Hungarian
Ügyszám:
.
141/E/1999
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 60/2003. (XI. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/620
.
A határozat kelte: Budapest, 11/25/2003
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálata  és  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség
  megállapítása tárgyában indult eljárásban meghozta az alábbi

                           határozatot:
                                 
  1.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
  C.   törvény   44.   §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, alkotmányellenes helyzet
  jött  létre  annak következtében, hogy a választási  eljárásról
  szóló  1997.  évi  C.  törvényben, valamint  a  rádiózásról  és
  televíziózásról  szóló 1996. évi I. törvényben az  Országgyűlés
  nem  az  Alkotmány  2.  §-a (1) bekezdésében  és  57.  §-a  (5)
  bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően alkotta
  meg  a  politikai  hirdetéseknek a  műsorszolgáltatók  által  a
  választási   kampány   időtartama  alatt   történő   közlésével
  kapcsolatban  a  hatékony jogorvoslati eljárás  lefolytatásának
  határidejére   vonatkozó   szabályokat.   Az   Alkotmánybíróság
  felhívja  az  Országgyűlést, hogy a mulasztásban  megnyilvánuló
  alkotmányellenességet 2004. március 1-jéig szüntesse meg.

  Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az  indítványozó azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítson
   meg  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet,  mert  a
   rádiózásról  és televíziózásról szóló 1996. évi I.  törvény  (a
   továbbiakban: Mtv.) 49. §-a (3), (4), (6) bekezdésének és 51. §-
   a  (1),  (2)  bekezdésének szabályai lehetetlenné teszik,  hogy
   választási   kampány  idején  valamelyik  párt  reklámfilmjének
   sugárzását  megtagadó döntés esetén a panasz elbírálása  még  a
   kampányidőszak  befejezése  előtt megtörténhessék.  Álláspontja
   szerint  ez  a  helyzet  az  Alkotmány  61.  §-a  (1)  és   (2)
   bekezdésének sérelmét idézi elő.

   Az   indítványozó   az  Alkotmánybíróság  főtitkárától   kapott
   felszólítás  után  benyújtott  kiegészítő  beadványában   annak
   megállapítását   kérte   az   Alkotmánybíróságtól,   hogy    az
   Országgyűlés   nem  rendelkezett  az  Mtv.  és   a   választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   megalkotása   során   a   műsorszolgáltató   által   elkövetett
   törvénysértés  elleni  panasznak a választási  kampányidőszakon
   belül  történő  elbírálásáról  és  ezzel  alkotmányellenességet
   idézett  elő.  Kérte  továbbá a Ve. 44.  §-a  (2)  bekezdésének
   megsemmisítését,  mert ez a szabály rendeli  el  az  Mtv.  azon
   rendelkezéseinek  alkalmazását, amelyek lehetetlenné  teszik  a
   panasznak  a  választási kampányidőszak befejezése  előtt  való
   elbírálását.  Az  indítványozó  ebben  a  beadványában  is   az
   Alkotmány 61. §-ának (1) és (2) bekezdésére hivatkozott.

                                 II.
                                  
       Az indítvány elbírálásánál az Alkotmánybíróság a következő
   jogszabályokat vette alapul:

   - az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
   "2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam."
   "57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  -  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja."
   "61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
   (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát."

   - a Ve. rendelkezései:
   "44.  §  (1) A kampányidőszakban a műsorszolgáltatók  a  jelölő
   szervezetek,  illetőleg a jelöltek számára azonos feltételekkel
   tehetnek  közzé  politikai hirdetést. A  politikai  hirdetéshez
   véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
   (2) A műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére
   egyebekben  a  rádiózásról  és  televíziózásról  szóló  törvény
   rendelkezéseit kell alkalmazni."

   - az Mtv. rendelkezései:
   "49.  §  (1)  Ha  a  műsorszolgáltató a vételkörzet  lakosságát
   foglalkoztató  társadalmi  kérdésben  egyoldalúan   tájékoztat,
   különösen  ha  a  vitatott  kérdésben egyetlen  vagy  egyoldalú
   álláspont  megjelenítésére  vagy kifejezésére  ad  lehetőséget,
   vagy  ha  egyéb  módon  súlyosan  megsérti  a  kiegyensúlyozott
   tájékoztatás   követelményét,  a  kifejezésre   nem   juttatott
   álláspont   képviselője   vagy   a   sérelmet   szenvedett   (a
   továbbiakban:  kifogást tevő) kifogásával a műsorszolgáltatóhoz
   fordulhat.

   (2)   A  kifogást  tevő  a  kifogásolt  közlés  megjelenésétől,
   többszöri   közlés  esetén  az  utolsó  ismétléstől   számított
   negyvennyolc  órán  - a Magyar Köztársaság határain  kívül  élő
   (tartózkodó,  működő)  személy esetében  nyolc  napon  -  belül
   írásban  kérheti  a  műsorszolgáltatótól  álláspontjának  -   a
   kifogásolt álláspont megjelenéséhez hasonló körülmények közötti
   -  ismertetését.  Nem élhet a kifogásolás  jogával  a  kifogást
   tevő,    ha   az   ismertetésre   nem   juttatott   álláspontja
   ismertetésére  ezen álláspont más képviselője  már  lehetőséget
   kapott,  vagy ha e lehetőséget a kifogást tevő kapta, de  azzal
   nem élt.

   (3)   A   műsorszolgáltató   a   kifogás   elfogadásáról   vagy
   elutasításáról,  annak  kézhezvételétől számított  negyvennyolc
   órán  belül  dönt. A döntésről a kifogást tevőt  haladéktalanul
   értesíteni kell. A kifogást tevő a döntés közlésétől  számított
   negyvennyolc órán belül - a döntés közlésének elmaradása esetén
   a  kifogásolt  vagy sérelmezett megjelenítéstől  számított  hat
   napon  -  külföldi esetén tizenkét napon - belül  a  kifogásolt
   műsorszám  és a műsorszolgáltató pontos megnevezésével  írásban
   panaszt  nyújthat be a Panaszbizottsághoz. A Panaszbizottsághoz
   akkor is benyújtható a panasz, ha a műsorszolgáltató a kifogást
   elfogadó  nyilatkozata  ellenére a kifogásban  foglaltakat  nem
   teljesíti.  Ebben  az  esetben a Panaszbizottsághoz  a  kifogás
   teljesítésére  vállalt  határidő lejártát  követő  negyvennyolc
   órán belül kell a panaszt benyújtani.

   (4)  A Panaszbizottság a panasz benyújtásától számított tizenöt
   napon  belül állást foglal a kifogást tevő által előterjesztett
   kérdésekben."
   "51.  § (1) A Panaszbizottság állásfoglalása ellen jogorvoslati
   kérelemmel   a  Testülethez  lehet  fordulni  az  állásfoglalás
   közlésétől    számított    negyvennyolc    órán    belül.     A
   műsorszolgáltató jogorvoslati kérelme halasztó hatályú.
   (2)  A  Testület  a jogorvoslati kérelemről nyolc  napon  belül
   határoz.  A  Testület elmarasztaló határozatát,  illetve  ha  a
   Testület    a    műsorszolgáltató   kérelmét   elutasítja,    a
   Panaszbizottság állásfoglalását azonnal teljesíteni kell.
   (3)  A  Testület  határozatának felülvizsgálatát  a  bíróságtól
   lehet  kérni.  A  bíróság  a polgári perrendtartásról  szóló  -
   többször  módosított - 1952. évi III. törvény (a  továbbiakban:
   Pp.)  XX.  fejezetének szabályai szerint jár el.  A  bíróság  a
   Testület határozatát megváltoztathatja."

                                III.
                                  
       Az indítvány részben megalapozott.

   1.   Az   indítványozó   a   Ve.  44.  §-a   (2)   bekezdésének
   megsemmisítését kérte. Az indítvány bevezetőjében az  Alkotmány
   61. §-ának (1) és (2) bekezdésére hivatkozott.

   A  Ve.  44.  §-ának  (1)  bekezdése a  műsorszolgáltatók  olyan
   kötelezettségeit  határozza  meg,  amelyekkel   a   választások
   jelöltjeinek azonos szereplési feltételeit biztosítják. Ehhez a
   szabályhoz  kapcsolódik  a támadott rendelkezés,  amely  önálló
   szabályt  nem  tartalmaz, hanem csak  utal  az  Mtv.-re.  Utaló
   szabály alkotmányossága nem önmagában, hanem azzal a szabállyal
   együtt  vizsgálandó, amelyre az utalás vonatkozik  (ugyanígy  a
   880/B/1992.  AB  határozat,  ABH  1996,  803,  805.).  Maga  az
   indítványozó is a támadott szabályban megjelölt törvénnyel,  az
   Mtv.-vel  egységben szemlélve terjesztette elő kérelmét,  de  a
   műsorszolgáltatókra   az  Mtv.-ben  a   választási   kampánnyal
   kapcsolatban meghatározott szabályok közül csak a  49.  §  (3),
   (4)  és (6) bekezdését, valamint az 51. § (1) és (2) bekezdését
   emelte  ki. Az indítványozó az alkotmányellenességet csak  azon
   az  alapon  állította, hogy a szabályozás nem  tartalmaz  olyan
   rendelkezést, amely lehetővé tenné a jogorvoslati eljárásnak  a
   kampányidőszak befejezése előtti elintézését.

   Az   indítványozó   az   Mtv.-nek  a  Ve.   utaló   szabályával
   összefüggésben  álló  rendelkezéseit nem  azok  tartalma  miatt
   támadta,  hanem  azért, mert hiányoznak a választási  kampányra
   tekintettel  lévő  speciális szabályok. A Ve.  44.  §-ának  (2)
   bekezdésére  vonatkozó megsemmisítési kérelem  is  valójában  a
   mulasztás megállapítását jelenti. Az Mtv.-nek az Országos Rádió
   és   Televízió   Testület  Panaszbizottsága  (a   továbbiakban:
   panaszbizottság) eljárására vonatkozó rendelkezései nem  sértik
   az   Alkotmány  szólásszabadságról,  sajtószabadságról   és   a
   közérdekű adatok megismerésének jogáról szóló szabályait.  Erre
   tekintettel,  valamint figyelembe véve, hogy a Ve.  44.  §-ának
   (2)  bekezdése  az  Mtv.-nek  az indítványozó  által  megjelölt
   szabályaival   összefüggésben  szemlélve  sem   ellentétes   az
   Alkotmány   61.   §-ának   (1)   és   (2)   bekezdésével,    az
   Alkotmánybíróság   az  indítványozó  megsemmisítésre   irányuló
   kérelmét elutasította.

   2.      Az      indítványozó     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítását is kérte. Arra  hivatkozott,
   hogy a választási kampányhoz kapcsolódó reklámfilm sugárzásának
   megtagadása   esetén   az   Mtv.-ben  meghatározott   általános
   jogorvoslati  határidők miatt az eljárás  nem  fejeződik  be  a
   választások  napja  előtt.  Így a jogorvoslatra  valójában  nem
   kerülhet sor, ennek következtében az Alkotmány 61. §-a  (1)  és
   (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétes helyzet keletkezik.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  49. §-ának (1) bekezdése  értelmében  az
   Alkotmánybíróság           mulasztásban           megnyilvánuló
   alkotmányellenességet akkor állapít meg, ha a jogalkotó szerv a
   jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói   feladatát
   elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő.

   A  jogalkotás feladata nemcsak akkor állapítható meg,  ha  erre
   vonatkozó  kifejezett jogszabályi előírás van, hanem akkor  is,
   ha   valamely   alapvető   jog  érvényesüléséhez   magából   az
   Alkotmányból  következik  a jogalkotás szükségessége  [22/1990.
   (X.  16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]. Az Alkotmánybíróság
   már a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatban megállapította, hogy a
   véleménynyilvánítás szabadságát a rádió és  televízió  esetében
   részletes   jogi   szabályozással  kell   biztosítani   és   az
   Országgyűlés   olyan   körben  köteles   törvényt   alkotni   a
   véleményszabadság     biztosítékairól,     ahogy     ezt      a
   véleménynyilvánítás  szabadsága,  a  tájékoztatás   kötelessége
   megkívánja (ABH 1992, 227, 230-231.).

   Az  Alkotmány  2.  §-a (1) bekezdésében kimondott  demokratikus
   jogállam elvével összhangban a Ve. 3. §-a a választási  eljárás
   alapelveként  emeli  ki többek között a jelöltek  és  a  jelölő
   szervezetek    esélyegyenlőségét,   valamint   a    jogorvoslat
   lehetőségét. Ennek megfelelően írja elő a 44. § (1)  bekezdése,
   hogy  a  műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek és  a  jelöltek
   számára   azonos   feltételekkel   tehetnek   közzé   politikai
   hirdetést.  Az Mtv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint választási
   időszakban  a  választásokról  szóló  szabályok  szerint  lehet
   politikai  hirdetést  közzétenni.  A  választási  kampány  első
   időszakát   a  Ve.  4.  §  -a  és  40.  §-a  viszonylag   rövid
   időtartamban határozza meg (a választás kitűzésétől a szavazást
   megelőző nap 0 óráig; a választás kitűzése legkésőbb 72  nappal
   a  szavazás napja előtt történik meg). Még rövidebb időtartamot
   határoz  meg  a  Ve. 93. §-a és 106. §-a a jelölő  szervezetek,
   illetve  jelöltek ingyen közzéteendő politikai hirdetésére:  ez
   az  időtartam a szavazást megelőző 18. (illetve 15.)  naptól  a
   szavazást megelőző 3. napig tart.

   A   médiának  a  közvélemény  befolyásolásában  különösen  nagy
   szerepe van és különösen fontos az, hogy a választási kampányok
   időszakában  a  műsorszolgáltatás keretében érvényesülhessen  a
   véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a közérdekű  adatok
   megismerésének   joga.  Erre  tekintettel  az   Európa   Tanács
   Miniszteri   Bizottsága  1999-ben  ajánlást   fogadott   el   a
   választási   kampánynak   a  médiában   való   megjelenítéséről
   [Recommendation No. R (99) 15 of the Committee of Ministers  to
   Member States on Measures Concerning Media Coverage of Election
   Campaigns]. Az emberi jogok és alapvető szabadságok  védelméről
   kötött  Római  Egyezménynek  a véleménynyilvánítás  szabadságát
   kimondó  10. cikkére hivatkozással az ajánlás általános elveket
   határoz meg a nemzeti szabályozáshoz. Ilyen elvként rögzíti azt
   a   követelményt,  hogy  a  műsorszolgáltatásban  a  választási
   kampányok  objektív,  kiegyensúlyozott  és  elfogulatlan  módon
   jelenjenek meg.

   A   műsorszolgáltatóknak  a  választási  időszakokban  játszott
   szerepére,  valamint  a  politikai  hirdetések  (különösen   az
   ingyenes  hirdetések) közzétételére a Ve.-ben megszabott  rövid
   időszakokra  tekintettel  különös  jelentősége  van   annak   a
   kérdésnek, milyen határidők vonatkoznak a jogorvoslati  eljárás
   lebonyolítására. A választási eljárás szabályainak megsértésére
   a  Ve.  a 77-85. §-okban speciális eljárási szabályokat határoz
   meg  és  az  eljárás lefolytatására nagyon rövid  időtartamokat
   szab   meg.   Ezek  a  szabályok  nem  vonatkoznak  azonban   a
   műsorszolgáltatóknak    a    választási    kampányokban    való
   részvételére,  mert  ezekre a Ve. 44.  §-ának  az  indítványozó
   által  támadott  (2)  bekezdése szerint az Mtv.  rendelkezéseit
   kell alkalmazni. Az Mtv. vonatkozó rendelkezései viszont nem  a
   választási   eljárás   sajátos,  rövid   eljárási   időtartamot
   meghatározó    követelményeit   veszik    alapul,    hanem    a
   műsorszolgáltatás   körében  felmerülő  panaszoknál   általában
   jelentkező igényekét. Ennek következtében a politikai  hirdetés
   közlésének  elutasításától  számítva  harminc  napot  meghaladó
   időtartamú  lehet a jogorvoslat elbírálásának  az  a  szakasza,
   amely  még  a felülvizsgálat bíróságtól való kérése előtt  van.
   Így nyilvánvalóan fennáll annak a veszélye, hogy a jogorvoslati
   eljárás befejezésére a kampányidőszak lezárása után kerül  sor.
   Ekkor pedig a politikai hirdetés közzététele az Mtv. 11. §-ának
   (1) bekezdése szerint akkor is tilos, ha egyébként a panaszt  a
   jogorvoslati eljárás során megalapozottnak találták.

   Az  Alkotmány  57.  §-ának (5) bekezdése  szerint  a  mindenkit
   megillető jogorvoslati jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában  a
   hatékony  jogvédelem meglétének követelményét jelenti [39/1997.
   (VII.  1.)  AB  határozat, ABH 1997, 263, 272,; 21/1997.  (III.
   26.) AB határozat, ABH 1997, 103, 106.].

   A   politikai   hirdetések  műsorszolgáltatók   által   történő
   közzétételével   kapcsolatos  hatékony   jogorvoslati   eljárás
   speciális szabályainak hiánya olyan helyzetet teremt,  amelyben
   sérül   az   Alkotmány   2.  §-a  (1)  bekezdésében   kimondott
   demokratikus   jogállam   elvének  a  demokratikus   rendszerre
   vonatkozó  az  a  követelménye, amelynek alapján  a  választási
   eljárás  alapelvei közé tartozik az esélyegyenlőség a  jelöltek
   és  a  jelölő  szervezetek között [Ve. 3.  §-ának  c)  pontja].
   Tekintettel  arra,  hogy ezen az alapon a jogalkotói  mulasztás
   miatt     bekövetkezett    alkotmányellenes    helyzetet     az
   Alkotmánybíróság   megállapította,  -   állandó   gyakorlatának
   megfelelően [összefoglalóan az 56/2001. (XI. 29.) AB határozat,
   ABH 2001, 478, 482] - nem vizsgálta azt a kérdést, hogy sérül-e
   az   Alkotmány   61.  §-ának  (1)  bekezdésében   meghatározott
   véleménynyilvánítási szabadság joga is.

   A   fentiek   szerint   az  Alkotmánybíróság   a   mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet megállapította és az  Abtv.
   49.   §-a  (1)  bekezdésének  megfelelően,  határidő  tűzésével
   felhívta    a    törvényhozót   jogalkotási   kötelezettségének
   teljesítésére.

   Az    Alkotmánybíróság   a   határozatból   eredő   jogalkotási
   kötelezettségre tekintettel elrendelte határozatának  a  Magyar
   Közlönyben való közzétételét.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke

        Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Kiss László
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kukorelli István                 Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    60/2003. (XI. 26.)
    Date of the decision:
    .
    11/25/2003
    .
    .