Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03297/2012
Első irat érkezett: 08/03/2012
.
Az ügy tárgya: az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 14. § (1) és (2) bekezdésével összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/03/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) 14. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az Ütv. támadott rendelkezései alapján az Ügyvédi Kamara felfüggeszti a felvétel iránti eljárást, ha a kérelmező ellen – közvádra üldözendő – szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás. A felfüggesztés a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart.
Az indítványozó előadja, hogy ellene folyó büntetőeljárás miatt a támadott rendelkezések alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara az eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette tagsági felvételi eljárását. Az indítványozó szerint az Ütv. támadott rendelkezései sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséhez fűződő jogát, mert egyfelől a büntetőeljárás tényéhez fűznek hátrányos jogkövetkezményeket, másfelől nem adnak lehetőséget jogorvoslatra. Sértik az Alaptörvény II. cikkében, bekezdésében biztosított jogát, mert megbélyegző, ellehetetlenítő helyzetbe hozzák, sértik az Alaptörvény XXVIII. cikkében biztosított jogát mert kvázi „előrehozott büntetésként” funkcionálnak, egyidejűleg sértik a XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított jogát is, mivel előre nem lehet megállapítani egy büntetőeljárás időbeli terjedelmét. Az indítványozó előadja, hogy a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdésében, valamint a XII. cikkében biztosított jogait is, mivel jelentős anyagi, illetve időbeli ráfordítással készült az ügyvédi pályára, ugyanakkor a tagsági felvételi eljárás felfüggesztése miatt nem tudja megkezdeni önálló ügyvédi praxisát..
.
Támadott jogi aktus:
  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 14. § (1) bekezdés 14. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
XII. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
A határozat száma: 3071/2013. (III. 14.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1532
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alkotmányjogi panasz és a 180 napos határidő; közvetlenül hatályosuló norma
.
A határozat kelte: Budapest, 02/25/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.25 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 14. § (1)–(2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdésére kifejezetten hivatkozva 2012. augusztus 3-án alkotmányjogi panaszt nyújtott be az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 14. § (1)–(2) bekezdéseivel szemben, azok alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését kérve. A támadott rendelkezések kötelezővé teszik az ügyvédi kamarai tagság iránti felvételi eljárás felfüggesztését, amennyiben a kérelmező ellen közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt indult eljárás, mindaddig, amíg a büntetőeljárás jogerősen le nem zárul. Az indítványozó ismerteti ügyének részleteit, utalva arra, hogy az ellene folyó büntetőeljárást felfüggesztették egy polgári eljárás – az édesapja és annak élettársa közötti házastársi vagyonközösség megosztása iránt immár 10 éve folyó per – jogerős befejezéséig. Az indítványozó érvelése szerint a jogállami jogbiztonságot, a foglalkozás szabad megválasztásának jogát, az ártatlanság vélelmét sértik a rendelkezések, mert ellehetetlenítik az ügyvédi kamarába való felvételt abban az esetben, ha valaki ellen szándékos közvádra üldözendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás. Az indítványozó rámutat, hogy az ügyvédi kamarából való kizárás, mint jogkövetkezmény csak jogerős elítéléshez fűződhet, ehhez képest a felvétel “késleltetéséhez” akár már a nyomozati eljárás is elegendő. Azt is sérelmezi az indítványozó – saját ügyére utalással – hogy a felvételi eljárás felfüggesztése határozatlan ideig tart, mivel a büntetőeljárás lezárására – különösen is, hogy ügyében azt egy már 10 éve tartó polgári eljárástól tették függővé – nincsen törvényi határidő.

  [2] 2. Az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert nem felel meg sem az Abtv. 30. § (1) bekezdésében, sem az Abtv. 26. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
  [3] Az indítvány az Abtv. 30. § (1) bekezdése értelmében elkésett, mivel azt csak az alaptörvény-ellenesnek tartott jogszabály hatályba lépésétől számított 180 napon belül lehet benyújtani. Az Ütv. 14. § (1) bekezdése annak 1998. július 1-jei hatálybalépésétől változatlan, (2) bekezdésének hatályos szövege pedig 2009. október 1-je óta van hatályban, ehhez képest a 2012. augusztus 3-án benyújtott alkotmányjogi panasz nyilvánvalóan elkésett.
  [4] Az indítvány az Abtv. 26. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek sem tesz eleget. Az Ütv. 14. § (1)–(2) bekezdését az indítványozó tekintetében a Budapesti Ügyvédi Kamara 2011.Eln.470/9/5. számú határozata alkalmazta, amikor az indítványozó felvételi kérelmét elutasította, a támadott jogszabály így nem közvetlenül, hanem a hatósági jogkörben eljárt kamara döntésével hatályosult. Közvetlen hatályosulás hiányában az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panasz nem kezdeményezhető.
  [5] Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Ütv. 14. § (1)–(2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdése alapján visszautasította.
   Dr. Holló András s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kiss László s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Bragyova András s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kovács Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   08/03/2012
   .
   Number of the Decision:
   .
   3071/2013. (III. 14.)
   Date of the decision:
   .
   02/25/2013
   .
   .