Hungarian
Ügyszám:
.
651/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 50/1998. (XI. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/387
.
A döntés kelte: Budapest, 11/23/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  megállapítása iránt előterjesztett indítványok tárgyában –  dr.
  Ádám  Antal, dr. Holló András és dr. Kiss László alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
  és  a  társadalombiztosítás  szerveinek  állami  felügyeletéről
  szóló  1998.  évi  XXXIX.  törvény egésze,  1.  §  (1)  és  (2)
  bekezdése,  3. §-a, 10. § (2) és (3) bekezdése, 11.  §-ának  b)
  pontja  és  19. §-a, továbbá a társadalombiztosítás  igazgatási
  szerveinek  irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörökről
  szóló 131/1998. (VII. 23.) Korm. rendelet egésze, illetőleg  2.
  §-ában      foglalt     rendelkezés     alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
  elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   A     társadalombiztosítás    pénzügyi    alapjainak    és    a
   társadalombiztosítás  szerveinek  állami  felügyeletéről  szóló
   1998.  évi  XXXIX.  törvény (a továbbiakban:  T.),  valamint  a
   társadalombiztosítás   igazgatási   szerveinek    irányításával
   kapcsolatos  feladat-  és hatáskörökről szóló  131/1998.  (VII.
   23.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) egészének,  illetőleg
   egyes  rendelkezéseinek alkotmányellenessége  megállapítása  és
   megsemmisítése    iránt    több    indítvány    érkezett     az
   Alkotmánybírósághoz.  Az  Alkotmánybíróság   az   indítványokat
   egyesítette és együttesen, egy eljárás keretében bírálta el.

   Az   indítványokban  felvetett  alkotmányossági   kifogások   a
   következőkben foglalhatók össze:

   1.  Az  indítványozók szerint az Országgyűlés a  törvényalkotás
   során  megsértette a jogalkotás alkotmányos  rendjét,  ezért  a
   törvény meghozatala ellentétes a jogalkotásról szóló 1987.  évi
   XI.  törvény (a továbbiakban: Jat.) több rendelkezésével, ennek
   folytán  pedig  az  Alkotmány 4. §-ában,  illetőleg  7.  §  (2)
   bekezdésében  foglaltakkal. Az indítványozók kifejtik,  hogy  a
   jogalkotás  szabályainak  megtartása  a  demokratizmus   és   a
   jogbiztonság  egyik  összetevője, ezáltal a  legitimitásnak  is
   forrása.  Erre figyelemmel a jogalkotási rend és a  jogalkotási
   eljárás   alapvető   szabályai  közvetlenül   kapcsolódnak   az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdésében deklarált jogállam-elvhez  is,
   amellyel a támadott jogszabályok ugyancsak ellentétben állnak.

   Az   indítványozók   alkotmányellenesnek   tartják,   hogy    a
   törvényjavaslat  előkészítésének és tárgyalásának  folyamatában
   sem  társadalmi,  sem államigazgatási egyeztetés  nem  zajlott.
   Márpedig  a  Jat. 20. §-a szerint a jogalkalmazó  szerveket,  a
   társadalmi  szervezeteket és az érdekképviseleti  szerveket  be
   kell  vonni  az olyan jogszabályok tervezetének előkészítésébe,
   amelyek  az  általuk  képviselt és védett érdekeket,  illetőleg
   társadalmi viszonyokat érintik. Ez a szabály irányadó akkor is,
   ha  a törvényt önálló képviselői indítvány alapján tárgyalja és
   fogadja  el az Országgyűlés. Ha ugyanis a törvény – függetlenül
   a  törvényjavaslat  előterjesztésének  módjától  –  ténylegesen
   képviselt és védett társadalmi érdekeket érint, akkor az  ilyen
   érdekeket kifejező szervek bevonása a törvényalkotási eljárásba
   alkotmányos  követelmény.  Márpedig  a  társadalombiztosítással
   kapcsolatos  törvényhozás  “par exellence”  olyan,  amelyben  a
   társadalmi   szervezetek   és   az  érdekképviseletek   szerepe
   alkotmányosan megalapozott igény.

   Az  egyik indítványozó utal arra, hogy alkotmányosan nem  lehet
   különbséget  tenni az érdekképviseleti szervek joggyakorlásának
   foka  és  lehetősége között a törvényjavaslatok előterjesztője,
   indítványozója  szerint.  Ha  ez  mégis  megtörténik,  mint   a
   támadott  törvény tekintetében, akkor megvalósul a  jogalkotási
   folyamatban  is irányadó és az Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdése
   által tiltott diszkrimináció.

   Hivatkoznak  az  indítványozók arra is, hogy a T.  javaslatának
   tárgyalása során lényeges eljárási szabálysértés történt, amely
   eljárási  szabálysértés  nemcsak  a  Jat.  tételes  szabályaiba
   ütközik,  de az ellentétes az Alkotmány 4. §-ában foglaltakkal,
   mert   ennek   az  alkotmányi  rendelkezésnek  az  alapján   az
   érdekképviseleti  szervek  bevonása  a  jogalkotási  folyamatba
   mellőzhetetlen  alkotmányos követelmény. Mivel  nem  vitatható,
   hogy   a   társadalombiztosítás  működtetésének  rendje   olyan
   jogterület,  amelyben  alapvető  társadalmi  érdekek  ütköznek,
   alapvető  társadalmi igények fogalmazódnak meg, az e  kérdésben
   való döntéshozatali folyamatban a társadalmi szervezeteknek, az
   érdekképviseleti  szervezeteknek  feltétlenül   szerepet   kell
   játszaniok.  A jogalkotási eljárásban e részvétel hiánya  azért
   már a törvény érvényességét érintő alkotmányossági probléma.

   Az  indítványozók kifejtik, hogy a jogalkotási eljárás törvényi
   szabályainak  megszegése  folytán az  érdekképviseleti  szervek
   elestek attól az érdekérvényesítési lehetőségtől, amely jogilag
   és  történetileg  is kialakult feladatukhoz  tartozik.  A  Jat.
   egyes   szabályainak  megsértése  emiatt  is  alkotmánysértéssé
   erősödik,     amelyre    tekintettel    a    törvény     egésze
   alkotmányellenessé vált.

   Összességében az indítványozók érvei szerint a támadott törvény
   egy  kellően  elő  nem készített jogalkotási folyamat  terméke,
   amely olyan súlyos jogalkotási eljárási hibákban szenved,  hogy
   azok    az    alkotmányellenesség   megállapítását   önmagukban
   megalapozzák.

   2.  Van  olyan  indítványozói álláspont  is,  amely  szerint  a
   törvény  sérti  az Országgyűlés házszabályáról  szóló  46/1994.
   (IX.   30.)   Ogy.  határozat  (a  továbbiakban:   Hsz.)   több
   rendelkezését is, ezért annak alkotmányellenessége ez okból  is
   megállapítható.

   3.  Hivatkoznak az indítványozók arra is, hogy a törvényalkotás
   folyamatában az Országgyűlés megsértette a társadalombiztosítás
   igazgatásáról  szóló 1991. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
   Öit.)  egyes  előírásait. Az Öit. 9. § (1) bekezdés  g)  pontja
   szerint   ugyanis  a  biztosítási  önkormányzatok   Közgyűlését
   véleményezési  jog  illette meg a társadalombiztosításra  és  a
   biztosítási  ágakra  vonatkozó törvények tervezeteit  illetően.
   Ezt  a  törvényi  rendelkezést  megsértve,  az  Országgyűlés  a
   támadott  T. megalkotása során nem tette lehetővé,  hogy  annak
   tervezetéről   a   két   önkormányzat   Közgyűlése    véleményt
   nyilváníthasson, amely súlyos eljárási szabálysértés  ugyancsak
   a törvény alkotmányellenességéhez vezetett.

   4. Az egyik indítvány arra is utal, miszerint jogszokássá vált,
   hogy  az  új Országgyűlés az új Kormány megalakulásáig  csak  a
   hatalomváltással közvetlenül összefüggő szabályokat hozza  meg.
   Az   Országgyűlés  ezt  a  jogszokást  mellőzve  hozta  meg   a
   sérelmezett  törvényt, és ez a körülmény is  alkotmánysértéshez
   vezetett.

   5.  Az  indítványozók  az  Alkotmány  több  rendelkezésének   a
   sérelmét    látják    abban,   hogy   a   társadalombiztosítási
   önkormányzatok megszüntetésével megszűnt az állampolgároknak és
   a járulékfizetőknek a társadalombiztosítás működésére vonatkozó
   törvényen    alapuló    ellenőrzési   joga,    ugyanakkor    az
   önkormányzatok   azonnali  megszüntetése  a   szociális   jogok
   gyakorlásának a veszélyeztetésével jár. Emiatt a T.  ellentétes
   az   Alkotmánybíróság   16/1998.  (V.  8.)   AB   határozatában
   kifejtettekkel    is,   amely   szerint   az   Alkotmánybíróság
   átmenetileg  – legkésőbb 2000. január 1. napjáig –  indokoltnak
   tartotta a társadalombiztosítási önkormányzatok fennállását  és
   működését.  Ezzel  összefüggésben  fogalmazódott  meg   az   az
   indítványi   álláspont,   hogy  az   Alkotmánybíróság   szerint
   voltaképpen   csak   a   társadalombiztosítási   önkormányzatok
   működése biztosítja a szociális ellátáshoz való alkotmányos jog
   megvalósulását,   így  az  önkormányzatok  felszámolásával   az
   Alkotmány ezen az alapon is sérül.

   6.  A T. és az R. egyes rendelkezéseit érintő támadások körében
   az egyik indítványozó álláspontja szerint az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésének jogállam-elvét sérti a T. 11. § b) pontja, mert az
   a  Jat.  15. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazási korlátot
   átlépi.   A   felhatalmazás  ugyanis   az   adott   szabályozás
   tárgykörébe  tartozó alapvető jogokat és kötelességeket  érint.
   Tudniillik    a   T.   1.   §   (2)   bekezdése    szerint    a
   társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányítását, és a T.
   3.   §-a   alapján   a  társadalombiztosítási   vagyon   állami
   tulajdonlásával  kapcsolatos jogokat az a  személy  gyakorolja,
   akinek  jogállását,  feladat- és hatáskörét  érintő  jogszabály
   megalkotására  a  T.  11.  §  b)  pontja  felhatalmazást  ad  a
   Kormánynak.   Ennek  folytán  a  T.  szabályozási   tárgykörébe
   tartozó,  felügyelettel  és  irányítással  kapcsolatos   összes
   alapvető  jogokat  és kötelezettségeket az  R.  3.  és  4.  §-a
   tartalmazza.  Technikailag  a T. pusztán  a  felügyelet  tényét
   rögzíti,  míg  a  jogilag  értékelhető felügyeleti  eszköz-  és
   hatáskörrendszer   teljes   egészében   az   R.    szabályozási
   tartományába   került.   Ez  a  szabályozási   technika   pedig
   ellentétes  a  Jat.  15.  §-ában  foglaltakkal  és  ezáltal  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésének is a sérelmét jelenti.

   7.  A  jogállamiság sérelmét látják az indítványozók abban  is,
   hogy  a  törvény a kihirdetését követő nyolcadik  napon  lépett
   hatályba,  ezáltal  az  érintettek  nem  készülhettek   fel   a
   megfelelő jogalkalmazásra, továbbá abban, hogy a T. 11.  §-a  a
   Kormányt  határidő tűzése nélkül hatalmazza fel  szabályozásra,
   végül   abban,   hogy  a  T.  19.  §-a  a   Kormánynak   a   T.
   végrehajtásához     szükséges    törvénymódosító     javaslatok
   Országgyűlés elé terjesztésére a T. hatálybalépésétől számított
   90 napos határidőt biztosít.

   Az indítványozók szerint a T. és az R. hatálybalépése, valamint
   az  előirányzott törvénymódosítások elfogadása közötti átmeneti
   időben  hiányoznak  a  T.  és  az R. végrehajtásához  szükséges
   további   jogszabályok,  ez  pedig  súlyos  jogbizonytalanságot
   jelent.  Ennek  a szabályozatlan állapotnak az  elkerülését  az
   Alkotmánybíróság   a  már  hivatkozott  határozatában   annyira
   fontosnak  tartotta,  hogy  az Öit. alkotmányellenesnek  talált
   rendelkezéseit csak a jövőre nézve semmisítette meg,  nehogy  a
   társadalombiztosítási   önkormányzatok    működését    illetően
   szabályozatlan tárgykör, illetőleg joghézag keletkezzen.  A  T.
   19.   §-a   viszont  éppen  ilyen  joghézagot   teremt,   amely
   jogbizonytalanság   az   Alkotmány  2.   §   (1)   bekezdésével
   összeegyeztethetetlen,   így  a   szabályozás   ez   okból   is
   alkotmányellenes.

   8.  Az egyik indítványozó alkotmányellenesnek tartja a T. 3. §-
   ának azt a rendelkezését, miszerint az Alapokhoz tartozó vagyon
   és  a  biztosítási önkormányzatok vagyona állami tulajdon, mert
   az  nem  egyeztethető össze az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében
   foglalt  tulajdoni garanciával. A T. 3. §-ának az  a  szabálya,
   amely  a társadalombiztosítási önkormányzatok tulajdonát minden
   további   nélkül   állami  tulajdonnak   minősíti,   lényegileg
   “államosítást” valósít meg. A T. 3. §-a ugyanis egy különálló –
   nem  állami  –  tulajdoni formát egyenesen  állami  tulajdonnak
   deklarál,   azaz   tartalmilag  tulajdonelvonási   rendelkezést
   tartalmaz,  amely  azonban az Alkotmány 13. § (2)  bekezdésében
   foglaltak   szerint   csak  azonnali,   teljes   és   feltétlen
   kártalanítás    mellett    volna   alkotmányosan    lehetséges.
   Kártalanításról viszont a T. rendelkezéseiben szó sincs.

   Az   ezzel   kapcsolatos  alkotmányossági  kifogás   során   az
   indítványozó  felhívja az Öit. 4. §-ában  foglaltakat,  amelyek
   szerint az önkormányzatok jogi személyek voltak. Az Öit.  2.  §
   c) pontja pedig az önkormányzatok feladatai meghatározásánál  –
   egyebek   között   –  a  tulajdonukkal  való  rendelkezést   is
   feladatkörükbe utalta. A tulajdonosi jogok gyakorlására az Öit.
   9.  §  (1)  bekezdés  j)  pontja az önkormányzatok  Közgyűlését
   ruházta    fel.    Ezek    szerint   a    társadalombiztosítási
   önkormányzatok tulajdona alkotmányos tulajdonvédelmet élvezett,
   így  annak törvénnyel történt elvonása az Alkotmány 13.  §-ában
   foglalt tulajdonvédelem megsértésével történt.

   Mindezekre  figyelemmel  alkotmányellenes  a  T.  10.   §   (3)
   bekezdésében foglalt az a rendelkezés is, amely a megszüntetett
   két  önkormányzat jogutódjának a Magyar Államot nevezi meg.  Az
   indítványozó úgy foglal állást, hogy az állami jogutódlást  még
   az  önkormányzatok  megszüntetésével  sem  lehet  alkotmányosan
   biztosítani.  A  tulajdon ugyanis – miként  az  a  támadott  T.
   rendelkezéseivel  történt – magának a tulajdonjog  alanyának  a
   megszüntetésével   együtt   is  elvonható,   amely   közhatalmi
   beavatkozás azonban nem fér össze az Alkotmány 13. § (1) és (2)
   bekezdésében  foglalt rendelkezésekkel. Utalt  az  indítványozó
   arra,   hogy   a  társadalombiztosítási  önkormányzatok,   mint
   szervezetek,   mint  önálló  jogalanyok  nem   élveztek   ugyan
   alkotmányos  védelmet, álláspontja szerint,  mint  tulajdonosok
   azonban  igen.  Minthogy pedig jogalanyként való megszüntetésük
   tulajdonuk    elvonását   eredményezte,    az    önkormányzatok
   megszüntetése  és  a  jogutódlás  megállapítása  az   Alkotmány
   rendelkezéseinek a megsértésével történt.

   9.  Az  egyik  indítványozó alkotmányellenesnek  tartja  azt  a
   törvényi  rendelkezést,  amely szerint  a  társadalombiztosítás
   igazgatási  szerveinek irányítását a Kormány külön  rendeletben
   meghatározott személy útján gyakorolja [T. 1. § (2) bekezdése].
   Az  indítványozó  szerint  a  társadalombiztosítási  igazgatási
   szervek irányításának jogával és a társadalombiztosítási vagyon
   feletti  állami  tulajdonosi jogok gyakorlásával  önkormányzati
   testületek  helyett  egy  meghatározott személyt  alkotmányosan
   felruházni  nem lehet. Ezt a lehetőséget ugyanis  az  Alkotmány
   kizárja.

   Az  Öit.  1. § (1) bekezdése a társadalombiztosítás működésének
   igazgatási  rendszerét  önkormányzati  igazgatásként  határozta
   meg. A T. 1. § (1) bekezdése a társadalombiztosítás igazgatását
   államigazgatássá alakítja át. Amíg tehát az Öit.  önkormányzati
   igazgatási  rendszerében a Kormánynak  csak  felügyeleti  jogai
   voltak,  addig a T. államigazgatási rendszerében a Kormányt  az
   irányítás   jogai  illetik  meg.  Az  indítványozó  álláspontja
   szerint   a  közvetlen  és  a  közvetett  irányítás  különbsége
   alkotmányos  jelentőségű. Erre figyelemmel rendelkezik  úgy  az
   Alkotmány   37.   §  (2)  bekezdése,  hogy  az   államigazgatás
   feladatkörükbe tartozó ágait és az alájuk rendelt  szerveket  a
   miniszterek irányítják. Ez a szabály nemcsak azt zárja ki, hogy
   a  miniszterelnök  e  minőségében  közvetlenül  államigazgatási
   irányítást  gyakoroljon, hanem azt is,  hogy  ilyen  irányítási
   feladatra  politikai államtitkár kapjon megbízást. Márpedig  az
   R.  2.  §-a  az  irányítási feladatokat politikai államtitkárra
   ruházza.

   Minthogy   az   Alkotmány  37.  §  (2)   bekezdésében   foglalt
   rendelkezés     alapján    alkotmányos    követelmény,     hogy
   államigazgatási   ágat,   illetve  a   Kormánynak   közvetlenül
   alárendelt szervet kizárólag miniszter irányíthat, a  T.  1.  §
   (1)  bekezdése és az R. 2. §-a alkotmányellenes. A T. 1. §  (1)
   bekezdéséből      ugyanis      megállapítható,      hogy      a
   társadalombiztosítás   alapjaival  és  szerveivel   kapcsolatos
   feladatok     államigazgatási     feladatok,      vagyis      a
   társadalombiztosítás  szervezete az államigazgatás  rendszerébe
   tartozik,  így  azt  kizárólag a Kormány  miniszteri  jogállású
   tagja  irányíthatja.  Ezáltal a T.  vonatkozó  rendelkezése  az
   Alkotmány  37.  §  (2) bekezdésébe ütközik,  így  az  külön  is
   alkotmányellenes. Ezen az alapon sérti a R. 2.  §-ában  foglalt
   rendelkezés is az Alkotmányt.

   Ezen   túlmenően   az   indítványozó   szerint   a   kifogásolt
   rendelkezések  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott
   jogállami  klauzulával,  ezen belül a jogbiztonság  alkotmányos
   követelményével  is  ellentétesek,  figyelemmel  arra,  hogy  a
   jogbiztonság  követelménye  az  átlátható,  egyértelmű,  azonos
   szintről    induló    államigazgatás-vezetés    és    irányítás
   követelményét is magában foglalja. Márpedig ezt a  követelményt
   a támadott rendelkezések nem biztosítják.

   10.  Mindezekre  figyelemmel az indítványozók javasolták  a  T.
   egésze      alkotmányellenességének      megállapítását      és
   megsemmisítését, figyelemmel arra, hogy a T. lényegét alkotó 1.
   § (1) és (2) bekezdése, 3. §-a, 10. § (2) és (3) bekezdése, 11.
   §-ának  b)  pontja  és 19. §-a, valamint a törvény  megalkotása
   során követett jogalkotási eljárás ellentétes az Alkotmány 2. §
   (1)  bekezdésével, 4. §-ával, 7. § (2) bekezdésével, 13. §  (1)
   és  (2)  bekezdésével,  továbbá a 37. §  (2)  bekezdésével.  Az
   indítványozók  szerint  ugyancsak  alkotmányellenes  és   ezért
   teljes  egészében megsemmisítendő az R., mert  az  önállóan  is
   ellentétes  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével  és  37.  §  (2)
   bekezdésével,    másrészt   alkotmányellenessége    azért    is
   megállapítható,  mert  alkotmányellenes törvény  végrehajtására
   irányult. Az egyik indítványozó kérte, hogy az Alkotmánybíróság
   az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) 43. § (4) bekezdése alapján  a  kifogásolt
   jogszabályokat  olyan időpontra nézve semmisítse  meg,  hogy  a
   jogállami jogbiztonság követelményei ne szenvedjenek sérelmet.
                                  
                                 II.

   1.  A T. külön, egyenként is támadott, az indítványozók szerint
   a törvény lényegét alkotó rendelkezései a következők:
       1.  §  (1)  Az  Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási
   Alap  (a  továbbiakban  együtt: Alap)  felügyelete,  továbbá  a
   társadalombiztosítás  igazgatási  szerveinek  (a  továbbiakban:
   igazgatási szerv) irányítása állami feladat.
       (2)   Az  Alapok  felügyeletét  a  Kormány,  az  igazgatási
   szervek   irányítását  a  Kormány  rendeletében   meghatározott
   személy útján gyakorolja.
      
       3.   §   Az  Alapokhoz  tartozó  vagyon  és  a  biztosítási
   önkormányzatok vagyona állami tulajdon, a vagyonnal kapcsolatos
   tulajdonosi  jogokat a Kormány az 1. § (2)  bekezdése  szerinti
   személy  útján  gyakorolja azzal, hogy egyebekben  a  vagyonnal
   való   gazdálkodásra  az  államháztartásról  szóló  1992.   évi
   XXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
      
       10.   §   (2)   E   törvény  hatálybalépésével  egyidejűleg
   megszűnik  az  Egészségbiztosítási  Önkormányzat,  valamint   a
   Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat.
       (3)   A   megszűnő   Egészségbiztosítási  Önkormányzat   és
   Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat jogutódja a Magyar Állam.
       11.  §  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  rendeletben
   szabályozza
       b)  A  központi  hivatali szerv irányítását ellátó  személy
   jogállását, feladat- és hatáskörét.
      
       19.    §    Az    e   törvény   végrehajtásához   szükséges
   törvénymódosító  javaslatokat  a  Kormány  –   az   e   törvény
   hatálybalépésétől  számított  90  napon  belül  –  köteles   az
   Országgyűlés elé terjeszteni.

   2.  Az alkotmányellenesnek tartott R. egészén belül a külön  is
   sérelmezett rendelkezések az alábbiak:
       2.  §  A társadalombiztosítás központi hivatali szerveit  a
   Miniszterelnöki   Hivatal  e  feladattal  megbízott   politikai
   államtitkára (a továbbiakban: politikai államtitkár) irányítja.
      
       A  3.  §  határozza  meg,  hogy a  2.  §-ban  meghatározott
   szervezeti    irányítási    jogkörök,   jogszabály-előkészítési
   feladatkörök,  a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival  való
   gazdálkodással    kapcsolatos   felügyeleti    jogkörök    mire
   vonatkoznak   és  e  §  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés
   állapítja  meg, hogy a politikai államtitkár nem  adhat  egyedi
   hatósági ügyekben utasítást a hivatali szervek részére.
      
       Az  5. § (1) bekezdése értelmében az R. a T. hatálybalépése
   napján lép hatályba.

   3.  Az  indítványokban megjelölt, az alkotmányossági  vizsgálat
   során figyelembe vett alkotmányi rendelkezések a következők:
       2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság független,  demokratikus
   jogállam.
      
       4.  §  A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik  és
   képviselik   a  munkavállalók,  a  szövetkezeti  tagok   és   a
   vállalkozók érdekeit.
      
       7.   §   (2)  A  jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,
   amelynek  elfogadásához  a jelen lévő országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.
      
       13.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz
   való jogot.
       (2)    Tulajdont    kisajátítani   csak   kivételesen    és
   közérdekből,  törvényben  szabályozott  esetekben   és   módon,
   teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.
      
       37. § (2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek  és
   a     Kormány    határozatainak    megfelelően    vezetik    az
   államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait és irányítják az
   alájuk  rendelt szerveket. A tárca nélküli miniszterek ellátják
   a Kormány által meghatározott feladataikat.
      
       39.   §   (1)  Működéséért  a  Kormány  az  Országgyűlésnek
   felelős.  Munkájáról  az Országgyűlésnek  rendszeresen  köteles
   beszámolni.

   4. A Jat. indítványokban felhívott rendelkezései az alábbiak:
       15.  § (2) A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogok
   és  kötelezettségek  szabályozására  nem  lehet  felhatalmazást
   adni.
      
       18.  § (3) Az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában
   ugyanabban a jogszabályban, illetőleg azonos vagy hasonló módon
   kell  szabályozni.  A  szabályozás nem  lehet  párhuzamos  vagy
   indokolatlanul többszintű.
      
       20.  § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket
   és  az  érdekképviseleti  szerveket  be  kell  vonni  az  olyan
   jogszabályok  tervezetének elkészítésébe,  amelyek  az  általuk
   képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat
   érintik.
      
       38.   §   (1)  Ha  az  országgyűlési  bizottság   vagy   az
   országgyűlési képviselő törvényt kezdeményez és az Országgyűlés
   az   indítványt  elfogadja,  a  Kormányt  vagy   az   illetékes
   országgyűlési   bizottságot   bízza   meg   a   törvényjavaslat
   előkészítésével.
       (3)   A   törvényjavaslat  tervezetének  a   véleményezésre
   bocsátásáról  és  –  az  Országgyűlés  döntése  alapján   –   a
   társadalmi vita megszervezéséről a Kormány gondoskodik.

   5.  A  T-vel  hatályon kívül helyezett Öit-nek  az  indítványok
   elbírálása szempontjából releváns rendelkezései az alábbiak:
       1.  §  (1) A társadalombiztosítás irányítását az elkülönült
   biztosítási   alapok  szerint  szerveződött  Nyugdíjbiztosítási
   Önkormányzat  és Egészségbiztosítási Önkormányzat  és  szerveik
   látják el.
       (2) A biztosítási önkormányzat
              c)    rendelkezik   a   biztosítási    önkormányzati
       tulajdonnal.
      
       4.   §   A   biztosítási  önkormányzat  jogi  személy,   az
   önkormányzat feladat- és hatásköre a Közgyűlést illeti meg.
      
       7.  §  (12)  Az  e  törvény alapján megalakuló  biztosítási
   önkormányzatok megbízatása 2000. január 1-jéig tart.
      
       9. § (1) A Közgyűlés
       g)   feladatkörében  véleményezi  a  társadalombiztosításra
   vagy a biztosítási ágra vonatkozó törvények tervezeteit;
        i)  feladatkörében  – ha a törvény egyetértési  jogot  nem
   állapított   meg  –  véleménynyilvánítási  jogot   gyakorol   a
   társadalombiztosítást    érintő    jogszabályok    tervezetével
   kapcsolatban;

                                III.

   Az Alkotmánybíróság az indítványokat megalapozatlannak találta.

   Az  Alkotmánybíróság az indítványokat megküldte az  igazságügy-
   miniszternek és a Miniszterelnöki Hivatal társadalombiztosítást
   felügyelő  politikai államtitkárának, akiknek az  indítványokra
   tett  észrevételeit határozatának kialakítása során  figyelembe
   vette.

   1.   Az   ún.  eljárási  alkotmányellenességgel,  a  jogalkotás
   alkotmányos    rendjét    sértő    indítványi    álláspontokkal
   összefüggésben az Alkotmánybíróság az alábbiakra mutat rá:

   Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján önmagában  véve
   az  az  eljárási mulasztás, hogy a jogszabály-előkészítés során
   az  érintettek  véleménynyilvánítását a Jat.  szerint  jogosult
   szervektől a jogalkotó nem szerezte be, a meghozott jogszabályt
   nem  teszi  alkotmányellenessé. Nem  állapítható  meg  tehát  a
   támadott T. alkotmányellenessége azon az alapon, hogy a törvény-
   előkészítésbe    a   törvényhozó   az   érdekelt    társadalmi,
   érdekegyeztetési és szakszervezeti szerveket nem vonta  be.  Az
   ezzel  kapcsolatos felelősség a törvényhozót terheli, de  ez  a
   körülmény a törvény alkotmányosságát nem érinti [54/1996.  (XI.
   30.) AB határozat, ABH 1996, 195.].

   Az   Alkotmánybíróság   már   1990-ben   a   352/B/1990/4.   AB
   határozatában   (ABH   1990,  229.)  a  Jat.   19-20.   §-aival
   összefüggésben megállapította, hogy önmagában a  Jat.  20.  §-a
   szerinti szervezetek és szervek törvényalkotási folyamatba való
   bevonásának az elmaradása nem teszi az egyébként szabályszerűen
   megalkotott törvényt alkotmányellenessé. A 32/1991. (VI. 6.) AB
   határozatában  (ABH 1991, 159.) pedig az Alkotmánybíróság  elvi
   éllel  mutatott  rá  arra,  hogy  a  Jat.  megsértése  csak  az
   Alkotmány    valamely   rendelkezésével   való    kapcsolatában
   eredményezheti  a megalkotott jogszabály alkotmányellenességét,
   az     alkotmányellenesség    megállapításához    a    törvény-
   előkészítésnek  ez  az  eljárási hibája azonban  önmagában  nem
   vezethet.

   A  34/1991.  (IV.  15.) AB határozatában (ABH  1991,  172.)  az
   Alkotmánybíróság  kifejtette,  hogy  az  Alkotmány  7.  §   (2)
   bekezdése   alapján   megalkotandó   új   jogalkotási   törvény
   elfogadására  még nem került sor. Ezt a törvényt  egyébként  az
   Országgyűlés   azóta  sem  hozta  meg.  Erre   figyelemmel   az
   Alkotmánybíróság  gyakorlatában  azt  az  elvi   állásfoglalást
   követi, amely szerint a Jat. szabályainak megsértése csak akkor
   valósít   meg   alkotmánysértést,  ha  az   egyben   alkotmányi
   alapelvbe, illetve konkrét alkotmányi rendelkezésbe is ütközik.

   A  30/1991.  (VI.  5.)  AB határozatában (ABH  1991,  421.)  az
   Alkotmánybíróság ugyancsak azt fejtette ki, hogy önmagában véve
   az  az  eljárási mulasztás, hogy a jogszabály-előkészítés során
   az  érintett  szervektől  nem kért  a  jogalkotó  véleményt,  a
   meghozott  jogszabályt  nem  teszi alkotmányellenessé.  Ezt  az
   alkotmánybírósági   álláspontot  erősíti   a   496/B/1990.   AB
   határozat  (ABH 1991, 495.), amelyben az Alkotmánybíróság  arra
   mutatott  rá,  hogy a jogszabály-előkészítő szerveknek  a  Jat.
   szerinti  vélemények  beszerzésével kapcsolatos  kötelezettség-
   mulasztása  – pusztán e mulasztás miatt – nem érinti  az  adott
   törvény  érvényességét.  A  jogszabály-előkészítésre  vonatkozó
   törvényi    előírások   megsértése   az    illetékes    szervek
   államigazgatási,    jogi,   esetleg   politikai    felelősségét
   alapozhatja csupán meg, de egyedül emiatt alkotmányellenességet
   megállapítani nem lehet.

   Az  Alkotmánybíróság  más  esetekben is  szükségesnek  tartotta
   annak  kimondását,  hogy a jogalkotásról  szóló  törvény  egyes
   rendelkezéseinek  a  figyelmen kívül hagyása  egyedül  ezen  az
   alapon nem vezethet az elfogadott törvény vagy egyéb jogszabály
   alkotmányellenessége  megállapításához, hanem  csak  akkor,  ha
   ennek   során  egyúttal  az  Alkotmány  valamely  szabálya   is
   megsérül. Az Alkotmány 7. § (2) bekezdése nem tette alkotmányos
   szabállyá  a  korábban megalkotott jogalkotásról szóló  törvény
   normáit.  E  kérdés  megítélésekor azt is szükséges  figyelembe
   venni,   hogy  a  jogalkotásról  szóló  törvénynek  a  törvény-
   tervezetek  előkészítésére vonatkozó szabályai  eltérőek  attól
   függően, hogy a javaslatot ki terjesztette az Országgyűlés elé.
   Ha   például   országgyűlési  képviselő  a   javaslattevő,   az
   előkészítés  és  egyeztetés során kevesebb  a  kötöttség,  mint
   amikor   a  Kormány  nyújtja  be  a  törvényjavaslatot.   Ezzel
   összefüggésben  utal  az Alkotmánybíróság  a  Jat.  38.  §  (1)
   bekezdésében   foglalt   szabályra,   amely   szerint:   ha   a
   törvényjavaslat  önálló  képviselői  indítvány  alapján  került
   benyújtásra,  a  törvényjavaslat  tervezetének  véleményezésére
   bocsátásáról – az Országgyűlés megbízása alapján  –  a  Kormány
   vagy   az   országgyűlési  bizottság  gondoskodik.  Az   önálló
   képviselői  indítványok véleményeztetése tehát  feltételezi  az
   Országgyűlés erre vonatkozó külön megbízását, döntését.

   Végül  nyomatékosan  hivatkozik az Alkotmánybíróság  a  7/1993.
   (II.  15.)  AB  határozatában  (ABH  1993,  419.)  foglaltakra,
   amelyben  összefoglalóan állapította meg,  hogy  a  jogszabályt
   előkészítő  szerveknek a Jat. szerinti vélemények beszerzésével
   kapcsolatos  kötelezettségszegése  önmagában  nem  érintheti  a
   jogszabály     érvényességét,    vagyis    pusztán     ez     a
   kötelezettségszegés  nem elégséges ok  a  kiadott  jogszabályok
   alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére.  A
   jogszabályok   előkészítésére  vonatkozó   törvényi   előírások
   megsértése   –  ismétli  a  határozat  –  csupán  a   jogalkotó
   államigazgatási,  esetleg  politikai  felelősségét  alapozhatja
   meg.  A  jogalkotási törvény rendelkezéseinek  figyelmen  kívül
   hagyása     csak    akkor    eredményezheti    a     jogszabály
   alkotmányellenességének megállapítását, ha az adott  jogszabály
   egyben  az  Alkotmány valamely rendelkezésébe  is  kifejezetten
   ütközik.  Az  Alkotmány  7.  §  (2)  bekezdése  nem  emelte  az
   Alkotmány   szintjére   a  jogalkotási   törvény   normáit.   E
   határozatában az Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott  rá  arra
   is, hogy 1987 után – mind az időközben hatályon kívül helyezett
   társadalmi   vita  intézménye,  mind  pedig  a  szakszervezetek
   jogalkotási  folyamatba  való  intézményes  beillesztése  –   a
   korábbi,    alapvetően   államigazgatási   típusú    jogalkotás
   dominanciáját    volt    hivatva   ellensúlyozni    az    adott
   társadalompolitikai  tényező bekapcsolásával.  A  hatalmi  ágak
   elválasztására  épülő  államszervezetben azonban  szükséges  az
   állami és érdekképviseleti funkciók pontos elhatárolása,  ezért
   a jogalkotás – mint közhatalmi tevékenység – nem tehető függővé
   a közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkező szakszervezetek és
   egyéb szervezetek állásfoglalásaitól. Ezért az Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint  a  jogalkotás  eljárási  rendje   és   az
   Alkotmány  4.  §-ában foglalt rendelkezés között  alkotmányosan
   értékelhető, közvetlen összefüggés nincs. Az Alkotmány  4.  §-a
   ugyanis  nem  tartalmaz előírást az érdekvédelmi és képviseleti
   tevékenység  konkrét  tartalmára vonatkozóan.  Ebből  pedig  az
   következik,   hogy   az  Alkotmányból  nem   vezethető   le   a
   szakszervezetek  és más érdekképviseletek kötelező  jogszabály-
   véleményezési joga, ennek elmulasztása tehát önmagában, pusztán
   ezen    az   alapon   nem   vezethet   az   alkotmányellenesség
   megállapításához.  Az 52/1997. (X. 14.) AB  határozatában  (ABH
   1997, 331, 345.) az Alkotmánybíróság – utalással a 3/1997.  (I.
   23.)  AB határozatban (ABH 1997, 39.), továbbá a 29/1997.  (IV.
   29.)  AB  határozatban  (ABH  1997,  128.)  foglaltakra  is   –
   kifejtette,  hogy a törvényalkotás folyamata bizonyos  eljárási
   szabályainak  betartása a törvény érvényességének az  Alkotmány
   2. § (1) bekezdéséből levezethető jogállami követelménye. Ezért
   valamely  jogszabály megsemmisítéséhez nem  csupán  a  tartalmi
   alkotmányellenesség nyújt alapot, hanem az is, ha a jogalkotási
   eljárás  során olyan súlyos eljárási szabálytalanságot követtek
   el,  amely  a  jogszabály közjogi érvénytelenségét idézte  elő,
   illetőleg  amely  másként nem orvosolható,  csak  a  jogszabály
   megsemmisítésével.  Nem minősül azonban ilyen  súlyos  eljárási
   szabálysértésnek  az,  ha  a  jogszabály-előkészítés  során   a
   jogalkotó   az   érintett   közhatalmi   jogosítványokkal   nem
   rendelkező  szervektől  nem  kér  véleményt,  mert   az   ilyen
   vélemények  beszerzése  a  norma  közjogi  érvényességének  nem
   feltétele.

   Mindezekre  figyelemmel az Alkotmánybíróság a  törvény  egészét
   azon  az  alapon  támadó indítványokat, hogy a törvényhozó  nem
   tartotta  be a Jat-nak a törvényalkotási eljárással kapcsolatos
   szabályait, és ezzel megsértette az Alkotmány 4. §-ába, továbbá
   7. § (2) bekezdésébe foglalt rendelkezéseket, megalapozatlannak
   találta és ezért elutasította.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   a   Jat-tal
   összefüggésben    kifejtettek   megfelelően    irányadóak    az
   Országgyűlés    Házszabályának    megsértésével     kapcsolatos
   indítványozói   álláspontokra  is.   Az   Alkotmánybíróság   az
   alkotmányossági  eljárásban  nem  találta  igazoltnak  a   Hsz.
   alkotmányellenességet  eredményező  megsértését   és   azt   az
   indítványozók sem bizonyították. Önmagában az a körülmény, hogy
   a  Hsz. 59. § (3) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi
   Bizottság  felszólalásra  jelentkező vezetője  az  Országgyűlés
   döntése  alapján  nem  élhetett  felszólalással,  nem  teszi  a
   szabályszerűen megalkotott törvényt alkotmányellenessé,  ez  az
   eljárási  hiba  nem  valósítja  meg  az  Alkotmány  2.  §   (1)
   bekezdésében  deklarált jogállamiság, és vele összefüggésben  a
   jogbiztonság    sérelmét.   Ezért   az   Alkotmánybíróság    az
   alkotmányellenességet  ezen az alapon állító  indítványokat  is
   elutasította.

   3.  Minden  alkotmányossági alapot nélkülöz az az indítványozói
   álláspont     is,     amely    szerint    alkotmányellenességet
   eredményezett,  hogy  az Öit. szerinti véleményezési  jogát  az
   önkormányzatok  Közgyűlése  a  támadott  törvény   tervezetével
   kapcsolatosan  nem  gyakorolhatta. A  T.  általános  indokolása
   szerint  a törvény a társadalombiztosítási igazgatási szervezet
   Kormány általi irányítását és az elkülönített állami pénzalapok
   Kormány  általi felügyeletét célszerűségi szempontból,  egyebek
   között    arra   való   tekintettel   rendeli   el,   hogy    a
   társadalombiztosítási önkormányzatok működése nem váltotta be a
   felállításukhoz   fűzött   reményeket.   A   T.    tárgya:    a
   társadalombiztosítási   önkormányzatok   megszüntetése   és   a
   társadalombiztosítási alapok felügyeletének, igazgatási szervei
   irányításának a Kormány alá helyezése. Ebből következik, hogy a
   társadalombiztosítási  önkormányzatoknak  az  Öit.  9.  §   (1)
   bekezdés  g)  pontja szerinti véleményezési jogköre  a  törvény
   céljával  és tárgyával összefüggésben, vagyis az önkormányzatok
   létezésével kapcsolatban nyilvánvalóan nem követelmény. Az Öit.
   9.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  nem  alkotmányos  szabály,  a
   társadalombiztosítási  önkormányzatok saját  jövőbeni  létezése
   vagy  megszüntetése  tekintetében pedig a véleményezési  jogkör
   léte  jogilag értelmezhetetlen. Az Alkotmánybíróság ezért a  T.
   egészének  alkotmányellenességét ezen  az  alapon  sem  találta
   megállapíthatónak.

   4. Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye. Az Alkotmány
   tételes   jogszabály,  törvény,  amely  alkotmányos   szokásjog
   kialakulására nem ad felhatalmazást. A törvényhozási  tárgyakra
   nézve  a  parlament gyakorlatában az új választási időszakokhoz
   igazodóan  kialakult  gyakorlat – amely két  választási  ciklus
   után  még  szokásnak sem nevezhető – ezért semmilyen értelemben
   nem   hozható   összefüggésbe  az  Alkotmánnyal,   így   a   T.
   alkotmányellenességét  állító  indítvány   e   tekintetben   is
   megalapozatlan.

   5. Az Alkotmánybíróság a 16/1998. (V. 8.) AB határozatában (ABK
   1998,  május,  225-228.)  kifejtette,  hogy  az  Alkotmány  nem
   rendelkezik a társadalombiztosítási önkormányzatokról. Nincs az
   államnak    az    Alkotmányból    folyó    kötelezettsége     a
   társadalombiztosítási önkormányzatok létrehozására. Az államnak
   Alkotmányból      származó     kötelezettsége      ugyan      a
   társadalombiztosítási   rendszer   szabályozása   és    ezáltal
   működtetése,   de  annak  önkormányzatiságára  vonatkozóan   az
   Alkotmány nem határoz meg követelményeket. Ebből következik: az
   Országgyűlés  szabad  mérlegelési  körébe  tartozik,   hogy   –
   figyelemmel  a  társadalmi,  gazdasági,  szervezeti  és   egyéb
   célszerűségekre    –    meghatározza   a   társadalombiztosítás
   irányítási,   igazgatási   rendszerét.   E   határozatában   az
   Alkotmánybíróság      az      Öit.     egyes      rendelkezései
   alkotmányellenességét     állapította     meg     és     azokat
   megsemmisítette.  Rámutatott arra, hogy a  társadalombiztosítás
   szervezetének  kialakítása során az  Országgyűlésnek  úgy  kell
   eljárnia,  hogy  ne  sértse meg az Alkotmány rendelkezéseit.  A
   társadalombiztosítási   önkormányzatok   léte    azonban    nem
   alkotmányos    követelmény.   Ha   viszont    az    állam    az
   önkormányzatiság     konstrukcióját     választja,      azoknak
   rendelkezniük  kell  az  Alkotmány  2.  §-a  által  megkövetelt
   demokratikus legitimációval.

   Az Alkotmánybíróság az e határozatban kifejtettekre tekintettel
   megalapozatlannak  találta  azt az  indítványozói  álláspontot,
   amely   szerint  az  Alkotmánybíróság  a  társadalombiztosítási
   önkormányzatok     fennállását    alkotmányos    követelménynek
   tekintette, mert egyedül a társadalombiztosítási önkormányzatok
   működése  biztosíthatja a szociális ellátáshoz való alkotmányos
   jog    megvalósulását.    A    vonatkozó    határozatában    az
   Alkotmánybíróság – ezzel ellentétben – éppen azt  hangsúlyozta,
   hogy   a  társadalombiztosítási  önkormányzatok  létrehozásának
   alapja  nem  az  Alkotmány,  hanem a törvényhozói  elhatározás.
   Egyúttal  kiemelte  az Alkotmánybíróság azt  is:  a  közhatalom
   gyakorlásának  alkotmányos feltétele,  hogy  arra  demokratikus
   legitimáció  alapján  kerüljön sor. A  népszuverenitásra  épülő
   rendszerben a hatalmi ágak lehetnek önlegitimálók, ha közvetlen
   választáson  alapulnak.  A másik út a  közhatalom  elnyerésére,
   hogy  az  valamely más hatalmi ág közreműködésével történik.  A
   hatalomnak  azonban  ekkor is, ezen a láncolaton  keresztül  is
   visszavezethetőnek kell lennie a szuverén néphez [38/1993. (VI.
   11.)  AB  határozat,  ABH  1993,  256,  262.].  Demokratikus  a
   legitimáció  tehát  akkor  is,  ha  a  közvetlenül   választott
   szervezet  által választott vagy kinevezett szervek,  személyek
   gyakorolnak   közhatalmat.  Amíg  a  választások,   kinevezések
   láncolata a választópolgároktól a közhatalmat gyakorló szervig,
   személyig folyamatos, a demokratikus legitimáció nem vitatható.
   Ezért  van  demokratikus  legitimációja  a  Kormánynak  és   az
   államigazgatás szervezetének is. Mindebből következik, hogy nem
   sérti  az Alkotmány 2. § (1) bekezdését a társadalombiztosítási
   önkormányzatok    törvény    általi    megszüntetése    és    a
   társadalombiztosítási    Alapok   felügyeletének,    irányítási
   szerveinek közvetlenül a Kormány alá rendelése.

   A  társadalombiztosítási önkormányzatok egyébként sem vették át
   teljesen  a  kormányzati  felelősséget  a  társadalombiztosítás
   igazgatásában,  hanem az irányítás jogai  az  Öit.  alapján  is
   megoszlottak  az  Országgyűlés,  a  Kormány  és  a  biztosítási
   önkormányzatok között. Ennek megfelelően a T-vel hatályon kívül
   helyezett  Öit.  nemcsak az önkormányzati igazgatás  szervezeti
   formáit  jelölte ki, hanem a társadalombiztosítás irányításában
   részt   vevő  szervek  munkamegosztásának  kereteit  is.  Ezért
   rendelkezett   úgy   az  Öit.  6.  §-a,  hogy   a   biztosítási
   önkormányzatok    állami    törvényességi    felügyeletét    az
   Országgyűlés, az Állami Számvevőszék és a Kormány látja el.

   Mivel  nem  vált  alkotmányos  szabállyá  az  Öit.  7.  §  (12)
   bekezdésének  az  a  rendelkezése sem, amely  szerint  az  Öit.
   alapján megalakuló biztosítási önkormányzatok megbízatása 2000.
   január  1-jéig  tart, az Alkotmánybíróság a  törvény  egészének
   megsemmisítésére  irányuló azokat az indítványokat,  amelyek  a
   társadalombiztosítási     önkormányzatok      megszüntetésének,
   illetőleg  idő  előtti  megszüntetésének  alkotmányellenességét
   állították, elutasította.

   6.  Az  Alkotmánybíróság  nem találta  megalapozottnak  azt  az
   indítványozói  álláspontot sem, amely szerint a  T.  11.  §  d)
   pontja  olyan  körű  felhatalmazást adott a Kormány  részére  a
   rendeleti jogalkotást illetően, amely már túllép a Jat.  15.  §
   (2) bekezdésében foglaltakon, ezáltal a törvényhozó megsértette
   az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét.
   A  Jat.  2-5.  §-ai  rögzítik azokat a tárgyköröket,  amelyekre
   nézve csak törvény állapíthat meg rendelkezéseket. A Jat. 15. §
   (2)   bekezdése  szerint  a  szabályozás  tárgykörébe   tartozó
   alapvető   jogok  és  kötelességek  szabályozására  nem   lehet
   felhatalmazást  adni.  A  Jat.  5.  §  j)  pontja  kifejezetten
   nevesíti  az  egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást,
   mint olyan tárgykört, amely az állampolgárok alapvető jogai  és
   kötelességei  körébe  tartozik és  ezért  azt  törvényben  kell
   szabályozni. A T. felhatalmazása alapján megalkotott R. azonban
   az   állampolgárokra  nézve  semmilyen  alapvető   jogot   vagy
   kötelezettséget nem tartalmaz, mert az – címének megfelelően  –
   kizárólag    a   társadalombiztosítás   igazgatási   szerveinek
   irányításával kapcsolatos feladat- és hatásköröket szabályozza.
   Az  R.  tartalmilag  a 2. §-ban meghatározott  és  irányítással
   feljogosított  személy  feladatainak  ellátásával   kapcsolatos
   belső  államigazgatási szabályokat foglalja magába, az alapvető
   jogokra,   illetőleg  kötelezettségekre  e  rendelkezések   nem
   vonatkoznak, azokkal közvetlen összefüggésben nem állnak.

   Az  Alkotmánybíróság már a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában
   (ABH  1991,  278.) kifejtette, hogy nem mindenfajta összefüggés
   az  alapjogokkal  követeli meg a törvényi szintű  szabályozást.
   Közvetett  és távoli összefüggés esetén nem sérti az  Alkotmány
   8.  §-ában foglaltakat és a Jat. rendelkezéseit sem a rendeleti
   szint.   Ha   nem   így   lenne,  mindent  törvényben   kellene
   szabályozni.  Nem  sértette  tehát  meg  a  jogalkotó  a   Jat.
   rendelkezéseit,  illetőleg  az  Alkotmányt   sem   a   törvényi
   felhatalmazással, sem az R. feladat- és hatásköri  szabályainak
   kormányrendeletbe  foglalásával,  mert  azok  az  egészség-  és
   társadalombiztosításnak   nem   az   alapvető    jogokkal    és
   kötelezettségekkel  kapcsolatos  kérdéseit  szabályozzák.  Erre
   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság   az   e   tekintetben   is
   megalapozatlan indítványokat elutasította.

   7.   A   T.   10.  §  (1)  bekezdése  szerinti  hatálybaléptető
   rendelkezéssel,    továbbá   a   19.   §    szerinti    további
   törvénymódosítások        előterjesztésével         kapcsolatos
   rendelkezésekkel összefüggésben az Alkotmánybíróság  ismételten
   felidézi  a 16/1998. (V. 8.) AB határozatban (ABK 1998,  május,
   232-233.)  foglaltakat.  Az  Alkotmánybíróság  e  határozatában
   kifejtette,  hogy az Öit. megsemmisített rendelkezései  alapján
   létrehozott  önkormányzatoknak nincs  meg  az  Alkotmány  által
   megkövetelt   demokratikus  legitimációja.   A   megsemmisített
   rendelkezések    következtében   a   törvényhozó    alkotmányos
   kötelezettségévé  vált, hogy a társadalombiztosítási  ellátások
   megszervezésére és igazgatására – akár önkormányzati, akár  más
   – alkotmányos megoldást dolgozzon ki.

   Az   Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenesnek  ítélt  törvényi
   rendelkezések    megsemmisítése    időpontjával    kapcsolatban
   rámutatott arra, hogy a megsemmisítés visszamenőleges  hatályú,
   a   jövőre   szóló  hatályú,  illetőleg  az  azonnali   hatályú
   megoldásai  közül az azonnali hatályú megsemmisítés  fejezi  ki
   leginkább  a  működő  önkormányzatok legitimációjának  hiányát,
   ugyanakkor ez a megoldás sérti a legkevésbé az Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdésében deklarált jogállamiság elve  lényegét  alkotó
   jogbiztonságot és ez felel meg legjobban az Abtv. 43. § (2)  és
   (4)    bekezdésében   foglalt   követelményeknek.    Az    Öit.
   rendelkezései  alapján  gyakorlatilag  a  társadalombiztosítási
   önkormányzatok   biztosították  az   Alkotmány   70/E.   §-ában
   meghatározott  szociális ellátáshoz való  jog  megvalósulásának
   tekintélyes  részét.  Az önkormányzatok azonnali  megszüntetése
   azonban   a   biztosítási  ellátásokat  és  az   említett   jog
   gyakorlását  csak  akkor veszélyeztetné,  ha  a  törvényhozó  a
   társadalombiztosítás  igazgatására és  általában  működtetésére
   alkalmas alkotmányos szabályokat egyidejűleg nem dolgozta volna
   ki. Minthogy azonban a T. rendelkezéseivel ez megtörtént, a  T.
   kihirdetésétől     számított    nyolcadik     napon     történő
   hatálybalépésének  a  jogbiztonságot veszélyeztető  alkotmányos
   relevanciája  nincs.  A jogbiztonság veszélyeztetettsége  és  a
   szociális  ellátáshoz  való  jog  biztosításának  zavarai  –  a
   társadalombiztosítás  kontinuus irányítására  és  működtetésére
   tekintettel  –  nem állapíthatók meg, ezért az Alkotmánybíróság
   az  e  körben előterjesztett indítványokat is megalapozatlannak
   találta és elutasította.

   E  megállapítások értelemszerűen irányadóak  a  T.  19.  §-ában
   biztosított  90  napos határidőre, amely határidő  alatt  a  T.
   által   teremtett   új   irányítási,  működtetési   rendszerben
   szükségessé  vált  további törvénymódosítások  előterjesztésére
   állapított meg a támadott rendelkezés a Kormány számára törvény-
   javaslat    tételi   kötelezettséget.   A   további   szükséges
   törvénymódosítások nincsenek a társadalombiztosítás  folyamatos
   működtetésével   kapcsolatban,  ilyen  körülmények   között   a
   jogbiztonság veszélyeztetettsége nem igazolt, a határidő tűzése
   a   jogállam   tartalmi  klauzuláját  nem   sérti,   ezért   az
   Alkotmánybíróság az ezzel összefüggésben benyújtott  indítványt
   is megalapozatlannak találta.

   8.   A   tulajdonjog  biztosítására  és  alkotmányi   védelmére
   vonatkozó indítványi érvelés szerint az államnak a demokratikus
   legitimáció  hiányában  működő  önkormányzatok  megszüntetésére
   vonatkozóan alkotmányos jogosultsága állt ugyan fenn,  de  csak
   annyiban,  amennyiben az állam alkotmányosan csak  feladataikat
   vonhatta el az önkormányzatoktól, tulajdonukat azonban már nem.
   Eszerint  az  önkormányzatok létét és működését – akár  pusztán
   saját  tulajdonuk  igazgatására és  kezelésére  –  az  államnak
   továbbra  is  biztosítania kellett volna,  mert  a  tulajdonjog
   alkotmányos védelme, az Alkotmány 13. § (1) és (2) bekezdésében
   foglalt  követelmény ezt az állam alkotmányos  kötelezettségévé
   teszi. Az indítványozó szerint a T. 3. §-ának az a rendelkezése
   tehát,  amely a társadalombiztosítási önkormányzatok tulajdonát
   a   törvény   erejénél  fogva  minden  további  nélkül   állami
   tulajdonnak minősíti, lényegileg “államosítást” valósít meg.  A
   tartalmilag tulajdonelvonást megvalósító rendelkezés  pedig  az
   Alkotmány  13.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint   csak
   azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás mellett történhetett
   volna  meg. Kártalanításról azonban a T. nem rendelkezik, ilyen
   körülmények  között  a  T.  a tulajdonjog  alkotmányi  alapjogi
   rendelkezését sérti, és az ezért is az alkotmányellenes.

   A  hatályon  kívül helyezett Öit. 1. § (1) bekezdése értelmében
   az   elkülönült   biztosítási   Alapok   szerint   szerveződött
   Nyugdíjbiztosítási    Önkormányzat    és    Egészségbiztosítási
   Önkormányzat   a   társadalombiztosítás   irányítását   és    a
   biztosítási Alapokhoz tartozó vagyonnal való gazdálkodást  volt
   hivatott biztosítani. Rámutat az Alkotmánybíróság arra, hogy  e
   feladatkörök  fennállásának hiányában  a  társadalombiztosítási
   önkormányzatok  saját vagyonának léte, kezelése és  működtetése
   önmagában   értelmezhetetlen.  Nem   áll   fenn   az   államnak
   alkotmányos  kötelezettsége arra nézve, hogy általa létrehozott
   bizonyos    szervezeteket   –   feladat-    és    hatáskörüknek
   megszüntetése,  elvonása után – továbbra is  fenntartson,  csak
   azért,  mert  e szervezeteket működési feltételeik  biztosítása
   érdekében vagyonnal látott el, így tulajdonnal rendelkeznek.

   Elvi  éllel  mutat  rá az Alkotmánybíróság  arra,  hogy  állami
   szerveknek    az   állammal   szemben   nincsenek   alkotmányos
   alapjogaik.  Márpedig a társadalombiztosítási önkormányzatok  –
   ahogy  ezt  az  Öit. miniszteri indokolása  is  kiemelte  –  az
   államszervezet  részét  képezték.  A  továbbiakban  rámutat  az
   Alkotmánybíróság    arra,    hogy    a    társadalombiztosítási
   önkormányzatok “saját” vagyona “célvagyon” volt. Ez a  tény  az
   Öit.   vonatkozó,  idézett  rendelkezéseiből   explicit   módon
   következik.    Az    Alkotmánybíróság   az   ún.    “célvagyon”
   funkcionálásával    és   alkotmányi   védelmével    kapcsolatos
   álláspontját a 26/1992. (IV. 30.) AB határozatában  (ABH  1992,
   135,  139-140.) fejtette ki. Amennyiben az állam  alkotmányosan
   jogosult  megszüntetni,  azt a “célt”,  amelynek  megvalósítása
   érdekében  meghatározott szervezeteket  vagyonnal,  tulajdonnal
   látott    el,    e    “cél”   megszüntetése,   átcsoportosítása
   következtében a szervezet tulajdona is elveszti funkcióját, így
   azt  az  állam  a  működési céllal együtt  jogszerűen  vonhatja
   vissza.  Minthogy  a  társadalombiztosítási  önkormányzatok   a
   sajátos  céllal  tulajdonukban álló  vagyont  csak  az  általuk
   kezelt társadalombiztosítási Alapok működtetésére fordíthatták,
   e sajátos cél megszűnésével működésük feltétele, ezzel koherens
   összefüggésben  pedig saját vagyonuk feletti  rendelkezési  jog
   értelemszerűen  megszűnt,  vagyonukat  ettől  fogva   kizárólag
   “önfenntartásra”   fordíthatnák.   Ha   nem   így   lenne,    a
   társadalombiztosítási ellátások megszervezésére és igazgatására
   a  társadalombiztosítási önkormányzatok működtetésén kívül más,
   alternatív megoldás alkotmányosan nem volna megvalósítható.

   Mivel    az    állami    szervek    “célvagyona”    alkotmányos
   tulajdonvédelmet  magával  az  állammal  szemben  eszerint  nem
   élvez,   a   társadalombiztosítási  önkormányzatok   pedig   az
   államszervezet részeiként állami feladatokat teljesítettek,  az
   Alkotmány 13. §-a alapján az állammal szemben ezek a szervek se
   részesülhetnek  alkotmányos  tulajdonvédelemben.   A   korábban
   kifejtettek   szerint  ugyanakkor  nem  volt  az  államnak   az
   Alkotmányból  levezethető  kötelezettsége  arra   nézve,   hogy
   társadalombiztosítási   önkormányzatokat   hozzon   létre    és
   működtessen, így ilyen alkotmányi kötelezettség nyilvánvalóan a
   tulajdonjog védelmének – erre nézve nem is irányadó –  szabálya
   útján közvetetten sem keletkeztethető, illetőleg tartható fenn.

   Az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
   az  ellátáshoz  való jogot a társadalombiztosítás  útján  és  a
   szociális  intézmények rendszerével valósítja meg. Az Alkotmány
   e rendelkezése alapján tehát a társadalombiztosítás működtetése
   állami feladat. A társadalombiztosítási önkormányzatok eszerint
   –  szemben  más  köztestületekkel, így például a  kamarákkal  –
   kizárólag  államigazgatási feladat meghatározott módon  történő
   ellátására  jöttek  létre. Míg a kamarák  és  a  törvény  által
   létrehozott   egyéb  köztestületek,  amelyek  kényszertagsággal
   rendelkeznek és kényszerfinanszírozással működnek, csak részben
   látnak   el   közhatalmi  funkciókat,  a  társadalombiztosítási
   önkormányzatok  kizárólagos  feladata  közhatalmi  volt,   azok
   semmiféle   “civil”   funkcióval  nem   rendelkeztek.   Így   a
   társadalombiztosítási önkormányzatoknál  az  “egyesülési  elem”
   teljesen  hiányzott, vagyis azok “állami jellege” aggálytalanul
   bizonyítható, ezért az önkormányzatok az Öit. által nem  váltak
   alapjogi  jogosultakká,  tehát “az államszervezet  részei”-ként
   működött  önkormányzatok  tekintetében  a  köztulajdon   és   a
   magántulajdon  egyenjogúságának  és  egyenlő  védelemben   való
   részesítésének  alkotmányi rendelkezése irreleváns  és  nem  is
   járhat azzal, hogy e szervek “köztulajdona” a tulajdonhoz  való
   jog (Alkotmány 13. §-a) védelmét élvezze az állammal szemben.

   Megalapozatlan ezért az indítványozónak a más jogi személyekre,
   illetőleg civil szerveződésekre vonatkozó analóg érvelése.  Nem
   állami szervezeteket az állam valóban nem szüntethet meg,  csak
   alkotmányos  alapon.  E szervezetek létét  ugyanis  alkotmányos
   alapjogok és nemzetközi emberi jogi egyezmények garantálják. Az
   államszervezetnek, az állami szerveknek, így  az  önkormányzati
   alapon szerveződött társadalombiztosítási igazgatási szerveknek
   sincsenek  azonban alapjogaik: az állami szervek  az  alapjogok
   kötelezettjei és nem jogosultjai.

   Nem alkalmazható a helyi önkormányzatok analógiája sem. Ezeknek
   pozitív  alkotmányi alapja van, az önkormányzatok az  Alkotmány
   43.  §-a alapján, továbbá az Alkotmány 44/A. §-ában felsoroltak
   alapján sajátos alapjogokkal – köztük tulajdonhoz való joggal –
   rendelkeznek.    A    helyi   önkormányzatokkal    szemben    a
   társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával nem szűnt  meg
   a  társadalombiztosítás  állami  jellege,  az  önkormányzatiság
   csupán az irányítás sajátos szervezeti megoldását jelentette.

   Mindebből   következik,   hogy  az  államszervezet   részeiként
   megalakult társadalombiztosítási önkormányzatok “célvagyona” az
   állammal szemben alkotmányos tulajdonvédelmet nem élvezett.  Az
   állami     feladat     más     alapokra     helyezésével,     a
   társadalombiztosítás    állami   irányításának    alkotmányosan
   megengedett    más    módon    történő    megszervezésével    a
   társadalombiztosítási önkormányzatok tulajdonát továbbra is  az
   alkotmányi  “célnak” kellett alárendelni, így a törvény  egésze
   és  a  T.  3.  §-ának  az  a  rendelkezése,  amely  szerint   a
   társadalombiztosítási alapokhoz tartozó vagyon és a biztosítási
   önkormányzatok   vagyona   állami   tulajdon,   az    Alkotmány
   tulajdonjog  védelmével kapcsolatos rendelkezéseit  nem  sérti,
   így nem alkotmányellenes.

   9.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  nem  támasztható
   alkotmányossági  kifogás  a T. 1. §  (2)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezéssel  szemben sem. Az indítványozó szerint  ugyan  az
   Alkotmány    kizárja    azt    a    lehetőséget,     hogy     a
   társadalombiztosítási igazgatási szervek irányításának  jogával
   és  a  társadalombiztosítási vagyon feletti állami  tulajdonosi
   jogok   gyakorlásával  önkormányzati  testületek  helyett   egy
   meghatározott  személy nyerjen alkotmányos  felhatalmazást,  az
   Alkotmány  azonban ilyen kizáró rendelkezést nem tartalmaz.  Az
   Alkotmánybíróság  már  többször idézett  16/1998.  (V.  8.)  AB
   határozata  szerint  az Országgyűlés szabad mérlegelési  körébe
   tartozik    a   társadalombiztosítás   irányítási,   igazgatási
   rendszerének a megállapítása, amelynek csupán egyik  lehetősége
   az   önkormányzatiság,   annak   léte   azonban   nem,   csupán
   demokratikus   legitimációja  alkotmányos  követelmény.   Ebből
   következik,  hogy  nincs  alkotmányi akadálya  annak,  hogy  az
   alapok   felügyeletét   a   Kormány,  az   igazgatási   szervek
   irányítását   pedig  a  Kormány  a  rendeletében  meghatározott
   személy  útján  gyakorolja. Ennek megfelelően a  T.  1.  §  (1)
   bekezdése  az  Alkotmány  70/E. § (2) bekezdésével  összhangban
   állapítja    meg,    hogy   az   Egészségbiztosítási    és    a
   Nyugdíjbiztosítási       Alap       felügyelete,        továbbá
   társadalombiztosítás igazgatási szerveinek  irányítása  állami,
   azaz   államigazgatási   feladat.  Így   összhangban   van   az
   Alkotmánnyal  annak törvényi megállapítása is, hogy  az  Alapok
   felügyeletét a Kormány, az igazgatási szervek irányítását pedig
   a  Kormány rendeletében megállapított személy útján gyakorolja.
   Alkotmányossági szempontból teljesen aggálytalan az, hogy a  T.
   az  államháztartás egyik alrendszerének, a társadalombiztosítás
   vagyontömegének felügyeletét a Kormányra telepíti. A Kormány az
   Alkotmány szerint nagyfokú szabadságot élvez atekintetben, hogy
   az  egyes, a Kormány hatáskörébe tartozó állami-államigazgatási
   feladatok  ellátását, irányítását, vezetését vagy  felügyeletét
   mely miniszter, illetőleg mely minisztérium hatáskörébe utalja,
   illetőleg,  hogy  ezek valamelyikét saját hatáskörében  tartja.
   Ezen  túlmenően a T. 1. § (2) bekezdése pusztán utaló  szabályt
   tartalmaz,  amely alkotmányjogilag irreleváns. Erre figyelemmel
   az   Alkotmánybíróság   a  T.  1.  §  (2)   bekezdését   támadó
   indítványokat is megalapozatlannak találta és elutasította.

   Nem alkotmányellenes az R. 2. §-ának az a rendelkezése, amely a
   társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek  irányítására
   a  Miniszterelnöki  Hivatal  e feladattal  megbízott  politikai
   államtitkárát  nevezi  meg.  Az  indítványozók  szerint  ez   a
   rendelkezés  sérti  az Alkotmány 39. §-ában foglalt  miniszteri
   felelősség  elvét  és ellentétes az Alkotmány  37.  §-ának  (2)
   bekezdésével,   amely   szerint  a   miniszterek   vezetik   az
   államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait,  és  irányítják
   az alájuk rendelt szerveket.

   Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a T. 1. § (2) bekezdése
   és  az  R.  2. §-a az Alkotmány 35. § (1) bekezdése  c)  és  g)
   pontjának,  továbbá 40. § (3) bekezdésének alkotmányos  bázisán
   nyugszik.  Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint  a
   Kormány  irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt
   egyéb  szervek  munkáját, összehangolja tevékenységüket.  A  g)
   pont  pedig  úgy  rendelkezik, hogy a  Kormány  meghatározza  a
   szociális   és  egészségügyi  ellátás  állami  rendszerét,   és
   gondoskodik  az ellátás anyagi fedezetéről. Végül az  Alkotmány
   40.   §   (3)   bekezdésében  foglalt  rendelkezés  alkotmányos
   felhatalmazást   ad   a   Kormánynak  arra   nézve,   hogy   az
   államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá  vonja,
   és  erre  külön szerveket létesítsen. E felhívott rendelkezések
   szerint  a  kormányzati struktúra kialakításában  az  Alkotmány
   alapján a kormányzat nagyfokú szabadsággal rendelkezik.

   Az  Alkotmány 39. § (1) bekezdése szerint működéséért a Kormány
   az  Országgyűlésnek felelős. E felelősség egyfelől a Kormány és
   a  Kormány tagjainak beszámolási kötelezettségében, másfelől  a
   konstruktív  bizalmatlansági indítvány  intézményében  testesül
   meg.   A   Kormány  és  a  Kormány  tagjai  az  Országgyűlésnek
   rendszeresen  kötelesek beszámolni. A miniszterek az  Alkotmány
   39.  § (2) bekezdése szerint a Kormánynak, mint testületnek  is
   beszámolási   kötelezettséggel  tartoznak.  Az  Alkotmány   nem
   tartalmaz  rendelkezést  a  központi államigazgatási  struktúra
   egyéb szereplőinek feladatairól; jogállásukat az Alkotmány  39.
   §  (2)  bekezdése  alapján  törvény szabályozza.  E  törvény  a
   Kormány   tagjai   és   az   államtitkárok   jogállásáról    és
   felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény, amelynek  18.  §
   (1)  bekezdése  szerint  a  politikai  államtitkár  feladata  a
   miniszter   országgyűlési   képviseletének   elősegítése,    az
   Országgyűlésben      képviselettel      rendelkező       pártok
   képviselőcsoportjaival,  illetve  a   pártokhoz   nem   tartozó
   képviselőkkel  való  kapcsolattartás, a  társadalmi,  gazdasági
   érdekképviseletekkel való együttműködés koordinálása,  valamint
   –  amennyiben  törvény,  a  Kormány, a  miniszterelnök  vagy  a
   miniszter    eltérően   nem   rendelkezik   –    a    miniszter
   helyettesítése,  továbbá  a  miniszterelnök  vagy  a  miniszter
   általános hatáskörébe utalt ügyek ellátása. A törvény 18. § (2)
   bekezdése  pedig  úgy  rendelkezik, hogy politikai  államtitkár
   meghatározott feladat elvégzésére is kinevezhető. A törvény 18.
   §   (4)   bekezdése  értelmében  a  politikai   államtitkár   a
   miniszternek,    illetőleg    a   miniszterelnöknek    tartozik
   felelősséggel.

   Rámutat  az  Alkotmánybíróság arra, hogy az  R.  2.  §-a  által
   megnevezett  politikai  államtitkár a  Miniszterelnöki  Hivatal
   vezetésével   megbízott   miniszternek   tartozik   közvetlenül
   felelősséggel, aki – mint a Kormány tagja – közvetlenül felelős
   a  Kormány  és  az  Országgyűlés irányában.  A  Miniszterelnöki
   Hivatalról  szóló  137/1998.  (VIII.  18.)  Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban:   Korm.r.)  1.  §-a  szerint  a   Miniszterelnöki
   Hivatalt  miniszter vezeti. A Korm.r. 2. §-ának  (2)  bekezdése
   úgy  rendelkezik,  hogy  a  Hivatal szervezeti  keretei  között
   önálló  feladatkörrel működnek a Hivatal meghatározott  szakmai
   feladattal  megbízott politikai államtitkárai, a  (3)  bekezdés
   szerint   pedig  az  önálló  szakmai  feladatkörrel   megbízott
   politikai  államtitkár a miniszter közvetlen alárendeltségében,
   külön   jogszabályban  vagy  kormányhatározatban  meghatározott
   feladatokat   lát  el.  A  politikai  államtitkár  tevékenysége
   egyebekben  a szakterületileg illetékes miniszter  feladat-  és
   hatáskörét  nem  érinti. A Korm.r. 12. § h) pontja  rendelkezik
   arról, hogy a Hivatal egyéb feladatai körében – az e feladattal
   megbízott    politikai    államtitkár    útján    ellátja     a
   társadalombiztosítási feladatokat.

   A   kifejtettekből   következik,  hogy  a  társadalombiztosítás
   irányításával kapcsolatban töretlenül érvényesül  az  Alkotmány
   39. § (1) bekezdése szerinti miniszteri felelősség elve, hiszen
   az    R.    2.   §-ában   megnevezett   politikai   államtitkár
   tevékenységéért  az Országgyűlésnek a Miniszterelnöki  Hivatalt
   vezető  miniszter  tartozik  felelősséggel,  aki  egyébként  az
   Alkotmány 39. § (2) bekezdése szerint a Kormánynak is felelős.

   Bár  az Alkotmány 37. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy  az
   államigazgatás  feladatkörükbe  tartozó  ágait  a   miniszterek
   vezetik   és   a  miniszterek  irányítják  az  alájuk   rendelt
   szerveket,  e rendelkezésből nem következik, hogy az  Alkotmány
   35. § (1) bekezdésének c) pontja, illetőleg 40. § (3) bekezdése
   alapján   a   Kormány   nem   volna  jogosult   közvetlenül   a
   Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter alá rendelt politikai
   államtitkárt megbízni a társadalombiztosítás központi  hivatali
   szerveinek  irányításával.  Ha így  lenne,  irányítási  feladat
   ellátásával  a  tárca nélküli miniszter sem volna felruházható,
   holott  ez  a  jogosultság az Alkotmány 37. § (2)  bekezdéséből
   egyenesen következik.

   Mivel   az   R.   2.  §-a  szerinti  politikai  államtitkár   a
   Miniszterelnöki    Hivatalt    vezető    miniszter    közvetlen
   alárendeltségében,   az   ő  mögöttes  miniszteri   felelőssége
   mellett,   a   komplex   kormányzati  közigazgatási   struktúra
   meghatározott feladatkör ellátására rendelt szerveként látja el
   a    társadalombiztosítás    központi    hivatali    szerveinek
   irányítását, az Alkotmány 37. § (2) bekezdésének, illetőleg 39.
   §-ának  sérelme  nem állapítható meg, ezért az Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint  az  R.  2.  §-át  támadó  indítványok  is
   megalapozatlanok.

   A kifejtett indokokra figyelemmel az Alkotmánybíróság mind a T.
   mind  pedig az R. egésze és egyes rendelkezései tekintetében  a
   megalapozatlan  indítványokat elutasította. Az Alkotmánybíróság
   határozatának   a   Magyar  Közlönyben  való   közzétételét   a
   határozatban   kifejtett  alkotmányossági   indokokra   és   az
   indítványok     elbírálásával    kapcsolatos    közérdeklődésre
   figyelemmel rendelte el.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
       
           Dr. Ádám Antal                    Dr. Bagi István
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Erdei Árpád                  Dr. Holló András
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kilényi Géza                  Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Lábady Tamás                 Dr. Németh János
           előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
           Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
    Dr. Ádám Antal alkotmánybíró különvéleménye

    Nem   értek   egyet   a   határozat   indokolásának   azzal   a
    megállapításával, amely szerint "a jogalkotás  eljárási  rendje
    és   az   Alkotmány   4.  §-ában  foglalt  rendelkezés   között
    alkotmányosan  értékelhető,  közvetlen  összefüggés  nincs.  Az
    Alkotmány 4. §-a ugyanis nem tartalmaz előírást az érdekvédelmi
    és  képviseleti tevékenység konkrét tartalmára vonatkozóan". Az
    Alkotmány   4.   §-a   alapján:  "A  szakszervezetek   és   más
    érdekképviseletek  védik  és  képviselik  a  munkavállalók,   a
    szövetkezeti    tagok   és   a   vállalkozók    érdekeit".    A
    szakszervezetek  és  más érdekképviseletek  ezáltal  alkotmányi
    alapintézménynek minősülnek. Az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdése
    pedig    megállapítja:   "A   Magyar   Köztársaság   független,
    demokratikus    jogállam".   Az   Alkotmány    előbb    idézett
    rendelkezései  folytán  a  magyar  demokratikus  jogállamban  a
    törvényalkotó  köteles az érintett szakszervezetekkel,  illetve
    más  érdekképviseletekkel végzendő egyeztetés  után  törvényben
    megállapítani,  hogy  ezek  a szervezetek  milyen  egyetértési,
    véleményezési,    kifogásolási   és   egyéb    jogosítványokkal
    rendelkeznek   a  rendeltetésüket  érintő  életviszonyokra   és
    intézményekre    vonatkozó   jogszabályok    előkészítése    és
    alkalmazása  során.  Ezt  a  kötelezettséget  alátámasztja   és
    megerősíti  több olyan érdekképviseleti tárgyú nemzetközi  jogi
    okmány, amelynek Magyarország jelenleg is kötelezettje, illetve
    a  jövőben  részese  kíván  lenni.  Az  ilyen  nemzetközi  jogi
    kötelezettségeknek  alkotmányos  jelentőséget   tulajdonít   az
    Alkotmány  7. § (1) bekezdése, amely kinyilványítja: "A  Magyar
    Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan
    elismert  szabályait,  biztosítja  továbbá  a  nemzetközi  jogi
    kötelezettségek és a belső jog összhangját".
    Sajnos  a  törvényalkotó az Alkotmány  7.  §  (2)  bekezdésének
    előírása  ellenére  a  rendszerváltozás óta  eltelt  közel  egy
    ivtized  alatt nem fogadta el a jogalkotás rendjéről szóló  új,
    korszerű   törvényt.  Az  Országgyűlés  azonban  nem   helyezte
    hatályon kívül az 1987-ből származó jogalkotási törvény  (Jat.)
    20.   §-át,   amely  szerint:  "A  jogalkalmazó  szerveket,   a
    társadalmi  szervezeteket és az érdekképviseleti  szerveket  be
    kell  vonni  az  olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe,
    amelyek  az  általuk  képviselt és védett érdekeket,  illetőleg
    társadalmi   viszonyokat  érintik".  Álláspontom   szerint   az
    Alkotmány   4.   §-a   és  a  Jat.  20.   §-a   között   szoros
    alkotmányossági  összefüggés áll fenn.  Mivel  a  jogalkotó  az
    1998.  évi  XXXIX. törvény előkészítésekor nem  teljesítette  a
    Jat.   20.   §-ában   előírt  kötelezettségét,  alkotmányossági
    vonatkozású  törvénysértést követett el. Az Alkotmánybíróságnak
    ezért  meg kellett volna állapítania eme alkotmányi vonatkozású
    törvényi   rendelkezés  sérelmét.  Annak  megítélése   már   az
    Alkotmánybíróság  mérlegelési jogkörébe tartozik,  hogy  ez  az
    eljárási  törvénysértés milyen jogkövetkezményt  eredményez  az
    elfogadott törvény érvényességére vonatkozóan.

    Budapest, 1998. november 23.

                                                     Dr. Ádám Antal
                                                      alkotmánybíró
       
    Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértek  a  társadalombiztosítás pénzügyi  alapjainak  és  a
    társadalombiztosítás  szerveinek  állami  felügyeletéről  szóló
    1995.   évi  XXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Tv.)  egésze   és
    meghatározott       rendelkezései       alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványok
    elutasításával.

    A   társadalombiztosítás  igazgatási  szerveinek  irányításával
    kapcsolatos  feladat-  és hatáskörökről szóló  131/1998.  (VII.
    23.)   Korm.  rendelet  (továbbiakban:  R)  2.  §-ában  foglalt
    rendelkezés    alkotmányellenességének    megállapítására    és
    megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításával nem  értek
    egyet.

    A   T.   1.  §  (1)  bekezdése  az  Egészségbiztosítási  és   a
    Nyugdíjbiztosítási  Alap felügyeletét és a társadalombiztosítás
    igazgatási    szerveinek    irányítását    állami    feladatnak
    minősítette, egyben kimondva, hogy ezt az állami feladatot  (az
    Alapok felügyeletét, az Alapokhoz tartozó vagyonnal kapcsolatos
    tulajdonosi   jogok   gyakorlását,   az   igazgatási    szervek
    irányítását) a Kormány "meghatározott személy útján" látja el.

    A   T.  felhatalmazó  rendelkezése  alapján  a  Kormány  ezt  a
    feladatot  a  Miniszterelnöki Hivatal politikai  államtitkárára
    ruházta.

    A  R.  2. §-a túllépte a Kormánynak az Alkotmányban biztosított
    szervezetépítési szabadságát.

    A  Kormány szervezetépítési döntésének alkotmányos határait  az
    Alkotmány az alábbi rendelkezéseivel vonja meg:
       
       –  az  államigazgatási ágazatok vezetése miniszteri  feladat
       (Alkotmány 37. § (2) bekezdés);
       –  az  Országgyűlés  előtt politikai  felelősséggel  csak  a
       Kormány    tagjai    taroznak    (a    végrehajtó    hatalom
       ellenőrzésének alkotmányos garanciája – Alkotmány 39. §  (2)
       bekezdés);
       –  az államigazgatás bármely ága közvetlen kormányfelügyelet
       alá  vonásának  alkotmányi felhatalmazása, s egyben  erre  a
       feladatra külön (önálló) szerv létrehozása (Alkotmány 40.  §
       (3) bekezdés);

    A T. 1. és 3. §-ában meghatározott állami feladat – tartalma és
    nagyságrendje  szerint – megállapíthatóan  egy  államigazgatási
    ágazat  irányítását magában foglaló feladat. Ezt az ágazatot  a
    törvényalkotó  a Kormány irányítása alá helyezte,  azzal,  hogy
    felhatalmazta a Kormányt annak a személynek a kijelölésére, aki
    a  Kormány nevében az ágazat irányításával kapcsolatos  jogokat
    gyakorolja. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései  szerint  az
    ágazat  irányítása miniszterre ruházandó feladatnak minősül.  A
    Kormány   tagjai   és   az   államtitkárok   jogállásáról    és
    felelősségéről  szóló  1997.  évi  LXXIX.  törvény  18.  §  (2)
    bekezdése  kétségtelenül  úgy rendelkezik,  hogy  a  "politikai
    államtitkár meghatározott feladat elvégzésre is kinevezhető". A
    törvényben  megfogalmazott feladat (eltekintve most az  idézett
    rendelkezés  nyelvtani értelmezéséből eredő  bizonytalanságtól,
    miszerint  az  időben  véges  feladat  elvégzése  és  nem   egy
    folyamatos  feladat ellátása utal) nyilván  nem  lehet  ágazati
    feladat  és  –  nagyságrendje szerint –  olyan  "Kormány  által
    meghatározott   feladat"   sem,   amelyeket   a    tárcanélküli
    miniszterek   látnak  el.  (Alkotmány  37.  §   (2)   bekezdés)
    Ugyanakkor a politikai államtitkár alkotmányjogi felelőssége  a
    miniszter   és  a  miniszterelnök  viszonyában  áll   fenn.   A
    társadalombiztosítási  ágazat irányításának  a  Miniszterelnöki
    Hivatal  politikai  államtitkárára ruházása ezáltal  kétségessé
    teszi   az  ágazat  irányításáért  való  miniszteri  felelősség
    meglétét.  A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998.  (VIII.
    18.)  Korm.  rendelet 2. § (3) bekezdésére utalva,  kérdéses  a
    miniszteri  felelősség  fennállása, ha a  társadalombiztosítási
    ágazat   irányításával  kapcsolatos  feladat-  és  hatásköröket
    önálló  feladat- és hatáskörként gyakorolja az  államtitkár  és
    azok   nem  soroltattak  a  miniszter  feladatkörébe  és  ezzel
    felelősségi körébe.

    Mindezekre  tekintettel az R. 2. §-a, amely a T.  alkotmányjogi
    szempontból pontatlan felhatalmazását ("meghatározott személy")
    alkotmánysértő  módon hajtotta végre, nevezetesen:  a  központi
    államigazgatási ágazat irányítását magában foglaló feladatot  a
    maga   teljességében  miniszteri  jogállású   személy   helyett
    politikai  államtitkárra  ruházta,  alkotmányellenes,  ezért  a
    felhatalmazó  rendelkezést az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
    volna semmisítenie.

    Budapest, 1998. november 23.

                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

    Az   Országgyűlésnek  joga  volt  arra,  hogy  megszüntesse   a
    társadalombiztosítási  önkormányzatokat.  Az  a  mód   azonban,
    ahogyan  ezt  tette  –  álláspontom szerint  –  több  okból  is
    alkotmányossági   aggályokat   támaszt.   Ez   utóbbiakat    az
    Alkotmánybíróságnak  összefüggéseiben  is  értékelnie   kellett
    volna,  s  a  szükséges konzekvenciákat – akár a T.  és  az  R.
    alkotmányellenességének kimondásával  is  –  le  kellett  volna
    vonnia.

    1.  A  határozat  többhelyütt is elvi  jelentőséget  tulajdonít
    annak,  hogy  a  "Kormány  rendeletében meghatározott  személy"
    kizárólag  csak  az  "igazgatási  szervek  irányításában"  vesz
    részt.  Ennek  ugyanakkor maga a T. mond ellent  a  3.  §-ában,
    amely  szerint: "Az Alapokhoz tartozó vagyon és  a  biztosítási
    önkormányzatok vagyona állami tulajdon, a vagyonnal kapcsolatos
    tulajdonosi  jogokat a Kormány az 1. § (2)  bekezdése  szerinti
    személy útján gyakorolja..."

    Nincs  tehát arról szó, hogy a politikai államtitkár  kizárólag
    csak  "az  igazgatási  szervek irányításának"  feladatát  kapta
    volna  meg.  Annak ellenére nincs így, hogy a T.  11.  §-a  már
    ismét  csak  arról  szól, hogy a Kormány felhatalmazást  kap  a
    központi    hivatali   szerv   irányítását    ellátó    személy
    jogállásának,  feladat-  és  hatáskörének  rendeletben  történő
    szabályozására.

    A  politikai  államtitkárnak tehát ténylegesen kétféle  jogköre
    van:
    a/  A  T.  1.  § (2) bekezdése alapján gyakorolja az igazgatási
    szervek irányítását;
    b/  A  T. 3. §-a alapján az ő személyén keresztül gyakorolja  a
    Kormány a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat.

    E kettős tartalom adja hatáskörének kereteit (de tartalmát is),
    amelynek    rendeleti   szintű   szabályozására    a    Kormány
    felhatalmazást  kapott.  (T.  11.  §:  "felhatalmazást  kap   a
    Kormány,  hogy rendeletben szabályozza: b/ A központi  hivatali
    szerv  irányítását  ellátó  személy  jogállását,  feladat-   és
    hatáskörét.") Ebben a hatáskörben a T. 3. §-a szerint ugyancsak
    őt  megillető "vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosítványok"
    is benne vannak. A pontatlan és parttalan, – éppen ezért a Jat.
    15.  §  (1)  és  (2)  bekezdésébe is ütköző  felhatalmazás  így
    gyakorlatilag    a    teljes   társadalombiztosítási    vagyont
    "átcsúsztatta"  a  politikai államtitkár  hatáskörébe,  nemcsak
    annak   a   "szervi"  irányításával  kapcsolatos  feladat-   és
    hatásköröket.  Ilyen alapról vitatható az AB  határozat  III.6.
    pontjában  írt  fejtegetés helyessége is.  A  Jat.  15.  §  (2)
    bekezdése  szerinti  követelmény ugyanis csak  akkor  teljesült
    volna,  ha a T. a felügyelet tárgykörével kapcsolatos  alapvető
    jogokat és kötelezettségeket előbb már maga (és kizárólag maga)
    szabályozta  volna.  A Jat. 5. § j/ pontja  kifejezetten  olyan
    tárgykörként   említi   a   társadalombiztosítást,   amely   az
    állampolgárok  alapvető jogai és kötelességei körébe  tartozik;
    ilyenként pedig azt törvényben kell szabályozni. Ez a reguláció
    védelem  alatt áll: "A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető
    jogok    és    kötelezettségek   szabályozására    nem    lehet
    felhatalmazást adni." (Jat. 15. § (2) bek.)

    A  Jat.  4.  §  c/  pontja értelmében az állami pénzügyeket  is
    törvényben   kell   szabályozni.  Az  állami  tulajdonná   lett
    biztosítási  önkormányzati vagyon "pénzügyei" nyilvánvalóan  az
    állami  pénzügyek  körébe tartoznak, amelyre  nézve  a  Jat.  a
    törvényi  szintű  regulációt írja elő. A T. ahelyett,  hogy  az
    érdemi  rendezést  maga elvégezte volna, megelégedett  azzal  a
    formulával, hogy "...a tulajdonosi jogokat a Kormány  az  1.  §
    (2) bekezdése szerinti személy útján gyakorolja."
    Nem elégíti ki a T. 11. §-ában adott felhatalmazás sem azokat a
    követelményeket, amelyeket a Jat. 15. § (1) bekezdése  állított
    fel.  A  felhatalmazás "tárgya" féloldalas  lett,  "kereteiről"
    pedig  szó  sem  esik.  (Gondolok itt a  vagyonnal  kapcsolatos
    tulajdonosi jogok gyakorlására.)
    A felhatalmazás módja és az R. címe elrejti azt a tényt, hogy a
    politikai   államtitkár   a  társadalombiztosítási   igazgatási
    szervek  irányítása körében és közben (a T. 3.  §-ában  számára
    biztosított      lehetőséggel      élve)      gyakorolja      a
    társadalombiztosítási    vagyonnal   kapcsolatos    tulajdonosi
    jogosítványokat  is  (a  lényeget  aligha  rejtheti  el  az   a
    szófordulat, hogy a "tulajdonosi jogokat a Kormány az 1. §  (2)
    bekezdése  szerinti személy útján gyakorolja").  A  tulajdonosi
    jogosítványok gyakorlása és az állampolgárok alapvető jogai  és
    kötelességei között pedig – szemben a határozattal  –  igencsak
    szoros a kapcsolat.

    2.  A  határozat  több  olyan korábbi AB határozatot  is  idéz,
    amelyek  szerint az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján
    önmagában   az  az  eljárási  mulasztás,  hogy  a   jogszabály-
    előkészítés során az érintettek vélemény-nyilvánítását  a  Jat.
    szerint  jogosult  szervektől a jogalkotó nem  szerezte  be,  a
    meghozott  jogszabályt  nem  teszi  alkotmányellenessé.   (Pl.:
    352/B/1990/4.  AB  hat., ABH 1990. 229; 32/1991.  (VI.  6.)  AB
    hat., ABH 1991. 159; 30/1991. (VI. 5.) AB hat., ABH 1991.  421;
    496/B/1990.  AB  hat.,  ABH 1991. 495.) A  határozatban  írtnál
    nagyobb jelentőséget kellett volna tulajdonítani az "önmagában"
    kifejezésnek, amellyel kapcsolatban ugyancsak több AB határozat
    közelebbi pontosításokat is tesz. Így: a 7/1993. (II.  15.)  AB
    határozat   rögzítette,  hogy  a  jogszabályok   előkészítésére
    vonatkozó törvényi előírások megsértése akkor eredményezheti  a
    jogszabály alkotmányellenességének megállapítását, ha az  adott
    jogszabály  egyben  az  Alkotmány  valamely  rendelkezésébe  is
    kifejezetten ütközik. Az Alkotmány 4. §-a – az egyik  indítvány
    alapján  – belekerül ebbe a körbe. A határozat maga is értékeli
    ezt  a kapcsolatot: "a szakszervezetek és más érdekképviseletek
    védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és  a
    vállalkozók   érdekeit."  A  határozat  szerint  azonban:   "az
    Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  jogalkotás  eljárási
    rendje  és  az  Alkotmány 4. §-ában foglalt rendelkezés  között
    alkotmányosan  értékelhető,  közvetlen  összefüggés  nincs.  Az
    Alkotmány 4. §-a ugyanis nem tartalmaz előírást az érdekvédelmi
    és képviseleti tevékenység konkrét tartalmára vonatkozóan."

    Álláspontom  szerint azonban ennek az alkotmányi rendelkezésnek
    éppen  azáltal nőtt meg a jelentősége, mivel annak a T. 3.  §-a
    maga  adott  tartalmat  azzal,  hogy  a  vagyonnal  kapcsolatos
    tulajdonosi  jogról szólt, amelynek ha nem  is  címzettjei,  de
    mindenképpen érintettjei a társadalombiztosítottak. Ez utóbbiak
    V akiknek egyébként a fentiek szerint a "társadalombiztosítás"-
    hoz  alapvető  jogaik  és kötelezettségeik  fűződnek  –  lettek
    elzárva érdekeik képviseletétől. Ebben az összefüggésben  tehát
    nem teljesült a 16/1998. (V. 8.) AB határozat (ABK 1998. május,
    225-228.)     ama    kitétele    sem,    amely    szerint     a
    társadalombiztosítás   szervezetének   kialakítása   során   az
    Országgyűlésnek  úgy  kell eljárnia,  hogy  ne  sértse  meg  az
    Alkotmány rendelkezéseit.

    3. A határozat III.7. pontja szerint az önkormányzatok azonnali
    megszüntetése    a   biztosítási   ellátásokat    csak    akkor
    veszélyeztetné,   ha   a   törvényhozó  a  társadalombiztosítás
    igazgatására  és  általában működtetésére alkalmas  alkotmányos
    szabályokat nem dolgozta volna ki.

    E különvélemény 1. pontjában írtakra figyelemmel nem állítható,
    hogy  megtette  volna ezt a "vagyonnal kapcsolatos  tulajdonosi
    jogok  gyakorlásával"  összefüggésben. Erre  tekintettel  a  T.
    kihirdetésétől     számított    nyolcadik     napon     történő
    hatálybalépésnek  a  jogbiztonságot  veszélyeztető  alkotmányos
    relevanciája   van.  Semmi  közelebbi  támpont  nincs   ugyanis
    jelenleg   arra  nézve,  mit  jelent  a  vagyonnal  kapcsolatos
    tulajdonosi jogok gyakorlása, mit takar tartalmilag és érdemben
    a  "tulajdonosi"  irányítás. Nem maradt  tehát  "kellő  idő"  a
    jogszabállyal  érintett  személyek  és  szervek  számára  annak
    eldöntéséhez,   hogy  miként  alkalmazkodjanak   a   jogszabály
    rendelkezéseihez. (28/1992. (IV. 30.) AB hat., ABH  1992.  156-
    157.)  Nem  ok nélkül mondta ki egyik korábbi határozatában  az
    Alkotmánybíróság: "A demokratikus jogállam azonban – sok  egyéb
    mellett abban is különbözik a diktatúrától, hogy nem él  vissza
    azzal  a  lehetőséggel, amelyet a jog megismerésének  általános
    érvényű követelménye és az erre alapított felelősségrevonás  az
    állam   számára   nyújt,  hanem  kellő  törvényi   garanciákkal
    megteremti  annak  a  reális  lehetőségét,  hogy  a  jogalanyok
    valóban    megismerhessék   a   reájuk   irányadó   jogszabályi
    rendelkezéseket,  s  módjukban  álljon  magatartásukat  azokhoz
    igazítani".

    4.  A  16/1998.  (V.  8.)  AB  határozat  értelmében  nem  volt
    alkotmányos akadálya annak, hogy az Országgyűlés megszüntesse a
    társadalombiztosítási  önkormányzatokat.  Az  a  mód   azonban,
    ahogyan  ezt tette, nem felel meg maradéktalanul a jogállamiság
    követelményének.  "Az  adott történelmi  helyzetet  a  jogállam
    keretein  belül  és annak kiépítése érdekében figyelembe  lehet
    venni.  Nem  lehet azonban a történelmi helyzetre,  a  jogállam
    megkövetelte  igazságosságra  hivatkozva  a  jogállam  alapvető
    biztosítékait  félretenni.  Jogállamot  nem  lehet  a  jogállam
    ellenében  megvalósítani.  A  mindig  részleges  és  szubjektív
    igazságosságnál   a  tárgyi  és  formális  elvekre   támaszkodó
    jogbiztonság  előbbrevaló". (11/1992. (III. 5.)  AB  hat.,  ABH
    1992. 82.).

    Budapest, 1998. november 23.

                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     50/1998. (XI. 27.)
     Date of the decision:
     .
     11/23/1998
     .
     .