English
Hungarian
Ügyszám:
.
1207/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 12/1996. (III. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/241
.
A döntés kelte: Budapest, 03/13/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az     Alkotmánybíróság     jogszabályi     rendelkezés
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
   indítvány alapján meghozta a következő

                          határozatot :

        Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a felsőoktatási
   intézmények felvételi  eljárásainak  általános  szabályairól
   szóló 28/1995.  (III. 24.)  Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés
   c )  pontja   alkotmányellenes,  ezért  ezt  a  rendelkezést
   megsemmisíti.

        Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás
                                 I.

    Az   indítványozó   a   felsőoktatási   intézményekbe   való
    felvételről  szóló  25/1988.  (XII.  22.)  MM  rendelet  ( a
    továbbiakban :   MMr.  ) 7. § (1) bekezdés a ) pontja és (2)
    bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítását    és
    megsemmisítését kérte. A felsőoktatási intézmények felvételi
    eljárásainak   általános   szabályairól    szóló    28/1995.
    (III.24.) Korm.  rendelet ( a  továbbiakban :  Korm. r. ) az
    MMr.-t  hatályon  kívül helyezte.  Az Alkotmánybíróság  - az
    MMr. támadott rendelkezései és a  Korm. r. 5. § (1) bekezdés
    c ) pontja részleges  tartalmi  azonosságára  tekintettel  -
    az  indítványt  a  Korm.  r.-ben  foglalt   új  szabályozást
    érintő  utólagos normakontroll  kezdeményezésének tekintette
    és az eljárást ennek megfelelően folytatta le.

         Az indítványozó  azt kifogásolta, hogy az MMr. erkölcsi
    bizonyítvány  benyújtását   kívánja  meg   a   felsőoktatási
    intézményekbe való  felvételhez. Az  indítványozói álláspont
    szerint azáltal,  hogy a  felsőoktatási  intézményekbe  csak
    büntetlen  előéletű   személy  vehető   fel,  a  sérelmezett
    jogszabályi  rendelkezés   "a  felsőfokú  tudás,  műveltség,
    ismeretanyag      megszerezhetőségének,      elsajátításának
    alapjogát"  a   büntetett  előéletű  személyek  számára  nem
    biztosítja, sőt  e személyeket az említett jog gyakorlásából
    kizárja.

         Az indítvány utalt arra is, hogy a támadott szabályozás
    ellentétes az  Alkotmány 70/F.  § (1)  és  (2)  bekezdésében
    foglaltakkal.  Az   indítványozó  úgy  ítélte  meg,  hogy  a
    sérelmezett  rendelkezés  "alkotmányellenesen  kirekeszti  a
    felsőoktatási   szolgáltatás   igénybevételéből   azokat   a
    személyeket, . . . , akik büntetésüket töltik vagy büntetett
    előéletűek".

                                II.

         Az  Alkotmánybíróság   a  rendelkező   részben  foglalt
    döntését a következőkkel indokolja.

         1. Az Alkotmány 70/F. § a felsőoktatáshoz való jogról a
    következőket állapítja meg.
         " (1) A  Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
    számára a művelődéshez való jogot.
          (2) A  Magyar Köztársaság  ezt a  jogot a közművelődés
    kiterjesztésével és  általánossá tételével,  az ingyenes  és
    kötelező általános  iskolával, képességei  alapján  mindenki
    számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá
    az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.
    "

         A felsőoktatásról  szóló 1993.  évi LXXX.  törvény  ( a
    továbbiakban :  Ftv. ) 82. § (1) bekezdése így rendelkezik :
    "Minden magyar  állampolgárnak joga  van -  a 83.  § keretei
    között -  az általa választott felsőoktatási intézményben és
    szakon  felsőfokú   tanulmányokat  folytatni.   "  E  §  (2)
    bekezdése szerint  "az  (1)  bekezdésben  említett  jog  nem
    illeti meg  azt a  személyt, aki  cselekvőképtelen,  továbbá
    azt, aki  a közügyektől való eltiltás büntetés hatálya alatt
    áll". A  35/1995. (VI.  2.) AB határozat az idézett bekezdés
    második   fordulatát    1996.    december    31.    napjával
    megsemmisítette,    mivel    a    felsőoktatás    valamennyi
    intézménytípusából, szakágazatából,  képzési  szintjéből  és
    formájából megkülönböztetés  lehetősége nélkül kizárja azt a
    személyt, aki  a közügyektől  eltiltás büntetésének  hatálya
    alatt áll.

         A Korm.  r. 5. § (1) bekezdés c ) pontjának megfelelően
    a  felsőoktatási   intézményekbe   való   jelentkezésnél   a
    jelentkezési laphoz  hatósági  erkölcsi  bizonyítványt  kell
    csatolni. A hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 12/1983.
    (XII. 29.)  BM rendelet  ( a továbbiakban  :   BMr. ) 5. §-a
    meghatározza, hogy  a hatósági erkölcsi bizonyítványnak mely
    adatokat kell  tartalmaznia. E § c ) és d ) pontja alapján a
    hatósági bizonyítványban  fel kell tüntetni a büntetlen vagy
    büntetett  előéletre   utaló  közlést   ( utóbbi  esetben  a
    büntetésekre   vonatkozó    adatokat ) ,   valamint    annak
    megjelölését, hogy  a bizonyítványt milyen célból állították
    ki.  ( A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
    100. §  (1) és  (2) bekezdése  alapján büntetett előéletűnek
    minősül az  a személy,  aki az elítéléséhez fűzött hátrányos
    következmények alól még nem mentesült. )

         Az Ftv.  83. §  (5) bekezdés első mondata azt írja elő,
    hogy   a   felsőoktatási   intézménybe   alapképzésre   való
    felvételről a  felsőoktatási intézmény  e  célra  szervezett
    bizottsága dönt.  A Korm.  r. 6. § (6) bekezdés első mondata
    szerint "a  felsőoktatási intézmény ponthatár alkalmazásával
    dönt a felvehető jelentkezettekről".

         Az Alkotmánybíróság  az Ftv.  , a  Korm. r.  és a  BMr.
    összevetése alapján  azt állapította  meg, hogy  a büntetett
    előélet ténye  -  e  jogszabályok  rendelkezései  szerint  -
    önmagában véve nem akadálya a felsőoktatási intézménybe való
    felvételnek. A  Korm. r.  5. §  (5)  bekezdése  kizárólag  a
    jelentkezés érvényességi  feltételeként írja  elő a hatósági
    erkölcsi bizonyítvány - mint a jelentkezési lap melléklete -
    benyújtásának kötelezettségét.  E rendelkezés  alapján "ha a
    jelentkezési lap,  illetőleg  mellékletei  hiányosak,  és  a
    jelentkező  a  hiánypótlásra  történt  felhívás  ellenére  a
    felsőoktatási  intézmény  által  meghatározott  időpontig  a
    hiányokat   nem   pótolja,   kizárja   magát   a   felvételi
    eljárásból".  A   támadott   előírás   tehát   az   erkölcsi
    bizonyítvány   benyújtását   a   felvételi   eljárás   alaki
    feltételeként, a  felvételre vonatkozó érdemi döntéssel való
    összefüggés meghatározása nélkül írta elő.

         2. Az  Alkotmánybíróság a  továbbiakban azt  vizsgálta,
    hogy a  felvételi  lap  mellékleteként  benyújtott  hatósági
    erkölcsi bizonyítványban  a  büntetett  előéletre  vonatkozó
    közlés nem  jelenti-e a  személyes  adatok  védelméhez  való
    alapjog alkotmányellenes sérelmét.

         Az Alkotmány  59. §  (1) bekezdése szerint :  "A Magyar
    Köztársaságban   mindenkit   megillet   a   jóhírnévhez,   a
    magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint a  magántitok és a
    személyes adatok  védelméhez való  jog". A  személyes adatok
    védelméről és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló
    1992. évi LXIII. törvény ( a továbbiakban :  Avtv. ) 2. § 2.
    b) pontja  alapján  a  büntetett  előélet  ténye  különleges
    személyes adatnak  minősül. E  törvény 3.  §  (2)  bekezdése
    szerint a különleges adat akkor kezelhető, ha :
         "a ) az  adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
    vagy
         b ) a 2. § 2. a ) pontjában foglalt adatok esetében, ha
    az  nemzetközi   egyezményen   alapul,   vagy   Alkotmányban
    biztosított   alapvető    jog   érvényesítése,   továbbá   a
    nemzetbiztonság, a  bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében
    törvény elrendeli;
         c ) egyéb esetekben azt törvény elrendeli".

         Az Avtv.  3. § (3) bekezdésének első és második mondata
    a következőket  írja elő.  "Törvény közérdekből  - az adatok
    körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes
    adat  nyilvánosságra   hozatalát.  Minden  egyéb  esetben  a
    nyilvánosságra   hozatalhoz   az   érintett   hozzájárulása,
    különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. "

         Az  Avtv.  2.  §  4.  pontja  alapján  adatkezelés  "az
    alkalmazott  eljárástól   függetlenül  a   személyes  adatok
    felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása ( ideértve
    a   továbbítást    és    a    nyilvánosságra    hozatalt ) ,
    adatkezelésnek számít  az adatok  megváltoztatása és további
    felhasználásuk    megakadályozása     is".    Az     idézett
    rendelkezésből kitűnik,  hogy a  jelentkezési laphoz csatolt
    hatósági erkölcsi  bizonyítvány átvétele,  nyilvántartása  -
    amennyiben   a   bizonyítvány   büntetett   előélet   tényét
    tartalmazza - különleges személyes adat kezelésének minősül.
    A  vizsgált   szabályozás  a  büntetett,  illetve  büntetlen
    előéletre vonatkozó adat tartalmára tekintet nélkül írja elő
    a    hatósági     erkölcsi    bizonyítvány     benyújtásának
    kötelezettségét a jelentkezési lap mellékleteként.

         Az   Avtv.    idézett   előírásai   figyelembevételével
    megállapítható, hogy  kormányrendelet sem  kifejezetten, sem
    közvetve nem  írhatja elő  a büntetett  előéletre  vonatkozó
    adat közlésének,  illetve  kezelésének  kötelezettségét.  Az
    Alkotmány 35.  § (2) bekezdése szerint a Kormány rendelete a
    törvénnyel nem lehet ellentétes. A különleges személyes adat
    feltárására,   illetve    kezelésére    irányuló    vizsgált
    kormányrendeleti  rendelkezés   a  vázoltaknak   megfelelően
    alkotmányellenes, ezért az Alkotmánybíróság a Korm. r. ilyen
    tartalmú rendelkezését megsemmisítette.

         3. A vizsgált ügy kapcsán az Alkotmánybíróság megjegyzi
    a következőket.

         3. 1.  Az  Alkotmány  idézett  70/F.  §-a  a  felsőfokú
    oktatáshoz  való  jogot  a  megfelelő  egyéni  képességekkel
    rendelkezők számára  biztosítja. A  képességek mérésének  az
    Ftv. -ben  szabályozott  módja  pedig  a  felvételi  vizsga,
    amelyet  a   Korm.   r.   ugyancsak   idézett   előírásainak
    megfelelően pontrendszerrel kell értékelni.

         Az Ftv.  83. §  (2) bekezdése  lehetőséget teremt arra,
    hogy a  felsőoktatási intézmény  a  felvételt  az  e  §  (1)
    bekezdésében    meghatározott,    kötelezően    alkalmazandó
    feltételeken  túl   "további  követelményhez,  különösen  az
    érettségi  minősítéséhez,   munkaviszonyhoz,   meghatározott
    munkakör  betöltéséhez,   meghatározott  időtartamú  szakmai
    gyakorlathoz, végzettséghez  kötheti". Mindezek  alapján nem
    zárható  ki,  hogy  a  felsőoktatási  intézmény  az  idézett
    rendelkezésben  említett  körülmények  sorában  a  büntetett
    előélet tényére  is  tekintettel  legyen,  ha  a  felvételre
    jelentkező személy az ilyen adatáról önkéntesen számot ad és
    az adat kezeléséhez írásban hozzájárul.

         3. 2.  Az Alkotmánybíróság szükségesnek tartja felhívni
    a figyelmet  arra is,  hogy az oktatás az emberi személyiség
    kibontakoztatására   irányuló   tevékenység.   A   felsőfokú
    tanulmányok folytatásának  joga pedig  -  amint  arra  az  e
    határozat indokolásában  már említett  35/1995. (VI.  2.) AB
    határozat rámutatott  - közvetlenül  kapcsolódik  az  emberi
    méltóság   általános    személyiségi   jogának    ahhoz   az
    összetevőjéhez, amely  "az ember  önrendelkezési jogával  és
    magánszférájának  érvényesülésével   együtt  a   személyiség
    kibontakozását, a  személyi  adottságok  és  törekvések  nem
    alkotmányellenes        kifejleszthetőségét,         illetve
    érvényesíthetőségét garantálja.  Az emberi  méltósághoz való
    jog abszolút jellegű lényeges tartalmát minden ember egyenlő
    méltósága  testesíti   meg.  Az  emberi  méltóság  általános
    személyiségi jogának  a  személyiség  szabad  kibontakozását
    lehetővé tevő  második összetevőcsoportjába  tartozik  az  a
    nevesített  jog  is,  amely  a  megfelelő  képességű  magyar
    állampolgárokat   felsőoktatási    intézményben    felsőfokú
    tanulmányok folytatására  jogosítja".   ( ABH  1995.  május,
    200. )

         Az  oktatásnak   az  emberi   személyiségre   gyakorolt
    sokoldalú  hatásával   szemben  támasztott   követelményeket
    hangsúlyoz az  1976. évi 9. tvr. -rel kihirdetett Gazdasági,
    Szociális és  Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának
    13. cikk  1. pontja  is, a  következőképpen :   "az  iskolai
    nevelésnek minden  személyt képessé  kell tennie  arra, hogy
    hasznos  szerepet   töltsön  be   a  szabad   társadalomban,
    előmozdítsa a  megértést, türelmet  és barátságot valamennyi
    nemzet,  valamint  minden  faji,  népi  és  vallási  csoport
    között". A  13. cikk  2. c)  pontja pedig arra utal, hogy "a
    felsőoktatást  teljesen  egyenlő  feltételekkel  a  képesség
    alapján mindenki  számára hozzáférhetővé  kell tenni, minden
    megfelelő eszközzel, különösen az ingyenes oktatás fokozatos
    bevezetése útján".

         A vázoltak  alapján megállapítható,  hogy  a  büntetett
    előéletű személyek  felsőoktatáshoz való jogának korlátozása
    a személyes  adatok védelméhez  való jog,  a felsőoktatáshoz
    való jog  és e  jognak az emberi méltóság alapjogához fűződő
    kapcsolata figyelembevételével szabályozható.
                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                            alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     A governmental decree on admission to higher education institutions according to what the applicant has to attach to the application for admission an official document certifying the absence of a previous criminal record
     Number of the Decision:
     .
     12/1996. (III. 22.)
     Date of the decision:
     .
     03/13/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .