Hungarian
Ügyszám:
.
571/D/2010
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 571/D/2010. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/2141
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz, valamint jogszabály
  és   jogegységi  határozat  alkotmányellenességének   utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
                                 
                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi  IV.  törvény 274. § (1) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványt
  elutasítja.
  2.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi  IV. törvény 274. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti
  közokirat-hamisítás  bűntettének  elkövetési  tárgyáról  szóló
  1/2004.   BJE   büntető  jogegységi  határozat   indokolásában
  megjelölt  szövegrész alkotmányellenességének  megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
  3.   Az   Alkotmánybíróság  a  Legfelsőbb  Bíróság   Bfv.   I.
  734/2009/5.  számú  végzése ellen, a  Büntető  Törvénykönyvről
  szóló  1978.  évi  IV. törvény 274. § (1) bekezdés  b)  és  c)
  pontjai  szerinti  közokirat-hamisítás bűntettének  elkövetési
  tárgyáról  szóló  1/2004. BJE büntető jogegységi  határozattal
  összefüggésben     előterjesztett    alkotmányjogi     panaszt
  visszautasítja.
  4.  Az Alkotmánybíróság az Európai Unióról szóló szerződés  és
  az  Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló
  lisszaboni  szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi  CLXVIII.
  törvénnyel  kihirdetett,  az Európai  Unió  Alapjogi  Chartája
  megsértésének     megállapítására     irányuló      indítványt
  visszautasítja.
                                  
                              Indokolás

   I.
   1.  Az  indítványozó a Legfelsőbb Bíróság Bfv. I.  734/2009/5.
   számú végzése ellen, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
   IV.  törvény (a továbbiakban: Btk.) 274. § (1) bekezdés b)  és
   c) pontjai szerinti közokirat-hamisítás bűntettének elkövetési
   tárgyáról  szóló  1/2004.  BJE számú jogegységi  határozat  (a
   továbbiakban:   BJE)   indokolásában   megjelölt    szövegrész
   alkotmányellenességének    megállapítása,     a     szövegrész
   megsemmisítése,  valamint  a  Legfelsőbb  Bíróság   végzésének
   megsemmisítése iránt fordult az Alkotmánybírósághoz.
   Az  alkotmányjogi panasz kiegészítésében ez utóbbitól  elállva
   kérte, hogy az Alkotmánybíróság visszamenőlegesen zárja  ki  a
   „jogszabály”  konkrét esetben történő alkalmazhatóságát.  Ezen
   túlmenően    —    az   indítvány   alkotmányjogi   panaszkénti
   elbírálhatósága  hiányának  esetére  —  indítványozta  a   BJE
   megjelölt  szövegrésze, valamint a Btk. 274. § (1)  bekezdése,
   „különösen”  pedig  a  b)  pontja alkotmányosságának  utólagos
   vizsgálatát.   Kérte  továbbá,  hogy  az  Alkotmánybíróság   a
   támadott   rendelkezések  „részben   vagy   egészben   történő
   megsemmisítése mellett, illetőleg, ha és amennyiben a támadott
   jogi  normák  részben, vagy egészben történő  megsemmisítésére
   nem   lát  lehetőséget,  úgy  az  alkotmányellenességet   azok
   alkotmányos tartalmának meghatározásával” küszöbölje ki.
   2.   Az  alkotmányjogi  panaszban  támadott  —  a  BJE  III/2.
   pontjában  található — indokolási szövegrész  szerint:  „Nincs
   jelentősége  ebből  a  szempontból  annak,  hogy   az   okirat
   felhasználásával megtéveszteni célzott személy bizonyos tény —
   pl.   személyazonosság   —  valóságának   bizonyítására   csak
   bizonyító  közokiratot vehetne tekintetbe,  ám  ezt  figyelmen
   kívül  hagyva  más  okiratot is elfogad,  avagy  meghatározott
   feltételekkel  [pl.  Rtv. 29. § (1) bek.]  más  okmányt,  ezek
   között  rendelkező közokiratot is elfogadhat ugyan, de ezeknek
   a  feltételeknek meg nem felelő közokiratot fogad el, jóllehet
   a   rá  vonatkozó  jogszabályok,  előírások  megtartásával   a
   megtévesztése elkerülhető lenne.”
   Az  indítványozó álláspontja szerint a támadott szövegrész  az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésével, 57. §  (4)  bekezdésével,
   valamint  az  Európai Unióról szóló szerződés  és  az  Európai
   Közösséget  létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni
   szerződés  kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény  2.
   számú   mellékleteként  szereplő,  az  Európai  Unió  Alapjogi
   Chartája  (a  továbbiakban:  Alapjogi  Charta)  49.  CIKK  (1)
   bekezdésével ellentétes.
   Az  utólagos normakontroll, illetőleg az alkotmányos  tartalom
   meghatározására  irányuló kérelmét arra is alapozta,  hogy  „a
   Btk.  274.  §  (1)  bekezdésének pontatlan, illetőleg  hiányos
   okirati   (közokirati)  meghatározása,   valamint   az   ahhoz
   kapcsolódó  Legfelsőbb  Bírósági BJE. értelmezés  ma  lehetővé
   teszi, hogy személyemet, vagy bárkit olyan bűncselekmény miatt
   ítéljen el a bíróság, mely egy téves minősítésen és egy téves,
   (a  büntetőeljárásban kötelezően alkalmazandó) a polgári  jogi
   fogalmaknak  ugyanakkor  meg nem felelő  okirati  (közokirati)
   fogalom   meghatározáson,  okfejtésen  alapszik.  A  jelenlegi
   szabályozásnak ez olyan súlyos alkotmányellenes  hibája,  mely
   emberek  ártatlanul történő elítélését és meghurcolását  teszi
   lehetővé,  mely teljesen ellentétes mind a jogállamiság,  mind
   az emberi jogok és méltóság számos követelményével.”
   II.
   Az indítványban hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
   1. Az Alkotmány rendelkezései:
   „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „57.   §  (4)  Senkit  nem  lehet  bűnösnek  nyilvánítani   és
   büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés
   idején  a magyar jog vagy – a határozatok kölcsönös elismerése
   elvének  érvényesülése céljából az Európai Unió  jogi  aktusai
   által   meghatározott  körben,  az  alapvető  jogok   lényeges
   tartalmát nem korlátozva – a szabadságon, a biztonságon  és  a
   jog  érvényesülésén alapuló térség létrehozásában  közreműködő
   más állam joga szerint nem volt bűncselekmény.”
   2. A Btk. rendelkezései:
   „274. § (1) Aki
   a)   hamis   közokiratot  készít  vagy   közokirat   tartalmát
   meghamisítja,
   b)  hamis  vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló  valódi
   közokiratot felhasznál,
   c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére,
   megváltozására  vagy megszűnésére vonatkozó  valótlan  adatot,
   tényt  vagy  nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,  bűntettet
   követ   el,   és   három   évig  terjedő   szabadságvesztéssel
   büntetendő.”
   3. A BJE rendelkezései és a támadott mondat az indokolásban:
   „1. A Btk. 274. §-ának (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
   (ún.     intellektuális)    közokirat-hamisítás    bűntettének
   elkövetési  tárgya  lehet  minden  olyan  közokirat,  amelynek
   rendeltetése,  hogy  a  benne foglalt  adat  valóságát  teljes
   bizonyító erővel bizonyítsa.
   2.  A  más nevére szóló valódi közokiratnak a személyazonosság
   igazolására történő felhasználása is megalapozza a Btk. 274. §-
   a  (1)  bekezdése b) pontjának III. fordulatában meghatározott
   közokirat-hamisítás bűntettének megállapítását.”
   „Nincs  jelentősége ebből a szempontból annak, hogy az  okirat
   felhasználásával megtéveszteni célzott személy bizonyos tény —
   pl.   személyazonosság   —  valóságának   bizonyítására   csak
   bizonyító  közokiratot vehetne tekintetbe,  ám  ezt  figyelmen
   kívül  hagyva  más  okiratot is elfogad,  avagy  meghatározott
   feltételekkel  [pl.  Rtv. 29. § (1) bek.]  más  okmányt,  ezek
   között  rendelkező közokiratot is elfogadhat ugyan, de ezeknek
   a  feltételeknek meg nem felelő közokiratot fogad el, jóllehet
   a   rá  vonatkozó  jogszabályok,  előírások  megtartásával   a
   megtévesztése elkerülhető lenne.”
   4. Az Alapjogi Charta rendelkezése:
   „49.  CIKK  (1) Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért
   vagy  mulasztásért, amely az elkövetése idején a hazai vagy  a
   nemzetközi  jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak  nem
   lehet   a   bűncselekmény   elkövetése   idején   alkalmazható
   büntetésnél   súlyosabb   büntetést  kiszabni.   Ha   valamely
   bűncselekmény  elkövetése  után  a  törvény  enyhébb  büntetés
   kiszabását rendeli, az enyhébb büntetést kell alkalmazni.”
   III.
   Az  alkotmányjogi panasz nem elbírálható. Az indítvány részben
   nem megalapozott, részben pedig szintén nem bírálható el.
   1.  Az  indítványozó  az alkotmányjogi  panaszt  a  Legfelsőbb
   Bíróság végzése ellen, annak kézbesítését követő hatvan  napon
   belül   nyújtotta   be.   Az   Alkotmánybíróság   elsőnek   az
   alkotmányjogi panasz törvényi előfeltételeit vizsgálta.
   1.1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  48. § (1) és (2) bekezdése  szerint  az
   Alkotmányban    biztosított    jogainak    megsértése    miatt
   alkotmányjogi  panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
   akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
   folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit már
   kimerítette,   illetőleg  más  jogorvoslati  lehetőség   nincs
   számára   biztosítva.  Az  alkotmányjogi  panaszt  a   jogerős
   határozat  kézbesítésétől számított hatvan napon  belül  lehet
   írásban benyújtani.
   Az Alkotmánybíróság a 41/1998. (X. 2.) AB határozat rendelkező
   részének  1.  pontjában  rögzítette, hogy  az  Abtv.  48.  §-a
   alkalmazásánál, ha a panaszolt alapjogsérelem  nem  a  rendes,
   hanem  a  rendkívüli jogorvoslati eljárásban  következett  be,
   alkotmányos   követelmény,  hogy   az   alkotmányjogi   panasz
   benyújtásának határidejét a rendkívüli jogorvoslati eljárásban
   hozott  jogerős határozat kézbesítésétől kell számítani.  (ABH
   1998, 306.)
   Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor kifejtette,  hogy  ezekben  az
   esetekben   is   irányadó  az  Alkotmánybíróság   következetes
   álláspontja, amely szerint az Abtv. 48. § (1)-(2)  bekezdésben
   foglalt feltételeket együttesen kell értelmezni és alkalmazni.
   Az  Abtv. 48. § (1) bekezdése szerinti jogorvoslatokon is csak
   azokat a jogorvoslatokat kell érteni, amelyeket az ügy jogerős
   befejezéséig  terjeszthetők  elő.  Az  alkotmányjogi  panaszra
   megállapított   határidő  számítása  szempontjából   tehát   a
   rendkívüli jogorvoslatokat figyelmen kívül kell hagyni. Vagyis
   a   rendkívüli   jogorvoslatoknak  az   alkotmányjogi   panasz
   benyújtására  megállapított határidőt  meghosszabbító  hatálya
   nincs.  Ugyanakkor lehetséges, hogy a kifogásolt alapjogsértés
   a  rendkívüli eljárás során, így a felülvizsgálati  eljárásban
   következik  be. Mind a polgári, mind a büntető felülvizsgálati
   eljárás   során   törvényi  lehetőség   van   arra,   hogy   a
   felülvizsgálati  bíróság  a jogerős határozatot  hozó  bíróság
   álláspontjától eltérő érdemi álláspontot foglaljon  el.  Ha  a
   felülvizsgálati bíróság határozata az ügyet ilyen módon  zárja
   le  jogerősen, az alkotmányjogi panasz benyújtására megszabott
   törvényi  határidő a felülvizsgálat tárgyában hozott határozat
   kézbesítésétől   veszi   kezdetét.  Az  alkotmányjogi   panasz
   benyújtására   jogosult  a  felülvizsgálat  tárgyában   hozott
   határozat folytán kerül csak abba a helyzetbe, hogy az ügyében
   alkalmazott  jogszabály  alkotmányellenességét  és  az  emiatt
   bekövetkezett    alkotmányos   alapjogsértést    állítsa    és
   panaszolja. Ezért minden ilyen esetben az alkotmányjogi panasz
   benyújtására megszabott, az Abtv. 48. § (2) bekezdése szerinti
   törvényi  határidő a felülvizsgálat tárgyában hozott határozat
   kézbesítésétől számított hatvan nap. (ABH 1998, 306, 309-310.)
   1.2. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította, hogy a
   Legfelsőbb    Bíróság   a   felülvizsgálati   eljárásban    az
   alapeljárásban  született első fokú ítéletet  és  a  másodfokú
   végzést,   így   az   alkotmányjogi   panasz   tárgyává   tett
   bűncselekményi minősítést is hatályában fenntartotta.
   Az  indítványozót az első és másodfokon eljáró bíróság a  Btk.
   274.  §  (1)  bekezdés  b) pontjának III.  fordulatába  ütköző
   közokirat-hamisítás büntettében ítélte el,  mert  a  díjmentes
   parkolási   jogosultság  igazolására  más  nevére  kiállított,
   egyébként  az okmány ellopása miatt már bevont és tárgykőrözés
   alatt álló parkolási igazolványt használt fel.
   Az  alapeljárásban  a  bíróságok nem  hivatkoztak  a  támadott
   jogegységi határozatra. A Legfelsőbb Bíróság a hatályban tartó
   végzésben — a felülvizsgálati indítvány indokolásával  szemben
   —  a vitatott bűncselekményi minősítés dogmatikai érvei között
   jelölte  meg  a  BJE indokolásának III/2. pontját.  Ugyanakkor
   azonban  a Legfelsőbb Bíróság érdemben nem változtatta  meg  a
   jogerős   elsőfokú   ítéletben  meghatározott   bűncselekményi
   minősítést,   így   a   végzés  ellen   alkotmányjogi   panasz
   benyújtásának nincs helye.
   Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt
   —   az   Alkotmánybíróság  ideiglenes  ügyrendjéről  és  annak
   közzétételéről   szóló,   többször  módosított   és   egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK  2009.
   január,  3., a továbbiakban: Ügyrend) 29. § e) pontja  alapján
   —visszautasította,  mert  az  nem  felelt   meg   a   törvényi
   feltételeknek.
   2.  Az  Alkotmánybíróság a Btk. 274. § (1) bekezdése  utólagos
   normakontrollja keretében a következőket állapította meg.
   2.1.   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  a   közokirat-
   hamisításnak   Btk.  274.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
   tényállása,  „különösen”  b) pontja („hamis  vagy  hamisított,
   illetőleg  más  nevére  szóló valódi közokiratot  felhasznál”)
   sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből a büntető tényállások
   meghatározására irányadó követelményeket.
   Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  normatívan  rögzített
   jogállam alapvető, nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság,  ami
   az  állam  —  és elsősorban a jogalkotó — kötelességévé  teszi
   annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei  és
   az  egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket
   tekintve  kiszámíthatóak és előreláthatóak  legyenek  a  norma
   címzettjei számára [9/1992. (I. 30.) AB határozat,  ABH  1992,
   59,  65.].  A  jogbiztonság  megköveteli,  hogy  a  jogszabály
   szövege   értelmes   és   világos,   a   jogalkalmazás   során
   felismerhető normatartalmat hordozzon [26/1992. (IV.  30.)  AB
   határozat,  ABH  1992,  135, 142.].  Nem  állapítható  meg  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdése szerinti jogállamiság  és  annak
   részét  képező  jogbiztonság sérelme pusztán amiatt,  hogy  az
   adott normaszöveg a jogalkalmazás során értelmezésre szorul: a
   jogbiztonság  elvéből  nem  következik  a  jogalkotónak  olyan
   kötelezettsége,  hogy  minden  fogalmat  minden  jogszabályban
   külön  meghatározzon [71/2002. (XII. 27.)  AB  határozat,  ABH
   2002,   417,  427.].  A  normavilágosság  sérelme   miatt   az
   alkotmányellenesség akkor állapítható meg, ha a szabályozás  a
   jogalkalmazó    számára    értelmezhetetlen,    vagy    eltérő
   értelmezésre ad módot, és ennek következtében a norma  hatását
   tekintve kiszámíthatatlan, előre nem látható helyzetet  teremt
   a  címzettek  számára, illetőleg a normaszöveg  túl  általános
   megfogalmazása  miatt  teret  enged  a  szubjektív,   önkényes
   jogalkalmazásnak. [Pl.: 1160/B/1992. AB határozat,  ABH  1993,
   607, 608.; 10/2003. (IV. 3.) AB határozat, ABH 2003, 130, 135-
   136.;  1063/B/1996.  AB határozat, ABH  2005,  722,  725-726.;
   381/B/1998. AB határozat, ABH 2005, 766, 769.].
   Az  Alkotmánybíróság  a  30/1992.  (V.  26.)  AB  határozatban
   rögzítette: „Az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint a
   büntetőjogi   szankció   kilátásba  helyezésével   tilalmazott
   magatartást      leíró      diszpozíciónak      határozottnak,
   körülhatároltnak,  világosan  megfogalmazottnak  kell  lennie.
   Alkotmányossági   követelmény  a  védett  jogtárgyra   és   az
   elkövetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat  világos
   kifejezésre  juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmaznia,
   hogy  az  egyén  mikor  követ  el büntetőjogilag  szankcionált
   jogsértést.   Ugyanakkor   korlátoznia   kell   az    önkényes
   jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.  Vizsgálni
   kell  tehát, hogy a tényállás a büntetendő magatartások  körét
   nem túl szélesen jelöli-e ki és elég határozott-e.” (ABH 1992,
   167, 176.)
   Az  Alkotmánybíróság már ebben a határozatban  is  elemezte  a
   jogalkalmazói gyakorlatot (ABH 1992, 167, 177-178.), de később
   általánosságban is hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság mindig is
   nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy az általa vizsgált
   kérdés  megválaszolásához rendelkezésre áll-e olyan  kialakult
   bírói  gyakorlat,  amely — határozata meghozatala  során  —  a
   jogalkalmazót       a       jogbiztonság      érvényesüléséhez
   elengedhetetlenül  szükséges mértékben  segíti  [47/2003.  (X.
   27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 535.].
   A  jelen  ügyben  döntő  szempont, hogy a  közokirat-hamisítás
   tárgyának,    a    bűncselekmény   megvalósítására    alkalmas
   közokiratnak  megítélésében mutatkozó eltérések megszüntetése,
   az egységes jogalkalmazói gyakorlat biztosítása érdekében adta
   ki  a  Legfelsőbb  Bíróság a BJE-t  az  Alkotmány  47.  §  (2)
   bekezdésében meghatározott jogkörében.
   Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította,  hogy  a
   támadott   rendelkezés  nem  sérti   a   jogbiztonság   és   a
   normavilágosság    követelményét,    így     a     rendelkezés
   alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt e tekintetben elutasította.
   2.2. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 247. § (1)
   bekezdése és az Alkotmánynak a nullum crimen sine lege praevia
   követelményét  megfogalmazó 57. § (4) bekezdése  között  nincs
   alkotmányossági szempontból értékelhető összefüggés.
   Az  Alkotmánybíróság már a 11/1992. (III. 5.) AB határozatában
   foglalkozott  az  állami büntetőhatalom jogállami  kereteivel,
   különösen  a  visszaható  büntető jogalkotás  tilalmával  (ABH
   1992,  77,  86-87.).  Ennek során  értelmezte  az  57.  §  (4)
   bekezdés  tartalmát:  „Csak az elkövetéskor  hatályos  törvény
   szerint  lehet elítélni (bűnösnek nyilvánítani) és megbüntetni
   (büntetéssel sújtani). Ezt követeli meg az Alkotmány 57. § (4)
   bekezdése  és  ennek felel meg a Btk.-nak a visszaható  hatály
   tilalmát  kimondó  2. §-a. A bíróság az elkövetéskor  hatályos
   törvény szerint bírálja el a bűncselekményt (állapítja  meg  a
   büntetőjogi  felelősséget,  nyilvánít  bűnössé,  ítél  el),  a
   büntetést is eszerint szabja ki, kivéve, ha új törvény  lépett
   hatályba,  amely  enyhébb elbírálást  tesz  lehetővé,  vagy  a
   cselekmény  már nem bűncselekmény, és így nem büntetendő.  Ezt
   követeli  meg  a  visszaható hatály tilalmát  magában  foglaló
   jogbiztonság elve (előre láthatóság, kiszámíthatóság), amely a
   jogállamiságból  folyik  és amelynek  logikus  előfeltétele  a
   törvény  elkövetéskori megismerhetősége  (Btk.  2.  §).”  (ABH
   1992, 77, 87.)
   Az 57. § (4) bekezdésre vonatkozóan a 435/B/1999. AB határozat
   megerősítette,  s  kiemelte, hogy „[a]z Alkotmány  57.  §  (4)
   bekezdése,  és  ennek megfelelően a Btk. 2. §-a  a  büntetőjog
   egyik  klasszikus alapelvét definiálja, kimondván a visszaható
   hatály  tilalmát. A bűncselekményt tehát az elkövetése  idején
   hatályban  lévő törvény szerint kell elbírálni, és ettől  csak
   abban  az  esetben  lehet eltérni, ha az új  törvény  enyhébb,
   illetve az elkövetőre nézve kedvezőbb. Az Alkotmány 57. §  (4)
   bekezdése  azt tartalmazza, hogy valamely személy  büntetőjogi
   felelősségre  vonása  és  megbüntetése  csak  olyan   hatályos
   büntető  törvény  alapján történhet, amely időben  megelőzi  a
   bűnelkövetést. Ez az alkotmányi rendelkezés nem egyéb, mint  a
   visszaható büntető jogalkotás tilalma.” (ABH 2001, 1080, 1081-
   1082.)
   Az  indítványozó a jelen ügyben nem állította, hogy visszaható
   büntető   jogalkotásra  került  volna  sor.   Érvelését   arra
   alapozta,  hogy a törvényi tényállás határozatlansága  folytán
   sérül  a nullum crimen sine lege elve. Ez a hivatkozás azonban
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonság körében
   értékelhető, amit az Alkotmánybíróság jelen határozatában  már
   elbírált.  Az  indítványozó által felvetett összefüggésben  az
   Alkotmány  57. § (4) bekezdésének sérelme így nem  állapítható
   meg, ezért az indítványt az Alkotmánybíróság e tekintetben  is
   elutasította.   [Ugyanezen   álláspontot   foglalta   el    az
   Alkotmánybíróság   más   bűncselekményi   tényállás   esetében
   legutóbb  az  1464/B/2007. AB határozatban (ABK 2011.  július-
   augusztus, 800, 805-806..]
   3.    Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   BJE
   indokolásának az indítványozó által megjelölt mondata önállóan
   érdemben nem vizsgálható.
   3.1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdéséből
   vezette  le  a  Legfelsőbb  Bíróság  jogegységi  határozatának
   vizsgálatára irányuló hatáskörét Ennek tartalmát azonban  több
   határozatban körvonalazta.
   Az  Alkotmánybíróság a 42/2005. (XI. 14.) AB  határozatban  (a
   továbbiakban:  Abh1.)  leszögezte:  az  Alkotmánybíróságnak  —
   alkotmányos  jogállásából  eredő —  azon  gyakorlatából,  hogy
   utólagos  normakontroll hatáskörébe tartozik valamennyi  norma
   alkotmányossági  vizsgálata, az következik,  hogy  hatáskörébe
   tartozik a jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálata is.
   Amennyiben  a  jogegységi határozat e vizsgálat alapján  —-  a
   törvény egyéb lehetséges értelmezési tartományától eltérően —-
   alkotmánysértő, akkor az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik
   ennek megállapítása is (Abh., ABH 2005, 504, 514.).
   Az   Alkotmánybíróság  abból  indult  ki,  hogy  a  jogegységi
   határozat  alkotmányossági felülvizsgálhatóságának  problémája
   az   Alkotmánybíróság  hatásköri  kérdéseihez   és   általános
   alkotmányvédelmi feladatához kapcsolódik: azaz  a  jogrendszer
   valamennyi   jogszabálya,  normája  tekintetében   biztosított
   legyen    az    alkotmányossági   kontroll.   Amennyiben    az
   Alkotmánybíróság  a vizsgált jogszabály hatályosuló  tartalmát
   kívánja  feltárni, nem hagyhatja figyelmen kívül a  jogegységi
   határozat  tartalmát. Így az Alkotmány 32/A. §  (1)  bekezdése
   alapján   folytatott   —  valamely  jogszabály-alkotmányossági
   vizsgálatára  irányuló  —  eljárás  során,  ha  a  jogszabályi
   rendelkezéshez jogegységi határozat kapcsolódik, szükségképpen
   a  vizsgálat  tárgyává  válik  a jogegységi  határozat  is.  E
   vizsgálat   során   az  Alkotmánybíróságnak  esetenként   kell
   eldöntenie,  hogy  az  alkotmányellenesség  a  vizsgált   jogi
   szabályozásból  fakad, vagy alapvetően  nem  a  jogszabályból,
   hanem   a  jogegységi  határozatból.  A  jogegységi  határozat
   ugyanis  adott  esetben a jogszabály tartalmát  „bővíttetheti,
   szűkítetheti,  vagy éppen az értelmezéssel joghézagot  tölthet
   ki.  Ezért az esetről-esetre történő alkotmányossági vizsgálat
   eredményeként dönthető el, hogy a jogegységi határozat  önálló
   jogszabályi    tartalommal   „eloldódott-e”   az   értelmezett
   jogszabálytól, vagy sem. (Abh., ABH 2005, 504, 513-514.)
   A 4/2003 PJE határozat alkotmányellenességének megállapítására
   irányuló  indítványokat és alkotmányjogi panaszokat  elutasító
   70/2006.  (XII. 13.) AB határozat egyértelművé tette,  hogy  a
   jogegységi  határozat alkotmányossági felülvizsgálata  nemcsak
   formai szempontból értékelhető. Az Alkotmánybíróság tehát  nem
   csupán  azt vizsgálhatja, hogy a Legfelsőbb Bíróság,  túllépve
   az    Alkotmány   47.   §   (2)   bekezdésében   meghatározott
   jogértelmezésen,   új  jogi  normát  hozott-e   létre,   hanem
   hatáskörébe  tartozik  a jogértelmezés keretei  között  maradó
   jogegységi  határozat tartalmi alkotmányossági felülvizsgálata
   is.  Az  Alkotmánybíróság — nem vitatva a  Legfelsőbb  Bíróság
   álláspontjának  dogmatikai  helyességét  —   a   4/2003.   PJE
   határozat  tartalmát  az  Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdése,  az
   Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdése,  az  Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdése alapján bírálta el. (ABH 2006, 786, 795-800.)
   Az  23/2009. (III. 6.) AB határozat a 4/2007. KPJE  rendelkező
   részének  és  indokolásának alkotmányossági  vizsgálata  során
   megállapította,  hogy a KPJE az önálló — jogszabályi  hátteret
   nélkülöző — normatartalom kialakításával túllépte az Alkotmány
   47.    §   (2)   bekezdésében   meghatározott,   a   bíróságok
   jogalkalmazásának egységét biztosítani hivatott  jogértelmezés
   kereteit.  A KPJE ezen túlmenően nem tett eleget az  Alkotmány
   47.  §  (2) bekezdésében meghatározott jogegységesítő  funkció
   alapkövetelményének   sem,  ugyanis  tartalma   többféleképpen
   értelmezhető,   s   ez   a  bírósági  jogalkalmazásnak   —   a
   korábbiakhoz  képest  is  még  további  —  elbizonytalanodását
   eredményezte.  Tekintettel  az  Alkotmánybíróság  következetes
   gyakorlatára,   miszerint,   ha   az   indítvánnyal   támadott
   jogszabályt  vagy  annak  egy  részét  az  Alkotmány  valamely
   rendelkezésébe ütközőnek minősíti, akkor a további  alkotmányi
   rendelkezések  esetleges sérelmét érdemben  nem  vizsgálja,  a
   jogegységi  határozatnak  az  indítványozók  által   megjelölt
   további  alkotmányi  rendelkezésekkel  [Alkotmány  2.  §   (1)
   bekezdés,   70/A.   §,   70/E.  §]   való   ellentétével   nem
   foglalkozott. (ABH 2009, 174, 193.)
   3.2.  A jelen ügy elbírálásakor alapvető jelentőségűvé vált  a
   23/2009. (III. 6.) AB határozat meghozatalakor felmerült, és a
   párhuzamos indokolásokban is nyilvánosságot kapott vita arról,
   hogy   a   jogegységi   határozat   mely   része   lehet    az
   alkotmányossági vizsgálat tárgya. (ABH 2009, 174, 200, 212.)
   Az  Alkotmánybíróság  a jelen ügyben megállapította,  hogy  az
   alkotmányossági  vizsgálat tárgya elsősorban és  alapvetően  a
   jogegységi  határozat  rendelkező részében  adott  értelmezés.
   Amennyiben  az Alkotmánybíróság ezt az értelmezést  akár  csak
   formai,    akár    csak   tartalmi,   vagy    mindkét    okból
   alkotmánysértőnek  találja,  nemcsak  a  jogegységi  határozat
   rendelkező részét, hanem annak indokolását is megsemmisíti. Az
   alkotmányossági  vizsgálat a jogegységi  határozat  rendelkező
   részére  irányul, de az értelmezést alátámasztó  indokolás,  a
   rendelkező  résszel összefüggésben része az  alkotmánybírósági
   felülvizsgálatnak.  A jogegységi határozat indokolása  azonban
   önmagában  vagy  valamely  részletében  nem  lehet  tárgya   a
   jogegységi     határozat     alkotmányellenessége     utólagos
   vizsgálatának.
   Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   a   BJE   megjelölt
   szövegrésze utólagos absztrakt alkotmányossági vizsgálatát  az
   Ügyrend  29.  §  b)  pontja alapján  —  hatáskör  hiányában  —
   visszautasította.

   4.  Az  indítványozó  hivatkozik a  nullum  crimen  sine  lege
   elvének  sérelmét állította az Alapjogi Charta  49.  CIKK  (1)
   bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel is.
   Legutóbb  a 29/2011. (IV. 7.) AB határozat (ABK 2011. április,
   323,  331-332.) rögzítette: Az Alkotmánybíróság  gyakorlatában
   az  Európai  Közösségek  alapító és  módosító  szerződései  az
   Alkotmánybíróság  hatáskörének  szempontjából  nem  nemzetközi
   szerződések,   e  szerződések,  mint  elsődleges   jogforrások
   közösségi  jogként  a  belső  jog  részei,  mivel   a   Magyar
   Köztársaság  2004.  május 1-jétől az Európai  Unió  tagja.  Az
   Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából  a  közösségi  jog
   nem  minősül  az Alkotmány 7. § (1) bekezdésében meghatározott
   nemzetközi jognak [72/2006. (XII. 15.) AB határozat, ABH 2006,
   819,   861.].   Erre  az  elvi  álláspontra  helyezkedett   az
   1053/E/2005.  AB  határozat  (ABH  2006,  1824,  1828.)  és  a
   87/2008. (VI. 18.) AB határozat (ABH 2008, 707, 738.) is.
   Az  Alkotmánybíróság hatáskörét az Abtv. 1. §-a határozza meg.
   Ennek  alapján  az Alkotmánybíróságnak nincs  hatásköre  annak
   vizsgálatára, hogy valamely jogszabály sérti-e az Európai Unió
   jogát. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt e vonatkozásban
   az  Ügyrend  29.  § b) pontja alapján — hatáskör  hiányában  —
   visszautasította.

                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Balsai istván
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bihari Mihály                 Dr. Bragyova András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Dienes-Oehm Egon                 Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró

         Dr. Pokol Béla                      Dr. Stumpf István
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Szalay Péter                     Dr. Szívós Mária
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    571/D/2010
    Date of the decision:
    .
    10/04/2011
    .
    .