Hungarian
Ügyszám:
.
814/E/1991
Előadó alkotmánybíró: Herczegh Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 35/1992. (VI. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/204
.
A döntés kelte: Budapest, 06/02/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Mulasztásban        megnyilvánuló        alkotmányellenesség
  megállapítására    vonatkozó     indítvány    ügyében     az
  Alkotmánybíróság meghozta az alábbi

                          határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az Országgyűlés  az
  Alkotmány    68. §-a     szerinti    jogalkotói    feladatát
  elmulasztotta és  ezzel alkotmányellenes  helyzetet  idézett
  elő. Az  Alkotmánybíróság felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
  elmulasztott   törvényalkotási    kötelezettségének    1992.
  december 1-ig tegyen eleget.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  e  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                            Indokolás

                                I.

   Az   indítványozó    1991.   március    18-án    kelt,    az
   Alkotmánybírósághoz   intézett   beadványában   mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség   vizsgálatát   kérte   a
   nemzeti  és   etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló  törvény
   megalkotását  illetően.  Az  indítványozó  szerint  e  jogok
   törvényi  rendezése  nemzetközi  jelentőségű,  a  kisebbségi
   jogok érvényesítésének  formái azonban  sem jogi,  sem pedig
   politikai szempontból  nem tisztázottak.  Véleménye szerint,
   bár az Alkotmány 68. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
   Magyar Köztársaságban  élő nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
   részesei  a   nép  hatalmának;   államalkotó  tényezők,   de
   képviseletük sem  a jelenlegi  Országgyűlésben, sem pedig az
   önkormányzatok képviseleti testületeiben nem biztosított.

                               II.

   Az  Alkotmánybíróság   eljárásának  korábbi  szakaszában  az
   Országgyűlés elnökétől  és az  igazságügyminisztertől kapott
   tájékoztatásra figyelemmel, továbbá azért, mert a nemzeti és
   etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló  törvény  elfogadására
   belátható időn  belül számítani  lehetett, 1991. július 8-án
   kelt, 814/E/1991. számú végzésével eljárását 1992. január 1-
   ig felfüggesztette.

   Az Országgyűlés  a törvényt  azonban eddig  az időpontig sem
   fogadta el.

                               III.

   Bár az  Alkotmánybíróság vizsgálatát  kezdeményező indítvány
   az   Alkotmány   68. §-ának   többi   bekezdésében   foglalt
   rendelkezésekre nem  terjed ki,  a közöttük  fennálló szoros
   összefüggés folytán az Alkotmánybíróság hivatalból vizsgálta
   az Alkotmány  68. §  (1),  (2),  (4)  és  (5)  bekezdéseiben
   foglalt   rendelkezéseket    is   a   mulasztás   kérdésével
   összefüggésben. Az  Alkotmány 68. §  (1) bekezdése kimondja:
   "A Magyar  Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek
   részesei a  nép hatalmának; államalkotó tényezők", míg a (2)
   bekezdés  megállapítja:  "A  Magyar  Köztársaság  védelemben
   részesíti a  nemzeti és  etnikai  kisebbségeket.  Biztosítja
   kollektív  részvételüket   a  közéletben,  saját  kultúrájuk
   ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a
   saját nyelven való névhasználat jogát." Az Alkotmánynak az a
   megállapítása,  mely  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeket
   államalkotó tényezőknek  ismeri el,  a kisebbségek  jogainak
   törvényi  szabályozását  kiemelkedő  fontosságúvá  teszi.  E
   jogok körében,  illetve ezek mellett, az Alkotmány a nemzeti
   és etnikai  kisebbségek képviseletét  külön is  megnevezi. A
   képviselet szükséges  előfeltétele annak,  hogy a nemzeti és
   etnikai   kisebbségek    államalkotó   tényezői   szerepüket
   betölthessék.

   Az önkormányzatokról  szóló 1990.  évi LXV.  tv.  12. §  (5)
   bekezdése   megállapítja:    "A    helyi    képviselők    és
   polgármesterek általános  választásán a nemzeti vagy etnikai
   kisebbség legtöbb  szavazatot kapott  jelöltje kisebbségének
   helyi szószólójává  válik. Amennyiben nem tagja a képviselő-
   testületnek, annak  ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
   Egyéb  jogosítványait   a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
   jogairól szóló  törvény szabályozza."  Ez a  törvény azonban
   mindmáig nem került elfogadásra.

   A nemzeti  és etnikai  kisebbségek általános  képviseletének
   törvényi  biztosítása   nem   történt   meg   az   Alkotmány
   rendelkezéseinek megfelelő  mértékben és módon. Az Alkotmány
   68. § (4)  bekezdése  lehetővé  teszi,  hogy  a  nemzeti  és
   etnikai  kisebbségek   helyi  és  országos  önkormányzatokat
   hozzanak létre,  aminek feltételeit és körülményeit törvényi
   rendelkezés mindmáig nem rendezi.

   Az Alkotmány 68. § (5) bekezdése kimondja, hogy a nemzeti és
   etnikai kisebbségek  jogairól  szóló  törvény  elfogadásához
   minősített többség  - a  jelenlévő  oszággyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata  - szükséges,  ami  kifejezi  azt  a
   kiemelkedő fontosságot,  amelyet az  Alkotmány a  kisebbségi
   jogok törvényi szabályozásának tulajdonít.

   Mindezekre tekintettel  az  Alkotmánybíróság  megállapította
   mulasztásból eredő  alkotmányellenes helyzet fennállását, és
   a  törvényhozást   felhívta  arra,  hogy  mulasztását  1992.
   december 1-ig pótolja. A törvényalkotó szabadságában áll, és
   annak mérlegelése  alá tartozik, hogy jogalkotói feladatának
   egy vagy  több törvény megalkotásával tesz eleget. A nemzeti
   és  etnikai   kisebbségek  jogairól  szóló  törvényt,  annak
   kiemelkedő fontossága  miatt,  minősített  -  kétharmados  -
   többséggel kell meghoznia.

   A határidő  megállapításánál az Alkotmánybíróság tekintettel
   volt arra,  hogy -  a törvényi  szabályozás előkészítése már
   előrehaladott szakaszába  érkezett, továbbá arra, hogy olyan
   kiemelkedő  fontosságú   törvényi  szabályozásról  van  szó,
   amelynek a  Magyar  Köztársaság  területén  élő  nemzeti  és
   etnikai  kisebbségek  jogait  és  ezek  között  képviseletét
   biztosítania kell.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal              Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza            Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró               alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter           Dr. Szabó András
            alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön      Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

                         Dr. Herczegh Géza
                        előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    35/1992. (VI. 10.)
    Date of the decision:
    .
    06/02/1992
    .
    .