English
Hungarian
Ügyszám:
.
1111/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 49/1998. (XI. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/372
.
A döntés kelte: Budapest, 11/18/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányosságának  utólagos
   vizsgálatára  irányuló  bírói  kezdeményezés  tárgyában  –  Dr.
   Tersztyánszky  Ödön  alkotmánybíró párhuzamos  indokolásával  –
   meghozta a következő

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  büntetőeljárásról
   szóló  1973. évi I. törvény (Be.) 275. § (1) bekezdésének  első
   fordulata, amely szerint vétségi eljárásban az ítélet  hatályon
   kívül  helyezésének "a 261. § (1) bekezdése alapján  akkor  van
   helye,  ha  az  első fokú bíróság ítélete nem  merítette  ki  a
   vádat,"  alkotmányellenes, ezért e szövegrészt megsemmisíti;  a
   275.  §  (1) bekezdés második fordulata alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  kezdeményezést
   elutasítja.

   A  Be.  275.  §  (1)  bekezdése  a  következő  szöveggel  marad
   hatályban: "275. § (1) Az ítélet hatályon kívül helyezésének  a
   262.   §   (1)  bekezdése  alapján  akkor  van  helye,   ha   a
   megalapozatlanság kiküszöbölése esetén olyan vádlott bűnösségét
   kellene  megállapítani, akit az első fokú  bíróság  felmentett,
   vagy akivel szemben az eljárást megszüntette."

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi. A törvény megsemmisített rendelkezése a  közzététel
   napján veszti hatályát.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  A  Bács-Kiskun  Megyei Bíróság, mint másodfokú  bíróság  az
    1.Bf.  333/1993. szám alatt folyamatban lévő ügyben fordult  az
    Alkotmánybírósághoz.  A  biztosíték (Be.  393/A.  -  393/B.  §)
    letétele   mellett  folyó  eljárásban  az  első  fokú   bíróság
    elmulasztott  eleget  tenni  a Be.  181.  §  (1)  bekezdésében,
    illetve    a    393/A.   §   (4)   bekezdésében   meghatározott
    kötelezettségének;  a vádlottat kézbesítési  megbízottja  útján
    idézte  anélkül,  hogy  részére  a  vádindítványt  kézbesítette
    volna. Az első fokú bíróság a vádlott bűnösségét megállapította
    és  büntetést szabott ki úgy, hogy a vádindítványt a  kirendelt
    védőként eljáró kézbesítési megbízottnak a tárgyaláson sem adta
    át.

    A   bírói  kezdeményezésben  kifejtett  álláspont  szerint   az
    Alkotmány  57.  § (3) bekezdésében biztosított védelemhez  való
    jogot  sérti  a  Be.  275. § (1) bekezdésének  első  fordulata,
    amelynek  alapján  vétségi eljárásban  az  ítéletet  lényegesen
    befolyásoló  eljárási  szabálysértés esetében  sincs  helye  az
    ítélet  hatályon  kívül  helyezésének, kivéve  azt  az  esetet,
    amikor az első fokú bíróság ítélete nem merítette ki a vádat. A
    bíróság   a   Be.   275.  §  (1)  bekezdés  első   fordulatának
    megsemmisítését indítványozta.

    A   bíróság   az   igazságügy-miniszter   nyilatkozatára   tett
    észrevételében indítványát kiterjesztette. Álláspontja  szerint
    a  275. § (1) bekezdése egészében sérti az Alkotmány 57. §  (5)
    bekezdését  is. A hatályos törvény szerint a másodfokú  bíróság
    eljárása és határozata ellen rendes perorvoslatnak nincs helye.
    A  vétségi  eljárásban  az első fokú bíróság  által  elkövetett
    eljárási  szabálysértés  másodfokon  szükséges  (ha  egyáltalán
    lehetséges) korrekciója, illetve a széles jogkör az  első  fokú
    ítéletben    megállapított   tényállás    megalapozatlanságának
    kiküszöbölésére oda vezethet, hogy a másodfokú bíróság  átveszi
    az  első  fokú  bíróság  szerepét. Adott  esetben  kézbesíti  a
    vádlottnak a vádindítványt, lefolytatja a bizonyítási  eljárást
    és  végül  határozatot  hoz, amely ellen rendes  jogorvoslatnak
    nincs  helye,  így  az eljárás alá vont állampolgár  nem  élhet
    alkotmányos jogorvoslati jogával.

    2.  Az Alkotmánybíróság döntésének megalapozásához áttekintette
    a  hatályos  büntető eljárási törvény jogorvoslati rendszerének
    az alkotmányossági vizsgálat szempontjából releváns elemeit.

    Az  állam  büntető igényének érvényesítésére szolgáló  eljárási
    szabályok  igazodnak az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény
    súlyához  és  bonyolultságához. A Be.  a  büntető  felelősségre
    vonás  differenciáltságát alapvetően azzal kívánja biztosítani,
    hogy  kétféle szabály-rendszert tartalmaz: a büntetőeljárást  a
    bűntetti   vagy  a  vétségi  eljárás  szabályai  szerint   kell
    lefolytatni.

    Vétségi  eljárásban általában a kisebb súlyú, egyszerű ténybeli
    és  jogi  megítélésű  cselekmények  elbírálása  történik  olyan
    egyszerűbb  eljárási formában, amely a nyomozás  megindításától
    az ügy jogerős befejezéséig, az egész eljárási folyamatban – az
    eljárás   gyorsabb,   formalitástól   mentesebb   lebonyolítása
    érdekében  –  bizonyos  eltéréseket enged  a  bűntetti  eljárás
    szabályaitól.  A  szabályozás  technikája  ennek  megfelelő:  a
    vétségi eljárás szabályai csupán a bűntetti eljárásra vonatkozó
    előírásoktól való eltéréseket tartalmazzák. A vétségi másodfokú
    eljárásnak a bűntetti másodfokú eljárástól eltérő szabályai  is
    az   eljárás  bírósági  szakaszában  igénybevehető  jogorvoslat
    (perorvoslat),  a fellebbezés elbírálásának egyszerűsítését  és
    gyorsítását szolgálják.
       
    A  perorvoslati  rendszer  mind  a  bűntetti,  mind  a  vétségi
    eljárásban  egyfokú  fellebbvitelt tesz lehetővé.  A  másodfokú
    bíróságnak  főszabályként széleskörű revíziós  jogköre  van;  a
    fellebbezéssel megtámadott határozatot az azt megelőző bírósági
    eljárással együtt felülbírálja, tekintet nélkül arra, hogy  ki,
    milyen okból fellebbezett (Be. 236. § (1) bek.). A felülbírálat
    tárgya    az    első    fokú   határozat    törvényessége    és
    megalapozottsága, a tény és jogkérdések összessége: a tényállás
    megállapítása,   bizonyítása,   a   büntető   és   más   anyagi
    jogszabályok, továbbá az eljárási jogszabályok alkalmazása.

    A  másodfokú  bíróság döntési jogköre mind a bűntetti,  mind  a
    vétségi   eljárásban  vegyes  jellegű,  azaz   a   történetileg
    kialakult  perorvoslati típusok mindkét elemét,  az  első  fokú
    bíróság  határozatának megváltoztatását (reformatórius jogkör),
    illetve  a  határozat  hatályon kívül helyezését  (kasszatórius
    jogkör)  magában foglalja. Mindkét eljárási formában érvényesül
    a  tényálláshoz kötöttség elve: a másodfokú bíróság határozatát
    az  első  fokú bíróság által megállapított tényállásra  köteles
    alapítani. A másodfokú bíróság a tényálláshoz kötöttség elvétől
    csak   akkor   térhet  el,  ha  az  első  fokú  bíróság   által
    megállapított tényállás megalapozatlan.

    A hatályos törvény perorvoslati rendszerében a reformációs és a
    kasszációs jogkör terjedelme lényegesen eltérő a bűntetti és  a
    vétségi  eljárásban. A bűntetti eljárásban a másodfokú  bíróság
    kasszatórius jogköre erősebb, mind eljárási szabálysértés, mind
    pedig   megalapozatlanság   esetén  gyakorolható.   A   vétségi
    eljárásban   viszont  a  reformatórius  jogkör  a  meghatározó:
    megalapozatlanság  címén  nincs, eljárási  szabálysértés  címén
    pedig  a  bűntetti  eljárásnál jóval szűkebb körben  van  helye
    hatályon  kívül helyezésnek. A másodfokú eljárásban felülbírált
    első  fokú  döntés hatályon kívül helyezése  és  az  első  fokú
    bíróság  új  eljárásra  utasítása  szükségképpen  megnöveli  az
    eljárás  időtartamát, s a bíróságok munkaterhének növekedéséhez
    vezet.  Így természetes, hogy a másodfokú vétségi eljárásban  a
    bíróság  kasszatórius jogkörének erőteljes szűkítése  szolgálta
    azt a egyszerűsítési és gyorsítási célt, amit a törvényalkotó a
    vétségi    eljárás    bevezetésével    kívánt    elérni.     Az
    Alkotmánybírósághoz forduló bíróság kezdeményezésében ezeket  a
    szűkítő eljárási rendelkezéseket kifogásolta.

    A Be. a következmények szempontjából a eljárási szabálysértések
    két  csoportját  különbözteti meg. Egyikbe azon eljárási  hibák
    tartoznak,  amelyek  elkövetése esetén  az  első  fokú  bíróság
    ítéletének  hatályon kívül helyezése kötelező.  Ilyen  eljárási
    szabálysértés esetén az ítélet megsemmisítésre okot adó  hibája
    mintegy   vélelmezett,  s  az  ítéletet  hatályon  kívül   kell
    helyezni,  függetlenül az elkövetett eljárási  szabálysértésnek
    az  ítéletre gyakorolt hatásától (Be. 250. § II. pont; abszolút
    hatályon kívül helyező okok; abszolút eljárási hibák).

    A  másik  csoportot azok az eljárási szabálysértések  alkotják,
    amelyekhez  az  előbb említett vélelem nem fűződik,  így  tehát
    csak   akkor  teszik  szükségessé  az  ítélet  hatályon   kívül
    helyezését  és új eljárás lefolytatásának elrendelését,  ha  az
    ítéletre  lényeges kihatást gyakoroltak (Be.  261.  §;  relatív
    hatályon kívül helyező okok; relatív eljárási hibák).

    A  ténybeli  hibák  a  tényállás  megalapozott  feltárására  és
    bizonyítására   vonatkozó  eljárási   alapelvek   és   részlet-
    rendelkezések   megsértésének,  azaz  tulajdonképpen   eljárási
    szabálysértéseknek   a   következményei.   A   ténymegállapítás
    hiányosságait  azonban a törvény nem eljárási szabálysértésként
    vagy annak következményeként, hanem – az eredményt nevesítve  –
    megalapozatlanságként ragadja meg, taxatíve felsorolva azokat a
    körülményeket, amelyek az ítéletet megalapozatlanná teszik (Be.
    239.  §).  Ezzel  szemben  a  nem  a  megalapozatlan  döntésben
    megtestesülő   eljárási   szabálysértések   felülvizsgálata   a
    bizonyítás  előírt  –  formai – szabályainak  alkalmazására,  a
    bizonyítási indítványok elbírálására és az eljárásban résztvevő
    személyek   bizonyítással  kapcsolatos  vagy   egyéb   eljárási
    jogainak  érvényesülésére  terjed ki,  s  ezek  vizsgálata  nem
    szükségképpen  jelenti  a ténykérdés,  a  bizonyítás  érdemének
    revízióját.   Habár   előfordulhat,  hogy   valamely   eljárási
    szabálysértés  miatt az ítélet megalapozatlanná válik  (például
    mert a szabálysértés következményeként valamely bizonyíték  nem
    vehető figyelembe), a megalapozatlanság (az ún. ténybeli hibák)
    és az egyéb eljárási hibák dogmatikailag jól elkülöníthetők. Ez
    a   dogmatikai   különbözőség   a   sérelmezett   rendelkezések
    elkülönített alkotmányossági vizsgálatát indokolja.
                                  II.

    Az indítvány részben megalapozott.

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a   Be.   azon
    rendelkezése,  amely vétségi eljárásban az első  fokú  bírósági
    döntés   hatályon  kívül  helyezésének  lehetőségét  a  relatív
    eljárási  szabálysértések  közül  egyetlen  esetre  korlátozza,
    sérti  az Alkotmány 2. §  (1) bekezdésében normatív tartalommal
    rögzített   jogállamiságot,   annak   lényegi   elemét   képező
    jogbiztonság  követelményét, továbbá az alkotmányos  büntetőjog
    tartalmához  tartozó, az Alkotmány 8. § (1) és (2)  bekezdésére
    visszavezethető   eljárási  garanciákat,   és   adott   esetben
    megakadályozhatja  az  57.  § (1) -  (3)  és  (5)  bekezdésében
    biztosított  alapvető  jogok  érvényesülését.  Ugyanakkor   nem
    jelenti  az  Alkotmány  57.  §   (5)  bekezdésében  biztosított
    jogorvoslathoz  való  jog korlátozását  az,  hogy  a  másodfokú
    bíróság a vétségi eljárásban széleskörű jogkörrel rendelkezik a
    tényállási  hibák orvoslására és megalapozatlanság esetén  csak
    egyetlen  esetben  jogosult és köteles élni  a  hatályon  kívül
    helyezés eszközével.

    1.1.  Az  abszolút eljárási szabálysértések orvoslásának  módja
    mind  a bűntetti, mind a vétségi eljárásban a tiszta kasszáció,
    az   első  fokú  ítélet  kötelező,  minden  mérlegelést  kizáró
    hatályon kívül helyezése és új első fokú eljárás elrendelése. A
    hatályos törvényben ilyen abszolút hatályon kívül helyezési ok:
    a  bíróság törvényes megalakításának hiánya; a törvény  szerint
    kizárt vagy olyan bíró részvétele az ítélet meghozatalában, aki
    nem  volt mindvégig jelen a tárgyaláson; hatáskör-túllépés vagy
    a   kizárólagos  illetékesség  szabályainak  megsértése;  olyan
    személy  távolléte,  akinek részvétele a törvény  értelmében  a
    tárgyaláson  kötelező  (Be.  250. §  II.),  kivételt  csupán  a
    terhelt  és  a  védő  távollétében hozott felmentő  rendelkezés
    esetén (250. § II. d) pont) enged a törvény.

    Az  előbbiekhez képest a törvény szerint kisebb súlyú,  relatív
    eljárási   szabálysértések   esetén   a   bűntetti   eljárásban
    fakultatív  kasszáció  érvényesül, amikoris  a  hatályon  kívül
    helyezés  feltétele nem önmagában a szabálysértés ténye,  hanem
    annak érdemi kihatása az ítéletre. A másodfokú bíróság az  első
    fokú  bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az  első  fokú
    bíróságot új eljárásra utasítja, ha a 250. § II. pontjában  fel
    nem  sorolt  olyan  eljárási szabálysértés  történt,  amely  az
    mtéletet   lényegesen  befolyásolta.  Ilyennek  kell  tekinteni
    különösen,  ha  az  eljárásban részt vevő  személyek  törvényes
    jogaikat  nem gyakorolhatták vagy ezek gyakorlását korlátozták,
    illetőleg  ha az első fokú bíróság indokolási kötelezettségének
    nem  tett eleget (Be. 261. § (1) bek.). Ezen esetekben sem kell
    hatályon  kívül  helyezni  a felmentő  ítéletet,  illetőleg  az
    ítélet   felmentő   rendelkezését,  ha   a   relatív   eljárási
    szabálysértés a vádlott vagy a védő törvényes jogait  érintette
    (Be. 261. § (2) bek.).

    Vétségi eljárásban az ítélet hatályon kívül helyezésének a 261.
    §  (1)  bekezdésében megjelölt relatív eljárási szabálysértések
    esetén  csak  akkor van helye, ha az első fokú bíróság  ítélete
    nem merítette ki a vádat (Be. 275. § (1) bek. első fordulat).

    1.2.    Az    Alkotmánybíróság    gyakorlatában    a    büntető
    igazságszolgáltatást  érintő  alkotmánybírósági  döntések  elvi
    alapja,   hogy  demokratikus  jogállamban  a  büntető   hatalom
    alkotmányosan  korlátozott  közhatalmi  jogosítvány  és  egyben
    alkotmányos  kötelezettség. A büntető hatalom gyakorlásának,  a
    büntető  igény  érvényesítésének  intézmény-és  eszközrendszere
    közvetlen alkotmányos jelentőséggel bír; a büntető felelősségre
    vonás  szabályai  alkotmányos jelentőségűek.  A  büntetőeljárás
    közhatalmi  jellegéből,  feladatának természetéből  következően
    szükségképpen   érinti   az  egyének   alkotmányos   alapjogait
    (részletesen: 42/1993. (VI. 30.) AB hat., ABH 1993, 300.,  304-
    305.).

    A   jelen  alkotmányossági  vizsgálat  szempontjából  különösen
    fontosak  az Alkotmánybíróságnak a jogállamiság, a jogbiztonság
    és  az  eljárási  garanciák összefüggésére  vonatkozó  tételei,
    amelyeket első alkalommal általánosságban a 9/1992. (I. 30.) AB
    határozatban   (ABH  1992,  59.,  65.),  a  büntető   hatalomra
    speciálisan  pedig  a 11/1992. (III. 5.) AB  határozatban  (ABH
    1992,   77.,   84-85.)  fogalmazott  meg.  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontjának  lényege,  hogy a jogállamiság  és  jogbiztonság
    elvéből   fakadnak  az  eljárási  garanciák,  amelyek  alapvető
    jelentőségűek     az    egyes    jogintézmények     működésének
    kiszámíthatósága  szempontjából.  Az  Alkotmány  nem   biztosít
    alanyi  jogot az anyagi igazság érvényesülésére, a törvénysértő
    bírósági  ítéletek  kizárására.  Ezek  a  jogállam  céljai   és
    feladatai,   amelyek   megvalósulása  érdekében   megfelelő   –
    elsősorban  eljárási  garanciákat nyújtó –  intézményeket  kell
    létrehoznia  és  az  érintett alanyi  jogokat  garantálnia.  Az
    Alkotmány   tehát  az  anyagi  igazság  érvényre   juttatásához
    szükséges  –  és az esetek többségében alkalmas – eljárásra  ad
    jogot (ABH 1992, 65.).

    Az  alkotmányos büntetőjog szempontjából az Alkotmány 8. §  (1)
    és  (2)  bekezdése az az alaprendelkezés, amely a  jogállamiság
    általános  normatív tartalmán túl védi az egyént a  büntetőjogi
    eszközöknek az állam általi önkényes felhasználása ellen. Ezzel
    az   alkotmányos  tétellel  vannak  összhangban  a  büntetőjogi
    szabályrendszernek,  a büntető anyagi és eljárási,  valamint  a
    büntetés-végrehajtási jognak mindazon alapelvei és  garanciális
    rendelkezései,  amelyek nem nyertek tételes  megfogalmazást  az
    Alkotmány egyéb rendelkezéseiben.

    A   demokratikus  jogállamok  alkotmányai  jelentősen  eltérnek
    abban, hogy a büntetőjogi szabályrendszernek az egyént az állam
    túlhatalmával   szemben   védő   tételeiből   mit   és   milyen
    részletességgel    tartalmaznak.    A    magyar     büntetőjogi
    szabályrendszerben több olyan alapvető, garanciális rendelkezés
    található,  amelyek  közös célja az állami önkény  kizárása  az
    állam büntető hatalmának érvényesítési folyamatából. Ezeknek  a
    jogalkotó  részéről akár törvényben való kizárása, korlátozása,
    felfüggesztése "alapvető jog lényeges tartalmának" korlátozását
    jelenti, azaz sérti az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében  foglalt
    tilalmat  (42/1993.  (VI.  30.) AB hat.,  ABH  1993,  304.).  A
    büntetőjogi      garanciák     alkotmányos      jelentőségéről,
    korlátozhatóságának feltételeiről az Alkotmánybíróság  legutóbb
    a  6/1998.  (III.  1.)  AB  határozatban  állapított  meg  elvi
    tételeket (ABK 1998. március, 101., 105.).

    A  büntetőeljárás szabályainak megsértése a hatóságok  részéről
    alkotmányos  garanciák  sérelmével járhat.  A  jelen  vizsgálat
    tárgyát  képező,  az  első  fokú bíróság  részéről  elkövethető
    eljárási   szabálysértések   nem   csak   büntető   eljárásjogi
    szempontból,  hanem az alkotmányosság sérelme szempontjából  is
    különböző súlyúak. Ezt kifejezi az abszolút és relatív hatályon
    kívül helyező okok elkülönítése is.

    A  törvényben abszolút hatályon kívül helyező okként  megjelölt
    eljárási   szabálysértések  listájának  elemeit   a   jogalkotó
    állapítja  meg.  A Be. 250. § II. pontja például  nem  foglalja
    magában a büntető eljárási jog alapelvének tartott nyilvánosság
    indokolatlan korlátozását, vagy a közvetlenség elvének sérelmét
    (ha  az  elnapolt tárgyalást 6 hónap elteltével a  bíróság  nem
    kezdi  előről).  A hasonló jelentőségű eljárási  hibák  listája
    tetszés  szerint bővíthető. Nem tárgya azonban a  vizsgálatnak,
    hogy  a  kasszáció alapjául szolgáló abszolút és  relatív  okok
    hatályos meghatározása alkotmányos-e.

    1.3.  A  büntetőeljárás szabályozásával szemben a  jogállamiság
    (Alkotmány   2.  §)  normatív  tartalmából  és  a  tisztességes
    eljáráshoz  való alkotmányos alapjogból (Alkotmány  57.  §  (1)
    bek.)  levezethető  alkotmányos  követelmény  az  érvényesített
    büntetőigény megfelelő időn belüli elbírálása. Ezt kívánja  meg
    a     vállalt    nemzetközi    kötelezettségek    megtartásának
    kötelezettsége is (Alkotmány 7. § (1) bek.). Az  1976.  évi  8.
    törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok
    Egyezségokmánya  14.  cikk  3/c.  pontja  az  ügy  indokolatlan
    késedelem  nélküli tárgyalását, az 1993. évi  XXXI.  törvénnyel
    kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
    szóló  Egyezmény  6. cikkének 1. pontja az ügyek  ésszerű  időn
    belüli  eldöntéséhez  való  jogot az egyének  által  nemzetközi
    szervezeteknél, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságánál,  illetve  az
    Emberi  Jogok Európai Bíróságánál is érvényesíthető  politikai,
    emberi jogként határozza meg.

    Az     Európa     Tanács     Miniszteri    Bizottságának     az
    igazságszolgáltatás  egyszerűsítéséről szóló  ajánlása  (No.  R
    (87)  18.;  a továbbiakban: Ajánlás) preambulumában felhívja  a
    figyelmet  arra,  hogy  a büntetőügyek elbírálásának  késedelme
    rossz  fényt  vet  a  büntetőjogra és károsan  befolyásolja  az
    igazságszolgáltatás    működését.   A   preambulumhoz    fűzött
    magyarázat  arra  is  rámutat,  hogy  a  tisztességes   eljárás
    megköveteli  az  ésszerű  időn belüli tárgyalást,  megköveteli,
    hogy  a bűncselekménnyel vádolt személy ne álljon huzamos  időn
    keresztül  a  bűnösség  gyanúja  alatt.  Az  eljárás  késedelme
    nehezíti  a  bizonyítást,  növeli a költségeket,  kedvezőtlenül
    érinti  a  sértetteket,  és arra a nemkívánatos  következményre
    vezet, hogy időben igen távolra kerül egymástól a bűncselekmény
    elkövetése  és  a  büntetés.  A  preambulum  a  figyelmet  arra
    ugyancsak   felhívja,   hogy   a  büntető   igazságszolgáltatás
    késedelme  nem  csupán többlet erőforrásokkal, hanem  speciális
    eljárási formák, megoldások bevezetésével is orvosolható.

    Az  Ajánlás  a bírósági eljárás tekintetében ilyen  módszerként
    jelöli    meg,   hogy   eljárásjogi   okokból   az    eljárások
    érvénytelenítésére  csak  szigorúan  meghatározott  körülmények
    között kerülhessen sor, akkor, amikor az eljárási követelmények
    teljesítésének  elmulasztása ténylegesen károsan  érinthette  a
    védelem vagy a vád érdekeit (Ajánlás III/b/2.).

    Az  Alkotmánybíróság  a  67/1995. (XII.  7.)  AB  határozatában
    megállapította,   hogy  a  magyar  büntető  igazságszolgáltatás
    időszerűségének   adatai  az  eljárást   gyorsító   intézmények
    szükségességét bizonyítják (ABH 1995 346., 349.).

    1.4.  Az  eljárási  szabályok megsértésének  az  új  első  fokú
    eljárás   elrendelésével  párosuló  kasszáció   útján   történő
    szankcionálása,  illetve  orvoslása  szükségképpen  nyújtja  az
    eljárás   időtartamát.  A  Be.  275.  §   (1)   bekezdés   első
    fordulatában  foglalt,  a hatályon kívül  helyezésre  vonatkozó
    tilalom    kétségtelenül   alkotmányos   célra,   az    eljárás
    gyorsítására  irányul,  ám  e  cél elérése  érdekében  bizonyos
    garanciákról lemond.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 261.  §-ában,  a
    bűntetti  eljárásra megfogalmazott szabályozás  alkalmas  arra,
    hogy  a  bírói  gyakorlat  –  a  büntető  felelősségre  vonásra
    vonatkoztatható alkotmányos követelményeket is figyelembe  véve
    –   megfelelő   összhangot  teremtsen  az  eljárási   szabályok
    garanciális jelentősége és az indokolatlan, felesleges hatályon
    kívül  helyezés  között.  A  kasszáció  együttes  feltétele  az
    eljárási  szabálysértés formai megvalósulása és érdemi kihatása
    az  ítéletre.  Ez  utóbbi feltétel megakadályozza,  hogy  egyes
    eljárási  cselekmények alakilag hibás teljesítése  olyankor  is
    érvénytelenné  tegye az első fokú eljárást és ítéletet,  amikor
    azt  sem  az  objektív igazság megállapítása, sem az eljárásban
    résztvevő személyek jogainak védelme nem indokolja.

    A  relatív  eljárási szabálysértéseken alapuló  hatályon  kívül
    helyezés  feltételei az egyfokú fellebbezési  rendszerben  több
    mint  40  éve azonosan meghatározottak. A bíróságok az eljárási
    szabálysértés  súlyának, hatásainak megítélésében  határozottan
    kialakult  értelmezésre  és  igen nagyszámban  közzétett  eseti
    döntésben kifejeződő értékrendre támaszkodhatnak.

    Az  Alkotmánybíróság  egyrészről a büntető  felelősségre  vonás
    egyszerűsítéséhez    és   gyorsításához   fűződő    alkotmányos
    érdekeket, másrészről az alkotmányban kifejezetten biztosított,
    a  büntető  igény  érvényesítése esetén az egyéneket  megillető
    alapvető  jogokat,  illetőleg  az  egyéb  garanciális  eljárási
    szabályok  megtartásához  fűződő  érdekeket  mérlegelte.  Ennek
    alapján   arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  az  előbbiek
    aránytalan  és  indokolatlan elsőbbséget kaptak az  utóbbiakkal
    szemben,  amikor a törvényalkotó a vétségi eljárásban  eljárás-
    ökönómiai megfontolásokból csupán egyetlen esetre korlátozta  a
    relatív eljárási szabálysértés miatti kasszáció lehetőségét.

    A   vétségi  eljárásban  az  egyetlen  kasszációra  alapot  adó
    szabályszegés, az, hogy az első fokú bíróság nem merítette ki a
    vádat, csak egyike azon lehetséges eljárási szabálysértéseknek,
    amelyek  az ítéletet lényegesen befolyásolhatják. A  Be.  mégis
    kizárólag  ennek tulajdonít olyan jelentőséget, hogy elkövetése
    esetén a hatályon kívül helyezést a másodfokú bíróság a vétségi
    eljárásban is megfontolhatja. Minden más, az abszolút  hatályon
    kívül  helyező  okok közé nem tartozó eljárási szabálysértés  a
    vétségi  eljárásban  figyelmen kívül  hagyandó,  legyen  bár  a
    következménye akár valamely alapvető jog, eljárási alapelv vagy
    garanciális   szabály  sérelme  is.  Habár   a   Be.   támadott
    rendelkezése  helyesen jelöli meg a vád ki nem merítését,  mint
    relatív  eljárási hibát, s teszi lehetővé az első  fokú  ítélet
    hatályon  kívül helyezését, ha ezen eljárási szabálysértés  azt
    lényegesen    befolyásolta,    a    relatív    eljárási    hiba
    következményeinek  alkalmazását csak  erre  az  esetre  szűkítő
    rendelkezés valójában kizárja minden egyéb, természeténél fogva
    előre  nem  nevesíthető, de hatásában akár  a  törvényszövegben
    abszolútként    megjelöltnél    jelentősebb    eljárási    hiba
    kiküszöbölését    is.   A   reformatórius   döntés,    amelynek
    meghozatalát  a vétségi eljárás szabályai alig korlátozzák,  az
    eljárási  hibák kiküszöbölésére nem alkalmas, ezek orvoslásának
    a  módja  egyedül  az eljárás szabályszerű megismétlése  lehet.
    Ennek  feltétele viszont az eljárás lezárására szánt  határozat
    hatályon  kívül helyezése, amelyre a 275. § (1)  bekezdés  első
    fordulata szerint csak egyetlen esetben van lehetőség.

    A  pergazdaságosság  és  az ésszerűség azt  követeli,  hogy  az
    ítéletet  nem, vagy csak lényegtelen módon befolyásoló eljárási
    szabálysértés   ne  vezessen  a  lényegében  helyes   határozat
    megsemmisítésére.  Azokban  az esetekben,  amikor  az  eljárási
    szabály  olyan  alapvető követelményeket biztosít,  mint  azok,
    amelyeknek  sérelme  a  Be.  250.  §  II.  pontjában  felsorolt
    abszolút  hatályon  kívül  helyező  okok  alapjául  szolgál,  a
    törvény kizárja a perökonómiai szempontok érvényesülését. Ebben
    a  tekintetben a Be. rendelkezései következetesek: az  abszolút
    hatályon  kívül helyező okok, mind a bűntetti, mind  a  vétségi
    eljárásban érvényesek.

    Más  a  helyzet  a  relatív  eljárási hibáknál.  Ezen  eljárási
    szabálysértések csak az ítéletre gyakorolt lényeges  befolyásuk
    miatt  válhatnak  a  hatályon kívül  helyező  döntés  alapjává,
    lehetővé téve a pergazdaságossági szempontok érvényesítését is.
    A Be. 261. § -a a bűntetti eljárásban lehetővé teszi ezen külön
    nem  nevesített eljárási szabálysértések hatásának  értékelését
    és   szükség   esetén   hatályon  kívül   helyezéssel   történő
    orvoslását.  Az,  hogy  a  Be. 275.  §  (1)  bekezdésének  első
    fordulata  mindössze egyetlen esetre engedi  az  ítéletet  akár
    döntően  is  befolyásoló relatív eljárási hiba  hatályon  kívül
    helyezés  útján  történő  orvoslását,  az  érintettek  alapvető
    jogainak alkotmányosan indokolatlan korlátozását jelenti.

    Az  érintettek  körébe a terhelten kívül számos eljárási  alany
    tartozhat. A Be 261. §-a relatív eljárási hibaként egyebek közt
    azt  az esetet említi, amikor az eljárásban résztvevő személyek
    törvényes  jogaikat  nem gyakorolhatták vagy  ezek  gyakorlását
    korlátozták,  avagy  a  bíróság  elmulasztotta  az   indokolási
    kötelezettséget. Az eljárásban résztvevő személyek a Be. 43.  §
    szerint  a terhelt, a védő, továbbá a sértett, a magánvádló,  a
    magánfél,   az   egyéb   érdekeltek  és  ezek   képviselői.   A
    felsoroltaknak  a  III.  Fejezet  szerint  számos   joga   van,
    amelyeknek  a  Be. rendelkezéseivel ellentétes, tehát  eljárási
    hibaként  értékelhető korlátozása elvben  előfordulhat.  A  már
    korábban említett anyanyelv használatának jogát, a közvetlenség
    elvét  az  ilyen  eljárási hiba éppen úgy  sértheti  például  a
    magánvádló  vagy  a  magánfél esetében, mint  ahogy  a  terhelt
    esetében.  Általában: a relatív eljárási hiba folytán született
    ítélet a felsoroltak bármelyikének érdekét sértheti. Ha például
    a  magánvádlónak  a  bíróság megtiltja, hogy kérdéseket  tegyen
    fel,   a   sértettnek   nincs  módja   felszólalni,   ennek   a
    körülményektől függően jelentős kihatása is lehet az  ítéletre.
    Így  tehát,  habár  a  relatív  eljárási  hibák  következményei
    leggyakrabban a védelem szempontjából értékelhetők jelentősnek,
    nem csupán a védelem joga az, amely a relatív eljárási hibáknak
    a  vétségi másodfokú eljárásban történő figyelmen kívül hagyása
    miatt   sérülhet.  Az  indokolási  kötelezettség   elmulasztása
    úgyszintén minden résztvevő szempontjából kifogásolhatóvá teszi
    az ítéletet.

    Így  az  alkotmányosan  biztosított  alapjogok  és  alkotmányos
    jelentőségű eljárási garanciák tekintetében a korlátozás  által
    okozható sérelem az elérni kívánt célhoz képest aránytalan, ami
    az      Alkotmánybíróság     állandó     gyakorlata     szerint
    alkotmányellenes.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság a Be.  275.  §  (1)  bekezdés  első
    fordulatát megsemmisítette. A Be. szerkesztésének elve hogy, ha
    a  vétségi  eljárásra nincs külön szabály, a bűntetti eljárásra
    meghatározott  rendelkezések érvényesülnek. Így a megsemmisítés
    következménye,   hogy   az   eljárási   szabálysértés   vétségi
    eljárásban is a Be. 261. §-ban meghatározott feltételek mellett
    és  módon  lesz orvosolható, azaz a másodfokú bíróság  hatályon
    kívül  helyezi az első fokú érdemi határozatot és új  eljárásra
    utasítja az első fokú bíróságot, ha a Be. 250. §. II. pontjában
    fel  nem  sorolt olyan eljárási szabálysértés történt, amely  a
    határozatot  lényegesen befolyásolta. Ez alól  kivétel  csak  a
    felmentő ítélet, illetőleg az ítélet felmentő rendelkezése,  ha
    a   relatív  eljárási  szabálysértés  a  vádlott  vagy  a  védő
    törvényes jogait érintette.

    2.1.   A   büntetőeljárás  perorvoslati  rendszerének  központi
    kérdése, hogy hogyan alakul ténykérdésekben a másodfokú bíróság
    reformatórius, illetve kasszatórius döntési jogkörének  aránya,
    valamint   –   ezzel  összefüggésben  –  melyek  a   tényállás-
    megállapítás eszközei. Az 1949-ben egyfokúvá vált fellebbviteli
    rendszerben  a másodfokú bíróság lehetősége a megalapozatlanság
    kiküszöbölésére   és  ennek  alapján  az  első   fokú   bíróság
    határozatának   megváltoztatására  fokozatosan  szélesedett   a
    hatályon    kívül   helyezés   rovására.   A   Be.    vonatkozó
    rendelkezéseinek (239., 240., 258., 262., 271., 274., 275. §  )
    egymásra tekintettel történő értelmezését és az ennek megfelelő
    iránymutatást  a  Legfelsőbb Bíróság BK  84.  számú  kollégiumi
    állásfoglalása tartalmazza.

    A  vétségi  eljárásban a másodfokú bíróság jogköre a  tényállás
    megállapításban  is alapvetően reformatórius jellegű,  ám  csak
    akkor,  ha  az első fokú határozat megalapozatlan.  Ez  esetben
    gyakorlatilag   a   teljes  megalapozatlanság   kiküszöbölésére
    jogosult.  A másodfokú bíróság a kibővített, így az  első  fokú
    bizonyíték-értékelés   felülbírálatát   is    magába    foglaló
    bizonyítási  jogkörében,  de  az iratok  tartalma  és  ténybeli
    következtetés  alapján  is  eltérhet  az  első   fokú   bíróság
    ténymegállapításától.  Ennek  egyetlen  és  egyben  garanciális
    korlátja:  ha ennek folytán az első fokú bíróság által  el  nem
    ítélt vádlottat kellene elítélnie.

    Vétségi   eljárásban   a  megalapozatlanság   kiküszöbölése   a
    másodfokú bíróságnak nemcsak joga, hanem feladata, azaz köteles
    megszüntetni   az   első  fokú  határozat  megalapozatlanságát.
    Köteles  lefolytatni  az  ehhez  szükséges  bizonyítást,  attól
    célszerűségi indokok alapján nem tekinthet el. Ez következik  a
    Be.-nek  a  bírói  kezdeményezésben  sérelmezett  275.  §   (1)
    bekezdése   második  fordulatából,  amely  szerint  az   ítélet
    hatályon  kívül  helyezésének  csak  akkor  van  helye,  ha   a
    megalapozatlanság kiküszöbölése esetén olyan vádlott bűnösségét
    kellene  megállapítani, akit az első fokú  bíróság  felmentett,
    vagy akivel szemben az eljárást megszüntette.

    A hatályos szabályozás eredményeképp tehát a vétségi eljárásban
    az  első  fokú  ítélet megalapozatlansága  esetén  a  másodfokú
    eljárás  már csaknem azonos az első fokú eljárással. Másodfokon
    a  korlátlan  mértékű  bizonyítás lehetővé  teszi  teljesen  új
    tényállás  megállapítását. Az új tényállás  alapján  azonban  a
    bűnösség   megállapítása   nem  történhet   meg   a   másodfokú
    eljárásban,  mivel a bűnösség első ízben történt  megállapítása
    miatt  nem  volna mód a védelmi fellebbezési jog  gyakorlására.
    Ilyen  esetben  a  másodfokú  bíróság  vétségi  eljárásban   is
    hatályon kívül helyezi az első fokú határozatot és új eljárásra
    utasít.

    2.2. Az alkotmányossági vizsgálatot kezdeményező bíróság a  Be.
    275.  §  (1) bekezdésének második fordulatában a jogorvoslathoz
    való   jog  sérelmét  látja.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint   a   Be.   szabályozása  nem  sérti  az  alkotmányosan
    biztosított jogorvoslati jogot.

    Az Alkotmánynak az 1997. évi LIX. törvény 12. §-ával módosított
    57.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen
    lévő   országgyűlési   képviselők  kétharmadának   szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.

    Az Alkotmánybíróság igen sok határozatában, sokféle szempontból
    foglalkozott  a  jogorvoslati jog  alkotmányos  tartalmával.  A
    jelen  vizsgálat szempontjából meghatározó elvi tételek szerint
    a   jogorvoslathoz   való  jog  lényegi  tartalma   az   érdemi
    határozatok   tekintetében  a  más  szervhez,  vagy   ugyanazon
    szervezeten   belüli  magasabb  fórumhoz  fordulás   lehetősége
    (5/1992. (I. 30.) AB hat., ABH 1992, 27., 31.). Az Alkotmány  a
    különböző eljárásokra vonatkozó törvényi szabályozásra bízza  a
    jogorvoslati  formák  megjelölését,  a  jogorvoslatot  elbíráló
    fórumok  megállapítását,  valamint annak  meghatározását,  hogy
    hány fokú jogorvoslati rendszer érvényesülhet (1437/B/1990.  AB
    hat.  -  ABH  1992,  453.,454.).  A  jogorvoslathoz  való   jog
    követelményét az egyfokú fellebbezési rendszer is kielégíti, de
    a  törvényhozó ezen túlmenő jogorvoslati lehetőséget  is  adhat
    (9/1992. (I. 30.) AB hat. ABH 1992, 59., 68.).

    A  jogorvoslathoz  való  alapjog biztosítását  jelenti,  ha  az
    eljárásban a törvény garantálja az érintett számára, hogy ügyét
    az  alapügyben  eljáró  szervtől  különböző  szerv  bírálja  el
    (513/B/1994.  AB  hat.,  ABH  1994, 734.).  Minden  jogorvoslat
    lényegi  eleme a "jogorvoslás" lehetősége, vagyis a jogorvoslat
    fogalmilag   és  szubsztanciálisan  tartalmazza  a   jogsérelem
    orvosolhatóságát (23/1998. (VI. 9.) AB hat. ABK  1998.  június-
    július 286., 288.).

    A  perorvoslat az a jogi eszköz, amelynek segítségével a vád és
    a  védelem  az  első  fokú  bíróság  határozatát  és  eljárását
    kifogásolhatja   úgy,  hogy  a  magasabb  bírói   fórum   annak
    felülvizsgálatára és az arról való döntésre kötelezett.  Sem  a
    jogorvoslathoz   való   jog   alkotmányos   tartalma,   sem   a
    jogorvoslati   jogosultságnak  a  Be.   7.   §-ában   rögzített
    garanciális  eljárási alapelve nem biztosít alanyi jogot  arra,
    hogy  a büntető felelősségre vonás alapjául szolgáló tényállás-
    megállapítást  minden  esetben az első  fokú  bíróság  végezze,
    illetve   hogy  tényállási  hiba  esetén  a  másodfokú  bíróság
    korrigáló  döntése ellen újabb jogorvoslati lehetőség  nyíljék,
    avagy  ténykérdésekben a másodfokú bíróság  csupán  korlátozott
    reformatórius  jogkörrel vagy azzal sem rendelkezzék.  A  jelen
    vizsgálat     szempontjából    is    érvényes    továbbá     az
    Alkotmánybíróságnak   a   Polgári  Perrendtartás   tekintetében
    kifejtett  álláspontja,  amely  szerint  a  hatályosnál  sokkal
    részletesebb és bonyolultabb perrendtartási szabályozás sem tud
    garanciát   adni  arra,  hogy  minden  eseti  bírósági   döntés
    tökéletesen   megfeleljen  az  anyagi  igazság  követelményének
    (1437/B/1996. AB hat. ABK 1998. március 124., 126.).

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  Be.  275.  §  (1)
    bekezdés  második fordulata, illetve a megalapozatlan tényállás
    revíziójának lehetőségére és kötelezettségére vonatkozó,  ezzel
    összefüggő  rendelkezések (Be. 271., 274. §) nem korlátozzák  a
    jogorvoslathoz való alkotmányos jogot. A vétségi  eljárásban  a
    fellebbezési  jog  az  ügyek tárgya vagy a  kiszabott  büntetés
    jelentéktelensége alapján semmiféle korlátozás alá nem esik; az
    első   fokú  ítélet  vagy  végzés  bármely  rendelkezése   vagy
    kizárólag  az  indokolása ellen is irányulhat, helye  van  akár
    anyagi jogi, akár eljárásjogi okból (Be.235. § ). Bárki, akivel
    szemben az ítélet rendelkezést tartalmaz, élhet fellebbezéssel:
    a  törvény  a  fellebbezés  jogát valamennyi  érdekelt  részére
    biztosítja  (Be.  242.  §).  Az  első  fokon  eljáró  egyesbíró
    mtéletét  három hivatásos bíróból álló tanács bírálja felül.  A
    megalapozott  tényálláshoz kötöttség a  vétségi  eljárásban  is
    érvényesül.   A   ténybeli  hibák  orvoslására  szélesre   tárt
    reformációs   jogkör   sem  ellenkezik   egyetlen   alkotmányos
    rendelkezéssel sem, mivel a Be. 274. § (2) bekezdése és 275.  §
    (1)  bekezdésének  második  fordulata  megakadályozza,  hogy  a
    bűnösség  megállapítása a másodfokú bíróság által megállapított
    tényállásra alapozva történjék meg első ízben.

    2.3.  A kisebb súlyú, egyszerűbb megítélésű büntető ügyeknél  a
    ténykérdések  tekintetében a teljes vagy  széleskörű  kasszáció
    igénye  nem következik a nemzetközi kötelezettségekből sem.  Az
    Emberi   Jogok  Európai  Bíróságának  következetes  álláspontja
    szerint  az igazságszolgáltatással kapcsolatos alapvető jogokat
    megfogalmazó 6. cikk nem foglalja magában a jogorvoslati jogot.
    (Így  pl.:  Eur. Court H.R., Delcourt judgment of  17.  January
    1970,  Series  A  no. 11.; Eur. Court H.R., Monnel  and  Morris
    judgment  of 2. March 1987, Series A no. 115.; Eur. Court  H.R.
    Campbell judgment of 25. March 1992., Series A no. 233.)
       
    Az  Egyezmény eredetileg nem is szólt a jogorvoslatról,  azt  a
    Strasbourgban,  1984.  november 22-én kelt  Hetedik  Kiegészítő
    Jegyzőkönyv 2. cikke biztosítja. Eszerint:

    "1.  Annak, akit bíróság bűncselekmény miatt elítélt, joga  van
    arra,  hogy  a bűnössége megállapítását, illetőleg  a  büntetés
    kiszabását     tartalmazó    ítéletet    felsőbb     bírósággal
    felülbíráltassa. E jog gyakorlását, ideértve azokat  az  okokat
    is, melyekre alapítva a jogok gyakorolhatók, jogszabályban kell
    szabályozni.
    2.  E jogot korlátozni lehet a jogszabályok által meghatározott
    kisebb  jelentőségű  bűncselekmények esetében,  vagy  abban  az
    esetben,  amikor  a  szóban forgó személy ügyét  első  fokon  a
    legfelső  bírói fórum tárgyalta, vagy amikor a felmentő  ítélet
    ellen    benyújtott   jogorvoslat   folytán   hoztak   bűnösség
    megállapítását tartalmazó ítéletet."

    A   Hetedik  Kiegészítő  Jegyzőkönyv  2.  cikkének  strasbourgi
    értelmezését  az  Emberi  Jogok Európai Bizottságának  döntései
    világítják   meg.   Eszerint   a  szerződő   államok   bizonyos
    mérlegelési   lehetőséget  élveznek  az  e  rendelkezés   által
    garantált  jogorvoslat módozatainak kialakításában. A Bizottság
    döntései  elismerik  az államok jogát a  sajátos  és  egymástól
    eltérő  jogorvoslati rendszer működtetésére (Pl. No.  18066/91,
    Dec. 6.4.94, D.R. 77-a p. 37.; No. 26808/95, Dec. 16.1.96, D.R.
    84-A p. 164.).

    3.  Az előbbiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Be. 275.  §
    (1)   bekezdés  első  fordulatát  megsemmisítette,  a   második
    fordulat alkotmányellenességének megállapítására irányuló bírói
    kezdeményezést pedig elutasította. A rendelkező részben a  275.
    §   (1)   bekezdés   szövegét  a  szükségessé  vált   nyelvtani
    változtatásoknak  megfelelően  – az  Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi  XXXII.  törvény  (Abtv.)  40.  §-ában  foglaltaknak
    megfelelően – megállapította. A megsemmisített rendelkezésnek a
    konkrét ügyben való alkalmazhatatlanságáról a jelen esetben nem
    kellett   külön   rendelkeznie,  mivel  a   büntetőeljárást   a
    cselekmény  elbírálásakor hatályban lévő törvény  szerint  kell
    lefolytatni (Be. 15. § (1) bek.).

    Az  Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az Abtv. 41.  §-a
    alapján rendelte el.
                            Dr. Sólyom László
                       az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal                    Dr. Bagi István
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró

            Dr. Erdei Árpád                  Dr. Holló András
            előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza                  Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás                 Dr. Németh János
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1.  Egyetértek  azzal,  hogy a Be. 275. §  (1)  bekezdése  első
     fordulatát   meg   kell   semmisíteni,  mert   alkotmányellenes
     rendelkezést tartalmaz.

     Nem  teszi  ugyanis  lehetővé az első fokú  határozat  hatályon
     kívül  helyezését és az első fokú bíróságnak új eljárásra  való
     utasítását   minden   olyan   esetben,   amikor   az   eljárási
     követelmények teljesítésének elmulasztása károsan  érintette  a
     védelem érdekeit.

     Egyetértek  azzal  is,  hogy a Be.  275.  §  (1)  bekezdése  az
     Alkotmány 57. § (5) bekezdését, a jogorvoslathoz való  alapvető
     jogot nem sérti.

     Nem  értek  egyet  viszont azzal, hogy  a  vizsgált  szabály  a
     védelemhez  való  alapvető  jog  sérelmén  túl  a  határozatban
     hivatkozott   más,  alkotmányosan  biztosított   alapjogok   és
     alkotmányos  jelentőségű  eljárási  garanciák  tekintetében  is
     alkotmányellenes.

     2.  A  Be.  azon  rendelkezése,  amely  vétségi  eljárásában  a
     hatályon   kívül   helyezés  lehetőségét  a  relatív   eljárási
     szabálysértések közül egyetlen esetre korlátozza, a  védelemhez
     való alapvető jogon kívül más alkotmányi rendelkezéseket (2.  §
     (1)  bek., 8. § (1) és (2) bek., 57. § (1) bek.) nem sért,  nem
     akadályozza meg más alapvető jogok érvényesülését.

     Az  indítványra  okot adó konkrét ügyben az első  fokú  bíróság
     ittas  vezetés  vétsége  miatt  egy  külföldit  pénzbüntetéssel
     sújtott. Védője jelen volt a tárgyaláson, de sem korábban,  sem
     ott nem kézbesítették részére a vádindítványt. A Be. előírja  a
     vádirat kézbesítését a vádlott és a védő részére (181. §).  Más
     kérdés,  hogy  ténylegesen betartják-e ezeket a szabályokat  és
     ismét  más  kérdés, hogy ha nem, akkor ennek  milyen  –  és  az
     Alkotmányból eredően kötelező – eljárásjogi következményei kell
     legyenek.  Ennél a kérdésnél nem lehet eltekinteni attól,  hogy
     az  egyes eljárási szabálysértéseknek milyen kapcsolata van  az
     Alkotmány rendelkezéseivel. Pusztán a Be-ben, és nem magában az
     Alkotmányban  rögzített eljárási alapelv vagy  szabály  sérelme
     más  – nem feltétlenül alkotmányellenességi – következményt von
     maga   után,  mint  az  olyan  alapelv  vagy  eljárási  szabály
     megsértése, amely a védelemhez való jog sérelmét eredményezi.

     Az   Alkotmány   57.   §  (1)  bekezdése  szerint   "a   Magyar
     Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek
     joga  van  ahhoz,  hogy  az ellene emelt  bármely  vádat,  vagy
     valamely  perben  a  jogait és kötelességeit  a  törvény  által
     felállított   független  és  pártatlan  bíróság  igazságos   és
     nyilvános tárgyaláson bírálja el."

     Az   Alkotmány  a  tisztességes  eljáráshoz  való   alkotmányos
     alapjogot  azoknak  biztosítja, akik ellen  az  "emelt  bármely
     vádat",  vagy  "valamely perben a jogait  és  kötelességeit"  a
     bíróság elbírálja.

     A  büntetőeljárás során lehetőség van arra, hogy a  bíróság  ne
     csak a vádat, hanem polgári jogi igényt is elbíráljon.

     A polgári jogi igénnyel kapcsolatban a Be. a vétségi eljárásban
     is  lehetővé teszi, hogy a másodfokú bíróság, ha a polgári jogi
     igény  érdemi elbírálása az eljárást késleltetné, az első  fokú
     bíróság ítéletének erre vonatkozó rendelkezését hatályon  kívül
     helyezze és a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes
     útra  utasítsa  (265.  §  (1) bek.). A  Be.  azt  is  kimondja:
     amennyiben  a  polgári jogi igény érvényesítésével  kapcsolatos
     eljárási kérdésről e törvény nem rendelkezik, a polgári eljárás
     szabályait  kell  alkalmazni, feltéve hogy azok  e  törvénnyel,
     illetőleg  a  büntetőeljárás  feladatával  és  jellegével   nem
     ellentétesek (56. §).

     Nem  vezethető le az Alkotmány vizsgált rendelkezéseiből  annak
     elvi akadálya, hogy a vád elbírálása során az első fokú eljárás
     relatív  eljárási szabálysértésnek minősülő – de  a  védelemhez
     való  alapvető jog gyakorlását nem csorbító – más hiányosságait
     a    másodfokú    eljárásban   kompenzálni   lehessen.    Annak
     meghatározásához,  hogy egy ügyet tisztességesen  tárgyaltak-e,
     az   eljárás   egészét  kell  vizsgálni;   az   eljárás   egyes
     szakaszainak hibáit a későbbi szakaszban orvosolni  lehet.  Nem
     igazolható, hogy ezt a Be. szabályai nem teszik lehetővé.

     A  büntető  eljárásban  a  vizsgált  szabályozás  szempontjából
     egyetlen  olyan  személy  vesz részt,  akinek  az  Alkotmányban
     biztosított   alapvető   jogát,  a   részvételével   összefüggő
     alkotmányos jelentőségű eljárási garanciát a fellebbezési  vagy
     felülvizsgálati    bíróság    döntési    jogkörének     illetve
     kötelezettségeinek terjedelme érintheti. Ez a  terhelt,  akinek
     az  Alkotmány alapvető jogként biztosítja azt a garanciát, hogy
     "az eljárás minden szakaszában" megilleti a védelem joga. Ha ez
     a  jog az eljárás egyes szakaszaiban sérül, és emiatt tényleges
     hátrány   éri   a  terheltet,  akkor  ez  az  eljárás   későbbi
     szakaszában  nem  orvosolható másképp,  csakis  hatályon  kívül
     helyezéssel és az eljárás megismétlésével.

     Az  eljárás  egyéb  résztvevői, különösen  pedig  a  vádhatóság
     jogainak sérelme alkotmányosan nem teszi szükségessé a kötelező
     hatályon  kívül  helyezés előírását, de  az  Alkotmány  nem  is
     tiltja, hogy a jogalkotó ilyen szabályozást válasszon.

     3.  Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény
     (Abtv.)  22. § (2) bekezdése szerint az indítványnak a  kérelem
     alapjául  szolgáló  ok megjelölése mellett határozott  kérelmet
     kell tartalmaznia. Ez azt jelenti, hogy az indítványozónak  meg
     kell jelölnie nemcsak a jogszabályt, hanem a jogszabálynak  azt
     a   konkrét   rendelkezését,  amelyet  az  Alkotmány  ugyancsak
     valamely konkrét rendelkezésébe ütközőnek tart ( ABH 1993. 910.
     ).

     Az  Alkotmánybírósághoz forduló bíróság  határozatában  foglalt
     indítvány  kifejezetten  és  határozottan  a  védelemhez   való
     alkotmányos alapjog sérelmére hivatkozott (Alkotmány 57. §  (3)
     bek.).  A  kiegészített  indítványban  a  jogorvoslathoz   való
     alapjog   (Alkotmány   57.  §  (5)  bek.)   viszonylatában   is
     alkotmányossági vizsgálatot kezdeményezett.

     Az Alkotmánybíróságnak az indítványban megjelölt jogszabályt az
     indítványban megjelölt okból kell vizsgálnia (Abtv. 20. §,  22.
     §  (2)  bek.).  Azt kell tehát eldönteni, hogy az  indítványban
     megjelölt jogszabályi rendelkezés ellentétben áll-e a felhívott
     alkotmányi rendelkezéssel (Abtv. 1. § b) pont, 37. §, 38. §).

     A   konkrét   esetben   az  Alkotmánybíróság   az   indítványon
     túlterjeszkedve  döntött  olyan  alkotmányossági   kérdésekben,
     amelyek   az  indítvány  érdemi  elbírálásához  nem   tartoznak
     szükségszerűen hozzá.

     Budapest, 1998. november 18.

                                              Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Provision of the Code of Criminal Procedure on the right to legal remedy
     Number of the Decision:
     .
     49/1998. (XI. 27.)
     Date of the decision:
     .
     11/18/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-3-011?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .