English
Hungarian
Ügyszám:
.
313/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 35/2002. (VII. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/199
.
A döntés kelte: Budapest, 07/12/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság      jogszabályi       rendelkezések
   alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára irányuló  indítvány
   alapján   –   Dr.   Erdei   Árpád  és  Dr.   Harmathy   Attila
   alkotmánybírók  párhuzamos indokolásával,  valamint  Dr.  Kiss
   László     és     Dr.    Kukorelli    István    alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő
                                  
                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  sportról  szóló
   2000.  évi CXLV. törvény 82. § (5) bekezdése alkotmányellenes,
   ezért azt 2002. december 31-ei hatállyal megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  sportról  szóló
   2000. évi CXLV. törvény 85. § (4) bekezdés első mondatában  az
   a  rendelkezés,  amely biztosítja a kamerával vagy  más  módon
   rögzített    felvételeknek    az    azonos    vagy     hasonló
   sportrendezvényt     rendezők     általi     igényelhetőségét,
   alkotmányellenes, ezért erre, valamint a szövegösszefüggésekre
   tekintettel  a  (4)  bekezdés  egészét  2002.  december  31-ei
   hatállyal megsemmisíti.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  a sportról  szóló  2000.  évi  CXLV.
   törvény 82. § (4), (6) bekezdése, a 84. § (2) bekezdése, a 85.
   §  (2),  (3),  (5), (6) bekezdése, valamint a (7) bekezdés  f)
   pontja     alkotmányellenességének     megállapítására      és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  a sportról  szóló  2000.  évi  CXLV.
   törvény 82. § (1), (2), (3) bekezdése, a 83. §, a 84.  §  (1),
   (3),  (4)  bekezdése, a 85. § (1) bekezdése,  a  (7)  bekezdés
   tekintetében  az  f)  pont kivételével,  valamint  a  (8)-(10)
   bekezdés,  továbbá  a  sportrendezvények  biztonságáról  szóló
   33/2001.  (III.  5.)  Korm.  rendelet  7.,  11.  és  14.   §-a
   alkotmányellenességének   vizsgálatára   irányuló    indítvány
   tárgyában az eljárást megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    1. Az indítványozó a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény (a
    továbbiakban:  Stv.)  82-85. §-a valamint a  sportrendezvények
    biztonságáról  szóló  33/2001. (III.  5.)  Korm.  rendelet  (a
    továbbiakban:    Korm.   r.)    7.,    11.    és    14.    §-a
    alkotmányellenességének  megállapítását   és   megsemmisítését
    kérte.  Álláspontja szerint az Stv.-nek és a  Korm.  r.-nek  a
    sporthuliganizmus    visszaszorítására   irányuló,    támadott
    rendelkezései  ellentétesek  a  jogbiztonságra,  a   személyes
    adatok védelmére, továbbá a tisztességes eljáráshoz való jogra
    vonatkozó alkotmányi előírásokkal.

    Az  Alkotmánybíróság  felkérésére kifejtette  álláspontját  az
    indítványról  az ifjúsági és sportminiszter, a külügyminiszter
    pedig  az  “Európai Egyezmény a sporteseményeken, különösen  a
    labdarúgó  mérkőzésen megnyilvánuló nézői  erőszakról  és  nem
    megfelelő viselkedésről” hazai jogban való alkalmazhatóságáról
    nyilatkozott.
                                   
    2.  Az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény
    (továbbiakban:   Abtv.)  22.  §  (2)  bekezdése   szerint   az
    indítványnak  a  kérelem  alapjául  szolgáló  ok   megjelölése
    mellett  határozott  kérelmet  kell  tartalmaznia.  Mivel   az
    indítvány valamennyi sérelmezett előírás tekintetében nem tett
    eleget  ennek  a  követelménynek,  ezért  az  Alkotmánybíróság
    jogvesztő  határidő megállapításával, végzéssel hívta  fel  az
    indítványozót a szabályszerű kérelem előterjesztésére.

    Az  indítványozó  a megadott határidőn belül  eleget  tett  az
    Alkotmánybíróság    felhívásának.    Új    indítványában    az
    alkotmányellenesség  utólagos vizsgálatára  irányuló  kérelmét
    kizárólag az Stv. 82. § (4), (5) és (6) bekezdése, a 84. § (2)
    bekezdése,  valamint a 85. § (2), (3), (5)  és  (6)  bekezdése
    vonatkozásában  tartotta  fenn,  ezt  meghaladóan   pedig   az
    indítványt visszavonta.
                                   
    Az  Stv.  82.  § (4) bekezdését azért támadta az indítványozó,
    mivel   szerinte   a   jogbiztonságot  és  a   mozgásszabadság
    alkotmányos jogát is sértő az az előírás, amelynek  alapján  a
    futball-randalírozás miatt két évig más sportrendezvényről  is
    távoltartható  a  néző,  öt  évig  pedig  kitiltható  valamely
    sportlétesítményből,  s  így egy ottani  “misén,  kiállításon,
    vásáron, politikai gyűlésen” sem vehetne részt.

    Az  Stv.  82.  §  (5)  bekezdését a fair  eljárás  alkotmányos
    elvének   megsértése   miatt  kifogásolta   az   indítványozó.
    Sérelmezte,  hogy  a  fogyasztóvédelem “és”  a  Sport  Állandó
    Választott  Bíróság, mint jogorvoslati fórum  igénybevételének
    lehetősége együttes feltételként szerepel az említett törvényi
    előírásban.

    Az  Stv.  82. § (6) bekezdésében az indítvány az “aránytalanul
    veszélyeztette volna” [a sportrendezvény biztonságát  a  nézői
    cselekmény]  megfogalmazást  a normavilágosság  követelményébe
    ütköző szabályozásnak vélte.

    Az Stv. 84. § (2) bekezdése vonatkozásában az indítványozó azt
    kifogásolta,  hogy  ez a szabályozás a szervező  kötelességévé
    teszi “a be nem léptethető néző belépése megakadályozását”,  s
    a  jogbiztonság elvével ellentétesnek vélte, hogy az Stv.  nem
    írja   elő  “a  magyarul  nem  értő  nézők  korrekt,  előzetes
    tájékoztatását”.

    Az   Stv.  85.  §  (2)-(3),  (5)-(6)  bekezdését  illetően  az
    indítványozó  az  információs önrendelkezési jog  megsértésére
    hivatkozott.  Sérelmezte,  hogy totális  a  mérkőzések  alatti
    megfigyelés,  s hogy bűncselekmény és szabálysértés  hiányában
    is   30   napig  tárolják  a  megfigyeltek  adatait.  Azt   is
    kifogásolta,  hogy “adat nem egyezés” miatt  a  nézőt  be  sem
    engedik a sportrendezvényre.

    Az  indítványozó ezt a beadványát kiegészítette, s kérelmét az
    Stv.  85.  §  (4)  bekezdése  és  a  (7)  bekezdés  f)  pontja
    alkotmányellenessége  megállapítására és  megsemmisítésére  is
    kiterjesztette.  Az  Stv.  85.  §  (4)  bekezdésének   azt   a
    szövegrészét kifogásolta az indítványozó, amely szerint  ez  a
    szabályozás    az    adatvédelem   alkotmányos    garanciáinak
    érvényesítése nélkül lehetővé teszi a jogsértést el nem követő
    néző adatainak áramlását a sportrendezvények szervezői között.
    Az  Stv.  85. § (7) bekezdés f) pontjában pedig azt sérelmezte
    az   indítványozó,  hogy  ez  az  előírás  a   sportrendezvény
    látogatásától  eltiltott néző személyleírása  rögzítéséről  is
    rendelkezik.
                                   
                                  II.
                                   
    Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt  döntését  a
    következő jogszabályi előírásokra alapozta.

    1.  Az  Alkotmány  2.  § (1) bekezdése a Magyar  Köztársaságot
    független, demokratikus jogállamként határozza meg.
    Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése – az alapvető jogok körében –
    így  rendelkezik:  “A Magyar Köztársaságban  a  bíróság  előtt
    mindenki  egyenlő,  és mindenkinek joga  van  ahhoz,  hogy  az
    ellene  emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait  és
    kötelességeit  a  törvény  által  felállított   független   és
    pártatlan  bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson  bírálja
    el”.
    Az Alkotmány 58. § (1) bekezdése a következőket állapítja meg:
    “Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén
    –  törvényben  meghatározott esetek kivételével –  megillet  a
    szabad  mozgás  és a tartózkodási hely szabad megválasztásának
    joga,  beleértve  a lakóhely vagy az ország elhagyásához  való
    jogot is.”
    Az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdése  előírja:   “A   Magyar
    Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a  magánlakás
    sérthetetlenségéhez,  valamint a  magántitok  és  a  személyes
    adatok védelméhez való jog”.
    Az Alkotmány 70/D. §-a így rendelkezik:
    “(1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető
    legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
    (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság a  munkavédelem,  az
    egészségügyi     intézmények    és    az    orvosi     ellátás
    megszervezésével,   a  rendszeres  testedzés   biztosításával,
    valamint  az  épített  és a természetes  környezet  védelmével
    valósítja meg.”

    Az   Alkotmány   8.   §  (2)  bekezdése  szerint   “a   Magyar
    Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó
    szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges
    tartalmát azonban nem korlátozhatja”.

    2.  A  személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságáról   szóló   1992.   évi   LXIII.   törvény   (a
    továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontja meghatározza  a  személyes
    adat fogalmát.
    E   rendelkezés   szerint  személyes  adat  “a   meghatározott
    természetes  személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba
    hozható  adat,  az adatból levonható, az érintettre  vonatkozó
    következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
    megőrzi   e   minőségét,   amíg   kapcsolata   az   érintettel
    helyreállítható”.

    Az  Avtv.  3.  §  (1)-(2)  bekezdése a  személyes,  illetve  a
    különleges adat kezelésére vonatkozóan így rendelkezik:
    “(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
    a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
    meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
    (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha
    a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
    b)  a  2.  §  2.  a)  pontjában foglalt  adatok  esetében,  az
    nemzetközi  egyezményen alapul, vagy Alkotmányban  biztosított
    alapvető  jog  érvényesítése,  továbbá  a  nemzetbiztonság,  a
    bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
    c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.”

    E  törvény  2.  §  4.  a)  pontja  kimondja:  adatkezelés  “az
    alkalmazott   eljárástól  függetlenül   a   személyes   adatok
    gyűjtése,  felvétele  és tárolása, feldolgozása,  hasznosítása
    (ideértve  a  továbbítást  és  a nyilvánosságra  hozatalt)  és
    törlése.  Adatkezelésnek számít az adatok  megváltoztatása  és
    további felhasználásuk megakadályozása is.”

      Az Avtv. 5. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy “személyes
    adatot  kezelni csak meghatározott célból, jog  gyakorlása  és
    kötelezettség  teljesítése érdekében lehet. Az  adatkezelésnek
    minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.”

    Az  Avtv.  12. § (1) bekezdése az érintettek jogaira  és  ezek
    érvényesítésére vonatkozó szabályozást tartalmaz: “Az érintett
    kérelmére  az  adatkezelő tájékoztatást ad az  általa  kezelt,
    illetőleg  az  általa megbízott feldolgozó által  feldolgozott
    adatairól,     az    adatkezelés    céljáról,     jogalapjáról
    időtartamáról,    az    adatfeldolgozó    nevéről,     címéről
    (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről,
    továbbá  arról, hogy kik és milyen célból kapják  vagy  kapták
    meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás –
    és  ennek  alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát
    az   adatkezelést   szabályozó  jogszabály  korlátozhatja.   A
    korlátozás  időtartama  személyes adatok  esetében  öt  évnél,
    különleges  adatok  esetében pedig  húsz  évnél  rövidebb  nem
    lehet.”

    3.  Az  Stv.-nek  az  indítványban  támadott  rendelkezései  a
    következők:
    “82. § (1) A szervező a sportlétesítmény területén jól látható
    hirdetményben  közzétett  általános  szerződési  feltételekben
    köteles   meghatározni   a   sportrendezvény   megtekintésének
    feltételeit.     Az    általános    szerződési    feltételeket
    összefoglalva a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.
     (2)  Ha  a sportrendezvény elmarad, a belépőjegy ellenértékét
    három   munkanapon   belül  vissza   kell   téríteni.   Ha   a
    sportrendezvény félbeszakad, a megismételt sportrendezvényre a
    belépőjegy érvényes.
     (3)  A  szervező az általa szervezett sportrendezvény  esetén
    jogosult a sportrendezvényről eltávolított személlyel  szemben
    a  belépőjegy-eladást megtagadni, illetve megakadályozni, hogy
    a  sportrendezvényen  részt vehessen (a  továbbiakban  együtt:
    sportrendezvény  látogatásától  eltiltás).  A  sportrendezvény
    látogatásától   eltiltás  lehetőségét   az   (1)   bekezdésben
    megjelölt   általános   szerződési  feltételekben   fel   kell
    tüntetni.
     (4)  A sportrendezvény látogatásától eltiltás időtartama,  ha
    az   a  szervező  által  szervezett  minden  sportrendezvényre
    vonatkozik,    a    két    évet,   ha    csak    meghatározott
    sportlétesítményre érvényes, az öt évet nem haladhatja meg.
     (5)  A szervezőnek a sportrendezvény látogatásától eltiltásra
    vonatkozó    döntése    ellen    a    területileg    illetékes
    fogyasztóvédelmi  hatóságokhoz és a Sport  Állandó  Választott
    Bírósághoz lehet fordulni.
       (6) A sportrendezvény látogatásától eltiltható az a személy
    is, akit a 84. § (2) bekezdésének c) pontja alapján el kellett
    volna  távolítani,  de  erre azért  nem  került  sor,  mert  a
    sportrendezvény   helyszínén   való   szervezői    beavatkozás
    következtében  olyan nézői cselekmény volt  várható,  amely  a
    sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

    83.  §  (1)  A  szervező  a  sportrendezvény  lebonyolítására,
    valamint  a  helyszínen a rend fenntartására és  a  szervezési
    feltételek    biztosítására   (a    továbbiakban:    rendezés)
    szerződésben rendező szervet vagy rendezőt bízhat meg.
     (2)  Az  (1)  bekezdés szerinti megbízásnak a  rendező  szerv
    esetében   feltétele,  hogy  az  e  törvényben   meghatározott
    feltételeknek megfelelő rendezőt alkalmazzon.
     (3)  Rendező  szervnek csak a vállalkozás  keretében  végzett
    személy-    és   vagyonvédelmi,   valamint   a   magánnyomozói
    tevékenység   szabályairól,  a  Személy-,   Vagyonvédelmi   és
    Magánnyomozói  Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi  IV.  törvény
    hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezőnek
    csak büntetlen előéletű személy bízható meg.
     (4)  A rendezőnek e minőségében külsőleg azonosíthatónak kell
    lennie.
     (5)  A  rendező szerv, rendező köteles a szervező  utasításai
    szerint  eljárni. A szervező szabályzatai és  a  versenykiírás
    utasításnak minősülnek.
     (6)   A   sportrendezvényen  való   rendfenntartásra   és   a
    rendőrséggel  való  együttműködésre  a  szervező   köteles   a
    rendezőt   rendszeresen  felkészíteni.  A   felkészítéshez   a
    szervező  a  rendőrség  közreműködését a  külön  jogszabályban
    meghatározott szolgáltatásként igénybe veheti.
     (7)    Külön    jogszabály    meghatározhatja    azokat     a
    sportrendezvényeket,
     a)  amelyeken  a  rendezésre rendező szervet,  rendezőt  kell
    megbízni;
     b)  amelyek  esetében  a szervező köteles  a  sportrendezvény
    résztvevői számára felelősségbiztosítást kötni.
     (8)   A   (7)   bekezdés  b)  pontja  alapján   meghatározott
    sportrendezvények  felelősségbiztosítás nélkül  nem  tarthatók
    meg.  A felelősségbiztosítás meglétét a belépőjegyen fel  kell
    tüntetni.

    84.   §   (1)  A  néző  a  sportrendezvény  helyszínére  akkor
    léptethető be, ha
     a)   érvényes   belépőjeggyel,   bérlettel   vagy   más,    a
    sportrendezvény    helyszínére   való    belépésre    jogosító
    igazolással rendelkezik;
     b)  nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító
    hatású szer befolyása alatt;
     c)  nem  tart  magánál  szeszes italt, kábítószert,  valamint
    olyan  tárgyat,  amely a sportrendezvény megtartását,  továbbá
    mások   személyi  és  vagyonbiztonságát  veszélyezteti,   vagy
    amelynek  a  sportrendezvényre való  bevitelét  a  szervező  a
    belépőjegy  vásárlását  megelőzően  megtiltotta,  és  erről  a
    belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta;
     d)  nem tart magánál mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas
    feliratot,  zászlót  vagy egyébként jogszabály  által  tiltott
    önkényuralmi jelképet;
     e)  nem  tart  magánál olyan tárgyat vagy  eszközt,  amelynek
    birtoklása esetén őt a külön jogszabály értelmében fegyveresen
    vagy felfegyverkezve megjelentnek kell tekinteni.
     (2) A szervező köteles
     a) az (1) bekezdésben meghatározott bármelyik feltétel hiánya
    esetén,   vagy   az  e  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott
    magatartás     tanúsítása    esetén    a    résztvevőnek     a
    sportrendezvényre való belépését megakadályozni;
     b)  azt  a  résztvevőt,  aki  a sportrendezvény  megtartását,
    illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti vagy
    rasszista,  gyűlöletkeltő magatartást tanúsít, e  magatartások
    abbahagyására felszólítani;
     c) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiánya esetén,
    vagy  a b) pont szerinti felszólítás eredménytelensége esetén,
    illetve  a  87.  § (1) bekezdésében foglaltak be  nem  tartása
    esetén    a    résztvevőt   a   sportrendezvény   helyszínéről
    eltávolítani.
     (3)   A   sportrendezvényen  résztvevővel  szemben  a   külön
    jogszabályban    foglaltak   szerinti    kényszerítő    eszköz
    alkalmazására,  továbbá személy, illetve csomag átvizsgálására
    az  eljáró  rendőri  szerv  és a rendező  szerv  alkalmazottja
    jogosult.
     (4) Arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazására a külön
    jogszabályban   meghatározott  esetekben   a   rendező   szerv
    alkalmazottja is jogosult.

    85. § (1) A szervező a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága
    érdekében   köteles   a   külön  jogszabályban   meghatározott
    sportrendezvény   ideje  alatt  annak   helyszínét   kamerával
    megfigyelni.
     (2) A kamerával való megfigyelésről és rögzítésről a nézőt  a
    sportlétesítmény  területén  jól látható  hirdetményben  és  a
    belépőjegyen, bérleten is feltüntetve tájékoztatni kell.
     (3)   Szabálysértési   vagy  büntetőeljárás   lefolytatásának
    megkönnyítése céljából a szervező
     a)  a  sportrendezvény résztvevőit kamerával  vagy  más  úton
    rögzítheti és a felvételeket harminc napig tárolja;
     b)   a   nézők   egyedi  azonosítására  alkalmas   biztonsági
    beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban:  beléptető
    rendszer) alkalmazhat;
     c)  a  sportrendezvény  látogatásától  eltiltott  személyeket
    nyilvántarthatja.
     (4)  A (3) bekezdés a) pontja szerint rögzített felvételeket,
    valamint   a   (3)   bekezdés   c)   pontjában   meghatározott
    nyilvántartásból adatot – a külön jogszabályban  meghatározott
    állami szerveken kívül – az érintett személy és az azonos vagy
    hasonló  jellegű  sportrendezvényt  szervező  igényelhet.   Az
    érintett  kérelmére  történő adatközlésre a  személyes  adatok
    védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992.
    évi  LXIII.  törvény  12.  §-ának (1)  bekezdését  megfelelően
    alkalmazni kell.
     (5)  Beléptető  rendszer  alkalmazása  esetén  a  szervező  a
    belépőjegy-eladáskor  csak a néző nevére  szóló  belépőjegyet,
    illetve bérletet értékesíthet.
     (6)  Az  (5)  bekezdésben meghatározott esetben a szervező  a
    rendező   szerv  alkalmazottja  útján  a  belépőjegy,   bérlet
    birtokosának  kilétét ellenőrzi és egybeveti  a  belépőjegyen,
    bérleten  szereplő  személyi  adatokkal.  Ha  az  adatok   nem
    egyeznek, a belépést meg kell tagadni.
     (7)  A  szervező  a  (3) bekezdés c) pontjában  meghatározott
    nyilvántartásban   a   rendbontás   rövid   leírását   és    a
    sportrendezvény  látogatásától eltiltott személy,  valamint  a
    büntető-  és  szabálysértési  jogszabályok  szerinti  kitiltás
    hatálya  alatt  álló személy azonosítására alkalmas  következő
    személyi adatokat rögzíti:
     a) név,
     b) anyja neve,
     c) születési hely és idő,
     d) állandó és ideiglenes lakcím, tartózkodási hely címe,
     e) személyi igazolvány száma,
     f) személyleírás.
     (8)    A    (3)    bekezdés   c)   pontjában    meghatározott
    nyilvántartásnak  a  (7)  bekezdésben  foglaltakon   kívül   a
    sportrendezvény látogatásától eltiltás időtartamát, illetve  a
    büntető-  és  szabálysértési  jogszabályok  szerinti  kitiltás
    időtartamát is tartalmaznia kell.
     (9)  A  (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartás
    nyomtatott és elektronikus formában egyaránt létrehozható.
     (10)   A   szervező   az  (1)  bekezdés   szerint   rögzített
    felvételeket   a  (3)  bekezdés  a)  pontjában   meghatározott
    időtartam elteltével köteles megsemmisíteni”.

                                 III.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány  részben
    megalapozott.

    1. Az Alkotmánybíróság elsőként az Stv.-nek a személyes adatok
    védelmére  vonatkozó  rendelkezései [85. §  (2)-(7)  bekezdés]
    alkotmányosságát  vizsgálta. Az indítványozó a  kamerarendszer
    kötelező, általános jellegű alkalmazására, az eltiltott  nézők
    nyilvántartására   vonatkozóan  az   adatvédelem   alkotmányos
    garanciáinak hiányát sérelmezte.

    1.1.  Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése értelmében az  alapvető
    jogokra   és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat   törvény
    állapítja meg, az alapvető jog lényeges tartalmát azonban  nem
    korlátozhatja.   Az  Alkotmánybíróság  az   elvi   jelentőségű
    15/1991.  (IV. 13.) AB határozatban (a továbbiakban:  Abh.)  a
    személyes adatok védelméhez való jogot nem hagyományos védelmi
    jogként  értelmezte, hanem – annak aktív oldalát is figyelembe
    véve   –  információs  önrendelkezési  jogként.  Az  Alkotmány
    idézett  59.  §-ában biztosított személyes  adatok  védelméhez
    való  jognak  eszerint  az  a  tartalma,  hogy  mindenki  maga
    rendelkezik     személyes    adatainak     feltárásáról     és
    felhasználásáról.  Személyes adatot felvenni  és  felhasználni
    tehát  általában  csakis  az érintett  belegyezésével  szabad;
    mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni  az
    adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni
    ki,  mikor,  hol, milyen célra használja fel  az  ő  személyes
    adatát.   Kivételesen  törvény  elrendelheti  személyes   adat
    kötelező kiszolgáltatását és előírhatja a felhasználás  módját
    is.  Az  ilyen törvény korlátozza az információs önrendelkezés
    alapvető  jogát,  de  ezt  kizárólag akkor  teszi  alkotmányos
    keretek között, ha megfelel az Alkotmány 8. §-ában megkövetelt
    feltételeknek. (ABH 1991. 40, 57.)

    Valamely alapjog alkotmányosan megengedhető korlátozásánál  az
    Alkotmánybíróság  állandó  kritériuma,  hogy  a  korlátozásnak
    kényszerítő  okból és arányosan kell történnie. Az  arányosság
    követelménye  pedig magába foglalja a legkevésbé korlátozó  és
    az alkalmas eszköz használatát. [20/1990. (X.4.) AB határozat,
    ABH 1990. 69, 71.]

    Az  Stv.  bemutatott  rendelkezéseiből kitűnik,  hogy  a  néző
    kamerával történő megfigyelésére és e megfigyelés eredményének
    rögzítésére  a  személyi- és vagyonbiztonságot  veszélyeztető,
    valamint  a  rasszista, gyűlöletkeltő magatartások megelőzése,
    megakadályozása érdekében, vagyis más alapjog – így az  emberi
    élet,  méltóság és egészség – megóvása és alkotmányos  értékek
    védelme érdekében kerül sor.

    Az Avtv. 16. §-a is utal arra, hogy az érintett jogait törvény
    –   egyéb,  nevesített  okok  mellett  –  a  bűnmegelőzés,   a
    bűnüldözés érdekében, valamint az érintett vagy mások jogainak
    védelme érdekében korlátozhatja.

    Az  Alkotmánybíróság a vázoltak alapján arra a következtetésre
    jutott,  hogy  az  Stv. 85. § (2)-(3) bekezdésének  és  a  (7)
    bekezdés  f) pontjának a sportrendezvények helyszínén  az  ún.
    kamerarendszer    alkalmazására   és   az   eltiltott    nézők
    nyilvántartására  vonatkozó szabályozása  korlátozza  ugyan  a
    néző  információs  önrendelkezési jogát, de  –  tekintettel  a
    korlátozást tartalmazó rendelkezéssel védeni kívánt célokra  –
    nem   minősül   a   néző   információs   önrendelkezési   joga
    szükségtelen  és  aránytalan  korlátozásának,  s   ezért   nem
    alkotmányellenes.

    1.2.  Az  indítványozó  az  Stv.  85.  §  (4)  bekezdésének  a
    sportesemény   szervezője  (rendezője)  adatkezelését   érintő
    szabályozásában  a célhozkötöttség alkotmányos követelményének
    sérelmét is panaszolta.
    Ez  a  szabályozás  lehetővé teszi, hogy az érintettek,  külön
    jogszabályban  meghatározott  állami  szervek,   valamint   az
    azonos,  vagy hasonló sportrendezvényt szervezők  a  kamerával
    rögzített    felvételeket,   valamint   a    sportrendezvények
    látogatásáról      eltiltott     személyek     nyilvántartását
    igényelhessék.

    Az   állami   szervek  adatkezelésére  vonatkozóan   a   külön
    jogszabályok   tartalmaznak  rendelkezéseket   –   ezeket   az
    indítványozó  nem  támadta.  Az  érintett  kérelmére   történő
    adatkezelésre nézve az Avtv. 12. § idézett (1) bekezdésének az
    érintettek jogaira és az érvényesítésükre vonatkozó  sokoldalú
    garanciáit  rendeli alkalmazni az Stv. vizsgált  szabályozása.
    Az  azonos  vagy hasonló jellegű sportrendezvényt  szervezőkre
    vonatkozóan      adatkezelési     (adatvédelmi)      előírások
    alkalmazásáról  az  Stv.  85. § (4)  bekezdése  nem  tartalmaz
    rendelkezést.

    Az  Abh.-ban kifejtettek szerint az információs önrendelkezési
    jog  gyakorlásának feltétele és egyben legfontosabb garanciája
    a  célhozkötöttség.  Ennek  az  elvnek  az  érvényesülése  azt
    jelenti,  hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
    meghatározott  és jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
    minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a  bejelentett   és
    közhitelűen  rögzített célnak. Az adatfeldolgozás  célját  úgy
    kell   az   érintettel  közölni,  hogy  az   megítélhesse   az
    adatfeldolgozás hatását jogaira, és megalapozottan  dönthessen
    az adat kiadásáról; továbbá, hogy a céltól eltérő felhasználás
    esetén élhessen jogaival. Ebből a követelményből fakad  az  az
    igény,  hogy  az  adatfeldolgozás céljának megváltozásáról  is
    értesíteni kell az érintettet. Az érintett belegyezése  nélkül
    az   új   célú  feldolgozás  csak  akkor  jogszerű,   ha   azt
    meghatározott    adatra   és   feldolgozóra   nézve    törvény
    kifejezetten megengedi. A célhozkötöttségből következik,  hogy
    a  meghatározott cél nélküli, “készletre” történő,  előre  nem
    meghatározott  jövőbeni  felhasználásra  való  adatgyűjtés  és
    tárolás alkotmányellenes. (ABH 1991. 40, 41-43.)

    Az  Stv.  85. § (4) bekezdésében az adattovábbítást valamennyi
    nézőre   vonatkozóan   az   azonos,   vagy   hasonló   jellegű
    sportrendezvényt szervező számára lehetővé tevő rendelkezés  –
    a  jogalkotó  szándéka  szerint  feltehetően  –  a  rendbontás
    elkerülését   szolgáló,   az  esetleges,   jövőbeni   veszélyt
    elhárító,   megelőző   intézkedések   körébe   tartozik.    Az
    Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   kizárólag   csak   a
    tényleges  és  a  közvetlen,  s  nem  az  eshetőleges  veszély
    értelmezhető   a   célhozkötöttség   követelményét   kielégítő
    alkotmányos ismérvként. A vizsgált rendelkezés alkotmányossági
    szempontból  indokolhatatlan, mivel nemcsak a  sportrendezvény
    látogatásától már eltiltott személyekről készített  felvételek
    átadását teszi lehetővé, s az ilyen személyes adatnak minősülő
    felvételek   átadása  az  adatvédelemre  vonatkozó  garanciáik
    hiányában  az  azonos  vagy  hasonló jellegű  sportrendezvényt
    szervezők  számára  is  lehetséges. A sérelmezett  szabályozás
    ezáltal  egy  távoli, elvont veszély elhárítására  irányul  és
    ennek érdekében ír elő ún. “készletre” történő adatkezelést, s
    nem  tartalmaz kellő alkotmányos garanciákat. Mindezek alapján
    az  Alkotmánybíróság  az  Stv. 85. § (4)  bekezdésében  a  (3)
    bekezdés  a)  pontja  szerint rögzített  felvételekre  történő
    utalást   az  azonos  vagy  hasonló  jellegű  sportrendezvényt
    szervezők  tekintetében  az  információs  önrendelkezési   jog
    összetevőjének   minősülő   célhoz   kötöttség    követelménye
    aránytalan  és  szükségtelen megsértésének minősítette  és  az
    érintett   norma  első  mondatának  egészére  kiható  részbeni
    alkotmányellenesség miatt a 85. § (4) bekezdés  első  mondatát
    teljes egészében megsemmisítette.
    Az  alkotmánysértő  jogszabály-résszel együtt  megsemmisítésre
    kerültek  a  felvételeknek  a  másik  két  felhasználói  kör-,
    valamint   az  eltiltott  nézők  nyilvántartásának   mindhárom
    felhasználói  kör  általi igényelhetőségét biztosító  törvényi
    rendelkezések is, amelyeket az Alkotmánybíróság nem minősített
    az  információs önrendelkezési jog szükségtelen és  aránytalan
    korlátozásának.

    Az  Alkotmánybíróság  –  az Abtv. 40.  §-a  értelmében  -,  ha
    jogszabály  alkotmányellenességét állapítja meg, azt  teljesen
    vagy  részben  megsemmisíti. Amennyiben az  alkotmányellenessé
    nyilvánított    rendelkezés   részleges    megsemmisítése    a
    szövegösszefüggésekre,  a jogszabálynak  a  gyakorlatban  való
    alkalmazhatósága szempontjaira is figyelemmel nem  lehetséges,
    az    Alkotmánybíróság    –   gyakorlata    szerint    –    az
    alkotmányellenesség következményeit a vizsgált előírás  teljes
    egészében való megsemmisítésével vonja le. [3/1994.  (I.  21.)
    AB határozat, ABH 1994. 59, 62; 6/1997. (II. 7.) AB határozat,
    ABH  1997. 67, 71; 12/2002. (III. 20.) AB határozat, ABK 2002.
    március 126, 130.]

    Az   Stv.   85.  §  (4)  bekezdése  vizsgált  első  mondatának
    normaszerkezetére,    szövegösszefüggésére    tekintettel    a
    részleges  megsemmisítés a jogbizonytalanság  veszélye  nélkül
    nem  lett  volna lehetséges. Az Stv. 85. § (4)  bekezdés  első
    mondata  ugyanis  a  (3) bekezdés a) pontja szerint  rögzített
    felvételek,    valamint    a   c)   pontjában    meghatározott
    nyilvántartásból   az   adatok   igényelhetőségét    mindhárom
    felhasználói  kör, nevezetesen: az érintettek, a jogszabályban
    meghatározott állami szervek és az azonos vagy hasonló jellegű
    sportrendezvényt szervezők számára biztosítja.  E  jogszabályi
    előírás   mondatszerkesztési  sajátosságai  folytán,   a   (3)
    bekezdés  a) pontja szerinti felvételeknek kizárólag az  egyik
    felhasználó  kör (azonos vagy hasonló jellegű sportrendezvényt
    szervezők)      számára     biztosított     igényelhetőségének
    alkotmányellenessé   nyilvánítása  nem   tette   lehetővé   az
    alkotmányellenes  jogszabályrész (mondatrész) megsemmisítését.
    Az  Stv.  85.  §  (4) bekezdés első mondatának  megsemmisítése
    következtében   e   bekezdés  második  mondata   mint   önálló
    rendelkezés  értelmezhetetlenné  és  alkalmazhatatlanná  vált,
    ezért  a  megsemmisítés  hatálya az  Alkotmánybíróság  döntése
    következtében  erre  az  előírásra  is  kiterjedt.  Mivel   az
    Alkotmánybíróság      a      jogbiztonság      követelményének
    érvényesítésétől  a saját működése körében sem  tekinthet  el,
    ezért  került  sor nemcsak az alkotmányellenessé  nyilvánított
    normarész,   hanem   a   85.   §   (4)   bekezdésének   teljes
    megsemmisítésére.

    Az    említett   rendelkezés   megsemmisítését   követően    a
    törvényhozóra  hárul az a feladat, hogy az  alkotmányellenessé
    nem nyilvánított előírások tartalmának figyelembevételével  új
    szabályozást alkosson.

    1.3. Az indítványozó állítása szerint az Stv. 85. § (3) és (7)
    bekezdésében meghatározott nyilvántartás “totális” jellegű. Az
    Stv.  85. § (3) bekezdés c) pontjából kitűnik, hogy a szervező
    kizárólag    a    sportrendezvény   látogatásától    eltiltott
    személyeket tarthatja nyilván, s megfigyelésre is  –  az  Stv.
    85.  §  (1)  bekezdésének megfelelően  –  csak  a  Korm.r.-ben
    említett   egyes   sportrendezvények  (tehát  nem   valamennyi
    sportrendezvény) esetében van lehetőség.

    Az  Alkotmánybíróság  eljárása során megállapította,  hogy  az
    Stv.  85. § (3) bekezdése szerint a rögzített személyes adatok
    csak  a  szabálysértési  vagy  büntetőeljárás  lefolytatásának
    megkönnyítése  céljából kezelhetők. Ugyancsak  ez  a  bekezdés
    rendelkezik  –  garanciális  szempontokra  figyelemmel   –   a
    rögzített    személyes    adatok    tárolásának    leghosszabb
    időtartamáról, meghatározva, hogy azokat a szervező legfeljebb
    harminc napig tárolhatja. Az Stv. 85. § (10) bekezdése szerint
    pedig  a  szervező  a rögzített adatokat a 30  nap  elteltével
    köteles  megsemmisíteni. A 30 napos határidő tartama  alatt  a
    nyomozó  hatóságok  dönthetnek arról, hogy  a  szabálysértési,
    vagy    büntetőeljárás    alapjául    szolgáló    cselekmények
    elkövetőivel   szemben   indokolt-e  a   szükséges   eljárások
    megindítása.  Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a
    sportszervező számára adott 30 napos adatkezelési határidőt az
    adatvédelem     alkotmányossági    garanciái     érvényesülése
    szempontjából  elfogadható időtartamnak  tekintette.  Az  Stv.
    vázolt  szabályozása szerint ugyanis a sportesemény szervezője
    által megvalósított adatkezelés alkotmányosan védett célhoz, a
    közrend,  a  közbiztonság védelméhez köthető; az  érintett  az
    adatkezelésről értesül, a rögzített adatok átadása  a  nyomozó
    hatóságok  számára pedig törvényi szabályozásban  megengedett,
    ugyanakkor   az   adat  útja  az  érintett   által   ebben   a
    vonatkozásban  követhető. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság
    az  Stv.  85.  §  (3)  és (7) bekezdésének  eljárás  alá  vont
    szabályozásait  a  célhozkötöttség követelményére  tekintettel
    nem minősítette az információs önrendelkezési jog sérelmének.

    2.  Az  indítványozó a tisztességes eljáráshoz való jog  és  a
    jogbiztonság követelménye sérelme miatt támadta az Stv.-nek  a
    néző eltiltása esetén alkalmazható jogorvoslatra vonatkozó,  a
    85. § (5) bekezdésében foglalt szabályozását.

    Az  Stv.  82. § (5) bekezdése alapján a szervezőnek a nézőt  a
    sportrendezvény,  illetve  a  sportlétesítmény   látogatásától
    eltiltó döntése ellen a területileg illetékes fogyasztóvédelmi
    hatóságokhoz  és  a Sport Állandó Választott Bírósághoz  lehet
    fordulni.

    Az Stv. 82. § (4) bekezdésének bemutatott szabályozása szerint
    az  eltiltás  maximális időtartama – ha az  a  szervező  által
    szervezett valamennyi sportrendezvényre vonatkozik, 2  év;  ha
    csak meghatározott sportlétesítményre érvényes, 5 év.

    2.1.  A  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.  törvény  (a
    továbbiakban:   Fotv.)   a  fogyasztók   vagyoni   érdekeinek,
    életének,  egészségének és biztonságának védelmére irányul.  A
    Fotv.  2. § e) pontja szerint fogyasztó “az a személy,  aki  –
    gazdasági  vagy szakmai tevékenység körén kívül –  árut  vesz,
    rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást
    végzik, továbbá aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos
    tájékoztatás   vagy  ajánlat  címzettje”.  A  fogyasztóvédelem
    területi   szervei  a  területi  felügyelőségek.   E   szervek
    eljárására   –   a   Fotv.  46.  §.-ának  megfelelően   –   az
    államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957.  évi
    IV. törvény rendelkezéseit – az Fotv.-ban foglalt eltérésekkel
    –  kell alkalmazni. A Fotv. 50. § (1) bekezdésének megfelelően
    a   területi   felügyelőség   első   fokú   határozata   ellen
    fellebbezésnek   van   helye,   amelyet   a   Fogyasztóvédelmi
    Főfelügyelőség  vezetője bírál el. E §  (2)  bekezdés  második
    mondata  szerint  a  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség  vezetője
    határozatának felülvizsgálata keresettel kérhető a bíróságtól.

    2.2. Az Stv. 82. § vizsgált (5) bekezdése a sportrendezvénytől
    eltiltott   néző  részére  lehetővé  teszi  a  Sport   Állandó
    Választott  Bírósághoz való fordulást is. Az Stv.  53.  §  (1)
    bekezdése  a  következők szerint szabályozza a  Sport  Állandó
    Választott Bíróság hatáskörét:
    “(1)  A  Sport  Állandó  Választott Bíróság  az  e  törvényben
    megállapított  eltérésekkel a választott  bíráskodásról  szóló
    1994. évi LXXI. törvény rendelkezései szerint működik, a felek
    kölcsönös alávetési nyilatkozata alapján az alábbi ügyekben:
    a)   a  szakszövetségek  egymás  közötti,  illetve  a  Nemzeti
    Sportszövetséget,  a  Nemzeti  Szabadidősport  Szövetséget,  a
    Fogyatékosok  Nemzeti Sportszövetségét vagy a Magyar  Olimpiai
    Bizottságot érintő, sporttal kapcsolatos jogvitákban;
    b)  a  szakszövetségek  és tagjaik,  illetve  a  tagok  egymás
    közötti – sporttal kapcsolatos – jogvitáiban;
    c)  a szakszövetségek és a sportolók, illetve sportszakemberek
    közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban;
    d) a sportszervezetek és a sportolók, illetve sportszakemberek
    közötti,  valamint a sportszövetségek és a sportolók,  illetve
    sportszakemberek közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban.”

    Az    Stv.    idézett    szabályozásában    hivatkozott,     a
    választottbíráskodásról  szóló  1994.  évi  LXXI.  törvény  (a
    továbbiakban: Vbt.) a választottbírósági eljárásra vonatkozóan
    a következő, alapvető jelentőségű előírást tartalmazza:
    “3.  §  (1)  Bírósági peres eljárás helyett választottbírósági
    eljárásnak van helye, ha
    a)   legalább   a   felek   egyike  gazdasági   tevékenységgel
    hivatásszerűen   foglalkozó   személy,   és   a   jogvita    e
    tevékenységével kapcsolatos, továbbá
    b) a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek, és
    c)    a    választottbírósági   eljárást    választottbírósági
    szerződésben kikötötték.
    (2)  Választottbírósági eljárás az (1) bekezdés  a)  pontjában
    foglalt  feltétel  hiányában  is  kiköthető,  ha  azt  törvény
    megengedi.”

    2.3. Az Alkotmánybíróság már több határozatában értelmezte  az
    indítványozó  által hivatkozott “tisztességes eljáráshoz  való
    jog”   alkotmányos  tartalmát.  Az  Alkotmány  az   “igazságos
    tárgyalás” kifejezést használja a “tisztességes eljárás” (fair
    trial)  megjelölésére.  Az Alkotmánybíróság  elvi  jelentőségű
    döntésében,   a   6/1998.  (III.  11.)  AB  határozatában   (a
    továbbiakban:  Abh.1.) rámutatott arra,  hogy  a  tisztességes
    eljárás  követelménye  az Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt   követelményeken  túl  az  Alkotmány  57.   §   többi
    garanciájának    teljesedését   is    átfogja.    Az    Abh.1.
    megállapításai szerint “a fair trial olyan minőség, amelyet az
    eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével  lehet
    csupán   megítélni.  Ezért  egyes  részletek  hiánya  ellenére
    éppúgy,  mint az összes részletszabály betartása dacára  lehet
    az  eljárás  “méltánytalan”  vagy “igazságtalan”,  avagy  “nem
    tisztességes”. (ABH 1998. 91, 95.)
    A  bírósági  úthoz,  a  bíróság általi döntéshez  való  jognak
    ugyanis  szerves  része  az  eljárás  minősége:  ez   adja   a
    bírósághoz fordulás értelmét.

    A  1074/B/1994. AB határozat kifejezetten felhívta a figyelmet
    a  következőkre:  “Az  Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdéséből  az
    államnak  nemcsak az a kötelezettsége folyik, hogy bírói  utat
    biztosítson  a személyek polgári jogi jogvitái esetére,  hanem
    az  is,  hogy  a  bírósághoz  fordulást  valóságosan  lehetővé
    tegye”. (ABH 1996. 452, 453.) A 39/1997. (VII.1.) AB határozat
    (a   továbbiakban:  Abh.2.)  pedig  arra  a  követelményre  is
    rámutatott,  hogy  a fair eljárásnak lehetővé  kell  tennie  a
    jogszerűség  érdemi  érvényesülését,  a  hatékony   jogvédelem
    alkalmazását. (ABH 1997. 263, 272.)

    Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította: a Fotv. 43.
    §-a   a   Fogyasztóvédelmi  Főfelügyelőség   és   a   területi
    felügyelőségek feladat- és hatáskörei között említi  különösen
    –  e  § a) pontjában – a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok
    megtartásának felügyeletét, a h) pontban a fogyasztókat érintő
    általános szerződési feltételek figyelemmel kísérését,  az  i)
    pont  pedig  a fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival
    kapcsolatos  ügyek intézését. A Fotv. 43.  §  o)  pontja  arra
    utal,  hogy  a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és  a  területi
    felügyelőségek  ellátják mindazokat a  feladatokat,  amelyeket
    jogszabály feladat- és hatáskörükbe utal. Ilyen rendelkezésnek
    tekinthető az Stv. 82. § (5) bekezdése is. Az Stv.-nek  ez  az
    előírása  azonban  azáltal,  hogy  –  alternatív  módon  –   a
    fogyasztóvédelmi szervek eljárását az erre vonatkozó érdemi és
    részletes  rendelkezések hiányában írja elő, nem biztosítja  a
    hatékony  jogvédelem  alkalmazásának lehetőségét,  s  így  nem
    tekinthető  a tisztességes eljáráshoz való alapjog alkotmányos
    megvalósítására irányuló rendelkezésnek.

    2.4. Az Alkotmánybíróság az Stv. 82. § (5) bekezdésében a néző
    eltiltása  ellen,  számára a Sport Állandó Választott  Bíróság
    előtti    jogorvoslati   lehetőséget   biztosító   rendelkezés
    alkotmányosságát  is vizsgálta. A támadott szabályozás  és  az
    Alkotmánybíróságnak  az  e  tárgykörben   alkotott,   említett
    korábbi döntéseire is figyelemmel az Alkotmánybíróság  arra  a
    következtetésre  jutott,  hogy ez a  jogorvoslati  út  a  néző
    eltiltása    esetén   nem   biztosítja   a   hatékony    bírói
    felülvizsgálat  lehetőségét.  Az  Stv.  és  a   Vbt.   idézett
    rendelkezései  összevetéséből ugyanis kitűnik,  hogy  a  Sport
    Állandó   Választott  Bíróság  (mint  általában  a  választott
    bíróságok)  eljárására kizárólag a peres felek  erre  irányuló
    megegyezése,   a   választott  bíróság   hatáskörét   elismerő
    kölcsönös  alávetési  nyilatkozata alapján  kerülhet  sor.  Az
    eltiltását  panaszoló néző ügyében tehát csak  akkor  indulhat
    eljárás a Sport Állandó Választott Bíróság előtt, ha a néző és
    a szervező egyaránt elfogadja e szerv hatáskörét.

    Az  Alkotmány 57. § (1) bekezdéséből – az Abh.2. megállapítása
    szerint  –  az is következik, hogy a feleknek joguk van  arra,
    hogy az Alkotmány 45. § (1) bekezdésében nevesített bíróság az
    eljárásba vitt jogaikat és kötelezettségeiket elbírálja.  (ABH
    1997.   263,   272.)  Ez  az  alkotmányos  garancia   fokozott
    biztosítékot  teremt  az  állampolgárok  számára  az  állammal
    szemben.  A  bírósághoz fordulás alkotmányos alapjoga  azonban
    nem érvényesülhet abban az esetben, ha az eljárás kizárólag  a
    peres felek erre irányuló egyetértése esetén folytatható le. A
    nézővel  szemben  joghátrányt  alkalmazó  szerv  ugyanis  maga
    dönthet    arról,    hogy   utat   enged-e    a    jogorvoslat
    érvényesülésének.   Az   ilyen   eljárás   tehát   alkotmányos
    értelemben nem tekinthető hatékonynak: nem biztosítja  ugyanis
    feltétlenül   az   érintett  fél  számára  a   peres   eljárás
    lefolytathatóságának  lehetőségét, így a  perbe  vihető  jogok
    érvényesíthetőségét.

    Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság  úgy  ítélte  meg,
    hogy  az  Stv.  82. § (5) bekezdése – a néző  számára  igénybe
    vehető    jogorvoslati   formák   elégtelen   és   alkalmatlan
    szabályozása  miatt  –  sérti a tisztességes  eljáráshoz  való
    alapjogot,  ezért  ezt  az  előírást  e  határozat  rendelkező
    részében    foglaltaknak    megfelelően    alkotmányellenesnek
    minősítette és megsemmisítette.

    Mivel  az  Stv.  82. § (5) bekezdése támadott szabályozását  a
    vázolt    indokok    alapján    az    Alkotmánybíróság     már
    alkotmányellenessé   nyilvánította,  ezért   e   rendelkezések
    további alkotmányi előírásokba, így a jogbiztonság alkotmányos
    követelményébe  való ütközését – gyakorlatának  megfelelően  –
    már nem vizsgálta. [61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997.
    361,  364; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000. 425, 429;
    56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001. 478, 482.]

    3.  Az  indítványozó  a támadott előírások  vonatkozásában  az
    Alkotmány  58.  §  (1)  bekezdésében  védeni  rendelt   szabad
    mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához  való
    jog  sérelmére is hivatkozott. E jogokkal kapcsolatba  hozható
    az  Stv. 82. § (4), (6) bekezdése a néző eltávolítására, a 84.
    §   (2)  bekezdése  a  nézői  magatartásra  és  a  nézőnek   a
    sportrendezvény helyszínéről való eltávolítására, a 85. § (5)-
    (6) bekezdése pedig a néző beléptetésére vonatkozóan.

    Az   Emberi   Jogok   Európai  Bírósága   joggyakorlatában   a
    mozgásszabadság   és  a  tartózkodási  hely   megválasztásának
    szabadsága   a   személyes  szabadság  egyik   megnyilvánulási
    formájának tekinthető. A modern nemzetközi dokumentumok  pedig
    e   jogokat   illetően  elsősorban  a  migrációhoz  kapcsolódó
    rendelkezéseket tartalmaznak. Az Alkotmánybíróság  a  60/1993.
    (XI.  29.)  AB  határozatban értelmezte  e  jogok  alkotmányos
    tartalmát,     s    megállapította,    hogy    –     különböző
    megnyilvánulásaikban, így pl. a közlekedés szabadsága terén  –
    a helyváltoztatáshoz való jog szabadságát jelentik. (ABH 1993.
    507, 509-510.)

    Az Stv. támadott előírásai a sportrendezvények látogatására (a
    sportlétesítménybe  való  belépésre) vonatkozó  korlátozásokat
    fogalmaznak  meg az Stv.-ben megjelölt, helytelen magatartások
    megvalósítóival  szemben.  A  sportmérkőzések   megtekintésére
    szerződéses  jogviszony keretében van lehetőség. E  jogviszony
    pedig  oly  módon  jön  létre, hogy a néző  belépőjegyet  vagy
    bérletet vásárol. Az Stv. 87. § (1) bekezdése szerint “a  néző
    köteles  betartani  a szervező által meghatározott  biztonsági
    előírásokat  és  nem folytathat olyan tevékenységet,  amely  a
    sportrendezvényt  megzavarja  vagy  meghiúsítja,   illetve   a
    sportrendezvényen részt vevők testi épségét,  továbbá  vagyoni
    javait   károsítja,   vagy   veszélyezteti”.   A   nézőnek   a
    sporteseményen    tanúsított,    az    általános    szerződési
    feltételekben  foglalt  előírásokkal  ellentétes   viselkedése
    szerződésszegő  magatartásnak,  a  néző  eltiltása   pedig   a
    szerződésszegés esetére vállalt joghátránynak minősül.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint valamely,  magánjogi
    szerződéses jogviszony alapján látogatható rendezvény,  így  a
    sportesemények   megtekintésének  lehetősége   és   a   szabad
    mozgáshoz, illetve a tartózkodási hely szabad megválasztásához
    való   jog   alkotmányos   tartalma   között   azonban   nincs
    alkotmányossági   szempontból   értékelhető   összefüggés.   A
    mozgásszabadság  és a tartózkodási hely megválasztásának  joga
    ugyanis  nem  foglalja magába a különböző  sportrendezvényekre
    való   belépés  szabadságát.  Az  Alkotmánybíróság   ezért   e
    tekintetben  az érdemi vizsgálatot mellőzte, s  az  indítványt
    ebben a vonatkozásban is elutasította.

    4.  Az  indítványozó  az  Stv. több  előírását  is  támadta  a
    jogbiztonsághoz való jog és az annak összetevőjeként tekintett
    normavilágosság követelménye megsértése miatt.

    4.1.  Az  Stv.  82.  §  (4) bekezdése – az indítványozó  által
    kifogásolt módon – a futball-huliganizmus miatt két  évig  más
    sporteseménytől  is  távol  tartja a  nézőt,  a  meghatározott
    sportlétesítményre érvényes eltiltás pedig –  az  indítványozó
    szerint  –  a  sportlétesítményben  szervezett  nem  sportcélú
    eseményekre is vonatkozik. A támadott szabályozás tartalma  az
    indítványozói megfogalmazástól eltérő, illetve nem állapítható
    meg  a  jogbiztonság alkotmányos követelményét védeni  rendelő
    alkotmányi előírással [2. § (1) bekezdés] való kapcsolata.

    Az  Stv.  82.  §  (4)  bekezdése a néző eltiltására  vonatkozó
    maximális   időtartamokat  határozza  meg.  E  bekezdés   első
    fordulata  szerint ha az eltiltás “a szervező által szervezett
    valamennyi  sportrendezvényre vonatkozik”, akkor  maximum  két
    évig   tarthat.   A   szervező  tehát  az  általa   szervezett
    sporteseményen elkövetett rendbontások miatt valamennyi  saját
    szervezésű sporteseménytől eltilthatja a nézőt. A jogbiztonság
    követelményéből semmiképpen sem fakad az a következtetés, hogy
    a  futball-huliganizmus miatt eltiltott nézőt csak a  futball-
    eseményektől  lehet  eltiltani.  Ez  a  törvényi   előírás   a
    jogbiztonság alkotmányos követelményével nincs összefüggésben.
    Az   Stv.   82.  §  (4)  bekezdés  második  fordulata   –   az
    indítványozói állítástól eltérően – nem teszi lehetővé, hogy a
    sportlétesítmény    látogatásától    eltiltott     nézőt     a
    sportcsarnokban  megrendezett nem sportjellegű  eseménytől  is
    eltiltsák.  Ez  a  rendelkezés ugyanis úgy fogalmaz,  hogy  “a
    sportrendezvény látogatásától eltiltás időtartama ... ha  csak
    meghatározott  sportlétesítményre érvényes,  az  öt  évet  nem
    haladhatja   meg”.   Az   eltiltás   tehát   kifejezetten    a
    sportlétesítményben rendezett sportrendezvényre vonatkozik. Az
    Alkotmánybíróság tehát a vázoltak alapján az Stv.  82.  §  (4)
    bekezdését  nem minősítette a jogbiztonság alkotmányos  elvébe
    ütközőnek,   s   az  alkotmányellenesség  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.

    4.2.  Az  indítványozó  a jogbiztonság  és  a  normavilágosság
    követelménye  megsértésének minősítette  az  Stv.  82.  §  (6)
    bekezdésében foglaltakat, mivel szerinte e szabályozás alapján
    “rendezetlen eljárásban” tiltják ki a szurkolót.  A  támadott,
    korábban már idézett szabályozás lehetővé teszi az olyan  néző
    eltiltását  is, akivel szemben az Stv. 84. § (2)  bekezdés  c)
    pontja  lehetővé teszi az eltiltást, de – adott  helyzetben  –
    erre  azért nem került sor, mert fennállt a lehetősége  annak,
    hogy  a  szervezői  beavatkozás a sportrendezvény  biztonságát
    aránytalanul veszélyeztető cselekményt idézhetett  volna  elő.
    Az  Alkotmánybíróság már a 26/1992. (IV. 30.) AB  határozatban
    rámutatott  arra,  hogy  “a világos,  érthető  és  megfelelően
    értelmezhető    normatartalom   a    normaszöveggel    szemben
    alkotmányos követelmény”. (ABH 1992. 135, 142.)

    A   vizsgált   szabályozás   mérlegelési   jogkört   enged   a
    jogalkalmazónak   (a  szervezőnek)  annak  eldöntésére,   hogy
    valamely   rendbontás  elkövetőjét  cselekménye  elkövetésekor
    távolítsa-e  el  a  sportrendezvényről  (s  az  eltiltásra   a
    megvalósult kitiltás miatt kerüljön sor), vagy az eltávolítást
    a   biztonságot  nagyobb  mértékben  veszélyeztető  rendbontás
    elkerülése  végett mellőzze. Az eljárás alá  vont  rendelkezés
    arra  utal,  hogy  az  eltiltásra  ekkor  is  sor  kerül.   Az
    Alkotmánybíróság   szerint  a  néző  sportrendezvénytől   való
    eltiltása  tekintetében  a  két esetkör  között  nincs  érdemi
    különbség.  Az eltiltás alapja mindkét esetben az Stv.  84.  §
    (2)  bekezdés c) pontjában foglalt feltételek teljesülése.  Az
    eltiltás    mint    a    nem   megfelelő   nézői    magatartás
    jogkövetkezménye  mindkét  esetben  az  Stv.-ben   részletesen
    körülírt,   s   nem  bizonytalan  jogfogalmakon   alapul.   Az
    Alkotmánybíróság  ezért ezt a szabályozást  nem  tekintette  a
    jogbiztonság    alkotmányos   elvét   sértőnek.    Álláspontja
    kialakításakor tekintettel volt arra is, hogy az  Stv.  82.  §
    (6)  bekezdésében alkalmazandó szabályként felhívott 84. § (2)
    bekezdése,  így  annak  c)  pontja  alkotmányellenességét  sem
    állapította  meg. Az Alkotmánybíróságnak – állandó  gyakorlata
    szerint   –   nem   feladata   a  jogbiztonságot   nem   sértő
    normatartalmak  célszerűségi szempontból  történő  vizsgálata.
    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Stv. 82.  §  (6)
    bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt is elutasította.

    4.3.   Az   indítványozó  az  Stv.   84.   §   (2)   bekezdése
    vonatkozásában    a    jogbiztonság    alkotmányos     elvével
    ellentétesnek   tekintette,  hogy   ez   a   szabályozás   nem
    rendelkezik  a  külföldi  néző idegen nyelvű  tájékoztatásának
    kötelezettségéről. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése  szerint
    a  Magyar  Köztársaság a területén tartózkodó  minden  személy
    számára biztosítja az emberi jogokat bármely megkülönböztetés,
    így  a  nyelvi  különbségekre  tekintet  nélkül.  Az  eljárási
    törvények pedig garanciális rendelkezéseket állapítanak meg az
    (ügy)felek   anyanyelvhasználatára  vonatkozóan  a   hivatalos
    eljárásokban.

    Az   Alkotmánybíróság  a  jogbiztonság  alkotmányos   tartalma
    feltárásakor  alapvető  jelentőségűnek  nevezte  az   eljárási
    garanciák érvényesítését. [9/1992. (I. 30.) AB határozat,  ABH
    1992.  59, 65-66.] Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  az
    állam   a   piacgazdaság  viszonyai  között  is  ösztönözheti,
    támogathatja  a  közérdekű információk idegen nyelven  történő
    megjelenítését  is  a  szerződő felek (valamely  polgári  jogi
    jogviszony alanyai, a vásárlók, nézők) számára. Nincs  azonban
    a   jogalkotónak  az  Alkotmányból  kényszerűen  fakadó  olyan
    alkotmányos   kötelezettsége,  hogy  valamely   polgári   jogi
    jogviszony  alanyaira  nézve  az idegen  nyelvű  tájékoztatást
    előírja.
    Az    Alkotmánybíróság   szükségesnek   tartja    megjegyezni:
    amennyiben      a      néző     sportmérkőzéstől      (illetve
    sportlétesítménytől) eltiltására kerül sor, az Stv. 82. §  (5)
    bekezdése   szerinti  eljárásban  minden   érintett   személyt
    megillet az anyanyelv használatának joga.

    A vázoltakra tekintettel az Alkotmánybíróság az Stv. 84. § (2)
    bekezdését   illetően  sem  állapította  meg  a   jogbiztonság
    alkotmányos   elvének  megsértését,  s  az  indítványt   ennek
    figyelembe vételével elutasította.

    5. Az indítványozó a támadott jogszabályoknak a keletkezésükre
    visszamenő hatályú megsemmisítését kérte. Az Abtv. 42.  §  (1)
    bekezdése értelmében a határozat közzétételének napján  veszti
    hatályát  az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek  ítélt
    jogszabály,  vagy  annak rendelkezése. A  főszabálytól  eltérő
    lehetőséget biztosít az Alkotmánybíróság számára az Abtv.  43.
    §  (4)  bekezdésében  foglalt rendelkezés,  amely  szerint  az
    Alkotmánybíróság a 42. § (1) bekezdésében, valamint  a  43.  §
    (1)-(2)  bekezdésében  meghatározott  időponttól  eltérően  is
    meghatározhatja az alkotmányellenes jogszabály hatályon  kívül
    helyezését,  vagy a konkrét esetben történő alkalmazhatóságát,
    ha  ezt a jogbiztonság vagy az eljárást kezdeményező különösen
    fontos érdeke indokolja.

    Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során  nem  tárt  fel   olyan
    körülményt,  amely  a  vázoltak szerint a  rendelkező  részben
    megsemmisített  jogszabályok  esetében  az  ex   tunc   hatály
    kimondását   indokolta   volna.  Az   Alkotmánybíróság   –   e
    megállapítással összefüggésben – felhívja a figyelmet arra is,
    hogy  az  Stv.-nek a kamerával történő megfigyelésre vonatkozó
    85.  §  (1)  bekezdését e törvény 89. § (3) bekezdése  alapján
    kötelezően csak 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.  Így
    az    alkotmányellenessé   nyilvánított   jogszabályoknak    a
    keletkezésükre  visszamenő hatályú megsemmisítése  semmiképpen
    sem indokolható.

    6.  Az  Alkotmánybíróság  az e határozat  rendelkező  részében
    alkotmányellenessé nyilvánított előírásokat 2002. december 31.
    napjával  semmisítette  meg,  hogy  elegendő  időt  hagyjon  a
    jogalkotónak  a  sportrendezvény látogatásától eltiltott  néző
    számára  a  jogorvoslati  eljárást,  illetve  a  bírósági   út
    igénybevételének    lehetőségét,   valamint    a    felvételek
    továbbítását    alkotmányos   módon   biztosító    szabályozás
    megalkotására.

    7.  Az  indítványozó az Stv. 82. § (1), (2), (3) bekezdése,  a
    83.  §,  a 84. § (1), (3), (4) bekezdése és a 85. § (1),  (8)-
    (10)   bekezdése,  valamint  a  Korm.  r.  támadott  előírásai
    alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványokat
    visszavonta.   Mivel   az   Abtv.  20.   §-ában   foglaltaknak
    megfelelően  az  Alkotmánybíróság az arra jogosult  indítványa
    alapján  jár  el, ezért az említett rendelkezések tekintetében
    az eljárást megszüntette.

    Az Alkotmánybíróság e határozatának közzététele az Abtv. 41. §-
    án alapul.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
         alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A határozat rendelkező részével és indokolásának nagy részével
     egyetértek.  Álláspontom részben eltér  azonban  az  indokolás
     III.  1.  pontjában  foglaltaktól. Az  indokolás  a  személyes
     adatoknak az Alkotmány 59. §-ának (1) bekezdésében biztosított
     védelme alapján állapítja meg a sportról szóló 2000. évi CXLV.
     törvény  (a  továbbiakban:  Stv.)  85.  §-a  (4)  bekezdésében
     található rendelkezés alkotmányellenességét és semmisíti meg a
     (4)  bekezdést.  Nézetem szerint azonban a személyes  adatokon
     túlmenően   a  kamerával  rögzített  felvételek  alkotmányjogi
     megítélésével   külön  kell  foglalkozni.  Az   eltérő   alapú
     vizsgálat   a   jelen   esetben  nem  vezet   a   határozatban
     megfogalmazott   rendelkezéstől   különböző   eredményhez.   A
     fényképek   készítése  azonban  olyan  kérdéseket   vet   fel,
     amelyeknek  elbírálása nem az adatvédelemről  szóló  szabályok
     alapján kell megtörténnie. Indokaim a következők:

     1.  A  személyiséghez  fűződő jogokat az alkotmányjogon  kívül
     több  jogág  szabályai is védik. A Stv. egyes rendelkezései  a
     sportrendezvények   résztvevőinek  polgári   jogi   szabályait
     tartalmazzák. Nem a polgári jog alapján kell azonban azokat  a
     rendelkezéseket   vizsgálni,   amelyek   a    rendező    szerv
     alkalmazottját  a  résztvevővel  szemben  kényszerítő   eszköz
     alkalmazására,  továbbá személy, illetve csomag átvizsgálására
     jogosítják   fel   [Stv.   84.  §-ának   (3)   bekezdése],   a
     sportrendezvény szervezőjét a résztvevők személyi  és  vagyoni
     biztonsága     érdekében    meghatározott    sportrendezvények
     helyszínének kamerával való megfigyelésére kötelezik [Stv. 85.
     §-ának  (1)  bekezdése], a sportrendezvény szervezőinek  jogot
     adnak   arra,   hogy  –  szabálysértési  vagy   büntetőeljárás
     lefolytatásának  megkönnyítése  céljából  –   a   rendezvények
     résztvevőiről   kamerával   vagy   más   módon    felvételeket
     készítsenek   és   a   felvételeket   tárolják,   valamint   a
     rendezvények   látogatásától   eltiltott   személyek   adatait
     nyilvántartsák  [Stv. 85. §-ának (3) bekezdése],  a  készített
     felvételeket  és nyilvántartott adatokat másnak átadják  [Stv.
     85. §-ának (4) bekezdése].

     2.  A  Stv.  85.  §-ának az indítványozó  által  támadott  (4)
     bekezdése többféle tárgyról tartalmaz rendelkezést: egyrészt a
     sportrendezvények látogatásától eltiltott személyek  adatainak
     átadásáról, másrészt a sportrendezvény résztvevőiről készített
     és  tárolt felvételek átadásáról. A vitatott bekezdés  második
     mondatában arra utal, hogy egy konkrét kérdésben, az  érintett
     kérelmére  történő adatközlésre a személyes adatok  védelméről
     és  a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
     törvény   egy   meghatározott   szabályát   kell   megfelelően
     alkalmazni. Ez a szabály nem ad alapot arra, hogy  a  bekezdés
     fényképekre    vonatkozó    rendelkezése    alkotmányosságának
     elbírálása az Alkotmánynak a személyes adatok védelméről szóló
     szabálya alapján történjék.

     3.  A  Stv. többi rendelkezései nem adnak támpontot a  fénykép
     adattá  minősítésével kapcsolatban, ezért meg  kell  vizsgálni
     más, hasonló tárgyú jogszabályokat is.

     A   személyes   adatok  védelméről  és  a   közérdekű   adatok
     nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2.  §-ának  1.
     pontja  a törvény alkalmazása szempontjából személyes  adatnak
     minősíti  a  meghatározott természetes személlyel  kapcsolatba
     hozható  adatot. Ez a szabály adatot jelöl meg; a  fénykép,  a
     hangfelvétel azonban kifejezett jogszabályi előírás nélkül nem
     tartozik  az  adatok közé. Ennél a törvénynél  szélesebb  körű
     meghatározást ad az egyének védelméről a személyes adatok gépi
     feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
     Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény 2. cikke,
     amely az Egyezmény alkalmazása során személyes adatnak minősít
     bármely információt, amely egy azonosított egyénre vonatkozik.
     Az   Egyezménynek  ebből  a  rendelkezéséből  sem   következik
     azonban, hogy a fényképekre, hangfelvételekre, ujjlenyomatokra
     mindenben azonos szabályokat kell alkalmazni, mint az adatokra
     (pl. név, lakcím).

     A     vizsgált     szabályhoz    hasonló    jogszabályok     a
     személyazonosítási   adatokat   eltérően   kezelik,   mint   a
     fényképet,   a  hangfelvételt,  továbbá  a  személyek   egyéni
     sajátosságait megjelenítő egyéb sajátosságokat  (pl.  ujj-  és
     tenyérnyomatot),  és  ennek oka nemcsak  az  adatok  rögzítési
     technikájának  különbözősége. Az eltérő szabályozás  található
     meg  például a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42.
     §-ában,  a  bűnügyi  nyilvántartásról és a  hatósági  erkölcsi
     bizonyítványról   szóló   1999.  évi   LXXXV.   törvény   több
     rendelkezésében.

     4.   Az   Alkotmánybíróság  már  első  határozatai   egyikében
     kifejtette  azt  a  gyakorlatban  azóta  is  alapul   szolgáló
     álláspontot,  hogy  az  emberi  méltósághoz  való   jogot   az
     “általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának  tekinti,
     és   ez   a   jog   szolgáltatja  a   személyiség   védelmének
     alkotmányjogi  alapját  minden  olyan  esetben,  amelyben   az
     Alkotmány nem határoz meg külön nevesített jogot [8/1990. (IV.
     23.)  AB határozat, ABH 1990, 42, 44-45.]. Az Alkotmánybíróság
     egy másik – a személyazonosító igazolványról szóló szabályokat
     vizsgáló  –  határozatában az indokolás arra utaló szövegezést
     tartalmazott,   hogy   elválnak   az   azonosító   adatok   az
     azonosításnál egyébként szintén szerepet játszó –  és  így  az
     igazolványban    szereplő   –   fényképtől    és    aláírástól
     (1202/B/1996. AB határozat, ABH 2000, 658, 663.).

     A  fénykép (ehhez hasonlóan a hangfelvétel) készítése és annak
     tárolása   nem   az   Alkotmány  59.  §-a   (1)   bekezdésének
     szabályozási  körébe  tartozik;  sem  a  jóhírnévhez,  sem   a
     magánlakás  sérthetetlenségéhez,  sem  a  magántitok,  sem   a
     személyes  adatok  védelméhez való jogról  szóló  szabály  nem
     alkalmazandó  erre  elsődlegesen,  bár  lehetséges,   hogy   a
     jogsértő  fényképfelvétel és fényképtárolás ezeknek a jogoknak
     a    sérelmével   összefüggésben   áll.   Így   a    kialakult
     alkotmánybírósági gyakorlatnak megfelelően a személyiségi  jog
     általános megfogalmazásának tekintendő emberi méltósághoz való
     jogról  szóló 54. § (1) bekezdését kell az elbírálásnál alapul
     venni.

     5.  A fényképfelvételnek és hangfelvételnek a személyes adatok
     nyilvántartásba  vételétől és kezelésétől eltérő  elvi  alapon
     való   kezelése  összhangban  áll  az  Emberi  Jogok   Európai
     Bíróságának    (a    továbbiakban:   Bíróság)   gyakorlatával.
     Magyarországon  az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett,  az
     emberi  jogok  és  az alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
     Rómában,  1950. november 4-én kelt Egyezmény (a  továbbiakban:
     Egyezmény)  nem  tartalmazza  a személyiségi  jogok  általános
     védelmét.  Az Egyezmény 8. cikke a magán- és családi  élet,  a
     lakás  és levelezés tiszteletben tartásához való jogot  mondja
     ki.  A  Bíróság  ebből a részletszabályból nem  vezette  le  a
     személyiség általános védelmét, de a 8. cikk értelmezésével  a
     privátszféra védelméről szóló rendelkezésnek tekintette ezt  a
     szabályt  (ezt  fejti  ki  Wildhaber,  a  Bíróság  elnöke   az
     Egyezmény  8.  cikkéhez  fűzött kommentárban:  Internationaler
     Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention,  red.  W.
     Karl,  Köln, Berlin, Bonn, Art. 8., 46-51. old.). Az Egyezmény
     8.  cikke  megsértésének tekintették  azt,  hogy  a  rendőrség
     valakinek  a  magánéletéről adatokat őrzött, hogy  kihallgatás
     során  ujjlenyomatokat  vett  és  fényképet  készített,  de  a
     Bizottság  nem  állapította meg a 8. cikk  megsértését  akkor,
     amikor  a  fénykép  tüntetésen  résztvevő  személyről  készült
     (Friedl v. Austria, No. 15225/89, Commission’s Report  19  May
     1994,  45-51.  pont).  Bár a Bíróság gyakorlata  az  Egyezmény
     szövegéhez  igazodik  és  ezért  eltér  az  Alkotmány  alapján
     vizsgálandó szabályoktól, annyi megállapítható, hogy a Bíróság
     a   fénykép  és  a  hangfelvétel  készítését,  nyilvántartásba
     vételét  más esetektől eltérő, sajátos kérdésként kezeli  (ezt
     megerősíti  a  P.G.  and J.H v. The United Kingdom  eset,  No.
     44787/98, amelyben 2001. szeptember 25-én született ítélet, 56-
     59. pont).

     6.  A  fentiek alapján nézetem szerint a Stv. 85.  §-ának  (4)
     bekezdésében  tárgyalt különböző esetekre vonatkozó  szabályok
     megítélésénél  eltérő  alkotmányjogi szabályokat  kell  alapul
     venni:
     -   a   sportrendezvényektől  eltiltott  személyek   adatainak
     nyilvántartásáról   és   az  adatok  mások   részére   történő
     átadásáról  szóló  szabályok  alkotmányjogi  vizsgálatánál  az
     Alkotmány 59. §-ának (1) bekezdéséből kell kiindulni,
     -   a   személyekről  felvételek  készítésére,  a   felvételek
     tárolására  és  más  személyeknek  való  átadására   vonatkozó
     szabályok alkotmányjogi megítélésénél a kiinduló pontot nem  a
     személyes  adatok védelme jelenti, hanem az emberi méltóságnak
     az   Alkotmány   54.  §-ának  (1)  bekezdésében  meghatározott
     védelme.

     Budapest, 2002. július 12.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.
                                                    Dr. Erdei Árpád
                                                      alkotmánybíró
      Dr. Kiss László alkotmánybíró és
      Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

      A   határozat   rendelkező  részének  1.   és   2.   pontjával
      egyetértünk.   Ugyanakkor   úgy   ítéljük   meg,    hogy    az
      alkotmányossági vizsgálatot a sportról szóló 2000.  évi  CXLV.
      törvény  (a  továbbiakban: sporttörvény) 85. §-ának valamennyi
      olyan  rendelkezésére  ki kellett volna terjeszteni,  amely  a
      sportrendezvények helyszínének és résztvevőinek kamerával való
      megfigyeléséről  és a felvételek rögzítéséről  rendelkezik.  A
      vizsgálatot  indokolt lett volna kiterjeszteni a  végrehajtási
      szabályokra  is,  így a sportrendezvények biztonságáról  szóló
      33/2001.   (III.   5.)   Korm.   rendelet   (a   továbbiakban:
      végrehajtási  rendelet)  1.  §-ára,  5.  §  (2)  bekezdés   c)
      pontjára, továbbá a 11. § (4) bekezdés b) pontjára.

      Az  indítványozó kifejezetten csak a 85. § (2)-(6)  bekezdését
      és  a (7) bekezdés f) pontját támadta, de megfogalmazta azt az
      álláspontját   is,   hogy  a  sportrendezvények   helyszínének
      kamerával  való  megfigyelése és  a  felvételek  rögzítése,  a
      mérkőzések  alatti “totális megfigyelés” sérti az  információs
      önrendelkezési  jogot.  Erre és a 85.  §-nak  az  indítványban
      felsorolt    rendelkezéseivel   való   szoros    összefüggésre
      tekintettel  szükséges lett volna az (1) és a  (10)  bekezdés,
      valamint    a   rendeleti   szintű   végrehajtási    szabályok
      alkotmányossági vizsgálata is.

      Álláspontunk   szerint  a  megfigyelésnek  és   a   felvételek
      rögzítésének  a  sporttörvényben megjelenített koncepciója  és
      így  az  azon alapuló összes részletszabálya alkotmányellenes,
      ezért    az   alkotmányossági   vizsgálat   eredményeként    a
      határozatban meg kellett volna állapítani a sporttörvény 85. §
      (1)  és  (2) bekezdésének, (3) bekezdés a) pontjának, valamint
      (10)  bekezdésnek, továbbá a végrehajtási rendelet  5.  §  (2)
      bekezdés  c)  pontjának  és 11. § (4)  bekezdés  b)  pontjának
      alkotmányellenességét is.

       I. A vizsgált szabályozás koncepciója: az információs hatalom
                               kiterjesztése

      1. A sport jogi szabályozása – és azon belül a sporttörvény  –
      számos  alapvető alkotmányossági kérdést vet fel. Jelen ügyben
      ezek  közül  az Alkotmánybíróságnak azt kellett megvizsgálnia,
      hogy  a  törvényalkotó  milyen  célból  és  milyen  eszközöket
      biztosítva  rendelkezett a sportrendezvények  helyszínének  és
      résztvevőinek  megfigyeléséről, és  az  így  létrejött  adatok
      rögzítéséről.
      Elöljáróban  megjegyezzük,  hogy  a  sporttevékenységet  –   s
      különösen a versenysportot – részben a gazdasági, üzleti élet,
      részben  a nonprofit szféra részének tekintjük. Ezért  az  ügy
      megítélése   szempontjából   jelentőséget   tulajdonítunk   az
      Alkotmány  piacgazdaságról [9. § (1)  bekezdés],  a  gazdasági
      versenyszabadságról  [9.  §  (2) bekezdés]  és  az  egyesülési
      jogról  [63.  §  (1)  bekezdés]  szóló  rendelkezéseinek   is.
      Mindezek  alapján a versenysport szabályozásában a  magánjogé:
      az  önszabályozásé  és  a  civiljogi  állami  szabályozásé   a
      meghatározó  szerep.  Az  állam közhatalmi  beavatkozásának  e
      téren – mint a gazdasági és a nonprofit szféra terén általában
      –  alkotmányos korlátai vannak: tiszteletben kell tartania  az
      érintett  személyek alapvető jogait, és nem alkalmazhat  olyan
      eszközöket,   amelyek  eleve  és  fogalmilag  ellentétesek   a
      gazdasági    jogállamiság    legfőbb    követelményével:     a
      piacgazdasággal. [21/1994. (IV. 16.) AB határozat,  ABH  1994,
      114, 119-120.]

      2.  A sporttörvény a kamerával való megfigyelés két, látszólag
      elkülönülő esetcsoportját szabályozza.
      a)  Az  egyik  esetcsoportról először a 85.  §  (1)  bekezdése
      rendelkezik,   amely  arra  kötelezi  egyes  sportrendezvények
      szervezőit,  hogy  “a résztvevők személyi és  vagyonbiztonsága
      érdekében” kamerával figyeljék meg a rendezvény helyszínét.  A
      végrehajtási  rendelet alapján a kamerás megfigyelés  kötelező
      “a közterületen vagy nyilvános helyen megtartott” minden olyan
      sportrendezvényen,  amelyen a helyszínül szolgáló  létesítmény
      befogadóképességének ötven százalékát meghaladó mértékű  nézői
      részvétel  várható;  vagy amelyen való részvételre  a  nézőket
      nyilvánosan hívják fel, és amelyen a kibocsátott jegyek  száma
      alapján  a  nézőszám a háromezer főt eléri,  vagy  meghaladja,
      továbbá   –  ezekre  a  feltételekre  tekintet  nélkül   –   a
      labdarúgás,   kézilabda,  kosárlabda,   vízilabda,   jégkorong
      sportágakban  professzionális és nemzeti  bajnokság  keretében
      szervezett  mérkőzéseken,  az első  osztályú  mérkőzéseken,  a
      kupamérkőzéseken, a nemzeti válogatottak mérkőzésein, az autó-
      és  motorsport-rendezvényeken, valamint a nyilvános  kerékpár-
      és  futóversenyeken [1. § (2) bekezdés; 5. § (2)  bekezdés  c)
      pont; a kivételekről rendelkezik: 1. § (3) bekezdés].
      Bár  a 85. § (1) bekezdése kifejezetten nem rendelkezik arról,
      hogy a szervezőnek a megfigyelésen túl felvételeket is kellene
      készítenie a helyszínről és a résztvevőkről, mégis  erről  van
      szó,  hiszen a (10) bekezdés alapján az (1) bekezdés  szerinti
      kötelező  kamerás  megfigyelés során “rögzített  felvételeket”
      harminc  nap  elteltével meg kell semmisíteni.  A  85.  §  (2)
      bekezdés  is  a kamerával való “megfigyelésről és rögzítésről”
      szól.
      Az     említett    bekezdések    tehát    megfigyelésre     és
      felvételkészítésre    kötelezik   a    szervezőket,    és    a
      felvételkészítés céljának a résztvevők (nézők, sportolók stb.)
      személyi  és  vagyonbiztonságát jelölik  meg.  A  végrehajtási
      rendelet  alapján  a  törvény 85. §  (1)  bekezdésben  foglalt
      kötelezettség    rendkívül    széles    körben    érinti     a
      sportrendezvények szervezőit.

      b)  A  másik esetcsoport a 85. § (3) bekezdésének a) pontjában
      található.  Ez a szabály feljogosítja a szervezőt  arra,  hogy
      “szabálysértési     vagy    büntetőeljárás     lefolytatásának
      megkönnyítése   céljából”   a  sportrendezvény   résztvevőiről
      kamerával  vagy  más  módon felvételeket készítsen  (felvételt
      “rögzítsen”).  A  felvételek harminc napig tárolhatók.  A  (4)
      bekezdés szerint az így rögzített felvételeket igényelhetik  a
      jogszabályban  meghatározott állami szervek, az érintettek  és
      az azonos vagy hasonló sportrendezvények szervezői.
      A  85. § (3) bekezdése tehát – önmagában – nem kötelez, “csak”
      feljogosít a megfigyelésre és felvételek készítésére,  és  nem
      csak  a végrehajtási rendeletben meghatározott rendezvényekre,
      hanem valamennyi sportrendezvényre vonatkozik.

      Megítélésünk  szerint ez a két esetcsoport nem választható  el
      teljesen  egymástól. Látni kell, hogy a legtöbb  esetben  –  a
      végrehajtási rendelet rendkívül széles körre kiterjedő  tárgyi
      hatálya  miatt  –  a  85. § (3) bekezdés  szerinti  fakultatív
      felvételkészítés  nem  érvényesül  önmagában,  az  rendszerint
      összekapcsolódik  az  (1) bekezdésben foglalt  megfigyeléssel.
      Mindezek következtében a kötelező megfigyelés és képrögzítés a
      nyilvános  sportrendezvények  szervezőinek  nagyon  tág  körét
      érinti.  Jelentősége  van annak is,  hogy  a  két  esetcsoport
      összekapcsolódása  miatt a szervezőknek – a  különböző  állami
      szervek  döntésétől  függően – a felvételek  továbbítására  is
      széleskörű kötelezettségük van.

      3.  A  vizsgálatba  bevont jogszabályi rendelkezésekből  az  a
      következtetés   vonható  le,  hogy  az   állam   a   magánjogi
      jogalanyokat (a sportrendezvények szervezőit) rendkívül széles
      körben  arra  kötelezte, hogy figyeljék meg  a  nyilvános,  de
      magánjellegű rendezvények helyszínét és résztvevőit,  valamint
      készítsenek felvételeket, és azokat – kérésre – juttassák el a
      külön   jogszabályban  meghatározott  állami   szerveknek.   A
      végrehajtási  rendelet  szerint  nyilvános  magánterületen  és
      közterületen lebonyolított rendezvényeket is meg kell figyelni
      kamerával,   és  felvételeket  kell  készíteni.  [végrehajtási
      rendelet 1. § (1) bekezdés]. Ezáltal az állam megnövelte egyes
      magánjogi    jogalanyok   információs    hatalmát,    egyúttal
      kiterjesztette   a   sajátját  is:  olyan   helyszínekről   és
      eseményekről  juthat  garantáltan  felvételekhez,   amelyekről
      korábban   nem   vagy   csak  esetlegesen  szerezhetett   képi
      információkat.  [Vö.  a rendőrségről szóló  1994.  évi  XXXIV.
      törvény (a továbbiakban: Rtv.) 42. § (1) bekezdésével.]
      Mindezek  alapján úgy ítéljük meg, hogy alapos alkotmányossági
      vizsgálatot  igényel, hogy a megfigyelésről  és  a  felvételek
      rögzítéséről   rendelkező  szabályok   mennyiben   korlátoznak
      alapvető  jogokat, a jogkorlátozás alkotmányosan legitim  célt
      szolgál-e, és arra kényszerítő szükség van-e.

      II. A megfigyelés mint az információs hatalomgyakorlás eszköze

      A   személy-,  vagyon-  és  közbiztonsági  célból  alkalmazott
      videokamerás  megfigyelés  mára hatalmas  iparággá  fejlődött.
      Számos  demokratikus államban, például az Egyesült  Államokban
      és   az   Egyesült   Királyságban   részben   a   költségvetés
      finanszírozza   a   megfigyelő,   rögzítő   és   adategyeztető
      rendszerek további fejlesztését. A rendőrség által működtetett
      közterület-figyelő kamerák egész városrészeket  behálóznak,  a
      bevásárlóközpontok  kamerái nemcsak a vagyonvédelem,  hanem  a
      vásárlókör kiválasztásában is szerepet játszanak, a munkahelyi
      kamerák nemcsak a munkavállalók teljesítményének hatékonyságát
      kívánják  növelni,  hanem  a  munkavégzés  szabályainak   való
      állandó megfelelést is. A mindennapok során azzal a vélelemmel
      kell   élnünk,   hogy   a   zárt  láncú  kamerás   megfigyelés
      robbanásszerű  elterjedésével a társadalmi  érintkezés  szinte
      minden helyszínén megfigyel egy sokszor láthatatlan szem.

      A  kamerával történő megfigyelés a jogszabályok és más  normák
      érvényesítésének költségkímélő eszköze. Ennek  azonban  az  az
      ára,  hogy olyan emberek is megfigyelés alá kerülnek,  akik  a
      megfigyelés    legitimáló   céljával   (pl.:    személy-    és
      közbiztonság)   és  a  megfigyelt  eseménnyel,  tevékenységgel
      semmiféle  kapcsolatban  nem állnak.  Emellett  a  megszerzett
      információkból  következtetést lehet  levonni  a  megfigyeltek
      magánszférájára,  ahol  a  megfigyelőnek  –  kevés  kivételtől
      eltekintve  –  már  semmi  keresnivalója  sincs.   A   kamerás
      megfigyelés  esetleg  hatékony lehet, ám  biztosan  veszélyes,
      mert totális kontrollt jelenít meg.

      Michel  Foucault  – a Jeremy Bentham Panopticon  című  művében
      leírt  “mindent  látó” börtönmodell nyomán  -,  a  megfigyelés
      társadalmi  ellenőrzésben játszott szerepét vizsgálva  arra  a
      megállapításra jut, hogy a börtönökben szokásosan  alkalmazott
      megfigyelés más társadalmi intézményekben is megjelent: így  a
      kórházakban,  iskolákban, munkahelyeken.  Foucault  számára  a
      panoptikus  megfigyelés a hatalomgyakorlás mint ellenőrzés  új
      formáját  jelenítette  meg, amely nem  feltételezi  a  fizikai
      kényszer  alkalmazását és a fizikai jelenlétet. Ez  a  hatalom
      tehát  nem elsősorban fizikai hatalmat jelent, hanem az emberi
      tudat  feletti hatalmat: a megfigyeltség tudatán  keresztül  a
      normák   betartására   való  ösztönzést.  A   hatalomgyakorlás
      automatikus   működését   Foucault   szerint   a   megfigyelés
      folyamatos   jellege  és  annak  tudata  biztosítja.   (Michel
      Foucault:   Felügyelet  és  büntetés.  A   börtön   története.
      Gondolat, Bp., 1990.)

      A   megfigyelés  felügyeleti  –  normaszegés  esetén  azonnali
      beavatkozási, intézkedési – lehetőséget biztosít a megfigyelők
      számára,  egyúttal  arra  készteti a  megfigyelteket,  hogy  a
      megfigyelők által előírt normák szerint viselkedjenek (pl.:  a
      munkahelyi megfigyelés). Számunkra ebből az következik, hogy a
      megfigyelés  biztosította  azonnali  szankcionálás  lehetősége
      közvetetten alkalmas a többség által nem támogatott magatartás
      kizárására is.

      A  XX. század végére az ellenőrzés e formája elterjedtté  vált
      mind  a  közszférában,  mind  az üzleti  szférában.  A  szinte
      folyamatos megfigyelés átértelmezi a magánszféra határait  is.
      Követhetővé  válik,  hogyan  és kivel  töltjük  szabadidőnket;
      kivel,  mikor,  mit  beszélünk meg; milyen  újságot  olvasunk,
      illetve   milyen   egyéb  szokásaink   vannak.   A   technikai
      vívmányokkal  való  visszaélés  veszélye  nemcsak   az   állam
      oldaláról  fenyeget, a versenyszféra cselekvési  hatékonyságot
      növelő eszközként alkalmazza a kamerával történő megfigyelést.

              III. Kamerás megfigyelés a sportrendezvényeken

      1.  Az  1980-as években szinte minden európai országban komoly
      problémát  jelentett  a  stadionok  csekély  biztonsága  és  a
      futball-huliganizmus, és ezek miatt számos  tragédia  történt.
      Az   1985-ös  bradfordi  stadiontűzben  56  ember  halt   meg,
      ugyanebben  az  évben a brüsszeli Heysel-stadionban  rendezett
      Liverpool–Juventus kupadöntő előtt a liverpooli szurkolók  egy
      csoportja   megrohanta  az  olasz  szurkolókat,   akik   alatt
      menekülésük  közben  leszakadt  a  stadion  egyik  terasza.  A
      tragédiának   39  áldozata  volt.  1989-ben  a  Hillsborough-i
      stadionban  95  liverpooli szurkoló halt meg, mert  az  egyik,
      kerítéssel körbezárt szektorba sokkal több szurkolót  engedtek
      be,   mint   amennyit  az  előírások  megengedtek,  menekülési
      lehetőség pedig nem volt.

      A stadionok biztonságosabbá tételét célzó komplex intézkedések
      részeként  jelent  meg a sportrendezvények  kamerával  történő
      megfigyelése.  A  Hillsborough-i tragédiát követően  Angliában
      vizsgálat  kezdődött:  Lord  Justice  Taylor  vezette  azt   a
      bizottságot,  amely ajánlásokat fogalmazott  meg  a  stadionok
      biztonságosabbá    tételére,   és    a    futball-huliganizmus
      visszaszorítására.  A Taylor-jelentés (1990)  egyes  ajánlásai
      törvényerőre  emelkedtek. A törvényhozók kötelezővé  tették  a
      szurkolótáborok  elkülönítését,  a  szektorok  előtti   rácsok
      lebontását,   alkoholtilalmat  rendeltek  el  a  létesítmények
      területén,   előírták,   hogy  csak   ülőhelyek   lehetnek   a
      stadionokban.   A   stadionbiztonság   felügyeletét   egy,   a
      belügyminiszter által kinevezett, de független testület  végzi
      (Football Licensing Authority).

      Annak  ellenére,  hogy Angliában az első-  és  másodosztályban
      szereplő   csapatok  stadionjaiban  általában  alkalmazott   a
      kamerás megfigyelés, törvény nem kötelezi kifejezetten erre  a
      klubokat.  (Bár a Taylor-jelentés végső változata  tartalmazta
      ezt  az  ajánlást.)  1985-től részben költségvetési  forrásból
      kerültek kialakításra a stadionfigyelő kamerák. Mind Angliában
      és   Walesben,  mind  Skóciában  a  labdarúgással  kapcsolatos
      reformok  finanszírozására létrehozott Football Trust nyújtott
      költségvetési  támogatást  a zárt láncú  kamerás  megfigyelési
      rendszerek   kiépítéséhez.  A  stadionokban  végzett   kamerás
      megfigyelés    vezetett   később   a    közterületi    kamerák
      elterjedéséhez.  Ma az angol városok 90%-ában már  kiépítették
      vagy  kiépítés  alatt  állnak  a közterületi  kamerák.  (Simon
      Davies:  Closed Circuit Television and the Policing of  Public
      Morals.
      http://www.privacy.org/pi/conference/copenhagen/report.html)

      2.  A  komplex stadionbiztonsági intézkedésekkel, különösen  a
      zárt    láncú   kamerás   megfigyeléssel   kapcsolatos   angol
      tapasztalatok  közül  három körülményre  mindenképpen  érdemes
      felfigyelni:
      a)  A  stadionokban  folytatott megfigyelések  vizsgálata  azt
      bizonyítja,   hogy   a   megfigyelést   végzők    nemcsak    a
      rendbontásokkal   kapcsolatos  eseményekre  figyelnek,   hanem
      kisebb  gesztikulációkra  is, mi  több  szájról  olvasásra  is
      használják  a  berendezéseket. (Lásd: Clive  Norris  and  Gary
      Armstrong: The Maximum Surveillance Society: The Rise of Cctv.
      Berg Pub. 1999. 8.)
      b)  A  megfigyelés eredményeként a szurkolói  összecsapások  a
      stadionokon   kívül,  közterületre  kerültek.  A  2000-2001-es
      szezonban  a  labdarúgással kapcsolatos erőszakos cselekmények
      85%-a  a  stadionokon kívül történt. (Lásd a National Criminal
      Intelligence                Service                jelentését.
      http://www.ncis.co.uk/downloads/UK_Division.pdf)
      c)  A már említett, stadionok biztonságát vizsgáló bizottságot
      vezető  Lord  Justice Taylor szerint a biztonsági intézkedések
      hatékonyságát  rangsorolva  az  “ülőhelyes  rendszert”  (“all-
      seater  stadia”) említette az első helyen. [Taylor,  P.,  Lord
      Justice  (Chairman)  (1990).  Inquiry  into  the  Hillsborough
      Stadium Disaster: Final Report . London: HMSO.]

      A  komplex  stadionbiztonsági intézkedések  hatására  már  nem
      fordulnak   elő   halállal  végződő  szurkolói  összecsapások,
      stadionkatasztrófák;    a    stadionon    belüli     erőszakos
      bűncselekmények száma túlnyomó része a közterületre került át.
      Egyúttal  bizonyíthatóan visszaélésszerűen  is  alkalmazzák  a
      kamerákat.

      A    kamerázás    feltétlen   szükségességét    megkérdőjelező
      tapasztalatokkal  is  összefügg, hogy  nincs  nemzetközi  jogi
      kötelezettség   a  sportrendezvények  nézőinek,  résztvevőinek
      kamerás   megfigyelésére.  Leszögezzük,  hogy  a  határozatban
      említett    a   sporteseményeken,   különösen   a    labdarúgó
      mérkőzéseken  megnyilvánuló  nézői  erőszakról  szóló  európai
      egyezmény  nem  ró  olyan nemzetközi jogi  kötelezettséget  az
      államra, amelynek értelmében az államnak kamerás megfigyelő és
      rögzítő  rendszereket kellene elhelyeznie a  sportrendezvények
      területén. Ebből következően az egyezményből a szervezőkre sem
      hárulhat ilyen törvényi kötelezettség.

             IV. A vizsgált rendelkezések alkotmányellenessége

      1.  Egyetértünk  a  határozattal abban, hogy a  kamerarendszer
      kötelező   alkalmazása  az  információs   önrendelkezési   jog
      korlátozását  jelenti.  A  II.  pontban  leírtak  alapján  úgy
      véljük,  hogy  önmagában  a kamerával történő  megfigyelés  is
      alapjog-korlátozást eredményez, és ez fokozottan valósul  meg,
      ha  a  megfigyelés során a felvételeket rögzítik, tárolják  és
      továbbítják.  Abból,  hogy  előzetesen  tájékoztatni  kell   a
      résztvevőket  a  kamerázásról,  nem  következik,  hogy  minden
      résztvevő   önként  beleegyezik  a  megfigyelésbe,   mivel   a
      megfigyelést  törvény írja elő, és a nézők nincsenek  abban  a
      helyzetben,   hogy   egyenrangú   félként   megegyezzenek    a
      feltételekről. A határozat tehát helyesen indul ki abból, hogy
      a  volenti  non fit iniuria elv nem alkalmazható, és  alapjog-
      korlátozásnak kell tekinteni a szabályozást.
      Az  információs önrendelkezési jog tartalmát kibontó  15/1991.
      (IV.  13.) AB határozat óta az Alkotmánybíróság az információs
      önrendelkezést   közvetlenül   az   Alkotmány   59.   §    (1)
      bekezdéséből,  közvetve az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
      származtatja.  Az információs önrendelkezési  jog  ugyanis  az
      alkotmányos  védelemben  részesülő  személyiségi  jogok   közé
      tartozik,  és szoros összefüggésben áll a magánszférához  való
      joggal. [ABH 1991, 49, 51, 52.]
      Mivel  alapvető jogot korlátozó szabályról van szó,  vizsgálni
      kell  annak  célját  és  azt, hogy a  szabály  a  cél  elérése
      érdekében elkerülhetetlenül szükséges-e. A sporttörvény 85.  §
      (1)  és (10) bekezdésén alapuló alapjog-korlátozás kizárólagos
      célja  a “résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága”. Meg  kell
      állapítanunk,  hogy  a  törvény  a  résztvevők  jogait   saját
      érdekükben   korlátozza.  Ezt  azonban  nem  tekintjük   eleve
      alkotmányellenesnek, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor  az
      állam a magánjogi jogalanyok egymás közötti viszonyában kogens
      alapjog-korlátozó  szabályt  fogalmazhat  meg  valamelyik  fél
      védelmében.   Kamerás   megfigyelés   előírása   személy-   és
      vagyonbiztonsági  céllal indokolható például olyan  “veszélyes
      üzemnek” tekinthető helyeken, ahol a tevékenység veszélyessége
      vagy  a  tevékenységet  végzők nagy száma  miatt  a  balesetek
      megelőzése, illetve gyors észlelése más módon nem biztosítható
      hatékonyan.
      Megítélésünk  szerint  a  sporttörvény  85.  §  (1)  és   (10)
      bekezdésében    előírt   megfigyelés   és   képrögzítés    nem
      elengedhetetlenül   szükséges  ilyen  célok  megvalósításához.
      Először   is,   a  törvény  nem  határolja  körül   azokat   a
      sportrendezvényeket,  amelyek  olyan  rendkívüli   kockázattal
      járnak,  ami  elengedhetetlenné  tenné  a  kamerázást.   Ebből
      adódik,  hogy  a végrehajtási rendelet ésszerűtlenül,  már-már
      abszurd  módon  szélesen  határozta meg  az  e  körbe  tartozó
      rendezvényeket.  Másrészt,  a  III.  pontban  leírt   külföldi
      tapasztalatokra  hivatkozva  azt  mondhatjuk,   hogy   még   a
      legnagyobb  nézőszámot  vonzó  sportrendezvények  esetében  is
      vannak más, alapvető jogot nem vagy kevésbé korlátozó eszközök
      a személyi- és vagyonbiztonság védelmére. Megfelelő színvonalú
      sportlétesítmények   (csak   ülőhelyek   létesítése,   rivális
      szurkolótáborok   elkülönítése,  kerítések  lebontása   stb.),
      felkészült   rendezőapparátus,  a   nézők   tájékoztatása   és
      kiszolgálása,    valamint   szükség   esetén    a    rendőrség
      segítségnyújtása mellett nincs kényszerítő szükség arra,  hogy
      a   szervezők  a  sportrendezvény  helyszínét  és  résztvevőit
      folyamatosan kamerával figyeljék és a felvételeket  rögzítsék.
      Tehát  úgy ítéljük meg, hogy a sporttörvény 85. § (1) és  (10)
      bekezdésében  előírt alapjog-korlátozásnak  nincsenek  meg  az
      alkotmányos  indokai.  Ezért ezeket  a  rendelkezéseket  és  a
      végrehajtási rendelet – e szabályokból következő –  5.  §  (2)
      bekezdés  c)  pontját, valamint 11. § (4)  bekezdését  is  meg
      kellett volna semmisíteni.

      2.   Külön  vizsgálatot  igényel  a  sporttörvény  85.  §  (3)
      bekezdésének    a)   pontja,   amely   “szabálysértési    vagy
      büntetőeljárás  lefolytatásának megkönnyítése céljából”  teszi
      lehetővé  (sok esetben kötelezővé) a felvételek készítését  és
      rögzítését.
      Mindenek  előtt  azt hangsúlyozzuk, hogy szélsőséges  eseteket
      kivéve,  nem tartjuk elfogadhatónak a magánérdekek  védelmének
      közpénzen történő rendőrség általi ellátását. Így nem vitatjuk
      a    törvényhozó   azon   választását,   amely    szerint    a
      sportrendezvény  szervezőjének mint  magánjogi  jogalanynak  a
      kötelezettsége   és   felelőssége,  hogy   a   sportrendezvény
      biztosítását   magánérdekeinek  és  résztvevők   személy-   és
      vagyonbiztonsági  érdekeinek védelmét  ellássa.  Mindazonáltal
      lehetnek  olyan nyilvános területen tartott sportrendezvények,
      amelyeken   a   nézők  nagy  száma  miatt   felmerülhetnek   a
      sportrendezvény  lebonyolításával  kapcsolatos   közbiztonsági
      aggályok.

      A  jogalkotó olyan kötelezettséget ír elő a szervezőnek, amely
      szerint    legalább   tíz   munkanappal   a    sportrendezvény
      lebonyolítása  előtt  be  kell  jelentenie  a  sportrendezvény
      megtartását  az illetékes rendőrkapitányságnál,  mellékelve  a
      sportrendezvényre vonatkozó biztonsági tervet. Ha a szervező a
      rendőrségnek  a  biztonsági tervben szereplő rendezői  létszám
      növelésére  irányuló felhívását figyelmen kívül  hagyja  és  a
      sportrendezvényen   olyan   rendbontás   történik,    amelynek
      felszámolására  rendőrségi erők összevonása,  átcsoportosítása
      válik   szükségessé,   a   szervező  köteles   megtéríteni   a
      rendőrségnek  az  intézkedéssel  összefüggésben  felmerült   –
      igazolt  –  költségeit. (Végrehajtási rendelet, 6-7.  §-ok)  A
      sportrendezvény biztosítására a szervező széles körben köteles
      igénybe  venni  rendezőt. A szervező dönthet  arról  is,  hogy
      rendezvénybiztosítás  ellátására  szóló   szerződést   köt   a
      rendőrséggel. Végső soron tehát a szervező felel  azért,  hogy
      jól  méri-e  fel  a sportrendezvénnyel kapcsolatos  biztonsági
      kockázatokat.

      Ezzel együtt a törvényhozó fakultatív, de sok esetben – a  85.
      § (1) és (3) bekezdés a) pontja miatti átfedés következtében –
      kötelező módon rendeli el büntető- és szabálysértési eljárások
      lefolytatásának céljából a sportrendezvény helyszínén  történő
      kamerás  felvételt, amelyet a szervező harminc  napig  köteles
      tárolni,   és   adott   esetben  állami   szerveknek   köteles
      kiszolgáltatni.  Ennek  csak  az  lehet  az  oka,  hogy  –   a
      törvényhozó  szerint – a kötelező kamerás felvétel alkalmazása
      körébe   tartozó   sportrendezvények   teljes   ideje    alatt
      közbiztonsággal kapcsolatos absztrakt veszély van.  Tehát  nem
      arról  van szó, hogy akkor készülnek felvételek mások személy-
      és    vagyonbiztonsága   vagy   a   szervező   magánérdekeinek
      biztosítása   érdekében,  amikor  ezek  az   érdekek   konkrét
      veszélynek  vannak  kitéve, hanem ilyen veszélyhelyzet  hiánya
      esetén is a sportrendezvény teljes időtartama alatt.

      A    sportrendezvény   teljes   időtartama   alatt    kötelező
      felvételkészítés     nem    szolgál     más     célt,     mint
      bizonyítékgyűjtést,      amelyek      szabálysértési      vagy
      büntetőeljárások  során felhasználhatók. A  szabálysértési  és
      büntetőeljárások során a bizonyítékok összegyűjtése a  nyomozó
      hatóság    feladata.   E   feladatának   ellátása   során    a
      nyomozóhatóság  közhatalmat  gyakorol,  amelynek   ellátásához
      szükségképpen   kapcsolódnak  alapvetően   a   jogállamiságból
      [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] következő, valamint az Alkotmány
      hatáskör-  és feladatmegállapító szabályai által meghatározott
      garanciális rendelkezések. Az Alkotmány 40/A. § (2)  bekezdése
      szerint  a  rendőrség alapvető feladata a  közbiztonság  és  a
      belső  rend  védelme.  Az Rtv. 1. §  (2)  bekezdés  a)  és  b)
      pontjaiban  meghatározott  hatásköri  szabályt  a  42.  §  (1)
      bekezdésének első és harmadik mondata konkretizálja. Az Rtv. e
      szabályából is csak rendőrség, mint közhatalmat gyakorló szerv
      konkrét  esetben  történő  intézkedési  feladatához  köti   az
      intézkedés    szempontjából   fontos   körülményről    történő
      felvételkészítést.   Ezzel   szemben    a    sporttörvény    a
      közbiztonsági    szempontból   nem    kiemelkedő    fontosságú
      sportrendezvények  teljes időtartama  alatt,  konkrét  veszély
      hiányában is kötelezi a szervezőt, mint magánjogi jogalanyt  a
      főszabály  szerint  csak  közhatalmat gyakorló  szervek  által
      ellátható tevékenység végzésére (bizonyítékgyűjtésre) anélkül,
      hogy megfelelő garanciákat rendelne ehhez a tevékenységhez.

      Alkotmányossági szempontból kiemelkedő jelentősége van  annak,
      hogy  a törvényalkotó a magánjogi jogviszony egyik alanyát  (a
      szervezőt)  az  Alkotmány  alapján a  rendőrség  feladatkörébe
      tartozó  olyan tevékenység végzésére kötelezte, amely a  másik
      szerződő  fél  (a  nézők)  információs önrendelkezési  jogának
      sérelmével jár. Így a magánjogi jogviszony egyik alanya Janus-
      arcúvá  válik:  egyszerre  kötelezett  magánjogi  szolgáltatás
      nyújtására   és   rendőri-közhatalmi  feladat  ellátására.   A
      törvényhozó  a  sajátosan  közhatalmi  feladathoz  (az  állami
      büntető   igény   érvényesítéséhez)  kapcsolódó  tevékenységet
      “privatizálta” úgy, hogy a magánérdekű megfigyelés  kötelezővé
      tételével  megteremtette  a  lehetőségét  a  bűnüldözési  célú
      adatszerzésre magánterületen. Ugyanakkor nem látjuk  semmiféle
      bizonyítékát   annak,   hogy  általában  a   sportrendezvények
      résztvevői    rendkívüli    mértékben    veszélyeztetnék     a
      közbiztonságot.  Ebből  következik,  hogy  nincs   kényszerítő
      szükség  a  szabálysértési és büntetőeljárások lefolytatásának
      megkönnyítését célzó sporttörvényi szabályozásra.

      Összességében úgy ítéljük meg, hogy a sporttörvény 85.  §  (3)
      bekezdésének a) pontja egyrészt sérti az Alkotmány 59.  §  (1)
      bekezdésében   garantált  információs  önrendelkezési   jogot.
      Másrészt  összeegyeztethetetlen  az  Alkotmány  40/A.  §   (2)
      bekezdésében  foglalt – és az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésében
      foglalt  jogállamiságból is következő –  feladat-meghatározási
      szabállyal,  mivel  jelen  esetben nincs  kényszerítő  szükség
      magánszervezetek  felhasználására az állam  büntető  igényének
      érvényesítéséhez.
      Mindezekre  figyelemmel  az  Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
      volna  semmisítenie a sporttörvény 85. § (3)  bekezdésének  a)
      pontját is.

      Budapest, 2002. július 12.

            Dr. Kukorelli István                Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                         alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Constitutional review of certain provisions of the Sports Act on the grounds that they violated the right to the protection of personal data
       Number of the Decision:
       .
       35/2002. (VII. 19.)
       Date of the decision:
       .
       07/12/2002
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2002-2-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0035_2002.pdfen_0035_2002.pdf