Hungarian
Ügyszám:
.
168/B/2005
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 28/2005. (VII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/290
.
A döntés kelte: Budapest, 07/12/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság       jogszabályi       rendelkezések
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

   1.   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  az  Alkotmány  2.   §
   (1)  bekezdéséből,  a jogbiztonság elvéből  fakadó  alkotmányos
   követelmény  az, hogy ha a jogalkotó valamely korábban,  hosszú
   ideig  fennálló  és  működő rendszerhez kapcsolódóan  radikális
   változtatásokkal  alapjaiban új rendszert  vezet  be,  azt  úgy
   tegye, hogy az érintetteknek megfelelő idő álljon rendelkezésre
   a rendszer egészének, valamint a részletszabályoknak nem csak a
   teljes   körű   megismerésére,  hanem   azok   megértésére   és
   alkalmazásuk elsajátítására is. A hatályba lépés időpontját úgy
   kell   meghatározni,  hogy  kellő  idő  maradjon  a  jogszabály
   alkalmazására való felkészülésre, az érintettek előre láthassák
   a változások következményeit.

   2.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –  megállapítja,
   hogy  a  Kormány  az  érettségi és a felsőoktatási  intézménybe
   történő  felvétel  új rendszerének bevezetésekor  elmulasztotta
   olyan   szabályoknak   a  megalkotását,   amelyek   megfelelően
   biztosítják,  hogy  a  különböző években érettségizettek  –  az
   érettségi  évétől  függetlenül – azonos  eséllyel  nyerhessenek
   felvételt  a  kívánt felsőoktatási intézménybe,  így  nem  tett
   eleget   az   Alkotmány   70/A.  §  (3)   bekezdéséből   fakadó
   kötelezettségének.
   Az Alkotmánybíróság felhívja a Kormányt, hogy 2005. december 31-
   ig   vizsgálja   felül   a   szabályozást,   és   alkosson   az
   esélyegyenlőséget megteremtő szabályokat.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a felsőoktatási intézmények  felvételi
   eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII.  26.)
   Korm.  rendelet 9. § (2)  és (4) bekezdése, valamint  2.  számú
   melléklete    alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   4. Az Alkotmánybíróság az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
   kiadásáról  szóló  100/1997. (VI. 13.)  Korm.  rendelet  41.  §
   (7)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   Ezt  a  határozatát  az Alkotmánybíróság  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  két indítvány érkezett  az  érettségin
    elért  eredmény felvételi pontszámmá alakításához kapcsolódóan.
    Az  egyik  indítványozó  a felsőoktatási intézmények  felvételi
    eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII.  26.)
    Korm.  rendelet  (a továbbiakban: Fr.) 9. §  (2)  bekezdése  és
    2.    számú   melléklete,   valamint   az   érettségi    vizsga
    vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
    rendelet   (a   továbbiakban:  Ér.)   41.   §   (7)   bekezdése
    alkotmányellenességének  a  megállapítását  és  megsemmisítését
    kérte  az Alkotmánybíróságtól. Álláspontja szerint a kifogásolt
    jogszabályi  rendelkezések ellentétesek az  Alkotmány  70/F.  §
    (1)   és  (2)  bekezdésével.  Indokolásában  kifejtette:  „[a]z
    Alkotmány  70/F. (1) és (2) bekezdései többek között valamennyi
    állampolgár számára megkülönböztetés nélkül biztosítják  a  (…)
    képességei  alapján  mindenki számára  hozzáférhető  közép-  és
    felsőfokú oktatást (…). A fenti jogszabályhely alapján a Magyar
    Köztársaságban  az  azonos  képességű  állampolgárokat   minden
    megkülönböztetés nélkül megilleti a továbbtanuláshoz  való  jog
    és  az államilag finanszírozott oktatásban való részvétel joga.
    Ezen   jogok   diszkrimináció-mentes   gyakorlását   a   Magyar
    Köztársaság  Kormánya  minden  eszközzel  köteles  a  középfokú
    oktatásban résztvevők számára biztosítani. Álláspontunk szerint
    a   megsemmisíteni  javasolt  jogszabályhelyek   a   fentiekben
    kifejtett alapjogot sértik. Ezen rendelkezések ugyanis az  idén
    érettségiző   mintegy   kilencvenezer   diákot    a    korábban
    érettségizett  diákokkal szemben hátrányos  megkülönböztetéssel
    sújtják  azáltal, hogy a korábban érettségizettek  középiskolai
    érettségi eredménye az idén felvételizőknél előnyösebben  kerül
    átszámításra  felvételi pontokká. Ennek következtében  az  idén
    érettségiző   diákoknak   nincs  lehetőségük   arra,   hogy   a
    felsőoktatás  államilag  finanszírozott képzéseiben  ugyanolyan
    eséllyel vegyenek részt, mint a korábban érettségizett társaik.
    A    (…)    megsemmisíteni   indítványozott    jogszabályhelyek
    alkalmazása    az    azonos   képességű    diákok    hátrányos,
    diszkriminatív megkülönböztetését eredményezi, mivel a korábban
    és   az   idei  évben  érettségizett  diákok  azonos  érettségi
    osztályzatához eltérő számú felvételi »szerzett pontot« rendel.
    Az  idén  felvételizők pontszámítási rendszere tehát százalékos
    megkülönböztetést tesz, míg a korábban érettségizettek  számára
    a   hatályos  jogszabályok  számítási  rendszere  kizárólag  az
    érettségi  osztályzat  szerinti  megkülönböztetést   teszik   a
    számítási rendszer alapján.”

    A  másik  indítványozó az Ér., az Fr. valamint a  felsőoktatási
    intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló
    269/2000.   (XII.  26.)  Korm.  rendelet  módosításáról   szóló
    246/2003.  (XII.  18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Frmód.)
    felülvizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól  „a  középiskolai
    pontszámítás  esélyegyenlőségének  biztosítása  érdekében”.  Az
    indítványozó  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség
    előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a  továbbiakban:
    Etv.)  több  rendelkezésére hivatkozott, így  például  a  4.  §
    g)  pontjára, mely szerint az egyenlő bánásmód követelményét  a
    közoktatási  és  a  felsőoktatási  intézmények  eljárásaik   és
    intézkedéseik során kötelesek megtartani. Rámutatott arra, hogy
    az  Etv. 8. §-a alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek
    minősül  az  olyan  rendelkezés,  amelynek  eredményeként   egy
    személy  életkora  vagy  egyéb  helyzete  miatt  részesül  más,
    összehasonlítható  helyzetben levő személyhez  vagy  csoporthoz
    képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Álláspontja szerint „[h]a  a
    közvetlen  hátrányos  megkülönböztetés  ténye  kétséges  lenne,
    akkor  a közvetett megkülönböztetés ténye mindenképpen fennáll,
    hiszen  az összehasonlítható személyekhez, csoportokhoz  képest
    (előző  években  érettségizettek) a most érettségizők  lényeges
    hátrányba kerülnek”. Az indítványozó hivatkozik továbbá az Etv.
    27. §-ának (2) bekezdésére is, mely alapján az egyenlő bánásmód
    követelményét  az oktatással összefüggésben érvényesíteni  kell
    különösen  az  oktatásba  történő  bekapcsolódás  feltételeinek
    meghatározása,  a  felvételi kérelmek  elbírálása,  az  oktatás
    követelményeinek  megállapítása és  a  követelménytámasztás,  a
    teljesítmények  értékelése során. Az  indítványozó  álláspontja
    szerint „az előző években érettségizettek pont számítási  módja
    kettős  előnyt  jelent  számukra.  (…)  A  jelenleg  amúgy   is
    kiszámíthatatlan  versenyben  e  számítási   mód   kimeríti   a
    hátrányos  megkülönböztetés tényét a követelmény  támasztásában
    és a teljesítmény értékelésében”. Az indítványozó indítványának
    kiegészítésében az Frmód. mellékletének, valamint az Ér. 41.  §
    (7)     bekezdésének     a     megsemmisítését     kérte     az
    Alkotmánybíróságtól,  valamint azt,  hogy  az  Alkotmánybíróság
    hívja  fel a jogalkotók figyelmét arra, hogy az Ér. hivatkozott
    rendelkezésének a „tartalmát ki kellene terjeszteni a  2005-től
    kétszintű   érettségit   tevő  tanulókra   is.   A   kifogásolt
    jogszabályok adnak alapot a felsőoktatási felvételi  pontszámok
    meghatározásához, amellyel hátrányos megkülönböztetés éri az új
    rendszer  szerint érettségizőket a teljesítmény  értékelésében.
    (…)  a  hátrányos  pontszámítás miatt az  egyébként  képességei
    szerint  bekerülésre  esélyes tanuló  számára  hozzáférhetetlen
    lesz  a  felsőoktatás.” Az indítványozó álláspontja  szerint  a
    kifogásolt   szabályozás  ellentétes  az  Alkotmány   70/A.   §
    (1)  bekezdésével is, mivel „fennáll az eltérő időben született
    gyermekek megkülönböztetése, s ennek következtében a  70/F.  §-
    ban  megfogalmazott felsőoktatáshoz való hozzáférés korlátozása
    áll fenn.”

    Eljárásának  megkezdése  után  újabb  indítvány  érkezett   az
    Alkotmánybírósághoz  az  érettségi  vizsgán   elért   eredmény
    felvételi  pontszámmá  történő  átszámítása  tárgykörében.  Az
    indítványozó  az  Fr.  9.  § (2) és (4)  bekezdése,  2.  számú
    melléklete,   valamint   az   Ér.   41.   §   (7)    bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítását   és   megsemmisítését
    kérte   az   Alkotmánybíróságtól.   Álláspontja   szerint    e
    jogszabályi   rendelkezések  sértik   az   Alkotmány   „2.   §
    (1)   bekezdésében  megfogalmazott  demokratikus  jogállamiság
    elvét”,  korlátozzák  a „8. § (2) bekezdésében  megfogalmazott
    alapvető emberi jogai lényeges tartalmát”, sértik az Alkotmány
    16.  §-át  „azzal,  hogy nem fordít[anak]  különös  gondot  az
    oktatás  és  nevelés teljes skálájára és nem  védelmezi[k]  az
    ifjúság  minden csoportjának érdekeit”. Sértik ezen  túlmenően
    az   Alkotmány  67.  §-ában  és  70/F.  §-ában  megfogalmazott
    rendelkezéseket,   valamint   az   Alkotmány   „70/A.    §-ban
    megfogalmazott  esélyegyenlőség  elvét”.  Nézete   szerint   a
    kifogásolt  „jogszabályhelyek  egyenlőtlen  esélyt   adnak   a
    korábban  érettségizett  és az idén  érettségiző  diákoknak  a
    továbbtanulás     terén.    A    korábban    érettségizetteket
    indokolatlanul   juttatja  előnyhöz.  A  megsemmisíteni   kért
    paragrafusok  hatályban tartása esetén lehetnek  olyan  karok,
    melyekre  az idén érettségizett diákok egyáltalán  nem  tudnak
    bejutni,   mert   oly   sok  előnnyel  indulnak   a   korábban
    érettségizettek,  hogy ők már minden államilag  finanszírozott
    férőhelyet  elfoglalnak  az  un.  hozott  pontokkal.  Mindezek
    alapján  tehát  megállapítható, hogy az  azonos  képességű  és
    felkészültségű  diákok  nem  azonos  eséllyel  rendelkeznek  a
    felsőoktatási  intézményekbe történő bejutás tekintetében.  Ez
    pedig az Alkotmány már megjelölt rendelkezéseivel ellentétes.”

    A  tartalmi  azonosságra  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az
    indítványokat egyesítette.

    Az  Alkotmánybíróság az indítványokat az oktatási  miniszternek
    véleményezésre megküldte.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az  ifjúság
    létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
    érdekeit.”

    „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a
    családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és
    gondoskodásra,  amely a megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
    fejlődéséhez szükséges.
    (2)  A  szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó
    nevelést megválasszák.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti.”

    „70/F.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
    számára a művelődéshez való jogot.
    (2)   A   Magyar   Köztársaság  ezt  a  jogot  a   közművelődés
    kiterjesztésével  és  általánossá  tételével,  az  ingyenes  és
    kötelező   általános  iskolával,  képességei  alapján  mindenki
    számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az
    oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.”

    2. Az Ér. érintett rendelkezései:

    „41.  §  (1)  Az  érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból  a
    vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga
    a) írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1-150,
    b) csak írásbeli vizsgából áll 1-100,
    c) csak szóbeli vizsgából áll 1-50
    pontskálán kell értékelni.
    (2)  A  vizsgázó  teljesítményét a  pontszámok  százalékban  és
    osztályzatban történő kifejezésével minősíteni kell. (…)  Ha  a
    vizsgázó  a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét  a
    szóbeli  vizsgarésznek  megfelelően  kell  minősíteni.   Ha   a
    vizsgázó  az  írásbeli  vizsga helyett  szóbeli  vizsgát  tett,
    mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai
    szerint  kell  értékelni, majd a két tételre  adott  pontszámok
    összegét  a  szóbeli  vizsgán elérhető  pontszám  kétszeresének
    százalékában  kell  kifejezni, és ez adja a  vizsga  százalékos
    minősítését.
    (3)  Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok
    százalékos  teljesítésének osztályzatban történő  kifejezése  a
    következő:
    a) 80-100% elérése esetén jeles (5),
    b) 60-79% elérése esetén jó (4),
    c) 40-59% elérése esetén közepes (3),
    d) 20-39% elérése esetén elégséges (2),
    e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1).
    (4) Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok
    százalékos  teljesítésének osztályzatban történő  kifejezése  a
    következő:
    a) 60-100% elérése esetén jeles (5),
    b) 47-59% elérése esetén jó (4),
    c) 33-46% elérése esetén közepes (3),
    d) 20-32% elérése esetén elégséges (2),
    e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1).”

    „(7)   A  kétszintű  érettségi  vizsga  bevezetése  előtt  tett
    tantárgyi érettségi vizsga a kétszintű rendszerben középszinten
    tett érettségi vizsgának minősül, és az érdemjegyek a következő
    százalékos teljesítésnek felelnek meg:
    a) jeles (5) 100%,
    b) jó (4) 79%,
    c) közepes (3) 59%,
    d) elégséges (2) 39%.”

    3. Az Fr. érintett rendelkezései:

    „6.   §   (1)  A  felsőoktatási  intézmény  minden,  az   adott
    intézménybe    (karra),   szakra,   szakcsoportra,    felsőfokú
    szakképzésre,  képzési  formára, az  államilag  finanszírozott,
    illetve költségtérítéses képzésre jelentkező felvételéről  –  e
    rendelet   2.   §-a   (4)  bekezdésének   h)   pontja   alapján
    meghatározott szempontok szerint – egységes rangsorolás alapján
    dönt. (…)
    (2)  A  rangsorolást 120 pontos rendszerben,  pontszámban  kell
    kifejezni.
    (3)   A   felvételi   összpontszámot  a  következőképpen   kell
    meghatározni:
    a) a hozott pontok és a szerzett pontok összegzésével, vagy
    b)  az  érettségi  vizsgatantárgyak  alapján  számított  pontok
    megkettőzésével.
    c)
    (4)  A  felsőoktatási  intézmény a felvételi  eljárás  során  a
    szakcsoportoknál jelentkezési feltételként, illetve választható
    módon  meghatározott tantárgyakból az emelt szinten teljesített
    legalább  közepes érettségi vizsgáért 7 többletpontot  ad.  (…)
    Nem  jár  többletpont akkor, ha jelentkezési feltétel az  adott
    szakon, szakpáron az emelt szintű érettségi vizsga.”

    „(7) A felsőoktatási intézmény – a szabályzatában meghatározott
    módon  – a felvételi eljárás során további többletpontot  adhat
    az alábbiak szerint: (…)”

    „(9)  A  felsőoktatási  intézménynek a  felvételizők  felvételi
    teljesítményét úgy kell – pontszámmal – értékelnie,  hogy  azok
    összehasonlíthatók  legyenek egymással,  továbbá  biztosítsa  a
    differenciált felvételi döntés lehetőségét, valamint azt,  hogy
    minden jelentkező az egységes rangsorba besorolható legyen.
    (10)   Az   államilag   finanszírozott   alapképzésre   történő
    jelentkezés  esetén  az érettségi évében és  az  azt  követő  3
    évben,  a  költségtérítéses alapképzésre, továbbá  a  felsőfokú
    szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében  és
    az  azt követő 5 évben legfeljebb 60 pontig értékelhető a 8. §-
    ban foglaltak szerint a jelentkező középiskolai teljesítménye.”

    „7.  §  (3)  A  felvételhez  szükséges  minimális  teljesítmény
    meghatározása   a   megadott   keretszámon   belül    ponthatár
    alkalmazásával  történik. (…) A megállapított ponthatár  fölött
    mindenkit  fel kell venni; a ponthatár alatt senki  nem  vehető
    fel.”

    „8.   §   (6)  Államilag  finanszírozott  alapképzésre  történő
    jelentkezés  esetén az érettségi évében és az azt követő  három
    évben, költségtérítéses alapképzésre történő jelentkezés esetén
    az érettségi évében és az azt követő öt évben a Rendelet 6. §-a
    (3)  bekezdésében  meghatározott a)-b) pontok számításai  közül
    azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.”

    „9.  §  (1) A felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányokra
    legalkalmasabb  jelentkezők kiválasztása. A  felvételi  eljárás
    során  a  felsőoktatási  intézmények által  a  szakcsoportoknál
    meghatározott  érettségi  vizsgatantárgyak  alapján   kiszámolt
    pontok  (a továbbiakban: szerzett pontok) összértéke legfeljebb
    60 pont lehet.
    (2)  Az érettségi vizsgán vizsgatantárgyanként elért százalékos
    eredményeket  60, illetve 30 érettségi pontra kell  átszámítani
    annak függvényében, hogy a felsőoktatási intézmény egy, illetve
    két    tárgyat    határoz   meg   kötelező   vagy   választható
    vizsgatantárgyként.  Az érettségi pontokat  a  vizsgatantárgyak
    százalékos eredményeiből a közép- és az emelt szintű  érettségi
    vizsga  esetén  azonos  módon kell  számítani.  Az  átszámítási
    kulcsokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

    „(4)   A  kétszintű  érettségi  vizsga  bevezetése  előtt  tett
    tantárgyi érettségi vizsga eredményeinek átszámítását, valamint
    a  középszintű  vagy emelt szintű érettségi  vizsga  százalékos
    teljesítményeinek  érettségi osztályzatra történő  átszámítását
    az   érettségi  vizsga  vizsgaszabályzatának  kiadásáról  szóló
    100/1997.  (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak  szerint
    kell elvégezni.”

    „2. számú melléklet a 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez
    A   középszintű,  illetve  az  emelt  szintű  érettségi  vizsga
    százalékos teljesítményeinek átszámítása felvételi ponttá

    Az érettségi vizsga  Felvételi szerzett   Felvételi szerzett  
          százaléka      pont tantárgyanként          pont
                         (két tárgy esetén)   (egy tantárgy esetén)
           90%-100%             30                    60          
           85%-89%              29                    58          
           80%-84%              28                    56          
           75%-79%              27                    54          
           70%-74%              26                    52          
           65%-69%              25                    50          
           60%-64%              24                    48          
           55%-59%              23                    46          
           50%-54%              22                    44          
           45%-49%              21                    42          
           40%-44%              20                    40          
           35%-39%              19                    38          
           30%-34%              18                    36          
           25%-29%              17                    34          
           20%-24%              16                    32          
            0%-19%               0                     0          ”

                                 III.

    Az indítványok az alábbiak szerint nem megalapozottak.

    1.    Az    indítványozó   az   Alkotmánybíróság    felhívására
    kiegészítette  és  pontosította  az  Ér.,  az  Fr.  és   Frmód.
    egészének   felülvizsgálatára  irányuló   indítványát,   és   a
    továbbiakban  az  Ér. 41. § (7) bekezdése, valamint  az  Frmód.
    melléklete  alkotmányellenességének  megállapítását  kérte   az
    Alkotmánybíróságtól  az  Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésének,
    valamint 70/F. § (1)-(2) bekezdésének sérelmére tekintettel. Az
    Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Frmód.  melléklete  az
    Fr.  2.  számú mellékletét állapította meg. Az Alkotmánybíróság
    már  korábbi  határozataiban is rámutatott arra,  hogy  „ha  az
    indítványozó      egy      új      rendelkezés      tartalmának
    alkotmányellenességét állítja, akkor az Alkotmánybíróság nem az
    új rendelkezést hatályba léptető, hanem a módosítás révén az új
    rendelkezést    magába    foglaló   (inkorporáló)    jogszabály
    alkotmányellenességét vizsgálja meg.” [8/2003.  (III.  14.)  AB
    határozat,   ABH   2003,   74,  81.]   Ennek   megfelelően   az
    Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot a jelen esetben
    is  az indítványozó által támadott Frmód. melléklete helyett az
    új  rendelkezést  magába  foglaló Fr.  2.  számú  mellékletével
    kapcsolatban végezte el.

    2.  Az  1997.  június 13-án elfogadott Ér. 2. §  (2)  bekezdése
    rendelkezett  először  arról, hogy érettségi  vizsga  az  egyes
    vizsgatárgyakból középszinten és emelt szinten tehető  azzal  a
    feltétellel, hogy az Ér. 61. § (4) bekezdése szerint  –  többek
    között  –  a sztenderdizált követelményekre és az emelt  szintű
    érettségi   vizsgára   vonatkozó  rendelkezéseket   azoknál   a
    középiskolai  tanulóknak a vizsgáinál kell alkalmazni,  akik  a
    középiskolai  tanulmányaikat  a  kilencedik  évfolyamon   2000.
    szeptember  1-jéig  kezdik meg. A pedagógus-továbbképzésről,  a
    pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
    juttatásairól  és  kedvezményeiről szóló 277/1997.  (XII.  22.)
    Korm.  rendelet  26.  §  (7) bekezdése ez  utóbbi  rendelkezést
    akként  módosította, hogy az Ér.-nek a 61. §  (4)  bekezdésében
    felsorolt  rendelkezéseit  (így  az  emelt  szintű  érettségire
    vonatkozó rendelkezéseket is) azoknak a középiskolai tanulóknak
    a    vizsgáinál    kell   alkalmazni,   akik   a   középiskolai
    tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon 2000. szeptember  1-jén,
    illetve   azt   követően  kezdik  meg.  Az   érettségi   vizsga
    vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
    rendelet  módosításáról szóló 16/2000. (II. 11.) Korm. rendelet
    20.  §  (3)  bekezdésének  a)  pontja  ezt  a  határidőt  2001.
    szeptember  1-jére  módosította.  Mindezek  alapján   tehát   a
    kétszintű érettségi rendszer 2005-ben került bevezetésre.
    Az   érettségi  vizsga  vizsgaszabályzatának  kiadásáról  szóló
    100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2003.
    (V.  27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése módosította úgy  az
    Ér.  41.  §  (2)  bekezdését,  hogy a  vizsgázó  teljesítményét
    nemcsak  osztályzatban, hanem a pontszámok százalékban  történő
    kifejezésével is minősíteni kell. Az Ér. 61. § (4) bekezdésének
    i)   pontja  szerint  a  41.  §-t  is  azoknak  a  középiskolai
    tanulóknak  a  vizsgáinál kell alkalmazni, akik a  középiskolai
    tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon 2001. szeptember  1-jén,
    illetve azt követően kezdik meg.
    Az  Fr.-nek a felvételi eljárására vonatkozó 9. §-a jelenleg is
    hatályos   szövegét   a  felsőoktatási  intézmények   felvételi
    eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII.  26.)
    Korm.  rendelet módosításáról szóló 234/2004. (VIII. 6.)  Korm.
    rendelet  7.  §-a határozta meg, és 2005. január  1-jén  lépett
    hatályba.  Az  Frmód.  5.  §-a  azonban  a  jelenleg   hatályos
    szöveggel  szinte  teljesen  megegyezően  állapította  meg   az
    érettségin   elért   százalékos   eredmény   felvételi   ponttá
    alakításának szabályait, így – bár hatályba lépésére csak 2005.
    január  1-jén  került volna sor – a pontszámítási szabályok  az
    Frmód. Magyar Közlönyben való megjelenése, tehát 2003. december
    18-a óta ismertek voltak.

    3.  A  Kormány az Ér.-t a közoktatásról szóló 1993. évi  LXXIX.
    törvény   (a   továbbiakban:  Köot.)  94.  §  (3)  bekezdésének
    c)  pontjában, az Fr.-t pedig a felsőoktatásról szóló 1993. évi
    LXXX.  törvény  (a  továbbiakban: Fot.) 83. § (4)  bekezdésében
    foglalt  felhatalmazás alapján, e felhatalmazások kereteit  túl
    nem  lépve  adta ki. Ezen felhatalmazások alapján a Kormánynak,
    mint   jogalkotónak   széles   a   mérlegelési   lehetősége   a
    tekintetben,  hogy milyen érettségi szabályokat vezet  be  (így
    például, hogy az érettségi egy- vagy kétszintű), illetve,  hogy
    előír-e   külön  vizsgakötelezettséget  ahhoz,   hogy   valakit
    felsőoktatási  intézménybe felvegyenek, vagy a  felvételre  más
    szabályok   alapján,  külön  vizsga  nélkül  kerül  sor.   Ezen
    túlmenően  a  jogalkotót a részletszabályok  megalkotásakor  is
    nagyfokú szabadság illeti meg.
    Mindezek alapján önmagában az, hogy az Ér. bevezeti a kétszintű
    érettségit, az érettségin elért eredmény nemcsak osztályzatban,
    hanem százalékban történő kifejezését is, és a későbbiekben  az
    Fr.  alapján  ezt  a  százalékban  meghatározott  teljesítményt
    számolják  át  felvételi  pontokká  olyan,  a  Kormány  döntési
    kompetenciájába  tartozó kérdés, amely nem vet fel  alkotmányos
    aggályokat. A százalékban kifejezett érettségi eredmény alapján
    válik    lehetővé,   hogy   a   (szerzett)   felvételi   pontok
    differenciáltan,  a  120  összpontos rendszerben  kerülhessenek
    meghatározásra,    és   az   egész   felvételi    rendszer    a
    követelményeknek  megfelelően  „érzékeny”  legyen  (biztosított
    legyen  a  differenciált felvételi döntés lehetősége, tehát  az
    egyes  felvételizők  teljesítménye közötti tényleges  különbség
    megfelelően kifejezésre juthasson).

    4.   Az   indítványozók   az  Fr.-nek  az   érettségi   vizsgán
    vizsgatantárgyanként  elért  százalékos   eredménye   felvételi
    pontszámmá történő átalakítására vonatkozó szabályok [Fr. 9.  §
    (2)   és   (4)   bekezdés,   valamint   2.   számú   melléklet]
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérték  az  Alkotmánybíróságtól, mivel álláspontjuk  szerint  e
    szabályok   diszkriminatívak,  hátrányosan  különböztetik   meg
    azokat,   akik  2005-ben  és  utána  az  új  szabályok  szerint
    érettségiznek  azokkal szemben, akik 2004-ig, a régi  szabályok
    alapján  tették  le  az érettségi vizsgát.  Sértik  ezáltal  az
    Alkotmány 70/F. §-ban foglalt, a felsőoktatáshoz való jogot is,
    mivel  –  az  indítványozó  álláspontja  szerint  –  „az   idén
    érettségiző   diákoknak   nincs  lehetőségük   arra,   hogy   a
    felsőoktatás  államilag  finanszírozott képzéseiben  ugyanolyan
    eséllyel   vegyenek   részt,  mint  a  korábban   érettségizett
    társaik”.
    Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  Fr.  nem  tesz
    különbséget  a  2004-ig,  a régi rendszerben  érettségit  tett,
    felsőfokú oktatásba bekerülni kívánó személyek, valamint a 2005-
    től, az új, kétszintű rendszerben érettségiző diákok között. Az
    érettségi   típusától   függetlenül  (régi   rendszerben   tett
    érettségi,  a  kétszintű rendszerben tett középszintű,  illetve
    emelt   szintű  érettségi)  ugyanazok  a  felvételi,  felvételi
    pontszámítási szabályok vonatkoznak rájuk. Bár az Fr.  2005-től
    kezdve általánosan eltörölte a felvételi vizsga intézményét,  a
    felsőfokú  oktatási intézménybe jelentkező  felvételéről  –  az
    eddigiekkel  megegyező módon – a 120 pontos  rendszerben  elért
    rangsorolás alapján döntenek, mely rangsor alapját a  felvételi
    összpontszám  határozza meg. A felvételi  összpontszám  kétféle
    módon  kerülhet kiszámításra: a) a hozott pontok és a  szerzett
    pontok  összegezésével,  vagy b) az érettségi  vizsgatantárgyak
    alapján  számított pontok megkettőzésével (ez a  számítási  mód
    lépett a korábbi, felvételi vizsgán elért pontszám helyébe). Az
    a)  pont  szerinti  számítási mód az  államilag  finanszírozott
    alapképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében  és
    az azt követő 3 évben, a költségtérítéses alapképzésre, továbbá
    a   felsőfokú  szakképzésre  történő  jelentkezés   esetén   az
    érettségi évében és az azt követő 5 évben alkalmazható.  A  két
    számítási  mód  közül  azt  kell figyelembe  venni,  amelyik  a
    jelentkező  számára  előnyösebb. A hozott pontok  a  jelentkező
    középiskolai  teljesítménye alapján, míg a szerzett  pontok  az
    érettségin  elért  eredménye alapján kerülnek  kiszámításra.  A
    felsőoktatási  intézmények  által  közölt  adatok  alapján   az
    Oktatási   Minisztérium  minden  év  december  15-éig  egységes
    formában   –   a   Felsőoktatási  felvételi  tájékoztatóban   –
    közzéteszi    az    alapképzési   szakoknak   a   meghatározott
    szakcsoportjait,    az   azokhoz   tartozó,    a    jelentkezés
    elbírálásához  szükséges, kötelező vagy  választható  érettségi
    vizsgatantárgyakat és azok szintjét. Az ezen  tárgyakból  elért
    százalékos   eredmény   alapján  számítják   ki   a   felvételi
    pontszámot:  ugyanolyan  százalékú  eredmény  után   ugyanannyi
    felvételi  pontszám jár függetlenül attól, hogy valaki  a  régi
    rendszerben    érettségizett-e,   hogy   az   új    rendszerben
    középszintű,  vagy  az új rendszerben emelt  szintű  érettségit
    tett-e. Az emelt szintű érettségi magasabb követelményrendszere
    miatti   esetleges   rosszabb   eredményt   a   jogalkotó   úgy
    kompenzálja,   hogy  az  emelt  szintű  érettségi   letételéért
    (amennyiben  annak osztályzatra átszámított eredménye  legalább
    közepes) többletpontot ad. Az Fr. mindössze egy helyen, a 9.  §
    (4) bekezdésében, egy technikai utaló szabályban rendelkezik  a
    kétszintű  érettségi  vizsga bevezetése  előtt  tett  tantárgyi
    érettségi  vizsgák  eredményéről:  kimondja,  hogy  a   korábbi
    érettségi   eredmények  átszámítását  az   Ér.   szerint   kell
    elvégezni.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    Fr. szabályozása az érettségin elért eredmény alapján számított
    felvételi  pontok  meghatározásakor  nem  tesz  különbséget  az
    alapján, hogy az érettségit mikor (2005 előtt vagy 2005-től) és
    milyen  módon (a régi, egyszintű érettségi, az új  közép-  vagy
    emeltszintű  érettségi rendszerében) tette le  a  felsőoktatási
    intézménybe  jelentkező. Az Fr. szabályai  minden  jelentkezőre
    egyformán  kötelezőek. Ebből következően az Fr.  9.  §  (2)  és
    (4)  bekezdéséhez, valamint 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan
    nem  állapítható meg sem az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének,
    sem   70/F.  §  (1)-(2)  bekezdésének  a  sérelme.   Az   egyik
    indítványozó  az  Fr.  9.  §  (2) és  (4)  bekezdése,  valamint
    2.  számú melléklete alkotmányellenességének megállapítását  és
    megsemmisítését   azért   is  kérte,   mert   e   rendelkezések
    ellentétesek  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésével,   8.   §
    (2)  bekezdésével,  16. §-ával és 67. §-ával.  Az  indítványozó
    indítványában   nem   fejtette  ki,  hogy   az   Fr.   támadott
    rendelkezései  –  így  az,  hogy a kétszintű  érettségi  vizsga
    bevezetése    előtt   tett   érettségi   vizsga   eredményeinek
    átszámítását  az  Ér. rendelkezései szerint  kell  elvégezni  –
    mennyiben  sértik a hivatkozott alkotmányi rendelkezéseket.  Az
    Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  az  Fr.  9.  §  (2)  és
    (4)  bekezdése, valamint 2. számú melléklete, és  az  Alkotmány
    2.  §  (1)  bekezdése, 8. § (2) bekezdése, 16. §-a és  67.  §-a
    között  nem  áll  fenn  a  jelen ügy szempontjából  értékelhető
    összefüggés.

    Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság az Fr.  hivatkozott
    rendelkezései   alkotmányellenességének   megállapítására    és
    megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

    5.   Az   indítványozók  az  Ér.  41.  §  (7)  bekezdésének   a
    megsemmisítését  kérték  az Alkotmánybíróságtól,  mivel  az  az
    azonos    képességű    diákok   hátrányos    megkülönböztetését
    eredményezi  azáltal,  hogy  „a  korábban  és  az  idei   évben
    érettségizett  diákok  azonos érettségi  osztályzatához  eltérő
    számú felvételi »szerzett« pontot rendel.” A másik indítványozó
    álláspontja   szerint  az  Ér.  41.  §   (7)   bekezdésének   a
    rendelkezését  ki  kellene  terjeszteni  a  2005-től  kétszintű
    érettségit tett tanulókra is.

    A  kétszintű érettségi rendszerének alkalmazásával a  jogalkotó
    az  érettségin  elért  eredményt a  korábbiaktól  eltérő  módon
    értékeli:  míg a régi rendszerű érettségi során a teljesítményt
    ötfokozatú osztályzattal fejezték ki, addig az új rendszerben a
    teljesítményt   százalékban  és  osztályzatban   kifejezve   is
    értékelik.   A  teljesítményt  először  (szóbeli  és   írásbeli
    vizsgarészekből  álló  vizsga  esetén)  1-150,  (csak  írásbeli
    vizsga esetén) 1-100, illetve (csak szóbeli vizsga esetén) 1-50
    pontos  rendszerben értékelik, majd ezt fejezik  ki  százalékos
    arányban.  E  százalékos  arány  szerint  állapítják   meg   az
    osztályzatot.  Az  osztályzat  megállapításkor  más   szabályok
    vonatkoznak  a  középszintű, illetve az emeltszintű  érettségin
    teljesített, százalékban mért eredmény átszámítására. Mivel  az
    Fr.  2005. január 1-jétől általánosságban eltörölte a felvételi
    vizsga  intézményét, ezért a jogalkotónak rendelkeznie  kellett
    arról    is,    hogy    a   korábban   érettségizettek,    akik
    teljesítményének  értékelése csak ötfokozatú  osztályzattal  és
    nem  százalékos  rendszerben történt, hogyan kerülhetnek  be  a
    felvételi  rendszerbe. Ezért technikai megoldásként a jogalkotó
    azt  vezette  be,  hogy  a korábbi érettségi  jegyet  úgy  kell
    számítani,  mintha amögött a középszinten tett érettségi  adott
    érdemjegyhez   rendelt   legmagasabb,  százalékban   kifejezett
    teljesítménye  állna.  A  régi  és  az  új,  középszinten  tett
    érettségi  között  a  különbség tehát abban  van,  hogy  míg  a
    középszintű  érettségi százalékban kifejezett eredménye  mögött
    ténylegesen  százalékban kifejezett teljesítmény áll,  addig  a
    régi  rendszerben tett, az új rendszerre átszámított  érettségi
    százalékban   kifejezett  eredménye  mögött  csak   a   korábbi
    osztályzatból  átszámított, százalékos  arányban  korábban  nem
    mért   (tehát  egy  kevésbé  differenciált  értékelés   alapján
    megállapított) teljesítmény áll.

    Az indítványozók kiindulási pontja azért téves, mert az Fr. nem
    az   érettségi  osztályzatát,  hanem  az  érettségin   nyújtott
    teljesítmény    százalékban   kifejezett   értékelését    veszi
    figyelembe  az  érettségin elért eredmény felvételi  pontszámmá
    való  átszámításakor. Így tehát nemcsak a 2005. előtt és  2005.
    után,  ugyanolyan érettségi osztályzatot elért,  felsőoktatásra
    jelentkezők felvételi pontszáma között van különbség, hanem  az
    adott  évben  érettségizettek, ám  az  adott  osztályzatot  más
    százalékos  teljesítménnyel elérő jelentkezők pontszáma  között
    is.  Ez  utóbbi  esetben az is kiemelendő, hogy a  középszintű,
    illetve az emeltszintű érettségi esetén ugyanazon osztályzathoz
    lényegesen kisebb százalékban kifejezett teljesítmény szükséges
    az emeltszintű érettségi esetén, a felvételi pontszámmá történő
    átszámítás  viszont  minden esetben a  százalékos  teljesítmény
    alapján történik.

    6.   A   régi   rendszer   szerint  érettségizettek   érettségi
    eredményének  és az új, középszinten érettségizettek  érettségi
    eredményének  felvételi  pontszámmá  történő  átszámításakor  a
    különbség  tehát kizárólag csak abban áll, hogy –  a  felvételi
    pontszám  alapját  képező  –  százalékban  kifejezett  eredmény
    mögött  az első esetben egy átszámított, míg a második  esetben
    egy   eredetileg   is,   ténylegesen   százalékban   kifejezett
    teljesítmény  áll.  Az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban   azt
    vizsgálta, hogy ez a különbségtétel megalapozza-e az  Alkotmány
    70/A.  § (1) bekezdésének, vagy a 70/F. § (1) –(2) bekezdésének
    a sérelmét.

    6.1.  Az  Alkotmánybíróság több határozatában, több szempontból
    elemezte  az  Alkotmány  70/F. §  (2)  bekezdésébe  foglalt,  a
    felsőoktatásban   való   részvételhez   való   jog   tartalmát.
    Határozataiban     – többek között – megállapította, hogy „[a]z
    Alkotmány  70/F.  § (2) bekezdése a felsőfokú  oktatásban  való
    részvételt  azok  számára biztosítja, akik az  ehhez  megfelelő
    képességekkel  rendelkeznek. Ebből következően  senkinek  sincs
    alkotmányos  joga ahhoz, hogy valamely konkrétan  meghatározott
    felsőoktatási    intézményben   folytathasson   tanulmányokat.”
    (375/B/2001. AB határozat, ABH 2004, 1527, 1530.)
    Ennek  alapján  az  Alkotmány  70/F.  §  (2)  bekezdéséből  nem
    következik  természetesen az sem, hogy a jelentkező  adott,  az
    általa  kívánatosnak tartott évben kezdhesse meg  felsőoktatási
    tanulmányait.   Az   Alkotmány  70/F.  §  (2)   bekezdése   azt
    biztosítja,  hogy a felsőfokú oktatás bárki számára,  aki  erre
    megfelelő  képességekkel rendelkezik, elérhető legyen,  és  nem
    azt,  hogy mindenki akkor és abban a felsőoktatási intézményben
    kezdhesse  meg tanulmányait, amelyikben szeretné.  A  felvételi
    eljárás   célja   a   felsőfokú  tanulmányokra   legalkalmasabb
    jelentkezők kiválasztása. Az, hogy a jelentkező adott évben nem
    nyert  felvételt a kívánt felsőoktatási intézménybe, nem  zárja
    ki,  hogy a későbbiekben bekerüljön a felsőoktatás rendszerébe,
    akár  a  célzott,  akár  más felsőoktatási  intézménybe.  Ebből
    következően az Ér. 41. § (7) bekezdéséből fakadó különbségtétel
    az   Alkotmány   70/F.   §   (2)   bekezdésében   foglalt,    a
    felsőoktatásban  való  részvételhez biztosított  alapjogot  nem
    érinti, ezért az Alkotmánybíróság az Ér. 41. § (7) bekezdésének
    az   Alkotmány  70/F.  §  (2)  bekezdése  sérelmére   alapított
    megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

    6.2.   Az   Alkotmánybíróság   számos   korábbi   határozatában
    foglalkozott  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti
    hátrányos  megkülönböztetés  alkotmányossági  kérdéseivel.  Már
    9/1990.   (IV.  25.)  AB  határozatában  kifejtette,  hogy   „a
    diszkrimináció  tilalma nem jelenti azt,  hogy  minden,  még  a
    végső    soron    nagyobb   társadalmi    egyenlőséget    célzó
    megkülönböztetés  is  tilos.  A megkülönböztetés  tilalma  arra
    vonatkozik,  hogy  a  jognak  mindenkit  egyenlőként   (egyenlő
    méltóságú  személyként) kell kezelnie, azaz az emberi  méltóság
    alapjogán   nem   eshet   csorba,   azonos   tisztelettel    és
    körültekintéssel,   az   egyéni   szempontok   azonos   mértékű
    figyelembevételével  kell  a jogosultságok  és  a  kedvezmények
    elosztásának szempontjait meghatározni.” (ABH 1990, 46, 48.)

    A  61/1992.  (XI.  20.)  AB határozatában  az  Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy „[a]z Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdésében
    foglalt  tilalom  nem  csak  az  emberi,  illetve  az  alapvető
    állampolgári  jogokra irányadó, hanem e tilalom – amennyiben  a
    különbségtétel  sérti  az  emberi  méltósághoz  való  jogot   –
    kiterjed az egész jogrendszerre, ideértve azokat a jogokat  is,
    amelyek  nem  tartoznak az emberi jogok, illetőleg az  alapvető
    állampolgári jogok közé.

    A  jogegyenlőség nem jelenti a természetes személyeknek a jogon
    kívüli  szempontok szerinti egyenlőségét is. Az ember,  mint  a
    társadalom tagja hivatása, képzettsége, kereseti viszonyai stb.
    szerint   különbözhet   és  ténylegesen   különbözik   is   más
    emberektől.

    Az  állam joga – s egyben bizonyos körben kötelezettsége is  –,
    hogy  a  jogalkotás  során figyelembe vegye az  emberek  között
    ténylegesen  meglévő  különbségeket.  Az  Alkotmány   70/A.   §
    (1) bekezdése ugyanis nem bármifajta különbségtételt tilt – egy
    ilyen  általános  tilalom  összeegyeztethetetlen  lenne  a  jog
    rendeltetésével  –,  hanem csupán az  emberi  méltósághoz  való
    jogot sértő megkülönböztetéseket.” (ABH 1992, 280, 281-282.)

    A   857/B/1994.   AB   határozatában  az   Alkotmánybíróság   a
    megkülönböztetés  tilalmát nemcsak a jogokra,  hanem  az  egyéb
    helyzet  szerinti  megkülönböztetésre is kiterjesztette:  „[a]z
    Alkotmánybíróság  több  korábbi határozatában  foglalkozott  az
    Alkotmány  70/A.  §-a szerinti megkülönböztetés alkotmányossági
    kérdéseivel.   Ennek   során  a  nem  alkotmányos   alapjogokra
    vonatkozó megkülönböztetés tekintetében 1992-ben kimondta, hogy
    az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom  nemcsak
    az  emberi,  illetve  állampolgári jogokra  irányadó,  hanem  e
    tilalom   –   amennyiben  a  különbségtétel  sérti  az   emberi
    méltósághoz  való jogot – kiterjed az egész jogrendszerre  (ABH
    1992,  281.).  Ez  azt jelenti, hogy a nem alapjogokat  érintő,
    bármely    más    szempont   szerinti    megkülönböztetés    is
    alkotmányellenes,  ha  az  az  emberi  méltósághoz   való   jog
    sérelmével jár. Ez az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata. Ha a
    megkülönböztetés   –  az  Alkotmánybíróság  által   alkalmazott
    ismérvek  szerint  –  »önkényes«, azaz  »indokolatlan«,  vagyis
    nincs  ésszerű  oka,  akkor sérti az  emberi  méltósághoz  való
    jogot,  mert  az  ilyen  esetben  bizonyosan  nem  kezelték  az
    érintetteket  egyenlő méltóságú személyként, s  nem  értékelték
    mindegyikük     szempontjait     hasonló     figyelemmel     és
    méltányossággal.

    Következésképpen  valamely alapjognak nem  minősülő  jog,  vagy
    helyzet tekintetében alkotmányellenes a megkülönböztetés, ha az
    önkényes.” (ABH 1995, 716, 717.)

    Az  Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy „az
    Alkotmánybíróság   más   mércét  alkalmazott   az   alkotmányos
    alapjogokat  érintő diszkriminációra (a szükségesség/arányosság
    tesztjét),  s  más  mércét arra az esetre,  ha  a  70/A.  §-ban
    megfogalmazott  diszkrimináció-tilalmat az  alapjogokon  kívüli
    egyéb  jogokra  terjesztette  ki.  Itt  akkor  állapít  meg  az
    Alkotmánybíróság  alkotmányellenes  megkülönböztetést,  »ha   a
    megkülönböztetésnek  ... nincs tárgyilagos  mérlegelés  szerint
    ésszerű  indoka,  vagyis  önkényes«.  [35/1994.  (VI.  24.)  AB
    határozat,  ABH 1994, 197.]” [30/1997. (IV. 29)  AB  határozat,
    ABH 1997, 130, 139-140.]

    Az  Alkotmánybíróság számos – így például már a 1009/B/1991. AB
    határozatában   is  rámutatott  arra,  hogy  „a  diszkrimináció
    vizsgálatánál  központi  elem annak meghatározása,  hogy  kiket
    kell  egy csoportba tartozóknak tekinteni. (…) A diszkrimináció
    alkotmányos  tilalma  csak  a  szabályozás  szempontjából   egy
    csoportba tartozókra vonatkozik. A diszkrimináció vizsgálatának
    ennek  megfelelően  csak  az  egy  csoportba  tartozók  közötti
    különbségtétel vizsgálata a tárgya.” (ABH 1992, 479, 479-480.)

    Az  Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott  arra,  hogy
    „nem  vizsgálhatja  a támadott jogszabályok célszerűségének  és
    igazságosságának   a  kérdéseit,  mert  az   nem   tartozik   a
    hatáskörébe.” [26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993,  196,
    203.]

    Ugyanezt fejtette ki az Alkotmánybíróság az 1/1995. (II. 8.) AB
    határozatában is: „Az Alkotmánybíróság nem jogalkotó szerv, nem
    vizsgálhatja  a jogszabályok szükségességét, célszerűségét,  de
    igazságosságát   sem.   Önmagában   az   anyagi   igazság,   az
    igazságosság  érvényesülésére  nem  biztosít  alanyi  jogot  az
    Alkotmány.    A    részleges    és   szubjektív    igazságosság
    követelményével   szemben   az  Alkotmány   által   biztosított
    joguralmi  elv  előbbre való (ABH 1992, 82.).” [ABH  1995,  31,
    52.]

    6.3.  Az  Alkotmánybíróság a 6.2.-ban bemutatott  gyakorlatából
    következően  elsőként azt vizsgálta, hogy  a  régi  rendszerben
    érettségizettek,   illetve   az   új,   kétszintű   rendszerben
    érettségizők alkothatnak-e azonos (homogén) csoportot,  és  így
    az  Ér. 41. § (7) bekezdéséből fakadó különbségtétel egyáltalán
    vizsgálható-e  az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése  alapján.  Az
    Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jelen ügy szempontjából
    a  fő  csoportképző ismérv az, hogy mind a 2005. előtt, mind  a
    2005-ben   (illetve   azt   követően)  érettségizők   ugyanazon
    felvételi   eljárás   keretében  juthatnak   be   felsőoktatási
    intézménybe,  a  felvételi  pontszámok  számítása  tekintetében
    ugyanazok  a  szabályok (Fr.) vonatkoznak mindkét csoportra.  A
    vizsgált   homogén  csoport  ebből  kifolyólag  tehát  mindazon
    érettségit   tett   személy,   aki   a   felvételi   eljárásban
    jelentkezőként részt vesz. A homogén csoport egyik alcsoportját
    azok  alkotják, akik 2005. előtt, a régi érettségi rendszerben,
    a másik alcsoportját pedig azok, akik 2005-től kezdődően az új,
    kétszintű rendszerben tettek érettségit.
    Az  Alkotmánybíróság ezután abban a kérdésben döntött, hogy  az
    Ér.  41.  § (7) bekezdéséből eredő megkülönböztetés közvetlenül
    érint-e   valamely  alapjogot,  vagy  az  Alkotmány   70/A.   §
    (1)  bekezdése csak közvetetten, az emberi méltósághoz való jog
    sérelmén     keresztül    vizsgálható-e.    Az    indítványozók
    indítványukban   az   Alkotmány  70/F.   §-ának   a   sérelmére
    hivatkoztak,  az  Alkotmánybíróság a jelen határozat  III./6.1.
    pontjában már megállapította, hogy a különbségtétel nem  érinti
    a  70/F.  §-ból  fakadó,  a  felsőoktatásban  való  részvételre
    vonatkozó  jogot. Az indítványozók ugyanakkor nem jelöltek  meg
    egyéb   jogot   (sem   alapjogot,  sem  más   jogot),   amelyet
    álláspontjuk   szerint   a  szabályozás   érint,   hanem   arra
    hivatkoztak, hogy az a felsőoktatási intézménybe való bekerülés
    egyenlő  esélyét sérti. Ebből következően az Alkotmány 70/A.  §
    (1)  bekezdésnek és az Ér. 41. § (7) bekezdésének  viszonya  az
    alapján  vizsgálható, hogy a jogalkotó valamely alapjognak  nem
    minősülő helyzet tekintetében tett különbséget (lsd. a korábban
    már  hivatkozott 857/B/1994. AB határozat). Az Alkotmánybíróság
    tehát  csak  azt  vizsgálhatja, hogy a különbségtételnek  van-e
    tárgyilagos  mérlegelés  szerinti ésszerű  indoka,  vagyis  nem
    önkényes-e.

    6.4.  Az,  hogy  a  jelentkező  a  meghatározott  felsőoktatási
    intézménybe  az  adott évben felvételt nyer-e vagy  sem,  több,
    mintegy  7-8  objektív és szubjektív tényező  alapján  dől  el.
    Ilyen  tényezőnek tekinthető az adott oktatási  intézménybe  az
    adott   évben   felvehetők  keretszáma,  a   többi   jelentkező
    teljesítménye,   a   jelentkezőnek   az   érettségin   nyújtott
    szubjektív  teljesítménye, stb. Ebbe a körbe  tartozik  az  is,
    hogy   a   felvételi   pontszámítás   tekintetében   előnyösebb
    helyzetben  vannak  azok, akik 2005. előtt  tettek  érettségit,
    mivel  számukra a jogalkotó az adott osztályzathoz  maximálisan
    hozzátartozó százalékos eredményt állapítja meg, míg a 2005-től
    kezdődően   érettségizők  százalékban  megállapított  eredménye
    mögött  az  Ér.  rendelkezései alapján mért  teljesítmény  áll.
    Éppen  azért,  mert a felsőoktatási intézménybe  való  felvétel
    számos  tényező  együttes hatására dől el, a felvételi  esélyek
    értelemszerűen nem lehetnek egyenlőek, befolyásolhatja azt pl.,
    hogy  a  jelölt  mennyire erős középfokú oktatási  intézményben
    tanult  („hozott pontok”), az érettségi napján mennyire  tudott
    koncentrálni,   mennyire  tudott  maximálisan  teljesíteni.   A
    felvételi   eljárásban   a   korábbi  felvételi   pontszámítási
    rendszerekben is voltak különbségek, így például létezett olyan
    szabályozás,  amikor az érettségi évében kötelezően  figyelembe
    kellett  venni  a  hozott  pontokat, kivéve,  ha  a  jelentkező
    legalább  50 pontot szerzett a felvételi vizsgán, és a szerzett
    pontok  megkettőzésén alapuló számítási mód  számára  kedvezőbb
    volt.  Megállapítható tehát, hogy az Ér. 41. § (7)  bekezdésébe
    foglalt  szabályozásból fakadhatnak esélykülönbségek a 2005-től
    kezdődően középszintű érettségit tevők hátrányára, ám a sikeres
    felvétel  esélyét  befolyásoló több tényező közül  ez  csak  az
    egyik   tényező,   az  ebből  származó  hátrány   a   felvételi
    rendszerben máshol kompenzálódhat (pl. hozott pontok).

    Az  Alkotmánybíróság ezután azt vizsgálta, hogy  az  adott,  az
    esélyegyenlőséget rontó szabályozásnak vannak-e  a  tárgyilagos
    mérlegelés  szerint  ésszerű  indokai.  Mint  ahogy   arra   az
    Alkotmánybíróság   jelen   határozatában   már   korábban    is
    rámutatott,  a jogalkotó 2005-től alapvetően megváltoztatta  az
    érettségi és a felsőfokú oktatási intézménybe történő  felvétel
    rendszerét,  az  érettségin nyújtott teljesítmény  minősítésére
    más  módszereket  vezetett be (százalékos módszer),  és  ezt  a
    számítási  módot  tette a felvételi eljárás egyik  alapjává.  A
    jogalkotó  e  szabályok megalkotásakor megfelelő  felhatalmazás
    alapján, annak kereteit túl nem lépve járt el.

    Mivel  az  új  rendszer  egyik  alapvető  újdonsága,  hogy   az
    érettségi  eredményét  százalékban is ki  kell  fejezni,  és  e
    százalékban  kifejezett eredmény képezi a felvételi  „szerzett”
    pontok alapját, a jogalkotónak rendelkeznie kellett arról, hogy
    a  korábban,  más  rendszerben minősített  érettségi  eredményt
    hogyan lehet beszámítani a jelenlegi rendszerben, hogyan  lehet
    megfeleltetni  a  jelenlegi  felvételi  szabályoknak.  Egy   új
    rendszer  bevezetésekor szükséges lehet kiegészítő,  (átmeneti)
    technikai  szabályok  megalkotása,  hiszen  átmenetileg  együtt
    élhet  a  két (a korábbi és az új) rendszer. Jelen  esetben  az
    érettségi két rendszere párhuzamosan él egymás mellett,  az  új
    rendszer   bevezetése  miatt  nem  enyészhetnek   el   a   régi
    rendszerben letett érettségihez kapcsolódó jogok. Amennyiben  a
    jogalkotó   nem   rendelkezett  volna   technikai   átszámítási
    szabályról,  amely a felvételi szempontjából „megfelelteti”  az
    érettségi  régi  rendszerét az új rendszernek, úgy  azok,  akik
    2005-öt   megelőzően   érettségiztek,   2005-től   kezdve   nem
    nyerhettek  volna  felvételt felsőoktatási intézménybe,  sérült
    volna  tehát az Alkotmány 70/F. §-ba foglalt, a felsőoktatásban
    való  részvételhez fűződő joguk. Ha a jogalkotó számukra  külön
    felvételi  vizsgát  vagy  az érettségi új  rendszerben  történő
    megismétlését írta volna elő, úgy őket különböztette volna  meg
    hátrányosan, hiszen pusztán azért, mert abban az időben, amikor
    ők  érettségiztek,  másként minősítették  az  érettségin  elért
    eredményüket   (csak  osztályzatban  és  nem   százalékban   és
    osztályzatban), rájuk jelentős többletkötelezettségek  hárultak
    volna.  Így  az ő érettségijük és az új rendszerű,  középszintű
    érettségi  nem  lett  volna egyenértékű, hiszen  míg  az  egyik
    alapján   automatikusan  be  lehet  jutni   egy   felsőoktatási
    intézménybe,  addig  a  másik alapján nem.  Így  is  érvényesül
    különbségtétel  a  régi rendszerben érettségizettek  és  az  új
    rendszerben érettségizők között akkor, amikor olyan intézménybe
    kívánnak  a  jelentkezők felvételt nyerni, amely a  felvételhez
    emelt szintű érettségit követel meg. Ez esetben az érettségizők
    az   emelt   szintű  érettségi  letételével  (az   azon   elért
    eredménnyel)  felvételt  nyerhetnek,  míg  a  régi  rendszerben
    érettségizetteknek   újra   vizsgázniuk   kell.   (Ugyanez    a
    különbségtétel  fog  érvényesülni  akkor,  ha   a   középszintű
    érettségit   tett  fiatal  később  mégis  olyan   felsőoktatási
    intézménybe  jelentkezik, amelyik emeltszintű érettségit  kíván
    meg,  illetve, ha a jövőben – a jelen jogszabályi követelmények
    alapján   legkorábban  2007-től  –  valamely  szak  középszintű
    érettségi helyett emeltszintű érettségit követel meg.)

    Az  osztályzatokban  kifejezett érettségi teljesítmény  mögötti
    tényleges   teljesítmény  utólag  már   semmilyen   módon   nem
    rekonstruálható, az adott érdemjegy mögött állhatott maximális,
    de   ugyanígy   minimális,   az  adott   érdemjegyhez   tartozó
    követelményszintet  éppen, hogy csak elérő teljesítmény  is.  A
    jogalkotó     értelemszerűen     választotta     a      pozitív
    megkülönböztetést   akkor,  amikor  a   maximális   százalékban
    kifejezett teljesítményt rendelte az adott érdemjegyhez, hiszen
    bármely  más  esetben  esélyt sem  adott  volna  azoknak,  akik
    megelőzően   is   maximálisan  teljesítettek   arra,   hogy   e
    teljesítményüket  megfelelően értékelni  lehessen  a  felvételi
    szerzett pontok számításakor.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    Ér.  41.  §  (7)  bekezdése megalkotásának, az  abban  foglalt,
    hatásában  az  új  típusú  érettségit tevő  fiatalok  felvételi
    esélyeit esetlegesen hátrányosan érintő szabályozásnak  ésszerű
    indokai voltak, ezért nem állapítható meg az Alkotmány 70/A.  §
    (1)    bekezdésének   a   sérelme.   Ebből    következően    az
    Alkotmánybíróság  az  Ér.  41. § (7) bekezdésnek  az  Alkotmány
    70/A.  §  (1)  bekezdése sérelmére alapozott  indítványokat  is
    elutasította.

    6.5.   Az  egyik  indítványozó  az  Ér.  41.  §  (7)  bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítását  az  Alkotmány   2.   §
    (1)  bekezdésének, 8. § (2) bekezdésének, 16. §-ának és 67.  §-
    ának   a   sérelmére  tekintettel  is  kérte.  Az  indítványozó
    ugyanakkor részletesen nem fejtette ki, hogy mi alapozza meg  a
    hivatkozott   alkotmányi  rendelkezések  és  az   Ér.   41.   §
    (7)   bekezdése   közötti   ellentétet.   Az   Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy a hivatkozott alkotmányi rendelkezések  és
    az  Ér.  41.  §  (7)  bekezdése között nincsen alkotmányjogilag
    értékelhető,   releváns  összefüggés.   Az   Alkotmány   8.   §
    (2)  bekezdésében  foglalt  korlátozási  tilalom  alapvető  jog
    lényeges  tartalmára  vonatkozik,  ám  az  indítványozó   ilyen
    alapvető  jogot  nem  nevezett meg.  Mint  ahogy  azt  a  jelen
    határozat   korábban  már  megállapította,  a   szabályozás   a
    felsőoktatásban  való  részvételhez való  jogot  önmagában  nem
    korlátozza, hanem csak azt befolyásolja, hogy az adott évben  a
    választott felsőoktatási intézménybe mekkora eséllyel kerül  be
    az  érettségiző,  így  legfeljebb esély-, de  nem  jogkülönbség
    lehet  a  szabályozás következménye. Az Alkotmány  16.  §-a  és
    67.  §  bekezdése,  valamint  az Ér.  hivatkozott  rendelkezése
    között  ugyanígy nincsen értékelhető kapcsolat,  többek  között
    azért  sem,  mert a felsőoktatási intézménybe való  jelentkezés
    már  nem  a szülő, hanem a – legtöbb esetben már a 18. életévét
    betöltött,  jogilag is nagykorú – fiatal döntése. Az  Alkotmány
    2.   §  (1)  bekezdésnek  sérelmét  az  Alkotmánybíróság  –  az
    indítvány  indokolásának  általánossága  miatt  –  szintén  nem
    állapította meg. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, 8. § (2) bekezdésének, 16.  §-
    ának  és  67.  §-ának  a  sérelmére alapított,  az  Ér.  41.  §
    (7)   bekezdésének   alkotmányellenessége  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    7.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  b) pontja,  21.  §  (2)  valamint
    (7)     bekezdése     alapján    az     Alkotmánybíróság     az
    alkotmányellenesség  utólagos  vizsgálata   hatáskörében   csak
    indítványra járhat el, a 37. § szerint pedig javasolni  kell  a
    jogszabály vagy annak valamely rendelkezése megsemmisítését. Az
    Alkotmánybírósághoz érkezett indítványok  az  új  érettségi  és
    felvételi rendszerének egészét illetve annak bevezetése  módját
    nem,   hanem   csak  néhány,  önmagában  nem  alkotmányellenes,
    technikai részletszabályt kifogásoltak.

    7.1.  A  Kormány a Köot. 94. § (3) bekezdésének  c)  pontjában,
    illetve  a  Fot.  83.  § (4) bekezdésében kapott  felhatalmazás
    alapján  döntött  az  érettségi  vizsga,  illetve  a  felvételi
    eljárás  rendszerének megváltoztatásáról. Ez a  változtatás  az
    érettségi,  valamint  a  felvételi  rendszer  egészének   olyan
    mértékű,  radikális  változását jelentette,  amelyre  a  magyar
    oktatásügy történetében évtizedek óta nem volt példa,  ráadásul
    olyan  rendszert  változtatott meg, amely korábban  évtizedeken
    keresztül  gyakorlatilag  változatlanul  működött.   A   (régi)
    rendszer  egésze  és  annak részletszabályai  az  állampolgárok
    tudatában rögzültek, az új rendszer szabályainak befogadása  és
    azok  megfelelő alkalmazása ennek következtében a régi rendszer
    szabályainak elfelejtését és a szabályok újratanulását követeli
    meg.    Ilyen   esetekben   fokozottan   fennáll    az    állam
    intézményvédelmi kötelezettsége, vagyis kiemelt jelentősége van
    annak,  hogy  az  egyik rendszerről a másikra  való  áttérés  a
    lehető   legkevesebb   problémával,   az   Alkotmány    2.    §
    (1)   bekezdésében  megfogalmazott  jogállamiságból   következő
    jogbiztonság keretei között, olyan módon történjen, hogy az  ne
    veszélyeztesse magának a rendszernek (jelen esetben a –  közép-
    és   felsőfokú  –  oktatás  rendszerének)  a  működőképességét,
    kiszámíthatóságát. Bár a kétszintű érettségi  bevezetéséről  az
    Ér.  már  1997. június 13-án rendelkezett (mégpedig  úgy,  hogy
    arra  először  2004-ben  kerül sor), az egyes  részletszabályok
    csak  később váltak ismertté, ráadásul a felkészülési idő alatt
    maguk a részletszabályok, így többek között az érettségi vizsga
    lehetséges   vizsgatárgyainak  köre  és  az  egyes   tárgyakhoz
    kapcsolódó vizsgakövetelmények is többször módosultak.

    7.2.   Az   Alkotmánybíróság  a  „kellő  idő”   követelményével
    kapcsolatban a 28/1992. (IV. 30.) AB határozatában  (ABH  1992,
    155.)  az  alábbiakat  állapította meg: „[a]z  Alkotmány  2.  §
    (1)  bekezdése  értelmében  »A  Magyar  Köztársaság  független,
    demokratikus   jogállam«.   Az   Alkotmánybíróság   már    több
    határozatában  rámutatott,  hogy  a  jogbiztonság  kiemelkedően
    fontos   jogállami   érték,  s  ebből   eredően   meghatározott
    kötelezettségek hárulnak mind a jogalkotó, mind a  jogalkalmazó
    szervekre.
    A  jogállam sem tud eltekinteni attól, hogy mind a természetes,
    mind a jogi személyektől megkövetelje a törvényesen kihirdetett
    jogszabályok   ismerését,  és  az  azokkal   összhangban   álló
    magatartást, s mindezek garanciájaként érvényre juttassa azt az
    elvet: a jogszabály nem ismerése senkit sem mentesít jogellenes
    magatartásának következményei alól.
    A  demokratikus jogállam azonban – sok egyéb mellett – abban is
    különbözik  a  diktatúrától,  hogy  nem  él  vissza   azzal   a
    lehetőséggel,  amelyet a jog megismerésének  általános  érvényű
    követelménye és az erre alapított felelősségre vonás  az  állam
    számára  nyújt,  hanem  kellő törvényi garanciákkal  megteremti
    annak   a   reális  lehetőségét,  hogy  a  jogalanyok   valóban
    megismerhessék a reájuk irányadó jogszabályi rendelkezéseket, s
    módjukban   álljon  magatartásukat  azokhoz  igazítani.   Ilyen
    garancia  a  jogalkotásról szóló 1987. évi XI.  törvény  12.  §
    (3)  bekezdésében  foglalt ama szabály, amelynek  értelmében  a
    jogszabály  hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni,
    hogy   kellő  idő  maradjon  a  jogszabály  alkalmazására  való
    felkészülésre.  Az Alkotmánybíróság nyomatékosan  hangsúlyozza:
    ha  a  jogalkotásról szóló törvény nem tartalmazná  az  idézett
    szabályt,  az  akkor is levezethető lenne  az  Alkotmány  2.  §
    (1)    bekezdéséből.   E   törvényi   rendelkezés   az   alábbi
    részkötelezettségeket   hárítja  a   jogalkotó   szervekre:   a
    jogszabály  hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni,
    hogy kellő idő maradjon

    a)    a    jogszabály   szövegének   megszerzésére    […]    és
    áttanulmányozására […];
    b)  a  jogalkalmazó szervek számára a jogszabály  alkalmazására
    való  felkészüléshez  (ideértve  szükség  esetén  a  jogszabály
    szervezett  továbbképzés keretében való alapos megismerését,  a
    felmerülő   jogszabályértelmezési  problémák   tisztázását,   a
    jogszabály  végrehajtásához  szükséges  nyomtatványok,  űrlapok
    beszerzését  vagy  előállítását,  a  zökkenőmentes  végrehajtás
    személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodást);
    c)  a jogszabállyal érintett személyek és szervek számára annak
    eldöntéséhez,   hogy  miként  alkalmazkodjanak   a   jogszabály
    rendelkezéseihez […].
    Azt  törvényben – még kevésbé alkotmánybírósági határozatban  –
    nem  lehet  általános  érvénnyel meghatározni,  hogy  mennyi  a
    jogszabály  alkalmazására való felkészüléshez  szükséges  kellő
    idő,  amit a jogszabály kihirdetése és hatálybaléptetése között
    feltétlenül  biztosítani  kell.  Ezt  minden  egyes  jogszabály
    megalkotásánál,    a    jogszabályba   foglalt    rendelkezések
    jellegének, mennyiségének, valamint a jogszabály végrehajtására
    (vagy  az  önkéntes jogkövetésre) való felkészülést befolyásoló
    egyéb  tényezők  alapulvételével, esetileg  kell  vizsgálni.  E
    kötelezettség    a   jogszabály   tervezetének   kidolgozásában
    közreműködő, illetőleg a jogalkotó szerveket terheli. […] Annak
    elbírálása,  hogy valamely konkrét jogszabály  esetében  mennyi
    idő  szükséges  a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez,
    gazdaságpolitikai,   szervezési,   műszaki   stb.    szempontok
    figyelembevételét szükségessé tevő mérlegelési  kérdés,  vagyis
    nem alkotmányjogi probléma.
    Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság általában nem bocsátkozik
    annak  a vizsgálatába, hogy valamely jogszabály esetén elegendő
    volt-e  a felkészülésre a jogalkotó által biztosított  […]  idő
    […].  (A  több évtizedes gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező
    parlamenti demokráciák jogalkotása arra utal: esetenként […]  a
    több  éves  fölkészülési idő is indokolt lehet annak érdekében,
    hogy az állam magatartása hosszú távra kiszámítható legyen […],
    s  az  állam ekként is szilárdítsa nem csupán a jogbiztonságot,
    hanem  saját  külső és belső tekintélyét.) Az  Alkotmánybíróság
    mindössze  annyit  szögez  le:  a felkészülési  idő  tartamának
    megállapításánál nem kizárólag a jogalkalmazó hatóságok,  hanem
    a  jogi  szabályozással érintett természetes és jogi  személyek
    reális  időszükségletét is figyelembe kell venni, amely mind  a
    jogszabály  áttanulmányozásához, mind az önkéntes  jogkövetésre
    való  felkészüléshez […] szükséges időt magában foglalja.” (ABH
    1992, 155, 156-159.)

    Az  Alkotmánybíróság  a  8/2003. (III.  14.)  AB  határozatában
    rámutatott  arra  is:  „[a] jogalkotással  szemben  egyidejűleg
    tehát  két követelmény támasztható: egyfelől, hogy a jogalkotás
    a társadalmi viszonyok változását rugalmasan kövesse, másfelől,
    hogy érvényesüljön a jogszabályok stabilitásába vetett bizalom.
    Ez  utóbbi  követelmény nem érinti azonban a  jogalkotó  széles
    körű jogalkotói szabadságát, ideértve annak eldöntését is, hogy
    indokolt-e valamely társadalmi viszony jogi szabályozása,  vagy
    a meglévő jogi szabályozás megváltoztatása akár olyan módon is,
    hogy a jogszabályt többször, egymást viszonylag gyorsan követve
    módosítja. A jogszabályok módosítását indokolhatja a társadalmi
    viszonyok  változása,  a  jogi  szabályozás  iránti  társadalmi
    igény, vagy más jogpolitikai megfontolás, célkitűzés.

    A  változó életviszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodás azonban
    nem    eredményezheti   a   jogszabályok    követhetetlen    és
    áttekinthetetlen módon történő változtatásának gyakorlatát.  Ez
    utóbbi   különösen  akkor  valósul  meg,  ha   a   jogszabályok
    módosítását – hatálybalépésüket megelőzően – ismét módosítják.

    A  jogszabályok  áttekinthetetlen,  követhetetlen  változtatása
    mind     a     jogalkalmazókat,     mind     a     jogalanyokat
    jogbizonytalanságban  tartja,  s  ez  összeegyeztethetetlen   a
    jogbiztonság   alkotmányos  elvének  lényegi   tartalmával.   A
    jogbiztonság alkotmányos elve ugyanis azt is megköveteli,  hogy
    a  jogalkotás,  így  a módosító jogszabályok hatálybalépése  is
    ésszerű  rendben történjen, valamint egyértelműen követhető  és
    áttekinthető   legyen.   A  jogalkotás  alkotmányos   jogállami
    követelménye   többet  jelent  tehát,  mint   a   jogalkotással
    kapcsolatos  formális  eljárási  szabályok  betartása.  […]   A
    szabályozás  tárgyát képező társadalmi viszonyok, életviszonyok
    változásához   nem   igazodó,  indokolatlan   gyorsasággal   és
    áttekinthetetlen  módon  változó  jogszabály  címzettjei  –   a
    különböző  jogalkalmazó szervek és az állampolgárok  –  számára
    egyaránt  nehézséget jelent a változások követése.  A  hatályos
    jog   megismerhetőségének  bizonytalansága  pedig  megnehezíti,
    ellehetetlenítheti   a   jogalanyok  jogainak   érvényesítését,
    valamint kötelezettségeik teljesítését, s ez már a jogbiztonság
    alkotmányos   követelményét  sértheti.   Alapvető   alkotmányos
    követelmény  tehát,  hogy  a  jogalkotás,  ennek  részeként   a
    jogszabályok  módosítása,  az  új rendelkezések  hatálybalépése
    követhető legyen mind a jogalkotók és a jogalkalmazók,  mind  a
    jogalanyok számára. (ABH 2003, 74, 86-87. )

    7.3.   Az   új  érettségi  rendszer  bevezetésével  egyidejűleg
    megszűnt   a   felvételi  vizsga,  amely   jelentős   mértékben
    megnövelte   az   érettségi   szerepét.   Az   Alkotmánybíróság
    vizsgálata  során észlelte, hogy az érettségi  és  a  felvételi
    rendszer megváltoztatásával kapcsolatos szabályok megalkotására
    úgy  került  sor,  hogy  azokat  a  jogalkotó  több  alkalommal
    módosította  még  a szigorúan az érettségire  való  felkészülés
    időszakában (az érettségi évét megelőző két évben) is.  Egy,  a
    korábbitól  teljes  mértékben  különböző,  új  rendszerre  való
    áttérés   nemcsak  azt  követeli  meg,  hogy  a   jogalkotó   a
    jogszabályokban meghatározott követelményeknek formailag eleget
    tegyen   (vagyis   a   jogszabály  szerinti  megfelelő   időben
    megalkossa a szükséges szabályokat), hanem azt is, hogy azt  az
    érintettek   egészével  –  jelen  esetben   a   pedagógusokkal,
    diákokkal,  szülőkkel  – részleteiben is  és  teljes  mértékben
    megismertesse, valamint felkészítse őket a szabályok  megfelelő
    alkalmazására,    és    a   különböző   döntési    alternatívák
    alkalmazásának  várható következményeire. A közép-,  illetve  a
    felsőfokú  oktatás, ezen belül az érettségi és a  felsőoktatási
    intézménybe történő felvétel rendszerének átalakításakor  –  az
    Alkotmány  2.  § (1) bekezdése alapján – a jogalkotót  fokozott
    felelősség  terheli abban a tekintetben, hogy  az  új  rendszer
    bevezetése   során  megfelelő  időt  biztosítson   a   rendszer
    egészének  (az  általános és a részletszabályok) megismerésére,
    befogadására,  megteremtse  annak reális  lehetőségét,  hogy  a
    jogalanyok valóban megismerhessék a reájuk irányadó jogszabályi
    rendelkezéseket, s módjukban álljon magatartásukat, döntéseiket
    ahhoz   igazítani.   Ilyen  esetekben   a   jogalkotó   kiemelt
    kötelessége tehát, hogy a „laikus”, a joghoz nem értő, érintett
    állampolgárok (pedagógusok és diákok, illetve szüleik) felé úgy
    közvetítse  a  jogszabályokat, azokat úgy magyarázza  el,  hogy
    lényeges  tartalmukat időben megismerhessék  és  az  érintettek
    döntéseiket  ezen ismeretek birtokában hozhassák meg.  Fokozott
    követelmény  továbbá  az  is,  hogy  a  jogalkotó  a   rendszer
    bevezetése előtt, előzetes hatásvizsgálatok keretében  próbálja
    ki  a  rendszer működőképességét (akár több alkalommal is),  és
    különös  figyelmet  fordítson annak vizsgálatára,  hogy  az  új
    rendszer bevezetésekor az érintettek megfelelően elsajátították-
    e  már  a rendszer alapelveit és részletszabályait, kellőképpen
    adaptálták-e    azokat,    ismerik-e    döntéseik    lehetséges
    következményeit,  tehát hogy megfelelően  felkészültek-e  annak
    bevezetésére.  Bár a jogalkotó formailag időben eleget  tett  a
    jogszabály-alkotási   kötelezettségnek,   vitatható,   hogy   a
    jogbiztonság  elvéből  és  annak  részelemeiből   („kellő   idő
    követelménye”)   fakadó  ismeretátadási,  felkészítési   és   a
    szükséges   előzetes   hatásvizsgálatok  elvégzésére   irányuló
    kötelezettségét is kellő időben, megfelelően teljesítette-e.  A
    jogalkotás    és    annak   tartalma   tudatosításának    egyes
    hiányosságai, illetve az ezekhez kapcsolódó bizonytalanságok és
    problémák az új típusú érettségi/felvételi gyakorlati, 2005-ben
    történt bevezetésekor összegződtek, hatványozottan jelentkeztek
    és jelentkeznek.

    Az     Alkotmánybíróság    megállapította,    hogy    az     új
    érettségi/felvételi    rendszer    bevezetése,     szabályainak
    megismertetése, a kiszámíthatóság biztosítása nem felelt meg az
    Alkotmánybíróság korábban megállapított, és jelen határozatában
    megerősített alkotmányos követelményeinek.

    Az   Alkotmánybíróság  a  jövőre  nézve  felhívta  a  jogalkotó
    figyelmét  arra,  hogy  abban  az  esetben,  hogy  ha  valamely
    rendszert radikálisan, alapvetően megváltoztat, úgy köteles azt
    oly   módon   tenni,  hogy  mind  a  keret-,  mind   az   egyes
    részletszabályok  olyan  időben kerüljenek  megalkotásra,  hogy
    azok  ne  csak  a  jogszabályi (időbeliségre vonatkozó  formai)
    feltételeknek  feleljenek meg, hanem azokat  az  érintettek  is
    megfelelő módon és ténylegesen megismerhessék, megérthessék  és
    befogadhassák.  Köteles  továbbá fokozott  figyelmet  fordítani
    annak   előzetes   ellenőrzésére  is,  hogy  az   új   rendszer
    alkalmazására  az  érintettek  megfelelően  felkészültek-e.  Ez
    ugyanis  elengedhetetlen  ahhoz, hogy a  szükséges  információk
    birtokában, tudatosan és a következményeket átlátva hozhassanak
    döntéseket.  Az Alkotmánybíróság a jövőben – az arra  irányuló,
    kellő időben érkezett indítvány esetén – megsemmisíti az olyan,
    új rendszer bevezetésére irányuló jogszabályokat, amelyek az új
    rendszerre  való átállást, illetve annak tényleges megismerését
    és  megértését  – akár az időtényező, akár más  egyéb  szempont
    miatt – nem biztosítják megfelelően.

    8.  Az  Abtv.  21.  § (7) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság
    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség    tárgyában
    nemcsak indítványra, hanem hivatalból is eljárhat.
    Az    Alkotmánybíróságnak    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    hatáskörét
    részletesen  az  Abtv.  49. §-a szabályozza.  Az  Abtv.  49.  §
    (1)  bekezdése  értelmében,  ha az Alkotmánybíróság  hivatalból
    vagy  bárki  indítványára azt állapítja meg, hogy  a  jogalkotó
    szerv   a   jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói
    feladatát elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett
    elő, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével  –
    felhívja feladatának teljesítésére.
    Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet állapít meg továbbá  akkor
    is,  ha valamely alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi
    garanciák  hiányoznak  [37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH
    1992, 227, 232.].

    Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést
    nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
    semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
    1992,  204,  205.],  hanem akkor is, ha az  adott  szabályozási
    koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
    jogszabályi  rendelkezés  hiányzik  [22/1995.  (III.  31.)   AB
    határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
    határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
    ABH 1998, 132, 138.].

    Az  Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel, az Abtv. 1.  §  e)
    pontjában foglalt hatásköre alapján – hivatalból eljárva –  azt
    vizsgálta,  hogy  az új típusú érettségi és felvételi  rendszer
    szabályai összességükben megfelelnek-e a jogalkotót terhelő, az
    Alkotmányból közvetlenül levezethető követelményeknek.

    Az  Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy az  új
    típusú   érettségi   és  felvételi  rendszer   megalkotása   és
    bevezetése    során   a   jogalkotó   elmulasztotta    azt    a
    kötelezettségét,  hogy  a jogszabályok megalkotásakor  a  kellő
    körültekintéssel  járjon  el, mivel  egyrészt  az  új  rendszer
    bevezetésének  módja, másrészt az érettségi eredmény  felvételi
    pontszámmá      történő     átszámításának     részletszabályai
    következtében   hátrányba   kerülhetnek   (vagyis   esetlegesen
    kevesebb   eséllyel   juthatnak  be  a   kívánt   felsőoktatási
    intézménybe)   azok,   akik   2005-től,   az   új   rendszerben
    érettségiznek,   szemben  azokkal,  akik  a  régi   rendszerben
    irettségiztek.  Így  például az új rendszerben  érettségizőknek
    –  szemben  a 2005. előtt érettségizettekkel – nem volt  meg  a
    lehetőségük arra, hogy az emelt szintű érettségin úgy  vegyenek
    részt,  hogy  a  vizsgával  érettségi  osztályzatukat,  illetve
    felvételi  pontszámaikat  ne  veszélyeztessék.  Míg  ugyanis  a
    korábban  érettségizettek érettségi  érdemjegye  (és  az  ebből
    számított   pontszám)  az  emelt  szintű  vizsga   eredményétől
    függetlenül  megmaradt,  addig a  2005-ben  érettségizők  emelt
    szintű  érettségit csak jó érettségi érdemjegyük (és  felvételi
    pontszámuk) kockáztatásával tehettek. Annak a jogalkotói célnak
    a  nem  kellően  átgondolt szabályozása, hogy az  emelt  szintű
    érettségi  nehezebb követelményrendszeréből fakadó (százalékban
    mért) teljesítménykülönbségeket kompenzálják, illetve, hogy  az
    emelt  szintű  érettségire vállalkozó diákokat többletpontokkal
    jutalmazzák  ahhoz  vezetett, hogy a  korábban  érettségizettek
    felvételi  esélye  a  (viszonylag könnyen  és  kockázat  nélkül
    megszerezhető) többletpontok miatt jelentős mértékben  megnőtt,
    egyes  közkedvelt  szakokon – a rendszer egészéből  fakadóan  –
    szinte lehetetlenné téve azt, hogy 2005. szeptemberétől a 2005-
    ben,  új rendszer szerint érettségizettek is bekerülhessenek  a
    kívánt felsőoktatási intézménybe.

    A  jogalkotónak  az  Alkotmány 70/A. § (3) bekezdéséből  fakadó
    kötelezettsége, hogy olyan szabályokat hozzon, amelyek  nemcsak
    a  jogegyenlőséget,  hanem  az esélyegyenlőséget  is  a  lehető
    legnagyobb  mértékben biztosítják. A jogalkotó a jelen  esetben
    az   egyik   érintetti   kör   (a   régi   típusú   rendszerben
    érettségizettek) jogegyenlőségének biztosítását szolgáló  olyan
    szabályokat alkotott, amelyek hátrányosan érinthetik egy  másik
    érintetti  kör  esélyeit a felsőoktatásba való  bekerülésre.  A
    jogalkotó  a  szabályozás megalkotásakor  nem  tett  eleget  az
    Alkotmány    70/A.    §    (3)   bekezdéséből    fakadó    azon
    kötelezettségének,  hogy  az esélyegyenlőtlenséget  kiküszöbölő
    intézkedéseket   hozzon,   hanem   ezzel   ellentétben,   olyan
    szabályokat  alkotott,  amelyek esélyegyenlőtlenségi  helyzetet
    teremthetnek. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel  felhívta  a
    Kormányt,  hogy – a 2005. évi érettségi és felvételi eredmények
    tükrében, az azokból származó következtetéseket és tanulságokat
    is  levonva – 2005. december 31-éig vizsgálja felül a kétszintű
    érettségire,   illetve   a   felvételi   rendszerre   vonatkozó
    szabályozás egészét és részletszabályait egyaránt, és  alkosson
    olyan  jogszabályt, amely az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdéséből
    fakadó      kötelezettségének     (az     esélyegyenlőtlenségek
    kiküszöbölése)  maradéktalanul  megfelel  és  –  az   érettségi
    típusától  és évétől függetlenül – egyenlő esélyt  biztosít  az
    azonos  képességű diákoknak a kívánt felsőoktatási  intézménybe
    való bekerülésre.

    9.   Az   Alkotmánybírósághoz  érkezett   indítványok   az   új
    érettségi/felvételi rendszere bevezetésének  módját  és  idejét
    nem,  hanem  annak csak néhány, önmagában nem alkotmányellenes,
    technikai részletszabályát kifogásolták méghozzá olyan  időben,
    amikor az új típusú érettségi tényleges folyamata gyakorlatilag
    már elindult (az első indítvány 2005. február  9-én érkezett az
    Alkotmánybírósághoz, a május-júniusi érettségi  vizsgaidőszakra
    való jelentkezés határideje pedig február 15-e volt). Időközben
    az  új  típusú  érettségi vizsgák, és erre épülve  a  felvételi
    eljárás új rendszere is megkezdődött (egyes részeiben már be is
    fejeződött), így az érintettek – a felkészítő pedagógusok és  a
    diákok,  illetve szüleik – a gyakorlatban sajátították, illetve
    sajátítják  el  az  új  típusú rendszer működésének  –  ezideig
    kellőképpen meg nem ismert – törvényszerűségeit.

    Az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  jogállamiság,
    jogbiztonság   követelményével   ellentétes   lenne,   ha    az
    Alkotmánybíróság  beleavatkozna  ebbe  a  folyamatba,   ha   az
    Alkotmánybíróság  döntésének bármiféle  kihatása  lenne  a  már
    megkezdett érettségikre, illetve az ehhez kapcsolódó  felvételi
    eljárásra.   Az   Alkotmánybíróság  az  új  érettségi/felvételi
    rendszer   bevezetésével  kapcsolatos  indítványokat   már   az
    érettségi/felvételi eljárás közben kapta meg és bírálta  el.  A
    bevezetett   pontszámítási  rendszer,  valamint  az   érettségi
    jegyeknek  és  százalékos eredményeknek  a  felvételi  pontokká
    történő átszámítása megsemmisítésével az Alkotmánybíróság a már
    kialakult  bizonytalanságot  oly mértékben  megnövelné,  aminek
    következtében teljesen áttekinthetetlen helyzet alakulna ki. Az
    eljárás   közbeni   megsemmisítés  veszélyeztetné   vagy   akár
    lehetetlenné is tenné a 2005. szeptemberi főiskolai és egyetemi
    tanévkezdéseket.    A    jelen    indítványok    alapján     az
    Alkotmánybíróság – a jogbiztonság követelményére tekintettel  –
    nem semmisítette meg tehát a jogalkotói döntéseket.

    Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor felhívta a jogalkotót, hogy  az
    érettségi/felvételi   rendszer   jogbizonytalanságot   előidéző
    okait,  az esélyegyenlőtlenséget előidéző szabályozást a jövőre
    nézve    szüntesse   meg,   és   a   jogbiztonság   alkotmányos
    követelményeinek megfelelő lépéseket tegye meg.

    Az  Alkotmánybíróság  a határozatnak a Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét  az alkotmányos követelmény és az alkotmányellenes
    mulasztás megállapítására tekintettel rendelte el.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
            Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Erdei Árpád               Dr. Harmathy Attila
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kiss László              Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
                      Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                               alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     28/2005. (VII. 14.)
     Date of the decision:
     .
     07/12/2005
     .
     .