English
Hungarian
Ügyszám:
.
953/G/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 48/1991. (IX. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/217
.
A döntés kelte: Budapest, 09/23/1991
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság   a  honvédelmi   miniszternek,   az
   igazságügyminiszternek,    valamint    az    Országgyűlés
   Kulturális, oktatási,  tudományos, sport,  televízió-  és
   sajtó bizottságának  az Alkotmány  értelmezése  tárgyában
   előterjesztett indítványa alapján - Dr. Kilényi Géza, Dr.
   Schmidt  Péter  és  Dr.  Vörös  Imre  alkotmánybírónak  a
   határozat    B )     része    2.    pontjára    vonatkozó
   különvéleményével, valamint  Dr. Ádám Antal, Dr. Herczegh
   Géza,  Dr.   Lábady  Tamás,   Dr.   Szabó   András,   Dr.
   Tersztyánszky Ödön  és Dr.  Zlinszky János  alkotmánybíró
   párhuzamos véleményével - meghozta a következő

                         határozatot:

                              A )

   Az   Alkotmánybíróság    az   Alkotmány   40/B. §    (3)
   bekezdésének értelmezése  alapján -  figyelemmel a  19. §
   (3)   bekezdése,  a 29. §  és a  30/A. §, továbbá a 35. §
   (1)   bekezdése  értelmezésére is - az Országgyűlésnek, a
   köztársasági elnöknek  illetve a  Kormánynak a  fegyveres
   erők  irányítására   vonatkozó  hatásköreit  illetően  az
   alábbiakat állapítja meg.

   1. A  fegyveres erők  irányításában az  Alkotmány 40/B. §
   (3)  bekezdésében  felsorolt szervek mindegyikének  részt
   kell vennie,  az  Alkotmányban  meghatározott  hatáskörök
   szerint, illetve  azok sérelme  nélkül. A  fegyveres erők
   irányítására a  40/B. §  (3)   bekezdésében meghatározott
   szerveken kívül  semmilyen más  szervnek nincs hatásköre.
   Az   irányítástól    független    vezetői    hatásköröket
   alkotmányosan nem lehet megállapítani. A Magyar Honvédség
   parancsnoka vezetési  jogkörét csakis az irányító szervek
   irányítási aktusainak  megfelelően,  azok  keretén  belül
   gyakorolhatja. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a
   Kormány  irányítási   aktusainak  megfelelő  parancsot  a
   Magyar Honvédség  illetőleg a Határőrség parancsnoka adja
   ki.

   2.  Az  Országgyűlés  -  alkotmánymódosítás  nélkül  -  a
   fegyveres erők irányítására vonatkozó olyan új hatáskört,
   amelyet az Alkotmány nem tartalmaz, csak akkor állapíthat
   meg az  irányító szervek  bármelyike részére, ha ezzel az
   Alkotmány 40/B. §   (3)   bekezdése  szerint  irányításra
   jogosult többi  szervnek  az  Alkotmányban  meghatározott
   hatáskörét nem vonja el.

   3. a )  Az Alkotmány 29. §  (2)  bekezdése, amely szerint
   a köztársasági  elnök a fegyveres erők főparancsnoka, nem
   hatásköri szabály. Az Alkotmány a köztársasági elnöknek a
   fegyveres erők  irányítására vonatkozó  hatáskörén  belül
   nem különít  el és nem nevez meg a főparancsnoki funkciót
   kitöltő  jogosítványokat.   A   29. §    (2)    bekezdése
   alkotmányjogi  jelentősége  annyi,  hogy  a  köztársasági
   elnököt   legalább    egy    hagyományos    főparancsnoki
   jogosítvánnyal fel kell ruházni.

   A köztársasági  elnök főparancsnoki  funkciója  az  elnök
   alkotmányjogi  jogállásának   része,  és   nem  a  Magyar
   Honvédségben illetve  a Határőrségben  viselt  rang  vagy
   beosztás. A  fegyveres  erők  főparancsnoka  a  fegyveres
   erőkön kívül  áll, azoknak  irányítója és nem vezetője. A
   főparancsnok  tehát   a  fegyveres   erők  egyikének  sem
   szolgálati előljárója. A főparancsnok irányító hatáskörét
   az Alkotmány, illetve az Alkotmány felhatalmazása alapján
   és   annak   keretében   meghozott   törvény   kimerítően
   meghatározza;   további  jogok  az  Alkotmány  29. §  (2)
   bekezdéséből közvetlenül nem származnak.

   b ) A  köztársasági  elnök  fegyveres  erők  irányítására
   vonatkozó hatásköre alkotmányjogilag nem különbözik egyéb
   hatásköreitől; kinevezési  és  jóváhagyási  jogosítványát
   ugyanazokkal a  feltételekkel gyakorolja,  mint az  egyéb
   kinevezési, jóváhagyási és megerősítési jogköröket.

   4. A  fegyveres erők  működésének  irányítása  a  Kormány
   hatásköre.  Az   Alkotmány  35. §   (1)    bekezdés   h )
   pontjában   a    "működés   irányítása"   az   irányítási
   jogkörökből a  végrehajtó hatalomra  tartozó részt jelöli
   meg; s  a végrehajtó hatalommal kizárólagosan felruházott
   Kormány alkotmányos jogállásával összhangban minden olyan
   irányítási hatáskört  felölel a  fegyveres  erők  felett,
   amely a hatályos jog szerint nem tartozik kifejezetten az
   Országgyűlés vagy  a köztársasági  elnök  hatáskörébe.  A
   három szerv  hatásköreinek a  fegyveres erők  irányítását
   hézag  nélkül   át  kell   fogniuk.  A   fegyveres   erők
   működésének irányítása  a Kormány hatásköréből törvénnyel
   nem vonható  el; ugyanakkor  a hatalmi ágak elválasztása,
   illetve a  köztársasági elnök jogállása keretein belül, a
   Kormány hatáskörének  érintetlenül  hagyásával,  mind  az
   Országgyűlés, mind a köztársasági elnök hatásköre elvileg
   bővíthető.

                              B )

   Az Alkotmánybíróság  az Alkotmány  30/A. § (1)   bekezdés
   h ),  i )   és  m )    pontja,  valamint  a  30/A. §  (2)
   bekezdése  értelmezése   alapján  a   köztársasági  elnök
   kinevezési jogkörével  és  a  miniszteri  ellenjegyzéssel
   kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg.

   1. Az  Alkotmány 48. §-ában  meghatározott kinevezési jog
   kivételével az  Alkotmány  vagy  külön  törvény  által  a
   köztársasági elnök hatáskörébe utalt minden kinevezéshez,
   előléptetéshez, tisztségben  való megerősítéshez valamint
   felmentéshez  ( a   továbbiakban   együtt:   kinevezés ),
   továbbá  a   köztársasági   elnök   hatáskörébe   tartozó
   jóváhagyáshoz  a   miniszterelnök   vagy   az   illetékes
   miniszter  ellenjegyzése  szükséges.  Az  ellenjegyzés  a
   köztársasági elnök  aktusának  érvényességi  kelléke.  Az
   ellenjegyzés  megtörténtével   a   Kormány   vállalja   a
   politikai felelősséget  a köztársasági elnök aktusáért az
   Országgyűlés előtt.

   2.  A   köztársasági  elnöknek   meg  kell   tagadnia   a
   kinevezést, illetve  a jóváhagyást,  ha észleli,  hogy az
   ahhoz jogszabályban  előírt feltételek  nem  teljesültek.
   Ezen kívül  csak akkor alkotmányos a kinevezés, illetve a
   jóváhagyás megtagadása,  ha a  köztársasági elnök  alapos
   okkal arra  következtet, hogy  a javaslat  teljesítése az
   államszervezet demokratikus  működését súlyosan  zavarná.
   Az utóbbi szempontból a köztársasági elnök a kinevezésnél
   kizárólag a  személyre tett javaslatot, jóváhagyás esetén
   pedig  kizárólag  a  mindenkori  előterjesztés  tartalmát
   vizsgálhatja felül.

   3. Ha  törvény előírja,  hogy a  kinevezési eljárás során
   valamely szerv - így például az Országgyűlés bizottsága -
   a jelöltet  meghallgassa, vagy  véleményt nyilvánítson, a
   meghallgatás és  az állásfoglalás  eljárási  érvényességi
   kellék,  megtörténtüket   a   köztársasági   elnöknek   a
   kinevezés jogi  előfeltételei között  vizsgálnia kell. Az
   eljárásban   közreműködő    szerv    állásfoglalását    a
   köztársasági elnök  akkor köteles  figyelembe  venni,  ha
   törvény kifejezetten  így rendelkezik. A figyelembe vétel
   az állásfoglalás  tartalmának bevonását  jelenti a döntés
   előtti mérlegelésbe, magát a döntést azonban nem köti.

                              C )

   Az     Alkotmánybíróság    az   Alkotmány   31/A. §   (1)
   bekezdésének  értelmezése   alapján  megállapítja:  1.  A
   köztársasági   elnök   személyének   sérthetetlensége   a
   köztársasági elnök  alkotmányjogi jogállásának  része.  A
   sérthetetlenség folytán  a köztársasági  elnök nem  visel
   politikai felelősséget  az Országgyűléssel  szemben, jogi
   felelőssége   pedig  kizárólag  az  Alkotmány  31. §  (4)
   bekezdése, a  31/A. § (2) - (6)   bekezdése  és  a  32. §
   szerint áll fenn.

   2. A köztársasági elnök büntetőjogi védelméről törvényben
   kell rendelkezni.  E törvény  tartalmát  az  Országgyűlés
   belátása szerint határozza meg.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

    1. A )  A honvédelmi  miniszter indítványa arra irányult,
    hogy az Alkotmánybíróság az Alkotmánynak a fegyveres erők
    irányítására  vonatkozó   rendelkezéseit  értelmezze,   s
    állapítsa  meg,   hogy  a   40/B. §   (3)    bekezdésében
    felsorolt  szerveknek   a  fegyveres   erők  irányítására
    vonatkozó  hatásköre   hogyan  viszonyul   egymáshoz.  Az
    indítványozó  álláspontja   szerint  a   fegyveres   erők
    működésének irányítása  béke idején a Kormány kizárólagos
    hatásköre, vagyis sem az Országgyűlés, sem a köztársasági
    elnök nem  gyakorolhatja hatáskörét  oly módon, hogy az a
    tételes   jogi    rendelkezésekben   megjelölt   döntések
    meghozatalán túlmenően a fegyveres erők működésének egyéb
    területeit is közvetlenül meghatározza.

    B ) Az  Országgyűlés  Kulturális,  oktatási,  tudományos,
    sport, televizió- és sajtóbizottsága az Alkotmány 30/A. §
    (1)    bekezdés  m )  pontja  alapján  hozott  kinevezési
    törvénnyel  kapcsolatban   kérte  a   köztársasági  elnök
    kinevezési   jogköre,  valamint a  30/A. §  (2)  bekezdés
    szerinti   miniszteri    ellenjegyzés   értelmezését    a
    következők tekintetében:  Kitérhet-e a köztársasági elnök
    a  szabályszerűen   javasolt  jelöltek  kinevezése  elől;
    kétségbe     vonhatja-e     a     betöltendő     tisztség
    létjogosultságát; döntésében köteles-e figyelembe venni a
    jelöltet a  törvény rendelkezése  értelmében  meghallgató
    országgyűlési bizottság  állásfoglalását; a  köztársasági
    elnök mérlegelése kiterjedhet-e a törvényes előfeltételek
    fennállásán  túl   célszerűségi  és   aktuális  politikai
    szempontokra; mikor  keletkezik a  Kormány felelőssége  a
    köztársasági   elnök    olyan   aktusaiért,    amelyekhez
    ellenjegyzés szükséges.

    C ) Az   igazságügyminiszter  az  Alkotmány  31/A. §  (1)
    bekezdésének  értelmezését   indítványozta  atekintetben,
    hogy a  köztársasági elnök  személyi  sérthetetlensége  -
    amelynek büntetőjogi védelméről gondoskodni kell - szűken
    értelmezve  az   élet,   testi   épség,   vagy   tágabban
    értelmezve, a  becsület és  méltóság fokozott büntetőjogi
    védelmére terjed-e ki.

    2. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és az
    alkotmányértelmezést  egy   eljárásban  végezte   el.  Az
    indítványok ugyanis  részben fedik  egymást: a  fegyveres
    erők irányítási  jogkörében vannak  kinevezési hatáskörök
    is; a miniszteri ellenjegyzés intézménye kapcsolatban van
    a köztársasági  elnök sérthetetlenségével.  Az egyesítést
    indokolja az  is, hogy  a  köztársasági  elnök  különféle
    jogosítványait  egyébként   is  az   elnök   jogállásának
    egészébe ágyazva kell értelmezni.

    3. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
    30. §   (4)   bekezdésében   foglalt   jogánál  fogva  az
    Alkotmánybíróság teljes  ülésén a zárt ülés elrendeléséig
    jelen volt  az Országgyűlés  elnöke, a Legfelsőbb Bíróság
    elnöke, az igazságügyminiszter, a legfőbb ügyész, továbbá
    a honvédelmi miniszter mint indítványozó.

    Az Országgyűlés  elnöke felszólalásában  rámutatott arra,
    hogy az  Alkotmány módosításáról  szóló 1989.  évi  XXXI.
    törvény a  köztársasági  elnöki  tisztséget  visszaállító
    16. §-ának   indokolása   kifejezetten   tartalmazza   az
    alkotmányozó felfogását a köztársasági  elnöki  intézmény
    helyéről   a    hatalommegosztásban.   Eszerint    "...az
    Országgyűlés és  a Kormány  közötti  egyensúlyozó  szerep
    lényege viszont az, hogy - a szükségállapot esetét kivéve
    - az  elnök sem  a törvényhozó,  sem a végrehajtó hatalom
    döntési jogosítványaival  nem rendelkezik;  hanem ezektől
    elkülönült államfői hatásköre van".

    Az    igazságügyminiszter    álláspontja    szerint    az
    államhatalmi ágak  elhatárolási problémáit  nem személyes
    megállapodások útján,  hanem a jogi helyzet tisztázásával
    kell rendezni.  A miniszter kifejtette, hogy az Alkotmány
    31/A. §  (1)     bekezdésének  értelmezésére   a  Büntető
    törvénykönyv  folyamatban  lévő  módosítása  kapcsán  van
    szükség.

    A legfőbb ügyész szerint ha az Alkotmány szavai nem adnak
    egyértelmű eligazítást  a köztársasági  elnök, illetve  a
    Kormány hatáskörét illetően, akkor az Alkotmánybíróságnak
    az Alkotmány  alapjául szolgáló  államszervezési elvekből
    kiindulva  kell   értelmezést  adnia.  A  legfőbb  ügyész
    elemezte  a  sérthetetlenség  fogalmát  a  magyar  közjog
    történetében;    másrészt    nemzetközi    összehasonlító
    áttekintést adott  az  államfők  büntetőjogi  védelméről.
    Álláspontja  szerint   -   noha   az   Alkotmány   teljes
    szabadságot enged  a törvényhozónak  a köztársasági elnök
    büntetőjogi  védelmének   kialakításában  -   indokolt  a
    sajátos védelemnek  a  szándékos  bűncselekményekre  való
    korlátozása.

    4. A köztársasági elnök írásban fejtette ki álláspontját.
    Véleménye szerint  az Alkotmány  a legtöbb  esetben  nem,
    illetve   hézagosan   és   ellentmondásosan   rendezi   a
    végrehajtó hatalmon  belül  a  köztársasági  elnök  és  a
    kormány   közti   hatáskör   megosztását.   A   hatásköri
    összeütközéseknek az  új alkotmányban történő feloldásáig
    lényegében szokásjogi  úton, a  köztársasági elnök  és  a
    miniszterelnök   közötti    megállapodásokkal   lehet   a
    megfelelő   alkotmányos    gyakorlatot   kialakítani.   A
    köztársasági elnök  úgy értelmezte  kinevezési  jogkörét,
    hogy a  miniszterelnök közvetlen  irányítása alá  tartozó
    közigazgatási apparátus  vezetői kinevezésénél  a kormány
    javaslatait  érdemben   nem  vizsgálja.   Ha  azonban   a
    vonatkozó politikai megállapodások, vagy a rendszerváltás
    után hozott  törvények  értelmében  az  adott  szerv  nem
    közigazgatási  jellegű,  vagy  nem  ( teljes  egészében )
    tartozik a  kormány irányítása  alá, kinevezési  jogkörét
    érdemben gyakorolni  kívánja. Ezért  pl. a  nemzeti média
    vagy  a   fegyveres  erők   körében  kinevezésre  csak  a
    köztársasági elnök  és a  miniszterelnök közti konszenzus
    alapján kerülhet  sor. A  köztársasági elnök  mérlegelési
    jogköre ezekben  az  esetekben  azon  alapul,  hogy  ő  a
    kinevezési   jogkör    gyakorlója.   Döntéseiért   viselt
    felelőssége jogi  természetű: az  Alkotmány  31. §   (4)
    bekezdése  szerint   szándékos  törvénysértés   miatt   a
    köztársasági   elnök    megfosztható   tisztségétől.    A
    köztársasági elnök  főparancsnoki  jogállása  -  egyszerű
    nyelvtani    értelmezéssel    is    megállapíthatóan    -
    szükségképpen magába  foglalja  a  parancsadás  jogát.  A
    főparancsnoki jogállásból  következik, hogy  a  honvédség
    parancsnokának  a   köztársasági   elnök   a   szolgálati
    elöljárója.

    Az Alkotmány  31/A. §-ával  kapcsolatban  a  köztársasági
    elnök kifejtette,  hogy nem  igényel a  maga részére több
    vagy más  sérthetetlenségi biztosítékot, mint ami bármely
    más állampolgárt megillet.

                               A )

                               I.

    Az Alkotmány  40/B. §  (3)  bekezdése szerint a fegyveres
    erők irányítására  -  ha  érvényes  nemzetközi  szerződés
    másként  nem  rendelkezik  -  az  Alkotmányban  és  külön
    törvényben  meghatározott  keretek  között  kizárólag  az
    Országgyűlés, a  köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács,
    a Kormány és az illetékes miniszter jogosult. A fegyveres
    erők az  Alkotmány 40/A. §  (1)    bekezdése  szerint:  a
    Magyar Honvédség és a Határőrség.

                               II.

    1.  Az   Alkotmánybíróság  ebben   a  határozatában   nem
    foglalkozik sem  a Honvédelmi  Tanács hatáskörével, sem a
    köztársasági  elnök   szükségállapot  idején   bevezetett
    rendkívüli intézkedéseivel,  részben  mert  az  indítvány
    arra  irányul,   hogy   "békében"   hogyan   viszonyulnak
    egymáshoz  a   fegyveres  erők   irányítására   vonatkozó
    hatáskörök, részben  mert a  Honvédelmi Tanács átruházott
    hatáskörben jár el. Ugyancsak nem foglalkozik a határozat
    a miniszterek, különösen a honvédelmi miniszter jogaival,
    mert  a  minisztereknek  nincs  a  Kormányétól  független
    hatáskörük. Ezért  a határozat  irányító szervek  alatt a
    továbbiakban az  Országgyűlést, a köztársasági elnököt és
    a Kormányt  érti. A  határozat szóhasználatában  a  "béke
    idején" azt  jelenti, hogy  nem áll fenn sem hadiállapot,
    sem rendkívüli  állapot vagy  szükségállapot  ( Alkotmány
    19. § (2) bekezdés g ), h ) és i ) pont ).

    2.  A   "fegyveres  erők   irányítása"  fogalmát  sem  az
    Alkotmány,  sem   a  honvédelemről  szóló  1976.  évi  I.
    törvény,  ( a  továbbiakban  Hvt. )  nem  határozza  meg.
    Hasonlóan nem  tartalmazza a  Hvt. a "honvédség vezetése"
    fogalmának meghatározását.  Ezért az  Alkotmánybíróság  e
    két kulcsfogalmat  azzal a tartalommal használja, amelyre
    nézve az igazgatástudományban egyetértés van. Eszerint az
    irányítás  és   vezetés   is   a   szervezet   eredményes
    működtetésére irányul.  Az alapvető különbség az, hogy az
    irányító az irányított szervezeten kívül ( fölötte ) áll,
    a vezető  viszont a  szervezet csúcsán,  de  azon  belül,
    annak részeként helyezkedik el. Az irányító az irányított
    szervre alapvető  befolyást gyakorol. Az államszervezeten
    belüli   irányítás    esetén   az    irányítás    közjogi
    jogosítványok alapján  folyik. Az  irányítást az irányító
    szerv  csakis  jogszabályban  meghatározott  hatáskörének
    keretében  gyakorolhatja.  Irányítási  eszközei  -  ha  a
    hatásköri szabály  erről nem  rendelkezik -  felölelik az
    állami  szervezés   teljes  eszköztárát.  Az  irányítónak
    természetesen lehetnek  hatósági igazgatási jogosítványai
    is.

    A vezetés  a szervezeten  belüli irányító  tevékenység. A
    vezetői  jogosítványok   a  szervezeten  belül  elfoglalt
    pozición alapulnak. A vezetés az irányítás által kitűzött
    feladatokat hajtja  végre, s a végrehajtás során jelentős
    önállósággal bírhat.

    Az irányítás  és vezetés elhatárolása tehát az irányított
    szervezethez való viszonyon és - az állami irányításban -
    az irányítási  illetve  vezetői  aktusok  különböző  jogi
    minőségén alapul.  Ilyen  értelemben  a  megkülönböztetés
    formális: az  aktus  nem  általános  vagy  konkrét  volta
    szerint minősül  "irányítói" vagy  "vezetői" aktusnak,  s
    nem is jelentősége szerint. A vezetés mindig az irányítás
    keretei között  marad, s ebben az értelemben az irányítás
    végrehajtása minden vezetői önállóság mellett is, nemcsak
    akkor, ha  az irányító  és a vezető között ( szervezeti )
    hierarchikus alá-fölérendeltség van.

                              III.

                 A fegyveres erők irányításának
                   megosztása és az Alkotmány

    1. Nem  tartoznak az Alkotmánybíróság vizsgálódása körébe
    sem azok  a politikai  és szakmai  törekvések, amelyek  -
    különböző   okokból    -   a    fegyveres   erőknek    az
    államszervezeten belül  viszonylagos autonómiát  kívántak
    biztosítani, sem azok a kül- és belpolitikai körülmények,
    amelyek  között   a  fegyveres  erők  mai  irányítási  és
    vezetési struktúrája  létrejött. A fegyveres erők feletti
    kompetencia-megosztás   -   a   politikai   indíttatástól
    függetlenül, úgy,  ahogyan az az Alkotmányban megvalósult
    -    természetes    velejárója    minden    parlamentáris
    rendszernek, s  nem a hadsereg politikai "kívülállásának"
    alkotmányi biztosítása.  Az Alkotmányból nem vezethető le
    a  fegyveres   erők  politikai   semlegességének  sem   a
    követelménye,  sem   valamely  konkrét   koncepciója,  de
    mindennek  kizárása   sem;  ugyanígy  nem  következik  az
    Alkotmányból a  fegyveres erők  "politikai" irányítása és
    "szakmai" vezetése  elválasztásának sem  a  követelménye,
    sem  a   tilalma,  sem  valaminő  megoldása.  A  hadsereg
    viszonylagos  függetlenítése  a  kormányzati  ( "párt"  )
    politikától         legfeljebb     atekintetben     lehet
    alkotmányossági  kérdés,   hogy  a   fegyveres  erők   az
    Alkotmány  szerint   semmiképpen  nem  minősülnek  önálló
    hatalmi ágnak.  A végrehajtó hatalmon belüli viszonylagos
    függetlenítés ténye  és módja,  illetve a  nem végrehajtó
    hatalomra tartozó irányítási jogkörök konkrét kialakítása
    a hatályos  Alkotmány szerint  nem alkotmányossági, hanem
    politikai döntés.

    Az Alkotmány e politikai döntésnek csupán határait szabja
    meg a következők szerint:

    a )  Az  irányításban  a  40/B. §-ban  felsorolt  szervek
    mindegyikét    részeltetni    kell,    az    Alkotmányban
    meghatározott hatáskörök  szerint, illetve  azok  sérelme
    nélkül.

    b ) Az irányításban semmilyen más szerv nem vehet részt.

    c ) Nem  lehet alkotmányosan  olyan vezetői  hatásköröket
    megállapítani, amelyek  az  irányítástól  függetlenek.  A
    Magyar Honvédség  parancsnoka vezetési jogkörét csakis az
    irányító szervek  irányítási aktusainak megfelelően, azok
    végrehajtásaként és keretén belül gyakorolhatja.

    Az   irányítási    jogkörök   alapvető   felosztását   az
    Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány között az
    Alkotmány nem  nevesíti. A szövegszerűen a fegyveres erők
    irányítására  vonatkozó  hatáskörökön  kívül  még  számos
    hatáskör  gyakorlása   a  fegyveres   erők  irányításának
    minősülhet, ha  az adott  esetben a  fegyveres erőkre  is
    vonatkozik.  Ilyen   pl.  az   Országgyűlés  esetében   a
    költségvetés  jóváhagyása,   vagy  kiemelkedő  fontosságú
    nemzetközi szerződés  megkötése. Ezek  nem  önmagukban  a
    fegyveres erők irányítására vonatkozó jogkörök, hanem ezt
    is eshetőlegesen  magukba foglaló szélesebb kompetenciák.
    Amennyiben  azonban   gyakorlásukkal  a   fegyveres  erők
    irányítása valósul  meg, mindaz  érvényes  rájuk,  ami  a
    nevesített  irányítási   hatáskörökre.   Más   hatáskörök
    viszont csak  közvetve irányítási  jogok,  mert  valamely
    közvetlen irányítási  hatáskör  gyakorlásának  feltételét
    valósítják  meg.   Ilyen  pl.   a  hadiállapot,   vagy  a
    szükségállapot kihirdetése.

    A  fegyveres   erők  irányítására   vonatkozó  hatáskörök
    értelmezésekor  mindig  az  illető  hatalmi  ág  jellege,
    illetve  a   köztársasági   elnök   esetében   az   elnök
    jogállásának egésze  irányadó. Ez azt is jelenti, hogy az
    irányítás a  különböző szervek  részéről más-más  jellegű
    hatáskörök gyakorlásával történik.

                               IV.

                    Az Országgyűlés hatásköre

    Az  Országgyűlés   közvetlen   irányítási   hatásköre   a
    fegyveres   erők    külföldi   vagy    országon    belüli
    alkalmazásáról  való   döntés  ( Alkotmány   19. §   (3)
    bekezdés j ) pont, 40/B. § (1)   és   (2) bekezdés ).

    Csak közvetve  minősül irányítási  jognak az Országgyűlés
    kompetenciája   a    hadiállapot   kinyilvánítására,    a
    rendkívüli állapot  kihirdetésére és  a Honvédelmi Tanács
    létrehozására, melyre  a  fegyveres  erők  alkalmazásáról
    való döntés joga is átszáll ( 19. §  (3)  bekezdés g ) és
    h )  pont,   19/B. § ).  Az  Országgyűlés  hirdeti  ki  a
    hadsereg     belföldi     felhasználásának     alkotmányi
    előfeltételét   jelentő  szükségállapotot  ( 40/B. §  (2)
    bekezdés,   19. §  (3)   bekezdés   i )  pont ),  amelyre
    általában  a   rendkívüli  állapot   szabályai  irányadók
    ( 19/C. § (5) bekezdés ).

    Az Országgyűlés - alkotmánymódosítás nélkül - a fegyveres
    erők irányítására  vonatkozó olyan  új hatáskört, amelyet
    az Alkotmány  nem tartalmaz,  csak akkor  állapíthat  meg
    magának, ha az a 40/B. §-ban meghatározott többi szervnek
    az Alkotmányban  megállapított hatáskörét  nem vonja  el.
    Ilyen további  hatáskörmegállapítás akkor alkotmányos, ha
    a  működés   irányítását  és   az  Alkotmányban  szereplő
    köztársasági elnöki  hatásköröket nem érintő új hatáskört
    alapít magának  a parlament.  Az  Alkotmányban  felsorolt
    hatáskörök  ujraelosztásához  azonban  alkotmánymódosítás
    kell.

                 A köztársasági elnök hatásköre

    A köztársasági  elnöknek  a  fegyveres  erőkre  vonatkozó
    irányítási jogköre  részben az  Országgyűlést  rendkívüli
    körülmények között  átmenetileg helyettesítő hatásköréből
    következik.   A   köztársasági   elnök   másrészt   olyan
    irányítási  jogosítványokkal   rendelkezik,  amelyek   az
    Alkotmánybíróság  értelmezése   szerint  a  főparancsnoki
    szerepkör tartalmát adják.

                    A köztársasági elnököt az
                  Országgyűlés akadályoztatása
                 esetén megillető jogosítványok

    A  köztársasági   elnök  tipikusan  közvetett  irányítási
    jogkörben helyettesíti  az Országgyűlést: az Országgyűlés
    akadályoztatása   esetén    jogosult   kinyilvánítani   a
    hadiállapotot,  kihirdetni   a  rendkívüli  állapotot  és
    létrehozni a  Honvédelmi Tanácsot,  továbbá kihirdetni  a
    szükségállapotot ( 19/A-19/D. § ).  A  fegyveres  erőkkel
    való tényleges  rendelkezés,  azaz  közvetlen  irányítási
    jogkör  ezen   esetek  közül   csakis  "a  szükségállapot
    kihirdetésekor" ( 19/C. §  (1)   bekezdés ) illeti meg az
    elnököt, aki,  amíg az  Országgyűlés össze nem ül, dönt a
    fegyveres erők  alkalmazásáról, az  Országgyűlés, illetve
    annak Honvédelmi  bizottsága utólagos ellenőrzése mellett
    ( 19/A. §  (4)   bekezdés, 19/C. §   (3)   bekezdés ).  A
    köztársasági   elnök    az   Országgyűlést   helyettesítő
    hatáskörét   eleve    az    Országgyűlés    elnöke,    az
    Alkotmánybíróság  elnöke  és  a  miniszterelnök  előzetes
    együttes döntésétől  függően ( 19/A. §   (3)  bekezdés ),
    és az Országgyűlés utólagos kontrollja mellett gyakorolja
    ( 19/A. § (4) bekezdés ).

    Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  rendkívüli
    állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó részletes
    szabályokról  szóló  törvényt  ( lásd  Alkotmány  19/C. §
    (2) bekezdés, 19/D. §) az Országgyűlés még nem hozta meg.

                     A főparancsnoki funkció

    Az Alkotmány 29. § (1)   bekezdése szerint a köztársasági
    elnök Magyarország  államfője, a   (2) bekezdés szerint a
    fegyveres erők főparancsnoka.

    A 29. §  egyik bekezdése  sem  hatásköri  szabály.  Ez  a
    szakasz a  köztársasági elnök két funkcióját nevesíti. Az
    az alkotmányi  rendelkezés,  hogy  a  köztársasági  elnök
    Magyarország államfője és a fegyveres erők főparancsnoka,
    nem hatáskört  állapít meg,  hanem azt teszi szükségessé,
    hogy  az   Alkotmány,  vagy  más,  hatáskört  megállapító
    törvény a  köztársasági elnököt  e tisztségek tartalmának
    megfelelő   legalább   egy   jogosítvánnyal   felruházza.
    ( Hasonlóképpen nem  hatásköri szabály az Országgyűlésről
    szóló fejezetnek  a 29. §-al  analóg bevezető szakasza, a
    19. §  (1)  bekezdése, amely   szerint az  Országgyűlés a
    Magyar    Köztársaság    legfelsőbb    államhatalmi    és
    népképviseleti szerve.  Ezekből a funkció-megjelölésekből
    természetesen adódnak  bizonyos hatáskörök,  amelyeket az
    Alkotmány másutt meg is határoz. )

    Az államfői  és  hadsereg  főparancsnoki  funkció  között
    szoros  történelmi   kapcsolat  van.   A  főparancsnokság
    tipikusan az uralkodói jogok része, és a köztársaságokban
    is általában  az elnöki jogok közé tartozik. Az Alkotmány
    nem nevesíti,  hogy a köztársasági elnök hatáskörén belül
    melyek   az    államfői   és   melyek   a   főparancsnoki
    jogosítványok.

    A hagyományos főparancsnoki jogkör - a magyar közjogban a
    király ( a kormányzó ) legfőbb hadúri jogállása

    - felölelte  a haderő  feletti tényleges  rendelkezést, a
    hadsereg   igazgatását    ( esetleg   speciális   katonai
    rendeletalkotási joggal ),  és  a  személyi  hatásköröket
    ( kinevezés, kitüntetés, fegyelmi fórum ).

    Az Alkotmány  eleve határt  szab annak,  hogy  ezekből  a
    hagyományos  jogokból  a  köztársasági  elnöknek  ( külön
    törvényben )  milyen  hatáskörök  adhatók:  mindenekelőtt
    azzal,  hogy  az  Alkotmány  parlamentáris  köztársaságot
    intézményesít,  másrészt   azzal,  hogy   a  köztársasági
    elnöknek irányítási hatáskört ad a fegyveres erők felett,
    viszont az  irányítást az Országgyűléssel és a Kormánnyal
    megosztja.   Az   elnök   mint   főparancsnok   ( ha   az
    Országgyűlés nem  akadályozott ) nem gyakorolhatja sem az
    Országgyűlés  hatáskörébe  került  alapvető  rendelkezési
    jogokat  ( a   fegyveres  erők  alkalmazása,  hadiállapot
    kinyilvánítása, békekötés ),  sem a  hadsereg  működésére
    vonatkozó  "vezényletet",   mert  ez   utóbbi  irányítási
    jogosítványait a  Kormány  kapta.  Az  irányítói  pozíció
    kizárja,   hogy    a   főparancsnok    vezetői   jogokkal
    rendelkezzék.    A     köztársasági    elnök     vezetési
    ( parancsnoki )     jogkörökkel      való     felruházása
    ellentmondana   a    köztársasági   elnök   jogállásának:
    parancsnoki minőségében  ugyanis  alá  lenne  rendelve  a
    többi   irányítási   jogosultsággal   felruházott   szerv
    rendelkezéseinek. A  hagyományos  hadúri  jogok  közül  a
    köztársasági   elnök   mint   főparancsnok   -   nem   az
    Országgyűlést helyettesítő  jogkörben, béke  idején -  az
    Alkotmánnyal  összhangban  legfeljebb  a  személyügyi  és
    reprezentativ   hatásköröket    kaphatja   meg.    Ha   a
    köztársasági   elnök    jogai   között    legalább    egy
    főparancsnoki jogosítvány  található, akkor  az Alkotmány
    29. §   (2) bekezdésében írott funkció megvalósul.

    A főparancsnokság fent írt "megvalósulásán" túl valójában
    nincs is alkotmányjogi jelentősége annak, hogy az elnök -
    külön   megnevezés    nélkül   -    köztársasági   elnöki
    hatáskörében eljárva, avagy ezen belül a tradició szerint
    főparancsnoki vagy  államfői  hatáskörben  irányítja-e  a
    fegyveres erőket.  A lényeg  az, hogy  az adott  hatáskör
    feljogosítsa az  elnököt a  fegyveres erők  irányítására;
    maga az  Alkotmány 40/B. §-a az irányítást a köztársasági
    elnöki és  nem ezen  belül  a  főparancsnoki  hatáskörhöz
    köti. Ez  a tény  egyben kiemeli  azt a  magától értetődő
    körülményt, hogy  a "főparancsnoki" irányítás alkotmányos
    feltételei ugyanazok,  mint  a  hasonló  tartalmú  elnöki
    hatáskörök esetében.  Vagyis a jóváhagyásra, kinevezésre,
    ellenjegyzésre,   stb.    szóló    szabályok    egyformán
    érvényesülnek,  függetlenül  attól,  hogy  pl.  az  elnök
    főparancsnokként tábornokot,  vagy  államfőként  egyetemi
    tanárt nevez-e  ki. A  főparancsnoki  funkcióhoz  rendelt
    hatáskörök elkülönítése  legfeljebb a köztársasági elnöki
    intézmény belső  szervezése szempontjából lehet releváns;
    pl.    az     elnök    katonai    irodája    feladatainak
    meghatározásakor. A  továbbiakban a  rövidség kedvéért  a
    köztársasági  elnöknek   a  fegyveres  erők  irányítására
    vonatkozó   hatásköreit    főparancsnoki    hatásköröknek
    nevezzük.

    Az  Alkotmány   29. §  (1)    bekezdése  az  államfői  és
    főparancsnoki funkció  megnevezése mellett a köztársasági
    elnöki intézmény  alapvető jellemzését adja ( "kifejezi a
    nemzet  egységét" ),  illetve  egyik  alapvető  feladatát
    jelöli  meg  ( "őrködik  az  államszervezet  demokratikus
    működése   felett" ).    Ezeket   az   egyes   hatáskörök
    értelmezésénél alapul kell venni.

                  A főparancsnoki jogosítványok
                     a hatályos jog szerint

    A köztársasági  elnök hatáskörét  az Alkotmány részben az
    Országgyűlésről   szóló    fejezetben    határozza    meg
    ( amennyiben     jogosítványai     az     Országgyűléssel
    kapcsolatosak, 19/A. §, 19/C. §, 26. §, 28. §, 28/A. § ),
    részben a  köztársasági elnökről szóló III. fejezetben, a
    30/A. §-ban. Kinevezési  hatáskörre vonatkozik  a 32/D. §
    (2)   bekezdés    és  a  48. §  (1)  és  (2)    bekezdés,
    kinevezésre javaslattételi  hatáskört tartalmaz a 32/B. §
    (4)  bekezdés,  a  48. §  (1)  bekezdés és  az  52. § (1)
    bekezdés.

    A 40/B. §   (3)  bekezdését  nem lehet  önálló  hatásköri
    rendelkezésként értelmezni,  ez csak  a hatáskör jellegét
    ( "irányítás" ) és  kizárólagos gyakorlóit határozza meg,
    továbbá   kimondja,   hogy   ezek   az   irányítást   "az
    Alkotmányban és  külön törvényekben meghatározott keretek
    között" gyakorolják. A konkrét irányítási jogosítványokat
    tehát más rendelkezések tartalmazzák.

    Az Alkotmány  30/A. §-ában találhatók  a tipikus államfői
    jogosítványok  ( a  magyar  állam  képviselete,  bizonyos
    nemzetközi szerződések  megkötése, követek  megbízása  és
    fogadása,  kinevezési  jogkörök,  kegyelmezés ),  s  ezek
    között egy, a fegyveres erők irányítását érintő hatáskör:
    a tábornokok kinevezése és előléptetése ( i ) pont ).

    A tábornokok  kinevezésén kívül  a 30/A. § (1)   bekezdés
    m ) pontja értelmében külön törvény további főparancsnoki
    hatásköröket állapíthat meg a köztársasági elnök számára.
    A 30/A. §    (2)  bekezdése  értelmében  azonban  mind  a
    tábornokok  kinevezéséhez,   mind  a   külön   törvénnyel
    megállapított    további     hatáskörök     gyakorlásához
    miniszterelnöki vagy miniszteri ellenjegyzés szükséges.

    A köztársasági elnök főparancsnoki hatáskörét jelenleg az
    Alkotmány 30/A. § (1)   bekezdés i ) pontja és a Hvt.-nek
    az 1990.  évi XXI. törvénnyel módosított 8. §-a határozza
    meg. Az  Alkotmány  szerint  az  elnök  külön  törvényben
    meghatározott személy  vagy szervek  javaslatára kinevezi
    és előlépteti a tábornokokat.

    A Hvt.  8. § (1)    bekezdés a )  és b ) pontja közvetett
    irányítási jogköröket  tartalmaz. Az  a ) pont megismétli
    az államfőt  az Országgyűlés  akadályoztatása  esetén  az
    Alkotmány  szerint   megillető  jogköröket.  A  b )  pont
    szerint a  köztársasági elnök  az  Országgyűlés  előzetes
    jóváhagyásával   a    honvédelmet    érintő    nemzetközi
    szerződéseket  köt.   Ez   is   államfői   hatáskör.   Az
    Alkotmánybíróság megjegyzi,  hogy  a  köztársasági  elnök
    hatáskörének  jellege   ugyanaz  a   honvédelmet   érintő
    szerződésekkel kapcsolatban, mint az általa köthető többi
    nemzetközi szerződés  esetében. A  nemzetközi szerződések
    megkötésének   előkészítését    a   Magyar    Köztársaság
    külpolitikájáért  az   Országgyűlésnek  felelős   Kormány
    végzi.

    Közvetlen irányító  hatáskört a  8. § (1)    bekezdés c )
    pontja, valamint  a   (2) és  (3)  bekezdés tartalmaz. Az
    (1)  bekezdés  c )  pont  szerint az  elnök jóváhagyja az
    ország   fegyveres  védelmének   tervét.  A  (2)  és  (3)
    bekezdés   az    Alkotmányból   átvett,    a   tábornokok
    kinevezésére és  előléptetésére irányuló  jogkört további
    személyügyi  hatáskörökkel   egészíti  ki:   a  Honvédség
    parancsnokának  és   vezérkari  főnökének,   valamint   a
    Határőrség   országos    parancsnokának   kinevezése   és
    felmentése  beosztásából;   a  tábornokok  elbocsátása  a
    szolgálatból, illetve  nyugállományba helyezése,  továbbá
    tábornokok  fegyelmi   fenyítésként   való   elbocsátása,
    nyugállományba  helyezése,   lefokozása,  rendfokozatában
    visszavetése.

    Összefoglalva:   A   köztársasági   elnök   főparancsnoki
    funkciója  alkotmányjogi   funkció  és   nem   a   Magyar
    Honvédségen illetve  a Határőrségen belül viselt beosztás
    vagy rang.  A fegyveres  erők főparancsnoka  a  fegyveres
    erőkön kívül  helyezkedik el,  azoknak irányítója  és nem
    vezetője. A főparancsnok tehát a fegyveres erők egyikének
    sem  szolgálati   előljárója;  az   irányítási  aktusának
    megfelelő parancsot  - éppúgy,  mint a  többi irányításra
    jogosult szerv  esetében -  a Magyar Honvédség, illetve a
    Határőrség parancsnoka adja ki. A főparancsnok irányítási
    jogosítványait  az   Alkotmány,  illetve   az  alkotmányi
    felhatalmazás  alapján   és  annak   keretében  meghozott
    törvény kimerítően  meghatározza. Magából a főparancsnoki
    funkcióból az  Alkotmányban és a törvényben meghatározott
    jogosítványokon  kívül   további  jogok  közvetlenül  nem
    származnak.

                  A főparancsnoki jogosítványok
                        tartalmi korlátai

    A főparancsnoki  hatáskörnek a  miniszteri ellenjegyzésen
    kívül az Alkotmányból további korlátai is adódnak:

    A  köztársasági   elnök  részére   törvény   csak   olyan
    irányítási jogköröket  állapíthat meg  a  fegyveres  erők
    felett, amelyek  nem vonják  el az Országgyűlés illetve a
    Kormány Alkotmányban biztosított hatáskörét.

    A köztársasági  elnök főparancsnoki hatásköreinek továbbá
    illeszkedniük kell  a  köztársasági  elnök  alkotmányjogi
    helyzetéhez a  parlamentáris rendszerben. A főparancsnoki
    funkcióhoz külön  törvény  sem  rendelhet  olyan  döntési
    hatáskört, amely  lényegesen eltér  a köztársasági  elnök
    hasonló   jellegű    döntéseinek    Alkotmányból    folyó
    feltételeitől.  Ahhoz   ugyanis,  hogy   a  főparancsnoki
    funkciót kitöltő  jogosítvány az  elnök tipikus  jogaitól
    eltérjen, az  Alkotmánynak kifejezetten így kellett volna
    meghatároznia    a    fegyveres    erőkkel    kapcsolatos
    hatásköröket  -   s  ezzel  maga  a  köztársasági  elnöki
    jogállás is  más lenne,  mint jelenleg.  A  parlamentáris
    köztársaság elnöke jogállásából folyó korlátoknak különös
    jelentősége van  azokban az  esetekben, amikor  az  elnök
    döntéséért  való  politikai  felelősségvállalás  szokásos
    mechanizmusai   ( a   miniszterelnöki   vagy   miniszteri
    ellenjegyzés ) nem  működnek.  Az  ilyen  esetekre  szóló
    alkotmányértelmezést e határozat B ) része tartalmazza.

                       A Kormány hatásköre

    1. Az Alkotmány 35. § (1)   bekezdés h ) pontja szerint a
    Kormány irányítja  a fegyveres  erők, a  rendőrség  és  a
    rendészeti szervek  működését. Ez  a hatáskörmegállapítás
    úgy értelmezendő,  hogy a  felsorolt szervezetek  mind  a
    végrehajtó hatalom részei.

    A   35. §    (1)     bekezdése    a   Kormány   hatásköri
    jogosítványait tartalmazza  ( azzal, hogy törvény további
    hatásköröket állapíthat  meg ). Az itt szereplő hatásköri
    jogok között  sok az  általános feladatmeghatározás, de a
    (2)   bekezdés    egyértelművé  teszi,   hogy  a  Kormány
    feladatköre   egyben   hatáskör:   a   Kormány   a   maga
    feladatkörében rendeleteket  bocsát ki  és  határozatokat
    hoz; továbbá  a 40. §   (2) bekezdés szerint a Kormány az
    államigazgatás körébe  tartozó bármely ügyben közvetlenül
    vagy valamely  tagja  által  intézkedhet.  A  Kormány  az
    Alkotmány szerinti parlamentáris rendszerben a végrehajtó
    hatalom kizárólagos  letéteményese, és az Országgyűlésnek
    felelős gyakorlója.  A végrehajtó  hatalom feladatköre és
    hatásköre  olyan   komplex  és   átfogó,  hogy  hatásköri
    jogosítványainak   kimerítő    felsorolása    lehetetlen.
    Valójában a  Kormány hatásköre kiterjed mindarra, amit az
    Alkotmány nem  utal kifejezetten más szervek hatáskörébe.
    Ez az  Alkotmányban úgy  jelenik meg, hogy míg minden más
    szerv hatáskörét  konkrétan és kimerítően meghatározza az
    Alkotmány, a Kormány számára csak általános irányítási és
    szervezési  feladatokat   jelöl  meg,   illetve   -   más
    szervekkel közös  feladatok esetén  -  hatáskörmegosztási
    szabályokat   tartalmaz.   A   Kormánynak   a  35. §  (1)
    bekezdés  a )   és  b )   pontjában  megjelölt  hatásköre
    általában   felöleli    a   végrehajtó   hatalom   teljes
    tevékenységét.

    A köztársasági  elnök kívül  áll a  végrehajtó  hatalmon,
    önálló  államfői   hatásköre  van.  Az  Alkotmányból  nem
    vezethető le olyan konstrukció, hogy a végrehajtó hatalom
    élén a  Kormány  és  a  köztársasági  elnök  állna,  akik
    egymást   kölcsönösen   ellenőrizve   és   ellensúlyozva,
    konszenzuson  alapuló   döntéseket  hoznak,  s  csupán  a
    közigazgatás  irányítása   tartozna  egyedül   a  Kormány
    hatáskörébe. Éppen  ellenkezőleg: a köztársasági elnöknek
    az  Alkotmány  31/A. §  (1)    bekezdésében  kifejezetten
    deklarált  sérthetetlensége,   azaz  az   Országgyűléssel
    szembeni politikai  felelősségviselésének hiánya  kizárja
    az ilyen közös hatalomgyakorlás jogi alapját.

    2. "A  fegyveres erők  működésének irányítása"  hatásköri
    szabály. Ez  az egyetlen alkotmányi rendelkezés, amely az
    irányítási jogköröknek  a 40/B. §-ban  történt megosztása
    alapján   a    Kormányra   vonatkozik.   Jellegét,   azaz
    általánosságát  tekintve   éppúgy  illeszkedik   a  többi
    kormányhatáskör közé,  mint ahogy  az Országgyűlés  és  a
    köztársasági elnök  fegyveres erőkre vonatkozó konkrét és
    kimerítően felsorolt irányítási jogai is olyan jellegűek,
    mint e szervek egyéb jogosítványai.

    A h ) pontban megállapított hatáskör - az Országgyűlés és
    a köztársasági elnök konkrét jogosítványaival szemben - a
    fegyveres erők,  a  rendőrség  és  a  rendészeti  szervek
    "működésének"   irányítására    vonatkozik,   vagyis   az
    irányításból a  végrehajtó hatalomra tartozó részt jelöli
    meg.  A   működés  irányítása   a   Kormány   alkotmányos
    jogállásával   összhangban    minden   olyan   irányítási
    hatáskört  felölel  a  fegyveres  erők  felett,  amely  a
    hatályos  jog   szerint  nem   tartozik  kifejezetten  az
    Országgyűlés vagy  a köztársasági  elnök  hatáskörébe.  A
    Kormány  irányításával   kell  a   fegyveres  erőket  úgy
    megszervezni   és    olyan   állapotban   tartani,   hogy
    elláthassák feladataikat.

    A "működés"  az az  ismérv, amely  a  végrehajtó  hatalom
    hatásköri korlátját  meghatározza: az Alkotmány szerint a
    Kormány hatásköre  ezen  semmilyen  törvényi  rendelkezés
    folytán sem  terjedhet túl.  Másrészt a Kormány általános
    hatáskörének ilyen  meghatározása azt is biztosítja, hogy
    a működés  irányítása a  Kormány hatásköréből  törvénnyel
    nem vonható  el, és  ez a  hatásköre nem  csorbítható.  A
    Kormány  hatáskörének   a  működés   irányításaként  való
    pozitív meghatározása  nem áll  ellentétben azzal, hogy a
    Kormány  hatásköre   mindarra  kiterjed,   ami   nem   az
    Országgyűlés  vagy   a  köztársasági   elnök   kifejezett
    hatásköre.  Az   Országgyűlés  és  a  köztársasági  elnök
    konkrét   jogosítványainak   és   a   Kormány   általában
    meghatározott hatáskörének  a fegyveres  erők  irányítása
    egészét  át   kell  fognia;  nem  maradhat  olyan  hézag,
    amelynek  folytán   a  Honvédség   illetve  a  Határőrség
    vezetője adott  vonatkozásban ne  állna  az  Alkotmányban
    meghatározott  három   szerv  valamelyikének   irányítása
    alatt. Az  a tény, hogy a Kormány hatáskörét az Alkotmány
    pozitívan,  a   működés  irányításaként   határozza  meg,
    egyrészt a  Kormány hatáskörét  védi, másrészt  azt teszi
    lehetővé, hogy  a hatalmi  ágak elválasztása,  illetve  a
    köztársasági  elnök  jogállása  keretein  belül  mind  az
    Országgyűlés, mind a köztársasági elnök hatásköre elvileg
    bővíthető  legyen  a  Kormány  hatáskörének  érintetlenül
    hagyása mellett.

    A Kormány irányítási hatáskörét a Hvt. 10. § - még mindig
    rendkívül  általánosan   -  részekre   bontja  ( egyetlen
    konkrét hatásköri  jogosítvány az  ország általános  vagy
    részleges mozgósításának  elrendelése ). A fegyveres erők
    működése irányításának részletesebb hatásköri szabályai a
    Hvt. 11. §-ában  találhatók, amely a miniszterek, illetve
    a    (2)- (6)    bekezdésben   a   honvédelmi   miniszter
    vonatkozó  hatáskörét   állapítja  meg.  ( A  miniszterek
    irányítási  jogosultságának  alapja  az  Alkotmány  37. §
    (2)   bekezdése. )  A Hvt. 11/A. §-a tartalmazza a Magyar
    Honvédség   parancsnoka    vezetési   jogosítványait.   A
    honvédelmi miniszter  és a  Honvédség parancsnoka közötti
    hatáskörmegosztás a  kormányzati irányítás  és a  szakmai
    vezetés  szétválasztásának   jegyében  történt.   A  fent
    kifejtettek szerint  sem e megosztás ténye, sem technikai
    megvalósításának módja  nem alkotmányossági  kérdés, amíg
    az irányítási  jogosultságok fent leírt alkotmányi rendje
    sérelmet nem  szenved. A  Honvédség parancsnoka kizárólag
    az egyes irányítási aktusok rendelkezéseinek megfelelően,
    azokon belül  gyakorolja önálló  vezetői  hatásköreit.  A
    Hvt.  11/A. §-ban   meghatározott  parancsnoki  hatáskört
    tehát mindig  arra figyelemmel  kell értelmezni,  hogy  a
    Honvédség  parancsnoka   által   kiadott   parancsok   az
    Országgyűlés, a  köztársasági elnök,  illetve  a  Kormány
    vagy a  honvédelmi miniszter irányításának végrehajtására
    szolgálnak.

                               B )

                               I.

    A köztársasági  elnök az  Alkotmány 33. §  (4)  bekezdése
    szerint a miniszterelnök javaslatára kinevezi és felmenti
    a  minisztereket,  a  48. §  (1)    bekezdése  szerint  a
    Legfelsőbb  Bíróság   elnökének  javaslatára  kinevezi  a
    Legfelsőbb   Bíróság  elnökhelyetteseit, a  (2)  bekezdés
    értelmében pedig  - törvényben  meghatározott módon  -  a
    hivatásos bírákat;  a 30/A. §  (1)   bekezdés  h ) pontja
    értelmében  külön   törvényben  meghatározott   szabályok
    szerint kinevezi  és felmenti  az  államtitkárokat  és  a
    köztársasági megbizottakat,  az i )  pont  szerint  külön
    törvényben meghatározott  személy vagy  szerv javaslatára
    kinevezi és  felmenti  a  Magyar  Nemzeti  Bank  elnökét,
    alelnökeit ( a  32/D. §  (2)  bekezdése   értelmében   az
    elnök kinevezése  hat évre szól ), az egyetemi tanárokat,
    megbízza és  felmenti az egyetemek rektorait, kinevezi és
    előlépteti  a  tábornokokat,  megerősíti  tisztségében  a
    Magyar   Tudományos  Akadémia  elnökét.  A  30/A. §   (1)
    bekezdés m )  pontja szerint  a köztársasági  elnök  dönt
    mindazokban  az   ügyekben,  amelyeket  külön  törvény  a
    hatáskörébe utal.  A    (2)  bekezdés  kimondja,  hogy  a
    köztársasági elnöknek  az (1)   bekezdésben meghatározott
    minden intézkedéséhez  - az  a ), d ),  e ), f )  és  g )
    pontban foglaltak  kivételével - a miniszterelnöknek vagy
    az illetékes miniszternek az ellenjegyzése szükséges.

                               II.

    1. A  köztársasági elnöknek az Alkotmány négyféle döntési
    hatáskört adott:  ( a ) A  köztársasági elnök  döntésének
    érvényességi  kelléke   valamely  másik  szerv  egyetértő
    döntése. ( b )  A köztársasági  elnök más  szerv döntését
    kezdeményezi;  a  végleges  és  az  elnökre  is  kötelező
    döntést más  szerv hozza  meg.  ( c )  Az  elnök  döntése
    ügydöntő, végleges,  más szerv által felül nem bírálható;
    a  döntésért  semmilyen  más  szerv  sem  vállalja  át  a
    politikai felelősséget.  Az ilyen  döntést ez a határozat
    önálló politikai  döntésnek nevezi.  ( d )  Olyan  önálló
    döntések, amelyekre  az Alkotmány  csupán végső határidőt
    állapít meg.

    ( a ) Hatáskörei  túlnyomó többségét a köztársasági elnök
    csak  más  döntésektől  függően  gyakorolhatja.  Mivel  a
    köztársasági elnök  döntéseiért politikailag nem felelős,
    csupán jogilag,  s akkor  is csak  a tisztsége gyakorlása
    során    elkövetett     szándékos     Alkotmány-     vagy
    törvénysértésért  ( Alkotmány   31. §    (4)    bekezdés,
    31/A. § ), a  döntéseiért való  politikai felelősséget  a
    Kormány a miniszterelnöki vagy miniszteri ellenjegyzéssel
    vállalja át  az Országgyűléssel  szemben. Az ellenjegyzés
    mellett  más   megoldás  is   lehetséges  arra,   hogy  a
    köztársasági  elnök   politikai  felelősségvállás  nélkül
    dönthessen. Pl.  az Országgyűlés akadályoztatása esetén a
    hadiállapot kinyilvánítása,  a rendkívüli  állapot  és  a
    szükségállapot   kihirdetése    feltételeinek    meglétét
    előzőleg az  Országgyűlés elnökének,  az Alkotmánybíróság
    elnökének és  a  miniszterelnöknek  együttesen  meg  kell
    állapítania, s  a köztársasági elnök csak ezután élhet az
    Alkotmány  19/A. §   (1)     bekezdésében   meghatározott
    jogosultságával. Ezek a megelőző vagy megerősítő döntések
    az elnöki  hatáskörben hozott  intézkedések  érvényességi
    feltételei.

    ( b ) A  köztársasági elnök  önállóan gyakorolt  jogkörei
    általában  csupán   kezdeményező  jellegűek,   a  döntési
    láncban még  további döntés  lehetséges, amely az elnököt
    is kötelezi.  Ilyen a  köztársasági elnöknek  az a  joga,
    hogy egyet  nem értése  esetén  a  törvényt  észrevételei
    megfontolása végett az Országgyűlésnek visszaküldheti, de
    az Országgyűlés  ismételt elfogadó  döntése után  köteles
    kihirdetni a  törvényt; ilyen  az előzetes  normakontroll
    indítványozási joga az Alkotmánybíróságnál ( 26. §   (2)-
    (5)   bekezdés ).   A   köztársasági  elnök  népszavazást
    kezdeményezhet ( 30/A. §  (1)   bekezdés,  g ) pont ), az
    elrendelés  már   nem  az  ő  hatásköre.  Az  elnök  tesz
    javaslatot a  Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész
    és   az   országgyűlési   biztosok   személyére,   de   a
    választással az  Országgyűlés hozza meg a döntést ( 48. §
    (1)    bekezdés,  52. §  (1)    bekezdés,  32/B. §   (4)
    bekezdés ).

    Sajátos  átmenet   az  önálló   politikai  döntés   és  a
    kezdeményezés között  az a  hatáskör, hogy a köztársasági
    elnök  az  Országgyűlés  ülését  ülésszakonként  egyszer,
    legfeljebb  harminc   napra  elnapolhatja.  A  képviselők
    egyötöde ezt  a döntést  felülbírálhatja, mert  kérésükre
    mégis össze  kell hívni  az Országgyűlést  ( 22. §  (4) -
    (5)  bekezdés ).

    ( c )  Az   Alkotmány  kivételesen   olyan  döntésre   is
    feljogosítja  a  köztársasági  elnököt,  amely  végleges,
    felülbírálhatatlan  -  de  amelyért  sem  a  köztársasági
    elnök, sem  más szerv nem visel politikai felelősséget az
    Országgyűlés  elött   ( önálló  politikai   döntés ).  Az
    Alkotmány ugyanis  nem  köti  ezeknek  a  döntéseknek  az
    érvényességét  sem   ellenjegyzéshez,  sem   más  szervek
    előzetes döntéséhez,  s utólagos  felülvizsgálatukat  sem
    teszi lehetővé.  A köztársasági  elnök  önálló  politikai
    döntést   -    mint   azt    az   Alkotmányban   szereplő
    felhatalmazások mutatják  - azokban  az esetekben hozhat,
    amikor az  államszervezet demokratikus működésében súlyos
    zavarok támadnak,  amelyek elhárítása  az ő beavatkozását
    igényli. Az  elnök kivételes  intézkedésével átlendíti az
    államgépezetet a holtponton, hogy normális működése újból
    beindulhasson. A  köztársasági elnök  a beavatkozással az
    Alkotmány   29. §    (1)     bekezdésében   meghatározott
    feladatának  tesz   eleget:  "őrködik  az  államszervezet
    demokratikus működése  felett". Az Alkotmány nem követeli
    meg más szervek felelősségvállalását az elnöki döntésért,
    hiszen  éppen   a  demokratikus  államszervezet  működése
    került válságba.  Az Alkotmány  szerint ilyen az az eset,
    ha az  Országgyűlés egy  éven belül  négyszer megvonta  a
    bizalmat   a    kormánytól,   illetve,   ha   a   Kormány
    megbizatásának megszűnése  után negyven  napon belül  nem
    választ új miniszterelnököt. Ekkor a köztársasági elnök a
    választások  kitűzésével  egyidejűleg  feloszlathatja  az
    Országgyűlést ( 28. §   (3)  bekezdés ).  Ezen  kívül  az
    elnök  a   feloszlott  vagy   feloszlatott  Országgyűlést
    hadiállapot, háborús veszély állapota vagy szükséghelyzet
    idején     ismét      összehívhatja.     ( Megbizatásának
    meghosszabbításáról  már   maga  az   Országgyűlés  dönt.
    28/A. §    (3)     bekezdés. )   A   köztársasági   elnök
    összehívathatja az  Országgyűlést  rendkívüli  ülésszakra
    vagy ülésre ( 22. §  (3)  bekezdés ).

    Az  Alkotmánybíróság  értelmezése  szerint  ilyen  önálló
    politikai döntése  a  köztársasági  elnöknek  az  is,  ha
    kinevezési vagy  jóváhagyási jogkörének  gyakorlása során
    tartalmi okból  megtagadja a kinevezést vagy jóváhagyást.
    Az ilyen döntés ügydöntő, végleges és felülbírálhatatlan;
    senki  sem  visel  érte  politikai  felelősséget:  vagyis
    megfelel az önálló politikai döntés ismérveinek.

    ( d ) Más  jellegűek a  köztársasági elnök  olyan  önálló
    döntései, amelyekre  az Alkotmány  csupán végső határidőt
    állapít meg. Igy pl. a köztársasági elnök az Alkotmányban
    meghatározott időn  belül köteles  kihirdetni a törvényt,
    kitűzni a  választásokat, de  az időpontot  ezen belül  -
    felülbírálhatatlanul és  politikai felelősség  nélkül - ő
    határozza  meg.  Ebben  a  körben  az  elnök  mérlegelési
    lehetősége nem  az ügy  érdemére vonatkozik. Különbözik a
    ( c ) pontban  meghatározott önálló politikai döntéstől a
    köztársasági elnöknek  az az  önálló döntése  is,  amikor
    formai okból,  a jogi  előfeltételek hiánya miatt tagadja
    meg a  kinevezést,  vagy  a  jóváhagyást.  Ilyen  esetben
    ugyanis az elnöknek nincs mérlegelési lehetősége.

    2.  A  köztársasági  elnök  fegyveres  erőket  békeidőben
    irányító aktusai  kivétel nélkül  ellenjegyzésre  szoruló
    döntések.  Nemcsak   a  fegyveres   erőkkel   kapcsolatos
    kinevezések, hanem  - a  bírák kinevezését  kivéve  -  az
    összes  többi   köztársasági  elnöki  kinevezés  is  csak
    ellenjegyzéssel  érvényes.   ( A  bírák   kinevezése   is
    előterjesztéshez kötött. )

    Az   ellenjegyzés   a   köztársasági   elnök   aktusainak
    érvényességi kelléke.  Egyrészt biztosítja, hogy az elnök
    aktusai ne kerüljenek ellentétbe a kormány politikájával,
    másrészt  pedig   a   köztársasági   elnök   aktusát   is
    bekapcsolja  a   parlamentáris   felelősség   rendszerébe
    azáltal,  hogy   a   Kormány   átvállalja   a   politikai
    felelősséget az aktusért.

    Az  ellenjegyzéshez   való   kötöttségből   azonban   nem
    következik  az,  hogy  a  köztársasági  elnök  kinevezési
    jogköre puszta  formalitás. A  kinevezés államfői illetve
    főparancsnoki   jogkör,    amelynek    gyakorlásával    a
    köztársasági  elnök   -  többek  között  -  az  Alkotmány
    29. §-ban  meghatározott   feladatát  teljesíti.   E  jog
    gyakorlásának  tartalma   a  kinevezés   megtagadását  is
    magában  foglalja;   ebben  az  esetben  az  ellenjegyzés
    fogalmilag  kizárt.   Az  ellenjegyzés   ugyanis  csak  a
    teljesített kinevezésre vonatkozhat.

    A köztársasági  elnök kinevezési jogkörének alkotmányjogi
    értelme szerint  tehát az  elnöknek joga  van a kinevezés
    megtagadására. Ezáltal azonban egy olyan jogkör, amely az
    Országgyűlés előtti felelősséghez az Alkotmány kifejezett
    rendelkezése    szerint    éppen    az    ellenjegyzéssel
    kapcsolódik,  az   ellenjegyzés  szükségszerű  elmaradása
    folytán a  köztársasági elnök  önálló  politikai  döntési
    jogkörévé  válik.  Nyilvánvaló,  hogy  az  ilyen  jellegű
    döntés határai  és feltételei sem lehetnek tágabbak, mint
    az Alkotmányban  nevesített - felelősség nélküli - önálló
    politikai döntéseké.

    A döntést korlátozza másrészt magának a kinevezési jognak
    helyesen értelmezett  tartalma is.  A köztársasági  elnök
    kinevezési jogköre  kötött jogkör;  a  kinevezést  nem  a
    köztársasági   elnök   kezdeményezi,   hanem   törvényben
    meghatározott más szerv.

    A    kinevezés    teljesítése    a    javasolt    személy
    kiválasztásának elfogadását  és megerősítését  jelenti. A
    negativ tartalmú  döntés -  a kinevezés megtagadása -, ha
    nem az eljárási feltételek hiányán alapul, szintén csak a
    személyi   kiválasztásra    vonatkozhat.   A    kinevezés
    célszerűsége, esedékessége,  a betölteni  kívánt tisztség
    kérdése, stb. kívül esik e döntés jogkörén.

    Meg kell  tagadnia a  köztársasági elnöknek a kinevezést,
    ha  észleli,   hogy  a   teljesítéséhez  megkívánt   jogi
    előfeltételek nem  állnak fenn.  ( Ilyen feltétel  pl. az
    előírt  magyar   állampolgárság,  szakmai   kvalifikáció,
    életkor; továbbá  az  eljárási  követelmények,  köztük  a
    javasolt   személy    országgyűlési   bizottság    előtti
    meghallgatásának megtörténte, stb. )

    A köztársasági  elnök tartalmi okból akkor utasíthatja el
    a   kinevezési   javaslatot,   ha   alapos   okkal   arra
    következtet,   hogy    a   javaslat    teljesítése    "az
    államszervezet demokratikus  működését" ( Alkotmány 29. §
    (1) bekezdés ) súlyosan zavarná.

    A    formailag     aggálytalan    kinevezési     javaslat
    teljesítésének  megtagadásával   ugyanis  a  köztársasági
    elnök  érdemben,   felülbírálhatatlanul  beavatkozik   az
    államszervezet  működésébe,   a  politikai   felelősséget
    viselők  akaratának  teljesülését  meghiúsítja,  anélkül,
    hogy  maga   ezért  politikai  felelősséget  viselne.  Az
    Alkotmányban kifejezetten  szabályozott önálló  politikai
    döntések feltételei  szerint ( ld.  fenn ( c ) pont ), és
    alkotmányos helyzetéből  adódóan,  a  köztársasági  elnök
    tartalmi  okból   elutasító  döntése  végső  biztosítékul
    szolgál; rendkívüli  eszköz, amelynek  alkalmazására csak
    az államszervezet  súlyos működési  zavarának  elhárítása
    adhat okot. Tehát a kinevezés megtagadásához is rendkívül
    súlyos   kifogásnak   kell   fennállnia   a   kinevezendő
    személlyel  szemben,   vagy   az   aggályos   kinevezések
    sorozatának  kell   olyan  mértéket   öltenie,   hogy   a
    demokratikus  államszervezet  védelmében  a  köztársasági
    elnöknek meg  kell szakítania  a folyamatot. A kinevezési
    jog gyakorlása  alkotmányos  megtagadásához  olyan  súlyú
    indokok  kellenek,   mint  az   Országgyűlés   rendkívüli
    összehívásához, vagy feloszlatásához.

     A  kinevezésre  vonatkozóan  kifejtettek  értelemszerűen
    érvényesek az előléptetésre, a felmentésre, a tisztségben
    való   megerősítésre,    továbbá    köztársasági    elnök
    jóváhagyási jogára  is. A  Hvt.  szerint  a  köztársasági
    elnök jóváhagyja  az ország  fegyveres védelmének  tervét
    ( 8. §  (1)    bekezdés  c )  pont ),  amit  a  Honvédség
    parancsnoka dolgoz  ki ( 11. §   (2) bekezdés a ) pont ).
    A terv  szakmai és  a katonapolitikai  felülvizsgálatára,
    valamint a  parlamenti felelősség átvételére a miniszteri
    ellenjegyzés szolgál.

    3. Az  indítványozónak az  a kérdése,  hogy a  parlamenti
    bizottság állásfoglalását  a köztársasági elnök köteles-e
    figyelembe  venni   kinevezési  döntése   során,  azáltal
    illeszthető e  határozat alkotmányértelmezésébe,  hogy az
    ilyen állásfoglalás  a  kinevezés  eljárási  érvényességi
    kelléke lehet,  amelynek meglétét  az elnöknek vizsgálnia
    kell.

    Ha a  kinevezési  eljárás  során  valamely  szerv  -  így
    például az Országgyűlés bizottsága - törvény rendelkezése
    alapján   a   jelöltet   meghallgatja,   vagy   véleményt
    nyilvánít, a  meghallgatás és  az állásfoglalás  eljárási
    érvényességi kellék, amelynek teljesítését a köztársasági
    elnöknek a kinevezés jogi előfeltételei között vizsgálnia
    kell. Az  eljárásban közreműködö  szerv állásfoglalását a
    köztársasági elnök  akkor köteles  figyelembe  venni,  ha
    törvény kifejezetten  így rendelkezik. A figyelembe vétel
    az állásfoglalás  tartalmának bevonását  jelenti a döntés
    előtti mérlegelésbe, magát a döntést azonban nem köti.

                               C )

                               I.

    Az Alkotmány 31. § (1)   bekezdése szerint a köztársasági
    elnök személye  sérthetetlen; büntetőjogi  védelmét külön
    törvény biztosítja.

                               II.

    1.  A  köztársasági  elnök  személyének  sérthetetlensége
    elsősorban az  elnök  alkotmányjogi  jogállásának  része,
    politikai felelősségének  hiányát és  jogi felelősségének
    korlátozott voltát jelenti. Csak másodsorban - történelmi
    analógiák  útján   -  hozható  kapcsolatba  az  uralkodók
    illetve  államfők   sajátos  büntetőjogi  védelmével.  Az
    Alkotmány  szövege   mindkét  aspektust  tartalmazza,  de
    külön-külön:  egyrészt   a  köztársasági  elnök  személye
    sérthetetlen; másrészt  a köztársasági  elnök személyének
    büntetőjogi védelmét külön törvénnyel biztosítani kell.

    2. A  király személyének  sérthetetlensége  eredetileg  a
    királyi ház uralkodásának folyamatosságát biztosította: a
    királyt  -  a  kivételes  ellenállási  jog  gyakorlásától
    eltekintve -  sem politikailag,  sem jogilag nem lehetett
    felelősségre vonni. Később, az alkotmányosság korában ezt
    a felelőtlenséget  a miniszteri  ellenjegyzéssel, azaz  a
    felelősség  átvállalásával   ellensúlyozták;  vagyis   az
    ellenjegyzés nem oka ( magyarázata ), hanem következménye
    az eredeti  sérthetetlenségnek.  ( Jelenkori  királyságok
    alkotmányaiban   a    király    felelőtlensége    és/vagy
    személyének sérthetetlensége  egy paragrafusban,  sőt egy
    mondatban szerepel azzal, hogy miniszterei felelősek. )

    Megszabott   időre   választott   államfők   esetében   a
    felelősségre  nem  vonhatóságot  fenntartja  egyrészt  az
    elnöki  jogkörök   nagyrészének  ellenjegyzéshez  kötése,
    másrészt  ugyanaz   a  meggondolás,  amely  a  parlamenti
    képviselőknek mentelmi jogot biztosít: a jogi eszközökkel
    való  zaklatás  távoltartása,  illetve  a  magas  funkció
    zavartalan   gyakorlásának   biztosítása;   valamint   az
    államfői tisztség tekintélyének megőrzése. A köztársasági
    elnökök sérthetetlensége  a modern alkotmányokban azonban
    nem azonos  a királyoknak  a  felelősség  alóli  abszolut
    mentességével.  A   köztársasági   elnökök   felelősségre
    vonhatók   bizonyos,    hivatalában   elkövetett   súlyos
    törvénysértésekért, rendszerint az országgyűlés tagjaiból
    alakult különleges bíróság előtt.

    A király  személyének büntetőjogi  védelmét az  államrend
    elleni támadásnak  tekintett felségsértés bűncselekménye,
    valamint az ilyen motiváció nélküli bántalmazás és sértés
    különös tényállásai szolgálták. Ez a hagyományos megoldás
    élt tovább a köztársasági elnök védelme vonatkozásában az
    1946:VII. törvénycikkben.

    3.  Az   Alkotmány  a   köztársasági  elnök   személyének
    sérthetetlenségét   nemcsak    deklarálja  ( 31/A. §  (1)
    bekezdés ), hanem felelőtlenségének határait - a kortársi
    parlamentáris    rendszerekben     szokásos     mértékkel
    összhangban - meg is határozza. Az Alkotmány értelmében a
    köztársasági elnök  politikai felelősségre  nem  vonható.
    Jogi felelőssége  hivatali ideje  alatt csakis  azért áll
    fenn, ha  tisztsége gyakorlása  során az  Alkotmányt vagy
    valamely más  törvényt szándékosan megsérti ( 31. §  (4)
    bekezdés,  31/A. §,   32. § ).  Hivatali  tevékenységével
    össze nem  függő cselekménye  miatt az  elnök ellen  csak
    megbizatásának lejárta  után indítható  büntető  eljárás.
    Tehát a  köztársasági elnök teljes sérthetetlenséget csak
    a  hivatali   ideje  alatti,  de  tisztségétől  független
    cselekményével  kapcsolatos   büntető   eljárástól   való
    mentességként élvez.

    A politikai  és a  jogi  felelősség  más  természetű,  és
    egymástól független.  A köztársasági  elnök mentessége  a
    politikai  felelősségtől   nem  mentesíti   őt   a   jogi
    felelősségtől,  ha   annak   feltételei   fennállnak.   A
    köztársasági elnök jogi felelőssége semmilyen tekintetben
    nem pótolja hiányzó politikai felelősségét.

    4.  Az  Alkotmány  előírja,  hogy  a  köztársasági  elnök
    személyének büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítsa
    ( 31/A. § (1)   bekezdés ).

    Az  Alkotmány   31. §  (1)     bekezdése  az  ott  előírt
    büntetőjogi  védelem  körét  illetően  nem  ad  semmiféle
    útmutatást. A  törvényhozó  döntésére  tartozik,  hogy  a
    köztársasági elnök  speciális büntetőjogi  védelmét  mire
    terjeszti  ki:   az  elnök   életére,   testi   épségére,
    becsületére,   hírnevére.    Ugyancsak   a    törvényhozó
    belátásától függ,  hogy a  védelem sajátossága miben áll;
    pl. a büntetés szigorúságában, vagy enyheségében, vagy az
    egyébként     magánvádas     cselekmények     hivatalbóli
    üldözésében, stb.

    Abból, hogy  az Alkotmány folytatja azt a tradiciót, hogy
    a legmagasabb  közjogi  méltóság  büntetőjogi  védelméről
    külön  törvény  meghozását  rendeli  el,  nem  következik
    kényszerítően az,  hogy e  külön törvény tartalmának is a
    hagyományt kell  követnie. Az  Alkotmány 29. §-ának  az a
    kitétele, mely  szerint a  köztársasági elnök "kifejezi a
    nemzet egységét", az adott összefüggésben sokkal inkább a
    köztársasági elnöki  funkció  pártatlanságát  fejezi  ki,
    mintsem azt,  hogy az  elnök elleni  támadás egy  nemzeti
    jelkép ( zászló,  címer, himnusz ) megsértésével esne egy
    tekintet   alá.    A   becsület    védelmének   speciális
    szabályozásakor a  törvényhozó egyaránt mérlegelheti azt,
    hogy szigorúbb  szankciókat  alkalmaz,  vagy  pedig  hogy
    inkább a  közhivatalt és  tisztségeket betöltők  hivatali
    tevékenysége  szabad   bírálatának   biztosít   szélesebb
    lehetőséget.

    Ha a  törvényhozó az  elnök becsületének  és méltóságának
    fokozott védelmét  állapítaná  meg,  az  Alkotmánybíróság
    felhívja a  figyelmet arra,  hogy ennek  során  a  szabad
    véleménynyilvánításhoz való  jog ( 61. § (1)   bekezdés )
    lényeges     tartalmát      nem     korlátozhatja.      A
    véleménynyilvánítás    szabadságának    a    demokratikus
    társadalomban   elengedhetetlen    gyakorlása   csak   az
    alkotmányos    keretek     között    korlátozható.     Az
    Alkotmánybíróság   gyakorlata    szerint   az   alapjogot
    korlátozó normáknak  ki kell  elégíteniük  az  arányosság
    követelményét ( ld. 20/1990. ( X. 4. ) AB határozat ).
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

           Dr. Kilényi Géza               Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter              Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön          Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
     Dr. Ádám Antal alkotmánybíró
     dr. Herczegh Géza alkotmánybíró
     dr. Lábady Tamás alkotmánybíró
     dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     Az  Alkotmánybíróság   határozatának  rendelkezésében  és
     indokolásában foglaltakkal egyetértünk.

     1.  Az   indítványokra  írásban  tett  észrevételek  -  a
     határozatban ismertetteken  túl -  azt az  álláspontot is
     tartalmazták, hogy  az  alkotmányértelmezésnek  az  adott
     ügyben a lehető legszorosabban kell kötődnie az Alkotmány
     szövegéhez; a szövegből közvetlenül nem következő, vagyis
     a kiterjesztő  értelmezés lényegében  alkotmánymódosítást
     jelentene, erre pedig kizárólag az Országgyűlés hivatott.

     2. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
     1.  §   g )   pontja   értelmében   az   Alkotmánybíróság
     hatáskörébe  tartozik   az   Alkotmány   rendelkezéseinek
     értelmezése. E  hatáskör eljárási részét szabályozó 51. §
     az értelmezés  módjára  és  szempontjaira  nézve  nem  ad
     útbaigazítást. E §-hoz fűződő miniszteri indokolás csupán
     rámutat arra,  hogy az  Alkotmány értelmezése általában a
     konkrét esetekkel  kapcsolatos,  a  gyakorlatban  azonban
     egyes     rendelkezések      absztrakt     értelmezésének
     szükségessége is felmerülhet.

     3. Az  Alkotmánybíróságnak absztrakt alkotmányértelmezési
     hatásköre az  Alkotmány rendelkezései tartalmának hiteles
     kifejtését,  valamint   az  egyes  rendelkezések  közötti
     összefüggések kimutatását  jelenti az  Alkotmány hatályos
     szövege alapján  és abból  a  feltételezésből  kiindulva,
     hogy  miként   a  jog   az  Alkotmány   is  egységes   és
     ellentmondás nélküli rendszer. Valamennyi rendelkezésének
     megállapítható  célja   és  értelme   van,  közöttük  sem
     ellentmondás, sem pedig alkotmányjogi kérdések eldöntését
     meghiúsító  hézag   nem  lehet.  Az  Alkotmánybíróság  az
     értelmezés során  nem állapít  meg  új  szabályt,  csupán
     kifejti az  Alkotmányban egyébként bennerejlőket, mintegy
     kibontva azokat  a  rendelkezések  szövegéből,  mindenkor
     szem előtt  tartva azok  tartalmát és  összefüggéseit. Az
     Alkotmánybíróság a  hatáskörébe utalt  értelmezési jogkör
     gyakorlása révén  tehát megismerő  és értékelő  műveletet
     végez, az  alkotmányszövegben foglalt  alkotmánytartalmat
     állapítja meg.  E feladat  teljesítése pedig kifejezetten
     hatáskörébe   tartozik.   Ennek   során   támaszkodik   a
     jogtudományban és  a  joggyakorlatban  ismert  nyelvtani,
     logikai,   rendszertani    és    történeti    értelmezési
     módszerekre.

     4. A  vizsgált indítványok  az Alkotmánybíróság  31/1990.
     ( XII. 18. ) AB határozatában megállapított feltételeknek
     megfelelnek.  Az   alkotmányi  rendelkezések  tartalmának
     kifejtéséhez  megfelelő   alapul  szolgált   szövegük  és
     egymáshoz való  viszonyuk,  a  vizsgált  rendelkezésekkel
     kapcsolatba hozható  más alkotmányi  elvek  és  előírások
     tartalma,  továbbá  ezek  összefüggései,  végül  pedig  a
     parlamentnek  felelős  kormányzati  struktúra,  amely  az
     Alkotmány    egészéből    és    egyes    rendelkezéseiből
     egyértelműen kirajzolódik. Az Alkotmánybíróság határozata
     meghozatalánál e  keretek között  maradt, és  ezeknek  az
     elveknek megfelelően járt el.

     Budapest, 1991. szeptember 23.

             Dr. Ádám Antal           Dr. Herczegh Géza
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás           Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró

     Dr. Szabó András alkotmánybíró és
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     Az Alkotmánybíróságnak  a jelen  üggyel  kapcsolatban  el
     kellett  döntenie,   létezhet-e  alkotmányos  jogállamban
     alkotmányossági joghézag.  Elvileg lehetséges-e,  hogy az
     államhatalom egyes  részleteiben nem nyugszik alkotmányos
     szabályon, hanem  annak gyakorlására a hatalmat gyakorlók
     közötti eseti  megegyezések által  a jövőben kialakítandó
     "szokásjog" is irányt adhat; ez annyit jelentene, hogy az
     alkotmányt   nem   a   törvényhozás   letéteményese,   az
     országgyűlés hozza,  alakítja  és  módosítja  kétharmados
     többséggel, nem  is -  kivételes esetben  -  a  népakarat
     közvetlen megnyílvánulása, hanem a hatalom gyakorlói is.

     Az Alkotmánybíróság a szigorú nyelvtani jogszabályelemzés
     alapján mondhatná,  hogy  valamely,  az  államszervezetet
     alapjaiban  érintő   kérdésben,  vagy   az  állampolgárok
     alapvető jogait  érintő kérdésben  az  Alkotmány  nem  ad
     eligazítást; joghézag áll fenn. Ám ebben az esetben éppen
     alapvető  feladatát   tagadná  meg.  Az  Alkotmánybíróság
     alkotmányértelmező  hatáskörének  az  a  célja,  hogy  az
     alkotmányos rend  zártságát biztosítsa.  Az Alkotmány  az
     Államhatalom   letéteményeseitől   független,   ezzel   a
     hatalommal nem  rendelkező, választott testületre bízza a
     jogrend  zártságának,  belső  összhagjának  biztosítását:
     ezzel kívánja  elérni,  hogy  az  alkotmányos  hatalommal
     rendelkező, a  törvénynek  alávetett  tényezők  között  a
     hatalmi   súrlódás    elkerülhető,    az    állampolgárok
     jogbiztonsága pedig teljes legyen.

     Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Alkotmány zárt
     rendet  alkot   az  államhatalom  gyakorlására:  egyetlen
     tényező sem  rendelkezik kizárólagos,  ellenőrzés nélküli
     hatalommal.  A  jogállamban  a  közhatalom  gyakorlásának
     szigorúan és  egyértelműen meghatározott  rendje van,  az
     egyéni szabadságjogok lehető legtágabb védelme mellett.

     Az  Alkotmánybíróság  az  érvényes  alkotmány  szövegének
     értelmezése során  egy "láthatalan alkotmány" tételeit is
     figyelembe veheti. Magyarországon régi hagyománya volt az
     alkotmányos szokások  tiszteletének.  Ám  ahhoz,  hogy  a
     szokás normatív  legyen,  hogy  joggá  váljék,  szükséges
     egyrészt,hogy már  hosszú idő óta folyamatosan és békésen
     érvényesüljön;   tartalma   egyértelműen   megállapítható
     legyen; megfeleljen  a  jogrendszer  általános  elveinek.
     Külső feltétele  a szokás  jogkénti  elfogadásának,  hogy
     állami elismerést  nyerjen:  vagy  a  jogalkotó,  vagy  a
     jogalkalmazó fogadja  el, rögzítse és tegye egyértelművé.
     Az Alkotmánybíróság  eddigi döntései során soha sem lépte
     át  ezt   a  határt:   ha   nem   tudott   az   alkotmány
     értelmezésénél magának az alkotmánynak vagy a jogrendszer
     egészének    elfogadott     elveiből    kiindulni,    úgy
     megállapította, hogy  az elébe  vitt kérdés a jogalkotóra
     vár.

     Az alkotmányos  jogállam elengedhetetlen jellemzője, hogy
     az   államhatalom    letéteményeseiről    az    alkotmány
     egyértelműen  rendelkezzék.   Közhatalom  csak  törvényen
     alapulhat.  Ezen  a  területen  nem  lehet  joghézag,  az
     ellentmondana    a    magyar    államiság    alkotmányban
     meghatározott  jellegének.   Nincs  mód   arra,  hogy  az
     alkotmány    értelmezendő    szakaszainak    a    hatalom
     letéteményesei egymás közti megállapodásával alakuljon ki
     gyakorlatban az  elfogadott értelme.  Az Alkotmánybíróság
     köteles a  közhatalom határait és gyakorlásának módját az
     érvényes alkotmány alapján kifejteni; ha a törvényhozás a
     kifejtés alapján meghatározott alkotmánymagyarázattal nem
     ért  egyet,   alkotmánymódosítással  adhat  az  Alkotmány
     érintett szakaszainak más tartalmat, mint amelyet azokból
     az Alkotmánybíróság értelmezéssel levezet.

     Az  Alkotmánybíróság   jogértelmező  tevékenységével   az
     alkotmányos  rend   érvényesülését   szolgálja,   de   az
     Alkotmánybíróság, amint már kifejtette, nem tekinti magát
     az Alkotmány sem egyedüli, sem kizárólagos értelmezőjének
     és védelmezőjének.  A  maga  hatáskörében  a  Köztársaság
     Elnöke, mint  az állam feje, ugyncsak az alkotmányos rend
     őrzője  és   biztosítója.  Amint  az  Alkotmánybíróság  a
     jogszabályok belső  összhangjának őrzője,  a Köztársasági
     Elnök az  államhatalom szervei egyes fontos cselekményei,
     megnyilvánulásai alkotmányosságának  fő  őre;  azzal  is,
     hogy bizonyos  fontos döntésekhez  a végső  érvényességet
     megadja, azzal is, hogy bizonyos esetekben a törvényesség
     betartására vagy  megvalósítására  vonatkozó  indításokat
     ad.

     Sem az  Alkotmánybíróság, sem  a Köztársaság  Elnöke  nem
     felelős a  politikai hatalomnak:  csak az Alkotmánynak, a
     törvénynek vannak  alávetve. Ezért  nem  is  rendelkeznek
     aktív politikai  hatalommal, alkotmányos  keretek közötti
     cselekvési  -   mérlegelési  szabadsággal.  Célszerűségi,
     hasznossági,  anyagi  szempontok  kívül  esnek  döntéseik
     körén.  A  napi  politika  szempontjain,  törekvésein  és
     engedményein felül  állnak. Függetlenek, nincs politikai,
     csak  jogi   felelősségük,  döntéseiket  saját  törvényes
     meggyőződésük szerint  hozzák. Viszont  az alkotmányt,  a
     törvényt olyan  esetben is  kötelesek  döntésük  alapjául
     elfogadni,   mikor    egyéni,   emberi    lelkiismeretük,
     meggyőződésük  mást,  többet  vagy  kevesebbet  sugallna.
     Általuk az alkotmányos alapon álló törvény szól.

     Minden olyan törekvés, amely politikai felelősséggel járó
     döntéseket a Köztársasági Elnökre, az Alkotmánybíróságra,
     vagy a  bírói szervezetre  kívánna hárítani, ellenkezik a
     jogállamiság  alkotmányos   elvével;  aki   bár   legjobb
     indulattal vagy  bizalommal  is,  politikai  ellenőrzésre
     kívánná e  szerveket felhasználni,  alkotmányos súlyúk és
     méltóságuk ellen  vét. Ez  a -  alkotmányból levezetett -
     meggyőződés hatja  át  és  sugallta  az  Alkotmánybíróság
     jelen döntését.

     Budapest, 1991. szeptember 23.

           Dr. Szabó András         Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró              alkotmánybíró
      Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró
      Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró és
      Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

      A    határozat    egyéb    rendelkezéseivel    egyetértve
      köztársasági  elnök   kinevezési  jogkörének  alkotmányos
      korlátait  ( B/2   pont )  illető  különvéleményünket  az
      alábbiakban foglaljuk össze:

      A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmánya nem szabályozza,
      hogy a Köztársasági elnök milyen okból tagadhatja meg egy
      eléje terjesztett kinevezési ( felmentési, nyugállományba
      helyezési, stb.,  a továbbiakban együttesen: kinevezési )
      döntés tervezet  aláírását, amennyiben  az Alkotmány vagy
      külön  törvény   értelmében   ő   a   kinevezési   jogkör
      gyakorlója. Az itt kifejtettek értelemszerűen irányadók a
      kinevezési  jogkörbe   nem  tartozó,  de  ellenjegyzéshez
      kötött elnöki döntésekre is.

      A  nemzetközi  jogösszehasonlításból  az  a  megállapítás
      adódik, hogy nem tartalmaznak erre vonatkozó szabályt más
      országok alkotmányai  sem. Az utóbbinak az a magyarázata,
      hogy egyfelől az említett országokban rendszerint ugyanaz
      a politikai  erő állítja  a  köztársasági  elnököt  és  a
      kormányfőt,  s   ez  okból   eleve  kisebb  a  kinevezési
      jogkörrel kapcsolatos  konfliktus-veszély, másfelől pedig
      a több  évtizedes -  esetenként  évszázados  -  politikai
      kultúra  által  kialakított  közjogi  szokások  segítenek
      áthidalni az  esetleges nézetkülönbségeket.  A  jelenlegi
      magyar helyzet  mindenképpen sajátos:  a miniszterelnök a
      kormánykoalició,  a   köztársasági  elnök   az   ellenzék
      soraiból került  jelenlegi közjogi  tisztségébe, s  mivel
      jelenlegi formájában  az egész  magyar államszervezet új,
      nincsenek kialakult eljárási módok, támpontot adó rendező
      elvek a szervezet belső működési zavarainak elhárítására.
      A köztársasági elnök kinevezési jogkörét illetően logikai
      úton két  szélsőséges  álláspontot  lehet  levezetni:  az
      egyik merő  formalitásnak  tekinti  az  elnök  kinevezési
      jogkörét, s azt vallja, hogy az elnöknek nem csupán joga,
      de  egyszersmind  alkotmányos  kötelessége  is  az  eléje
      terjesztett  kinevezési   javaslatot   bármiféle   érdemi
      vizsgálat  nélkül   aláírni,  a  másik  épp  ellenkezőleg
      korlátlannak tekinti az elnök visszautasítási jogát és az
      a lényege,  hogy a  köztársasági elnök bármely kinevezési
      javaslat  aláírását   akármely  indokkal,  sőt  indokolás
      nélkül is megtagadhatja.

      A hatályos  Alkotmánnyal egyik  logikai  alternatíva  sem
      egyeztethető össze, s bármelyiknek az elfogadása súlyosan
      veszélyeztetné  a   demokratikus  államrendet.   Az  első
      szélsőséges álláspont  megfosztaná a köztársasági elnököt
      attól  a   lehetőségtől,  hogy  eleget  tudjon  tenni  az
      Alkotmány 29.  § (1)    bekezdésében körvonalazott  és az
      1989. évi  XXXI. törvény  16. §-ához kapcsolódó indokolás
      5.  pontjában   jellemzett  feladatkörének,   a   második
      szélsőséges álláspont  pedig  -  végletes  esetben  -  az
      államszervezet megbénulását is előidézhetné.

      Az  Alkotmány  jelenleg  hatályos  szövegéből  csupán  az
      állapítható meg  kétséget kizáró módon, hogy a kinevezési
      jogkör gyakorlásánál  az Alkotmány  megosztott  hatáskört
      vezetett  be,   amelynek  részesei:   a  javaslattevő,  a
      döntéshozó és  az  ellenjegyző  ( aki  nem  szükségképpen
      azonos a  javaslattevővel ).  Érvényes  elnöki  kinevezés
      tehát csak  javaslat alapján  ( a  javaslatban  megjelölt
      személy   tekintetében )   születhet   és   -   a   bírák
      kinevezésétől   eltekintve   -   csupán   ellenjegyzéssel
      érvényes. A megosztott hatáskörnek épp az a lényege, hogy
      a kinevezésről  a döntéshozatalban  résztvevők egyike sem
      dönthet kizárólagos  jogkörben, kötve van a döntéshozatal
      többi résztvevőjének  akaratához, s a pozitív döntés csak
      konszenzus eredményeként  jöhet létre.  ( Negatív döntést
      az elnök  konszenzus nélkül is hozhat, az ilyen döntésért
      őt terheli  az Alkotmány  30/A. §-ában meghatározott jogi
      felelősség. )

      Mindennek  figyelembevételével   az  alkotmányértelmezési
      indítvány nyomán eldöntésre váró alapkérdés az volt, hogy
      az  Alkotmány  által  szabályozatlanul  hagyott  probléma
      megoldható-e az alkotmányértelmezés keretei között, avagy
      jogi  szabályozásra:   az  adott   esetben  az  Alkotmány
      kiegészítésére van szükség.

      Mi -  a határozatban megfogalmazott többségi állásponttól
      eltérően -  arra a  szilárd meggyőződésre jutottunk, hogy
      az adott  esetben kizárólag  a jogi  szabályozás nyújthat
      alkotmányjogi  szempontból   aggálytalan  megoldást.   Az
      alkotmányértelmezés  keretei  között  ugyanis  legfeljebb
      olyan általános  következtetésekig  lehet  eljutni,  hogy
      például  a   köztársasági  elnök   nem  vonhatja   el  az
      Országgyűlésnek  felelős  kormány  személyi  kiválasztási
      jogkörét  és   ezzel  járó   felelősségét,  és   ezért  a
      kinevezési javaslat visszautasítása ritkán alkalmazható -
      mintegy "végső"  - eszköz  lehet, amelynek  alkalmazására
      csak különösen nyomós okból kerülhet sor.

      Minden   arra    irányuló   törekvés,    hogy   tételesen
      meghatározzuk azokat az okokat, amelyek fennállása esetén
      a  köztársasági   elnök  jogszerűen   tagadhatja  meg   a
      kinevezési okmány  aláírását, nem az alkotmányértelmezés,
      hanem az  alkotmányozás fogalmi  körébe tartozik,  s  így
      kívül esik az Alkotmánybíróság hatáskörén.

      Egyetértünk a  határozat ama  megállapításával,  hogy  az
      Alkotmány  29.   §-ának  (1)    bekezdése  nem  hatásköri
      szabály.  E   megállapításból  azonban   nem  csupán   az
      következik:  a   hivatkozott  rendelkezésből   nem  lehet
      konkrét elnöki  jogosítványokat levezetni,  hanem az  is,
      hogy nem  lehet belőle  levezetni az  elnöki jogkör egyes
      elemeinek -  az adott  esetben a kinevezési jogkörnek - a
      szövegszerűen meghatározott korlátait sem.

      A  hivatkozott   rendelkezés  szerint   "a   köztársasági
      elnök... őrködik  az államszervezet demokratikus működése
      felett". Ebből  a szövegből  a  szótöbbséggel  elfogadott
      alkotmánybírósági  határozat  azt  a  hatásköri  korlátot
      vezette le,  hogy a kinevezés vagy jóváhagyás megtagadása
      a köztársasági  elnök részéről csak akkor alkotmányos, ha
      alapos  okkal   arra   következtet,   hogy   a   javaslat
      teljesítése  az   államszervezet  demokratikus  működését
      súlyosan zavarná. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a 29.
      §   (1)      bekezdését   mégis   hatásköri   szabályként
      értelmezzük, abból messze nem csupán az idézett hatásköri
      korlát vezethető  le. Épp  ilyen mértékben összefüggésben
      áll a  29. §  (1)   bekezdésével  az is, hogy a kinevezés
      megtagadása csak  akkor alkotmányos,  ha  a  köztársasági
      elnök

      - megítélése  szerint  a  javaslat  teljesítése  nem  áll
        összhangban     az      államszervezet      működésének
        demokratizmusával, vagy

      - arra  a meggyőződésre jut, hogy a javaslat teljesítése
        veszélyeztetné    az    államszervezet    demokratikus
        működését, illetőleg

      - minden  kétséget  kizáró módon  megállapítja,  hogy  a
        javaslat  teljesítése   megbénítaná   a   demokratikus
        államszervezet működését  vagy abban  másként  el  nem
        hárítható súlyos zavarokat idézne elő.

      A  példaként   idézett  szövegváltozatok  azonos  mértékű
      kapcsolatban   állnak    az  Alkotmány   29.  §-ának  (1)
      bekezdésével. Mindegyik  mellett és ellen lehet politikai
      érveket felhozni.  Az azonban az alkotmányozásra jogosult
      Országgyűlés   feladata,    hogy   politikai   szempontok
      mérlegelése   alapján    válasszon    az    alkotmányjogi
      szempontból   egyenértékű,    de   az    elnöki    jogkör
      szempontjából nagy  különbséget  mutató  szövegváltozatok
      közül.   Az    is   nehezen    magyarázható,   hogy    az
      alkotmánybírósági   határozat az Alkotmány 29. §-ának (1)
      bekezdését  önkényesen   kétfelé  bontja,  s  e  bekezdés
      második fordulatából  levezet egy hatásköri korlátot, míg
      a  bekezdés  első  fordulatát  teljesen  figyelmen  kívül
      hagyja. Ha  ugyanis  az  említett  rendelkezés  hatásköri
      szabály vagy  annak  forrása  lenne,  mindkét  fordulatát
      azonos  súllyal   kellene  kezelni,   s  ebből  okszerűen
      következnék  a   kinevezés  megtagadásának   joga   olyan
      esetben, ha  a javaslat  teljesítése  a  nemzet  egységét
      súlyosan  veszélyezteti.   Ám  újólag   és   nyomatékosan
      hangsúlyozzuk: mindez  nem az  alkotmányértelmezés, hanem
      az alkotmányozás tárgykörébe tartozik.

      Mivel pedig  az Alkotmánybíróságnak  nincs felhatalmazása
      az  alkotmányozásra,  szakmai  meggyőződésünket  -  amely
      alkotmánybírói     eskünkhöz      híven      álláspontunk
      kialakításánál  egyedül  irányadó  lehet  számúnkra  -  e
      különvéleményben juttatjuk kifejezésre.

      Budapest, 1991. szeptember 23.

             Dr. Kilényi Géza            Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                            alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Separation of powers over the armed forces
       Number of the Decision:
       .
       48/1991. (IX. 26.)
       Date of the decision:
       .
       09/23/1991
       Summary:
       The current separation of powers over the armed forces under the Constitution was the natural result of every parliamentary system. Both governing and commanding functions over the armed forces were activities directed at their successful operation: the governing authority stood outside the forces while the commander was situated inside being not only the head but also part of the organisation. The relative independence of the armed forces within the executive branch and the establishment of governing authorities which fell outside the executive power's jurisdiction were political rather than constitutional questions for which the Constitution set the framework.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1991-s-002
       .