Hungarian
Ügyszám:
.
650/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Zlinszky János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2/1998. (II. 4. ) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/41
.
A döntés kelte: Budapest, 02/02/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos    megállapítása    és   megsemmisítése,    valamint
  mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmánysértés   megszüntetése
  iránt   előterjesztett  indítványok,  továbbá   alkotmányjogi
  panaszok tárgyában meghozta a következő

                               
                          határozatot :

  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   alkotmányellenes
  helyzet  állt elő azzal, hogy az Országgyűlés nem szabályozta
  a    volt    hadigyámoltaktól   és   a   volt   hadigondozott
  családtagoktól politikai okból elvont pénzellátás  egyösszegű
  ellentételezését.    Az    Alkotmánybíróság    felhívja    az
  Országgyűlést,  hogy  1998.  december  31-ig  szűntesse   meg
  jogalkotói mulasztását.

  Az  Alkotmánybíróság a hadigondozásról szóló 1994.  évi  XLV.
  törvény  4.  §  a/  pontja,  5. § (1)  bekezdése,  6.  §  (1)
  bekezdése, 7. §-a, 10. §-a és 14. §-a, továbbá az  e  törvény
  végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5.
  §    (4)    és    (5)    bekezdése    alkotmányellenességének
  megállapítására  és megsemmisítésére vonatkozó  indítványokat
  elutasítja.

  Az    Alkotmánybíróság   a   hadigondozottak    kárpótlásának
  elmaradásán      alapuló,     mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására  vonatkozó   indítványt
  elutasítja,  az 1994. évi XLV. törvény 10. § (1) bekezdésében
  foglaltakhoz      képest      mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására  irányuló   indítványok
  vonatkozásában pedig az eljárást megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság  az 1994. évi XLV.  törvény  10.  §  (1)
  bekezdésében  foglalt  1949. január 1-i időpontot  tartalmazó
  rendelkezés   alkotmányellenességének   megállapítására    és
  megsemmisítésére   vonatkozó  indítványok   tekintetében   az
  eljárást megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magyar  Köztársaság
  1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 71. §-
  a  és  a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről  szóló
  1995.  évi  CXXI.  törvény 74. §-a alkotmányellenesek,  ezért
  azokat    a    hatálybalépésük   időpontjára    visszamenőleg
  megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  a jogalkalmazás alkotmányellenességének
  megállapítására irányuló indítványokat és az  új  jogszabályi
  rendelkezés     meghozatalára     vonatkozó     indítványokat
  visszautasítja.

  Az     Alkotmánybíróság    az    alkotmányjogi     panaszokat
  visszautasítja.

  Az   Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                
                                I.

   1.  Az  indítványozók az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi
   XXXII. törvény /a továbbiakban: Abtv./ 1. § b/ pontja és  21.
   §  (2) bekezdése alapján kérték a hadigondozásról szóló 1994.
   évi XLV. törvény /a továbbiakban: Hdt./ 4. § a/ pontja, 5.  §
   (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. §-a, 10. §-a és 14.  §-
   a,  az e törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.  31.)
   Korm.  rendelet  /a  továbbiakban: Vhr./  5.  §  (4)  és  (5)
   bekezdése,   továbbá   a   Magyar   Köztársaság   1995.   évi
   költségvetéséről  szóló 1994. évi CIV.  törvény  71.  §-a  (a
   továbbiakban:  1995.Kvt.) és a Magyar Köztársaság  1996.  évi
   költségvetéséről   szóló   1995.   évi   CXXI.   törvény   (a
   továbbiakban:   1996.Kvt.)  74.  §-a  alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését.

   Továbbá:

   Egy  indítványozó  a  Hdt. 10. §-ának alkotmányellenességének
   megállapításán   és  megsemmisítésén  túl   arra   kérte   az
   Alkotmánybíróságot,   hogy   állapítson   meg   a   jogalkotó
   mulasztásában    megnyilvánuló    alkotmányellenességet     a
   hadigondozottak  kárpótlása szabályozásának elmaradása  miatt
   és    kötelezze    az    Országgyűlést   a    hadigondozottak
   vonatkozásában az életüktől és szabadságuktól politikai okból
   jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII.
   törvény rendelkezéseihez hasonló szabályok meghozatalára. Egy
   másik       indítványozó      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítását kérte amiatt, hogy a  Hdt.
   10. §-a a jogosultak körét szűken szabta meg.

   Két  indítványozó új jogszabályi rendelkezések  meghozatalára
   vonatkozó indítványt terjesztett elő.

   Egy   indítványozó   a  honvédelmi  gondozással   kapcsolatos
   kérdések, valamint az 1933. évi II. tc. (11.200/1939.  M.  E.
   sz.   rendelet)  hatálya  alá  tartozó  személyek   hadi   és
   honvédelmi  gondozási díja, továbbá a hadisegély  folyósítása
   tárgyában  hozott  346/1945.  M.  E.  számú  rendeletnek,   a
   hadisegélyezéssel  és  a  hadigondozással  kapcsolatos  egyes
   kérdések  szabályozása,  valamint  a  346/1945.  M  E.  számú
   rendelet módosítása tárgyában hozott 4.740/1945. M.  E  számú
   rendeletnek és a hadigondozásról szóló – többször  módosított
   –  21/1967.  (Eü.  K.  aug.  rk.) EüM.  számú  utasításnak  a
   hadigondozásból  való  kizárásra  lehetőséget  nyújtó  egyes,
   általa  meg  nem  jelölt  rendelkezéseit  alkotmányellenesnek
   vélte,  amelyek  kiválasztását az Alkotmánybíróság  döntésére
   bízta.  Az  Alkotmánybíróság az Abtv.  22.  §  (1)  bekezdése
   alapján  a kérést határozott kérelem hiányában nem tekintette
   indítványnak.

   Egy  indítványozó igazságtalannak tartotta, hogy az életüktől
   és  szabadságuktól  politikai okból jogtalanul  megfosztottak
   kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 5. §-a és  9.  §
   d/  pontja  alapján  /ez utóbbit az 1997. évi  XXIX.  törvény
   1997.  június  7-i hatállyal hatályon kívül helyezte/  egyes,
   férjüket  a II. világháború eseményei következtében  elvesztő
   özvegyeknek  jár kárpótlás, míg másoknak nem. Az indítványozó
   a kifogásolt rendelkezésre vonatkozón — annak minősítésén túl
   —  nem  terjesztett elő kérelmet az Alkotmánybírósághoz,  így
   az,  az  Abtv.  22.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  felvetést
   határozott kérelem hiányában nem tekintette indítványnak

   Egy  indítványozó kérte a társadalombiztosításról szóló 1975.
   évi  II.  törvény  azon  rendelkezése alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését, amely a különböző jogcímen
   járó  nyugdíjak  összevonását rendeli el. Az Alkotmánybíróság
   az  Abtv.  22.  §  (1) bekezdése alapján a kérést  határozott
   kérelem hiányában nem tekintette indítványnak.

   Több indítványozó indítványát az Abtv. 1. § d/ pontja és  21.
   § (4) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszként terjesztette
   elő   és   kérte   az   ügyükben   alkalmazott   jogszabályok
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az
   alkotmányjogi panasz előterjesztésének feltétele Abtv. 48.  §
   (1)  bekezdése  szerint  az  egyéb  jogorvoslati  lehetőségek
   kimerítése.  Az  indítványozók csatolták  ugyan  a  másodfokú
   közigazgatási  szerv határozatát, de nem bizonyították  annak
   bíróság   előtt  megtámadását,  illetve  a  bírósági  eljárás
   jogerős befejezését. Az Alkotmánybíróság így az alkotmányjogi
   panaszokat  nem bírálta el érdemben, azokat visszautasította.
   Az  alkotmányjogi panaszként nem elbírálható indítványokat az
   Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálatára  irányuló  indítványnak  tekintette  és   akként
   bírálta el.


   2.   Az   indítványozók   kérelmüket   az   alábbi   érvekkel
   támasztották alá:

   Több   indítványozó   az   Alkotmánynak   a   haza   védelmét
   állampolgári kötelességként megfogalmazó 70/H. §-ára alapozta
   indítványát.  Álláspontjuk szerint ez a  rendelkezés  magában
   foglalja  az államnak azt a kötelezettségét is, hogy  a  haza
   védelmében    egészségromlást,   sebesülést   szenvedettekről
   fogyatkozásuk arányában gondoskodjék. Ezen indítványozók  úgy
   vélik  e  sérelmet szenvedett állampolgároknak  a  sérelemmel
   alanyi joga keletkezett az állami gondoskodásra, és a jog  ki
   nem elégítése vagy korlátozása alkotmányellenes.

   a)  Az  indítványozók túlnyomó többsége  a  Hdt.  10.  §-ának
   kárpótlási jellegű rendelkezéseit támadta, azokat  az  alábbi
   indokok alapján tartotta alkotmányellenesnek:

   A      mulasztásban     megnyilvánuló     alkotmányellenesség
   megállapítását   kérő  indítványozó  kifogásolta,   hogy   az
   életüktől   és  szabadságuktól  politikai  okból   jogtalanul
   megfosztottak  kárpótlásáról szóló 1992. évi  XXXII.  törvény
   nem  vonatkozik  a  hadigondozottakra. Az indítványozó  abból
   indult  ki,  hogy  a  hadirokkantak  és  más  hadigondozottak
   ellátásáról  szóló 1933. évi VII. törvénycikk  szabályozta  a
   II.   világháborúban  elszenvedett  sérelmek  kompenzálásának
   rendjét.  Érvelése szerint a törvény rendelkezései folytán  a
   sérelmek   igényjogosultságot  teremtettek,  a   jogosultakat
   azonban az elmúlt rendszer jogszabályai — bár a törvény 1994-
   ig  hatályban volt — jogaiktól megfosztották. Az indítványozó
   álláspontja   szerint   tekintettel   arra,   hogy   mind   a
   munkaszolgálatra,  mind  a  katonai  szolgálatra  ugyanaz   a
   jogszabály,  az  1939.  évi  II.  törvénycikk  kötelezett  és
   mindkét  szolgálat teljesítését állami kényszerítő  eszközzel
   biztosították,  nem indokolt az 1992. évi  XXXII.  törvényben
   foglalt kárpótlási jogosultság és a hadigondozottaknak a Hdt.
   10.    §-ában   foglalt   kárpótlási   jogosultsága   közötti
   különbségtétel.

   Több indítványozó sérelmesnek találta, hogy a Hdt. 10. §  (2)
   bekezdésében  meghatározott,  kárpótlási  jellegű  egyösszegű
   térítés  összege  véleményük szerint lényegesen  alacsonyabb,
   mint  az  egyéb  kárpótlási jogszabályok  által  azon  magyar
   állampolgárok  számára  megállapított  kárpótlásé,   akik   a
   hadigondozottakéhoz   az  indítványozók   véleménye   szerint
   hasonló     sérelmet     szenvedtek.     Egy     indítványozó
   alkotmányellenesnek tartotta, hogy a Hdt 10. § (2)  bekezdése
   a  volt hadiárváknak a többi felsorolt személynek biztosított
   egyösszegű térítésnél alacsonyabb összegű térítést biztosít.

   Egy  indítványozó az Alkotmány 13. §-ában foglalt tulajdonhoz
   való  jog megsértését látja abban a mulasztásban, hogy a  II.
   világháború  hadi  cselekményei  és  következményei  által  a
   magántulajdonban okozott kár megtérítése nem történt meg,  az
   ílymódon  keletkezett anyagi károk tekintetében  a  Hdt.  nem
   rendelkezett.

   Az  indítványozók  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt diszkrimináció tilalmába ütközőnek tartották  a  Hdt.
   10.  §-ának azon rendelkezését, amely az elmaradt pénzellátás
   ellentételezésére  szolgáló  egyösszegű  térítést  csupán  az
   1949.   január   1-je   előtt  megállapított   hadigondozotti
   pénzellátás  elmaradása  esetén  biztosítja,  ha   azt   ezen
   időpontot   követőn   politikai   okból   megszüntették.   Az
   indítványozók  azzal  érveltek, hogy  a  korabeli  jogszabály
   szerint járó pénzellátás elmaradt olyan esetekben is,  amikor
   a  Hdt.  10.  §-ában  meghatározott együttes  feltételek  nem
   álltak  fenn, de a pénzellátás elmaradása éppoly igazságtalan
   volt,  mint  amely  esetre a Hdt. szabálya utólagos  térítést
   rendel.  Az  indítványozók szerint a térítésben részesülőkkel
   szemben  így hátrányos megkülönböztetésben részesülnek  azok,
   akik  ugyan  a  Hdt.  10.  §-ban  foglalt  feltételeknek  nem
   felelnek  meg,  de sérelmük azonos az ott szabályozottakéval:
   igényjogosultságuk   ellenére   szintén    nem    részesültek
   hadigondozotti pénzellátásban, így például amikor
   —  a  jogosult igénye érvényesítésében akadályozott volt /pl.
   hadifogságból való késői hazatérés/,
   — a jogosultat önhibáján kívül nem vették nyilvántartásba,
   —  a  rokkantság okának bekövetkezte és az igényjogosultságot
   megalapozó  rokkant  állapot végső  kialakulása  közt  eltelt
   hosszabb időszak alatt a jogszabályi feltételek módosultak,
   —  a  jogosult az igényét maga nem érvényesíthette, törvényes
   képviselője pedig ezt elmulasztotta vagy
   —  a  jogosult  vagy  törvényes  képviselője  nem  is  tudott
   igényjogosultságáról.

   Több indítványozó úgy vélte, hogy a Hdt. 10. §-a az Alkotmány
   70/A.  §  (3) bekezdésébe is ütközik, amely az állam  számára
   kötelezettségként    előírja,    hogy     a     jogegyenlőség
   megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését  célzó
   intézkedésekkel segítse.

   Az  indítványozók a Hdt. 10. § (1) bekezdésében meghatározott
   együttes  feltételek  tekintetében önkényesnek  tartották  az
   1949.  január  1-i  határidő megállapítását a  hadigondozotti
   pénzellátás  politikai okból való megszüntetése tekintetében.
   Álláspontjuk  szerint  a  hadigondozottakat  sújtó  hátrányos
   intézkedések,     jogszabályi     korlátozások,     kizárások
   meghozatalára már 1945-től kezdődően sor került.

   Kifogásolták az indítványozók a fenti időponttal kapcsolatban
   azt,   hogy   csak   az  ezen  időpont  előtt   megállapított
   hadigondozotti   pénzellátás   elmaradása   esetén   jár   az
   egyösszegű  térítés, illetve hogy csak  akkor,  ha  azt  ezen
   időpontot  követőn szüntették meg politikai okból. Véleményük
   szerint
   —  ezen  időpontot követőn is sor kerülhetett  /pl.  elhúzódó
   holttá  nyilvánítási eljárás következtében vagy a  rokkantság
   okának  és  az igényjogosultságot megalapozó rokkant  állapot
   végső   kialakulása  közt  eltelt  hosszabb  időszak  miatt/,
   illetve    kerülhetett    volna   igényjogosultság    alapján
   hadigondozotti  pénzellátás  megállapítására   /pl.   l.   1.
   pontban/,
   —  ezen időpontot megelőzően is sor került már hadigondozotti
   pénzellátás  politikai  okból való  megszüntetésére,  illetve
   igényjogosultság    megléte   ellenére    a    hadigondozotti
   pénzellátás    megállapításának    politikai    okból    való
   mellőzésére.

   Több  indítványozó alkotmányellenesnek tartotta, hogy a  Hdt.
   10.  §-a csupán a megállapított hadigondozotti pénzellátásnak
   politikai  okból  történt megszüntetése esetére  állapít  meg
   egyösszegű  térítést. Előadták, hogy a háborút  követő,  több
   szempontból   zűrzavaros   időszakban   nagyszámú    jogosult
   politikai   retorzióktól  félve  elő  sem  merte  terjeszteni
   igényét vagy azt politikai okból nem engedték előterjeszteni,
   igényét   nem   vették  nyilvántartásba.   Leírásuk   szerint
   általános gyakorlatként a hatóságok pénzellátást megvonó vagy
   megtagadó  határozatot  nem  is hoztak,  csak  a  pénzellátás
   folyósítását állították le, vagy azt meg sem kezdték, vagy ha
   határozat  meghozatalára  esetleg  sor  is  került,  azt  nem
   kézbesítették az érintettnek.

   Egyes indítványozók felvetették, hogy a határidőnek a járadék
   megállapítását   és   a   járadék  megvonását   meghatározott
   határnappal   elválasztó  jellege  a   Hdt.   ellentételezést
   elrendelő  10.  §-át  azon oknál fogva is  alkalmazhatatlanná
   teszi bizonyos járadékosztályba sorolt hadirokkantak számára,
   mert  e  járadékosztályok tekintetében vagy  már  a  határidő
   előtt  jogszabályi úton megszüntették a pénzellátást, vagy  e
   járadékosztályt  csak a határidő után  hozták  létre,  így  a
   pénzellátás   megállapítására  sem   kerülhetett   sor.   Két
   indítványozó   sérelmezte,  hogy  a  Hdt.   10.   §-a   olyan
   járadékosztályokba     sorolt     hadirokkantak      elmaradt
   pénzellátásának    ellentételezését   is    rendeli,    amely
   járadékosztályok  véleményük szerint  a  korabeli  jogszabály
   alapján  nem  is  léteztek,  így  a  pénzellátásnak   sem   a
   megállapítására,  sem a megszüntetésére  nem  is  kerülhetett
   sor.  Az egyik indítványozó a szabályozást az Alkotmány 2.  §
   (2)  bekezdését /a hivatkozás helyesen: 2. § (1)  bekezdését/
   sértőnek   tartja,   mert   véleménye   szerint   a   logikai
   ellentmondásokat  tartalmazó, nem  érvényesíthető  jogszabály
   nem felel meg a jogállamiság követelményének.

   Egyes  indítványozók sérelmezték azt, hogy a Hdt. 10.  §  (1)
   bekezdése    a   Vhr.   rendelkezéseiből   levezethetően    a
   hadigondozotti  pénzellátás megszüntetésének  okaként  egyéni
   politikai  okot kíván meg, illetve a vonatkozó  rendelkezések
   úgy értelmezhetők, hogy ilyen jogalkalmazói gyakorlat alakult
   ki.  Az  indítványozók hivatkoztak arra, hogy a  megszüntetés
   sok esetben jogszabály-módosítás alapján történt, ez pedig  —
   bár   véleményük   szerint   a  módosítás,   korlátozás   oka
   egyértelműen politikai volt — a hadigondozottak meghatározott
   csoportjaira, nem megadott személyre vonatkozott.

   Egy indítványozó véleménye szerint a Hdt. 10. §-a azzal, hogy
   a  Hdt.  bevezető rendelkezésében és 1. §-ában  meghatározott
   jogosulti  személyi kört azokra a személyekre  szűkíti,  akik
   1949.  január  1. előtt kérték hadigondozásba  vételüket,  az
   egyösszegű térítéstől megfosztja azokat a személyeket, akik e
   határidő   előtt   tárgyi  okokból   nem   tudták   igényüket
   érvényesíteni,   ezért  e  rendelkezés  az   Alkotmánynak   a
   szociális  biztonsághoz való jogot biztosító 70/E.  §-ába  is
   ütközik.

   Egy  indítványozó  szerint a Hdt. 10. §-a alapján  egyösszegű
   térítésre jogosultak közül hiányzik a volt hadigyámolt, pedig
   a  korabeli jogszabályok alapján e kategóriába tartozóknak is
   járt  hadigondozotti pénzellátás, így annak elvonásával  őket
   is  sérelem  érte.  Az Alkotmánybíróság az indítvánnyal  való
   szoros  összefüggés címén vizsgálta azt a  kérdést  is,  hogy
   alkotmányos-e   az   ellátásban  ugyancsak   részesülő   volt
   hadigondozott  családtag kihagyása a politikai okból  megvont
   pénzellátásért járó egyösszegű térítésre jogosultak  köréből.
   Tette ez utóbbit függetlenül attól, hogy a volt hadigondozott
   családtagok  közül — életkorukból adódóan —  valószínűleg  ma
   már nem sokan élnek.

   Egy indítványozó hiányolta a Hdt. 10. §-a, valamint a Vhr-nek
   az   indítványával   nem  érintett   5.   §   (2)   bekezdése
   vonatkozásban   azon  szabályokat,  amelyek   a   hadirokkant
   járadékosztályba  sorolásának változása /pl. állapotváltozás,
   jövedelem alapján történő átsorolás/ esetén alkalmazandók.

   Egy  indítványozó  szerint indokolt lenne  a  hadigondozottak
   egyösszegű  térítésének  különböztetése  aszerint,  hogy   az
   ellentételezendő pénzellátás milyen hosszú időn át maradt el,
   illetve  hogy — hadiözvegyek esetében — a gyermekek  számától
   függően mekkora volt a gyermeknevelési teher.

   Egy   indítványozó  sérelmesnek  találta,  hogy   a   Hdt-ben
   meghatározott  járadék-igények  és  az  egyösszegű  térítésre
   vonatkozó igény nem örökölhetőek.

   Egy  indítványozó sérelmesnek vélte, hogy a Hdt. 10. §-a volt
   hadiárvát  említ, mert véleménye szerint az, aki  árva  lett,
   élete végéig az is marad.

   Az   indítványozók   a   Hdt.  10.  §-a  alkotmányellenessége
   megállapításának  és megsemmisítésének esetére  kérték  annak
   figyelembevételét,  hogy  az abban  meghatározott  egyösszegű
   térítés  a  jogszabály  meghozatala  óta  az  infláció  miatt
   veszített értékéből.

   b)   Egy  indítványozó  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  és  (3)
   bekezdésébe ütköző hátrányos megkülönböztetésnek tartja, hogy
   a  Hdt. 5. § (1) bekezdése szerint azon személy özvegye, aki,
   bár  megfelel  a  hadirokkantság  jogszabályi  feltételeinek,
   igényjogosultság    megállapítása   iránti    eljárást    nem
   kezdeményezett,   hadiözvegynek  csak   akkor   minősül,   ha
   házastársát   hadirokkantként   hadigondozásba   vették.   Az
   indítványozó  ugyanezt sérelmezi a Hdt. 6. § (1) bekezdésében
   foglalt hadiárvák vonatkozásában is.

   Két  indítványozó  alkotmányellenesnek találta,  hogy  a  II.
   világháborúban  elhunyt  személy  árván  maradt  —  mára  már
   felnőtt  —  gyermeke a Hdt. szerint nem minősül  hadiárvának,
   így hadiárva-járadékban sem részesül. Az indítványozók a Hdt.
   4. §-ában meghatározott hadigyámolt fogalmának és a 6. §-ában
   meghatározott      hadiárva      fogalmának      tekintetében
   jogszabálymódosítást kértek az Alkotmánybíróságtól. Egyikőjük
   álláspontja szerint a hadigyámolt korhatárának egységesen  25
   évnek  kellene  lennie,  függetlenül attól,  hogy  a  személy
   folytat-e  tanulmányokat  vagy sem,  a  Hdt.  4.  §  c/  pont
   tekintetében pedig a munkaképesség csökkenésének mértékét 50%-
   ra   javasolta  leszállítani.  A  hadiárva  tekintetében   az
   indítványozó  mindennemű  korhatár  és  feltétel   eltörlését
   javasolta.    A    másik   indítványozó    azt    kérte    az
   Alkotmánybíróságtól,  hogy  a Hdt. nyilvánítsa  hadigondozott
   családtagnak  azt  a  volt  hadiárvát,  aki  a  60.  életévét
   betöltötte.   Egy  indítványozó  sérelmesnek  találta,   hogy
   értelmezése szerint a volt hadiárvák egyösszegű térítésre sem
   jogosultak.

   Egy   indítványozó  hiányolta,  hogy  a   Hdt.   7.   §-a   a
   hadigondozott családtagok között nem sorolta fel a hadiárvát.

   c) A Vhr. 5. § (4) és (5) bekezdései, amelyek arra az esetre,
   ha  a  kérelmező a Hdt. 10. § (1) bekezdése szerinti tényeket
   nem  tudja bizonyítani, a nyugdíjfolyósító szervet hívják fel
   bizonyítékok      szolgáltatására      saját       irataiból,
   alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
   kérő    egyik   indítvány   abban   látta   e   rendelkezések
   alkotmányellenességét,     hogy     azok     teljesíthetetlen
   rendelkezéseket tartalmaznak, így az indítványozó álláspontja
   szerint  súlyosan  veszélyeztetik az  állampolgárok  alapvető
   jogainak gyakorlását. Az indítványozó úgy vélte, hogy a  Vhr.
   fenti   rendelkezései  az  Alkotmánynak  a   bíróság   előtti
   egyenlőséget  és a törvényes, független és pártatlan  bíróság
   előtti igazságos és nyilvános tárgyalást biztosító 57. §  (1)
   bekezdésébe  és  a  jogorvoslati jogot biztosító  57.  §  (5)
   bekezdésébe, továbbá a diszkrimináicó tilalmát megállapító és
   a pozitív diszkriminációt szabályozó 70/A. §-ába, a szociális
   biztonságot biztosító 70/E. § (1) bekezdésébe és az  alapvető
   jogok   megsértése   miatt   keletkezett   igények,   továbbá
   kötelességek   teljesítésével  kapcsolatban   hozott   állami
   döntések  elleni kifogások bíróság előtti érvényesíthetőségét
   biztosító  70/K. §-ába ütköznek. Az indítványozó  álláspontja
   szerint  a  Vhr. 5. §-a az Egyesült Nemzetek Közgyűlése  XXI.
   ülésszakán,  1966.  december  16-án  elfogadott  Polgári   és
   Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya  kihirdetéséről
   szóló  1976.  évi 8. törvényerejű rendelet általa pontosabban
   meg   nem  jelölt  rendelkezéseibe  is  ütközik.  Egy   másik
   indítványozó  véleménye  szerint a Vhr.  fenti  rendelkezései
   azért is alkotmányellenesek, mert ha a nyugdíjfolyósító szerv
   nem  rendelkezik a kért adatokkal, a bizonyítás a  kérelmezőt
   terheli,  pedig  az állam szervei jártak el gondatlanul  vagy
   éppen jogszabálysértően.

   d)  Két  indítványozó úgy vélte, hogy az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésében szabályozott, a jogbiztonságot is magába foglaló
   jogállamiság  elvét  sérti az, hogy a  hadigondozásról  szóló
   1994. évi XLV. törvény 10. §-a által a volt hadiárvák részére
   megállapított  egyösszegű  térítésnek  a  Hdt.  29.   §   (1)
   bekezdésében     meghatározott    folyósítása    esedékességi
   időpontját  az  1996.Kvt. már második  esetben,  immár  1997.
   január  1-re  halasztotta. Véleményük szerint a  jogbiztonság
   elve  magában  foglalja, hogy az állami  szervek  magatartása
   kiszámítható legyen az állampolgárok számára, különösen ha az
   állam    juttatásokat   ígér   bizonyos   személyeknek.    Az
   indítványozók  szerint ekkor ugyanis a  juttatás  megadásával
   megnyílik  az állampolgár igényérvényesítési joga a  juttatás
   követelésére, az államnak pedig kötelezettsége  keletkezik  a
   teljesítésre.

   Egy  indítványozó álláspontja szerint nem ütközik a hátrányos
   megkülönböztetés   tilalmába,  hogy  az  egyösszegű   térítés
   folyósításának kezdő időpontját a volt hadiárvák tekintetében
   a  hadirokkantakét  és a hadiözvegyekét követően  állapította
   meg  a  jogszabály, mert az életkori különbségekkel ésszerűen
   indokolható  volt.  Ezen  indítványozó  azt  azonban  már   a
   hátrányos  megkülönböztetésnek  az  Alkotmány  70/A.  §   (1)
   bekezdésében  foglalt tilalmába ütközőnek tartotta,  hogy  az
   állam  a kifizetés határidejét többször módosította, így  azt
   ismételten időben eltolta.

   Egy indítványozó az Alkotmánynak a hátrányos megkülönböztetés
   tilalmát  tartalmazó 70/A. §-ába ütközőnek tartotta,  hogy  a
   volt  hadiárváknak  a  Hdt.  10. §  alapján  járó  egyösszegű
   térítés  folyósítását  az  1995.Kvt.,  majd  a  1996.Kvt.  is
   elhalasztotta. Az indítványozó hivatkozott az Alkotmány 8.  §
   (1) bekezdésére, 57. § (5) bekezdésére és 64. §-ára is.


   3.  A  honvédelmi  miniszter az  ügyben  a  Hdt.  10.  §-ának
   alkotmányellenességének       megállapítására        irányuló
   indítványokra  tett  észrevételt, időben  még  a  rendelkezés
   1997.  évi  módosítását  megelőzően.  Álláspontja  szerint  e
   rendelkezés kárpótlás-jellegű szabályokat tartalmaz és  ezért
   jellegénél fogva eltér a Hdt. egyéb szabályaitól. A  juttatás
   kárpótlás-jellege  indokolja  véleménye  szerint  a  juttatás
   mértékére,  a  juttatás jogalapjára /a sérelem  fogalmára  és
   időbeli     bekövetkeztének    meghatározására/,     valamint
   érvényesítés  eljárási  szabályaira  /bizonyítási  teher   az
   igénylőn/  vonatkozó  szabályok  kialakítását.  A  honvédelmi
   miniszter  a  fentiek  alapján a  Hdt.  10.  §-át  nem  vélte
   alkotmányellenesnek.
                                
                                II.
                                
   1.  A  honvédelemről szóló jelenleg hatályos  1993.  évi  CX.
   törvény /a továbbiakban: Hvt./ a honvédelmi kötelezettségeket
   az alábbiak szerint szabályozza:

   Hvt.  "69.  §  (1) Az állampolgárok a haza védelme  érdekében
   általános  honvédelmi kötelezettségként személyes szolgálatot
   és vagyoni szolgáltatást kötelesek teljesíteni.
   (2) Az állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettségként
   a) hadkötelezettség;
   b) polgári védelmi kötelezettség;
   c) honvédelmi munkakötelezettség
   teljesítése terheli.
   (3)  A  magánszemély állampolgárságára való tekintet  nélkül,
   továbbá  a jogi személy, valamint a jogi személyiség  nélküli
   gazdasági   társaság  és  személyegyesülés  (a   továbbiakban
   együtt:  szolgáltatásra kötelezett) vagyoni  szolgáltatásként
   az   e   törvényben   meghatározott   gazdasági   és   anyagi
   szolgáltatásra kötelezhető."

   A    Htv.   135.   §-a   szerint   a   személyes   honvédelmi
   kötelezettségüket   teljesítők   megbecsüléséről   és   jogos
   érdekeinek   védelméről,   valamint   hozzátartozóik    jogos
   érdekeinek védelméről az állam gondoskodik.

   Hvt.  "188.  §  (1) A hadi eredetű sérülést  szenvedettek  és
   hozzátartozóik   ellátása  (hadigondozás)   állami   feladat,
   amelyről külön jogszabály rendelkezik.
   (2)  A  hadigondozott megélhetését pénzbeli  támogatással  és
   természetbeni ellátással kell biztosítani.
   (3)     A    hadigondozásra    jogosultat    hadirokkantként,
   hadigyámoltként,   hadiözvegyként,   hadiárvaként,    illetve
   hadigondozott családtagként kell gondozásba venni."

   Hvt.  "189. § (1) A hadigondozással kapcsolatos közigazgatási
   tevékenység ellátása a jegyző hatáskörébe tartozik.
   (2)  A  hadigondozásba vételi eljárás során  vizsgálni  kell,
   hogy  a  gondozást igénylő vagy hozzátartozója részére  az  e
   törvényben szabályozott kedvezőbb ellátás megállapítható-e. A
   kedvezőbb    ellátás    lehetőségéről   az    igénybejelentőt
   tájékoztatni kell."

   Hvt.  "190.  §  (1) A honvédelmi kötelezettség teljesítésével
   összefüggésben   keletkezett  kárért  vétkességére   tekintet
   nélkül az a szerv felel, amelynek érdekében a kötelezettséget
   teljesítették.  Mentesül  a  szerv  a  felelősség  alól,   ha
   bizonyítja,   hogy   a   kárt  működési   körén   kívül   eső
   elháríthatatlan  ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan
   magatartása  okozta.  Nem kell megtéríteni  a  kárnak  azt  a
   részét, amelyet a károsult vétkes magatartása idézett elő.
   (2)  A  kártérítésre – a teljesített honvédelmi kötelezettség
   formájától   függetlenül  –  a  fegyveres  erők   kártérítési
   felelősségére  vonatkozó,  külön jogszabályban  meghatározott
   rendelkezéseket kell alkalmazni."


   2.  A  második  világháború ideje alatt  és  azt  követően  a
   hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló  1933.
   évi   VII.   törvénycikk  tartalmazta  a   háború   áldozatai
   veszteségeinek mérséklésére szolgáló hadigondozás szabályait.
   Az  első  világháború  befejezését  követően  több  mint  egy
   évtizeden   keresztül   kormány-  és  miniszteri   rendeletek
   bonyolult  rendszere szabályozta a kérdést, a  fenti  törvény
   ezt  váltotta  fel. A törvény alapelve volt  —  amint  azt  a
   Miniszteri   indokolás   is   megállapította   —    hogy    a
   hadigondozottak   csak   az   állam   mindenkori    teherbíró
   képességéhez  mérten  részesülhetnek pénzbeli  ellátásban.  A
   törvény   vagyoni  cenzust  csak  a  hadiözvegyekkel  szemben
   állított  föl,  de lehetőséget biztosított a kedvező  vagyoni
   viszonyok     között     élő    hadirokkantak     alacsonyabb
   hadirokkantsági    fokba   sorolását.   A    törvény    I-IV.
   járadékosztályba  rendelte sorolni  az  ellátásban  részesülő
   hadirokkantakat  aszerint, hogy kereső- és munkaképességük  a
   hadiszolgálattal okszerű összefüggésbe hozható  fogyatkozásuk
   következtében   —  legalább  25%-ban  —  tartósnak   látszóan
   csökkent /11. §/.

   A  honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk 223.  §  (1)
   bekezdése    a   törvényben   megállapított   kötelezettségek
   teljesítéséből adódóan megsérült személyekről  és  a  meghalt
   ilyen személyek gyámolításra szoruló hátramaradottairól  való
   gondoskodás  elvi alapját teremtette meg, mert  erre  sem  az
   érvényben  lévő katonai ellátási törvények, sem az 1933.  évi
   VII.  törvénycikk  nem nyújtottak alapot.  A  fenti  törvényi
   rendelkezés felhatalmazta a kormányt /minisztériumot/, hogy a
   gondozás   részletszabályait  —  igényjogosultak   körét,   a
   gondozás előfeltételeit, a gondozás módozatait, mértékét —  a
   rokkantellátásról   szóló   1933.   évi   VII.    törvénycikk
   rendelkezéseinek  figyelembevételével  rendelettel  állapítsa
   meg.   A   második   világháború   során   bekövetkezett,   a
   honvédelemről  szóló törvényben megállapított kötelezettségek
   teljesítéséből  adódó sérülés, sebesülés, más egészségrontás,
   illetőleg  halál  esetén  tehát az  e  felhatalmazás  alapján
   kibocsátott 11.200/1939. M.E. számú rendelet és nem az  1933.
   évi  VII. törvénycikk szabályozta az e veszteséget szenvedett
   személyek gondozásának feltételeit.

   A  második  világháború  során több  jogszabály  született  a
   háborús   események   által   okozott   egyéb   károk    /pl.
   légitámadások következményeinek/ elhárításáról.

   A   346/1945.   M.   E.  számú  rendelettel  megkezdődött   a
   hadigondozás szabályainak módosítása, annak bizonyos személyi
   körre  korlátozása.  A  korlátozások  alapvetően  kétirányúak
   voltak:  egyrészt kizártak a hadigondozásból egyes, az  1944.
   október  15-át  követően  igényjogosulttá  vált  személyeket,
   másrészt a hadigondozottak pénzellátásra való jogosultságát a
   megélhetést  biztosító  jövedelem vagy tevékenység  hiányához
   kötötték.    A    fenti   jogszabályok   az   igényjogosultak
   osztálybasorolását is többször módosították.

   A  hadigondozottak járadékának felemeléséről  szóló  68/1958.
   (XII. 24.) Korm. számú rendelet, majd a hadigondozásról szóló
   – többször módosított – 21/1967. (Eü. K. aug. rk.) EüM. számú
   utasítás  volt  több  mint két évtizeden  át  a  hadigondozás
   mértékét és részben feltételeit megállapító jogszabály.


   3.  A  rendszerváltozás után a hadigondozás  törvényi  szintű
   szabályozásáig,    illetve   az   arra   vonatkozó    törvény
   hatálybaléptéig,  azaz  1994. szeptember  1-ig  a  kiegészítő
   hadigondozotti  pénzellátásról szóló 6/1992. (I.  16.)  Korm.
   rendelet szabályozta átmenetileg a kérdést.

   Az  Országgyűlés  a  hadigondozásról  szóló  1994.  évi  XLV.
   törvénnyel  /Hdt./  tett  eleget a Hvt.  rendelkezéseinek  és
   szabályozta törvényi szinten a hadigondozást.

   A  Hdt. indítvánnyal támadott, illetve érintett rendelkezései
   a következők:

   Hdt. "4. § A hadirokkant gyermeke hadigyámoltnak minősül
   a) a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig;
   b)   ha   oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanul,   a
   tanulmányok  tartamára, de legfeljebb a  huszonötödik  életév
   betöltéséig;
   c)  ha  a gyermek az a) és b) pontban meghatározott időtartam
   alatt tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a tartamára,  a
   gyermek    életkorára   tekintet   nélkül,   feltéve,    hogy
   munkaképességének csökkenése a 67%-ot elérte."

   Hdt.  5.  §  (1)  bekezdése  a  jogszabály  kihirdetésekor  a
   következőképpen szólt:
   "5.  §  (1)  Hadiözvegy  a  szolgálat  következtében  meghalt
   személy,  illetve  a  meghalt  hadirokkant  özvegye,   ha   a
   házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték,
   illetőleg  a  házastárs halálakor már legalább 5  éve  együtt
   éltek, vagy házasságukból gyermek született."

   A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényt módosította —
   a  folyamatban  lévő ügyekben is alkalmazni  rendelten  —  az
   1997.  évi XIX. törvény /a továbbiakban: Hdtm./ 1997. április
   12-i  hatállyal. A módosítás következtében a  Hdt  5.  §  (1)
   bekezdése a következőképpen változott:

   Hdt.  "5. § (1) Hadiözvegy a szolgálat következtében  meghalt
   személy   özvegye.   Hadiözvegy  továbbá  a   hadirokkantként
   hadigondozásba  vett személy özvegye is, ha  a  házasságot  a
   hadieredetű  sérülés  bekövetkezte  előtt  kötötték,  vagy  a
   házastárs  halálakor már legalább 5 éve  együtt  éltek,  vagy
   házasságukból gyermek született."

   Hdt.  "6.  §  (1) Hadiárva a szolgálat következtében  meghalt
   személynek, illetőleg a meghalt hadirokkantnak a  gyermeke  a
   4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén."

   Hdt.  "7. § Hadigondozott családtag a szolgálat következtében
   meghalt  személynek,  illetőleg a  hadirokkantnak  az  általa
   életében  ténylegesen  eltartott, 60.  évét  betöltött,  vagy
   legalább    67%-ban    csökkent    munkaképességű    szülője,
   nagyszülője, testvére és féltestvére."

   Hdt.  "10.  §  (1)  Az  a  hadirokkant,  hadiözvegy  és  volt
   hadiárva,  akinek  az  1949. január 1-je előtt  megállapított
   hadigondozotti   pénzellátását   ezen   időpontot    követően
   politikai   okból  megszüntették,  az  elmaradt   pénzellátás
   kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult.
   (2) A térítés mértéke:
   I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 250 000 Ft,
   II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 200 000 Ft,
   III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 150 000 Ft,
   IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 100 000 Ft,
   V. járadékosztályba sorolt hadirokkant, valamint
   a hadiözvegy esetén 75 000 Ft,
   a volt hadiárva részére 50 000 Ft.
   (3)   Volt   hadiárva  az,  akit  szülőjének   halála   miatt
   hadiárvaként hadigondozásba vettek."

   A   Hdtm.  eredményeként  a  Hdt.  10.  §  (1)  bekezdése   a
   következőképpen változott:

   Hdt.  "10.  §  (1)  Az  a  hadirokkant,  hadiözvegy  és  volt
   hadiárva,   akinek  a  korabeli  hadigondozó  hatóság   által
   megállapított  pénzellátását 1944.  december  22-ét  követően
   politikai  okból megszüntették, vagy szüneteltették,  illetve
   ilyen  ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították,
   az  elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű  térítésre
   jogosult. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak  a
   hadirokkantnak   és   hadiözvegynek,  akinek   hadigondozotti
   igényjogosultsága  1991.  december 31-e  előtt  fennállt,  de
   számára  pénzellátást  ezen időpontot  követően  állapítottak
   meg.  A  politikai okból történő megszüntetés, szüneteltetés,
   illetve  elutasítás  bizonyítása  dokumentumok  hiányában   a
   kérelmező írásos nyilatkozata alapján is megállapítható."

   Hdt.  "14.  § A hadiárvát a 4. §-ban meghatározott feltételek
   esetén  egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék
   illeti  meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj  mindenkori
   legkisebb összegének 30%-a."


   A  Hdt 29. §-a a "Hatálybalépés" címszó alatt szerepel  és  a
   Hdt. kihirdetésekor /közlönyállapot/ következőképpen szólt:

   "29.  § (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követő 4. hónap
   1.  napján  lép hatályba, azonban a volt hadiárvák részére  a
   10.  §  alapján megállapítható egyösszegű térítés folyósítása
   1995.  január  1-jétől esedékes. A törvény  rendelkezéseit  a
   hatálybalépésekor  folyamatban lévő  ügyekben  is  alkalmazni
   kell."

   A  Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló, 1995.
   január  1-én hatályba lépő 1994. évi CIV. törvény 71.  §-a  a
   Hdt. 29. § (1) bekezdését a következőre módosította:

   Hdt. "29. § (1) E törvény a kihirdetés napját követő negyedik
   hónap  első napján lép hatályba. A volt hadiárvák  részére  a
   10.  §  alapján megállapítható egyösszegű térítés folyósítása
   1996.  január  1-jétől esedékes. A törvény  rendelkezéseit  a
   hatálybalépésekor  folyamatban lévő  ügyekben  is  alkalmazni
   kell."

   A  Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló, 1996.
   január 1-én hatályba lépő 1995. évi CXXI. törvény 74.  §-a  a
   Hdt. 29. § (1) bekezdését a következőre módosította:

   Hdt. "29. § (1) E törvény a kihirdetés napját követő negyedik
   hónap  első napján lép hatályba. A volt hadiárvák  részére  a
   10.  §  alapján megállapítható egyösszegű térítés folyósítása
   1997.  január  1-jétől esedékes. A törvény  rendelkezéseit  a
   hatálybalépésekor  folyamatban lévő  ügyekben  is  alkalmazni
   kell."


   4.  Az  Alkotmánynak az indítványozók által felhívott  és  az
   Alkotmánybíróság   által   a   döntésekor   figyelembe   vett
   rendelkezései a következők:

   "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam."

   "13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.

   (2)  Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
   törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen
   és azonnali kártalanítás mellett lehet."

   "40/A.  § (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség)
   alapvető  kötelessége  a haza katonai védelme.  A  Határőrség
   rendészeti  feladatkörében ellátja az államhatár  őrzését,  a
   határforgalom  ellenőrzését és a  határrend  fenntartását.  A
   fegyveres  erők  feladatairól és a rájuk vonatkozó  részletes
   szabályokról   szóló   törvény  elfogadásához   a   jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

   "57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   ...
   (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
   szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
   vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a  jogviták
   ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
   –   a   jelen  lévő  országgyűlési  képviselők  kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja."

   "70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti."

   "70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van
   a  szociális  biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és  önhibájukon  kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges  ellátásra
   jogosultak.
   (2)   A  Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot   a
   társadalombiztosítás   útján  és  a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg."

   "70/H.  §  (1)  A  haza védelme a Magyar  Köztársaság  minden
   állampolgárának kötelessége."

   "70/K.  §  Az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
   igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
   hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
   érvényesíthetők."

                               III.
                                
   Az indítványok részben megalapozottak.

   1.  Az Alkotmány 70/H. § (1) bekezdése szerint a haza védelme
   a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége.

   Az  állam az állampolgárai védelme érdekében köteles a  hazát
   fenyegető  veszélyekről tájékozódni, az  előzetes  védekezési
   lehetőségekkel   élni,  a  honvédelem   hatékony   rendszerét
   kiépíteni  és  fenntartani, továbbá köteles az  állampolgárok
   honvédelmi  igénybevételének diszkriminációmentes és  ésszerű
   rendjét kialakítani.

   Az  Alkotmányban meghatározott jogok és kötelességek egymásra
   tekintettel és egymást korlátozva érvényesülnek. A honvédelmi
   kötelesség esetében az Alkotmánybíróság korábbi határozatában
   nem   tartotta  alkotmányellenesnek  még  azt  sem,  hogy   e
   kötelesség   keretében  az  állam  a  fegyveres   szolgálatot
   követelő  katonától  végső esetben az élete  feláldozását  is
   megköveteli,  mivel megállapítása szerint ez nem  minősül  az
   élettől   és   az  emberi  méltóságtól  való  állam   általi,
   bizonyosan  bekövetkező  megfosztásnak,  a  katona  az   élet
   feláldozásának kockázatát vállalja /46/1994. (X.21.) hat. ABH
   1994, 262, 269/.

   A  haza védelmében az állampolgárok károkat szenvedhetnek el.
   Az  Alkotmány  nem  tartalmaz arra vonatkozóan  rendelkezést,
   hogy  az  állam a haza védelme során elszenvedett vagyoni  és
   nem  vagyoni károkért teljes kártalanítást köteles  nyújtani,
   mikor   eleget   tesz   fenti   kötelezettségeinek.   A   kár
   bekövetkezte    ebben    az   esetben    az    állam    által
   elháríthatatlannak minősül és a károsultnak nincs  jogalapja,
   hogy annak megtérítését a károkozón kívül mástól, így például
   az államtól követelje.

   A  haza  védelme  során  elszenvedett  sérelmek,  veszteségek
   teljes  megtérítésére  az  azokat  elszenvedő  állampolgárnak
   nincs  alanyi joga, de a jogalkotó rendszerint a károk teljes
   megtérítését  rendeli  el  békeidőben.  Teszi  ezt  általában
   azért,   hogy   a   honvédelmi  kötelezettség   teljesítésére
   vsztönözzön,  de  a teljes térítés alapja a békeidőben  az  a
   meggondolás is, hogy ekkor a tényleges fegyveres szolgálat az
   állampolgároknak, azon belül a honvédelmi kötelezettség által
   érintett   állampolgároknak  csak  kis  részét   érinti.   Az
   Alkotmánybíróság  korábbi határozatában  már  megállapította,
   hogy  az  egyenlő  elbánásnak  nemcsak  a  jogok,  hanem   az
   állampolgári    kötelességek,    s    így    a     honvédelmi
   kötelezettséggel  járó  terhek tekintetében  is  érvényesülni
   kell  /46/1994. (X. 21.) AB hat. ABH 1994, 262,  269/.  Ebből
   következően   a   fegyveres  szolgálat   következtében   kárt
   szenvedettek  terhe aránytalan lenne a többi  állampolgáréval
   szemben,  ha kárukat nem teljes mértékben térítenék  meg.  Az
   állam  mint  kártalanító helyzete ebben az esetben  technikai
   jellegű,  hiszen  a  közteherviselés szabályának  alapján  az
   állampolgároktól   begyűjtött   pénzeszközökből   nyújtja   a
   károsultnak a kártalanítást.

   Más  a  helyzet akkor, ha a haza védelmét igénylő esemény  az
   állampolgárok többségét tényleges szolgálati kötelezettséggel
   terheli és a honvédelmi kötelezettség teljesítése során  vagy
   honvédelmi kötelezettségtől függetlenül polgári lakosként  az
   esemény  következtében az állampolgárok többsége vagy  tömege
   sérelmet  szenved,  az  állam saját rendelkezése  alatt  álló
   vagyona   pedig  olyan  mértékben  csökken,  hogy   nem   áll
   rendelkezésre  a  teljes  kártalanításhoz  szükséges  összeg.
   Ekkor a veszteségek lehetőség szerint egyenlő elosztása lehet
   csupán   a   cél,  a  károsultak  teljes  kártalanítása   nem
   megvalósítható.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  több,  a  kárpótlással  kapcsolatos
   határozatában (21/1990. (X. 4.) AB hat. (ABH 1990, 71,  76.),
   16/1991. (IV. 20.) AB hat. (ABH 1991, 58, 62.), 28/1991. (VI.
   3.) AB hat., (ABH 1991, 88, 96), 15/1993. (III. 12.) AB hat.,
   (ABH  1993,  112, 114.), 1/1995. (II. 8.) AB hat. (ABH  1995,
   31,  45.)  már  megállapította,  hogy  nem  vezethető  le  az
   Alkotmányból  az állam helytállási kötelezettsége  a  korábbi
   rendszerekben,   a   jogállam   mércéjével   mérve    esetleg
   alkotmányellenesen  okozott  sérelmekért.  A   hadigondozotti
   pénzellátásoknak  korábbi rendszerben  történt  elvonása  sem
   teremt alanyi jogot azok megtérítésére. Az állam dönthet úgy,
   hogy  ez utóbbi sérelmek ellentételezésére kárpótlást  nyújt,
   az  Alkotmányból azonban — a jogalaphoz hasonlóan  —  sem  az
   ellentételezés jogosultjaira, sem annak mértékére vonatkozóan
   nem vezethető le követelmény.

   Az  állam  által  méltányosságból  biztosított  kárpótlásával
   kapcsolatban  — annak mind módját, mind mértékét  tekintve  —
   érvényesül  a  hátrányos megkülönböztetésnek az  Alkotmányban
   foglalt tilalma (lásd 21/1990. (X. 4.) AB hat. (ABH 1990, 71,
   78.),  16/1991.  (IV.  20.)  AB hat.  (ABH  1991,  58,  62.),
   28/1991. (VI. 3.) AB hat (ABH 1991, 88, 96.), 15/1993.  (III.
   12.)  AB hat. (ABH 1993, 112.), 1/1995. (II. 8.) AB hat. (ABH
   1995,  31).  Ha az állam úgy dönt, hogy kárpótlást  biztosít,
   akkor  az  azonos  sérelmet  szenvedettek  között  nem  tehet
   hátrányos  megkülönböztetést. Ha a  jogalkotó  ellentételezni
   kívánta  mindazok sérelmét, akiknek hadigondozotti  járadékát
   politikai  okból  megvonták, nincsen alkotmányos  szempontból
   elfogadható indoka annak, hogy e személyek közül miért hagyta
   ki   a   volt   hadigyámoltakat  és  a   volt   hadigondozott
   családtagokat.  A  volt hadigyámoltak és  volt  hadigondozott
   családtagok kárpótlás jellegű egyösszegű térítésre  vonatkozó
   igénye önmagában nem következik az Alkotmányból, de hiánya  —
   a más, juttatásban részesülőkkel összevetve — az Alkotmánynak
   a   70/A.   §-ában  szabályozott  hátrányos  megkülönböztetés
   tilalmába ütközik, így alkotmányellenes helyzetet hoz  létre.
   Az  Alkotmánybíróság ezért határozatában megállapította, hogy
   a  jogalkotónak  ezen  alkotmányellenes helyzetet  orvosolnia
   kell  meghatározott  határidőn belül. Az  Alkotmánybíróság  a
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  orvoslására
   kitűzött  határidőt az 1998. évi országgyűlési  választásokra
   is tekintettel állapította meg.

   Az  elmúlt rendszerekben elszenvedett sérelmek nagyon sokféle
   jellegűek,  egymással nem összevethetők. A  Hdt.  10.  §-a  a
   hadigondozás megvonásával bekövetkezett sérelmek kárpótlására
   szolgál,  e sérelmekkel nem állíthatók diszkriminációt  tiltó
   párhuzamba  a  hadicselekmények  következtében  bekövetkezett
   anyagi károk.

   Ahogy az egyes sérelmek, úgy az egyes sérelmekért járó anyagi
   térítés összege sem összehasonlítható. Alkotmányosan  jár  el
   az  állam,  ha  a  egyes  sérelmek  anyagi  orvoslását  —   a
   lehetőségek szerint — arányosítja: így tette ezt a  politikai
   jóvátételt   szolgáló   törvények   által   nyújtott   anyagi
   térítésekkel  és  a  tulajdoni sérelmek  orvoslását  szolgáló
   térítésekkel  is.  A  Hdt.  10. §-a az  elmaradt  pénzellátás
   kompenzálására     egyösszegű    térítést     állapít     meg
   járadékosztály,  illetve  hadigondozotti  kategória   szerint
   50.000-250.000    forint   között.   Nem   állapítható    meg
   alkotmányellenes  aránytalanság a többi — így  az  1992.  évi
   XXXII. törvényben foglalt — sérelmek orvoslásával szemben sem
   a  térítés  összegét  tekintve, sem pedig  azt  a  körülményt
   figyelembe véve, hogy míg a Hdt. által megállapított  térítés
   készpénzben  kifizetendő összeg, míg a többi sérelemért  járó
   térítés  a  piac  értékítéletének kitett  kárpótlási  jegyben
   történt.

   A sérelmek eltérő jellegéből és e sérelmek lehetőség szerinti
   arányosításának   követelményéből   következik,   hogy    nem
   alkotmányellenes az, ha a jogalkotó az elvont  hadigondozotti
   pénzellátás alapjául szolgáló, eredeti sérelmekből  kiindulva
   a  közvetlenül  érintett  hadirokkantaknak  nagyobb  térítést
   biztosít,  mint  a volt hadiárváknak. Ugyanígy  alkotmányosan
   indokolható  a  térítés mértékében kifejeződő nem  aránytalan
   megkülönböztetés a hadiözvegyek és a volt hadiárvák között.

   A  kárpótlás  sérelmek  mértéke  szerinti  differenciálásának
   követelménye  az Alkotmány hátrányos megkülönböztetést  tiltó
   rendelkezéséből következik. A sérelmek mérésének és  mértékük
   több  évtizeddel későbbi bizonyíthatóságának azonban korlátai
   vannak és nem alkotmányellenes az, ha jellegénél fogva azonos
   sérelmet  szenvedő  személyeket a  sérelmek  mértéke  szerint
   egységes kategóriába vagy több átalánykategóriába sorol.

   Mind  a  kárpótlási törvények, mind a Hdt. a  bennük  foglalt
   igényeket  maguk  alapozzák  meg,  az  általuk  meghatározott
   jogosultak saját jogon terjeszthetik elő igényüket. Az  1992.
   évi XXXII. törvény a sérelmet szenvedett személy özvegyének a
   kárpótlást   mindazonáltal   az   elhalt   házastársa   által
   elszenvedett sérelemre tekintettel biztosítja, míg a Hdt. 10.
   §-a   a   magától   a  hadiözvegytől  elvont   hadigondozotti
   pénzellátást rendeli ellentételezni. A két csoportba  tartozó
   özvegyek juttatott kárpótlás alapja tehát nem azonos,  így  a
   jogosultak megkülönböztetése nem alkotmányellenes.

   A  hadigondozás  alapjául szolgáló károk jellegüket  tekintve
   alapvetőn  nem vagyoni károk voltak. A Hdt. 10. §-a  ugyan  e
   károk   kiküszöbölésére,   illetve   csökkentésére   szolgáló
   pénzellátások  elmaradásának, azaz egy bekövetkezett  vagyoni
   hátránynak az ellentételezéséről rendelkezik, de nem  minősül
   alkotmányellenesnek az a rendelkezés, hogy az eredeti sérelem
   jellegére   és  az  eredetileg  megállapított  hadigondozotti
   járadék céljára, azaz a nem vagyoni kár pótlására tekintettel
   a   hadigondozotti   pénzellátás   megszűntetése   miatt   az
   egyösszegű  járadék iránti igényt személyhez  kötött  legyen,
   azaz  csak a volt hadigondozotti jogosult terjeszthesse  elő,
   hogy az igény nem örökölhető.

   Tévesen  értelmezte a Hdt. 10. §-át az az  indítványozó,  aki
   azt   sérelmezte,  hogy  a  volt  hadiárvák   kimaradtak   az
   egyösszegű  térítésben részesülők köréből. A  Hdt.  10-§  (3)
   bekezdése  megállapítja, hogy volt hadiárvának az tekintendő,
   akit  szülőjének  halála  miatt  hadiárvaként  hadigondozásba
   vettek,  a  10.  §  (1)  bekezdése  e  személyek  részére   a
   megfogalmazott feltételek mellett egyösszegű térítést állapít
   meg: a 10. § (2) bekezdése szerint: 50.000 forintot.

   A  Hdt.  10.  §  (3)  bekezdése a  "volt  hadiárva"  fogalmát
   jogtechnikai  okból használja és határozza meg külön,  azért,
   hogy   megkülönböztesse  a  Hdt.  6.   §-ában   meghatározott
   "hadiárva"   fogalmától.  Ha  ezt  nem  tenné,   a   korábban
   hadiárvaként  hadigondozásba  vett  személyek  nem   lennének
   jogosultak  az egyösszegű térítésre, mert "hadiárvaként"  meg
   kellene  felelniük  a  Hdt.  6. §-ában  és  ez  utóbbi  által
   felhívott 4. §-ában meghatározott feltételeknek.

   Az  Alkotmánybíróság nem vizsgálta a jogalkalmazónak  azt  az
   állítólagos  gyakorlatát, amely a Hdt.  10.  §-a  és  a  Vhr.
   alapján  az  egyösszegű juttatás egyik feltételéül  csupán  a
   juttatás   megvonásának  konkrét  esetben  való  megtörténtét
   ismerné  el,  de  nem  a jogszabály útján  történt  politikai
   indíttatású  megvonásokat. Az Alkotmánybíróság hatásköre  nem
   terjed   ki  a  jog  egyes  ítéletekben  való  alkalmazásának
   vizsgálatára,  ezért  az  Alkotmánybíróság  a  konkrét  ügyek
   felülvizsgálatára  irányuló  indítványokat  érdemi  vizsgálat
   nélkül visszautasította.

   3.  Nem  következik  az Alkotmányból az, hogy  a  hadieredetű
   fogyatkozást   szenvedett   személyen   túl    más    személy
   veszteségeit  az  államnak  a  hadigondozás  keretében   kell
   megoldania.   Amennyiben  a  jogalkotó  úgy  dönt,   hogy   e
   személyeket hadigondozottként részesíti támogatásban, úgy — a
   diszkrimináció tilalmának korlátai között — szabadon  dönthet
   arról,  hogy kit kell és milyen feltételekkel hadigyámoltnak,
   hadiözvegynek, illetve hadiárvának tekinteni. A jogalkotó azt
   is szabadon eldöntheti, hogy a hozzátartozók vonatkozásában a
   hadigondozást   milyen   feltétel  bekövetkeztével   /például
   életkor,  újraházasodás/ szünteti meg. E  személyek  jogainak
   védelmét   az   állam  nem  köteles  azon  szempont   alapján
   szabályozni  és ellátni, hogy vagy a honvédelmi kötelezettség
   teljesítése   következtében   elhunyt   személy   vagy    egy
   hadirokkant  hozzátartozói. A jogalkotót köti az Alkotmánynak
   az esélyegyenlőtlenségek kiküszöböléséről rendelkező 70/A.  §
   (3) bekezdése, a szociális biztonságot garantáló 70/E. §-a, a
   gyermekeknek a védelemre és gondoskodásra való jogáról  szóló
   67.  §  (1) bekezdése és az anyák támogatásáról és védelméről
   szóló  66.  §  (2)  bekezdése, ezen alkotmányos  elvárásoknak
   azonban  többféle  támogatási módon  eleget  tehet,  amelynek
   csupán  egyik,  de alkotmányosan nem egyetlen módja,  hogy  a
   honvédelmi  kötelezettség teljesítése  következtében  elhunyt
   személy  vagy hadirokkant hozzátartozójának minősége  szerint
   biztosít gondoskodást.

   A  fentiekből  következőn a jogalkotó kötheti a hozzátartozói
   minőségben hadigondozásra vonatkozó jogosultságot  ahhoz  is,
   hogy  a  veszteséget elszenvedő hadirokkant ilyen minősége  a
   hatóságok által már életében megállapítást nyerjen.

   Az Alkotmánybíróság ezért elutasította a Hdt. 4. § a/ pontja,
   5. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alkotmányellenessége
   megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat.

   A    jogalkotó    hozzátartozói   minőségben   hadigondozásra
   jogosultak  körén  belül  csoportokat  —  hadiárva,   illetve
   hadigondozott   családtag  —  alkothat   és   e   csoportokra
   vonatkozóan — az Alkotmány 70/A. § (2) bekezdésének  korlátai
   között  —  külön szabályokat állapíthat meg. A Hdt 6.  §-a  a
   hadiárva,  a  7. §-a a hadigondozott családtag meghatározását
   tartalmazza  és  e két csoport kialakítása a fentiek  szerint
   nem   alkotmányellenes.  A  hadiárvának  a  Hdt.  14.  §-ában
   meghatározott  havi  rendszeres  járadéka  azonos  mértékű  a
   hadigondozott  családtagnak a Hdt. 15.  §-ában  meghatározott
   járadékával,  ezért e két csoportba tartozó személyek  között
   hátrányos  megkülönböztetés  nincs.  Az  Alkotmánybíróság   a
   fentiek    alapján    elutasította    a    Hdt.    7.     §-a
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   vonatkozó indítványt.


   4.  A  Hdtm.  eredményeként megváltozott a  Hdt.  10.  §-ában
   meghatározott és az indítványozók által sérelmezett határidő,
   az  az  általuk  indokoltnak  talált  időpontok  elé  került.
   Módosult   továbbá   a  kifogásolt,  az  elvont   pénzellátás
   feltételeként  megkövetelt megállapításának  és  megvonásának
   időpontját meghatározott határidővel való elválasztása is.  A
   Hdt.   módosításával   a  törvényalkotó   kiterjesztette   az
   egyösszegű  térítésre való jogosultságot azokra a személyekre
   is,  akinek  a  pénzellátását politikai okból  szüneteltették
   vagy   az  ilyen  ellátás  iránti  kérelmét  politikai  okból
   elutasították.

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   vizsgálatára  csak  hatályban  lévő  jogszabályi  rendelkezés
   tekintetében   van   hatásköre.  A  sérelmezett   jogszabályi
   módosítás   a   határidő   tekintetében   eleget   tett    az
   indítványozók  kívánalmainak,  azok  okafogyottá  váltak.  Az
   Alkotmánybíróság ezért a Hdt. 10. § (1) bekezdésében  foglalt
   1949.   január   1-i  időpont  vonatkozásában   az   eljárást
   megszüntette.

   5.  Az  indítványozók  a  Vhr. 5. § (4)  és  (5)  bekezdéseit
   támadták,  mint  amelyek  véleményük  szerint  a  jogosultság
   feltételeinek    bizonyítását   az   igényt   érvényesítőjére
   terhelik. Ezzel szemben a Vhr. fenti rendelkezései  éppen  az
   igénylőre  nehezedő  bizonyítási teher  könnyítése  érdekében
   írják   elő   a   nyugdíjfolyósító  szerv  közreműködését   a
   bizonyítási  eljárásban. A bizonyítási  tehernek  az  igényét
   érvényesítő  jogosultra nehezedése a bizonyítási tehernek  az
   egész   jogrendszerben   érvényesülő  általános   szabályából
   adódik:   jogszabályi  rendelkezés  hiányában  az  érdekeltet
   terheli.  Az  állam  a kárpótlás biztosítására  nem  köteles,
   annak  nem jogalapja még a korábbi jogrendszerben a hatóságok
   által  elkövetett  gondatlanság sem, a hatósági  iratok  több
   évtizeden  át  való  őrzése  pedig  nem  is  várható   el   a
   hatóságtól.  Nem minősül alkotmányellenesnek, ha a  jogalkotó
   ez  alól  az  általános  elv alól a  kárpótlás  esetében  nem
   biztosít   kivételt.  Figyelembe  veendő  az  idő   múlásának
   kényszerű körülménye az igényérvényesítő javára is,  indokolt
   a  bizonyítási eljárást az átlagosnál könnyebbé tenni,  de  e
   követelmény  nem  azonos a bizonyítási teher  megfordításának
   követelményével.

   Az Alkotmánybíróság ezért elutasította a Vhr. 5. § (4) és (5)
   bekezdései     alkotmányellenessége    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat.

   A  Hdtm. a Hdt. 10. §-ában meghatározott egyösszegű térítésre
   jogosultak     számára    igényjogosultságuk     bizonyítását
   megkönnyítette:  a  politikai  okból  történő   megszüntetés,
   szünetelés,  illetve  az elutasítás bizonyítása  dokumentumok
   hiányában   a  kérelmező  írásos  nyilatkozata   alapján   is
   megállapítható.

   6.  A  Hdt-nek  a törvény kihirdetéskori 29. § (1)  bekezdése
   első  mondata  szerint  a  Hdt.  1994.  szeptember  1-én  lép
   hatályba.  A  Hdt.  29.  §  (1)  bekezdése  eredetileg   első
   mondatának    második   fordulata   (majd    a    módosítások
   eredményeként második mondata) a volt hadiárvák  tekintetében
   az  1994. szeptember 1-én hatályba lépő Hdt. 10. §-án alapuló
   igény kielégítését — az egyösszegű térítés folyósítását —, de
   nem  magának az igényjogosultságnak a létrejöttét állapította
   meg a Hdt. hatálybalépésénél későbbi időpontban.

   Az    Alkotmánybíróság   megállapította,    hogy    a    Hdt.
   kihirdetésekori 29. § (1) bekezdése, amely a hadirokkantak és
   a hadiözvegyek igényével szemben a volt hadiárvák térítésének
   folyósítását négy hónappal későbbre, az új költségvetési évre
   halasztotta,  nem  jelentette  a  volt  hadiárvák   hátrányos
   megkülönböztetését  a  hadirokkantakkal  és   hadiözvegyekkel
   szemben,  mert  az  eltérést indokolta  a  két  csoport  —  a
   hadirokkantak és a hadiözvegyek, valamint a volt hadiárvák  —
   közötti életkor-különbség.

   A  bár méltányosságból biztosított kárpótlásra vonatkozó, már
   megnyílt  igény  az  Alkotmánynak a  tulajdonhoz  való  jogot
   biztosító 13. § (1) bekezdésének védelme alatt áll, az el nem
   vonható  és mértéke sem csökkenthető az Alkotmány 13.  §  (2)
   bekezdésébe  ütközően. Az Alkotmánybíróság több határozatában
   megállapította,   hogy   a   tulajdonnak   az    Alkotmányban
   biztosított   védelme  nem  szűkíthető  le  a   polgári   jog
   tulajdonfogalmára,   abba   az   egyéb   vagyoni   jogok   is
   beletartoznak  (17/1992. (III. 30.) AB hat. (ABH  1992,  104,
   108),  64/1993.  (XII.  22.) AB hat. (ABH  1993,  373,  380),
   800/B/1993.   AB   hat.   (ABH   1996,   420,    421)).    Az
   Alkotmánybíróság  a  16/1991.  (IV.  20.)  AB   határozatában
   megállapította, hogy a kárpótlás fedezetéről  a  törvényhozás
   köteles  gondoskodni  (ABH 1991, 58, 62).  Alkotmányosan  nem
   indokolható  az  egyösszegű térítés  folyósításának  későbbre
   halasztása és ezzel csökkentése azzal, hogy az állam  számára
   bizonyos   nehézséget  jelent  az  általa  már  megállapított
   kárpótlás  időben  való  kifizetése. Az  Alkotmánybíróság  az
   igény csökkentésének tartotta a jelenlegi infláció mértékétől
   függetlenül  pusztán  annak  tényét  is,  hogy   a   jogosult
   meghatározott  időn keresztül nem tudott a neki  járó  anyagi
   javakkal rendelkezni.

   Az Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy a Hdt. 10. §-a
   alapján   a   volt   hadiárváknak  járó  egyösszegű   térítés
   folyósításának az elhalasztása az igénynek az Alkotmány 13. §-
   ába   ütköző  csökkentését  jelentette,  ezért  a  halasztást
   elrendelő jogszabályi rendelkezéseket az 1995.Kvt.  71.  §-át
   és az 1996.Kvt. 74. §-át megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság
   érdemben nem bírálta el azon indítványokat, amelyek szerint a
   Hdt.   29.   §   (1)  bekezdésének  ismételt   módosítása   a
   jogállamiságot  magában foglaló jogbiztonság elvébe  ütközik,
   mert a fentiek szerint a Hdt. 10. §-a alapján járó egyösszegű
   térítés  folyósításának nem csupán az  ismételt  elhalasztása
   alkotmányellenes hanem annak már első ízben való  megtörténte
   is.

   Az  Alkotmánybíróság  az alkotmányellenes  rendelkezéseket  a
   hatálybalépésükre visszamenő hatállyal semmisítette meg, mert
   csak   így  volt  biztosítható  a  volt  hadiárvák  igényének
   tulajdonjogi   védelme.   Az  Alkotmánybíróság   felhívja   a
   jogalkotó figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság határozata
   alapján  a  volt  hadiárváknak a Hdt. 10.  §-a  alapján  járó
   egyösszegű térítés 1995. január 1-től jár, ezért a folyósítás
   elhúzódásából a jogosultaknak anyagi igénye keletkezett.

   Az Alkotmánybíróság az indítványok elbírálása során észlelte,
   hogy   a   Hdt.  29.  §  (1)  bekezdése  a  10.   §   alapján
   "megállapítható" egyösszegű térítésről szól. E  megfogalmazás
   olyan   értelmezést  is  megalapoz,  amely  szerint  a   volt
   hadiárvák  tekintetében  az igényérvényesítési  eljárásban  a
   jogalkalmazó   diszkrecionális   joggal   rendelkezne.   Ezen
   értelmezés ellentmondana mind a Hdt-nek az igényt megállapító
   rendelkezéseivel,    mind    az    Alkotmánybíróság     jelen
   határozatával.

   Az  Alkotmánybíróságnak  a határozat közzétételére  vonatkozó
   rendelkezése az Abtv. 41. §-án alapul.
                          Dr. Lábady Tamás
                az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

              Dr. Ádám Antal            Dr. Bagi István
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

              Dr. Holló András         Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                          Dr. Németh János
                            alkotmánybíró

              Dr. Szabó András           Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                        előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    2/1998. (II. 4. )
    Date of the decision:
    .
    02/02/1998
    .
    .