English
Hungarian
Ügyszám:
.
2086/A/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 11/1992. (III. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/77
.
A döntés kelte: Budapest, 03/03/1992
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az   Alkotmánybíróság    a   köztársasági   elnöknek   az
   Országgyűlés által  elfogadott, de  még ki  nem hirdetett
   törvény  alkotmányellenességének   előzetes  vizsgálatára
   benyújtott indítványa alapján meghozta a következő

                         határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   " Az   1944.
   december 21-e  és 1990.  május 2-a  között elkövetett  és
   politikai  okból   nem  üldözött  súlyos  bűncselekmények
   üldözhetőségéről " szóló,  az Országgyűlés 1991. november
   4-i ülésén elfogadott törvény alkotmányellenes.

   A    törvény     szövegezésének    határozatlansága    és
   bizonytalansága sérti  a  jogbiztonság  követelményét.  A
   törvény  sérti   az  alkotmányos   büntetőjognak  azt   a
   követelményét, hogy  a bűncselekmények  büntethetőségének
   elévülésére -  beleértve az  elévülés félbeszakítását  és
   nyugvását is  - az  elkövetéskor hatályos  törvényt  kell
   alkalmazni,  kivéve,   ha  az   elévülés  időszakában  az
   elkövetőre nézve kedvezőbb szabályok léptek hatályba.

   A  törvény  egyes  rendelkezései  alkotmányellenességének
   kérdésében az  Alkotmánybíróság a  következőkben  foglalt
   állást:

   1.  A  már  elévült  bűncselekmények  újból  büntethetővé
   tétele alkotmányellenes.

   2. A  még el nem évült bűncselekmények törvényi elévülési
   idejének meghosszabbítása alkotmányellenes.

   3.  A  még  el  nem  évült  bűncselekmények  elévülésének
   törvénnyel való félbeszakítása alkotmányellenes.

   4. Nyugvási  vagy félbeszakítási oknak visszaható hatályú
   törvénnyel való megállapítása alkotmányellenes.

   5. Az  elévülés  szempontjából  nem  lehet  alkotmányosan
   különböztetni aszerint,  hogy  az  állam  politikai  vagy
   pedig egyéb okból nem érvényesítette büntető igényét.

   6. Határozatlansága miatt a jogbiztonságot sérti és ezért
   alkotmányellenes   annak    elévülési    nyugvási    okká
   nyilvánítása,  hogy   " az  állam   politikai  okból  nem
   érvényesítette büntető igényét " .

   7. Alkotmányellenes,  ha a  törvény akként  vonja hatálya
   alá a  hazaárulás bűntettét,  hogy nem veszi figyelembe a
   bűncselekményi  tényállás   által   védett   jogi   tárgy
   többszöri változását a különböző politikai rendszerekben.

   8.   A    kegyelmezési   jog    korlátozása   a   törvény
   alkalmazásával kiszabott  büntetés korlátlan  enyhítésére
   alkotmányellenes.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszI.
                            Indokolás

                               I.

    1. Az  Országgyűlés 1991.  november 4-i  ülésén  törvényt
    fogadott el a következő szöveggel:

     " 1. §  (1)   1990. május 2-án ismét elkezdődik az 1944.
    december 21-e  és 1990. május 2-a között elkövetett és az
    elkövetéskor  hatályos  törvényekben  meghatározott  azon
    bűncselekmények büntethetőségének az elévülése, amelyeket
    az   1978.   évi   IV.   tv.   144. §    (2)    bekezdése
    hazaárulásként, 166. §  (1)  és  (2)  bekezdése szándékos
    emberölésként, 170.  §  (5)  bekezdése halált okozó testi
    sértésként határoz  meg, ha  az állam politikai okból nem
    érvényesítette büntető igényét.

     (2)    Korlátlanul    enyhíthető   az    (1)    bekezdés
    alkalmazásával kiszabott büntetés.

    2. § Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba."
    2. A köztársasági elnök a törvényt nem hirdette ki, hanem
    az    1991.    november    16-án    kelt    indítványában
    alkotmányossági vizsgálatát kérte. Az indítvány szerint:

     " Az ( alkotmányossági )  aggály lényege, hogy a törvény
    1. §-a  nem sérti-e  az alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
    foglalt jogállamiság  elvét,  illetve  nem  ütközik-e  az
    alkotmány 57. §  (4)  bekezdésébe.

    Részleteiben:

    A törvény elévülési idő újrakezdését kimondó rendelkezése
    nem   ellentétes-e  az   alkotmány  2. § (1) bekezdésében
    rögzített alapvető  alkotmányos elvvel,  mely  szerint  a
    Magyar Köztársaság  jogállam ?  A jogállamiságnak ugyanis
    elengedhetetlen  összetevője   a  jogbiztonság,  amelynek
    fenntartása nélkül jogállamról beszélni nem lehet.

    Az 1.  §  megfogalmazása  nem  jelent-e  alkotmányellenes
    visszaható hatályú büntetőjogi törvényhozást, nem sérti-e
    a `nullum  crimen sine  lege` történelmileg  kialakult és
    nemzetközi egyezmények által az emberi jogok részévé tett
    jogelvét, különös  tekintettel arra,  hogy az  1. § által
    büntethetővé tett cselekmények esetlegesen az elkövetésük
    idején  fennálló   büntetőjogi  szabályok   szerint   már
    elévültek?

    Az elévülési  idő eltelte  után a  teljes  elévülési  idő
    " újraindítása " megfelel-e a jogállamiság elveinek ? Nem
    ellentétes-e az  említett rendelkezés a jogállamiság azon
    követelményével, mely  szerint az  elévülési idő  eltelte
    után  az   állam  büntetéstől   való   mentességet   ígér
    mindenkinek, és  ennek az  ígéretnek a  visszavonása  nem
    sérti-e  azt   a   jogállami   alapelvet,   hogy   minden
    állampolgár   bízhat    az    állam    és    a    törvény
    szavahihetőségében ?

    Nem sértik-e  a jogbiztonság jogállami elvét a törvényben
    foglalt   teljesen    általános,   illetve   határozatlan
    fogalmak, valamint  rendelkezések, mint  például az, hogy
    " az állam  politikai okokból  nem érvényesítette büntető
    igényét " ; hogy  a törvény  úgy jelöli meg a hazaárulás,
    illetve  a   testi  sértés  minősített  esetét,  hogy  az
    alapbűncselekmény meghatározására nem hivatkozik; továbbá
    hogy ezeknél  a bűncselekményeknél  kimondja  a  büntetés
    " minden esetben " való korlátlan enyhíthetőségét ?

    Végül lehet-e  a büntetőjogban  az  elévülés  nyugvásának
    Btk-ban, tehát  az anyagi  büntetőjogban nem ismert elvét
    analógiaként alkotmányosan alkalmazni?

    Kérdéses, hogy  a  törvény  nem  tesz-e  indokolatlan  és
    önkényes különbséget  ugyanazon bűncselekmények elkövetői
    között aszerint, hogy az állam velük szemben milyen okból
    lépett fel  ? Nem  áll-e  szemben  ez  a  rendelkezés  az
    alkotmány  54.   §    (1)    bekezdésében   meghatározott
    önkényesség   tilalmával,    illetve   az    állampolgári
    egyenlőség   70/A.    §    (1)     bekezdésében   foglalt
    szabályával ?"

                               II.

    Az  Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   a   törvény
    rendelkezései nem egyértelműek.

    1.  A   törvény  szövegének  határozatlansága  folytán  a
    törvényből egyaránt levezethető, hogy

    -  a   már  elévült   bűncselekmények   elévülését   újra
    elindítja;

    - az  1990. május  2-án még  el nem évült bűncselekmények
    elévülési idejét  - függetlenül  az addig eltelt időtől -
    egységesen meghosszabbítja; valamint az is, hogy

    - meghatározott  bűncselekmények tekintetében az elévülés
    nyugodott és  az elévülés folyása a törvény alapján ismét
    elkezdődik.

    2. A  törvény az  1978.  évi  IV.  törvény  §-ai  alapján
    határozza    meg    a    tárgyi    hatálya    alá    vont
    bűncselekményeket,  figyelmen  kivül  hagyva,  hogy  azok
    törvényi tényállása  1944 és 1978 között, sőt 1978 óta is
    több alkalommal és több vonatkozásban megváltozott.

    A   törvény    egészének   ez   a   határozatlansága   és
    többértelműsége  sérti  a  jogbiztonság  elvét,  ezért  a
    törvény alkotmányellenes.

                              III.

    A vizsgált  törvény különös  élességgel veti  fel a  múlt
    rendszerek joga  és az  új  Alkotmány  szerinti  jogállam
    viszonyát.  Ezért  indokolt  külön  is  összefoglalni  az
    Alkotmánybíróság álláspontját erről a kérdésről.

    1.     Az     1989.     október     23-án     kihirdetett
    alkotmánymódosítással gyakorlatilag  új alkotmány  lépett
    hatályba, ami  az  államnak,  a  jognak  és  a  politikai
    rendszernek  a   korábbitól  gyökeresen   különböző,   új
    minőségét vezette  be azzal  a meghatározásával, hogy " a
    Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam " .

    Alkotmányjogi    értelemben     ez    a     tartalma    a
    " rendszerváltás "  politikai   kategóriájának.  Ezért  a
    rendszerváltás    megkövetelte     állami    intézkedések
    értékelését nem  lehet elválasztani  a jogállamiságnak az
    alkotmányos         demokráciákban          történelmileg
    kikristályosodott és az 1989. évi magyar alkotmányrevízió
    során  is  alapul  vett  követelményeitől.  Az  Alkotmány
    meghatározza   a    jogállami   államszervezet   alapvető
    intézményeit  és   működésük  fő   szabályait,   valamint
    tartalmazza az  emberi és  állampolgári jogokat  alapvető
    biztosítékaikkal együtt.

    Magyarország jogállammá  minősítése  ténymegállapítás  és
    program egyszerre.  A jogállam  azáltal valósul meg, hogy
    az Alkotmány  valóban és  feltétlenül hatályosul.  A  jog
    számára   a   rendszerváltás   azt   jelenti,   és   jogi
    rendszerváltás kizárólag  abban az értelemben lehetséges,
    hogy a  jogállami  Alkotmánnyal  összhangba  kell  hozni,
    illetőleg - az új jogalkotást tekintve - összhangban kell
    tartani az  egész jogrendszert. Nemcsak a jogszabályoknak
    és  az   állami  szervek   működésének   kell   szigorúan
    összhangban lenniük  az Alkotmánnyal,  hanem az Alkotmány
    fogalmi kultúrájának  és értékrendjének át kell hatnia az
    egész  társadalmat.  Ez  a  jog  uralma,  ezzel  lesz  az
    Alkotmány valóságossá. A jogállam megvalósítása folyamat.
    Az állami  szervek számára  alkotmányos  kötelesség  ezen
    munkálkodni.

    2.  Az   Alkotmány  létrehozta  az  Alkotmánybíróságot  a
    jogszabályok alkotmányosságának  felülvizsgálatára és  az
    alkotmányellenes   jogszabályok    megsemmisítésére.    A
    jogállam új  szervei közül  először  az  Alkotmánybíróság
    kezdte  meg   működését.  Az  Alkotmánybíróság  már  első
    határozatával ( 1/1990.( II. 12. ) AB - az 1989. november
    26-i   népszavazás    hatása    egy    alkotmánymódosítás
    lehetőségére ), és  az új  Országgyűlés összeülése előtti
    további politikai  jelentőségű ügyeiben  is  ( ideiglenes
    köztársasági  elnök   jogállása,   választójogi   ügyek )
    világossá  tette,   hogy   bármely   politikai   törekvés
    kizárólag az  Alkotmány keretei között valósítható meg, s
    hogy az  alkotmányosság megítéléséből  a  napi  politikai
    szempontok ki vannak zárva. Az Alkotmánybíróság kezdettől
    fogva   nem   tett   tartalmi   különbséget   a   korábbi
    rendszerben,  illetőleg   az  Alkotmány   után   alkotott
    jogszabályok alkotmányossági vizsgálatában.

    3. A  rendszerváltás a  legalitás alapján  ment végbe.  A
    legalitás elve azt a követelményt támasztja a jogállammal
    szemben, hogy  a jogrendszer önmagára vonatkozó szabályai
    feltétlenül  érvényesüljenek.   A  politikai  szempontból
    forradalmi változásokat  bevezető Alkotmány és sarkalatos
    törvények  a   régi  jogrend   jogalkotási   szabályainak
    betartásával,  formailag   kifogástalanul,  és   kötelező
    erejüket ebből  származtatva jöttek  létre.  A  régi  jog
    továbbra  is  hatályban  maradt.  Érvényességét  tekintve
    nincs különbség  az " alkotmány előtti " és " utáni " jog
    között. Az  elmúlt fél  évszázad különböző  rendszereinek
    legitimitása ebből  a  szempontból  közömbös,  illetve  a
    jogszabály alkotmányossága  tekintetében nem értelmezendő
    kategória.  Keletkezési   idejétől   függetlenül   minden
    hatályos   jogszabálynak    az   új   Alkotmánynak   kell
    megfelelnie.  Az  alkotmányossági  vizsgálatban  sincs  a
    jognak  két   rétege,  és  nincs  kétféle  mérce  sem.  A
    jogszabály   keletkezési    idejének    annyiban    lehet
    jelentősége,  hogy   régi   jogszabályok   a   megújított
    Alkotmány       hatályba        lépésével       válhattak
    alkotmányellenessé.

    A régebbi  rendszerek jogának  különleges  kezelése  -  a
    jogfolytonosság és  a legalitás  elismerése mellett  is -
    két vonatkozásban  merülhet fel. Az első kérdés, hogy mit
    lehet tenni  a régi  - s  mára alkotmányellenessé  vált -
    jogszabályok    szerint     létrejött    jogviszonyokkal,
    összhangba hozhatók-e  ezek az  Alkotmánnyal? A  második,
    hogy az elmúlt rendszerek alkotmányellenes intézkedéseire
    vonatkozó     új      jogszabályok     alkotmányosságának
    megítélésénél  figyelembe   vehető-e   a   rendszerváltás
    sajátos történelmi  körülménye. Ezeket  a kérdéseket is a
    jogállam     követelményeinek      betartásával      kell
    megválaszolni.

    4.  A   jogállam  alapvető   eleme  a   jogbiztonság.   A
    jogbiztonság -  többek között - megköveteli a megszerzett
    jogok  védelmét,  a  teljesedésbe  ment,  vagy  egyébként
    véglegesen  lezárt  jogviszonyok  érintetlenül  hagyását,
    illetve  a   múltban  keletkezett,   tartós  jogviszonyok
    megváltoztathatóságának  alkotmányos   szabályokkal  való
    korlátozását.   Mint    azt   az    Alkotmánybíróság    a
    10/1992.( II.25.)AB    határozatában     kifejtette,    a
    jogszabály     alkotmányellenességének     következményét
    elsősorban a  jogbiztonságra figyelemmel kell levonni. Ez
    a követelmény  vonatkozik az  alkotmányellenes jogszabály
    hatályon kívül  helyezésének időpontjára, s még inkább az
    annak  alapján   keletkezett  jogviszonyokra.   Az  egyes
    jogviszonyok  és  jogi  tények  ugyanis  önállósulnak  az
    alapulfekvő  normától,   és  annak   sorsát  nem  osztják
    automatikusan.       Ellenkező       esetben       minden
    jogszabályváltozás     a      jogviszonyok      tömegének
    felülvizsgálatával   járna.    A   jogbiztonság   elvéből
    főszabályként az  következik, hogy  lezárt jogviszonyokat
    sem  jogszabállyal,   sem   jogszabály   hatályon   kívül
    helyezésével - származzék ez akár a jogalkotótól, akár az
    Alkotmánybíróságtól    -    nem    lehet    alkotmányosan
    megváltoztatni.

    Kivétel ez  alól az elv alól csak akkor engedhető meg, ha
    azt  a  jogbiztonsággal  konkuráló  más  alkotmányos  elv
    elkerülhetetlenné  teszi,  és  ezzel  nem  okoz  céljához
    képest  aránytalan  sérelmet.  Ilyen  kivétel  például  a
    jogerősen  lezárt   büntetőeljárások  felülvizsgálata  az
    elítélt javára,  ha az  eljárás később alkotmányellenessé
    nyilvánított jogszabály alapján folyt. Ezt az alkotmányos
    büntetőjog  követeli  meg.  A  jogviszonyok  igazságtalan
    eredménye viszont  önmagában nem  érv  a  jogbiztonsággal
    szemben. Mint  az  Alkotmánybíróság  a 9/1992.( I.30.) AB
    határozatban   kifejtette,   " az   anyagi   igazságosság
    jogállami   követelménye    a   jogbiztonságot   szolgáló
    intézményeken és  garanciákon  belül  maradva  valósulhat
    meg.  " Az   anyagi  igazság   érvényesülésére " .  ..nem
    biztosít   ( nem    biztosíthat )   alanyi    jogot    az
    Alkotmány..."

    A lezárt  jogviszonyok kímélete  szempontjából nem  lehet
    különbséget  tenni   aszerint,  hogy   az  alapul   fekvő
    jogszabály  miért   és  mikor  lett  alkotmányellenes.  A
    törvényhozót minden  jogviszonnyal kapcsolatban  kötik  a
    visszaható    hatályú     törvényhozás    korlátai;    az
    Alkotmánybíróságot pedig  még ennél  is jobban korlátozza
    az, hogy  az Alkotmány  hatálybalépése előtti időre még a
    norma  tartalmi  alkotmányellenességét  sem  állapíthatja
    meg.

    A jog és a jogviszonyok visszamenőleges megváltoztatására
    csak    igen     korlátozott    lehetőség     van.     Az
    alkotmányellenesnek   nyilvánított   jogszabályok   által
    teremtett helyzetet  a  jövőre  nézve,  új  jogalkotással
    lehet alkotmányosan orvosolni.

    5. Kérdés,  hogy az  elmúlt  rendszerek  alkotmányellenes
    intézkedéseire      vonatkozó       új       jogszabályok
    alkotmányosságának megítélésénél  figyelembe  vehető-e  a
    rendszerváltás sajátos történelmi helyzete.

    Az adott  történelmi helyzetet  a jogállam keretein belül
    és annak  kiépítése érdekében figyelembe lehet venni. Nem
    lehet  azonban  a  történelmi  helyzetre  és  a  jogállam
    megkövetelte   igazságosságra   hivatkozva   a   jogállam
    alapvető biztosítékait félretenni. Jogállamot nem lehet a
    jogállam ellenében  megvalósítani. A  mindig részleges és
    szubjektív igazságosságnál  a tárgyi  és formális elvekre
    támaszkodó jogbiztonság  előbbrevaló.  Ezt  az  elvet  az
    Alkotmánybíróság    eddigi     gyakorlatában    is    így
    érvényesítette.

    Az  Alkotmánybíróság  nem  hagyhatja  figyelmen  kívül  a
    történelmet, hiszen  saját magának is történelmi feladata
    van.  Az   Alkotmánybíróság  a  " jogállami  forradalom "
    paradoxonának  letéteményese:  a  jogállami  Alkotmánnyal
    elkezdődött,  és   annak  megvalósításában   álló   békés
    rendszerváltásban    az     Alkotmánybíróságnak     saját
    hatáskörében feltétlenül  biztosítania kell  a jogalkotás
    összhangját az Alkotmánnyal.

    Az Alkotmánybíróság  mindig  tekintettel  volt  az  egyes
    ügyek kapcsán lényeges történelmi körülményekre.

    Tisztában   van   azzal,   hogy   döntése   történelmileg
    kötött: még abban  az esetben  is, ha az Alkotmánybíróság
    abszolut értékeket nyilvánít ki, ezek saját korának szóló
    értelmét fedi fel. Az abortusz-ügyben az Alkotmánybíróság
    az ember  jogállásának történelmi  kiterjesztésére  és  a
    magzatról való  hagyományos gondolkodás  két,  ellentétes
    irányú  változására   alapozta   azt,   hogy   a   magzat
    jogalanyiságáról    kifejezetten    döntenie    kell    a
    jogalkotónak. Több határozat arra figyelemmel ítéli meg a
    szerződés   vagy    a   tulajdonnal    való   rendelkezés
    szabadságába  beavatkozó  jogszabályok  alkotmányosságát,
    hogy  az  a  piacgazdaság  kiépítése  ( mint  alkotmányos
    feladat ) adott  helyzetét tekintve szükséges és arányos-
    e. Kifejezetten a " tulajdoni rendszerváltással " függött
    össze  az   államosítási   és   kárpótlási   jogszabályok
    felülvizsgálata.  Az   Alkotmánybíróság  azonban  sohasem
    alkotmányossági szempontból  tekintette  rendkívülinek  a
    helyzetet,  azaz   fel  sem   merült  az   alkotmányosság
    követelményeinek felfüggesztése.  Az Alkotmánybíróság azt
    a kérdést  tette fel,  " hogy a  rendszerváltás egyszeri,
    sajátos történelmi  követelményei hogyan valósíthatók meg
    alkotmányosan,  a   jogfolytonosság   alapján   maradva "
    ( 28/1991. ( VI.3.) AB ).

    A   jelen    ügyben   vizsgált    törvény   tárgyában   a
    törvényhozónak szűkebb  az alkotmányos mozgástere, mint a
    kárpótlási törvénynél volt. A tulajdonviszonyok rendezése
    a jövőre  szól. A  kárpótlási törvény  jogokat ad, s ahol
    jogot korlátoz,  ezt jövőbeli ingyenes jogszerzéssel köti
    össze.  A   jövőnek  szól   az   állami   kötelezettségek
    megújításának   lehetősége    is,   amely   azonban   nem
    korlátlanul és  nem feltétlenül alkotmányos; az állam még
    rendkívüli helyzetben  sem  változtathatja  meg  tetszése
    szerint  kötelezettségei   jogcímét,   feltételeit   vagy
    terjedelmét.

    Ezzel szemben a büntethetőség elévülését ismét elkezdődni
    rendelő törvény  az állam  büntető  hatalmának  korlátait
    töri  át;   olyan  garanciális   jogokat,  amelyeket   az
    Alkotmány  8.   §   (4)    bekezdése  akkor   sem   enged
    korlátozni,  amikor   más  alapvető  jogok  alkotmányosan
    felfüggeszthetők   vagy    korlátozhatók.    Szemben    a
    tulajdonjog korlátozhatóságával az alkotmányos büntetőjog
    alapintézményei   legtöbb    esetben    fogalmilag    sem
    relativizálhatók,  s  nem  képzelhető  el  velük  szemben
    mérlegelhető  más   alkotmányos  jog   vagy  feladat.   A
    büntetőjogi  garanciák   ugyanis   már   egy   mérlegelés
    eredményét   tartalmazzák    azt,   hogy   a   bűnüldözés
    sikertelenségének  kockázatát  az  állam  viselI.  ( V.ö.
    9/1992.( I.30.)AB  határozat.)   Ezért   az   ártatlanság
    vélelmét  már   nem  lehet   más  alkotmányos  jog  miatt
    korlátozni, de  fogalmilag sem  lehetséges  nem  teljesen
    érvényesíteni; az  állam tétlensége  folytán az elévülési
    idő leteltekor  megszerzett büntethetetlenség az elévülés
    leteltének pillanatában  teljesen  beáll,  és  nem  lehet
    utólag sem  " csökkenteni " ,  sem  feléleszteni;  s  nem
    lehet a  nullum crimen  sine lege  feltételét sem például
    mások  jogai   védelmére  irányuló  valamely  alkotmányos
    feladat ellátásával  pótolni. Itt  tehát egyszerűen nincs
    tere    történelmi     helyzet,     igazságosság     stb.
    figyelembevételének. Büntetőjogi  garanciák alóli kivétel
    fogalmilag is csak a garanciák nyílt félretételével lenne
    lehetséges, ezt azonban a jogállam elve kizárja.

                               IV.

    A törvény  vizsgálatánál az Alkotmánybíróság abból indult
    ki, hogy  " A Magyar  Köztársaság független, demokratikus
    jogállam ".  ( Alkotmány   2.  §    (1)   bekezdés )   Az
    Alkotmánybíróság       gyakorlatában       következetesen
    érvényesített  alapelv,   hogy   a   Magyar   Köztársaság
    alkotmányos   jogállam,    a   jogrendszerre    vonatkozó
    alkotmányos normák érvényesítése - a jogrendszer önmagára
    vonatkoztatott  szabályainak   megtartása  -  a  jogállam
    alapvető  kritériuma.  A  jogrendszer  alkotmányosságából
    következően az  állami  büntetőhatalom  gyakorlásának  is
    alapvető követelménye,  hogy megfeleljen  az  alkotmányos
    elveknek:   a    büntetőhatalom   gyakorlásának    alapja
    jogállamban kizárólag  az alkotmányos büntetőjog lehet. A
    törvényben az  Alkotmány rendelkezéseiből  is kitűnően  a
    népszuverenitást kifejező  Országgyűlés többségi  akarata
    testesül meg (Alkotmány 19. § (1), (2) és (3) bekezdés).

    Az  Alkotmány   32/A.  §    (1)   bekezdése   viszont  az
    Alkotmánybíróság feladatává teszi a jogszabályok és így a
    törvény  alkotmányosságának  felülvizsgálatát.  A  Magyar
    Köztársaságban -  mint jogállamban - ezek szerint egyedül
    az Alkotmánynak  megfelelő törvény  a jogszerű. A büntető
    törvénynek is alkotmányosnak kell lennie.

    Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   alkotmányos
    jogállam a  jogsértésekre csak jogállami módon reagálhat.
    A  jogállam  jogrendje  senkitől  sem  tagadhatja  meg  a
    jogállami garanciákat. Ezek ugyanis alapjogként mindenkit
    megilletnek.  Jogállami   értékrend   alapján   jogállami
    garanciák  mellőzésével   még  igazságos   követelés  sem
    érvényesíthető.   Az    igazságosság   és   az   erkölcsi
    indokoltság lehet  ugyan motívuma  a büntetendőségnek,  a
    büntetést érdemlőségnek,  de a büntethetőség jogalapjának
    alkotmányosnak kell lennie.

    1. Az  Alkotmánybíróság 9/1992.( I.30.)  AB határozatában
    rámutatott arra,  hogy az  Alkotmány a  jogállamiságot  a
    Köztársaság alapértékévé  nyilvánította.  A  jogállamiság
    alapértékét az  Alaptörvény rendelkezései részletezik, de
    ugyanakkor  nem   töltik  ki   teljes   egészében   annak
    tartalmát. Ezért  a jogállam  fogalmának  értelmezése  az
    Alkotmánybíróságnak  is   egyik   fontos   feladata.   Az
    Alkotmánybíróság  a   jogállamiság  alapértékét   kitöltő
    elveket -  a  jogszabályok  felülvizsgálata  során  -  az
    Alkotmány valamely  konkrét rendelkezésével való összhang
    alapján vizsgálja. A jogállamiság elve azonban, ezekhez a
    konkrét alkotmányos  szabályokhoz  képest  nem  kisegítő,
    másodlagos  szabály,  s  nem  pusztán  deklaráció,  hanem
    önálló alkotmányjogi  norma, aminek  sérelme önmagában is
    megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét. Az
    Alkotmánybíróság gyakorlatában  a jogbiztonság szorosan a
    jogállamiság alkotmányjogi elvéhez kapcsolódik.

    A jogbiztonság  - az Alkotmánybíróság értelmezésében - az
    államtól és  elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy
    a jog  egésze, egyes részterületei, és egyes szabályai is
    világosak,     egyértelműek,      hatásukat      tekintve
    kiszámíthatóak  és   a   norma   címzettjei   számára   a
    büntetőjogban   is    előre   láthatóak    legyenek.    A
    kiszámíthatóság    és     előreláthatóság    elvéből    a
    büntetőjogban    közvetlenül     is     levezethető     a
    visszamenőleges hatály  tilalma, de  különösen az ex post
    facto jogi  rendezés, valamint  az  analógia  alkalmazási
    tilalma.

    A  jogállamiság   és  jogbiztonság  elvéből  fakadnak  az
    eljárási garanciák.  Ezek alapvető jelentőségűek az egyes
    jogintézmények        működésének        kiszámíthatósága
    szempontjából. Csak  a formalizált  eljárás  szabályainak
    követésével  keletkezhet  érvényes  jogszabály,  csak  az
    eljárási  normák  betartásával  működik  alkotmányosan  a
    jogszolgáltatás.  A   büntetőjog  elévülési  szabályai  a
    törvényes büntetőjogi  felelősségre  vonást  biztosítják,
    azáltal, hogy  időbeli korlátok  közé szorítják az állami
    büntetőhatalom gyakorlását. A büntetőhatalom gyakorlására
    rendelt  hatóságok   mulasztása   vagy   a   kézrekerítés
    eredménytelensége -  mint kockázat  - az államot terheli.
    Ha az  elévülés bekövetkezett,  a büntethetőség  kizárása
    alanyi jogként illeti meg az elkövetőt.

    2. Alkotmányos jogállamban az államnak nincs és nem lehet
    korlátlan büntető  hatalma. Mégpedig azért nem, mert maga
    a közhatalom  sem korlátlan.  Az alkotmányos alapjogok és
    alkotmányos   védelmet   élvező   szabadságok   miatt   a
    közhatalom   csak    alkotmányos   felhatalmazással    és
    alkotmányos indokkal  avatkozhat be  az egyén  jogaiba és
    szabadságába.

    Az  Alkotmány   8. §    (1)    és    (2)    bekezdése   a
    büntetőjoggal szembeni alkotmányossági követelményekre is
    irányadó szabály.  Eszerint a Magyar Köztársaság elismeri
    az  ember  sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen  alapvető
    jogait, ezek  tiszteletbentartása  és  védelme  az  állam
    elsőrendű kötelessége. Az Alkotmány fontos előírása, hogy
    " az  alapvető   jogokra  és   kötelességekre   vonatkozó
    szabályokat törvény  állapítja meg, alapvető jog lényeges
    tartalmát azonban nem korlátozhatja." Az Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint   alapjog   és   szabadság   tartalma
    törvénnyel  csak  más  alapjog,  vagy  alkotmányos  érték
    védelme érdekében  elkerülhetetlen esetben,  a  szükséges
    mértékben és  arányos módon  korlátozható.  A  büntetőjog
    tilalmai és  előírásai, különösen pedig a büntetések mind
    alapjogot vagy  alkotmányosan  védett  jogot  és  értéket
    érintenek.   A    törvénnyel   történő   elkerülhetetlen,
    szükséges és  arányos korlátozás az alapja és alkotmányos
    értelme   a    büntetőjogi   büntetés   ( a   büntetőjogi
    beavatkozás ) olyan  magyarázatának, hogy az végső eszköz
    a jogkövetkezmények között.

    Az Alkotmánybíróság  nyomatékkal mutat  rá arra,  hogy  a
    vizsgált törvény  nemcsak  azért  alkotmányellenes,  mert
    sérti  a   visszaható  hatály   alkotmányos   büntetőjogi
    tilalmát ( Btk.  2. § ) és így ellentmond az Alkotmány 2.
    §  (1)   bekezdésébe foglalt  jogbiztonság  elvének  ( az
    előre láthatóságnak  és kiszámíthatóságnak ), hanem azért
    is,  mert   nem  felel   meg  a  büntetőjogi  beavatkozás
    elkerülhetetlenségére, szükségességére  és  arányosságára
    vonatkozó  alkotmányos  előírásoknak  sem.  Az  Alkotmány
    ugyanis  még  rendkivüli  állapot,  szükségállapot,  vagy
    veszélyhelyzet idején  sem teszi  lehetővé  a  büntetőjog
    alkotmányos   alapelveinek ( 54 - 56. §,  57. § (2) - (4)
    bekezdés ) korlátozását vagy felfüggesztését.

    3. A  liberális, demokratikus állam büntetőjogi rendszere
    - a  klasszikus büntetőjog  - a  nullum crimen és a nulla
    poena sine  lege elvét  ( visszaható hatály tilalma ) úgy
    kezelte, mint  az államot terhelő közjogi ( alkotmányos )
    kötelezettséget: büntetőhatalma gyakorlásának feltételeit
    törvényben   előre    kell   rögzítenie.    A   törvényes
    büntetőhatalom gyakorlása  során ez  az  elv  fokozatosan
    gazdagodott.  A   gazdagodás  a   törvényes   büntetőjogi
    felelősségre vonás  jogszerűségi tartalmát bővítette úgy,
    hogy  ma   már  túlmutat   a  törvény   különös  részében
    megfogalmazott előírásokon.

    Az Alkotmánybíróság  a nullum  crimen et nulla poena sine
    lege  elvét  a  büntetőjogi  legalitás  alkotmányos  elve
    alapján értelmezI. Ennek kapcsán elvégezte az alkotmányos
    jogállamok  alkotmányainak   összehasonlító  vizsgálatát.
    Megállapította, hogy ezek nem egyszerűen azt jelentik ki,
    hogy  a   bűncselekményt  törvényben   kell  tiltani,  és
    törvényben kell  büntetéssel fenyegetni,  hanem általában
    azt  követelik   meg,  hogy  a  büntetőjogi  felelősségre
    vonásnak,   az   elítélésnek   és   megbüntetésnek   kell
    törvényesnek és  törvényen  alapulónak  lennie.  Ugyanazt
    teszik  tehát,  mint  amit  az  Alkotmányunk  57. §   (4)
    bekezdése előír. Ez pedig az alapjogok között szabályozza
    az  egyén   jogát  arra,   hogy  büntetése  és  elítélése
    törvényes legyen.  Az Alkotmány  úgy  rendelkezik,  hogy:
    " Senkit nem  lehet bűnösnek  nyilvánítani és büntetéssel
    sújtani ... ". Itt  tehát nemcsak  arról van szó, hogy az
    állam törvényben tiltja a bűncselekményeket és törvényben
    büntetéssel fenyeget,  hanem az  egyén ahhoz való jogáról
    van   szó,    hogy   csakis    törvényesen   ítéljék   el
    ( nyilvánítsák bűnössé )  és  büntetését  is  törvényesen
    szabják ki ( sújtsák büntetéssel ).

    Alkotmányos jogállamban  a büntetőjog nem pusztán eszköz,
    hanem  értéket  véd  és  maga  is  értékeket  hordoz:  az
    alkotmányos  büntetőjogi   elveket  és   garanciákat.   A
    büntetőjog  a   büntetőhatalom  gyakorlásának   törvényes
    alapja   és   egyúttal   az   egyéni   jogok   védelmének
    szabadságlevele is.  A  büntetőjog  értékvédő  ugyan,  de
    szabadságlevélként az  erkölcsi értékek  védelme  körében
    nem lehet az erkölcsi tisztogatás eszköze.

    A nullum  crimen sine  lege és  a nulla  poena sine  lege
    alkotmányos  alapelvek,   amelyeknek  számos  büntetőjogi
    szabály adja  meg jogszerű  tartalmát.  Ilyen  szabály  a
    bűncselekmény fogalomnak a Btk-ban adott meghatározása, a
    büntetés és  a büntetési  rendszer törvényes  fogalmaI. A
    bűncselekmény fogalom  ugyanúgy, mint a büntetés fogalma,
    az egyén  büntetőjogi felelőssége  és felelősségre vonása
    szempontjából döntő.  Az egyén  alkotmányos  szabadságát,
    emberi jogait  nem csak  a  büntetőjog  különös  részének
    tényállásai   és   büntetési   tételei   érintik,   hanem
    alapvetően a  büntetőjogi felelősség,  a büntetéskiszabás
    és a  büntethetőség összefüggő  zárt szabályrendszere.  A
    büntetőjogi  felelősség  minden  szabályának  módosulása,
    alapvetően és közvetlenül érinti az egyéni szabadságot és
    az egyén alkotmányos helyzetét. Az elévülési szabályok is
    csak úgy módosíthatók, ha azok az alkotmányos büntetőjogi
    felelősség alapintézményével összhangban maradnak.

    4. Összegezve: a nullum crimen sine lege és a nulla poena
    sine  lege  elvei  a  büntetőjogi  legalitás  alkotmányos
    elvének részei, de nem egyedüli kritériumai a büntetőjogi
    felelősségre  vonás   alkotmányosságának.  A   büntetőjog
    legalitásának  alkotmányos   elve   az   Alkotmánybíróság
    álláspontja szerint a következőket jelenti.

    - Az Alkotmány 8. §  (1)  és  (2)  bekezdése megköveteli,
    hogy törvény és ne alacsonyabb szintű jogforrás határozza
    meg a  büntetendő cselekményeket ( a büntetendőséget ) és
    azok büntetését  ( a büntetéssel  fenyegetést ).  ( Ennek
    felel meg a Btk 1. §-a és 10. §-a.)

    -  A   bűncselekménnyé  nyilvánításnak   és   büntetéssel
    fenyegetésnek   alkotmányos   indokon   kell   alapulnia:
    szükségesnek, arányosnak  és végső  soron  igénybevettnek
    kell  lennie /Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdése, aminek
    megfelel a Btk. 10. §-a/.

    -  A  bűnössé  nyilvánítást  ( elítélést )  csak  bíróság
    végezheti, mégpedig a büntetőjogi felelősség határozatban
    történő megállapításával.  Ez következik  az Alkotmánynak
    az ártatlanság vélelmét deklaráló 57. § (2) bekezdéséből.

    - Csak  az elkövetéskor  hatályos törvény  szerint  lehet
    elítélni   ( bűnösnek   nyilvánítani )   és   megbüntetni
    ( büntetéssel sújtani ).  Ezt követeli  meg az  Alkotmány
    57. §   (4)  bekezdése  és ennek  felel meg  a Btk  nak a
    visszaható hatály  tilalmát kimondó  2. §-a. A bíróság az
    elkövetéskor  hatályos   törvény  szerint  bírálja  el  a
    bűncselekményt    ( állapítja     meg    a    büntetőjogi
    felelősséget, nyilvánít  bűnössé, ítél  el ), a büntetést
    is eszerint  szabja ki,  kivéve,  ha  új  törvény  lépett
    hatályba, amely  enyhébb elbírálást tesz lehetővé, vagy a
    cselekmény már  nem bűncselekmény, és így nem büntetendő.
    Ezt követeli  meg a  visszaható hatály  tilalmát  magában
    foglaló    jogbiztonság    elve    ( előre    láthatóság,
    kiszámíthatóság ),  amely  a  jogállamiságból  folyik  és
    amelynek logikus  előfeltétele  a  törvény  elkövetéskori
    megismerhetősége  ( Btk.  2.  § ).  A  visszaható  hatály
    kifejezett  tilalma   mellett  az  elbíráláskori  enyhébb
    szabály   alkalmazásának    előírása    a    jogállamiság
    követelményéből fakad: az Alkotmány ugyanis nem engedheti
    meg alapelveitől  idegen  normák  alkalmazását  ( például
    halálbüntetés kiszabását ),  még az elkövetéskori törvény
    alkalmazási főszabálya mellett sem.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    a vizsgált törvény alkotmányellenes, mert nem felel meg a
    büntetőjogi legalitás alkotmányos elveinek.

                               V.

    Az    Alkotmánybíróság     a    törvénnyel    kapcsolatos
    alkotmányossági   problémákat   külön-külön,   és   attól
    függetlenül  vizsgálta,  hogy  az  egyik  kérdésben  való
    állásfoglalás    esetleg    a    másik    megválaszolását
    feleslegessé teszi, vagy feltevését egyenesen kizárja. Az
    Alkotmánybíróság   a    törvény   mindegyik    lehetséges
    értelmezése esetére,  valamint a  törvény egyes gondolati
    elemeit illetően is választ kíván adni, tekintettel arra,
    hogy a  törvény szükségszerűen  ismét az Országgyűlés elé
    kerül.

    A    büntetőjog     legalitásáról,    mint    alkotmányos
    követelményről  a   határozat  IV.   pontjában  kifejtett
    álláspontja következményét  vonja le  az Alkotmánybíróság
    azzal   a    megállapításával,   hogy   a   büntethetőség
    elévülésére is  a  bűncselekmény  elkövetésekor  hatályos
    törvényt kell  alkalmazni. Az  Alkotmánybíróság  ott  úgy
    foglalt állást,  hogy azok  a  követelmények,  amelyek  a
    jogállamiságból  és   különösen   a   jogbiztonságból   a
    büntetőjog  alkotmányosságára   nézve  következnek,   nem
    korlátozódhatnak  a   különös   rész   tényállásaira   és
    büntetési tételeire.  A  büntetőjogi  felelősségre  vonás
    egészére  -   a  büntethetőség   feltételeitől  kezdve  a
    büntetés kiszabására vonatkozó szabályokig - ugyanazok az
    alkotmányos követelmények érvényesek.

    Nincs alkotmányos  alap arra,  hogy a  visszaható  hatály
    tilalmát,  illetve   a  súlyosabb  elbírálás  tilalmát  a
    cselekmény   büntetőjogi   elbírálásának   csupán   egyes
    elemeire alkalmazzák,  s másokra  nem. Ezért  az elévülés
    kérdését az  Alkotmánybíróság a bünetetőjog legalitásának
    alapján vizsgálta,  tekintet nélkül  az  elévülés  anyagi
    jogi  vagy   eljárásjogi  természetéről   folyó  elméleti
    vitákra.  A  büntető  jogszabályok  alkotmányosságát  nem
    csupán az  Alkotmányban kifejezetten szereplő büntetőjogi
    garanciákkal  kell   mérni.  A  büntetőjogra  számos  más
    alapelv  és   alapjog  is   irányadó.  Így   az  objektiv
    büntetőjogi felelősségre  nincs külön  tiltó  szabály  az
    Alkotmányban, az  emberi méltósághoz való jogból mégis az
    következik, hogy  alkotmányosan csak  a  bűnös  elkövetőt
    lehet megbüntetni.  A jogállam  tartalmát adó alkotmányos
    elv az  is, hogy  az állam  büntető hatalmának törvényben
    meghatározott határai  és feltételei  nem  változtathatók
    meg annak  terhére, akinek  a cselekményét büntetőjogilag
    megítélik. Sem a büntetőpolitika változása, sem az eljáró
    hatóságok mulasztása  vagy hibája  nem eshet  az elkövető
    terhére. Ebből  folyik a  bármely vonatkozásban súlyosabb
    elbírálást      eredményező       visszaható      törvény
    alkotmányellenessége; de  ennek az  elvnek feltétlenségét
    az Alkotmánybíróság  abban a  vonatkozásban  is  érvényre
    juttatta, hogy  a terhelt  hátrányára emelt törvényességi
    óvás  szabályait   azonnali   hatállyal   megsemmisítette
    ( 9/1992. ( I. 30. ) AB ).

    Az elévülés  ténykérdés, de  jogi tények  határozzák meg.
    Egyedül a  bíróság állapíthatja  meg jogerősen,  azaz  az
    ügyre  és   mindenkire   irányadóan,   hogy   egy   adott
    bűncselekmény     büntethetősége     elévült-e.     Ennek
    megállapítása során  az elévülési  időre,  és  folyásának
    számítására az  elkövetéskor hatályos  törvény  irányadó,
    kivéve, ha  az elbíráláskor  annál  az  elkövetőre  nézve
    kedvezőbb szabály  van hatályban.  A törvényhozó egyetlen
    alkotmányos lehetősége  arra, hogy  adott büncselekmények
    büntethetőségének  elévülésébe   beleszóljon,  az,   hogy
    kedvezőbb szabályokat állapít meg. Ellenkező hatást célzó
    rendelkezései viszont  az alábbiak  szerint más-más okból
    alkotmányellenesek attól  függően, hogy  az elévülési idő
    letelt-e már, vagy még nem.

    1. A  már elévült bűncselekmény újból büntethetővé tétele
    az Alkotmányba ütközik.

    Az elévüléssel  végérvényesen megszűnik  a  bűncselekmény
    elkövetőjének    büntethetősége.     A    büntethetőséget
    megszüntető okokkal  az állam  elsősorban  saját  büntető
    hatalmának szab  határt. Ezeknek az okoknak nincs közük a
    felelősség megalapozásához, a bűnösséghez, mint például a
    büntethetőséget kizáró  okoknak; nem  változtatnak a tett
    minősítésén sem,  a bűncselekmény  bűncselekmény marad. A
    büntethetőséget megszüntető  okok függetlenek az elkövető
    akaratától, bekövetkezésük  nem rajta  múlik, s egyébként
    is  bizonytalan.   A  tettes  remélheti  a  kegyelmet,  a
    társadalomra veszélyesség  megítélésének  változását,  az
    elévülést, de  nem várhatja  el, hogy  része lesz bennük.
    ( Egy kivétel van: biztosan meghal.) Az elkövetőnek akkor
    nyílik joga  a büntethetetlenségre, ha ezek a megszüntető
    okok történetesen megvalósultak.

    Ha tehát  az elévülés  beállt, az elkövetőnek alanyi joga
    keletkezik arra,  hogy ne  lehessen  megbüntetni.  Ez  az
    alanyi jog  annak következtében  nyílik meg, hogy a másik
    oldalon   az    állam   büntető   igénye   megszűnt,   ha
    eredménytelenül telt  le az  az idő, amelyet a törvényben
    büntető hatalmának  gyakorlására, az  elkövető üldözésére
    és megbüntetésére  magának szabott. A jogban való bizalom
    elve  feltétlenül   megköveteli  azt,   hogy  ha  egyszer
    valamely  büntethetőséget   megszüntető  ok  megvalósult,
    akkor a bűncselekményt ne lehessen újabb törvénnyel ismét
    büntethetővé  tenni.  Közömbös,  hogy  a  büntethetőséget
    milyen  jogi  technikával  vezetik  be  ismét  -  elévült
    büncselekmény   esetén   az   elévülés   újraindításával,
    nyugvási  vagy   félbeszakítási  okok  utólagos  törvényi
    megállapításával  -,   ennek  alkotmányossága   ugyanazon
    megítélés  alá   esik,  mintha  a  törvény  utólag  tenne
    bűntetendővé olyan cselekményt, amely az elkövetéskor nem
    volt bűncselekmény.  Az elévült  bűncselekményt ugyanis -
    mivel  az   állam  büntető   igénye   elenyészett   -   a
    büntethetőség  szemszögéből   ettől   kezdve   úgy   kell
    tekinteni,  mintha   eredetileg  sem   állt  volna   fenn
    büntethetősége.

    A már  elévült bűncselekmény  elévülése nem kezdődhet meg
    ismét.  Ez  összhangban  áll  azzal,  hogy  az  Alkotmány
    kifejezett büntetőjogi szabályai is mind az állam büntető
    hatalmát tartják  korlátok között,  s sosem  telepítik  a
    szabályok betartásával  ( sőt azok  miatt )  sikertelenül
    maradt  bűnüldözés   terhét  az   elkövetőre.  Ahogy   az
    ártatlanság vélelme  nemcsak az  ártatlant védi,  úgy  az
    elévülés   is    attól    függetlenül    megszünteti    a
    büntethetőséget, hogy  miért nem  üldözték a  bűnöst;  az
    állam mulasztása  nem eshet  az ő terhére. ( A garancia -
    mint mindig - attól függetlenül érvényesül, hogy az egyes
    esetre az elévülés intézményének indokai találóak-e, vagy
    sem. Hiába  nyilvánvaló valaki  bűnössége, ha  nem tudják
    jogszerűen  bizonyítani,   ártatlan  marad;   hiába   áll
    rendelkezésre minden  bizonyíték, van  társadalmi igény a
    büntetésre stb,  ha nem  üldözik, telik  a  bűncselekmény
    elévülése.)

    A már  elévült bűncselekmény  újból büntethetővé  tételét
    elrendelő törvény  tehát  ellentétes  az  Alkotmány  2. §
    (1)  bekezdésével,  mert sérti  a jogbiztonságot, illetve
    mert áttöri  az állam  büntető hatalma korlátozottságának
    elvét, s   végül ellentétes az 57. § (4) bekezdésével is,
    mivel    visszaható     hatállyal    tesz    bűntethetővé
    cselekményeket.

    2. és  3. A  még  el  nem  évült  büntethetőség  törvényi
    meghosszabbítása más  tekintetben vet fel alkotmányossági
    kérdéseket,  mint   a  már   elévült  cselekmény   újbóli
    büntethetővé tétele.

    Az elévülés beálltával megszűnik az állam büntető igénye,
    és  az  elkövető  jogot  szerez  a  büntetlenségre.  Amíg
    azonban az elévülési idő folyik, az elévülés elsősorban a
    bűnüldöző  hatóságnak  szól,  és  annak  kezében  van:  a
    törvény  szerint   a   hatóság   félbeszakítással   újból
    megindíthatja a  teljes idő  folyását, anélkül,  hogy  az
    elkövetőnek  tudnia   kellene  erről.  Meghosszabbodik  a
    törvény erejénél fogva az elévülés akkor is, ha a hatóság
    az  eljárást   felfüggeszti,  mégpedig   a  felfüggesztés
    tartamával. ( A  felfüggesztés alatt  -  néhány  törvényi
    kivételtől eltekintve  - az  elévülés " nyugszik " .  ) A
    " rendes " elévülési  idő tehát  csupán  arra  az  esetre
    szól, ha  közben  az  elkövető  ellen  semmilyen  büntető
    eljárási cselekmény  nem  történne.  Ez  azonban  nyilván
    kivételes eset, a jogrend működési hibája. Nincs tehát az
    elkövetőnek  alanyi  joga  arra,  hogy  büntethetősége  a
    rendes  időn  belül  biztosan  elévüljön,  nem  számíthat
    joggal arra,  hogy  ezalatt  nem  foganatosítanak  ellene
    semmilyen büntetőeljárási cselekményt. Neki csak arra van
    joga, hogy  ha a  törvényesen számított  idő  eltelt,  ne
    üldözzék tovább, és ne büntethessék meg. Az elévülési idő
    tényleges hossza  tehát nem garantált, a törvény a rendes
    elévülési idővel csupán a minimumot határozza meg.

    Az elévülés  intézménye nem  nyújt garanciát arra, hogy a
    büntethetőség  előre  meghatározott  időn  belül  valóban
    megszűnik, azt  azonban biztosítja, hogy az elévülési idő
    számításának szabályai ne változzanak az elkövető terhére
    az elévülési idő folyása alatt. Ez következik abból, hogy
    az állam  büntető hatalmának az elbíráláskor is ugyanazon
    korlátok között  kell maradnia,  mint az  elkövetéskor. A
    még el  nem évült bűncselekmény elévülését meghosszabbító
    törvény  alkotmányellenessége   tehát  attól  függ,  hogy
    súlyosabb elbírálást  eredményez-e, mintha  az  elévülést
    egy  -  a  tettes  számára  akár  ismeretlenül  maradt  -
    büntetőeljárási cselekmény  szakítja félbe.  A kérdés az,
    hogy  amíg   az  elévülési   idő  le  nem  telt,  elvileg
    kerülhet-e rosszabb helyzetbe az elkövető annál, mint ami
    a Büntető Törvénykönyv alapján a félbeszakítással érheti.

    A törvényben  meghatározott rendes elévülési idő az adott
    bűncselekmény  elkövetőire   általában  érvényes.   Ezzel
    szemben az  elévülés félbeszakítása,  vagy nyugvás általi
    meghosszabbítása  csakis   az  egyedi   ügyben   érintett
    személyre vonatkozik;  s csak  olyan eljárási  cselekmény
    váltja ki  ezt a hatást, amely az eljárás előbbrevitelére
    irányul. Pusztán  adminisztrációs  tevékenység  erre  nem
    alkalmas  -   különösen  nem,   ha  csakis   az  elévülés
    félbeszakítására irányul.  Ha nem  így lenne, az elévülés
    alapjául szolgáló  alkotmányos  elv  -  a  büntetőhatalom
    korlátozása,  és  a  sikertelen  bűnüldözés  kockázatának
    viselése - szenvedne sérelmet.

    Emiatt a  különbség  miatt  mindig  súlyosabb  elbírálást
    eredményez,  ha   a  " rendes "  elévülési  időt  törvény
    meghosszabbítja.  A   büntethetőség   idejének   törvényi
    meghosszabbítása nem  a félbeszakítás  és nyugvás  miatti
    meghosszabbodás  lehetősége   helyébe  lép,  hanem  annál
    szélesebb  hatást  vált  kI.  Egyrészt  minden  elkövetőt
    érint, anélkül  is, hogy eljárás folyna ellenük, másrészt
    az eljárási  cselekménnyel való  meghosszabbítás ehhez  a
    meghosszabbított elévülési  időhöz  járulhat  -  maga  is
    hosszabb időre  szólóan, mint  ahogy az  az elkövetéskori
    számítási  módból   adódna.   A   " rendes " ,   törvényi
    elévülési határidő  meghosszabbítása tehát  a még  el nem
    évült bűncselekmények  elbírálását  súlyosabbá  teszi  az
    elkövetéskori feltételekhez képest.

    Ugyancsak  súlyosabb  elbírálásra  vezet,  ha  az  egyedi
    ügyben  az   elévülést  félbeszakító   vagy  az  elévülés
    nyugvását eredményező hatósági aktust törvény pótolja. Az
    elévülést félbeszakító  törvény  ugyanúgy  ellentmond  az
    elévülést  garanciális   intézménnyé   tevő   alkotmányos
    elveknek, mint  a pusztán  az  elévülés  bekövetkezésének
    megakadályozására irányuló  egyedi adminisztrativ  aktus;
    súlyosítja az  ellentmondást az,  hogy  a  törvény  olyan
    ügyekre is  vonatkozik, amelyekben nem is indult eljárás.
    Emellett a  törvényi elévülési  határidő meghosszabbítása
    ellen felhozott  érvek  itt  is  érvényesek.  Garanciális
    szempontból semmi különbség nincs ugyanis aközött, hogy a
    törvény egyes bűncselekmények elévülését úgy hosszabbítja
    meg, hogy  a rendes  elévülési időt emeli fel, vagy pedig
    hogy annak újra kezdődését rendeli el.

    4.  Az   elévülés  visszaható  hatályú,  törvénnyel  való
    meghosszabbításának fent leírt alkotmányossági akadályait
    nem lehet  megkerülni  azzal  a  magyarázattal,  hogy  az
    elévülés " nyugodott " .  Ha az  elévülés az elkövetéskor
    hatályos  törvény   szerint  valóban   nyugodott,   akkor
    szükségtelen ezt  újabb törvényben kimondani. Az elévülés
    elbírálása -  az  arra  irányadó  törvény  alkalmazása  -
    kizárólag  a  bűnüldöző  hatóságokra,  s  végső  soron  a
    bíróságra  tartozik.  A  törvényhozó  ebben  a  kérdésben
    utólag nem dönthet. Az elkövetéskori elévülési szabályok,
    illetve az  elévülési idő  alatt hatályba  lépett,  annál
    kedvezőbb elbírálást  eredményező szabályok  szerint  már
    elévült büncselekményekre  a  törvény  nem  mondhatja  ki
    utólag, hogy elévülésük olyan ok miatt nyugodott, amelyet
    az elévülési  idő alatt  hatályos jog  szerint  az  adott
    bűncselekmény elbírálására  nem lehetett  alkalmazni.  Az
    elévülés jogi tények kérdése, vagyis jogszabálynak kell a
    naturális tényt  - az  idő folyását  - jogi hatással járó
    ténnyé változtatni.  Az elévülés megindulását és tartamát
    meghatározó jogi  tényeknek az  elévülés ideje alatt kell
    fennállniuk, s  vagy fennállnak,  vagy nem. Ami akkor nem
    volt  az  adott  bűncselekmény  elévülését   felfüggesztő
    ( " nyugvását " kiváltó )    jogi   tény,    utólag   nem
    nyilvánítható azzá.  Ezzel ugyanis a törvény az elévülési
    időt utólag meghosszabbítaná, ez pedig a fent kifejtettek
    szerint alkotmányellenes.

    5.  és   6.  A   törvényben   megjelölt   bűncselekmények
    büntethetőségének elévülése akkor kezdődik meg újra, " ha
    az  állam  politikai  okból  nem  érvényesítette  büntető
    igényét " .   Ez    a   feltétel    önmagában   véve   is
    alkotmányellenes.

    A jogbiztonság  megköveteli a  jogszabályok olyan világos
    és egyértelmű  fogalmazását, hogy  mindenki, akit  érint,
    tisztában lehessen  a jogi  helyzettel, ahhoz igazíthassa
    döntését   és   magatartását,   s   számolni   tudjon   a
    jogkövetkezményekkel. Ideértendő  az is, hogy ki lehessen
    számítani a  jogszabály szerint  eljáró más jogalanyok és
    állami szervek  magatartását. A  " ha az  állam politikai
    okból nem  érvényesítette büntető  igényét " feltétel egy
    büntetőjogi  norma   részeként  nem  felel  meg  a  fenti
    követelménynek. A  törvény különleges  célját  figyelembe
    véve sem  határozható meg  kellő biztonsággal,  hogy  mit
    jelent a  büntető igény  nem érvényesítése. E fogalom alá
    tartozhat, hogy nem indítottak eljárást, hogy az eljárást
    törvényes indok  nélkül megszüntették, de még az is, hogy
    törvénytelenül  enyhe   intézkedéssel  zárták   le,   pl.
    figyelmeztetéssel. Nem határozható meg az sem a szükséges
    egyértelműséggel, hogy  mi, és milyen értékrendhez képest
    minősül  " politikai  oknak "  -  különös  tekintettel  a
    törvény   hosszú   időbeli   hatálya   alatti   politikai
    változásokra.

    A  vizsgált   törvény  a  politikai  okból  nem  üldözött
    bűncselekmények közül  csak a  törvényben megjelölt három
    bűncselekmény elévülését  indítja újra;  másrészt viszont
    három igen  súlyos bűncselekmény  elkövetői közül  csak a
    politikai   okból    nem    üldözöttek    büntethetőségét
    hosszabbítja  meg.  Kétszeres  megkülönböztetés  történik
    tehát  az   elkövetők   között;   a   kétfajta   szűkítés
    szempontjai között  azonban semmi  összefüggés nincs,  és
    egymásra nem  lehetnek hatással.  Ha volna is alkotmányos
    indok arra,  hogy az  elévülés akár  az  említett  súlyos
    bűncselekmények, akár  a politikai  okból nem  üldözöttek
    tekintetében   " ismét    elkezdődjék " ,   ez    olyanok
    megbüntetésére is  kiterjedne,  akiket  a  törvény  másik
    irányú szűkítése  kizár. Az  azonos alapon megbüntethetők
    közötti ilyen  különbségtétel csak  akkor nem  ütközik az
    Alkotmány  70/A.   §-ába,  ha   a   törvényhozó   pozitiv
    diszkriminációt kívánt  alkalmazni a  törvénnyel  végülis
    nem érintett,  de annak elvi alapjai szerint büntethetővé
    vált elkövetői  kör javára. Sem a törvény szövegéből, sem
    az Alkotmánybíróság  eljárásában vizsgált  iratokból  nem
    állapítható meg  azonban  olyan  indok,  amely  az  adott
    esetben a  pozitív  diszkrimináció  alkotmányos  alapjául
    szolgálhatna.

    A  politikai   okból  elmulasztott   bűnüldözés,  mint  a
    büntethetőség  időbeli   kiterjesztésének  kritériuma  az
    alkotmányos büntetőjog  e határozatban  - és  korábban  a
    9/1992.( I.30.)AB határozatban  - kifejtett alapelvébe is
    ütközik. Eszerint  nem hárítható  az elkövetőre  annak  a
    terhe, ha  az állam  mulasztása  miatt  a  büntetőeljárás
    ideális célja,  az  igazságos  és  rendeltetését  betöltő
    büntetés   kiszabása   nem   teljesülhetett.   Ennek   az
    alkotmányos teherelosztásnak  a  szempontjából  közömbös,
    hogy   az    állam   rosszul,    vagy   egyáltalán    nem
    érvényesítette-e büntető  igényét; s  mindegy az is, hogy
    milyen okból.  Egyaránt  az  állam  terhére  esik,  ha  a
    bűnüldöző szervek  rosszul felszereltek,  ha munkatársaik
    hanyagok, ha  anyagilag vagy politikailag korruptak, vagy
    ha tudatos  bűnpártolók.  Egy  korszak  büntetőpolitikája
    visszatekintve alkotmányellenesnek  minősülhet; de  ekkor
    sem  lehet   a  jogállami  elvekkel  ellentétesen  működő
    büntető hatalom  tevékenységét egyes kiragadott részeiben
    utólag nem létezőnek nyilvánítani, s ebből azt levezetni,
    hogy adott körben az elévülés el sem kezdődhetett.

    A  vizsgált   törvény  vonatkozásában   a   büntethetőség
    elévülése kizárólag olyan ok miatt nyugodhatott, amely az
    1944. december  21-e és 1990. május 2-a között elkövetett
    bűncselekmények elbírálására az elkövetéskor hatályos jog
    szerint alkalmazható  volt.  Ezekre  a  bűncselekményekre
    nézve olyan  nyugvási ok, hogy " az állam politikai okból
    nem érvényesítette  büntető igényét " ,  nem létezett.  A
    népbíráskodás  tárgyában   kibocsátott  kormányrendeletek
    törvényerőre emeléséről  szóló 1945.  évi VII. törvény 9.
    §-a ugyan  visszaható hatállyal  megállapítja az elévülés
    nyugvását az  1919.  évben  és  azután  elkövetett  egyes
    bűncselekményekre, " amelyek üldözhetését az uralmon volt
    hatalom megakadályozta " , s elévülésük kezdőnapját 1944.
    december 21-ében  határozza meg,  a két  törvény  időbeli
    hatálya azonban különböző.

    1944. december  21. után  léteztek olyan jogszabályok - a
    legfőbb ügyész,  illetve  a  belügyminiszter  utasításai,
    amelyek a párt központi szerveinek határozatait hajtották
    végre,  mint   például  a   006/1955.,  a   001/1961.,  a
    002/1966., a  001/1985. Legf.Ü. számú utasítások, illetve
    a 008/1966. és a 22/1985. számú belügyminiszteri utasítás
    -, amelyek  szerint bizonyos  - változó - személyi kör és
    bűncselekmények vonatkozásában  büntetőeljárást  csak  az
    illetékes pártszervek hozzájárulásával lehetett indítani.

    Ezeket  a   jogszabályokat  az  országgyűlési  képviselők
    mentelmi  jogának   mintájára  alkották.  A  jogalkalmazó
    feladata az  egyes eljárásokban  elbírálni, hogy az ilyen
    utasítások  alapján   hozott  határozatok  az  adott  ügy
    elévülésére  milyen   hatással  voltak.  Erre  azonban  a
    vizsgált törvénynek semmilyen befolyása nincs.

    7. A  hazaárulás állam  elleni bűncselekmény.  Az  általa
    védett jogi  tárgy a  politikai  rendszerek  változásával
    megváltozik,  s  más  politikai  értéktartalmat  nyer.  A
    hazaárulás a formai, szövegszerű megegyezések ellenére is
    más-más bűncselekményként kezelendő a különböző politikai
    rendszerekben.  A   hazaárulás  üldözésének   " politikai
    okból " való  elmaradása tipikusan  utólagos minősítés, s
    valójában  magát  a  tényállást  minősíti  át  visszaható
    hatállyal. A  ma hazaárulásnak  minősülő cselekmények egy
    része az elkövetéskori értékrend szerint nem is számított
    hazaárulásnak, s  azért nem  üldözték. A vizsgált törvény
    nincs figyelemmel  erre a  változásra. A  hazaárulás  egy
    későbbi   politikai    rendszer   értékrendje    szerinti
    elbírálása az  Alkotmány 57. §  (4)  bekezdésébe ütközik:
    az új  rendben keletkezett  bűncselekményt visszavetíti a
    korábbi  rendszerbe,   s  büntetéssel   sújtja,  noha  az
    elkövetéskor a tett nem számított bűncselekménynek.

    A  hazaárulásra   is  állnak   elvileg   az   elévülésről
    mondottak. E  bűncselekmény rendszerváltással kapcsolatos
    alkotmányjogi problematikájának  azonban  nincs  köze  az
    elévüléshez.

    8.  A   törvény  1. §    (2)    bekezdése   " a   törvény
    alkalmazásával kiszabott "  büntetés korlátlan enyhítését
    teszi  lehetővé.  Ez  a  rendelkezés  nem  illeszthető  a
    hatályos büntetőjog  rendszerébe. A Btk ismeri a büntetés
    korlátlan   enyhítésének  lehetőségét  ( Btk  87. §   (4)
    bekezdés ), amely  azonban csak  a büntetéskiszabás során
    szélesíti   ki    a   bíróság    jogkörét   a    büntetés
    meghatározásában. A  törvény elfogadott  szövege  azonban
    nem  büntetéskiszabási,   hanem   kegyelmi   rendelkezést
    fogalmaz meg. Nem egyértelmű azonban abban a tekintetben,
    hogy a  kegyelem gyakorlását  a bíróságra ruházza-e, vagy
    pedig az Alkotmány szerint egyedül a köztársasági elnököt
    megillető   egyéni  kegyelmezési  jogot  ( 30/A.  §   (1)
    bekezdés k )  pont )  korlátozza.  Mivel  a  törvény  nem
    közkegyelmi törvény, a bíróságokat kegyelmezési jogkörrel
    nem ruházhatja  fel. A  köztársasági  elnök  Alkotmányban
    biztosított kegyelmezési  jogköre pedig nem korlátozható.
    A törvény  viszont ezt  a kegyelmezési jogkört a büntetés
    részbeni elengedésére szorítja, ezért alkotmányellenes.

                             *  *  *

    Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  benne  foglalt
    elvi  álláspont   jelentőségére  tekintettel   a   Magyar
    Közlönyben közzéteszi.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal            Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás              Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                         Dr. Szabó András
                       előadó alkotmánybíró

                      Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

                Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Retroactive prosecution of serious criminal offenses
     Number of the Decision:
     .
     11/1992. (III. 5.)
     Date of the decision:
     .
     03/03/1992
     Summary:
     Concerning the question of the constitutionality of the specific provisions of Act IV of 1991 on the Prosecution of Serious Criminal Offences not previously prosecuted for Political Reasons, the Constitutional Court's opinion is the following:
     - Re-imposition of criminal punishability for offences whose statutes of limitation had expired is unconstitutional.
     - Extension of the statute of limitation defined by law for criminal offences whose statute of limitation has not yet expired is unconstitutional.
     - Enactment of a law to interrupt the running of the statutes of limitation for criminal offences whose statute of limitation has not yet expired is unconstitutional.
     - The determination of causes for the suspension and interruption of the statute of limitation by a retroactive law is unconstitutional.
     - With respect to the running of the statute of limitation, there is no constitutional basis for differentiating between the State's failure to prosecute for political or for other reasons.
     - The vagueness of the statutory definition stating that the «State's failure to prosecute for criminal offences was based on political reasons» is repugnant to the principle of legal certainty, and as a result, the suspension of the statute of limitation on such a basis is unconstitutional.
     - It is unconstitutional for the Act to incorporate the crime of treason within its scope without consideration of the fact that the legally-protected subject matter has undergone numerous changes under different political systems.
     - Restrictions upon the right of pardon for a partial or total mitigation of punishments, imposed on the basis of the Act, are unconstitutional.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1992-s-001
     .
     Full text:
     en_0011_1992.pdfen_0011_1992.pdf