English
Hungarian
Ügyszám:
.
674/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 58/1997. (XI. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/348
.
A döntés kelte: Budapest, 11/03/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján - Dr. Bagi
   István,  Dr.   Lábady  Tamás,   és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön
   alkotmánybírók  párhuzamos   indokolásával  -   meghozta   a
   következő

                          határozatot :

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a   Büntető
   Törvénykönyvről  szóló   1978.  évi  IV.  törvény  212.  §-a
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság elrendeli az alkotmányellenes jogszabály
   alapján lefolytatott  és jogerős határozattal lezárt büntető
   eljárás felülvizsgálatát,  ha az elítélt még nem mentesült a
   hátrányos következmények alól.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Az  Alkotmánybírósághoz több  indítványt nyújtottak  be a
    Büntető  Törvénykönyvről   szóló  1978.   évi  IV.  törvényt
    módosító    1996.     évi    XVII.     törvény    4.     §-a
    alkotmányellenességének  utólagos  megállapítása  iránt.  Az
    Alkotmánybíróság  az   indítványokat  egyesítette   és   egy
    eljárásban bírálta el.

    Az 1996.  évi XVII.  törvény (továbbiakban: Btk.nov.) 4. §-a
    212.   §-ként    az   egyesülési    joggal   visszaélés   új
    bűncselekményi tényállásait  iktatta be a Btk.-ba. A 212. §-
    ban  a   módosítást   megelőzően   szabályozott   elkövetési
    magatartást - módosítva - az újonnan beiktatott 212/A. §-ban
    rendeli büntetni.

    Ennek megfelelően  az  "Egyesülési  joggal  visszaélés"  cím
    alatt a Btk. az alábbi büntető tényállásokat tartalmazza:

         "212. § (1) Aki olyan társadalmi szervezetet vezet vagy
    szervez, amelynek  célja bűncselekmények elkövetése, illetve
    amelynek tevékenysége  bűncselekményt valósít meg, bűntettet
    követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

         (2) Az  (1) bekezdés  szerint büntetendő  az is, aki az
    ott   meghatározott   bűncselekmény   elkövetéséhez   anyagi
    eszközöket szolgáltat.

         212/A. §  Aki a  bíróság által  feloszlatott társadalmi
    szervezet vezetésében vesz részt, ha súlyosabb bűncselekmény
    nem valósul  meg, vétséget  követ el,  és egy  évig  terjedő
    szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel
    büntetendő."

    Az egyik  indítvány benyújtói  szerint a  Btk.nov. 4. §-ával
    megállapított 212.  § (1) és (2) bekezdés sérti az Alkotmány
    63.  §   (1)  bekezdésében   és  70/C.  §  (1)  bekezdésében
    "lefektetett alkotmányos  értékeket".  Az  Alkotmány  pontos
    rendelkezéseire   hivatkozás    nélkül    a    tényállásokat
    ellentétesnek  tartják  a  természetes  személynél  irányadó
    bűnfelelősség elvével,  továbbá az ártatlanság vélelmével; a
    tényállás  megfogalmazásában  a  jogbiztonság,  a  büntetési
    tételben az arányosság követelményének sérelmét látják.

    A  másik  indítvány  a  Btk.  212.  §  (1)  bekezdéséből  az
    "illetve, amelynek  tevékenysége bűncselekményt valósít meg"
    mondatrész, valamint  a teljes (2) bekezdés "visszamenőleges
    hatályú"  megsemmisítését   indítványozza.  Az  indítványozó
    álláspontja szerint  a kifogásolt  rendelkezések  sértik  az
    Alkotmány 2.  § (1) bekezdését, a 8.§ (1) és (2) bekezdését,
    a 62. § (1) bekezdését, valamint a 63. § (1) bekezdését.

    Indokolása  szerint   212.  §  (1)  bekezdésének  kifogásolt
    rendelkezése a kollektíva felelősségét alapozza meg valamely
    bűncselekményért; a törvényi tényállás önkényes, szélsőséges
    jogértelmezésre ad  lehetőséget. A  212. §  (2)  bekezdés  -
    álláspontja szerint  - olyan  személyt  büntet,  aki  anyagi
    eszközöket  szolgáltat   valamely   szervezetnek,   amelynek
    bűncselekményt  megvalósító   tevékenységéről  nem  is  tud.
    Amennyiben tud,  úgy  a  tényállást  büntetőjogi  dogmatikai
    okokból fölöslegesnek tartja.

                                II.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1.  Az   Alkotmánybíróság  eljárása   során   elsőként   azt
    vizsgálta, hogy  megállapítható-e a  vitatott  rendelkezések
    alkotmányellenessége az  Alkotmánynak  az  egyesülési  jogot
    szabályozó rendelkezései alapján.

    Az egyesüléshez  való alapvető jogot az Alkotmány 63. §-ának
    (1) bekezdése  szabályozza, amely  kimondja, hogy  a  Magyar
    Köztársaságban az  egyesülési jog  alapján mindenkinek  joga
    van  a   törvény  által   nem  tiltott  célra  szervezeteket
    létrehozni,  illetőleg  azokhoz  csatlakozni.  Az  Alkotmány
    70/C.  §  (1)  bekezdése  a  gazdasági,  társadalmi  érdekek
    védelme  céljából  biztosítja  a  szervezkedés  szabadságát,
    amikor úgy  rendelkezik, hogy  mindenkinek joga  van  ahhoz,
    hogy gazdasági  és társadalmi  érdekeinek  védelme  céljából
    másokkal   együtt    szervezetet   alakítson    vagy   ahhoz
    csatlakozzon.  Ez   utóbbi,  az   Alkotmány   70/C.   §-ában
    megfogalmazott  alapvető  jog  nem  más  mint  az  általános
    egyesülési jognak  az érdekképviseleti  célú szerveződésekre
    vonatkoztatott kifejeződése.

    Az Alkotmány  rendelkezései alapján az egyesüléshez való jog
    gyakorlása  nem   korlátlan.   Az   egyesülési   szabadságot
    biztosító alkotmányos  rendelkezések: az  egyesüléshez  való
    jognak,  illetve   az  egyesülési  jog  speciális  eseteként
    szabályozott érdekvédelmi  szervezkedés  szabadságának  (ld.
    26/1992.  (IV.   30.)  AB   hat.,   ABH   1992,   135.,138.)
    érvényesülése   szempontjából    alapvető   fontosságú    az
    egyesülési jog  alapján létrejövő  szervezet célja.  Maga az
    Alkotmány is  tartalmaz kifejezett  tilalmat:  a  2.  §  (3)
    bekezdése szerint  a  társadalom  egyetlen  szervezetének  a
    tevékenysége   sem    irányulhat   a    hatalom    erőszakos
    megszerzésére  vagy   gyakorlására,  illetőleg   kizárólagos
    birtoklására. A  63. § (1) bekezdésének idézett rendelkezése
    pedig az  egyesüléshez való  jog gyakorlásának feltételeként
    szabja azt,  hogy az  csak törvény  által nem  tiltott  célt
    szolgáló szervezet létrehozására irányulhat.

    Az egyesülési  jog gyakorlásának  általános -  alkotmányi és
    törvényi -  korlátait részletesen az egyesülési jogról szóló
    1989. évi  II. törvény   (a  továbbiakban: Egytv.)  2. § (2)
    bekezdése határozza  meg: az  egyesülési jog  gyakorlása nem
    sértheti  az   Alkotmány  2.   §-ának  (3)  bekezdését,  nem
    valósíthat meg  bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére
    való  felhívást,  valamint  nem  járhat  mások  jogainak  és
    szabadságának sérelmével.

    Az   egyesülés    szabadsága,   illetve    az   érdekvédelmi
    szervezkedés szabadsága  tehát  nem  biztosít  alkotmányosan
    védett  jogot   bűncselekmények   elkövetését   célul   tűző
    szervezet létrehozására,  illetve  arra,  hogy  a  szervezet
    tagjai a  szervezet működéseként bűncselekményt valósítsanak
    meg.

    Ennek megfelelően   önmagában  nem eredményezi  az Alkotmány
    egyesülési jogot  szabályozó rendelkezéseinek  sérelmét az a
    norma, amely  szankcionálja a  törvény által  tiltott  célra
    szerveződő, illetőleg  törvény által  tiltott  tevékenységet
    végző társadalmi  szervezet szervezését, vezetését, valamint
    anyagi támogatását.

    A hatályos  jog -  a Btk.  212.  §-án  kívül  -  több  olyan
    rendelkezést is  tartalmaz,  amelynek  célja  az  egyesülési
    szabadsággal való visszaélés megakadályozása.

    Az Egytv.  4. § (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezet
    megalakulását   követően    kérni   kell    annak   bírósági
    nyilvántartásba    vételét.     A    társadalmi    szervezet
    nyilvántartásba vétele  nem tagadható  meg, ha alapítói az e
    törvényben előírt  feltételeknek eleget tettek. A társadalmi
    szervezet  a   nyilvántartásba   vétellel   jön   létre.   E
    rendelkezés alapján  a bíróság  vizsgálni  köteles,  hogy  a
    társadalmi szervezetet  a törvény  által nem  tiltott  célra
    alapították-e,   s    a   bíró    a   társadalmi   szervezet
    nyilvántartásba  vételét   megtagadja,   ha   a   társadalmi
    szervezet célját   Egytv.  2.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
    tilalomba ütköző módon határozták meg.

    A társadalmi szervezet tevékenységét az ügyész felügyeli, és
    az Egytv. 16. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a bíróság
    az ügyész  keresete alapján  feloszlatja  azt  a  társadalmi
    szervezetet,  amelynek  tevékenysége  az  Egytv.  2.  §  (2)
    bekezdésébe ütközik.

    E rendelkezéseknek  megfelelően tehát a bíróság megtagadja a
    törvényes működés  lehetőségének állami  elismerését attól a
    szervezettől, amelyet  alapítói az  egyesülés  szabadságával
    visszaélve, olyan  célok  érdekében  hoztak  létre,  amelyek
    megvalósítása bűncselekménynek  minősül, illetőleg a bíróság
    köteles feloszlatni  - többek között - azt az egyesülési jog
    alapján  létrehozott   szervezetet,  amelynek   tevékenysége
    bűncselekményt valósít meg.

    Maga   a   büntetőjog   a   szervezet   tevékenysége   által
    megvalósított  bűncselekmény   szankcionálása  során  már  a
    vitatott rendelkezés törvénybe iktatása előtt is módot adott
    és ma  is  módot  ad  a  társadalmi  szervezet  vezetőjének,
    szervezőjének, anyagi támogatójának büntetőjogi felelősségre
    vonására.

    Ha a  büntetőjogi felelősségre vonás feltételei fennállnak a
    társadalmi  szervezet   tevékenysége   által   megvalósított
    bűncselekményért,  az  elkövetett  bűncselekményre  irányadó
    szabályok  szerint   felelősségre   vonható   a   társadalmi
    szervezet tagjai  közül mindenki  -  beleértve  a  szervezet
    vezetőjét,  szervezőjét,  anyagi  támogatóját  is  -  aki  a
    bűncselekmény megvalósításában  elkövetőként részt  vett.  A
    bűncselekmény elkövetését  célul tűző  társadalmi  szervezet
    szervezésében   résztvevők    büntetőjogi   felelőssége   is
    megállapítható  mindazon  bűncselekmények  esetén,  amelynek
    előkészületét a Btk. büntetni rendeli.

    A 212/A.  §-a alapján  - súlyosabb bűncselekmény hiányában -
    bűncselekményt, vétséget  követ el  az, aki  a  feloszlatott
    társadalmi szervezet vezetésében részt vesz.

    Ezekhez  a  jogkövetkezményekhez  képest  további  szankciót
    állapít  meg   a  Btk.  212.  §-a,  amennyiben  sui  generis
    bűncselekményként   büntetni    rendeli   azon    társadalmi
    szervezetek  vezetőjét,   szervezőjét,  anyagi   támogatóit,
    amelyek célja  bűncselekmény elkövetése,  illetőleg amelynek
    tevékenysége bűncselekményt valósít meg.

    2. Az  Alkotmánybíróság eljárása  során a  továbbiakban  azt
    vizsgálta, hogy  ez a  további szankció,  a Btk. 212. §-a az
    egyesülési    joggal    való    visszaélés    magatartásának
    büntetendővé   nyilvánítása    megfelel-e   az   alkotmányos
    büntetőjog -  Alkotmánybíróság által  kidolgozott  jogállami
    követelményeinek.

    Az  Alkotmánybíróság   már  több   határozatában  kifejtette
    álláspontját   az    egyes   magatartások    bűncselekménnyé
    nyilvánításának alkotmányossági kérdéseiről.

    Az Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlatában  olyan  esetekben
    foglalt állást  érdemben  valamely  magatartás  büntetendővé
    nyilvánításának alkotmányosságáról,  amikor a  büntetendőség
    alkotmányos   alapjogok    korlátozását    jelentette.    Az
    Alkotmánybíróság    a     véleménynyilvánítási     szabadság
    korlátozásaként  vizsgálta   a  közösség   elleni   izgatást
    (30/1992. (V.  26.) AB  hat. ABH 1992, 167.), a hatóság vagy
    hivatalos személy  megsértését (36/1994.  (VI. 24.)  AB hat.
    ABH  1994,   219.),  valamint   a  sajtórendészeti  vétséget
    (2269/B/1991. AB  határozat ABH 1996, 380.), a lelkiismereti
    és   a    vallásszabadság   korlátozásaként   a   honvédelmi
    kötelezettség elleni bűncselekményeket (46/1994. (X. 21.) AB
    határozat, ABH  1994, 26.).  A  tulajdoni  formák  között  a
    büntetőjogi védelem  szempontjából történő megkülönböztetést
    vizsgálta a  hanyag kezelés  eredeti tényállásánál  (6/1992.
    (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 40.).

    A 21/1996.  (V. 17.)  AB határozatban megállapította, hogy a
    bűncselekmények megállapítása  törvényhozói  kompetencia,  s
    így a  demokratikus többségi vélemény érvényesülésének tere,
    kivételes  esetekben   azonban  itt   is  érvényesülhet   az
    alkotmánybírósági kontroll. (ABH 1996, 82.).

    30/1992.   (V.    26.)   AB   határozatában   kijelölte   az
    alkotmánybírósági kontroll szempontjait is. Rámutatott arra,
    hogy " A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima
    ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének
    szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a büntetés
    szerepe és  rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének
    fenntartása akkor,  amikor már  más  jogágak  szankciói  nem
    segítenek.

    Az alkotmányos  büntetőjogból fakadó  tartalmi  követelmény,
    hogy  a   törvényhozó  a   büntetendő  magatartások  körének
    meghatározásakor  nem   járhat   el   önkényesen.   Valamely
    magatartás   büntetendővé   nyilvánításának   szükségességét
    szigorú mércével  kell megítélni: a különböző életviszonyok,
    erkölcsi és  jogi normák  védelmében az  emberi  jogokat  és
    szabadságokat    szükségképpen     korlátozó     büntetőjogi
    eszközrendszert csak  a  feltétlenül  szükséges  esetben  és
    arányos mértékben  indokolt  igénybe  venni,  akkor,  ha  az
    alkotmányos  vagy  az  Alkotmányra  visszavezethető  állami,
    társadalmi, gazdasági  célok, értékek megóvása más módon nem
    lehetséges."

    Ugyanezen határozatában  az Alkotmánybíróság  kifejtette azt
    is, hogy  a büntető jogszabály alkotmányosságának megítélése
    során vizsgálni  kell,  hogy  a  Btk.  konkrét  rendelkezése
    "mértéktartó  és  megfelelő  választ  ad-e  a  veszélyesnek,
    nemkívánatosnak  ítélt   jelenségre,  azaz   az  alkotmányos
    alapjogok   korlátozása   esetén   irányadó   követelménynek
    megfelelően a  cél eléréséhez  a lehetséges legszűkebb körre
    szorítkozik-e.  Az   alkotmányos  büntetőjog   követelményei
    szerint  a   büntetőjogi  szankció   kilátásba  helyezésével
    tilalmazott magatartást  leíró diszpozíciónak határozottnak,
    körülhatároltnak, világosan  megfogalmazottnak kell  lennie.
    Alkotmányossági  követelmény   a  védett  jogtárgyra  és  az
    elkövetési  magatartásra   vonatkozó   törvényhozói   akarat
    világos  kifejezésre  juttatása.  Egyértelmű  üzenetet  kell
    tartalmaznia, hogy  az egyén  mikor követ  el büntetőjogilag
    szankcionált  jogsértést.  Ugyanakkor  korlátoznia  kell  az
    önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.
    Vigyázni  kell   tehát,  hogy   a  tényállás   a  büntetendő
    magatartások körét  nem túl  szélesen jelöli-e  ki  és  elég
    határozott-e". (ABH 1992, 176.)

    Mindezeket  figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság  eljárása
    során arra  a kérdésre  kereste a választ, hogy az állam nem
    lépte-e   túl    büntetőhatalmának   alkotmányos   kereteit,
    nevezetesen:  a   Btk.  212.   §-ának  (1)-(2)  bekezdésében
    szabályozott magatartások  büntetendővé  nyilvánítása  során
    megfelelő választ  adott-e a  veszélyesnek, nem kívánatosnak
    ítélt társadalmi jelenségekre, azaz az alkotmányos alapjogok
    korlátozása esetén  irányadó követelményeknek megfelelően, a
    büntetőjogi  szankció   a  cél   eléréséhez   a   lehetséges
    legszűkebb körre szorítkozik-e.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  törvényhozónak
    jogában áll  úgy  dönteni,  hogy  a  társadalmi  szervezetek
    létrejöttével  és   működésének  ellenőrzésével  kapcsolatos
    állami jogosítványok, jogszabályban biztosított hatáskörök a
    társadalom védelmében már nem elegendőek, így szükség van az
    egyesülési  joggal   visszaélés  területén   a   büntetőjogi
    felelősség újabb  eseteinek  szankcionálására.  Ezt  azonban
    csak az  alkotmányos büntetőjog követelményeinek megfelelően
    teheti.

    A Btk.  212. §-ában  foglalt tényállások  a szervezet  által
    célul  tűzött,  illetőleg  a  szervezet  tevékenysége  által
    megvalósított     bűncselekmény      súlyára,     társadalmi
    veszélyességére   tekintet   nélkül   egységesen   -   kellő
    differenciálás  nélkül   -  bűntetté   minősítik  az   ilyen
    magatartásokat,  és   öt  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
    rendelik büntetni annak elkövetőjét.

    Az  Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   vitatott
    tényállások meghatározása  során a  jogalkotó nem mérlegelte
    kellő   körültekintéssel    azt,   hogy    melyek   azok   a
    bűncselekmények,  amelyek   elkövetéséhez  az   Alkotmányban
    biztosított   egyesülési   szabadság   alapján   létrehozott
    társadalmi  szervezetek   törvény  által   védett,   legális
    kereteinek felhasználása  oly módon veszélyezteti a fennálló
    jogrendet, hogy  a társadalom  védelmére a  jogban  korábban
    megállapított szankciók   már  nem  elegendőek,  s  ezért  a
    büntetőjogi felelősség  újabb eseteinek  szabályozására  van
    szükség. Ennek  következtében túl  szélesen határozta  meg a
    büntetendővé  nyilvánított   magatartások  körét,   s  ezzel
    megsértette az  Alkotmánybíróság  hivatkozott  határozatában
    [30/1992. (V.  26.) AB  határozat] részletezett  alkotmányos
    büntetőjognak a  jogállamiságból folyó  azon  követelményét,
    mely  szerint  az  emberi  jogokat  szükségképpen  korlátozó
    büntetőjogi eszközrendszernek  a cél eléréséhez a lehetséges
    legszűkebb körre kell szorítkoznia.

    A Btk.  212. §-a  - mivel  nem határozza meg, hogy az általa
    büntetni    rendelt     magatartások     fogalmilag     mely
    bűncselekményekhez  kapcsolódnak   -  magában   hordozza  az
    egyesüléshez való jog önkényes korlátozásának lehetőségét.

    Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
    Btk. 212.  § (1)-(2)  bekezdése -  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésére  tekintettel   -  alkotmányellenes,   ezért  azt
    megsemmisítette és  az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi
    XXXII.  törvény   43.  §   (3)   bekezdésében   foglaltaknak
    megfelelően  elrendelte   a   megsemmisített   rendelkezések
    alapján  jogerős   határozattal   lezárt   büntető   eljárás
    felülvizsgálatát.

    3.     Indítványozóknak      a     vitatott      rendelkezés
    alkotmányellenességének indokolására felhozott további érvei
    megalapozatlanok.

    Nem megalapozott  indítványozóknak az  az álláspontja,  mely
    szerint   a    vitatott   rendelkezések   alkotmányellenesen
    korlátozzák az Alkotmány 62. § (1) bekezdésében szabályozott
    alapvető jogot.  Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy a
    Btk. 212. §, amely az egyesülési joggal visszaélést bünteti,
    nincs összefüggésben  az Alkotmány  62. §  (1) bekezdésével,
    amely  elismeri   a  békés   gyülekezéshez  való   jogot  és
    biztosítja annak szabad gyakorlását.

    Téves  az   indítványozók  álláspontja,   amely  szerint   a
    tényállás a  jogi személy felelősségét alapozná meg, illetve
    a kollektívát  büntetné. A büntetőjog alkotmányos alapelve a
    büntetőjogi felelősség személyes volta, a bűnösségen alapuló
    felelősség (ld.  732/B/1991/6.  AB  hat.,  ABH  1991,  632.,
    634.). A  büntetőjogi felelősség  nem válik  a jogi  személy
    vagy egy  kollektíva felelősségévé azzal, hogy a tényállás a
    társadalmi szervezet céljára, illetve tevékenységére utal. A
    bűncselekmény elkövetője  olyan természetes  személy, akinek
    esetében a felelősségre vonás feltétele a bűnösség szándékos
    formájának megléte (Btk. 10. § és 13. §).

    Nincs összefüggés  a Btk. 212. §-a és az ártatlanság vélelme
    között sem.  A tényállás  megfogalmazása  nem  zárja  ki  az
    alkotmányos  alapelv  érvényesülését  a  felelősségre  vonás
    konkrét folyamatában.
                           Dr. Lábady Tamás
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

              Dr. Ádám Antal             Dr. Bagi István
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

              Dr. Németh János          Dr. Szabó András
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1. A  többségi határozat  indokaitól eltérően a Btk. 212. §-
     ában megfogalmazott  törvényi tényállás az egyesüléshez való
     alapvető jognak is alkotmányellenes korlátozását jelenti.

     Az Egytv.  az  egyesülési  jog  alapján  létrehozható,  jogi
     személyiséggel rendelkező  szervezet alaptípusaként  vezette
     be a  "társadalmi szervezet" intézményét, amelynek szabályai
     - néhány  kivétellel -  a pártokra  és szakszervezetekre  is
     vonatkoznak.

     A  társadalmi   szervezet  olyan   önkéntesen   létrehozott,
     önkormányzattal    rendelkező     szervezet,    amely     az
     alapszabályban meghatározott  célra  alakul,  nyilvántartott
     tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai
     tevékenységét  (Egytv.  3.  §  (1)  bek.).  Alapításához  az
     szükséges,  hogy   legalább  tíz  alapító  tag  a  szervezet
     megalakítását    kimondja,    alapszabályát    megállapítsa,
     ügyintéző és  képviseleti szerveit  megválassza  (3.  §  (4)
     bek.). A  megalapított szervezet  a bírósági nyilvántartásba
     vétellel válik jogi személlyé (4. § (1) bek.).

     Az Egytv.  a társadalmi  szervezet  alapításának  szervezése
     körében   azt    a   rendelkezést    tartalmazza,   hogy   a
     magánszemélyek,  a   jogi  személyek,   valamint  ezek  jogi
     személyiséggel nem  rendelkező szervezetei  -  tevékenységük
     célja és alapítóik szándéka szerint - társadalmi szervezetet
     hozhatnak létre és működtethetnek (2. § (1) bek.).

     Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alkotmány 2. §-
     ának  (3)   bekezdését  (eszerint   a  társadalom   egyetlen
     szervezetének, egyetlen  állami szervnek vagy állampolgárnak
     a  tevékenysége   sem   irányulhat   a   hatalom   erőszakos
     megszerzésére  vagy   gyakorlására,  illetőleg   kizárólagos
     birtoklására),  nem   valósíthat   meg   bűncselekményt   és
     bűncselekmény  elkövetésére  való  felhívást,  valamint  nem
     járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével (Egytv. 2.
     § (2) bek.).

     Ennek  betartását  a  társadalmi  szervezet  nyilvántartásba
     vétele   előtt    a   bíróság    hivatalból   vizsgálja,   a
     nyilvántartásba vétel  után pedig  - a párt kivételével - az
     ügyész ellenőrzi  és szükség  esetén  kéri  a  bíróságtól  a
     törvénysértően  működő  társadalmi  szervezet  feloszlatását
     (Egytv. 16. § (2) bek. d) pont).

     2.  A  Btk.  212.  §  a  rendészeti  bűncselekmények  között
     helyezkedik el.  A rendelkezésében  az elkövetési magatartás
     az ott  meghatározott sajátosságoknak  megfelelő  társadalmi
     szervezet vezetése  vagy szervezése,  továbbá  ehhez  anyagi
     eszközök szolgáltatása.

     A Btk.  a  "társadalmi  szervezettel"  kapcsolatban  fogalmi
     meghatározást nem ad.

     A Btk.  212. §  és az  indítványban nem  támadott 212/A. §-a
     közös cím  alatt szerepel.  Mindkét bűncselekmény elnevezése
     "Egyesülési joggal  visszaélés". A  212/A. §  szerint "aki a
     bíróság által  feloszlatott társadalmi szervezet vezetésében
     vesz részt, ... büntetendő."

     Ebből az  következik, hogy a Btk. alkalmazásában "társadalmi
     szervezeten" a  külön törvényben,  az  Egytv-ben  megszabott
     alaki követelményeknek  megfelelő szervezetet kell érteni. A
     Btk. 212.  §-a rendelkezései  tehát az  egyesülési jog  mint
     alapvető jog  gyakorlására az  Egytv-ben szabályozott,  jogi
     személy  szervezetre   vonatkoznak,  ideértve   e  szervezet
     alapítását, az  ezt megelőző szervezést és a nyilvántartásba
     vett szervezet működését is.

     Ezt az  értelmezést erősíti,  hogy a Polgári Törvénykönyvről
     szóló 1959.  évi IV.  törvény  (Ptk.)  64.  §-a  szerint  az
     egyesülési jog  alapján létrehozott társadalmi szervezetekre
     e törvény  alkalmazásakor az egyesületre vonatkozó szabályok
     az irányadók. A Ptk. 1. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy
     a   Ptk-ban    szabályozott   viszonyokat   szabályozó   más
     jogszabályokat -  ha eltérően  nem rendelkeznek  - a Ptk-val
     összhangban,  a   Ptk.  rendelkezéseire   figyelemmel   kell
     értelmezni.

     3.  A   Btk.  212.  §-ának  a  társadalmi  szervezetre  való
     vonatkozása  miatt   kell  vizsgálni,  hogy  az  e  törvényi
     tényállásban megjelenő korlátozás demokratikus társadalomban
     szükséges és  arányos-e (Alkotmány  8. §  (2) bek.).  A Btk.
     212. §-ában  írt tényállás  kizárólag olyan  szervezettel  -
     nevezetesen: a  "társadalmi szervezettel"  -  összefüggésben
     valósulhat   meg,    amely   egyedül   az   egyesülési   jog
     gyakorlásának folyamata  (alapítás, alapszabály  elfogadása,
     nyilvántartásba vétel stb.) során hozható létre.

     Az egyesülési  jog korlátozása  "mások jogai  és szabadsága"
     sérelemtől való  megóvása érdekében akkor alkotmányos, ha az
     a  másik   jog  érvényesülése   érdekében  szükséges   és  a
     korlátozás mérve  a védelem céljával arányos. E másik jognak
     is alkotmányos  jognak vagy  abból levezethető  jognak  kell
     lennie (21/1996. (V. 17.) AB hat.).

     4. A  hatályos magyar  büntetőjog olyan önálló (sui generis)
     bűncselekményt nem  ismer, amely  miatt a  törvény  valamely
     egyesülésben  való   részvételt,  ennek   szervezését   vagy
     vezetését pusztán  azért rendeli  büntetni, mert a szervezet
     célja  általánosságban   bűncselekmény(ek)  elkövetése  vagy
     amelynek a  tevékenysége erre  irányul (mint például a német
     jogban   a   "bűnöző   egyesülés"),   illetve   amelynek   a
     tevékenysége bármiféle bűncselekményt valósít meg.

     Tevékenységével bűncselekményt  megvalósító - vagy ilyeneket
     célul kitűző - egyesülésnek a szervezőjét vagy vezetőjét - a
     Btk. ismertetett  módosítása óta  -  egyedül  a  "társadalmi
     szervezet" tekintetében  pönalizálja  a  jogalkotó.  Viszont
     számos,  meghatározott   bűncselekmény   esetében   minősítő
     körülményként    értékeli    a    csoportos,    illetve    a
     bűnszövetségben való  elkövetést. Ugyancsak meghatározott és
     kiemelten védendő  jogi tárgyak  (pl. a  Magyar  Köztársaság
     alkotmányos rendje) tekintetében a szervezkedést, a törvényi
     tényállásban   tüzetesen   megfogalmazott   célra   irányuló
     szervezet   létrehozását,    vezetését,   sőt   előkészületi
     magatartást is  büntetni rendel;  általában a büntetés alóli
     mentesülésre,    enyhítésre     okot     adó     körülmények
     részletezésével.

     A Btk.  212.  §-a  nem  a  szervezett  bűnözésre,  a  bűnöző
     egyesülésre,  társulásra  vonatkozik.  Nem  tartalmaz  olyan
     tényállás-elemeket, amelyek  alkalmazási körét  a szervezett
     bűnözéshez kötődő  bűnöző társulás  elleni hatékony fellépés
     eseteire szorítaná  vagy erre  tenné alkalmassá. A Btk. 212.
     §-a nem  a konspiratív,  titkos bűnöző  egyesülésekre  és  a
     bűnözést  hivatásul,   azaz  megélhetési  forrásul  választó
     személyekre  vonatkozik,  hanem  kifejezetten  az  Egytv-ben
     nevesített társadalmi  szervezetre és  ezen keresztül csakis
     azokra   a   személyekre,   akik   az   egyesülési   jogukat
     gyakorolják, vagy  akarják  gyakorolni.  Nem  különböztet  a
     társadalmi szervezetek különféle típusai között sem; hatálya
     kiterjed a nyilvántartásba vett politikai pártokra is.

     5. A  Btk. 212.  §-ának első  fordulata szerint  a  kérdéses
     társadalmi szervezet jellemzője, hogy "célja bűncselekmények
     elkövetése".

     Az Egytv.  3. § (4) bekezdése szerint a társadalmi szervezet
     alapításához   szükséges,   hogy   az   alapító   tagok   az
     alapszabályt megállapítsák. Az alapításkor az alapszabályban
     rendelkezni kell  a társadalmi szervezet céljáról is (Egytv.
     6. § (2) bek.).

     A társadalmi  szervezet megalakulását  követően kérni kell a
     bírósági nyilvántartásba  vételt (Egytv.  4. §  (1) bek.). A
     bíróság ennek  során vizsgálni  köteles, hogy  a  társadalmi
     szervezetet a törvény által nem tiltott célra alapították-e.
     Ennek eldöntése  esetenként gondos vizsgálatot igényelhet és
     összetett  alkotmányértelmezési   kérdéseket  is   felvethet
     (21/1996. (V. 17.) AB hat., ABH 1996. 74.).

     A nyilvántartásba  vétel  az  egyesülési  jog  gyakorlásával
     kapcsolatban  azt  fejezi  ki,  hogy  a  konkrét  társadalmi
     szervezet célját  vagy céljait  az állam törvényesnek ismeri
     el;  a  jogi  személyiséget  nyert  társadalmi  szervezet  a
     törvény védelme  alatt áll.  Az olyan  társadalmi  szervezet
     vezetése  vagy   szervezése,  amelynek   célját   az   állam
     törvényesnek ismerte el, önálló büntetőjogi jogkövetkezményt
     - pusztán  a cél  utóbb  törvényellenesnek  bizonyult  volta
     miatt - alkotmányosan nem vonhat maga után.

     Az Egytv.  2. §  (2)  bekezdésében  megfogalmazott  tilalmak
     megsértésének elsődlegesen  - az Egytv-ben illetve a Ptk-ban
     szabályozott -  egyesülési jogi  következménye a  társadalmi
     szervezet nyilvántartásba vételének megtagadása, illetőleg a
     társadalmi szervezet  bírói feloszlatása.  A nyilvántartásba
     vétel bírósági  elutasítása illetve  a társadalmi  szervezet
     feloszlatása sem  feltétlenül jelenti azt, hogy a társadalmi
     szervezet szervezői/vezetői bűncselekményt követtek el.

     A Btk.  212. §-a megfogalmazásában jogilag nincs jelentősége
     annak  sem,   hogy  ennek   a  bűncselekménynek  a  törvényi
     tényállását a  társadalmi szervezet jogi személlyé válásának
     folyamatában mikor,  melyik szakaszban  és hogyan valósítják
     meg,   egészben    vagy   részben   (kísérlet).   Elvben   a
     bűncselekmény  kísérlete   elkövethető  már   az   alapítást
     megelőző szervezéskor  is, vagy  az alapítás  után, de még a
     nyilvántartásba vétel előtt is. Ez - egyebek között - azt is
     jelenti,  hogy   a  vizsgált  önálló  büntetőjogi  tényállás
     alapján  már  a  társadalmi  szervezet  alapítását  megelőző
     tevékenység  is   a  bűnüldöző   hatóságok  ellenőrzése  alá
     kerülhet.

     A    társadalmi    szervezet    nyilvántartásba    vételének
     megtagadásáig, vagy a társadalmi szervezet feloszlatásáig az
     Egytv. 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott egyesülési jogi
     tilalmak  megsértése   esetén  pusztán   emiatt  az   önálló
     büntetőjogi szankció  kilátásba  helyezése  -  annak  ultima
     ratio jellege miatt - alkotmánysértő.

     Mindez nem  zárja ki  a büntetőjogi  felelősséget  és  ennek
     következményeit, ha  a társadalmi  szervezet tevékenységével
     kapcsolatban  más   bűncselekmény  valósul   meg.  Ha  az  a
     magatartás,     amelyet     törvény     büntetni     rendel,
     szervezési/vezetési tevékenységben  nyilvánul meg,  tehát  a
     szervező/vezető a Btk-ban pönalizált cselekmény - tettesként
     vagy részesként  való - elkövetője, az adott bűncselekményre
     vonatkozó   szabályok    szerint   büntetendő,   esetleg   a
     bűnszövetség  minősítésével.   Ha  a  törvény  a  cselekmény
     előkészületét, kísérletét  is büntetni rendeli, a társadalmi
     szervezet szervezője/vezetője  emiatt ugyancsak elkövetőként
     felelősségre vonható.

     A Btk.  212. §  (1) bekezdés  I. fordulata szerint azonban a
     szervező/vezető   a    társadalmi   szervezetnek   bármiféle
     bűncselekmények elkövetésére  irányuló célja miatt - pusztán
     ebből az  okból -  önálló (sui  generis) bűncselekmény miatt
     felelős,  ha   a  célkitűzéssel   összefüggésben   szándékos
     magatartása megállapítható.

     Ezzel az  önálló bűncselekménnyel  kapcsolatban a  büntetési
     nem - alternatíva nélkül - a legsúlyosabb: szabadságvesztés.
     A büntetési  tétel felső  határa öt  évig terjed, a büntetés
     alól való  mentesítésre vagy  enyhítésre okot  adó speciális
     körülmények nélkül,  függetlenül  attól  is,  hogy  mennyire
     súlyosak azok  a bűncselekmények,  amelyeknek megvalósítását
     célul tűzték  ki, illetve e bűncselekmény(ek)nél a csoportos
     vagy  bűnszövetségben   való  elkövetés,  továbbá  szervezet
     létrehozása, vezetése eleve tényállási elem-e.

     Az   Alkotmánybíróságnak    a   többségi   határozatban   is
     hivatkozott   gyakorlata    szerint   valamely    magatartás
     büntetendővé nyilvánításának szükségességét szigorú mércével
     kell  megítélni:   a  büntetőjogi   eszközrendszert  csak  a
     feltétlenül szükséges  esetben és arányos mértékben indokolt
     igénybe venni.  A Btk.  212. §  (1) bekezdés I. fordulatában
     megfogalmazott   törvényi    tényállás    differenciálatlan,
     határozatlan és túl széles voltánál fogva alkotmánysértő.

     Nem felel  meg az  alkotmányos büntetőjog  fent idézett  ama
     követelményeinek, amelyek  a jogállamiságból (Alkotmány 2. §
     (1) bek.)  fakadnak. A Btk. 212. § (1) bekezdés I. fordulata
     azzal, hogy  a  kifejtettek  szerint  általános,  önálló  és
     súlyos  büntetőjogi   jogkövetkezményt  fűz   a   társadalmi
     szervezettel  kapcsolatban   olyan   tevékenységhez,   amely
     egyébként egyáltalán  nem vagy nem minden esetben valósítana
     meg bűncselekményt, nem megfelelő és nem mértéktartó választ
     ad az  egyesülési jog gyakorlása szempontjából veszélyesnek,
     nemkívánatosnak ítélt  jelenségekre  (az  egyesülési  joggal
     való  visszaélésre);  a  cél  eléréséhez  nem  a  lehetséges
     legszűkebb körre szorítkozik.

     6. A  Btk. 212. § (1) bekezdésének második fordulata szerint
     a   kérdéses    társadalmi   szervezet    jellemzője,   hogy
     "tevékenysége  bűncselekményt   valósít  meg",   függetlenül
     attól, hogy ennek célul kitűzése megállapítható-e.

     Ebből   a   szempontból   nyilvánvalóan   a   szervezetszerű
     tevékenységet  kell   figyelembe   venni,   amely   kötődhet
     közvetlenül a  szervezet alapszabályban  rögzített céljainak
     megvalósításához, de  ebbe a  körbe  tartozhat  a  szervezet
     fenntartásával,  gazdálkodásával,   működésével   összefüggő
     tevékenység is.

     A második fordulatban pönalizált cselekmény megvalósul, ha a
     társadalmi  szervezet  tevékenysége  akár  egyetlen  egy  és
     bármilyen   bűncselekményt,   pontosabban   annak   törvényi
     tényállását alakilag megvalósítja.

     Ettől különálló  kérdés, ha  a törvény  már önmagában azt is
     büntetni rendeli, hogy valaki hitelt érdemlő tudomást szerez
     arról, hogy  meghatározott bűncselekmény  elkövetése készül,
     vagy még  le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el,
     és erről,  mihelyt  teheti,  jelentést  nem  tesz  (pl.:  az
     alkotmányos rend  erőszakos megváltoztatása,  az alkotmányos
     rend elleni  szervezkedés,  lázadás,  rombolás,  hazaárulás,
     hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés).

     A társadalmi  szervezet vezetőit  vagy szervezőit viszont az
     általuk vezetett  szervezet tevékenysége körében nem terheli
     olyan   általános,   minden   bűncselekményt   érintő   jogi
     kötelesség  bűncselekmény  elkövetésének  megelőzésére  vagy
     jelentésére,   amelynek    megsértése   esetén   büntetőjogi
     felelősségre vonásuk alkotmányosan lehetséges volna.

     A  szervező   vagy   vezető   személy   önálló,   valamennyi
     bűncselekményhez   kötődő,    az   elkövetői   felelősségtől
     független,  általános   büntetőjogi  felelősségre  vonásának
     kilátásba helyezése  és súlyos  szabadságvesztés büntetéssel
     fenyegetése alkotmánysértő,  mert ez a szabály határozatlan,
     és túl  széles voltánál  fogva  szintén  nem  felel  meg  az
     alkotmányos büntetőjog követelményeinek.

     7. A  Btk. 212.  §-át megállapító  törvényjavaslathoz fűzött
     általános indokolás  szerint a  törvényjavaslat  a  nemzeti,
     népi, faji,  vallási csoporthoz  tartozás  miatt  elkövetett
     bűncselekmények   elleni    hatékony    fellépés    és    az
     egyezményekkel  (Genocídium  Egyezmény,  Antidiszkriminációs
     Egyezmény,   Apartheid-elleni   Egyezmény)   való   összhang
     megteremtése   érdekében    meghozandó   módosításokat    és
     kiegészítéseket tartalmazza.  Magához a  212.  §-hoz  fűzött
     indokolás szerint  előfordulhat, hogy a társadalmi szervezet
     és  célja,   tevékenysége   bűncselekmény   megvalósítására,
     illetve bűncselekmény  elkövetésére való felhívásra irányul;
     ezekben az  esetekben indokolt  a  szervezőt  és  a  vezetőt
     büntetőjogi szankcióval  fenyegetni, függetlenül attól, hogy
     a    szervezetet     nyilvántartásba    vették-e,    illetve
     feloszlatták-e.

     A Btk. 212. §-a nem a bűnöző egyesülésekre vonatkozik, hanem
     kifejezetten   a    társadalmi   szervezetre:   ezek   közül
     valamennyire,  nem   csak   az   olyanokra,   amelyeknek   a
     nyilvántartásba   vételét    egyáltalán   nem   kérik   vagy
     elutasítják;  függetlenül   attól  is,   hogy  a  társadalmi
     szervezet jogi  személlyé válásának folyamatában a Btk. 212.
     §-ában  meghatározott   sui  generis   bűncselekményt  mikor
     valósítják meg.

     A Btk.  212. §-a  alkotmányosságától különálló  kérdés, hogy
     kellően meghatározott  ismérvek szerinti  bűnöző egyesülések
     szervezése vagy  vezetése, továbbá  az azokban  tagként való
     részvétel önállóan,  akár a  bűnszövetség (Btk.  137.  §  6.
     pont) kereteit meghaladóan is, büntethető-e és hogyan.

     Minderre tekintettel megállapítható, hogy a Btk. 212. §-ában
     megfogalmazott  törvényi   tényállás  nem  csak  túl  széles
     voltánál  fogva   alkotmányellenes,  hanem   a   büntetőjogi
     fenyegetettséggel    aránytalanul     és     szükségtelenül,
     alkotmányellenesen korlátozza  az egyesüléshez való alapvető
     jog gyakorlását.

     Budapest, 1997. november 3.
                                           Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                    alkotmánybíró

     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

     Budapest, 1997. november 3.

             Dr. Bagi István            Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Constitutional review of Article 212 of Law IV of 1978 on the Criminal Code according to which a person who participates in the management of a social organisation which aims to commit a crime, or which commits a crime, shall be punishable with imprisonment of up to five years
     Number of the Decision:
     .
     58/1997. (XI. 5.)
     Date of the decision:
     .
     11/03/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .