszjog "  a magzat alkotmányos jogaival
     konkuráló jogként  kezeli az  anya  személyiségi  jogait,
     amelyek   a    magzati    élet    védelmét    korlátozzák
     (korlátozhatják). Csakhogy  itt az emberi életről, azaz a
     jog által  is sérthetetlen és korlátozhatatlan értékekről
     van szó.  Az élet  ugyanis, mint  a jogi  értékek  előtti
     érték az alanyi jogoknak (így a személyiségi jogoknak is)
     az alapja  és eredője.  Ezért operál  itt a  jog -  és az
     Alkotmány   -    az   elidegeníthetetlen,   sérthetetlen,
     csorbíthatatlan, érinthetetlen   stb. (Alkotmány 8. § (1)
     bekezdés) princípiumokkal.  Konkuráló jogok  csak  azonos
     értékskálán helyezkedhetnek  el. Egy  alapvetőnek tartott
     érték -  éppen a  jogi normatívitás  hiánya miatt  -  nem
     kerülhet akár  még  általánosított  jogi  értékekkel  sem
     (általános személyiségi  jog, anya  önrendelkezési  joga)
     kollízióba.

     Mivel  az   emberi  élet  ténye  alapja  és  feltétele  a
     jogalanyiság (és  az  alanyi  jogok)  megjelenésének,  és
     mivel  az  élet  értékteljességet  kifejező  fogalom,  az
     emberi élet  totalitásához  egyébként  hozzátartozó  jogi
     (rész) értékek  nem versenghetnek  az egésszel.  Az  anya
     személyiségi  joga   tehát  nem  korlátozhatja  a  magzat
     megszületéshez  való   jogát,  mert  ez  a  korlátozás  a
     magzatnak mint  emberi életnek  az elpusztítását, azaz az
     élettől való önkényes megfosztását jelenti.

     Az  indítványokkal  támadott,  a  terhességmegszakításról
     szóló   jogszabályi   rendelkezések   tartalmilag   ezért
     alkotmányellenesek ( Alkotmány 8. § (2) bekezdés ).

     10.  Az   ember  élete  csak  egy  másik  ember  életével
     konkurálhat. Az  Alkotmány  54. § (1) bekezdése  csak  az
     élettől    való    önkényes    megfosztást    tilalmazza.
     Nyilvánvalóan nem önkényes az élettől való megfosztás, ha
     egymással ugyanazok  az értékek  versengenek, ha a jognak
     az életek  közötti választásról kell rendelkeznie. Ha egy
     emberi élet  veszélybe sodródik, s az csak egy másik élet
     feláldozásával menthető  meg (pl.  az  anya  élete  méhen
     kívüli terhesség esetén a magzat megölésével), az élettől
     való megfosztás  önkényességét az  életmentési cél  oldja
     fel. Itt a jognak jogellenességget kizáró, azaz mentesítő
     okot kell szabályoznia ( amely nem jelent alanyi jogot az
     ölésre ). A  meghozandó törvényi  rendezésnek ezt  a  nem
     önkényes minőséget  kell szabályoznia  és megfelelő  jogi
     garanciák közé szorítania.

     Budapest, 1991. december 9.
                                              Dr. Lábady Tamás
                                                 alkotmánybíró

     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye

                                I.

     Az  Alkotmánybíróság  az  indítványok  alapján  kiterjedt
     vizsgálatot folytatott  le egyrészt  a hazai törvényhozás
     hagyományai,  másrészt   a  nemzetközi  jogalkotás  újabb
     eredményei vonatkozásában. A terhességmegszakítás kérdése
     világszerte napirenden  van  az  elmúlt  évtizedekben,  a
     törvényhozásokat,  a   tudományos  világot  és  több  más
     alkotmányossági jogkörrel felruházott bíróság ítélkezését
     is  foglalkoztatta.   A  kérdéskör   nem  választható  el
     bizonyos szociális  vonatkozásoktól és nem választható el
     az  orvostudomány   és  a  genetikai  kutatások  legújabb
     eredményeitől sem.

     Az emberi élet és személyiség védelme elsődleges feladata
     a társadalomnak.  A jog  biztosítani törekszik az élethez
     és  emberi   méltósághoz   való   jog   minél   teljesebb
     kiteljesedését,  valamint   a  személyiség   és   döntési
     szabadság,  értékmegragadás-   és  elfogadás,  vagy  akár
     elutasítás emberi méltóságból következő szabadságát is. A
     jognak  a   társadalmi  súrlódásokat   csökkentő   és   a
     társadalom egészséges  fejlődését  segítő,  ugyanakkor  a
     társadalomban élő  egyes ember személyes szabadságának és
     méltóságának minél  tágabb körben történő érvényesülésére
     lehetőséget  adó  megoldásokra  kell  törekednie.  Ám  az
     indítványokban felvetett  és vitatott célok nem kizárólag
     jogi szabályozás  kérdései. Pusztán  jogi  szabályozással
     nem is oldhatók meg, nem rendezhetők kielégítő módon.

     Az  Alkotmánybíróság   nem  jogalkotó   szerv,  a  létező
     alkotmány  keretei   között  kell   az  azzal   ellenkező
     jogszabályok vonatkozásában  állást  foglalnia.  Emellett
     figyelemmel  kell   lennie  arra   is,  hogy   a   Magyar
     Köztársaság jogrendszere az átalakulás állapotában van. A
     jogalkotó  szerveket   a  legkülönbözőbb   irányú  sürgős
     feladatok  nyomasztják,   ehhez  képest  újabb  és  újabb
     feladatokkal  való   terhelésük  a   jogalkotás  minőségi
     munkáját      veszélyeztetheti.       Másrészről       az
     Alkotmánybíróságot a törvényhozás azért hozta létre, hogy
     az alkotmányellenességet  a jogrendszerből  kiküszöbölje.
     Munkája során  nem politikai vagy társadalmi, hanem jogi,
     jogegységi szempontok befolyásolják.

     A    művi    terhességmegszakítás    jogi    szabályozása
     kétségtelenül érint  az életre,  az emberi  méltóságra, a
     személy  szabad   döntési  jogára,  a  házastársak  közös
     ügyekben  történő   döntési  jogára   vonatkozó  lényeges
     összefüggéseket, érinti az egészséghez fűződő alkotmányos
     jogokat,  valamint   az  orvosok   és  más   egészségügyi
     alkalmazottak lelkiismereti  szabadságának  kérdését  is.
     Mindezek  a   kérdések  törvényben   szabályozandók;   az
     Alkotmány tartalmazza  az azokra vonatkozó alapelveket. A
     művi   terhességmegszakítást    rendező   két    támadott
     jogszabály  és   az  egészségügyi   törvénynek  az   ezek
     meghozatalára felhatalmazást  adó része  a  jogalkotásról
     szóló törvény  5. § f)  és j)  pontjába  ütköznek,  ezzel
     formailag alkotmányellenesek.
     Indokolt,  hogy   az  előkérdések  mérlegelése  során  az
     Alkotmánybíróság ne  pusztán formai  okokból közelítsen a
     támadott jogszabályokhoz,  hanem tartalmi  kérdésekre  is
     kitérjen. A  jelenlegi alkotmányból levonható anyagi jogi
     elvek   kifejtése    a    művi    terhességmegszakítással
     kapcsolatban az  indítványok és  ellenvetések körében  az
     Alkotmánybíróság feladata.

     A kérdéskör  eldöntése szempontjából a következő tartalmi
     kérdéseket tartom vizsgálandónak :

     1. Az  indítványozók  felvetik  a  méhmagzat  élő  emberi
     jellegét  és  ebből  következően  emberi  személyiségének
     jogilag elismert  voltát. Utalnak  arra, hogy  a  magzati
     élet törvényes  védelmet élvezett  eddig is, de törvényes
     védelmet kellene  élveznie a biológia és az orvostudomány
     álláspontja s  az e  felé  tartó  nemzetközi  szerződések
     alapján élő  emberként az Alkotmány 56. §-a szerint, mint
     önálló személynek, jogalanynak.

     2. Az  indítványok szellemében  vizsgálni kellett az anya
     azon   sokak   által   védett,   mások   által   vitatott
     személyiségéből folyó  jogát, hogy  hordott méhmagzatával
     mint teste  részével rendelkezzék. Az Alkotmánybíróságnak
     az Alkotmány  alapján és annak értelmezésével kell állást
     foglalnia arról,  hogy van-e  az anyának  joga  a  magzat
     feletti rendelkezésre,  illetőleg, hogy az indítványokban
     foglaltak szerint  ezt a  jogát általában vagy legalábbis
     családi kapcsolat  esetén meg  kell-e osztania  a  magzat
     atyjával.

     3.   Mérlegelendő    az   élet    és   emberi    méltóság
     társadalmunkban mindenek  felett  álló  értéke  és  ehhez
     képest az  ezzel kapcsolatban időnként kollízióba kerülő,
     a gyermek  elfogadására vonatkozó  szabad személyi döntés
     joga.

     4. Mérlegelni  kell, hogy a jelenlegi jogszabályi tételes
     felsorolásnak a  magzati  élet  megszakítására  vonatkozó
     engedélyezett   esetei    között   felsorolt    szociális
     indikációs   esetek    az   Alkotmány   alapján   elvileg
     elfogadhatók-e.

     5. Végül  mérlegelni kell, hogy a terhességmegszakítás az
     általános társadalombiztosítás és az egészségügyi ellátás
     szempontjából   az    egészségügyi   ellátás    tárgyának
     minősítendő-e vagy attól elváló specifikus beavatkozásnak
     tekintendő.

                                II.

     1.  A   határozat  indokolása  szerint  a  megsemmisített
     rendeletek  ráutalólag   eldöntik,  hogy   a  magzat  nem
     jogalany. Ez a döntés ugyan összefér a hatályos Alkotmány
     szövegével,  de   törvényi  szintet  igényelne,  ezért  a
     támadott rendeletek  és a  meghozatalukra  felhatalmazást
     adó törvényhely alkotmányellenesek.

     Az indokolás  szerint a  magzat " ember " mivoltát, ezzel
     jogi  személyiségét  elismerő  értelmezés  is  összhangba
     hozható az  Alkotmánnyal, de  ez is  - legalább ráutaló -
     törvényi  szintet   igényelne.   Amíg   ez   a   törvényi
     állásfoglalás meg  nem történik,  a magzati élet és más -
     anyai -  alkotmányos jogok  kollíziója  tekintetében  nem
     lehet állást foglalni.

     2. Az  első mérlegelendő jogi kérdés, hogy emberi életnek
     minősül-e a magzati élet, illetve jogalanynak minősül-e a
     méhen belüli  magzat. Ha ugyanis a magzat jogi értelemben
     " ember ", úgy   az   Alkotmány   8. §  (1)  és   56. §-a
     alapján  az  Egészségügyi  törv.  29. §   (4)   bekezdése
     szerinti  jogszabályi  felhatalmazás  az  Alkotmány  8. §
     (2) bekezdését sérti. A terhesség művi megszakítása és  e
     magzat életének  megsemmisítése csak  az  anya  közvetlen
     veszélyeztetettségével lenne indokolható.

     Természettudományos  kérdés,   hogy  a   magzat  mikortól
     minősül    embernek,    potenciálisan    vagy    teljesen
     kibontakozott  emberi  életnek,  emberi  lénynek.  A  jog
     oldaláról döntendő-e,  hogy ezt az alakuló vagy kialakult
     emberi  lényt   jogalanynak,  személynek   tekinti-e.   A
     jogalanyiság  fogalma   eredetileg  az   emberre  szabott
     intézmény,  de  nem  szükségszerűen  egyezik  a  jogalany
     fogalma az ember biológiai fogalmával.

     Az indítványozók  hivatkoznak arra,  hogy a  polgári jog,
     amidőn    a     megszületett    embernek    fogantatásáig
     visszamenőleg  biztosítja   bizonyos  jogait  (elsősorban
     vagyoni jogait,  de a családból születettség jogát is), a
     magzatot  ebben   a  vonatkozásban   már  a   római  jogi
     szabályozás óta  személynek tekinti. A Ptk. szerint: 9. §
     " A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának
     időpontjától kezdve  illeti  meg " .  10. §  " A  gyermek
     részére már megszületése előtt gondnokot kell kirendelni,
     ha ez jogainak megóvása érdekében szükséges, különösen ha
     a gyermek  és törvényes  képviselője között érdekellentét
     van. "

     A gondnok  kirendeléséről az 1960. évi 11. tvr. a Polgári
     Törvénykönyv hatálybalépéséről  és végrehajtásáról  7. §-
     ában  rendelkezik  olyan  értelemben,  hogy  a  méhmagzat
     gondnokát az általa ellátott ügyben a gyám jogköre illeti
     meg.

     Az   Alkotmány 54. § (1) bekezdése az embernek az élethez
     és emberi  méltósághoz való veleszületett jogáról beszél.
     A Ptk. hivatkozott §-a szerint a méhmagzatot akkor illeti
     meg   fogantatásától    kezdve   jogképesség,   ha   élve
     megszületett.  Az   indítványozók   szerint   ezekből   a
     tételekből levezethető,  hogy a magzatnak " megszületni "
     is joga  van, és aki ebben megakadályozza, az ezt a jogát
     sérti. Ebből  következően tehát  a  magzat  jogalany,  és
     élete védett élet.

     A bel-  külföldi jogtudomány  és  joggyakorlat  a  magzat
     visszamenőleges   jogképességét   mintegy   fikcióval   a
     születéshez kötik.  Ebből a  megszületésre való  jog és a
     polgári értelemben  vett  jogképesség  nem  vezethető  le
     hatályos jogunk  szerint.  A  hatályos  magyar  jogban  a
     magzat nem polgári jogalany. Noha függő vagyoni helyzetet
     eredményez   a    megszületendő   ember   visszamenőleges
     érdekvédelme, önmagából  ebből nem  következik,  hogy  az
     anyaméhben rejlő  magzat a polgári jog személyiségvédelme
     szerint    áll     szemben    az     anyával     és     a
     terhességmegszakításnál felmerülő  érdekellentétük esetén
     is  a  magzat  részére  gyámi  jogkörben  eljáró  gondnok
     rendelhető ki.  A polgári jog jelenlegi szabályaiból csak
     a már  élve megszületett  magzatra vezethető le az a jogi
     álláspont, hogy  a szülő  és születendő  gyermeke  között
     arra  az  esetre,  ha  a  gyermek  megszületett,  vagyoni
     érdekellentét  már   a  gyermek   fogantatásától   kezdve
     felmerülhetett. Maga  az a  tény,  hogy  gondnok  jár  el
     gyámhoz hasonló  jogkörben és  a magzatnak  nem rendelnek
     gyámot, arra  mutat, hogy  nem személyi  gondozás  igénye
     merül fel,  hanem csak  esetleges, a  későbbi, születésen
     múló vagyoni jogok biztosítása.

     3.  Nem  lenne  akadálya  annak,  hogy  a  törvényhozó  a
     személyiség kezdetét  akár polgári  jogi értelemben, akár
     általában a  jelenlegitől  eltérően  rendezze  (amint  az
     egyházi jog  is másként  rendezi). A  jogalkotó rendezése
     során figyelembe veheti az újabb tudományos eredményeket.
     A tudomány  mai többségi  álláspontja  szerint  az  ember
     fogantatásától, a  női és  férfi ivarsejtek egyesülésétől
     kezdve  genetikailag  befejeződött  egyén.  Ettől  kezdve
     emberi      lény       fejlődik.      A      genetikusan,
     természettudományosan  meghatározott  " emberismérv "  az
     életnek  nevezett   egységes  megbonthatatlan   biológiai
     folyamat integráns  részeként éppúgy  magába  foglalja  a
     születés előtti magzati létet, mint ahogy a születéstől a
     halálig  ívelő  létezés  teljes  szakaszát.  Biológiailag
     tehát a  magzat a tudomány mai álláspontja szerint ember,
     genetikailag befejeződött  egyed,  az  élő  magzat  élete
     természettudományos szemmel emberi élet. Az Alkotmány két
     vonatkozó  54.   és  56. §-a   szerint  minden   embernek
     veleszületett  joga   van  az  élethez  és  minden  ember
     jogképes.  Azonban   az  Alkotmány  az  ember  szót  jogi
     normatív értelemben  használja és nem természettudományos
     értelemben. A  jogalkotó nyilván  mérlegeli a  jogalkotás
     során a  természettudomány újabb  eredményeit, azonban az
     Alkotmánybíróság nem  jogalkotó, hanem éppen az Alkotmány
     tartalmát  kell   megállapítania.  Ilyen  szempontból  az
     Alkotmány " ember "  és " veleszületett "  fogalmai tehát
     értelmezendők,   éspedig   a   jelenlegi   jogrendszerrel
     összhangban értelmezendők  addig, amíg  nem válik esetleg
     világossá, hogy  az Alkotmány  e jogrendszeren túl kívánt
     emelkedni,  vagy  a  jogrendszer  az  Alkotmánnyal  nyílt
     ellentmondásban van.

     A jogi " ember " fogalom a jogfejlődés során - amint erre
     közös  indokolásunk  utal  -  nem  vette  át  teljesen  a
     biológiai  tudományos  ember  fogalmat.  A  veleszületett
     fogalmat  mind   a  polgári   jog,  mind  a  büntető  jog
     kategóriái  az   anyatesttől  való   elválás  és  nem  az
     anyatestben  való   fogantatás  mozzanatához   kötik.   A
     jogalkotó másképp  is dönthet,  de az Alkotmánybíróság az
     érvényes  jog   szempontjából  ettől  nem  tekinthet  el.
     Ellenkező esetben  mind a  Ptk. feltételessége  a  magzat
     jogképessége   vonatkozásában,    mind    a    büntetőjog
     különböztetése a  magzatelhajtás és  az emberölés  között
     értelmét   vesztené,   a   jogrendszer   önellentmondásba
     kerülne.

     Az  Alkotmány  XII.  fejezete  az  Alapvető  jogokról  és
     kötelességekről egyébként  korunkban  tételes  jog  volt,
     csaknem azonos  szöveggel, az  1976. évi 8.tvr. óta, és a
     Btk-val és  Ptk-val összhangban  értelmezték. Alkotmányos
     rangra emelése a szöveg értelmén nem változtatott.

     Az Alkotmány  e  két  meghatározásában  a  jelenlegi  jog
     szerint "  az ember " az anyatesttől elvált, megszületett
     ember. Jogképessége  minden  megszületett  embernek  van,
     minden megszületett  ember jogképes.  Nem osztom  azt  az
     álláspontos, hogy  az Alkotmányból  nem  vezethető  le  a
     magzat     személyiségével     kapcsolatos     álláspont.
     Grammatikai,  szószerinti   értelmezéssel  az   Alkotmány
     szövegével nem lenne  ellentétes a magzatnak az " ember "
     fogalom alá  vonása. Minthogy azonban ez az addigi magyar
     jogrendszer  felfogását  érdemben  megváltoztatná,  ehhez
     határozott, biztos  kijelentés kellene.  Ennek  híján  az
     Alkotmány vonatkozó  helyét csak  a jogrendszer egészében
     lehet értelmezni.  Az Alkotmányban  jogállam  esetén  nem
     lehet bizonytalanság  vagy joghézag  a tekintetben,  hogy
     kik  a   jogalanyok  a   magyar  köztársaságban.   Ha  az
     indítványozók azon  álláspontja, hogy a mai társadalomban
     a  magzat   teljes  értékű   személyiségének  jog  általi
     elismerése  indokolt,   a   törvényhozás   egyetértésével
     találkozik, ezt  pozitív törvényhozási  döntés alkotmányi
     szinten teheti  meg. Értelmezéssel  az Alkotmány  szövege
     alapján ezt  az álláspontot  nem  lehet  a  jogrendszerbe
     " belopni ".  A    jelenlegi   magyar   jogrend   -    az
     alkotmánnyal  összhangban  -  a  magzati  életet  védendő
     értékként kezeli,  de a magzatot nem tekinti jogalanynak,
     hanem  önálló,   sajátos,  közjogi   jogtárgynak.  Ezt  a
     kifejtettek szerint  a  jogrendszerünk  törvényi  szinten
     (Ptk, Btk,  Eüt) teszi meg. Ez tehát nem előkérdés ahhoz,
     hogy a további kollíziók elemzése megtörténhessen.

     4. Kétségtelen,  hogy ebben  az  értelmezésben  problémát
     jelentenek  azok   a  magzati  létek,  amelyek  eleve  az
     anyatesten kívül  jönnek  létre,  vagy  olyan  szakaszban
     válnak el  az anyatesttől,  amikor még  önálló  biológiai
     funkcióik nem  kibontakozottak. Törvényhozási  probléma a
     lombikbébi problémája, és maga ez a lehetőség is mutatja,
     hogy indokolt  a törvényhozónak az Alkotmány " ember " és
     " veleszületett "   meghatározásait   újragondolnia.   Az
     Alkotmánybíróság azonban  az adott  jogi helyzetben  csak
     arra az  álláspontra juthat,  hogy a  mai magyar  jog  az
     embert  születésétől,   azaz  világrajövetelétől  tekinti
     jogalanynak. (Csak  zárójel között utalunk itt arra, hogy
     a  magzati   létet   leghatározottabban   emberi   létnek
     elismerő, s  ezért a  magzati élet kioltását emberölésnek
     értékelő egyházi jog sem engedi meg a méhen belüli magzat
     felvételét az egyházba, azaz annak megkeresztelését.)

     Amennyiben  az   Alkotmánybíróság  arra   az  álláspontra
     helyezkednék, hogy  az   Alkotmány 54. § (1) bekezdésében
     a veleszületettség  a fogantatást jelenti, s ehhez képest
     az 56. §  minden magzat  jogképességét  jelenti,  úgy  le
     kellene vonnia  azt a következtetést, hogy a polgári jog,
     a büntetőjog  és számos  más jogág hatályos rendelkezései
     alkotmányellenesek.  Ám   amint  nyilvánvaló,   hogy   az
     Alkotmány    szövegezői   annak  idején    az   54. § (1)
     bekezdést a halálbüntetéssel összeférhetőnek tartották, s
     csak más alkotmányos paragrafusok változása következtében
     volt   egyértelműen   levezethető   az   Alkotmányból   a
     halálbüntetés alkotmányellenessége, ugyanígy az Alkotmány
     megszövegezői  a   Polgári  Törvénykönyv   és  a  Büntető
     Törvénykönyv élet  keletkezésére vonatkozó  paragrafusait
     nem tartották  az emberi  jogokkal eleve ellentéteseknek.
     Az ezekben  megfogalmazott jogtételeket  egyébként számos
     más európai  államban is  így értelmezik,  és  az  emberi
     jogképesség kezdetét  az emberi  magzatnak az anyatesttől
     való elválási folyamatával állapítják meg.

     5. Az Alkotmánybíróság tehát az Alkotmány szövegéből és a
     hatályos   magyar    jogrendszer   egészéből    arra    a
     következtetésre kell,  hogy jusson,  hogy  a  magzat  nem
     jogalany, biológiailag  emberi lény,  de nem  alkotmányos
     értelemben vett  " ember " . Ezért  a magzatnak nincsenek
     önálló,  személyiségéből   folyó  elidegeníthetetlen   és
     sérthetetlen jogai.

     Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  Alkotmány
     54. § (1)  bekezdése nem zárja ki, hogy  a  törvényalkotó
     a magzatot  is emberi  jogokkal ruházza  fel. Ennek során
     azonban figyelemmel  kell lennie arra is, hogy az anya és
     a  magzat  viszonya  -  éppen  a  testi  összekapcsolódás
     folytán -  speciális és  arra  nem  lehet  a  két  önálló
     személy    viszonyára    vonatkozó    hagyományos    jogi
     rendelkezésket    alkalmazni,     szembeállításuk    csak
     viszonylagos lehet  és  mindenképpen  egyedi  -  törvényi
     szintű - rendezést igényel.

     6. Egyébként,  éppen az  emberi  méltóság  szempontjából,
     meggondolandó annak  következetes jogi keresztülvezetése,
     hogy a  törvényhozó  a  méhmagzatot  " embernek " ,  azaz
     önálló  jogalanynak   minősítse-e.  Ez   esetben  ugyanis
     valóban gondoskodni  kellene arról,  hogy ezt  az  önálló
     jogalanyt -  az őt hordozó másik jogalannyal szemben is -
     védelmébe  vegye   a  társadalom,   jogaik  összeütközése
     esetére   a   magzatnak   képviseletet   és   jogvédelmet
     biztosítson,  ehhez  pedig  a  magzatvédelem  feladatával
     törvényben megbízott  szervnek első  lépésként hivatalból
     meg kellene győződnie a magzat létezéséről. A régi jogok,
     amikor " az anya részének " tekintették a magzatot, azzal
     korántsem biológiai álláspontot rögzítettek. A legrégibb,
     babiloni, törvények  is az  anya által  hordott, önállóan
     sérthető   " élőként "   kezelték  a   magzatot  harmadik
     személy behatása  esetén. Attól  viszont óvakodtak,  hogy
     anya és magzata közé " jogviszonyt " alapítsanak - hiszen
     már a  családi belső kört is egységesnek ítélték jogilag,
     s  egyes   családtagok  egymás   közti   viszonyát   csak
     erkölcsileg  szabályozták.  Ma  sem  kockázatmentes  -  a
     magzat  " individualitásának "  gyarapodása  ellenére,  -
     ennél tovább  lépni. A  családi belső  körbe  való  ehhez
     szükséges    adminisztratív,    mesterséges,    állandóan
     ismétlődő behatolás  a családi intim szférára vonatkozóan
     nagy  veszélyt  jelentene,  nemcsak  az  anyák,  hanem  a
     gyermekek vonatkozásában  is. Ez  esetben az " orvosság "
     valószínűleg többet  ártana, mint  amennyit nyerni  lehet
     általa. A  törvényhozónak ilyen  döntés esetén  rendkívül
     gondosan  kellene   mérlegelnie,  hogy   az  anya  emberi
     méltósága meddig  és milyen körülmények között engedi meg
     az önálló  magzati jogalanyiság  összes következményeinek
     jogalkotási  szinten  való  levonását.  Jogvédelemmel  az
     anyai szeretet aligha pótolható.

                               III.

     1. Eldöntendő kérdés, hogy a művi terhességmegszakításhoz
     való  jog  következik-e  az  anya  személyi  jogaiból.  A
     76/1988. ( XI. 3. )  MT rendelet  1. §-a a  terhes  nőnek
     alanyi jogot biztosít a terhesség művi megszakítására. Az
     indítványok szerint  az anya  személyi joga  itt a magzat
     személyi jogával kerül kollizíóba.

     A  művi   terhességmegszakítás  intézményét   védő  érvek
     általában az  anya személyiségéből és emberi méltóságából
     vezetik le  azt a  sérthetetlen személyi  jogot, hogy  az
     anya szélsőséges  kifejezés szerint  " saját teste felett
     rendelkezzék " , enyhébb  megfogalmazás szerint  szabadon
     döntsön afelett,  hogy szül-e egyáltalán gyermeket, mikor
     szül, kitől  szül  és  hogyan  szül.  E  jogok  legtöbbje
     jellegénél   és    megvalósíthatóságánál    fogva    csak
     elutasításhoz való  jogot jelenthet,  aktív alanyi  jogot
     már  csak  azért  sem,  mert  általában  csak  más  ember
     alapvető     rendelkezési      jogaival      kapcsolódóan
     érvényesülhet.

     Az Alkotmány  8. §   (2)   szerint  alapvető  jogokra  és
     kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény  állapíthat
     meg, és  alapvető  jog  lényeges  tartalmát  törvény  sem
     korlátozhatja.  Az    anyának   az  Alkotmány  54. §  (1)
     bekezdésén alapuló,  szélesebb értelemben  vett szüléshez
     való joga, amelybe beletartozik mind a szülés, mind a nem
     szülés joga  is, vitathatatlanul  az alapvető  jogok közé
     tartozik.   Ennek    lényeges   tartalmát   törvény   sem
     korlátozhatja.  Az   Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlata
     szerint (2/1990. (II.18.) AB, 20/1990. (X.4.) AB, 7/1991.
     (II.28.)  AB  határozatok)  az  állam  akkor  nyúlhat  az
     alapvető jog  korlátozásának végső  eszközéhez, ha  másik
     alapvető jog  és szabadság  védelme  vagy  érvényesülése,
     illetve egyéb  alkotmányos célok  védelme más  módon  nem
     érhető el; a korlátozás csak olyan mértékű lehet, amilyen
     ehhez feltétlenül  szükséges  és  következményében  előre
     látható.  Az   egyes  embernek   az  élethez   és  emberi
     méltósághoz való joga olyan jogosítvány, amelyet az állam
     jogszabályok útján  biztosít minden  ember számára, s nem
     csak magával  az állammal  szemben garantálja az alapvető
     jog  védelmét  emberi  jogként,  hanem  más  személyekkel
     szemben is személyi jogként.

     Ehhez  képest   az  anya   szüléshez,   vagy   a   szülés
     megtagadásához  való  alapvető  jogát  más  alapvető  jog
     védelme vagy érvényesülése, illetőleg más alkotmányos cél
     védelme érdekében  lehet az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdés
     korlátai között törvénnyel rendezni, esetleg korlátozni.

     2. Kollízióba  kerülhet a  magzati élet  védelme az  anya
     emberi jogával  akor is, ha a magzat nem jogalany?  Ennek
     eldöntéséhez   mérlegelni   kell,   van-e   az   államnak
     alkotmányos    kötelezettsége    az    élet    védelmére,
     előfeltételeinek   biztosítására,   az   egyének   alanyi
     jogaitól független  tárgyi kötelezettségként.  Ha ugyanis
     az élet létfeltételeinek biztosítása, védelme alkotmányos
     cél,   s    e    cél    elérése    érdekében    a    művi
     terhességmegszakítás     tilalma     vagy     korlátozása
     elengedhetetlen, a törvényhozó erre vonatkozó intézkedése
     nem alkotmányellenes.

     a ) Abban  a vonatkozásban,  hogy a magzat emberi élet, a
     tudomány álláspontját el kell fogadni. Azok az érvelések,
     amelyek szerint  a magzat  az anyatest  része és a magzat
     élete az  anya élete,  tudományosan megdőltek. A tudomány
     szerint a  magzat nem az anyatest része, hanem az anyában
     létező önálló  lény, ha  biológiai függésben  is  áll  az
     anyától, és  a magzat  élete az  anya életétől elkülönült
     élet. Az  anya élete  nem fogyatkozik  meg azzal,  hogy a
     magzat megszületik, nem is növekszik mennyiségileg azzal,
     ha az  anya gyermeket fogan, hanem minőségileg változik a
     nő helyzete  akkor, ha gyermeket hordoz, ahhoz képest, ha
     nem hordoz gyermeket.

     Az   Alkotmány   54.  §   (1)  bekezdésében  az   emberek
     személyiségileg  biztosított  élethez  való  joga  (amely
     egyébként nem  is annyira jog, mint inkább a jogok alapja
     és eredője, s az emberi személyiség védelmében teljesedik
     ki) csak  az élettel  kapcsolatos  alkotmányos  feladatok
     egyikét rögzíti.  A jogrendszer  egésze, s  ennek élén az
     Alkotmány az  életet általában is értékeli és védi, ez az
     Alkotmány 8. §-a mellett még egy sor más tételéből ( Alk.
     54. §, 67. §,  70 D.  §, stb.)  következik.  Az  államnak
     kötelessége  az   emberi  élet  objektív  védelme.  Ez  a
     kötelesség  nem   személyhez  fűződően,  hanem  általában
     terheli az  államot és a társadalmat, s kötelezi mindazon
     intézkedéseknek megtételére,  amelyek az adott társadalom
     körülményei között  az emberi  élet védelme szempontjából
     optimálisan elvárhatóak.  Ez  tehát  nem  alapjog,  hanem
     programszerű védelem,  mint a  környezet védelme  vagy az
     ifjúság  védelme,   de  a   jogalkotónak  és   az   egész
     államrendnek nem kevésbé kötelessége.

     Az eddigi  magyar jogrendszer  egészéből  megállapítható,
     hogy a meg nem született magzatot a jog szempontjából nem
     tekintették személynek,  azaz jogalanynak, de levezethető
     a hatályos  magyar jogból  az is,  hogy a  magzati életet
     védendő emberi  életnek, értéknek  tekinti. Ez  egyébként
     megegyezik  a   társadalom  századok  óta  következetesen
     vallott erkölcsi  felfogásával, és mint ilyen került bele
     a jogrendszerekbe.  A magzati élet tehát nem hordoz ugyan
     jogalanyiságot,  de  védett,  mégpedig  kiemelten  védett
     jogtárgy a társadalomban. Erre mutat a büntetőjog tilalma
     a magzati élet megszakítása vonatkozásában, erre mutat az
     Alkotmánynak több,  terhes anyát védő rendelkezése is, de
     erre  mutat   a  szociális   jogalkotás   egy   sor   más
     rendelkezése is,  többek  között  éppen  az  egészségügyi
     törvény idézett szakaszai. A jogrendszer kiemelten védi a
     terhes anyán  keresztül a magzatot , iparkodik egészséges
     fejlődési körülményeit  biztosítani és  módot adni  arra,
     hogy megszületve jogalannyá, jogi értelemben vett emberré
     váljék.

     Az  emberi   életet  senkinek   sincs  joga  kockáztatni,
     veszélyeztetni. A  jogrendszer egy sor intézkedéssel védi
     nem csak  adott ember  egyedi életét és méltóságát, hanem
     általában az emberek életét, egészségét és méltóságát, és
     korlátozza az  ember mint jogalany személyes rendelkezési
     lehetőségét,   szabadságát,    más    emberek    életének
     potenciális  biztonsága   és  megóvása  szempontjából.  A
     jogrendszer ilyetén  objektív értékvédő rendelkezései nem
     minősülnek az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe ütköző, az
     emberi méltóság  lényeges tartalmát  torzító és korlátozó
     rendelkezéseknek,  mert   az  ember  önálló  rendelkezési
     lehetősége addig  tart, amíg  más ember  jogát nem  sérti
     vagy más  alapvető értéket  nem veszélyeztet.  A  fentiek
     szerint a magzat élete jog által védendő emberi élet.

     b ) Az  emberi élet  társadalmi értékként való védelme és
     az  anya   emberi  méltósága  közötti  öszhang  csak  úgy
     valósítható meg, hogy az anyának korlátlan szabad döntési
     joga van  abban, kíván-e  gyermeket elfogadni. Ha egyszer
     az anya szabad aktusa révén a gyermek létrejött, mégha az
     aktus célja  nem is  erre irányult, és akár eshetőlegesen
     sem volt  ez a  lehetőség kellően  megfontolva,  az  élet
     feletti rendelkezésre az anya emberi méltóságából már nem
     lehet  következtetni.   A  megfogant   magzat  kihordása,
     megszülése az  anya emberi,  erkölcsi kötelessége.  A jog
     erkölcsi  kötelesség   teljesítését   jogi   kötelességgé
     emelheti.  Az   ilyen  tételes   rendelkezés  nem   lenne
     ellentétes  az   Alkotmány   szövegével,   de   jelenlegi
     alkotmányunkból és  tételes jogunkból  e kötelesség  csak
     eshetőlegesen   vezethető  le  (az  Alkotmány  54. §  (1)
     bekezdésének, a  Btk. 169. §-ának  és  az  egészségügyről
     szóló 1972.  évi II.  törvény  29. §   (4)   bekezdésének
     összevetésével), tehát  törvényhozói  döntést  igényelne.
     Abban az  esetben, ha  a törvényhozó a magzatot emberként
     szabályozná, úgy  a hagyományos jogalkotói logika szerint
     a mesterséges terhességmegszakítást büntetőjogilag minden
     esetben szankcionálni  kellene és  csupán az  anya  és  a
     magzat életének kollíziója adhatna alapot a büntethetőség
     kizárására. Az  anya és a magzat speciális viszonya miatt
     azonban  a   jogalkotónak  e   területen   is   speciális
     szabályozás kialakítására  indokolt  törekednie.  A  művi
     terhességmegszakítás tiltása  ugyanis nem áll meg annál a
     jogi  döntésnél,  hogy  egy  egyén  személyes  cselekvési
     szabadságát más  érdek  miatt  korlátozza,  hogy  valamit
     tilt; ez a tilalom egyúttal szükségszerűen  " tevésre " ,
     a magzat  hordozására és  megszülésére is  kötelez, ezzel
     oly fokban  rendeli egy  ember életét,  személyiségét más
     érdek  szolgálatára,   amire  nincs   társadalmi   analóg
     helyzet.

     c )  Külön   kérdésként  merül  fel,  hogy  alkotmányos-e
     tartalmilag  a  76/1988.  (XI.3)  MT  r.  2.d)  pontjában
     foglalt szabály:  hogy  abban  az  esetben,  ha  az  anya
     fogantatáshoz  vezető   aktusa  nem  volt  szabad,  hanem
     kikényszerített, nem folyik-e az anya emberi méltóságából
     annak a  döntésnek  a  szabaddá  tétele,  hogy  az  aktus
     eredményét megtartja  és kihordja-e.  Amennyiben a szülés
     szabadságát a  nő lényeges,  tartalmában korlátozhatatlan
     emberi jogának  tekintjük, úgy legalábbis egy eshetőleges
     elfogadó szabad  döntésnek  e  vonatkozásban  helyt  kell
     adnunk,  és   ha  nyilvánvalóan   kikényszerített   aktus
     következménye a  terhesség, nem  minősíthető  alkotmányos
     szempontból  eleve   jogellenesnek  az  anya  ezt  követő
     negatív  döntése.  A  törvényhozó  pozitív  rendelkezésén
     múlik, hogy  ebben az  esetben az  anyai  döntést  milyen
     határok  között   és  milyen   feltételek  mellett  teszi
     lehetővé. Ennek során mérlegelnie kell az anyaság, mint a
     nő emberi  méltóságából folyó alapvető jog kollízióját az
     általános védelem tárgyát képező magzati élettel szemben.

     d ) Általánosan  elfogadott  jogelvnek  tekinthető,  hogy
     emberi élet  felett  senkinek  sincs  rendelkezési  joga.
     (Emberi élet  nem lehet  tulajdon tárgya!  A  magzat,  ha
     jogtárgynak  minősítik   is,  nem  forgalom  tárgya.)  Az
     anyának tehát  nemcsak hogy - amint az abortusz korlátlan
     lehetőségét védők  állítják -  kizárólagos joga  nincs  a
     testében  rejlő   magzat   felett   rendelkeznie,   hanem
     semmilyen rendelkezési joga nincs felette. A magzat élete
     emberi élet,  mint ilyen  érték, és afölötti rendelkezést
     sem anyatesten  belül, sem  anyatesten  kívül  tárgyként,
     tulajdonként a jog nem biztosít.

     Minthogy az  anyának nincs  a magzat  felett rendelkezési
     joga, nincs  olyan jogi parancs sem, amely e rendelkezési
     jog megosztását  az  apával  előírhatná.  A  magzati  lét
     feletti negatív  rendelkezés, tehát  a magzat  megtartása
     vagy elvetése  feletti rendelkezés  alanyi jogként sem az
     apát, sem az anyát nem illeti meg.

     Új szabályozás  során a  törvényhozó  az  Alkotmány  8. §
     (1) bekezdése,  66. §-a, 67. §-a  és 70/D. §-a   együttes
     értelmezéséből nem rendezheti a kérdéskört a magzati élet
     védelmének  teljes   feladásával;  nem   teheti  a   művi
     terhességmegszakítást  csupán   az  anya  vagy  a  szülők
     korlátlan  döntésének   függvényévé.  Az  ilyen  törvényi
     szabályozás ellentétes lenne a hatályos alkotmánnyal.

     Minthogy a  jelenlegi szabályozás  és  az  ennek  alapján
     kialakult  gyakorlat   közel  áll   ehhez  a  szélsőséges
     nézethez,      alkotmányossága       tartalmilag       is
     megkérdőjelezhető.

     3.  Mennyiben   lehet  alkotmányos   a   terhesség   művi
     megszakítása?

     Hatályos jogunkból  levezethető  a  nő  emberi  méltósága
     alapján a gyermekvállaláshoz való jog alapvető jellege és
     nem vezethető  le a  magzat jogilag  értelmezett  személy
     mivolta.  Ám   ha  egy   nő  szabad  aktus  következtében
     gyermeket  fogan,   ennek   eshetőleges   létével   előre
     számolnia kellett.  Ez esetben  a társadalmat terhelő, az
     Alkotmányban  kifejeződő,   az  emberi   élet   védelmére
     vonatkozó  objektív   jogi  kötelezettség  az  anyának  a
     megfogant   magzat    megszülésére   vonatkozó   erkölcsi
     kötelességeként érvényesül.  Az  állam  kötelezettsége  a
     terhes anyák társadalmi szinten való megfelelő támogatása
     és védelme,  ez az  Alkotmány 66. §   (2)   bekezdéséből,
     67. §   (1)    bekezdéséből,    70/D. §-ából    egyenesen
     levezethető, de  az egészségügyi  törvény 29. §  (1)   és
     (2)  bekezdéséből is következik.

     A   szociális   indikációjú   művi   terhességmegszakítás
     jelenlegi  szabályozása   olyan  társadalmi   szemléletet
     eredményez,  amely   a  szülőket,  elsősorban  az  anyát,
     mintegy  felelőssé  teszi  a  társadalmi  gondot,  terhet
     jelentő gyermek  megjelenéséért, hiszen  ő vállalta, vagy
     ők  vállalták;   a  vállalásból   folyó  kötelességük   a
     szociális  terheket   is  vállalni,   s  a  társadalomnak
     " hálával tartoznak " azért, ha az ezeket enyhíti.

     Az   Alkotmánnyal    olyan   törvényi    rendezés   állna
     összhangban, amely  elismeri a  gyermek életének alapvető
     értékét az  egész társadalom  szempontjából. A  gyermeket
     vállaló szülő  fokozott szociális  támogatásra, anyagi és
     erkölcsi támogatásra  alanyi  jogot  formálhat.  Azt  nem
     kegyként, hanem  a társadalmi  lehetőségek határai között
     alkotmányos jogon,  olyan  fokban  kell  kapnia,  hogy  a
     piacgazdaságban mind  a gyermeket  vállaló szülő,  mind a
     születendő illetve  megszületett gyermek esélyegyenlősége
     biztosított legyen. A családi esélyegyenlőség egyenértékű
     elv  az   egyéni  érvényesüléshez   és  önmegvalósításhoz
     szükséges esélyegyenlőség  elvével, ennek  a törvényhozás
     pozitív   rendelkezéseiben    meg   kell    nyilvánulnia.
     ( Alk. 66-67. § )

     Jelenlegi társadalmi viszonyaink között nem lehet vitatni
     azt a tényt, hogy létezhetnek olyan helyzetek, amikor egy
     nő   részére    gyermek   vállalása   komoly   társadalmi
     problémákat vethet fel.

     Ezek lehetnek

     a ) egészségi jellegűek,
     b ) lehetnek a társadalmi helyzetből adódóak;

     és nehezíthetik nem csak
     c ) az anya, hanem
     d ) az anya családjának anyagi helyzetét is.

     Ilyen esetekben  az anya élethez, egészséghez, társadalmi
     boldoguláshoz való  vitathatatlan joga  ütközik  az  élet
     védelmének  az   anya  részéről   is  fennálló   erkölcsi
     kötelességével  és   az  államnak   minden  emberi   élet
     védelmére irányuló  közjogi kötelességével. E kollíziót a
     törvényhozónak körül kell határolnia és adott esetben meg
     kell kisérelnie az ütköző érdekek közötti mérlegelést.

     a) A  mérlegelés legkönnyebb  esete, ha  a gyermek  élete
     közvetlenül veszélyezteti  az anya  életét.Erre utal, bár
     jóval többet  enged, az  MT  r.  2. §  a)  pontja.  Ilyen
     esetben  élet  védelmével  kapcsolatos  jogok  kollíziója
     miatt  a   veszélyhelyzet  minősítése  orvosi  kérdés,  a
     választás az anya részéről emberi lehetőség, és bármilyen
     irányban történik  is, nem minősíthető jogellenesnek. Nem
     is indokolt,  hogy a  jogrendszer  ennek  rögzítésén  túl
     kifejezett orvosi  szakkérdésekben kategórikus  véleményt
     nyilvánítson. Az  anya élete  érdekében  a  magzat  élete
     feláldozható.

     b) Nehezebb  a kérdés akkor, ha a magzati élet védelmének
     kötelezettsége    az     anya    egészsége     védelmének
     kötelezettségével, illetve  jogával kerül kollízióba (MT.
     r. 2. §  a) pont).  Az  egészséget  ebben  az  esetben  a
     jogrendszerek  és   bírói   gyakorlatok   általában   tág
     értelemben értékelik  , a  teljes lelki és testi épséghez
     való  jogot   értik  alatta.  Adott  esetben  még  orvosi
     módszerekkel sem  könnyű, jogi  eszközökkel pedig  szinte
     lehetetlen eldönteni,  hogy  a  keletkező  élet  az  anya
     egészséges létét  veszélyezteti-e  és  milyen  mértékben.
     Mindenesetre a  jogalkotónak, tekintettel  arra, hogy  az
     élet teljes megsemmisítése értékelendő az egészséges élet
     veszélyeztetéséhez viszonyítva,  pozitív  döntéssel  kell
     szabályoznia álláspontját  abban a vonatkozásban, hogy az
     orvosi döntés  szabad-e és  milyen határok  között, ha az
     anya a  maga egészsége  védelmében kíván  magzati  életet
     orvossal megszakíttatni.  Ebben a  kérdésben egyrészt  az
     anya erkölcsi  felelőssége,  másrészt  az  orvos  szakmai
     valamint etikai  felelőssége  áll  fenn,  a  jogalkotónak
     csupán  a   szándék  megvalósulásának  szabadságát  és  a
     felelősség jogi  érvényesítését kell  általa jónak látott
     határok között korlátoznia vagy lehetővé tennie, feloldva
     az  élet   védelmének  az   Alkotmány  54. §-ából  és  az
     egészséghez való  személyes jognak  az Alkotmány  70/D. §
     (1) bekezdéséből adódó kollízióját.

     c) Kétségtelen,  hogy adott  esetben egy  nő életében  és
     társadalmi helyzetében komoly érvényesülési és életviteli
     nehézségeket  okozhat,   a   szociális   körülmények   és
     kapcsolatok  döntő   változásához  is  vezethet  gyermeke
     születése. Errre  kívánt megoldást adni az MT r. 2. § c),
     e)-i) pontja.)  A szociális  érvényesüléshez való  emberi
     jog  azonban   már  semmiképpen   sem  minősíthető  olyan
     alapvető emberi  jognak, amelynek érdekében emberi életet
     kockáztatni szabad.  A társadalomnak  abban  az  irányban
     kell kifejtenie  oktató és  nevelő tevékenységét, hogy az
     anyáknak gyermekük  révén ne  társadalmi hátránya,  hanem
     előnye keletkezzék.  Mindazonáltal az  ilyen  lehetőségek
     hátrányos  volta  nem  szüntethető  meg  egyik  napról  a
     másikra.

     Álláspontom szerint  az Alkotmányból levezethető, hogy az
     élet védelme előjogot élvez az élet szociális minőségének
     védelmével    szemben,   noha  az   Alkotmány  66. §  (1)
     bekezdése és  70/E. §-a az  anya részére  ez  utóbbit  is
     biztosítja és védi. A törvényhozó döntheti el, hogy ilyen
     esetekben az  erkölcsi és emberi kötelezettség vállalását
     megtagadó anyát felelőssé teszi-e vagy felmenti és milyen
     határok között.  Az élet védelmének állami kötelezettsége
     arra szól,  hogy a  hátrányokat  a  minimumra  törekedjék
     csökkenteni, viszont a határokat inkább szűken vonja meg,
     ha kíván  is a művi terhességmegszakításra ez okból ilyen
     lehetőséget teremteni.

     d)  Végül   kétségtelen,  hogy   mai  társadalmunkban   a
     többgyermekes   családok,   minden   társadalmi   védelem
     ellenére, nehezebben  érvényesülnek  és  élnek,  mint  az
     egyedülállók vagy  gyermektelenek. Ezt veszi figyelembe a
     MT r.  2. § g)  és j) pontja. Bár alkotmányos célként van
     kimondva  a  család  és  az  ifjúság  védelme  (Alkotmány
     67. §), ennek teljeskörű érvényesülése nemcsak jogszabály
     kérdése, hanem  társadalmi-gazdasági kérdés,  amely  felé
     ugyan haladni  kell, de  a célt a társadalom nyilván csak
     bizonyos idő alatt tudja elérni.

     Ehhez képest  a törvényhozónak  mérlegelnie kell, hogy az
     Alkotmányban kétségtelenül  előjogot élvező  emberi  élet
     védelme  a   magzat  vonatkozásában,  mennyiben  kerülhet
     kollízióba az  anya, esetleg  a házaspár  és már  meglévő
     gyermekeik   anyagi   jólétre   való   törekvésével.   Az
     Alkotmánybíróság álláspontja szerint az utóbbi, szociális
     biztonsági kérdéseket  a nőnek  és a  családnak a gyermek
     vállalása előtt  kellene mérlegelnie.  Anyagi  szempontok
     alapján történő művi terhességmegszakítás szabaddá tétele
     semmi  esetre  sem  tekinthető  alkotmányos  jognak.  (Az
     anyagi szempont  legfeljebb bizonyos  szűk határok között
     mentségként  értékelhető   az  élet   egyébként  kötelező
     védelmével  szemben.)  Tekintettel  az  anya  biztosított
     lelkiismereti  szabadságára,   nem  feltétlenül   büntető
     törvénynek kell  őt erkölcsi és emberi kötelezettségeinek
     teljesítésére szorítania;  ám az élet védelme és a terhes
     nő  egészségének   kockázata,  de  az  eljövendő  további
     gyermekek egészségének  kockázata is  arra  kellene  hogy
     indítsák   a   törvényhozót,   hogy   itt   ne   a   művi
     terhességmegszakítás korlátait  lazítsa, hanem  a gyermek
     vállalásával kapcsolatban  jelentkező anyagi és szociális
     terhek viselésének könnyítése irányába lépjen.

     e) Jelenleg   az   egészségügyi    törvény    29. §   (1)
     bekezdésének  szövegéből   levezethető  a   lehetőség   a
     terhesség   megszakítására    a   terhességmegszakításról
     rendelkező MT rendelet 2. § b) pontja szerint a magzatnál
     fennálló súlyos  várható egészségkárosodás esetére. Ebben
     a  kérdésben   a  törvényhozónak  ugyancsak  állást  kell
     foglalnia. A várható genetikai károsodás a terhesség művi
     megszakítása lehetőségének szociális vagy anyagi indokból
     történő   megadásánál   szempontként   mérlegelhető.   Az
     Alkotmányból  azonban   levezethető,  hogy   általában  a
     károsodott   egészségű    életet   is   védelemben   kell
     részesíteni. A társadalomnak a beteg gondozásának terheit
     az élet  védelmének  általános  kötelezettségéből  és  az
     emberi  lény   iránti  általános   tiszteletből  el  kell
     vállalnia,   minden    egyéb    megoldás    beláthatatlan
     ellentmondásokhoz vezetne.  Ebből azonban nem feltétlenül
     következik, hogy  az ilyen  terhek  viselésére  az  adott
     esetben  érintett  családot  törvényi  szinten  kötelezni
     kell.  A  társadalomnak  meg  kell  teremtenie  azokat  a
     lehetőségeket, amelyek  mellett az  egészségében  sértett
     vagy veszélyeztetett,  esetleg a  normális életfunkciókra
     nem  alkalmas   emberi  élet  is  az  emberi  méltóságnak
     megfelelő  körülmények   között  védhető   és  gondozható
     legyen. Ha  ezt a  család erkölcsi  felelőssége tudatában
     vállalja,   az   áldozat   hordozását   a   társadalomnak
     megfelelően meg  kell könnyítenie.  Ha a  család  erre  a
     vállalásra képtelen,  alkalmatlan vagy  nem  hajlandó,  a
     társadalomnak a  sértett emberi lény gondozását megfelelő
     intézményes keretek között biztosítania kell. Esetleg, ha
     a család  döntése csak kényelmi szempontokon, vagy anyagi
     előnyökre való  törekvésen alapul,  az ezzel  kapcsolatos
     anyagi terhek  megfelelően átháríthatók  rá. Ezek azonban
     mind pozitív  törvényhozói döntést  igényelnek, az emberi
     élet  általános,   alkotmányból  folyó   védelme   és   a
     megszületett emberi  lény egyedi  méltóságának  személyes
     korlátozhatatlan védelme figyelembevételével.

     4. A  társadalombiztosítás  és  az  egészségügyi  ellátás
     körében a  művi terhességmegszakítást  tételes szabállyal
     kell  minősíteni.   Nyilván  lehetnek   esetek,  ahol   a
     terhességmegszakítás az anya életvédelme, egészségvédelme
     szempontjából elengedhetetlen. Elképzelhetők olyan esetek
     is, amikor  a  terhességmegszakítás  nem  egészségvédelmi
     indítékból  kerül  végrehajtásra.  Az  utóbbi  esetek  az
     általános  társadalombiztosítás   keretébe  elvileg   nem
     tartoznak bele,  és a  törvényhozó tételes  rendelkezésén
     múlik, hogy  az ezzel  kapcsolatos anyagi terheket hogyan
     szabályozza.  Mindenesetre   ebben  a   vonatkozásban  is
     törvényi  szinten   kell  rendelkezni,  mert  a  kérdések
     lényeges emberi jogokat érintenek.

     Budapest, 1991. december 9.
                                            Dr. Zlinszky János
                                                 alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Regulation of abortion
     Number of the Decision:
     .
     64/1991. (XII. 17.)
     Date of the decision:
     .
     12/09/1991
     Summary:
     The non-statutory regulation of abortion was unconstitutional. Statutory regulation was required for any direct and significant restriction of fundamental rights and, in certain instances, the determination of the content of such rights and the manner of their protection. However where the relationship with fundamental rights was indirect and remote, administrative/executive (i.e. non-statutory) regulation was sufficient as otherwise everything would have to be regulated by statute.
      
     The decision on whether the foetus is or is not a person is within the competence of the Parliament.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1991-s-003
     .