Hungarian
Ügyszám:
.
1718/B/2010
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 61/2011. (VII. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/290
.
A döntés kelte: Budapest, 07/12/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság az Alkotmány, illetve jogszabály
  alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint
  nemzetközi szerződésbe ütközésére irányuló indítványok
  tárgyában — dr. Bihari Mihály, dr. Holló András, dr. Kovács
  Péter, dr. Paczolay Péter és dr. Stumpf István alkotmánybírák
  párhuzamos indokolásával, valamint dr. Bragyova András, dr.
  Kiss László és dr. Lévay Miklós alkotmánybírák
  különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  1. Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi
  CXIX. törvény közjogi érvénytelenségére vonatkozó indítványt
  elutasítja.
  2. Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
  XXXII. törvény 40. §-ának második mondata, illetve 43. §
  (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.
  3. Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
  XXXII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXX. törvény 3. §-
  a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.
  4. Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
  szóló 1949. évi XX. törvény 32/A. §-ának a Magyar Köztársaság
  Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
  2010. évi CXIX. törvény 1. §-ával módosított új szövege,
  valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
  XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIX. törvény 2. §-
  ával megállapított, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
  1949. évi XX. törvény 70/I. § (2) bekezdésének
  megsemmisítésére irányuló indítványokat visszautasítja.
  5. Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
  szóló 1949. évi XX. törvény 32/A. §-ának a Magyar Köztársaság
  Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
  2010. évi CXIX. törvény 1. §-ával módosított új szövege,
  valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
  XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIX. törvény 2. §-
  ával megállapított, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
  1949. évi XX. törvény 70/I. § (2) bekezdése nemzetközi
  szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére
  irányuló indítványokat visszautasítja.
  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
    Az   Alkotmánybírósághoz   számos   indítvány   érkezett    —
   magánszemélyektől, köztük jogászprofesszoroktól,  ügyvédektől,
   volt alkotmánybírótól, érdekvédelmi szervezetektől, párttól  —
   a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
   (a  továbbiakban:  Alkotmány) módosításáról  szóló  2010.  évi
   CXIX.       törvény       (a      továbbiakban:       Alkmód.)
   alkotmányellenességének megállapítására  és  —  jellemzően  ex
   tunc,   vagyis  a  kihirdetésére  visszamenőleges  hatályú   —
   megsemmisítésére,  valamint  ehhez  szorosan  kapcsolódóan  az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  módosításáról  szóló  2010.  évi   CXX.
   törvény (a továbbiakban: Abtvmód.) egésze, illetve annak egyes
   rendelkezései   alkotmányellenességének   megállapítására   és
   megsemmisítésére  vonatkozóan. Az  Alkotmánybíróság  a  tárgyi
   azonosságra   tekintettel   az   Alkotmánybíróság   ideiglenes
   ügyrendjéről   és   annak   közzétételéről   szóló,   többször
   módosított  és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009.  (I.  12.)
   Tü.  határozat (ABK 2009, január, 3., a továbbiakban: Ügyrend)
   28.  §  (1) bekezdése alapján az indítványokat egyesítette  és
   egy eljárásban bírálta el.
    Az  indítványozók egy része az Alkotmány módosult 32/A.  §-a,
   illetve  70/I.  § (2) bekezdése, más részük az Alkmód.  1.  és
   2.  §-a felülvizsgálatát kérte; ugyanígy érkezett indítvány az
   Abtv.  módosult  40.  §-ának második mondata,  illetve  43.  §
   (5)  bekezdése felülvizsgálatára csakúgy, mint az Abtvmód.  1.
   és   2.   §-ának,   valamint   3.  §-ának   vizsgálatára.   Az
   Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata   szerint    „ha    az
   indítványozó      egy      új     rendelkezés      tartalmának
   alkotmányellenességét állítja, akkor az  Alkotmánybíróság  nem
   az  új  rendelkezést hatályba léptető, hanem a módosítás révén
   az  új  rendelkezést  magába foglaló (inkorporáló)  jogszabály
   alkotmányellenességét   vizsgálja  meg”.   [Először:   8/2003.
   (III.   14.)   AB   határozat,   ABH   2003,   74,   81.]   Az
   Alkotmánybíróság erre tekintettel a jelen ügyben az  Alkotmány
   módosult 32/A. §-a, illetve 70/I. § (2) bekezdése, illetve  az
   Abtv.  40.  §-ának  második mondata és  43.  §  (5)  bekezdése
   vonatkozásában kezdte meg vizsgálatát. Tekintettel arra,  hogy
   az  Alkmód.-dal kapcsolatban közjogi érvénytelenség  címén  is
   nyújtottak  be  indítványt,  az  Alkotmánybíróság  az  Alkmód.
   megalkotásának eljárását is vizsgálta. Ugyanígy külön  döntött
   az  Alkotmánybíróság az Abtvmód. 3. §-ának  (hatályba  léptető
   rendelkezésének) az alkotmányosságáról is.
    
    1.   Öt   indítványozó  fejtette  ki  álláspontját  abban   a
   kérdésben,  hogy  az  Alkotmánybíróságnak milyen  okokból  van
   hatásköre arra, hogy az Alkotmányt módosító törvényt,  illetve
   magának    az    Alkotmánynak   a    módosult    rendelkezését
   alkotmányossági  szempontból felülvizsgálja és  megsemmisítse.
   Az  indítványok  között volt, amelyik csak  röviden  indokolta
   nézetét,  eszerint: a „hatályos Alkotmány lehetőséget biztosít
   az      Alkotmánybíróság     számára     minden     jogszabály
   felülvizsgálatára,  így  az alkotmánymódosítást  tartalmazókra
   is”. Egy másik indítványozó öt pontban foglalta össze, hogy  —
   véleménye szerint — az Alkotmánybíróságnak miért van hatásköre
   az  alkotmánymódosítás  felülvizsgálatára:  „1)  Az  Alkotmány
   módosítása nem sértheti azon alkotmányos alapelveket, amely az
   Általános  rendelkezések  szakaszában  lefektetettek.  2)   Az
   Alkotmány,   mint  1949.  évi  XX.  törvény,  egy  jogszabály,
   amelynek   alkotmányellenessége   így   vizsgálható.   3)   Az
   alkotmánymódosítás az állami irányítás egyéb  jogi  eszközének
   tekinthető,  amennyiben  azt  a  jelenlegi  formájában,  egyes
   kormányzati  intézkedések várhatóan alkotmányellenes  formában
   történő  keresztülvitele kapcsán módosítanak. Ez a módosítások
   sűrűsége  kapcsán  tekinthető  egyéb  jogi  eszköznek.  4)   A
   jogszabály   vagy  jogi  eszköz  (…)  nemzetközi   szerződésbe
   ütközésének  vizsgálata  is  az Alkotmánybíróság  feladata.  A
   módosítások  ütköznek  az 1993. évi XXXI.  törvény  az  emberi
   jogok  és az alapvető szabadságok védelméről néven kihirdetett
   nemzetközi  szerződéssel,  mert  a  nemzetközi  jog  általános
   elveit nem tartják be. (…) 5) Az Alkotmánybíróságnak az  Abtv.
   1.   §  g)  alapján  feladata  az  Alkotmány  rendelkezéseinek
   értelmezése,  így az egyes alkotmány módosítások  értelmezése,
   és  az  ellentmondások feloldása is.” A következő indítványozó
   kifejtette, hogy bár az Alkotmánybíróság eddig tartózkodott az
   Alkotmány  módosításainak alkotmányossági  felülvizsgálatától,
   most  figyelemmel  kell lennie arra, hogy az  alkotmányosságot
   nem  pusztán  az  írott Alkotmány hordozza, hanem  mindazok  a
   mögöttes  jogelvek,  amelyek  az  írott  szöveg  kodifikálását
   inspirálták, valamint az alkotmánybírósági jogértelmezés, stb.
   Az  Alkotmány írott szövege nem lehet ezekkel sem  ellentétes.
   „Ha  az  Alkotmány  módosítása  ellentétesnek  bizonyul  olyan
   alapvető    alkotmányossági   elvekkel,   mint    például    a
   visszamenőleges    hatály    tilalma     (…),     akkor     az
   Alkotmánybíróságnak  a  jogállamiságra  vonatkozó  alkotmányi,
   továbbá a saját eljárására vonatkozó törvényi kötelessége ezen
   módosítások    alkotmányellenességének    megállapítása     és
   megsemmisítése”.
    A neves alkotmányjogász professzor által benyújtott indítvány
   tudományos  igényességgel és pontossággal  indokolta,  hogy  —
   alláspontja szerint — miért kell az Alkotmánybíróságnak eddigi
   gyakorlatától  eltérnie.  Nézete  szerint  el  kell  határolni
   egymástól az alkotmányozó hatalmat (pouvoir constituant) és az
   alkotmánymódosító hatalmat (pouvoir constituant institué). Míg
   az  alkotmányozó  hatalom nem kötött  az  Alkotmányhoz,  hanem
   alkotmányteremtő  hatalom, addig az alkotmánymódosító  hatalom
   (mint   konstituált   államhatalom)  számára   érvényesül   az
   Alkotmány   elsőbbsége   és   az  alaptörvény   fenntartásának
   kötelezettsége. Az Alkotmányt az alkotmánymódosító  hatalomnak
   is  tiszteletben  kell tartania. Az alkotmánymódosító  hatalom
   nem  korlátlan,  kötött az Alkotmányhoz,  de  a  kötöttségeket
   betartva  jogosult  annak megváltoztatására  is.  Tekintettel,
   hogy  az  alkotmányok  általában  kifejezetten  a  törvényhozó
   szerveket   ruházzák  fel  azzal  a  joggal,  hogy   speciális
   szabályok  mellett az alkotmányt módosítsák, nem  zárható  ki,
   hogy  az  alkotmányos korlátok betartása  felett  az  a  szerv
   őrködjön,  amely  egyébként az alkotmány  védelmére  hivatott.
   Alkotmányértelmezésnek    kell    meghatároznia    azokat    a
   sarokpontokat, amikre a demokratikus jogállam épül, és  ezeket
   az  alkotmánymódosító  hatalomnak is figyelembe  kell  vennie.
   Ebből következően az Alkotmánybíróságnak felül kell vizsgálnia
   az  eddigi  gyakorlatát (mely szerint magát az Alkotmányt  nem
   vizsgálhatja),  mivel  a  tét  a  jogállamiság  és  az   állam
   alkotmányos  életének folytonossága. Álláspontja  szerint  nem
   ellentétes    a    hatalommegosztás   és   a   hatalmi    ágak
   szétválasztásának    elvével,    ha    az     Alkotmánybíróság
   normakontroll   alá   veszi  a  konstituált  alkotmánymódosító
   hatalom  megnyilvánulását. A vizsgálat  mércéje  az  Alkotmány
   „lényeges  magja”  lehet,  amelyet  az  Alkotmányban   foglalt

   kiemelkedő  alapelvek  körvonalaznak.  Az  Alkotmány  lényeges
   magja  körébe  azok  az alapelvi normák tartoznak,  amelyek  a
   demokratikus alkotmányfejlődés jelenlegi állása szerint minden
   alkotmányos   jogállamban  elfogadottak,   a   közös   európai
   alkotmányos tradíció részét képezik. Különösen ide tartozik: a
   köztársasági  államforma,  a  jogállamiság,  a  demokrácia,  a
   szuverenitás,  az alapjogvédelem elvei, az emberi  élethez  és
   méltósághoz való jog, a szabad véleménynyilvánítás joga  és  a
   sajtó   szabadsága,   a  gondolat,  lelkiismeret   és   vallás
   szabadsága,   a   hátrányos   megkülönböztetés   tilalma,   az
   ellenállási  jog  és  a  külpolitikai alapelvek.  Ugyanígy,  a
   preambulumban foglalt célokkal és követelményekkel szemben sem
   módosítható az Alkotmány. Mindezek alapján nézete  szerint  az
   Alkotmány  lényeges  magját, vagyis  az  alaptörvény  alapvető
   értékrendjét  sértő  alkotmánymódosítás  alkotmányellenességét
   megállapíthatja  az  Alkotmánybíróság,  mert   a   meghatározó
   alkotmányi értékek ehhez mércét adnak.
    Az  alkotmányi alapelvek horizontális módon végighúzódnak  az
   alaptörvény  rendelkezésein;  ha  valamely  alapelvbe  ütközik
   konkrét   alkotmányi  rendelkezés,  akkor  ezt   a   kollíziót
   értelmezéssel kell feloldani. Ha a konfliktus értelmezés útján
   nem  oldható fel, többféle megoldás állhat az Alkotmánybíróság
   rendelkezésére.   A   mérsékelt   megközelítés   szerint    az
   Alkotmánybíróság  felhívja  az  alkotmánymódosító  hatalmat  a
   nyilvánvaló    ellentmondás   megszüntetésére.    Radikálisabb
   megközelítésben   az   Alkotmánybíróság   az    alapértékekkel
   ellentétes  konkrét alkotmányi rendelkezést nem alkalmazza,  a
   törvényeket  viszont, amelyek ezen alapulnak, az alapértékekre
   tekintettel megsemmisíti. Az indítványozó kitért arra is, hogy
   nézete  szerint  a  konkrét  alkotmánymódosítások  ügyében   a
   hatáskör    akkor    is   megállapítható    lenne,    ha    az
   alkotmánymódosításokat figyelembe venné az Alkotmánybíróság  a
   hatásköre   meglétének  vizsgálatakor,   azonban   álláspontja
   szerint   ezekre  az  alkotmányi  rendelkezésekre  nem   lehet
   figyelemmel az Alkotmánybíróság.
    Az ötödik indítványozó az Alkmód. közjogi érvénytelenségét is
   felvetette,  mivel  annak elfogadása — álláspontja  szerint  —
   nélkülözte  az  alkotmányozáshoz szükséges  „körültekintés  és
   deliberáció legminimálisabb szintjét is”. Nem volt elég idő  a
   tervezett   módosítás  megvitatására;  a  módosítás  legutolsó
   változata  csak órákkal az Alkmód. elfogadása előtt  született
   meg.  Ez  az  eljárás  még a törvényhozás  vonatkozásában  sem
   elégíti ki az Alkotmány jogállami klauzulája alapján elvárható
   minimális követelményeket, alkotmányozni meg végképp nem lehet
   ilyen eljárásban. Az Alkmód. megalkotásakor nem hallgattak meg
   szakértőket, a szavazásra bocsátott végső tervezetet  egyetlen
   bizottság sem tárgyalta meg. Ezért az elfogadás nem felel  meg
   az  Alkotmány  2.  §-ában  foglalt jogállamiság  legalapvetőbb
   mércéjének.

    Rámutatott    arra,    hogy    az   Alkotmány    „láthatatlan
   megváltoztathatatlansági   klauzulája”   a   jogállamiság,   a
   demokratikus  legitimáció meghatározott szintjének  elfogadása
   és   betartása.  A  kirívó,  alkotmányértelmezéssel   el   nem
   hárítható Alkotmányon belüli ellentét alkotmányellenes.  Ilyen
   ellentétnek    tartja    egy    büntető    jellegű    fizetési
   kötelezettséget  megállapító rendelkezés visszaható  hatályát;
   vagy   az   alapjogok   elválasztását   az   alkotmánybírósági
   felülvizsgálat  szempontjából akkor, amikor  a  diszkrimináció
   tilalmat kimondó alkotmányi rendelkezés hatályban van.  Kitért
   arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság korábbi  döntései  során  az
   alkotmánymódosításokban  foglaltak   összhangban   álltak   az
   Alkotmány  elveivel és értékrendjével. Álláspontja  szerint  a
   tartalmi    felülvizsgálhatóság    az    Alkotmányon    belüli
   ellentmondás  esetében is fennáll, mivel az Alkotmánybíróságot
   megilleti az Alkotmány értelmezésének a joga és ennek  keretén
   belül,  illetve  ezen  túl bizonyos, az értelmezéssel  el  nem
   hárítható,  kirívó ellentmondásokat oly módon  is  elbírálhat,
   hogy  az Alkotmánnyal kirívó módon ellentétben lévő módosítást
   semmisíti   meg.   Az   egyszerű  ellentmondás   kezelhető   a
   megvizsgált törvények alkotmányosságának elbírálása során  is.
   Az  esetek  többségében  az  Alkotmányon  belüli  ellentmondás
   esetében  alkotmányértelmezésre  kell  törekedni,  de  ha   az
   Alkotmánybíróság értelmezéssel el nem hárítható ellentmondásba
   ütközik,  akkor  az alkotmánymódosító törvény megsemmisíthető.
   Ha az ilyen alkotmánymódosítást elfogadná az Alkotmánybíróság,
   akkor  az  Alkotmány, de legalábbis annak valamely  kardinális
   intézménye  sérülne.  Amennyiben az alkotmánymódosítás  és  az
   Alkotmány    között    kirívó   ellentét    áll    fenn,    az
   Alkotmánybíróságnak módja van arra, hogy az Alkotmány szövege,
   rendszere,     értékrendje    alapján    döntsön     és     az
   alkotmánymódosítást is megsemmisíthesse. Ha  ezt  nem  tehetné
   meg  ezekben  a  kirívó  esetekben, akkor  az  súlyos  krízist
   teremtene az alkotmányértelmezés és az alkotmányvédelem terén.
   Az  Alkotmány  ugyanis  olyan instrumentum,  amely  a  jogrend
   legmagasabb  szintű szabályrendszere, annak elvei, intézményei
   és  szabályai  relatíve koherens rendszert  alkotnak.  Tetszés
   szerint  (önkényesen) akkor sem vehetők  fel  egy  alkotmányba
   bizonyos   rendelkezések,   ha  azokat   formálisan   érvényes
   alkotmánymódosításként  fogadta  el  a  törvényhozó  vagy   az
   alkotmányozó.
    Az  indítványozó ezen túlmenően kitért arra is,  hogy  nézete
   szerint  az Alkmód. nem elégíti ki a normavilágosság minimális
   követelményeit  sem,  mivel  több,  feloldhatatlan  jogalkotói
   hibában szenved. Egyfelől ellentmondás van az Alkmód. 2. §  és
   1. §-a között, mert amíg a visszamenőleges hatályú adófizetési
   kötelezettséget  megállapító alkotmányi  rendelkezés  tartalmi
   korlátjaként megjelenik az, hogy a közteher nem lehet  100  %-
   os,  addig  az Alkotmánybíróság hatáskörét szűkítő rendelkezés
   nem  teszi  lehetővé, hogy ennek a tartalmi  követelménynek  a
   betartását felügyelje az Alkotmánybíróság. A tulajdonhoz  való
   jog  alkotmánysértő korlátozását még abban az  esetben,  tehát
   abban  a szűk körben sem vizsgálhatja az Alkotmánybíróság,  ha
   az   az   alkotmányi   rendelkezéssel   ellentétesen   kerülne
   megállapításra  (tehát 100 %-os lenne a  tulajdonelvonás).  Ez
   álláspontja szerint nyilvánvaló ellentmondás, ami ellentétes a
   normavilágosság követelményével.

    Szintén    a    normavilágosság    követelményével     tartja
   ellentétesnek,   hogy   az   Alkotmánybíróság    csak    akkor
   vizsgálhatja  felül a kifogásolt, a „tiltott tárgykörök”  közé
   tartozó  törvényt,  ha  az  indítvány  kifejezetten  csak   az
   Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésében felsorolt alapjogokkal való
   ellentétet  állít és nem tartalmaz egyéb okot.  Ugyanakkor  az
   Alkmód.-dal   megállapított   32/A.   §   (3)   bekezdése    a
   megsemmisítéskor  már nem rendelkezik az egyéb  okról.  Ezt  a
   kettőt összhangba kellett volna hoznia a jogalkotónak.
    Ugyanígy nem felel meg a normavilágosság követelményének  az,
   hogy  az  Alkmód.-ban  és az Abtvmód.-ban foglalt  módosítások
   nincsenek  összhangban  (az  Abtvmód.-ból  hiányzik   a   „nem
   tartalmaz  egyéb  okot” feltétel, továbbá a  „kizárólag  akkor
   semmisíti  meg”  kitétel  csak az  Abtvmód.-ban  szerepel,  az
   Alkmód.-ban nem).
    A  normavilágosság követelményével az is ellentétes, hogy  az
   emberi  méltósághoz való jog beemelésekor a törvényalkotó  nem
   értelmezte,  hogy  azt szűken, vagy az Alkotmánybíróság  által
   kialakított gyakorlat alapján, „anyajog” értelemben kell-e  az
   Alkotmánybíróságnak  alkalmaznia (vagyis az  alkotmányi  lista
   kiegészülhet-e további, nem nevesített jogokkal is).  Mindezek
   alapján nézete szerint az Alkmód. szövege nem felel meg  annak
   a   követelménynek,   hogy  a  törvénynek   mindenki   számára
   érthetőnek és világosnak kell lennie.
    Ezen   túlmenően  az  Alkmód.  3.  §-a  álláspontja   szerint
   nyilvánvalóan  alkotmányellenes, mivel semmilyen  felkészülési
   időt  sem  biztosított (pénteken hirdették ki a módosítást  és
   szombaton      hatályba      lépett).      További      formai
   alkotmányellenességnek   tartja,   hogy   az    Alkmód.    nem
   rendelkezett  arról, hogy a folyamatban lévő  ügyekben  miként
   kell azt alkalmazni, bár az Országgyűlés tudatában volt annak,
   hogy  számos olyan ügy van az Alkotmánybíróság előtt,  amit  a
   módosítás érint. Ezek a hiányosságok nem pusztán az Alkmód. 3.
   '-ának,  hanem  az  egész törvénynek az  alkotmányellenességét
   eredményezik.
    
    2.  Az  Alkotmány  új 32/A. §-a, illetve az  Alkmód.  1.  §-a
   alkotmányellenességének megállapítását hét indítványozó kérte;
   mindegyik   indítvány   hivatkozott   az   Alkotmány   2.    §
   (1)  bekezdésébe foglalt demokratikus jogállam sérelmére. Több
   indítványozó az Alkotmány 2. § (3) bekezdésének a sérelmére is
   hivatkozott.
    Az    egyik   indítványozó   rámutatott   arra,    hogy    az
   „Alkotmánybíróság   teljes,   tartalmi   korlátozás    nélküli
   megsemmisítő  jogköre  szavatolja,  hogy  az  állam  jogalkotó
   szervei  nem  járhatnak  el önkényesen,  ami  nélkülözhetetlen
   eleme   a   jogállamiságnak,   illetve   annak   részeként   a
   jogbiztonságnak  (a kiszámíthatóságnak). A jogalkotói  hatalom
   korlátossága  a jogbiztonság, jogállamiság egyik  biztosítéka.
   Az  Alkotmánybíróság e hatáskörének bármilyen csorbítása ezért
   a   jogállamisággal   ellentétes,   ezért   alkotmányellenes.”
   Hozzátette,  hogy  a jogállamiságból fakadó normavilágossággal
   is  ellentétes  az,  hogy  a  módosítások  nem  értelmezhetőek
   egyértelműen.  Míg  „a költségvetésről,  illetve  az  adókról,
   járulékokról   szóló   törvények  közvetlenül   sosem   állnak
   kapcsolatban   a  módosításban  felsorolt  alapjogokkal,   így
   lényegében  nincs  olyan eset, amikor  az  Alkotmánybíróság  a
   megsemmisítő  jogát  a módosítás szerinti jogalkotási  tárgyak
   vonatkozásában  gyakorolhatná, miközben az alkotmányellenesség
   egyéb   okai   (…)  e  törvények  esetében  attól  függetlenül
   fennállhatnak,  hogy  ezek az okok az  alapjogokkal  közvetlen
   összefüggésbe  nem hozhatók.” Hozzáteszi, hogy  ugyanakkor  az
   emberi    méltóság   joga,   illetve   az   ebből   levezetett
   önrendelkezési,  önmegvalósítási jog a költségvetési,  illetve
   az  adó-,  járuléktörvények  esetén  közvetve  minden  esetben
   érintett lehet.
    A  már  idézett jogászprofesszor indítványában az  alábbiakat
   fejtette  ki:  „Az  Alkotmányban  kinyilvánított  demokratikus
   jogállamiság   elve  —  amely  kifejezésre  juttatja   a   jog
   primátusát,  a  jog uralmát az állam felett,  az  államnak  az
   alkotmányhoz  és  az alkotmányosan alkotott törvényekhez  való
   kötöttségét   —   a  magyar  Alkotmány  egyik   leglényegesebb
   alapelve. Ez a jogi alapérték elsősorban azt biztosítja,  hogy
   a  jog  ad  mértéket és formát az államhatalom  gyakorlásának,
   ezért  nem  lehetséges az államérdeknek jogon  túli,  önkényes
   értelmezést    adni.”   Az,   hogy   Magyarország    jogállam,
   ténymegállapítás  és program is egyszerre. „Bár  az  Alkotmány
   expressis  verbis  nem  rendelkezik sem a hatalommegosztásról,
   sem pedig az államhatalmi ágak elválasztásának az elvéről,  de
   ezek   intézményi   és   garanciarendszerét   az   alaptörvény
   tartalmazza.  (…)  A hatalommegosztás és az államhatalmi  ágak
   elválasztása    elvének   alapvetően    az    alkotmányellenes
   hatalomkoncentrációt kell megakadályoznia. (…)  [D]emokratikus
   jogállamban korlátlan és korlátozhatatlan hatalom nincs, ennek
   érdekében bizonyos hatalmi ágak szükségképpen korlátozzák  más
   hatalmi   ágak   jogosítványait.   Ezért   a   hatalmi    ágak
   elválasztásának  elve  a  magyar  államszervezet  legfontosabb
   szervezeti és működési alapelve.” Az Alkotmánybíróság  mind  a
   törvényhozó, mind a végrehajtó hatalom, továbbá a köztársasági
   elnök    és   az   önkormányzatok   hatalmi   jogosítványainak

   korlátjaként   jelenik   meg.   „Mindezekre   tekintettel   az
   Alkotmánybíróság  felülvizsgálati  és  megsemmisítési  jogának
   korlátozása    sérti   a   jogállamiság   elvét,    mert    az
   Alkotmánybíróságot  (hatáskörét, szervezetét,  működését  vagy
   eljárását) érintő bármely korlátozással az Alkotmány  elveszti
   a  hatékony  szankciót, lex inperfektává válik, megszünteti  a
   garanciát, amely a jog uralmát biztosítja az állam felett.”
    Három  indítványozó  szerint  ez  az  alkotmányi  rendelkezés
   ellentétes  az  Alkotmány  7.  § (1)  bekezdésével.  Az  egyik
   indítványozó álláspontja alapján a nemzetközi jog  általánosan
   elismert szabályait sérti a módosított alkotmányi rendelkezés.
   A  másik  két  —  lényegében  azonos  —  indítvány  szerint  a
   módosítás ellentétes az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló
   szerződés  I. RÉSZ, I. CÍM, I-2. cikk alatt meghatározott  „Az
   Unió  értékei”,  továbbá az I-6. cikk alatt meghatározott  „Az
   uniós  jog”, valamint a II. RÉSZ „Az Unió alapjogi  chartája”,
   1.  CÍM, II. 61. cikk „Az emberi méltóság”, valamint a II. 27.
   cikk  „A  tulajdonhoz  való  jog”  rendelkezéseivel,  és  ezen
   keresztül sérti az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését és 7. §-
   ának  (1)  bekezdését. Az indítványok indokolási  részükben  a
   fentiek mellé beidézik az I. RÉSZ II. CÍM I-9. cikkét  és  VI.
   CÍM  I-45.  cikkét;  a  II.  RÉSZ  I.  CÍM  II-77.  cikkét  (A
   tulajdonhoz  való jog), III. CÍM (Egyenlőség)  II-94.  cikkét,
   VI.  CÍM II-113. cikkét és II-114. cikkét, valamint a VII. CÍM
   54.  cikkét.  Hivatkoznak arra, hogy az Alkotmánybíróság  több
   alkalommal  rámutatott arra, hogy az Európai Unió  alapító  és
   módosító  szerződéseit  nem nemzetközi  szerződésként  kezeli,
   ezért nem vonatkoznak rá az Abtv.-nek a nemzetközi szerződésbe
   ütközés   vizsgálatára   vonatkozó   rendelkezései.   Így   az
   Alkotmánybíróság  vizsgálhatja,  hogy  az  Alkotmány  vitatott
   rendelkezései    ellentétesek-e    az    Európai     Alkotmány
   létrehozásáról szóló szerződésben foglaltakkal.  Az  Alkotmány
   32/A.  § (2) bekezdéséhez kapcsolódóan külön kiemelik az  Unió
   Alapjogi Chartájának sérelmét.
    
    3. Az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése, illetve az Alkmód.
   2. §-a alkotmányellenességének megállapítását tizenkét
   indítványozó kérte.
    a)   Mindegyik   indítványozó  hivatkozott   arra,   hogy   a
   rendelkezés  sérti  az Alkotmány 2. § (1)  bekezdését.  Érveik
   szerint az alkotmányos jogállam alapvető eleme a jogbiztonság,
   amely — többek között — megköveteli a szerzett jogok védelmét,
   a   lezárt  jogviszonyok  érintetlenül  hagyását,  a   múltban
   keletkezett,   tartós   jogviszonyok   megváltoztathatóságának
   alkotmányos    szabályokkal    való    korlátozását.    Lezárt
   jogviszonyokat  sem  jogszabállyal, sem annak  hatályon  kívül
   helyezésével  (származzon  ez akár  a  jogalkotótól,  akár  az
   Alkotmánybíróságtól)  főszabályként  nem  lehet  alkotmányosan
   megváltoztatni,  kivéve,  „ha azt a jogbiztonsággal  konkuráló
   más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz
   céljához  képest  aránytalan sérelmet”. A  jogállamiság  egyik
   fontos  alkotóelemét jelentő jogbiztonság megköveteli, hogy  a
   jogalanyok magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani,
   ezért  jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat
   meg  kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely  magatartást
   jogellenessé, ez esetben tiltott tehát a hátrányos  visszaható
   hatály.  „A  jogbiztonság  e követelményének  figyelmen  kívül
   hagyása  összeegyeztethetetlen a jogállamiság elvével,  s  így
   alkotmányellenes.”
    A   visszamenőlegesen   lehetővé  tett  közteher-megállapítás
   teljes    mértékben   összeegyeztethetetlen   a   jogbiztonság
   alapelvével,  az  új 70/I. § (2) bekezdés nem hivatkozik  más,
   konkuráló alkotmányos elvre.
    Az  indítványozó álláspontja szerint nem egyértelmű  az  sem,
   hogy   a   „jövedelem  mértékét  el  nem  érő   kötelezettség”
   visszamenőleges  megállapításának  joga  csak  az  ún.  állami
   szférából,   vagy   bármely,  közteher   viselésére   szolgáló
   forrásból  származó  jövedelemre vonatkozik-e.  „A  »közterhek
   viselésére szolgáló forrás« — nyelvtani értelmezés  alapján  —
   ugyanis  minden olyan jövedelmet jelent, amellyel kapcsolatban
   a    közteherviselési   kötelezettség   fennáll”.   Az   ilyen
   kötelezettséget         visszamenőlegesen          megállapító
   alkotmánymódosító és jogalkotói szándék az Alkotmány  alapvető
   értékrendjével   áll   szemben,  amely  értékrend   létét   az
   Alkotmánybíróság kifejezetten elismerte. Ebbe az értékrendbe —
   többek között — nemcsak a jogállamiság, a demokrácia, hanem az
   alapjogok védelme is beletartozik.
    Más  indítványozó szerint az Alkotmány 70/I. § (2)  bekezdése
   több  okból  is ellentétes az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésében
   deklarált   jogállamisággal.  Ilyen  ok,  hogy  a  rendelkezés
   megszövegezése   „annyira  általánosan  elvont  megfogalmazás,
   amely  nem  képes szabatos és egyértelmű útmutatást adni  arra
   vonatkozóan,  hogy  pontosan milyen  jövedelmekre  kiterjedően
   kíván   a   jogalkotó  plusz  kötelezettséget  megállapítani.”
   Emellett   álláspontja   szerint   az   „előre   meghatározott
   kiszámítható   döntések   helyett  a   visszaható   hatály   a
   megszerzett tulajdon védelmének kiiktatásával teljes mértékben
   ellentétes   a  jogállamiság  elveivel,  az  alapjogok   állam
   részéről történő tiszteletben tartásával. (…) Olyan jövedelmek
   ismételt  megadóztatását teszi lehetővé, melyek már  jogcímmel
   megszerzett    jövedelemként,   a   szerző   magántulajdonának
   részeként alkotmányos védelemben kell, hogy részesüljenek.” Az
   alkotmányi  rendelkezésnek az „adott adóévet  megelőző  ötödik
   adóévtől    kezdődően”   szövegrésze   alapján    nemcsak    a
   visszamenőleges hatály miatt sérül a jogbiztonság, hanem azért
   is,  mert  „lehetővé  teszi, hogy (…) akár  5  egymást  követő
   adóévben  is  lehetőség  legyen a  már  megszerzett  ugyanazon
   jövedelemre  újabb  törvénnyel  kötelezettséget  megállapítani
   (vagy  akár  évente  többször) is azt a  jogalkotó  belátására
   bízva,  az  érintettek által előre nem látható és kiszámítható
   módon.”

    Az   egyik   indítványozó  az  1222.  évi  XVII.  törvénycikk
   (Aranybulla)  rendelkezésével („A mely birtokot  valaki  méltó
   szolgálattal   szerzett  attól  soha   meg   ne   fosztassék”)
   felvezetve, az alábbiakat fejtette ki. „Egy jogállamban 5 évre
   visszamenőleg nem állapíthatnak meg kötelezettséget úgy,  hogy
   az   akkor   fennálló  jogszabályi  környezetet,  a  vonatkozó
   törvényi  szabályokat,  a szerződési  szabadságot  nem  veszik
   figyelembe.   Ezzel   az   alkotmánymódosítással   egyoldalúan
   avatkoznak bele olyan lezárt jogviszonyokba, amelyek a  vétlen
   félnek jelentős vagyoni hátrányt okoznak és az eredeti állapot
   nem  állítható  helyre.  (..) A törvénytervezet  elfogadásakor
   hatályos jogszabályba [ld. a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
   törvény   12.   §   (2)   bekezdése]  ütközően   fogadtak   el
   Alkotmánymódosítást.   Ez   az   alkotmánymódosítás   jelentős
   mértékben  csorbítja a jogbiztonságot, mert ettől  kezdve  nem
   lehet  tudni, hogy a jogalkotó mely életviszonyra  fog  utólag
   rendelkezéseket hozni.”
    b)  Három  indítványozó hivatkozott arra, hogy  az  Alkotmány
   70/I.  §  (2)  bekezdése — a visszamenőleges  hatály  miatt  —
   ellentétes  az  Alkotmány 7. § (1) bekezdésében  foglaltakkal,
   nevezetesen, hogy a Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja
   a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait.
    c)  Több  indítványozó hivatkozott arra,  hogy  az  Alkotmány
   70/I.  §  (2)  bekezdése sérti az Alkotmány  70/A.  §  (1)  és
   (2)   bekezdésében  megfogalmazott  diszkrimináció   tilalmát.
   Különbséget tesz ugyanis aszerint, hogy az adózó a  jövedelmet
   milyen   forrásból   (magán-,  vagy  közszférában)   szerezte,
   súlyosan  hátrányos helyzetbe hozva így azon  munkavállalókat,
   akik   a   munkaviszonyuk  megkezdésekor  méltán   bíztak   az
   alkotmányos  alapelvek  érvényesülésében,  így  az   Alkotmány
   70/I. § (1) bekezdésében deklarált arányos közteherviselésben.
   Egy  másik  indítványozó szerint pedig az alkotmánymódosítások
   „[c]éljukban,   szándékukban  és   hatásukban   diszkriminatív
   szabályok.”
    d)  Több indítványozó hivatkozott az Alkotmány 13. §  (1)  és
   (2)  bekezdése,  a  tulajdonhoz  való  jog  és  annak  védelme
   sérelmére.
    e) Az egyik indítványozó nézete alapján az Alkotmány 70/I.  §
   (2) bekezdésének a visszamenőleges hatályt előíró rendelkezése
   az „érintettek és fenyegetettek emberi méltósághoz való jogát”
   sérti.   Más  indítványozók  szintén  hivatkoztak  az   emberi
   méltósághoz   való   jog  sérelmére.  Az  egyik   indítványozó
   álláspontja szerint „a támadott bekezdés súlyosan  sérti  több
   százezer  ember  és családja önrendelkezési jogát,  cselekvési
   szabadságát.” A másik indítványozó pedig azt fejtette ki, hogy
   az  emberi  méltósághoz  való jog több összetevője  is  sérül.
   Egyrészt  sérelmet szenved a szociális biztonsághoz való  jog,
   mivel   a  „rendelkezéssel  családokat  tesznek  földönfutóvá,
   bujdosóvá,   évekre  nyomorúságba  döntenek”.  Másrészt   „[a]
   jogalkotó  azt  közvetíti  a  társadalom  felé,  hogy  ezek  a
   jövedelmek,  kifizetések törvénytelenek és  azok  az  emberek,
   akik  ilyen juttatásban részesültek — egyébként sok-sok  éves,
   tisztességben ledolgozott munkaviszonyuk alapján —  jogszerűen
   —, azok mind bűnözők”.

    f)  Több  indítványozó  álláspontja  az,  hogy  az  Alkotmány
   70/I.  §  (2)  bekezdése  ellentétes  az  Alkotmány  70/I.   §
   (1)  bekezdésével  is,  amely kimondja,  hogy  a  közterhekhez
   mindenki jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően köteles
   hozzájárulni. Ez alapján „az adókötelezettség tekintetében  az
   adóalanyok  közötti megkülönböztetés kizárólag azok  jövedelmi
   és  vagyoni  viszonyain  alapulhat”, a  kifogásolt  alkotmányi
   rendelkezésben azonban a megkülönböztetés „azon  alapul,  hogy
   az   adózandó   jövedelem  meghatározott   forrásból   illetve
   szervezettől származik”.
    g) Indítványt nyújtottak be amiatt, hogy az Alkotmány 70/I. §
   (2)  bekezdése  sérti  a munka szabad megválasztásához  és  az
   egyenlő  munkáért  egyenlő bérhez fűződő  jogot,  a  személyes
   adatokhoz való jogot, a gondolat, a lelkiismeret és  a  vallás
   szabadságához való jogot, az Alkotmány 70/K. §-át, valamint  a
   köztulajdont a magántulajdon fölé helyezi.
    h) Az egyik indítványozó szerint a módosult Alkotmány 70/I. §
   (2)   bekezdése  „ellentétes  az  Alkotmánybíróság   184/2010.
   (X.  28.) számú határozatával is, amely viszont az (…) [Abtv.]
   27.  §  (2)  bekezdése alapján mindenkire, így az alkotmányozó
   hatalomra is kötelező”.
    
    4.     Több    indítványozó    fejtette    ki,    hogy     az
   alkotmánymódosítások   különböző   nemzetközi    szerződésekbe
   ütköznek.  Az  egyik  indítványozó,  felismerve,  hogy   nincs
   jogosultsága  arra,  hogy  az alkotmánymódosítások  nemzetközi
   szerződésbe  ütközésének vizsgálatát kérje,  az  Abtv.  21.  §
   (7)  bekezdésére  hivatkozva  az Alkotmánybíróság  hivatalbóli
   eljárását javasolta. Ezen belül az Alkotmány módosításainak az
   Európai  Unióról  szóló  szerződés 2.  és  6-7.  cikkével,  az
   Európai  Unió  Alapvető Jogok Chartájával, valamint  a  Magyar
   Köztársaságnak  az Európai Unióhoz való csatlakozásáról  szóló
   szerződésével való összevetését, és ennek alapján a nemzetközi
   szerződésbe ütközés megállapítását javasolta.
    Más  indítványozók  az Alkotmánybíróságnak  az  Európai  Unió
   jogát  illetően  kialakított gyakorlatára  hivatkoztak,  arra,
   hogy  az  Alkotmánybíróság  „»szerződési  eredetük  dacára  az
   Európai  Unió alapító és módosító szerződéseit nem  nemzetközi
   szerződésként  kívánja  kezelni.« [143/2010.  (VII.  14.)  AB.
   határozat]”. Álláspontjuk szerint „[e]bből az következik, hogy
   nem  kell alkalmazni azokat a korlátozásokat, amelyeket az  (…
   Abtv.)  tartalmaz a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályok
   megtámadása    tekintetében.”   Ez   alapján   kérték    annak
   megállapítását,  hogy az alkotmánymódosítások ellentétesek  az
   Európai   Alkotmány  létrehozásáról  szóló  szerződés   alábbi
   rendelkezéseivel:  az  I.  RÉSZ,  I.  CÍM,  I-2.  cikk   alatt
   meghatározott  „Az Unió értékei”, továbbá az I-6.  cikk  alatt
   meghatározott  „Az uniós jog”, valamint a II.  RÉSZ  „Az  Unió
   alapjogi chartája”, 1. CÍM, II. 61. cikk „Az emberi méltóság”,
   valamint   a   II.   27.   cikk  „A  tulajdonhoz   való   jog”
   rendelkezéseivel,  és  így sérti az Alkotmány  2.  §-ának  (1)
   bekezdését   és  7.  §-ának  (1)  bekezdését.  Az  indítványok
   indokolási részében a fentiek mellé beidézték az I.  RÉSZ  II.
   CÍM I-9. cikkét és VI. CÍM I-45. cikkét; a II. RÉSZ I. CÍM II-
   77. cikkét (A tulajdonhoz való jog), III. CÍM (Egyenlőség) II-
   94. cikkét, VI. CÍM II-113. cikkét és II-114. cikkét, valamint
   VII. CÍM 54. cikkét.
    
    5. Tíz indítványozó kérte az Abtvmód. egyes rendelkezéseinek,
   illetve egészének megsemmisítését.
    a)  Az indítványozók egy része kifejezetten az Abtvmód. 3. §-
   ának,     a     hatályba     léptető    rendelkezésének     az
   alkotmányellenességét kérte megállapítani,  tekintettel  arra,
   hogy    az    Alkotmánybíróság   hatáskörének    módosításával
   kapcsolatos  rendelkezéseket  az  Alkotmánybíróság  előtt  már
   folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az indítványozók
   szerint   az   Abtvmód.  3.  §-a  ellentétes  a  jogállamiság,
   jogbiztonság  követelményével.  Két  indítványozó   (egymással
   egyes   részleteiben  szó  szerint  megegyező   indítványában)
   visszautalt  az  57/1994.  (XI.  17.)  AB  határozatra,  amely
   szerint  „[k]övetkezetes  az  alkotmánybírósági  gyakorlat   a
   tekintetben,   hogy  valamely  jogszabály  nem  csupán   akkor
   minősülhet az említett tilalomba ütközőnek, ha a jogszabályt a
   jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is,
   ha  a hatálybaléptetés nem visszamenőlegesen történt ugyan, de
   a   jogszabály  rendelkezéseit  —  erre  irányuló   kifejezett
   rendelkezés  szerint  —  a  jogszabály  hatálybalépése   előtt
   létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.” [ABH 1994,  316,
   324.]  A „létrejött jogviszonyok” értelmezése tekintetében  az
   indítványozók az Alkotmánybíróság 349/B/2001. AB  határozatára
   utaltak vissza, amely szerint az anyagi jog alapján létrejött,
   anyagi  jogi jogviszonyokat illeti meg a védelem a  visszaható
   hatállyal  szemben. Az indítványozók kifejtik:  „[á]lláspontom
   szerint az Alkotmánybíróságról szóló törvény szempontjából  az
   Alkotmánybírósághoz fordulás joga, továbbá az az igény, hogy a
   benyújtott   indítványok  elbírálására  tisztességes   eljárás
   keretében  kerüljön  sor,  az indítványozók  szempontjából  az
   anyagi  jogi igények, az Alkotmánybíróság részéről  az  anyagi
   jogi kötelezettségek közé tartozik.”
    Egy  másik  indítványozó szerint „eljárási típusú  jogszabály
   visszamenőleges hatályának problematikájával állunk  szemben”.
   Ehhez   kapcsolódóan  kifejti:  „[az]  Alkotmánybíróságnak   a
   sérelmezett  jogszabály [Abtvmód. 3.  §]  alapján  el  kellene
   utasítania a kérelmeket hatáskör hiányában. Csakhogy a kérelem
   benyújtásakor     volt    a    kérelem     elbírálására     az
   Alkotmánybíróságnak  hatásköre.  A  sérelmezett  jogszabálynak
   való  megfelelés esetén, mivel nincs olyan állami szerv, amely
   a  kérelmeket  elbírálja,  valójában visszamenőlegesen  teremt
   olyan  helyzetet,  mintha  nem is  lehetett  volna  kérelmeket
   benyújtani és azokat nem is lehetett volna elbírálni”.
    Ismét  másik indítványozó a visszamenőleges hatály tilalmának
   megállapítását az Alkotmány 57. § (5) bekezdésére  tekintettel
   is  kérte. Nézete szerint a kifogásolt rendelkezés „a szerzett
   jogok  alkotmányos oltalmába, ennélfogva pedig a  jogbiztonság
   jogállamiságból  fakadó  követelményébe  ütközik.”  Ezen   túl
   visszautalt   az  Alkotmánybíróság  57/1991.   (XI.   8.)   AB
   határozatára,   amely   szerint   az   alkotmányjogi    panasz
   jogorvoslatnak minősül. Emiatt az Abtvmód. „rendelkezéseinek a
   folyamatban lévő ügyekben való alkalmazása az Alkotmánybíróság
   előtt  lévő ügyek tekintetében (…) jogorvoslati jogot von  el,
   ami az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének a sérelmét jelenti”.
    Egy  másik  indítványozó hivatkozik arra is, hogy az  Alkmód.
   „hatályba léptető rendelkezése nem tartalmazza azt a kitételt,
   amely  szerint az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása  a
   folyamatban  lévő  ügyekre is kiterjed”.  Az  indítványozó  az
   Abtvmód.  3.  §-ának  az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésének,  a
   „demokratikus  jogállam”  alkotmányos  államcéljának  sérelmét
   több szempontból is állítja: szerzett alkotmányos jog utólagos
   megvonása,   jogszabály  visszamenőleges  hatálya   tilalmának
   megsértése,    indokolatlan,    hátrányos    és     aránytalan
   jogállamsérelem, valamint jogbizonytalanság előidézése  miatt,
   továbbá  a rendelkezés — álláspontja szerint — közvetlenül  is
   ütközik az Alkotmány szabályával. Egyrészt az Abtvmód. 3.  §-a
   „valójában nem az Alkotmánybíróság hatáskörét vonja (csak) el,
   hanem  utólag  megvonja  a  kérelmezőtől  azt  a  megszerzett,
   Alkotmányban   biztosított   jogukat,   hogy   kérelmüket   az
   Alkotmánybíróság elbírálja és abban döntést hozzon.” Ezen  túl
   a   kifogásolt  rendelkezés  „vélelmezhetően  alkotmányellenes
   jogszabályokat  konzervál, hiszen mindeddig  a  kérelmeket  az
   Alkotmánybíróság   nem  utasította  el,  vagyis   fennáll   az
   alkotmányellenesség   gyanúja.   (…)   Vagyis   a    személyek
   alkotmányos  jogának elvonásán keresztül maga  a  vélelmezhető
   alkotmányellenes  helyzet helyrehozhatatlanul  fennmarad.”  „A
   megszerzett  alkotmányos jog utólagos  elvonása  úgy  történik

   meg,  hogy  nincsen (nem is volt és nem is lesz)  olyan  másik
   állami   szerv,  amely  a  kérelmeket  elbírálná,  az  ügyeket
   befejezné.  A  hatáskörelvonás  a  folyamatban  lévő  ügyekben
   reparálhatatlan   jogsérelmet  okoz,   hiszen   a   jogszerűen
   benyújtott  kérelmeket  senki sem  bírálja  el.”  Másrészt  az
   indítványozó  arra  mutatott rá,  hogy  az  Abtvmód.  „3.  §-a
   alkotmányos  szempontból kizárólag hátrányos következményekkel
   jár.   Sem   a  demokratikus  államberendezkedésnek,   sem   a
   jogállamiságnak, sem a jogrendszer egészének, sem az  érintett
   személyeknek  nem  származik előnye  a  hatáskörszűkítésnek  a
   folyamatban  lévő  ügyekre  történő  kiterjesztéséből.  (…)  A
   törvényalkotó    korlátlan   szabadságának   megteremtése    a
   demokratikus jogállamiság rovására nem tekinthető előnynek, és
   nyilvánvalóan nem tekinthető alkotmányos indoknak. (…) Nincsen
   olyan  alkotmányosan értelmezhető érdek, amely a  demokratikus
   jogállam   súlyos   sérelmét  megalapozná.”   Harmadrészt   az
   indítványozó   szerint  a  kifogásolt   rendelkezés   nem   ad
   alkotmányos választ több kérdésre, így például arra,  hogy  „a
   folyamatban   lévő  eljárások  tárgyát  alkotó,  alkotmányosan
   sérelmezett  jogszabályok  (…)  automatikusan  és   fogalmilag
   alkotmányossá válnak? Mi van azokkal az igényekkel,  amelyeket
   a folyamatban lévő alkotmánybírósági eljárásokra alapoztak? Mi
   történik a felfüggesztett bírósági eljárásokkal? Milyen körben
   kell  alkalmazni a sérelmezett (…) [Abtvmód.-ot és az Alkmód.-
   ot? Az Abtvmód.] csak a jogszabály megsemmisítését korlátozza.
   Lehetséges lenne így a »folyamatban lévő felülvizsgálat«  (…),
   csak a megsemmisítésre nem lenne joga az Alkotmánybíróságnak?”
   Negyedrészt  az  indítványozó szerint az  Abtvmód.  ellentétbe
   kerül  magával az Alkotmánnyal is amiatt, hogy míg az Alkmód.-
   ban   foglalt   hatáskörszűkítés  —  annak  hatályba   léptető
   rendelkezése  miatt  —  nem  vonatkozik  a  folyamatban   lévő
   ügyekre,  addig  az  Abtvmód.  alapján  szűkített  körben,  az
   alkotmányellenesnek  ítélt,  a  „tiltott  tárgykörbe”  tartozó
   jogszabály     megsemmisítése    (de    nem    alkotmányossági
   felülvizsgálata!)  körében a hatáskörszűkítést  a  folyamatban
   lévő ügyekben is alkalmazni kell.
    b)  Az  indítványozók másik köre az Alkmód.-hoz  kapcsolódóan
   kérte  az Abtvmód. egészének megsemmisítését tekintettel arra,
   hogy  mivel  maga  az alkotmánymódosítás is  alkotmányellenes,
   ezért   az   azt  az  Abtv.-be  beemelő,  a  hatáskörszűkítést
   megismétlő törvény is alkotmányellenes.
    Egy indítványozó azért kéri az Abtvmód. megsemmisítését, mert
   az  Alkotmány  új 32/A. §-a (3) bekezdésének és  az  Abtv.  új
   40. §-a megszövegezése nem pontosan ugyanaz, két elemben eltér
   egymástól,  és  ezek  az  „ellentmondások  egy  jogállamban  a
   normavilágosság    és    egyértelműség    végzetes     hiányát
   eredményezik.”
    
                                 II.

   1/a. Az Alkotmánynak az indítványokkal támadott rendelkezései:
   „32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmányban meghatározott
   esetek     kivételével    felülvizsgálja    a     jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a törvénnyel  hatáskörébe
   utalt feladatokat.
   (2)  A  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,  a
   központi   adónemekről,  illetékekről   és   járulékokról,   a
   vámokról,  valamint a helyi adók központi feltételeiről  szóló
   törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja  felül,  ha
   az  erre  irányuló  indítvány  az alkotmányellenesség  okaként
   kizárólag  az  élethez  és  emberi  méltósághoz  való  jog,  a
   személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret
   és   vallás   szabadsága,  vagy  a  magyar   állampolgársághoz
   kapcsolódó  69. § szerinti jogok sérelmét jelöli meg,  és  nem
   tartalmaz egyéb okot.
   (3)   Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
   esetén  megsemmisíti  a törvényeket és más  jogszabályokat.  A
   költségvetésről,  a költségvetés végrehajtásáról,  a  központi
   adónemekről,   illetékekről  és  járulékokról,   a   vámokról,
   valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket
   az  Alkotmánybíróság akkor semmisíti meg, ha azok tartalma  az
   élethez  és emberi méltósághoz való jogot, a személyes  adatok
   védelméhez  való  jogot,  a gondolat, lelkiismeret  és  vallás
   szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 69.  §
   szerinti jogokat sérti.”
   „70/I.  §  (2)  A  közterhek viselésére szolgáló  forrásokból,
   valamint  az  állami vagyonnal gazdálkodó,  illetve  az  állam
   többségi  tulajdonában vagy irányítása alatt álló  szervezetek
   részéről  juttatott  jövedelemre, az  adott  adóévet  megelőző
   ötödik adóévtől kezdődően, törvény a jövedelem mértékét el nem
   érő kötelezettséget állapíthat meg.”

   1/b.  Az  Alkotmány 32/A. §-ának és 70/I. §  (2)  bekezdésének
   2010. november 20-a előtt hatályos szövege:
   „32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a törvénnyel  hatáskörébe
   utalt feladatokat.
   (2)   Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
   esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.
   (3)  Az  Alkotmánybíróság  eljárását törvényben  meghatározott
   esetekben bárki kezdeményezheti.
   (4)   Az  Alkotmánybíróság  tizenegy  tagját  az  Országgyűlés
   választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira — a képviselőcsoportok
   közötti   létszámarányokat   is   figyelembe   véve    —    az
   Országgyűlésben      képviselettel      rendelkező      pártok
   képviselőcsoportjainak tagjaiból álló  jelölő  bizottság  tesz
   javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához  az
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
   (5)  Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai a pártnak,
   és  az  Alkotmánybíróság hatásköréből adódó feladatokon  kívül
   politikai tevékenységet nem folytathatnak.
   (6)  Az  Alkotmánybíróság szervezetéről és  működéséről  szóló
   törvény  elfogadásához  a  jelenlévő országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
   „70/I.  §  (2)  A  közterhek viselésére szolgáló  forrásokból,
   valamint  az  állami vagyonnal gazdálkodó,  illetve  az  állam
   többségi  tulajdonában vagy irányítása alatt álló  szervezetek
   részéről   jó  erkölcsbe  ütköző  módon  juttatott  jövedelmek
   tekintetében  törvény,  az  adott  adóévtől  kezdődően,  külön
   mértékű kötelezettséget állapíthat meg.”

   1/c.    Az    Alkotmánynak   az   indítványokban   hivatkozott
   rendelkezései:
   „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   (…)
   (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos
   megszerzésére   vagy   gyakorlására,   illetőleg   kizárólagos
   birtoklására.  Az ilyen törekvésekkel szemben  törvényes  úton
   mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
   „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a  belső
   jog összhangját.”
   „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.”
   „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
   a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és   egyenlő
   védelemben részesül.”
   „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.
   (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
   törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
   és azonnali kártalanítás mellett lehet.”
   „19/B.  § (6) Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli  állapot
   idején sem korlátozható.”

   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint  a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
   „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.”
   „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.”
   „70/B.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
   (2)     Az    egyenlő    munkáért    mindenkinek,    bármilyen
   megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.”
   „70/I. § (1) Minden természetes személy, jogi személy és  jogi
   személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
   vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”
   „70/K.  §  Az  alapvető  jogok  megsértése  miatt  keletkezett
   igények,  továbbá  a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
   hozott   állami   döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
   érvényesíthetők.”
   „77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.
   (2)  Az  Alkotmány  és az alkotmányos jogszabályok  mindenkire
   egyaránt kötelezőek.”
   „78.  § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya kihirdetése napján
   lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.”

   2. Az Alkmód.:
   „Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19.  §
   (3)  bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében  eljárva
   az Alkotmányt a következők szerint módosítja:
   1.  §  A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi  XX.
   törvény  (a  továbbiakban: Alkotmány) 32/A. §-ának  helyébe  a
   következő rendelkezés lép:
   »32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmányban meghatározott
   esetek     kivételével    felülvizsgálja    a     jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a törvénnyel  hatáskörébe
   utalt feladatokat.
   (2)  A  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,  a
   központi   adónemekről,  illetékekről   és   járulékokról,   a
   vámokról,  valamint a helyi adók központi feltételeiről  szóló
   törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja  felül,  ha
   az  erre  irányuló  indítvány  az alkotmányellenesség  okaként
   kizárólag  az  élethez  és  emberi  méltósághoz  való  jog,  a
   személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret
   és   vallás   szabadsága,  vagy  a  magyar   állampolgársághoz
   kapcsolódó  69. § szerinti jogok sérelmét jelöli meg,  és  nem
   tartalmaz egyéb okot.

   (3)   Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
   esetén  megsemmisíti  a törvényeket és más  jogszabályokat.  A
   költségvetésről,  a költségvetés végrehajtásáról,  a  központi
   adónemekről,   illetékekről  és  járulékokról,   a   vámokról,
   valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket
   az  Alkotmánybíróság akkor semmisíti meg, ha azok tartalma  az
   élethez  és emberi méltósághoz való jogot, a személyes  adatok
   védelméhez  való  jogot,  a gondolat, lelkiismeret  és  vallás
   szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 69.  §
   szerinti jogokat sérti.
   (4)  Az  Alkotmánybíróság  eljárását törvényben  meghatározott
   esetekben bárki kezdeményezheti.
   (5)   Az  Alkotmánybíróság  tizenegy  tagját  az  Országgyűlés
   választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira
   —  a képviselőcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe
   véve  —  az  Országgyűlésben képviselettel  rendelkező  pártok
   képviselőcsoportjainak tagjaiból álló  jelölő  bizottság  tesz
   javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához  az
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
   (6) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és
   az   Alkotmánybíróság  hatásköréből  adódó  feladatokon  kívül
   politikai tevékenységet nem folytathatnak.
   (7)  Az  Alkotmánybíróság szervezetéről és  működéséről  szóló
   törvény  elfogadásához  a  jelenlévő országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.«
   2.  §  Az  Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése helyébe a következő
   rendelkezés lép:
   »(2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint  az
   állami   vagyonnal  gazdálkodó,  illetve  az  állam   többségi
   tulajdonában  vagy irányítása alatt álló szervezetek  részéről
   juttatott  jövedelemre,  az  adott  adóévet  megelőző   ötödik
   adóévtől  kezdődően, törvény a jövedelem mértékét el  nem  érő
   kötelezettséget állapíthat meg.«
   3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

   3. Az Abtvmód.:
   „1. § Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
   továbbiakban:  Abtv.) 40. §-a helyébe a következő  rendelkezés
   lép:
   »40.  §  Ha  az  Alkotmánybíróság a jogszabály,  illetőleg  az
   állami  irányítás  egyéb jogi eszközének alkotmányellenességét
   állapítja  meg,  a jogszabályt vagy az állami irányítás  egyéb
   jogi   eszközét   teljesen   vagy  részben   megsemmisíti.   A
   költségvetésről,  a költségvetés végrehajtásáról,  a  központi
   adónemekről,   illetékekről  és  járulékokról,   a   vámokról,
   valamint   a   helyi   adók   központi   feltételeiről   szóló
   törvényeket, vagy törvényi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság
   kizárólag akkor semmisíti meg, ha azok tartalma az élethez  és
   emberi  méltósághoz való jogot, a személyes adatok  védelméhez
   való  jogot,  a gondolat, lelkiismeret és vallás  szabadságát,
   vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó, az Alkotmány 69. §-
   a szerinti jogokat sérti.«
   2. § Az Abtv. 43. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
   »(5) A (4) bekezdés nem alkalmazható, ha az Alkotmánybíróság a
   törvényt vagy a törvényi rendelkezést az Alkotmány 32/A. § (3)
   bekezdése alapján nem semmisítheti meg.«
   3.  §  Ez  a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba,
   rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban  is  alkalmazni
   kell.”

   4.  Az Abtv. kifogásolt, az indítványok elbírálásakor hatályos
   rendelkezései:
   „40.  §  Ha  az  Alkotmánybíróság a  jogszabály,  illetőleg  a
   közjogi   szervezetszabályozó   eszköz   alkotmányellenességét
   állapítja    meg,    a    jogszabályt    vagy    a     közjogi
   szervezetszabályozó    eszközt    teljesen    vagy     részben
   megsemmisíti.     A    költségvetésről,     a     költségvetés
   végrehajtásáról,  a  központi  adónemekről,  illetékekről   és
   járulékokról,  a  vámokról, valamint  a  helyi  adók  központi
   feltételeiről szóló törvényeket, vagy törvényi rendelkezéseket
   az  Alkotmánybíróság kizárólag akkor semmisíti  meg,  ha  azok
   tartalma  az  élethez  és  emberi méltósághoz  való  jogot,  a
   személyes   adatok   védelméhez  való   jogot,   a   gondolat,
   lelkiismeret   és   vallás   szabadságát,   vagy   a    magyar
   állampolgársághoz kapcsolódó, az Alkotmány  69.  §-a  szerinti
   jogokat sérti.”
   „43.   §   (5)  A  (4)  bekezdés  nem  alkalmazható,   ha   az
   Alkotmánybíróság  a törvényt vagy a törvényi  rendelkezést  az
   Alkotmány 32/A. § (3) bekezdése alapján nem semmisítheti meg.”

   5.  Az  emberi  jogok  és  az alapvető szabadságok  védelméről
   szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz
   tartozó  nyolc  kiegészítő  jegyzőkönyv  kihirdetéséről  szóló
   1993.  évi  XXXI. törvénynek az indítványozó által hivatkozott
   rendelkezése:
   „Kiegészítő   jegyzőkönyv   az  emberi   jogok   és   alapvető
   szabadságok védelméről szóló Egyezményhez
                     1. Cikk – Tulajdon védelme
   Minden  természetes  vagy  jogi  személynek  joga  van   javai
   tiszteletben   tartásához.  Senkit  sem   lehet   tulajdonától
   megfosztani,  kivéve,  ha  ez  közérdekből  és  a   törvényben
   meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog  általános
   elvei szerint történik.”

   6. Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés
   hivatkozott rendelkezései:
                             „I-2. cikk
                           Az Unió értékei
    Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság,
   a  demokrácia,  az  egyenlőség, a  jogállamiság,  valamint  az
   emberi  jogok  –  ideértve a kisebbségekhez tartozó  személyek
   jogait  –  tiszteletben tartásának értékein  alapul.  Ezek  az
   értékek   közösek   a   tagállamokban,   a   pluralizmus,    a
   megkülönböztetés  tilalma, a tolerancia,  az  igazságosság,  a
   szolidaritás,  valamint a nők és a férfiak közötti  egyenlőség
   társadalmában.”
                             „I-6. cikk
                            Az uniós jog
    Az  Alkotmány,  valamint az Unió intézményei  által  a  rájuk
   ruházott   hatáskörök  gyakorlása  körében  alkotott   jog   a
   tagállamok jogával szemben elsőbbséget élvez.”
                             „I-9. cikk
                          Az alapvető jogok
    (1) Az Unió elismeri a II. részt képező Alapjogi Chartában
   foglalt jogokat, szabadságokat és elveket.
    (2)   Az   Unió  csatlakozik  az  emberi  jogok  és  alapvető
   szabadságok  védelméről  szóló  európai  egyezményhez.  Ez   a
   csatlakozás    nem   érinti   az   Uniónak   az   Alkotmányban
   meghatározott hatásköreit.
    (3)  Az  alapvető  jogok, ahogyan azokat az emberi  jogok  és
   alapvető   szabadságok  védelméről  szóló  európai   egyezmény
   biztosítja,   továbbá   ahogyan  azok   a   tagállamok   közös
   alkotmányos  hagyományaiból  következnek,  az  uniós   jogrend
   részét képezik, mint annak általános elvei.”
                             „I-45. cikk
                   A demokratikus egyenlőség elve
    Az  Unió  minden  tevékenysége során  tiszteletben  tartja  a
   polgárok   közötti  egyenlőség  elvét;  az  Unió  intézményei,
   szervei  és  hivatalai valamennyi polgárt egyenlő  figyelemben
   részesítik.”
                            „II-61. cikk
                         Az emberi méltóság
    Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani,
   és védelmezni kell.”
                            „II-77. cikk
                       A tulajdonhoz való jog
    (1)  Mindenkinek  joga  van ahhoz, hogy  jogszerűen  szerzett
   tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen,  és  azt
   örökül  hagyja.  Tulajdonától senkit  sem  lehet  megfosztani,
   kivéve,   ha   ez   közérdekből,  a  törvényben  meghatározott
   esetekben  és  feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett
   veszteségekért   kellő  időben  fizetett   méltányos   összegű
   kártalanítás  mellett  történik. A  tulajdon  használatát,  az
   általános  érdek által szükségessé tett mértékben,  törvénnyel
   lehet szabályozni.”
                            „II-81. cikk
                     A megkülönböztetés tilalma
    (1)  Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj,
   szín,    etnikai   vagy   társadalmi   származás,    genetikai
   tulajdonság,  nyelv, vallás vagy meggyőződés,  politikai  vagy
   más  vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet,
   születés,   fogyatékosság,  kor  vagy  szexuális   irányultság
   alapján történő megkülönböztetés.
    (2)  Az  Alkotmány  alkalmazási körében és az  abban  foglalt
   különös  rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság
   alapján történő minden megkülönböztetés.”
                            „II-94. cikk
        A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás
    (1) Az Unió, az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és
   gyakorlat   által   megállapított  szabályokkal   összhangban,
   elismeri   és  tiszteletben  tartja  a  szociális   biztonsági
   ellátásokra  és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot,
   amelyek   védelmet  nyújtanak  anyaság,  betegség,  munkahelyi
   baleset,  gondoskodásra  utaltság  vagy  időskor,  továbbá   a
   munkahely elvesztése esetén.”
                            „II-113. cikk
                          A védelem szintje
    E  Charta  egyetlen rendelkezését sem lehet  úgy  értelmezni,
   mint  amely szűkíti vagy hátrányosan érinti azokat  az  emberi
   jogokat   és   alapvető  szabadságokat,  amelyeket   –   saját
   alkalmazási  területükön – az Unió joga, a nemzetközi  jog,  a
   tagállamok  alkotmányai, illetve az  Unió  vagy  a  tagállamok
   mindegyikének  részességével kötött nemzetközi megállapodások,
   így   különösen  az  emberi  jogok  és  alapvető   szabadságok
   védelméről szóló európai egyezmény elismernek.”
                            „II-114. cikk
                  A joggal való visszaélés tilalma
    E  Charta  egyetlen rendelkezését sem lehet  úgy  értelmezni,
   hogy   az   bármilyen  jogot  biztosítana  olyan   tevékenység
   folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az  e
   Chartában elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy  a
   Chartában   meghatározottnál  nagyobb  mértékű   korlátozására
   irányul.”
                                  
                              „VII. CÍM
     A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
                            RENDELKEZÉSEK
                              54. cikk
                  A joggal való visszaélés tilalma
    E  Charta  egyetlen rendelkezését sem lehet  úgy  értelmezni,
   hogy   az   bármilyen  jogot  biztosítana  olyan   tevékenység
   folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az  e
   Chartában elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy  a
   Chartában   meghatározottnál  nagyobb  mértékű   korlátozására
   irányul.
    Magyarázat
    E cikk megfelel az EJEE 17. cikkének:
    Ennek  az  egyezménynek egyetlen rendelkezését sem lehet  úgy
   értelmezni,   hogy  az  bármely  államnak,   csoportnak   vagy
   személynek   bármilyen  jogot  biztosítana  olyan  tevékenység
   folytatására, vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az e
   chartában  elismert jogok vagy szabadságok megsértésére,  vagy
   az egyezményben meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására
   irányul.”
    
                                III.
                                  
   Az  Alkotmánybíróság először — a többi kérdés megkerülhetetlen
   alapkérdéseként  —  azt  vizsgálta, hogy  az  Alkotmánybíróság
   hatásköre  kiterjed-e  az  Alkotmány,  illetve  az  Alkotmányt
   módosító törvények felülvizsgálatára.

   1. Az alkotmánytörvények felülvizsgálhatósága más országokban
   Az        Alkotmánybíróság        az        alkotmánytörvények
   felülvizsgálhatóságára vonatkozóan elsősorban  azt  vizsgálta,
   hogy   más   országok,   különösen  az  ún.   európai   típusú
   (centralizált)  alkotmánybíráskodási modellt  követő  országok
   alkotmánybíróságainak,  illetve  alkotmánybíráskodást   ellátó
   egyéb   szervezeteinek   (pl.   legfelsőbb   bíróságainak,   a
   továbbiakban   együtt:  alkotmánybíróság)  hatáskörei   között
   megtalálható-e  és  mennyire elterjedt az  Alkotmány,  illetve
   annak    módosításainak   felülvizsgálatára    és    esetleges
   megsemmisítésére vonatkozó jogkör.
   Előzetes  normakontroll hatáskörben elvétve  van  arra  példa,
   hogy    az   alkotmánybíróságok   —   alkotmányuk   kifejezett
   rendelkezése   alapján  —  felülvizsgálhatják   az   alkotmány
   módosítását.  Ilyen példa Románia, Algéria,  Kirgizisztán  (ex
   officio     eljárásban),    vagy    Kambodzsa    (a     király
   kezdeményezésére).
   Az  utólagos normakontroll hatáskörben történő, az  alkotmány,
   illetve    annak   módosítására   irányuló   alkotmánybírósági
   felülvizsgálatra  —  Alkotmányban  biztosított   jogosítványok
   alapján  —  nagyon kevés államban van lehetőség  a  nemzetközi
   gyakorlatot  áttekintve.  A  Török  Köztársaság  alkotmányának
   148.  cikk (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság —  formai
   szempontokra      tekintettel      —      vizsgálhatja      az
   alkotmánymódosításokat. Az Orosz Föderáció Alkotmányának  125.
   cikk  (2)  bekezdés b) pontja lehetővé teszi,  hogy  az  Orosz
   Föderáció   Alkotmánybírósága  döntsön  a  Föderáció   alanyai
   alkotmányának  a  Föderáció alkotmányával való  összhangjáról.
   Hasonló hatásköre van Bosznia-Hercegovina Alkotmánybíróságának
   is [Alkotmány 6. cikk (3) bekezdés a) pont].

   A  magyar  alkotmánybíráskodással  több  hasonlóságot  mutató,
   európai  államok alkotmánybíróságai közül néhány —  kifejezett
   alkotmányi  rendelkezés  hiányában  is  —  lehetőséget  ad  az
   alkotmánymódosítási         eljárások          alkotmányossági
   felülvizsgálatára.  Formai  okokra alapozottan,  meghatározott
   feltételek esetén Ausztria, Ciprus, Franciaország, Németország
   és Spanyolország alkotmányvédő szerve nem zárkózik el teljesen
   az  alkotmányossági  felülvizsgálattól. A  tartalmi  vizsgálat
   lehetőségének  a kérdésével a ciprusi, a német és  az  osztrák
   Alkotmánybíróság  foglalkozott,  s  mindhárom  országban  igen
   megosztott   volt  az  álláspont  a  kérdésben.   Az   osztrák
   Alkotmánybíróság álláspontja szerint különbséget kell tenni az
   alkotmány   technikai  szempontú  módosítása,  a   körülmények
   igényelte  adaptáció megvizsgálhatósága (ahol  inkább  nem  az
   alkotmánybírák    álláspontja),   illetve   a   koncepcionális
   átdolgozás  megvizsgálhatósága  között  (amelyre  inkább  igen
   választ adtak az alkotmánybírák).
   A  Német  Szövetségi Köztársaság Alaptörvényének 79. cikk  (3)
   bekezdése  szerint „a jelen alaptörvény olyan megváltoztatása,
   amely   a   Szövetség   tartományokra  való   felosztását,   a
   tartományok alapvető közreműködését a törvényhozásban vagy  az
   1.  és  20.  cikkben megállapított alapelveket  érintené,  nem
   megengedett.”  Az  Alaptörvény 1. cikke  az  „Alapjogok”  című
   fejezet  első  rendelkezése, a 20. cikk pedig a demokrácia,  a
   népszuverenitás  és  a hatalommegosztás elvét  tartalmazza.  A
   német alkotmánybíróság 1960-ban és 1970-ben vett vizsgálat alá
   alkotmánymódosítást,  de  azt egyik esetben  sem  semmisítette
   meg.   Álláspontja   szerint   az   alkotmánymódosítás   során
   elsősorban az értelmezés a feladata; ennek során az  Alkotmány
   egésze  alapján,  abba belehelyezve, az alkotmányos  értékrend
   biztosításával kell a módosítást értelmezni.
   A  vizsgált európai alkotmánybíróságok gyakorlatában alig volt
   példa     az     alkotmánymódosítás    alkotmányellenességének
   kimondására     (ilyen    kivétel    a    Török    Köztársaság
   Alkotmánybíróságának    az   iszlám    fejkendő    viselésével
   kapcsolatban  hozott  E.2008/16,  K.2008/116  határozata),  ám
   ennek lehetőségét több állam alkotmánybírósága nem zárja ki.
   Az   alkotmánybíráskodásra  vonatkozó  nemzetközi  gyakorlatot
   áttekintve megállapítható tehát: vannak arra példák, hogy akár
   előzetes,  akár utólagos normakontroll hatáskörben alkotmányt,
   alkotmányi  rendelkezést  vizsgálhat  felül  az  adott   állam
   alkotmánybírósága.  Hangsúlyozandó  azonban,  hogy   mindegyik
   esetben  vagy  az  adott  állam alkotmánya  állapítja  meg  az
   Alkotmánybíróság  alkotmány(módosítás)-felülvizsgálati  jogát,
   vagy az alkotmányvédő szerv — konkrét alkotmányi felhatalmazás
   nélkül    —    terjeszti    ki   hatáskörét    az    alkotmány
   felülvizsgálatára.  Ezekben  az  esetekben   az   alkotmányozó
   hatalom maga állapítja meg az alaptörvény megváltoztathatatlan
   rendelkezéseit,  amelyeket az alkotmány  módosítása  során  az
   alkotmányt  módosító hatalom köteles tiszteletben  tartani.  A
   német    Alkotmánybíróság   gyakorlatában    az    alaptörvény
   megváltoztathatatlan   rendelkezései    alapozzák    meg    az
   Alkotmánybíróság     hatáskörét    az    alaptörvény     egyes
   rendelkezéseinek    vizsgálatára   és   szolgálnak    mércéül.
   Államszövetségeknél  a  tagállami alkotmányok  felülvizsgálata
   során a szövetségi alkotmány a mérce.

   2.   A   magyar  Alkotmánybíróságnak  az  alkotmánymódosítások
   felülvizsgálatával kapcsolatban kialakított eddigi gyakorlata
   Az  Alkotmánybíróság áttekintette saját, az Alkotmány, illetve
   annak  módosításai felülvizsgálatára vonatkozó gyakorlatát  és
   megállapította, hogy az első, e tárgykörben hozott  döntése  a
   293/B/1994. AB végzés (elfogadva: 1994. április 11.), amelyben
   hatáskörének hiányát mondta ki. Döntésében az Alkotmánybíróság
   visszautasította az Alkotmány módosításáról  szóló  1993.  évi
   CVII.   törvény  3.  §-a  által  az  Alkotmány  40/B.  §   (4)
   bekezdéseként  beiktatott rendelkezés  alkotmányellenességének
   és  nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos vizsgálatát és
   részleges  megsemmisítését. A végzés indokolása  szerint:  „Az
   Alkotmány 32/A. § (1)-(2) bekezdése és az (… Abtv.) 1.  §  (1)
   bekezdés b) és c) pontja szerint az Alkotmánybíróság hatásköre
   a  törvénybe  vagy  az alacsonyabb szintű jogforrásba  foglalt
   jogszabály,  valamint az állami irányítás egyéb  jogi  eszköze
   alkotmányellenességének    vagy     nemzetközi     szerződésbe
   ütközésének  vizsgálatára terjed ki. Az  Alkotmánybíróság  nem
   semmisítheti meg (…) az Alkotmány egyetlen rendelkezését  sem.
   Ha   valamely   rendelkezést   az   országgyűlési   képviselők
   kétharmadának szavazata az Alkotmány előírásai közé  iktatott,
   az  az  Alkotmány  részévé vált, fogalmilag  sem  lehet  annak
   alkotmányellenességét megállapítani.” (ABH 1994, 862.)
   Ezt  követően 1994. április 25-én került aláírásra  a  23/1994
   (IV.    29)    AB    végzés,   melyben   az   Alkotmánybíróság
   visszautasította  az Alkotmány 70. § (1) bekezdésében  foglalt
   rendelkezés   vizsgálatára   és   megsemmisítésére    irányuló
   indítványt.  Ez  a  döntés lényegében megismételte  a  korábbi
   végzésben  foglaltakat  azzal az  eltéréssel,  hogy  expressis
   verbis  is kimondta, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja
   felül  az  Alkotmány  rendelkezéseit.  A  végzés  idevonatkozó
   indokolása  szerint:  „Az  Alkotmánybíróság  nem  vizsgálhatja
   felül   és   nem   semmisítheti  meg  az  Alkotmány   egyetlen
   rendelkezését  sem. Ha valamely rendelkezés  az  országgyűlési
   képviselők  kétharmadának szavazatával  az  Alkotmány  részévé
   vált,   fogalmilag   sem   lehet  annak  alkotmányellenességét
   megállapítani.” (ABH 1994, 375, 376.)
   A 1338/E/1996. AB végzésben (elfogadva 1999. szeptember 13-án)
   az      Alkotmánybíróság     megállapította,     hogy      „az
   Alkotmánybíróságnak nincsen arra hatásköre, hogy  mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmánysértés  megállapításával   javaslatot
   tegyen  a törvényhozónak a hatályos Alkotmány kiegészítésére”.
   (ABH 1999, 901.)
   Az Alkotmánybíróság 613/B/2004. AB végzésében (elfogadva 2004.
   október  25-én) azt mondta ki, hogy „[a]z Alkotmány vizsgálata
   —  ideértve az Alkotmány módosításának előzetes megtiltását is
   —  nem  tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe”. (ABH  2004,
   2131.)

   A  290/B/2002. AB határozatában (elfogadva 2008. április 7-én)
   az Alkotmánybíróság hatáskörének hiányát arra az esetre mondta
   ki,  ha  az indítványozó az Alkotmány két rendelkezése közötti
   ellentét   vizsgálatát  kéri:  „az  Alkotmány  alkotmányossági
   vizsgálata fogalmilag kizárt, ebből következően az Alkotmányon
   belüli   vélt   vagy   valós   ellentmondás   feloldására   az
   Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.” (ABH 2008, 1863, 1868.)
   A  kérdéskör  átfogóbb elemzését adta az  1998.  február  9-én
   elfogadott  1260/B/1997. AB határozat, (egy  különvélemény  és
   egy  párhuzamos  indokolás kapcsolódott hozzá, mely  utóbbihoz
   hárman  csatlakoztak),  amelyben Alkotmányt  módosító  törvény
   egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát
   —  közöttük  a  hatályba léptető, illetve a  vizsgálat  idején
   hatályba  még nem lépett rendelkezéseinek a megsemmisítését  —
   kérték az Alkotmánybíróságtól.
   „Az  Alkotmánybíróság  hatáskörére  vonatkozó  alkotmányi   és
   törvényi   rendelkezések  alapján  az  Alkotmány  szabályainak
   felülvizsgálatára,    módosítására,    megváltoztatására    az
   Alkotmánybíróság  hatásköre nem terjed ki, így  az  alkotmányi
   szabályokat  módosító  törvényi rendelkezések  felülvizsgálata
   sem    tartozik   az   Alkotmánybíróság   hatáskörébe.    [A]z
   Alkotmánybíróság (…) az Alkotmány részévé vált (…)  alkotmányi
   rendelkezések    alkotmányosságának   felülvizsgálatára    nem
   jogosult.
   Az indítványozó által támadott két rendelkezés (…) azonban,  —
   mely  rendelkezések az Alkmód. hatálybalépésére, illetőleg  az
   1998.   évi   választásokra  vonatkozó  átmeneti   szabályokat
   tartalmazzák  —  nem  váltak az Alkotmány szövegének  részévé,
   ezért    az   Alkotmánybíróság   hatásköre   e   rendelkezések
   tekintetében külön vizsgálatot igényel.
   E  vizsgálat  eredményeként az állapítható  meg,  hogy  a  (…)
   hatályba  léptető rendelkezés felülvizsgálatára —  figyelemmel
   arra, hogy az az Alkotmány 20. § (1) bekezdés, valamint 44.  §
   (2)  bekezdés  új  szövegének hatályára  is  vonatkozik  —  az
   Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.
   (…)  Alkotmánymódosítás esetén az Alkotmányt módosító  törvény
   hatálybalépéséről rendelkező norma ugyan nem lesz az Alkotmány
   szövegének  része, de az olyan, az Alkotmány  normatartalmának
   módosításához  elengedhetetlenül szükséges  rendelkezés,  mely
   nélkül  maga az alkotmánymódosítás nem történhet meg.  (…)  Az
   alkotmánymódosítást azonnal hatályba léptető rendelkezés és az
   alkotmánymódosítás  eredményeként az Alkotmány  normaszövegévé
   váló rendelkezések között fennálló szoros összefüggés miatt az
   Alkotmánybíróság   nem   vizsgálhatja   a   hatályba   léptető
   rendelkezés  alkotmányosságát, mert ez azt is jelentené,  hogy
   az    alkotmányvédelemre   intézményesített   Alkotmánybíróság
   alkotmányos   jogkörét   túllépve,  az  alkotmányozó   hatalom
   jogkörét   venné  át,  a  felülvizsgálat  során  az  Alkotmány
   rendelkezéseit  nem  csupán értelmezné,  hanem  szükségszerűen
   minősítené.  Amennyiben az Alkotmánybíróság — az  indítványnak
   megfelelően  —  megsemmisítené  az  Alkmód.  hatályba  léptető
   rendelkezését,  akkor  azzal egyben  az  alkotmányozó  hatalom
   által,   az  alkotmányi  rendelkezéseknek  megfelelő   eljárás
   keretében  elfogadott,  az Alkotmány  részévé  vált,  módosító
   alkotmányi  rendelkezéseket is hatályon kívül helyezné.  (...)
   Elvileg  nem  kizárt  bizonyos esetekben  az  Alkotmánybíróság
   hatásköre  valamely, az Alkotmányt módosító  törvény  hatályba
   léptető   rendelkezésével   összefüggésben   sem,   azzal    a
   feltétellel,  hogy  a  hatályba léptető rendelkezés  esetleges
   megsemmisítése   nem   eredményezi  az   Alkotmány   bármiféle
   megváltoztatását.” [ABH 1998, 816, 818-820.]
   Az  Alkotmánybíróság tárgybani precedensét megerősítő  további
   döntések:  46/1994.  (X.  21.) AB  határozat,  942/B/1997.  AB
   határozat,  963/E/1998. AB határozat,  14/2003.  (IV.  9.)  AB
   végzés,  247/B/2007. AB végzés, 1180/I/2006. AB elnöki végzés,
   283/I/2007 AB elnöki végzés, 296/B/2010. AB határozat.
   Az Alkotmánybíróság precedens határozatainak áttekintése során
   megállapította,  hogy töretlen az Alkotmánybíróság  gyakorlata
   abban  a vonatkozásban, hogy sem magának az Alkotmánynak,  sem
   az  Alkotmányt  módosító törvényeknek a felülvizsgálatára  nem
   terjesztette  ki  eddig  a  saját  hatáskörét.  Ezt  az  elvet
   következetesen alkalmazta akkor is, ha az indítványozók  egyes
   alkotmánymódosítások     vagy     alkotmányi     rendelkezések
   alkotmányellenességét  állították,  de   akkor   is,   ha   az
   indítványozók  mulasztást állítottak amiatt,  hogy  valamilyen
   rendelkezés nem szerepel az Alkotmányban, és végül  akkor  is,
   ha  az indítványozók szerint az Alkotmány rendelkezései között
   ellentét vagy ellentmondás van.
                                  
                                 IV.

   Az  egyik indítványozó az Alkmód. közjogi érvénytelenségét  is
   állította  a megalkotása módja és elfogadásának menete  miatt.
   Az  Alkotmánybíróság  áttekintette  az  Alkmód.  elfogadásának
   folyamatát  (melyre 2010. október 26-a és 2010. november  19-e
   között   került   sor),  illetve  az  Alkotmány  módosításához
   kapcsolódóan   kialakult  gyakorlatot   (2010   májusától   az
   Alkotmánybíróság határozatának elfogadásáig).

   1.   Az  Alkotmánybíróság  2010.  október  26-án  hirdette  ki
   184/2010.  (X.  28.)  AB határozatát, melyben  megállapította,
   hogy alkotmányellenes a 98 %-os különadóról szóló törvény.  Az
   egyik    kormánypárt    képviselőcsoportjának    vezetője    —
   országgyűlési képviselőként — három törvényjavaslatot nyújtott
   be:
   –  T/1445.  számon  a  Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló
   1949. évi XX. törvény módosításáról;
   – T/1446. számon az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
   törvény módosításáról;
   –  T/1447.  számon  az  egyes  gazdasági  és  pénzügyi  tárgyú
   törvények  megalkotásáról, illetve módosításáról  szóló  2010.
   évi XC. törvény módosításáról.
   Az   eredetileg  benyújtott  alkotmánymódosítás   szerint   az
   Alkotmánybíróság  nem  vizsgálhatta  volna  felül   azokat   a
   törvényeket,  amelyek  az  Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdése
   alapján  országos népszavazással sem változtathatóak  meg.  Az
   Alkotmány új 70/I. § (2) bekezdése az adott adóévtől kezdődően
   tette  volna lehetővé a jövedelem mértékét el nem érő különadó
   kötelezettséget. A törvényjavaslat indokolása arra utalt, hogy
   az  Alkotmánybíróságnak túl széles a hatásköre a normakontroll
   terén.  Az egyik ellenzéki párt képviselőcsoportjának vezetője
   —   mint  országgyűlési  képviselő  —  módosító  indítványokat
   nyújtott   be   a  törvényjavaslathoz,  amelyek   alapján   az
   Alkotmánybíróság  megőrizte volna teljes körű  felülvizsgálati
   jogkörét, nem került volna sor a hatáskörszűkítésre.
   2010.   november  8-án  az  Alkotmányügyi  Bizottság  módosító
   javaslatot  nyújtott  be  a törvényjavaslathoz,  melyben  —  a
   korábbi, népszavazási tárgykörökre vonatkozó tilalom helyett —
   az  Alkotmánybíróság  hatáskörét oly  módon  szűkítette,  hogy
   meghatározott  tárgykörökben  az Alkotmánybíróság  csak  akkor
   vizsgálhatja felül és semmisítheti meg a törvényeket, ha  azok
   taxatíve  meghatározott alapjogokat sértenek  (tartalmilag  ez
   már  a  jelenleg is hatályos szabályozással egyezett  meg);  e
   módosítás  rendelkezett  a különadó 5  évre  visszamenőlegesen
   történő  bevezethetőségéről is. A módosítással az előterjesztő
   képviselő és a kormány is egyetértett.
   2010.  november 16-án zajlott a törvényjavaslat záróvitája.  A
   javaslathoz   10   zárószavazás  előtti  módosító   javaslatot
   nyújtottak  be,  amelyekből  9-ben  az  egyik  ellenzéki  párt
   képviselői  kérték  a  32/A.  §  (2)  bekezdésében   felsorolt
   alapjogok  kiegészítését  más  alapjogokkal.  Az  Országgyűlés
   elvetette ezeket a módosításokat.
   Az   előterjesztő   szintén   zárószavazás   előtti   módosító
   indítványt     nyújtott    be,    amely    pontosította     az
   alkotmánymódosítást.  A  törvény végül  ezzel  a  módosítással
   került  elfogadásra,  2010. november  19-én  2010.  évi  CXIX.
   törvény  számon  került kihirdetésre a Magyar  Közlönyben,  és
   2010.  november  20-án  lépett hatályba  (szövegét  ld.  jelen
   határozat II/2. pontjában).

   2.  A  2010. évi országgyűlési képviselőválasztáson több  mint
   kétharmados többséget szerzett két kormánypárt az Országgyűlés
   megalakulásától,    2010.    május    14-étől    kezdve     az
   Alkotmánybíróság határozatának elfogadásáig (vagyis  13  hónap
   alatt)  összesen  tíz  alkalommal módosította  az  Alkotmányt,
   annak harminchárom rendelkezését érintve.
   A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a kormány nevében) a
   tíz,   Alkotmányt  módosító  törvényjavaslat  közül  mindössze
   kettőt  jegyzett. Az egyik az Alkotmány 46. §  (3)  bekezdését
   módosította,  illetve az Alkotmány új 70/I. § (2) bekezdésével
   való  kiegészítésére  vonatkozott (az  állami  forrásból,  „jó
   erkölcsbe”   ütköző   módon   juttatott   jövedelem    adóévre
   visszamenően történő, külön mértékű adóval terhelhetősége).  A
   másik,   a   miniszter   által  benyújtott  alkotmánymódosítás
   egyrészt  a  legfőbb  ügyésszel kapcsolatos,  másrészt  az  új
   jogalkotási  törvényhez kapcsolódó módosításokat  tartalmazta,
   harmadrészt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló
   új fejezetet iktatott be az Alkotmányba.
   Ugyanakkor egyéni képviselői indítvány alapján olyan  jelentős
   alkotmánymódosításokra   került   sor,   mint    például    az
   Alkotmánybíróság   hatáskörének   szűkítése,   az   öt    évre
   visszamenőlegesen   kivethető  különadó  bevezethetősége,   az
   országgyűlési képviselők számának csökkentése, a Nemzeti Média
   és Hírközlési Hatóság alkotmányi szintre emelése.
   Megállapítható      tehát,     hogy      nagy      jelentőségű
   alkotmánymódosítások   —   az   alkotmányozó   hatalom   eddig
   folytatott   gyakorlatától  eltérően  —  egyéni  országgyűlési
   képviselői  indítványok  alapján,  több  esetben  sürgősséggel
   lefolytatott jogalkotási eljárás során kerültek elfogadásra.

                                 V.

   Az   indítványok  részben  megalapozatlanok,  részben   —   az
   alkotmánybírósági   hatáskör,   illetve    az    indítványozói
   jogosultság hiánya miatt — érdemi elbírálásra alkalmatlanok.

   1.    Az   alkotmánymódosítások   közjogi   érvénytelenségének
   felülvizsgálhatóságával   kapcsolatban,   vagyis    abban    a
   kérdésben, hogy a jogalkotási eljárás során elkövetett  súlyos
   eljárási    törvénysértés    esetén    megsemmisíthető-e    az
   alkotmánymódosítás,  illetve akár már az  Alkotmányba  beépült
   rendelkezés, az Alkotmánybíróság eddig még nem hozott döntést.
   Az     Alkotmány    egyes    rendelkezései,     illetve     az
   alkotmánymódosítások  alkotmányellenességének   megállapítását
   kérő indítványokkal kapcsolatban kialakított alkotmánybírósági
   gyakorlatot   áttekintve   az   állapítható   meg,   hogy   az
   Alkotmánybíróság    nemcsak   az   alkotmányi    rendelkezések
   megsemmisítésétől  zárkózott el,  hanem  azok  alkotmányossági
   vizsgálatára  irányuló  indítványok esetében  is  hatáskörének
   hiányát   állapította  meg.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint  nem  zárható  ki  az  Alkotmánybíróság  hatásköre  az
   alkotmányi    rendelkezéseknek   a   közjogi    érvénytelenség
   szempontjából  való felülvizsgálatára, hiszen a törvény-  vagy
   akár alkotmányellenesen létrejött, a közjogi érvénytelenségben
   szenvedő jogszabályok semmisnek, vagyis olyannak tekintendőek,
   mintha azok létre sem jöttek volna. Az Alkotmánybíróság  ezért
   vizsgálta az Alkmód. létrejöttének körülményeit.
   Az  Országgyűlésnek  a  2010  májusa  és  az  Alkotmánybíróság
   határozatának  elfogadása  közötti  tizenhárom   hónap   során
   követett  alkotmánymódosítási gyakorlata —  amelyen  belül  az
   Alkmód.  is  megszületett  —  két okból  vált  vita  tárgyává.
   Egyrészt   a   szokatlanul   nagy   számú   alkotmánymódosítás
   (tizenhárom hónap alatt tíz alkalommal, ebből hét hónap  alatt
   kilencszer,   számos  tárgykört  érintve,  ezek   közül   van,
   amelyiket  többször  is), másrészt az  a  gyakorlat,  hogy  az
   Alkotmány   módosítására   vonatkozó   törvényjavaslatokat   a
   kilencből  hét  esetben  nem  a kormány,  hanem  országgyűlési
   képviselők    nyújtották    be,    tette    vitathatóvá     az
   alkotmánymódosításokkal         kapcsolatos          eljárások
   elfogadhatóságát,    a    jogállam    követelményének     való
   megfelelőségét.
   Az  egyéni képviselői indítványra történő törvénymódosítás, de
   különösen az Alkotmány módosítása ilyen módon azért vet fel  a
   demokratikus  jogállam  követelményéhez  kapcsolódóan   súlyos
   problémát,  mert  az országgyűlési képviselők esetében  szinte
   teljes  mértékben kizárt az, hogy a törvénymódosító javaslatuk
   benyújtása  előtt megfelelő alapossággal előzetes számításokat
   és  elemzéseket  végezzenek, egyeztessenek és tárgyaljanak  az
   érdekelt  felekkel. Így nagy az esély arra, hogy  hatásait  és
   következményeit   tekintve   kellőképpen   át   nem    gondolt
   törvénymódosításokat vagy akár alkotmánymódosítást fogad el az
   Országgyűlés.    Egyéni   képviselői    indítványra    történő
   törvénymódosítás  esetén a kormányt nem  terheli  az  előzetes
   hatástanulmány készítésének, illetve a szükséges  egyeztetések
   lefolytatásának  a  kötelezettsége.  A  Házszabály  [a  Magyar
   Köztársaság  Országgyűlésének  Házszabályáról  szóló  46/1994.
   (IX.   30)   OGY  határozat]  alapján  a  kormányt   megillető
   jogosultságok,  ha  nem ő volt az előterjesztő  a  következők:
   kérheti,   hogy  legfeljebb  három  módosító  javaslatról   az
   Országgyűlés külön szavazzon [106. § (3), (4), (5)  bekezdés],
   az  előterjesztő  írásban tájékoztatja a kormányt,  hogy  mely
   módosító  javaslatokkal ért egyet [106.  §  (4)  bekezdés].  A
   záróvita  során,  ha  nem  a  kormány  volt  az  előterjesztő,
   nyilatkoznia  kell,  hogy egyetért-e a  törvény  elfogadásával
   [107.  § (4) bekezdés]. A bizottsági viták során szintén részt
   vesz  a kormány képviselője a törvényjavaslat tárgyalásán,  és
   nyilatkozik   arról,  hogy  a  törvényjavaslathoz   benyújtott
   módosító indítványt támogatja-e vagy sem.

   A  fentiekből  következően  az Alkotmánybíróság  megállapítja,
   hogy   bár   az  országgyűlési  képviselők  által   benyújtott
   alkotmánymódosítások  az  Alkotmányban  lefektetett   eljárási
   követelményeknek     megfelelnek,    mivel    törvénymódosítás
   benyújtására   jogosult  kezdeményezte  azokat  és   megfelelő
   többséggel,  az  összes országgyűlési képviselő  kétharmadának
   szavazatával kerültek elfogadásra, a demokratikus jogállamiság
   követelményét nyilvánvalóan nem elégítik ki teljes mértékben.
   Nemcsak   az   Alkmód.,   hanem   a   2010.   májusa   és   az
   alkotmánybírósági határozat elfogadása közötti  időszak  másik
   hét,     országgyűlési    képviselő    által    kezdeményezett
   alkotmánymódosítása  kapcsán  is  ugyanezek   a   legitimitási
   problémák  merülhetnek  fel.  A jogalkotás  (és  különösen  az
   alkotmánymódosítás során) szükséges egyeztetések elmaradtak az
   országgyűlési   képviselők   rendelkezésére   álló    eszközök
   szűkössége  miatt  [pl.  az  Alkotmánybírósággal  sem   került
   egyeztetésre   az,  hogy  a  hatáskörének  szűkítését   érintő
   módosítás  milyen következményekkel járhat és milyen  eljárási
   problémákat  vethet  fel, milyen eljárási  kérdéseket  kell  a
   jogalkotónak  az  Abtv.-ben rendezni]. Az alkotmánymódosítások
   esetlegesen  tartalmi,  a  jogállamot  érintő  sérelmeket   is
   felvethetnek. Az Alkotmány sorozatos, aktuálpolitikai  érdekek
   és  célok  megvalósítása, elérése érdekében történő módosítása
   rendkívül  aggályos  a  demokratikus  jogállam  követelményei,
   különösen      az     alkotmányos     jogrend     stabilitása,
   kiszámíthatósága,  a  széleskörű  társadalmi  legitimitás,  az
   alkotmányos    jogrendszerbe   ellentmondásmentesen    történő
   beépülése     szempontjából.    Az     Alkotmánybíróság     az
   aktuálpolitikai szempontokat azonban nem vizsgálhatja.
   A  hatályos Alkotmány gyakori módosításai közben megindult  és
   lezajlott    egy   alkotmányozási   folyamat    is,    melynek
   eredményeként  megszületett Magyarország  2011.  április  25-i
   Alaptörvénye.   Egy  új  alaptörvény  (alkotmány)   elfogadása
   esetén, annak hatályba lépéséig is fenn kell azonban tartani a
   jogállami alkotmányosságot, a hatályos Alkotmány stabilitását.
   A  sorozatos,  országgyűlési képviselők által  kezdeményezett,
   sürgősséggel,      rövid      idő      alatt      lefolytatott
   alkotmánymódosítások,   amelyek  a  megfelelő   egyeztetéseket
   mellőzték, az érdemi plenáris és bizottsági vitát nélkülözték,
   veszélyeztetik a hatályos Alkotmány stabilitását.
   Az       Alkotmánybíróság      hangsúlyozza,      hogy      az
   alkotmánymódosításokkal kapcsolatosan 2010 májusa és decembere
   között  folytatott gyakorlat az alkotmányos  jogállam  mércéje
   szempontjából több ok miatt is vitatható.
   Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor   megállapítja,   hogy   az
   alkotmánymódosításokkal    kapcsolatos    eljárás    formailag
   megfelelt  az  Alkotmányban, illetve a jogalkotási  törvényben
   lefektetett  eljárási  szabályoknak:  az  Alkotmányt  módosító
   törvényjavaslatokat   arra   jogosult    nyújtotta    be,    a
   törvényjavaslatokat  az  Országgyűlés bizottsági  és  plenáris
   ülésein — a Házszabály előírásainak megfelelően — megvitatták,
   az  Országgyűlés megfelelő, kétharmados többséggel fogadta  el
   az    Alkotmányt    módosító   törvényjavaslatokat,    és    a
   kihirdetésükre  az  eljárási szabályoknak  megfelelően  került
   sor.  Ebből  következően az Alkmód. közjogi érvénytelenségének
   megállapítására   irányuló  indítványt   az   Alkotmánybíróság
   elutasította.

   2.     Az     Alkotmánybíróság    áttekintette,    hogy     az
   alkotmánymódosítások      alkotmányos       felülvizsgálatával
   kapcsolatos   eddig  töretlen  gyakorlatának   megváltoztatása
   szükséges és lehetséges-e.
   2.1.  A  Magyar  Köztársaság jelenleg hatályos Alkotmánya  nem
   rendelkezik arról, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre az egyes
   alkotmányi rendelkezések felülvizsgálatára és megsemmisítésére
   is  kiterjed.  Az  Alkotmánybíróság  azonban  már  az  európai
   alkotmánybíróságok  gyakorlatának  áttekintését  követően   is
   megállapította,  hogy ha az alkotmánybíróságok  előzetes  vagy
   utólagos  normakontroll hatáskör keretében  felülvizsgálhatják
   az  alkotmánymódosításokat, akkor ezt a hatáskört vagy maga az
   állam  alkotmánya biztosítja számukra, vagy abból  közvetlenül
   levezethető   az  alkotmánybíróság  előzetes   vagy   utólagos
   alkotmány-felülvizsgálati jogköre. Az Alkotmánybíróság azt  is
   hangsúlyozza,  hogy  — szemben a Német Szövetségi  Köztársaság
   alaptörvényével  — a magyar Alkotmánynak nincsenek  olyan,  az
   alkotmányozó  hatalom  által kiemelt,  megváltoztathatatlannak
   tartott    rendelkezései,   amelyek   alkotmányos    mérceként
   kötelezően  figyelembe  veendőek  lennének  akár  a   hatályos
   Alkotmány  módosításának, akár egy új Alkotmány  elfogadásának
   esetén.  Ebből  következően tehát nincs a  magyar  Alkotmányon
   belül  olyan  mérce,  amelynek alapján az Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány    egyes   rendelkezéseit   felülvizsgálhatná,    és
   megállapíthatná,   hogy   mivel   azok   az   Alkotmány   más,
   meghatározott    (alap)rendelkezéseivel    ellentétesek,     a
   kifogásolt   alkotmányi  rendelkezéseket  megsemmisíti.   Erre
   felhatalmazást  ugyanis  csak  maga  az  alkotmányozó  hatalom
   adhatna az Alkotmánybíróság számára.
   2.2.  Az  Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy  meghatározhatóak-e
   azok  a mércék, értékek, elvek, garanciák, amelyek alapján  az
   alkotmánymódosítások  és  a jövőbeni  alkotmányoknak  akár  az
   egésze  is  —  kivéve  az  egyszer már megváltoztathatatlannak
   minősített szabályokat, elveket, értékeket, jogintézményeket —
   alkotmányossági     szempontból     felülvizsgálhatóak      az
   Alkotmánybíróság  által,  és  ha  igen,  akkor  létezik   vagy
   létezhet-e  egy  „alkotmány feletti” állandó  és  sérthetetlen
   mérce, amely magát az alkotmányozó, alkotmánymódosító hatalmat
   is  köti,  annak  ellenére, hogy maga az alkotmányozó  hatalom
   ilyen sérthetetlen mércét nem állapított meg.

   Az   indítványokban  kifejtettek  alapján  ilyen,   a   priori
   megállapított   mérceként  szolgálhatna  az   Alkotmánybíróság
   működésének  kezdetén, 1990 őszén Dr. Sólyom  László  által  a
   23/1990.  (X. 31.) AB határozathoz („halálbüntetés” határozat)
   csatolt   párhuzamos  indokolásában  kifejtett,   „láthatatlan
   Alkotmány”  fogalma,  amely Alkotmány  felett  álló  mérce  és
   amelyet  sokan idéznek a jogirodalomban. [„Az Alkotmánybíróság
   döntése  végleges.  Nem  köti  az  Alkotmánybíróságot  sem   a
   többségi   akarat,  sem  a  közvélemény.  Nem  köti   egyetlen
   erkölcsi, vagy tudományos irányzat sem. Az Alkotmánybíróságnak
   tehát  saját  értelmezést  kell kidolgoznia  az  élethez  való
   jogról.   Ebben  az  értelmezésben  az  Alkotmány   egésze   a
   kiindulópont.  Az Alkotmánybíróságnak folytatnia  kell  azt  a
   munkáját, hogy értelmezéseiben megfogalmazza az Alkotmány és a
   benne  foglalt  jogok  elvi alapjait, és ítéleteivel  koherens
   rendszert  alkot,  amely  a  ma  még  gyakran  napi  politikai
   érdekből   módosított  Alkotmány  fölött,  mint   »láthatatlan
   alkotmány«,  az  alkotmányosság biztos mércéjéül  szolgál;  és
   ezért  várhatóan a meghozandó új alkotmánnyal,  vagy  jövőbeli
   alkotmányokkal sem kerül ellentétbe.” (ABH 1990, 88, 97-98.)]
   Utólagos,  a  posteriori mérceként az írott  Alkotmány  és  az
   abból   értelmezéssel   kiolvasztott  tartalmak   és   értékek
   szolgálhatnának; konkrétan a demokratikus jogállam állandó  és
   lényegét  jelentő értékrendje, követelményei és garanciái.  Ez
   az   „alkotmányos  jogállam  lényegét”,  „alapvető   értékeit”
   tartalmazó mérce, amelyet az alkotmányozó hatalom egyszer  már
   elfogadott és beépített az Alkotmányba, és amely értékeknek  a
   további Alkotmányok is meg kell, hogy feleljenek.
   A  posteriori, utólagos mérceként szolgálhatnak  a  nemzetközi
   jog   ius  cogens  normái  valamint  alapelvei,  és   az   ún.
   általánosan  elfogadott jogelvek, továbbá  azok  a  nemzetközi
   szerződések,   amelyeknek   Magyarország   is   részese,   így
   különösen:  az ENSZ Közgyűlése által elfogadott, a Polgári  és
   Politikai   Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya,  a  Gazdasági,
   Szociális  és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,  az
   Európa  Tanács  által  elfogadott,  az  Emberi  Jogok  Európai
   Egyezménye  vagy  az Európai Szociális Charta,  stb.,  amelyek
   kihirdetésük  által  a  magyar jogrendszernek  is  részei,  és
   kötelező  alapmércék  az  embereket megillető  alapvető  jogok
   garantálása tekintetében.
   A  nemzetközi szerződésekbe foglalt alapelvek alapján a magyar
   Alkotmánynak vannak olyan megváltoztathatatlan részei, amelyek
   megváltoztathatatlansága nem az alkotmányozó hatalom akaratán,
   hanem   leginkább  a  ius  cogensen  és  azokon  a  nemzetközi
   szerződéseken  alapulnak, amelyeknek a Magyar  Köztársaság  is
   részese.  A  nemzetközi  szerződésbe foglalt  alapelvek  és  a
   nemzeti alkotmányos rendszerek összhangját ugyanis biztosítani
   kell, akár dualista, vagy akár monista álláspontra helyezkedik
   az állam alkotmányos berendezkedése. A választott megoldás nem
   változtat azon a követelményen, hogy az állam nemzetközi  jogi
   kötelezettségei   és  belső  joga  együtt   érvényesüljön   és
   összhangban legyen, hiszen valójában eleve jogi szimbiózisban,
   „együttlétezésben” vannak a nemzetközi szerződések elfogadása,
   kihirdetése  és  az  emberi jogok további  belső  szabályozása
   szempontjából. Az államnak a belső jogát — amennyiben az adott
   szabályozási   területen   vannak  odavágó,   irányadó,   akár
   szokásjogi,   akár   szerződésbe   foglalt   nemzetközi   jogi
   kötelezettségei   is   —  az  utóbbiakkal   összhangban   kell
   megalkotnia és értelmeznie.

   A  ius cogens normái, alapelvei és alapvető értékei együttesen
   olyan    mércét    alkotnak,   amelynek    minden    következő
   alkotmánymódosítás és Alkotmány meg kell, hogy feleljen.  Ezen
   elvek  és  értékek nagy része időközben beépült az Alkotmányba
   és   az   Alkotmánybíróság  precedensjogába,  vagy  a   jogági
   törvények  részévé  vált (pl. a visszaható  hatály  tilalmának
   büntetőjogi megfogalmazása, a nullum crimen sine lege, illetve
   a  nulla  poena sine lege elv vagy más jogágakban a  jóhiszemű
   joggyakorlás  elve, a fair eljárás elve, stb.). A  ius  cogens
   elvei,  garanciái  értékek  formájában  megjelennek  a  jogági
   törvényekben  és  egyéb jogszabályokban  is.  Egyes  alapjogok
   esetében  az  Alkotmány  ugyanúgy fogalmazza  meg  az  alapjog
   lényegi tartalmát, mint valamely nemzetközi szerződés (például
   a  Polgári  és  Politikai Jogok Egyezségokmánya és  az  Emberi
   Jogok   Európai   Egyezménye).   Ezekben   az   esetekben   az
   Alkotmánybíróság   által   nyújtott   alapjogvédelem   szintje
   semmiképpen   sem   lehet  alacsonyabb,  mint   a   nemzetközi
   (jellemzően   a   strasbourgi  Emberi  Jogok  Bírósága   által
   kibontott)  jogvédelem szintje. A pacta sunt servanda  elvéből
   [Alkotmány  7.  §  (1) bekezdés, Alaptörvény Q.  cikk  (2)-(3)
   bekezdés]  következően tehát az Alkotmánybíróságnak  akkor  is
   követnie   kell   a  strasbourgi  joggyakorlatot,   az   abban
   meghatározott  alapjogvédelmi  szintet,  ha  saját   megelőző,
   „precedens-határozataiból” ez kényszerűen nem következne.
   Az  Alkotmány  feletti esetleges mérceként  a  szakirodalomban
   ismert   az  Alkotmány  „lényeges  magja”;  vagyis   azok   az
   alkotmányos  alapjogok és azok lényeges tartalmai,  amelyek  a
   demokratikus alkotmányfejlődés jelenlegi állása szerint minden
   alkotmányos és demokratikus jogállamban elfogadottak, a  közös
   európai    alkotmányos    tradíció    részét    képezik,     s
   visszatükröződnek az Európai Unió, valamint az  Európa  Tanács
   dokumentumaiban.
   Amennyiben  arra  a következtetésre jutna az Alkotmánybíróság,
   hogy  felülvizsgálhatja az Alkotmányt, a következő  kérdés  az
   lenne,  hogy  ki  fogalmazza, fogalmazhatja meg  az  Alkotmány
   mércéjét,  ki határozhatja meg, hogy az eddig számításba  vett
   mércék   közül   melyek  fogadhatók  el   és   alkalmazhatóak?
   Eldöntendő,  hogy kizárólag maga az alkotmányozó  hatalom  (az
   örökérvényű klauzulák alkalmazásával) vagy az Alkotmánybíróság
   (is)    jogosult   erre?   Utóbbi   esetben   a   legfontosabb
   megválaszolandó  kérdés  egyrészt  az,  hogy  van-e  és  kitől
   származhat   az   Alkotmánybíróság  Alkotmányt   felülvizsgáló
   hatásköre,  másrészt  az,  hogy  mi  alapján  fogalmazhat  meg
   örökérvényű     elveket,     értékeket,     garanciákat     az
   Alkotmánybíróság?
   A   nemzetközi  példák  és  a  magyar  Alkotmánybíróság  eddig
   folytatott  gyakorlata  alapján az állapítható  meg,  hogy  az
   alkotmánybíróságok általában tartózkodnak attól, hogy  önmaguk
   állapítsák    meg   saját   maguk   számára   az    alkotmány-
   felülvizsgálatára     vonatkozó     hatáskört,      és      az
   alkotmánybíróságok maguk határozzák meg azt a mércét,  amelyet
   az  alkotmánymódosítások felülvizsgálata és  az  új  alkotmány
   elfogadása során alkalmaznak.

   Az   eddigiekből  kiderül,  hogy  az  alkotmánybíróságok  csak
   kifejezett   alkotmányi  rendelkezés  esetén,   vagy   egészen
   kivételes    esetekben   látnak   lehetőséget   az   alkotmány
   felülvizsgálatára.  A  magyar  Alkotmány  nem   tartalmaz   az
   alkotmányozó  hatalom által előzetesen lefektetett  mércét  az
   Alkotmány  esetleges alkotmányellenességének vizsgálatára.  Az
   Alkotmánybíróság  — a hatalommegosztás rendszerében  elfoglalt
   helyéből  következően — hatáskörének keretei között ugyanakkor
   maga  is  megfogalmazhat mércét, de csak az  egyes  alkotmányi
   rendelkezések  értelmezésére vonatkozóan. Az  Alkotmánybíróság
   az  Alkotmány  —  absztrakt vagy konkrét —  értelmezése  során
   alkotmányos   követelményeket   állapít   meg,   amelyek    az
   Alkotmánnyal  azonos szintű követelményekké  válnak,  és  erga
   omnes  hatályúak, ezért a törvényalkotó, továbbá  az  ítélkező
   bíróságok kötelesek érvényesíteni azokat az alkotmányos  jogok
   védelme    során.   Ezen   értelmezése   során   azonban    az
   Alkotmánybíróság  nem lép túl az Alkotmány írott  szövegén  és
   értékrendjén.
   2.3.    Az    Alkotmánybíróság   hatáskörének   az   Alkotmány
   felülvizsgálatára   való  kiterjesztése  ellen   szóló   egyik
   legfontosabb  érv az, hogy az Alkotmánybíróság nem  alkothatja
   és  nem  változtathatja  meg  az  Alkotmányt,  amelyet  védeni
   hivatott, és amelyet mérceként kell alkalmaznia a jogszabályok
   alkotmányossági  felülvizsgálata során. Ezt erősíti,  hogy  az
   Alkotmánybíróság   működése  során  mindvégig   következetesen
   elhatárolódott  az  Alkotmány,  illetve  annak   rendelkezései
   vizsgálatától.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  az  alkotmányos
   jogvédelem egyszer már elért szintje és garanciális  rendszere
   nem  csökkenthető, alapelemeinek köre nem szűkíthető,  csak  —
   egészen  kivételes esetben — más alapjog védelme érdekében,  a
   szükségesség-arányosság  mércéjének  figyelembe  vételével  és
   úgy, hogy az érintett alapjogok lényeges tartalma ne sérüljön.
   Az  ennek  nem  megfelelő alkotmányvédelmi  szint  csökkentése
   ellentmond az alkotmányos jogállam követelményének.

   4. A hatalommegosztás rendszerében az Alkotmánybíróság hatalma
   is   korlátozott   hatalom.  Ebből   következően   nem   vonja
   hatáskörébe az Alkotmányt és az Alkotmányt módosító új  normák
   felülvizsgálatát    az    Alkotmányba   foglalt,    kifejezett
   felhatalmazás nélkül.
   Demokratikus    jogállamban   az   Alkotmánybíróságnak    erős
   alkotmányvédő  szervként  kell működnie,  éppen  az  Alkotmány
   (Alaptörvény)  és  az  állampolgárok  alkotmányos  jogainak  a
   védelme érdekében. De az Alkotmánybíróság nem egyszerűen  védi
   és   értelmezi   az  alkotmányozó  hatalom  által   elfogadott
   Alkotmányt,   hanem  az  alkotmányozó  hatalom  akaratának   a
   leghatékonyabb  érvényesítője is  azáltal,  hogy  az  utólagos
   normakontroll  esetén a jogszabályok, illetve  az  ún.  valódi
   alkotmányjogi   panasz   esetén   a   bíróságok    döntéseinek
   alkotmányosságát felülvizsgálja, és alkotmányellenesség esetén
   megsemmisíti azokat.
   Az  Alkotmánybíróság  hatáskörének szűkítése  egy  ponton  túl
   felborítja  a  kölcsönös  fékek és  ellensúlyok  elve  alapján
   működő  hatalommegosztás rendszerét, akár az alkotmányozó,  de
   akár a törvényhozó vagy a kormányzó-végrehajtó hatalom javára.
   Ha  az  alkotmányozó hatalom egy korábban az  Alkotmánybíróság
   által   megsemmisített   törvényszöveget   úgy   kíván   ismét
   elfogadtatni,  hogy azt beemeli az Alkotmányba, kivonva  ezzel
   annak felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság hatásköréből, ez az
   alkotmányozó  és törvényhozó hatalomnak olyan  beavatkozása  a
   hatalmi   ágak   egyensúlyát  biztosító   rendszerébe,   amely
   alkotmányos   alapjogok  súlyos  sérelmével   jár/járhat.   Az
   alkotmányozó  és  a törvényhozó hatalom ilyen „együttműködése”
   esetén az Alkotmánybíróság hatalma vészesen meggyengül, és nem
   tudja  alapjogvédelmi feladatait ellátni, sérül az alkotmányos
   alapjogok  védelme,  a társadalom tagjai — alkotmányos  jogaik
   védelmére  szolgáló eszközök híján — kiszolgáltatott helyzetbe
   kerülnek.
   Az  Alkotmánybíróság az alkotmányos jogok  védelmére  szolgáló
   hatáskörének,  eszközeinek  a szükségesség-arányosság  elvének
   figyelembe vétele nélküli csökkentése esetén sem reagálhat  az
   Alkotmánybíróság   jogállam  ellenes  magatartásra,   döntésre
   jogállam ellenes magatartással, döntéssel. Az Alkotmánybíróság
   az  alkotmányozó hatalom akarata ellenére nem állapíthatja meg
   önmaga   számára  az  Alkotmány  felülvizsgálatára   vonatkozó
   hatáskörét.  [Ld. 11/1992. (III. 5.) AB határozat,  ABH  1992,
   77,   82.:   „Jogállamot  nem  lehet  a   jogállam   ellenében
   megvalósítani”]
   Az  Alkotmánybíróság hatalmának is vannak azonban, és kell is,
   hogy  legyenek  határai és korlátai. Az  Alkotmánybíróság  nem
   válhat   „taláros”   kormányzati  hatalommá,   sem   „taláros”
   törvényhozóvá,  még kevésbé „taláros” alkotmányozó  hatalommá.
   [Ld.    a    31/1990.   (XII.   18.)   AB    határozatnak    a
   hatalommegosztására vonatkozó megállapításait, ABH 1990,  136,
   137.]
   Ha  az  Alkotmánybíróság önmaga terjesztené ki  hatáskörét  az
   Alkotmány/Alaptörvény  vagy az alkotmányt  módosító  törvények
   alkotmányossági       felülvizsgálatára,       az        olyan
   hatalomkoncentrációt  és  hatalmi  túlerőt  jelentene,   amely
   szintén  felborítaná a kialakult hatalmi ellensúlyok, korlátok
   és hatalmi autonómiák demokratikus rendszerét, az elválasztott
   és  önálló  állami  hatalmak egymás hatalmát  ellensúlyozó  és
   fékező rendszerét.

   A   hatalmi   rendszer   valamely  szervezetéhez   koncentrált
   „túlhatalom”, a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének
   átalakítása   akár   az  alkotmányozó   hatalomhoz,   akár   a
   kormányzati  vagy  az  ítélkezési  szervekhez  a  demokratikus
   jogállam súlyos sérüléséhez vezet.
   Amennyiben  magába  az  Alkotmányba épít  be  az  alkotmányozó
   hatalom  olyan szabályokat, amelyek az alkotmányos  jogállamot
   és   az   alkotmányos  demokráciát,  az  alapjogok  védelmének
   szintjét rontják, csökkentik vagy garanciákat építenek le,  az
   Alkotmánybíróság    nem   élhet   az    Alkotmányba    foglalt
   rendelkezések megsemmisítésének a jogával, de jelezheti, sőt —
   különösen szélső esetben — jelezni is köteles ezt a tényt  még
   az alkotmányozó hatalom számára is.

   5.   Az   Alkotmánybíróság   norma-felülvizsgálati   hatásköre
   szűkítésének  következményeként  az  Alkotmány  új   70/I.   §
   (2)    bekezdését,    az   ennek   való   megfelelőséget    az
   Alkotmánybíróság  nem  vizsgálhatja,  mivel   az   esetlegesen
   érintett  törvények  kivétel  nélkül  az  Alkotmány  32/A.   §
   (2)  bekezdésében  foglalt  hatáskör  korlátozás  hatálya  alá
   tartoznak,  és  az  Alkotmány 70/I. §  (2)  bekezdésével  való
   kapcsolatuk ugyanezen rendelkezés alapján nem vizsgálható. Így
   az  Alkotmánybíróságnak semmilyen lehetősége nincs arra,  hogy
   az   Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdése  és  más   alkotmányi
   rendelkezések — így például az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésébe
   foglalt  jogállam,  jogbiztonság vagy  az  Alkotmány  70/I.  §
   (1)     bekezdésébe     foglalt,    arányos    közteherviselés
   követelményébe — ütközését értelmezéssel feloldja.
   Az Alkotmánybíróság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy
   az  Alkotmánybíróság döntései erga omnes hatályúak, mindenkire
   nézve  kötelezőek,  így  az Alkotmánybíróságnak  korábban,  az
   adózás, adójog alkotmányosságával kapcsolatban hozott döntései
   továbbra is kötik a jogalkotót.

   6.  Összegezésként:  az Alkotmánybíróság a korábban  kifejtett
   érvekre tekintettel nem változtatja, nem változtathatja meg az
   alkotmánymódosítások     alkotmányosságának      vizsgálatával
   kapcsolatos  eddigi  gyakorlatát, így az Alkmód.,  illetve  az
   Alkotmány  32/A.  §  (2) és (5) bekezdése,  valamint  70/I.  §
   (2)     bekezdése    alkotmányosságának    vizsgálatára     és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat
   — hatáskörének hiányában, az Ügyrend 29. § b) pontja alapján —
   visszautasítja. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor —  hasonlóan  a
   23/1990. (X. 31.) AB határozatához (ABH 1990, 89, 93.) — jelzi
   az   alkotmányozó  hatalom  felé,  hogy  az  Alkotmány   egyes
   rendelkezései  között olyan ellentmondások feszülnek,  amelyek
   az alkotmányozó hatalom beavatkozását teszik szükségessé.

   7.   Az  Abtv.  21.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  jogszabály
   nemzetközi    szerződésbe    ütközésének    vizsgálatát     az
   Országgyűlés,   annak   állandó   bizottsága   vagy    bármely
   országgyűlési képviselő, a köztársasági elnök, a Kormány  vagy
   annak  tagja,  az  Állami Számvevőszék  elnöke,  a  Legfelsőbb
   Bíróság  elnöke és a legfőbb ügyész kezdeményezheti, a  21.  §
   (7)  bekezdése  szerint  az  Alkotmánybíróság  hivatalból   is
   eljárhat. Az indítványozók egyike sem tartozik ebbe  a  körbe.
   Az   Alkotmánybíróság   a   korábbiakban   kifejtett   érvekre
   tekintettel  nem  kíván  hivatalból,  ex  officio  eljárni  az
   alkotmánymódosítások   nemzetközi   szerződésbe    ütközésének
   vizsgálata  tekintetében,  hiszen  hatáskörének  megléte  vagy
   hiánya  ebben  az  esetben  is  vita  tárgyát  képezheti.   Az
   indítványozók   ugyanis   az   Alkotmányt   módosító   törvény
   nemzetközi  szerződésbe ütközését kérték; ez esetben  tehát  a
   felülvizsgálat tárgya ugyanúgy az Alkotmány maga lenne, csak a
   mérce  változna:  az Alkotmány „alkotmányossága”  helyett,  az
   Alkotmány   nemzetközi  szerződésbe  ütközését  vizsgálná   az
   Alkotmánybíróság.
   Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Alkotmány  32/A.
   §-ának,   valamint   70/I.   §  (2)  bekezdésének   nemzetközi
   szerződésbe   ütközésére   vonatkozó   indítványokat   —    az
   indítványozói jogosultság és saját hatáskörének hiányában — az
   Ügyrend 29. § b) és c) pontja alapján visszautasította.

   8. Több indítványozó kérte az Alkmód.-nak az Európai Alkotmány
   létrehozásáról  szóló szerződés meghatározott  rendelkezéseibe
   való    ütközésének    megállapítását.   Az   Alkotmánybíróság
   gyakorlatában  „[a]z  Európai Közösségek alapító  és  módosító
   szerződései az Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából nem
   nemzetközi  szerződések, (...) e szerződések, mint  elsődleges
   jogforrások (...) közösségi jogként a belső jog részei,  mivel
   a  Magyar  Köztársaság  2004. május 1-jétől  az  Európai  Unió
   tagja.   Az  Alkotmánybíróság  hatáskörének  szempontjából   a
   közösségi  jog nem minősül az Alkotmány 7. § (1)  bekezdésében
   meghatározott nemzetközi jognak” [Először: 72/2006. (XII. 15.)
   AB határozat, ABH 2006, 819, 861.].
   Az  Alkotmánybíróság hatáskörét az Abtv. 1. §-a határozza meg.
   Ennek  alapján  az Alkotmánybíróságnak nincs  hatásköre  annak
   vizsgálatára, hogy valamely jogszabály sérti-e az Európai Unió
   jogát.   Ezért   az   Alkotmánybíróság  az   indítványokat   e
   vonatkozásban   —   hasonlóan   a   29/2011.   (IV.   7.)   AB
   határozatához, ABK 2011. április, 323, 331-332. —  az  Ügyrend
   29.   §   b)   pontja   alapján  —   hatásköre   hiányában   —
   visszautasította.
                                  
                                 VI.

   Az Abtv. 40. §-ának második mondata, illetve 43. §
   (5) bekezdése, valamint az Abtvmód. 3. §-a
   alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
   irányuló indítványok nem megalapozottak.

   1.  Az Alkotmánybíróságtól több indok miatt kérték az Abtvmód.
   3.  §-a,  illetve az Abtv. új 40. § második mondata,  valamint
   43. § (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését.
   1.1.   Az  indítványozók  egy  része  azért  kérte  az   Abtv.
   kifogásolt  rendelkezéseinek megsemmisítését,  mert  magát  az
   Alkotmány  32/A. §-át is alkotmányellenesnek tartotta,  és  az
   Abtv.  40. § második mondata és 43. § (5) bekezdése lényegében
   ugyanezt fogalmazta meg.
   Az  Abtv.  kifogásolt rendelkezései tartalmilag az  alkotmányi
   rendelkezéseket  építik be az Abtv.-be, és az Alkotmánybíróság
   korábban    már    megállapította,   hogy   e    rendelkezések
   felülvizsgálatára nincsen hatásköre. Ezért az Alkotmánybíróság
   az    Abtv.-ben    sem    vizsgálhatja   ezen    rendelkezések
   alkotmányosságát, hiszen ezzel tulajdonképpen  közvetetten  az
   alkotmányi  rendelkezések  alkotmányosságát  vizsgálná.   Erre
   tekintettel    az   Alkotmánybíróság   az   indítványokat    e
   vonatkozásukban elutasította.
   1.2.   Az   egyik   indítványozó  azért  kérte   az   Abtvmód.
   megsemmisítését,   mert   az   Alkotmány    új    32/A.    §-a
   (3)  bekezdésének  és az Abtv. új 40. §-ának a  megszövegezése
   nem pontosan ugyanaz, két elemben eltér egymástól (az Abtvmód.-
   ból hiányzik a „nem tartalmaz egyéb okot” feltétel, továbbá  a
   „kizárólag  akkor semmisíti meg” kitétel csak az  Abtvmód.-ban
   szerepel, az Alkmód.-ban nem), és ezek az „ellentmondások  egy
   jogállamban   a  normavilágosság  és  egyértelműség   végzetes
   hiányát eredményezik.” Az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy
   az Alkotmánybíróság, mint jogalkalmazó szerv az eljárása során
   értelmezéssel ezt a szövegezési eltérést fel tudja oldani,  ez
   a   pontatlanság   nem   eredményezi  a   normavilágosság   és
   egyértelműség sérelmét.
   Erre    tekintettel    az   Alkotmánybíróság    az    Abtvmód.
   alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt e vonatkozásában is elutasította.

   2.  Az  Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett, melyben
   az  Abtvmód. 3. §-ának, a hatályba léptető rendelkezésének azt
   a   fordulatát   kérték   megsemmisíteni,   mely   alapján   a
   hatáskörszűkítést  a folyamatban lévő ügyekben  is  alkalmazni
   kell.    Az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésébe   foglalt
   visszamenőleges  hatály  tilalmán túl hivatkoztak  arra,  hogy
   maga az alkotmánymódosítás sem rendelkezett arról, hogy azt  —
   az   Alkotmánybíróság   hatáskörének   szűkítésére   vonatkozó
   szabályokat — a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni  kell.
   Így  álláspontjuk szerint az csak a hatáskörszűkítés  hatályba
   lépése után indult ügyekben alkalmazandó.
   Az   Alkotmánybíróságnak  először  azt   a   kérdést   kellett
   megvizsgálnia,   hogy   az  Abtvmód.  3.   §-ának   kifogásolt
   rendelkezése következik-e az Alkmód.-ból.
   Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján  eljárása
   során  mindig és kizárólag az indítvány elbírálásakor hatályos
   Alkotmány alapján jár el. A 12/2001. (V. 14.) AB határozatában
   az   alábbiakra   mutatott   rá:  „[a]z   Alkotmánybíróság   a
   jogszabályok  alkotmányossági vizsgálata során az elbíráláskor
   hatályos alkotmányszöveghez van kötve. A hatályos Alkotmánnyal
   vetette  össze  az  Alkotmánybíróság a 27/1991.  (V.  20.)  AB
   határozatában  a  korábbi  államosítási  jogszabályokat   (ABH
   1991,  73.);  a népszavazásra vonatkozó Alkotmány-kiegészítést
   követően az új alkotmányi rendelkezések váltak irányadóvá az e
   tárgykört    szabályozó   korábbi   törvény    alkotmányossági
   vizsgálata során [lásd: 52/1997. (X. 14.) AB határozatban (ABH
   1997, 331.)].” (ABH 2001, 163, 175.)
   Az   Alkotmánybíróságnak,  mint  minden  döntéshozó  szervnek,
   eljárása   során  folyamatosan,  hivatalból  vizsgálnia   kell
   hatáskörének    meglétét   vagy   hiányát.    Amennyiben    az
   alkotmánymódosító  hatalom szándéka az  lett  volna,  hogy  az
   Alkmód. kihirdetésekor már folyamatban lévő eljárások esetén a
   hatásköri szabályok továbbélnek és a hatáskörszűkítés csak  az
   újonnan  benyújtott indítványokra vonatkozik, az  alkotmányozó
   hatalomnak kellett volna erről rendelkeznie. Tekintettel arra,
   hogy   az  Alkmód.  erről  nem  rendelkezett,  ezért  hatályba
   lépésével  megszűnt az Alkotmánybíróság hatásköre az Alkotmány
   32/A. § (2) bekezdésébe foglalt esetekben.
   Az Abtvmód. 3. §-a ennek megfelelően rendelkezik arról, hogy a
   hatáskörszűkítés kiterjed a már folyamatban  lévő  ügyekre  is
   (az  Alkotmánybíróságnak e rendelkezés hiányában  is  eszerint
   kellett  volna  eljárnia és döntenie hatásköre megszűnéséről).
   Az  Abtvmód.  3.  §-a  tehát  az  Alkmód.-ból,  illetve  annak
   hatályba  léptető rendelkezéséből következik; az Abtvmód.  más
   szabályozása  ellentétes  lett  volna  az  Alkotmány  hatályos
   32/A. § (2) bekezdésével.
   Tekintettel  arra,  hogy az Abtvmód.  3.  §-a  az  Alkmód.-ból
   következően   szabályozott  úgy,  hogy   az   Alkotmánybíróság
   hatáskörszűkítésére vonatkozó szabályokat a  folyamatban  lévő
   ügyekben  is alkalmazni kell, az Alkotmánybíróság az  Abtvmód.
   3.    §-a   alkotmányellenességének   a   megállapítására   és
   megsemmisítésére vonatkozó indítványokat is elutasította.

   A határozat Magyar Közlönyben történő közzétételére annak elvi
   jelentőségére,  valamint a közérdeklődésre tekintettel  került
   sor.
                         Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                            alkotmánybíró
         Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részével;  kizárólag   a
    Határozat  indokolásához  fűzök  részben  megerősítő,  részben
    kiegészítő megjegyzéseket.

    1.  Az  Alkotmánybíróság hatásköri önértelmezésében — ahogy  a
    Határozat   helyesen  megállapítja  —  töretlen   gyakorlatnak
    tekinthető        az        Alkotmány        alkotmánybírósági
    felülvizsgálhatóságának  tilalma. A  határozatban  hivatkozott
    1260/B/1977. számú AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolás
    fogalmazta  meg  ennek az elvi alapját —  a  hatásköri  határt
    indokolandó   —  azáltal,  hogy  elválasztotta   egymástól   a
    törvényhozó és az alkotmányozó országgyűlés közjogi státuszát.
    (ABH 1998, 825.) Továbbiakban a törvényhozó és az alkotmányozó
    hatalom nevesítése — az Alkotmánybíróság hatásköri terjedelmét
    értelmezendő   —   az  alkotmánybírósági  határozatok   bevett
    fordulata   lett.  [lásd  pl.  a  25/1999.   (VII.   27.)   AB
    határozatot, ABH 1999, 261.]
    Ebből  az alkotmánybírósági hatásköri önértelmezésből  azonban
    nem   következett,  hogy  az  „Alkotmány  alkotmányossága”   —
    szélesebb értelemben — az alkotmánybírósági vizsgálódás  eleve
    érinthetetlen területe lett volna.
    Kiindulási  alapnak tekintem az alkotmánybírósági gyakorlatban
    használt  jellemző  formulát,  az Alkotmánybíróság  „általános
    alkotmányvédelmi   szerepkörének”   hangsúlyozását.   Ezt    a
    fordulatot   az   Alkotmánybíróság   elsősorban   hatáskörében
    eljárva,   az  indítványon  túli  alkotmányjogi  összefüggések
    figyelembevételére  alkalmazta  (pl.  az  Országos  Választási
    Bizottság határozata elleni kifogások elbírálása során), de az
    ún.  „szignalizációs alkotmányvédelem” is része  az  általános
    alkotmányvédelmi szerepkörnek.
    Szignalizációs     alkotmányvédelem     alatt     értve     az
    alkotmánybírósági eljárás keretében tapasztalt,  kisebb  súlyú
    alkotmányossági   problémák  jelzését,  az   „Alkotmánybíróság
    megjegyzi”   formula  keretében  [66/1997.   (XII.   29.)   AB
    határozat,  ABH  1997,  397,  408.;  4/1999.  (III.  31.)   AB
    határozat,  ABH 1999, 52, 63.; 35/2007. (VI. 6.) AB határozat,
    ABH 2007, 421, 424-425.; 43/2010. (VII. 14.) AB határozat, ABH
    2010, 308, 310.] valamint a határozat indokolásában (tehát nem
    a     rendelkező    részben)    megfogalmazott     alkotmányos
    követelményeket [74/1995. (XII. 15.) AB határozat,  ABH  1995,
    369, 373-374.; 27/1998. (VI. 16.) AB határozat, ABH 1998, 197,
    205.;  1/1999.  (II.  24.) AB határozat, ABH  1999,  25,  39.;
    46/2003. (X. 16.) AB határozat, ABH 2003, 488, 498.];  továbbá
    ide    sorolom   —   a   Határozathoz   kapcsolódóan   —    az
    Alkotmánybíróság hatáskörén túlmutató, az Alkotmánnyal,  annak
    tartalmával  kapcsolatos alkotmánybírósági  álláspontoknak,  a
    határozatok indokolásában való megfogalmazását.
    A szignalizációs alkotmányvédelem az Alkotmánybíróság normatív
    hatáskörén  túli  figyelemfelhívás  az  alkotmányozó   hatalom
    számára,   az  Alkotmányban  szereplő  ténylegesen   fennálló,
    illetőleg   ilyen  veszélyt  magába  foglaló  „alkotmányossági
    deficit”  jelzésére.  Ez tartalmilag — az  eddigi  gyakorlatra
    alapítva  —  az alkotmányossági szint védelmét,  illetőleg  az
    alkotmányi normák koherencia-hiányának jelzését jelentette: az
    Alkotmánybíróság az Alkotmány szintjére tartozónak minősítette
    valamennyi  hatáskörének Alkotmányba emelését [66/1997.  (XII.
    29.)  AB  határozat, ABH 1997, 397, 403.]; illetőleg a Kormány
    és  a  miniszterelnöki státuszt meghatározó normákat [55/2004.
    (XII. 13.) AB határozat, ABH 2004, 788, 793.].
    Az  Alkotmányon  belüli koherencia-hiány első  megfogalmazását
    tartalmazó alkotmánybírósági határozatra [31/1990. (X. 31.) AB
    határozat]  a  Határozat is hivatkozik  és  erre  alapozva  él
    szignalizációs  alkotmányvédelemmel,  helyesen   megállapítva:
    hogy  „(…)  az  Alkotmány  egyes  rendelkezései  között  olyan
    ellentmondások   feszülnek,   amelyek   alkotmányozó   hatalom
    beavatkozását teszik szükségessé.” [Határozat annyiban tér  el
    a     hivatkozott    korábbi    határozatban    megfogalmazott
    szignalizációtól, hogy nem konkretizálta normákra  lebontva  a
    jelzett ellentmondást (…)]

    2.  A  közjogi  érvényesség tárgyában  lefolytatott  vizsgálat
    alapján  a  Határozat  pusztán az  indítványok  elutasításáról
    döntött,  mellőzve a szignalizációs alkotmányvédelem keretében
    megfogalmazható  kritikai  álláspontot.  A  rendelkező   részt
    alátámasztó   érdemi   állásponttal,   miszerint:   „(…)    az
    alkotmánymódosításokkal    kapcsolatos    eljárás    formailag
    megfelelt  az  Alkotmányban, illetve a jogalkotási  törvényben
    lefektetett  eljárási  szabályoknak  (…).”  –  egyetértek.   A
    hatályos   alkotmányi  szabályok  valóban   nem   tartalmaznak
    speciális  eljárást  az  alkotmánymódosítás  kezdeményezésére,
    következésképpen  a képviselői törvény kezdeményezési  jog  az
    alkotmánymódosító törvény kezdeményezésének jogát  is  magában
    foglalja. Ugyanakkor osztom a Határozat kritikai megjegyzését,
    nevezetesen: „(…) az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  bár
    az      országgyűlési     képviselők     által      benyújtott
    alkotmánymódosítások  az  Alkotmányban  lefektetett   eljárási
    követelményeknek  megfelelnek (…) a demokratikus  jogállamiság
    követelményét nyilvánvalóan nem elégíti ki teljes mértékben.”
    Álláspontom  szerint  —  a fent idézett  megállapításokból  is
    következően  —  a közjogi érvénytelenség vizsgálata  a  puszta
    elutasításnál  többet  igényelt  volna,  mégpedig  alkotmányos
    követelmény megfogalmazását.
    Az   alkotmányos  követelmény  1993  óta  az  Alkotmánybíróság
    normakontroll hatásköréből kiértelmezett, bevett jogi  eszköze
    [38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256.]. A Határozat
    arra az álláspontra helyezkedett, hogy „(…) nem zárható ki  az
    Alkotmánybíróság  hatásköre az alkotmányi  rendelkezéseknek  a
    közjogi  érvénytelenség szempontjából való  felülvizsgálatára,
    hiszen  a törvény – vagy akár alkotmányellenesen létrejött,  a
    közjogi   érvénytelenségben  szenvedő  jogszabályok  semmisek,
    vagyis olyannak tekintendők, mintha létre sem jöttek volna.”
    Véleményem  szerint  e fontos hatásköri önértelmezést  nagyobb
    hangsúllyal   kellett   volna   megfogalmazni.    A    közjogi
    érvénytelenség   vizsgálata   az   Alkotmánybíróság   utólagos
    normakontroll  hatáskörébe tartozik  [29/1997.  (IV.  29.)  AB
    határozat,  ABH  1997,  122,  128.]:  az  alkotmányozó  és   a
    törvényhozó   országgyűlési  státusz  elválasztása   itt   nem
    releváns.   A  közjogi  érvényesség,  a  jogalkotási   eljárás
    szabályainak  megtartása  valamennyi  jogszabályra   irányadó,
    tehát  az  Alkotmánynak  e tekintetben —  az  Alkotmánybíróság
    hatásköre  szempontjából — nincs speciális jogforrási  rangja.
    Következésképpen az Alkotmánybíróság hatáskörében  járt  volna
    el,  ha  alkotmányos követelményt fogalmaz meg  a  képviselői,
    illetőleg        kormány        általi       alkotmánymódosító
    törvénykezdeményezésekről, a kezdeményezőknek a  kezdeményezés
    szempontjából releváns közjogi szerepéről stb.
    Az  Alkotmánybíróság természetesen mérlegelhet úgyis, hogy nem
    a rendelkező részben, hanem
    —  maradva a szignalizációs alkotmányvédelem eszközénél  —  az
    indokolásban fogalmaz meg alkotmányos követelményt.
    Párhuzamos  indokolásról  lévén szó,  úgy  tekintem,  hogy  az
    Alkotmánybíróság a közjogi érvénytelenség vizsgálata kapcsán —
    a  Határozat  rendelkező  részében —  nem  kívánt  alkotmányos
    követelményt    megfogalmazni.    Álláspontom    szerint     a
    szignalizációs  alkotmányvédelem  keretében,  az  indokolásban
    megfogalmazott  alkotmányos követelmény mindenképpen  indokolt
    lett volna.

    A kormány Alkotmányban rögzített feladata — többek között — az
    alkotmányos  rend  védelme [Alkotmány 35. §  (1)  bekezdés  a)
    pont].  Emellett az Alkotmány a kormány feladataként határozza
    meg      az      Alkotmány      végrehajtásához      szükséges
    törvényjavaslatoknak   az   Országgyűlés   elé   terjesztését.
    [Alkotmány  78.  §  (2)  bekezdés]. Ebből  következően,  ha  a
    kormánynak  kiemelt  feladata  az  ilyen  tartalmú   törvények
    előterjesztése,  nem  mellőzhető — alkotmányos  feladatként  —
    meghatározó  szerepvállalása  az  alkotmánymódosító  törvények
    előterjesztése tekintetében sem.
    A  fentiekből következően az Alkotmány 35. § (1)  bekezdés  a)
    pontjából  és  a  78.  § (2) bekezdéséből adódóan  alkotmányos
    követelmény,   hogy  az  Alkotmány  egészét,  az   alkotmányos
    alapelveket,   az  alkotmányos  intézmények  hatásköreit,   az
    alapjogokat   lényegesen   érintő   alkotmánymódosítások    ne
    képviselői    kezdeményezés,   hanem    kormányelőterjesztések
    formájában történjék.
    Egy   ilyen   tartalmú   alkotmányos  követelmény   lényegében
    összhangban    lett   volna   az   Alkotmánybíróság    korábbi
    határozatában   kifejtettekkel,  nevezetesen:   a   képviselői
    törvénykezdeményezési dominancia alkotmányossági  problémaként
    történő   értékelésével:  „Az  Alkotmánybíróság   szükségesnek
    tartja   azonban  megjegyezni:  abból,  hogy  az   egyeztetési
    kötelezettség  elmulasztása  nem  eredményezi  az   elfogadott
    törvény közjogi érvénytelenségét, nem következik, hogy nem vet
    fel   alkotmányossági  problémát  az  a  törvénykezdeményezési
    gyakorlat,  amelynek  során a jogalanyok széles  körét  érintő
    átfogó   törvények  megalkotása  esetében  elmarad  a  kormány
    számára  törvény által kötelezően előírt egyeztetés.” [8/2011.
    (II. 18.) AB határozat, ABK 2011. február, 68, 77.]

    Budapest, 2011. július 12.

                           Dr. Holló András
                             alkotmánybíró

         Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                   

    Egyetértek   a   határozat  rendelkező   részével   és   annak
    indoklásával, amelyet azonban a magam részéről az  alábbiakkal
    egészítem ki.
    A  nemzetközi jogi kötelezettségek fontosságára és a jogalkotó
    számára  irányadó  voltára, és arra, hogy az  Alkotmánybíróság
    által    biztosított   alapjogvédelem   szintje   nem    lehet
    alacsonyabb,  mint  az  Emberi Jogok  Európai  Bírósága  által
    nyújtott jogvédelem, a határozat a megfelelő helyen rámutat.
    Ugyanakkor  abban  az elvi kérdésben, hogy az Alkotmánybíróság
    felülvizsgálhat-e  alkotmánymódosítást,  nézetem  szerint   el
    lehet jutni annak a kimondásához, hogy abban az esetben, ha az
    alkotmánymódosítás egy vállalt, kiemelkedően  fontos,  jogilag
    vagy  politikai összefüggései miatt felmondhatatlan nemzetközi
    jogi  kötelezettséggel nyilvánvalóan szembekerülne, azt durván
    sértené  és  az  ütközést alkotmányértelmezéssel  sem  lehetne
    feloldani,  akkor az Alkotmánybíróság már elléphet a  korábbi,
    számos  határozatban megerősített és a jelen  határozatban  is
    követett   álláspontjától,   hogy   alkotmánymódosítást    nem
    vizsgálhat  felül.  Így  az  Alkotmánybíróság  a  pacta   sunt
    servanda szabályt [Alkotmány 7. § (1) bekezdés, Alaptörvény Q)
    cikk   (2)   és  (3)  bekezdések]  a  vizsgálat  alá   vethető
    alkotmányos   cikkely  elé  helyezheti,  abból  a   vélelemből
    kiindulva,  hogy  az  alkotmányozó  hatalomnak  nem  állhatott
    szándékában     a     vállalt    nemzetközi    kötelezettségek
    teljesítésének ellehetetlenítése.
    Megjegyzem:  ezt  a lehetőséget az Állandó Nemzetközi  Bíróság
    joggyakorlatára  vezethetjük  vissza,  ha  nem  így   tennénk,
    ellentmondanánk   annak  a  tételnek  is,  amit   az   Állandó
    Nemzetközi Bíróság hirdetett meg, amikor nem fogadta el,  hogy
    Németország  belső  jogi  aktusa  (semlegességi  nyilatkozata)
    alapján  a  versailles-i békéből fakadó  kötelezettségei  alól
    mentesülhessen (CPJI: A Wimbledon-gőzös ügye, 1923.  augusztus
    17. Série A n° 1., 29–30. o.). Az Állandó Nemzetközi Bíróság a
    danzigi  lengyel állampolgárok ügyében még magasabbra  téve  a
    mércét azt is leszögezte, hogy „egy állam sem hivatkozhat  egy
    másik  állammal  szemben  saját  alkotmányára  avégett,   hogy
    mentesüljön  a  nemzetközi jogból vagy hatályos szerződésekből
    fakadó   kötelezettségei  alól”  (CPJI:  A   danzigi   lengyel
    állampolgárokkal   való  bánásmód  ügyében   adott   tanácsadó
    vélemény, 1932. február 4., Série A/B n° 44., 24. o.).
    Ezek  a  tételek  kimondásuk  óta  meghatározó  jellegűek,   a
    nemzetközi  jog  és  a  nemzeti  alkotmányok  konfliktusmentes
    együttélésének    alapját    jelentik,    ekként    ezt    egy
    alkotmánymódosítás megítélésénél is szem előtt kell tartani.

    Budapest, 2011. július 12.

                           Dr. Kovács Péter
                             alkotmánybíró

    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:

                           Dr. Bihari Mihály
                         előadó alkotmánybíró
                                   
         Dr. Stumpf István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek  a  határozat  rendelkező részével,  ugyanakkor  az
    indokolásnak   a   közjogi   érvénytelenségre,   valamint   az
    alkotmányellenes        alkotmánymódosításra         vonatkozó
    megállapításaival összefüggésben eltérő az álláspontom.

    1.  A  jogalkotás alkotmányból eredő követelményei  korlátokat
    állítanak  a  jogalkotó  elé,  amelyek  megsértése  az   adott
    jogszabály    érvénytelenségéhez   is    vezethet.    Ha    az
    Alkotmánybíróság      az      alkotmánymódosítás       közjogi
    érvénytelenségének fennállását vizsgálja, akkor  egyrészt  meg
    kell   határoznia   a  közjogi  érvénytelenség   kritériumait,
    másrészt vizsgálnia kell, hogy az alkotmánymódosítás megfelel-
    e ezeknek a kritériumoknak.
    A   közjogi  érvénytelenséggel  kapcsolatos  álláspontját   az
    Alkotmánybíróság  a  63/2003. (XII.  15.)  AB  határozatban  a
    következők  szerint összegezte: „Az Alkotmánybíróság  töretlen
    gyakorlata,   hogy   magának  a  jogalkotási   eljárásnak   az
    alkotmányosságát  is  vizsgálja  és  dönt   a   formai   hibás
    törvényhozási  eljárás alkotmányosságáról. Az Alkotmánybíróság
    már  a  11/1992.  (III.  5.)  AB határozatában  kifejtette:  A
    jogállamiság  és a jogbiztonság elvéből fakadnak  az  eljárási
    garanciák.  (...)  Csak  a  formalizált  eljárás  szabályainak
    követésével keletkezhet érvényes jogszabály (...). (ABH  1992,
    77,  85.)  Az  Alkotmánybíróság több határozatában részletesen
    foglalkozott a közjogi érvényesség eseteivel. A 29/1997.  (IV.
    29.)   AB  határozatában  kifejtette,  hogy  a  formai   hibás
    törvényhozási  eljárás  —  megfelelő  indítvány  alapján  —  a
    jövőben  alapot  ad  a  törvény  kihirdetése  napjára  történő
    visszamenőleges hatályú megsemmisítésére. (ABH 1997,  122.)  A
    határozat  indokolása  szerint  [a]  megsemmisítés  alapja   a
    közjogi     érvénytelenség,    amely    a     norma     formai
    alkotmányellenességének egyik változata. (ABH 1997, 122, 128.)
    Az  52/1997.  (X.  14.)  AB határozat rendelkező  részében  az
    Alkotmánybíróság  megismételte  azt  a  korábbi  határozatában
    foglalt   tételt,  melynek  megfelelően  a  jogalkotás   során
    elkövetett  eljárási alkotmánysértés önmagában  megalapozza  a
    törvény   megsemmisíthetőségét.  (ABH  1997,  331,  332.)   Az
    indokolás pedig újfent megállapította, hogy a súlyos  eljárási
    szabálytalanság   közjogi  érvénytelenséget   idéz   elő.   Az
    Alkotmánybíróság  a 39/1999. (XII. 21.) AB határozatában  —  a
    hivatkozott   határozatokra  utalva  —  leszögezte,   hogy   a
    törvényalkotási folyamat egyes eljárási szabályainak betartása
    a  törvény  érvényességének az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
    levezethető  jogállami követelménye. (ABH  1999,  325,  349.)”
    [ABH 2003, 676, 683-684.].

    Joggyakorlata  során  a képviseleti hatalomgyakorlás  lényeges
    feltételével  ellentétesnek tekintette az Alkotmánybíróság  az
    Országgyűlés ülésének nem szabályszerű összehívását, illetve a
    napirendi  javaslat nem megfelelő időben történő továbbítását,
    hiszen  ennek következtében az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében
    foglaltak   sérelme  állapítható  meg,  mivel  a  törvényhozás
    eljárása  kiszámíthatatlanná vált. Ugyancsak az  érvényességet
    érintő feltétel, hogy a jogszabályra az Alkotmány által előírt
    többség  egyező szavazatot adjon le, illetve,  hogy  a  Magyar
    Közlönyben   az   ily   módon   elfogadott   szöveg   kerüljön
    kihirdetésre.    [A    közjogi   érvénytelenségre    vonatkozó
    alkotmánybírósági gyakorlat: 27/1997. (IV. 29.) AB  határozat,
    ABH  1997, 122, 128.; 30/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 202,
    207.; 7/2004. (III. 24.) AB határozat, ABH 2004, 98, 105.]
    Az  indítványok  nagyrészt  az  alkotmánymódosításra  irányuló
    eljárások  azon  körülményeit  vitatták,  amelyek  az   egyéni
    képviselői  indítványként  történő  benyújtásra,   illetve   a
    módosítások gyakoriságára vonatkoztak.
    A  jelen ügyben hozott többségi határozat indokolásának V.  1.
    pontja   az  alkotmánymódosítások  közjogi  érvénytelenségének
    vizsgálata  keretében  megállapítja,  hogy  az  „országgyűlési
    képviselők   által  benyújtott  alkotmánymódosítások   (…)   a
    demokratikus  jogállamiság  követelményét  nyilvánvalóan   nem
    elégítik  ki teljes mértékben”, illetve, hogy „[a]z  Alkotmány
    sorozatos  (…)  módosítása rendkívül aggályos  a  demokratikus
    jogállamiság követelményei (…) szempontjából”. A „demokratikus
    jogállamiság   követelménye”   az   Alkotmánybíróság   korábbi
    gyakorlatában önmagában, ilyen absztrakciós szinten — az adott
    esetre  vonatkozó konkrétabb kifejtés nélkül  —  nem  szolgált
    közjogi  érvénytelenség megállapításának alapjául,  azonban  a
    jelen  esetben ezzel a követelménnyel való összhang vizsgálata
    és  minősítése nem is látszik célszerűnek, ha a követelménynek
    meg   nem   felelés  megállapítását  nem  követi   a   közjogi
    érvénytelenség kimondása.

    A  többségi határozat indokolásának IV. fejezete foglalkozik a
    támadott    alkotmánymódosítások    elfogadásának    tényleges
    körülményeivel. Ezen felül az Alkotmány módosítására  irányuló
    eljárással  összefüggésben  a  következőket  tartom  fontosnak
    megjegyezni.  Az  Alkotmány 19. § (3) bekezdésének  a)  pontja
    szerint   az  Országgyűlés  megalkotja  a  Magyar  Köztársaság
    Alkotmányát.    Az    Alkotmány    megalkotására     vonatkozó
    felhatalmazásból  logikai  következtetéssel   jutunk   el   az
    Alkotmány módosítására vonatkozó felhatalmazásig, olyan módon,
    hogy   az  Alkotmány  megalkotása,  mint  szélesebb  hatáskör,
    szükségképpen magában foglalja annak módosítását, mint szűkebb
    hatáskört  is.  Az  Alkotmány 24. § (3) bekezdése  szerint  az
    Alkotmány   megváltoztatásához  az  országgyűlési   képviselők
    kétharmadának  szavazata szükséges. Az Alkotmány módosításának
    formai  feltétele  tehát  az  összes  országgyűlési  képviselő
    kétharmadának   igenlő   szavazata,   illetve   az   Alkotmány
    módosítására   vonatkozó  kifejezett   megnevezés,   amely   a
    törvényben    és    annak    megjelölésében    szerepel.    Az
    alkotmánymódosítás  e specifikus eljárási szabályain,  illetve
    az  előbbiekben  részletezett általános jogalkotási  eljárásra
    vonatkozó  érvényességi  feltételeken  túli,  —  a  jelen  ügy
    alapját  képező  indítványokban felvetett — egyéb  körülmények
    álláspontom    szerint    nem    szolgálhatnak    alapul    az
    alkotmánymódosítás közjogi érvénytelensége megállapításánál.
    A  törvényjavaslatok  egyéni képviselői indítványként  történő
    benyújtása   a   képviselői  mandátum  része.   A   parlamenti
    képviselők   Alkotmányban   biztosított   jogosítványaikat   a
    parlament, mint népképviseleti szerv tagjaként gyakorolják; az
    Alkotmány  20. § (2) bekezdése szerint tevékenységüket  a  köz
    érdekében  végzik. Az ilyen alapon őket megillető közreműködői
    és  részvételi jogokhoz tartozik a törvénykezdeményezési  jog,
    az  interpellációs  és  kérdezési jog, a  frakcióhoz  tartozás
    joga,  vagy a rendkívüli ülés összehívásához való jog. Ezeknek
    a jogosítványoknak a gyakorlása keretében az egyéni képviselői
    indítványok útján történő jogalkotás esetenkénti indokoltsága,
    az ilyen döntések megalapozottsága nem alkotmányossági kérdés.
    Emellett  fontos hangsúlyozni, hogy a képviselői jogosultságok
    gyakorlása — így az önálló képviselői indítványként benyújtott
    alkotmánymódosítás  lehetősége —  annak  gyakorlati  anomáliái
    ellenére  sem  nyilvánítható  a demokratikus  jogállam  elvébe
    ütközőnek.   Az   Alkotmánybíróság  a  közjogi  érvénytelenség
    vizsgálata  során  döntő  szempontként  nem  tudja  figyelembe
    venni,    hogy   egy   alkotmánymódosító   javaslat    esetleg
    „kellőképpen   át  nem  gondolt”  vagy,  hogy  a   „széleskörű
    társadalmi    legitimitás”    szempontjából    a    „megfelelő
    egyeztetéseket  mellőzték, az érdemi  plenáris  és  bizottsági
    vitát  nélkülözték”. Ezért a többségi határozat  indokolásának
    ezekre   a  szigorú  megállapításaira  —  amellett,   hogy   a
    hivatkozott  esetek  vonatkozásában a  minősítést  alátámasztó
    tények  részletes ismertetésére nem is kerül sor — a határozat
    nem tudott érdemi következményt építeni.
    Mindezek   alapján  az  a  tény,  hogy  egy  alkotmánymódosító
    javaslatot képviselői önálló indítványként nyújtanak  be,  nem
    érinti    az    ily    módon   elfogadott   alkotmánymódosítás
    érvényességét,   a   támadott   alkotmánymódosítások   közjogi
    érvénytelenségére    vonatkozó    indítványokat    tehát    az
    érvényességi  kellékek vizsgálatát és meglétük  megállapítását
    követően  önmagában  erre tekintettel  —  a  megalkotás  egyéb
    körülményeinek   minősítése  nélkül  —   el   lehetett   volna
    utasítani.

    2.  A  többségi  határozat indokolásának  V.  2.4.  pontja  az
    Alkotmány        módosítására        irányuló        törvények
    felülvizsgálhatóságának   problémáját    a    hatalommegosztás
    rendszerében  vizsgálja. Többek között ebből  az  alapállásból
    jut   a   határozat  arra  a  következtetésre,  hogy   —   egy
    demokratikus jogállamban nem lévén korlátozhatatlan hatalom —,
    nemcsak  az  Országgyűlés hatalmát nem szabad korlátok  nélkül
    hagyni,   hanem   az  Alkotmánybíróság  sem  terjesztheti   ki
    hatáskörét    az    alkotmányozó    akarata    ellenére     az
    alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatára.
    2.1.  Álláspontom  szerint árnyalni kell a többségi  határozat
    indokolásának  azon megállapítását, amely  szerint  a  hatalmi
    rendszernek    az    alkotmányozó    hatalomhoz    koncentrált
    „túlhatalma”  a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének
    felborításához,  a  demokratikus  jogállam  súlyos  sérelméhez
    vezetne.  Az  alkotmányozó hatalom ugyanis —  az  Alkotmányban
    meghatározott  szervekhez  képest  —  más  jellegű  hatalommal
    rendelkezik,  amely  képessé teszi arra,  hogy  a  jogrendszer
    alapjait   lerakja   és  az  alkotmányos   szervek   hatalmát,
    hatáskörét  megállapítsa.  A  hatalommegosztás  logikája   nem
    alkalmazható  megfelelően  ebben  a  tekintetben,   mert   azt
    sugallja,   mintha   az   alkotmányozó   hatalom,   vagy    az
    alkotmánymódosító   hatalom  a  magyar  jogrendszerben   külön
    hatalmi  ágként  lenne jelen, amelynek az Alkotmánybíróság  az
    ellensúlya.
    Ehhez  képest  az  alkotmánymódosító hatalom olyan  értelemben
    valóban  megkülönböztethető, hogy az az  alkotmányozó  hatalom
    által alkotott alkotmány felhatalmazása és jogi keretei között
    marad. Az alkotmánymódosítás tehát nem kíván létrehozni egy új
    alkotmányt, hanem a régi folytatásaként jelenik meg.
    Véleményem  szerint az alkotmánymódosítások  alkotmánybírósági
    felülvizsgálhatóságának   lényegi   kérdése   az,   hogy    az
    alkotmányozó   hatalom  milyen  mértékben   szab   határt   az
    alkotmánymódosító hatalom akaratának, illetve, hogy egyáltalán
    határt  szab-e.  Mindezt pedig megelőzi azon  előkérdés,  hogy
    elválasztható-e egymástól az alkotmányozó és alkotmánymódosító
    hatalom.  S  ha  mindezekre igenlő  választ  adunk,  akkor  is
    kérdés,  hogy  az  Alkotmánybíróság —  amely  történetesen  az
    Alkotmánnyal való összhang megítélésére létrehozott szerv — az
    alkotmánymódosítást milyen alapon ítéli meg.
    2.2. A többségi határozat indokolásában foglaltaktól eltérően,
    az   Alkotmány  és  az  alkotmánymódosítás  közötti  esetleges
    kollíziót   az   alkotmány  integritását  szem   előtt   tartó
    értelmezési módszerrel tartom feloldhatónak.

    Ennek  a  szemléletnek  a  nyomai  a  23/1990.  (X.  31.)   AB
    határozathoz  fűzött — a többségi határozat  indokolásában  is
    idézett  —  párhuzamos indokolásban is megjelennek: „Ebben  az
    értelmezésben   az   Alkotmány  egésze  a   kiindulópont.   Az
    Alkotmánybíróságnak  folytatnia  kell  azt  a  munkáját,  hogy
    értelmezéseiben megfogalmazza az Alkotmány és a benne  foglalt
    jogok  elvi alapjait, és ítéleteivel koherens rendszert  alkot
    (…)”  [ABH  1990, 88, 97-98.] Az Alkotmánybíróság  a  23/1994.
    (IV.  29.) AB végzésében pedig a következőket állapította meg.
    „Ha   valamely   rendelkezés   az   országgyűlési   képviselők
    kétharmadának   szavazatával  az   Alkotmány   részévé   vált,
    fogalmilag     sem     lehet    annak    alkotmányellenességét
    megállapítani.” [ABH 1994, 375, 376.]
    Az  előbbiekkel összhangban, álláspontom szerint az  Alkotmány
    értelmezésénél  az  Alkotmányt  a  módosításait   is   magában
    foglalva,  egészében  kell  vizsgálni,  és  értelmezésénél  az
    Alkotmány  egységes,  zárt jellegét kell szem  előtt  tartani,
    annak  érdekében, hogy az Alkotmány egyetlen  rendelkezése  se
    üresedjen  ki  tartalmilag,  az  Alkotmánybíróság  határozatai
    pedig  következetes,  egymásba  és  egymásra  épülő  rendszert
    alkothassanak.  Amikor az Alkotmánybíróság  előtt  alkotmányos
    szinten  jelen  lévő  kollízió van, az Alkotmánybíróságnak  az
    Alkotmány egységéből kiindulva kell az ütközést feloldani,  és
    az   így   nyert  új  értelmezést  a  már  meglévő  rendszerbe
    integrálni.   Ebből  is  következik,  hogy   az   alkotmányozó
    kifejezett rendelkezése ellenére nem törhető meg az  Alkotmány
    homogenitása azzal, hogy implicite megváltoztathatatlan  elvek
    levezetésével az Alkotmányon belül általános jelleggel  eltérő
    szinteket különböztetünk meg.
    Az  Alkotmánybíróság előbbiekben idézett határozatainak  ilyen
    értelmezésével  a jelen probléma kapcsán azt  kell  mondanunk,
    hogy az alkotmánymódosító hatalom által elfogadott módosítások
    mindaddig  az  „Alkotmány  részévé  válnak”,  amíg  azokat  az
    Alkotmánybíróság  képes az Alkotmány többi részével  egységben
    értelmezni.  A  fentiek alapján tehát nem tudok egyetérteni  a
    határozat    azon   megállapításával,   amely    szerint    az
    „Alkotmánybíróságnak semmilyen lehetősége nincs arra, hogy  az
    Alkotmány   70/I.   §   (2)  bekezdése   és   más   alkotmányi
    rendelkezések — így például az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésébe
    foglalt jogállam, jogbiztonság vagy az Alkotmány 70/I.  §  (1)
    bekezdésébe foglalt, arányos közteherviselés követelményébe  —
    ütközést értelmezéssel feloldja.” (V. 5.).
    Az Alkotmánybíróságnak ezzel szemben éppen az a feladata, hogy
    az  Alkotmányt  a maga egészében és egységében  szemlélve,  az
    alkotmányi rendelkezések közötti kollíziót feloldja.
    Megjegyzem továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az Amt., valamint
    az  Alkmód.  által  az  Alkotmányba iktatott  új  32/A.  §-át,
    illetve  70/I.  §  (2)  bekezdését azok  hatályba  lépése  óta
    többször  alkalmazta. Saját határozatainak  alapjául  szolgáló
    alkotmányi      rendelkezések      alkotmányosságának       az
    Alkotmánybíróság  által  történő  utólagos   kétségbe   vonása
    önmagában véve megmagyarázhatatlan ellentmondást hordoz.
    2.3.  Ugyancsak  a  hatalommegosztási  szemléletből  kiindulva
    állítja  az  indokolás, hogy az Alkotmánybíróság  hatáskörének
    szűkítése  egy  ponton  túl felborítja a  kölcsönös  fékek  és
    ellensúlyok  elve  alapján működő rendszert, amelynek  kapcsán
    utal  az  „Alkotmánybíróságnak az alkotmányos jogok  védelmére
    szolgáló  hatáskörének,  eszközeinek a szükségesség-arányosság
    elvének  figyelembe  vétele nélküli  csökkentés[ére]”.  (V.3.-
    V.4.)

    Az  alkotmánybírósági gyakorlat által az alapjogok korlátozása
    vonatkozásában,  illetve még közelebbről és  különösen  is  az
    egészséges  környezethez  való joggal  kapcsolatban  kimunkált
    teszthez [28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 138.]
    hasonló  fogalmi  rendszer nem alkalmazható automatikusan  egy
    alkotmányos    intézmény   hatásköreinek   a    csökkentésével
    összefüggésben. Eddig az Alkotmánybíróság egyetlen  ítéletében
    sem  alkalmazta  a hatalommegosztási sémában  a  szükségesség-
    arányosság    tesztjét,   és   jelen   esetben   sem    tartom
    megalapozottnak ezt az érvet, hiszen a határozat nem fejti  ki
    ennek dogmatikai alapját, emellett azt sem tisztázza, hogy hol
    húzódna  pontosan az a határ, amikor az egyensúly  felborulna,
    és mi lenne ennek következménye.
    Az  alkotmánymódosító hatalom ilyen jellegű aktusát  egyébként
    is  minden esetben az Alkotmány többi részével egységben  kell
    vizsgálni,   szemügyre  véve  a  többi  intézmény  alkotmányos
    rendszerben   elfoglalt  helyét,  illetve  azok  viszonyát   a
    vizsgált   intézményhez.   Mindazonáltal   —   ha   tudományos
    szempontból  helye is lehet ilyen elemzésnek —  amennyiben  az
    állami  szervek hatalmában, hatáskörében történő  változás  az
    Alkotmány  szintjén  következik  be,  annyiban  —  a  korábban
    kifejtett  érvek alapján — az alkotmányossági felülvizsgálatra
    kifejezett hatáskör és mérce hiányában nem kerülhet sor.

    3. A többségi határozat indokolásában jelentős szerepet kapott
    a nemzetközi jogra utalás, illetve a nemzetközi jogelvek belső
    jogra gyakorolt hatásának kérdése. Az indokolás V. 2.2. pontja
    szerint  a  ius  cogens és nemzetközi szerződések  alapján  „a
    magyar  Alkotmánynak vannak (…) megváltoztathatatlan  részei”,
    illetve,  hogy  a ius cogens normái „együttesen  olyan  mércét
    alkotnak,  amelynek  minden  következő  alkotmánymódosítás  és
    Alkotmány meg kell, hogy feleljen”.
    Véleményem  szerint itt ellentét feszül a határozat rendelkező
    része  és indokolása, valamint indokolásának különböző  részei
    között,  de  nincsenek összhangban ezek  a  megállapítások  az
    Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával sem.
    A  többségi határozat indokolásának ilyen súlyos és messzemenő
    kijelentései  mindenekelőtt részletesebb kifejtést  igényeltek
    volna.   Az   az   állítás,  hogy  az  Alkotmánynak   léteznek
    megváltoztathatatlan  részei,  felvetik  a  kérdést,  hogy  az
    Alkotmánybíróság   ebből  következően  miért   nem   vizsgálta
    érdemben a támadott alkotmánymódosító rendelkezéseket.  A  ius
    cogens  normáinak  a nemzeti alkotmányokra vonatkozó  kötelező
    jellege — az érdemi vizsgálat elvégzését követően — akár olyan
    súlyos   következtetések  levonását  is  szükségessé  tehették
    volna,  amelyekhez nem mérhető a többségi határozati indokolás
    vonatkozó     részének    tömörsége.    Az    indokolás     az
    alkotmánymódosítások    nemzetközi   szerződésbe    ütközésére
    vonatkozó indítványokat — indítványozói jogosultság  és  saját
    hatáskörének  hiányában — visszautasította, miközben  ugyanitt
    kifejezi, hogy az Alkotmánybíróság „hatáskörének megléte  vagy
    hiánya  ebben  az esetben is vita tárgyát képezheti”,  és  úgy
    fogalmaz,  hogy erre tekintettel is „nem kíván hivatalból,  ex
    officio eljárni”.
    A  belső jog és a nemzetközi jog viszonyával az Alkotmány 7. §
    (1) bekezdése vonatkozásában az 53/1993. (X. 13.) AB határozat
    foglalkozott részletesen:
    „A  7.  § (1) bekezdés első fordulata, amely szerint a  Magyar
    Köztársaság   jogrendszere   elfogadja   a   nemzetközi    jog
    általánosan elismert szabályait, azt mondja ki, hogy  ezek  az
    általánosan  elismert szabályok külön (további) transzformáció
    nélkül  is  a  magyar jog részei. A transzformációt  ebben  az
    általánosságban  —  vagyis  a szabályok  felsorolása,  illetve
    meghatározása  nélkül  —  maga az  Alkotmány  hajtotta  végre.
    Eszerint  a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai  nem
    az Alkotmány részei, hanem vállalt kötelezettségek. Az, hogy a
    vállalást  és a transzformációt az Alkotmány tartalmazza,  nem
    érinti  az  Alkotmány,  a  nemzetközi  jog  és  a  belső   jog
    hierarchiáját. (...)” (ABH 1993, 323, 327.)
    Az   Alkotmánybíróság  tehát  a  nemzetközi  jog   általánosan
    elismert  szabályainak  a belső jog kötelező  erejét  az  erre
    vonatkozó  alkotmányi parancsból vezette le, a jelen határozat
    többségi  indokolása pedig álláspontom szerint  nem  tartalmaz
    olyan  érvelést, amely az idézett precedenstől  való  eltérést
    egyértelműen megalapozná.

    Emellett a többségi határozat indokolása azt is állítja,  hogy
    „az  Alkotmánybíróság  által nyújtott  alapjogvédelem  szintje
    semmiképpen   sem   lehet  alacsonyabb,  mint   a   nemzetközi
    jogvédelem  szintje. A pacta sunt servanda elvéből következően
    tehát   az  Alkotmánybíróságnak  akkor  is  követnie  kell   a
    strasbourgi    joggyakorlatot,    az    abban    meghatározott
    alapjogvédelmi   szintet,  ha  saját,  megelőző,   „precedens-
    határozataiból”   ez  kényszerűen  nem   következne.”   Ez   a
    megállapítás   az   Alkotmánybíróság   gyakorlatát   egyenesen
    alárendeli  a  strasbourgi  precedenseknek,  amelyek   legelső
    helyen azt a kérdést vetik fel, hogy melyek is pontosan a  ius
    cogens  normái. Ha az Alkotmány 7. §-a által a nemzetközi  jog
    elveit  úgy jelenítjük meg az Alkotmányban, hogy a 7. § mögött
    kvázi  egy  külön  nemzetközi jogi fejezet  helyezkedik  el  –
    amelynek  mindenkor  meg  kell  felelnie  az  Alkotmány  többi
    rendelkezésének–,   akkor   arra  a  következtetésre   kellene
    jutnunk,   hogy   az   Alkotmány   több,   különböző    szintű
    rendelkezésből  áll. Ez pedig ellentétes  lenne  az  Alkotmány
    integratív  jellegét  hangsúlyozó  értelmezéssel,   amely   az
    Alkotmánybíróság gyakorlatában nemcsak az Alkotmány  különböző
    rendelkezései,   hanem  az  Alkotmány  és  a  nemzetközi   jog
    vonatkozásában is megjelenik:
    „Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése azt is jelenti, hogy a Magyar
    Köztársaság  az Alkotmány rendelkezésénél fogva részt  vesz  a
    nemzetek  közösségében;  ez  a részvétel  tehát  a  belső  jog
    részére   alkotmányi  parancs.  Ebből  következik,   hogy   az
    Alkotmányt  és  a  belső  jogot úgy kell  értelmezni,  hogy  a
    nemzetközi   jog  általánosan  elfogadott  szabályai   valóban
    érvényesüljenek. (...) A 7. § (1) bekezdés második fordulata —
    a  vállalt  nemzetközi jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
    összhangjának   biztosítása   —  minden   vállalt   nemzetközi
    kötelezettségre    vonatkozik,   az    általánosan    elismert
    szabályokra  is. Másrészt az összhangot az egész belső  joggal
    biztosítani kell, az Alkotmánnyal is. Az Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdése  tehát  az Alkotmány, a nemzetközi  jogból  származó
    szerződéssel,   vagy   közvetlenül  az  Alkotmánnyal   vállalt
    kötelezettségek,  valamint a belső  jog  összhangját  követeli
    meg;   az  összhang  biztosításában  figyelemmel  kell   lenni
    mindegyikük sajátosságaira.” [53/1993. (X. 13.) AB  határozat,
    ABH 1993, 323, 327.]
    Még  ha  meg  is  tudta volna határozni a  többségi  határozat
    indokolása  a  ius  cogens mibenlétét, az  Alkotmány  egységét
    akkor  is  sértette volna az Alkotmány által kötelező erejűnek
    rendelt nemzetközi jogi elveknek a belső jog szempontjából  az
    Alkotmány fölé emelése.

    4. Az Alkotmánybíróság alkotmányossági felülvizsgálatával, így
    a  közjogi  érvénytelenség vizsgálatával összefüggő  hatásköre
    nem   terjedhet  ki  az  alkotmánymódosítások  olyan   jellegű
    eljárási  körülményeinek minősítésére,  amelyek  alapvetően  a
    megalkotás    politikai   megalapozottságára,   célszerűségére
    vonatkoznak,  sem  pedig  azok tudományos  szempontú  tartalmi
    kritikájára.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem  legfőbb
    szerve. Az alkotmányozó hatalom által létrehozott Alkotmányt a
    maga    egészében   és   egységében   hivatott   védeni.    Az
    alkotmánymódosító törvények alkotmányossági felülvizsgálatának
    kérdése   éppen  ezért  nem  a  hatalommegosztás  szemszögéből
    vizsgálandó.  Az  Alkotmánybíróság a számára  adott  értelmező
    hatalom   birtokában   köteles   arra   törekedni,   hogy   az
    alkotmánymódosítás   által   az   Alkotmány    részévé    tett
    rendelkezéseket   az   Alkotmány   egészére   figyelemmel   az
    alkotmánybírósági joggyakorlatba integrálja.

    Budapest, 2011. július 12.

                           Dr. Stumpf István
                             alkotmánybíró

    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:

                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
            Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
                                    

     1.  A  többség szerint az Alkotmánybíróságnak nincs  hatásköre
     alkotmánymódosítás    alkotmányellenességének    vizsgálatára.
     Ugyanakkor elfogadja, hogy az Alkotmány módosításának  közjogi
     érvénytelensége  —  eljárási érvényessége  —  vizsgálható.  Ez
     következik abból, hogy a rendelkező rész 1. pontja szerint  az
     alkotmánymódosítás közjogi érvénytelenségének  megállapítására
     irányuló indítványokat elutasítja.
     Ez utóbbi megállapítással egyetértek.

     2.  Nem  értek  egyet  viszont a  többséggel  abban,  hogy  az
     Alkotmánybíróságnak  nincs hatásköre az  Alkotmány  módosítása
     alkotmányellenességének  vizsgálatára.   Az   Alkotmánybíróság
     hatáskörének  hiánya  különböző érvekkel  alapozható  meg.  Az
     egyik érvelés fogalmilag kizártnak tartja az Alkotmány részévé
     vált   alkotmánymódosítás  alkotmányellenességét,   mivel   az
     Alkotmány ex definitione nem lehet alkotmányellenes.  A  másik
     érvelés  szerint az alkotmánymódosítás alkotmányellenességének
     megállapítására  az  Alkotmánybíróságnak  külön  felhatalmazás
     nélkül   nincs   hatásköre.  Ez  utóbbi   szerint   lehetséges
     alkotmányellenes  tartalmú  alkotmánymódosítás,  de  az  ilyen
     alkotmánymódosítás   vizsgálatára  az   Alkotmánybíróság   nem
     jogosult.  Egy  harmadik  gondolatmenet  azért  zárja  ki   az
     alkotmány módosításának bírói vizsgálatát, mert nincs, esetleg
     nem   is   lehetséges,   jogi  mérce   az   alkotmánymódosítás
     tartalmának   megítélésére.   A   három   érvelés   közül   az
     Alkotmánybíróság eddigi
     —  az  1260/B/1997. AB határozat szerint töretlen — gyakorlata
     (ABH,  1998, 816, 818.) az elsőt követte. A mostani  határozat
     érvelése  inkább  a  második változatnak felel  meg,  ennyiben
     tehát az Alkotmánybíróság eltér korábbi álláspontjától.

     3.  Magam egyik érveléssel sem értek egyet. Szerintem  ugyanis
     az  Alkotmány módosításának van az Alkotmányban található jogi
     korlátja,       ezért      van      az      alkotmánymódosítás
     alkotmányellenességének  vizsgálatára  az  Alkotmánybíróságnak
     hatásköre. Ha az Alkotmány tartalmaz jogi mércét az  alkotmány
     módosítására,  akkor az Alkotmánybíróságnak  van  hatásköre  a
     módosítás  alkotmányellenességének  vizsgálatára.  Ennek  oka,
     hogy  az  alkotmány módosítása az alkotmány által szabályozott
     hatáskör  és  eljárás.  Az Alkotmány maga  hatalmazza  fel  az
     alkotmány  módosítását  — azaz létesíti  az  alkotmánymódosító
     hatáskört   —,  ezért  az  alkotmánymódosítás  az  alkotmányon
     alapuló  hatáskör.  Különben ezt a vizsgált  alkotmánymódosító
     törvény   maga  is  megerősíti,  amikor  kimondja,  hogy   „az
     Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. §  (3)
     bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  hatáskörében  eljárva”
     módosítja  az  Alkotmányt.  Mint  minden  alkotmányon  alapuló
     hatáskörnek, ennek is vannak korlátai, akkor is, ha  (mint  az
     alkotmánymódosító    törvény    állítja)    az    Országgyűlés
     „alkotmányozó  hatalmat” gyakorol,  mivel  ez  a  „hatalom”  —
     hatáskör — az Alkotmányból származik.
     Az   alkotmány  módosításáról  szóló  normák  tehát  hatásköri
     normák,   amelyek   megengedik   az   alkotmány   módosítását:
     felhatalmazást adnak, meghatározva a módosítás jogi  korlátait
     és  feltételeit.  Az  Alkotmány  tehát  alkotmányosan  csak  e
     felhatalmazás korlátai között módosítható. A meg nem engedett,
     felhatalmazást  túllépő  alkotmánymódosítás  érvénytelen.   Az
     alkotmánymódosítás eljárási szabályai a hatáskör gyakorlásának
     módját,  így  az  érvényes  döntés meghozatalának  feltételeit
     határozzák meg; e szabályok megsértése — ahogyan a többség  is
     elfogadja  —  közjogi érvénytelenséggel jár.  A  felhatalmazás
     (anyagi   hatásköri)   szabályai   megengedik   az   Alkotmány
     módosítását.  Ez  Alkotmányon alapuló felhatalmazás,  amelynek
     tartalmi  korlátai  az Alkotmányban találhatók.  Ezek  alapján
     eldönthető,  mikor  lépte  túl az  alkotmánymódosító  hatáskör
     gyakorlója az Alkotmányban kapott felhatalmazást.
     Miközben  a határozat joggal állapítja meg az Alkotmánybíróság
     gyakorlatának      töretlenségét     az     alkotmánymódosítás
     alkotmányellenessége kérdésében, elmondható, hogy az ellenkező
     felfogás  alapelve  is  felfedezhető  más  határozatokban.  Az
     Alkotmány  kötelező  népszavazással való  módosításáról  szóló
     25/1999. (VII. 7.) AB határozatban éppen azt fejtette ki, hogy
     az Alkotmány saját módosítását kizárólag önmaga szabályozza. A
     következőt  mondta  e  határozatában az Alkotmánybíróság:  „az
     Alkotmány (…) csak az Alkotmány rendszerén belül, az Alkotmány
     által    feljogosított   alkotmányozó   hatalom   által,    az
     Alkotmányban  meghatározott eljárás szerint módosítható”  (ABH
     1999,  261.). Ebből a premisszából pedig, más érvekkel együtt,
     az   alkotmánymódosítás   alkotmányellenessége   vizsgálatának
     megengedettsége következik.

     4.  Az Alkotmány bizonyos tartalmú alkotmánymódosításokra  nem
     ad  felhatalmazást,  így  az  Alkotmány  módosításának  vannak
     alkotmányos  korlátai. Azt is mondhatjuk,  hogy  az  Alkotmány
     egyes      normái     jogilag     az     Alkotmány     alapján
     megváltoztathatatlanok. Ezek közül a legfontosabb az Alkotmány
     8.  §  (1)  bekezdése,  amely szerint  „A  Magyar  Köztársaság
     elismeri  az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető
     jogait”.
     Az  Alkotmány  itt több lényeges dolgot állít, amelyek  együtt
     vezetnek   arra,   hogy   ez   a  rendelkezés   az   Alkotmány
     megváltozhatatlan   normája.  Az   Alkotmány   előbb   idézett
     normájának három fő eleme van. Az egyik az „ember (…) alapvető
     jogai”, amelyről az Alkotmány szól. A másik, hogy ezek a jogok
     „elidegeníthetetlenek  és sérthetetlenek”;  végül  a  harmadik
     vizsgálandó   elem   az,   hogy  az   Alkotmány   („a   Magyar
     Köztársaság”) az előző két elemet „elismeri”.
     Az  alapvető emberi jogok terminus jelentése nagyjából  azonos
     az  alkotmányos  alapjogok összességével. Kétségkívül,  tehető
     különbség  alapjogok  és emberi jogok,  sőt  emberi  jogok  és
     szociális   jogok  között.  Ez  a  kérdés  fontos  lehet   egy
     alkotmánymódosítás  alkotmányellenessége  megítélésében,   itt
     azonban  elég  annyi, hogy az emberi jogok minden  lényegesebb
     alapjoggal  azonosak. Az alapvető emberi  jogok  az  Alkotmány
     szerint   „elidegeníthetetlenek  és  sérthetetlenek”.   Ez   a
     kifejezés   az  emberi  jogok  filozófiájából  ered,   pozitív
     alkotmányjogi jelentése az emberi jogok (az alapjogok lényeges
     része)      érvényességének      jellegére      utal.       Az
     „elidegeníthetetlenség” fogalmának alkalmazása az Alkotmányban
     azt  jelenti,  hogy  az alapvető jogok (mint  „emberi  jogok”)
     alkotmánymódosítással sem korlátozhatók.  A  „sérthetetlenség”
     elemzése  is  hasonló eredményre vezet.  Ha  az  emberi  jogok
     sérthetetlenek,  akkor  megsértésük alkotmánymódosítással  sem
     megengedett.   Az   alapjogokat  korlátozó   alkotmánymódosító
     törvény   az   alapvető   emberi   jogok   sérthetetlenségével
     ellentétes,  és  így  az  alkotmányos felhatalmazás  túllépése
     miatt  alkotmányellenes. Az alapvető jogok sérthetetlenségéből
     és  elidegeníthetetlenségéből következik az Alkotmány 8. § (2)
     bekezdésének  alapvető szabálya, amely szerint  „alapvető  jog
     lényeges tartalmát” törvény — alkotmánymódosító törvény —  sem
     korlátozhatja.

     Még  fontosabb  talán,  hogy  az Alkotmány  szerint  a  Magyar
     Köztársaság „elismeri” az alapvető emberi jogokat. Ebből  arra
     következtethetünk, hogy az Alkotmány szerint az  emberi  jogok
     nem  a  pozitív jog termékei: a pozitív jog nem teremti  őket,
     hanem  csak  elismeri.  Az elismerés  fogalmának  elemzése  is
     hasonló  eredményre vezet. Az elismerő (az  elismerés  alanya,
     azaz:  aki  elismer) és az elismerés aktusa maga nem változtat
     az  elismerés tárgyán: azt ismeri el, ami már „ott van”,  csak
     az  elismerő  (az Alkotmány) és az elismert (az emberi  jogok)
     közötti  kapcsolaton változtat. Az Alkotmány  ezzel  világossá
     teszi,  hogy  az  emberi jogok — tehát nem minden  alkotmányos
     jog,  csak  azok,  amelyek egyben emberi jogok  is  —  nem  az
     alkotmányozótól   erednek.  Alkotmányos  joggá   tételük   nem
     alakítja át a tartalmukat, sem pedig eredeti státusukat.  Csak
     az   ekként  elismert  normák  státusa  változott   a   magyar
     jogrendszerben:  a  magyar alkotmány  normái  is  lettek.  Itt
     azonban,  az alkotmány szerint, kettős státusuk van:  egyrészt
     továbbra  is  az  alkotmánytól  függetlenül  érvényes  normák;
     másrészt   az   alkotmány   normái.   Az   alkotmánytól   való
     függetlenségük   abban   áll,  hogy   az   alkotmány   szerint
     érvényességük nem az alkotmányon alapul: az alkotmány  átveszi
     az  önmagától függetlenül érvényesnek elismert normákat. Arról
     hallgat   az   alkotmány,  hogy  min  alapszanak   az   „ember
     elidegeníthetetlen  és  sérthetetlen  jogai”;  annyi   azonban
     világos,  hogy az Alkotmány szerint az alkotmánytól független,
     és  egy bizonyos értelemben felette álló forrásból származnak.
     Ha  az  emberi  jogok érvényessége független az  alkotmánytól,
     ebből az is következik, hogy az alkotmány — saját rendelkezése
     szerint  — nem szüntetheti meg ezek érvényességét. Úgy tűnhet,
     hogy  az alkotmány önellentmondó normát tartalmaz: egy pozitív
     jogi  norma,  az alkotmány, nyilvánít bizonyos az alkotmányban
     is  található  normákat  nem-pozitív  jognak.  A  pozitív  jog
     „feletti”  kifejezés  a  pozitív jognál  erősebb  hierarchikus
     pozíciójú normát jelent. Ez kétségtelen, ha megfontoljuk, hogy
     az  alkotmánytól független érvényességű norma csak olyan norma
     lehet,  amelyet az alkotmány nem változtathat  meg,  vagy  nem
     képes (saját felfogása szerint) megváltoztatni.
     Az   Alkotmány  e  rendelkezésének  értelmezéséhez  nem   kell
     elfogadni  semmilyen természetjog-tant, illetve a természetjog
     létezését.  Elegendő annyi, hogy az emberi jogok  pozitív  jog
     feletti mivoltát az Alkotmány maga állítja, ami a pozitív jogi
     szabályként     azt     jelenti,     hogy     alkotmányjogilag
     megváltoztathatatlannak        minősíti        őket.         A
     megváltoztathatatlanság pedig azonos az emberi  jogokat  sértő
     alkotmánymódosítás tilalmával, mivel a megváltoztathatatlanság
     másként  nem  biztosítható. Ha a pozitív  jog  önmaga  feletti
     normáról beszél, akkor (legalább úgy tűnhet) ellentmondás  van
     az alkotmány két rendelkezése között. Az egyik kijelenti, hogy
     az alkotmány a legmagasabb státusú norma a jogrendszerben (77.
     §),   a   másik  alkotmányos  szabály  szerint  mégis  van   a
     legmagasabbnál  is  magasabb norma; akkor  viszont  mégsem  az
     alkotmány (éppen az alkotmány szerint) a legmagasabb  norma  a
     pozitív  jogban. Miképpen magyarázható és érthető ez a pozitív
     jogrendszer álláspontjáról? A válasz erre a jogos  kérdésre  a
     következő lehet. Az alkotmány kijelentése (normája), hogy  van
     nála  magasabb  norma — az elidegeníthetetlen és  sérthetetlen
     jogokat  biztosító  normák — az alkotmány önutaló  normája.  A
     norma   eddigi  elemzése  alapján  azt  mondhatjuk,  hogy   az
     „elidegeníthetetlenség és sérthetetlenség” az emberi  jogokról
     szóló normák lényegének megváltoztathatatlanságát jelenti.  Az
     ilyen  normák  tehát a pozitív alkotmányjog részei,  de  abban
     olyan   normák,  amelyeken  alkotmánymódosítással  változtatni
     érvényesen  nem  lehet. Minden, a jogrendszer  részét  képező,
     jogi  alkotmány szükségképpen tartalmaz önutaló normákat, ezek
     között  szükségképpen a saját módosítását szabályozó normákat.
     Ilyen  norma  az alkotmánymódosítás tartalmát korlátozó  norma
     is.

     5. Az Alkotmány megváltoztathatatlan tartalmának másik forrása
     az  Alkotmány  preambuluma,  az 1989.  évi  XXXII.  törvénnyel
     beiktatott   „Bevezetője”.   Eszerint   az   Országgyűlés   az
     Alkotmányt  egy  bizonyos — tehát nem  tetszőleges  —  átmenet
     érdekében  alkotta meg. Ennek alapján lehet érvelni  amellett,
     hogy az Alkotmány valóban átmeneti — bár inkább előkészületi —
     alkotmány.   A  preambulum  meghatározza,  milyen  alkotmányos
     állapotba  való átmenet érdekében „állapítja meg az  Alkotmány
     szövegét”.

     Az   1989-es   alkotmánnyal  létrehozott  (illetve  létrehozni
     kívánt)  alkotmányos  állapotot a preambulum  négy  fogalommal
     határozza   meg:  többpártrendszer,  jogállam,   parlamentáris
     demokrácia,  szociális  piacgazdaság.  Mind  a  négy  alapvető
     alkotmányos   tulajdonságot   számos   alkotmányjogi   szabály
     részletezi  (talán nem is lehet pontosan megmondani,  mennyi).
     Ezek  a  létrehozott és fenntartandó alkotmányos berendezkedés
     alapjait   határozzák  meg.  Ha  az  Alkotmány   átmenetiségét
     komolyan vesszük, világos, hogy az átmenet idején az Alkotmány
     módosítása nem korlátozhatja a többpártrendszer, a jogállam, a
     parlamentáris   demokrácia   és   a   szociális   piacgazdaság
     alkotmányos biztosítékait. Ha így lenne, éppen az Alkotmány fő
     céljával, az átmenet megvalósításával kerülne szembe. Ha pedig
     már  elért  állapotnak tekintjük, akkor is ugyanez a  helyzet,
     hiszen  nem  képzelhető  el, hogy az Alkotmány  a  megvalósult
     átmenet visszavételét megengedhetőnek tartaná. A preambulumban
     ezért   benne   foglaltatik  az  alkotmánymódosítás   tartalmi
     korlátja:     a    négy    alapvető    értékkel     ellentétes
     alkotmánymódosítás  alkotmányellenes,  akár  azért,  mert   az
     Alkotmány átmeneti, akár azért, mert nem az.
     Az   előbbiek  nem  jelentik  azt,  hogy  a  négy  alapértéket
     megvalósító, vagy ezekkel szoros kapcsolatban álló  alkotmány-
     normák  teljes egészükben megváltoztathatatlanok lennének.  Az
     alkotmánymódosítás   alkotmányos  korlátozása   nem   a   négy
     alkotmányos-politikai   alapérték   megvalósításának   módjára
     vonatkozik, hanem a fennmaradására.

     6.  Ezek  szerint kimondható, hogy az Alkotmányban  vannak  az
     alkotmánymódosítást korlátozó normák. Ezek  alapján  pedig  az
     Alkotmánybíróságnak van hatásköre — és jogi mércéje  —  minden
     alkotmánymódosítás alkotmányellenességének  vizsgálatára.  Így
     az  Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett volna a  2010.  évi
     CIX. és CXX. alkotmánymódosító törvény alkotmányellenességét.
     Más kérdés, milyen eredményre vezetett volna az el nem végzett
     vizsgálat. Annyi biztosan kimondható, hogy az Alkotmánybíróság
     alapjogvédelmi    hatáskörének    korlátozása,    amiről    az
     indítványokban elsősorban szó van, prima facie az emberi jogok
     korlátozása  is,  hiszen  ennek  következtében  a  törvényhozó
     esetleges  alapjog-korlátozásával  szemben  az  Alkotmány  nem
     biztosít   jogvédelmet.  Ennek  alapján  az   Alkotmánybíróság
     eljuthatott     volna    az    alkotmánymódosító     törvények
     alkotmányellenességének megállapításáig.

     Budapest, 2011. július 12.

                           Dr. Bragyova András
                              alkotmánybíró

              Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                    
                                   I.
                                    
     1. Egyetértek a határozat rendelkező része 1. és 2. pontjában
     foglaltakkal.

     2. Nem értek egyet a határozat rendelkező része 3., 4. és 5.
     pontjában foglaltakkal.

                                   II.
                                    
                         Előkérdések-premisszák

     Álláspontom megalapozásához nélkülözhetetlennek tartom az
     alábbiak kiemelését.

     1.   Különvéleményem  alapja  az,  hogy   elfogadom   azt   az
     indítványozói álláspontot, amely szerint az alkotmányozó és az
     alkotmánymódosító   hatalmat  el  kell  határolni   egymástól.
     Minthogy  pedig ezt tekintem a meghatározó kiindulási pontnak,
     ezért  részletesebben  idézem az egyik indítvány  idevonatkozó
     részét.
     „Az érintkezési pont mindig az új alkotmány hatályba lépésének
     időpontja, amikor a pouvoir constituant [i.e.: az alkotmányozó
     hatalom] a feladatát elvégezte. A pouvoir constituant  nem  az
     alkotmányhoz  kötött,  hanem alkotmányteremtő  hatalom.  Ezzel
     szemben     a    konstituált    államhatalmak     (mint     az
     alkotmánymódosító,   a   törvényhozó,   a    végrehajtó,    az
     igazságszolgáltató, az államfői stb. hatalom) számára  nemcsak
     az   alkotmány  elsőbbsége  érvényes,  hanem  az   alaptörvény
     fenntartása  is.  Ez  utóbbiak úgy  gyakorolhatók  alkotmányos
     módon,    ahogy    azt    az   alkotmány   meghatározza.    Az
     alkotmánymódosító hatalom (a „pouvoir constituant  institué”),
     amelyik  az  alkotmány megváltoztatására hivatott, konstituált
     hatalom,   vagyis   az  alkotmány  által  létrehozott,   abból
     levezetett,  általa szabályozott és intézményesített  hatalom.
     Az   alkotmánymódosító   hatalom   gyakorlására   ugyanis   az
     alkotmányozó  hatalom  által  már  elfogadott  alaptörvény  ad
     szabályozást,   amit   az  alkotmánymódosító   hatalomnak   is
     tiszteletben  kell  tartania: e hatalom  csak  az  alaptörvény
     előírásai szerint gyakorolható, az abban rögzített tartalmi és
     eljárási szabályok betartásával. A hatályos Alkotmány jelentős
     hiányossága,  hogy  nem határozza meg az  alkotmányozó  és  az
     alkotmánymódosító hatalom szerkezetét, nem tartalmaz részletes
     eljárási garanciákat a módosítással kapcsolatban. Éppen ezért,
     az   alkotmány   értelmezését  erga  omnes   hatállyal   végző
     Alkotmánybíróság  lehet  kizárólag  jogosult  arra,   hogy   e
     fogalmakat    dogmatikai   szempontból   tisztázza,    és    a
     különbségüket,   valamint  az  ebből  fakadó  következményeket
     érvényesítse.  Az  alkotmányértelmezésnek  meg   kell   tudnia
     határozni   azokat  a  sarokpontokat,  amikre  a  demokratikus
     jogállam   épül;  ehhez  viszont  segítséget  ad  nemcsak   az
     Alkotmány  szövege [pl. 2. § (1) bek(ezdése)., 8. §-a],  hanem
     az  eddigi  —  ugyancsak alkotmánykötött  —  alkotmánybírósági
     alkotmányértelmezés is.
     Az   alkotmánymódosító  hatalom  tehát   nem   korlátlan.   Az
     alkotmánymódosító hatalom kötve van az alkotmányhoz,  jóllehet
     —  ha  a  kötöttségeket  betartja —  jogosult  az  alaptörvény
     megváltoztatására,   ami  a  változó  társadalmi   viszonyokra
     tekintettel    az   alkotmány   normativitásának   fenntartása
     érdekében   feltétlenül  indokolt  is.  Az   alkotmánymódosító
     hatalom — mint konstituált hatalom — azonban csak az alkotmány
     szerint  tevékenykedhet,  mert  az  alkotmány  alatt  áll.  Az
     alkotmányok  általában  kifejezetten a  törvényhozó  szervekre
     ruházzák  azt  a jogot, hogy sajátos eljárásban  és  különösen
     minősített  többséggel  határozzanak az  alkotmánymódosításról
     vagy  az alkotmány-kiegészítésről. Figyelemmel az alkotmányozó
     és az alkotmánymódosító hatalom között fennálló különbségekre,
     illetve   az   alkotmánymódosító  hatalom  konstituált,   azaz
     „létrehozott”  jellegére, nem zárható ki az, hogy  a  korlátok
     betartása  felett  minden esetben az a szerv  őrködjön,  amely
     egyébként az alkotmány védelmére hivatott. Megjegyzem, hogy  a
     parlament  hatalomgyakorlásának  korlátozott  voltára  történő
     utalás  nem  ismeretlen az Alkotmánybíróság gyakorlatában.  »A
     képviseleti hatalomgyakorlást megtestesítő Országgyűlés  által
     gyakorolt államhatalom nem korlátlan hatalom, a parlament csak
     az   Alkotmány   keretei  között  tevékenykedhet,   hatalmának
     korlátait az Alkotmány rendelkezései meghatározzák.«  [2/1993.
     (I. 22.) AB határozat, ABH 1993, 33, 36.]”

     Teljes  meggyőződéssel  osztom  az  idézett  indítvány  alábbi
     argumentációját   is:   „[a]  Magyar   Köztársaság   jelenlegi
     Alkotmánybíróságának is vállalnia kell e szerepfelfogást, mert
     a  tét  a  jogállamiság és a nemzet/állam alkotmányos életének
     folytonossága.  A  hatalommegosztás és  az  államhatalmi  ágak
     elválasztásának  elve  szempontjából  nem   aggályos,   ha   a
     konstituált  alkotmánymódosító  hatalom  megnyilvánulásait   a
     testület  normakontroll alá vonja. Ennek vizsgálati mércéje  a
     köztársasági Alkotmány »lényeges magja« (amely nem  azonos  az
     ún.  magalkotmány-elmélettel) lehet, amelyet  az  Alkotmányban
     foglalt kiemelkedő alapelvek körvonalaznak.”
     Ezen  a dogmatikai alapon nyugszik a jelen különvélemény, ezek
     azok   az   elvi-elméleti  tézisek,  amelyek  egy   átfogó   —
     rendszerszemléletű — alkotmánybírósági vizsgálatot a  többségi
     határozatban is lehetővé tehettek volna.

     2.  Határozott álláspontom, hogy nem engedhető meg a már elért
     alkotmányosság (e körben is eminensen, de nem kizárólagosan  a
     jogállam és az emberi jogok, valamint az általános, titkos  és
     egyenlő   választójogra   vonatkozó  hatályos   rendelkezések)
     védelmi szintjének a csökkentése.
     Különösen  pedig nem mindenféle alkotmányos indok nélkül:  nem
     lehet alkotmányos indok az ún. „gazdasági szükséghelyzet” sem,
     ami   egyébként   sincs  tételezve  az  Alkotmányban.   Ha   a
     környezetvédelem   (az  egészséges  környezethez   való   jog:
     Alkotmány 18. §) területén — helyesen — felállítottuk  a  „már
     elért  szint  védelmének”  a követelményét,  akkor  —  akár  a
     kevesebbről  a  többre való következtetés  klasszikus  logikai
     argumentumának segítségével — bizonyosan felállíthatjuk ezt  a
     követelményt  az implicit örökkévalósági klauzulákra:  így  az
     alkotmányos  demokrácia legfőbb intézményére a jogállamra,  az
     emberi  jogok elért védelmi szintjére, valamint a legfontosabb
     választójogi    szabályokra,   sőt,   az    alkotmánytörténeti
     vívmányként  is  értékelhető ellenállási jogra  és  a  hatalom
     erőszakos  megszerzésének, birtoklásának  és  gyakorlásának  a
     tilalmára is.
     Az  a  véleményem,  hogy az Alkotmánybíróságnak  az  Alkotmány
     32/A.  §  (1)  bekezdésébe foglalt általános  alkotmányvédelmi
     szerepköre  nem passzív, hanem aktív alkotmányvédő  szerepkört
     jelent. Azaz nem nézheti tétlenül a már elért alkotmányossági-
     jogállami  szint  valójában  napi politikai  célokból  történő
     nyilvánvaló  erodálását. Ha ezt tenné, az  a  hatékony  magyar
     alkotmánybíráskodás    végét    jelentené.    Hogyan     lenne
     összeegyeztethető az alkotmányos berendezkedéssel, ha  például
     —  ad  abszurdum  —  akként rendelkezne egy  alkotmánymódosító
     törvény,    hogy   a   jövőben   Magyarország   rabszolgatartó
     „köztársaság”    lesz?    Egy    alkotmánymódosító     törvény
     hozzányúlhatna-e  akár  ezzel  a  tartalommal  is  az   Európa
     Tanácsban  és  az  Európai Unióban eddig érinthetetlen  magnak
     számító  emberi jogi katalógushoz, valamint a magyar Alkotmány
     preambulumában  (v.  ö.  a  különvélemény  II.  5.   pontjában
     említett  korábbi  nepáli legfelső bírósági  gyakorlattal)  is
     tételesen  felsorolt  „demokrácia” és „jogállam”  parancsához?
     Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság nem nézheti  tétlenül,
     hogy a jogállam formális eljárásainak betartásával épüljön  le
     a   jogállamiság  eddig  kiépített  intézményrendszere  (erről
     bővebben lásd: Sajó András: Önvédő jogállam. Fundamentum 2002.
     3-4.  szám.  55  és köv. o. http://157.181.181.13/dokuk/02-34-
     04.pdf).
     Az  egyik  leglényegesebb elvi kérdés az ügyben az, hogy  mely
     rendelkezések   adják  az  Alkotmány  alapvető   struktúráját,
     lényegi  magját. Az Alkotmány lényeges magja  körébe  azok  az
     alapelvi    normák   tartoznak,   amelyek    a    demokratikus
     alkotmányfejlődés jelenlegi állása szerint minden  alkotmányos
     jogállamban elfogadottak, a közös európai alkotmányos tradíció
     részét  képezik,  s visszatükröződnek több, Magyarországot  is
     kötelező nemzetközi okmányban, valamint az Európai Unió és  az
     Európa  Tanács dokumentumaiban, illetve e szervek bíróságainak
     a döntéseiben.
     Ez   az  értelmezés  levezethető  az  alapjogok  hierarchiáját
     megállapító,  valamint  az Alkotmány értékrendjét  megállapító
     alkotmánybírósági gyakorlatból is [pl. 64/1991. (XII. 17.)  AB
     határozat, ABH 1991, 297-317.; 30/1992. (V. 26.) AB határozat,
     ABH  1992, 167, 170-171; 47/2007. (VII. 3.) AB határozat,  ABH
     2007,  620,  636.].  Ahogyan  említettem,  a  hatályos  magyar
     Alkotmány  szövegében  ide tartoznak a jogállamot,  az  emberi
     jogok   elért   védelmi  szintjét,  valamint  a   legfontosabb
     választójogi    elveket,   továbbá   a    hatalom    erőszakos
     megszerzését, gyakorlását, illetőleg kizárólagos birtokolására
     való  törekvést, valamint ennek az elvnek az alapjogi oldalát,
     az ellenállási jogot (ius resistendi) szabályozó normák. [v.ö.
     Alkotmány  2.  §  (1) és (3) bekezdése; 8. §;  70.  §  (1)-(4)
     bekezdései]. E rendelkezések az alkotmánybíráskodás  értelmező
     tevékenysége  nyomán  élő  jelentéstartalmukkal   képezik   az
     Alkotmány lényeges magját, mondhatjuk: implicit örökkévalósági
     klauzuláit.  A  hatályos  Alkotmány  preambulumában  megjelenő
     kritériumok  szintén orientációt jelentenek a  „lényeges  mag”
     feltárásához.    A   preambulumban   foglalt    célokkal    és
     követelményekkel  ellentétesen  sem  módosítható  ugyanis   az
     Alkotmány,  illetőleg ez csak annak vállalásával  tehető  meg,
     hogy a magyar Alkotmány többé nem lesz kompatibilis az európai
     Alkotmányokkal.  Különösen kiemelendő e  körben  a  jogállamba
     való békés átmenet, amely — ahogyan azt az Alkotmánybíróság  a
     később  általam  idézendő 11/1992. (III. 5.) AB  határozatában
     leszögezte   —   a   kilencvenes  évek  elejére   megvalósult.
     Előrebocsátom, hogy — nézetem szerint — minden, a jogállamiság
     elért  szintjével  ellentétes  alkotmánymódosítás  tartalmilag
     alkotmánysértő.

     A  fentiekből  adódóan az Alkotmány lényeges magját,  implicit
     örökkévalósági klauzuláit, vagyis az köztársasági  alaptörvény
     alapvető       értékrendjét      sértő      alkotmánymódosítás
     alkotmányellenessége  —  álláspontom  szerint  —  vizsgálható,
     amelyhez   a  meghatározó  alkotmányi  „értékek”   (vagyis   a
     felsorolt alkotmányi alapelvek, alapjogok és tilalmak)  mércét
     is   adnak.   Van   tehát  az  Alkotmányban  mérce,   amelynek
     alkalmazására  hatásköre  is  van az  Alkotmánybíróságnak.  Az
     Alkotmány  32/A. § (1) bekezdése teremti meg ehhez az  alapot,
     amely    szerint:   „Az   Alkotmánybíróság   az   Alkotmányban
     meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja a jogszabályok
     alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a törvénnyel  hatáskörébe
     utalt feladatokat.” E rendelkezés nem sorolja a kivételek közé
     az  alkotmánymódosító törvényeket sem: nyilvánvaló, ha ez lett
     volna az alkotmányozó hatalom célja, akkor ezt megtette volna.
     Nincs  tehát  expressis  verbis  kiemelve  ez  a  tárgykör  az
     Alkotmánybíróság általános alkotmányvédelmi hatásköréből.
     Erre  tekintettel mondhatta ki például az egyik határozatában,
     hogy   „egy   nemzetközi  szerződés  megkötésével,   illetőleg
     kihirdetésével    az    Országgyűlés   nem    tehet    burkolt
     alkotmánymódosítást”  [30/1998. (VI. 25.)  AB  határozat,  ABH
     1998,   234.].  Ha  ez  mégis  előfordulna,  megállapíthatná-e
     (kimondhatná-e)  az alkotmányellenességet az Alkotmánybíróság?
     Ha igen, vajon nem az alkotmánymódosításra irányuló jogalkotói
     akarat  felől  döntene-e? Alighanem arról.  Ki  másnak  szánta
     volna    ugyanis   az   említett   (megállapító-)    határozat
     meghozatalának hatáskörét az Alkotmánybíróság? Mindenesetre az
     a véleményem: az a tény, hogy az Alkotmány 19. § (3) bekezdése
     az Országgyűlés hatáskörébe utalja az Alkotmány elfogadását és
     módosítását,   nem   jelenti   egyben   azt   is,   hogy    az
     Alkotmánybíróság   az  alkotmánymódosító  törvényt   semmilyen
     körülmények között sem vizsgálhatja.

     3.   „A   hatalmi   ágak   elválasztásának   [pontosabban    a
     hatalommegosztás] elve (…) nem pusztán annyit jelent, hogy  az
     egyik hatalmi ág nem vonhatja el a másik jogosítványait, hanem
     azt  is  jelenti:  a  demokratikus  jogállamban  korlátlan  és
     korlátozhatatlan  hatalom  nincs, s ennek  érdekében  bizonyos
     hatalmi  ágak  szükségképpen  korlátozzák  más  hatalmi   ágak
     jogosítványait.
     Az Alkotmánybíróság például — az Alkotmány 31/A. §-ának (5) és
     (6)   bekezdésében,  továbbá  IV.  fejezetében   meghatározott
     jogosítványai  révén — mind a törvényhozó, mind  a  végrehajtó
     hatalom,  továbbá  a köztársasági elnök és  az  önkormányzatok
     közhatalmi  jogosítványainak korlátjaként jelenik meg.  (…)  A
     jogállam   fogalmához   ugyanis   nem   csupán   a   jogállami
     intézményrendszer  formális kiépítése,  hanem  annak  normális
     működtetése  (…)  is  hozzátartozik.” [28/1995.  (V.  19.)  AB
     határozat,  ABH  1995, 142, 143.] A tartalmi  értelemben  vett
     alkotmányosság  egyik legfőbb kritériuma,  a  hatalommegosztás
     elve magában foglalja azt a követelményt is, hogy „nincsen  az
     Országgyűlésnek alárendelt hatalmi ág, s egyik hatalmi ág  sem
     vonhatja el a másik jogosítványát. A hatalommegosztás  elvéből
     ugyanakkor  az  is következik, hogy alkotmányos  demokráciában
     nincs  korlátlan  és  korlátozhatatlan  hatalom,  s  az  egyes
     hatalmi ágak hatalmi ellensúlyt képeznek a többi hatalmi ággal
     szemben.”  [38/1993. (VI. 11.) AB határozat,  ABH  1993,  256,
     261.;  41/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993,  292,  294.;
     55/1994. (XI. 10.) AB határozat, ABH 1994, 296, 300.; 28/1995.
     (V.  19.)  AB  határozat, ABH 1995, 138, 142.; 66/1997.  (XII.
     29.)  AB  határozat,  ABH  1997, 397,  403.]  Ez  az  amerikai
     alkotmányjogi doktrínából ismert fékek és egyensúlyok  elvének
     európai tükörképe.
     Mindezekből  az  is  következik, hogy a fékek  és  egyensúlyok
     kialakult  rendjét — következmények nélkül — egyetlen  hatalmi
     ág   (vagy  tényező)  sem  boríthatja  fel,  s  ez   alól   az
     Országgyűlés  sem  képez  kivételt. Védelmet  élvez  ezért  az
     Alkotmánybíróság hatásköre is: „A magyar közjogi berendezkedés
     egyik  alapja az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megállapított
     jogállamiság  elve. Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint  e
     jogállamban  az  Alkotmánybíróság  hatáskörének  a  klasszikus
     alkotmányos   szervekkel  azonos  alkotmányos  védelmet   kell
     biztosítani.   Ezzel  elkerülhető,  hogy  az  Alkotmánybíróság
     határozatai   nyomán  aktuális  politikai   érdekek   alapján,
     gyakorlati  kormányzati megfontolások az elsődleges  megoldást
     alkotmánybírósági hatáskör-felülvizsgálatban keressék  (…)  Az
     Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdésében  deklarált  jogállamiság
     tartalmi   követelménye   az   Alkotmánybíróság   —    közjogi
     helyzetéből  fakadó  —  alkotmányi hatásköri  szabályozása  és
     ezáltal     védelme.     E    védelem     szükségessége     az
     Alkotmánybíróságnak a hatalommegosztás rendszerében  elfoglalt
     szerepéből,   azaz   az   alkotmányossági   szempontoknak   az
     államszervezet   egészében   való   érvényesítéséből    ered.”
     [66/1997.  (XII.  29.)  AB határozat,  ABH  1997,  403.]  „(…)
     [H]atásköreik  gyakorlása során az Alkotmányban  meghatározott
     esetekben   a   hatalmi  ágak  együttműködésre  kötelesek   és
     tiszteletben   kell   tartaniuk   az   elválasztott    hatalmi
     szervezetek döntéseit és autonómiáját.” [62/2003.  (XII.  15.)
     AB határozat, ABH 2003, 637.]
     Az iménti fejtegetéseknek mintegy konklúzióját adja a többségi
     határozat:  „Az  Alkotmánybíróság hatáskörének  szűkítése  egy
     ponton  felborítja  a  kölcsönös  fékek  és  ellensúlyok  elve
     alapján   működő   hatalommegosztás   rendszerét,   akár    az
     alkotmányozó,  de  akár  a  törvényhozó  vagy   a   kormányzó-
     végrehajtó  hatalom  javára.” Álláspontom  szerint  ez  be  is
     következett   az   Alkotmánybíróság   hatáskörének    jelentős
     szűkítésével.

     4.   Az   Alkotmány  olyan  instrumentum,  amely   a   jogrend
     legmagasabb  szintű szabályrendszere, annak elvei, intézményei
     és   szabályai   koherens  rendszert  alkotnak.   A   koherens
     (ellentmondásmentes) belső rendszer megteremtésének igénye  az
     Alkotmánybíróság értelmező tevékenysége során is megjelenik.
     Ahogyan arra a I. és II. kilencvennyolc százalékos különadóról
     szóló  döntésekhez  fűzött párhuzamos indokolásomban,  illetve
     különvéleményemben   rámutattam  (lásd  e   különvélemény   V.
     pontját) az eddigi gyakorlat alapján „[a]z Alkotmánybíróság az
     Alkotmányt  nemcsak  a kifejezetten erre irányuló  eljárásban,
     hanem   a   jogszabályok  alkotmányosságát   vizsgáló   minden
     eljárásban  értelmezi.  Az  Alkotmány  egyes  rendelkezéseinek
     értelme  így  az újabb és újabb értelmezések során  bontakozik
     ki,   amelyekben  az  Alkotmánybíróság  mind  a  konkrét   ügy
     sajátosságára,  mind saját korábbi értelmezéseire  tekintettel
     van.  Az  egyes  értelmezésekből kialakuló  tételeket  —  mint
     például  a pozitív diszkrimináció feltételeit vagy az alapjog-
     korlátozás  határait — alkalmazásuk során tovább értelmezi  és
     formálja    az    Alkotmánybíróság.    Ugyanazon    alkotmányi
     rendelkezésre  vonatkozóan  az  értelmezés  súlypontja  eltérő
     lehet, de az értelmezéseknek ellentmondásmentes rendszert kell
     képezniük. (…) A későbbi értelmezésnek figyelemmel kell lennie
     a  korábbi  —  kötelező — értelmezésre, felhasználhatja  annak
     megállapításait,  de  következtetéseit  az  Alkotmányból  kell
     levezetnie,  és  nem  épülhet kizárólag  a  korábbi  értelmező
     határozatra.” [36/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 207,
     210-211.]

     Egy  másik,  ugyancsak az eddigi gyakorlatot  összegző  döntés
     alapján: „[a] pluralista társadalom lényegéhez tartozik,  hogy
     a jogok többféle értéktartalommal is érvényesíthetők úgy, hogy
     közben  a  jogok  egész  alkotmányos  rendszere  koherens   és
     működőképes  marad. Az Alkotmánybíróságnak  határesetekben  és
     össze nem férő koncepciók ütközésekor kell beavatkoznia, azt a
     vonalat  meghúznia, amelyen túl egy adott tartalmi  értelmezés
     már  az alkotmányos jogok rendszerével nem hozható összhangba.
     Az  Alkotmánybíróság ebben az értelmezésben nem  az  Alkotmány
     feltételezett  általános értékrendjéből  indul  ki,  hanem  az
     egyes  alapjogokból kibontható értéktartalmakat fejti  ki.  Az
     egyes   alapjogok   értelmezésekor  széles,  összehasonlítható
     nemzetközi  tényanyag és elméleti vélemény  áll  rendelkezésre
     ahhoz,  hogy ne kelljen közvetlenül ideologikus vagy politikai
     érvekhez folyamodni. Az ilyen módszerű alkotmányértelmezést  a
     formális   garanciák  hangsúlyozása  az  ideológiák  közvetlen
     érvényesítésével  szemben,  az  egyes  jogok  értéktartalmának
     kibontása  pedig a pozitivizmussal való visszaéléssel  szemben
     védi.” [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 83.] (…)
     Több  döntésében  azt is hangsúlyozta a testület,  hogy  „[a]z
     Alkotmánybíróság minden érdemi határozatában —  explicit  vagy
     implicit módon — szükségképpen értelmezi az Alkotmányt  (…)  A
     testület   tevékenysége  kezdeteitől  kiemeli   az   alkotmány
     értelmezés  során  tett elvi megállapításait.  A  gyakorlatban
     előfordul,  hogy  az  Abtv. 1. § g) pontja szerinti  absztrakt
     alkotmányértelmezésen  túl  a többi hatáskörben  szükségképpen
     megjelenő    alkotmányértelmezések   végkövetkeztetéseit    is
     tartalmazza a határozat rendelkező része, ha az a jogalkotóra,
     illetve  a  jogalkalmazókra  vonatkozó  kötelezettségek  miatt
     indokolt.   A  rendelkező  részbe  foglalt  alkotmányértelmező
     megállapítások     tartalmazhatnak     az     adott     ügytől
     elvonatkoztatott  elvi  tételeket  [61/1992.  (XI.   20.)   AB
     határozat, ABH 1992, 280.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH
     1994,  48.;  28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH  1994,  134.;
     60/1994.  (XII.  24.) AB határozat, ABH 1994,  342,;  32/1998.
     (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 252.]”.
     Ezen  túlmenően  az  is levezethető az eddigi  határozataiból,
     hogy    az    alkotmánybírósági    alkotmányértelmezések    is
     tartalmazhatják         a        vizsgált         jogintézmény
     alkotmányellenességének        általános,        „örökérvényű”
     megfogalmazását [először: 23/1990. (X. 31.) AB határozat,  ABH
     1990,  88.;  15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH  1991,  40.;
     75/2008. (V. 29.) AB határozat, ABH 2008, 664-665.].
     Számomra  nyilvánvalónak  látszik, hogy  a  rendelkező  részbe
     foglalt alkotmányértelmező megállapítás tartalmazhat a konkrét
     ügytől elvonatkoztatott olyan elvi tételt is, amely — tartalma
     szerint  —  éppen,  hogy egy új alkotmánymódosító  rendelkezés
     inkoherens  jellegére mutat rá. Valójában itt arról  van  szó,
     hogy     az    adott    esetben    az    Országgyűlés    olyan
     (alkotmánymódosító)  törvényt alkotott,  amely  ellentétes  az
     Alkotmánnyal.  Erre nézve pedig egyértelmű az Alkotmánybíróság
     álláspontja:„[a]z  Országgyűlés  jogosult   törvényt   alkotni
     minden    jogi   szabályozást   igénylő   társadalmi   viszony
     rendezésére,  jogalkotó  hatáskörének egyetlen  korlátja  van,
     nevezetesen az, hogy az Országgyűlés által hozott törvény  nem
     lehet  ellentétes  az  Alkotmánnyal.”  [46/2006.  (X.  5.)  AB
     határozat,  ABH  2006, 571-572.] Az Alkotmány  —  látszólag  —
     hallgat   e  kérdésről,  azonban  az  implicit  örökkévalósági
     klauzulák  létéből következően, továbbá abból az  okból,  hogy
     nincs expressis verbis kivéve az alkotmánymódosító törvény sem
     a  felülvizsgálható  törvények közül,  megállapítható  ezen  a
     téren  is  az  Alkotmánybíróság nem csak formai, hanem  érdemi
     felülvizsgálati hatásköre is.

     Erről   az   alapról   vizsgálódva  alighanem   megalapozottan
     hangsúlyozhatjuk,  hogy  a  tiltott  visszaható  hatálynak  az
     alkotmánymódosító  törvény  általi  beemelése  az  Alkotmányba
     [70/I.   §  (2)  bekezdés]  súlyos  koherencia-zavart,   belső
     ellentmondást  idéz elő, megbontja az Alkotmány  belső,  eddig
     ellentmondásmentes rendszerét, hiszen az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdése  és a 70/I. § (2) bekezdése nem kivétel-,  hanem  az
     alkotmányon   belüli  „kollíziót”  megteremtő   szabály.   Nem
     teljesül   tehát   az  a  korábban  többször  is   felállított
     követelmény,  hogy  az  Alkotmány  rendelkezéseinek   világos,
     egységes,  áttekinthető rendszert kell  képezniük.  A  dilemma
     adott:  az  Alkotmánybíróság  vagy  az  eddigi  (a  visszaható
     hatályról  húsz éven keresztül vallott) álláspontjánál  marad,
     vagy   meghajol   a   nyilvánvalóan  jogállamot   lebontó   új
     rendelkezés  előtt,  s  ezzel maga is  hozzájárul  a  jogállam
     eróziójához,  ha  nem  éppen csendes eltűnéséhez.  Ez  itt  az
     alkotmányértelmezés és az alkotmánybíráskodás tétje.

     5. Kétségkívül igaz, hogy az Alkotmánybíróság — adott tárgyban
     —   mind   ez   ideig   hozott   határozataiban,   végzéseiben
     tartózkodott    attól,    hogy   egy-egy    alkotmánymódosítás
     alkotmányosságáról  tartalmilag állást foglaljon.  Álláspontom
     szerint  azonban  ezek a döntések a most elbírált  ügyben  nem
     lehetnek meghatározó jelentőségű precedensek.
     Mindenekelőtt — egyetértve a többségi határozattal — magam  is
     hangsúlyozom:    a    magyar    alkotmánybíráskodással    több
     hasonlóságot   mutató   európai  és   más   külföldi   államok
     alkotmánybíróságai  közül jó néhány  —  kifejezett  alkotmányi
     rendelkezés  hiányában  is — elvégzi  az  alkotmánymódosítások
     formai és tartalmi szempontú alkotmányossági felülvizsgálatát.
     Messze nem lett volna tehát példa nélküli, ha a jelen ügyben a
     magyar   Alkotmánybíróság   elemelkedett   volna   a   konkrét
     alkotmányossági  kérdés kereteiből, és  általánosabb  jog-  és
     alkotmányelméleti alapról közelítette volna meg ezt — az egyik
     indítványozó által is — „nehéz ügynek” minősített problémát.
     Ehhez  a  többségi határozat egyes részei is jó kiindulópontok
     lehetettek   volna:   „Az   alkotmánymódosítások   esetlegesen
     tartalmi,  a jogállamot érintő sérelmeket is felvethetnek.  Az
     Alkotmány   sorozatos,  aktuálpolitikai   érdekek   és   célok
     megvalósítása, elérése érdekében történő módosítása  rendkívül
     aggályos  a demokratikus jogállam követelményei, különösen  az
     alkotmányos jogrend stabilitása, kiszámíthatósága,  széleskörű
     társadalmi    legitimitás,   az   alkotmányos    jogrendszerbe
     ellentmondásmentesen beépülése szempontjából.”
     Mindezek  hangsúlyozása  mellett  és  ellenére  is   azon   az
     álláspontom    van    a   többségi   határozat,    hogy    „az
     alkotmánybíróságok általában tartózkodnak  attól,  hogy  saját
     maguk   állapítsák   meg   önmaguk   számára   az   alkotmány-
     felülvizsgálatára   vonatkozó  hatáskört.”   Nézetem   szerint
     azonban   a   külföldi  és  a  hazai  szituáció   messze   nem
     hasonlítható  össze:  a külföldi és a hazai  alkotmánysérelmek
     ugyanis súlyukban lényegesen eltérők. Míg másutt általában egy-
     egy   elszigetelt   alkotmánymódosítási  aktus   (szabályozási
     megoldás)   vezetett  el  az  alkotmánymódosítást  eredményező
     törvény  felülvizsgálatának a felvetéséhez  (lásd  az  osztrák
     vagy cseh példát), addig nálunk szinte rendszert alkotnak azok
     —   az   alkotmánymódosítási  vagy  törvényi  formát  öltő   —
     kormányzati   elképzelések,  amelyek  jó  néhány   esetben   a
     jogállam, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmének  húsz
     éven  keresztül  folyamatosan  és  szisztematikusan  kiépített
     pilléreit ingatják meg.

     Mindez   lényegesen  felértékeli  a  magyar   Alkotmánybíróság
     alkotmányvédelmi     szerepkörét,     nemkülönben     aktívabb
     szerepvállalását  is  indokolttá teszi. A  többségi  határozat
     szerint   „ha   az  Alkotmánybíróság  önmaga  terjesztené   ki
     hatáskörét   az   Alkotmány/Alaptörvény  vagy  az   Alkotmányt
     módosító törvények alkotmányossági felülvizsgálatára, az olyan
     hatalomkoncentrációt  és  hatalmi  túlerőt  jelentene,   amely
     szintén  felborítaná a kialakult hatalmi egyensúlyok, korlátok
     és   hatalmi  autonómiák  demokratikus  rendszerét  (…)”.  Úgy
     gondolom,  ez sehol sem következett be azokban az országokban,
     ahol az Alkotmánybíróság — kifejezett alkotmányi felhatalmazás
     nélkül  is  —  véleményt formált egy-egy alkotmánymódosításról
     akár   formai,  akár  tartalmi  nézőpontból.  (Pl.   Ausztria:
     http://wn.com/Round_Table_Unconstitutional_Constitutional_Amen
     dments_Opening_Session_part_I                      Csehország:
     http://www.usoud.cz/view/pl-27-09;                      India:
     http://www.legalserviceindia.com/article/l33-Constitutionality-
     of-a-Constitutional-Amendment.html; lásd  még  e  tárgykörben:
     Granville Austin: Working a Democratic Constitution: A History
     of the Indian Experience. Oxford University Press, USA, 2003.;
     Izrael:
     http://wn.com/Round_Table_Unconstitutional_Constitutional_Amen
     dments_     Opening_Session_part_I;     korábban     Nepálban:
     http://www.auilr.org/pdf/11/11-1-2.pdf);   Olaszországban   az
     alkotmánymódosító  törvényekkel  azonos  rangú  alkotmányerejű
     törvényekre:

     http://www.jus.unitn.it/download/gestione/fulvio.cortese/20101
     209_2054Ccost_1146_1988.pdf.).
     Mindezek  után  úgy vélem, hogy — szemben például  a  többségi
     határozat  által  idézett 1994-es és 1998-as döntésekkel  —  a
     jelenlegi helyzetben az Alkotmány alapvető struktúráját (v. ö.
     az   indiai   legfelsőbb  bírósági  gyakorlattal)  érinti   az
     alkotmánymódosítás, s erre a következtetésre  el  lehet  jutni
     akkor, ha a hatályos Alkotmány rendelkezéseit összefüggéseiben
     vizsgáljuk.  Ahogyan a 184/2010. (X. 28.) AB  határozathoz,  a
     fentebb   már   idézett  különadó-ügyhöz   fűzött   párhuzamos
     indokolásomban  kifejtettem: „Az Alkotmány  új,  70/I.  §  (2)
     bekezdését  nem  lehet a jelen ügyben sem az  Alkotmány  többi
     normájától elszigetelten értelmezni. Álláspontom szerint abból
     a  nézőpontból  kell  kibontani az új  alkotmányi  rendelkezés
     értelmét,  miszerint az Alkotmány ellentmondásmentes rendszert
     alkot.  Az  Alkotmánybíróság viszont mindent köteles  megtenni
     annak érdekében, hogy — az alkotmányértelmezés eredményeként —
     az  egyes  régi-új alkotmányi rendelkezések között  ne  legyen
     ellentmondás.” Párhuzamos indokolásomban nem válaszoltam  arra
     a  kérdésre,  mi lenne egy esetleges „ellentmondás”  észlelése
     esetén  az Alkotmánybíróság feladata. Most ez — erre  irányuló
     többtucatnyi  indítvány  nyomán — tovább  nem  halasztható.  E
     törekvésemben   fokozottan  támaszkodtam  az  Alkotmánybíróság
     alábbi megállapításaira:
     a)  „Magyarország  jogállammá minősítése  ténymegállapítás  és
     program  egyszerre. A jogállam azáltal valósul  meg,  hogy  az
     Alkotmány  valóban  és  feltétlenül  hatályosul  (…)   bármely
     politikai  törekvés  kizárólag  az  Alkotmány  keretei  között
     valósítható meg, s hogy az alkotmányosság megítéléséből a napi
     politikai  szempontok ki vannak zárva (…) Az adott  történelmi
     helyzetet   a  jogállam  keretein  belül  és  annak  kiépítése
     érdekében   figyelembe  lehet  venni.  Nem  lehet  azonban   a
     történelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte igazságosságra
     hivatkozva   a  jogállam  alapvető  biztosítékait  félretenni.
     Jogállamot  nem  lehet a jogállam ellenében  megvalósítani.  A
     mindig  részleges és szubjektív igazságosságnál  a  tárgyi  és
     formális elvekre támaszkodó jogbiztonság előbbre való. (…) fel
     sem merülhet az alkotmányosság követelményeinek felfüggesztése
     (…)” [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 82-83.]
     b)    „Jogállami   értékrend   alapján   jogállami   garanciák
     mellőzésével  még igazságos követelés sem érvényesíthető  (…)”
     [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 84-85.]
     c)  „(...)  jogállamban  az  Alkotmánybíróság  hatáskörének  a
     klasszikus alkotmányos szervekkel azonos alkotmányos  védelmet
     kell  biztosítani. Ezzel elkerülhető, hogy az Alkotmánybíróság
     határozatai   nyomán  aktuális  politikai   érdekek   alapján,
     gyakorlati  kormányzati megfontolások az elsődleges  megoldást
     alkotmánybírósági  hatáskör-felülvizsgálatban  keressék   (…)”
     [66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 403.]
     d)  A  többségi határozat — helyesen — a magyar törvényalkotás
     eljárási  rendjét,  néhány produktumát nem tartja  összhangban
     állónak  a  jogállami  demokráciák  európai  és  modelljeivel.
     Megjelenik  az  indítványok  között  az  is,  hogy  a  hatalom
     „kizárólagos  birtoklására  törekvés”  is  kimutatható  a  mai
     magyar    közjogi    (alkotmánymódosítási,    törvényalkotási,
     jogalkotási) gyakorlatban. Van-e áthallás itt az Alkotmány  2.
     §  (3) bekezdéséhez, illetve a fentebb már idézett ellenállási
     joghoz,  valamint a népszuverenitás elvéhez?  A  14/2000.  (I.
     12.)  AB  határozat (ABH 2000, 83, 96.) maga  is  határozottan
     ráerősít  arra  a  követelményre, hogy a  hatalom  kizárólagos
     birtokolására  törekvéssel  szemben  törvényes  úton  mindenki
     jogosult  és egyben köteles fellépni. Nyilvánvaló az is,  hogy
     ennek  a  fellépésnek a lehetősége az állam ilyen szándékaival
     szemben  is  fennáll. Ennek alapja lehet az,  ha  „Alkotmányon
     felüli,  illetve  alkotmányellenesen is  érvényesülő”  hatalmi
     túlsúly,  hatalmi dominancia jelentkezik. [Az Alkotmánybíróság
     a  pártállami  hatalomkoncentrációra utalva mondta  ki  ezt  a
     tételt  a 62/2003. (XII. 15.) AB határozatban (ABH 2003,  637,
     644.)].

     E  felvetés  indítványok között történő megjelenése  önmagában
     igazolhatja  azt  a  törekvést,  hogy  a  jelen   esetben   az
     Alkotmánybíróságnak a rendszert, az egész  magyar  alkotmányos
     berendezkedést átfogóan és egészében érintő ügyben kell állást
     foglalnia.   Ehhez   az  értelmezéshez   pedig   —   általános
     alkotmányvédelmi szerepkörét betöltve — kiindulópontja  csakis
     az  Alkotmány  egésze lehet. [23/1990. (X. 31.) AB  határozat.
     ABH 1990, 88, 97-98.]
     Mindezek   előrebocsátása  után  az  üggyel  és   a   többségi
     határozattal  kapcsolatos álláspontomat  az  alábbiak  szerint
     foglalom össze.

                                  III.
                                    
                  Elutasíthatók-e azok az indítványok,
       amelyek szerint az Abtv. „rendelkezéseit a folyamatban lévő
                    eljárásokban is alkalmazni kell”?

     A  többségi határozat szerint: „[a]z Alkotmánybíróságnak, mint
     minden   döntéshozó  szervnek,  eljárása  során  folyamatosan,
     hivatalból vizsgálnia kell hatáskörének meglétét vagy hiányát.
     Amennyiben  az  alkotmánymódosító  hatalom  szándéka  az  lett
     volna,  hogy  az  Alkmód. kihirdetésekor már folyamatban  lévő
     eljárások  esetén  a  hatásköri  szabályok  továbbélnek  és  a
     hatáskörszűkítés  csak  az  újonnan  benyújtott  indítványokra
     vonatkozik,  az  alkotmányozó hatalomnak kellett  volna  erről
     rendelkeznie.  Tekintettel arra, hogy  az  Alkmód.  erről  nem
     rendelkezett,   ezért   hatályba   lépésével    megszűnt    az
     Alkotmánybíróság   hatásköre  az   Alkotmány   32/A.   §   (2)
     bekezdésében foglalt esetekben.
     Az  Abtvmód. 3. §.-a ennek megfelelően rendelkezik arról, hogy
     a  hatáskörszűkítés kiterjed a már folyamatban lévő ügyekre is
     (az  Alkotmánybíróságnak e rendelkezés hiányában  is  eszerint
     kellett  volna  eljárnia és döntenie hatásköre megszűnéséről),
     az  Abtvmód.  3.  §-a  tehát  az  Alkmód.-ból,  illetve  annak
     hatályba  léptető rendelkezéséből következik: az Abtvmód.  más
     szabályozása ellentétes lett volna az Alkotmány hatályos 32/A.
     § (2) bekezdésével.
     Tekintettel  arra,  hogy az Abtvmód.  3.  §-a  az  Alkmód.-ból
     következően   szabályozott  úgy,  hogy   az   Alkotmánybíróság
     hatáskörszűkítésére vonatkozó szabályokat a  folyamatban  lévő
     ügyekben is alkalmazni kell, az Alkotmánybíróság az Abtmód. 3.
     §-ának      alkotmányellenessége      megállapítására       és
     megsemmisítésére vonatkozó indítványokat is elutasította.”
     Álláspontom  szerint  a  vizsgált  összefüggésrendszerben  nem
     annak  a  (formai) oknak van jelentősége, szólt-e  az  Alkmód.
     kifejezetten  arról,  hogy  rendelkezéseit  csak  az   újonnan
     benyújtott  indítványok  elbírálásakor  lehet(ne)  alkalmazni,
     hanem   annak,   hogy  mi  a  konkrét  tárgya  (tartalma)   az
     alkotmánymódosításnak.  Jelen  esetben  benne  van   ebben   a
     jogalanyokat (ad malam partem) visszaható hatállyal terhelő új
     (alkotmányi) rendelkezés alkalmazhatóságának a megengedése is,
     hiszen  a „folyamatban lévő ügyek” jelentős részét éppen  ezek
     teszik  ki.  Minthogy pedig különvéleményem V. részében  ezzel
     részletesebben  is  foglalkozom,  itt  mindössze  csak  azt  a
     megjegyzést  teszem, hogy a „folyamatban lévő ügyek”  jótékony
     leple alá sem rejthető el az ad malam partem visszaható hatály
     megengedhetősége,  de érvényesülésének csendes  megtűrése  sem
     pártfogolható alkotmányosan.
     A  többségi határozat 3. pontja elutasítja az Abtvmód.  3.  §-
     ában  írt  rendelkezés („[e]z a törvény a kihirdetését  követő
     napon   lép   hatályba,  rendelkezéseit  a  folyamatban   lévő
     eljárásokban  is  alkalmazni  kell.”)  alkotmányellenességének
     megállapítására irányuló indítványt. Tekintettel arra, hogy  —
     tárgya,  tartalma szerint — az Abtvmód. 3. §-a megnyitotta  az
     utat az Alkotmány — ad malam partem visszaható hatályú — 70/I.
     §  (2)  bekezdésének az alkalmazhatósága előtt, ezért  azt  az
     Alkotmánybíróságnak  a mostani konkrét esetben  —  álláspontom
     szerint — meg kellett volna semmisítenie.
     Hangsúlyozom  ugyanakkor:  az a szabályozási  megoldás,  amely
     szerint   valamely  törvény  (jogszabály)  rendelkezéseit   „a
     folyamatban  lévő eljárásokban is alkalmazni kell”,  önmagában
     nem  teremthet  jogalapot sem e rendelkezés  megsemmisítésére,
     sem  pedig az erre irányuló indítvány elutasítására.  Minthogy
     pedig  e  téren az alkotmánybíráskodás kezdete óta nem alakult
     ki   a  magyar  szakirodalomban  „communis  opinio  doctorum”,
     kívánatosnak tartottam volna, ha az Alkotmánybíróság az önmaga
     számára  irányadó mércét meghatározza. Például így: amennyiben
     a  törvény  (jogszabály)  az új jogi normák  alkalmazásának  a
     kötelezettségét  a folyamatban lévő eljárásokban  is  előírja,
     úgy  az ilyen rendelkezés alkotmányosságának alkotmánybírósági
     megítélésekor  mellőzhetetlen az  adott  törvény  (jogszabály)
     tartalmának  a  vizsgálata. E szabályozási mód  alkalmazásakor
     elkerülhetetlen  az  eseti  vizsgálat,  amely  —  eredményétől
     függően  — vagy a rendelkezés megsemmisítését, vagy  pedig  az
     erre  irányuló indítvány elutasítását hozná magával.  Minthogy
     jelen  esetben — nézetem szerint — az európai és más  külföldi
     jogállami  standardok  szerint is tiltott  visszaható  hatályú
     rendelkezésnek  számít az Alkmód. 70/I. §  (2)  bekezdése,  az
     annak  folyamatos  ügyekben  való alkalmazhatóságát  megengedő
     Abtvmód.  3.  §-át  is  meg  kellett  volna  semmisítenie   az
     Alkotmánybíróságnak.

                                   IV.
                                    
        Visszautasíthatók-e a nemzetközi szerződéseket kihirdető
                      jogszabályba (itt: törvénybe)
               ütköző rendelkezéseket érintő indítványok?

     1.    A   többségi   határozat   5.   pontja   szerint:    „Az
     Alkotmánybíróság  a  Magyar Köztársaság  Alkotmányáról  szóló,
     1949.  évi  XX.  törvény  32/A. §-ának  a  Magyar  Köztársaság
     Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról  szóló
     2010.  évi  CXIX.  törvény 1. §-ával  módosított  új  szövege,
     valamint  a  70/I,  §  (2)  bekezdése  nemzetközi  szerződésbe
     ütközésének   megállapítására  és  megsemmisítésére   irányuló
     indítványokat visszautasítja.”
     Álláspontom  szerint a többségi határozat  —  a  maga  logikai
     rendjét  követve  — helyes okfejtés után jutott  el  az  imént
     idézett   konklúzióig.  Kétségkívül  helytállóak   ugyanis   a
     következő  megállapításai: „[a] posteriori, utólagos mérceként
     szolgálhatnak  a  nemzetközi jog ius  cogens  normái  valamint
     alapelvei  és  az ún. általánosan elfogadott jogelvek  továbbá
     azok  a  nemzetközi  szerződések, amelyeknek  Magyarország  is
     részese, így különösen: az ENSZ Közgyűlése által elfogadott, a
     Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya,  a
     Gazdasági    Szociális   és   Kulturális   Jogok    Nemzetközi
     Egyezségokmánya, az Európa Tanács által elfogadott, az  Emberi
     Jogok  Európai  Egyezménye vagy az Európai  Szociális  Charta,
     stb.,  amelyek  kihirdetésük által a magyar jogrendszernek  is
     részei, és kötelező alapmércék az embereket megillető alapvető
     jogok garantálása tekintetében. (…)
     A  ius cogens normái, alapelvei és alapvető értékei együttesen
     olyan    mércét    alkotnak,   amelynek    minden    következő
     alkotmánymódosítás és Alkotmány meg kell, hogy feleljen.  Ezen
     elvek  és  értékek nagy része időközben beépült az Alkotmányba
     és   az   Alkotmánybíróság  precedensjogába,  vagy  a   jogági
     törvények  részévé  vált (pl. a visszaható  hatály  tilalmának
     büntetőjogi megfogalmazása, a nullum crimen sine lege, illetve
     a  nulla  poena sine lege elv vagy más jogágakban a  jóhiszemű
     joggyakorlás  elve, a fair eljárás elve, stb.). A  ius  cogens
     elvei,  garanciái  értékek  formájában  megjelennek  a  jogági
     törvényekben és egyéb jogszabályokban is. (…)
     Amennyiben  arra  a következtetésre jutna az Alkotmánybíróság,
     hogy  felülvizsgálhatja az Alkotmányt, a következő  kérdés  az
     lenne,  hogy  ki  fogalmazza, fogalmazhatja meg  az  Alkotmány
     mércéjét,  ki határozhatja meg, hogy az eddig számításba  vett
     mércék   közül   melyek  fogadhatók  el   és   alkalmazhatóak?
     Eldöntendő,  hogy kizárólag maga az alkotmányozó  hatalom  (az
     örökérvényű klauzulák alkalmazásával) vagy az Alkotmánybíróság
     (is)    jogosult   erre?   Utóbbi   esetben   a   legfontosabb
     megválaszolandó  kérdés  egyrészt  az,  hogy  van-e  és  kitől
     származhat   az   Alkotmánybíróság  Alkotmányt   felülvizsgáló
     hatásköre,  másrészt  az,  hogy  mi  alapján  fogalmazhat  meg
     örökérvényű     elveket,     értékeket,     garanciákat     az
     Alkotmánybíróság?

     A   nemzetközi  példák  és  a  magyar  Alkotmánybíróság  eddig
     folytatott  gyakorlata  alapján az állapítható  meg,  hogy  az
     alkotmánybíróságok általában tartózkodnak attól, hogy  önmaguk
     állapítsák    meg   saját   maguk   számára   az    alkotmány-
     felülvizsgálatára     vonatkozó     hatáskört,      és      az
     alkotmánybíróságok maguk határozzák meg azt a mércét,  amelyet
     az  alkotmánymódosítások felülvizsgálata és  az  új  alkotmány
     elfogadása során alkalmaznak. Az eddigiekből kiderül, hogy  az
     alkotmánybíróságok  csak  kifejezett  alkotmányi   rendelkezés
     esetén, vagy egészen kivételes esetekben látnak lehetőséget az
     alkotmány  felülvizsgálatára. A magyar Alkotmány nem tartalmaz
     az alkotmányozó hatalom által előzetesen lefektetett mércét az
     Alkotmány esetleges alkotmányellenességének vizsgálatára.”

     2.  Határozott  meggyőződésem, hogy  a  mérce  itt  is  adott,
     éspedig  az egyértelműen rögzítve van az Alkotmány  7.  §  (1)
     bekezdésében,   amely   szerint:   „[a]   Magyar   Köztársaság
     jogrendszere  elfogadja a nemzetközi jog általánosan  elismert
     szabályait,  biztosítja  továbbá  a  vállalt  nemzetközi  jogi
     kötelezettségek és a belső jog összhangját.”, de felhívható  e
     körben  az Alkotmány 2/A. §-ába foglalt „Európa-klauzula”  is.
     Akkor,   amikor  az  Alkotmánybíróság  az  ad   malam   partem
     visszaható  hatályú  alkotmányi  szabályokat  [70/I.   §   (2)
     bekezdése]  e  normatív tartalmú alkotmányi rendelkezés  által
     megnyitott      összefüggésrendszerben     elhelyezi,      nem
     „felülbírálja”, hanem értelmezi és alkalmazza az Alkotmányt. A
     fentebb  írtak  szerint  vitatom — az én  logikai  levezetésem
     szerint — a többségi határozatnak azt a megállapítását, hogy a
     „magyar Alkotmány nem tartalmaz az alkotmányozó hatalom  által
     előzetesen   lefektetett   mércét   az   Alkotmány   esetleges
     alkotmányellenességének vizsgálatára”.  Mint  e  különvélemény
     II.  2.  pontjában  írtam  – az Alkotmány  tartalmaz,  éspedig
     normatív   mércét,   amelyet  az  alkotmányvédelem   fókuszába
     helyezett Alkotmánybíróságnak nem „megalkotnia”, még csak  nem
     is   „felülvizsgálnia”,   hanem  kötelezően   értelmeznie   és
     alkalmaznia kell.
     Elfogadom   azt  az  indítványozói  érvelést  is,  hogy   „[a]
     nemzetközi  jog általánosan elismert szabályai tekintetében  a
     nemzetközi  jog elsődlegessége érvényesül, mivel a  7.  §  (1)
     bekezdésében   meghatározott   előírás   folyamatosan   minden
     jelenlegi  és  jövőbeni  nemzetközi forrás  által  létrehozott
     norma permanens transzformátoraként működik. Ennek megfelelően
     a  nemzetközi  jog általánosan elismert szabályai  a  korábban
     keletkezett és ellentétes belső jogot helyettesíthetik, és — a
     nemzetközi jog által meghatározott keretek között,  vagyis  az
     adott   tényállás  tekintetében  —  leronthatják  a  speciális
     alkotmányi  normákat [53/1993. (X. 13.) AB  határozattal,  ABH
     1993,  323,  335.].  A  7.  § (1) bekezdése  által  bevezetett
     nemzetközi jogot semmilyen később megalkotott belső norma  nem
     helyezheti hatályon kívül, nem módosíthatja, nem ronthatja le,
     mivel   ez  a  7.  §  (1)  bekezdésébe  való  ütközése   miatt
     alkotmányellenes.
     A nemzetközi szerződések(et kihirdető jogszabályok) jogforrási
     hierarchiában  elfoglalt  helyük tekintetében  megállapítható:
     szerződésben  történő nemzetközi kötelezettségvállalásnak  meg
     kell  felelnie  az Alkotmánynak (az állami szuverenitás  külső
     oldala  ugyanis  csak az alkotmányi keretek között  valósulhat
     meg),  vagyis  a  hierarchiában az alatt  helyezkedik  el.  Az
     alkotmánymódosító  hatalomnak meg kell felelnie  a  nemzetközi
     kötelezettségvállalásoknak.     Ennek     oka,     hogy     az
     alkotmánymódosítás  formálisan törvényben  van  kihirdetve,  a
     szavazattöbbség eltérősége nem okoz differenciát a  jogforrási
     hierarchiában,  és  megállapítható  a  nemzetközi  szerződések
     jogforrási hierarchiában elfoglalt aktív elsődlegessége is. Az
     Abtv.  45. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskör  kifejezi
     azt    a    jogalkotói   akaratot   [pontosabban   értelmezési
     gyakorlatot], miszerint a nemzetközi szerződéshez képest  kell
     vizsgálni  a  belső  jogot, és ha az — az  azonos  hierarchiai
     szinten  lévő  jogszabályt  is ideértve  —  nem  felel  meg  a
     nemzetközi szerződést kihirdető jogszabálynak, akkor  a  belső
     jogot  —  alkotmányellenesség miatt — meg kell semmisíteni.  A
     nemzetközi   szerződések   és  a   belső   jog   összhangjának
     megteremtése [Alk. 7. § (1) bekezdés] a nemzetközi szerződések
     jogforrási  hierarchiát tisztelő elsődlegességének elvén  áll.
     Ha  pedig  ez  így  van, akkor az alkotmánymódosító  törvények
     felülvizsgálata  esetében  is megnyílik  az  alkotmánybírósági
     felülvizsgálat lehetősége.”

     Ismétlem: a jelen ügyben az Alkotmánybíróságnak — az Alkotmány
     egészének   értelmezésére  törekedve  —   el   kellett   volna
     emelkednie  az  adott  ügy  szűk  kereteitől.  Így   általános
     alkotmányvédelmi funkciójából kiindulva, s azt kitöltve –  nem
     az  indítványozói alanyi kör jogosultságára  (mint  formai,  a
     visszautasítást  megalapozó okra) kellett  volna  a  hangsúlyt
     helyeznie, hanem arra, hogy a többtucatnyi indítványozó  által
     felvetett   jogállami   és   emberi   jogi   sérelmek   miként
     viszonyulnak   a   Magyarország   által   vállalt   nemzetközi
     szerződéseket  kihirdető jogszabályokban  (itt:  törvényekben)
     perfektuálódó  kötelezettségvállalásokhoz  (ez  lett  volna  a
     tartalmi alkotmányossági megközelítés egyik szelete).
     Mindezekre  tekintettel — álláspontom  szerint  —  a  többségi
     határozat rendelkező része 5. pontjában nem visszautasításnak,
     hanem  megsemmisítésnek kellett volna szerepelnie. Nyilvánvaló
     ugyanis, hogy Magyarország csak olyan nemzetközi szerződéseket
     kötött  és  hirdetett ki jogszabályban, amelyek kizárják  azt,
     hogy  a  belső  jogába  ad  malam  partem  visszaható  hatályú
     rendelkezéseket építsen be. Ugyanígy elképzelhetetlen  az  is,
     hogy  a  nemzetközi jog általánosan elismert szabályai  között
     lennének  olyanok,  amelyek  megengednék  az  egyes   (itt   —
     figyelemmel a luxemburgi bíróság gyakorlatára is — az  európai
     uniós)  tagállamoknak  azt, hogy beépítsék  jogrendszerükbe  —
     nyomós alkotmányos indok nélkül — a tiltott visszaható hatályú
     jogszabályokat.

                                   V.
                                    
           Visszautasítható-e az Alkmód. 70/I. § (2) bekezdése
                            megsemmisítésére
                           irányuló indítvány?

     1.  Az  Alkmód.  70/I. § (2) bekezdése szerint:  „A  közterhek
     viselésére  szolgáló forrásból, valamint az  állami  vagyonnal
     gazdálkodó,  illetve  az  állam  többségi  tulajdonában   vagy
     irányítása   alatt   álló   szervezetek   részéről   juttatott
     jövedelemre,   az  adott  adóévet  megelőző  ötödik   adóévtől
     kezdődően,   törvény   a  jövedelem  mértékét   el   nem   érő
     kötelezettséget állapíthat meg.”
     A többségi határozat az idézett alkotmányi rendelkezést támadó
     indítványokat arra való hivatkozással utasítja vissza, hogy az
     Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre a szóban forgó  alkotmányi
     rendelkezés felülvizsgálatára. A fentiekben nem osztottam  ezt
     az álláspontot.
     Más   következtetésre  juthatott  volna  ugyanis  itt  is   az
     Alkotmánybíróság  akkor, ha az egész problémakört  ezúttal  is
     tágabb  összefüggésrendszerbe ágyazza be. Minderről  külön  és
     részletesen is szóltam a 184/2010. (X. 28.) AB határozathoz és
     a   37/2011.   (V.  10.)  AB  határozathoz  fűzött  párhuzamos
     indokolásomban,  illetve  különvéleményemben.  Emiatt  az  ott
     leírtakat  nem ismétlem meg, mindössze azt hangsúlyozom,  hogy
     az   egyes   alkotmányi   rendelkezések   között   nem   lehet
     ellentmondás. [Megjegyzem, még Edmund Burke is ezt a felfogást
     vallotta   (v.ö.   az  élő  alkotmány  (living   constitution)
     doktrínával):  „To enable us to correct the constitution,  the
     whole  constitution must be viewed together; and  it  must  be
     compared  with  the  actual  state  of  the  people,  and  the
     circumstances of the time.” Edmund Burke: To the  Chairman  of
     the   Buckinghamshire  Meeting–12  April  1780,  In:  Selected
     Letters  of  Edmund Burke 243 (Harvey C. Mansfield,  Jr.  ed.,
     Univ.  Chicago Press 1984). Idézi: Gary Jeffrey Jacobsohn:  An
     unconstitutional  constitution?  A  comparative   perspective.
     ICON, Volume 4, Number 3, 2006, 460. o.]
     Az alkotmányértelmezés egyik legfontosabb célja éppen az, hogy
     az  alkotmányértelmezés  eredménye — koherens  rendszerként  —
     minél inkább, a lehető legteljesebb módon beleilleszkedjen  az
     Alkotmány  egészének  normarendszerébe.  Álláspontom   szerint
     mindenesetre    nem    juthat   az   Alkotmánybíróság    olyan
     alkotmányértelmezési eredményre, amelynek a  következménye  az
     lesz,  hogy  valamely alkotmányi rendelkezés alkalmazását  egy
     másiknak  az  értelmezése leronthatja. Ahogyan  John  Marshall
     főbíró   1803-ban   a  jogtörténet  talán  legtöbbet   idézett
     esetében,  a Marbury kontra Madison ügyben fogalmazott:  „[i]t
     cannot  be  presumed  that any clause in the  constitution  is
     intended  to be without effect; (...) [Marbury v.  Madison,  5
     U.S. 137, 174 (1803) Az amerikai irodalomban — többek között —
     Mark   E.  Brandon  tárgyalja  a  jelen  ügy  által  felvetett
     problémát.   Mark   E.  Brandon:  The  „Original”   Thirteenth
     Amendment and the Limits to Formal Constitutional Change.  In:
     Sanford  Levinson  (szerk.): Responding to  Imperfection.  The
     Theory  and  Practice  of Constitutional Amendment.  Princeton
     University  Press, Princeton, New Yersey, 1995.  215  és  köv.
     o.].   A  strasbourgi  bíróság  is  hosszú  idő  óta   ezt   a
     megközelítést  alkalmazza  az Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény
     értelmezésekor.  Ez  alapján  „az  Egyezményt  egészében  kell
     szemlélni,  és olyan módon kell értelmezni, hogy az értelmezés
     [eredménye]   a   különböző   rendelkezések   közötti    belső
     konszisztenciát és harmóniát elősegítse. (lásd, például: Klass
     and  Others v. Germany, 6 September 1978, § 68, Series  A  no.
     28;  and also Maaouia v. France [GC], no. 39652/98, § 36, ECHR
     2000  X; Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR  2000
     XI;  and  Stec  and Others v. the United Kingdom (dec.)  [GC],
     nos. 65731/01 and 65900/01, § 48, ECHR 2005 X).

     2.  Mindezekre tekintettel határozottan állítom, az  Alkotmány
     70/I.  §  (2)  bekezdésében  lehetővé  tett  ad  malam  partem
     visszaható  hatály  és  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdéséből
     kiolvasztható,  jogbiztonságból levezethető visszaható  hatály
     tilalma   között  ellentmondás  (nem  pedig  főszabály-kivétel
     kapcsolat)  van,  amelyet kifejezett normatív értékválasztáson
     alapuló   alkotmányértelmezéssel  is  feloldhatott  volna   az
     Alkotmánybíróság. Minthogy pedig az európai és más  nemzetközi
     dokumentumokban  is  vállalt  jogállam-felfogással   csak   az
     Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésére  alapított  és  töretlenül
     követett alkotmánybírósági gyakorlat eddig nem adott (mert nem
     adhatott)  teret  a tiltott visszaható hatály  megengedésének,
     mellőzhette volna az Alkotmány új, 70/I. § (2) bekezdésének az
     alkalmazását.  [E  megoldás  nem  lett  volna  példa  nélküli:
     hasonló,  Alkotmányon  belüli  konfliktust  ugyanilyen   módon
     oldott   meg   és  fel  az  Alkotmánybíróság  a  halálbüntetés
     alkotmányellenességét  megállapító  23/1990.   (X.   31.)   AB
     határozatban.  (ABH  1990,  88,  91-92.)]  Ha  ezt   az   utat
     választotta volna a többségi határozat, úgy a Módtv.-t  (amely
     a  „szűkítő”  feltételeket és kritériumokat  tartalmazta)  már
     vizsgálnia sem kellett volna. Megállhatott volna akár  ezen  a
     ponton  abból kiindulva, és nyomatékosan azt kimondva, hogy  a
     visszaható  hatály  tilalmának, mint a legfontosabb  jogállami
     imperatívuszok  egyikének az érvényesülése az egész  jogállami
     jogrend (az alkotmányosság) stabilitásának az előfeltétele, az
     egész   jogrendszer   érvényesíthetőségének   a   biztosítéka.
     (Minderről  részletesebben írtam a 349/B/2001. AB határozathoz
     fűzött különvéleményemben. Lásd: ABH 2002, 1241, 1258-1267.)

     3.  A  tiltott  visszaható hatály tilalma nem egyszerűen  csak
     alkotmányi   alapérték,  hanem  ezen   túlmenően,   az   egyik
     legfontosabb jogállami imperatívusz is. Az Alkotmány egymással
     kapcsolatba   hozható  rendelkezéseinek  egységes,   koherens,
     ellentmondások  kiküszöbölését célzó, az  Alkotmány  egészének
     leginkább   megfelelő  értelmezése  pedig  nem  hozhat   olyan
     eredményt,   amely  valamely  jogállami  szabály  eliminálását
     eredményezi.  Márpedig a 70/I. § (2) bekezdésének  a  többségi
     határozatban írt értelmezése ezzel az eredménnyel jár.

     4. A „cél szentesíti az eszközt” elvének parttalan alkalmazása
     idegen  a  jogállam  eszméjétől. Ahogyan egyes  német  szerzők
     fogalmaznak:   a  tiltott  visszaható  hatály  megengedése   a
     legnagyobb  merénylet  a  jogállam  ellen.  A  vele   szembeni
     alkotmánybírósági   „szigornak”  ehhez  kell   igazodnia,   ha
     tetszik: ezzel kell arányban lennie.

     5. Az Alkotmánybíróságnak itt kétségkívül a jogbiztonság egyik
     kiemelkedő  jelentőségű elemét kell védenie. Ezt a  szerepkört
     pedig leginkább az a körülmény értékeli fel, hogy a visszaható
     hatály  tilalmának  érvényesülése az egész  jogállami  jogrend
     stabilitásának   az   előfeltétele,   az   egész   jogrendszer
     érvényesíthetőségének az egyik biztosítéka. [Részletesen  lásd
     a 349/B/2001. AB határozathoz fűzött különvéleményt: ABH 2002,
     1241, 1258-1267.].
     A   fentiek   feltehetően  bizonyítják,  hogy  a   jelen   ügy
     jelentősége  lényegesen távolabbra mutat azoknál a kereteknél,
     amelyek között azt a többségi határozat vizsgálja. Itt —  mint
     mondtam  — az egész jogállami jogrend egyik rendkívül lényeges
     alapkérdéséről,     az    alkotmányos    demokrácia     fontos
     alappilléréről  van  már  szó:  megteheti-e  az  állam,   hogy
     önkényesen   (akármilyen,  legálisnak,   de   legitimnek   nem
     tekinthető érdekből is) belenyúljon már lezárt jogviszonyokba,
     s  tetszése szerint állapítson meg pótlólag (itt: adófizetési)
     kötelezettségeket, vagy vonjon meg már biztosított  (szerzett)
     alanyi  jogokat? Biztosak lehetünk-e abban,  hogy  az  a  ház,
     amelyet  építettünk, majdan tényleg a gyermekeinké lesz-e?  Az
     amerikai  joggyakorlatban elterjedt  bon  mot-t  átfogalmazva:
     ebben    az   ügyben   csak   az   adófizetési   kötelezettség
     visszamenőleges előírása tűnik biztosnak.
     Ez a tétje ennek az ügynek, amely az Alkotmánybíróság részéről
     is egy — a megszokottól eltérő — emelkedett, elvi alapon álló,
     alapvetően    az   egész   jogállami   jogrend   megmaradását,
     fenntarthatóságát   szolgáló   koherens   alkotmányértelmezést
     követelt  volna  meg. Precedens határozat született,  amely  —
     kimondva, kimondatlanul és minden bizonnyal akarata ellenére —
     abban   erősíti   meg   az   alkotmánymódosító   hatalmat   és
     törvényalkotót, ha valamit feltétlenül el akar érni, azt (akár
     előkészítetlen egyéni képviselői indítványok útján is),  akkor
     azt  emelje  be  az Alkotmányba. E precedens határozat  nyomán
     minden  ilyen esetben lábhoz tett, meg nem töltött  fegyverrel
     áll  majd  az  Alkotmánybíróság, s legfeljebb  a  rosszallását
     fejezi  ki. A többségi határozatban írt „jelzést” mint eszközt
     elégtelennek   tartom,  hiszen  az  alkotmánymódosító   és   a
     törvényhozó hatalom nem véletlenül, hanem tudatosan  használja
     fel  az  Alkotmányt  napi  politikai célok  elérésére.  Tartok
     attól,  hogy  megnyílik  az út a jogállam  és  az  alkotmányos
     demokrácia (akár napi politikai érdekek szolgálatába állított)
     lebontása   előtt,   amelyben  a  fő  szerepet   —   tényleges
     alkotmánybírósági          kontroll          nélkül          —
     éppen annak kiemelkedően fontos intézményei, a törvényhozás  és
     az alkotmánymódosító hatalom játszhatják.

     Budapest, 2011. július 12.

                             Dr. Kiss László
                              alkotmánybíró

              Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Egyetértek a határozat rendelkező részének 1., 2., 3. és 5.
     pontjával.

     2.   Nem  értek  egyet  a  határozat  rendelkező  részének   4.
     pontjával.

     2.1.  Véleményem szerint meg kellett volna állapítani, hogy  az
     Alkotmány   módosításáról  szóló  2010.   évi   CXIX.   törvény
     alkotmányellenességének vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak van
     hatásköre.  Álláspontom dogmatikai alapja  azonos  a  dr.  Kiss
     László  különvéleményének II. 1. pontjában  kifejtettekkel.  Az
     Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  g)
     pontja  („az  Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése”)  alapján
     tehát  az  Alkotmánybíróság vizsgálhatja  az  alkotmánymódosító
     törvény  alkotmányosságát; a vizsgálat mércéje pedig  az  1989.
     évi  XXXI.  törvény elfogadásával létrejött Alkotmány „lényeges
     magja”.
     A  hatáskör  megállapíthatóságához és a vizsgálat mércéjéhez  a
     következőket kívánom hozzáfűzni:

     2.2.   Az   Alkotmánybíróság  alkotmánymódosítások  alkotmányos
     felülvizsgálatával  kapcsolatos korábbi  határozatai  ebben  az
     ügyben  —  a  töretlen gyakorlat ellenére  —  nem  jelenthetnek
     feltétlenül  követendő precedenseket. Véleményem szerint  ennek
     két oka van.
     2.2.1.  Amint  arra  a  határozat az  osztrák  Alkotmánybíróság
     álláspontját  idézve  rámutat:  „Különbséget  kell   tenni   az
     alkotmány   technikai  szempontú  módosítása,   a   körülmények
     igényelte   adaptáció   megvizsgálhatósága,   (…)   illetve   a
     koncepcionális   átdolgozás  megvizsgálhatósága   között   (…)”
     (III. 1. pont).
     A   magyar   Alkotmánybíróságnak  a  határozatban   hivatkozott
     döntései   jellemzően   az  Alkotmány   „technikai   szempontú”
     módosításához   vagy   „körülmények   igényelte   adaptációhoz”
     kapcsolódtak. Jelen ügyben azonban a vizsgált alkotmánymódosító
     törvény   az   Alkotmány  két  fundamentális   intézménye   (az
     Alkotmánybíróság, illetve annak hatásköre és  —  közvetve  —  a
     jogállamiság) tekintetében idéz elő jelentős változást.
     2.2.2.  Az  alkotmánymódosítások felülvizsgálatával  összefüggő
     korábbi  alkotmánybírósági határozatokban  az  Alkotmánybíróság
     nem  az  Alkotmány tiltó rendelkezése alapján, hanem értelmezés
     nyomán    jutott    arra    a    következtetésre,    hogy    az
     alkotmánymódosítások  vizsgálatára nincs hatásköre.  Ugyanakkor
     az  idézett  gyakorlatot  tükröző  határozatokból  hiányzik   —
     feltételezhetően a módosítások jelzett típusai miatt — az  elvi
     kérdések   átfogó   és   részletes  áttekintése,   valamint   a
     jogösszehasonlítás, de ezek a jelen határozatban megtalálhatók.
     2.2.3.  Az  előző két ok elegendő indoka lett volna a  hatáskör
     hiányának   kimondását  jelentő  töretlen   gyakorlattal   való
     szakításra.

     2.3.  Egyetértek  az alkotmánymódosító törvény  alkotmányossági
     felülvizsgálatának az egyik indítványban megjelölt és kifejtett
     mércéjével, ez pedig az Alkotmány „lényeges magja”, amelyet  az
     Alkotmányban  foglalt  kiemelt értékek  körvonalaznak.  Ezek  a
     posteriori mércét jelentenek.
     A   kiemelt   értékek  meghatározásához  —  és  ebben   szintén
     egyetértek   a   hivatkozott   indítvány   megállapításával   —
     „segítséget ad nemcsak az Alkotmány szövege [pl. 2. § (1) bek.,
     8.   §],   hanem  az  eddigi  —  ugyancsak  alkotmánykötött   —
     alkotmánybírósági alkotmányértelmezés is”.
     2.3.1. Az alkotmányos értékek alkotmánykötött alkotmánybírósági
     értelmezésére  példa  a 47/2007. (VII.  3.)  AB  határozat.  Az
     Alkotmánybíróság  ebben  a  határozatában  az  Alkotmánynak   a
     köztársasági  elnök  kitüntetés-adományozási,  illetve   egyéni
     kegyelmezési  jogköre  gyakorlására  vonatkozó  30/A.   §   (1)
     bekezdésének j), illetve k) pontját értelmezte. Ennek során  az
     Alkotmánybíróság többek között a következőket állapította  meg:
     „A  Magyar  Köztársaság alkotmányos értékrendje az Alkotmányban
     normatív  módon meghatározott elsődleges (alapvető) értékekből,
     az    Alkotmány    normatív   rendelkezéseiből    értelmezéssel
     megállapított     alkotmányos    elvekből     és     értékekből
     (leszármaztatott értékek), valamint az egyes jogági  kódexekben
     (törvényekben   és  egyéb  jogszabályokban),  így   az   állami
     kitüntetések  adományozására vonatkozó  törvényekben  és  egyéb
     jogszabályi   rendelkezésekben   megjelenő   —   az   Alkotmány
     elsődleges   és  leszármaztatott  értékrendjét  kifejező   (azt
     közvetítő)  —  további  értékekből  áll.  Ezek  az  értékek  az
     Alkotmánybíróság  értelmezéseiben  (határozataiban),  és  végső
     soron az egész alkotmányos kultúrában jelen vannak.
     Az  Alkotmányban foglalt elsődleges és leszármaztatott  értékek
     egy  hierarchikus  értékrendet alkotnak,  a  normatív  formában
     megjelenő elsődleges értékekből — az Alkotmánybíróság  irányadó
     gyakorlatának    megfelelően   —    többféle    leszármaztatott
     alkotmányos érték (elv) vezethető le.
     Az  Alkotmányban  foglalt  hierarchikus  értékrend  csúcsán  az
     Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  élethez  és
     méltósághoz  való alapjog helyezkedik el, amely számos  további
     alkotmányos alapjog alapja és forrása, az alkotmányos alapjogok
     egyik  anyajoga.  Az  Alkotmány normatív  rendelkezései  között
     olyan  alapvető alkotmányos értékeket (cél-értékeket)  fogalmaz
     meg,  mint a köztársasági államforma (Alkotmány 1. §), az állam
     függetlensége és a demokratikus jogállam [Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdés].”  [47/2007. (VII. 3.) AB határozat, ABH  2007,  636-
     637.]  A  határozatban az Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta,
     hogy  az „Alkotmány 77. § (2) bekezdése értelmében az Alkotmány
     és  az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.
     Ebből következően az Alkotmány normatív rendelkezései, az abban
     megjelenő  alkotmányos értékek és ezen keresztül az alkotmányos
     értékrend  mindenkire  (…) kötelező.” [47/2007.  (VII.  3.)  AB
     határozat, ABH 2007, 638.]
     2.3.2.    A    vizsgálattal    érintett    alkotmánymódosítások
     jelentőségére  és  a  sajátos  közjogi  helyzetre   tekintettel
     indokolt  lett volna az „Alkotmány lényeges magjának”,  azaz  a
     kiemelt  értékeknek a meghatározása. (Sajátos  közjogi  helyzet
     alatt   értem  azt,  hogy  az  1989.  október  23-án   tartalmi
     szempontból   új,  jogállami  értékeknek  megfelelő   Alkotmány
     helyébe  2012.  január 1-jén, a 2011. április 25-én  elfogadott
     „Magyarország Alaptörvénye” lép.) Az Alkotmány „lényeges magja”
     megállapításával az Alkotmánybíróság meghatározhatta  volna  az
     egymást   váltó  jogállami  alkotmányok  közös  alkotmányossági
     értékeit, illetve kritériumait.

     2.3.3.  Az  Alkotmány kiemelt értékeinek meghatározása  azonban
     azt  feltételezi,  hogy — amint erre a Túl  az  alkotmányon  c.
     tanulmány  szerzői  rámutatnak  —  „szakítani  kell   azzal   a
     felfogással,  amely szerint az alkotmányos normák között  nincs
     hierarchikus  viszony  az  értelmezés szempontjából.  Ez  addig
     azonban  nem  is  probléma,  amíg az  alkotmányi  rendelkezések
     konfliktusa   értelmezéssel  feloldható.   Amikor   azonban   a
     jelentéstartalom   konfliktusa  tekintetében   olyan   ellentét
     mutatkozik,  ami  feloldhatatlan,  akkor  a  hierarchia  hatása
     beáll.”  (Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Zeller Judit:  Túl
     az  Alkotmányon,  Közjogi Szemle, 2010: 12, 15.)  Az  Alkotmány
     „lényeges   magjába”   ütköző,   értelmezéssel   feloldhatatlan
     alkotmánymódosítás  tehát  alkotmányellenes.  Ennek  alapja  az
     Alkotmány 77. § (2) bekezdése, amely szerint az Alkotmány és az
     alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.  Ebből
     következően   pedig  az  Alkotmány  normatív   rendelkezéseiben
     megjelenő alkotmányos értékek az alkotmánymódosító hatalmat  is
     kötik.
     2.3.4. Az Alkotmány „lényeges magja” meghatározása tekintetében
     osztom  azt az indítványozói álláspontot, amely szerint ebbe  a
     körbe   „azok   az   alapelvi  normák  tartoznak,   amelyek   a
     demokratikus alkotmányfejlődés jelenlegi állása szerint  minden
     alkotmányos   jogállamban   elfogadottak,   a   közös   európai
     alkotmányos tradíció részét képezik, s visszatükröződnek  több,
     Magyarországot  is kötelező nemzetközi okmányban,  valamint  az
     Európai  Unió és az Európa Tanács dokumentumaiban.  A  hatályos
     magyar Alkotmány rendelkezései közül különösen ide tartoznak  a
     köztársasági államforma [1. §], a jogállamiság, a demokrácia, a
     szuverenitás  [2. § (1)-(2) bekezdés], az alapjogvédelem  elvei
     [8.  §], az emberi élethez és méltósághoz való jog [54.  §],  a
     szabad véleménynyilvánítás joga és a sajtó szabadsága [61.  §],
     a  gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága [60.  §],  a
     hátrányos  megkülönböztetés tilalma [70/A. §],  az  ellenállási
     jog [2. § (3) bekezdés] és a külpolitikai alapelvek [6. §].”

     3.  A 2.3. alpontban kifejtettek alapján véleményem szerint  az
     Alkotmány  32/A. §-ának és 70/I. § (2) bekezdésének új  szövege
     ellentmondásban  van  az Alkotmány „lényeges  magjába”  tartozó
     bizonyos rendelkezésekkel.

     3.1.  Az Alkotmánybíróság a 66/1997. (XII. 29.) AB határozatban
     a  testület hatásköre és az Alkotmány 2. § (1) bekezdése között
     összefüggések kapcsán a következőkre hívta fel a figyelmet:  „A
     magyar közjogi berendezkedés egyik alapja az Alkotmány 2. § (1)
     bekezdésben     megállapított     jogállamiság     elve.     Az
     Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   e   jogállamban    az
     Alkotmánybíróság   hatáskörének   a   klasszikus    alkotmányos
     szervekkel azonos alkotmányos védelmet kell biztosítani.  Ezzel
     elkerülhető,   hogy  az  Alkotmánybíróság  határozatai   nyomán
     aktuális  politikai  érdekek  alapján,  gyakorlati  kormányzati
     megfontolások   az   elsődleges   megoldást   alkotmánybírósági
     hatáskör-felülvizsgálatban keressék.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésében  deklarált jogállamiság tartalmi  követelménye  az
     Alkotmánybíróság  —  közjogi helyzetéből  fakadó  —  alkotmányi
     hatásköri   szabályozása   és  ezáltal   védelme.   E   védelem
     szükségessége   az   Alkotmánybíróságnak   a   hatalommegosztás
     rendszerében  elfoglalt  szerepéből,  azaz  az  alkotmányossági
     szempontoknak az államszervezet egészében való érvényesítéséből
     ered.  Az Alkotmánynak az Alkotmánybíróságról szóló fejezetéből
     az  utólagos normakontrollra irányuló hatáskör kényszerítően és
     teljeskörűen következik. Kényszerítően, mert az Alkotmány 32/A.
     §  (1)  és  (2) bekezdése szerint Alkotmányba foglalt hatásköri
     szabályról van szó, és teljeskörűen, mert az Alkotmány 32/A.  §
     (3) bekezdése biztosítja az Alkotmánybíróság utólagos absztrakt
     normakontroll   eljárását   minden   jogszabály   tekintetében.
     [4/1997.  (I.  22.)  AB  hat. ABK 1997. január,  12,  14.].  Az
     Alkotmánybíróság  hatásköri  szabályának  érvényesülése  —   az
     alkotmányos   felhatalmazással  meghozott   törvénybe   foglalt
     hatáskör tekintetében is — alkotmányos követelmény az Alkotmány
     2.  § (1) bekezdése és a 32/A. § szerint.” [66/1997. (XII. 29.)
     AB határozat, ABH 1997, 403-404.]
     Az  idézett határozat kellően alátámasztja azt a megállapítást,
     hogy  az  Alkotmány  új  32/A. §-a, amely  az  Alkotmánybíróság
     felülvizsgálati és megsemmisítési jogának korlátozását jelenti,
     konfliktusban  van  az  Alkotmány  demokratikus  jogállamiságra
     vonatkozó 2. § (1) bekezdésével.

     3.2. Az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése visszamenőleges hatályú
     közteher-megállapításra teremt lehetőséget. Az Alkotmánybíróság
     több  határozatában  kimondta, hogy  a  visszaható  hatályú,  a
     jogalanyok   helyzetét  terhesebbé  tevő  (ad   malam   partem)
     jogalkotás  a jogállam alapelemét jelentő jogbiztonságot  sérti
     és  ezáltal alkotmányellenes {lásd például: [9/2007. (III.  7.)
     AB  határozat, ABH 2007, 177-210.] és [110/2009. (XI.  18.)  AB
     határozat, ABH 2009, 971-988.]}.
     Egyetértek azokkal az indítványozói megállapításokkal,  amelyek
     szerint  a  70/I.  §  (2) bekezdésének új  szövege  az  egyének
     önrendelkezési    jogát    sértő,   alaptalanul    stigmatizáló
     közteherviselési jogszabályok megalkotását teszi  lehetővé.  Az
     Alkotmánynak ez a rendelkezése tehát ellentétben van a 2. § (1)
     bekezdésével  és az emberi méltósággal kapcsolatos  54.  §  (1)
     bekezdésével.

     4. Az előzőek nem azt jelentik, hogy a jelzett ellentmondásokat
     az  Alkotmánybíróságnak az alkotmányellenesség kimondásával  és
     az  Alkotmány  vizsgált  új rendelkezéseinek  megsemmisítésével
     kellett  volna  megszüntetnie. Egyetértek  ugyanis  dr.  Lábady
     Tamásnak  az  1260/B/1997.  AB  határozathoz  (elfogadva  1998.
     február     9-én)    fűzött    különvéleményének    azzal     a
     megállapításával, hogy „az Országgyűlés addig a határig dönthet
     szabadon  az  Alkotmány módosításáról, amíg  az  alkotmányosság
     fogalmi  rendszerén  belül marad, bár  az  Alkotmánybíróság  az
     alkotmánymódosítást    e   határok   túllépése    esetén    sem
     semmisíthetné meg.” (ABH 1998, 822.)
     A  hatalommegosztás elvére és a hatáskör megállapítás  alapjára
     [Abtv.  1.  §  g) pont] figyelemmel, az Alkotmánybíróságnak  rá
     kellett  volna  mutatnia az Alkotmány 2. § (1) bekezdése  és  a
     32/A.  § új szövege, illetve 2. § (1) bekezdése, az 54.  §  (1)
     bekezdése és 70/I. § (2) bekezdése közötti ellentmondásra és az
     Országgyűlést  mint  alkotmánymódosító  hatalmat  felhívni   az
     ellentmondás megszüntetésére.
                                    
     Budapest, 2011. július 12.

                            Dr. Lévay Miklós
                              alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      61/2011. (VII. 13.)
      Date of the decision:
      .
      07/12/2011
      .
      .