Hungarian
Ügyszám:
.
62/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 51/1991. (X. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/258
.
A döntés kelte: Budapest, 10/14/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !
  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában, Dr.
  Ádám  Antal,  Dr.  Kilényi  Géza,  Dr.  Vörös  Imre,  Dr.
  Zlinszky János  alkotmánybíráknak -  a 841., 842. ponttal
  kapcsolatos - különvéleményével, meghozta a következő

                        határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,hogy    a    Magyar
  Köztársaság fegyveres  erőinek a  6/1987.  ( X. 15. )  HM
  rendelettel kiadott  szolgálati szabályzata 10/A. - 10/E.
  pontjaiban foglalt  rendelkezések  alkotmányellenesek;  a
  szolgálati  szabályzat  e  pontjait  1992.  március  31-i
  hatállyal megsemmisíti.

  A   szolgálati    szabályzat   841.    -   842.   pontjai
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló  indítványt az Alkotmánybíróság
  elutasítja.

  A   Minisztertanács    kinevezési   jogköréről    kiadott
  1053/1977.  ( XII. 31. )   MT  határozat   és  az   ennek
  módosításáról szóló  1147/1989. ( XII. 5. )  MT határozat
  vizsgálata tekintetében  az Alkotmánybíróság  az eljárást
  megszünteti.

  E határozatát  az Alkotmánybíróság  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   A   fegyveres    erők   szolgálati    szabályzatát    ( a
   továbbiakban : Szabályzat ) - figyelemmel a honvédelemről
   szóló  1976.   évi  I.   tv.   11.    §    (2)   bekezdés
   rendelkezésére - a honvédelmi miniszter adta ki a 6/1987.
   ( X. 15. ) HM  rendelettel.  A  Szabályzatot  azóta  több
   ízben módosították,  egyebek között a 7/1989. ( XI. 10. )
   HM rendelettel ( R ), amelynek az 1. § - a a Szabályzatot
   az alábbi 10/A. - 10/E. pontokkal egészitette ki:

                "Az egyesülési jog gyakorlása.

   10/A. A  katona a  szolgálati helyen az egyesülési jogról
   szóló törvény  hatálya alá  tartozó politikai  vagy egyéb
   célú társadalmi  szervezetet ( a továbbiakban: társadalmi
   szervezet ) nem  alakíthat, illetőleg  már  működő  ilyen
   szervezet alapszervezetét  vagy más  szervezeti  egységét
   nem hozhatja  létre. A  szolgálati helyen  párt vagy  más
   társadalmi szervezet politikai állásfoglalása vagy nézete
   sem szóban, sem írásban nem terjeszthető.

   10/B. A  katona  a  szolgálati  helyen  kívül  társadalmi
   szervezetet  alakíthat,  illetőleg  társadalmi  szervezet
   tevékenységében szolgálati  időn kívül részt vehet. Ennek
   keretében   azonban    az    elöljáró    döntésével    és
   magatartásával,  a  szolgálati  viszonnyal,  illetőleg  a
   katonai   szolgálat    teljesítésével   bármilyen   módon
   összefüggő  vagy   annak  társadalmi   megítélését  célzó
   nyilatkozatot sem  szóban sem  írásban nem  tehet.  Ilyen
   kérdések megtárgyalását  nem kezdeményezheti  vagy  abban
   nem vehet részt.

   10/C. A  katona  felhatalmazás  nélkül  egyik  társadalmi
   szervezet számára  sem végezhet  politikai  vagy  katonai
   szakértői tevékenységet.

   10/D. A  10/B. pontban  emlitett  társadalmi  tevékenység
   során  a   katona  egyenruhában  nem  jelenhet  meg,  nem
   keltheti azt  a látszatot,  hogy véleménye, nyilatkozata,
   állásfoglalása  vagy   bármilyen  más  megnyilatkozása  a
   fegyveres erők  vagy annak  személyi állománya véleményét
   vagy állásfoglalását  tükrözi. A  katona vagy  katonákból
   álló  szervezet   a  szolgálati  előljáró  felhatalmazása
   nélkül a  Magyar Honvédség  tevékenységét  vagy  személyi
   állományát érintő  nyilatkozatot sajtó  útján  nem  tehet
   közzé.

   10/E.  A   katonai  szervezetek   parancsnoka  társadalmi
   szevezettel  a   10/B.   pontban   említett   kérdésekkel
   összefüggő tárgyalásba  nem  bocsátkozhat,  a  társadalmi
   szervezet  ilyen  kezdeményezését  el  kell  hárítani.  A
   tevékenységét és  a szolgálat teljesítésének körülményeit
   illetően csak  társadalmi szervezet legfelsőbb szervével,
   a  külön   rendelkezésben  erre  felhatamazott  személyek
   folytathatnak."

   2.   A    Szabályzatnak    a    panaszokról,    közérdekű
   bejelentésekről és  javaslatokról szóló  XII. fejezete  -
   egyebek között - a következő rendelkezéseket tartalmazza:
   " 841.  A katona  - a  szolgálati viszonyával  összefüggő
   rendelkezésekben meghatározott, vagy a személyét érintő -
   egyéni jog-,  vagy érdeksérelmének  megszüntetése  végett
   panaszt tehet.  A katona  személyesen  és  csak  a  saját
   nevében tehet  panaszt. Ha  többeket ért  ugyanaz a  jog-
   vagy  érdeksérelem,   minden  érdekelt   egyénileg  élhet
   panaszjogával. A panaszjog törvényes gyakorlásában senkit
   sem szabad korlátozni.

   842 . Tilos panaszt tenni :

    - csoportosan,   más,   illetve   mások   nevében   vagy
      küldöttség útján;

    -  alakzatban, őrségben, ügyeleti szolgálatban és kötött
   foglalkozások alatt.

        Tilos a panasz előterjesztésére összebeszélni.

   Nincs helye panasznak továbbá :

    - a  honvédelmi   miniszter  által   személyesen  hozott
      döntések ellen;

    - a honvédelmi  igazgatás  körében  hozott  nem  jogerős
      határozatok, valamint a bírósági úton felülvizsgálható
      határozatok ellen;

    - ha  a   panaszra  okot   adó   sérelemnek   a   panasz
      benyújtására jogosult  tudomására  jutásától  számitva
      egy év eltelt;

    - az egyszer  már elbírált  panasz felülvizsgálata során
      hozott   előljáró    parancsnoki   döntés,   illetőleg
      intézkedés ellen."

                              II.

   Az inditványozók  a Szabályzat fent idézett rendelkezései
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését
   kérték.

   Azzal  érveltek,   hogy  az  Alkotmány  alapvető  jogként
   deklarálja a  véleménynyilvánítás ( 61. § ), az egyesülés
   ( 63. § ),  a petició benyújtásának ( 64. § ), illetve az
   érdekvédelem megszervezésének  ( 70/C. § ) a szabadságát.
   E jogok érvényesülésének garanciájaként az Alkotmány 8. §
   (2) bekezdése kimondja, hogy  alapvető  jogokra vonatkozó
   szabályt csak  törvény állapíthat  meg, de a jog lényeges
   tartalmát még a törvény sem korlátozhatja.

   A   felsorolt   rendelkezések   miniszteri   rendeletként
   szabályoznak alapvető  jogokat és ezért - alaki okokból -
   alkotmányellenesek.

   Tartalmában is  alkotmányellenesek e  rendelkezések, mert
   az alkotmányosan  védett alapjogokat  - az  indítványozók
   álláspontja szerint - tartalmukban sértve korlátozzák.

                             III.

   A honvédelmi  miniszter -  az  Alkotmánybíróság  zártkörű
   tárgyalásán képviselője útján is felszólalva - elismerte,
   hogy a Szabályzat, az indítványokkal érintetteken túl is,
   számos rendelkezést  tartalmaz, amelyek  alapvető jogokat
   szabályoznak   illetőleg    korlátoznak.    A    hatályos
   alkotmányos rendelkezések  értelmében  ez  nem  történhet
   rendeleti szinten. Egyebek között emiatt is új szolgálati
   szabályzat megalkotása szükséges, amelynél a jogalkotásra
   vonatkozó    alkotmányos     és    egyéb    rendelkezések
   figyelembevételével, törvényi  szinten fogják rendezni az
   arra tartozó kérdéseket.

    Álláspontja szerint az alapjogoknak a Szabályzat 10/A. -
   10/E. pontjában  foglalt korlátozásai  a  fegyveres  erők
   különleges szolgálati  viszonyai által  indokolt mértéket
   nem lépik  túl. A  841. és  842. pontban szabályozott un.
   panaszjog pedig  az indítványokban  felhozott alkotmányos
   alapjogokat nem sérti.

                              IV.

   1 .  Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi XXXII.  tv.
   (  AB tv.  ) 20.  § -a  értelmében az Alkotmánybíróság az
   indítvány alapján  jár el  .  Az  indítványozók  közölték
   azokat a  jogszabályokat - a kérelem alapjául szolgáló ok
   megjelölése mellett - , amelyeknek vizsgálatát kérték. Az
   alkotmányellenesség  vizsgálata   ennek   megfelelően   a
   szolgálati  szabályzatnak   az   indítványban   megjelölt
   rendelkezéseire szorítkozott.
   2  .  A  Szabályzatot  módosító  10/A  -  10/E.  pontjait
   beiktató R.  1. §-a  a katonai  szolgálattal kapcsolatban
   olyan jogviszonyokat szabályoz, amelyekre az inditványban
   idézett alkotmányos  alapvetö jog közvetlenül vonatkozik.
   E rendelkezések  meghozatalakor  ( 1989.  XI.  10. )  már
   hatályban  volt   az  Alkotmánynak  az  1989.  évi  XXXI.
   törvénnyel   megállapított  8.  §  (2)  bekezdése,  amely
   szerint az  alapvető jogokra  és kötelességekre vonatkozó
   szabályokat kizárólag  törvény állapíthat  meg. Az  R. 1.
   §-a és  az általa  a Szabályzatba  iktatott pontok  ezért
   alaki okból alkotmányellenesek.

   Vizsgálni kellett  azt is, hogy a kérdéses jogszabálynak,
   az    alaki     okokon    túl     tartalmi     ( anyagi )
   alkotmányellenessége megállapítható-e. Az Alkotmánynak az
   1990. évi XL. törvénnyel módosított - jelenleg hatályos -
   8. § (2) bekezdése  szerint  törvény sem korlátozhatja az
   alapvető jog lényeges tartalmát.

   Az  1976.  évi  8.  tvr  -  rel  kihirdetett  Polgári  és
   Politikai Jogok  Nemzetközi Egyezségokmányának  22. cikke
   szerint:

   "1  .   Mindenkinek  joga  van  a  másokkal  való  szabad
   társulásra, ideértve  azt a  jogot, hogy  érdekei védelme
   céljából  szakszervezeteket  alakítson,  illetve  azokhoz
   csatlakozzon.

   2. E  jog gyakorlását  csak  a  törvényben  megállapított
   olyan  korlátozásoknak   lehet  alávetni,   amelyek   egy
   demokratikus  társadalomban   az  állam   biztonsága,   a
   közbiztonság és  a közrend,  illetőleg a  közegészség,  a
   közerkölcs,  vagy  mások  jogai  és  szabadságai  védelme
   érdekében szükségesek.  E cikk  nem akadályozza,  hogy  e
   jognak a  fegyveres erők  és  a  rendőrség  tagjai  által
   történő gyakorlását törvényes korlátozásnak vessék alá."

   Az egyesülési  jogról  szóló  1989. évi II. tv. 25. § (1)
   bekezdése  szerint  :  "A  fegyveres  erők  és  fegyveres
   testületek  tagjaira   vonatkozóan  az   egyesülési   jog
   gyakorlásának  feltételeit   és   módját   a   szolgálati
   szabályzat határozza meg."

   Helytállóan hivatkoznak  az indítványozók  arra,  hogy  a
   fegyveres erők körében az egyesülési jognak a fokozott és
   kiemelt korlátozási  lehetősége nem  vezethet odáig, hogy
   az alapvető jog lényeges tartalma sérüljön.

   Az R. 1. §- ával beiktatott szabálynak az a szövegezése :
   amely "  politikai vagy  egyéb célú társadalmi szervezet"
   alakításának  kivételt   sem  engedő,   teljes   tilalmát
   jelenti,  olyan  mérvü  korlátozás,  amelynek  az  elérni
   kívánt céllal való arányossága, elkerülhetetlen volta nem
   igazolható és  ezért az  alapvető jog  lényeges tartalmát
   sérti.

   A   vizsgált    rendelekezések   tehát    alaki   jellegű
   alkotmánysértésen túl  tartalmi alkotmányellenességet  is
   megvalósítanak.

   3.  Nem   állapítható  meg   alkotmányellenesség  az  ún:
   " panaszjoggal " kapcsolatos kifogásolt rendelkezésekben.
   (  Szabályzat 841. - 842. pont )

   Az  Alkotmány   az  1989.   évi  XXXI.   törvénnyel  való
   módosítása óta  - alapvető  jogként -  tartalmazza azt  a
   rendelkezést,  hogy  "...a  törvényekben  meghatározottak
   szerint mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírói,
   államigazgatási vagy  más hatósági  döntés  ellen,  amely
   jogát  vagy  jogos érdekét sérti" ( 57. § (5) bekezdés ),
   illetve azt,  hogy "...mindenkinek  joga van  arra,  hogy
   egyedül vagy  másokkal együttesen  írásban kérelmet  vagy
   panaszt  terjesszen   az  illetékes   állami  szerv  elé"
   ( 64. § ).

   A Szabályzat 841. pontjában megfogalmazott "panaszjog", a
   Szabályzat  egyéb   rendelkezéseivel,  de   különösen   a
   "Panaszok, közérdekű  bejelentések és  javaslatok" -  ról
   szóló   XII.    fejezet    szabályaival    összefüggésben
   értelmezve,  a   katonának   a   szolgálati   viszonyával
   kapcsolatos   jogorvoslati    és    panasztételi    jogát
   tartalmazza.

   A 842.  pont részben  a  jog  tartalmát,  részben  a  jog
   gyakorlásának a feltételeit korlátozza.

   A Szabályzatnak  e pontjai  megalkotásakor még nem voltak
   hatályban az  Alkotmánynak az  idézett  rendelkezései;  a
   megalkotással tehát  alaki  jellegű  alkotmánysértés  nem
   történt.

   Az indítványozók  szerint  a  hatályos  Alkotmányban  írt
   alapjog  sérelmét   az  jelenti,   hogy  a  Szabályzat  a
   panaszjog együttes  ( csoportos )  és  más  nevében  való
   gyakorlását tiltja, a gyakorlásra való előkészületekre is
   kiterjedően   (    "Tilos   a   panasz   előterjesztésére
   összebeszélni"  )  ; továbbá  az  is,  hogy  a  miniszter
   döntése ellen a panaszt kizárja.

            Az indítvány e körben nem megalapozott.

   A  szóban   lévő  alkotmányos   alapjogok  -   a  fentebb
   kifejtettek szerint - nem korlátozhatatlanok.

   A szolgálati  rend megtartásához  fűződő érdek  a sajátos
   katonai   függelmi    viszonyok   közepette    tilalmakat
   indokolhat, amelyek  a  katonának  a  szervezeten  belüli
   közösségi   magatartására   vonatkoznak.   Éppen   emiatt
   bizonyos  magatartások  csoportos  tanusítása  a  katonai
   bűncselekmények  körében   súlyosabb   minősítésű   ( pl.
   parancs  iránti   engedetlenség,  zendülés,  stb.   ).  A
   speciális  katonai   életviszonyok  körében   e  fokozott
   veszélyt jelentő  magatartások megelőzése  is  indokolhat
   korlátozó szabályokat.  A katonai  szolgálati rend  és  a
   függelmi  viszonyok   elleni   csoportos   szembeszegülés
   kizárására és  megelőzésére rendelt  tilalmak azonban nem
   terjedhetnek  odáig,   hogy  az   érintett  jog  alapvető
   rendeltetésének érvényrejutását  meggátolják, mert  ez az
   alapjog lényeges tartalmának korlátozása lenne.

   A  megvizsgált   jogintézmény  lényeges   tartalma  az  a
   jogorvoslat,   illetőleg   panasztételi   jog,   amelynek
   alapvető rendeltetése  a szolgálati viszonnyal összefüggő
   jogsérelem  elhárítása,   orvoslása.  Ennek   eszköze   a
   speciálisan     hagyományos      elnevezésű      "panasz"
   előterjesztése. A csoportos, illetőleg a más nevében való
   előterjesztés lehetőségének megvonása nem zárja ki sem az
   orvoslás  kiterjedését   az  érintett   személyek  teljes
   körére, sem  magának az előterjesztésnek a lehetőségét. E
   korlátozás az eszközre vonatkozik, ez pedig - figyelemmel
   a  vele   szembeállítható  érdekekkel  -  alkotmányossági
   szempontból elfogadható,  az alapjog  lényeges  tartalmát
   nem érintő korlátozás.

   A jogorvoslati  jog, az Alkotmány 57. § (5) értelmében,
   "a törvényekben  meghatározottak szerint"  illeti  meg  a
   személyeket. Az a szabály, hogy a miniszter döntése ellen
   nincs  panasznak   helye,  a   jogorvoslati   jognak   az
   államigazgatási eljárás  szabályaival összhangban  hozott
   rendelkezés;  alkotmányellenes  korlátozást  nem  valósít
   meg.

   A  Szabályzat   841.,  842.  pontjainak  megsemmisítésére
   irányuló indítvány ezért alaptalan.

                              V.

   Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály alkotmányellenességét
   állapítja  meg,   a  jogszabályt  teljesen  vagy  részben
   megsemmisíti   ( AB tv  40. § ).  Az  ABtv.  43.  §.  (4)
   bekezdése   szerint    a  42.   §  (1)  bekezdésében  írt
   ( azonnali ) időponttól  eltérően  is  meghatározható  az
   alkotmányellenes jogszabály  hatályon kívül helyezése, ha
   ezt    a    jogbiztonság    indokolja.    A    Szabályzat
   alkotmányellenes  rendekezéseket   tartalmazó  viszonylag
   jelentős terjedelmű  részének azonnali  megsemmisítése  a
   fegyveres erők  működését  és  ezáltal  a  jogbiztonságot
   veszélyeztetné.   Ezért   az   Alkotmánybíróság   az   új
   jogszabály kibocsátásához  szükséges  későbbi  időpontban
   határozta meg a hatályvesztést.

                              VI.

   Indítványt nyújtottak  be  a  Minisztertanács  kinevezési
   jogköréről kiadott  1053 / 1977. ( XII.31. ) MT határozat
   és az  ennek módosításáról  szóló 1147 / 1989. ( XII.5. )
   MT határozat alkotmányellenességének vizsgálatára is.

   Eszerint:  "   A  Magyar   Néphadsereg  parancsnokát   és
   vezérkari főnökét " a Miniszertanács nevezi ki.

   Az 1990  április 3- án hatályba lépett 1990. évi XXI. tv.
   2. §  -ában foglalt rendelkezés folytán a korábbi szabály
   hatálya  megszűnt,  a  törvény  ugyanis  a  kinevezés  és
   felmentés jogkörét  a  köztársasági  elnökre  ruházta.  A
   tárgytalanná   vált    indítvány   következményeként   az
   Akotmánybíróság e tekintetben az eljárást megszüntette.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal        Dr. Herczegh Géza
               alkotmánybíró          alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza         Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

           Dr. Schmidt Péter           Dr. Szabó András
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                     Dr. Tersztyánszky Ödön
                      előadó alkotmánybíró

                         Dr. Vörös Imre
                          alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró
    Dr. Ádám Antal alkotmánybíró
    Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró
    Dr. Vörös Imre alkotmánybíró és
    Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

    A határozat  indokolásának IV. fejezet 3. pontja idézi az
    Alkotmány 64.  § - át, amely szerint mindenkinek joga van
    arra,  hogy  egyedül  vagy  másokkal  együttesen  írásban
    kérelmet vagy  panaszt  terjesszen  az  illetékes  állami
    szerv elé.

    Az Alkotmánynak  ez a  rendelkezése  egyértelmű  abban  a
    vonatkozásban,    hogy     a    kérelem    vagy    panasz
    előterjesztésére   mindenkinek    egyedül   és   másokkal
    együttesen is joga van.

    Ezt az  alkotmányos jogot  a Szabályzat  841. pontja  nem
    korlátozhatja oly módon, hogy a katona csak saját nevében
    tehet panaszt,  és ha  többeket ér  ugyanez a  jog-  vagy
    érdeksérelem,  az   érdekeltek  csak  egyénileg  élhetnek
    panaszjogukkal.

    A Szabályzat  841. pontja alkotmányellenes a 842. pontnak
    azzal a  részével együtt,  amely  szerint  tilos  panaszt
    tenni  csoportosan,   más,  illetve  mások  nevében  vagy
    küldöttség útján.

    Ez   az    alkotmányellenes   megkötés   a   gyakorlatban
    akadályozza -  vagy aránytalanul  nehezíti - az Alkotmány
    64. §  - ában biztosított jog gyakorlását. A 841. és 842.
    pontok  tilalmának   fenntartásával  az  Alkotmánybíróság
    döntése  logikai   ellentmondást  visz  be  a  Szolgálati
    Szabályzatba.  A   szervezkedés  lehetővé  tétele  és  az
    "összebeszélés" tilalma  nem fér  össze. Ha  pedig az  új
    szabályzat  a   csoportos   panaszt   csak   érdekvédelmi
    szervezeten belül  engedné meg, ez diszkrimináció lenne a
    szervezeten kívüli katonák szempontjából.

    A katonai különleges szempontok biztosítására elégséges a
    Szolgálati Szabályzat  842. pontjának  második fordulata,
    amely tiltja  a panaszt  "alakzatban, őrségben,  ügyeleti
    szolgálatban és  kötött foglalkozások  alatt". A  további
    korlátozást alkotmányellenesnek tartjuk.

    Budapest, 1991. október 14.
             Dr. Ádám Antal       Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró          alkotmánybíró

          Dr. Vörös Imre           Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró             alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     51/1991. (X. 19.)
     Date of the decision:
     .
     10/14/1991
     .
     .