Hungarian
Ügyszám:
.
970/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 970/B/1994. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/739
.
A döntés kelte: Budapest, 02/20/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A Magyar Köztársaság Nevében!

       Az    Alkotmánybíróság     jogszabályi    rendelkezések
  alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
  indítvány alapján meghozta a következő

                          határozatot

       Az  Alkotmánybíróság  a  Tábori  Lelkészi  Szolgálatról
  szóló 61/1994.  (IV. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,
  7. §-a,  8. §  (1) és  (3) bekezdése,  9. §  (1)  bekezdése,
  11. §-a  és 12.  §-a alkotmányellenességének megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

        Az  indítványozó   beadványában   a   Tábori   Lelkészi
   Szolgálatról szóló  61/1994. (IV.  20.)  Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban: R.)  2. §  (2) bekezdése,  7. §-a, 8. § (1) és
   (3) bekezdése,  9. §  (1) bekezdése,  11.  §-a  és  12.  §-a
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
   kérte az alábbi indokok alapján.

        1. Az  indítványozó szerint  az R.  2. §  (2) bekezdése
   sérti   az    Alkotmány   70/A.    §-át,   mert    hátrányos
   megkülönböztetést tesz  a bejegyzett egyházak és felekezetek
   között  a  Tábori  Lelkészi  Szolgálathoz  (a  továbbiakban:
   Szolgálat)  tartozás   és  ezáltal  az  egyházi  tevékenység
   gyakorlása tekintetében.

        Álláspontja  szerint   már  az   R.  preambuluma  is  a
   "történelmi"-nek  megjelölt   egyház   fogalmával   egyfajta
   diszkriminációt  "sugall",   a  2.  §  (2)  bekezdése  pedig
   egyértelműen megvalósítja  azzal, hogy  taxatíve  felsorolja
   azokat a  kivételezett egyházakat,  amelyek  lelkészeiből  a
   Szolgálat létesül.  A támadott  rendelkezés kizárja az egyéb
   bejegyzett egyházakat  és felekezeteket  a Szolgálatban való
   részvételből és  ezáltal annak  lehetőségétől is megfosztja,
   hogy a  négy egyházéval  azonos feltételekkel  - intézményes
   keretek között  - fejthessék  ki egyházi  tevékenységüket  a
   hivő katonák körében.

        2. Az  indítványozó az  R.-nek a Szolgálat szervezetére
   és  a   tábori  lelkészre  vonatkozó  kifogásolt  előírásait
   - 7.  §-át, 8. § (1) és (3) bekezdését, 9. § (1) bekezdését,
   11. §-át  és 12.  §-át -  azért tartja  alkotmányellenesnek,
   mert  sértik   az  Alkotmánynak   az  egyház   és  az  állam
   elválasztásának  elvét  és  tényét  megállapító  60.  §  (3)
   bekezdését.

   Az indítványozó szerint e kifogásolt rendelkezések alapján a
   Szolgálat olyan  szervezet, amely  teljes mértékben beépül a
   hadsereg, mint  állami szervezet  hierarchikus  rendjébe.  A
   Szolgálat a  Honvédelmi  Minisztérium  közvetlen  irányítása
   alatt áll,  szervezeti és működési szabályzatát a honvédelmi
   miniszter  hagyja   jóvá.  A   Szolgálat  tagjai,  a  tábori
   lelkészek pedig  - akik  egyidejűleg valamely  egyház tagjai
   is -  szolgálati viszonyban  állnak  a  hadsereggel,  tiszti
   és tábornoki  rendfokozatot  viselnek  az  azokra  vonatkozó
   összes   jogi   következményekkel,   ideértve   a   fegyelmi
   következményeket  is.   Hivatkozott   az   indítványozó   az
   Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) AB határozatára is, amely
   többek között  kimondja, hogy  "Az  elválasztás  elvéből  az
   következik, hogy az állam sem az egyházakkal, sem valamelyik
   egyházzal   nem    kapcsolódhat   össze   intézményesen...".
   Álláspontja szerint  a szervezeti összefonódás tipikusan két
   egymásból következő  formában valósul  meg: amikor  valamely
   szervezet  tagjai  egyidejűleg    másik  szervezet  tagjaivá
   válnak, vagy  a másik  szervezetben munka-,  szolgálati stb.
   viszonyba lépnek, továbbá amikor az egyik szervezet működési
   szabályait másik  szervezet alkotja  meg  vagy  hagyja  jóvá
   irányítási jogkörben.  Az R.  kifogásolt előírásai  szerinte
   egyértelműen ilyen összefonódást eredményeznek.

                               II.

        Az  Alkotmánybíróság   a  rendelkező   részben  foglalt
   döntését az alábbiak figyelembevételével alkotta meg.

        1. Az Alkotmány 60. §-a szerint:
        "(1) A  Magyar Köztáraságban  mindenkinek  joga  van  a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

        (2) Ez  a  jog  magában  foglalja  a  vallás  vagy  más
   lelkiismereti   meggyőződés   szabad   megválasztását   vagy
   elfogadását,  és   azt  a   szabadságot,  hogy  vallását  és
   meggyőződését mindenki  vallásos cselekmények,  szertartások
   végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal
   együttesen  nyilvánosan  vagy  magánkörben  kinyilváníthassa
   vagy   kinyilvánítását    mellőzze,    gyakorolhassa    vagy
   taníthassa.

        (3) A  Magyar  Köztársaságban  az  egyház  az  államtól
   elválasztva működik.

        (4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény
   elfogadásához   a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges".

        Az Alkotmány  70/A. §  (1) bekezdése  megállapítja:  "A
   Magyar Köztársaság  biztosítja a területén tartózkodó minden
   személy számára  az emberi, illetve az állampolgári jogokat,
   bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv,
   vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
   származás, vagyoni,  születési vagy  egyéb helyzet  szerinti
   különbségtétel nélkül".

        Az  Országgyűlés  az  Alkotmány  60.  §  (4)  bekezdése
   alapján alkotta  meg a  lelkiismereti és vallásszabadságról,
   valamint  az   egyházakról  szóló  1990.  évi  IV.  törvényt
   (a továbbiakban: Lvt.).

        Az   Lvt.    4.   §-a    előírja:   "Lelkiismereti   és
   vallásszabadság gyakorlásában senkit sem szabad akadályozni,
   a  jog   gyakorlása  azonban   -  ha   törvény  másként  nem
   rendelkezik -  nem mentesít  az  állampolgári  kötelezettség
   teljesítése alól".

        Az Lvt.  módosításáról  rendelkező  1993.  évi  LXXIII.
   törvény 1.  §-ával megállapított  7. §-a szerint: "A katonai
   szolgálatot  teljesítő   vallását  -   a  katonai  szervezet
   működési   rendjével    és   a    honvédelmi   kötelezettség
   teljesítésével összhangban - szabadon gyakorolhatja".

        Az Lvt. 15. §-a a következő előírásokat tartalmazza:
        "(1) A  Magyar Köztársaságban  az  egyház  az  államtól
   elválasztva működik. [Alkotmány 60. § (3) bekezdés.]

        (2) Az egyház belső törvényeinek, szabályainak érvényre
   juttatására állami kényszer nem alkalmazható.

        (3)  Az  egyházakat  azonos  jogok  illetik  és  azonos
   kötelezettségek terhelik".

        Az Lvt.  16. §  (1) bekezdése  szerint:  "Az  állam  az
   egyházak  irányítására,  felügyeletére  szervet  nem  hozhat
   létre".

        A   honvédelemről   szóló   1993.   évi   CX.   törvény
   (a továbbiakban:  Htv.) 56.  § (2)  bekezdés c)  pontja  úgy
   rendelkezik,  hogy   a  katona   -  szolgálati  jogállásától
   függően  -   a  katonák   jogállásáról  szóló     törvényben
   meghatározott    korlátok     között    gyakorolhatja:    "a
   lelkiismereti és vallásszabadság jogát".

        A  Htv.  261.  §  (2)  bekezdése  alapján:  "A  törvény
   56.  §-ának  (2)  bekezdése  a  katonák  jogállásáról  szóló
   törvénnyel egyidejűleg lép hatályba".

        2. Az  Alkotmánybíróság az  indítvány alapján  elsőként
   azt vizsgálta,  hogy az  R.  támadott  2.  §  (2)  bekezdése
   tartalmaz-e      alkotmányosan       tiltott       hátrányos
   megkülönböztetést.

        Az R. 2. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
        (1) "Az  1. §-ban  foglaltak  elősegítése  érdekében  a
   Magyar  Honvédségnél   -   a   Határőrségre   is   kiterjedő
   feladatkörrel -  Tábori Lelkészi  Szolgálat (a továbbiakban:
   Szolgálat) létesül.

        (2) A Szolgálat négy egyház: a katolikus, a református,
   az evangélikus és a zsidó lelkészeiből áll.

        (3)   A    tábori   lelkészek   munkájukat   ökumenikus
   szellemben, a  felekezeti önállóság  tiszteletben tartásával
   végzik."

        Az R. kifogásolt 2.§ (2) bekezdésével összefüggésben az
   indítvány   szerint   a   hátrányos   megkülönböztetés   két
   vonatkozásban állhat  fenn: egyrészt  a  Szolgálatot  alkotó
   négy egyház  és az egyéb bejegyzett egyházak, másrészt pedig
   a négy  egyházhoz  és  az  egyéb  egyházakhoz  tartozó  hívő
   katonák  között.   Ezért  az   Alkotmánybíróság  az  R.  eme
   rendelkezésével kapcsolatban  a  diszkrimináció  fennállását
   mindkét vonatkozásban vizsgálta. Az Alkotmánybíróság állandó
   gyakorlata szerint  az Alkotmány  70/A. §  (1)  bekezdésében
   megfogalmazott diszkrimináció  tilalma a jogi személyekre is
   vonatkozik.

        Az    Alkotmánybíróság     már    több    határozatában
   kifejtette  álláspontját  a  diszkrimináció  vonatkozásában.
   A 9/1990.  (IV. 25.)  AB határozatában megállapította, hogy:
   "a diszkrimináció  tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még
   a  végső   soron  nagyobb   társadalmi  egyenlőséget   célzó
   megkülönböztetés is  tilos. A  megkülönböztetés tilalma arra
   vonatkozik, hogy  a jognak  mindenkit  egyenlőként  (egyenlő
   méltóságú  személyként)   kell  kezelnie,   azaz  az  emberi
   méltóság alapjogán  nem eshet csorba, azonos tisztelettel és
   körültekintéssel,  az   egyéni  szempontok   azonos  mértékű
   figyelembevételével kell  a jogosultságok  és a kedvezmények
   elosztásának szempontjait meghatározni". Rámutatott arra is,
   hogy  "az   azonos  személyi   méltóság  jogából  esetenként
   következhet olyan  jog  is,  hogy  a  javakat  és  esélyeket
   mindenki számára  (mennyiségileg is) egyenlően osszák el. De
   ha valamely  - az  Alkotmányba nem  ütköző - társadalmi cél,
   vagy valamely  alkotmányos jog  csakis  úgy  érvényesíthető,
   hogy e  szűkebb értelemben  vett egyenlőség  nem valósítható
   meg,  akkor  az  ilyen  pozitív  diszkriminációt  nem  lehet
   alkotmányellenesnek  minősíteni"  (ABH  1990.  46,  49.).  A
   16/1991. (IV.  20.) AB  határozatában megállapította azt is,
   hogy "ha  jogszabály nem eleve jogosultakat különböztet meg,
   a megkülönböztetés  korlátja a  pozitív diszkrimináció  elvi
   határa:  az   egyenlő  méltóságú  személyként  való  kezelés
   feltétlen betartása,  illetve az Alkotmányban megfogalmazott
   alapjogok meg  nem sértése.  Ezen belül  csak az követelhető
   meg, hogy  a nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka legyen, azaz
   ne minősüljön önkényesnek" (ABH 1991. 54, 59.).

        Az R.  preambuluma szerint   a Kormány a Szolgálatot az
   Alkotmány  60.   §-ában,  az   Lvt.-ben  és   a   történelmi
   egyházakkal és  vallásfelekezetekkel kötött  megállapodásban
   foglaltak végrehajtására alkotta meg, illetve hozta létre.

        Az Alkotmány 60. § (2) bekezdéséből az következik, hogy
   az egyéni  és a  közösségi vallásszabadság  gyakorlása nincs
   kötve semmilyen szervezeti formához, mindenkit megillet arra
   való  tekintet   nélkül,  hogy   a  vallásgyakorlás  jogilag
   szabályozott  szervezeti   keretek   között   vagy   anélkül
   történik-e, illetve, hogy milyen szervezeti formában valósul
   meg.

        Az Alkotmány  60. §-a és az Lvt. alapján az államnak az
   a kötelezettsége,  hogy  a  katonai  szolgálatot  teljesítők
   körében -  a katonai  szervezet  és  a  szolgálat  speciális
   jellegére  figyelemmel   -  a   vallás  szabad   gyakorlását
   megkülönböztetés nélkül biztosítsa. A szabad vallásgyakorlás
   biztosítására  e   területen  az   állam  számos   megoldást
   választhat,  amelynek  egyik  formája  az  R.-ben  foglaltak
   szerinti Szolgálat létesítése.

        Az  Alkotmány   és  az  Lvt.  alapján  az  R.  szerinti
   Szolgálat   létesítésére    az   államnak   nem   áll   fenn
   kötelezettsége és  arra  az  egyházaknak  és  a  szolgálatot
   teljesítő katonáknak  sincs alanyi  jogosultsága. Ez azonban
   nem jelenti  azt, hogy  az állam  nem alkothat  e tárgykörre
   vonatkozó, a vallás gyakorlását elősegítő szabályozást.

        Az   R.    kifogásolt   rendelkezésében   meghatározott
   Szolgálat  az   R.   preambulumában   jelzett   "történelmi"
   egyházakkal és  vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokon
   alapul. Az  R. szerint  a Szolgálat  az érintett egyházak és
   egyházi   személyek   egyetértésével   és   közreműködésével
   létesült  és   működik.  Ilyen   megállapodás  hiányában   a
   Szolgálat R.-nek  megfelelő létrehozása sértené az Alkotmány
   60. §  (3) bekezdésében  deklarált, az  egyház és  az  állam
   elválasztásának elvét.

        Az Alkotmánybíróság  az állam és a négy egyház között a
   vizsgált tárgykörben  létrejött  megállapodások  áttekintése
   alapján megállapította,  hogy az R.-ben foglalt, a Szolgálat
   létesítésére,   jogállására    és    működésére    vonatkozó
   szabályozás a  megállapodásokban foglaltakkal - csekély, nem
   lényeges eltérések mellett - megegyezik.

        Az Alkotmánybíróság  megkeresése alapján  a  honvédelmi
   miniszter tájékoztató  levelében  a  Szolgálat  R.  szerinti
   létesítésének indokaként  - többek  között -  a következőkre
   hivatkozott. Az  R.  előkészítésének  időszakában  a  magyar
   honvédségnél reprezentatív  mintán alapuló önkéntes felmérés
   készült a  vallásgyakorlás kérdéséről  és ennek  keretében a
   vallásfelekezethez  tartozás   alakulását  is  felmérték.  A
   felmérés eredményeként  a Szolgálathoz  tartozó négy  egyház
   hívei  fordultak  elő  értékelhető  százalékos  arányban.  A
   hadsereg tagjai  között katolikus:  62 %;  református: 15 %;
   evangélikus:  3   %;  és   zsidó:  1   %.  Az  összes  egyéb
   bejegyzett   felekezethez    tartozónak    vallotta    magát
   0,2 %.  Mintegy 20  % vagy  nem válaszolt, vagy nem vallotta
   magát  felekezethez   tartozónak.  Az  egyéb  54  bejegyzett
   vallásfelekezet  többségének   gyakran  egyetlen  tagja  sem
   teljesít katonai szolgálatot egy adott időszakban.

        A "történelmi"  egyházak  csoportjának  megjelölése  az
   egyházak létrejöttének valóságos hazai történetiségére utaló
   kifejezés. Ezért  e megjelölés  önmagában nem valósít meg az
   Alkotmányban tiltott  diszkriminációt. Az Alkotmánybíróság a
   4/1993. (II. 12.) határozatában megállapította: "Az állam és
   az   egyház    elválasztásának   módja,    következetessége,
   szigorúsága minden  ország  sajátos  történelmi  körülményei
   szerint alakul. Az Alkotmány 60. § (3) bekezdése mai értelme
   nem választható el sem az egyházaknak a magyar történelemben
   betöltött szerepétől  (beleértve a szekularizáció lefolyását
   is), sem  jelenkori  tényleges  működésüktől,  sem  a  folyó
   társadalmi átalakulástól.  .. Az  egyházak egyenlőkként való
   kezelése szintén  nem zárja  ki az  egyes egyházak tényleges
   társadalmi szerepének figyelembevételét" (ABH 1993, 53.).

        A   8/1993.    (II.   27.)    AB    határozatában    az
   Alkotmánybíróság   rámutatott    arra    is,    hogy    "Nem
   alkotmányossági kérdés,  hogy  a  hosszú  történelmi  múltra
   visszatekintő, nagy létszámú egyházak ismertsége, szervezeti
   struktúrája és  az állammal való, sok területen begyakorlott
   együttműködése megkönnyíti tagjai számára a vallásgyakorlást
   ott,   ahol   ehhez   más   (gyakran   állami)   intézmények
   közreműködésére  van  szükség,  mint  például  egészségügyi,
   vagy    akár    büntetésvégrehajtási    intézményekben.    A
   vallásszabadsághoz   való   jog   érvényesítésében   meglévő
   gyakorlati különbségek  azonban alkotmányos  határok  között
   maradnak   mindaddig,    amíg   nem    diszkriminatív   jogi
   szabályozásból erednek, illetve amíg nem vezetnek arra, hogy
   bárki vallásgyakorlását megakadályozzák" (ABH 1993, 100.).

        Az   R.   sérelmezett   előírása   nem   az   Alkotmány
   70/A.  §   (1)  bekezdésében   megjelölt   vallás,   illetve
   vallásszabadság alapjoga  szempontjából tartalmaz  hátrányos
   megkülönböztetést, hanem az említett megállapodásoknak és az
   egyházak tényleges  szerepének megfelelően  állapítja meg  a
   Szolgálat  egyházak   szerinti  összetételét.  Természetesen
   nincs alkotmányos  akadálya annak, hogy az állam és valamely
   más egyház  hasonló megállapodása  alapján a Szolgálat az R.
   módosításával kiegészüljön és bővüljön.

        Az Alkotmány 60. §-ában meghatározott vallásszabadságot
   és   annak   szabad   gyakorlását,   továbbá   az   egyházak
   egyenjogúságát az  sértené, ha  az R.  bármelyik  bejegyzett
   egyházat és  vallásfelekezetet vagy  az azokhoz tartozó hívő
   katonákat  korlátozná  a  szabad  lelkipásztori  tevékenység
   illetőleg a  vallás gyakorlása  kifejtésében.  Az  R.  ilyen
   korlátozást nem  tartalmaz. Az indítványozó sem állítja azt,
   hogy az R.-el létesített Szolgálat az Alkotmány 60. § (1) és
   (2) bekezdését sértené.

        Ezt támasztja  alá az  R.  alábbiakban  idézett  1.  és
   3. §-a is.

        Az R.  1.  §-a  megállapítja:  "A  katonai  szervezeten
   belüli csoportos  és egyéni  vallásgyakorlás, valamint lelki
   gondozás biztosítása  érdekében  minden  bejegyzett  vallási
   közösség, vallásfelekezet,  egyház (a  továbbiakban  együtt:
   egyház) -  a katonák igényei alapján - vallási tevékenységet
   folytathat".

        Az   R.   3.   §-a   előírja:   "A   Magyar   Honvédség
   (a továbbiakban:  MH) és a Határőrség (a továbbiakban: Hőr.)
   parancsnokai,  valamint   a   Szolgálat   tagjai   kötelesek
   elősegíteni, hogy a 2. § (2) bekezdésében fel nem sorolt, de
   bejegyzett  egyházak   vallásgyakorlási  és   lelkigondozási
   jogosultsága a katonák igényei szerint érvényesüljön".

        A   fentiek    szerint   tehát    az   R.-ben   foglalt
   különbségtételnek ésszerű  indoka van  és a megkülönböztetés
   nem   önkényes.   Mindezek   alapján   az   Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy  az R. 2. § (2) bekezdése nem tartalmaz
   az egyházak  és a   katonák  között  az  indítványozó  által
   vélelmezett alkotmányellenes megkülönböztetést, ezért az nem
   sérti az Alkotmány  70/A. §  (1) bekezdését.

        3. Az  Alkotmánybíróság által elvégzett vizsgálat másik
   problémaköre  az   indítvány  alapján   a  Szolgálat   és  a
   Honvédelmi Minisztérium,  illetőleg a  honvédelmi  miniszter
   közötti  kapcsolat   jellegében  és   a   tábori   lelkészek
   jogállásában  jelölhető   meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  azt
   kellett ugyanis  elbírálnia,  hogy  az  R.-nek  a  Szolgálat
   szervezetére és  a  tábori  lelkészre  vonatkozó  kifogásolt
   szabályai sértik-e  az egyház  és az  állam  elválasztásának
   alkotmányos elvét.

        Az Alkotmánynak  az egyház  és az állam elválasztásának
   elvét    és    tényét    kinyilvánító    rendelkezését    az
   Alkotmánybíróság   a   4/1993.   (II.   12.)   határozatában
   részletesen elemezte és értékelte.

        Az Alkotmánybíróság e határozatában megállapította: "Az
   államnak vallási  és lelkiismereti meggyőződésre tartozó más
   kérdésekben semlegesnek  kell lennie.  A  vallásszabadsághoz
   való jogból az államnak az a kötelessége következik, hogy az
   egyéni   meggyőződés   szabad   kialakításának   lehetőségét
   biztosítsa. Az  egyház elválasztása  az államtól nem jelenti
   azt, hogy  a vallás  és az  egyház sajátosságait az államnak
   figyelmen kívül  kell hagynia". Rámutatott arra is, hogy "Az
   elválasztás elvéből  az következik,  hogy az  állam  sem  az
   egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze
   intézményesen; hogy  az állam  nem azonosítja magát egyetlen
   egyház tanításával sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik
   be az  egyházak belső  ügyeibe, és  különösen nem  foglalhat
   állást hitbéli igazságok kérdésében" (ABH 1993. 48, 52.).

        Az R.-nek  a Szolgálat szervezetére, illetve helyzetére
   vonatkozó  kifogásolt   7.  §-a   a  következő   előírásokat
   tartalmazza:

        "(1)   A   Szolgálat   a   Honvédelmi   Minisztériumnak
   közvetlenül alárendelten  működő egységes  szervezet,  amely
   három  -   a  katolikus,   a   protestáns   (református   és
   evangélikus)  és   a  zsidó  -  egymással  azonos  jogállású
   szolgálati ágra tagozódik.

        (2) A  Szolgálat  legfőbb  szerve  a  katolikus  egyház
   részéről a  katonai ordináriátus  (püspökség), a  protestáns
   egyházaknál a tábori püspökség, illetve a zsidó felekezetnél
   a tábori rabbinátus.

        (3) A  katonai kerületekben  tábori esperesek,  a  nagy
   létszámú  helyőrségekben  helyőrségi  lelkészek,  a  katonai
   főiskolákon hivatásos tábori lelkészek működnek.

        (4) A Szolgálat állományába tartozó hivatásos lelkészek
   számát úgy kell megállapítani, hogy békében a fegyveres erők
   minden ezer katonájára egy tábori lelkész jusson.

        (5)  Háborúban  minden  dandárhoz  és  minden  ezredhez
   hivatásos vagy  tartalékos tisztként  legalább egy  lelkészt
   kell biztosítani.

        (6) A  Szolgálat az  egyházi elöljárók egyetértésével a
   honvédelmi  miniszter   által  jóváhagyott   szervezeti   és
   működési szabályzat alapján végzi tevékenységét."

        A  már  említett  megállapodások  szerint  a  Szolgálat
   legfőbb szerveit - nevezetesen a katolikus egyház részéről a
   katonai ordináriátust,  a protestáns  egyházaknál  a  tábori
   püspökséget és  a zsidó  felekezetnél a tábori rabbinátust -
   az érintett  egyházak illetőleg  felekezetek létesítették és
   egyházi  vonatkozásban   azok  irányítása  alatt  állnak.  A
   szolgálati ágak  vezetői és a tábori lelkészek  kinevezése a
   megállapodásban foglaltak szerint történik.

        A   Szolgálat   mint   különálló   egységes   szervezet
   hierarchikusan  nem   kapcsolódik  a   Magyar  Honvédség  és
   Határőrség szervezetéhez.

        Az  R.   5.   §-a   félreérthetetlen   egyértelműséggel
   állapítja meg  a Szolgálat tagjai által gyakorlandó lelkészi
   tevékenység helyzetét  és önállóságát. E rendelkezés szerint
   a Szolgálat tagjának lelkészi tevékenysége kizárólag egyházi
   irányítás, felügyelet  alatt áll.  A Magyar  Honvédség és  a
   Határőrség parancsnokai  a hitéleti  tevékenységre vonatkozó
   döntést nem  hozhatnak,   a működésre  vonatkozó intézkedést
   -  a  szolgálati  renddel  történő  összhang  biztosításának
   kivételével - nem tehetnek.

        A Szolgálat  különállását támasztja  alá az  is, hogy a
   lelkészek más  katonáknak nem  szolgálati  elöljárói,  ezért
   számukra sem parancsot, sem utasítást nem adhatnak.

        Azt a  körülményt, hogy  a Szolgálat  intézményesen nem
   integrálódik  a   Honvédségbe,  illetőleg   a  Határőrségbe,
   megfelelően igazolja az R. 9. §-ának (2) bekezdése is, amely
   szerint a  tábori lelkész és a katonai szervezet parancsnoka
   a katonai  szervezet és  a Szolgálat feladatainak zavartalan
   megvalósítása érdekében  együttműködik. Ez  az együttműködés
   mellérendeltséget fejez  ki és  kizárja a  katonai  alá-  és
   fölérendeltséget.

        Az R.  7. §-ának  (6) bekezdése alapján a szervezeti és
   működési szabályzatot  a  honvédelmi  miniszter  az  egyházi
   elöljárók egyetértésével  hagyja jóvá, amely ugyancsak eltér
   az indítványozó  által vélelmezett  szervezeti  irányítástól
   illetve összefonódástól.

        A  fentiek   alapján  tehát  az  egyházak  a  Szolgálat
   létesítése által  nem avatkozhatnak  be a  fegyveres erőknek
   mint állami  szervezetnek a  tevékenységébe, nem zavarhatják
   annak működését,  a fegyveres  erők pedig  nem avatkozhatnak
   hitéleti kérdésekbe és a vallási tevékenységbe.

        Az R.-nek  a tábori lelkészre vonatkozó és indítványozó
   által kifogásolt rendelkezései a következők:

        "8. § (1) A Szolgálat állományába tartoznak a hivatásos
   tábori  lelkészek   és  a   tartalékos  tiszti   szolgálatot
   teljesítő tábori lelkészek.

        (3) Tábori  lelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik
   egyházi (felekezeti) elöljárója ajánlásával, és - a kisegítő
   tábori lelkész  kivételével - megfelel a katonákra vonatkozó
   jogszabályokban előírt  életkori, egészségügyi alkalmassági,
   végzettségi és egyéb követelményeknek."

        "9.  §   (1)  A  tábori  lelkész  köteles  betartani  a
   rendfokozatára, a  beosztására, valamint a katonai szervezet
   működési rendjére  vonatkozó  szabályokat.  Ezek  megsértése
   esetén a  katonákra vonatozó  hatályos jogszabályok  szerint
   felelősségre vonható."

        "11.  §   A  Szolgálat   hivatásos  állományú  tagja  a
   fegyveres erők  rendfokozatai  állományviszony-csoportjainak
   megfelelően az  MH és  - igény  szerint -  a Hőr. tisztje és
   tábornoka."

        "12. §  A tartalékos  tiszti rendfokozattal  rendelkező
   lelkész  szolgálatra,  továbbképzésre,  illetve  gyakorlatra
   hívható be."

        Az R.  fenti kifogásolt rendelkezéseiből sem következik
   a Szolgálat  szervezetszerű integrálódása  a fegyveres  erők
   állományába.

        A honvédelmi  miniszter hivatalos tájékoztatása szerint
   ahhoz, hogy a Szolgálat tagjai lelkipásztori tevékenységüket
   katonai környezetben  - különösen a hadrakelt fegyveres erők
   kötelékében -  el tudják  végezni, rendelkezniük  kell olyan
   katonai  ismeretekkel,  amelyek  csak  a  fegyveres  erőknél
   szerezhetőek meg. A Szolgálat tagjai közül egyébként csekély
   számú  hivatásos   lelkész  (27   fő)  visel  rendfokozatot,
   többségük (mintegy 45-50 fő) úgynevezett kisegítő lelkész.

        A  hivatásos  főállású  lelkészek  kettős,  nevezetesen
   egyházi és katonai szolgálati viszonyban állnak. Az említett
   megállapodások szerint  a  hivatásos  lelkészek  a  lelkészi
   szolgálatukat az  egyházi  törvények  és  előírások  szerint
   végzik, s  mint hivatásos  tisztekre  a  katonai  szolgálati
   viszonyuk   alapján    a   hivatásos    katonákra   irányadó
   jogszabályok  vonatkoznak.  Az  említett  kettős  szolgálati
   viszonyhoz igazodik  a  fegyelmi  jogkör  gyakorlása  is:  a
   katonai szolgálati  viszonnyal kapcsolatos  fegyelmi eljárás
   tekintetében  a  katonai  felettes  intézkedik  a  Szolgálat
   egyházi vezetőinek  egyidejű értesítésével,  a lelkész ellen
   indított  egyházi  fegyelmi  vizsgálatot  pedig  az  egyházi
   elöljáró  folytatja   le  az   illetékes  katonai   elöljáró
   tájékoztatása mellett.

        4. A  Szolgálat és  a fegyveres erők közötti szervezeti
   viszonyra  vonatkozó  fenti  megállapításokkal,  valamint  a
   tábori  lelkészek   vázolt  kettős  fegyelmi  felelősségének
   sajátosságaival  szorosan   összefügg,  de  az  indítványban
   megfogalmazott kifogásra  is tekintettel  külön  értékelésre
   szorul a  Szolgálat és  a  Honvédelmi  Minisztérium  közötti
   viszonynak  az   R.  7.  §  (1)  bekezdésében  megállapított
   jellege. Tisztázandó,  hogy az  R.  7.  §  (1)  bekezdésében
   megfogalmazott  "alárendeltség"   valóságos  alárendeltséget
   testesít-e meg,  illetve hogy  alkotmányellenes-e a támadott
   megállapítás.

        Az R.  különböző rendelkezéseinek  összefüggő, együttes
   alkotmányossági vizsgálatából  kitűnik,  hogy  a  Honvédelmi
   Minisztérium  és  a  Szolgálat  közötti  viszony  összetevői
   között  nem   található  meg  sem  a  Szolgálat  működésének
   tartalmát befolyásoló,  illetve meghatározó  elvi  irányítás
   jogosultsága, sem  a  szervezeti  alárendeltség  jellegzetes
   összetevője, az  eseti közvetlen  utasítási jog.  Mindez azt
   jelenti, hogy  az  R.  7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  "a
   Honvédelmi Minisztériumnak  közvetlenül alárendelten működő"
   szövegrész nem  fejezi ki  a Honvédelmi  Minisztérium  és  a
   Szolgálat közötti  viszony valóságos  tartalmát és jellegét.
   E megállapítást  támasztja alá  az  R.  14.  §-a  is,  amely
   szerint:  "A   Szolgálat   felállításának   és   működésének
   költségeit a Honvédelmi Minisztérium - a Hőr. vonatkozásában
   a Belügyminisztérium - az igénybevétel arányában viseli".

        A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy az  R. 7.  §-a, 8.  § (1)  és (3)  bekezdése, 9.  § (1)
   bekezdése, 11.  és 12. §-a nem sértik az Alkotmány 60. § (3)
   bekezdését,  ezért   az  indítványt   e  vonatkozásokban  is
   elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke


                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                    Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                   Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

       Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    970/B/1994
    Date of the decision:
    .
    02/20/1995
    .
    .