English
Hungarian
Ügyszám:
.
690/A/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 48/1993. (VII. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/314
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek az Országgyűlés
   által elfogadott,  de még  ki nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének   vizsgálata   iránti
   indítványa,     valamint      mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megszüntetésére   hivatalból   indított
   eljárás  alapján   -  Dr.  Ádám  Antal  és  Dr.  Vörös  Imre
   alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő

                           határozatot.

                                I.

   A  frekvenciagazdálkodásról  szóló,  az  Országgyűlés  1993.
   április 27-i ülésén elfogadott  törvény (  a továbbiakban  :
   törvény  )  egyes  rendelkezéseiről  az  Alkotmánybíróság  a
   következőket állapítja meg :

   1. A  törvény 3. § (3) bekezdésének b ), c ) és d ) pontjai;
   a   7. §,  a 9.  §  (3)  bekezdése, valamint  a  25. §  nem
   alkotmányellenes.

   2. A  törvény  24.  §-ának  a  rendkívüli  állapottal  és  a
   szükségállapottal   kapcsolatos    alkalmazásával    szemben
   alkotmányos   követelmény    az,   hogy    a   miniszter   a
   rádiótávközlési  szolgálatok   átmeneti  korlátozására  vagy
   szüneteltetésére vonatkozó  jogával kizárólag  a kihirdetett
   rendkívüli állapot  vagy szükségállapot  idején kívül,  azok
   megelőzése, vagy következményeik elhárítása végett élhet.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a Kormány a sajtóról
   szóló   1986.  évi  II.  törvény  14.  §  (2)  bekezdésének
   végrehajtása körében  elmulasztotta jogalkotói  feladatát és
   ezzel alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság
   felhívja a  Kormányt, hogy  1993.  július 31-ig  rendeletben
   határozza meg  azokat  az  ismérveket  illetve  szabályokat,
   amelyek  alapján   a  nem   kereskedelmi,  helyi  rádió-  és
   televízióműsor  készítésére   szóló   stúdióengedélyeket   a
   stúdiók   működéséhez    rendelkezésre   álló    frekvenciák
   mennyiségét meghaladó számú igénylők között elosztják.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             INDOKOLÁS

                                 I.

    Az Országgyűlés  1993. április 27-i ülésén törvényt fogadott
    el a frekveciagazdálkodásról.

    1. a ) A   törvény 3.  §  (3)  bekezdésének b ) , c ) és d )
    pontjai  értelmében   a  miniszteri  feladatok  között  kell
    szabályozni a  frekvenciakijelölési eljárást, nyilvántartást
    és  adatszolgáltatást,   a  frekvenciagazdálkodás   hatósági
    feladatainak ellátását,  a rádióállomások  létesítésének  és
    működésének engedélyezését, és ezek ellenőrzését.

    b )  A törvény  7. §-a  értelmében  a  frekvenciagazdálkodás
    polgári célú  hatósági feladatait  ellátó szervek  hatás- és
    feladatkörét a Kormány állapítja meg.

    c )  A   törvény  9. §  (3) bekezdése  szerint  műsorszórási
    célra   frekvenciakijelölést   csak   a   külön   törvényben
    meghatározott előzetes stúdióalapítási engedélyben megjelölt
    célra szabad  kiadni. Ez a külön törvény jelenleg a sajtóról
    szóló 1986.  évi II.  törvény (  a továbbiakban  :   St. ) ,
    amelynek az  1990. évi  XI. törvény  5. §-a által módosított
    12.  §   (1)  bekezdése   írja   elő,  hogy   helyi   stúdió
    alapításához - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában -
    engedélyre van szükség.

    Az   Alkotmány  24. § (4) bekezdése szerint  a  köztársasági
    elnök, ha  az elfogadott  törvény  valamelyik  rendelkezését
    alkotmányellenesnek  tartja,   a  törvényt   aláírás   előtt
    véleményezésre   az    Alkotmánybíróságnak    megküldi.    A
    köztársasági  elnök   a  törvény   fent  ismertetett   három
    rendelkezésével kapcsolatban  aggályát fejezte  ki,  hogy  a
    szabályozásnak ez  a  módja  tartalmazza-e  a  vélemény-  és
    sajtószabadság  legalább   elemi   garanciáit,   továbbá   a
    tájékoztatási monopóliumok  megakadályozásának az  Alkotmány
    61. §  (4)  bekezdése által megkívánt garanciáit.

    2. A  törvény  24.  §-a  felhatalmazza  a  minisztert,  hogy
    rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá az állampolgárok
    élet-  és   vagyonbiztonságát  veszélyeztető  elemi  csapás,
    illetőleg  következményeinek   elhárítása  érdekében   -  az
    Országgyűlés  eseti  felhatalmazása  alapján  -  átmenetileg
    korlátozza    vagy     szüneteltesse    a    rádiótávközlési
    szolgálatokat.

    A köztársasági elnök aggálya e rendelkezéssel kapcsolatban :
    tekinthető-e  ez  a   törvény  az   Alkotmány  19/B.  §  (1)
    bekezdésében,  a  19/C. §  (2) bekezdésében  a   rendkívüli,
    illetve szükségállapotban  bevezethető intézkedésekre előírt
    "külön törvénynek".  Ha igen,  vonatkozik-e rá  az Alkotmány
    19/D. §-ában  előírt  minősített  szavazati  arány,  különös
    tekintettel arra,  hogy az  aggályos rendelkezés  elfogadása
    nem a jelenlévő képviselők kétharmadával történt.

    3. A  törvény   25.  § (1)  bekezdése  a   törvény   alapján
    folytatott hatósági  eljárásokra az  államigazgatási eljárás
    általános  szabályairól   szóló  1957.   évi   IV.   törvény
    rendelkezéseit  rendeli  alkalmazni.  A  köztársasági  elnök
    aggályosnak  tartja,  hogy ez elegendő-e az  Alkotmány 57. §
    (5)     bekezdésében   foglalt   jogorvoslati    jogosultság
    követelményének biztosítására.

    4.   Végül    a   köztársasági   elnök   a   törvény   fenti
    rendelkezéseivel  kapcsolatban   azt  a  kérdést  veti  fel,
    megengedi-e az  Alkotmány, hogy  a törvényhozó  az Alkotmány
    által  megkívánt   új  jogalkotás   helyett  az   1989.  évi
    alkotmánymódosítás   előtti   -   az   Alkotmány   jelenlegi
    előírásainak már  meg nem  felelő -  törvényben szabályozott
    jogintézményt emeljen be az újonnan alkotott törvénybe.

                                II.

    1. a ) és  b )   Az  Alkotmánybíróság  37/1992. (VI.10.)  AB
    határozatában megállapította, hogy a véleménynyilvánítási és
    tájékozódási   szabadság   szolgálata   a   sajtószabadságra
    vonatkozó sajátosságokon  túl további  feltételeket  követel
    meg a  rádióval és televízióval kapcsolatban. Itt az alapjog
    gyakorlását összhangba  kell hozni  megvalósítása  technikai
    feltételeinek   "szükösségével",   azaz   a   felhasználható
    frekvenciák (  belátható időn  belül )  véges  voltával.  Ez
    ugyanis -  a nyomtatott  sajtóval ellentétben  -  nem  teszi
    lehetővé a korlátlan alapítást.

    Ezt a  korlátozást valósítja  meg az St. , amely a rádió- és
    televízióműsor   készítését   jogszabályi   feljogosításhoz,
    illetőleg a  helyi stúdió  alapítását engedélyhez  köti.  Az
    Alkotmány   61.  § (4)  bekezdése a  kereskedelmi  rádió  és
    televízió engedélyezéséről  szóló  törvény  elfogadásához  a
    jelenlévő országgyűlési  képviselők kétharmadának szavazatát
    írja   elő.    Az   Alkotmánybíróság   37/1992.(VI.10.)   AB
    határozatában megállapította,  hogy az  Országgyűlés  ezt  a
    jogalkotói feladatát  nem teljesítette.  Az Országgyűlés  az
    alkotmányellenes   helyzetet  -  a  61. §  (4)  bekezdésében
    előírt többi  feladatát tekintve is - mulasztásával azóta is
    fenntartja.

    A jelenleg  alkotmányossági vizsgálat tárgyát képező törvény
    és a  hatályos St. értelmében az engedélyezési rendszer több
    elemből tevődik össze. A St. 9. §  (1)  bekezdése értelmében
    nem helyi  rádió- és televízióműsort csak a Magyar Televízió
    illetve  a  Magyar  Rádió  készíthet.  Jogszabály  erre  más
    szervet is  feljogosíthat, ilyen jogszabály azonban jelenleg
    nem létezik.  Ezért nem  helyi előállítású műsor sugárzására
    nem adható  ki  frekvenciaengedély,  hiszen  annak  törvényi
    feltétele -  a nem  helyi  műsor  készítésére  és  nyilvános
    közlésére vonatkozó jogszabályi feljogosítás - hiányzik. A -
    nem  kereskedelmi   -  helyi   műsorszórási  célra   történő
    frekvenciakijelölés törvényi feltételét viszont megteremti a
    St. 9. §  (2)  és  (3)  bekezdése.

    A frekvenciagazdálkodásról  szóló törvény keretében kiadandó
    hatósági engedélyek - köztük a frekvenciakijelölési engedély
    is -  lényegüket tekintve  technikai  jellegű  feltételekhez
    kötöttek.  Ezért   -  bár   e  szabályok  is  vonatkoznak  a
    véleménynyilvánítás és  a sajtó  szabadságának az  Alkotmány
    61. §-ába  foglalt alapjogára  - ez a "vonatkozás" nem olyan
    szoros, hogy  a szabályozáshoz  törvényre lenne  szükség. Az
    Alkotmánybíróság   64/1991.(XII.17.)   AB   határozata   úgy
    értelmezte   az  Alkotmány 8.  § (2)  bekezdését, hogy  " az
    alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat"
    akkor kell  törvényben megállapítani,  ha a  szabályozás  az
    alapjog tartalmát  vagy lényeges  garanciáit állapítja  meg,
    illetőleg  közvetlenül   és   jelentősen   korlátozza   azt.
    Közvetett és  távoli összefüggés esetén elegendő a rendeleti
    szint  is.   Az  Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   a
    frekvenciakijelölési     eljárás,      nyilvántartás      és
    adatszolgáltatás,    a     frekvenciagazdálkodás    hatósági
    feladatainak ellátása,  a  rádióállomások  létesítésének  és
    működésének engedélyezése  és ezek  ellenőrzése,  illetve  a
    frekvenciagazdálkodás  polgári   célú  hatósági   feladatait
    ellátó szervek  hatás- és  feladatkörének  a  Kormány  által
    történő megállapítása  nem függ  össze  olyan  intenzíven  a
    véleménynyilvánításhoz  vagy   a  sajtó  szabadságához  való
    joggal, hogy  törvényi szabályozásuk alkotmányos követelmény
    lenne. Ezért  a törvény 3. §  (3)  bekezdésének b ) , c ) és
    d )  pontjai, valamint 7. §-a, amelyek a minisztert, illetve
    a Kormányt  feljogosítják a hatósági eljárás szabályozására,
    nem alkotmányellenesek.

    c )  A törvény  9. §  (3) bekezdése  a St-ben   szabályozott
    stúdióalapítási  engedélyhez   köti  a   műsorszórási   célú
    frekvenciakijelölést. A frekvenciák csak korlátozott számban
    állnak  rendelkezésre.   A  törvény  azonban  a  korlátozott
    számban kiadható  műsorszórási frekvenciák elosztására nézve
    nem tartalmaz  szabályokat, hanem az elosztást gyakorlatilag
    a     frekvenciakijelölést     megelőző     eljárásra,     a
    stúdióengedélyek   kiadására   utalja.  Az  St.  14.  §  (2)
    bekezdése    értelmében     ugyanis    a     stúdióalapítást
    engedélyezőnek az  engedélyt meg  kell tagadnia, ha a stúdió
    működéséhez  szükséges   tárgyi  feltételek  -  s  a  szabad
    frekvencia ezek  közé tartozik  -  nincsenek  biztosítva.  A
    stúdiót engedélyező  hatóságnak tehát  feladata  ellátásához
    szükséges  vizsgálnia,   van-e  szabad   frekvencia;   s   a
    frekvenciák számát  meghaladó igénylő  között is  csak annyi
    stúdióengedélyt  adhat  ki,  amennyi  frekvencia  a  stúdiók
    működéséhez  rendelkezésre  áll.  A  stúdióengedély  kiadása
    ennyiben   frekvenciaelosztás   is,   s   a   stúdióengedély
    jogosultjától a  frekvenciakijelölés nem  tagadható meg azon
    az  alapon,   hogy  frekvencia  nem  áll  rendelkezésre.  Az
    engedélyezett stúdiónak joga van a műsor nyilvános közlésére
    ( St.  9. §   (3)  bekezdés ) . A törvény tehát - eltérően a
    korábban hatályos jogtól - a frekvenciagazdálkodást folytató
    hatóságokról a  stúdióengedélyt kiadó  hatóságra telepíti az
    érdemi döntést  arról, hogy  a  korlátozottan  rendelkezésre
    álló frekvenciák  igénybevételére a  lehetőségeket meghaladó
    számú  jelentkező   közül  ki   kap  engedélyt.   Ennek   az
    elosztásnak alkotmányossága  az St.  14. §  és  végrehajtási
    szabályai  alkotmányossági   kérdésévé  vált,   amelyet   az
    Alkotmánybíróság   -    a   hatásköre    által   megengedett
    lehetőségeken belül  - ebben  az eljárásban külön vizsgál. A
    törvény 9.  § (3)  bekezdése -  amely   alapján   csupán   a
    konkrét   frekvenciák    kijelölése   történik   a   műszaki
    lehetőségeknek megfelelő számú stúdióengedélyes között - nem
    alkotmányellenes.

    2. A  törvény 24.  §-ával kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság
    megállapítja, hogy  az Alkotmány 19/B. §  (1)  bekezdésének,
    a   19/C.  § (2)  bekezdésének,  valamint  19/D.  §-ának   a
    rendelkezései  a  rendkívüli  állapot  és  a  szükségállapot
    idején idején teendő intézkedésekről szólnak, míg a vizsgált
    törvény aggályosnak  ítélt szabálya  a rendkívüli állapot, a
    szükségállapot,   továbbá    az   állampolgárok   élet-   és
    vagyonbiztonságát    veszélyeztető     elemi    csapás    és
    következményei elhárítása érdekében teendőkről. Ennélfogva e
    rendelkezéseknek az  Alkotmány felhívott  szakaszaival  való
    kollíziója kizárt.

    A   törvényszöveg    megfogalmazásából   eredő   értelmezési
    problémák   megelőzése    érdekében   az    Alkotmánybíróság
    kötelezően   meghatározta    az   alkotmányos   értelmezések
    tartományát.  Eszerint   a  24.   §   felhatalmazásaival   a
    rendkívüli és  a szükségállapot  vonatkozásában a  miniszter
    csakis  a   rendkívüli   állapot   vagy   a   szükségállapot
    időtartamán  kívül   -  megelőzésük   vagy   következményeik
    elhárítása érdekében  - élhet.  Az Alkotmánynak  megfelelően
    kihirdetett   rendkívüli    állapot   vagy    szükségállapot
    fennállása alatt  az Alkotmány  erre vonatkozó rendelkezései
    érvényesülnek, amelyek  kizárják a  törvényben meghatározott
    miniszteri jogosultság  gyakorlását. Más  a helyzet az olyan
    elemi   csapásnál,   amely   az   állampolgárok   élet-   és
    vagyonbiztonságát  veszélyezteti  ugyan,  de  szükségállapot
    kihirdetését nem  igényli. Ilyen  esetben a  miniszter -  az
    Alkotmányból eredő  korlátozás hiányában  - a veszélyhelyzet
    tartama  alatt   is  gyakorolhatja   a  törvény  24.  §-ában
    meghatározott jogát.  Ennek nem  akadálya az Alkotmány 35. §
    (3) bekezdése, mivel az adott esetben a miniszter nem tér el
    a  hatályos  törvények  rendelkezéseitől,  hanem  éppen  egy
    törvényből eredő jogával él.

    3.  A   törvény  25.  §-ának  (1)   bekezdése   kapcsán   az
    Alkotmánybíróság     emlékeztet     korábbi    határozataira
    ( 5/1992.(I.30.) AB;  52/1992.(X.27.)  AB   )  ,  amelyekben
    kifejtette,  hogy   az   Alkotmány   57.  §  (5)   bekezdése
    értelmében a  jogorvoslati jogot  mindenki  "a  törvényekben
    meghatározottak  szerint"  gyakorolhatja;  valamint  hogy  a
    jogorvoslathoz való  jog, mint  alkotmányos alapjog tartalma
    az érdemi  határozatok  tekintetében  a  más  szervhez  vagy
    ugyanazon  szervezeten  belüli  magasabb  fórumhoz  fordulás
    lehetősége. Az  aggályosnak  tartott  szabályozás  kielégíti
    ezeket  a   követelményeket.  A   törvény   alapján   hozott
    államigazgatási határozatok bíróság előtt is megtámadhatók.

    4. Az  Alkotmánybíróság  11/1992.(III.5.)  AB  határozatában
    kifejtette, hogy  az alkotmányossági  vizsgálatban  nincs  a
    jognak két  rétege, és  nincs kétféle mérce sem. Keletkezési
    idejétől függetlenül  minden hatályos  jogszabálynak  az  új
    Alkotmánynak kell  megfelelnie. Nem aggályos tehát, ha az új
    törvény   más   hatályos   törvény   rendelkezéseire   utal,
    amennyiben azok alkotmányosak.

                                III.

    1. Az  Alkotmánybíróság   a  törvény 9.  § (3)  bekezdésének
    vizsgálata során  [ II. 1. c ) pont ] megállapította, hogy a
    frekvenciaelosztás  alkotmányossága   az  St.   14.  §-a  és
    végrehajtási szabályainak  alkotmányossági kérdésévé vált. A
    frekvenciagazdálkodásról szóló  törvény 9. §  (3)  bekezdése
    alkotmányosságával    való     összefüggése     miatt     az
    Alkotmánybíróság  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
    XXXII. törvény  21. §   (7)  bekezdése alapján elrendelte az
    St.  14.   §  végrehajtására   vonatkozóan  a   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát.

    A stúdióengedély kötelező megtagadásának esetei közül  ( St.
    14. §  ) az  St. 3.  §-ában felsorolt  okok -  bűncselekmény
    megvalósítása, bűncselekmény  elkövetésére való  felhívás, a
    közerkölcs sérelme, mások személyhez fűződő jogainak sérelme
    - a sajtószabadság gyakorlásának általános korlátai. A helyi
    stúdió működéséhez  szükséges, jogszabályban  meghatározott,
    tárgyi  feltételek hiánya, mint az engedély megtagadási  oka
    ( 14. §   (2)   bekezdés  )  nem  a  sajtószabadság  és  más
    alkotmányosan  védett  érdekek  ütközéséből  fakadó  korlát,
    hanem kizárólag  a sajtószabadság  adott módon - azaz rádió-
    és televízióműsor szórásával - való gyakorlására használható
    frekvenciák  korlátozott   számából  következik.   Ezért   a
    frekvenciák  elosztása   a  rendelkezésre  álló  frekvenciák
    mennyiségénél nagyobb  számú  igénylő  között  elsősorban  a
    szűkös  javak   elosztásának  kérdése,   s  csak   közvetve,
    hatásaiban    érinti     a     sajtószabadság     alapjogát.
    Következésképpen az elosztásnak nem kell szükségképpen olyan
    szempontokon    alapulnia,    amelyek    a    sajtó-    vagy
    véleményszabadsággal  függenek   össze.  Alkotmányos   lehet
    például a sorsolás útján való elosztás is.

    A sajtószabadsággal  való összefüggés  azonban  megköveteli,
    hogy az  elosztás módját,  annak  feltételeit  és  eljárását
    jogszabály határozza meg. Ez a szükséges garancia arra, hogy
    a frekvenciákat  ne  olyan  szempontok  alapján  osszák  el,
    amelyek  a   sajtó-  és   véleménynyilvánítási  szabadsággal
    ellentétesek. A sajtószabadsággal való közvetett összefüggés
    miatt ehhez  elegendő a  kormányrendeleti szintű szabályozás
    is.

    Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  a hatályos jogból
    hiányoznak azok  jogszabályok, amelyek  az  St.  14. §   (2)
    bekezdése    végrehajtásaként    meghatároznák,    hogy    a
    rendelkezésre álló  frekvenciáknak megfelelően  - amelyek  a
    stúdió működéséhez  szükséges  tárgyi  feltételek  -  milyen
    ismérvek, illetőleg  eljárási szabályok  alapján adják  meg,
    illetve tagadják  meg a  stúdióengedélyt,  ha  a  kiosztható
    frekvenciáknál nagyobb  számú jelentkező van. Erre vonatkozó
    rendelkezést    sem    az    St.    végrehajtásáról    szóló
    12/1986.(IV.22)  MT   rendelet,  sem  a  2/1986.(IX.1.)  MTH
    rendelkezés hatályos  szövege,  sem  az  1/1993.(I.22.)  MKM
    rendelet nem tartalmaz. A Kormány nem tett eleget az St. 14.
    §  (2)  bekezdéséből fakadó jogalkotási kötelezettségének, s
    alkotmányellenes  helyzetet   idézett  elő  ezzel,  mert  az
    elosztás szabályozatlansága  -  a  nem  kereskedelmi,  helyi
    stúdiók  engedélyezését  tekintve -  az Alkotmány 61. §  (1)
    és  (2)  bekezdését sérti.

    Az  Alkotmánybíróság   ezért  felhívta   a  Kormányt,   hogy
    mulasztását 1993. július 31-ig pótolja.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal       Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró          alkotmánybíró

                Dr. Schmidt Péter     Dr. Szabó András
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

               Dr. Tersztyánszky Ödön    Dr. Vörös Imre
                   alkotmánybíró          alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Ádám Antal alkotmánybíró különvéleménye

          Nem értek  egyet  az  Alkotmánybíróság  határozata  II.
     pontjába foglalt  azzal a megállapítással, hogy "a Kormány a
     sajtóról   szóló    1986.   évi   II.   törvény  14.  §  (2)
     bekezdésének végrehajtása  körében elmulasztotta  jogalkotói
     feladatát és  ezzel alkotmányellenességet  idézett elő".  Az
     St.  14.  § (2)  bekezdése ugyanis  nem   ír  elő a  Kormány
     számára jogalkotói feladatot, hanem akként rendelkezik, hogy
     "Az  engedélyt   meg  kell   tagadni,  ha   a  helyi  stúdió
     működéséhez szükséges,  jogszabályban  meghatározott  tárgyi
     feltételek  nincsenek  biztosítva". Igaz,  az St. 21. §  (3)
     bekezdése kinyilvánítja,  hogy "e  törvény végrehajtásáról -
     az a ) - c )  pontban  foglaltak  kivételével  -  a  Kormány
     gondoskodik".  Ennek  megfelelően  a  Kormány  még  1986-ban
     kibocsátotta a  12/1986.(VI.22.) MT  rendeletet, amelynek az
     58/1989. (IV. 15.) MT rendelet 8. §-a által megállapított 18.
     §-a szerint  "A helyi  stúdió alapításához  szükséges tárgyi
     feltételek  nincsenek  biztosítva,  ha  alapítását  az  erre
     hatáskörrel rendelkező  szerv a  külön jogszabályban  előírt
     szakvéleményében   nem    javasolta".   Ezáltal    a   helyi
     stúdióalapítás engedélyezése diszkrecionális joggá vált.

          Alig  vitatható,  hogy  ez  a  rendelkezés  a  vizsgált
     törvény   hatálybalépése    után    nem    maradhat    fenn.
     Kulcsfontosságú kérdéssé  vált  ezért,  hogy  milyen  szintű
     jogszabály, milyen  tartalommal határozza meg a törvény 9. §
     (3) bekezdésének  megfogalmazása  szerinti   ún.  " előzetes
     stúdióalapítási engedély" megadásának feltételeit. A törvény
     9. §  (3) bekezdéséből  az   egyértelműen  kitűnik, hogy  az
     ilyen  engedélyt  "az  engedélyben  megjelölt  célra  szabad
     kiadni".  Nyilvánvaló   ennek  alapján,   hogy  az  előzetes
     stúdióalapítási  engedély   megadásának  feltételei   között
     pozitív vagy negatív megfogalmazással a célokról rendelkezni
     kell.

          A stúdióalapítás  és  a  műsorszórási  célra  vonatkozó
     frekvenciakijelölés engedélyezésének  a törvény  és  az  St.
     kapcsolódó rendelkezései  alapján  kibontakozó  főbb  elemei
     tehát szerintem a következők.

          a )  A frekvenciakijelölés  feltétele, hogy  az igénylő
     rendelkezzék az előzetes stúdióalapítási engedéllyel.

          b ) A stúdióalapítási engedély kiadásának feltételeit -
     mivel  a   hatályos  szabályozás  ilyeneket  nem  tartalmaz,
     illetve diszkrecionális  döntést tesz  lehetővé  -  normatív
     erővel kell meghatározni.

          Arra a  kérdésre, hogy  ez milyen  szintű jogszabállyal
     történjék, a határozat akként ad választ, hogy az idézett és
     a szerintem  meg nem állapítható mulasztásos alkotmánysértés
     következményeként "Az  Alkotmánybíróság felhívja a Kormányt,
     hogy 1993.  július 31-ig rendeletben határozza meg azokat az
     ismérveket, amelyek alapján a nem kereskedelmi, helyi rádió-
     és televízióműsor  készítésére  szóló  stúdióengedélyeket  a
     stúdiók működéséhez  rendelkezésre álló  frekvenciák  számát
     meghaladó számú igénylő között elosztják".

          Tekintettel arra,  hogy  a  stúdióalapítási  feltételek
     normatív meghatározásának  a véleménynyilvánítási  szabadság
     elektronikus tömegközlési  összetevőjének érvényesíthetősége
     szempontjából meghatározó  szerepe van,  a műsorszórási célú
     frekvenciakijelölés    feltételeként     előírt    "előzetes
     stúdióalapítási     engedély"      kiadási     feltételeinek
     megállapítása csak  törvényben történhet. Ez az St. egyszerű
     törvénnyel történő  módosításával, illetve kiegészítésével a
     törvény hatálybalépése  előtt megvalósítható. Szerintem erre
     a megoldásra  utal a  törvény 9. §  (3)  bekezdésének "külön
     törvényben    meghatározott     előzetes     stúdióalapítási
     engedélyben megjelölt  célra"  szövegrésze  is.  Természetes
     erre sem  lenne szükség,  ha a  törvény maga határozná meg a
     stúdióalapítási engedély  kiadásának  feltételeit.  Mivel  a
     törvény   szövegéből    ez   hiányzik,       a   mulasztásos
     alkotmánysértés megállapítása  és a  Kormány idézett  tárgyú
     rendeletalkotásra  kötelezése  helyett a  törvény 9.  §  (3)
     bekezdésének a  köztársasági  elnök  által  megkérdőjelezett
     alkotmányosságát az Alkotmánybíróság csak azzal a kikötéssel
     fogadhatná el, ha a törvény kötelezné a törvényalkotót, hogy
     e  feladatot   meghatározott  határidőig,   pl.  a   törvény
     hatálybalépése előtt az St. kiegészítésével és módosításával
     végezze el.

     Budapest, 1993. június 29.
                                                   Dr. Ádám Antal
                                                    alkotmánybíró

     A különvéleménnyel egyetértek :
                                                   Dr. Vörös Imre
                                                    alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Radio and television broadcasting frequencies
      Number of the Decision:
      .
      48/1993. (VII. 2.)
      Date of the decision:
      .
      06/29/1993
      Summary:
      A bill regulating the distribution of radio and television broadcasting frequencies was sent to the Constitutional Court by the President of the Republic for preliminary review. The Court upheld most of the bill's provisions. It declared, however, that the Government had not fulfilled its duty to regulate the rules for the distribution of licences for local radio and TV studios.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-014
      .