English
Hungarian
Ügyszám:
.
865/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 17/2001. (VI. 1.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/222
.
A döntés kelte: Budapest, 05/29/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta az
   alábbi

                            határozatot:

   1 Az Alkotmánybíróság megállapítja: az 1973. évi I. törvény 35.
   §   (1)   bekezdésnek  c)  pontja  alkalmazásánál   alkotmányos
   követelmény,  hogy  az  a  bíró, aki a  vele  szemben  fennálló
   kizárási okot maga jelenti be, a bejelentés megtétele  után  az
   ügyben nem járhat el.

   2.  Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1973. évi  I.
   törvény    37.    §   (1)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

   Az   Alkotmánybíróság   a  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                  I.
                                   
    1.   A  Bajai  Városi  Bíróság  bírája  a  3.B.633/1996.  számú
    büntetőügyben  —  az  eljárás  felfüggesztése   mellett   —   a
    büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény  (a  továbbiakban:
    Be.)  37.  §  (1) bekezdése alkotmányellenességének  vizsgálata
    végett  az  Alkotmánybírósághoz fordult. Álláspontja szerint  e
    rendelkezés,  amely  az  elfogultságot  bejelentő   bírónak   a
    bejelentését   követő  eljárását  szabályozza,  ellentétes   az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság  elvével,
    az  57. § (1) bekezdésében biztosított pártatlan bírósághoz  és
    tisztességes eljáráshoz való joggal, valamint a 60.  §  (1)  és
    (2) bekezdésében meghatározott lelkiismereti szabadsággal.

    Felfüggesztő   végzésében  az  eljáró  bíróság  alkotmányossági
    aggályainak   indokolásaként   a  pártatlanság   követelményére
    hivatkozott, amelynek folytán az a bíró, aki “szubjektíve  arra
    a   meggyőződésre   jut,   hogy  egy  adott   ügyben   képtelen
    elfogulatlanul,  a  pártatlanság  követelményeinek  megfelelően
    eljárni,  ezt  a  tényt  köteles  haladéktalanul  bejelenteni…”
    Nézete   szerint   a   pártatlanság  objektív   és   szubjektív
    szempontból  is  vizsgálandó:  “a  pártatlanságnak   meg   kell
    felelnie   annak  az  elvnek,  miszerint  nem  elég   igazságot
    szolgáltatni,  annak  felismerhetőnek is  kell  lennie”.  Ezzel
    viszont az indítványozó szerint ellentétes az, hogy a Be. 37. §
    (1)  bekezdésének olyan értelmezése is lehetséges, miszerint  a
    másodfokú  bíróság felülbírálhatja az eljáró bíró  elfogultsági
    bejelentését, és kötelezheti a bírót — nyilvánvaló elfogultsága
    ellenére — az adott ügy folytatására, ami az Alkotmány  57.  §-
    ban foglalt pártatlan eljárás követelményét sérti.

    Hivatkozott  az indítványozó továbbá arra is, hogy  a  támadott
    rendelkezés ezen többértelműsége a jogállamiság elvének  részét
    képező  jogbiztonság követelményét sérti,  hiszen  a  másodfokú
    bíróságok  —  az  indítványozó  által  felvázolt  —  kapcsolódó
    joggyakorlata   nem   egységes,   kiszámíthatatlan,   és    így
    jogbizonytalanságot eredményez.

    Harmadszor  pedig  hivatkozott az indítványozó  arra,  hogy  az
    elfogultságot  bejelentő bíró kötelezése  az  ügy  folytatására
    sérti  egyrészt  a bíró lelkiismereti szabadsághoz  való  jogát
    (Alkotmány  60. §), de sérti másrészt az Alkotmány  50.  §  (3)
    bekezdésében  foglalt azon szabályt is, hogy a bíró  ítélkezési
    tevékenysége  során csak a törvénynek és saját lelkiismeretének
    van   alárendelve,  hiszen  meggyőződése  ellenére  köteles   a
    másodfokú bíróság határozata értelmében eljárni.

    2. Az indítványozó a Be. 35. § (1) bekezdése c) pontja szerinti
    ok  alapján  kizárását  kérő  bíró bejelentésének  elintézésére
    vonatkozó   szabályok  alkotmányosságát  vitatja.   Az   általa
    kifogásolt szabály tehát tartalmilag nem önmagában a Be. 37.  §
    (1) bekezdése, hanem az elfogultságot mint kizáró okot statuáló
    Be.  35.  §  (1)  bekezdés c) pontja, a bejelentés  elintézését
    szabályozó  42.  § (1) bekezdése és az elfogultságot  bejelentő
    bíró   eljárására  vonatkozó  37.  §  (1)  bekezdése   együttes
    értelmezése  révén  előálló  rendelkezés.  Az  Alkotmánybíróság
    ezért  az eljárását kiterjesztette a Be. 35. § (1) bekezdés  c)
    pontjára és a 42. § (1) bekezdésére is.
       
                                  II.

    1.  Az  Alkotmánynak az indítvány által érintett  rendelkezései
    szerint

    “2.   §   (1)A   Magyar  Köztársaság  független,   demokratikus
    jogállam.”

    “50.  §  (3)  A  bírák függetlenek és csak a törvénynek  vannak
    alárendelve.”

    “57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

    “60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.”

    2. A Be-nek az indítvány által érintett szabályai a következők:

    “35. § (1) A büntető ügyben a hatóság tagjaként nem járhat el:
    a)  aki az ügyben mint terhelt vagy védő, továbbá mint sértett,
    feljelentő  vagy  mint ezek képviselője vesz vagy  vett  részt,
    valamint a felsoroltak hozzátartozója;
    b) aki az ügyben mint tanú vagy szakértő vesz vagy vett részt;
    c)  akitől  az  ügy  elfogulatlan megítélése  egyéb  okból  nem
    várható.”

    “37.  §  (1)  A  hatóságnak az a tagja,  aki  a  reá  vonatkozó
    kizárási  okot maga jelentette be, bejelentésének  elintézéséig
    az ügyben nem járhat el.”

    “42.  § (1) A bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelöléséről,
    ha  a bíró a kizárási okot maga jelentette be vagy a kizáráshoz
    hozzájárult. Ez esetben a kizárásról nem kell külön határozatot
    hozni.”

    3.  Az  Alkotmánybíróság  a Be. kizárásra  vonatkozó  általános
    szabályait  a 43/1998. (X. 9.) AB határozatban (ABH 1998,  313,
    318.)  már  vizsgálta.  Abban  az ügyben  azonban  a  kizárásra
    vonatkozó  szabályokat  az  indítványozó  a  bírósági  eljárást
    megelőző  eljárás  tekintetében,  a  nyomozóhatóságra   és   az
    ügyészre vonatkozóan kifogásolta. Így az Alkotmánybíróság a  Be
    35-37. §-ait kizárólag ezen hatóságokra vonatkoztatva vizsgálta
    és  a  bíró tekintetében mind a kizárás általános mind pedig  a
    bíró   kizárása  vonatkozó  különös  szabályok  alkotmányossági
    vizsgálatát mellőzte. Ekként az említett határozat  nem  képezi
    eljárási    akadályát   a   jelen   alkotmányossági   vizsgálat
    lefolytatásának.
       
                                 III.
       
    Az indítvány megalapozatlan.

    1.   Az  Alkotmánybíróság  a  pártatlan  bírósághoz  való   jog
    mibenlétét   első  ízben  vizsgáló  67/1995.   (XII.   7.)   AB
    határozatban  rámutatott,  hogy ezen  alkotmányos  alapjog  “az
    eljárás   alá  vont  személy  iránti  előítélet  mentesség   és
    elfogulatlanság  követelményét támasztja a bírósággal  szemben.
    Ez   egyrészt   magával  a  bíróval,  a  bíró   magatartásával,
    hozzáállásával   szembeni   elvárás,   másrészt   az    eljárás
    szabályozásával  kapcsolatos  objektív  követelmény:  el   kell
    kerülni  minden  olyan helyzetet, amely jogos kétséget  kelt  a
    bíró pártatlansága tekintetében. Ennek intézményes biztosítékát
    a   bírák   kizárására   vonatkozó  büntetőeljárási   szabályok
    biztosítják (Be. 35., 40., 231. §).” (ABH 1995, 346, 347.)

    Az  Alkotmánybíróság e határozatban elemezte az emberi jogok és
    alapvető  szabadságjogok védelméről szóló az  1993.  évi  XXXI.
    törvénnyel  kihirdetett egyezmény 6. cikk 1. pontjában  foglalt
    fair  eljárás  elve  érvényesülésének vizsgálatakor  az  Emberi
    Jogok  Európai  Bírósága által alkalmazott  kettős  tesztet:  a
    Bíróság  elsősorban  az  eljárt bírónak  az  ügyben  tanúsított
    konkrét  magatartását  vizsgálja,  vagyis  hogy  volt-e   olyan
    megnyilvánulása,  amelyből  a pártatlanságának  hiányára  lehet
    következtetni. Ezt követi annak vizsgálata, hogy függetlenül  a
    bíró  személyes  magatartásától, a folyamodónak  volt-e  jogos,
    indokolt,  objektíve  igazolható oka a  pártatlanság  hiányának
    feltételezésére.

    A     pártatlan    bírósághoz    való    alkotmányos    alapjog
    érvényesülésének garanciája a bírói függetlenség  is,  amelynek
    értelmében  a  bírák ítélkezési tevékenységük során  egyedül  a
    törvényeknek  és  saját lelkiismeretüknek  vannak  alárendelve,
    vagyis mindenféle külső befolyástól mentesen járnak el.

    Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdésében
    foglalt,  a  bírói  függetlenséget  kimondó  elvvel  és   annak
    garanciális  tartalmával  legutóbb  a  19/1999.  (VI.  25.)  AB
    határozatban  foglalkozott.  Ebben  a  határozatban  rámutatott
    arra,  hogy “a bírói függetlenség egyedi aspektusában  tehát  a
    bíró   szervezeti   és  státusbeli  szabadságának   garanciáját
    jelenti,  annak érdekében, hogy az egyedi ügyekben  a  jogviták
    eldöntése és a jogsérelmek orvoslása tárgyában hozott  kötelező
    erejű  és  végrehajtható  döntését  mindenféle  befolyásolástól
    mentesen,   a   törvények,  illetve  általában  a  jogszabályok
    alapján, belső meggyőződése szerint hozza meg.” (ABH 1999, 150,
    153.)

    Határozatában  utalt  rá  az  Alkotmánybíróság,  hogy  a  bírák
    függetlenségéről, hatékonyságáról és szerepéről szóló az Európa
    Tanács  Miniszteri  Bizottságának R (94) 12  számú  Ajánlásában
    megfogalmazott alapelvei is ezt a követelményt tükrözik  vissza
    (közzétéve: Bírósági Határozatok Melléklete 1999/1). E szerint:
    “A  bíráknak az eléjük terjesztett ügyekben teljesen  szabadon,
    belső  meggyőződésük és a tényállás saját maguk  által  történő
    értékelése  szerint részrehajlásmentesen, valamint  a  hatályos
    törvényi  rendelkezéseknek megfelelően kell dönteniük. [Ajánlás
    I/2/d) pont.]” (ABH 1999, 150,153.)

    2.   A   Be.  által  szabályozott  kizárási  okokat   két   jól
    elhatárolható csoportra — egyfelől az ún. abszolút, másfelől az
    ún.  relatív okokra — lehet osztani. A Be. 35. § (1)  bekezdése
    három kizárási okot határoz meg, ezek közül az a) és b) pontban
    szabályozottak  abszolút  okok:  a  büntetőügyben   a   hatóság
    tagjaként  —  így bíróként — nem járhat el, aki az ügyben  mint
    terhelt,  védő, sértett, feljelentő, ezek képviselője, valamint
    a  felsoroltak hozzátartozója, illetve mint tanú vagy  szakértő
    vesz  részt  vagy  vett  részt [Be. 35. §  (1)  bekezdés  a)-b)
    pontok, 38. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés]. Speciálisan  a
    bíróság  tagjára  vonatkozó  további  abszolút  kizáró   okokat
    tartalmaz a Be. 40. §-a: bíróként nem járhat el az sem, aki  az
    ügyben  a  nyomozó  hatóság tagja vagy  mint  ügyész  járt  el,
    illetve  ezek  hozzátartozója. A 35. § (1) bekezdés  c)  pontja
    relatív kizáró okot szabályoz: nem járhat el az ügyben az  sem,
    akitől  az  ügy  elfogulatlan megítélése egyéb,  a  35.  §  (1)
    bekezdés a)-b) pontjaiban nem nevesített okból nem várható.

    Az  abszolút  kizáró  okok olyan tények, amelyeknek  fennállása
    esetén  —  habár természetükben eltérő okokból, így  az  ügyben
    való  érintettség  vagy  az érintettekhez  fűződő  viszony,  az
    eljárásban már korábban betöltött más pozíció, avagy az  ügyről
    szerzett magántudomás okán — az elfogultságot vélelmezni  kell,
    s  a  vélelem megdönthetetlen. Bármely, a fentiekben nevesített
    ok  fennállása így az érintett feltétlen kizárását eredményezi.
    Mindennek eljárásjogi következménye, hogy az abszolút kizáró ok
    bejelentése a hozzá fűződő vélelem miatt csak magának az okként
    szolgáló ténynek a fennállását teszi vizsgálandóvá.

    A relatív kizárási ok megfogalmazása általános, és minden olyan
    okot   átfog,  amelyek  nevesítése  sokféleségük  folytán   nem
    lehetséges,  s  ezért  hozzájuk  megdönthetetlen  vélelem   sem
    fűzhető.  Ebből  pedig  az következik,  hogy  jellemzően  külön
    vizsgálandó maga az elfogultság alapjául szolgáló tény valósága
    és   az,   hogy   ez  a  körülmény  alkalmas-e  az  elfogultság
    megalapozására.  Ilyen  esetben a kizárási  indítvány  alapjául
    felhozott  tény  valósága mellett tehát azt is  elemezni  kell,
    hogy   az   milyen   hatással  van  a   bíróra:   eredményezi-e
    elfogultságát  vagy  sem. Következésképp a  relatív  kizáró  ok
    felől való döntés mérlegelést igényel. A mérlegelést azonban  a
    bejelentő személyétől függően más és más végzi el.

    Külső  megítélésre  szorulnak azok  az  esetek,  amelyekben  az
    elfogultságot  nem  maga a bíróság tagja, hanem  az  ügyész,  a
    terhelt,  a védő, a sértett vagy a sértett képviselője  nyújtja
    be, és a bíró a kizárásához nem járul hozzá. Ilyenkor vizsgálni
    kell  azt,  hogy  a  bejelentett ok fennáll-e  és  hogy  milyen
    hatással  van  a  bíróság  eljáró tagjára:  okoz-e  ténylegesen
    elfogultságot.  E  vizsgálatot  —  amennyiben  az  érintett   a
    kizárásához nem járul hozzá — a Be. más bírókra bízza.

    Más  a helyzet viszont akkor, ha maga az eljáró személy jelenti
    be  elfogultságát. Ezen bejelentés attól függetlenül  nem  hagy
    semmi  kétséget az elfogultság fennállása felől, hogy  a  külső
    megítélő  az  elfogultság szubjektíve fennálló  okát  objektíve
    reálisnak  tekintené-e. Itt tehát a bíró –  előzetesen  –  maga
    mérlegeli,  hogy  a  közte  és az eljárás  bármely  résztvevője
    között  fennálló kapcsolat elfogulttá teszi-e, avagy  ki  tudja
    zárni  annak  hatását  az  ítélkezési  tevékenysége  során.  Ha
    nemleges   válaszra   jut,   akkor   ezt   a   Be.   értelmében
    haladéktalanul    be    kell    jelentenie:    a     bejelentés
    elmulasztásáért, illetve késedelmes teljesítéséért fegyelmi  és
    anyagi felelősséggel tartozik [Be. 36. § (2) bekezdés].

    Az érintett bírónak a rá vonatkozó kizárási ok bejelentése után
    az  ügy  további elintézésében való részvételét a Be.  egyrészt
    aszerint  szabályozza  eltérően,  hogy  abszolút  vagy  relatív
    kizárási  ok fennállásáról van-e szó, másrészt pedig  aszerint,
    hogy   ki   volt   a  bejelentő.  A  kizárási  okokat   ugyanis
    bejelentheti az ügyben eljáró bíró vagy más, a törvény  szerint
    erre jogosult személy is.

    A  Be. szerint ha a kizáró okot a bíró nem maga jelentette  be,
    akkor  —  amennyiben nem járul hozzá a kizárásához  —  abszolút
    kizárási  ok  fennállása  esetén a bejelentés  elintézéséig  az
    ügyben  eljárhat,  de az ügydöntő határozat meghozatalában  nem
    vehet részt, relatív kizárási ok esetén azonban még az ügydöntő
    határozat meghozatalában való részvétele sem korlátozott [41. §
    (2) bekezdés]. Ha viszont önmagával szemben tesz bejelentést, a
    bejelentés elintézéséig az általános szabályok szerint  —  akár
    abszolút, akár relatív okra hivatkozik — egyáltalán nem  járhat
    el [37. § (1) bekezdés].

    3.   A   büntetőeljárásban  a  bíró  kizárásának   legfontosabb
    szabályai  a  büntető perrendtartásról szóló 1896. évi  XXXIII.
    tc.   óta   a   legfőbb  elveket  tekintve  nem  változtak.   A
    gyakorlatban is következetesen az a felfogás él, hogy a kizárás
    iránti  bejelentés  elintézése során a  kizáró  ok  alaposságát
    minden  esetben és attól függetlenül vizsgálni  kell,  hogy  ki
    volt  a  bejelentő: maga az érintett vagy a büntető  eljárásban
    részt   vevő   más   személy.  Világosan   kiderül   mindez   a
    szakirodalomból,   a   különböző   kommentárokból,   az   egyes
    büntetőeljárási   kódexekhez   kapcsolódó   gyakorlatból.    Az
    általános felfogás szerint a vizsgálat részben azért szükséges,
    hogy  a bejelentő ne használhassa visszaélésszerűen (az eljárás
    elhúzása,   nyomásgyakorlás   a   bíróra,   stb.)   a   kizárás
    intézményét, részben pedig azért, hogy a bíró ne háríthassa  el
    azon    ügyek    elbírálását,   amelyekben    az    intézkedést
    kényelmetlennek tartja.

    A  kizárás intézményének alapvető rendeltetését kérdőjelezhetné
    meg  azonban a Be. ide vonatkozó szabályának olyan értelmezése,
    amelynek következtében a bíróság elfogultságot bejelentő  tagja
    bejelentésének   “elintézése”  abban   is   állhat,   hogy   az
    elfogultsága hiányának megállapítására kerül sor. Ez a felfogás
    azt eredményezhetné, hogy a bíró belső meggyőződése ellenére is
    köteles lenne egy adott ügyben eljárni.

    Az  ilyen  értelmezés szembeszökően sértené  a  pártatlansággal
    kapcsolatos,  már  említett  követelményt,  miszerint  el  kell
    kerülni  minden  olyan helyzetet, amely jogos kétséget  kelt  a
    bíró  pártatlansága  tekintetében. Annak megengedése,  hogy  az
    elfogultságát  bejelentő  bíró  bejelentését  más  (a   bíróság
    elnöke,  vagy a bíróság másik tanácsa) felülbírálja és a  bírót
    az  ügy további intézésére utasítsa, azon elv ellen hatna, hogy
    a bírónak nem csak pártatlannak kell lennie, hanem pártatlannak
    is kell látszania.

    A   konkrét   büntető   ügyekben  a   pártatlanság   alkotmányi
    követelményét  szolgáló kizárás intézményétől elkülönítve  kell
    vizsgálni  a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült azon  igényt,
    hogy  az  elfogultság esetleges visszaélésszerű  használatát  a
    bírák oldaláról is meg lehessen akadályozni. Amennyiben a  bíró
    a saját kizárását alapos ok nélkül kéri az e tény megállapítása
    és  az  amiatti  felelősségre vonás nem lehet az adott  büntető
    ügyben  folyó  eljárás tárgya és semmiképpen nem  járhat  olyan
    megoldási móddal, amelynek következtében a pártatlanságnak akár
    csak a látszata is sérül.

    A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII.
    törvény   (a  továbbiakban  Bjt.)  21.  §-a  szerint   a   bíró
    igazságszolgáltatási feladatainak teljesítését  nem  tagadhatja
    meg, a rábízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen köteles
    eljárni.  A  63.  §-a pedig akként rendelkezik, hogy  “fegyelmi
    vétséget   követ  el  a  bíró,  ha  vétkesen  a)  a  szolgálati
    viszonyával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, vagy  b)  az
    életmódjával, magatartásával a bírói hivatás tekintélyét  sérti
    vagy veszélyezteti”.

    A  bírónak a saját kizárására irányuló alaptalan bejelentése  a
    szolgálati  viszonnyal  kapcsolatos kötelezettségszegés,  amely
    fegyelmi  vétség megállapítására vezethet. Ilyenkor a  fegyelmi
    eljárás  megindítását  a hivatása szabályait  megszegő  bíróval
    szemben  a  64. § (1) bekezdése által meghatározott rendben  az
    erre   jogosított  bírósági  vezető  (elnök)   kezdeményezi   a
    hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  fegyelmi  bíróság
    elnökénél.

    Ebből  a  szabályozásból pedig már önmagában is az  következik,
    hogy  az  esetleges bírói visszaélés elintézési módja  egyetlen
    konkrét  ügyben sem lehet a kizárás megtagadása; az  egy  külön
    eljárás  keretében fegyelmi következményeket vonhat maga  után.
    Az   adott   ügyben  a  bejelentés  alapossága  nem   képezheti
    mérlegelés tárgyát a kizárásról való döntés során: azt a bírót,
    aki   maga   kéri  a  kizárását,  az  ügy  további  intézéséből
    feltétlenül ki kell zárni. A bejelentés puszta ténye ugyanis  a
    pártatlanság látszatát megszünteti, hiszen az eljárás szereplői
    számára   ez   után   igen  kétségessé  válik,   hogy   valóban
    elfogulatlan,  pártatlan-e  az eljáró  bíró.  A  bíró  személyi
    hitelének megkérdőjelezhetősége a bíróság további, formailag és
    tartalmilag  kifogástalan működése esetén is  a  bíróság  végső
    döntésének  értékét,  elfogadottságát  teheti  vitathatóvá.   A
    pártatlanság  kiemelkedő jelentőségére figyelemmel  rendelkezik
    úgy  a  Be.  42.  §  (1)  bekezdése,  hogy  “a  bíróság  elnöke
    intézkedik  más bíró kijelöléséről, ha a bíró a  kizárási  okot
    maga jelentette be vagy a kizáráshoz hozzájárult. Ez esetben  a
    kizárásról  nem  kell  külön  határozatot  hozni.”  A   törvény
    szövegezésében   alkalmazott   kijelentő   mód    használatából
    következően ezen esetekben a bíróság elnöke köteles  más  bírót
    kijelölni.

    A  bejelentés  elintézésére vonatkozó  szabályok  és  a  37.  §
    együttes  értelmezéséből nyilvánvaló, hogy az a bíró, aki  maga
    jelentette  be az elfogultságát, a bejelentése elintézése  után
    sem  járhat el az ügyben, a bíróság elnökének mindenképpen  más
    bírót  kell kijelölnie. A Be. tehát gondoskodik arról, hogy  az
    ügy  elintézésében annak a bírónak ne kelljen részt vennie, aki
    az  elfogultságot  maga jelentette be, elkerülve  ezzel  még  a
    látszatát  is  annak, hogy a pártatlanság nem  valósul  meg  az
    adott bírósági eljárásban.

    Mindebből pedig az következik, hogy a Be. támadott szakasza nem
    áll  ellentétben  az  Alkotmány 50. § (3) bekezdésében  foglalt
    bírói függetlenség elvével és nem sérti az Alkotmány 57. §  (1)
    bekezdésében    foglalt    pártatlan    bírósághoz    illetőleg
    tisztességes eljáráshoz való alapjogot sem.

    4. Az Alkotmánybíróság több ízben foglalkozott már az Alkotmány
    60.  §-ban  rögzített lelkiismereti szabadsághoz  való  alapjog
    kérdésével.  Határozataiban a lelkiismereti szabadság  jogát  a
    személyiség   integritásához  való  olyan  jogként  értelmezte,
    amelynek  tartalma  szerint “az állam nem kényszeríthet  senkit
    olyan helyzetbe, amely meghasonlásba vinné önmagával” [64/1991.
    (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 258, 271.; 4/1993. (II. 12.)
    AB   határozat,  ABH  1993,  48,  51.;  14/2000.  (V.  12.)  AB
    határozat, ABH 2000, 83, 87.].

    A  bíró kizárására vonatkozó Be. szabályok együttes értelmezése
    tiszta  helyzetet  teremt  a  lelkiismereti  szabadság  fentebb
    megfogalmazott alkotmányi követelménye tekintetében is.  A  Be.
    42.  §  (1)  bekezdése  alapján a bíróság elnökének  az  önmaga
    pártatlanságával kapcsolatos kételyeket feltáró  bírót  az  ügy
    további elintézéséből minden további mérlegelés nélkül ki  kell
    zárnia.  Nem  kerülhet tehát a bíró olyan  helyzetbe,  amelynek
    következtében  –  a  saját  maga  elfogultságával   kapcsolatos
    meggyőződése ellenére – az ügyben el kell járnia. Ezért  a  Be.
    támadott rendelkezése nem sérti a bíráknak az Alkotmány  60.  §
    (1)  bekezdésében foglalt lelkiismereti szabadsághoz való jogát
    sem.

    5.  Nem  sérti  a Be. 37. § (1) bekezdése a jogállamiságnak  az
    Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  elvét   sem.   A
    rendelkezés   a  bírót  az  ügy  elintézéséből   a   bejelentés
    elintézéséig  kizárja,  a  42.  §  (1)  bekezdése  viszont   az
    elfogultságra  vonatkozó bejelentés kötelező elintézési  módját
    fogalmazza  meg.  Ennek  alapján a legegyszerűbb  (legrövidebb)
    típusú – úgynevezett igazgatási úton – kerül sor véglegesen más
    bíró kijelölésére, az elfogultságát bejelentő bíró kizárására .

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    a  Be.  37.  §  (1) bekezdése nem sérti az Alkotmány  felhívott
    rendelkezéseit, ezért az indítványt elutasította.

    6.  Annak  ellenére, hogy az Alkotmánybíróság a Be. 37.  §  (1)
    bekezdésének  támadott  rendelkezését a  vele  együtt  vizsgált
    további  rendelkezésekkel  fennálló  összefüggéseit  figyelembe
    véve  nem találta alkotmányellenesnek, megállapította,  hogy  a
    Be.  szabályozási  módja  és  a bíró  által  saját  maga  ellen
    bejelentett  elfogultság vizsgálatával kapcsolatos  hagyományos
    felfogás hatása alkotmányellenes értelmezéshez is vezethet.

    A  Be.  szabályozás  módja “kétlépcsős:  a  valamennyi  hatóság
    tagjára  érvényes  kizáró okok együtt, és  az  egyes  hatóságok
    tagjára vonatkozó különös okok az általános okoktól elkülönítve
    jelennek  meg a törvényben, s ugyanúgy elkülönülnek  a  kizárás
    iránti bejelentés elintézésére irányadó szabályok is.

    A   büntetőeljárásról   szóló  1998.  évi   XIX.   törvény   (a
    továbbiakban:  új Be.) már nem két lépcsőben  állapítja  meg  a
    kizárási  okokat, vagyis nem állapít meg általános, a  “büntető
    ügyekben  eljáró  hatóságok  tagjainak”  kizárására  vonatkozó,
    illetőleg a bíróra (ügyészre, nyomozóhatóság tagjára) vonatkozó
    okokat,   hanem   külön-külön  szabályozza   a   nyomozóhatóság
    tagjának,  az ügyésznek, illetve a bírónak a kizárását.  Az  új
    Be. 24. § (1) bekezdése eleve kimondja, hogy: “A bíró az ügyben
    nem  járhat  el, ha a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan  a
    tanács elnöke jelenti be.”

    Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint alkotmányos
    követelményt  állapít  meg  –  többek  között  –  akkor,  ha  a
    jogszabályi  rendelkezés  alkotmányossága  akár  a  szabályozás
    módjából  adódóan,  akár  annak homályossága  miatt  szenvedhet
    csorbát.   A   38/1993.   (VI.   11.)   AB   határozatában   az
    Alkotmánybíróság már rámutatott, hogy a “normát nem kell minden
    esetben  megsemmisíteni  pusztán  azért,  mert  az  alkotmányos
    követelményeknek meg nem felelő értelmezése is lehetséges, vagy
    előfordul.” (ABH 1993, 256, 267.) A hatályos jog kímélete  okán
    az Alkotmánybíróság az alkotmányos követelményeknek megfelelően
    is  értelmezhető  jogszabályi rendelkezés megsemmisítésétől  az
    alkotmányos értelmezési tartomány kijelölése mellett  eltekint.
    [ld.  erről  részletesen: 22/1999. (VI. 30.) AB határozat,  ABH
    1999, 176.; 27/2000. (VII. 6.) AB határozat, ABH 449, 455].

    A    Be.   szabályozásának   bonyolultságára   tekintettel   az
    Alkotmánybíróság  szükségesnek  tartotta,  hogy   határozatában
    alkotmányos  követelményként is  rögzítse:  a  Be.  37.  §  (1)
    bekezdése  és  42. § (1) bekezdése alkalmazásakor az  Alkotmány
    57.  §  (1)  bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz  való
    alapjog kizárja, hogy az a bíró, aki a vele szemben fennálló  a
    Be. 35. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt kizárási okot maga
    jelenti   be,  az  ügyben  a  bejelentés  megtételét   követően
    eljárhasson.

    Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az abban foglaltak
    elvi jelentőségére tekintettel rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bihari Mihály                      Dr. Czúcz Ottó
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

          Dr.Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
          előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Holló András                      Dr. Kiss László
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

          Dr. Kukorelli István                Dr. Strausz János
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 35.1.c of the Code of Criminal Procedure according to which judges who notified the judiciary about their bias in a particular case should be disqualified from service as trial judges in those cases until their notification has been fully processed and the issue resolved
     Number of the Decision:
     .
     17/2001. (VI. 1.)
     Date of the decision:
     .
     05/29/2001
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-2-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .