Hungarian
Ügyszám:
.
19/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 35/1995. (VI. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/163
.
A döntés kelte: Budapest, 05/30/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az    Alkotmánybíróság    jogszabályi    rendelkezés
  alkotmányellenességének  utólagos  vizsgálatára  irányuló
  indítvány alapján meghozta a következő

                        határozatot :

       Az    Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    a
  felsőoktatásról szóló  1993. évi  LXXX. törvény 82. § (2)
  bekezdésének második fordulata annyiban alkotmányellenes,
  hogy  a   felsőoktatás   valamennyi   intézménytípusából,
  szakágazatából,   képzési    szintjéből   és   formájából
  megkülönböztetés  lehetősége   nélkül   kizárja   azt   a
  személyt, aki a közügyektől eltiltás büntetésének hatálya
  alatt áll.  Ezért ezt  a rendelkezést  1996. december 31.
  napjával megsemmisíti.

       A megsemmisítést követően az 1993. évi LXXX. törvény
  82. §  (2) bekezdésének  hatályos szövege  a következő  :
  "Az (1)  bekezdésben említett  jog nem  illeti meg  azt a
  személyt, aki cselekvőképtelen".

       Az  Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát  a  Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                           Indokolás

                               I.
        Az indítványozó  a felsőoktatásról  szóló 1993.  évi
   LXXX. törvény  ( a továbbiakban  :   Fot.  )  82.  §  (2)
   bekezdésének  második  fordulata  alkotmányellenességének
   megállapítását  és   megsemmisítését  kérte.  Álláspontja
   szerint a kifogásolt rendelkezés sérti az Alkotmány 70/F.
   §-ában  biztosított  művelődéshez  való  jogot,  mivel  a
   felsőfokú tanulmányok folytatásából kizárja a közügyektől
   eltiltás büntetésének  hatálya alatt álló személyeket. Az
   indítványozó úgy  vélte, a  támadott előírás ellentétes a
   Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978.  évi IV. törvény ( a
   továbbiakban :   Btk. ) 54. § (1) és (2) bekezdésével is,
   mivel "a  közügyektől eltiltás taxatív szankcióformái nem
   terjednek  ki   ilyetén  minőségükben   a   felsőoktatási
   intézményekben tanulmányokat  folytatókra,  vagy  az  ide
   pályázókra".

        Az indítványban foglalt kérelem arra is hivatkozott,
   hogy "nincs  közvetlen tartalmi  összefüggés a , közügyek
   vitelére  méltatlanság,   ,  illetve  a  felsőoktatási  ,
   szolgáltatás, fogalmai között, tanulmányi tekintetben".

                              II.

        Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány
   a következők miatt megalapozott.
        1. Az  oktatáshoz való jogról az Alkotmány 70/F. §-a
   a következő rendelkezéseket tartalmazza.
        " (1)   A    Magyar   Köztársaság    biztosítja   az
   állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.
         (2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés
   kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és
   kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki
   számára  hozzáférhető  közép-  és  felsőfokú  oktatással,
   továbbá az  oktatásban  részesülők  anyagi  támogatásával
   valósítja meg. "

        A Fot.  82. §  (1) bekezdése  előírja, hogy  "minden
   magyar állampolgárnak joga van - a 83. § keretei között -
   az általa választott felsőoktatási intézményben és szakon
   felsőfokú   tanulmányokat   folytatni".   A   83.   §   a
   felsőoktatási intézményi  képzésekre történő  jelentkezés
   feltételeiről, a  felvételi feltételek  és  követelmények
   meghatározásáról,   a    felvehető   hallgatók   számának
   megállapításáról, a felvételi vizsgák lebonyolításáról, a
   felvételi döntéshozásról,  a döntés  fellebbezhetőségéről
   rendelkezik. E feladatok és jogok gyakorlásában kiterjedt
   önállóságot biztosít a felsőoktatási intézményeknek.

        A Fot.  82. §  (2) bekezdése szerint viszont "az (1)
   bekezdésben említett  jog nem  illeti meg azt a személyt,
   aki cselekvőképtelen, továbbá azt, aki a közügyektől való
   eltiltás büntetés hatálya alatt áll".

        A közügyektől  eltiltás a  Btk. 38.  § (2)  bekezdés
   1. pontja szerint mellékbüntetés, amelynek alkalmazását e
   törvény 53. §-a így szabályozza :

        "Azt, akit  szándékos bűncselekmény elkövetése miatt
   végrehajtandó szabadságvesztésre  ítélnek,  és  méltatlan
   arra, hogy a közügyekben részt vegyen, azok gyakorlásától
   el kell tiltani".

        A Btk.  54. §  (1)  bekezdése  tételesen  felsorolja
   azokat a  közügyeket, amelyeket  az e büntetéssel sújtott
   személy nem  láthat el,  illetve  meghatározza  azokat  a
   jogokat, amelyeket  az ilyen  büntetés hatálya alatt álló
   személy nem gyakorolhat.

        " (1) A közügyektől eltiltott
        a/ nem  vehet részt  népképviseleti szerv  tagjainak
   választásában, népszavazásban és népi kezdeményezésben,
        b/ nem lehet hivatalos személy,
        c/ nem  működhet népképviseleti  szerv  testületében
   ( bizottságában ) ,
        d/ nem  viselhet tisztséget társadalmi szervezetben,
   szövetkezetben, egyesületben,
        e/ nem érhet el katonai rendfokozatot,
        f/  nem  kaphat  belföldi  kitüntetést  és  külföldi
   kitüntetés elfogadására engedélyt. "

        E §  (2) bekezdése  pedig -  az említett tilalmakkal
   összefüggésben - más joghátrányokat állapít meg.

        "A  közügyektől   eltiltott   az   ítélet   jogerőre
   emelkedésével elveszti
        a/  mindazon  tagságát,  állását,  tisztségét,  vagy
   megbízatását,  amelynek   elnyerését  az   (1)   bekezdés
   kizárja,
        b/   katonai    rendfokozatát,   továbbá    belföldi
   kitüntetését és  azt a  jogát, hogy  külföldi kitüntetést
   viselhessen".

        2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  Fot.
   támadott  rendelkezése   nem  változtatta   meg  és   nem
   egészítette ki  a Btk.  54. §  (1)  és  (2)  bekezdésében
   megállapított  büntetőjogi   következményeket,  hanem   a
   közügyektől  eltiltás  büntetésének  hatálya  alatt  álló
   magyar állampolgárnak nem teszi lehetővé, hogy a Fot. 83.
   §-ának keretei  között az általa választott felsőoktatási
   intézményben   és    szakon    felsőfokú    tanulmányokat
   folytasson.  Ezért   az  Alkotmánybíróság   a  kifogásolt
   rendelkezés a Btk. -val való ellentétes voltának kérdését
   a továbbiakban nem vizsgálta.

        3. Az Alkotmánybíróság eljárása során elsősorban azt
   vizsgálta, sérti-e  az oktatáshoz  való  alapjogot  az  a
   törvényi   előírás,   amely   a   felsőfokú   tanulmányok
   folytatásából   a    közügyek   gyakorlásától    eltiltás
   büntetésének  hatálya   alatt  álló   személyt   kizárja.
   Álláspontja  kialakítása  érdekében  az  Alkotmánybíróság
   figyelemmel volt  az e  tárgykörre  vonatkozó  nemzetközi
   egyezmények megállapításaira  és az  Emberi Jogok Európai
   Bírósága ( a továbbiakban :  Bíróság ) döntéseire.

        Az  Országgyűlés   az  1993.  évi  XXXI.  törvényben
   hirdette ki  az Emberi  Jogok és  az Alapvető Szabadságok
   Védelméről  szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én  kelt
   Egyezményt ( a  továbbiakban :   Egyezmény )  és az ahhoz
   tartozó   nyolc   kiegészítő   jegyzőkönyvet.   Az   első
   Kiegészítő Jegyzőkönyv  2. cikkének  első mondata szerint
   "senkitől  sem   szabad  megtagadni  az  oktatáshoz  való
   jogot".

        A   Gazdasági,   Szociális   és   Kulturális   Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmánya ( amelyet az 1976. évi 9. tvr.
   hirdetett ki )
   13. cikkében pedig a következőképpen rendelkezik :
        " (1) Az Egyezségokmányban részes államok elismerik,
   hogy mindenkinek joga van az oktatáshoz.
        . . .
         (2) Az  Egyezségokmányban részes államok elismerik,
   hogy e jog teljes megvalósítása érdekében :
        . . .
         ( c )    a     felsőoktatást    teljesen    egyenlő
   feltételekkel  a   képesség  alapján   mindenki   számára
   hozzáférhetővé kell  tenni, minden  megfelelő  eszközzel,
   különösen  az   ingyenes  oktatás   fokozatos  bevezetése
   útján;".

        A  Bíróság   döntéseiben  ( nevezetesen  a  Case  of
   Belgian Linguistic,  Judgement of 23 July 1968, Series A,
   6.  ügyben )   az  oktatáshoz   való  jogot  az  oktatási
   intézményi   rendszerhez    való    hozzájutás    jogának
   tekintette, s  nem zárta  ki azt,  hogy  az  Egyezményben
   részes  államok   állíthatnának  bizonyos   feltételeket,
   követelményeket  az   oktatási  létesítményekbe   bejutni
   készülők számára,  különösen a  magasabb  szintű  oktatás
   tekintetében. Ilyen  jellegű rendelkezéseket  tartalmaz a
   Fot. már említett 83. §-a is.

        4. Annak megítéléséhez, hogy az Alkotmányban jelzett
   képességekkel rendelkező  magyar állampolgárnak az általa
   választott felsőoktatási  intézményben és  szakon történő
   felsőfokú  tanulmányok   folytatásához  való   jogát   az
   indítványban  kifogásolt  rendelkezés  alkotmányellenesen
   korlátozza-e,   az   Alkotmánybíróság   mellőzhetetlennek
   ítélte meg az alábbiak figyelembevételét.

        a/  Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint  az
   oktatáshoz  való   jognak  az   Alkotmány  70/F.   §  (2)
   bekezdésében  található   megfogalmazása  a  felsőoktatás
   tekintetében a  megfelelő képességgel rendelkezők számára
   biztosítja   a   felsőoktatási   intézményben   felsőfokú
   tanulmányok folytatásához  való jogot.  Ennek alapján  az
   államra      sokirányú      szabályozási,      szervezési
   és ellátási  feladatok hárulnak az állami és a nem állami
   felsőoktatási    intézmények    működési    feltételeinek
   kialakításában.  E   jog  ilyen   tartalmából,  tehát   a
   megfelelő   képességhez   kötöttségből   természetszerűen
   következik a  megfelelő  képesség  ismérveinek  általános
   törvényi,  illetve   törvényi  felhatalmazás  alapján  az
   illetékes felsőoktatási  intézmények  szabályzatai  által
   történő,  a   szakágazati  követelményeket   érvényesítő,
   differenciált  normatív  meghatározásának  lehetősége.  A
   megfelelő  képesség  kritériumának  nem  alkotmányellenes
   törvényi, illetve  a törvényi keretek között alkalmazható
   szabályzati   meghatározottsága    magában   foglalja   a
   felsőoktatási intézmények  illetékes szerveinek  e normák
   tiszteletben tartásával gyakorolható egyedi elbírálási és
   döntési jogosítványait.

        b/ Az  oktatáshoz  való  alapjog  és  azon  belül  a
   megfelelő képességű  magyar állampolgároknak a Fot. által
   a  hazai   felsőoktatási  intézményekben   érvényesíthető
   felsőfokú tanulmányok  folytatásához  biztosított  alanyi
   joga  is   közvetlenül  kapcsolódik  az  emberi  méltóság
   általános  személyiségi   jogának  ahhoz   az   ugyancsak
   általános összetevőjéhez,  amely az  ember önrendelkezési
   jogával és  magánszférájának  érvényesülésével  együtt  a
   személyiség  kibontakozását,  a  személyi  adottságok  és
   törekvések  nem   alkotmányellenes   kifejleszthetőségét,
   illetve   érvényesíthetőségét   garantálja.   Az   emberi
   méltósághoz való  jog abszolút jellegű lényeges tartalmát
   minden ember  egyenlő méltósága  testesíti meg. Az emberi
   méltóság általános  személyiségi  jogának  a  személyiség
   szabad    kibontakozását     lehetővé    tevő     második
   összetevőcsoportjába tartozik  az a  nevesített  jog  is,
   amely  a   megfelelő  képességű   magyar  állampolgárokat
   felsőoktatási    intézményben    felsőfokú    tanulmányok
   folytatására jogosítja.

        c/ Mivel  a Fot. az oktatás, a tudományos kutatás, a
   tudományos  képzés,  a  művészi  alkotótevékenység  és  a
   tanulás szabadságának  tiszteletben tartásával  elismerte
   és körülhatárolta a felsőoktatási intézmények hagyományos
   autonómiáját,  természetes,   hogy  a   Fot.  számukra  a
   felvételi feltételek  és eljárás,  a hallgatók tanulmányi
   és  vizsgarendje,   valamint  a   hallgatókkal   szembeni
   fegyelmi eljárás szabályzati rendezésében - a jogszabályi
   keretek között  - adottságaikhoz  igazodó mérlegelési  és
   döntési jogot biztosít.

        A Fot.  preambulumában foglalt  megállapítás szerint
   "A   magyar    felsőoktatás    első    önálló    törvényi
   szabályozásának alapját  az alkotmányos  emberi jogok, az
   Európai Egyetemek  Magna Chartája,  valamint a társadalmi
   és a  nemzeti lét  jobb feltételeinek megteremtése iránti
   igény alkotja".  Az Európai Egyetemek 1988 szeptemberében
   Bolognában   elfogadott   Magna  Chartájának   3.  pontja
   szerint : "A kutatás, az oktatás  a  képzés szabadsága az
   egyetemek életének  alapelve; az  államhatalomnak  és  az
   egyetemeknek saját  illetékességükön belül  biztosítaniuk
   kell ennek  az  alapvető  követelménynek  a  tiszteletben
   tartását.

        A türelmetlenséget  elutasító, a  párbeszédre mindig
   kész  egyetem   a  tanárok  és  diákok  együttműködésének
   kivételezett helye.  A tanároké,  akik képesek ismereteik
   átadására és  rendelkeznek mindazon  eszközökkel, amelyek
   tudásuk     kutatással      és     innovációval      való
   továbbfejlesztéséhez   szükségesek;   a   diákoké,   akik
   feljogosítottak,   alkalmasak    és   készek   ismereteik
   gyarapítására".

        d/ A  felsőfokú oktatási intézmények működőképessége
   az Alkotmány  és az  állam által védett értéknek minősül.
   A    felsőoktatási     intézmények     működőképességének
   fenntartásához az  államnak jogában  áll  a  képesség  és
   alkalmasság szintjéhez igazodó feltételekről rendelkezni.
   Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  azonban  az  a
   tény, hogy  a közügyektől eltiltott személy felsőoktatási
   intézményben felsőfokú tanulmányokat végez, önmagában nem
   feltétlenül  veszélyezteti   a  felsőoktatás   általános,
   illetve      valamely       felsőoktatási       intézmény
   működőképességét. A  Fot. 84.  § (1)  bekezdése szerint :
   "a felsőoktatási  intézményekben  alapképzés,  szakirányú
   továbbképzés és doktori képzés folyhat nappali tagozaton,
   illetőleg   más    formában   ( pl.    esti,    levelező,
   távoktatás ) ". A  Fot. kifogásolt  általános korlátozása
   azért alkotmányellenes,  mert a  felsőoktatás  valamennyi
   intézménytípusából, szakágazatából, képzési szintjéből és
   formájából a  megkülönböztetés lehetősége nélkül zárja ki
   azt a  személyt, aki  a közügyektől eltiltás büntetésének
   hatálya alatt áll.

        e/ Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt
   döntése kialakításakor  figyelemmel volt  a  következőkre
   is. A  Fot. 2.  § (3)  bekezdése szerint  a felsőoktatási
   intézmények az  állami és  az állam  által  elismert  nem
   állami egyetemek  és főiskolák.  E  törvény  113.  §  (2)
   bekezdése lehetővé teszi, hogy a nem állami felsőoktatási
   intézmények  fenntartói  rendelkezéseikben,  valamint  az
   intézmények szervezeti  és működési  szabályzatukban több
   tárgykörben  is   a   Fot.   -ban   foglaltaktól   eltérő
   előírásokat állapítsanak  meg.  A  82.  §  (2)  bekezdése
   vonatkozásában azonban  a törvény  ilyen lehetőséget  nem
   tartalmaz.

        5. Az  Alkotmány  8.  §-a  előírja,  hogy  a  Magyar
   Köztársaság   elismeri    az   ember    sérthetetlen   és
   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és  védelme az  állam elsőrendű  kötelessége.  Az
   alapvető jogokra  és kötelességekre vonatkozó szabályokat
   törvény határozza  meg, alapvető  jog lényeges  tartalmát
   azonban nem korlátozhatja.

        Mivel az  Alkotmány a  felsőfokú oktatáshoz való jog
   alanyainak körét  a  megfelelő  képességekkel  rendelkező
   személyekben határozta  meg, a  Fot. 82.  § (1) bekezdése
   szerint pedig  "minden magyar állampolgárnak joga van - a
   83. § keretei között - az általa választott felsőoktatási
   intézményben   és    szakon    felsőfokú    tanulmányokat
   folytatni", eme  alanyi jog  szükségtelen  és  aránytalan
   korlátozásának minősül  a Fot.  -nak az  a  rendelkezése,
   amely  az   előírt  feltételeknek   és   követelményeknek
   megfelelő, de a közügyektől eltiltás büntetésének hatálya
   alatt    álló     személyt    valamennyi    felsőoktatási
   intézménytípusból,  szakágazatból,  képzési  szintből  és
   képzési formából általános érvénnyel kizárja.

        Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  a Fot.  82. §
   (2) bekezdésének  második fordulatát a rendelkező részben
   foglaltak szerint alkotmányellenesnek nyilvánította.

        Az  Alkotmánybíróság   a  sérelmezett  előírásnak  a
   rendelkező  részben   foglaltak  szerinti,  jövőre  nézve
   történő megsemmisítésével lehetőséget kíván biztosítani a
   törvényalkotónak arra,  hogy az e határozat indokolásában
   foglaltak figyelembevételével  új,  alkotmányos  tartalmú
   szabályozást állapítson meg.

        Az Alkotmánybíróság  megjegyzi :  a törvényalkotó az
   alkotmányellenessé  nyilvánított   rendelkezést  többféle
   alkotmányos megoldással válthatja fel. Ezek körében pl.

        a ) törvényben  jelöli meg  azokat  a  felsőoktatási
   intézményeket, szakokat,  képzési szinteket  és formákat,
   amelyekből kizárja  a közügyektől  eltiltás  büntetésének
   hatálya alatt  álló személyt,  vagy amelyekbe  - az egyéb
   feltételek fennállása  esetén -  lehetővé teszi  az ilyen
   büntetés hatálya alatt állók felvételét;

        b )   a    megsemmisítettel    azonos    rendelkezés
   törvénybefoglalása mellett  feljogosítja a  felsőoktatási
   intézményeket arra,  hogy szabályzatukban  e  rendelkezés
   alól   kivételt    tegyenek   vagy   ehelyett   enyhébben
   rendelkezzenek;

        c )  a   megsemmisített  rendelkezés   helyett  -  a
   rendelkező rész  keretei között - törvényben feljogosítja
   a felsőoktatási intézményeket arra, hogy kizáró felvételi
   feltételként   jelölhessék    meg    szabályzatukban    a
   közügyektől eltiltás büntetésének hatálya alatt állást.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                          alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás        Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

           Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre         Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    35/1995. (VI. 2.)
    Date of the decision:
    .
    05/30/1995
    .
    .