English
Hungarian
Ügyszám:
.
669/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 16/1998. (V. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/140
.
A döntés kelte: Budapest, 05/05/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az  Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
   következő

                           határozatot:

           Az    Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy     a
   társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló  1991.
   évi  LXXXIV. törvény 7. § (3) bekezdésének első mondatából  a
   "—  a  (11) bekezdésben foglalt kivételekkel —", valamint  az
   "országos"  szövegrész,  a  7.  §  (3)  bekezdésének  második
   mondata,  továbbá  a  7. § (4)-(8), (11)  és  (13)  bekezdése
   alkotmányellenes.   Az  Alkotmánybíróság   ezért   ezeket   a
   rendelkezéseket megsemmisíti. Az 1991. évi LXXXIV. törvény 7.
   §  (3)  bekezdésének  a megsemmisítés után  hatályban  maradó
   szövege:  "A biztosítási képviselőket a biztosítási ellátásra
   jogosultak   képviselői  tekintetében  a   munkavállalók,   a
   munkáltatók    képviselői    tekintetében    a    munkáltatók
   érdekképviseleti szervezetei delegálják."

        Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítás önkormányzati
   igazgatásáról  szóló  1991. évi  LXXXIV.  törvény  7.  §  (3)
   bekezdésének  egésze alkotmányellenességének  megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

         Az   Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát   a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
                                 
          1.   Az   Alkotmánybírósághoz  a   társadalombiztosítás
    önkormányzati  igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV.  törvény
    (a  továbbiakban: Öit.) 7. § (3), (4), (11) és (13) bekezdése
    alkotmányellenességének   megállapítása   és   megsemmisítése
    tárgyában  több  indítvány érkezett. Az  Alkotmánybíróság  az
    indítványokat egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

         Az indítványozók azon az alapon kifogásolják az Öit.  7.
    §  (3), (4), (11) és (13) bekezdése rendelkezéseit, hogy azok
    ellentétben  állnak  az  Alkotmánynak  a  jogállamiságra,   a
    népszuverenitás  gyakorlására és a hátrányos megkülönböztetés
    tilalmára vonatkozó szabályaival.

          2.   Az   Alkotmánybíróság   megkereste   a   népjóléti
    minisztert,  aki  válaszában —  többek  között  —  előadta  a
    következőket.    A    társadalombiztosítás    területén    az
    önkormányzati   típusú   igazgatás   célja   az,    hogy    a
    járulékfizetők,   "a   biztosítási   teherviselők"    számára
    teremtsenek    részvételi   és    ellenőrzési    jogokat    a
    járulékbevételek   felhasználásban,   az   ezzel   összefüggő
    igazgatási  tevékenységben. Ezt a célt követte  az  Öit.  is,
    amikor  a  társadalombiztosítás  önkormányzati  igazgatásának
    bevezetésével  sajátos  munkamegosztást  intézményesített   a
    társadalombiztosítás területén.
                                 II.
                                 
         Az  Országgyűlés az 1997. júniusi 3-i ülésnapján fogadta
    el   a   társadalombiztosítás   önkormányzati   igazgatásával
    összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkező 1997. évi
    XLVIII. törvényt (a továbbiakban: Öimt.). Az Öimt. 4.  §-a  a
    kihirdetés napjával (1997. június 11.) módosította az Öit-nek
    a  Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és az  Egészségbiztosítási
    Önkormányzat   közgyűlésének  összetételére,  a   biztosítási
    képviselők  delegálására, választására vonatkozó  szabályait.
    Az Öit. módosított 7. §-a szerint:
    "   (1)  A  Nyugdíjbiztosítási  Önkormányzat  közgyűlése   48
    biztosítási   képviselőből  áll.  A   biztosítási   ellátásra
    jogosultakat 24 biztosítási képviselő képviseli  azzal,  hogy
    ebből a nyugdíjasok képviseletét közvetlenül 4 fő látja el. A
    munkáltatók biztosítási képviselőinek száma 24 fő azzal, hogy
    ebből  a  helyi  önkormányzatok mint  munkaadók  képviseletét
    közvetlenül 4 fő látja el.
    (2)   Az   Egészségbiztosítási  Önkormányzat  közgyűlése   48
    biztosítási  képviselőből áll, közülük 24  fő  a  biztosítási
    ellátásra  jogosultak képviselője. A munkáltatók  biztosítási
    képviselőinek  száma  24  fő  azzal,  hogy  ebből   a   helyi
    önkormányzatok mint munkaadók képviseletét közvetlenül  4  fő
    látja el.
    (3)  A  biztosítási képviselőket — a (11) bekezdésben foglalt
    kivételekkel — a biztosítási ellátásra jogosultak  képviselői
    tekintetében   a  munkavállalók,  a  munkáltatók   képviselői
    tekintetében    a   munkáltatók   országos   érdekképviseleti
    szervezetei   delegálják.  Egyéb   megegyezés   hiányában   a
    delegálásra jogosult szervezetek közötti delegálási arányt  a
    munkaadók  esetében  az egyes szervezetek  által  képviseltek
    részéről  teljesített  társadalombiztosítási  járulékfizetési
    arány,  a  munkavállalók esetében az üzemi  (közalkalmazotti)
    tanácsi választásokon elért eredmény határozza meg.
    (4)  E  törvény alkalmazásában a munkavállalók,  illetőleg  a
    munkáltatók országos érdek-képviseleti szervezetének  minősül
    az  a  munkavállalói, illetőleg munkáltatói  érdekképviseleti
    szövetség,
    a) amely legalább három nemzetgazdasági ágban és legalább tíz
    alágazatban    bírósági   nyilvántartásba    vett,    igazolt
    tagszervezettel rendelkezik, és
    b)  amely vagy amelynek tagszervezetei igazoltan legalább öt,
    különböző megyében működő területi szervezettel rendelkeznek.
    (5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl
    a)   a   munkavállalói  érdekképviseleti  szövetség  országos
    érdekképviseleti   szervezetként  történő  elismeréséhez   az
    szükséges, hogy tagszervezetei együttesen igazoltan  legalább
    száz  különböző munkáltatónál működő munkahelyi  szervezettel
    rendelkezzenek,
    b)   a   munkáltatói   érdekképviseleti  szövetség   országos
    érdekképviseleti   szervezetként  történő  elismeréséhez   az
    szükséges,  hogy  a  szövetséghez legalább  ezer  munkáltató,
    illetve    vállalkozás    tartozzon,    vagy    amelyben    a
    foglalkoztatottak száma legalább százezer fő.
    (6)  Egy  szakszervezet csak egy szakszervezeti szövetségnél,
    egy   munkáltató   csak   egy  munkáltatói   érdekképviseleti
    szövetségnél vehető figyelembe.
    (7)  A  (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek  elérése
    érdekében    a   munkavállalók,   illetőleg   a   munkáltatók
    érdekképviseleti szövetségei egymással koalícióra léphetnek.
    (8)  A  (4)–(6)  bekezdésben  meghatározott  feltételeket   a
    munkavállalói,   illetőleg  a  munkáltatói   érdekképviseleti
    szövetségek az Országos Választási Bizottságnál az e  törvény
    hatálybalépését követő 15 napon belül igazolják. Az  Országos
    Választási    Bizottság   a   feltételek   fennállásáról    a
    bejelentésre  nyitva  álló határidőt követő  15  napon  belül
    nyilatkozik.
    (9)  Az  Országos Választási Bizottság tevékenysége,  döntése
    ellen  3 napon belül a Legfelsőbb Bíróságnál lehet kifogással
    élni.   További   jogorvoslatnak  helye  nincs.   A   kifogás
    benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő.
    (10) A Legfelsőbb Bíróság a jogorvoslati kérelemről nem peres
    eljárásban  határoz.  Ha a Legfelsőbb  Bíróság  a  kifogásnak
    helyt ad,
    a)  megállapítja a törvénysértés tényét, és ezt  az  érintett
    felek tudomására hozza,
    b)  megsemmisíti,  —  és  ha  szükséges  —  megváltoztatja  a
    törvénysértő döntést.
    (11)   A  nyugdíjasok  képviselői  közül  két  főt  a  Magyar
    Nyugdíjas   Egyesületek  Országos  Szövetsége,  két   főt   a
    Nyugdíjasok   Országos   Képviselete   delegál.    A    helyi
    önkormányzatok   mint  munkaadók  képviselőit   az   országos
    önkormányzati érdekképviseleti szervezetek delegálják.
    (12)    Az   e   törvény   alapján   megalakuló   biztosítási
    önkormányzatok  megbízatása  2000.  január  1-jéig  tart.   A
    közgyűlés  alakuló  ülését, továbbá  a  8.  §  (3)  bekezdése
    szerinti  mandátumvizsgáló bizottság első ülését  a  delegáló
    szervezetek   közös   megállapodásuk  alapján   megválasztott
    képviselője hívja össze és nyitja meg.
    (13)  Ha  a (12) bekezdésben meghatározott határidő  előtt  a
    közgyűlés   feloszlatására  kerül   sor,   a   feloszlatástól
    számított  60  napon  belül a (3) és  (11)  bekezdés  szerint
    delegálásra  jogosult  szervezetek — a  (3)–(10)  bekezdésben
    foglaltak   alkalmazásával  —  új  biztosítási   képviselőket
    delegálnak.
                                 
                                III.
                                 
    Az indítványok részben megalapozottak.

         1. Néhány indítványozó azon az alapon vitatja az Öit. 7.
    §   (3)   bekezdését,   hogy  az  a  biztosítási   képviselők
    delegálását rendeli el. Meglátásuk szerint az Alkotmány 2.  §
    (2)  bekezdésére figyelemmel alkotmányosan nem hozható  létre
    olyan  közhatalmi  szervezet, amelynek tagjait  ne  választás
    útján jelölnék ki az állampolgárok.
          Az  Alkotmánybíróság  először  azt  vizsgálta,  hogy  a
    társadalombiztosítási      önkormányzatok       gyakorolnak-e
    közhatalmat,   és  ha  igen,  rendelkeznek-e   a   közhatalom
    gyakorlásához   szükséges,  az   Alkotmány   2.   §-a   által
    megkövetelt demokratikus legitimációval.
           Az    Öit.    9.   §   (1)   bekezdése    alapján    a
    társadalombiztosítási önkormányzat feladatkörében a közgyűlés
    a) megalkotja alapszabályát, illetőleg egyéb szabályzatait;
    b)   a   biztosítási   képviselők   közül   megválasztja   az
    önkormányzat elnökét és alelnökét;
    c)    dönt    a    8.   §   (6)   bekezdésben   meghatározott
    költségtérítésről;
    d)   dönt   tagozat,   állandó  vagy   ideiglenes   bizottság
    létrehozásáról;
    e)  kialakíthatja  a biztosítási ágba tartozó  helyi-területi
    testületeket;
    f)  kezdeményezi  a  társadalombiztosítás  és  ezen  belül  a
    biztosítási   ág,   valamint   az   ellátások   fejlesztését,
    feladatkörében   javaslatot  tesz  a   Kormánynak   vagy   az
    Országgyűlés  illetékes bizottságának a  társadalombiztosítás
    egészét   vagy  a  biztosítási  ágat  érintő  törvényjavaslat
    előterjesztésére;
    g) feladatkörében véleményezi a társadalombiztosításra vagy a
    biztosítási ágra vonatkozó törvények tervezeteit;
    h)   javaslatot   tesz   a  Kormánynak  társadalombiztosítási
    kérdésekben,  vagy  a  biztosítási  ágra  vonatkozó  rendelet
    megalkotására;
    i)   feladatkörében  —  ha  törvény  egyetértési  jogot   nem
    állapított  meg  —  véleménynyilvánítási  jogot  gyakorol   a
    társadalombiztosítást   érintő   jogszabályok    tervezetével
    kapcsolatban;
    j)  külön  törvényben meghatározottak szerint  rendelkezik  a
    biztosítási   alapba  tartozó  vagyon  felett,  delegálja   a
    tulajdonosi jogok képviselőit;
    k)   megtárgyalja  a  pénzügyminiszter  által  április  30-ig
    átadott,  a  következő  évre várható  makrogazdasági  mutatók
    alapján   elkészített   társadalombiztosítási   költségvetési
    irányelveket,  és  azt elfogadása után — az államháztartásról
    szóló,  többször  módosított 1992. évi  XXXVIII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Áht.)  84.  §-a  szerinti  eljárási   rendnek
    megfelelően  —  a tárgyévet megelőző év május 31-éig,  az  f)
    pontban foglalt jogkörében a Kormány elé terjeszti;
    l)  megtárgyalja a biztosítási önkormányzat kezelésében  lévő
    biztosítási alap költségvetési javaslatának tervezetét és azt
    elfogadása,   valamint  a  két  biztosítási  alap   összevont
    mérlegének  elfogadása  után — az  Áht.  85/A.  §-a  szerinti
    eljárási  rendnek  megfelelően  —  a  tárgyévet  megelőző  év
    augusztus 31-éig, az f) pontban foglalt jogkörében a  Kormány
    elé terjeszti;
    m)   költségvetése  időarányos  teljesítéséről   és   végzett
    munkájáról negyedévente beszámol az Országgyűlésnek, vagy  az
    Országgyűlés által kijelölt bizottság(ok)nak. A beszámolót  a
    Kormánynak egyidejűleg tájékoztatásul megküldi;
    n) megtárgyalja a kezelésében lévő társadalombiztosítási alap
    költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási  javaslat
    tervezetét,    és    azt   elfogadása,   valamint    a    két
    társadalombiztosítási  alap összevont  mérlegének  elfogadása
    után  legkésőbb  a tárgyévet követő félév végéig  —  az  Áht.
    86/A.  §-a szerinti eljárási rendnek megfelelően — a  Kormány
    elé terjeszti;
    o)  gondoskodik a biztosítási alap kezeléséről, a biztosítási
    alap   költségvetésének  kereti  között   dönt   bevételeinek
    felhasználásáról,  pénzeszközök meghatározott  célra  történő
    elkülönítéséről,  átcsoportosításáról, az átmenetileg  szabad
    pénzeszközök   hasznosításának  módjáról,   továbbá   hitelek
    felvételéről;
    p) központi hivatali szerve vezetője útján irányítja hivatali
    szervezetét,   az   igazgatási   feladatok   ellátásáról   az
    alapszabályban    meghatározott   módon    beszámoltatja    a
    főigazgatót,    de   az   igazgatási   szerv    jogszabályban
    meghatározott hatáskörében egyedi utasítást nem adhat;
    r) jóváhagyja központi hivatali szerve szervezeti és működési
    szabályzatát;
    s)   gyakorolja   hivatali  szervezete  vezetője   és   annak
    helyettesei    (a   továbbiakban:   főigazgató,   főigazgató-
    helyettes)   felett   a  munkáltatói   jogokat;   a   Kormány
    egyetértésével — határozatlan időre — kinevezi és felmenti  a
    főigazgatót és annak helyetteseit;
    t)   dönt   új  igazgatási  szerv  létrehozásáról,   meglévők
    összevonásáról, megszüntetéséről;
    u)  szervezi  és továbbfejleszti a biztosítási ág  nemzetközi
    kapcsolatait,  részt  vesz azokban, ellenőrzi  a  biztosítási
    kötelezettségek teljesítését;
    ü)  dönt  a  biztosítási  önkormányzatok  szövetségéhez  való
    csatlakozásról;
    v) megtárgyalja és jóváhagyja az Áht. rendelkezései szerint a
    költségvetésben jóváhagyott tartalék felhasználását,  illetve
    javaslatot készít a Kormány részére annak felhasználásáról.
    (2)    A   törvényjavaslat   előterjesztője   a   biztosítási
    önkormányzatnak   a   törvénytervezetre   adott    véleményét
    ismerteti   az  Országgyűlés  előtt.  A  társadalombiztosítás
    pénzügyi   alapjainak   költségvetésére   és   zárszámadására
    vonatkozó  törvényjavaslat tárgyalásakor —  ha  a  benyújtott
    törvényjavaslat  eltér  a  biztosítási  önkormányzatok  által
    elfogadottól   —   a   Kormány   bemutatja   a    biztosítási
    önkormányzatok   által  készített  költségvetési,   illetőleg
    zárszámadási   javaslattervezetet  is.   Ha   a   Kormány   a
    biztosítási   önkormányzatnak  kormányrendelet  megalkotására
    vonatkozó javaslatával vagy kormányrendelet tervezetére adott
    véleményével  nem  ért egyet, a véleményeltérésről  és  annak
    indokairól írásban tájékoztatja a biztosítási önkormányzatot.

          Az   Alkotmánybíróság   egyik   korábbi   határozatában
    megállapította,  hogy  a  közhatalmat  gyakorló,   és   ezért
    demokratikusan   legitimációt   igénylő   köztestület   által
    ellátott közfeladat fogalmát jogszabály nem határozza meg.  A
    Ptk.-nak  a  köztestületeket a magyar  jogba  ismét  bevezető
    rendelkezéseihez   készült  indokolása   szerint   közfeladat
    "általában olyan feladat, amelyet egyébként az államnak  vagy
    a  helyi  önkormányzatnak  kellene megvalósítania".  Ebben  a
    körben   a  közfeladat  közigazgatási  feladat,  amelyhez   a
    köztestületnek megfelelő hatáskörökkel is rendelkeznie  kell.
    A  köztestület a helyi önkormányzatok mellett az önkormányzás
    másik válfaját testesíti meg. Közfeladatnak minősül az is, ha
    az  állam valamely szakma teljességét érintő kérdésekben való
    tanácsadó közreműködés céljából hoz létre köztestületet  úgy,
    hogy  az  e  feladat  ellátásához szükséges  szervezettel  és
    hatáskörökkel  is ellátja. Közfeladatot láthat  el  az  olyan
    ágazati  önkormányzat  is,  amely  az  adott  hivatás  minden
    gyakorlója   számára   a   foglalkozás   szabályait    érintő
    normaalkotást  végez, s ezeket szankcionálja.  E  két  utóbbi
    feladat    megvalósítása   során   is   részben    közhatalmi
    jogosítványokkal  él a köztestület; a határok  az  átruházott
    közigazgatási és egyéb — például belső igazgatási — feladatok
    között  nem  élesek. A közfeladat fogalma tehát  szélesebb  a
    hatósági jogkör gyakorlásánál, amely viszont esetenként, és a
    szükséghez    képest    a   közfeladat   ellátásának    egyik
    nélkülözhetetlen eszköze lehet. [39/1997. (VII. 1.)  AB  hat.
    ABH  1997.  268.]  Az  idézett  határozat  közhatalmi  elemet
    tartalmazó    közfeladatnak   minősíti   az   államigazgatási
    eljárásban   gyakorolt  egyetértési   jogot,   a   tanácsadói
    közreműködést,  a  közigazgatási  feladatok  ellátását  és  a
    normaalkotást.    A   társadalombiztosítási    önkormányzatok
    feladatai közül így közhatalmi jellegű közfeladatnak  minősül
    az   Öit.   9.  §  (1)  bekezdésének  i)  pontjában   jelzett
    egyetértési illetve véleménynyilvánítási jog, a  k),  l),  n)
    pontjaiban megállapított javaslattételi jog, az o)  pontjában
    rögzített  döntési  jog és a p) pontjában meghatározott  —  a
    hivatali  szervezete tekintetében alkalmazható  —  irányítási
    jog  gyakorlása. A társadalombiztosítási önkormányzatok tehát
    a  törvény  rendelkezései alapján hatalmi jogosítványokat  is
    gyakorolnak.

         2.  Az Alkotmány nem rendelkezik a társadalombiztosítási
    önkormányzatról.  Nincs  az államnak  az  Alkotmányból  folyó
    kötelezettsége    a    társadalombiztosítási     önkormányzat
    létrehozására.    Az    államnak    Alkotmányból     származó
    kötelezettsége   ugyan   a   társadalombiztosítási   rendszer
    szabályozása    és    ezáltal    működtetése,    de     annak
    önkormányzatiságára vonatkozóan az Alkotmány nem határoz  meg
    követelményeket.  Az Országgyűlés szabad  mérlegelési  körébe
    tartozik,   hogy   —   figyelemmel   társadalmi,   gazdasági,
    szervezeti   és   egyéb  célszerűségekre  —  meghatározza   a
    társadalombiztosítás  irányítási, igazgatási  rendszerét.  Az
    Országgyűlés mérlegelési szabadsága azonban nem korlátlan,  a
    társadalombiztosítás szervezetének kialakítása során úgy kell
    eljárnia, hogy ne sértse meg az Alkotmány rendelkezéseit.

         Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság  független, demokratikus jogállam.  A  2.  §  (2)
    bekezdése  alapján  pedig  a  Magyar  Köztársaságban   minden
    hatalom   a   népé,   amely  a  népszuverenitást   választott
    képviselői  útján,  valamint közvetlenül gyakorolja.  Csak  a
    választópolgárok   ilyen   hatalomgyakorlása   tekinthető   a
    közhatalom       demokratikus       forrásának        illetve
    megnyilvánulásának.

           Az  Alkotmányban  megerősített  népfelség  elvéből  és
    abból, hogy a társadalombiztosítási önkormányzatok közhatalmi
    jogokkal  is  rendelkeznek,  még nem  következik  a  vizsgált
    önkormányzati      képviselők     közvetlen     választásának
    kötelezettsége. Az Alkotmány 70. § (1) bekezdése szerint:  "A
    Magyar  Köztársaság  területén  élő  minden  nagykorú  magyar
    állampolgárnak  joga van ahhoz, hogy az  országgyűlési  és  a
    helyi   önkormányzati,  továbbá  a  kisebbségi  önkormányzati
    választásokon  választható  és — ha  a  választás,  illetőleg
    népszavazás napján az ország területén tartózkodik — választó
    legyen,  valamint országos vagy helyi népszavazásban és  népi
    kezdeményezésben  részt vegyen." Az  Alkotmány  71.  §-a  úgy
    rendelkezik, hogy " az országgyűlési képviselőket, valamint a
    helyi  önkormányzati képviselő-testület  tagjait,  továbbá  a
    polgármestert    és    a    fővárosi    főpolgármestert     a
    választópolgárok  általános és egyenlő  választójog  alapján,
    közvetlen és titkos szavazással választják".

         Az  Országgyűlés  az Alkotmány keretei  között  szabadon
    állapíthatja   meg  a  társadalombiztosítási   önkormányzatok
    közgyűlésének  létrehozási rendjére vonatkozó szabályokat.  A
    közhatalom gyakorlásának azonban alkotmányos feltétele,  hogy
    arra  demokratikus  legitimáció  alapján  kerüljön  sor.   Az
    Alkotmánybíróság a bírói hatalom forrását elemezve már állást
    foglalt  a  demokratikus legitimáció kérdésében.  Eszerint  a
    népszuverenitásra épülő rendszerben a hatalmi  ágak  lehetnek
    önlegitimálók, ha közvetlen választáson alapulnak. A másik út
    a    közhatalom   elnyerése   valamely   más    hatalmi    ág
    közreműködésével;  a  hatalomnak azonban  ekkor  is,  ezen  a
    láncolaton   keresztül  visszavezethetőnek  kell   lennie   a
    szuverén néphez. [38/1993. (VI. 11.) AB. hat. ABH 1993,  256.
    262.]  A  demokratikus legitimáció elsődlegesen  valósul  meg
    akkor,    ha    a    közhatalmat   gyakorló   testületet    a
    választópolgárok  közvetlenül  választják.   Demokratikus   a
    legitimáció  akkor is, ha a közvetlenül választott  szervezet
    által   választott   vagy   kinevezett   szervek,   személyek
    gyakorolnak  közhatalmat.  Amíg  a  választások,  kinevezések
    láncolata   a  választópolgároktól  a  közhatalmat   gyakorló
    szervig, személyig folyamatos, a demokratikus legitimáció nem
    vitatható.  Ezért tekinthető demokratikusan  legitimáltnak  a
    Kormány és az államigazgatási szervezet is.

           A   társadalombiztosítási   önkormányzat   esetén    a
    demokratikus   legitimáció  megvalósulhat  úgy   is,   ha   a
    közhatalmat   gyakorló  szerv  vagy  személy  felhatalmazását
    azoktól kapja, akiket az önkormányzatot létrehozó törvény  az
    önkormányzat alanyainak nyilvánít. Az Alkotmánybíróság már  a
    közhatalmat   gyakorló  köztestületekre   vonatkozó   korábbi
    határozatában  elvi éllel megállapította, hogy  ha  az  ilyen
    köztestület    "jogosítványai   a    közigazgatás    egyszerű
    adminisztrációs  kisegítésén  túllépnek,   akkor   a   normák
    címzettjei  összességének  a  döntéshozó  szervek   választói
    között  kell  lennie."  Ez  a  határozat  a  köztestületet  a
    választójogosult köztestületi tagok közösségeként fogja  fel.
    [38/1997. (VII. 1.) AB hat. ABH 1997. 257.

         Az  Öit.  1.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  biztosítási
    önkormányzat  a  biztosítási  ellátásokra  jogosultak  és   a
    járulékfizető   munkáltatók  képviselőiből  (a   továbbiakban
    biztosítási  képviselő)  alakult  testület.  Az  önkormányzat
    alanyainak  így  —  a  munkáltatók  mellett  —  az  ellátásra
    jogosultak  összességét kell tekinteni.  Az  Öit.  7.  §  (1)
    bekezdése a "biztosítási ellátásra jogosultakat képviselő  24
    biztosítási   képviselő"  közül  4   helyet   közvetlenül   a
    nyugdíjasok képviseletére rendel, a (3) bekezdés  viszont  az
    összes  többi  (azaz  nem  nyugdíjas)  biztosítási  ellátásra
    jogosult     képviseletére    a    munkavállalók     országos
    érdekképviseleti  szervezetei delegáltjait  jelöli  ki.  Ezek
    szerint   a   nem-nyugdíjas   "választójogosultak"   köre   a
    biztosítási ellátásra jogosultakról a munkavállalókra, s ezen
    belül is az érdekképviseleti szervezetek tagjaira szűkül.

         Kérdés,  hogy ez a korlátozás nem zárja-e ki az  ezen  a
    szűkebb  bázison  létrehozott  képviselet  legitimációját.  A
    társadalombiztosítás  esetén is  az  önkormányzat  alanyainak
    kell    ugyanis   biztosítani   azt   a   lehetőséget,   hogy
    meghatározzák az önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló
    és   az   igazgatási  szervezetet  irányító  szerv   személyi
    összetételét,   vagyis   az   őket  képviselő   önkormányzati
    képviselők    személyét.    Az    ilyen    értelemben    vett
    "választójogosultak"   körének  az  önkormányzat   alanyaihoz
    képest  szűkebb volta önmagában nem zárja ki az  önkormányzat
    legitimációját. A legitimáció megléte vagy hiánya attól függ,
    hogy milyen indokai vannak a szűkítésnek, s az milyen arányú,
    s   végül  attól  is,  hogy  a  képviselet  választáson  vagy
    delegáláson   alapul-e.   Az   országgyűlési   és   a   helyi
    önkormányzati képviselők választásánál például a jogszabályok
    címzettjeihez  képest  a  választásra  jogosultak   körét   a
    nagykorúságon kívül más szempontok szerint is korlátozzák  az
    Alkotmány és a törvények (állampolgárság, tartós letelepedés,
    állandó   lakhely,  a  választások  időpontjában  az   ország
    területén   való   tartózkodás).   A   korlátozás   hatásának
    megítélésénél  a  képviseleti  szerv  legitimációjára   döntő
    súllyal esik latba az illető önkormányzat közhatalmat igénylő
    feladata.  Például  az  Alkotmánybíróság  által  korábban   e
    szempontból  is  vizsgált köztestületeknél,  a  gazdasági  és
    szakmai kamaráknál a tagok, azaz az önkormányzati alanyok  és
    a   választójogosultak  egybeesése  a  szóban  forgó  kamarák
    természeténél  fogva  lehetséges  és  szükségszerű  volt.   A
    társadalombiztosítási önkormányzat esetében  az  önkormányzat
    alanyainak    —   az   ellátásra   jogosultaknak    —    járó
    szolgáltatásokat jogszabályok határozzák meg. Erre nézve azok
    a  jogosultak,  akik  választópolgárok is,  az  országgyűlési
    képviselők  választásakor élhetnek azzal a jogukkal,  hogy  a
    képviselő  választásán  keresztül a jövendő  szolgáltatásokat
    befolyásolják.  A társadalombiztosítási önkormányzat  azonban
    elsősorban e szolgáltatások megszervezésével és igazgatásával
    foglalkozik, beleértve a jogosultak pénzügyi hozzájárulásának
    igazgatását  is.  Az Öit. preambuluma ezzel  összhangban  "az
    érdekeltek  hozzájárulására  alapozott  és  az  állam   által
    garantált társadalombiztosítási ellátások megszervezéséről és
    igazgatásáról"  beszél,  mint a törvény  céljáról,  amely  az
    "érdekeltek"      beleszólását     és     érdekérvényesítését
    önkormányzati  formában  biztosítja.  Az  önkormányzatnak   a
    törvény  9.  §-ában meghatározott hatásköreit  is  figyelembe
    véve     nem     ésszerűtlen,    hogy     az     önkormányzat
    "választójogosultjainak"  körét  az  Öit.  a   "hozzájárulást
    teljesítő  érdekeltekre",  azaz a biztosítási  teherviselőkre
    korlátozza.      A     társadalombiztosítási     önkormányzat
    legitimitásához elegendő tehát, ha a képviselők hatalmukat  a
    biztosítási  teherviselőktől  nyerik;  a  törvénynek   ez   a
    megoldása önmagában alkotmányosan nem kifogásolható.  Azonban
    a  biztosítási teherviselők számottevő részének  kizárása  az
    önkormányzati   képviselők  személyének  meghatározásából   a
    legitimáció  hiányát eredményezi. Emellett  az  önkormányzati
    képviselők   személye  meghatározására  vonatkozó   lehetőség
    aránytalan   korlátozása   esetén  sem   lehet   demokratikus
    legitimációról beszélni. Az, hogy a biztosítási  teherviselők
    egészének,  vagy meghatározott hányadának kell-e  biztosítani
    meghatározó    beleszólást   az   önkormányzati    képviselők
    kiválasztásába, attól függően különböző, hogy  a  biztosítási
    képviselőt választják, vagy delegálják-e.

         a)  Választások általi legitimáció esetén mellőzhetetlen
    feltétel,  hogy  az  önkormányzat  valamennyi  választójoggal
    rendelkező   alanya   jogosult   legyen   részt    venni    a
    választásokon.    Emellett   a   választásnak    a    konkrét
    önkormányzati  szerv  tagjainak  konkrét  alkalommal  történő
    meghatározására kell irányulnia. Ellenkező esetben nem  lehet
    a   közhatalmi   feladat  ellátására  adott  felhatalmazásról
    beszélni. Nem megfelelő tehát a más célú, más feladatra  való
    felhatalmazásra irányuló választás eredményeit alapul venni a
    személyi összetétel meghatározása szempontjából.

          Ehhez   képest   az  üzemi  (közalkalmazotti)   tanácsi
    választások eredményére való utalás két körülmény  miatt  nem
    tekinthető    a    vizsgált    esetben    választás    általi
    legitimálásnak.   Egyrészt   a   legutolsó   üzemi    tanácsi
    választásokra     1995-ben,     tehát     két     évvel     a
    társadalombiztosítási  önkormányzatok   újraalakulása   előtt
    került  sor.  Másrészt  az  üzemi  tanácsi  választások   más
    összefüggésben  való, más tartalmú képviseletre  jogosították
    fel  a  megválasztott szerveket. Akik azokon a  választásokon
    részt  vettek,  nem a társadalombiztosítási önkormányzatokban
    való   képviselettel   kívánták  az  általuk   választottakat
    megbízni,  és ezért nem is mérlegelhették azt, melyik  jelölt
    képviselné leginkább a társadalombiztosításban az érdekeiket.
    Így   nem   is  adhattak  az  általuk  választottak   számára
    felhatalmazást     érdekeiknek    a     társadalombiztosítási
    önkormányzatokban      való      képviseletére.      Valamely
    érdekképviselet   által  általában  élvezett  "támogatottság"
    önmagában  nem  tekinthető olyan korlátlan  felhatalmazásnak,
    amely a támogatás megszerzésekor előre még nem is látható  és
    a  felhatalmazók  által  nem  is  mérlegelt  új  feladatkörök
    ellátására  is  szükségképpen feljogosít.  Az  üzemi  tanácsi
    választásokon  elért  eredmény a delegálási  rendszerben  nem
    vehető  tekintetbe.  A  delegálás esetén,  éppen  azért  mert
    választásra  nem  kerül  sor,  csakis  a  munkavállalóknak  a
    delegálásra   jogosult  érdekképviseletekben   való   tagsága
    releváns. Ezért még ha vélelmezni is lehetne, hogy  az  1995-
    ben  megtartott  üzemi tanácsi választásokon  elért  eredmény
    1997-ben megismétlődött volna, akkor sem lehetne ennek a  más
    célú választásnak az eredményét figyelembe venni. Ezért ez  a
    szabályozás  a delegálási eljárásban idegen elem.  A  fentiek
    alapján az Alkotmánybíróság megállapította az Öit. 7.  §  (3)
    bekezdése  második  mondatának alkotmányellenességét,  s  azt
    megsemmisítette.

         b) A demokratikus legitimáció delegálási rendszerben  is
    csak  úgy  jöhet létre, ha az önkormányzati alanyok  többsége
    határozza  meg  az  önkormányzati  képviselők  személyét.  Ha
    társadalmi  szervezetek vagy érdekképviseletek  jogosultak  a
    delegálásra,   szükséges,  hogy  az   önkormányzati   alanyok
    túlnyomó  többsége  tagja legyen ezeknek a szervezeteknek.  A
    választott  önkormányzatokkal szemben  ugyanis,  ahol  minden
    önkormányzati  alanynak választójoga van, a delegációs  elven
    létrehozott önkormányzatok "választói" értelemszerűen azoknak
    a testületeknek a tagságára korlátozódnak, amelyek jogosultak
    közvetlenül   vagy  közvetve  képviselőket  küldeni.   Ha   a
    szervezetek az alanyok túlnyomó többségét magukban foglalják,
    a  legitimáció  fennáll. A "túlnyomó többség" megkövetelésére
    azért  van  szükség, mert a delegálásra jogosult szervezetben
    tagsággal  nem  rendelkező önkormányzati  alanyok  ki  vannak
    zárva     az     önkormányzati     képviselők     személyének
    meghatározásából,  azaz  nem ahhoz  hasonlítható  a  helyzet,
    mintha    nem    élnének   választójogukkal,   hanem    nincs
    választójoguk. Az pedig alkotmányosan nem várható el, hogy az
    önkormányzat    alanyai    az    önkormányzati     képviselők
    delegálásának    befolyásolása   céljából    belépjenek    az
    érdekképviseletek  alapításának joga, illetve  az  egyesülési
    jog  alapján  létesült  szervezetbe,  amelynek  csupán  egyik
    feladata  és  részjogosítványa a delegálás.  Ez  a  különbség
    magyarázza  azt, hogy ha a választásra jogosultak csupán  egy
    fővel  több  mint  fele  választ  képviselőket,  a  képviselő
    legitimitása nem vonható kétségbe, hiszen a választás joga  a
    többieket  is  megillette,  csupán  nem  éltek  vele.   Ezzel
    szemben,  ha  a  képviselő delegálására jogosult  szervezetek
    csupán  a  felét, vagy annál nem lényegesen többet  tudhatnak
    tagjaik   között  azokból,  akik  egyébként  egy   választási
    rendszerben   választójogosultak  lennének,  akkor   az   így
    létrejött testületnek nincs meg a kellő legitimációs  alapja,
    hiszen  azok,  akik  nem tagjai a delegáló  szervezetnek,  de
    alanyai  az  önkormányzatnak, ki vannak zárva abból,  hogy  a
    képviselők   személyére  bármilyen  befolyást  gyakoroljanak.
    Márpedig a legitimáció forrását képező önkormányzati  alanyok
    közötti  ilyen különbségtételnek nincs igazolható alapja.  Ha
    kevés a szakszervezeti tag, akkor más alapon kell szervezni a
    biztosítási képviselők küldését.

           A    biztosítási   ellátásra   jogosultak,   mint    a
    társadalombiztosítási önkormányzat alanyai közül  az  Öit.  a
    nyugdíjasokon  kívül  csak a biztosítási  teherviselőknek  ad
    jogot a biztosítási képviselők személyének meghatározására, s
    ezt  a  korlátozást  egy  második szűkítéssel  tetézi  akkor,
    amikor  a biztosítottak képviseletét a munkavállalók országos
    érdekképviseleti  szervezeteire, a járulékfizető  munkáltatók
    képviseletét  pedig az országos munkáltatói  érdekképviseleti
    szervezetekre bízza.

         A  szakszervezeteknek és a munkáltatók  érdekképviseleti
    szervezeteinek a kötelező társadalombiztosítás  igazgatásában
    vállalt   szerepe   történetileg   alakult   ki.   A   munkás
    betegsegélyző-,  baleseti  rokkantsági,  nyugdíj-,  öregségi,
    rokkantsági,  hátramaradotti nyugdíjpénztárak  irányításában,
    igazgatásában,    gazdálkodásának   bonyolításában    mindkét
    érdekképviselet   meghatározó   tevékenységet   fejtett   ki.
    Természetesen   a   történeti  hagyományok   önmagukban   nem
    igazolhatják  e  két érdekképviselet vizsgált  jogosultságát.
    Abban  az  esetben,  ha az érdekképviseleti  szervezetek  nem
    tudják   tagjaik  illetve  támogatóik  között  a  biztosítási
    teherviselők túlnyomó többségét, alkotmányosan  nem  lehet  a
    társadalombiztosítás     önkormányzati     igazgatását      a
    képviselőikből létrehozott testületre bízni.

         A  népjóléti miniszter válaszából kitűnően  az  országos
    munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a munkavállalóknak
    mintegy  54  %-át  fogják át, aminél a  támogatottságuk  nagy
    valószínűséggel  nagyobb.  Szerinte  abból  pedig,  hogy   az
    Országos   Választási  Bizottságnál  csak  olyan  munkáltatói
    szövetség  jelent meg, amelyik delegálási jogot kapott,  arra
    lehet  következtetni,  hogy  a  delegáláskor  nem  volt   más
    számottevő,  országosan  elterjedt és támogatott  munkáltatói
    érdekképviseleti szövetség.

         A  munkavállalói érdekképviseleteknek a nem-tagok általi
    "valószínű  támogatottsága" a legitimáció  szempontjából  nem
    értékelhető.  Az  pedig, hogy a delegálási joggal  rendelkező
    szervezeteknek  a társadalombiztosítási önkormányzat  alanyai
    közül csupán a biztosítási teherviselők 54 %-a a tagja,  azaz
    a  teherviselők majdnem felének semmilyen joga és  lehetősége
    nincs  arra,  hogy  a biztosítási önkormányzat  képviselőinek
    kiválasztására  befolyást  gyakoroljon,  a  fent  kifejtettek
    értelmében azzal a következménnyel jár, hogy az Öit. 7. § (4)-
    (8) bekezdésében meghatározott szabályok szerint megalakított
    önkormányzatnak  hiányzik  a demokratikus  legitimációja.  Az
    Alkotmánybíróság   a   társadalombiztosítási   önkormányzatok
    delegálással   való   létrehozását   önmagában   nem   ítélte
    alkotmányellenesnek, s ezért az Öit. 7.  §  (3)  bekezdéséből
    hatályban  tartotta  azt  a  rendelkezést,  amely  szerint  a
    biztosítási  képviselőket a munkavállalók  és  a  munkáltatók
    érdekképviseleti  szervezetei  delegálják.  Mivel  azonban  a
    delegálásnak   a   munkavállalók  országos   érdekképviseleti
    szervezeteire bízása a munkavállalók jelenlegi szervezettsége
    mellett  nem  alkalmas arra, hogy a biztosítási képviselőknek
    az Alkotmány 2. §-a által megkövetelt, szükséges legitimációt
    biztosítsa,  az  Alkotmánybíróság  az  Öit-nek  a   delegálás
    mikéntjét   szabályozó  rendelkezéseit   megsemmisítette.   A
    törvényhozás feladata, hogy — ha a delegálási rendszert  fenn
    kívánja  tartani  —  olyan szabályokat alkosson,  amelyek  az
    érdekképviseletek    küldötteinek   megfelelő    demokratikus
    legitimációt biztosítanak.

         3.  Több  indítványozó vagyoni cenzus  szerinti  és  így
    alkotmányellenes  különbségtételt  vél  felfedezni  abban   a
    szabályban,   amely   szerint,  ha  a  delegálásra   jogosult
    munkáltatói   érdekképviseletek  nem  tudnak   megegyezni   a
    delegálási   arányokban,  a  delegálási   arányt   az   egyes
    szervezetek    által    képviseltek   részéről    teljesített
    társadalombiztosítási járulékfizetési arány határozza meg.

         Az  Öit.  a  közgyűlésen belüli munkáltatói  képviseleti
    arány  megállapítását a munkáltatók országos érdekképviseleti
    szervezeteire  bízza.  A  biztosítási  képviselők   arányának
    alapja  az országos érdekképviseleti szervezetek megegyezése.
    Az   érdekképviseletek  saját  belátásuk  szerint  dönthetnek
    arról, hogy közülük melyeket és milyen arányban illeti meg  a
    képviselő-delegálási jog. Ennek keretében maguk állapíthatják
    meg,  hogy  az önkormányzatban való részvétel arányai  milyen
    mutatókon — például a képviselt munkáltatók számán, gazdasági
    súlyán  stb.  — nyugodjanak. Megegyezés hiányában  azonban  a
    képviselet  arányait  az  egyes érdekképviseleti  szervezetek
    képviseltjei  által befizetett társadalombiztosítási  járulék
    nagysága  határozza meg. Az Öit. eme rendelkezése azt  jelzi,
    hogy   az   országos   érdekképviseleti   szervezetek   által
    képviseltek      súlyát      az      általuk       befizetett
    társadalombiztosítási   járulék    nagysága    kifejezi.    A
    képviseleti   arány  meghatározásának  a  képviseltek   által
    fizetett   társadalombiztosítási  járulék  nagyságára   épülő
    szabálya   nem   tekinthető   a  hátrányos   megkülönböztetés
    tilalmába  ütköző  rendelkezésnek.  A  törvény  által  előírt
    különbségtétel nem tekinthető önkényesnek, mert a  befizetett
    társadalombiztosítási járulék nagysága alkalmas a munkáltatói
    érdekképviseleti     szervezetek     társadalmi      súlyának
    kifejezésére.

         4.  Más indítványozók azon az alapon is vitatják az Öit.
    vonatkozó  rendelkezésének  alkotmányosságát,  hogy   az   az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésének  rendelkezésébe  ütközik.
    Megítélésük  szerint  a  delegálási  arány  járulékfizetéshez
    kötése  annak  meghatározása nélkül, hogy  melyik  időpontban
    fizetett  járulékot  kell  a  számítás  alapjának  tekinteni,
    értelmezhetetlen és alkalmazhatatlan jogszabályi előírás.

          Az   Alkotmánybíróság   a   26/1992.   (IV.   30.)   AB
    határozatában   elvi  éllel  mutatott   rá   arra,   hogy   a
    normaszöveggel  szemben  alkotmányos követelmény  a  világos,
    érthető   és   megfelelően  értelmezhető   normatartalom.   A
    jogbiztonság  —  amely  az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált  jogállamiság fontos eleme —  megköveteli,  hogy  a
    jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során
    felismerhető  normatartalmat hordozzon. [ABH 1992,  142.]  Az
    Alkotmánybíróság  a  1160/B/1992.  AB  határozatában  azt  is
    megállapította,  hogy  a jogalkalmazás  általános  és  elvont
    módon  megfogalmazott  jogi normák konkrét,  egyedi  esetekre
    való   vonatkoztatása,  amelynek  során   minden   jogszabály
    értelmezésre szorul. [ABH 1993, 608.] Az a körülmény azonban,
    hogy  a  törvény nem állapítja meg tételesen, mely időpontban
    fizetett   társadalombiztosítási   járulék   az   alapja    a
    képviseleti   arány  meghatározásának,  olyan   hiányosságnak
    tekinthető,  amely  a  jogalkalmazás során  nem  oldható  fel
    biztonságosan,   ezért  a  kifogásolt  törvényi   rendelkezés
    alkotmányellenességét az Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján
    az Alkotmánybíróság megállapította.

         5.  Az indítványozók egyik csoportja alkotmányellenesnek
    tartja az Öit. 7. § (11) bekezdésének rendelkezését, mivel az
    a nyugdíjasok képviseletét önkényesen és az Alkotmány 70/A. §
    (1)  bekezdésébe  ütköző  módon két  megnevezett  szervezetre
    bízza.  Meglátásuk szerint alkotmányellenes különbségtételhez
    vezet  az  a rendelkezés, amely a nyugdíjasok tekintetében  a
    delegálás   jogával   a  nyugdíjasok  országos   érdekvédelmi
    szervezetei közül csak ezt a kettőt ruházza fel.
         A  miniszteri válasz szerint ennek az az  oka,  hogy  az
    Öit.    delegálási   szabályrendszere   csak   a    jelenlegi
    önkormányzatok   létrejöttére  vonatkozik   és   az   Öit-ben
    nevesített két szervezet országos konföderációként átfogja  a
    jelenleg létező nyugdíjas szervezeteket.

          Az  Alkotmánybíróság  a  191/B/1992.  AB  határozatában
    megállapította, hogy alkotmányellenes a megkülönböztetés,  ha
    a  jogszabály  a  szabályozás szempontjából azonos  csoportba
    tartozó (egymással összehasonlítható) jogalanyok között  tesz
    különbséget  anélkül,  hogy annak alkotmányos  indoka  lenne.
    [ABH  1992,  593.] Az Öit. a munkavállalók és  a  munkáltatók
    képviseletét   ellátó  biztosítási  képviselők  delegálásának
    jogát   a   munkavállalói  illetve  a  munkáltatói   országos
    érdekképviseleti    szervezetekre    bízta    és     egyúttal
    meghatározta, hogy milyen érdekképviseleti szervezeteket kell
    a  törvény szempontjából országosnak tekinteni. A nyugdíjasok
    esetében  a két-két biztosítási képviselőt a Magyar Nyugdíjas
    Egyesületek  Országos  Szövetsége és a  Nyugdíjasok  Országos
    Képviselete  delegálja.  Azáltal,  hogy  az  Öit.  kifogásolt
    rendelkezése   —  függetlenül  attól,  hogy   a   nyugdíjasok
    rendelkeznek-e  más  országos  érdekképviseleti  szervezettel
    vagy  sem  —  eleve  kizárta  más  országos  érdekképviseleti
    szervezet   delegálási  jogát,  a  szabályozás  szempontjából
    azonos  csoportba tartozó jogalanyok között tesz önkényes  és
    így alkotmányellenes különbséget. Az Öit. 7. § (13) bekezdése
    szerint,  ha  a  közgyűlés feloszlatására 2000.  január  1-je
    előtt   sor   kerülne,  az  új  biztosítási  képviselőket   a
    delegálásra  jogosult szervezetek a feloszlatástól  számított
    60 napon belül e § (3)-(10) bekezdésében foglalt szabályainak
    alkalmazásával  delegálnák.  Ezért  önmagában  az,   hogy   a
    delegálás  idején  nem  működött más, a nyugdíjasok  érdekeit
    képviselő országos szervezet, nem lehetett elégséges indok  a
    két  érdekképviseleti szervezet nevesítésére. Az  Öit.  7.  §
    (11)  bekezdésének  a nyugdíjasok képviselőinek  delegálására
    vonatkozó szabálya ellentétben állt az Alkotmány 70/A. §-ának
    a  diszkrimináció  tilalmára  vonatkozó  rendelkezésével.  Az
    Alkotmánybíróság   ezért   ezt  a   kifogásolt   rendelkezést
    megsemmisítette.

         6. Egyik indítványozó azon az alapon támadta az Öit.  7.
    §     (11)    bekezdésének    az    országos    önkormányzati
    érdekképviseleti szervezetek biztosítási képviselő-delegálási
    jogára  vonatkozó  rendelkezését, hogy az ellentétben  áll  a
    jogbiztonság  alkotmányos  elvével.  Szerinte  az  Öit.   nem
    határozza   meg,   hogy   a  helyi  önkormányzatok   országos
    érdekvédelmi    szervezetei    milyen    szabályok    szerint
    delegálhatnak  tagokat  a  biztosítási  önkormányzatokba   és
    ezáltal a delegálásra vonatkozó rendelkezés értelmezhetetlen,
    alkalmazhatatlan.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint
    sérti  a  jogbiztonságnak az Alkotmány 2. § (2)  bekezdéséből
    fakadó   követelményét  az,  hogy   az   Öit.   az   országos
    önkormányzati  érdekképviseleti  szervezetek   esetében   nem
    rendelkezett  a  delegálásra  vonatkozó  megegyezés  hiányára
    olyan   mögöttes   arányszabályokról,  mint   amilyeneket   a
    munkavállalói,  vagy a munkáltatói országos érdekképviseletek
    tekintetében  megállapított.  Ezért  az  Öit.   7.   §   (11)
    bekezdésének második mondatát is megsemmisítette.

         7.  Figyelemmel arra, hogy az Öit. 7. §  (13)  bekezdése
    alapján  a  közgyűlés  2000. január 1-je előtti  feloszlatása
    esetén  az  új  képviselők delegálásának  lehetősége  mind  a
    delegálásra    jogosultak,   mind   a   delegálási    eljárás
    tekintetében több alkotmányellenesnek minősített  jogszabályi
    rendelkezés  alapján  következne be,  az  Alkotmánybíróság  a
    szoros  összefüggés  okán megállapította  e  törvény  előírás
    alkotmányellenességét és azt is megsemmisítette.

         8. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a határozatban
    kifejtettek   miatt  az  Öit.  megsemmisített   rendelkezései
    alapján  létrehozott önkormányzatnak nincs meg  az  Alkotmány
    által    megkövetelt    demokratikus    legitimációja.     Az
    alkotmányellenes  helyzet  az  alkotmányellenes   szabályozás
    következtében  állt  elő.  Az  Alkotmánybíróság   nem   látta
    indokoltnak,   hogy  külön  indítvány  hiányában   hivatalból
    kezdeményezzen    és    folytasson   eljárást    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  tekintetében,  és   ennek
    eredményétől    függően   felhívja   a   törvényalkotót    az
    Alkotmánynak megfelelő delegálási szabályok megalkotására.  A
    társadalombiztosítási    ellátások     megszervezésére     és
    igazgatására számos — önkormányzati és más — megoldást  lehet
    alkotmányosan  kidolgozni. Az Öit. vizsgált  rendelkezéseinek
    megsemmisítése az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.
    törvény (Abtv.) 43. § (2) bekezdése értelmében nem jár azzal,
    hogy    az    1997-ben    létrehozott   társadalombiztosítási
    önkormányzat mandátuma automatikusan megszűnik. Az Abtv.  43.
    §  (4)  bekezdésének alkalmazása viszont, akár úgy,  hogy  az
    alkotmányellenes    szabályokat   az   Alkotmánybíróság    az
    önkormányzat   felállásának   időpontjára   visszamenőlegesen
    semmisíti   meg,   akár   úgy,  hogy  alkalmazhatatlanságukat
    állapítja  meg  a konkrét esetben, csak akkor lehetséges,  ha
    azt  a  jogbiztonság, vagy az eljárást kezdeményező különösen
    fontos  érdeke  indokolja.  Az  Alkotmánybíróság  nem   látta
    megállapíthatónak  az  indítványozó  ilyen  különösen  fontos
    érdekét.  A jogbiztonság sérelmét két szempontból kellett  az
    Alkotmánybíróságnak    elbírálnia.    Egyrészt    sérti     a
    jogbiztonságot,  ha  legitimációval nem rendelkező  szervezet
    gyakorol közhatalmi jogosítványokkal is járó közfeladatot. Ez
    a  sérelem akkor is jelentős, ha az illető szervezet —  ebben
    az    esetben   a   társadalombiztosítási   önkormányzat    —
    tevékenységének   súlypontja  nem   a   társadalombiztosítási
    szolgáltatások  meghatározására  esik,  hanem  a  törvényhozó
    által   megállapított   szolgáltatások   megszervezésére   és
    igazgatására,    s   ezért   a   szervezet   legitimációjának
    elbírálására  is enyhébb mércét állított az Alkotmánybíróság.
    Másrészt  azt  kellett tekintetbe venni, hogy az önkormányzat
    működése biztosítja gyakorlatilag a szociális ellátáshoz való
    jog  (Alkotmány 70/E §) megvalósulásának tekintélyes  részét.
    Az    önkormányzat   azonnali   megszűnése   a    biztosítási
    ellátásokat,    s    így   az   említett   jog    gyakorlását
    veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság a jogbiztonságnak ezt,  a
    sokakat   érintő,  gyakorlati  oldalát  ítélte  fontosabbnak.
    Tekintettel   volt  arra  is,  hogy  a  társadalombiztosítási
    önkormányzatok   mandátuma  legkésőbb  2000.   január   1-jén
    megszűnik,   addigra  a  törvényhozásnak   a   megsemmisített
    szabályok  helyett a társadalombiztosítás megszervezésére  és
    igazgatására  mindenképpen új, alkotmányos  szabályokat  kell
    kidolgoznia.  Mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség
    alapján  a törvényalkotási kötelezettség kimondása,  vagy  az
    Abtv.    43.    §    (4)   bekezdése   alkalmazásáról    való
    határozathozatal  felfüggesztése esetén  sem  lehetett  volna
    reálisan  ennél  rövidebb  határidőt  tűzni  az  Országgyűlés
    számára. Az utóbbi megoldások a jelenlegivel szemben azzal  a
    hátránnyal jártak volna, hogy az alkotmányellenes szabályokat
    továbbra  is  hatályban kellett volna tartani.  A  lehetséges
    megoldások közül az ebben a határozatban alkalmazott azonnali
    megsemmisítés  fejezi  ki leginkább a  működő  önkormányzatok
    legitimációjának hiányát.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                  
             Dr. Ádám Antal               Dr. Bagi István
             előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró
                                  
             Dr. Erdei Árpád             Dr. Holló András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                  
             Dr. Kilényi Géza             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                  
             Dr. Lábady Tamás            Dr. Németh János
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
               az aláírásban akadályozott Dr. Vörös Imre
                         alkotmánybíró helyett

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The legitimacy of the Social Security Self-governing bodies and whether they are based on democratic legitimacy as required by Article 2.1 and 2.2 of the Constitution
     Number of the Decision:
     .
     16/1998. (V. 8.)
     Date of the decision:
     .
     05/05/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .