Hungarian
Ügyszám:
.
962/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 962/B/1992. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/627
.
A döntés kelte: Budapest, 12/19/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok alapján meghozta
  a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló
  1992. évi  XXIII. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint  (5)
  bekezdés b)  pontja alkotmányellenességének megállapítása és
  megsemmisítése iránt benyújtott indítványokat elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   Az Alkotmánybírósághoz  több indítvány  érkezett, amelyek  a
   köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény
   ( a továbbiakban   :    Ktv.  )  21.  §-ában  megfogalmazott
   összeférhetetlenségi    szabályok    alkotmányellenességének
   megállapítását  és   megsemmisítését   kérték.   Ezeket   az
   indítványokat  -   tárgyuk  azonosságára  tekintettel  -  az
   Alkotmánybíróság egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

        1. Három  indítványt olyan  köztisztviselők  nyújtottak
   be,  akiket  az  1994.  december  11-i  helyi  önkormányzati
   választásokon települési  képviselővé választottak.  Ezek az
   indítványozók a  Ktv. 21.  § (1)  bekezdésében  szabályozott
   azon összeférhetetlenségi ok alkotmányosságát vitatják, mely
   szerint  a  köztisztviselő  nem  lehet  helyi  önkormányzati
   képviselő annál  az önkormányzatnál,  amely az  őt alkalmazó
   közigazgatási   szerv   illetékességi   területén   működik.
   Indítványozók álláspontja szerint ez az összeférhetetlenségi
   szabály sérti  az Alkotmány 70. § (1) bekezdésében, valamint
   a (4)  bekezdésében szabályozott  alapvető jogokat. Az egyik
   indítványozó  szerint   az  Alkotmány   70/A.  §-ába  ütköző
   hátrányos megkülönböztetés  az, hogy  míg a  köztisztviselői
   jogállással  összeférhetetlennek   minősíti   a   települési
   képviselői megbízatást a törvény, ilyen összeférhetetlenségi
   okot nem  állapít meg az önkormányzat intézményeiben dolgozó
   közalkalmazottakra nézve.

   Mindegyik   indítványozó   előadta,   hogy   államigazgatási
   szervnél olyan szolgáltató jellegű közigazgatási feladatokat
   lát el,  amely nincs összefüggésben annak az önkormányzatnak
   a tevékenységével, amelynek tagjává választották.

        2. Egy  indítvány a Ktv. 21. § (5) bekezdésében foglalt
   azon  rendelkezés  alkotmányossági  vizsgálatát  kéri,  mely
   szerint a  köztisztviselő pártban  tisztséget nem  viselhet,
   párt nevében  vagy érdekében  - az országgyűlési, illetve az
   önkormányzati  választásokon   jelöltként  való   részvételt
   kivéve -  közszereplést nem  vállalhat.   Indítványozó  jogi
   álláspontja szerint  ez a rendelkezés alkotmányellenes módon
   korlátozza az  Alkotmány 61. §-ában a köztisztviselő számára
   is biztosított  vélemény-nyilvánítási szabadságot.  A szabad
   vélemény-nyilvánításhoz való  jog magában  foglalja azt  is,
   hogy politikai  véleményét mindenki  - a köztisztviselő is -
   bármilyen formában  kinyilváníthatja, ebbe  a pártbeli  vagy
   egyéb közszereplés  is beletartozik.  Az  Alkotmány  nem  ad
   felhatalmazást arra,  hogy törvény  meghatározott  rétegeket
   vagy csoportokat  a szabad vélemény-nyilvánításból kizárjon,
   illetőleg  azt   szabályozza,  hogy  a  vélemény-nyilvánítás
   milyen   formában    történhet,   vagy    milyen    vélemény
   nyilvánítható ki  szabadon. A  Ktv. egyébként  nem határozza
   meg egyértelműen  mi értendő  közszereplés alatt, ez pedig a
   gyakorlatban  önkényes   értelmezésre,  visszaélésre   adhat
   alkalmat. Indítványozó  szerint a  vitatott szabály sérti az
   Alkotmány 60.  §-át is,  mert korlátozza  a  köztisztviselőt
   abban,   hogy    gondolatát   szabadon   kinyilvánítsa,   és
   alkotmányellenesen  korlátozza   az  Alkotmány   63.  §-ában
   szabályozott egyesülési  jogot is,  mert az Alkotmány nem ad
   felhatalmazást arra, hogy törvény meghatározott foglalkozást
   gyakorlókat eltiltson pártban vezető tisztség viselésétől.

                               II.

        1. Az  Alkotmánybíróság az indítványok alapján elsőként
   azt  vizsgálta,   hogy  a   Ktv.  21.   §  (1)  bekezdésében
   megállapított  összeférhetetlenségi   szabály   sérti-e   az
   Alkotmány   70.   §   (1) ,   illetőleg   (4)   bekezdésében
   szabályozott alapvető jogokat.

   Az Alkotmány  70. §  (1) bekezdése  szerint "minden nagykorú
   magyar állampolgárnak  joga van  ahhoz, hogy  -  ha  állandó
   lakóhelye Magyarországon  van -  az országgyűlési és a helyi
   önkormányzati választásokon  választható és - ha a választás
   napján az  ország területén tartózkodik - választó legyen. "
   A 70.  § (4)  bekezdése úgy rendelkezik, hogy "minden magyar
   állampolgárnak joga  van ahhoz, hogy részt vegyen a közügyek
   vitelében, továbbá  hogy rátermettségének, képzettségének és
   szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. "

   A Ktv.  21. §  (1) bekezdése  összeférhetetlenségi  szabályt
   állapít meg,  amikor kimondja,  hogy  a  köztisztviselő  nem
   lehet  egyidejűleg   köztisztviselő  és   az  őt   alkalmazó
   közigazgatási szerv  illetékességi  területén  működő  helyi
   önkormányzat tagja.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
   e  rendelkezés   következtében  a  köztisztviselőnek  sem  a
   választójoga, sem  a közhivatal  viseléséhez való  joga  nem
   szenved csorbát.  Ez  az  összeférhetetlenségi  szabály  nem
   korlátozza  a   köztisztviselőt  az   Alkotmány  70.  §  (1)
   bekezdésében  biztosított   aktív  és  passzív  választójoga
   gyakorlásában. E  rendelkezés alapján  nincs akadálya annak,
   hogy a  köztisztviselő a  helyi önkormányzati  választásokon
   jelöltként   induljon    és   a   választásokon   őt   helyi
   önkormányzati   képviselővé   -   akár   az   őt   alkalmazó
   közigazgatási szerv  illetékességi  területén  működő  helyi
   önkormányzat képviselőjévé is - megválasszák. Ha a választás
   eredményeként a  Ktv. 21.  § (1)  bekezdésében  szabályozott
   összeférhetetlenségi helyzet  keletkezik, a köztisztviselő a
   Ktv.  22.   §-ában  foglaltaknak   megfelelően  köteles   az
   összeférhetetlenségi okot  bejelenteni és  megszüntetni,  ha
   ezt nem teszi megszűnik a közszolgálati jogviszonya.

   A  vitatott   összeférhetetlenségi  ok   nem  korlátozza   a
   közhivatal viseléséhez  való jogot  sem. Az  Alkotmány 70. §
   (4) bekezdése  alapján  senkinek  nincs  alkotmányból  folyó
   alanyi  joga   meghatározott  közhivatal  vagy  közhivatalok
   betöltéséhez.  Az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  alapján
   törvény a  közhivatal viseléséhez való jogot szabályozhatja,
   a közhivatal betöltését feltételekhez kötheti. A törvényhozó
   a  közhivatalviselés   szabályainak  során  megállapíthat  a
   köztisztviselővel szemben  olyan követelményeket is, amelyek
   a közszolgálat  tisztaságát, a  közfeladatok  ellátásában  a
   pártatlan, részrehajlástól  és befolyástól  mentes  eljárást
   biztosítják. A  vitatott  összeférhetetlenségi  szabály  nem
   zárja ki  a köztisztviselőt  abból, hogy helyi önkormányzati
   képviselőként részt  vegyen a helyi közügyek intézésében, és
   fordítva,  nem   zárja  ki  azt,  hogy  helyi  önkormányzati
   képviselő  közszolgálati   jogviszonyt  létesítsen.   A  két
   közfunkció összeférhetetlenségét  csak abban  az egy esetben
   mondja  ki,   ha   a   köztisztviselőt   az   őt   alkalmazó
   közigazgatási   szerv    illetékességi   területén    működő
   önkormányzat képviselőjévé  választották. E szabály indoka a
   közszolgálat tisztaságának,  pártatlanságának biztosítása. A
   jogszabály   ennek    az   összeférhetetlenségi    oknak   a
   kimondásával azt  kívánta megakadályozni, hogy azok a helyi,
   önkormányzati és  lakossági érdekek,  amelyek  képviseletére
   helyi    képviselőként     hivatott,     befolyásolják     a
   köztisztviselőt,    -     illetőleg     a     köztisztviselő
   közbenjárásának  eredményeként  a  közigazgatási  szervet  -
   közfeladatainak,   hatósági   jogalkalmazó   tevékenységének
   ellátása során.  A közigazgatás pártatlanságának biztosítása
   érdekében  mondja   ki  a   törvény  azt,   hogy  az   ilyen
   összeférhetetlenségi  helyzetbe   került   köztisztviselőnek
   döntenie kell melyik közfunkcióját kívánja megtartani.

   A  vitatott   törvényi  rendelkezéssel   kapcsolatosan   nem
   állapítható   meg    az   Alkotmány    70/A.   §-át    sértő
   alkotmányellenes diszkrimináció sem. Az Alkotmánybíróság már
   több határozatában  kifejtette, hogy  az Alkotmány 70/A. §-a
   által  meghatározott  jogegyenlőségnek  azonos  szabályozási
   koncepción belül, azonos jogi helyzetben lévő alanyok között
   kell  fennállnia.   Az  egyenlőként   való  kezelés  kérdése
   különböző  jogi   helyzeteket  illetően   fel   sem   merül.
   [ 21/1990. (X.  4.) AB határozat ( ABH 1990, 78 ) ; 32/1991.
   (VI. 6.) AB határozat ( ABH 1991, 162 ) ]  A köztisztviselők
   és a  közalkalmazottak jogállása  nem azonos,  az az  indok,
   amely  az   összeférhetetlenség  kimondását   a  közhatalmat
   gyakorló  köztisztviselők  esetében  szükségessé  tette,  az
   önkormányzat intézményeiben  dolgozó közalkalmazottak esetén
   nem  áll   fenn,  ezért  az  indítványozó  által  kifogásolt
   megkülönböztetés alkotmányellenessége fel sem merül.

   Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   Ktv. 21.  § (1)  bekezdése nem  alkotmányellenes,  ezért  az
   indítványokat elutasította.

        2.  A   Ktv.  21.   §   (5)   bekezdés   b)   pontjának
   alkotmányosságát   vitató    indítvány   szerint    az   ott
   megfogalmazott összeférhetetlenségi szabály alkotmányellenes
   módon korlátozza  az Alkotmány  61. §-ában, valamint a 60. §
   (2)  bekezdésében,   valamint  a   63.  §-ában  szabályozott
   alapvető jogok gyakorlását.

   Az  Alkotmány   3.  §   (3)  bekezdése  alkotmányos  elvként
   fogalmazza meg  a pártok  és a  közhatalom szétválasztásának
   követelményét,  kimondja,  hogy  a  pártok  közhatalmat  nem
   gyakorolhatnak,  ennek   megfelelően   egyetlen   párt   sem
   irányíthat  egyetlen   állami  szervet   sem.  Egyes  állami
   tisztségek,  közhivatalok   betöltőivel  szemben   maga   az
   Alkotmány állapítja meg az állam és a pártok elválasztásának
   biztosítékaként  a   párt  tagság,   illetőleg  a  politikai
   tevékenység  tilalmát   ( pl.   :   alkotmánybírók,   bírók,
   ügyészek,   fegyveres   erők,   rendőrség   és   a   polgári
   nemzetbiztonsági szolgálatok  hivatásos állományú tagjai ) .
   Ezentúl a  3. §  (3) bekezdése felhatalmazza a törvényhozást
   arra, hogy a pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében
   meghatározza   azokat    a   tisztségeket,   közhivatalokat,
   amelyeket párt tagja, tisztségviselője nem tölthet be.

   Ezen alkotmányos  felhatalmazás alapján  állapította meg  az
   Országgyűlés a  Ktv. 21.  § (5)  bekezdésének b )  pontjában
   meghatározott összeférhetetlenségi rendelkezést.

   A Ktv. 21. § (5) bekezdés b) pontja két tilalmat határoz meg
   a   köztisztviselőkre   nézve.   Egyrészt   pártban   vezető
   tisztséget  nem   viselhet,  másrészt   párt  nevében   vagy
   érdekében  -  az  országgyűlési,  illetve  az  önkormányzati
   választásokon   jelöltként    való   részvételt   kivéve   -
   közszereplést  nem  vállalhat.  Ez  az  összeférhetetlenségi
   szabály a  köztisztviselő aktív  pártpolitikai tevékenységét
   korlátozza. A köztisztviselő bármely törvényesen létrehozott
   pártnak  tagja  lehet,  a  párt  színeiben  a  választásokon
   jelöltként indulhat, ez a tilalom nem képezi akadályát annak
   sem, hogy  a köztisztviselő  -  ha  ezt  nem  valamely  párt
   nevében, vagy  valamely párt  támogatása érdekében  teszi  -
   nyilvánosan  kifejtse   valamely  kérdésben   szakmai,  vagy
   politikai véleményét.

   Mindezeket    figyelembe     véve    az     Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy  a  Ktv.  21.  §  (5)  bekezdésének  b)
   pontjában  megfogalmazott   politikai   összeférhetetlenségi
   szabályt az  Alkotmány 3.  § (3)  bekezdésében  szabályozott
   alkotmányos   követelmény    érvényesítése   érdekében,   az
   Alkotmány felhatalmazása alapján alkotta meg a törvényhozó.

   Tekintettel arra,  hogy az  elmúlt évtizedekben a párt és az
   állam   szoros   szervezeti   és   hatásköri   összefonódása
   jellemezte a magyar állami berendezkedést, az Alkotmány 3. §
   (3) bekezdésében szabályozott alkotmányos cél eléréséhez nem
   elegendő a  két szervezeti  rendszer  jogi  előírásokkal  is
   garantált szétválasztása.  A közhatalmat  gyakorló  szervek,
   így a  közigazgatási szervek  iránti közbizalom megteremtése
   megkívánja  azt  is,  hogy  a  köztisztviselők  pártsemleges
   magatartása azok nyilvános fellépése, közszereplése során is
   nyilvánvaló legyen.  Ezért nem  tekinthető az alapvető jogok
   indokolatlan és aránytalan korlátázásának az, hogy a törvény
   a köztisztviselők  számára nemcsak  a hivatali  munkájukban,
   hanem közszerepléseik  során is  megköveteli a  pártsemleges
   magatartást.

   Mindezek alapján  az  Alkotmánybíróság  a  Ktv.  21.  §  (5)
   bekezdés b )  pontja  alkotmányellenességének  megállapítása
   iránt benyújtott  indítványt  magalapozatlannak  találta  és
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

            Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    962/B/1992
    Date of the decision:
    .
    12/19/1995
    .
    .