English
Hungarian
Ügyszám:
.
378/A/2004
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 17/2004. (V. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/291
.
A döntés kelte: Budapest, 05/24/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
   benyújtott indítványa alapján meghozta a következő

                            határozatot:

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a mezőgazdasági termékek
   kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről
   szóló,  az Országgyűlés 2004. április 5-i ülésnapján elfogadott
   törvény   2.   §-ának  (2)  bekezdése,  3.  §-a   és   5.   §-a
   alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    1. A köztársasági elnök – az Alkotmány 26. §-ának (4) bekezdése
    alapján  –  nem írta alá a mezőgazdasági termékek  kereskedelmi
    többletkészletezésével  kapcsolatos intézkedésekről  szóló,  az
    Országgyűlés  2004. április 5-i ülésnapján elfogadott  törvényt
    (a  továbbiakban:  Mtkt.), hanem az Alkotmánybírósághoz  küldte
    meg    azt    véleményezésre.   A   köztársasági    elnök    az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontjára,  21.  §-a  (1)
    bekezdésének b) pontjára és 35. §-ára hivatkozva indítványozta,
    hogy  az Alkotmánybíróság alkotmányossági szempontból vizsgálja
    meg  az  Mtkt.-t, mert az indítványban kifejtettek  szerint  az
    Mtkt.   2.   §-ának   (2)  bekezdése,  3.   §-a   és   5.   §-a
    alkotmányellenes.

    2. Az indítvány az Mtkt.-nak – az Európai Unió Bizottsága egyes
    rendeleteinek végrehajtására kiadott jogszabálynak –  különböző
    rendelkezéseivel  szemben fogalmaz meg alkotmányos  aggályokat.
    Az    indítvány   hangsúlyozza,   hogy   a   kifogások    olyan
    rendelkezésekre vonatkoznak, amelyeknek tartalmát nem határozza
    meg  a  közösségi  jog,  hanem amelyek az  Országgyűlés  önálló
    jogalkotói  feladatkörében születtek;  az  Alkotmány  2/A.  §-a
    tehát erre a kérdéskörre nem vonatkozik.

    a/  Az  indítvány  szerint  sérti az Alkotmány  2.  §-ának  (1)
    bekezdését  az  Mtkt. azzal, hogy a 7. § (1) bekezdése  szerint
    ugyan  a  törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba,
    de  a  2.  §  (2)  bekezdése szerint a 2004.  május  1.  napján
    tulajdonban  lévő árumennyiségről kell felmérést és  kimutatást
    készíteni,  és a meghatározott szempontok alapján megállapított
    többletkészlet  esetén  a  3. § szerint  ki  kell  fizetni  egy
    meghatározott   összeget,  amely  –  az  Mtkt.   3.   §-a   (3)
    bekezdésének  szabályára tekintettel –  egyszeri  termék-  vagy
    vagyonadónak minősül. A törvényt az Országgyűlés 2004.  április
    5-i  ülésén  fogadta  el,  a szöveget  az  Országgyűlés  elnöke
    április 7-én küldte el a köztársasági elnöknek aláírásra, így a
    hatálybalépés  időpontja  – az Mtkt. 7.  §-ának  (1)  bekezdése
    szerint  –  legkorábban 2004. májusának  második  felére  esett
    volna.  Ez pedig azt jelenti, hogy a meghatározott cselekmények
    elvégzése  és  ezekkel összefüggésben az adó  jellegű  fizetési
    kötelezettség   keletkezése  az  Mtkt.  hatálybalépése   előtti
    időpontra  esik.  Az  Mtkt.-nak  ez  a  szabályozási  módja   a
    jogbiztonság elvével ellentétes.

    b/  A jogbiztonság elvét sérti az indítvány szerint az Mtkt. 5.
    §-ának  (3) bekezdése is azzal, hogy a 2004. január  1-je  után
    kötött  szerződéseknél vélelmezi a készletek felhalmozására,  a
    visszatérítés többszöri igénybevételére irányuló szándékot, bár
    a   készletek  felhalmozását  magyar  jogszabály   az   Mtkt.-t
    megelőzően  nem  tiltotta, a Bizottság  rendeletei  pedig  csak
    akkor  lesznek  kötelezők, ha azokat az Európai Unió  Hivatalos
    Lapja a Csatlakozási Szerződés hatályba lépését és kihirdetését
    követően magyar nyelven közzéteszi.

    c/  Az  indítvány  kifejti, hogy az  Alkotmány  8.  §-ának  (2)
    bekezdését  sérti  az  Mtkt.  2.  §-a  (2)  bekezdésének  az  a
    rendelkezése,  amely  szerint végrehajtási  rendelet  határozza
    meg,   milyen   piaci   szereplőket  terhel   készletfelmérési,
    bevallási, fizetési kötelezettség, a 3. § (2) bekezdése szerint
    pedig  a  végrehajtási rendelet a fizetési  kötelezettség  alól
    kivételeket  határozhat meg. A fizetési  kötelezettség  ugyanis
    vagy  az Alkotmány 70/I. §-án alapul, vagy az Alkotmány 13.  §-
    ában garantált tulajdonhoz való jogot érint; mindkét esetben  a
    fizetési  kötelezettséget  törvényben  kell  szabályozni.   Nem
    adható  tehát  felhatalmazás rendeletben történő  szabályozásra
    figyelembe  véve azt is, hogy a „végrehajtási rendelet  majdani
    tartalmát illetően sem az Mtkt., sem a Bizottság rendeletei nem
    adnak kellő iránymutatást.”
                                   
                                  II.
                                   
    1. Az Alkotmánybíróság a vizsgálat elvégzése során az Alkotmány
    következő rendelkezéseit vette alapul:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
    jogot.”
    „70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi  személy  és  jogi
    személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
    vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”

    2.   Az  Mtkt.  indítvány  által  kifogásolt  rendelkezései   a
    következők:
    „2.  §  (2)  Az e törvény végrehajtását szabályozó rendelet  (a
    továbbiakban:  végrehajtási  rendelet)  által  –   az   Európai
    Bizottság 230/2004/EK rendeletében közzétett kockázat  elemzési
    szempontok  figyelembevételével – meghatározott piaci  szereplő
    köteles az 5. §-ban foglaltakat is figyelembe véve felmérni  és
    ugyanezen    rendeletben    meghatározott    formanyomtatványon
    rögzíteni a 2004. május 1. napján tulajdonában lévő készleteit.
    A készlet értékbeni nyilvántartás alapján is meghatározható.”
    „3.   §   (1)   Amennyiben  a  2.  §  (2)  bekezdése   szerinti
    készletfelmérés  alapján a piaci szereplő –  a  2002-2003.  évi
    készletekből   számított  napi  átlagot   alapul   véve   –   a
    végrehajtási      rendeletben     meghatározott      szempontok
    figyelembevételével   megállapítja,   hogy    többletkészlettel
    rendelkezik,  arról a 2004. május 1. napi állapotnak  megfelelő
    kimutatást készít.
    (2)   A  többletkészlettel  rendelkező  piaci  szereplőt  –   a
    végrehajtási rendeletben meghatározott esetek kivételével  –  a
    többletkészlet után egyszeri befizetési kötelezettség  terheli.
    A  befizetés  összegének  kiszámítási módját,  mértékét  az  EK
    rendeletek határozzák meg.
    (3)    A    piaci    szereplő   a   megállapított    befizetési
    kötelezettségéről   –   (4)  bekezdésben   meghatározott   eset
    kivételével  –  2004.  július  20.  napjáig  az  erre  a  célra
    rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújt  be  az  Adó-  és
    Pénzügyi  Ellenőrzési  Hivatalhoz (a  továbbiakban:  APEH),  és
    ezzel  egyidejűleg  befizetési kötelezettségét  az  APEH  által
    megjelölt, hivatalos lapjában közzétett számlára teljesíti.
    (4)   A  60/2004/EK  rendelet  hatálya  alá  tartozó  termékkör
    esetében  az e rendelet alapján számított készlet  után  a  (3)
    bekezdésben    meghatározottaktól    eltérően    a     bevallás
    benyújtásának  és  a  befizetési  kötelezettség  teljesítésének
    határideje 2005. július 20. napja.
    (5)  A  befizetési kötelezettségből származó bevétel a központi
    költségvetést illeti.”
    „5.  § (1) A befizetési kötelezettség alapjául szolgáló készlet
    csökkentésére  irányuló,  2004. január  1-jét  követően  kötött
    szerződés  vagy  egyoldalú jognyilatkozat alapján  értékesített
    árumennyiség  a  2004.  május  1-jei  készletbe   az   eladónál
    beszámítandó.
    (2)  Az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alapjául
    szolgáló készletet csökkentő szerződésnek minősül különösen:
        a)  a vételi joggal megkötött adásvételi szerződés,
        b)   az  előzőleg  eladott vagy korábban saját  tulajdonban
              lévő készlet visszavásárlására irányuló szerződés,
        c)   a  szerződés  megkötése előtt ilyen  irányú  tényleges
              gazdasági   tevékenységet  nem  folytató   féllel   a
              készletfelmérésről szóló Tájékoztató közlemény Magyar
              Közlönyben történő megjelenése napját követően kötött
              szerződés, valamint
         d)   az  olyan  gazdálkodó szervezettel kötött  szerződés,
              amelynek  az  eladó  tagja, vagy  abban  a  gazdasági
              társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 289. §-a
              szerinti   jelentős   befolyás   mértékét   meghaladó
              részesedéssel (részvénnyel) rendelkezik.
    (3)  A  (2)  bekezdés  szerinti esetekben  az  (1)  bekezdésben
    meghatározott   célt   vélelmezni   kell.   A   vélelem   ellen
    bizonyításnak van helye.”
    „7.  §  (1)  E  törvény  a kihirdetését követő  45.  napon  lép
    hatályba.
    (2)  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a  kockázatelemzés
    szempontjairól,   a  készletfelmérés  eljárási   rendjéről   és
    számítási    módjáról,   valamint   az   ellenőrzés   részletes
    szabályairól rendeletet alkosson.”

                                 III.

    Az  Alkotmánybíróság  az  Mtkt.  alkotmányossági  vizsgálatának
    előkérdéseként  megvizsgálta  az  Mtkt.  és  az  Európai   Unió
    jogszabályainak kapcsolatát.

    1.  A  Magyar  Köztársaságnak az Európai  Unióhoz  –  több  más
    állammal  együtt  –  történő csatlakozásáról  szóló  szerződést
    kihirdető  2004.  évi  XXX. törvény (a  továbbiakban:  Tv.)  I.
    mellékleteként közzétett Csatlakozási Szerződés 2. cikkének (2)
    bekezdése  szerint a szerződés 2004. május 1-jén lép  hatályba,
    feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő okiratot
    letétbe  helyezik. A 2. cikk (3) bekezdése szerint  azonban  az
    Unió  intézményei már a csatlakozás előtt elfogadhatják  azokat
    az  intézkedéseket, amelyeket a Csatlakozási  Okmány  felsorolt
    cikkei megállapítanak. Az elfogadásra kerülő intézkedések  csak
    a Csatlakozási Szerződés hatálybalépése esetén és napján lépnek
    hatályba.
        A Tv. 2004. május 1-jén hatályba lépett (4. §).
         A  Csatlakozási Okmány 41. cikkének első bekezdése szerint
    a  Bizottság  átmeneti intézkedéseket fogadhat  el,  ha  az  új
    tagállamokban fennálló szabályozási rendből az agrárpolitikának
    a   csatlakozási  okmányban  meghatározott  feltételek  szerint
    történő  alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való  átmenet
    elősegítése érdekében ez szükséges.
         A  Csatlakozási Szerződés 2. cikkének (3) bekezdése  és  a
    Csatlakozási Okmány 41. cikkének első bekezdése alapján az Unió
    Bizottsága elfogadta az 1972/2003/EK rendeletet (Hivatalos  Lap
    L  293,  2003.  11.  11.;  továbbiakban:  R.a.),  a  60/2004/EK
    rendeletet  (Hivatalos Lap L 9, 2004. 1. 15.;  a  továbbiakban:
    R.b.), az R.a.-t módosító 230/2004/EK rendeletet (Hivatalos Lap
    L  39, 2004. 2. 11.) és a 735/2004/EK rendeletet (Hivatalos Lap
    L 114, 2004. 4. 21.).

    2.   Az   R.a.   preambulumának   (4)   bekezdése   a   szabály
    megalkotásának  célját  annak elkerülésében  jelöli  meg,  hogy
    meghatározott mezőgazdasági áruknak 2004. április 30-a után egy
    harmadik   országba  történő  exportálása  után  visszatérítést
    fizessenek  ki, ha ugyanezen áruk után 2004. május  1-je  előtt
    egyszer már fizettek export-visszatérítést.

    Az  R.a.  4.  cikkének (1) bekezdése előírja, hogy  az  Unióhoz
    csatlakozó   új  tagállamok  –  szigorúbb  nemzeti   jogszabály
    hiányában  – a meghatározott termékek szabad forgalomban  lévő,
    2004. május 1-jén meglévő többletkészletek tulajdonosai terhére
    díjfizetési kötelezettséget állapítanak meg.

    Az    R.a.   4.   cikkének   (2)   bekezdése   kimondja,   hogy
    többletkészletnek tekintendő mind a csatlakozó államokba,  mind
    az  ilyen  államokból importált áru, mind pedig az  olyan  áru,
    amelyet a csatlakozó államok piacaira szánnak. A többletkészlet
    meghatározásánál   figyelembe  veendő  szempont   különösen   a
    csatlakozást     megelőző    években     rendelkezésre     álló
    készletmennyiség,   a  kereskedelmi  szerkezet   megoszlása   a
    csatlakozást megelőző években, valamint a készletek  képzésében
    szerepet játszó körülmények.

    A  4.  cikk  (3) bekezdése szerint az (1) bekezdésben  említett
    díjat  a  2004. május 1-jén alkalmazandó erga omnes  behozatali
    vámtétel szerint határozzák meg; a beszedett díj az új tagállam
    költségvetését illeti meg.

    A  4.  cikk (4) bekezdése a csatlakozó államokat felhívja, hogy
    haladéktalanul  készítsék el a 2004. május 1-jén  rendelkezésre
    álló  készletek leltárát, majd a leltár alapján – 2004.  július
    31-ig    –    értesítsék   a   Bizottságot   a   többletkészlet
    mennyiségéről.

    Az R.a. az Európai Unió Hivatalos Közlönyének 2003. november 11-
    i  számában jelent meg, a hatálybalépés időpontja (a  10.  cikk
    szerint) a Csatlakozási Szerződés hatálybalépésének napja.

    Az   R.a.-t   módosító   rendeletek  nem   tartalmaznak   olyan
    szabályokat,  amelyeknek  a  jelen  alkotmányossági   vizsgálat
    szempontjából jelentősége volna.

    3. Az R.b. preambuluma többek között a következőket mondja ki:
        – jelentős  annak  a  veszélye, hogy a cukorágazat  piacait
          megzavarják  a csatlakozó államok piacaira a csatlakozást
          megelőzően  spekulációs célból importált  árumennyiségek,
          ezért  ahhoz  hasonló rendelkezésekre van  szükség,  mint
          azt   az   R.a.   a   mezőgazdasági   áruk   tekintetében
          meghatározta,
        – a   cukorból  és  izoglukózból  a  többletkészleteket   a
          csatlakozó  államok  költségére  el  kell  távolítani   a
          piacról;  a  többletkészletet a 2000. május 1.  és  2004.
          május  1.  közötti  időszak adatai  alapján  a  Bizottság
          határozza meg,
        – a  nagyobb  spekulatív  jellegű kereskedelmi  ügyletekben
          részt  vevő  piaci szereplőket és személyeket azonosítani
          kell,  ezért  a csatlakozó államoknak 2004. május  1-jére
          rendelkezniük   kell   az   azonosítást   lehetővé   tevő
          rendszerrel.

    Az R.b. 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy – megállapított
    feltételek  megléte  esetén  –  a  2004.  május  1-jén  tárolt,
    meghatározott  termékekre a szabad forgalomba  bocsátás  napján
    érvényes vámtételt kell alkalmazni.

    Az R.b. 6. cikkének (1) bekezdése szerint a Bizottság legkésőbb
    2004.  október 31-ig valamennyi csatlakozó államra  vonatkozóan
    meghatározza  a  feldolgozatlan állapotban lévő  cukor  vagy  a
    feldolgozott  termékek,  izoglukóz és gyümölcscukor  formájában
    lévő  cukornak  azt  a  mennyiségét, amely  2004.  május  1-jén
    meghaladja  a rendes készletet, és ezt a rendellenes  készletet
    el kell távolítani a piacról.

    Az   R.b.  6.  cikkének  (3)  bekezdése  szerint  a  csatlakozó
    országoknak  2004.  május  1-jére  rendelkezniük   kell   olyan
    rendszerrel, amely a feldolgozatlan állapotban lévő cukor  vagy
    a  feldolgozott termékek, izoglukóz és gyümölcscukor formájában
    lévő  cukor  forgalmazott vagy előállított többletmennyiségének
    azonosítására  szolgál.  E rendszer segítségével  a  csatlakozó
    államoknak  rá  kell  kényszeríteniük  a  piaci  szereplőket  a
    többletmennyiségeknek  2005.  április  30-ig  a  piacról   való
    eltávolítására.  Ha a piaci szereplők nem bizonyítják,  hogy  e
    kötelezettségüknek eleget tettek, meghatározott  összegű  díjat
    kell velük kifizettetni. A díj a tagállam költségvetését illeti
    meg.

    Az   R.b.   7.   cikkének  (1)  bekezdése  az   új   tagállamok
    kötelezettségévé   teszi   a  felsorolt   termékekből   meglévő
    többletmennyiség  piacról való eltávolítását.  A  (2)  bekezdés
    pedig    meghatározott   módon   kiszámítandó   díj    fizetési
    kötelezettségét  állapítja  meg  annak  az  új  tagállamnak   a
    terhére,  amely  nem  tett  eleget  a  termékek  piacról   való
    eltávolításának.

    Az R.b. az Európai Unió Hivatalos Közlönyének 2004. január 15-i
    számában  jelent  meg, hatálybelépésének időpontja  a  9.  cikk
    szerint – a Csatlakozási Szerződés hatálybalépésére figyelemmel
    – 2004. május 1-je.

    4. Az Európai Unió Bizottságának említett rendeletei a korábban
    kialakult   gyakorlatot  követték.  A  mezőgazdasági   termékek
    piacának   stabilitása   védelmében,  a  spekulációs   ügyletek
    megakadályozása érdekében hasonló rendeletek jelentek meg 1985-
    ben Spanyolország és Portugália csatlakozásával, valamint 1994-
    ben   Ausztria,   Finnország   és  Svédország   csatlakozásával
    kapcsolatban.  Az  Európai  Bíróság e rendeletek  érvényessége,
    illetőleg  az  Unió jogának értelmezése tárgyában  a  tagállami
    bíróságok  kérelmére előzetes döntést hozott (C-30/00,  William
    Hinton  &  Sons  LdS v Fazenda Pública [2001]  ECR  I-7511;  C-
    179/00, Gerald Weldacher (Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) v
    Bundesminister  für Land- und Forstwirtschaft,  [2002]  ECR  I-
    501). Az osztrák bíróság kérelmére hozott előzetes döntésben  a
    Bíróság   kimondta   többek  között  azt,  hogy   a   Bizottság
    hatáskörében  eljárva  hozta  meg  a  kérdéses  rendeletet,   a
    többletkészletre vonatkozó rendelkezés nem jelentette  a  jogok
    aránytalan   korlátozását   és   a   piaci   szereplők   időben
    értesülhettek a csatlakozási szerződések közzétett szövegéből a
    készletekre vonatkozó, várható rendelkezésekről.

    5.  Az  Mtkt. és az Európai Unió rendeleteinek kapcsolatáról  a
    fentiek alapján megállapítható, hogy
        – az  R.a  és  az  R.b.  az  új tagállamok  kötelezettségét
          határozta meg, nem a tagállamok állampolgáraiét,
        – az  Mtkt.  az  Európai  Unió rendeleteinek  végrehajtását
          szolgálja,
        – az   Mtkt.   több   helyen  utal  az  Unió  rendeleteinek
          szabályaira,
        – az  Mtkt.-nak az indítvány által kifogásolt rendelkezései
          nem  az  Unió  rendeleteinek  lefordítását,  közzétételét
          jelentik,  hanem  a rendeletek célkitűzéseinek  a  magyar
          jog saját eszközeivel történő megvalósítását.
       
        Minderre    tekintettel    az    indítványban    kifogásolt
        rendelkezéseknél   nem   az   Európai   Unió   szabályainak
        érvényessége  vagy e szabályok értelmezése a kérdés,  hanem
        az  Unió  rendeleteinek végrehajtására  alkalmazott  magyar
        jogi szabályozás alkotmányossága.

                                  IV.
                                   
    1. Az indítvány szerint az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében
    megfogalmazott   jogállam   elvből   levezetett    jogbiztonság
    követelményét   sértik   az  Mtkt.  visszamenőleges   hatállyal
    megállapított rendelkezései
        – egyrészt   azzal,   hogy   a  törvény   hatálybalépésének
          legkorábban 2004. május második felére várható  időpontja
          ellenére   2004.   május   1-jei   helyzetnek   megfelelő
          készletfelmérést  ír  elő  és  az  ebben  az   időpontban
          meglévő  árukészlethez igazodóan állapít  meg  adójellegű
          fizetési kötelezettséget [2. § (2) bekezdése, 3. §],
        – másrészt  azzal,  hogy  a  2004.  január  1-jét  követően
          kötött  szerződéseknél  a  spekulációs  szándék  vélelmét
          állapítja   meg,  bár  nem  volt  olyan  szabály,   amely
          tiltotta volna az árukészlet növelését.

    2.  Az  R.a. és az R.b. hatálybalépése a Csatlakozási Szerződés
    hatályossá válásához igazodik, azaz ezeknél is a 2004. május 1-
    jei  időpont  irányadó. Erre tekintettel hívta fel  az  Európai
    Unió  Hivatalos Lapjában 2003. november 11-én közzétett R.a.  a
    4.  cikk  (4)  bekezdésében, valamint a Hivatalos Lapban  2004.
    január  15-én  közzétett  R.b. a 6.  cikk  (3)  bekezdésében  a
    csatlakozó  államokat,  hogy  2004.  május  1-jére  már   olyan
    rendszerrel  rendelkezzenek, amelyek a rendeletek végrehajtását
    biztosítják.

    Az R.a és az R.b. időbeli hatályáról szóló szabályok kizárják e
    rendeleteknek a Csatlakozási Szerződés hatálybalépése,  azaz  a
    csatlakozó államoknak az Unió tagállamává válása előtt  történő
    alkalmazását.   Ezzel   összhangban  áll  az   Alkotmánybíróság
    30/1998.  (VI.  25.)  AB  határozata,  amely  az  Európai  Unió
    jogszabályainak magyar jogalkalmazók által, Magyarországnak  az
    Unió   tagjává  válása  előtt  történő  alkalmazását  vizsgálva
    kimondta,  hogy az Unió szabályai tekintetében a  magyar  jogba
    való átültetés nélkül nem áll fenn az alkalmazási kötelezettség
    (ABH  1998,  220,  234.). Egyébként az R.a és  az  R.b.  az  új
    tagállamok  kötelezettségét határozta  meg,  nem  a  tagállamok
    állampolgáraiét.

    3.  Az Mtkt.-t az Országgyűlés 2004. április 5-i ülésén fogadta
    el. A törvényt az Országgyűlés elnöke 2004. április 7-én küldte
    át a köztársasági elnöknek sürgősségi kérelemmel.

    Az  Alkotmány  26. §-ának (1) bekezdése szerint az Országgyűlés
    által  elfogadott  törvényt  a köztársasági  elnök  aláírja  és
    gondoskodik   a  törvény  kihirdetéséről.  Az  Alkotmány   erre
    tizenötnapos  – sürgősségi kérelem esetén ötnapos  –  határidőt
    állapít meg.

    Az   Mtkt.  7.  §-ának  (1)  bekezdése  szerint  a  törvény   a
    kihirdetését  követő 45. napon lép hatályba.  A  törvénynek  az
    Országgyűlés  elnöke  által  a  köztársasági  elnökhöz  történő
    április  7-i  megküldését, valamint az Alkotmányban  megszabott
    kihirdetési   határidőt  alapul  véve   a   törvényben   előírt
    hatálybalépési időpont 2004. május 25-e utánra esik. A  törvény
    aláírása  esetében  azonban  a  jogszabály  kihirdetése   2004.
    áprilisában megtörténhetett volna.

    Ez  azt  jelenti,  hogy  az  Mtkt. 5. §-ának  (1)  bekezdésében
    meghatározott,  a  készletmegállapításnál  figyelembe   veendő,
    2004.  január  1-jei kezdő időpont tekintetében  a  rendelkezés
    visszaható hatályú. Az Mtkt. 2. §-ának (2) bekezdése és  3.  §-
    ának  (1)  bekezdése,  valamint az arra épülő  többi  bekezdése
    tekintetében  – a törvény aláírása és kihirdetése  esetén  –  a
    kihirdetés  megelőzhette volna a 2004. május 1-jével  kezdődően
    tanúsítandó magatartást és a következmény alkalmazását;  így  a
    visszaható  hatály  nem állapítható meg. Ebben  az  esetben  is
    vizsgálandó   azonban,   hogy  megfelelő   idő   állt   volna-e
    rendelkezésre a jogszabály alkalmazásához való felkészülésre.

    A  törvény alkotmányosságának vizsgálata szempontjából közömbös
    az a tény, hogy az Mtkt. Országgyűlés által történt elfogadását
    néhány nappal megelőzően, 2004. március 23-án a Földművelésügyi
    és  Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági  és  Közlekedési
    Minisztérium,  a  Pénzügyminisztérium és  a  Külügyminisztérium
    közös közleményt jelentetett meg a Magyar Közlöny 2004. évi 33.
    számának közlemények, hirdetmények részében a mezőgazdasági  és
    élelmiszeripari  termékek magyarországi készletfelméréséről.  A
    közlemény  mellékleteként – tájékoztató  jelleggel  –  közlésre
    került  az  R.a., az R.a. 2004. február 11-i módosítása  és  az
    R.b. szövege azzal a megjegyzéssel, hogy e rendeletek hivatalos
    változatát  magyar  nyelven az Európai Unió Hivatalos  Lapjának
    magyar  nyelvű  különkiadása  fogja  tartalmazni.  A  közlemény
    többek között a következőket tartalmazza:

    „Jelen  közlemény célja egy előzetes figyelemfelhívás, amellyel
    időben  tájékoztatjuk a termelőket és a kereskedőket az Európai
    Bizottság rendeleteiről, amelyek 2004. május 1-jétől minden  új
    tagországban,  így  hazánkban  is  hatályosak  lesznek.   Ezzel
    lehetővé  kívánjuk  tenni az érintett piaci szereplők  számára,
    hogy    elkerüljék    a   hátrányos   következményekkel    járó
    készletfelhalmozást. A 2004. május 1. napján meglévő  készletbe
    beleszámít a készlet csökkentésére irányuló, 2004. január 1-jét
    követően kötött szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján
    értékesített árumennyiség.”

    Az R.a. és az R.b. alapján születő végrehajtási rendelkezéseket
    a tájékoztató nem közölte.

    Az  Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett  törvény
    alkotmányosságának elbírálása szempontjából  nincs  jelentősége
    annak,  hogy  a  Kormány  a  mezőgazdasági  és  élelmiszeripari
    termékek  készletfelméréséről szóló 103/2004. (IV.  27.)  Korm.
    rendeletben    –    az    Mtkt.-nak   az    Alkotmánybírósághoz
    alkotmányossági  vizsgálatra  történt  megküldését  követően  –
    olyan   szabályokat  hozott,  amelyek  az  R.a.  és   az   R.b.
    végrehajtását szolgálják.

    4.  A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. §-ának  (2)
    bekezdése   kimondta,  hogy  jogszabály  nem   állapíthat   meg
    kötelezettséget   a   kihirdetését  megelőző   időpontra,   (3)
    bekezdése  pedig  kimondta, hogy a hatálybalépés  időpontját  a
    jogszabály   alkalmazására   való   kellő   felkészülési    idő
    figyelembevételével kell meghatározni.

    Az Alkotmánybíróság kezdettől fogva követett gyakorlata szerint
    a  jogbiztonság követelménye elengedhetetlen eleme az Alkotmány
    2.  §-a (1) bekezdésében kimondott demokratikus jogállam elvnek
    [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170, 173.;  7/1992.
    (I.  30.)  AB  határozat, ABH 1992, 45, 48.]. A jogbiztonság  –
    egyebek  között – feltételezi, hogy az állampolgárok jogait  és
    kötelességeit törvényben megszabott módon kihirdetett és  bárki
    számára hozzáférhető jogszabály határozza meg, továbbá, hogy  a
    jogszabályok  a  kihirdetésüket megelőző időre nem  állapítanak
    meg    kötelezettséget,    valamilyen   jogszerű    magatartást
    visszamenőlegesen nem minősítenek jogellenesnek,  a  jogalanyok
    magatartásukat a megismerhető jogszabályokhoz tudják igazítani.
    Kötelezettségek meghatározására ugyanaz az elv vonatkozik, mint
    a   felelősség   megállapítására:  nem   lehet   alkotmányosnak
    tekinteni azt a szabályt, amelyet úgy kellene alkalmazni,  hogy
    az  érintett  személy nem ismerhette meg azt olyan  időpontban,
    amikor   magatartását   hátrányos   következmények   nélkül   a
    szabálynak megfelelően alakíthatta volna [25/1992. (IV. 30.) AB
    határozat, ABH 1992, 131, 132.].

    Az Alkotmánybíróság ismételten kifejtette, hogy a jogállam elve
    megköveteli  a  jogszabály  hatálybalépési  időpontjának  olyan
    meghatározását,   amely  lehetővé  teszi  a  jogszabálynak   az
    érintett  személy által történő megismerését,  az  alkalmazásra
    való  felkészülést, az új szabályokhoz való  alkalmazkodást.  A
    felkészüléshez  szükséges idő (a kihirdetés és a  hatálybalépés
    között  rendelkezésre álló idő) eseti mérlegeléssel állapítható
    meg. Az elengedhetetlenül szükséges idő nagyságát az adott eset
    sajátosságaira   tekintettel   kell   számításba    vennie    a
    jogalkotónak [28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  155,
    156-158.;  723/B/1998. AB határozat, ABH  1999,  795,  798-800,
    10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123, 130.].

    A   44/B/1996.   AB   határozat  rámutatott   arra,   hogy   az
    Alkotmánybíróság   a   fizetési   kötelezettséget   megállapító
    jogszabálynál,  a  felkészüléshez szükséges  idő  elbírálásánál
    alapul  veszi  az  államháztartásról szóló 1992.  évi  XXXVIII.
    törvény  (a továbbiakban: Áht.) 10. §-ának (4) bekezdését  (ABH
    2001,  856,  860.).  E  szerint a törvényi rendelkezés  szerint
    „fizetési  kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére,  a
    fizetési    kötelezettség   mértékére    vonatkozó    törvények
    kihirdetése és hatálybalépése között legalább negyvenöt  napnak
    kell  eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési kötelezettséget
    mérsékli  és  a fizetési kötelezettségek, valamint a  fizetésre
    kötelezettek körét nem bővíti.”

    Az   Áht.   idézett   rendelkezésével  és  az  Alkotmánybíróság
    gyakorlatával áll összhangban az Mtkt. 7. §-ának (1) bekezdése,
    amely  a  törvény hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést
    követő 45. napot határozta meg. Az Mtkt. 2004. április közepére
    eső  kihirdetésének esetében sem felel meg  azonban  ezeknek  a
    követelményeknek   az   Mtkt.   3.   §-ának   az   a   fizetési
    kötelezettséget  megállapító szabálya,  amely  –  a  2.  §  (2)
    bekezdése  és 3. § (1) bekezdése – szerint a 2004. május  1-jén
    tulajdonban  álló  termékmennyiséget és  az  e  napi  készletet
    tükröző   kimutatást   veszi  alapul.  Ebben   az   esetben   a
    felkészüléshez  szükséges idő nem áll tehát rendelkezésre.  Még
    kevésbé  lehet a kifejtett követelményekkel összhangban állónak
    tekinteni  az Mtkt. 5. §-ának (1) bekezdését, amely a  fizetési
    kötelezettség alapjául szolgáló készlet meghatározásához azt az
    árumennyiséget is figyelembe veszi, amelyre a 2004.  január  1-
    jét  követően  kötött,  az 5. § (2) bekezdésében  meghatározott
    szerződések vonatkoznak.

    A  fentiek  alapján  megállapítható, hogy az  Mtkt.  2.  §  (2)
    bekezdésének,  3.  § (1) bekezdésének és 5. § (1)  bekezdésének
    szabályai,  valamint ezekhez kapcsolódóan a 3. §  és  az  5.  §
    többi  rendelkezései sértik a jogbiztonság elvét, az  Alkotmány
    2. §-ának (1) bekezdését.

    Tekintettel arra, hogy az Mtkt. 5. §-ának alkotmányellenességét
    az  Alkotmánybíróság  megállapította, szükségtelen  volt  annak
    vizsgálata,  hogy  értelmezhető-e az 5. §  (3)  bekezdésének  a
    vélelemről szóló szabálya.

                                  V.

    1.   Az  indítvány  kifogásolja  az  Mtkt.-nak  a  végrehajtási
    rendelet  megalkotására  vonatkozó  szabályait.  Kifejti,  hogy
    adójellegű  fizetési kötelezettség szabályozása – az  Alkotmány
    13. §-ának (1) bekezdése szerint védett alapjogra és a 70/I. §-
    ban  meghatározott alapvető kötelezettségre tekintettel –  csak
    törvényben történhet meg; az ettől eltérő rendelkezés sérti  az
    Alkotmány  8.  §-ának (2) bekezdését. Az Mtkt.  2.  §-ának  (2)
    bekezdése  ugyanis a piaci szereplők meghatározását  a  törvény
    végrehajtását szabályozó rendeletre bízza, a 3. § (2) bekezdése
    pedig  fizetési kötelezettséget állapít meg, de a  végrehajtási
    rendeletben meghatározandó kivételekkel.

    Az  indítvány hivatkozik arra is, hogy az Mtkt. 2.  §-ának  (2)
    bekezdésében,   3.  §-ának  (1)-(2)  bekezdésében   a   törvény
    végrehajtására  vonatkozó megszövegezés  nem  pontos  és  ezért
    alkotmányos aggályokat vet fel. Ezzel összefüggésben  említi  a
    7.  §  (2)  bekezdését  is, amely nem terjeszti  ki  a  Kormány
    rendeletalkotásra  vonatkozó  felhatalmazását  a   2.   §   (2)
    bekezdésében és a 3. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt esetekre.

    Az indítvány megállapítása szerint azonban „a Kormány számára a
    7. § (2) bekezdésben adott felhatalmazás egyértelmű és zárt”. A
    „bizonytalanságok mellett is megállapítható mindazonáltal, hogy
    az  Mtkt. mely kérdésekben adja tovább a szabályozást rendeleti
    szintre.”  Továbbá „az Mtkt. 7. § (2) bekezdésben meghatározott
    számítási   és  eljárási  jellegű  tárgykörökben   elegendő   a
    kormányrendeleti szabályozás.”

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság – az  indítvány  idézett
    megállapításaira  tekintettel  –  az  Mtkt.   2.   §-ának   (2)
    bekezdését és 3. §-ának (1)-(2) bekezdését vizsgálta és  azt  a
    kérdést  tekintette  tisztázandónak,  hogy  az  Mtkt.  említett
    szabályai  a végrehajtási rendeletre való utalással lehetőséget
    adnak-e  a törvényi szint alatt történő szabályozásra,  továbbá
    sérti-e  az  Alkotmány  8. §-ának (2) bekezdését  a  törvénynél
    alacsonyabb szintű végrehajtási rendelet megalkotása.

    2.  Az  Mtkt.  2.  §-ának (2) bekezdése és  3.  §-ának  (1)-(2)
    bekezdése  nem  fogalmazza meg azt, hogy végrehajtási  rendelet
    alatt milyen jogszabályt ért. Az Alkotmánybíróság azonban abból
    indult  ki, hogy törvényben végrehajtási rendeletre való utalás
    a   jogalkotási  gyakorlatban  törvénynél  alacsonyabb   szintű
    szabályozást jelent.

    A   végrehajtási   rendelet   által   szabályozandó   kérdésnél
    meghatározó   szerepe   van   annak,   hogy   milyen   fizetési
    kötelezettségre  utal az Mtkt. 3. §-ának (2)  bekezdése.  Ez  a
    szabály  befizetési kötelezettséget említ, jogi minősítést  nem
    ad,  csak  utal  az Unió rendeleteire. Az Mtkt. 3.  §-ának  (3)
    bekezdése  szerint  bevallást az Adó- és  Pénzügyi  Ellenőrzési
    Hivatalhoz  kell  benyújtani és a  Hivatal  számlájára  kell  a
    fizetést teljesíteni. Ez adózási jellegre enged következtetni.

    Az  Mtkt.  3.  §-ának  (2)  bekezdése  a  befizetés  összegének
    kiszámítási  módjával  és  összegével  kapcsolatban   az   Unió
    rendeleteire   utal.  Az  Unió  hivatkozott   rendeletei   jogi
    minősítés  nélkül  „visszatartó erejű terhek”  kiszabása  [R.a.
    preambulumának  (3)  bekezdése],  díj  [R.a.  4.  cikkének  (1)
    bekezdése   és  R.b.  6.  cikkének  (3)  bekezdése]  kifejezést
    használnak.

    Az  Alkotmánybíróság  821/B/1990.  határozatában  az  Alkotmány
    70/I.  §-át  értelmezve  kifejtette,  hogy  a  közteher  körébe
    tartoznak  az állam javára előírható közbefizetések. Ezeknek  a
    közbefizetéseknek a szabályozására is irányadó az Alkotmány  8.
    §-a  (2)  bekezdésének  az  a rendelkezése,  amely  szerint  az
    alapvető  jogokra  és  kötelezettségekre vonatkozó  szabályokat
    törvény állapítja meg (ABH 1994, 481, 486.). Azonos álláspontot
    fejtett  ki az 56/1993. (X. 28.) AB határozat is, amely szintén
    kimondta,  hogy  a  jogalanyok  államháztartás  javára  történő
    fizetési kötelezettségének megállapítása alapvető jogokat érint
    és  ezért az Alkotmány 8. §-ának (2) bekezdése alapján törvényi
    szintű  szabályozás a követelmény. Olyan esetekben,  amelyekben
    az  alapjogokkal  csak  közvetett  és  távoli  az  összefüggés,
    elegendő lehet a rendeleti szintű szabályozás is. Ha azonban az
    a kérdés, hogy alanyokat terhel-e fizetési kötelezettség, és ez
    a    fizetési   kötelezettség   milyen   tartalmú,   akkor   az
    Országgyűlésnek  kell döntenie, törvényi szintű  szabályozás  a
    követelmény (ABH 1993, 345, 346-347.).

    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  tehát   köztehernek
    tekintendő   befizetési   kötelezettség   alapvető   szabályait
    törvényben kell meghatározni. Ezt mondja ki az Áht. 10.  §-ának
    (3)   bekezdése   is.  Ez  a  szabályozási  szintre   vonatkozó
    követelmény  érvényesül  annak  meghatározására  is,  hogy  kit
    terhel  a  készletfelmérési  kötelezettség,  amelyhez  a  3.  §
    szerint    a   központi   költségvetést   megillető    fizetési
    kötelezettség járul, és hogy milyen esetekben nem  áll  fenn  a
    fizetési    kötelezettség,    mert    alapvető    jogokat    és
    kötelezettségeket  érintő  szabályokról  van  szó.   Ezért   az
    Alkotmány  8.  §-ának  (2)  bekezdését  sérti,  ha   ezeket   a
    kérdéseket  nem  törvényben  szabályozzák,  hanem  végrehajtási
    rendeletben.  Az Mtkt. 2. §-a (2) bekezdésének és  3.  §-a  (2)
    bekezdésének első mondatában szereplő, ettől az elvtől  eltérő,
    rendeleti    szabályozást   lehetővé   tevő   szabálya    tehát
    alkotmányellenes.    A    3.    §    többi    bekezdésére    az
    alkotmányellenességet   az  Alkotmánybíróság   a   2.   §   (2)
    bekezdésével  és  a 3. § (2) bekezdésének első mondatával  való
    szoros összefüggés alapján állapította meg.

    Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a benne foglalt álláspont
    elvi jelentőségére tekintettel a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Surplus Act failing to fulfil the requirement of legal certainty
     Number of the Decision:
     .
     17/2004. (V. 25.)
     Date of the decision:
     .
     05/24/2004
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0017_2004.pdfen_0017_2004.pdf