Hungarian
Ügyszám:
.
141/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 141/B/1993. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/584
.
A döntés kelte: Budapest, 02/21/1994
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata tárgyában meghozta az alábbi

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a Polgári  perrendtartásról szóló 1952.
  évi    III.     törvény     272.     §     (3)     bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   1. Több  indítványozó kérte a Polgári perrendtartásról szóló
   1952. évi  III.  törvény  (  a  továbbiakban  :    Pp.  )  -
   felülvizsgálati eljárásban előírt - kötelező jogi képviselet
   jogintézményének alkotmányossági  vizsgálatát.  Álláspontjuk
   szerint  az  a  szabály,   hogy  a  felülvizsgálati  kérelem
   ( csatlakozó  felülvizsgálati   kérelem ) előterjesztője  az
   eljárásban  jogi  képviselővel  köteles  eljárni,  sérti  az
   Alkotmánynak

   - a jogképességre ( 56. § ) ,
   - a bíróság előtti egyenlőségre ( 57. § (1) bekezdés ) ,
   - a jogorvoslati jogosultságra ( 57. § (5) bekezdés ) ,
   - a panaszjogra ( 64. § ) , valamint
   - a  hátrányos   megkülönböztetés  tilalmára  (  70/A.  §  )
     vonatkozó rendelkezéseit.

   2. A törvényességi óvás helyébe lépő felülvizsgálatot, amely
   jogerős  határozatok  ellen  jogszabálysértésre  alapítottan
   igénybevehető rendkívüli  perorvoslat, az  1992. évi LXVIII.
   törvény emelte a Pp. szabályai közé.

   A Pp.  ( módosított  ) 272.  § (3)  bekezdése az alábbiakról
   rendelkezik :    "A  felülvizsgálati  eljárásban  a  kérelem
   előterjesztője  jogi   képviselővel   köteles   eljárni.   A
   felülvizsgálati kérelemhez - ha arra korábban nem került sor
   -  csatolni   kell  a  jogi  képviselő  meghatalmazását  is.
   Ügyvédjelölt (  jogi előadó ) a Legfelsőbb Bíróság előtt nem
   járhat el. "

   Ugyanez a  szabály  irányadó  a  csatlakozó  felülvizsgálati
   kérelem előterjesztésére ( 274. § (2) bekezdés ) .

                               II.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   A perbeli  képviselet  lényege  a  képviselet  polgári  jogi
   intézményére  vezethető  vissza.  A  képviselő  a  képviselt
   helyett és  nevében jár  el; a képviselő cselekménye által a
   képviselt válik jogosítottá, illetve kötelezetté ( Ptk. 219.
   § ) .

   A  Pp.  49.  §-a  értelmében,  mint  fél,  személyesen  vagy
   meghatalmazottja  útján   járhat  el   az,  akinek   perbeli
   cselekvőképessége van.  Ha  pedig  nincs  cselekvőképessége,
   illetve a jogi személy (és további, meghatározott esetekben)
   nevében   törvényes  képviselője  (  illetőleg  a  kirendelt
   ügygondnok  )   jár  el.   A  törvényes  képviseletre  külön
   jogszabályok irányadók.

   A perbeli képviselet lényeges szabályairól a Pp. V. fejezete
   szól.
   A Pp.  66. §  (1) bekezdése  szerint, amennyiben  a  törvény
   egyes perbeli  cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél
   helyett az  általa, illetőleg  törvényes  képviselője  által
   választott meghatalmazott is eljárhat.

   A   67.    §   (1)   bekezdés   c   )   pontja   szerint   :
   meghatalmazottként járhat  el az ügyvéd és az ügyvédi iroda.
   A (2)  bekezdés szerint  :   a vállalati jogtanácsost ( jogi
   előadót )  az ügyvéd  jogállása illeti  meg. A  jogtanácsosi
   tevékenységről szóló 1983. évi 3. tvr - meghatározott körben
   - "jogi képviselet" ellátását a jogtanácsos feladatai között
   sorolja fel.

   A Pp.  67.  §  (3)  bekezdésének  -  az  1992.  évi  LXVIII.
   törvénnyel módosított  - szövege  szerint :   "Ha  e törvény
   másként   nem   rendelkezik,   a   törvényben   szabályozott
   eljárásokban a jogi képviselet nem kötelező".

   A kötelező  jogi képviseletet  a felülvizsgálati  eljárásban
   írja elő  a törvény.  A törvényjavaslathoz fűzött miniszteri
   indokolás szerint  a kötelező  jogi képviselet  biztosítja a
   felülvizsgálati kérelmek  szakszerűségét és  azt, hogy  csak
   valóban indokolt  esetben kerüljön  sor a Legfelsőbb Bíróság
   előtti    rendkívüli    perorvoslat    igénybevételére.    A
   felülvizsgálati   eljárásban   kötelezően   résztvevő   jogi
   képviselőtől elvárható, hogy csak a törvényadta esetekben és
   csak  az  arra  jogosultak  képviseletében  kezdeményezze  a
   felülvizsgálati eljárást.

   A    szakszerűség     és    a     felülvizsgálati    kérelem
   megalapozottságának  igényét   juttatja  kifejezésre   az  a
   rendelkezés  is,   amely  ügyvédjelölt   (  jogi   előadó  )
   felülvizsgálati eljárásban  való  részvételének  lehetőségét
   kizárja.

   A   kötelező    jogi   képviselet   intézménye   a   perbeli
   képviseletnek  azt   a  lényegi   vonását  erősíti,  hogy  a
   képviselőnek -  különösen pedig  a  jogi  képviselőnek  -  a
   szerepe nem csupán a képviselt személy helyettesítése, hanem
   a képviselt  érdekeinek védelme, jogai érvényre juttatásának
   elősegítése. Az  eljárásban ezért  önálló perbeli  jogai  és
   kötelezettségei  is  vannak.  Ezzel  függnek  össze  a  jogi
   képviselők, illetőleg  a képviseletet  hivatásszerűen ellátó
   személyek   fokozott    szakmai   felelősségére    vonatkozó
   szabályok.

   Mindezek    előrebocsátása    után    az    Alkotmánybíróság
   megállapította :

   - a  jogi képviselet,  ezen belül a kötelező jogi képviselet
   szabályainak semmiféle  hatása nincs az Alkotmány 56. §-ában
   biztosított jogképességre;

   - nem  érinti a  rendelkezés a  bíróság előtti egyenlőségnek
   Alkotmányban biztosított  alapjogát (  Alkotmány 57.  §  (1)
   bekezdés  )   ;   és   nem   hozható   jogilag   értékelhető
   összefüggésbe a  jogorvoslathoz (  57. §  (5) bekezdés  )  ,
   illetőleg a  panasz  előterjesztéséhez  (  64.  §  )  fűződő
   alapvető joggal sem.

   Az  a  körülmény,  hogy  a  rendkívüli  perorvoslat  jogának
   gyakorlásához a  jogi képviselet kötelező, a felsorolt jogok
   egyikét sem korlátozza.

   Nem   ütközik    a   rendelkezés   a   személyek   hátrányos
   megkülönböztetését tilalmazó szabályba sem ( Alkotmány 70/A.
   § ) .

   Az a  körülmény, hogy  a jogi képviselet költséggel jár, nem
   szükségszerűen  rekeszti   ki  a   személyeknek   valamilyen
   meghatározott körét, pl. bizonyos, szűkös vagyoni helyzetben
   lévőkét,   a   felülvizsgálati   kérelem   előterjesztésének
   jogából.

   A Pp.  275/B. §  értelmében a  felülvizsgálati eljárásban  a
   Legfelsőbb  Bíróság   a  polgári   peres  eljárás  általános
   szabályainak  megfelelő   alkalmazásával   jár   el.   Ebből
   következően, ha  a pártfogó  ügyvéd kirendelésének általános
   feltételei fennállnak,  erre a felülvizsgálati eljárásban is
   lehetőség van éppen a vagyoni helyzettel kapcsolatos hátrány
   kiküszöbölésére.

   Nem állapítható  meg hátrányos megkülönböztetés a "hivatásos
   jogi képviseletet  ellátók" körében azért, mert a jogszabály
   elzárja őket "saját maguk képviseletének" jogától.

   Nem következik  az Alkotmányból  annak szükségszerűsége sem,
   hogy bárki  az összehasonlítható helyzetben lévő személyek (
   az  előterjesztők   )  körében,   valamely   megfontolásból,
   kivételben részesüljön.  Az a  célszerűségi szempont, hogy a
   képzettségénél   vagy    hivatásánál   fogva    mások   jogi
   képviseletére egyébként  alkalmas, illetve  ennek ellátására
   elvben feljogosított  személyre -  ha az  eljárásban félként
   vesz részt  - a  képviselet kötelező  volta ne terjedjen ki,
   nem alkotmányossági,  hanem a  jogalkotó belátására  tartozó
   kérdés.

   Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  alaptalan
   indítványokat elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                           alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                        előadó alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre           Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    141/B/1993
    Date of the decision:
    .
    02/21/1994
    .
    .