Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03691/2012
Első irat érkezett: 12/11/2012
.
Az ügy tárgya: az 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §-ával, valamint a 2012. évi CXLIV. törvény 8. §-ával összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 40/A. §-a, valamint az azt megállapító, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (Módtv.) 8. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
A támadott jogszabályi rendelkezés alapján a Módtv. hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó, az Szjtv. szerinti adófizetési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget az Szjtv.-nek a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni.
Az indítványozók előadják, hogy az Szjtv. 40/A. §-a alapján 2012. október 10-ével elvesztették játékterem, illetve pénznyerő-automata üzemeltetési jogosultságukat, így nem tudnak jövedelemszerző tevékenységet végezni. Kifejtik, hogy az előbbiektől függetlenül – az Szjtv. 40/A. § (2) bekezdése alapján – adófizetési kötelezettségük fennmaradt, ezért a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésében biztosított arányos közteherviselés elvét. Álláspontjuk szerint az Szjtv. 40/A §-a és a 33. §-a között nagymértékű diszkrepancia alakult ki, emellett a rendelkezések által foganatosított, törvényes ok nélküli elvonás sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jogot is. A rendelkezés azért is sérti a tulajdonhoz való jogot, mert az adó megfizetését csak saját vagyonuk terhére tudják teljesíteni..
.
Támadott jogi aktus:
  a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §
  a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény 8. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXX. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
A döntés száma: 3079/2013. (III. 27.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1582
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: jogorvoslat kimerítése
.
A döntés kelte: Budapest, 03/18/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.03.18 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott be a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére.

  [2] 1. Az indítványozó pénznyerő automatákat üzemeltető két korlátolt felelősségű társaság, melyeknek az ügyvezetője ugyanaz a személy. Az alkotmányjogi panaszában elsődlegesen az Szjtv. 40/A. § (2) bekezdésének, a kiegészítő indítványban szoros összefüggésre hivatkozással az Szjtv. 40/A. § (1) bekezdésének a megsemmisítését is kérte. Előadta, hogy miután az Szjtv. 2012. október 10-én hatályba lépett módosítása nyomán a játékkaszinókon kívül megszűnt a pénznyerő automaták üzemeltetésének a lehetősége, a két társaság ennek megfelelően megszüntette ezt a gazdasági tevékenységét. (A társaságok alapító okiratainak erre vonatkozó módosítására 2013. január 24-én került sor.) Ennek ellenére – állítása szerint – az adóhatóság továbbra is, azaz 2012. október 10-ét követően is inkasszóval levonta a tételes játékadót. Ennek alátámasztására az indítványozó csatolta néhány banki bizonylat másolatát. Az indítványozó szerint erre az adóhatóságot a támadott 40/A. § (2) bekezdése jogosítja fel, minthogy az – értelmezése szerint – előírta “a tényleges jövedelemszerző tevékenységet nem folytató társaságoktól a közös szükségletek fedezésére elvonások végrehajtását, adófizetési kötelezettség teljesítését”.
  [3] Az indítványozó további vélekedése szerint a pénzösszegek kötelező átutalásával jogsérelem érte, és minthogy – állítása szerint – az inkasszóval szemben nincs jogorvoslati lehetőség, ezért az Abtv. 26. § (2) bekezdésére hivatkozással nyújtotta be az alkotmányjogi panaszát.

  [4] 2. Az indítvány indokolása szerint az Szjtv. 40/A. § (2) bekezdése sérti az Alaptörvény XXX. cikkének a közteherviselési kötelezettségre vonatkozó (1) bekezdését, mert a pénznyerő automaták üzemeltetésének megszüntetésével nincs helye olyan előírásnak, amely továbbra is fenntartja az érintett gazdasági tevékenységhez fűződő közteherviselési kötelezettséget, amelyet az Szjtv. 33/A. §-a ír elő. Ezzel kapcsolatban az indítványozó azt is állítja, hogy az Szjtv. 33/A. §-a és 40/A. § (2) bekezdése között olyan diszkrepancia alakult ki, amely önmagában véve alaptörvény-ellenessé teszi a támadott rendelkezést.
  [5] Érvelése szerint a kötelező átutalások miatt sérül a tulajdonhoz való joga is [Alaptörvény XIII. cikkének (1) bekezdése], minthogy a teljesítésükre csak a saját vagyona terhére kerülhetett sor, márpedig – hivatkozva a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatra – a tulajdonjog korlátozásának követnie kell a szükségesség alkotmányos mércéjét, amely a támadott szabály esetében nem állapítható meg.
  [6] Az Szjtv. 40/A. § (1) bekezdésének megsemmisítését a (2) bekezdéssel való szoros összefüggésre hivatkozással kezdeményezte.
  [7] Mindennek alapján az indítványozó kérte az Szjtv. támadott rendelkezéseinek a megsemmisítését.
  [8] 3. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról kell döntenie. Ezért az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta, hogy az indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasz előterjesztésére vonatkozó, törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.
  [9] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerint alkotmányjogi panasszal az fordulhat az Alkotmánybírósághoz, akinek alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül jogsérelme következett be, és jogorvoslati jogát kimerítette, vagy az számára nem biztosított.
  [10] Eszerint jelen esetben annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a vitatott jogszabály közvetlenül az indítványozóra nézve fennálló egyedi, konkrét jogviszonyokat érint, amelyek összefüggésben állnak azzal, hogy az indítványozót ezen jogszabály alkalmazása során – az általa állított – jogsérelem érte. Az Szjtv.-nek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) által beiktatott 40/A. § (2) bekezdése kifejezetten arról rendelkezik, hogy a Módtv. hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó, az Szjtv. szerinti adófizetési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget az Szjtv.-nek a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni. Az indítványozó fizetési számlájáról csatolt pénzforgalmi szolgáltatói (banki) igazolások másolatain valóban szerepelnek adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) fizetési számlájára való pénzösszeg-átutalásokról, és néhány másolaton még az is fel van tüntetve, hogy az átutalás hatósági átutalási megbízás alapján történt, de a megbízás jogcíme egyik esetben sem állapítható meg. Továbbá az indítványozó azt állítja, hogy a fizetési számlájának a hatósági átutalási megbízásra történő pénzösszegekkel való megterhelése ellen nincs jogorvoslati lehetőség. Az indítványozó nem igazolta azt, hogy a – szerinte – jogosulatlan adóbeszedést követően egyeztetést kezdeményezett volna a NAV-val, amely – ha nem orvosolta volna a problémáját – megnyitotta volna a jogorvoslati utat. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítványozó nem merítette ki a jogorvoslati lehetőséget, amely feltétele az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján történő alkotmányjogi panasz benyújtásának.
  [11] A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 26. § (2) bekezdésében szabályozott befogadási feltételeknek, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés e)pontja alapján visszautasította.
    Dr. Holló András s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kovács Péter s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    12/11/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3079/2013. (III. 27.)
    Date of the decision:
    .
    03/18/2013
    .
    .