Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00903/2013
Első irat érkezett: 06/07/2013
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kfv.III.37.211/2012/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/19/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27.§-a alapján - a Kúria Kfv.III.37.211/2012/6. számú végzése, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.486/2011/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó az alapügy felperese.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott határozatok sértik az Alaptörvény XIII. cikkben foglalt tulajdonhoz való jogát, mivel az alperes által az indítványozó ingatlanán létesített tartószerkezet által elfoglalt tényleges alapterületre nézve nem gyakorolhatja tulajdonosi jogait. Sérül továbbá a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, mivel ügyét a hatóságok nem intézték el tisztességes módon, ugyanis ügyében érdemben egyetlen hatóság, bíróság sem foglalt állást. Véleménye szerint sérül továbbá az M. cikk (2) bekezdése szerinti tisztességes gazdasági verseny alapvető elve, mivel a vezetékjog bejegyzése kizárólag az alperes számára járna előnnyel. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.III.37.211/2012/6. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.486/2011/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
M. cikk (2) bekezdés

.
A döntés száma: 3171/2013. (IX. 17.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/2198
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: jogorvoslat kimerítése
.
A döntés kelte: Budapest, 09/10/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.09.10 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2Kf.27. 486/2011/2. számú, valamint a Kúria Kfv.III.37. 211/2012/6. számú végzései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
[2] Az indítvány arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a Fővárosi Ítélőtábla 2Kf.27. 486/2011/2. számú, valamint a Kúria Kfv.III.37. 211/2012/6. számú végzései alaptörvény-ellenességét és semmisítse meg azokat.
[3] 2. Az ügy előzménye az volt, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (a továbbiakban: MKEH) közigazgatási határozatban engedélyezte, hogy az ELMŰ javára utólagos vezetékjog kerüljön bejegyzésre. (A perbeli belterületi 526 m2 ingatlanon 1951 óta áll egy 30 méter magas és mintegy 19 m2 alapterületű vezeték-tartóoszlop, mely azonban az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre.) Ez ellen a közigazgatási határozat ellen fellebbezésnek volt helye, azonban mivel az számos ingatlant érintett, ezért a határozatot hirdetményi úton kézbesítették. A határozatról így az indítványozó nem értesült, ellene nem fellebbezett, ezért az jogerőre emelkedett.
[4] E határozat alapján a körzeti földhivatal a perbeli ingatlanra vezetékjogot jegyzett be, a határozatot kézbesítette az indítványozónak, aki ekkor szerzett tudomást magáról a hatósági eljárásról. E határozat ellen az indítványozó fellebbezéssel élt, melyet a megyei földhivatal – a körzeti földhivatal határozatát helybenhagyva – elutasított.
[5] A földhivatali határozat ellen az indítványozó bírósághoz fordult, jelezve, hogy az MKEH határozata ellen is bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett (és ezzel egyidejűleg a jogorvoslati kérelmet az MKEH-nak is megküldte). Tekintettel arra, hogy a földhivatali eljárás befejezésének előkérdése az MKEH határozat elleni jogorvoslati eljárás kimenetele, ezért a bíróság ezt az eljárást felfüggesztette.
[6] Az elsőfokú bíróság az MKEH határozata ellen benyújtott keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel a kereset benyújtásának feltétele a rendes jogorvoslat lehetőségének a kimerítése lett volna, az indítványozó azonban az MKEH határozata ellen fellebbezéssel nem élt. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, a Kúria az ítélőtábla végzését hatályában fenntartotta.
[7] Az indítványozó ezeket a bírósági végzéseket támadta alkotmányjogi panasszal. Azzal érvelt, hogy egyfelől a tulajdonhoz való joga (Alaptörvény XIII. cikk) szenvedett sérelmet, tekintettel arra, hogy a vezetékjog alapítása az ELMŰ részére többletjogokat keletkeztet, a tartószerkezet által elfoglalt részen a tulajdonosi jogait nem gyakorolhatja. Utalt arra is, hogy 1951-ben is azért nem került sor a bejegyzésre, mert az akkor hatályos szabályok alapján ki kellett volna sajátítani az ingatlant, mivel a vezetékjog a hozzá tartozó biztonsági övezettel együtt az ingatlan 88%-át érinti. Álláspontja szerint az ELMŰ részére nem vezetékjogot, hanem használati jogot kellet volna bejegyezni, amiért használati díjat kellene fizetnie az ELMŰ-nek. Álláspontja szerint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése (tisztességes hatósági eljárás) is sérelmet szenved, mivel az ügyében egyetlen hatóság sem foglalt érdemben állást. Végül az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének sérelmére is hivatkozott, azzal az indokkal, hogy a támadott bírósági ítélet az erőfölénnyel szemben nem védi meg a fogyasztók jogait. Úgy vélte, hogy a bejegyzés kizárólag az ELMŰ számára jár előnnyel, reá nézve a tartóoszlop léte semmilyen pozitív hatással nem rendelkezik.

[8] 3. Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti határidőben érkezettnek minősül, tekintettel arra, hogy a Kúria ítéletét az indítványozó 2013. március 28-án vette át, és az indítványt a benyújtásra nyitvaálló 60 napos határidőn belül, 2013. május 27-én terjesztette elő az elsőfokú bíróságnál.
[9] Az indítvány azonban nem felel meg az Abtv. 27. § b) pontjában foglalt azon feltételnek, miszerint alkotmányjogi panasz előterjesztésének akkor van helye, ha az indítványozó a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket kimerítette. Az indítványozó ugyanis az alapeljárásban az MKEH Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 5899/2009/MU határozata elleni fellebbezés előterjesztését elmulasztotta, ezáltal a határozat jogerőre emelkedett. A határozat ellen ugyan az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, azonban a bíróságok is e tényre hivatkozva utasították el idézés kibocsátása nélkül a keresetlevelet.
[10] Mivel az indítványozó a jogorvoslati lehetőségét ez eljárás során nem merítette ki, ezért az Alkotmánybíróság tanácsa – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján eljárva – az alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 27. § b) pontja, továbbá az 56. § (2) és (3) bekezdése, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján visszautasította.
   Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
   tanácsvezető,
   előadó alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Salamon László s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Lévay Miklós s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   06/07/2013
   .
   Number of the Decision:
   .
   3171/2013. (IX. 17.)
   Date of the decision:
   .
   09/10/2013
   .
   .