Hungarian
Ügyszám:
.
674/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 58/1997. (XI. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/348
.
A határozat kelte: Budapest, 11/03/1997
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján - Dr. Bagi
  István,  Dr.   Lábady  Tamás,   és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön
  alkotmánybírók  párhuzamos   indokolásával  -   meghozta   a
  következő

                         határozatot :

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a   Büntető
  Törvénykönyvről  szóló   1978.  évi  IV.  törvény  212.  §-a
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság elrendeli az alkotmányellenes jogszabály
  alapján lefolytatott  és jogerős határozattal lezárt büntető
  eljárás felülvizsgálatát,  ha az elítélt még nem mentesült a
  hátrányos következmények alól.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1. Az  Alkotmánybírósághoz több  indítványt nyújtottak  be a
   Büntető  Törvénykönyvről   szóló  1978.   évi  IV.  törvényt
   módosító    1996.     évi    XVII.     törvény    4.     §-a
   alkotmányellenességének  utólagos  megállapítása  iránt.  Az
   Alkotmánybíróság  az   indítványokat  egyesítette   és   egy
   eljárásban bírálta el.

   Az 1996.  évi XVII.  törvény (továbbiakban: Btk.nov.) 4. §-a
   212.   §-ként    az   egyesülési    joggal   visszaélés   új
   bűncselekményi tényállásait  iktatta be a Btk.-ba. A 212. §-
   ban  a   módosítást   megelőzően   szabályozott   elkövetési
   magatartást - módosítva - az újonnan beiktatott 212/A. §-ban
   rendeli büntetni.

   Ennek megfelelően  az  "Egyesülési  joggal  visszaélés"  cím
   alatt a Btk. az alábbi büntető tényállásokat tartalmazza:

        "212. § (1) Aki olyan társadalmi szervezetet vezet vagy
   szervez, amelynek  célja bűncselekmények elkövetése, illetve
   amelynek tevékenysége  bűncselekményt valósít meg, bűntettet
   követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

        (2) Az  (1) bekezdés  szerint büntetendő  az is, aki az
   ott   meghatározott   bűncselekmény   elkövetéséhez   anyagi
   eszközöket szolgáltat.

        212/A. §  Aki a  bíróság által  feloszlatott társadalmi
   szervezet vezetésében vesz részt, ha súlyosabb bűncselekmény
   nem valósul  meg, vétséget  követ el,  és egy  évig  terjedő
   szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel
   büntetendő."

   Az egyik  indítvány benyújtói  szerint a  Btk.nov. 4. §-ával
   megállapított 212.  § (1) és (2) bekezdés sérti az Alkotmány
   63.  §   (1)  bekezdésében   és  70/C.  §  (1)  bekezdésében
   "lefektetett alkotmányos  értékeket".  Az  Alkotmány  pontos
   rendelkezéseire   hivatkozás    nélkül    a    tényállásokat
   ellentétesnek  tartják  a  természetes  személynél  irányadó
   bűnfelelősség elvével,  továbbá az ártatlanság vélelmével; a
   tényállás  megfogalmazásában  a  jogbiztonság,  a  büntetési
   tételben az arányosság követelményének sérelmét látják.

   A  másik  indítvány  a  Btk.  212.  §  (1)  bekezdéséből  az
   "illetve, amelynek  tevékenysége bűncselekményt valósít meg"
   mondatrész, valamint  a teljes (2) bekezdés "visszamenőleges
   hatályú"  megsemmisítését   indítványozza.  Az  indítványozó
   álláspontja szerint  a kifogásolt  rendelkezések  sértik  az
   Alkotmány 2.  § (1) bekezdését, a 8.§ (1) és (2) bekezdését,
   a 62. § (1) bekezdését, valamint a 63. § (1) bekezdését.

   Indokolása  szerint   212.  §  (1)  bekezdésének  kifogásolt
   rendelkezése a kollektíva felelősségét alapozza meg valamely
   bűncselekményért; a törvényi tényállás önkényes, szélsőséges
   jogértelmezésre ad  lehetőséget. A  212. §  (2)  bekezdés  -
   álláspontja szerint  - olyan  személyt  büntet,  aki  anyagi
   eszközöket  szolgáltat   valamely   szervezetnek,   amelynek
   bűncselekményt  megvalósító   tevékenységéről  nem  is  tud.
   Amennyiben tud,  úgy  a  tényállást  büntetőjogi  dogmatikai
   okokból fölöslegesnek tartja.

                               II.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   1.  Az   Alkotmánybíróság  eljárása   során   elsőként   azt
   vizsgálta, hogy  megállapítható-e a  vitatott  rendelkezések
   alkotmányellenessége az  Alkotmánynak  az  egyesülési  jogot
   szabályozó rendelkezései alapján.

   Az egyesüléshez  való alapvető jogot az Alkotmány 63. §-ának
   (1) bekezdése  szabályozza, amely  kimondja, hogy  a  Magyar
   Köztársaságban az  egyesülési jog  alapján mindenkinek  joga
   van  a   törvény  által   nem  tiltott  célra  szervezeteket
   létrehozni,  illetőleg  azokhoz  csatlakozni.  Az  Alkotmány
   70/C.  §  (1)  bekezdése  a  gazdasági,  társadalmi  érdekek
   védelme  céljából  biztosítja  a  szervezkedés  szabadságát,
   amikor úgy  rendelkezik, hogy  mindenkinek joga  van  ahhoz,
   hogy gazdasági  és társadalmi  érdekeinek  védelme  céljából
   másokkal   együtt    szervezetet   alakítson    vagy   ahhoz
   csatlakozzon.  Ez   utóbbi,  az   Alkotmány   70/C.   §-ában
   megfogalmazott  alapvető  jog  nem  más  mint  az  általános
   egyesülési jognak  az érdekképviseleti  célú szerveződésekre
   vonatkoztatott kifejeződése.

   Az Alkotmány  rendelkezései alapján az egyesüléshez való jog
   gyakorlása  nem   korlátlan.   Az   egyesülési   szabadságot
   biztosító alkotmányos  rendelkezések: az  egyesüléshez  való
   jognak,  illetve   az  egyesülési  jog  speciális  eseteként
   szabályozott érdekvédelmi  szervezkedés  szabadságának  (ld.
   26/1992.  (IV.   30.)  AB   hat.,   ABH   1992,   135.,138.)
   érvényesülése   szempontjából    alapvető   fontosságú    az
   egyesülési jog  alapján létrejövő  szervezet célja.  Maga az
   Alkotmány is  tartalmaz kifejezett  tilalmat:  a  2.  §  (3)
   bekezdése szerint  a  társadalom  egyetlen  szervezetének  a
   tevékenysége   sem    irányulhat   a    hatalom    erőszakos
   megszerzésére  vagy   gyakorlására,  illetőleg   kizárólagos
   birtoklására. A  63. § (1) bekezdésének idézett rendelkezése
   pedig az  egyesüléshez való  jog gyakorlásának feltételeként
   szabja azt,  hogy az  csak törvény  által nem  tiltott  célt
   szolgáló szervezet létrehozására irányulhat.

   Az egyesülési  jog gyakorlásának  általános -  alkotmányi és
   törvényi -  korlátait részletesen az egyesülési jogról szóló
   1989. évi  II. törvény   (a  továbbiakban: Egytv.)  2. § (2)
   bekezdése határozza  meg: az  egyesülési jog  gyakorlása nem
   sértheti  az   Alkotmány  2.   §-ának  (3)  bekezdését,  nem
   valósíthat meg  bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére
   való  felhívást,  valamint  nem  járhat  mások  jogainak  és
   szabadságának sérelmével.

   Az   egyesülés    szabadsága,   illetve    az   érdekvédelmi
   szervezkedés szabadsága  tehát  nem  biztosít  alkotmányosan
   védett  jogot   bűncselekmények   elkövetését   célul   tűző
   szervezet létrehozására,  illetve  arra,  hogy  a  szervezet
   tagjai a  szervezet működéseként bűncselekményt valósítsanak
   meg.

   Ennek megfelelően   önmagában  nem eredményezi  az Alkotmány
   egyesülési jogot  szabályozó rendelkezéseinek  sérelmét az a
   norma, amely  szankcionálja a  törvény által  tiltott  célra
   szerveződő, illetőleg  törvény által  tiltott  tevékenységet
   végző társadalmi  szervezet szervezését, vezetését, valamint
   anyagi támogatását.

   A hatályos  jog -  a Btk.  212.  §-án  kívül  -  több  olyan
   rendelkezést is  tartalmaz,  amelynek  célja  az  egyesülési
   szabadsággal való visszaélés megakadályozása.

   Az Egytv.  4. § (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezet
   megalakulását   követően    kérni   kell    annak   bírósági
   nyilvántartásba    vételét.     A    társadalmi    szervezet
   nyilvántartásba vétele  nem tagadható  meg, ha alapítói az e
   törvényben előírt  feltételeknek eleget tettek. A társadalmi
   szervezet  a   nyilvántartásba   vétellel   jön   létre.   E
   rendelkezés alapján  a bíróság  vizsgálni  köteles,  hogy  a
   társadalmi szervezetet  a törvény  által nem  tiltott  célra
   alapították-e,   s    a   bíró    a   társadalmi   szervezet
   nyilvántartásba  vételét   megtagadja,   ha   a   társadalmi
   szervezet célját   Egytv.  2.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
   tilalomba ütköző módon határozták meg.

   A társadalmi szervezet tevékenységét az ügyész felügyeli, és
   az Egytv. 16. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a bíróság
   az ügyész  keresete alapján  feloszlatja  azt  a  társadalmi
   szervezetet,  amelynek  tevékenysége  az  Egytv.  2.  §  (2)
   bekezdésébe ütközik.

   E rendelkezéseknek  megfelelően tehát a bíróság megtagadja a
   törvényes működés  lehetőségének állami  elismerését attól a
   szervezettől, amelyet  alapítói az  egyesülés  szabadságával
   visszaélve, olyan  célok  érdekében  hoztak  létre,  amelyek
   megvalósítása bűncselekménynek  minősül, illetőleg a bíróság
   köteles feloszlatni  - többek között - azt az egyesülési jog
   alapján  létrehozott   szervezetet,  amelynek   tevékenysége
   bűncselekményt valósít meg.

   Maga   a   büntetőjog   a   szervezet   tevékenysége   által
   megvalósított  bűncselekmény   szankcionálása  során  már  a
   vitatott rendelkezés törvénybe iktatása előtt is módot adott
   és ma  is  módot  ad  a  társadalmi  szervezet  vezetőjének,
   szervezőjének, anyagi támogatójának büntetőjogi felelősségre
   vonására.

   Ha a  büntetőjogi felelősségre vonás feltételei fennállnak a
   társadalmi  szervezet   tevékenysége   által   megvalósított
   bűncselekményért,  az  elkövetett  bűncselekményre  irányadó
   szabályok  szerint   felelősségre   vonható   a   társadalmi
   szervezet tagjai  közül mindenki  -  beleértve  a  szervezet
   vezetőjét,  szervezőjét,  anyagi  támogatóját  is  -  aki  a
   bűncselekmény megvalósításában  elkövetőként részt  vett.  A
   bűncselekmény elkövetését  célul tűző  társadalmi  szervezet
   szervezésében   résztvevők    büntetőjogi   felelőssége   is
   megállapítható  mindazon  bűncselekmények  esetén,  amelynek
   előkészületét a Btk. büntetni rendeli.

   A 212/A.  §-a alapján  - súlyosabb bűncselekmény hiányában -
   bűncselekményt, vétséget  követ el  az, aki  a  feloszlatott
   társadalmi szervezet vezetésében részt vesz.

   Ezekhez  a  jogkövetkezményekhez  képest  további  szankciót
   állapít  meg   a  Btk.  212.  §-a,  amennyiben  sui  generis
   bűncselekményként   büntetni    rendeli   azon    társadalmi
   szervezetek  vezetőjét,   szervezőjét,  anyagi   támogatóit,
   amelyek célja  bűncselekmény elkövetése,  illetőleg amelynek
   tevékenysége bűncselekményt valósít meg.

   2. Az  Alkotmánybíróság eljárása  során a  továbbiakban  azt
   vizsgálta, hogy  ez a  további szankció,  a Btk. 212. §-a az
   egyesülési    joggal    való    visszaélés    magatartásának
   büntetendővé   nyilvánítása    megfelel-e   az   alkotmányos
   büntetőjog -  Alkotmánybíróság által  kidolgozott  jogállami
   követelményeinek.

   Az  Alkotmánybíróság   már  több   határozatában  kifejtette
   álláspontját   az    egyes   magatartások    bűncselekménnyé
   nyilvánításának alkotmányossági kérdéseiről.

   Az Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlatában  olyan  esetekben
   foglalt állást  érdemben  valamely  magatartás  büntetendővé
   nyilvánításának alkotmányosságáról,  amikor a  büntetendőség
   alkotmányos   alapjogok    korlátozását    jelentette.    Az
   Alkotmánybíróság    a     véleménynyilvánítási     szabadság
   korlátozásaként  vizsgálta   a  közösség   elleni   izgatást
   (30/1992. (V.  26.) AB  hat. ABH 1992, 167.), a hatóság vagy
   hivatalos személy  megsértését (36/1994.  (VI. 24.)  AB hat.
   ABH  1994,   219.),  valamint   a  sajtórendészeti  vétséget
   (2269/B/1991. AB  határozat ABH 1996, 380.), a lelkiismereti
   és   a    vallásszabadság   korlátozásaként   a   honvédelmi
   kötelezettség elleni bűncselekményeket (46/1994. (X. 21.) AB
   határozat, ABH  1994, 26.).  A  tulajdoni  formák  között  a
   büntetőjogi védelem  szempontjából történő megkülönböztetést
   vizsgálta a  hanyag kezelés  eredeti tényállásánál  (6/1992.
   (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 40.).

   A 21/1996.  (V. 17.)  AB határozatban megállapította, hogy a
   bűncselekmények megállapítása  törvényhozói  kompetencia,  s
   így a  demokratikus többségi vélemény érvényesülésének tere,
   kivételes  esetekben   azonban  itt   is  érvényesülhet   az
   alkotmánybírósági kontroll. (ABH 1996, 82.).

   30/1992.   (V.    26.)   AB   határozatában   kijelölte   az
   alkotmánybírósági kontroll szempontjait is. Rámutatott arra,
   hogy " A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima
   ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének
   szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a büntetés
   szerepe és  rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének
   fenntartása akkor,  amikor már  más  jogágak  szankciói  nem
   segítenek.

   Az alkotmányos  büntetőjogból fakadó  tartalmi  követelmény,
   hogy  a   törvényhozó  a   büntetendő  magatartások  körének
   meghatározásakor  nem   járhat   el   önkényesen.   Valamely
   magatartás   büntetendővé   nyilvánításának   szükségességét
   szigorú mércével  kell megítélni: a különböző életviszonyok,
   erkölcsi és  jogi normák  védelmében az  emberi  jogokat  és
   szabadságokat    szükségképpen     korlátozó     büntetőjogi
   eszközrendszert csak  a  feltétlenül  szükséges  esetben  és
   arányos mértékben  indokolt  igénybe  venni,  akkor,  ha  az
   alkotmányos  vagy  az  Alkotmányra  visszavezethető  állami,
   társadalmi, gazdasági  célok, értékek megóvása más módon nem
   lehetséges."

   Ugyanezen határozatában  az Alkotmánybíróság  kifejtette azt
   is, hogy  a büntető jogszabály alkotmányosságának megítélése
   során vizsgálni  kell,  hogy  a  Btk.  konkrét  rendelkezése
   "mértéktartó  és  megfelelő  választ  ad-e  a  veszélyesnek,
   nemkívánatosnak  ítélt   jelenségre,  azaz   az  alkotmányos
   alapjogok   korlátozása   esetén   irányadó   követelménynek
   megfelelően a  cél eléréséhez  a lehetséges legszűkebb körre
   szorítkozik-e.  Az   alkotmányos  büntetőjog   követelményei
   szerint  a   büntetőjogi  szankció   kilátásba  helyezésével
   tilalmazott magatartást  leíró diszpozíciónak határozottnak,
   körülhatároltnak, világosan  megfogalmazottnak kell  lennie.
   Alkotmányossági  követelmény   a  védett  jogtárgyra  és  az
   elkövetési  magatartásra   vonatkozó   törvényhozói   akarat
   világos  kifejezésre  juttatása.  Egyértelmű  üzenetet  kell
   tartalmaznia, hogy  az egyén  mikor követ  el büntetőjogilag
   szankcionált  jogsértést.  Ugyanakkor  korlátoznia  kell  az
   önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.
   Vigyázni  kell   tehát,  hogy   a  tényállás   a  büntetendő
   magatartások körét  nem túl  szélesen jelöli-e  ki  és  elég
   határozott-e". (ABH 1992, 176.)

   Mindezeket  figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság  eljárása
   során arra  a kérdésre  kereste a választ, hogy az állam nem
   lépte-e   túl    büntetőhatalmának   alkotmányos   kereteit,
   nevezetesen:  a   Btk.  212.   §-ának  (1)-(2)  bekezdésében
   szabályozott magatartások  büntetendővé  nyilvánítása  során
   megfelelő választ  adott-e a  veszélyesnek, nem kívánatosnak
   ítélt társadalmi jelenségekre, azaz az alkotmányos alapjogok
   korlátozása esetén  irányadó követelményeknek megfelelően, a
   büntetőjogi  szankció   a  cél   eléréséhez   a   lehetséges
   legszűkebb körre szorítkozik-e.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  törvényhozónak
   jogában áll  úgy  dönteni,  hogy  a  társadalmi  szervezetek
   létrejöttével  és   működésének  ellenőrzésével  kapcsolatos
   állami jogosítványok, jogszabályban biztosított hatáskörök a
   társadalom védelmében már nem elegendőek, így szükség van az
   egyesülési  joggal   visszaélés  területén   a   büntetőjogi
   felelősség újabb  eseteinek  szankcionálására.  Ezt  azonban
   csak az  alkotmányos büntetőjog követelményeinek megfelelően
   teheti.

   A Btk.  212. §-ában  foglalt tényállások  a szervezet  által
   célul  tűzött,  illetőleg  a  szervezet  tevékenysége  által
   megvalósított     bűncselekmény      súlyára,     társadalmi
   veszélyességére   tekintet   nélkül   egységesen   -   kellő
   differenciálás  nélkül   -  bűntetté   minősítik  az   ilyen
   magatartásokat,  és   öt  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
   rendelik büntetni annak elkövetőjét.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   vitatott
   tényállások meghatározása  során a  jogalkotó nem mérlegelte
   kellő   körültekintéssel    azt,   hogy    melyek   azok   a
   bűncselekmények,  amelyek   elkövetéséhez  az   Alkotmányban
   biztosított   egyesülési   szabadság   alapján   létrehozott
   társadalmi  szervezetek   törvény  által   védett,   legális
   kereteinek felhasználása  oly módon veszélyezteti a fennálló
   jogrendet, hogy  a társadalom  védelmére a  jogban  korábban
   megállapított szankciók   már  nem  elegendőek,  s  ezért  a
   büntetőjogi felelősség  újabb eseteinek  szabályozására  van
   szükség. Ennek  következtében túl  szélesen határozta  meg a
   büntetendővé  nyilvánított   magatartások  körét,   s  ezzel
   megsértette az  Alkotmánybíróság  hivatkozott  határozatában
   [30/1992. (V.  26.) AB  határozat] részletezett  alkotmányos
   büntetőjognak a  jogállamiságból folyó  azon  követelményét,
   mely  szerint  az  emberi  jogokat  szükségképpen  korlátozó
   büntetőjogi eszközrendszernek  a cél eléréséhez a lehetséges
   legszűkebb körre kell szorítkoznia.

   A Btk.  212. §-a  - mivel  nem határozza meg, hogy az általa
   büntetni    rendelt     magatartások     fogalmilag     mely
   bűncselekményekhez  kapcsolódnak   -  magában   hordozza  az
   egyesüléshez való jog önkényes korlátozásának lehetőségét.

   Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   Btk. 212.  § (1)-(2)  bekezdése -  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésére  tekintettel   -  alkotmányellenes,   ezért  azt
   megsemmisítette és  az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi
   XXXII.  törvény   43.  §   (3)   bekezdésében   foglaltaknak
   megfelelően  elrendelte   a   megsemmisített   rendelkezések
   alapján  jogerős   határozattal   lezárt   büntető   eljárás
   felülvizsgálatát.

   3.     Indítványozóknak      a     vitatott      rendelkezés
   alkotmányellenességének indokolására felhozott további érvei
   megalapozatlanok.

   Nem megalapozott  indítványozóknak az  az álláspontja,  mely
   szerint   a    vitatott   rendelkezések   alkotmányellenesen
   korlátozzák az Alkotmány 62. § (1) bekezdésében szabályozott
   alapvető jogot.  Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy a
   Btk. 212. §, amely az egyesülési joggal visszaélést bünteti,
   nincs összefüggésben  az Alkotmány  62. §  (1) bekezdésével,
   amely  elismeri   a  békés   gyülekezéshez  való   jogot  és
   biztosítja annak szabad gyakorlását.

   Téves  az   indítványozók  álláspontja,   amely  szerint   a
   tényállás a  jogi személy felelősségét alapozná meg, illetve
   a kollektívát  büntetné. A büntetőjog alkotmányos alapelve a
   büntetőjogi felelősség személyes volta, a bűnösségen alapuló
   felelősség (ld.  732/B/1991/6.  AB  hat.,  ABH  1991,  632.,
   634.). A  büntetőjogi felelősség  nem válik  a jogi  személy
   vagy egy  kollektíva felelősségévé azzal, hogy a tényállás a
   társadalmi szervezet céljára, illetve tevékenységére utal. A
   bűncselekmény elkövetője  olyan természetes  személy, akinek
   esetében a felelősségre vonás feltétele a bűnösség szándékos
   formájának megléte (Btk. 10. § és 13. §).

   Nincs összefüggés  a Btk. 212. §-a és az ártatlanság vélelme
   között sem.  A tényállás  megfogalmazása  nem  zárja  ki  az
   alkotmányos  alapelv  érvényesülését  a  felelősségre  vonás
   konkrét folyamatában.
                          Dr. Lábady Tamás
                az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Bagi István
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                          Dr. Holló András
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

             Dr. Németh János          Dr. Szabó András
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Vörös Imre
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    1. A  többségi határozat  indokaitól eltérően a Btk. 212. §-
    ában megfogalmazott  törvényi tényállás az egyesüléshez való
    alapvető jognak is alkotmányellenes korlátozását jelenti.

    Az Egytv.  az  egyesülési  jog  alapján  létrehozható,  jogi
    személyiséggel rendelkező  szervezet alaptípusaként  vezette
    be a  "társadalmi szervezet" intézményét, amelynek szabályai
    - néhány  kivétellel -  a pártokra  és szakszervezetekre  is
    vonatkoznak.

    A  társadalmi   szervezet  olyan   önkéntesen   létrehozott,
    önkormányzattal    rendelkező     szervezet,    amely     az
    alapszabályban meghatározott  célra  alakul,  nyilvántartott
    tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai
    tevékenységét  (Egytv.  3.  §  (1)  bek.).  Alapításához  az
    szükséges,  hogy   legalább  tíz  alapító  tag  a  szervezet
    megalakítását    kimondja,    alapszabályát    megállapítsa,
    ügyintéző és  képviseleti szerveit  megválassza  (3.  §  (4)
    bek.). A  megalapított szervezet  a bírósági nyilvántartásba
    vétellel válik jogi személlyé (4. § (1) bek.).

    Az Egytv.  a társadalmi  szervezet  alapításának  szervezése
    körében   azt    a   rendelkezést    tartalmazza,   hogy   a
    magánszemélyek,  a   jogi  személyek,   valamint  ezek  jogi
    személyiséggel nem  rendelkező szervezetei  -  tevékenységük
    célja és alapítóik szándéka szerint - társadalmi szervezetet
    hozhatnak létre és működtethetnek (2. § (1) bek.).

    Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alkotmány 2. §-
    ának  (3)   bekezdését  (eszerint   a  társadalom   egyetlen
    szervezetének, egyetlen  állami szervnek vagy állampolgárnak
    a  tevékenysége   sem   irányulhat   a   hatalom   erőszakos
    megszerzésére  vagy   gyakorlására,  illetőleg   kizárólagos
    birtoklására),  nem   valósíthat   meg   bűncselekményt   és
    bűncselekmény  elkövetésére  való  felhívást,  valamint  nem
    járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével (Egytv. 2.
    § (2) bek.).

    Ennek  betartását  a  társadalmi  szervezet  nyilvántartásba
    vétele   előtt    a   bíróság    hivatalból   vizsgálja,   a
    nyilvántartásba vétel  után pedig  - a párt kivételével - az
    ügyész ellenőrzi  és szükség  esetén  kéri  a  bíróságtól  a
    törvénysértően  működő  társadalmi  szervezet  feloszlatását
    (Egytv. 16. § (2) bek. d) pont).

    2.  A  Btk.  212.  §  a  rendészeti  bűncselekmények  között
    helyezkedik el.  A rendelkezésében  az elkövetési magatartás
    az ott  meghatározott sajátosságoknak  megfelelő  társadalmi
    szervezet vezetése  vagy szervezése,  továbbá  ehhez  anyagi
    eszközök szolgáltatása.

    A Btk.  a  "társadalmi  szervezettel"  kapcsolatban  fogalmi
    meghatározást nem ad.

    A Btk.  212. §  és az  indítványban nem  támadott 212/A. §-a
    közös cím  alatt szerepel.  Mindkét bűncselekmény elnevezése
    "Egyesülési joggal  visszaélés". A  212/A. §  szerint "aki a
    bíróság által  feloszlatott társadalmi szervezet vezetésében
    vesz részt, ... büntetendő."

    Ebből az  következik, hogy a Btk. alkalmazásában "társadalmi
    szervezeten" a  külön törvényben,  az  Egytv-ben  megszabott
    alaki követelményeknek  megfelelő szervezetet kell érteni. A
    Btk. 212.  §-a rendelkezései  tehát az  egyesülési jog  mint
    alapvető jog  gyakorlására az  Egytv-ben szabályozott,  jogi
    személy  szervezetre   vonatkoznak,  ideértve   e  szervezet
    alapítását, az  ezt megelőző szervezést és a nyilvántartásba
    vett szervezet működését is.

    Ezt az  értelmezést erősíti,  hogy a Polgári Törvénykönyvről
    szóló 1959.  évi IV.  törvény  (Ptk.)  64.  §-a  szerint  az
    egyesülési jog  alapján létrehozott társadalmi szervezetekre
    e törvény  alkalmazásakor az egyesületre vonatkozó szabályok
    az irányadók. A Ptk. 1. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy
    a   Ptk-ban    szabályozott   viszonyokat   szabályozó   más
    jogszabályokat -  ha eltérően  nem rendelkeznek  - a Ptk-val
    összhangban,  a   Ptk.  rendelkezéseire   figyelemmel   kell
    értelmezni.

    3.  A   Btk.  212.  §-ának  a  társadalmi  szervezetre  való
    vonatkozása  miatt   kell  vizsgálni,  hogy  az  e  törvényi
    tényállásban megjelenő korlátozás demokratikus társadalomban
    szükséges és  arányos-e (Alkotmány  8. §  (2) bek.).  A Btk.
    212. §-ában  írt tényállás  kizárólag olyan  szervezettel  -
    nevezetesen: a  "társadalmi szervezettel"  -  összefüggésben
    valósulhat   meg,    amely   egyedül   az   egyesülési   jog
    gyakorlásának folyamata  (alapítás, alapszabály  elfogadása,
    nyilvántartásba vétel stb.) során hozható létre.

    Az egyesülési  jog korlátozása  "mások jogai  és szabadsága"
    sérelemtől való  megóvása érdekében akkor alkotmányos, ha az
    a  másik   jog  érvényesülése   érdekében  szükséges   és  a
    korlátozás mérve  a védelem céljával arányos. E másik jognak
    is alkotmányos  jognak vagy  abból levezethető  jognak  kell
    lennie (21/1996. (V. 17.) AB hat.).

    4. A  hatályos magyar  büntetőjog olyan önálló (sui generis)
    bűncselekményt nem  ismer, amely  miatt a  törvény  valamely
    egyesülésben  való   részvételt,  ennek   szervezését   vagy
    vezetését pusztán  azért rendeli  büntetni, mert a szervezet
    célja  általánosságban   bűncselekmény(ek)  elkövetése  vagy
    amelynek a  tevékenysége erre  irányul (mint például a német
    jogban   a   "bűnöző   egyesülés"),   illetve   amelynek   a
    tevékenysége bármiféle bűncselekményt valósít meg.

    Tevékenységével bűncselekményt  megvalósító - vagy ilyeneket
    célul kitűző - egyesülésnek a szervezőjét vagy vezetőjét - a
    Btk. ismertetett  módosítása óta  -  egyedül  a  "társadalmi
    szervezet" tekintetében  pönalizálja  a  jogalkotó.  Viszont
    számos,  meghatározott   bűncselekmény   esetében   minősítő
    körülményként    értékeli    a    csoportos,    illetve    a
    bűnszövetségben való  elkövetést. Ugyancsak meghatározott és
    kiemelten védendő  jogi tárgyak  (pl. a  Magyar  Köztársaság
    alkotmányos rendje) tekintetében a szervezkedést, a törvényi
    tényállásban   tüzetesen   megfogalmazott   célra   irányuló
    szervezet   létrehozását,    vezetését,   sőt   előkészületi
    magatartást is  büntetni rendel;  általában a büntetés alóli
    mentesülésre,    enyhítésre     okot     adó     körülmények
    részletezésével.

    A Btk.  212.  §-a  nem  a  szervezett  bűnözésre,  a  bűnöző
    egyesülésre,  társulásra  vonatkozik.  Nem  tartalmaz  olyan
    tényállás-elemeket, amelyek  alkalmazási körét  a szervezett
    bűnözéshez kötődő  bűnöző társulás  elleni hatékony fellépés
    eseteire szorítaná  vagy erre  tenné alkalmassá. A Btk. 212.
    §-a nem  a konspiratív,  titkos bűnöző  egyesülésekre  és  a
    bűnözést  hivatásul,   azaz  megélhetési  forrásul  választó
    személyekre  vonatkozik,  hanem  kifejezetten  az  Egytv-ben
    nevesített társadalmi  szervezetre és  ezen keresztül csakis
    azokra   a   személyekre,   akik   az   egyesülési   jogukat
    gyakorolják, vagy  akarják  gyakorolni.  Nem  különböztet  a
    társadalmi szervezetek különféle típusai között sem; hatálya
    kiterjed a nyilvántartásba vett politikai pártokra is.

    5. A  Btk. 212.  §-ának első  fordulata szerint  a  kérdéses
    társadalmi szervezet jellemzője, hogy "célja bűncselekmények
    elkövetése".

    Az Egytv.  3. § (4) bekezdése szerint a társadalmi szervezet
    alapításához   szükséges,   hogy   az   alapító   tagok   az
    alapszabályt megállapítsák. Az alapításkor az alapszabályban
    rendelkezni kell  a társadalmi szervezet céljáról is (Egytv.
    6. § (2) bek.).

    A társadalmi  szervezet megalakulását  követően kérni kell a
    bírósági nyilvántartásba  vételt (Egytv.  4. §  (1) bek.). A
    bíróság ennek  során vizsgálni  köteles, hogy  a  társadalmi
    szervezetet a törvény által nem tiltott célra alapították-e.
    Ennek eldöntése  esetenként gondos vizsgálatot igényelhet és
    összetett  alkotmányértelmezési   kérdéseket  is   felvethet
    (21/1996. (V. 17.) AB hat., ABH 1996. 74.).

    A nyilvántartásba  vétel  az  egyesülési  jog  gyakorlásával
    kapcsolatban  azt  fejezi  ki,  hogy  a  konkrét  társadalmi
    szervezet célját  vagy céljait  az állam törvényesnek ismeri
    el;  a  jogi  személyiséget  nyert  társadalmi  szervezet  a
    törvény védelme  alatt áll.  Az olyan  társadalmi  szervezet
    vezetése  vagy   szervezése,  amelynek   célját   az   állam
    törvényesnek ismerte el, önálló büntetőjogi jogkövetkezményt
    - pusztán  a cél  utóbb  törvényellenesnek  bizonyult  volta
    miatt - alkotmányosan nem vonhat maga után.

    Az Egytv.  2. §  (2)  bekezdésében  megfogalmazott  tilalmak
    megsértésének elsődlegesen  - az Egytv-ben illetve a Ptk-ban
    szabályozott -  egyesülési jogi  következménye a  társadalmi
    szervezet nyilvántartásba vételének megtagadása, illetőleg a
    társadalmi szervezet  bírói feloszlatása.  A nyilvántartásba
    vétel bírósági  elutasítása illetve  a társadalmi  szervezet
    feloszlatása sem  feltétlenül jelenti azt, hogy a társadalmi
    szervezet szervezői/vezetői bűncselekményt követtek el.

    A Btk.  212. §-a megfogalmazásában jogilag nincs jelentősége
    annak  sem,   hogy  ennek   a  bűncselekménynek  a  törvényi
    tényállását a  társadalmi szervezet jogi személlyé válásának
    folyamatában mikor,  melyik szakaszban  és hogyan valósítják
    meg,   egészben    vagy   részben   (kísérlet).   Elvben   a
    bűncselekmény  kísérlete   elkövethető  már   az   alapítást
    megelőző szervezéskor  is, vagy  az alapítás  után, de még a
    nyilvántartásba vétel előtt is. Ez - egyebek között - azt is
    jelenti,  hogy   a  vizsgált  önálló  büntetőjogi  tényállás
    alapján  már  a  társadalmi  szervezet  alapítását  megelőző
    tevékenység  is   a  bűnüldöző   hatóságok  ellenőrzése  alá
    kerülhet.

    A    társadalmi    szervezet    nyilvántartásba    vételének
    megtagadásáig, vagy a társadalmi szervezet feloszlatásáig az
    Egytv. 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott egyesülési jogi
    tilalmak  megsértése   esetén  pusztán   emiatt  az   önálló
    büntetőjogi szankció  kilátásba  helyezése  -  annak  ultima
    ratio jellege miatt - alkotmánysértő.

    Mindez nem  zárja ki  a büntetőjogi  felelősséget  és  ennek
    következményeit, ha  a társadalmi  szervezet tevékenységével
    kapcsolatban  más   bűncselekmény  valósul   meg.  Ha  az  a
    magatartás,     amelyet     törvény     büntetni     rendel,
    szervezési/vezetési tevékenységben  nyilvánul meg,  tehát  a
    szervező/vezető a Btk-ban pönalizált cselekmény - tettesként
    vagy részesként  való - elkövetője, az adott bűncselekményre
    vonatkozó   szabályok    szerint   büntetendő,   esetleg   a
    bűnszövetség  minősítésével.   Ha  a  törvény  a  cselekmény
    előkészületét, kísérletét  is büntetni rendeli, a társadalmi
    szervezet szervezője/vezetője  emiatt ugyancsak elkövetőként
    felelősségre vonható.

    A Btk.  212. §  (1) bekezdés  I. fordulata szerint azonban a
    szervező/vezető   a    társadalmi   szervezetnek   bármiféle
    bűncselekmények elkövetésére  irányuló célja miatt - pusztán
    ebből az  okból -  önálló (sui  generis) bűncselekmény miatt
    felelős,  ha   a  célkitűzéssel   összefüggésben   szándékos
    magatartása megállapítható.

    Ezzel az  önálló bűncselekménnyel  kapcsolatban a  büntetési
    nem - alternatíva nélkül - a legsúlyosabb: szabadságvesztés.
    A büntetési  tétel felső  határa öt  évig terjed, a büntetés
    alól való  mentesítésre vagy  enyhítésre okot  adó speciális
    körülmények nélkül,  függetlenül  attól  is,  hogy  mennyire
    súlyosak azok  a bűncselekmények,  amelyeknek megvalósítását
    célul tűzték  ki, illetve e bűncselekmény(ek)nél a csoportos
    vagy  bűnszövetségben   való  elkövetés,  továbbá  szervezet
    létrehozása, vezetése eleve tényállási elem-e.

    Az   Alkotmánybíróságnak    a   többségi   határozatban   is
    hivatkozott   gyakorlata    szerint   valamely    magatartás
    büntetendővé nyilvánításának szükségességét szigorú mércével
    kell  megítélni:   a  büntetőjogi   eszközrendszert  csak  a
    feltétlenül szükséges  esetben és arányos mértékben indokolt
    igénybe venni.  A Btk.  212. §  (1) bekezdés I. fordulatában
    megfogalmazott   törvényi    tényállás    differenciálatlan,
    határozatlan és túl széles voltánál fogva alkotmánysértő.

    Nem felel  meg az  alkotmányos büntetőjog  fent idézett  ama
    követelményeinek, amelyek  a jogállamiságból (Alkotmány 2. §
    (1) bek.)  fakadnak. A Btk. 212. § (1) bekezdés I. fordulata
    azzal, hogy  a  kifejtettek  szerint  általános,  önálló  és
    súlyos  büntetőjogi   jogkövetkezményt  fűz   a   társadalmi
    szervezettel  kapcsolatban   olyan   tevékenységhez,   amely
    egyébként egyáltalán  nem vagy nem minden esetben valósítana
    meg bűncselekményt, nem megfelelő és nem mértéktartó választ
    ad az  egyesülési jog gyakorlása szempontjából veszélyesnek,
    nemkívánatosnak ítélt  jelenségekre  (az  egyesülési  joggal
    való  visszaélésre);  a  cél  eléréséhez  nem  a  lehetséges
    legszűkebb körre szorítkozik.

    6. A  Btk. 212. § (1) bekezdésének második fordulata szerint
    a   kérdéses    társadalmi   szervezet    jellemzője,   hogy
    "tevékenysége  bűncselekményt   valósít  meg",   függetlenül
    attól, hogy ennek célul kitűzése megállapítható-e.

    Ebből   a   szempontból   nyilvánvalóan   a   szervezetszerű
    tevékenységet  kell   figyelembe   venni,   amely   kötődhet
    közvetlenül a  szervezet alapszabályban  rögzített céljainak
    megvalósításához, de  ebbe a  körbe  tartozhat  a  szervezet
    fenntartásával,  gazdálkodásával,   működésével   összefüggő
    tevékenység is.

    A második fordulatban pönalizált cselekmény megvalósul, ha a
    társadalmi  szervezet  tevékenysége  akár  egyetlen  egy  és
    bármilyen   bűncselekményt,   pontosabban   annak   törvényi
    tényállását alakilag megvalósítja.

    Ettől különálló  kérdés, ha  a törvény  már önmagában azt is
    büntetni rendeli, hogy valaki hitelt érdemlő tudomást szerez
    arról, hogy  meghatározott bűncselekmény  elkövetése készül,
    vagy még  le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el,
    és erről,  mihelyt  teheti,  jelentést  nem  tesz  (pl.:  az
    alkotmányos rend  erőszakos megváltoztatása,  az alkotmányos
    rend elleni  szervezkedés,  lázadás,  rombolás,  hazaárulás,
    hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés).

    A társadalmi  szervezet vezetőit  vagy szervezőit viszont az
    általuk vezetett  szervezet tevékenysége körében nem terheli
    olyan   általános,   minden   bűncselekményt   érintő   jogi
    kötelesség  bűncselekmény  elkövetésének  megelőzésére  vagy
    jelentésére,   amelynek    megsértése   esetén   büntetőjogi
    felelősségre vonásuk alkotmányosan lehetséges volna.

    A  szervező   vagy   vezető   személy   önálló,   valamennyi
    bűncselekményhez   kötődő,    az   elkövetői   felelősségtől
    független,  általános   büntetőjogi  felelősségre  vonásának
    kilátásba helyezése  és súlyos  szabadságvesztés büntetéssel
    fenyegetése alkotmánysértő,  mert ez a szabály határozatlan,
    és túl  széles voltánál  fogva  szintén  nem  felel  meg  az
    alkotmányos büntetőjog követelményeinek.

    7. A  Btk. 212.  §-át megállapító  törvényjavaslathoz fűzött
    általános indokolás  szerint a  törvényjavaslat  a  nemzeti,
    népi, faji,  vallási csoporthoz  tartozás  miatt  elkövetett
    bűncselekmények   elleni    hatékony    fellépés    és    az
    egyezményekkel  (Genocídium  Egyezmény,  Antidiszkriminációs
    Egyezmény,   Apartheid-elleni   Egyezmény)   való   összhang
    megteremtése   érdekében    meghozandó   módosításokat    és
    kiegészítéseket tartalmazza.  Magához a  212.  §-hoz  fűzött
    indokolás szerint  előfordulhat, hogy a társadalmi szervezet
    és  célja,   tevékenysége   bűncselekmény   megvalósítására,
    illetve bűncselekmény  elkövetésére való felhívásra irányul;
    ezekben az  esetekben indokolt  a  szervezőt  és  a  vezetőt
    büntetőjogi szankcióval  fenyegetni, függetlenül attól, hogy
    a    szervezetet     nyilvántartásba    vették-e,    illetve
    feloszlatták-e.

    A Btk. 212. §-a nem a bűnöző egyesülésekre vonatkozik, hanem
    kifejezetten   a    társadalmi   szervezetre:   ezek   közül
    valamennyire,  nem   csak   az   olyanokra,   amelyeknek   a
    nyilvántartásba   vételét    egyáltalán   nem   kérik   vagy
    elutasítják;  függetlenül   attól  is,   hogy  a  társadalmi
    szervezet jogi  személlyé válásának folyamatában a Btk. 212.
    §-ában  meghatározott   sui  generis   bűncselekményt  mikor
    valósítják meg.

    A Btk.  212. §-a  alkotmányosságától különálló  kérdés, hogy
    kellően meghatározott  ismérvek szerinti  bűnöző egyesülések
    szervezése vagy  vezetése, továbbá  az azokban  tagként való
    részvétel önállóan,  akár a  bűnszövetség (Btk.  137.  §  6.
    pont) kereteit meghaladóan is, büntethető-e és hogyan.

    Minderre tekintettel megállapítható, hogy a Btk. 212. §-ában
    megfogalmazott  törvényi   tényállás  nem  csak  túl  széles
    voltánál  fogva   alkotmányellenes,  hanem   a   büntetőjogi
    fenyegetettséggel    aránytalanul     és     szükségtelenül,
    alkotmányellenesen korlátozza  az egyesüléshez való alapvető
    jog gyakorlását.

    Budapest, 1997. november 3.
                                          Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                   alkotmánybíró

    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

    Budapest, 1997. november 3.

            Dr. Bagi István            Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    58/1997. (XI. 5.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/1997
    .
    .