English
Hungarian
Ügyszám:
.
5/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 11/2005. (IV. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/107
.
A döntés kelte: Budapest, 04/04/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság jogszabályok és az állami irányítás egyéb
   jogi   eszköze   alkotmányellenességének   megállapítása    és
   megsemmisítése,     valamint    mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség iránt benyújtott indítványok alapján – Dr.
   Harmathy  Attila alkotmánybíró különvéleményével – meghozta  a
   következő
                                  
                            határozatot:

          1.   Az   Alkotmánybíróság  –  hivatalból   eljárva   –
   megállapítja,  hogy  alkotmányellenes mulasztás  valósult  meg
   annak  következtében, hogy az Országgyűlés a  Balaton  Kiemelt
   Üdülőkörzet  Területrendezési  Tervének  elfogadásáról  és   a
   Balatoni  Területrendezési Szabályzat  megállapításáról  szóló
   2000.  évi  CXII.  törvényben nem állapította  meg  a  tómeder
   védelmében  az  Alkotmány  18. §-ában szabályozott  egészséges
   környezethez  való  jog  érvényesülését  biztosítani  hivatott
   garanciális rendelkezéseket.

   Az    Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   jogalkotási feladatának 2005. december 31-ig tegyen eleget.

       2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 2.
   §  (1)  bekezdését sértő alkotmányellenes helyzet  keletkezett
   annak   következtében,  hogy  a  Kormány  nem  szabályozta   a
   területrendezési    tervek   térségi   szabályozása    övezeti
   tervlapjain  meghatározott  alövezeti  határok  és  a  térségi
   szerkezeti  tervben  meghatározott  infrastruktúra   hálózatok
   nyomvonalainak pontosítására vonatkozó eljárási rendet.

   Az Alkotmánybíróság felhívja a Kormányt arra, hogy jogalkotási
   feladatának 2005. június 30-ig tegyen eleget.

       3.  Az  Alkotmánybíróság  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet
   Területrendezési   Tervének  elfogadásáról   és   a   Balatoni
   Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló  2000.  évi
   CXII. törvény egésze, illetőleg 3. § (2) bekezdése, 16. §  (1)
   bekezdése, 20. § (1) bekezdése, 38. § b) pontja, 45. § b), c),
   d),  e)  f)  pontjai, 46. § b) pontja, 3.  és  4.  melléklete,
   valamint   a   balatoni   vízpart-rehabilitációs   szabályozás
   követelményeiről  szóló 283/2002. (XII.  21.)  Korm.  rendelet
   egésze,  illetőleg 3. § a), b) pontjai alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványokat
   elutasítja.
      
       4.  Az  Alkotmánybíróság a balatoni vízpart-rehabilitációs
   szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.)  Korm.
   rendelet   21.  §-ában,  valamint  a  Balatonnal   kapcsolatos
   intézkedésekről  szóló 1075/2003. (VII. 30.)  Korm.  határozat
   28.   §-ában   előírt   kötelezettségek   elmulasztása   miatt
   benyújtott,   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.
      
         5.  Az  Alkotmánybíróság a Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet
   Területrendezési   Tervének  elfogadásáról   és   a   Balatoni
   Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló  2000.  évi
   CXII.   törvény   16.   §   (1)  bekezdésével   összefüggésben
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítása
   iránt benyújtott indítványt visszautasítja.

         6.  Az  Alkotmánybíróság a Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet
   Területrendezési   Tervének  elfogadásáról   és   a   Balatoni
   Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló  2000.  évi
   CXII.   törvény   54.   §  b)  pontja  alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

       7.    Az   Alkotmánybíróság   a   Balatonnal   kapcsolatos
   intézkedésekről  szóló 1075/2003. (VII. 30.)  Korm.  határozat
   alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló   eljárást
   megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar  Közlönyben  közzé
   teszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  öt  indítvány  érkezett,  amelyben  a
    Balaton    Kiemelt   Üdülőkörzet   Területrendezési   Tervének
    elfogadásáról   és  a  Balatoni  Területrendezési   Szabályzat
    megállapításáról   szóló   2000.   évi   CXII.   törvény    (a
    továbbiakban:  Btv.) több rendelkezése alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését kérik.
    Az  Alkotmánybíróság – tárgyi összefüggésükre tekintettel – az
    ügyeket egyesítette és az indítványokat egy eljárásban bírálta
    el.

         1. Az egyik indítványozó a Btv. 3. § (2) bekezdése, 45. §
    b), c), d), e),f) pontjai, 46. § b) pontja, valamint a Btv. 3.
    és  4.  melléklete  alkotmányellenességének megállapítását  és
    megsemmisítését kérte. Az indítványozó álláspontja  szerint  a
    Btv.   e   szabályai   a   korábbi,  helyi  településrendezési
    tervekben,    helyi    építésügyi   szabályzatokban    foglalt
    szabályozásnál szigorúbb beépítési szabályokat tartalmaznak és
    így  alkotmányellenesen  korlátozzák  az  ingatlantulajdonosok
    tulajdonhoz  való jogát. Teszik ezt – írja az  indítványozó  –
    úgy, hogy a Btv. 3. § (2) bekezdése alapján a törvény 3. és 4.
    számú mellékletében közzétett, térségi szerkezeti tervek és az
    övezeti beosztást tartalmazó tervek alapján méretarányuk miatt
    az  övezeti határok és alövezeti határok nem állapíthatók  meg
    pontosan,   s  ez  a  törvényi  előírások  alkalmazása   során
    jogbizonytalanságot  okoz. Ezért az  indítványozó  álláspontja
    szerint a Btv. vitatott szabályai sértik az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét,  valamint  az
    Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdésébe és 13.  §  (1)  bekezdésébe
    ütköznek.  Ez az indítványozó az Alkotmány 2. (1) bekezdésének
    megsértése  miatt kifogásolta azt is, hogy a Btv.  szabályait,
    annak  54. § b) pontja alapján a folyamatban lévő ügyekben  is
    alkalmazni kell.

        2. Három indítványozó a Btv. 16. § (1) bekezdésében, 38. §
    b)  pontjában  és  45.  §  e) pontjában,  valamint  a  törvény
    végrehajtására   kiadott,  a  balatoni  vízpart-rehabilitációs
    szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.)  Korm.
    rendelet  (a továbbiakban: Korm.r.) 3. § b) pontjában foglalt,
    a      „jogi      partvonal”-at      érintő      rendelkezések
    alkotmányellenességének   megállapítását   kérte.    Ugyanezen
    indítványozók vitatták a Btv. 20. § (1) bekezdésének  a  parti
    sétány   kialakítására   vonatkozó   rendelkezését   is.    Az
    indítványozók  álláspontja szerint  a  Btv.  e  rendelkezései,
    amelyek a Balaton természetes partvonalának módosítására adnak
    lehetőséget  azzal,  hogy csak a „jogi  partvonal”  védelmének
    szabályait   állapítják   meg,  az   Alkotmány   10.   §   (2)
    bekezdésével,   13.   §  (2)  bekezdésével   és   18.   §-ával
    ellentétesek. Rámutatnak arra is, hogy a törvény úgy használja
    a  „jogi  partvonal”  kifejezést, hogy  nem  definiálja  annak
    tartalmát,  így előírásai ellentétesek a jogalkotás  elveivel.
    Az  indítványozók hivatkoznak arra is, hogy a „jogi partvonal”
    fogalmat  a gyakorlatban ma is abban az értelemben használják,
    amely    értelemben    annak   tartalmát    a    Balaton-parti
    földrészletekre vonatkozó rendelkezésekről szóló 21/1970. (XI.
    13.)   ÉVM-IM-PM   együttes  rendelet  definiálta,   s   amely
    meghatározást  az  Alkotmánybíróság  17/1996.  (V.   10.)   AB
    határozatával megsemmisített.

        3.  Egy indítványozó kérte a Btv., a Korm.r., valamint  az
    1075/2003.   (VII.  30.)  Korm.  határozat  (a   továbbiakban:
    Korm.hat.)    egészének   alkotmányossági    vizsgálatát    és
    megsemmisítését. Álláspontja szerint e jogszabályok  számtalan
    rendelkezése   átgondolatlan,   szakszerűtlen,   a   deklarált
    elvekkel ellentétes szándékot takar, a természet olyan mértékű
    átalakításának,  rombolásának a  lehetőségét  hordja  magában,
    amely  sérti  az Alkotmány 18. §-ában szabályozott  egészséges
    környezethez való jogot.
    Ugyanezen  indítványozó kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság
    állapítson        meg        mulasztásban        megnyilvánuló
    alkotmányellenességet amiatt, hogy a Kormány nem  gondoskodott
    a  Btv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül a
    partvonal   szabályozási   tervek  elkészítéséről,   illetőleg
    felülvizsgálatáról,          a          vízpart-rehabilitációs
    tanulmányterveknek   a   Korm.r.  21.   §-ában   meghatározott
    határidőn belül történő elkészítéséről, valamint Korm.hat. 28.
    pontjában a településrendezési tervek felülvizsgálatára előírt
    törvényi   határidő  módosítását  tartalmazó   törvényjavaslat
    előterjesztéséről.

    Az Alkotmánybíróság eljárása során megkereste a fölművelési és
    vidékfejlesztési   minisztert,   a   Miniszterelnöki   Hivatal
    Területfejlesztési Politikai Államtitkárát, a környezetvédelmi
    és vízügyi minisztert, valamint a belügyminisztert.

                                  II.
                                   
     1.    Az    indítványozók   az   Alkotmánynak   a   következő
    rendelkezéseire alapították indítványukat:
     „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     
     „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és   egyenlő
    védelemben részesül.”
     
     „10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon.”
     
     „13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
    jogot.
      (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből,
     törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen
     és azonnali kártalanítás mellett lehet.”
     
     „18.  § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki
    jogát az egészséges környezethez.”

     2. Az indítványozók által vitatott jogszabályi rendelkezések:

    A Btv. kifogásolt szabályai:
     „3.  §  (2)  Az  M=1:100 000 méretarányú  térségi  szerkezeti
    tervet  a  törvény 3. számú melléklete, a térségi  szabályozás
    M=1:100 000 méretarányú övezeti tervlapjait a törvény 4. számú
    melléklete tartalmazza.”

     „16.   §   (1)  A  települések  beépítésre  szánt   területe,
    belterülete   a   Balaton  jogi  partvonalával   meghatározott
    vízfelület  rovására nem növelhető. További  mederfeltöltések,
    mederkorrekciók   a   partvonal-szabályozási   terv    alapján
    végezhetők.   A   partvonal-szabályozási  terv  elkészítésének
    (felülvizsgálatának) határideje 2002. december 31.”
     
     „20.  §  (1)  Az  üdülőkörzet valamennyi parti településén  a
    belterülethez  csatlakozó parthossz  legkevesebb  30%-án  5-30
    méter   széles  közhasználatú  parti  sétány  alakítandó   ki,
    figyelemmel a természetes vegetáció megtartására.”
     
     „38. § A tómeder alövezetén (D-1):
     a)  a  Balaton  tómedre  az  érvényes  partvonal-szabályozási
    tervben meghatározottakon túlmenően nem csökkenthető;
     b)  a  Balaton  jogi  partvonalát – a  partvonal-szabályozási
    tervtől   eltérően  –  megváltoztatni  és  az  élővilágra,   a
    vízminőségre befolyással bíró tevékenységet végezni nem lehet;
     c)  a  parti  mólók,  hullámtörők  és  kikötői  létesítmények
    kivételével a tómederbe állandó létesítmény, sziget  stb.  nem
    építhető;
     d)  a  parti  élővilág védelme érdekében a  tómederbe  a  nád
    gyökérzónáit  kevésbé  sértő,  úszóponton  jellegű,  csak   az
    üdülési,  illetve horgászidényben használatos  műtárgyak  (pl.
    csónakkikötő, strandlétesítmények) helyezhetők el;
     e)   a  tómeder  nádasaiban,  valamint  a  védett  természeti
    területeken   lévő  nádasok  területén  tilos   minden   olyan
    mechanikai  beavatkozás (pl. kotrás, feltöltés,  építés,  vízi
    állás,  csónakút,  horgászhely  létesítése),  amely  a   nádas
    állományát,  annak  minőségét  károsítja,  illetőleg  a  nádas
    pusztulását  eredményezheti, kivéve az engedéllyel  létesített
    közhasználatú  csónakkikötők esetén és a meglévő közhasználatú
    strandok   előtt,  ahol  fövényes  strandszakasz   kialakítása
    érdekében  a  IV. és V. osztályú nádasokban, legfeljebb  30  m
    széles  bejáró  az  illetékes természet- és a környezetvédelmi
    hatóság   szakhatósági   hozzájárulására   alapozott   vízügyi
    hatósági engedéllyel létesíthető;
     f)   azok   a   vízi   járművek,  amelyek  nem   rendelkeznek
    üzemeltetési engedéllyel és kiépített kikötőben kikötőhellyel,
    a tómeder területén nem tárolhatók.”
     
     „45. § Az árutermelési mezőgazdasági területek alövezetén (M-
    1):
     (…)
     b)  szántóföldi művelés esetén, 20 ha-nál nagyobb  telken,  a
    terület   rendeltetésszerű   használatát   szolgáló    és    a
    lakófunkciót  is  kielégítő épület építhető,  és  a  beépített
    alapterület  a  telek  a  0,1%-át, illetve  az  500  m2-t  nem
    haladhatja meg;
     c)  gyep  művelési ágú, 5 ha-nál nagyobb telken, hagyományos,
    almos   állattartó  és  a  lakófunkciót  is  kielégítő  épület
    építhető, és a beépített alapterület a telek 0,5%-át,  illetve
    a 400 m2-t nem haladhatja meg;
     d)  a  szőlőműveléssel hasznosított területen – az e) pontban
    foglaltak  kivételével – 2 ha-nál nagyobb telken, a  termelést
    és  a  borturizmust  szolgáló és a lakófunkciót  is  kielégítő
    épület  építhető, és a beépített alapterület  a  telek  1%-át,
    illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg;
     e)    a    Balaton   jogi   partvonalával   nem    érintkező,
    szőlőműveléssel hasznosított telkekkel rendelkező tulajdonos –
    ha  az  egy  borvidéken lévő telkeinek összterülete  5  ha-nál
    nagyobb  –  a  szőlője  művelésével, feldolgozásával,  illetve
    ehhez   kapcsolódó   (nem   szállodai   célú)   borturizmussal
    összefüggő építési szándékát megvalósíthatja csak az egyik – a
    nemzeti  park területének természeti és kezelt övezetén  kívül
    lévő  –  telkén. A beépíthető terület nagysága  a  beszámított
    telkek  összterületének  1%-át, egyúttal  a  beépített  telkek
    beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb
    összterület   megállapításánál   a   kertgazdasági   területek
    alövezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési  jogot  e
    telkekre  csak  a kertgazdasági területek alövezeti  előírásai
    szerint   lehet   szerezni.  Az  építési  jog   megszerzéséhez
    beszámított, de beépítésre nem került telkekre – a  tulajdonos
    irdekében  –  telekalakítási  és  építési  tilalmat  kell   az
    építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni;
     f) művelt gyümölcsültetvény esetén 3 ha-nál nagyobb telken  a
    mezőgazdasági   termelést,   feldolgozást   szolgáló   és    a
    lakófunkciót  is  kielégítő épület építhető,  és  a  beépített
    alapterület  a  telek  0,5%-át,  illetve  a  1000   m2-t   nem
    haladhatja meg;”
     
     „46. § A kertgazdasági területek alövezetén (M-2):
     (…)
     b)  1500  m2-nél  kisebb telekre az e törvény  hatálybalépése
    előtt  jóváhagyott településrendezési terv  és  helyi  építési
    szabályzat alapján sem lehet építeni;”
     
     „54.  §  Ez  a  törvény a kihirdetését követő 30.  napon  lép
    hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell:
     (…)
     b)  a  jogerős  államigazgatási határozattal  le  nem  zárult
    ügyekre, kivéve azokat az eseteket, amikor a bíróság a törvény
    hatálybalépése    előtt    hozott    határozattal     lezárult
    államigazgatási  ügyben  új eljárás lefolytatását  rendeli  el
    (ezekben   az  esetekben  az  új  eljárás  alapjául   szolgáló
    államigazgatási határozat meghozatalának időpontjában hatályos
    jogszabályok alkalmazandók),”

    A Korm.r. támadott előírása:
     „3. § A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek készítésénél:
     a)    a    Balaton   jelenlegi   partvonalát    a    rendelet
    hatálybalépésekor az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő
    határvonal képezi,
     b)  a Balaton partvonalának módosítására tett javaslatokat  a
    Törvény  16. §-ának (1) bekezdésében meghatározott  partvonal-
    szabályozási    tervek   készítésével   összehangoltan    kell
    meghatározni,” (…)
                                   
    3.  Az  Alkotmánybíróság határozatának  meghozatala  során  az
    alábbi jogszabályi rendelkezéseket vette még figyelembe:
    A  Btv.  58-59.  §-ai a következő felhatalmazó rendelkezéseket
    tartalmazzák:
    „58.  §  (1)  Felhatalmazást kap a Kormány,  hogy  a  vízpart-
    rehabilitációs szabályozási követelményeket szabályozza.
     (2)    Felhatalmazást    kap   a   területfejlesztésért    és
    területrendezésért felelős miniszter, hogy
     a)  a  vízpart-rehabilitációs  szabályozási  követelményekkel
    érintett területeket lehatárolja;
     b)   a   vízpart-rehabilitációs  szabályozási   követelmények
    alapján   a   településrendezési   tervek   felülvizsgálatához
    szükséges tanulmányterveket elkészíttesse, és rendeletben adja
    ki.”
     „59. § (1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti településein e
    törvény hatálybalépésekor érvényes településrendezési terveket
    és   helyi  építési  szabályzatokat  a  vízpart-rehabilitációs
    szabályozási  követelményeknek  megfelelően  és   a   vízpart-
    rehabilitációval       érintett      területekre       készülő
    tanulmánytervekkel  összhangban –  e  törvény  hatálybalépését
    követő  négy  éven belül – felül kell vizsgálni és  módosítani
    kell.
     (2)   A   Balaton  kiemelt  üdülőkörzetének  területén   lévő
    települések     e    törvény    hatálybalépésekor     érvényes
    településrendezési terveit és helyi építési szabályzatait –  e
    törvény hatálybalépését követően négy éven belül – felül  kell
    vizsgálni és módosítani kell.
     (3)   A   Balaton  kiemelt  üdülőkörzetének  területén  lévő,
    településrendezési   tervvel   nem   rendelkező    települések
    településrendezési terveit és helyi építési szabályzatait –  e
    törvény  hatálybalépését  követően  öt  éven  belül   –   kell
    elkészíteni.”

    A Btv. 60. § (2) bekezdésében foglalt módosító rendelkezés:
    „(2)    A    törvény    hatálybalépésével    egyidejűleg     a
    területfejlesztésről  és területrendezésről  szóló  1996.  évi
    XXI. törvény 27. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
     (Felhatalmazást  kap  a  Kormány, hogy rendeletben  állapítsa
    meg)
     ’j)  a  területrendezési tervek térségi szabályozása  övezeti
    tervlapjain  meghatározott  alövezeti  határok  és  a  térségi
    szerkezeti  tervben  meghatározott  infrastruktúra   hálózatok
    nyomvonalainak pontosítására vonatkozó eljárási rendet.’ „

    A Korm.r.-nek a meder és partrendezésre vonatkozó szabályai:
    „5. § (1) A Balaton vízmedrében strandolási létesítmények csak
    ott     létesíthetők,     ahol     a    vízpart-rehabilitációs
    tanulmánytervek    strandolásra    alkalmas    partszakaszokat
    jelölnek.
     (2)  A  természetes  partszakaszokat meg kell  őrizni,  és  a
    vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekben jelölni kell.
     (3)  A mederben engedély nélkül feltöltött területek csak ott
    maradhatnak   fenn,  ahol  arra  a  szabályozási  partvonallal
    összhangban     a    vízpart-rehabilitációs    tanulmánytervek
    lehetőséget adnak.
     (4)    A    nádasokban    csak    a    vízpart-rehabilitációs
    tanulmánytervek  által  kijelölt,  a  szabad   vízjárást   nem
    akadályozó,   valamint   lábakon   álló   vízi   bejárók    és
    csónakkikötők maradhatnak fenn.
     (5)    A   strandok   előtti   partszakaszokon   a   vízpart-
    rehabilitációs tanulmánytervek korlátozhatják a nádas területi
    kiterjedését,  olyan mértékben, hogy a nádas ne akadályozza  a
    vízre való közvetlen kijutást.”

                                 III.

         1. Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján elsőként  a
    Btv.  16. § (1) bekezdésében, 38. § b) pontjában és a 45 §  e)
    pontjában,  illetőleg  a  Korm.r. 3. §  b)  pontjában  foglalt
    szabályozást       érintő      alkotmányossági       kifogások
    megalapozottságát vizsgálta.

        1.1.     Az    indítványozók    a    vitatott    szabályok
    alkotmányellenességét alapvetően abban látják, hogy azok annak
    ellenére   tartalmaznak  a  „jogi  partvonal”-lal   összefüggő
    rendelkezéseket, hogy az Alkotmánybíróság 17/1996. (V. 10)  AB
    határozatában (ABH 1996, 250.) a „jogi partvonal” definícióját
    alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette.

    Indítványozóknak  a  17/1996.  (V.  10.)  AB  határozatra   (a
    továbbiakban:  Abh.) alapított érvelése nem  megalapozott.  Az
    Alkotmánybíróság   abban  a  határozatában   a   Balaton-parti
    földrészletekre vonatkozó rendelkezésekről szóló 21/1970. (IX.
    13.)  ÉVM-IM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.)  1.  §
    (3)  bekezdésének  c)  pontjának  alkotmányosságát  vizsgálta,
    amely  kimondta,  hogy „egyéb (enyhe lejtésű, zátonyos,  stb.)
    partszakaszon  a  siófoki vízmérce  0  pontja  szerint  +  1,0
    méteres  vízállásnak megfelelő szintvonal”  tekintendő  térkép
    szerinti partvonalnak. Az indítványozók akkor, azért kérték az
    Er.  vitatott  szabályának alkotmányossági  vizsgálatát,  mert
    annak  alapján  lehetővé  vált parti  ingatlanok  kártalanítás
    nélküli      kisajátítása.     A     vitatott      rendelkezés
    alkotmányellenességét  az Alkotmánybíróság  azért  állapította
    meg,  mert  az  lehetőséget adott olyan területrészek  mederré
    nyilvánítására  is, amelyek a vízügyről szóló  akkor  hatályos
    1964.  évi  IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964.  (XII.
    13.)  Korm.  rendelet 38. § (1) bekezdése  alapján  nem  lenne
    meder,  így  a  miniszteri rendelet szabálya  magasabb  színtű
    jogszabállyal ellentétes volt, ezért sértette az Alkotmány 37.
    §   (3)  bekezdését.  Rámutatott  arra  is,  hogy  a  vitatott
    rendelkezés  lehetőséget ad medernek nem minősülő  földrészlet
    tulajdonának  megváltoztatására is, így az  Er.  kártalanítást
    kizáró szabálya alkotmányellenességhez vezet. (ABH 1996,  250,
    251.)

    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban a térkép  szerinti  partvonal
    miniszteri  rendeletben megállapított  definícióját  az  akkor
    hatályos jogszabályi környezetben ítélte alkotmányellenesnek.

    A vízügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtásáról szóló
    32/1964.  (XII.  13.)  Korm.  rendelet  38.  §-át  és  az  Er.
    hatályban   maradt  szabályait  hatályon  kívül   helyezte   a
    vízgazdálkodási hatósági jogkörök gyakorlásáról szóló 72/1996.
    (V.  22)  Korm. rendelet 27. § (7) bekezdése. Így ma  már  nem
    hatályosak   azok   a  jogszabályi  rendelkezések,   amelyekre
    tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban   az   Er.-ben
    szabályozott    térkép   szerinti   partvonal   definíciójának
    alkotmányellenességét megállapította.

    Ennek  következtében, az Abh.-ban foglalt  indokok  alapján  a
    „jogi   partvonal”   fogalom  alkotmányellenessége   már   nem
    állapítható meg. A Btv. 16. § (1) bekezdése, 38. §  b)  pontja
    és a 45. § e) pontja által használt „jogi partvonal” fogalom –
    a   hatályos   jogszabályi   keretek   között   –   tartalmát,
    rendeltetését,  a  hozzá  fűzött jogkövetkezményeket  tekintve
    alapvetően különbözik az Er.-ben szabályozott térkép  szerinti
    partvonaltól.    Az    Er.    szabályait    figyelembe    véve
    megállapítható,   hogy   az   Abh.  által   alkotmányellenessé
    nyilvánított  rendelkezés szolgált alapul  az  enyhe  lejtésű,
    zátonyos partszakaszokon a Balaton partvonalát ábrázoló térkép
    elkészítéséhez,  és  a  térkép alapján  a  partvonal  hatósági
    határozattal történő megállapításához, és mint ilyen, a  parti
    telkek   területének  megváltoztatására  és  a  mederré   vált
    területrészek állami tulajdonba vonására adott lehetőséget.  A
    Btv. a „jogi partvonal” fogalomhoz ilyen jogi következményeket
    nem  fűz,  a  Btv.  szabályozásában ez a fogalom  más  célokat
    szolgál.

    A  Btv.  vitatott  rendelkezései a Balaton partvonalát  érintő
    egyes  tevékenységek korlátjaként jelölik meg a  Balaton  jogi
    partvonalát. A Btv. 16. § (1) bekezdése szerint a  települések
    belterülete,  beépítésre szánt területe nem növelhető  a  jogi
    partvonalon   túl,   a  38.  §  szerint  a  jogi   partvonalat
    megváltoztatni a partvonal-szabályozási tervektől eltérően nem
    szabad,  a  45.  §  d) és e) pontja alapján eltérő,  szigorúbb
    építési  előírások vonatkoznak a jogi partvonallal  érintkező,
    mint  az  azzal  nem  érintkező, szőlőműveléssel  hasznosított
    területekre.  A  „jogi  partvonal”  terminus  technicusnak   a
    vitatott   törvényi  rendelkezésekbe  való  felvételéből   nem
    következik  a Balaton partvonalának módosítása,  sem  a  meder
    vízfelületének,  sem a parti telkek területének,  tulajdonának
    megváltozása.

    Mindezeket  figyelembe véve megállapítható, hogy a Btv.  által
    használt  „jogi  partvonal” fogalom – a  hatályos  jogszabályi
    keretek  között – rendeltetését, a hozzá fűzött jogi hatásokat
    tekintve  nem azonos az Er. 1. § (3) bekezdése által definiált
    térkép  szerinti  partvonal fogalommal. Ezért  alkotmányossági
    megítéléséhez az Abh. precedensként nem szolgálhat.

    Az  indítványozók álláspontja szerint az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében    szabályozott   jogállamiság   elvéből    folyó
    jogbiztonság követelményét is sérti az, hogy a Btv. 16. §  (1)
    bekezdése, 38. § b) pontja és a 45. § e) pontja úgy  tartalmaz
    a  jogi  partvonallal összefüggő rendelkezéseket, hogy a  Btv.
    nem határozza meg, mit kell jogi partvonalon érteni.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítványozók
    állításával  ellentétben a „jogi partvonal” nem  tekinthető  –
    pusztán  a  vízügyi „szakzsargonban” használt  –  határozatlan
    jogfogalomnak,   jogszabály   pontosan   meghatározza    annak
    tartalmát.

    A  Balaton jogi partvonalára vonatkozó definíciót a Balaton és
    a   parti  zóna  nádasainak  védelméről,  valamint  az  ezeken
    folytatott  nádgazdálkodás szabályairól  szóló  22/1998.  (II.
    13.)   Korm.  rendelet  2.  §  (2)  bekezdésének   a)   pontja
    tartalmazza:
    „a) jogi partvonal: a siófoki vízmérce 0 pontjához képest 1  m
    azaz, 104,41 mBf vízszint által kimetszett szintvonal,”.
    Ennek  megfelelően  a  „jogi  partvonal”  fogalom  tartalmának
    szabályozatlansága  miatt az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
    szabályozott    jogállamiság   elvéből   folyó    jogbiztonság
    követelményének megsértése nem állapítható meg.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  Btv.  16.  §-ában,  38.  §  b)
    pontjában,   45.  §  e)  pontjában  foglalt  „jogi  partvonal”
    szövegrész  alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló
    indítványokat elutasította.

        1.  2.  Az indítványozók alapvetően azért vitatják a  Btv.
    16.  § (1) bekezdését, 38. § b) pontját és a Korm.r. 3.  §  b)
    pontját,  mert  –  a  települések beépítésre  szánt  területe,
    belterülete  kivételével – korlátozás nélkül adnak lehetőséget
    mederfeltöltésre,    mederkorrekcióra.    Az     indítványozók
    álláspontja szerint ez a szabályozás az Alkotmány 10.  §  (1)-
    (2)  bekezdését, valamint az Alkotmány 18. §-ában szabályozott
    egészséges környezethez való jogot sérti.

    Az   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a  Btv.-nek   az
    indítványozók által vitatott szabályai és az Alkotmány 10. §-a
    között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem áll  fenn.
    Az  Alkotmány 10. §-a az állami tulajdon alkotmányos  jellegét
    és  a  kizárólagos  állami  tulajdon körének  meghatározásának
    jogforrási szintjét határozzák meg. A Btv. vitatott  szabályai
    sem  az  állami  tulajdon  nemzeti  vagyon  jellegét,  sem   a
    kizárólagos  állami  tulajdon  körének  törvényi  szabályozási
    követelményét nem érintik.

    Az   Alkotmány   18.   §-ában  szabályozott,   az   egészséges
    környezethez való jogot az Alkotmánybíróság több határozatában
    értelmezte,  az  egészséges  környezethez  való  jognak  –  az
    Alkotmánybíróság   gyakorlatában  irányadó   –   alkotmányjogi
    sajátosságait a 28/1994. (V. 20.) AB határozatban  (ABH  1994,
    134.) munkálta ki.

    E  határozatában az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    egészséges  környezethez való jog az Alkotmány szabályozásában
    nem  alanyi  alapjog,  de nem is pusztán alkotmányos  feladat,
    állam  cél, amelynek megvalósítási eszközeit az állam szabadon
    választja meg.

    „A  környezetvédelemhez való jog (…) elsősorban önállósult  és
    önmagában  vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos  alapjog,
    amelynek  az  objektív, intézményvédelmi  oldala  túlnyomó  és
    meghatározó.  Az  egészséges környezethez való  jog  az  állam
    környezetvédelemre   vonatkozó   kötelességei   teljesítésének
    garanciáit emeli az alapjogok szintjére, beleértve a környezet
    elért  védelme  korlátozhatóságának  feltételeit  is.  E   jog
    sajátosságai  folytán  mindazokat  a  feladatokat,   amelyeket
    másutt alanyi jogok védelmével teljesít az állam, itt törvényi
    és szervezeti garanciák nyújtásával kell ellátnia.” (ABH 1994,
    138.)

    E  határozatában az Alkotmánybíróság rámutatott arra is,  hogy
    az  Alkotmányban biztosított környezethez való jog a környezet
    védelmére   és  az  élet  természeti  alapjának  fenntartására
    vonatkozó   állami  kötelességet  jelenti.   „[A]   jogalkotás
    garanciális   szerepe  nem  egyszerűen  csupán   fontosabb   a
    környezetvédelemben, mint az olyan alkotmányos jogoknál,  ahol
    a  bíróság (Alkotmánybíróság) közvetlen alapjogvédelmet  adhat
    vagy  alanyi jogi igényeket ismerhet el, hanem – a  dogmatikai
    lehetőségek  határai  közt  –  mindazokat  a  garanciákat   is
    nyújtania  kell,  amelyeket az Alkotmány egyébként  az  alanyi
    jogok tekintetében biztosít.” (ABH 1994, 139-140.)

    „Ezért  a környezethez való jog intézményes védelmének mértéke
    nem  tetszőleges. A védelem szintjét a környezethez  való  jog
    fenti  dogmatikai sajátosságain kívül döntően  befolyásolja  a
    környezetvédelem  tárgya  is: az  élet  természeti  alapjainak
    véges   volta   és   a  természeti  károk  jelentős   részének
    visszafordíthatatlansága, s végül az a tény, hogy mindezek  az
    emberi  élet  fennmaradásának feltételei. A környezethez  való
    jog  az  emberi  élethez  való  jog  érvényesülésének  fizikai
    feltételeit  biztosítja.  Mindez  a  környezethez   való   jog
    jogalkotással  való védelmének különös, más  jogokéhoz  képest
    fokozottan szigorú voltát követeli meg.” (ABH 1994, 140.)

    Határozatában az Alkotmánybíróság megállapította azt is,  hogy
    az  állam  nem  élvez  szabadságot  abban,  hogy  a  környezet
    állapotát   romlani   engedje,  vagy   a   romlás   kockázatát
    megengedje.   A  környezetben  okozott  károk  véges   javakat
    pusztítanak,   sok   esetben   jóvátehetetlenek,   a   védelem
    elmulasztása  visszafordíthatatlan folyamatokat indít  meg.  E
    sajátosságok  miatt  az  egészséges  környezethez   való   jog
    védelmének eszközei között a megelőzésnek elsőbbsége van. (ABH
    1994, 140-141.)

    Az  egészséges  környezethez való jognak ezt  az  értelmezését
    figyelembe véve az Alkotmánybíróságnak az indítványok  alapján
    azt  kellett  vizsgálnia, hogy a jogalkotó a Btv.  megalkotása
    során  eleget  tett-e az egészséges környezethez  való  jogból
    eredő  szabályozási  kötelezettségének. A jogi  szabályozás  –
    figyelemmel  arra, hogy a Balaton a maga nemében egyedül  álló
    természeti  értéke hazánknak – megfelelő garanciát nyújt-e  az
    Alkotmány  18.  §-ában  szabályozott  környezethez  való   jog
    sérelmét   eredményező  beavatkozásokkal  szemben  a   Balaton
    medrének, a meder és a part élővilágának védelméhez.

    Az Alkotmánybíróság ennek során áttekintette, hogy a – Balaton
    medrének   védelmére  is  értelemszerűen  irányadó   általános
    vízgazdálkodási,    a    vízminőség-,    a    környezet-    és
    természetvédelmi  jogszabályokon kívül – vannak-e  olyan  jogi
    előírások, amelyek speciálisan a Balaton medrének és  a  meder
    élővilágának  védelmét  hivatottak  biztosítani,  amelyek   az
    általános  előírásokat  a  Balaton  védelmére  konkretizálják,
    amelyek  jogszabályi korlátokat állítanak a meder  területének
    csökkenéséhez vezető, annak élővilágát károsító, veszélyeztető
    beavatkozásokkal szemben.

    Ilyen jogszabályi korlátozást állít fel a Btv. vitatott 16. §-
    a,   illetőleg  38.  §-a  azzal,  hogy  kimondja   a   tómeder
    csökkentésére,  mederkorrekcióra,  mederfeltöltésre,  a   jogi
    partvonal megváltoztatására csak a partvonal-szabályozási terv
    keretei  között  van  mód. A 38. § meghatározza,  hogy  milyen
    létesítmények,  műtárgyak helyezhetők el  a  tómederben  és  a
    nádasok  védelmében  tartalmaz szabályt arra  nézve  is,  hogy
    hogyan.

    Bizonyos medervédelmi szabályokat tartalmaz a Korm.r. 5.  §-a,
    azonban ezek a szabályok is keretszabályok, alapvetően a  Btv.
    58.  §  b)  pontja  alapján elkészített vízpart-rehabilitációs
    tanulmánytervekre bízzák a meder és annak élővilága  védelmét.
    A Btv. 59. § (1) bekezdésének megfelelően ezeknek a miniszteri
    rendelettel          elfogadott         vízpart-rehabilitációs
    tanulmányterveknek a keretei között vizsgálják felül  a  parti
    települések  önkormányzatai  településrendezési  terveiket  és
    helyi építési szabályzataikat, amelyek a parti sáv rendezésére
    vonatkozó konkrét előírások tartalmazzák.

    A  Balaton nádasainak védelméről külön jogszabály a Balaton és
    a   parti  zóna  nádasainak  védelméről,  valamint  az  ezeken
    folytatott  nádgazdálkodás szabályairól  szóló  22/1998.  (II.
    13.) Korm. rendelet rendelkezik.

    A szabályozás áttekintése alapján megállapítható tehát, hogy a
    Btv.    maga   nem   határozza   meg   a   tómederbe   történő
    beavatkozásoknak (partvonal korrekció, mederfeltöltés, kikötők
    elhelyezése,  stb.)  a  víz  és  a  vízi  élővilág  védelmében
    szükséges jogi korlátait, hanem további tervezésre – partvonal-
    szabályozási   terv,   vízpart-rekonstrukciós   tanulmányterv,
    településrendezési tervek – illetőleg e tervek keretei  között
    az   egyedi   hatósági  tevékenységre  bízza   a   beavatkozás
    lehetőségeinek és feltételeinek meghatározását.

    A  Btv.  a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervét
    és    területrendezési    szabályait    állapítja    meg.    A
    területfejlesztésről  és területrendezésről  szóló  1996.  évi
    XXI.  törvény  (a továbbiakban: Tft.) 23. §-a  meghatározza  a
    területrendezési  tervek alapvető tartalmi  követelményeit.  E
    tartalmi  követelmények között a 23. § (3) bekezdés d)  pontja
    kimondja, hogy a területrendezési terveknek tartalmazniuk kell
    a   környezet-,  a  táj-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos
    térségi feladatokat. Azaz a Btv. feladata az, hogy megteremtse
    az  összhangot  a Balaton üdülési funkciója, az idegenforgalom
    és  a környezet védelme között, meghatározza a Balaton tómeder
    védelmének  konkrét szabályait, azokat a törvényi előírásokat,
    amelyek korlátot szabnak a természetkárosító beavatkozásoknak.
    Azzal,  hogy  a Btv. további tervezésre, illetőleg  az  egyedi
    hatósági   tevékenységre   bízta   a   víz-,   környezet-   és
    természetvédelem  általános szabályainak  a  Balaton  medrének
    védelmére történő alkalmazását, ezzel az üdülési funkcióhoz és
    a   természet   védelméhez  fűződő  érdekek   összehangolását,
    rendkívül  széles mérlegelési jogkört biztosított  a  terveket
    jóváhagyó   közigazgatási  szerveknek   és   a   beavatkozások
    engedélyezésére   jogosult   hatóságoknak.   A   beavatkozások
    törvényi korlátainak hiánya lehetőséget teremt arra,  hogy  az
    idegenforgalomhoz      kapcsolódó      gazdasági       érdekek
    felülkerekedjenek    a   tó   medrének    védelméhez    fűződő
    környezetvédelmi érdekeken.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    indítványozók  által  vitatott  rendelkezések  önmagukban  nem
    sértik az Alkotmány 18. §-ában szabályozott környezethez  való
    jogot,    alkotmányellenes   helyzet    annak    következtében
    keletkezett,  hogy  a  törvényhozó  úgy  adott  lehetőséget  a
    természeti  viszonyokba való beavatkozásra, hogy egyúttal  nem
    alkotta  meg az Alkotmány 18. §-ában szabályozott környezethez
    való jog érvényesülését biztosító – a tervek elfogadására és a
    hatósági  jogkörök  gyakorlására  feljogosított  közigazgatási
    szerveket is kötelező – garanciális rendelkezéseket.

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  § (1)  bekezdése  szerint,  ha  az
    Alkotmánybíróság   hivatalból  vagy  bárki  indítványára   azt
    állapítja   meg,   hogy  a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
    és  ezzel  alkotmányellenességet  idézett  elő,  a  mulasztást
    elkövető   szervet  –  határidő  megjelölésével   –   felhívja
    feladatának   teljesítésére.   Az   Alkotmánybíróság   állandó
    gyakorlata    szerint    a   jogalkotó    szerv    jogalkotási
    kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül  is
    köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet – a  jogi
    szabályozás  iránti igény – annak nyomán állott elő,  hogy  az
    állam  jogszabályi úton beavatkozott bizonyos életviszonyokba,
    és   ezáltal  az  állampolgárok  egy  csoportját  megfosztotta
    alkotmányos jogai érvényesítésének lehetőségétől [22/1990. (X.
    16.)  AB  határozat,  ABH 1990, 83, 86.]. Az  Alkotmánybíróság
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet  állapít  meg
    akkor  is,  ha alapjog érvényesüléséhez szükséges  jogszabályi
    garanciák  hiányoznak [37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH
    1992, 227, 232.].

    Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmánysértést  nemcsak  akkor  állapít  meg,  ha  az  adott
    tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.  (VI.
    10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is, ha az
    adott    szabályozási   koncepción   belül   az   Alkotmányból
    levezethető   tartalmú   jogszabályi   rendelkezés    hiányzik
    [22/1995.  (III.  31.)  AB határozat,  ABH  1995,  108,  113.;
    29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998.
    (V.  8.)  AB  határozat, ABH 1998, 132, 138.]. „A  szabályozás
    tartalmának  hiányos  voltából eredő alkotmánysértő  mulasztás
    megállapítása  esetében  is  a mulasztás,  vagy  a  kifejezett
    jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó vagy  ennek  hiányában,  a
    feltétlen    jogszabályi    rendezést    igénylő    jogalkotói
    kötelezettség  elmulasztásán alapul.” (4/1999. (III.  31.)  AB
    határozat, ABH 1999, 52, 57.)

    A  fentiekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  –  hivatalból
    eljárva  –  megállapította,  hogy  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenes helyzet állt elő annak következtében, hogy az
    Országgyűlés  a Btv. megalkotása során nem állapította  meg  a
    tómeder   védelmében  az  Alkotmány  18.  §-ában  szabályozott
    környezethez  való  jog  érvényesülését  biztosítani  hivatott
    garanciális rendelkezéseket és felhívta az Országgyűlést arra,
    hogy   jogalkotói  feladatának  2005.  december  31-ig  tegyen
    eleget.

    Az  Alkotmánybíróság a Btv. 16. § (1) bekezdésében, 38.  §  b)
    pontjában,  valamint a Korm.r. 3. § a)-b)  pontjaiban  foglalt
    rendelkezések    alkotmányellenességének   megállapítása    és
    megsemmisítése iránt benyújtott indítványokat elutasította.

        2. Az indítványok alapján az Alkotmánybíróság vizsgálta  a
    Btv.   20.   §  (1)  bekezdésének  alkotmányosságát   is.   Az
    indítványozók  álláspontja szerint ez a rendelkezés  sérti  az
    Alkotmány   10.   §-ának  (1)  bekezdését,  13.   §-ának   (1)
    bekezdését, valamint 18. §-át.

    A  Btv.-nek  ez  a szabálya arról rendelkezik,  hogy  a  parti
    településeken a belterülethez csatlakozó parthossz legkevesebb
    30   %-án   5-30  méter  széles  közhasználatú  sétányt   kell
    kialakítani, figyelemmel a természetes vegetáció megtartására.
    A   Btv.-nek  ez  az  előírása  nem  közvetlen  végrehajtással
    érvényesülő   szabály,  megvalósulásához   további   jogalkotó
    tevékenység szükséges. Olyan előírás, amelyet a Btv. 58. § (2)
    bekezdésében   kapott   felhatalmazás   alapján   a   vízpart-
    rehabilitációval érintett területek kijelölése során, valamint
    vízpart-rehabilitációs    tanulmánytervek,     illetőleg     a
    településrendezési terveknek az 59. § (1) bekezdésében  előírt
    felülvizsgálata során figyelembe kell venni.  A  parti  sétány
    helyét   a   miniszteri   rendeletben   kihirdetett   vízpart-
    rehabilitációs   tanulmánytervek   figyelembe   vételével,   a
    településrendezés körében önkormányzati rendelettel elfogadott
    szabályozási tervek fogják kijelölni. A Btv. vizsgált szabálya
    önmagában tulajdonosi jogokat nem érint, nem következik belőle
    az  egészséges környezethez való jog sérelme sem. Az,  hogy  a
    parti   sétány   kialakítása  együtt   jár-e   az   ingatlanok
    tulajdonjogának korlátozásával, esetleg elvonásával, illetőleg
    a   természet  megkárosításával,  annak  függvénye,  hogy  azt
    pontosan mely területen és milyen módon valósítják meg. A Btv.
    20.    §   (1)   bekezdésének   keretei   között,   az   annak
    érvényesítésére hivatott további jogalkotás feladata, hogy  az
    Alkotmány  rendelkezéseivel összhangban  szabályozza  a  parti
    sétány   kialakításának   helyét   és   módját.   Így    annak
    megállapítására,  hogy a parti sétány kialakítása  sérti-e  az
    Alkotmány  10.  §  (1) bekezdésében, 13. §  (1)  bekezdésében,
    valamint  18. §-ában foglalt rendelkezéseket, csak a  vízpart-
    rehabilitációs  tervek  figyelembe  vételével  elkészített  és
    önkormányzati  rendelettel  elfogadott  szabályozási   tervek,
    helyi  építésügyi szabályzatok alapján van mód. A parti sétány
    kialakítására vonatkozó szabályozás alkotmányosságát ezért, az
    Alkotmánybíróság csak a szabályozás teljességének ismeretében,
    a települési önkormányzatok által megalkotott rendeletek ellen
    benyújtott indítványok alapján tudja megítélni.

    A  kifejtett  indokokra  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az
    indítványokat elutasította.

                                  IV.

        1.   Az   egyik   indítvány  alapján  az  Alkotmánybíróság
    vizsgálta  azt  is,  hogy  a  Btv. 45.  §-ának  b),c),d),e),f)
    pontjában,  valamint  46.  §  b)  pontjában  foglalt   építési
    előírások  tekintetében megállapítható-e az Alkotmány  13.  §-
    ában szabályozott tulajdonhoz való jog sérelme.

    Az  Alkotmánybíróság döntéseiben következetesen  hangsúlyozza,
    hogy  a tulajdonhoz való jog nem korlátlan, a köz érdekében  a
    közérdekkel arányos módon korlátozható.

    Az  Alkotmánybíróság  a 64/1993. (XII. 22.)  AB  határozatában
    (ABH   1993,  373.)  fejtette  ki  álláspontját  az   alapjogi
    tulajdonvédelem sajátosságairól, és elvi éllel meghatározta  a
    tulajdonkorlátozás   alkotmányosságának    vizsgálata    során
    alkalmazandó szempontokat. E határozatában megállapította:
    „Az   alapjogként  védett  tulajdon  tartalmát  a   mindenkori
    (alkotmányos)  közjogi  és magánjogi korlátokkal  együtt  kell
    érteni.  Az  alkotmányos  tulajdonvédelem  terjedelme   mindig
    konkrét; függ a tulajdon alanyától, tárgyától és funkciójától,
    illetve  a  korlátozás  módjától is. A másik  oldalról  nézve:
    ugyanezen  szempontoktól  függően az  adott  fajta  közhatalmi
    beavatkozás  alkotmányos lehetősége  a  tulajdonjogba  más  és
    más.” [ABH 1993, 380.]

    A    tulajdonkorlátozás    alkotmányosságának    megítélésével
    kapcsolatosan pedig kimondta:
    „Az  alapjogi  tulajdonvédelem sajátosságai  miatt  az  állami
    beavatkozás   alkotmányossága  megítélésének  súlypontja,   az
    alkotmánybírósági értékelés voltaképpeni  tere  a  cél  és  az
    eszköz,  a  közérdek  és  a tulajdonkorlátozás  arányosságának
    megítélése lett. Az alapjog-korlátozás szükségessége,  illetve
    elkerülhetetlensége  vizsgálatánál itt eleve  figyelembe  kell
    venni,  hogy az Alkotmány 13. § (2) bekezdése a kisajátításhoz
    csupán  a  ’közérdeket’ kívánja meg, azaz, ha az értékgarancia
    érvényesül,  ennél  szigorúbb ’szükségesség’  nem  alkotmányos
    követelmény.”   A  korlátozás  közérdekűségének  vizsgálatával
    kapcsolatosan   megfogalmazta  azt  is,  hogy  „A   törvénnyel
    érvényesített ’közérdek’ alkotmánybírósági vizsgálata (…)  nem
    a törvényhozó választásának feltétlen szükségességére irányul,
    hanem   –  (...)  –  arra  kell  szorítkoznia,  indokolt-e   a
    közérdekre  hivatkozás, illetve, hogy a  „közérdekű”  megoldás
    nem   sért-e  önmagában  is  valamely  más  alkotmányos  jogot
    (például  a hátrányos megkülönböztetés tilalmát).” (ABH  1993,
    382.)

    A    közérdek    és    a   tulajdonkorlátozás   arányosságával
    kapcsolatosan   megállapította,  hogy   „az   Alkotmánybíróság
    általában  is meghatározhatja azokat az ismérveket, amelyek  a
    beavatkozás  alkotmányosságát eldöntik. Ezzel ellensúlyozhatja
    azt  a  kényszerű veszteséget, amelyet a jogbiztonság közérdek
    ’szükségességének’ korlátozott felülvizsgálata miatt  szenved.
    Aránytalannak   tekinti   például   az   Alkotmánybíróság    a
    tulajdonkorlátozást,  ha  annak  időtartama  nem  kiszámítható
    (...).   Más  esetekben  a  tulajdonkorlátozás  arányosságához
    szükséges  lehet  a kártalanítás. Az Alkotmány  a  13.  §  (2)
    bekezdés szerinti kisajátításhoz azonnali, feltétlen és teljes
    kártalanítást   követel   meg.  Az  Alkotmánybíróság   azonban
    megállapíthatja a tulajdonkorlátozás más eseteiben is, hogy az
    arányosság  csak  adott kártalanítás mellett áll  fenn.”  (ABH
    1993, 381-382.)

    E határozatában az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a
    közérdekből szükséges korlátozás esetén a beavatkozást igazoló
    közérdek és tulajdonos kényszerű jogsérelme közötti arányosság
    megkövetelheti  a veszteség kiegyenlítését, vagy  legalább  is
    mérséklését  a tulajdon súlyos megterhelése esetén,  illetőleg
    akkor,  ha  a  törvény a tulajdonosoknak csak  egy  csoportját
    kényszeríti  teherviselésre, összehasonlítható  tulajdonosokat
    pedig nem. (ABH 1993, 381.)

    Az  Alkotmánybíróság  a  13/1998.  (IV.30.)  AB  határozatában
    ugyancsak  a Balaton üdülőkörzetét érintő építési korlátozások
    alkotmányosságának vizsgálata kapcsán megállapította:
    „Föld  tulajdonjogából  fakadóan senkinek  sincs  alanyi  joga
    arra,  hogy  a  tulajdonában  álló  földterületen  építkezzen,
    építés  céljára  földjéből  építési  telkeket  alakítson.   Az
    építéshez   való   jog   csak   az   alkotmányos   jogszabályi
    előírásoknak  megfelelően  beépíthetővé  nyilvánított  építési
    területek  tulajdonosait illeti meg alanyi jogosultságként.  E
    területek   tulajdonosai  is  csak  az  építési   jogszabályok
    előírásainak   megfelelően  gyakorolhatják  e   jogukat.   Nem
    tekinthető    a    tulajdonhoz   való   jog   alkotmányellenes
    korlátozásának,   ha   a  jogszabály  a  beépített   területek
    növelésének megakadályozása érdekében olyan területekre ír elő
    telekalakítási  és  építési tilalmat, amelyek  a  jog  korábbi
    előírásai  szerint sem voltak beépíthetőek.” (ABH  1998,  429,
    434.)

    A  Btv.-nek  az  indítványozó által vitatott rendelkezései  az
    árutermelés   céljára   szolgáló  mezőgazdasági   területeken,
    illetőleg  a kertgazdasági területeken való építés  szabályait
    tartalmazzák. Olyan területekre nézve állapítanak meg  építési
    előírásokat,  amelyek alapvetően mezőgazdasági művelés  célját
    szolgálják  és  rendeltetésük  szerint  nem  beépítésre  szánt
    területek.  A  vitatott szabályok nem tiltják  az  építkezést,
    hanem   a   beépíthető  terület  nagyságának  és  a   beépítés
    mértékének és módjának meghatározásával szabályozzák azt.  Így
    e  szabályok  következtében általában olyan  területeken  vált
    lehetővé  az építkezés, ahol arra korábban nem volt lehetőség.
    Ezen  ingatlanok esetében az Alkotmány 13. § (1)  bekezdésében
    szabályozott tulajdonhoz való jog sérelme fel sem merül.

    Mivel  a  Btv.  a  Balaton kiemelt üdülőkörzet egészére  nézve
    állapítja  meg  a mezőgazdasági árutermelési és  kertgazdasági
    területeken    történő    építkezés   általános    szabályait,
    előfordulhat, hogy szabályainak érvényesítése egyedi esetekben
    a  helyi  településrendezési  tervben,  építési  szabályzatban
    biztosított építési jog megvonásával, illetőleg korlátozásával
    jár.   Ez  azonban  nem  eredményezi  az  indítványozó   által
    kifogásolt szabályok alkotmányellenességét.

    A  Btv. közérdekből a környezet és táj védelme érdekében  írja
    elő a kifogásolt építési szabályokat és a tulajdonhoz való jog
    korlátozásának   aránytalansága  azokban  az   esetekben   sem
    állapítható  meg,  amikor  azok a helyi  építési  szabályokban
    korábban biztosított építési jogot korlátoznak.

    A  Btv.  59.  §  (2)  bekezdése előírja, hogy  az  üdülőkörzet
    területén  lévő  települési  önkormányzatok  a  Btv.  hatályba
    lépését  követő  négy éven belül kötelesek  településrendezési
    terveiket és építési szabályzataikat felülvizsgálni és a  Btv.
    rendelkezéseinek megfelelően módosítani.

    A  Btv.  45. §-ában foglalt építési előírásokkal kapcsolatosan
    csak a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat
    módosítása  után  lesz  megállapítható  az,  hogy   az   egyes
    ingatlanokon  a  korábbi szabályok által  biztosított  építési
    jogokat  korlátozzák-e,  ugyanis  a  Btv.  45.  §  a)   pontja
    lehetőséget   ad   arra,  hogy  az  alövezet   területéből   a
    településrendezési  tervek készítése során  –  ha  az  övezeti
    szabályozások  összessége lehetővé teszi  –  beépítésre  szánt
    területet jelöljenek ki.

    Azokra  az  esetekre nézve pedig, amikor a  Btv.  e  szabályai
    alapján   megalkotott   településrendezési   tervek,   építési
    szabályzatok  a tulajdonhoz való jog olyan súlyos korlátozását
    eredményezik,    amelyekben    a    tulajdonkorlátozás    csak
    kártalanítás   mellett  tekinthető  arányosnak,   az   épített
    környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  LXXVIII.
    törvény   (a   továbbiakban:  Étv.)  30.  §-a   biztosítja   a
    kártalanítás lehetőségét.

    Mindezeket figyelembe véve az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében
    szabályozott  tulajdonhoz való jog sérelme alapján  a  Btv.  a
    Btv.  45. §-ának b),c),d),e),f) pontjában, valamint 46.  §  b)
    pontjában  foglalt építési előírások alkotmányellenessége  nem
    állapítható meg.

           2.  Ugyanezen  indítványozó  kérte  a  Btv.  3.  §  (2)
    bekezdése,    valamint   a   3.   és   4.   számú   melléklete
    alkotmányellenességének  megállapítását  is.  Az  indítványozó
    álláspontja szerint a Btv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott
    M=1:100  000 méretarányú tervek nem teszik lehetővé  az  egyes
    övezetek,  alövezetek  határainak  pontos  megállapítását.  Az
    egyes   övezetek,   alövezetek  határainak   közelében   fekvő
    ingatlanok  esetén nem állapítható meg az, hogy azok  pontosan
    melyik  övezetbe, alövezetbe esnek és ennek következtében  nem
    állapítható  meg  az sem, hogy közigazgatási ügyekben  a  Btv.
    mely  előírásait kell alkalmazni. Az indítványozó  álláspontja
    szerint   ez   sérti  az  Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésében
    szabályozott jogállamiságból folyó jogbiztonság követelményét.

    A  területrendezési  terveknek a Tft. 23. §  (3)  bekezdésében
    szabályozott  tartalmi  előírások  alapján  nem  célja   –   a
    tervezési  terület  nagy kiterjedése miatt műszakilag  nem  is
    lenne  megoldható – a terület-felhasználási, építési előírások
    telekhatár  mélységű  meghatározása. A  telekhatár  pontosságú
    tervezés kötelezettségét a településrendezési tervezés körében
    készített  szabályozási  tervekkel szemben  támasztja  a  jogi
    szabályozás.  Az  Étv.  12. § (4) bekezdése  előírja,  hogy  a
    szabályozási tervet a szükséges vízszintes, magassági és egyéb
    adatokat tartalmazó olyan méretarányú térképen kell ábrázolni,
    hogy   annak   megállapításai  az  egyes   telkekre,   építési
    területekre   és  közterületekre  egyértelműen  értelmezhetőek
    legyenek.  Ennek  megfelelően az övezeti és alövezeti  határok
    telekhatár  mélységű  meghatározását a Btv.  59.  §-a  alapján
    felülvizsgált   és  módosított  településrendezési   rendezési
    tervek fogják tartalmazni.

    A  Btv.  59. §-a alapján a települési önkormányzatok a törvény
    hatályba   lépésétől  számított  négy  éven  belül   kötelesek
    településrendezési   terveiket  és   építési   szabályzataikat
    felülvizsgálni  és  elfogadni,  azoknak  a  településeknek  az
    önkormányzatai, ahol nem volt településrendezési terv öt  éves
    határidőt  kaptak  a  településrendezési  tervek  és  a  helyi
    építési szabályzat elkészítésére.

    A   településrendezési  tervezés  időszakában,   illetőleg   a
    településrendezési  tervekkel  nem  érintett   területeken   a
    rendezési   tervek  elfogadását  követően  is,  vannak   olyan
    ingatlanok,  amelyek  esetében –  a  Btv.  mellékletét  képező
    tervlapok  méretarányai miatt (mert a tervlapon  az  alövezeti
    határt  jelző vonal egész ingatlanok területét lefedi)  –  nem
    dönthető el, hogy mely alövezetbe tartoznak.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  ez  a  jogi  helyzet
    sérti   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott
    jogállamiság elvéből folyó jogbiztonság követelményét.

    Az  Alkotmánybíróság számos határozatában kifejtette,  hogy  a
    jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság
    követelménye az Alkotmánybíróság értelmezésében  az  állam,  a
    jogalkotó  kötelezettségévé teszi  azt,  hogy  a  jogszabályok
    világosak,     egyértelműek    és     működésüket     tekintve
    kiszámíthatóak,   előreláthatóak   legyenek   a   jogszabályok
    címzettjei számára. [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,
    59, 65-66.;] Az Alkotmánybíróság határozataiban kifejtette azt
    is,  hogy  a  jogbiztonság  eleme  a  világos,  felismerhetően
    értelmezhető normatartalom. A jogszabály értelmezhetetlensége,
    eltérő  értelmezést  engedő volta, kiszámíthatatlan  helyzetet
    teremt   a   norma  címzettjei  számára,  lehetőséget   ad   a
    szubjektív, önkényes jogalkalmazásra. [54/2004. (XII. 15.)  AB
    határozat, ABK 2004. december, 14422, 14447.]

    A  Btv.  mellékleteként  közzétett tervlapok  a  Btv.  szerves
    részei,  a  Btv.  övezeti, alövezeti  előírásai  csak  azokkal
    együtt  értelmezhetők.  Ha  az övezeti,  alövezeti  határok  a
    tervlapok  méretarányai miatt egyes ingatlanok  vonatkozásában
    nem   állapíthatók  meg,  vagy  nem  állapíthatók  meg  minden
    kétséget  kizáróan,  a jogalkalmazó döntésétől  függ,  hogy  a
    konkrét   ingatlan   esetében  melyik   övezetre,   alövezetre
    vonatkozó  előírásokat  alkalmazza.  (Az  indítványozó   által
    vázolt ügyben ez a jogalkalmazói mérlegelés azt jelenti,  hogy
    ha  kertgazdasági területek alövezetébe sorolják az ingatlanát
    1500m2-nél,   ha  az  árutermelési  mezőgazdasági   alövezetek
    területébe,   2   ha-nál  nagyobb  területre  kaphat   építési
    engedélyt.) Ez a jogi helyzet magában hordozza az önkényes,  a
    törvény   céljaival   ellentétes,   diszkriminatív    és    az
    ingatlantulajdonosok tulajdonhoz való jogát  a  törvényen  túl
    korlátozó   jogalkalmazás  lehetőségét  és  kiszámíthatatlanná
    teszi  a  jogalanyok  számára  a  szabályozott  jogintézmények
    működését.

    A    Btv.   megalkotása   során   a   jogalkotó   számolt    a
    területrendezési  tervek esetében a tervlapok  méretarányaiból
    eredő  jogértelmezési problémák felmerülésével. Ezért  a  Btv.
    60.   §   (2)   bekezdésében  a  Tft.  27.  §  (1)  bekezdését
    kiegészítette egy új j) ponttal, amelyben felhatalmazást adott
    a   Kormánynak   arra,  hogy  rendeletben  állapítsa   meg   a
    területrendezési    tervek   térségi   szabályozása    övezeti
    tervlapjain  meghatározott  alövezeti  határok  és  a  térségi
    szerkezeti  tervben  meghatározott  infrastruktúra   hálózatok
    nyomvonalainak  pontosítására  vonatkozó  eljárási  rendet.  A
    Kormány ezt a rendeletet nem alkotta meg.

    Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy  a  Btv.  3.  és  4.  számú  mellékletével  kapcsolatosan
    keletkezett,  a jogbiztonságot sértő alkotmányellenes  helyzet
    annak  következtében állt elő, mert a Kormány nem tett  eleget
    törvényi   felhatalmazáson  alapuló  jogalkotási  feladatának.
    Ezért  határozatának a rendelkező részében kimondta,  hogy  az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdését sértő alkotmányellenes  helyzet
    jött létre annak következtében, hogy a Kormány nem szabályozta
    a   területrendezési   tervek  térségi  szabályozása   övezeti
    tervlapjain  meghatározott  alövezeti  határok  és  a  térségi
    szerkezetei  tervben  meghatározott  infrastruktúra  hálózatok
    nyomvonalainak   pontosítására  vonatkozó   eljárási   rendet.
    Egyúttal   felhívta   a   Kormányt  arra,   hogy   jogalkotási
    feladatának 2005. június 30-ig tegyen eleget.

          3. Ez az indítványozó sérelmezte azt is, hogy a Btv. 54.
    §  b)  pontja alapján a Btv. rendelkezéseit a folyamatban lévő
    ügyekben is alkalmazni kell. Álláspontja szerint ez a  szabály
    sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.

    A  Btv. 54. § b) pontjának alkotmányosságát az Alkotmány 2.  §
    (1)   bekezdése   alapján  az  Alkotmánybíróság  349/B/2001.AB
    határozatában    már    elbírálta.    E    határozatában    az
    Alkotmánybíróság  megállapította, hogy a Btv.  a  kihirdetését
    megelőző  időre  kötelezettséget, illetőleg jogi  felelősséget
    nem   állapít  meg,  szabályai  a  hatálybalépését  megelőzően
    keletkezett  és  lezárt jogviszonyokat, szerzett  jogokat  nem
    érintenek,  így  a  hatálybaléptető rendelkezés  a  visszaható
    hatályú   jogalkotás  tilalmába  nem  ütközik,   nem   találta
    alkotmányellenesnek a törvény alkalmazására való  felkészülési
    időt  sem. Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság  úgy
    ítélte meg, hogy a Btv. 54. § b) pontja az Alkotmány 2. §  (1)
    bekezdésében    szabályozott   jogállamiság   elvéből    folyó
    jogbiztonság követelményét nem sérti. (ABH 2002, 1241.)

    Az   Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről  szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII.  3.) Tü. határozata  (a  továbbiakban:
    Ügyrend)  31. §-ának c) pontja szerint az Alkotmánybíróság  az
    eljárást  megszünteti,  ha  az indítvány  az  Alkotmánybíróság
    által  érdemben  már elbírált jogszabállyal azonos  jogszabály
    (jogszabályi  rendelkezés) felülvizsgálatára  irányul,  és  az
    indítványozó  az  Alkotmánynak ugyanarra  a  §-ára,  illetőleg
    alkotmányos   elvére  (értékére)  –  ezen   belül   –   azonos
    alkotmányos  összefüggésre hivatkozva kéri az alkotmánysértést
    megállapítani („ítélt dolog”).

    A  jelen esetben megállapítható, hogy az indítványokkal azonos
    tartalmú indítványokat az Alkotmánybíróság már elbírált, ezért
    az  Alkotmánybíróság  a rendelkező részben  foglaltak  szerint
    határozott.

                                  V.

           1.   Az   Alkotmánybíróságnak  az  indítványok  alapján
    vizsgálnia kellett azt is, hogy az indítványozó érvei  alapján
    az Alkotmány 18. §-ának sérelme miatt megállapítható-e a Btv.,
    a Korm.r. és a Korm.hat. egészének alkotmányellenessége.
       
        1.1.    E    vizsgálata    során    az    Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  a Korm.hat.-ot  2004.  április  19-ével
    hatályon  kívül  helyezte  az  1075/2003.  (VII.  30.)   Korm.
    határozatban  foglaltak  időarányos  felülvizsgálatáról  és  a
    Balatonnal    kapcsolatos   további   intézkedésekről    szóló
    1033/2004.   (IV.   19.)   Korm.   határozat   37.   §-a.   Az
    Alkotmánybíróság  hatásköre az Abtv. 1. §  b)  pontja  alapján
    hatályos  jogszabály, illetve az állami irányítás  egyéb  jogi
    eszköze  alkotmányosságának utólagos vizsgálatára  terjed  ki.
    Hatályon  kívül  helyezett jogszabály, állami irányítás  egyéb
    jogi    eszköze   alkotmányossági   vizsgálata    a    konkrét
    normakontroll  két  esetében, az Abtv.  38.  §  (1)  bekezdése
    szerinti bírói kezdeményezés és 48. §-a szerinti alkotmányjogi
    panasz  alapján lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Korm.hat.
    ellen  benyújtott  indítvány nem tartozik  ebbe  a  körbe,  az
    Alkotmánybíróság     a    Korm.hat.    alkotmányellenességének
    megállapítására  irányuló eljárást –  az  Alkotmánybíróság  az
    Ügyrend 31. §-ának a) pontja alapján – megszüntette.
       
        1.2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btv. és  a
    Korm.r.    egésze    alkotmányellenességének   megállapítására
    irányuló indítvány megalapozatlan.

    Az    Alkotmány    32/A.    §-a   alapján    a    jogszabályok
    alkotmányosságának  vizsgálata  tartozik  az  Alkotmánybíróság
    hatáskörébe.  Az  Alkotmánybíróság sem az  Alkotmány,  sem  az
    Abtv.  alapján nem rendelkezik felhatalmazással arra,  hogy  a
    jogszabályok célszerűségét, szakszerűségét, átgondoltságát,  a
    jogi  szabályozás  mögött  rejlő  esetlegesen  jogellenes,   a
    jogszabály  kijátszására irányuló szándékot  vizsgálja.  Nincs
    hatásköre  arra  sem,  hogy a jogszabályok  megalkotása  során
    figyelembevett tényhelyzet, adatok, nyilvántartások,  valamint
    a  törvény  végrehajtása  során  hozott  egyedi  közigazgatási
    döntések jogszerűségét, alkotmányosságát megvizsgálja.

    A  Btv.  és  a  Korm.r. rendelkezései alapján – figyelemmel  a
    környezet,  természet,  az  erdők,  a  termőföld,  az  épített
    környezet,   a   műemlékek,  kulturális  javak  védelmére,   a
    vízgazdálkodásra  vonatkozó jogszabályok azon rendelkezéseire,
    amelyeket  a Btv. és a Korm.r. végrehajtása során is  be  kell
    tartani – a természetrombolásnak olyan mértékű veszélye,  amit
    az indítványozó állít, nem állapítható meg.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság a  Btv.  és  a  Korm.r.
    alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

        2.  Az  indítvány  alapján  az Alkotmánybíróságnak  állást
    kellett foglalni abban a kérdésben is, hogy a Btv. 16.  §  (1)
    bekezdésében,  a Korm.r. 21. §-ában, valamint a Korm.hat.  28.
    pontjában  előírt határidők betartása miatt az Abtv.  49.  §-a
    alapján     van-e     helye     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapításának.
       
        2.1.  Az  Abtv. 49. §-a alapján mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítására  akkor  van  mód,  ha   a
    jogalkotó  szerv jogalkotói feladatát elmulasztotta  és  ezzel
    alkotmányellenességet idéz elő.

    Azaz,   az   Alkotmánybíróságnak  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására nincs hatásköre akkor,  ha
    az állami szerv nem jogalkotói kötelezettségét mulasztja el. A
    Btv.   16.  §  (1)  bekezdése  a  partvonal-szabályozási  terv
    elkészítésére,  illetőleg felülvizsgálatára írt  elő  határidő
    tűzésével kötelezettséget. A partvonal-szabályozási  terv  nem
    jogszabály, így a Btv. 16. § (1) bekezdésében előírt  törvényi
    kötelezettség  nem  teljesítése miatt az Alkotmánybíróság  nem
    jogosult    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    megállapítására.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság  a Btv.  16.  §  (1)  bekezdésével
    összefüggésben  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megállapítása  iránt benyújtott indítványt –  hatáskör  hiánya
    miatt – az Ügyrend 29. § b) pontja alapján visszautasította.

          2.2.  Az  indítványozó  által  a  vízpart-rehabilitációs
    szabályozással      összefüggésben     megállapítani      kért
    alkotmányellenes   jogalkotói   mulasztásra   vonatkozóan    a
    következőket állapította meg.

    A   Btv.   végrehajtásához   szükséges  vízpart-rehabilitációs
    szabályozásról  a  Btv.  58-59. §-ai rendelkeznek.  Az  58.  §
    felhatalmazást  adott  a  Kormánynak  arra,  hogy  a  vízpart-
    rehabilitáció    szabályozási   követelményeit   meghatározza,
    egyúttal a területfejlesztésért és területrendezésért  felelős
    miniszter     kapott    felhatalmazást    arra,     hogy     a
    kormányrendeletben meghatározott követelményeknek  megfelelően
    lehatárolja a vízpart-rehabilitációval érintett területeket és
    elkészíttesse  és  rendeletben kiadja a vízpart-rehabilitációs
    tanulmányterveket.  A  Kormány az  e  felhatalmazáson  alapuló
    jogalkotási feladatának a Korm.r. megalkotásával tette eleget.
    A   Korm.r.   21.  §-a  úgy  rendelkezett,  hogy  a   vízpart-
    rehabilitációs tanulmányterveket legkésőbb 2003. július 15.-ig
    el  kell  fogadni. A Korm.r. 21. §-át s ezzel a benne  foglalt
    határidőt  a  213/2003. (XII. 10.) Korm.  rendelet  4.  §  (2)
    bekezdése hatályon kívül helyezte.

    A   Korm.  rendelet  alapján  a  regionális  fejlesztésért  és
    felzárkóztatásért  felelős  tárca  nélküli   miniszter   2004.
    szeptembere  óta folyamatosan alkotja meg a parti  települések
    vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel  érintett
    területének    lehatárolásáról    és    vízpart-rehabilitációs
    tanulmánytevének  elfogadásáról szóló miniszteri  rendeleteket
    (ld.: 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet Keszthely, 19/2004. (XI.
    9.)  TNM  rendelet Balatonmáriafürdő, 20/2004.  (XI.  9.)  TNM
    rendelet   Balatonlelle,  21/2004.  (XI.  9.)   TNM   rendelet
    Balatonboglár, 22/2004. (XI. 12.) TNM rendelet Balatonföldvár,
    30/2004.  (XII.  10.) TNM rendelet Gyenesdiás, 31/2004.  (XII.
    10.)  TNM  rendelet Vonyarcvashegy, 32/2004.  (XII.  17.)  TNM
    rendelet     Balatonederics,    stb.    vízpart-rehabilitációs
    szabályozási     követelményekkel     érintett     területének
    lehatárolásáról   és  vízpart-rehabilitációs  tanulmánytevének
    elfogadásáról).

    A  Btv. 59. § (1) bekezdése a parti települések önkormányzatai
    számára   kötelező   feladatként  írta  elő,   hogy   a   Btv.
    hatálybalépését  követő  három éven  belül  településrendezési
    terveiket   és  helyi  építési  szabályzataikat   a   vízpart-
    rehabilitációs  követelményeknek és a  miniszteri  rendelettel
    kihirdetett tanulmánytervekkel összhangban vizsgálják felül és
    módosítsák.  Tekintettel arra, hogy a Korm.hat.  elfogadásakor
    látható  volt, hogy a tanulmánytervek elfogadására a  Korm.r.-
    ben  meghatározott  határidőn belül nem  fog  sor  kerülni,  a
    Korm.hat.    28.    pontja    a    területfejlesztésért     és
    területrendezésért  felelős  tárca  nélküli  miniszter  és  az
    igazságügyminiszter  számára feladatul szabta,  hogy  készítse
    elő   a   Btv.   59.   §-ában   a  településrendezési   tervek
    felülvizsgálatára    és    módosítására    előírt     határidő
    módosításához szükséges törvénytervezetet és a törvényjavaslat
    benyújtásának  határidejét  2003. szeptember  30.-ban  jelölte
    meg.  A Btv. 59. §-ában a településrendezési tervek és a helyi
    építési    szabályzatok   számára   előírt    határidőket    a
    területfejlesztésről  és területrendezésről  szóló  1996.  évi
    XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
    2004. évi LXXV. törvény 22. § (2) bekezdése – még a Btv. 59. §-
    ában   eredetileg   megjelölt  határidők   lejárta   előtt   –
    módosította. A Btv. módosított 59. § (1) bekezdése  szerint  a
    parti települések önkormányzatai a Btv. hatálybalépését követő
    négy  éven  belül  kötelesek településrendezési  terveiket  és
    helyi   építési   szabályzataikat   a   vízpart-rehabilitációs
    tanulmánytervekkel összhangban felülvizsgálni.

    Az  Abtv.  49.  §-a  alapján  önmagában  valamely  jogalkotási
    kötelezettség,   jogalkotási  feladat   teljesítésére   előírt
    határidő   elmulasztása  nem  alapozza  meg   a   mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenesség    megállapítását.     Az
    Alkotmánybíróság          mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenességet akkor állapíthat meg,  ha  a  jogalkotói
    feladat elmulasztása alkotmányellenes helyzetet is előidéz.  A
    Btv.  20.  §  (2)  bekezdése alapján  megállapítható,  hogy  a
    vízpart-rehabilitáció     végrehajtásának     feltétele      a
    tanulmánytervek,  valamint azok alapján  a  településrendezési
    tervek   és   helyi   építési  szabályzatok   elkészítése   és
    elfogadása, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a vízpart-
    rehabilitációs   tanulmánytervek  és   a   parti   települések
    településrendezési    terveinek,    építési    szabályzatainak
    elkészítésére előírt jogszabályi határidők elmulasztása  miatt
    az  indítványozó  által  vázolt alkotmányellenes  helyzet  nem
    következett     be,     így     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  nem  állapítható  meg.  Ezért   az   erre
    irányuló indítványt elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság az érdekeltek széles  körére  tekintettel
    elrendelte   határozatának   a   Magyar   Közlönyben   történő
    közzétételét.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Bagi István           Dr. Bihari Mihály
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Erdei Árpád         Dr. Harmathy Attila
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kiss László        Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

           A  határozattal  annyiban  nem  értek  egyet,  hogy  nem
     állapította   meg  a  tulajdonhoz  való  jog  érvényesülésének
     garanciáit biztosító jogszabály megalkotásának elmulasztásában
     megnyilvánuló  alkotmányellenességet.  Álláspontom  szerint  a
     határozatnak  ebben  a  tekintetben is  hivatalból  mulasztást
     kellett  volna megállapítania, és fel kellett volna hívnia  az
     Országgyűlést  a tulajdonhoz való jog érvényesülését  szolgáló
     szabályok megalkotására.

          Indokaim a következők:

          1. Az Alkotmány 13. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a
     Magyar  Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való  jogot.  Az
     Alkotmánybíróság gyakorlata a tulajdonhoz való jogot kezdettől
     fogva   alapvető  jogként  értelmezi.  Ennek   megfelelően   a
     tulajdonjogra  is  érvényes  az  az  elv,  hogy  alapvető  jog
     korlátozására  csak  kényszerítő ok miatt és  olyan  mértékben
     kerülhet  sor,  amennyire feltétlenül szükséges [7/1991.  (II.
     28.) AB határozat, ABH 1991, 22, 25, 26.].
            A   tulajdonhoz  való  jog  alkotmányos  védelme  attól
     függetlenül  fennáll,  hogy  milyen  jogalanyról  van  szó.  A
     rendszerváltozás  előtt a jogszabályok tulajdonformák  szerint
     különböztettek.   Az  akkori  gazdasági  rendszer   lényegéhez
     tartozott   az  állami  tulajdon  privilegizált  helyzete,   a
     magántulajdon  korlátozott védelme, és ez az  Alkotmány  1949.
     évi  szövegének  több  rendelkezésében is kifejezésre  jutott.
     Ezért volt szükség arra, hogy a vonatkozó szabályokat ne  csak
     hatályon  kívül  helyezzék, hanem a  rendszer  megváltozásának
     lényeges  elemeként  az Alkotmány 9. §-a (1)  bekezdésének  az
     1989. évi XXXI. törvénnyel meghatározott új szövege kimondja a
     köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogúságát  és  egyenlő
     védelmét.   Az   Alkotmány  alapján  a   tulajdonjog   védelme
     tulajdonformáktól  független [21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,
     ABH 1990, 73, 81.].

          2.  Az  Alkotmány 13. §-ának (2) bekezdése rendelkezik  a
     tulajdonjog  teljes  elvonásáról.  Kimondja,  hogy   tulajdont
     kisajátítani   csak   kivételesen,   közérdekből,   törvényben
     szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali
     kártalanítás mellett lehet. Ez a tulajdonjog védelmét szolgáló
     szabály  azokra  az  esetekre  is  vonatkozik,  amelyekben   a
     tulajdonjog   elvonása   törvényi   rendelkezéssel    történik
     [21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 82.].
           Az   Alkotmány  13.  §-ának  (2)  bekezdése  a  tulajdon
     elvonásának feltételeként szabja meg – a kártalanítás  mellett
     –  azt, hogy erre csak kivételesen kerüljön sor, ha a közérdek
     ezt  megköveteli.  A  közérdek  által  megkövetelt,  kivételes
     körülmény   jelenti  ebben  az  esetkörben  az  alapvető   jog
     korlátozásának kényszerítő okát. Ennek megfelelően a  tulajdon
     elvonásának   eseteiben  az  alkotmányossági  vizsgálat   arra
     irányul,   hogy  indokolt-e  a  közérdekre  való   hivatkozás,
     valamint,  hogy a közérdekűnek minősített megoldás nem  sért-e
     valamely  más  alkotmányos jogot is [64/1993.  (XII.  22.)  AB
     határozat, ABH 1993, 373, 382.].
          Az  Alkotmány  13.  §-a  (2)  bekezdésében  meghatározott
     bármelyik  feltétel (így például a közérdek) hiánya  esetén  a
     tulajdont   elvonó   egyedi  hatósági  aktus   vagy   törvényi
     rendelkezés alkotmányellenes [27/1991. (V. 20.) AB  határozat,
     ABH 1991, 73, 77.].
          Kisajátításnál  az  Alkotmány 13.  §-ának  (2)  bekezdése
     alapján a tulajdon védelmét szolgálja annak vizsgálata, hogy a
     közérdek   megléte   esetén   is  fennáll-e   a   kivételesség
     követelménye.  Ez  adott esetben annak  ellenőrzését  jelenti,
     hogy   a   közérdekű  célt  annál  az  ingatlannál  indokolt-e
     megvalósítani,  amelyre a kisajátítást kérik  (479/B/1993.  AB
     határozat,  ABH  1993,  665,  667-668.).  Az  Alkotmánybíróság
     gyakorlata  szerint  alkotmányellenes az a szabályozás,  amely
     korlátozza  a  kisajátítást kimondó  határozat  bíróság  által
     történő felülvizsgálatát [58/1991. (XI. 8.) AB határozat,  ABH
     1991, 288, 290.].
      
          3.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlata  összhangban  van  az
     Emberi  Jogok  Európai Bírósága által követett  elvvel,  amely
     szerint igazságos egyensúlyt kell teremteni a közérdek  és  az
     egyén alapvető jogának (a tulajdonjognak) a védelme között. Az
     egyensúly vizsgálata körében a Bíróság ellenőrzi, hogy valóban
     fennáll-e a közérdek és hogy az elérni kívánt céllal arányos-e
     a  korlátozás (Chassagnou and others v. France, 1999.  április
     29-i határozat, nos. 25088/94, 28331/95, 28443/95, 75, 91, 92.
     pont, National & Provincial Building Society and others v. The
     United   Kingdom,   1997.   október   23-i   határozat,    no.
     117/1996/736/933-935, 78, 80, 82. pont).
      
           4.   A   Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  Területrendezési
     Tervének   elfogadásáról   és   a  Balatoni   Területrendezési
     Szabályzat  megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény  (a
     továbbiakban:  Btv.)  20.  §-ának  (1)  bekezdése  szerint  az
     üdülőkörzet   valamennyi  parti  településén  a  belterülethez
     csatlakozó  parthossz legkevesebb 30 %-án  5-30  méter  széles
     közhasználatú  parti  sétány alakítandó  ki.  A  Btv.  3.  §-a
     kimondta,  hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
     Tervének  munkarészei közül a térségi szerkezeti tervet  és  a
     térségi   szabályozás  övezeti  tervlapjait  az   Országgyűlés
     elfogadja  és  ezek  a  Btv. 3. illetve 4.  számú  mellékletét
     képezik.  A  térségi  szerkezeti tervet  tartalmazó  3.  számú
     melléklet 2.3 pontja a térség jelentőségét azzal az adattal is
     érzékelteti,  hogy a tóparton a parti sávban ma 134.000  ember
     él.  A  terv  a  Balaton  északi  partján  mozaikos  ökológiai
     térszerkezet,  ökológiai hálózat kialakítását, a  déli  parton
     egy   összefüggő   védett   természeti   terület   kijelölését
     tartalmazza.
          A  Btv. 4. §-ának (1) bekezdése szerint a Balaton kiemelt
     üdülőkörzetének  területére, valamint  a  kiemelt  üdülőkörzet
     partközeli településeire vonatkozó területrendezési szabályait
     és   építési  feltételeit  a  Balatoni  Területrendezésnek  az
     Országgyűlés által – a Btv. 3. §-a (1) bekezdésének c)  pontja
     szerint – megállapított Szabályzata határozza meg.
           A   Btv.   59.  §-a  előírta,  hogy  a  Balaton  kiemelt
     üdülőkörzet parti településein, továbbá az üdülőkörzeten  levő
     településeken    a    törvény    hatálybalépésekor    érvényes
     településrendezési terveket és helyi építési szabályzatokat  a
     vízpart-rehabilitációs      szabályozási      követelményeknek
     megfelelően és a vízpart-rehabilitációval érintett területekre
     készülő tanulmánytervekkel összhangban felül kell vizsgálni és
     módosítani  kell. Az 58. § pedig felhatalmazta  a  Kormányt  a
     vízpart-rehabilitációs       szabályozási        követelmények
     meghatározására,  a területfejlesztésért és területrendezésért
     felelős   minisztert   pedig   a   településrendezési   tervek
     felülvizsgálatához szükséges tanulmánytervek  elkészíttetésére
     és rendeletben való kiadására.
          A  területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
     évi  XXI.  törvény (a továbbiakban: Tft.) 6. §-ának d)  pontja
     szerint  –  a  Btv. rendelkezéseivel összhangban –  a  Balaton
     kiemelt  üdülőkörzet területrendezési tervét  az  Országgyűlés
     törvénnyel  fogadja  el.  A  23. §  (1)  bekezdése  szerint  a
     területi tervezés alapja a területrendezési terv.
          A  fenti  rendelkezésekből az  állapítható  meg,  hogy  a
     törvénnyel  elfogadott  területrendezési  terv  és  az   annak
     megfelelően,   törvényi  felhatalmazás   alapján   kibocsátott
     rendeletben  meghatározott részletadatok  alapján  megvalósuló
     tulajdonkorlátozás vagy tulajdonelvonás esetén a bíróság  csak
     a kártalanítás mértékét vizsgálhatja, a tulajdonjog sérelmének
     jogosságát nem.
      
           5.   Annak   vizsgálatánál,  hogy  a   Balaton   kiemelt
     üdülőkörzet   területfejlesztésénél   és   területrendezésénél
     mennyiben   érvényesülhet  az  Alkotmánybíróság  részéről   az
     ellenőrzés, a következőket kell figyelembe venni:
          a/  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
     törvény   a   településrendezési   tervek   kialakítására   és
     elfogadására hasonló eljárást alakított ki, mint a  Tft.  Erre
     az  eljárásra a 69/2002. (XII. 17.) AB határozat megállapítása
     szerint  garanciális szabályok vonatkoznak, amelyek  előírják,
     hogy   az   önkormányzatok  az  érdekelt  államigazgatási   és
     érdekképviseleti   szervekkel  kötelesek  egyeztetni   és   az
     egyeztetésbe kötelesek a lakosságot is bevonni (ABH 2002, 398,
     405.).
           A  településrendezési  tervekről  szóló  szabályokat  az
     53/B/2003.  AB határozat is vizsgálta és azt állapította  meg,
     hogy   ezek   a  rendelkezések  olyan  eljárások,   megoldások
     alkalmazását   teszik   kötelezővé,  amelyek   a   tulajdonjog
     korlátozhatóságát  a minimumra csökkentik.  Erre  tekintettel,
     valamint a 69/2002. (XII. 17.) AB határozatra hivatkozással  a
     határozat  nem  állapította meg azt, hogy a településrendezési
     terv  önkormányzati rendelettel történő meghatározása  sértené
     az Alkotmánynak a tulajdonhoz való jogról szóló szabályát (ABH
     2003, 1554, 1559.).
      
          b/  A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervét
     az Országgyűlés törvényben fogadja el, egyes részleteket pedig
     a  Kormány  és  az illetékes miniszter rendelete határoz  meg.
     Ebben   az  esetben  nem  érvényesül  az  állampolgári  szintű
     érdekegyeztetés.   A   13/1998.   (IV.   30.)   AB   határozat
     megsemmisítette  a Balaton üdülőkörzet egyes  településein  az
     építési tevékenység átmeneti korlátozásáról szóló 1/1989.  (I.
     1.) ÉVM rendeletet. A megsemmisítés egyik indoka az volt, hogy
     bár  a  tulajdonjognak  rendeletben meghatározott  korlátozása
     közérdekű  volt,  de sértette az arányosság követelményét.  Az
     Alkotmánybíróság   –  állandó  gyakorlatával   összhangban   –
     hangsúlyozta,  hogy  a  tulajdonjog  korlátozása  csak   akkor
     tekinthető  alkotmányosnak,  ha  a  korlátozás  időtartamát  a
     törvényi  rendezés pontosan, kiszámíthatóan és ellenőrizhetően
     biztosítja (ABH 1998, 429, 435.).
           A   Btv.   egyes  rendelkezéseinek  alkotmányosságát   a
     349/B/2001. AB határozat az Alkotmány 2. §-ának (1)  bekezdése
     alapján  vizsgálta. A határozat indokolása kiemelte, hogy  nem
     került  sor  a  Btv.  szabályainak  a  tulajdonhoz  való   jog
     szempontjából   történő  ellenőrzésére.  Az   Alkotmánybíróság
     hangsúlyozta,  hogy  a  tulajdonhoz  való  jog  korlátozásának
     vizsgálata  csak  esetről esetre, a településrendezési  tervek
     ismeretében lehetséges (ABH 2002, 1241, 1252.).
            A   tulajdonjog   korlátozása   alkotmányosságának    a
     kényszerítő  ok  megléte szempontjából  történő  vizsgálatánál
     számításba  kell  azonban venni, hogy  az  Alkotmánybíróság  a
     közérdek   meglétét   elfogadja  és  a   természetvédelmet   a
     tulajdonos   jogánál   nagyobb   súlyúnak   tekinti,   ha   az
     önkormányzati rendelet a magas szintű jogszabályban  kimondott
     természetvédelmi   rendelkezésen   alapul    (80/B/2001.    AB
     határozat,  ABH  2001,  1465, 1469.). A törvényben  elfogadott
     területrendezési   terv,  valamint  a  kormányrendeletben   és
     miniszteri  rendeletben  meghatározott egyes  részletszabályok
     esetén az Alkotmánybíróság által aligha ellenőrizhető, hogy az
     egyes   ingatlanok   tekintetében  fennáll-e   a   tulajdonjog
     korlátozásának vagy elvonásának a kivételessége, a kényszerítő
     ok.
      
           Az  elmondottakból  az  következik,  hogy  hiányoznak  a
     tulajdonhoz   való   jog   védelmének   garanciális   eljárási
     szabályai.
      
          6.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
     49.  §-ának  (1)  bekezdése szerint,  ha  az  Alkotmánybíróság
     indítványra  vagy  hivatalból  azt  állapítja  meg,   hogy   a
     jogalkotó    szerv   elmulasztotta   jogszabályból    származó
     jogalkotói  feladatát  és ezzel alkotmányellenességet  idézett
     elő,   felhívja  a  mulasztást  elkövető  szervet  feladatának
     teljesítésére.
          Az  Alkotmánybíróság  37/1992. (VI.  10.)  AB  határozata
     alapján   kialakult   gyakorlat   mulasztásban   megnyilvánuló
     alkotmányellenességet  állapít meg azokban  az  esetekben  is,
     amelyekben alapjog érvényesülését akadályozza az a tény,  hogy
     az ehhez feltétlenül szükséges szabályozás hiányzik (ABH 1992,
     227, 232.).
          A  Btv.  nem határozta meg a területrendezési terv  és  a
     területrendezési szabályzat kidolgozásának azokat az  eljárási
     szabályait,  amelyek lehetővé tennék az Alkotmány  13.  §-ában
     meghatározott  tulajdonhoz való jog  érvényesítését.  Ezért  a
     mulasztást hivatalból meg kellett volna állapítani.

     Budapest, 2005. április 4.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Act CXII of 2000 on the Adoption of the Land Use Plan for the Lake Balaton Special Resort Area and the Establishment of the Lake Balaton Land Use Regulations
      Number of the Decision:
      .
      11/2005. (IV. 5.)
      Date of the decision:
      .
      04/04/2005
      .
      .
      en_0011_2005.pdfen_0011_2005.pdf