Hungarian
Ügyszám:
.
249/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 11/2006. (III. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/224
.
A döntés kelte: Budapest, 03/21/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – dr. Harmathy Attila
  alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló  1997.  évi  CLIV.
  törvény  25.  §  (5) bekezdés „kivéve, ha törvény  másként  nem
  rendelkezik”         szövegrésze        alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli jelen  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   1.  Az  indítványozók az egészségügyről szóló 1997.  évi  CLIV.
   törvény (a továbbiakban: Eütv.) 25. § (5) bekezdés „kivéve,  ha
   törvény      másként      nem     rendelkezik”      szövegrésze
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kérték   az   Alkotmány  8.  §-ára  és  54.  §-ára  hivatkozva.
   Indokolásukban kifejtették, hogy a támadott szövegrész a  beteg
   szeméremérzetének,  emberi  méltóságának  sérelméhez   vezethet
   annak  következtében,  hogy  a  beteg  akarata  ellenére  olyan
   személyeknek  is  lehetővé  teszi  a  gyógykezelés  során  való
   jelenlétét, akiknek a részvétele az ellátásban nem szükséges.

   2.   Az  indítvány  elbírálása  során  az  Alkotmánybíróság   a
   következő jogszabályokat vette figyelembe:

   2.1. Az Alkotmánynak az indítványban említett szabályai:

   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
   (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
   elbánásnak  vagy  büntetésnek  alávetni,  és  különösen   tilos
   emberen   a   hozzájárulása  nélkül  orvosi   vagy   tudományos
   kísérletet végezni.”

   2.2. Az Eütv. indítvánnyal érintett rendelkezése szerint:

   „25.  §  (5)  A  betegnek joga van ahhoz,  hogy  vizsgálata  és
   gyógykezelése  során  csak  azok a  személyek  legyenek  jelen,
   akiknek  részvétele  az  ellátásban  szükséges,  illetve  azok,
   akiknek  jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve,  ha  törvény
   másként nem rendelkezik.”

                                 II.

   Az indítványozók érvelése az alábbiak szerint nem megalapozott.

   Az  Alkotmánybíróság jelen eljárásában azt vizsgálta,  hogy  az
   Eütv.  25.  §  (5) bekezdésének „kivéve ha törvény másként  nem
   rendelkezik”  fordulata sérti-e a beteg  Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésében   rögzített  emberi  méltóságát,   illetve   ezzel
   összefüggésben az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében foglaltakat.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  először  röviden  áttekintette   az
   Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésével és az Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésével összefüggésben kialakított, az alapjog  korlátozás
   alkotmányosságára vonatkozó gyakorlatát.

   Az  Alkotmánybíróság a 22/2003. (IV. 28.) AB határozatban  (ABH
   2003,  235,  260.)  foglalta össze az emberi  méltósághoz  való
   jogból    levezetett    részjogosultságok   korlátozhatóságáról
   kialakított gyakorlatát. „Az emberi méltósághoz való jognak  az
   Alkotmánybíróság   az   alapjogok   sorában   megkülönböztetett
   jelentőséget  tulajdonít.  (…)  [A]zt  az  Alkotmány  az  ember
   veleszületett  jogaként deklarálja, ezért az,  a  23/1990.  (X.
   31.)  AB  határozat szóhasználata szerint ’minden mást megelőző
   legnagyobb  érték’  (ABH 1990, 88, 93.).”  Az  emberi  méltóság
   korlátozhatatlanságára   vonatkozóan   arra   az    álláspontra
   helyezkedett,  hogy az emberi méltósághoz való  jog  csupán  az
   emberi   státus  meghatározójaként,  csak  az  élettel   együtt
   fennálló egységben abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII.
   17.)  AB  határozat, ABH 1991, 297, 308, 312.].  Ezért  anyajog
   mivoltából levezetett egyes részjogosítványai (mint például  az
   önrendelkezéshez és a személy testi integritásához való  jogok)
   az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint bármely más alapjoghoz
   hasonlóan korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.) AB határozat,  ABH
   1995,  376,  383.]. Az Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint  az
   emberek  egyes  alapvető  jogainak korlátozásához  legitim  cél
   lehet  mások  alapvető jogainak védelme [először: 2/1990.  (II.
   18.)  AB  határozat,  ABH  1990, 18,  20.],  továbbá  az  állam
   intézményes   (objektív)   alapjog-biztosítási   kötelezettsége
   [először:  64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,  297,
   302.],   valamint  egyes  alkotmányos  közcélok   érvényesítése
   [például: 56/1994. (XI. 10) AB határozat, ABH 1994, 312, 313.].
   Az állam csak abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha
   az  említett legitim célok védelme más módon nem érhető el.  Az
   alapjog korlátozásának alkotmányosságához az is feltétel,  hogy
   a  korlátozás  megfeleljen az arányosság  követelményeinek:  az
   elérni  kívánt  cél  fontossága és az ennek  érdekében  okozott
   alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek  egymással.  A
   törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
   alkalmas   legenyhébb   eszközt  alkalmazni.   (Összefoglalóan:
   879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401.).

   2.  Az  Eütv.  indítvánnyal támadott szabályozása meghatározza,
   hogy   kik   lehetnek  jelen  a  beteg  orvosi  vizsgálata   és
   gyógykezelése   során.   A   beteg  vizsgálata,   gyógykezelése
   (valamint  a  betegről  szerzett információk)  a  beteg  emberi
   méltóságát,  ezen  belül  a  magántitokhoz,  illetve  az  intim
   szférájához   való  jogát  érintik.  Mindezen   jogok   védelme
   érdekében a szabályozás – a betegjog részeként – rögzíti,  hogy
   a  vizsgálat  és  a  gyógykezelés során csak azok  a  személyek
   jogosultak  jelen  lenni,  akiknek a részvétele  az  ellátásban
   szükséges,  továbbá  azok,  akiknek  a  jelenlétéhez  a   beteg
   hozzájárult.  Az  Eütv. 25. § (5) bekezdésének  ezen  fordulata
   megfelel  az  az  alapjogi  védelem  kritériumainak,  mivel   a
   részvételt    a    vizsgálathoz,   gyógykezeléshez    szükséges
   szakemberek jelenlétének törvényi biztosítása mellett  a  beteg
   önrendelkezése alapján teszi lehetővé.

   Ugyanakkor  az  Eütv. 25. § (5) bekezdésének – az indítványozók
   által  kifogásolt  –  szövegrésze  a  vizsgálat  során  a  fent
   ismertetett  személyi  kör mellett – más  törvény  rendelkezése
   folytán  – további személyek jelenlétét is lehetővé teheti.  Az
   indítványozók úgy vélik, az Eütv. 25. § (5) bekezdésének  az  a
   szabálya,  amely  szerint más törvény is megengedheti,  hogy  a
   gyógykezelésnél vagy a vizsgálatnál az ott felsoroltakon  kívül
   további  személyek is jelen legyenek, ellentétes  az  Alkotmány
   54.  §-ában biztosított emberi méltósághoz való jogukkal és  az
   Alkotmány  8. § (2) bekezdését is sérti, amennyiben az  alapjog
   lényeges tartalmát korlátozza.

   3. Az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta, hogy önmagában  a
   kifogásolt  rendelkezés korlátozza-e az  Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdését.

   3.1.  Egy alapjog törvényi korlátozásáról akkor lehet  szó,  ha
   törvény  olyan  kötelezettséget vagy tilalmat állapít  meg  egy
   jogalany  számára,  amelynek teljesítése lehetetlenné  teszi  –
   vagy   megnehezíti  –  valamely  alapjogának   gyakorlását.   A
   szabadságjognak  nem tekinthető alapjogok  esetén  az  alapjogi
   tényállással  védett magatartásfajta lehetetlenné  tétele  vagy
   ennek  korlátozása  (esetleg a törvényhozó nem  tevésével  vagy
   mulasztásával)  szintén az alapjog korlátozásának  minősül.  Az
   alapjogot  korlátozó  törvény tehát a jogalanyokra  nézve  csak
   magatartási  kötelezettséget vagy tilalmat  tartalmazó  törvény
   lehet.   Egyes  esetekben  bizonyos  normák  hiánya  is   lehet
   alapjogot sértő {pl. a jogorvoslathoz való jogot [Alkotmány 57.
   §   (5)]   a   jogorvoslatot  lehető  tévő  jogszabály   hiánya
   korlátozza}.
   Az Eütv. itt vizsgált rendelkezésével kapcsolatban azonban csak
   magatartási  tilalom  vagy  kötelezettség  –  valamint   tűrési
   kötelezettség  –  jöhet  szóba az  alapjog  megsértéseként.  Az
   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  Eütv.  25.  §  (5)
   bekezdése „ha törvény másként nem rendelkezik” kifejezése olyan
   magatartási  szabályt  nem  tartalmazó  jogszabály-elem,  amely
   önmagában  nem  ír elő sem tilalmat, sem kötelezettséget  senki
   számára.

   Az  indítvánnyal támadott klauzula nem állapít meg a jogalanyok
   számára jogi kötelezettséget vagy tilalmat, mert egyáltalán nem
   szabályozza  közvetlenül a jogalanyok magatartását.  Ezért  nem
   áll  ellentétben,  szemben az indítványozók álláspontjával,  az
   emberi méltósághoz való joggal, az Alkotmány 54. §-ával.  Mivel
   az  Eütv. 25. § (5) bekezdésében található „ha törvény  másként
   nem  rendelkezik”  klauzula nem korlátoz semmilyen  alkotmányos
   alapjogot,  ezért nem korlátozza azok lényeges  tartalmát  sem,
   így nem áll ellentétben az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével.

   A  vizsgált  „ha  törvény  másként  nem  rendelkezik”  klauzula
   alkalmazásával  a törvényhozó az Eütv. vizsgált rendelkezésében
   egy   jogszabály  (törvényhely)  más  (korábbi  vagy   későbbi)
   törvényi  rendelkezésekkel való viszonyát határozza  meg.  Erre
   szükség van, ha – mint ez gyakran előfordul – egy tevékenységet
   több   jogszabály   (törvény)  különféle   szempontok   szerint
   szabályoz.  Ezek  a törvényi rendelkezések gyakran  korlátozzák
   vagy módosítják egymás alkalmazási körét, egyes esetekben pedig
   kivételeket  állapítanak meg valamely  más  törvényben  foglalt
   rendelkezés  alól.  Ezt más törvények is  megtehetik,  mert  az
   Alkotmány  a  törvények között nem ismer  jogforrási  rangsort,
   ennek  következtében  a törvények egyenrangúak  és  így  egymás
   szabályai  alól  is  állapíthatnak  meg  kivételeket.   [Lásd.:
   1/1999.  AB  határozat,  ABH 1999, 39, 40-41.]  A  „ha  törvény
   másként  nem rendelkezik” klauzula ilyen esetekre ad a törvényi
   rendelkezések  közötti  kollíziót (összeütközést)  feloldó,  az
   egyenrangú  törvények  közötti viszonyt  rendező  szabályt.  Az
   Eütv.  25. § (5) bekezdése pontosan ilyen szabály: értelme  az,
   hogy  a  más  törvényekben található,  az  Eütv.  főszabályától
   eltérő  rendelkezések is alkalmazandók.  Az  Eütv.  25.  §  (5)
   bekezdése   alapján   ezek  a  törvényi  rendelkezések   együtt
   alkalmazandók az Eütv. szabályaival.

   A  „ha  törvény  másként nem rendelkezik”  fordulatnak  az  itt
   vizsgált esetben továbbá exhortatív, figyelemfelhívó szerepe is
   van.  Alkalmazásával  a  törvényhozó  emlékeztetni  kívánja   a
   jogalkalmazót  –  és  a  jogkereső  közönséget  –  arra,   hogy
   lehetségesek  a  törvényben foglalt szabályt  kiegészítő,  vele
   együtt  szükség esetén alkalmazandó szabályok.  A  jogalkotó  e
   törvényi  fordulattal  ugyanakkor lehetőséget  teremtett  arra,
   hogy  sajátos élethelyzetekben az orvosi vizsgálat vagy ellátás
   során  az  Eütv. 25. § (5) bekezdésében meghatározott  személyi
   körön   túl   más,  a  beteg  ellátásához  vagy   vizsgálatához
   nélkülözhetetlen  személyek jelenlétét is biztosítsa  {pl.:  az
   egészségügyi   és   a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes   adatok
   kezeléséről  és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  (14.
   §,  17.  §),  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.  törvény
   [106. § (1) bekezdés]}.
   Ilyen    figyelemfelhívó-emlékeztető   jogszabályi   fordulatok
   alkalmazása   –  célszerűségi  kérdés  lévén  –  a  törvényhozó
   döntésén  múlik,  használatuk  alkotmányjogi  szempontból   nem
   kifogásolható.

   3.2. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az Eütv.
   25.  §  (5)  bekezdésébe foglalt klauzula szerint  alkalmazandó
   törvényeknek  – mint minden alapjogot korlátozó  törvénynek  –,
   meg  kell felelniük az alapjogok korlátozása összes alkotmányos
   feltételének, köztük a lényeges tartalom korlátozása tilalmának
   is.  Minden hatályban lévő törvény, amelyre az Eütv. 25. §  (5)
   bekezdése   utal,  csak  akkor  alkotmányos,  ha  az   alapjogi
   korlátozás   alkotmányos  feltételeinek   megfelel.   Ebből   a
   szempontból   az  idézett  rendelkezés  deklaratív,   mert   az
   Alkotmány  8.  § (2) bekezdése alapján alapjog csak  törvényben
   korlátozható,   lényeges   tartalmának   sérelme   nélkül.   Az
   Alkotmánybíróság fontosnak tartja kiemelni, hogy az Eütv. 25. §
   (5) bekezdésének „ha törvény másként nem rendelkezik” fordulata
   szerinti,  a beteg orvosi ellátásánál, gyógyításánál  jelenlévő
   „további”   személyek  körére  vonatkozó  törvényi  szabályozás
   megalkotásakor  a  jogalkotónak  biztosítania  kell   a   beteg
   önrendelkezési   jogának,  testi  és  személyi   integritásának
   védelmét. Továbbá e törvényi szabályozásoknak a beteg  jogainak
   korlátozásakor  meg  kell  felelniük  az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésében  foglaltaknak,  így azok  nem  járhatnak  a  beteg
   emberi    méltóságához    való   joga   lényeges    tartalmának
   korlátozásával.

   Az Alkotmánybíróság a fenti követelmény érvényesülését az adott
   törvényi   rendelkezések  ismeretében,  az  ott   meghatározott
   konkrét   magatartási  kötelezettségekre  nézve,  azok  konkrét
   vizsgálatával döntheti el. Mivel az Eütv. 25. § (5)  bekezdését
   kielégítő  egyes  törvények alkotmányosságának vizsgálatára  az
   indítványozók indítványt nem terjesztettek elő, ezért arról  az
   Alkotmánybíróság   jelen   eljárásában   –    figyelemmel    az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  20.  §-ában
   foglaltakra – nem is határozhatott.

   Mindezekre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt
   elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság  közérdekű tartalma miatt  rendelte  el  a
   határozat közzétételét a Magyar Közlönyben.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bagi István                      Dr. Balogh Elemér
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Bragyova András                    Dr. Erdei Árpád
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
        Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                       Dr. Kovács Péter
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
                         Dr. Kukorelli István
                             alkotmánybíró
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

         Nem  értek  egyet  a  határozattal.  Nézetem  szerint  meg
    kellett  volna  semmisíteni az egészségügyről szóló  1997.  évi
    CLIV.  törvény (a továbbiakban: Eütv.) 25. §-a (5) bekezdésének
    „kivéve,  ha  a  törvény másként nem rendelkezik” szövegrészét.
    Indokaim a következők:

         1.  Az  indítványozó  az Eütv. 25.  §-a  (5)  bekezdésének
    „kivéve,   ha  törvény  másként  nem  rendelkezik”  szövegrésze
    tekintetében kérte az alkotmányellenesség megállapítását  és  a
    megsemmisítést az Alkotmány 8. és 54. §-ára hivatkozva.
        Az  indítványozó  indokolásként azt  fejtette  ki,  hogy  a
    támadott   szövegrész   a   beteg   szeméremérzetének,   emberi
    méltóságának  sérelméhez vezethet annak következtében,  hogy  a
    beteg  akarata ellenére olyan személyeknek is lehetővé teszi  a
    gyógykezelés  során  való  jelenlétét,  akiknek  részvétele   a
    kezelésben  nem  szükséges. Rámutatott, hogy „a rendelkezés  az
    alapvető   jog  lényeges  tartalmát  korlátozza,  önkényes   és
    aránytalan,  ezért  alkotmányellenes [az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdését sérti].”
        Az indítvány álláspontom szerint megalapozott.
       
        2.  Az  Alkotmány  54.  §-ának (1) bekezdése  az  alapjogok
    között  első  helyen kimondja, hogy minden embert  megillet  az
    emberi méltósághoz való jog. Az Alkotmánybíróság gyakorlata ezt
    a  jogot  az  „általános  személyiségi jog”  egyik  megjelenési
    formájának tekinti, és erre vezeti vissza a személyiségi  jogok
    körébe  tartozó egyes olyan jogokat, amelyek konkrét nevesített
    alapjogként  nem jelennek meg [8/1990. (IV. 23.) AB  határozat,
    ABH  1990, 42, 44-45.]. Az emberi méltósághoz való jog  alapján
    kap alkotmányos védelmet a magánszféra sérthetetlenségéhez való
    jog is [46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 215.].
        A  beteg  személy orvosi vizsgálata és gyógykezelése  során
    olyan helyzetben lehet, amelyben emberi méltóságát sérti az, ha
    a  gyógykezelésben  részt nem vevő személy is  látja.  A  beteg
    magántitkát   is  sértheti,  ha  vizsgálatáról,   betegségéről,
    gyógykezeléséről  a  gyógykezelésben  részt  nem  vevő  személy
    tájékoztatást  kap.  Az  56/2000.  (XII.  19.)   AB   határozat
    rámutatott   arra,  hogy  az  egészségügyi  adatok   különleges
    védelmét   az   állam  intézményes  élet-  és   egészségvédelmi
    kötelezettsége is indokolja (ABH 2000, 527, 533.).
       
        3.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  emberi
    méltósághoz  való  jog  csak az élethez  való  joggal  fennálló
    egységében abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB
    határozat,  ABH  1991, 297, 308, 312.]. Az  emberi  méltóságból
    levezetett  jogok  –  bármely más  alapjoghoz  hasonlóan  –  az
    Alkotmány  8.  §-a  (2) bekezdésének megfelelően  korlátozhatók
    [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.].
        Az  Alkotmány  8.  §-ának  (2)  bekezdése  szerint  alapjog
    lényeges  tartalmát törvény sem korlátozhatja. A  20/1990.  (X.
    4.)  AB  határozatban  megfogalmazott elv  szerint  a  lényeges
    tartalmat  nem  érintő korlátozásnak kényszerítő  ok  fennállta
    esetén  lehet  helye, feltéve, hogy a korlátozás  arányos  (ABH
    1990, 69, 70-71.).
         Az Eütv. 25. §-ának (5) bekezdése korlátozza a betegnek az
    Alkotmány 54. §-a (1) bekezdésében kimondott emberi méltósághoz
    való  alapvető jogát akkor, amikor a vizsgálat és  gyógykezelés
    során   törvényi  rendelkezés  alapján  lehetővé  teszi   olyan
    személyek  részvételét,  akiknek  jelenléte  nem  szükséges  az
    ellátáshoz,  illetve akiknek jelenlétéhez a  beteg  nem  járult
    hozzá. Az Alkotmány 8. §-ának (2) bekezdésétől eltérően törvény
    sem  engedheti meg alapjog korlátozását. Az Eütv. 25.  §-a  (5)
    bekezdésének   támadott   szövegrésze   azonban   az    alapjog
    korlátozásának  semmilyen feltételét  nem  határozza  meg;  nem
    állapítható   meg   tehát   az   alapjog   korlátozásának   sem
    szükségessége,  sem  arányossága. Ezért a  támadott  szövegrész
    alkotmányellenes.
       
        4.   Az   indítvány   a  jogalkotás  fontos   alkotmányjogi
    kérdéseit is érinti.
        a/   Az   Eütv.  az  adott  terület  átfogó  szabályozására
    törekedett.  Ezt  az  elgondolást az Eütv.  törvényjavaslatának
    miniszteri   indokolása   egyértelműen   kimondta:    „Az    új
    egészségügyi törvény a főbb nemzetközi modellek közül,  ha  nem
    is  teljes  körűen,  de  leginkább a kódex  típusú  szabályozás
    stílusjegyeit mutatja fel. Ennek indoka – a hazai  egészségügyi
    törvényalkotás  tradícióin túlmenően – elsődlegesen  az  ágazat
    legfontosabb  jogi  normáinak  áttekinthető,  rendszerezett  és
    világos,  valamint a jogállamiság alkotmányos  követelményeivel
    összhangban álló megjelenítése iránti igényben jelölhető meg.”
        b/    Előfordul,   hogy   valamilyen   jogterület    átfogó
    szabályozásának igényével készülő törvény esetében a  jogalkotó
    már  a jogszabály elfogadásakor tudatában van annak, hogy egyes
    témakörök  tekintetében további jogalkotásra  van  szükség.  Ha
    végrehajtási  rendelkezésre van szükség, akkor az  Országgyűlés
    felhatalmazást   ad  ezeknek  a  végrehajtási  szabályoknak   a
    megalkotására.  Más  a  helyzet  akkor,  ha  nem   végrehajtási
    szabályról  van  szó,  hanem szintén törvényi  szinten  történő
    további  jogalkotás  szükséges. Ilyenkor  az  Országgyűlés  nem
    saját  magának  ad  felhatalmazást az  újabb  törvényalkotásra.
    Lehetséges  azonban  az  is,  hogy  az  átfogó  jogalkotás  nem
    változtatja    meg,   hanem   fenntartja   egy-egy    speciális
    szakterületnek az átfogó szabályozásban meghatározottól  eltérő
    rendelkezését.
        Az   említett  esetekben  a  kódexbe  felvett  „kivéve,  ha
    törvény másként nem rendelkezik” szövegrész azt fejezi ki, hogy
    a  kivételt engedő törvény (kódex) magasabb rendű,  mint  az  a
    kivételt   megfogalmazó  másik  törvény,  amely  az   eltérésre
    felhatalmazást kap.
        A   kódexnek   más  törvényekhez  képest  magasabb   szintű
    jogszabályként való szerepeltetése ellentétes a jogszabályoknak
    az  Alkotmányon  alapuló  jelenlegi  hierarchiájával,  amelyben
    minden törvény azonos szinten áll.
         c/  A  jogszabályok hierarchiájának alkotmányos  szabályai
    1989-1990-ben ismételten változtak.
        Az  Alkotmány  módosításáról szóló 1989. évi XXXI.  törvény
    10.  §-a  bevezette az alkotmányerejű törvény kategóriáját,  és
    ezzel az egyszerű törvények felett álló szintet hozott létre. A
    törvényjavaslat 10. §-ához fűzött miniszteri indokolás  szerint
    az  alkotmányerejű törvények az Alkotmánnyal  együtt  a  közjog
    jogszabályanyagának legmagasabb szintjét alkotják. Itt tehát  a
    törvényként  megjelenő  szabályok olyan  szintjéről  volt  szó,
    amelyek   mind   tartalmuk,  mind  a   megalkotásukhoz   előírt
    minősített   többség   tekintetében   eltértek   az    egyszerű
    törvényektől. Ilyen jogszabályi hierarchia alapján mondta ki  a
    4/1990.  (III.  4.)  AB  határozat, hogy  az  alapvető  jogokat
    tartalmazó  házasságról,  családról  és  gyámságról   szóló   –
    kódexjellegű  – törvény módosításához alkotmányerejű  törvényre
    van szükség (ABH 1990, 28, 30-31.).
        Az  Alkotmány  módosításáról szóló 1990.  évi  XL.  törvény
    megszüntette  az alkotmányerejű törvény kategóriáját  és  olyan
    megoldást épített be az Alkotmányba, amelynek eredményeként  az
    Alkotmány  egyes rendelkezései feltüntetik azokat az  eseteket,
    amelyeknél  a  megalkotandó  törvény  elfogadásához  minősített
    többségre van szükség.
        Az   alkotmányerejű  törvény  kategóriájának  megszüntetése
    után   vizsgálta  az  Alkotmánybíróság  a  korábbi  –   szintén
    kódexjellegű szabályozást nyújtó – egészségügyi törvény 29. §-a
    (4)  bekezdésének  azt a mondatát, amely  szerint  a  terhesség
    megszakításának  jogszabályban  meghatározott  esetekben   volt
    helye.  A 64/1991. (XII. 17.) AB határozat indokolása  erről  a
    mondatról   azt   állapította  meg,   hogy   „törvényi   szintű
    szabályozásra  egy  másik  törvény  nem  adhat  felhatalmazást,
    illetve a törvényi szabályozás puszta lehetőségének kijelentése
    szükségtelen” (ABH 1991, 297, 306.).
        A  4/1993.  (II.  12.)  AB határozat  kifejtette,  hogy  az
    alkotmányerejű  törvény kategóriájának az Alkotmány  1990.  évi
    módosításával    történt    megszüntetése    a     jogszabályok
    hierarchiáját   lényegesen  megváltoztatta.  Az  alkotmányerejű
    törvények   a   hierarchiában  fölötte   álltak   az   egyszerű
    törvényeknek. Ezzel szemben az alkotmányerejű törvény kategória
    eltűnése óta a minősített többséggel elfogadott törvény nem áll
    az egyszerű törvény fölött (ABH 1993, 48, 59-60.). A minősített
    többséggel    elfogadott   törvények   tehát    a    hierarchia
    szempontjából nem különböznek az egyszerű törvényektől. Ezeknek
    a minősített többséggel elfogadott törvényeknek a sajátossága a
    meghozataluk,  módosításuk tekintetében áll fenn [1/1999.  (II.
    24.)  AB  határozat, ABH 1999, 25, 39.; 31/2001. (VII. 11.)  AB
    határozat, ABH 2001, 258, 261.].
        d/  Az  egy-egy  jogterület  átfogó  szabályozását  nyújtó,
    kódexjellegű  törvénynek  az  adott  jogterületen  kell   olyan
    szakmai   tekintéllyel  rendelkeznie,  hogy  csak  a  szükséges
    esetekben   és   terjedelemben  térjen  el  másik   törvény   a
    törvénykönyv  rendelkezéseitől (a kódex  pedig  csak  szükséges
    esetben   tartson  hatályban  a  szabályozási  körébe   tartozó
    területen   korábbi   speciális   szabályokat).   Alkotmányjogi
    szempontból  azonban  az átfogó rendezést  nyújtó  kódexnek  az
    adott  jogágban  meglévő  kiemelkedő szerepe,  jelentősége  nem
    jelenti azt, hogy a jogszabályok hierarchiájában a kódexnek más
    megítélése volna, mint egyéb törvényeknek.
        e/  A különböző törvények egymástól eltérő rendelkezései az
    Alkotmány   2.  §-ának  (1)  bekezdésén  alapuló  jogállamiság,
    jogbiztonság szempontjából jelenthetnek problémát.  A  42/1995.
    (VI.   30.)  AB  határozat  a  gazdasági  stabilitást  szolgáló
    rendelkezéseket  vizsgálva mondta ki, hogy a  törvények  között
    nincs  hierarchikus  viszony, de a  jogállamiság  elve  alapján
    követelmény a módosítások után a hatályos jogszabályok egységes
    szerkezetben  való közzététele, az áttekinthetőség megteremtése
    (ABH  1995,  185,  186.).  Nem  megfelelő  megoldás  tehát   az
    utalásokkal  való rendezés. A 11/1994. (III. 2.)  AB  határozat
    pedig   a   jogbiztonság  elvével  össze  nem   egyeztethetőnek
    tekintette   azt   a   jogszabályt,  amely   nem   jelöli   meg
    kifejezetten, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket  hatályon
    kívül helyez, és melyek azok a rendelkezések, amelyeket módosít
    (ABH 1994, 399, 401.).
       
        Összegezve  az elmondottakat: nézetem szerint  meg  kellett
    volna  állapítani  az  Eütv. 25. § (5)  bekezdése  indítványozó
    által  támadott  szövegrészének  alkotmányellenességét  és  meg
    kellett volna azt semmisíteni.

    Budapest, 2006. március 21.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     11/2006. (III. 23.)
     Date of the decision:
     .
     03/21/2006
     .
     .