Hungarian
Ügyszám:
.
422/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 422/B/2008. AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2008/3806
.
A döntés kelte: Budapest, 09/29/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
   Az   Alkotmánybíróság  állami  irányítás  egyéb  jogi  eszköze
  alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tárgyában  meghozta
  a következő

                             végzést:

   Az Alkotmánybíróság a Koszovói Köztársaság elismeréséről és  a
  diplomáciai  kapcsolatok felvételéről  szóló  2034/2008.  (III.
  19.) Korm. határozat alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  indítványozó  a  Koszovói Köztársaság elismeréséről  és  a
   diplomáciai  kapcsolatok felvételéről  szóló  2034/2008.  (III.
   19.)   Korm.   határozat  (a  továbbiakban:  Korm.   határozat)
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését  kéri
   az Alkotmánybíróságtól.

    A   kifogásolt   határozat  a  következőket  tartalmazza:   „A
   Kormány,  figyelemmel  az  Európai Unió  Tanácsának  Koszovóról
   szóló,    2008.    február   18-i   Tanácsi   Következtetésében
   foglaltakra,
    a) a Koszovói Köztársaságot független államnak ismeri el,
    b)  felhívja a külügyminisztert, hogy tegyen előterjesztést  a
   köztársasági   elnök   részére   a   diplomáciai    kapcsolatok
   felvételéről,
    c)   felhívja   a   külügyminisztert,  hogy  az   a)   pontban
   foglaltakról diplomáciai úton tájékoztassa a koszovói felet.”

    Indokolásul   előadja,  hogy  Koszovóra  az  ENSZ   Biztonsági
   Tanácsának 1244. számú határozata irányadó, mely többek  között
   elismeri  Jugoszlávia,  „melynek  Szerbia  jogutódja”  területi
   integritását, illetve e határozat 18. pontja a régió országaira
   nézve   együttműködési  kötelezettséget  ír  elő  a   határozat
   végrehajtásában.   Az   indítványozó   szerint   e    határozat
   megsértését  jelenti  a Koszovói Köztársaság  elismerése,  mert
   Koszovó  kiválására sem a szerb törvények, sem  pedig  az  ENSZ
   Biztonsági Tanácsa határozata szerint nincsen lehetőség.

    Koszovó elismerése sérti továbbá az ENSZ Közgyűlése 1974.  évi
   3314 (XXIX.) határozat 3. cikke e) pontját is, mivel szerinte a
   szerb  hatóságok  részben  a „magyar csapatok  jelenléte  miatt
   vannak    akadályoztatva   szuverenitásuk    védelmében”.    Az
   indítványozó szerint a fenti határozatok következtében a magyar
   államnak  tartózkodnia  kellene  minden  olyan  lépéssel,   ami
   ezekkel a garanciákkal ellentétes.

    Álláspontja  szerint tehát a fentiek miatt a  Korm.  határozat
   ellentétes  az  Alkotmány 6. § (1) és 7.  §  (1)  bekezdésével,
   mivel nem biztosítja a nemzetközi és a belső jog összhangját.

                                 II.

    Az   Alkotmánybíróságnak  az  indítvány   elbírálására   nincs
   hatásköre.

    1.   Az   Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  értelmében   az
   Alkotmánybíróság      felülvizsgálja       a       jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a  törvénnyel  hatáskörébe
   utalt  feladatokat.  Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
   XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § b) pontja  alapján
   az  Alkotmánybíróság hatásköre jogszabályok, valamint az állami
   irányítás egyéb jogi eszközei alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálatára terjed ki.
    Az   Alkotmánybíróság  az  52/1993.  (X.  7.)  AB   végzésében
   kifejtette,  hogy  „az  állam szerveinek  jogalkotó  hatáskörét
   átfogóan  az Alkotmány és a jogalkotásról szóló 1987.  évi  XI.
   törvény  (a  továbbiakban: Jat.) szabályozza. A Jat.  határozza
   meg  azt  is,  hogy  az  állami szervek  aktusai  közül  melyek
   minősülnek  jogszabálynak és melyek  azok,  amelyek  az  állami
   irányítás  egyéb jogi eszközei közé tartoznak.  Önmagában  véve
   azonban   az,  hogy  valamely  aktust  olyan  elnevezés   alatt
   bocsátanak  ki,  amelyet a Jat. a jogszabályok vagy  az  állami
   irányítás  egyéb jogi eszközei megjelölésére használ,  még  nem
   szükségképpen  alapozza  meg az adott  aktus  felülvizsgálatára
   nézve  az Alkotmánybíróság hatáskörét. A hatáskör vizsgálatánál
   nem  az  aktus  elnevezése, hanem a benne foglalt rendelkezések
   jogi jellege az irányadó” (ABH 1993, 407, 408.).
    Az  Alkotmány  és  a  Jat.  rendelkezései  alapján  a  Kormány
   határozata  nem  tekinthető jogszabálynak. A  Jat.  46.  §  (1)
   bekezdése alapján a Kormány határozatban szabályozza az  általa
   irányított   szervek   feladatait,  a   saját   működését,   és
   határozatban állapítja meg a feladatkörébe tartozó terveket.  A
   Jat.  46.  § (2) bekezdése szerint e rendelkezés nem  érinti  a
   Kormánynak az egyedi határozat meghozatalára vonatkozó jogát. A
   Jat. hivatkozott rendelkezéseit figyelembe véve megállapítható,
   hogy  a  Kormánynak csak azon határozata tekinthető  az  állami
   irányítás egyéb jogi eszközei körébe sorolható aktusnak,  amely
   a Jat. 46. § (1) bekezdésében szabályozott tartalommal bír.

    2.  A  Korm.  határozat  nem minősíthető  a  Jat.  46.  §  (1)
   bekezdése alapján az állami irányítás egyéb jogi eszközei  közé
   tartozó   normatív   határozatnak,   amelynek   alkotmányossági
   vizsgálata  az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.  A  Korm.
   határozat  ugyanis  bár nemzetközi jogi  hatással  jár,  egyedi
   jellegű:    a   Koszovói   Köztársaság   elismeréséről    szóló
   külpolitikai  döntés  végrehajtásával kapcsolatos  —  egyébként
   kiemelkedő diplomáciai jelentőségű — eseti teendőket  határozza
   meg,  ezért  nem tekinthető a Kormány által irányított  szervek
   feladatait,  a  Kormány  saját  működését,  illetve  a  Kormány
   feladatkörébe tartozó tervet meghatározó normatív aktusnak, így
   nem  felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a Jat. 46.
   §  (1)  bekezdése  az  állami irányítás egyéb  jogi  eszközének
   minősülő kormányhatározatokkal szemben támaszt.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   kifogásolt Korm. határozat alkotmányellenességének vizsgálatára
   nincs   hatásköre,  ezért  az  erre  vonatkozó  indítványt   az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  (a  továbbiakban:
   Ügyrend,  ABH  2003,  2065.) 29. § b)  pontjára  figyelemmel  —
   érdemi vizsgálat nélkül — visszautasította.
            Dr. Balogh Elemér           Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró              előadó alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    422/B/2008
    Date of the decision:
    .
    09/29/2008
    .
    .