Hungarian
Ügyszám:
.
1310/D/1990
Előadó alkotmánybíró: Zlinszky János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1310/D/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/579
.
A döntés kelte: Budapest, 05/30/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A Magyar Köztársaság nevében!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány és alkotmányjogi
  panasz  tárgyában   -  Dr.  Schmidt  Péter  alkotmánybíró
  párhuzamos indokolásával - meghozta a következő

                       határozatot  :

  Az Alkotmánybíróság  az oktatásról  szóló  1985.  évi  I.
  törvény 19.  § (4)  bekezdése és  103. § (2) bekezdése, a
  felsőoktatásról szóló  1993. évi  LXXX. törvény  83. §-a,
  továbbá a  felsőoktatási intézményekbe  való  felvételről
  szóló  25/1988.  ( XII.  22.  )  MM  rendelet  6.  §  (2)
  bekezdése, 9. § (3) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 26. §
  (2)   bekezdése    és   2.    mellékletének   B/   pontja
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság a 41/1985. ( X. 5. ) MT rendelet 2. §
  (1)   bekezdés    e/    pontja    alkotmányellenességének
  megállapítására és  megsemmisítésére  irányuló  indítvány
  tárgyában az eljárást megszünteti.

  Az   Alkotmánybíróság   a   Művelődési   és   Közoktatási
  Minisztérium    által    1994/1995.    tanévre    kiadott
  felsőoktatási    felvételi    tájékoztató    rendelkezése
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

  Az Alkotmánybíróság  az oktatásról  szóló  1985.  évi  I.
  törvény egyes  rendelkezéseivel összefüggő  alkotmányjogi
  panaszt elutasítja,  egyebekben az  alkotmányjogi panaszt
  visszautasítja.
                           Indokolás

                              I.

   a/ Az  egyik indítványozó  az  Alkotmánybíróságról  szóló
   1989. évi  XXXII. törvény  1. §  b/  pontja  és  37.  §-a
   alapján kérte  az oktatásról  szóló 1985.  évi I. törvény
   19. § (4) bekezdése és a felsőoktatási intézményekbe való
   felvételről szóló 25/1988. ( XII. 22. ) MM rendelet 26. §
   (2)   bekezdése    és   2.    mellékletének   B/   pontja
   alkotmányellenességének         megállapítását         és
   megsemmisítését.   Az    indítvány    tartalma    alapján
   vonatkozott a  törvény 103. § (2) bekezdésére, a 41/1985.
   ( X. 5.  ) MT  rendelet 2.  § (1)  bekezdés e/  pontjára,
   továbbá a  25/1988. ( XII.  22. )  MM rendelet  9. §  (3)
   bekezdésére és 12. § (1) bekezdésére is.

   Az indítványozó  alkotmányellenesnek  tartotta,  hogy  az
   1985. évi  I. törvény  19. §  (4) bekezdése és a 41/1985.
   ( X.  5.  )  MT  rendelet  a  művelődési  és  közoktatási
   miniszter    hatáskörébe     utalja    a    felsőoktatási
   intézményekre vonatkozó  felvételi  eljárás  szabályainak
   megállapítását.  Az  indítványozó  szerint  az  Alkotmány
   70/F. §-ában  állampolgári jogként  garantált  tanuláshoz
   való jogra  vonatkozó szabályokat  az Alkotmány  8. § (2)
   bekezdése alapján  csak törvény  állapíthat meg, de a jog
   lényeges tartalmát ez sem korlátozhatja.

   Az  indítványozó  alkotmányellenesnek  tartotta  továbbá,
   hogy a  felsőoktatási intézmény  nevében eljáró felvételi
   bizottságnak a  hallgató felvételét  elutasító határozata
   ellen csak  jogszabálysértés esetén  lehet fellebbezni, a
   fellebbezést    pedig    ugyanannak    a    felsőoktatási
   intézménynek  a  vezetője  bírálja  el.  Az  indítványozó
   álláspontja    szerint    az    oktatással    kapcsolatos
   ténykérdések közigazgatási jellegűnek minősülnek, a bírói
   úton történő jogorvoslatra módot kellene adni.

   b/ A  másik  indítványozó  az  Alkotmánybíróságról  szóló
   1989. évi  XXXII. törvény  1. §  b/  pontja  és  37.  §-a
   alapján kérte  a felsőoktatásról  szóló 1993.  évi  LXXX.
   törvény    /a     továbbiakban    Ftv.    /    83.    §-a
   alkotmányellenességének         megállapítását         és
   megsemmisítését, mert álláspontja szerint a felsőoktatási
   intézményeknek  e   rendelkezés  által  biztosított  azon
   jogosultsága, hogy az évenként felvehető hallgatók számát
   maguk állapítsák  meg, sérti  az Alkotmány  70/B. §-ában,
   illetve 70/F.  § (2)  bekezdésében foglalt, a foglalkozás
   szabad megválasztásához  való jogot  és a felsőoktatásban
   való részvétel  jogát képesség  szerint. Az  indítványozó
   alkotmányellenesség megállapítását  kérte azonos jogcímen
   a 25/1988.  ( XII. 22.  ) MM rendelet 6. § (2) bekezdése,
   továbbá a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által az
   1994/1995.  tanévre   kiadott   Felsőoktatási   Felvételi
   Tájékoztató  azon   kitétele  vonatkozásában   is,  amely
   szerint  súlyos   következmények  terhe   mellett   kevés
   kivétellel   tilos    egy   jelentkezőnek   egynél   több
   felsőoktatási  intézménybe   jelentkezési  lapot   leadni
   azonos tanévre.  A jelentkezések  e számszerű korlátozása
   az indítványozó  véleménye szerint sérti a pályaválasztás
   szabadságának jogát.

   c/ A  harmadik indítványozó  az Alkotmánybíróságról szóló
   1989. évi  XXXII. törvény  1. §  d/ pontja  és 48.  § (1)
   bekezdése alapján  alkotmányjogi panaszt  nyújtott be  és
   kérte az  oktatásról szóló  1985. évi  I.  törvénynek  az
   Alkotmány XII.  fejezetében leírt  alapvető  jogokkal  és
   kötelességekkel   ellentétes,    pontosabban   meg    nem
   határozott rendelkezései megsemmisítését, a Művelődésügyi
   Minisztérium által  kibocsátott "Felsőoktatási  Felvételi
   Tájékoztató 1990"  nem  normatív  jogszabályi  jellegének
   megállapítását  és   a  felsőoktatási   intézménybe  való
   felvételről új  jogszabály  alkotásának  kezdeményezését.
   Sérelmezte továbbá,  hogy  bár  felvételi  pontszáma  más
   felsőoktatási intézménybe  való felvételhez elegendő lett
   volna,   az    oda   való   felvétel   jogától   egyetemi
   szabályzatokra, illetve  a nem jogszabályi jellegű, ezért
   véleménye szerint  jogvesztés következményét  előírni nem
   jogosult felvételi tájékoztatóra hivatkozással elzárták.

   Az  indítványozó   az   Alkotmánynak   az   állampolgárok
   művelődéshez való jogát biztosító 70/F. § (1) bekezdésébe
   ütközőnek tartotta,  hogy 1990-ben  felvételi eredményeit
   az  oktatásról   szóló  1985.   évi  I.  törvényre  és  a
   Művelődési Minisztérium  által kibocsátott  Felsőoktatási
   Felvételi  Tájékoztató   1990  kiadványra   hivatkozással
   bírálták el.  Az indítványozó  hivatkozott  az  Alkotmány
   70/F. §  (2) bekezdésére, amelynek alapján a művelődéshez
   való jog  részét képezi  az is,  hogy képességei  alapján
   mindenki  számára   hozzáférhető   legyen   a   felsőfokú
   oktatásban  való   részvétel.  Hivatkozott   továbbá   az
   indítványozó az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésére, amely
   az állampolgári  jogokat, így  a művelődéshez  való jogot
   is, bármely  megkülönböztetés nélkül biztosítani rendeli.
   Álláspontja szerint  a felsőoktatási  intézményekbe  való
   jelenlegi felvételi rendszer igazságtalan, egy-két ponton
   múlik a  felvétel, illetve  azon, hogy a jelentkező által
   választott intézményben mennyi a ponthatár.

   Az   indítványozó   1988   óta   többször   felvételizett
   felsőoktatási intézménybe.  1988-ban az  akkor  érvényben
   lévő fizikai  és értelmiségi  származás megkülönböztetése
   miatt, helyhiányra  hivatkozással  nem  nyert  felvételt.
   1989-ben az  indítványozó felvételi eredménye nem érte el
   a felvételre  megállapított ponthatárt.  Az  indítványozó
   alkotmányjogi  panaszának   alapja,   hogy   1990-ben   a
   felvételi  vizsga   nem  elégséges   eredményével   kérte
   felvételét  olyan  másik  szakra,  illetve  felsőoktatási
   intézménybe, ahová  a felvételi  vizsga-pontszáma alapján
   felvételt nyert  volna. Az  első helyre  való átvételt az
   egyetemi szabályzatra  hivatkozással,  az  utóbbira  való
   átvételt  a   kötelezően   előírt   alkalmassági   vizsga
   elmulasztására  hivatkozva   utasította   el   az   adott
   felsőoktatási intézmény.

   c/ A  Művelődési és  Közoktatási Minisztérium képviselője
   az  alkotmányjogi   panaszra  tett   észrevételében  arra
   hivatkozott,  hogy   az  Alkotmány  70/F.  §-ban  foglalt
   művelődéshez való  jog nem  jogosítja fel az állampolgárt
   bármilyen    felsőoktatási     intézményben     bármilyen
   tanulmányok folytatására,  ezért köti  az  1985.  évi  I.
   törvény 102. § (1) bekezdésének b/ pontja a felsőoktatási
   intézménybe  történő   felvételt   eredményes   felvételi
   vizsgához.  Az  átjelentkezésre  vonatkozó  szabályok  az
   észrevételező  álláspontja   szerint  nem  szabályozhatók
   jogszabályban,   e    kérdés   szabályozása   ugyanis   a
   felsőoktatási  intézmények   hatáskörébe   tartozik.   Az
   intézményi autonómia  keretein belül  elfogadott átvételi
   és  alkalmassági   feltételeket   ezért   tartalmazza   a
   Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, amelynek közzététele
   a 25/1988.  ( XII. 22.  ) MT  rendelet évente  módosított
   mellékleteiben történik.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   határozata  meghozatalakor   -  az
   indítványoknak  megfelelően   -   kizárólag   az   állami
   felsőoktatási  intézményekbe   való  felvétel  szabályait
   vizsgálta.

   Az Alkotmány  70/B. §  (1) bekezdése  szerint mindenkinek
   joga van  a munkához,  a munka  és a  foglalkozás  szabad
   megválasztásához. Az  Alkotmány 70/F.  § szerint a Magyar
   Köztársaság  biztosítja   az  állampolgárok   számára   a
   művelődéshez   való   jogot,   amelyet   a   közművelődés
   kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és
   kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki
   számára  hozzáférhető  közép-  és  felsőfokú  oktatással,
   továbbá az  oktatásban  részesülők  anyagi  támogatásával
   valósít meg.  Az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdése előírást
   tartalmaz,   amely    szerint   a    Magyar   Köztársaság
   tiszteletben  tartja   és  támogatja   a  tudományos   és
   művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás
   szabadságát.

   Az   Alkotmánybíróság   vizsgálatának   ideje   alatt   a
   felsőoktatásra vonatkozó  szabályozásban új  jogszabályok
   születtek, ez  azonban nem  minden esetben  jelentette  a
   korábbi   szabályok   hatályon   kívül   helyezését.   Az
   Alkotmánybíróság azért  sem tekinthetett  el  a  korábban
   hatályban lévő jogszabályok vizsgálatától, mivel az egyik
   indítványozó alkotmányjogi  panaszt nyújtott be, amelynek
   alapján az  indítványozót ért  sérelem  idején  hatályban
   lévő     jogszabályok     voltak     vizsgálandók.     Az
   Alkotmánybíróság indítvány  hiányában is  vizsgálta  azon
   jogszabályi  rendelkezéseket,  amelyek  az  indítványozók
   által alkotmányellenesnek  tartott és megsemmisíteni kért
   rendelkezések   helyébe    léptek,   amennyiben   az   új
   rendelkezés lényegében  azonos a  korábbi, hatályon kívül
   helyezett rendelkezéssel.

   Az oktatásról  szóló 1985. évi I. törvény /a továbbiakban
   :   Ot. szabályozta  a  benyújtott  alkotmányjogi  panasz
   alapjául  szolgáló   sérelem   idején   e   felsőoktatási
   intézménybe   való    felvételt   törvényi   szinten.   A
   felsőoktatásról szóló,  1993.  szeptember  1-én  hatályba
   lépő 1993.  évi LXXX.  törvény /a  továbbiakban Ftv. / az
   Ot.  egyes,  a  felsőoktatásra  vonatkozó  rendelkezéseit
   hatályon  kívül   helyezte,  másokat   azonban  nem.   Az
   Alkotmánybíróság  indítvány  hiányában  alkotmánybírósági
   szempontból  nem   vizsgálta  az  Ftv-nek  az  Ot.  egyes
   rendelkezéseit hatályon kívül helyező 126. § első francia
   bekezdését, azt  azonban megállapítja,  hogy  a  hatályon
   kívül  helyezett   rendelkezések  megjelölése   egymásnak
   ellentmondó. Az  Alkotmánybíróság a  jogbiztonság elvének
   megfelelően a  konkrét rendelkezésekből  indult ki  és  a
   hatályon kívül helyezést a szűkebb értelemben értelmezte.
   Az  Ot.  végrehajtásáról  rendelkezett  az  alkotmányjogi
   panasz  alapjául  szolgáló   sérelem  idején  a  41/1985.
   (X.5.) MT rendelet, amelyet 1995.  március 16-i hatállyal
   helyezett hatályon  kívül az  érdemi rendelkezéseket  nem
   tartalmazó 24/1995.  ( III. 8.  ) Korm. rendelet. Az Ftv.
   83. §  (7) bekezdés  utolsó mondata  felhívta a Kormányt,
   hogy a felvételi eljárás szabályait rendeletben állapítsa
   meg. A  Kormány mintegy  másfél éves késéssel, a 28/1995.
   ( III. 24.  ) Korm.  rendelettel /a továbbiakban :  Korm.
   rendelet/ tett  eleget e  feladatának, e jogszabály 1995.
   augusztus  1-én   történő  hatálybalépéséig   azonban  az
   alkotmányjogi panasz  alapjául szolgáló sérelem idején is
   hatályban  lévő,   a  41/1985.  ( X.  5.  )  MT  rendelet
   felhatalmazása   alapján   meghozott,   a   felsőoktatási
   intézményekbe való  felvételről szóló 25/1988.  (XII.22.)
   MM  rendeletet  / a  továbbiakban  MM  rendelet /   marad
   hatályban.

   Az Ot.  3. §-a  szerint a Magyar Köztársaság a tanuláshoz
   való jogot  mindenki számára  biztosítja. Az Ot. 5. § (1)
   bekezdése kimondja,  hogy az  iskolai nevelés-oktatás,  a
   nevelés-oktatás irányítása és feltételeinek biztosítása -
   a törvényben foglalt kivétellel - az állam feladata.

   Az Ot.  19. §  (1)  bekezdése  szerint  a  művelődési  és
   közoktatási miniszter  hatáskörébe tartozik  a  nevelési-
   oktatási  rendszer   központi  ágazati  irányítása.  Ezen
   hatáskörén belül  - az  oktatásról  szóló  1985.  évi  I.
   törvény végrehajtásáról  rendelkező,  időközben  hatályon
   kívül helyezett  41/1985. ( X.  5. ) MT rendelet 2. § (1)
   bekezdésének  e/   pontja  szerint   -  a  művelődési  és
   közoktatási  miniszter   a  felsőoktatási   intézményeket
   közvetlenül   irányító    miniszterekkel    egyetértésben
   szabályozta a  felvételi eljárást,  valamint a  felmentés
   eseteit az általános felvételi feltételek alól.

   Az Ot.  102. §  (1) bekezdése a felsőoktatási intézménybe
   való felvétel  általános feltételeit  szabályozta, a  (2)
   bekezdés pedig a felsőoktatási intézmény számára lehetővé
   tette,  hogy   a   felvételt   egyes   szakokon   további
   feltételhez kösse.  E rendelkezés  helyébe lépett az Ftv.
   83. §  (2) és  (7) bekezdése,  amely az  (1)  bekezdésben
   meghatározott általános  feltételeken túl a felsőoktatási
   intézmény  jogkörébe   utalja  a   további  követelmények
   meghatározását, a  felvételi  vizsgák  megszervezését  és
   lebonyolítást.

   Az Ot.  10. §  (1) bekezdés első mondata kimondja, hogy a
   nevelési-oktatási  intézmények   szakmai  tekintetben   a
   törvény rendelkezései szerint önállóak; szervezetükkel és
   működésükkel kapcsolatos  minden olyan  ügyben  döntenek,
   amelyet jogszabály  nem utal  más szerv  hatáskörébe.  Az
   Ftv. 64.  § (1)  bekezdése e  szabályt  megismétli,   (2)
   bekezdése pedig a felsőoktatási intézmények önkormányzati
   jogát Alkotmány  által  biztosított  oktatás,  tudományos
   képzés,  művészeti   tevékenység,  kutatás   és   tanulás
   szabadságának  megvalósulása   módjának   tekinti.   Ezen
   döntési jogkörön  belül a felsőoktatási intézmény az Ftv.
   64. §  (2) bekezdés  c/ pontja  alapján  a  költségvetési
   támogatásra  is   figyelemmel  megállapítja  a  felvehető
   hallgatók számát,  meghatározza a  felvétel  feltételeit,
   kiválasztja és felveszi a hallgatókat.

   Az  MM   rendelet  9.   §  (3)   bekezdése  szerint  -  a
   felsőoktatási intézmény  /kar/ határozza  meg a felvételi
   vizsga jellegét  és összetételét. A (4) bekezdése azonban
   az azonos  szakmai képzést  folytató intézmények  közötti
   koordináció  /átjelentkezés/  érdekében  a  felsőoktatási
   intézmény döntésének  jóváhagyását az  irányító miniszter
   hatáskörébe   utalja.   Az   Alkotmánybíróság   indítvány
   hiányában  nem  vizsgálta  a  miniszter  ezen  jogkörének
   alkotmányosságát. Az  MM rendelet  12.  §  (1)  bekezdése
   továbbá a  felsőoktatási intézmény  hatáskörébe utalja  a
   gyakorlati és  az alkalmassági  vizsga  követelményeinek,
   valamint a  vizsgáztatás  módjának  a  meghatározását.  A
   később hatályba  lépő Korm.  rendelet 7.  § (1) bekezdése
   szerint szintén  a felsőoktatási  intézményt illeti  majd
   meg -  az Ftv. rendelkezéseinek megfelelően - a felvételi
   vizsga szervezésének joga.

   Az Ot-nek  az Ftv.  által hatályon kívül helyezett 121. §
   (1)  bekezdése   megállapította,  hogy   a  felsőoktatási
   intézmények feladataikat  - a jogszabályok keretei között
   - önállóan  határozzák meg  és  szervezik,  ezért  a  (2)
   bekezdés f/  pontja többek  között  a  jelentkezőknek  az
   intézménybe való felvételéről, átvételéről való döntést a
   felsőoktatási  intézmény   hatáskörébe  utalja.   Az   MM
   rendelet  6.   §  (2)   bekezdése  egyidejűleg  csak  egy
   felsőoktatási intézménybe /karra/ engedi meg jelentkezési
   lap  benyújtását.   A  jelentkezési   lapon  azonban  két
   átjelentkezési választás megjelölhető. Az MM rendelet 24.
   §-a főszabályként  megengedi a  vizsgatárgyak  azonossága
   esetén   a    jelentkezőnek,   hogy   más   felsőoktatási
   intézménybe  /karra,   szakra,   tagozatra/   a   szóbeli
   /gyakorlati/ vizsga  megkezdéséig  átjelentkezhessék,  az
   átjelentkezést azonban  a felsőoktatási intézmény további
   feltételhez kötheti, illetőleg kizárhatja. Az MM rendelet
   helyett később  hatályba lépő  Korm. rendelet  szerint  a
   jelentkező  a   jelentkezési  lapon   kérheti,   hogy   a
   szervezett átirányítási rendszerben részt vehessen.

   Az MM  rendelet 23.  § (1)  bekezdése szerint a felvételi
   követelményszintet    /a    felvételi    ponthatárt/    a
   felsőoktatási intézmény  javaslata  alapján  az  irányító
   miniszter -  a művelődési  miniszterrel egyetértésben - a
   felvételi irányszámra  figyelemmel állapítja meg és hozza
   nyilvánosságra. A felvételi vizsga folytatásához, továbbá
   az  adott   felsőoktatási   intézménybe   való,   illetve
   egyáltalán  felsőoktatási  intézménybe  való  felvételhez
   szükséges minimális  pontszámokat az MM rendelet 2. számú
   melléklete tartalmazza.  Az MM  rendelet 2.  melléklet B/
   pontja a  felvételi vizsga pontszámítási rendszerén belül
   egyes  felsőoktatási   intézményekre  vonatkozóan   -   a
   felvételi vizsga jellegéből adódóan - speciális pontozási
   rendszereket ismertet.  Az  MM  rendelet  helyett  később
   hatályba lépő Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése szerint a
   felsőoktatási intézmény  ponthatár alkalmazásával  dönt a
   felvehető  jelentkezőkről.   A  megállapított   ponthatár
   fölött mindenkit  fel kell venni, a ponthatár alatt senki
   nem vehető fel.

   Az Ot.  103. §  (1) bekezdése  alapján  a  felvételről  a
   felsőoktatási  intézmény   dönt.  Az   Ftv.  83.   §  (5)
   bekezdésének  1.   mondata  e   rendelkezést   pontosítva
   megállapítja, hogy  az alapképzésre  való  felvételről  a
   felsőoktatási intézmény  e  célra  szervezett  bizottsága
   dönt.  Az  Ot.  103.  §  (2)  bekezdése  a  felsőoktatási
   intézmény    felvételt     megtagadó    döntése     ellen
   jogszabálysértés esetén  fellebbezést  enged,  amelyet  a
   felsőoktatási intézmény  vezetője bírál el véglegesen. Az
   Ftv. 83.  §  (5)  bekezdésének  2-4.  mondata  szerint  a
   felvételt megtagadó  döntés  ellen  fellebbezéssel  lehet
   élni, ha  az  jogszabályt  vagy  intézményi  szabályzatot
   sért. A  fellebbezést a  felsőoktatási intézmény vezetője
   bírálja el,  akinek döntése  ellen további fellebbezésnek
   nincs helye.  Az MM rendelet 26. § (1) bekezdése, illetve
   a  Korm.   rendelet  14.   §  (3)   és  (4)  bekezdése  a
   fellebbezési   jogot    a    törvényi    rendelkezéseknek
   megfelelően szabályozzák.

   A  felsőoktatási   intézményben   folyó   képzésről,   az
   intézménybe  évenként  felvehető  hallgatók  számáról,  a
   felvételi  vizsgákról,  az  átjelentkezés  feltételeiről,
   illetve   kizárásáról    a   felsőoktatási    intézmények
   tájékoztatást adnak.  Az MM  rendelet 30. § (1) bekezdése
   szerint  a  felsőoktatási  intézmény  /kar/  a  felvételi
   eljárás  intézményi   rendjét  -  a  rendelet  alapján  -
   felvételi  szabályzatban   határozza  meg.  A  szabályzat
   közzétételéről a felsőoktatási intézmény gondoskodik és a
   felsőoktatási intézmények által a felvételi szabályzatban
   a   rendeleti    felhatalmazás   alapján    megállapított
   rendelkezéseket, a  vizsga követelményeit és az értékelés
   módját  és   szabályait  a  felvételi  tájékoztatóban  is
   részletesen közzé  kell tenni.  Az MM  rendelet 24. § (2)
   bekezdése szerint az átjelentkezés feltételeiről, illetve
   kizárásáról is  tájékoztatást  kell  adni.  Átjelentkezés
   esetén a  felvételről az érintett felsőoktatási intézmény
   /kar/ a  saját követelményszintje  /felvételi ponthatára/
   és  az  általa  az  átjelentkezésre  megállapított  és  a
   felvételi  tájékoztatóban  közzétett  feltételek  alapján
   dönt. A  Korm. rendelet  2.  §-a  a  felvételi  vizsgával
   kapcsolatos információkról  való tájékoztatást írja elő a
   felsőoktatási intézményeknek.  Bizonyos, a  felsőoktatási
   intézménybe való  felvétel szempontjából lényeges előírás
   bevezetésére a  felsőoktatási  intézmények  meghatározott
   idő  elteltével  és  a  tájékoztatási  kötelezettségüknek
   eleget téve jogosultak.

   Az MM  rendelet 30.  § (3) bekezdése előírja az 1989. évi
   intézményi  követelményeknek   felvételi   tájékoztatóban
   történő megjelentetését.  A felsőoktatási  intézmények  a
   döntéseit a  Művelődési és  Közoktatási minisztérium 1990
   és  1995   között   is   éves   felsőoktatási   felvételi
   tájékoztatóban közzétette,  bár erre nem volt jogszabályi
   kötelezettsége. A  Korm. rendelet  2. §  (1) bekezdése  a
   jövőben  a   Művelődési   és   Közoktatási   Minisztérium
   feladatává teszi a felsőoktatási intézmények meghirdetett
   szakaival kapcsolatos  adatokat tartalmazó  Felsőoktatási
   felvételi tájékoztató közzétételét.

                             III.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   1. Az  Alkotmány 70/B.  §  (1)  bekezdésében  biztosított
   munka és a foglalkozás megválasztásának szabadsága szoros
   összefüggésben van  az Alkotmány 70/F. § (1) bekezdésében
   biztosított művelődéshez  való joggal,  hiszen  az  egyre
   bonyolultabbá váló társadalmi munkamegosztás a munka és a
   foglalkozás végzésének  előfeltételéül  egyre  gyakrabban
   szab meghatározott  képzettséget. Megvalósítását tekintve
   e két alapvető jog azonban eltér egymástól. A munkához és
   a  foglalkozáshoz  való  jog  az  alapvetően  nem  állami
   foglalkoztatásra  épülő   társadalomban   negatív   módon
   érvényesül :   nem  lehet  alkotmányellenes  korlátja.  A
   felsőoktatásban ezzel  szemben jelenleg az állam jelentős
   túlsúllyal  rendelkezik.   Ebből  adódóan   az  állam   a
   művelődéshez  való   jogot  közvetlenül,  a  felsőoktatás
   területén   az   egyes,   általa   fenntartott   oktatási
   intézményekbe való  bejutás lehetőségének biztosításával,
   pozitív módon valósíthatja meg.

   A művelődéshez  való jog  az egyes  intézményes  oktatási
   szinteken eltérően érvényesül :  míg az általános iskolai
   oktatás kötelező  és ingyenes  mindenki számára, a közép-
   és felsőfokú oktatásban való részvétel joga nem mindenkit
   illet  meg.   Az   Alkotmány   70/F.   §-a   szerint   az
   állampolgárok művelődéshez  való joga akkor valósul meg a
   felsőfokú oktatásban,  ha az  mindenki számára képességei
   alapján hozzáférhető,  továbbá az  oktatásban  részesülők
   anyagi támogatást kapnak.

   a/ Az  államnak a felsőoktatással kapcsolatos alkotmányos
   feladata, hogy  a tanuláshoz  való jog objektív, személyi
   és   tárgyi    előfeltételeit   megteremtse    és    azok
   fejlesztésével  e   jogot  igénye   szerint  bármely,   a
   felsőfokú   oktatásban   való   részvétel   szempontjából
   megfelelő képességekkel  rendelkező  állampolgár  számára
   biztosítsa.   Az    állam   e    feladata   programszerű,
   megvalósítása időt  vesz igénybe,  a a társadalom számára
   rendelkezésre álló anyagi eszközök mértékének függvénye.

   Az állam feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a társadalom
   tagjainak alapvető  jogon  alapuló  igényei  és  az  ezek
   megvalósításához  rendelkezésre   álló  anyagi   eszközök
   között. Ha  nem ezt tenné és egyes alapvető jogból fakadó
   igényeket   az   anyagi   eszközök   szűkössége   folytán
   alaptalanul mások  eltérő,  de  szintén  alapvető  jogból
   fakadó igényeinek aránytalan hátrányára elégítené ki, úgy
   ezzel   alkotmányellenes   helyzetet   teremtene.   Ebből
   következően az  állam kötelessége  és joga a művelődéshez
   való jog területén annak meghatározása, hogy a társadalom
   szempontjából  mely   képességek  fejlesztése   szükséges
   állami eszközökből felsőfokú oktatással, illetve az ilyen
   jellegű felsőfokú  oktatásban  való  részvételhez  milyen
   képességbeli feltételek teljesítése szükséges.

   A művelődéshez  való jognak a felsőoktatás területén való
   biztosítása sokfajta  módon valósulhat meg, az államnak e
   feladat megvalósításában  nagy a  mozgástere.  A  feladat
   megvalósítása   bírósági    úton    éppen    ezért    nem
   számonkérhető, elmulasztása  vagy elhanyagolása politikai
   felelősséget  alapozhat  meg,  ellenőrzése  országgyűlési
   hatáskörbe tartozik.

   b/  Az   oktatása   szempontjából   jelentős   képességek
   mérésének  módját   alapvetően   maga   a   felsőoktatási
   intézmény  állapítja  meg.  Ezen  jogosultság  alapja  az
   Alkotmány 70/G.  §  (1)  bekezdése,  amely  biztosítja  a
   tanítás szabadságát. A tanítás szabadsága megnyilvánulhat
   egyéni és  intézményi formában.  A tanítás  szabadságának
   egyik,  intézményi   megnyilvánulási  formája   az  egyes
   felsőoktatási  intézmények,  az  egyetemek  és  főiskolák
   önállósága annak  meghatározása tekintetében, hogy milyen
   képességekkel és  előképzettséggel rendelkező személyeket
   tartanak   alkalmasnak   a   felsőoktatási   intézményben
   oktatott  ismeretek   elsajátítására.   A   felsőoktatási
   intézmények a  legalkalmasabbak arra  is, hogy a személyi
   és tárgyi  feltételeket számbavéve  meghatározzák, hogy a
   tanítás kellő  színvonala milyen létszámmal biztosítható.
   A  létszámnak   a  tanítás  minőségét  csökkentő  mértékű
   megállapítása  az   egyébként  felvett   hallgatók  jogát
   csorbítaná arra,  hogy  képességeiknek  megfelelő,  magas
   színvonalú  oktatásban   részesüljenek.  A  felsőoktatási
   intézményeknek a felvételi követelményeket és a felveendő
   hallgatók létszámát illető döntési önállósága azonban nem
   korlátlan,  határait   a  művelődéshez,   azon  belül   a
   felsőoktatásban való  részvételhez való,  az Alkotmányban
   körülírt jog szabja meg. A felsőoktatás önállósága ezen a
   területen nem  eredményezheti  önkényes,  az  intézmények
   oktatási   feladatának   ellentmondó,   nem   a   tanítás
   színvonalát szem  előtt  tartó  felvételi  szempontok  és
   létszámok  megszabását.   A  művelődési   és  közoktatási
   miniszter jogosultsága  az állam  által  a  felsőoktatási
   intézmény     rendelkezésére      bocsátott      eszközök
   hatékonyságának  és   jogszerűségének  ellenőrzésére   az
   önállósággal való visszaélést akadályozza /Ftv. 74. § (1)
   bekezdés f/ pont/.

   A vizsgált  jogszabályok nem  alkotmányellenesek, mert  a
   felsőoktatási  intézménybe  való  felvétel  feltételeinek
   meghatározására vonatkozó  jogköröket  a  fenti  elvekkel
   összhangban  osztják   meg  az   állami  szervek   és   a
   felsőoktatási    intézmények     között.     Ezért     az
   Alkotmánybíróság    az    erre    vonatkozó    indítványt
   elutasította.

   2. Nem  ütközött az  Alkotmány 8.  § (2)  bekezdésébe az,
   hogy a  fellebbezési eljárást  és az  általános felvételi
   feltételek alóli  felmentés eseteit  nem  törvény,  hanem
   ágazati irányítási hatáskörben az Ot. 19. § (4) bekezdése
   és az időközben hatályon kívül került  41/1985. ( X. 5. )
   MT   rendelet  2. §  (1) bekezdésének e/ pontja alapján a
   művelődési    és    közoktatási    miniszter    rendelete
   szabályozza.  Az   előbbiekből  következően  a  felsőfokú
   oktatásban  való  részvételre  csak  az  ahhoz  megfelelő
   képességekkel rendelkező állampolgároknak van alkotmányos
   joguk. E  képességek mérésére  szolgáló eljárásnak  a jog
   gyakorlása szempontjából  technikai jelentősége  van.  Az
   indítványozók  nem   indítványozták  az   MM  rendeletben
   található,   kifejezetten   eljárási   szabályok   egyike
   alkotmányellenességének vizsgálatát sem érdemi okokból.

   Az MM  rendelet 2.  melléklete B/ pontjában található, az
   egyik  indítványozó   által  alkotmányellenesnek  tartott
   rendelkezései,    amelyek    az    egyes    felsőoktatási
   intézményekre     vonatkozóan     speciális     pontozási
   rendszereket állapítanak  meg, jellegüknél  fogva  eltérő
   megítélés alá esnek.

   A   felsőoktatási    intézményeknek   a   művelődési   és
   közoktatási  miniszter   által  az   éves   felsőoktatási
   felvételi tájékoztatóban  közzétett döntései  jellegüknél
   fogva sem  nem jogszabályok,  sem nem az állami irányítás
   egyéb  jogi   eszközei.  Az   Alkotmánybíróság   hatáskör
   hiányában e tájékoztató vizsgálatára vonatkozó indítványt
   visszautasította. A  felsőoktatási intézmények  felvételi
   szabályzatainak egy kiadványban való együttes közzététele
   egyébként éppen  garanciát jelent  arra vonatkozóan, hogy
   az érdekeltek  széles körben tudomást szerezhessenek ezen
   döntésekről,  az   egyes  felvételi   követelményeket  és
   feltételeket a  saját  igényeik  és  képességeik  szerint
   mérlegelhessék.

   3. Az  Alkotmány 70/K.  §-a az  alapvető jogok megsértése
   miatt  keletkezett   igények,  továbbá   a   kötelességek
   teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni
   kifogások bíróság  előtti érvényesíthetőségét  írja  elő.
   Bár a  felsőfokú tanulmányok végzése nem alapvető jog, az
   állam által fenntartott felsőfokú oktatási intézményekben
   a létszámnak  az oktatás  színvonalát  szem  előtt  tartó
   megállapítása,   valamint    az   előírt    képességekkel
   rendelkező személyek ezen intézményekbe való felvételéről
   szóló döntés alapvető jogot érint. Aki mérhető képességei
   alapján  az  előzetesen,  a  fent  megjelölt  alkotmányos
   szempontok szerint  kialakított  felvételi  feltételeknek
   megfelelően  bekerülhetne  a  felsőoktatási  intézménybe,
   jogosult  a   jogorvoslatra.  A  jogszabálysértés  esetén
   biztosított  jogorvoslati   jog   kiterjed   minden,   az
   alapjogot érintő kérdésre.

   Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a
   jogorvoslathoz való  jog nem  minden  esetben  jelenti  a
   bírósághoz   fordulás   jogát,   csak   a   közigazgatási
   határozatok  tekintetében.   Az  Alkotmány   57.  §   (5)
   bekezdése bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés
   ellen biztosít jogorvoslati jogot, az Alkotmány 50. § (2)
   bekezdése pedig  úgy rendelkezik,  hogy  a  közigazgatási
   határozatok törvényességét  a  bíróság  ellenőrzi.  Ha  a
   felvételi bizottságnak  a felsőoktatási intézmény nevében
   hozott határozata  nem közigazgatási határozat, akkor nem
   alkotmányellenes,     hogy     kibocsátójával     szemben
   közigazgatási  per   nem   indítható.   A   felsőoktatási
   intézmény önállóságának  elvéből adódóan  a felsőoktatási
   intézménybe  való   felvételről  szóló  határozat  elleni
   fellebbezés  során  a  döntés  joga  nem  kerülhet  ki  a
   felsőoktatási intézmény  jogköréből, így  a felsőoktatási
   intézménynek egy  másik szerve, annak vezetője jogosult a
   fellebbezés kérdésében dönteni.

   A  művelődési   és  közoktatási  miniszter  törvényességi
   felügyeleti   jogkörében    az    állami    felsőoktatási
   intézmények jogszabályba  ütköző intézményi szabályzatát,
   egyedi döntését  megsemmisítheti /Ftv. 74. § (1) bekezdés
   c/ pont/,  az erre vonatkozó határozata pedig vita esetén
   bíróság előtt megtámadható.

   Az Alkotmánybíróság  a vizsgált szabályozást a benyújtott
   indítványok   és    panaszok    alapján    nem    találta
   alkotmányellenesnek.    Az    Alkotmánybíróság    azonban
   indokoltnak tartaná,  hogy a  jogalkotó  a  felsőoktatási
   intézményekbe   való   felvétellel   kapcsolatos   panasz
   intézményét részletesen szabályozza.

   4. A  felsőoktatási  intézmények  a  hozzájuk  jelentkező
   személyek közül  választják ki  az általuk elfogadhatónak
   tartott képességbeli  szintet meghatározva azokat, akiket
   az  intézménybe   hallgatóként   felvesznek.   Országosan
   egységes ponthatár  az  egyes  felsőoktatási  intézmények
   autonómiájának elvéből  adódóan nem  elfogadható,  hiszen
   akkor  minden  intézménynek  egy  általa  nem  is  kívánt
   átlaghoz kellene  igazodnia, függetlenül személyi, tárgyi
   feltételeitől, oktatási  módszerétől, hagyományaitól stb.
   Ugyanez az  indoka, hogy egyszerre csak egy felsőoktatási
   intézménybe lehet  jelentkezni és  átjelentkezésre csak a
   felvétel elutasítása  esetén van  mód,  hiszen  az  egyes
   intézmények   a    ténylegesen   jelentkezők    /és   nem
   próbálkozók/,  a   felvételi  eredmények  és  az  általuk
   megállapított          tudás-minimum           hármasának
   figyelembevételével  tudják   csak  egyéni  ponthatárukat
   meghatározni.   E    szempont   értékelése   alapján   az
   Alkotmánybíróság a  jelentkezés  szabályait  nem  találta
   alkotmányellenesnek.

   5.   A    41/1985.   ( X.   5.   )   MT   rendeletet   az
   alkotmánybírósági  vizsgálat   ideje  alatt  a  jogalkotó
   hatályon kívül  helyezte.  Mivel  e  jogszabály  bizonyos
   rendelkezésére    utólagos     normakontroll    keretében
   nyújtottak   be    indítványt,   annak   hatályon   kívül
   helyezésével  ezen   indítvány   okafogyottá   vált.   Az
   Alkotmánybíróság  e   jogszabály   vonatkozásában   ezért
   eljárását megszüntette.

   6. A  felsőoktatásban való részvételhez egyrészt bizonyos
   általános,  másrészt   egyes,  az  adott  oktatási  ágnak
   megfelelő    speciális    képességek    szükségesek.    A
   képességeknek  általában  csak  a  külső  megnyilvánulása
   mérhető,  azonban   ennek  mérése  is  nagy  nehézségekbe
   ütközik,  arra   tökéletes  módszer  nincs.  A  jelenlegi
   felsőoktatási felvételi vizsgák módszertanának vizsgálata
   nem tartozik  az Alkotmánybíróság  hatáskörébe, ezért  az
   arra vonatkozó  indítványt  visszautasította.  A  szakmai
   felvételi követelményeknek,  a  megkívánt  tudásszintnek,
   illetve  az   annak  mérésére   szolgáló  módszernek   az
   egyetemi,  főiskolai   önállóság  keretei   közé  tartozó
   megállapítása   nem    tartozik    az    Alkotmánybíróság
   hatáskörébe, ezért  az ennek alkotmányossági vizsgálatára
   vonatkozó      indítványt       az       Alkotmánybíróság
   visszautasította.

   7.  Az   egyik   indítványozó   kérte   a   Művelődésügyi
   Minisztérium által  kibocsátott  Felsőoktatási  Felvételi
   Tájékoztató  1990  nem  normatív  jogszabályi  jellegének
   megállapítását. Az Alkotmánybíróságnak szabály jogforrási
   jellegét minősíteni nem feladata, ezért ezt az indítványt
   visszautasította.

   8. Az  egyik indítványozó  kérte  továbbá  új  jogszabály
   alkotásának kezdeményezését  a felsőoktatási  intézménybe
   való      felvételről.       Az       Alkotmánybíróságnak
   jogszabályalkotást kezdeményező  hatásköre  nincs,  ezért
   ezt az indítványt visszautasította.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal            Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

         Dr. Lábady Tamás                Dr. Schmidt Péter
          alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                         Dr. Vörös Imre
                          alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                       előadó alkotmánybíró
    Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Ellentétben  a   határozat  indoklásának   3.   pontjában
    foglaltakkal nem  egyszerűen jogalkotói  pontatlanságnak,
    hanem   alkotmányossági    szempontból   aggályosnak,   a
    jogállamiság elvével  nehezen összeegyeztethetőnek tartom
    a  felsőoktatásról   szóló  törvénynek   a  felsőoktatási
    intézményekbe   való    felvétel    rendjét    szabályozó
    jogszabályi  rendelkezések   érvényesítésére  biztosított
    megoldását.  Aggályosnak   tartom  azért,  mert  napjaink
    jogalkotásának egy  tipikus jelensége  tükröződik  benne,
    nevezetesen az,  hogy a  jogalkotás, miközben nagy gondot
    fordít   egyes    közintézmények,   közjogi   testületek,
    önkormányzatok autonómiájának  garantálására, az ezekkel,
    a gyakran  hatalmi, monopolhelyzetben lévő intézményekkel
    kapcsolatba  kerülő   állampolgárnak  nem   nyújt  valódi
    jogvédelmet.

    A  felsőoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXX.  törvény  az
    Alkotmány 70/G.  §-ában szabályozott a tudományos kutatás
    és a tanítás szabadságának biztosítása érdekében nagyfokú
    autonómiát, törvény által garantált önkormányzati jogokat
    biztosít   a   felsőoktatási   intézmények   számára.   A
    felsőoktatási   intézmények   autonómiája   azonban   nem
    korlátlan, az  állam törvénnyel,  törvényi  felhatalmazás
    alapján kibocsátott  más jogszabályokkal, azt közérdekből
    - a  felsőoktatás egységesítése, a nemzetközi integrációs
    folyamatokhoz való  csatlakozás lehetőségének, az oklevél
    kibocsátásának       alapjául       szolgáló       képzés
    alapkövetelményeinek biztosítása,  az Alkotmány  70/F. §-
    ában megfogalmazott  művelődéshez való jog érvényesülése,
    az oktatottak jogainak védelme érdekében - korlátozza.

    A törvény 64. § (2) bekezdése a felsőoktatási intézmények
    önkormányzati  jogai   között  sorolja  fel  a  felvételi
    feltételek meghatározásának,  a hallgatók kiválasztásának
    és felvételének a jogát.

    A felsőoktatási  intézményekbe való  felvételt azonban az
    állam nem  tekinti olyan,  a  tanítás  szabadsága  körébe
    tartozó kérdésnek, ahol szabad teret enged a felsőoktatás
    autonóm döntésének.  A felvétel  feltételeit, a felvételi
    eljárás rendjét  jogszabályok -  a felsőoktatásról  szóló
    törvény 20.  fejezete, valamint 1995. augusztus 31. -ig a
    25/1988.  ( XII.  22. ) MM rendelet, azt követően pedig a
    28/1995.  ( III.  24. )  Korm. rendelet - szabályozzák. A
    felsőoktatási intézmény  a  hallgatók  kiválasztására  és
    felvételére   irányuló   önkormányzati   jogát   csak   e
    jogszabályok keretei  között gyakorolhatja.  A  felvételi
    rendjére vonatkozó  jogszabályi  előírások  kötelezők  az
    állami  és   az   állam   által   elismert   nem   állami
    felsőoktatási intézményekre egyaránt. Az állam a felvétel
    rendjét két  okból szabályozza.  Egyrészt azért,  mert az
    Alkotmány  70/F.   §  (2)   bekezdése  kimondja,  hogy  a
    művelődéshez való  jogot az  állam -  többek között  -  a
    képességei alapján  mindenki számára  hozzáférhető közép-
    és felsőfokú  oktatással biztosítja. A felvétel rendjének
    jogi szabályozása  ennek az  Alkotmányba  foglalt  állami
    feladatvállalásnak, az  esélyegyenlőség biztosításának  a
    jogi garanciáit  hivatott megteremteni. Másrészt a magyar
    felsőoktatási rendszerben  - de  az európai felsőoktatási
    rendszerekben általában  - a  felsőoktatási intézményeket
    és az  általuk kiadott  okleveleket nem  a piac, hanem az
    állam  minősíti.   Ezért  a   felsőoktatási  jog  szakmai
    követelményeket támaszt  a  felsőoktatási  intézményekkel
    szemben,  ebbe   a  körbe   illeszkednek  a   felvételire
    vonatkozó  egyes   szabályok  is.   A  felvétel   rendjét
    szabályozó jogszabályi  előírások funkciója  e körben az,
    hogy meghatározzák  azokat a követelményeket, amelyek azt
    garantálják, hogy  a  felsőfokú  ismeretek  elsajátításra
    alkalmas   ( pl.      :      megfelelő   előképzettséggel
    rendelkező ) személyek kerüljenek be a felsőfokú oktatási
    intézményekbe.

    Az állam  a felvételi  feltételek szűk  körét, főként  az
    előképzettségi feltételeket  írja elő  kötelező módon.  A
    felvételre vonatkozó  jogszabályi  előírások  döntően  az
    intézmények  által  meghatározott  felvételi  feltételek,
    követelmények  megismerhetőségét,   kiszámíthatóságát,  a
    felvételi  eljárás,   a  "verseny"  tisztaságát  kívánják
    biztosítani.   A    felvételiző    kiszolgáltatottságának
    megakadályozása,  a   polgár  védelmében   korlátozza  az
    intézmény autonómiáját.  A törvény  83. §-a  e  szabályok
    megsértése esetén  azonban csak  arra ad  módot,  hogy  a
    felvételiző   az    intézmény    vezetőjéhez    forduljon
    jogorvoslattal.  Azaz   a  korlátozni   kívánt  intézmény
    belátására bízza,  hogy  betartja,  vagy  félre  teszi  a
    jogszabály előírásait.  A szerv  vezetőjéhez  benyújtható
    fellebbezés  ugyanazon   szerv  előtti  "jogorvoslat".  A
    vezető -  minthogy az  intézményen belül  ő a  felelős  a
    felvételi jogszerű  lebonyolításáért  -  a  felsőoktatási
    intézményen  belüli  hierarchiából  egyébként  is  fakadó
    jogait gyakorolja,  nem jogorvoslati  fórumként  jár  el,
    amikor  elbírálja.   Így   a   felsőoktatási   törvényben
    szabályozott fellebbezési  jog nem nyújt védelmet azokkal
    a jogszabálysértésekkel szemben, amikor az intézmény - és
    nem a  nevében eljáró bizottság, vagy személy - sérti meg
    a felvételiző  védelmét szolgáló  szabályokat ( pl. olyan
    típusú felvételi vizsgát tart, amelyre jogszabály szerint
    nincs joga,  illetőleg amelyet  előzetesen nem  hirdetett
    meg; nem  bizottságok veszik  ki a  felvételi  vizsgákat,
    vagy a  felvételi bizottságok összetétele nem felel meg a
    jogszabályi előírásoknak;  a felvételi bizottság tagjával
    szemben kizáró  ok áll fenn, de azt az intézmény vezetője
    nem veszi  figyelembe;  az  intézmény  ponthatár  feletti
    eredményt elért jelentkezőt nem vesz fel, stb. - az ilyen
    és  ehhez   hasonló  jogsértések   nem  példanélküliek  a
    felsőoktatási intézmények felvételi gyakorlatában. )

    A miniszternek  a  felsőoktatási  törvényben  biztosított
    törvényességi  felügyeleti   jogköre  elsősorban   nem  a
    jogalanyok jogainak védelmét szolgálja, hanem az objektív
    jogvédelem   eszköze.   A   miniszter   a   törvényességi
    felügyeleti    jogkörét    hivatalból    gyakorolja,    a
    felvételizőnek  nincs   alanyi  joga  arra,  hogy  ha  az
    intézmény  jogsértő  döntésével  szemben  a  miniszterhez
    fordul, panaszát érdemben elbírálják. Így a törvényességi
    felügyelet  eszközei   nem  tekinthetők   a   felvételiző
    jogainak érvényesítésére biztosított jogi eszközöknek.

    A  törvény   82.  §-a  szerint  az  intézményvezetőnek  a
    fellebbezés elbírálása  tárgyában hozott  döntése ellen a
    további fellebbezés  lehetőségét kizárja.  Azt a kérdést,
    hogy  a   felsőoktatási  intézményekbe   való   felvételt
    szabályozó  jogszabályi   előírások  megsértése  miatt  a
    felvételiző fordulhat-e  bírósághoz és  ha  igen,  milyen
    jogcímen, a  hatályos jogi  szabályozás  teljesen  nyitva
    hagyja. A  felsőoktatási törvény szabályozása alapján nem
    tisztázható egyértelműen a felvételiző és a felsőoktatási
    intézmény  közötti  jogviszony  és  ebből  következően  a
    felvételi eljárás és a felvételi döntés jogi jellege sem.
    A hatályos jogszabályok alapján több egyaránt indokolható
    értelmezés  lehetséges.   Kiszámíthatatlan,  hogy  milyen
    döntést hozna  a bíróság  egy, a  felvételi eljárás során
    elkövetett  jogszabálysértés   miatt  benyújtott  kereset
    alapján, megállapítaná-e a bíróság a hatáskörét, ha igen,
    közigazgatási perben  vagy magánjogi  jogvitaként döntené
    el az ügyet.

    Az indítványozó  azt a  jogi álláspontot  képviseli, mely
    szerint a felsőoktatási intézménynek a felvétel tárgyában
    hozott döntése közigazgatási határozat és a felsőoktatási
    törvény  -   mivel  nem   biztosítja  a   bíróság  előtti
    megtámadás lehetőségét  - Alkotmány 57. § (5) bekezdését,
    illetőleg 50.  §  (2)  bekezdését  sérti.  Bár  ez  is  a
    felsőoktatási törvény  rendelkezéseinek egyik  lehetséges
    értelmezése, de abban egyet értek a határozattal, hogy ez
    nem   vezethető   le   egyértelműen   a   hatályos   jogi
    szabályozásból.

    Azonban álláspontom  szerint a  felsőoktatási  törvényből
    nem  vezethető   le  a   határozat  indoklásának   az   a
    megállapítása sem,  mely szerint  az Alkotmány  70/K. §-a
    alapján  az   állam   által   fenntartott   felsőoktatási
    intézmény által  a  felvételi  eljárás  során  elkövetett
    jogszabálysértés  esetén   a   bírósági   jogérvényesítés
    lehetősége  megilleti  a  felvételizőt  minden  alapjogot
    érintő kérdésben.  Ez az álláspont azért nem következik a
    hatályos jogból,  mert a  felsőoktatásról szóló törvény a
    fenntartójától    függetlenül     minden    felsőoktatási
    intézményt az  egységes felsőoktatási  rendszer  részének
    tekint.  Sem   a  képzéssel   szemben  támasztott  állami
    követelmények, sem  az oklevél  kibocsátási  jogosultság,
    sem a  felsőoktatási intézmények szakmai autonómiája, sem
    a hallgatók  jogállása szempontjából nem tesz különbséget
    állami  és   az   állam   által   elismert   nem   állami
    felsőoktatási intézmények  között.  Ennek  megfelelően  a
    törvény  rendelkezései   egyaránt  alkalmazandóak  minden
    felsőoktatási intézményre.  A  törvény  113. - 114.  §-ai
    lehetőséget adnak  arra, hogy  a nem állami felsőoktatási
    intézmény esetében  a fenntartó,  illetőleg az  intézmény
    szabályzata    eltérjen     a    törvény    meghatározott
    szabályaitól. A felvétel rendjére vonatkozó szabályok nem
    tartoznak  e   körbe.  A   felvétel  rendjét   szabályozó
    jogszabályi előírások  egyformán kötik  az állami  és nem
    állami felsőoktatási  intézményeket. A  82.  §  sem  tesz
    különbséget,  amikor   -  az   Alkotmány   70/F.   §-ában
    szabályozott  alapvető   jog  érvényesülésének   törvényi
    garanciájaként   -    kimondja,   hogy   "Minden   magyar
    állampolgárnak joga  van -  a 83.  § keretei  között - az
    általa választott  felsőoktatási intézményben  és  szakon
    felsőfokú tanulmányokat folytatni. " A törvény és törvény
    felhatalmazása alapján  kibocsátott felvételi  eljárásról
    szóló jogszabály  fenntartójára  tekintet  nélkül  minden
    felsőoktatási intézmény  esetén azt  hivatott garantálni,
    hogy mindenki,  aki  eleget  tesz  a  felvételhez  előírt
    törvényi  követelményeknek  és  a  törvényi  előírásoknak
    megfelelően az  intézmény által  meghatározott  felvételi
    követelményeknek,  élhessen   ezzel  a   jogával.   Ennek
    megfelelően a felvételi döntés jogi minősítése és a bírói
    jogvédelem lehetősége  sem különbözhet  aszerint, hogy az
    állam által fenntartott, vagy az állam által elismert nem
    állami felsőoktatási intézmény hozta a döntést.

    Nem az  Alkotmánybíróság feladata a hatályos jogszabályok
    értelmezésével eldönteni,  hogy a  felvételi jogszabályok
    megsértése miatt  milyen jogcímen  és feltételek  mellett
    fordulhat az állampolgár jogvédelemért bírósághoz.

    Az Alkotmánybíróság  több  határozatában  is  kifejtette,
    hogy  a   jogállamiság  egyik   alapvető  összetevője   a
    jogbiztonság követelménye,  azaz az,  hogy az állampolgár
    számára  kiszámíthatók,   előreláthatók  legyenek  a  jog
    előírásai, bízhasson  abban,  hogy  vele  szemben  a  jog
    előírásainak    megfelelően    fognak    eljárni.    Ebbe
    beletartozik  az   is,  hogy  amennyiben  a  jogszabályok
    előírásait  megsértik,   az  állam  lehetőséget  biztosít
    számára ahhoz,  hogy jogainak  bíróság, vagy valamely más
    állami szerv előtt érvényt szerezhessen. Ezt az Alkotmány
    57. §  (1) illetőleg  (5) bekezdésében  az alapvető jogok
    között is biztosítja.

    Ezért úgy  gondolom, hogy  a jogállamiság követelményének
    nem felel  meg a  jogi szabályozás  akkor, ha az állam az
    állampolgár      jogainak      védelmére      jogszabályi
    rendelkezéseket alkot,  és nem biztosítja a jogalanyok és
    a    jogalkalmazók    számára    egyaránt    egyértelműen
    értelmezhető  és   előre   kiszámítható   módon   a   jog
    érvényesítésének lehetőségét. Alkotmányossági szempontból
    különösen  aggályosnak   tartom  az   ilyen  szabályozást
    alapvető jogot érintő jogszabályi rendelkezések esetén.
    Budapest, 1995. május 30.

                                            Dr. Schmidt Péter
                                               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1310/D/1990
    Date of the decision:
    .
    05/30/1995
    .
    .