Hungarian
Ügyszám:
.
763/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.; Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 13/2000. (V. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/61
.
A határozat kelte: Budapest, 05/08/2000
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
  Erdei Árpád, dr. Harmathy Attila, dr. Kukorelli István és dr.
  Németh   János  alkotmánybírák  párhuzamos  indokolásával   –
  meghozta a következő

                          határozatot :

  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
  IV.     törvény     269/A.     §-a    alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
  elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.

   A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény  (a
   továbbiakban:    Btk.)    269/A.    §-a    alkotmányosságának
   vizsgálatára  két indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság  az
   indítványokat  egyesítette és azokat egy  eljárásban  bírálta
   el.
   Az  indítványozók álláspontja szerint a Btk. 269/A. §-a sérti
   az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében alapjogként meghatározott
   véleménynyilvánítási   szabadságot,   ezért   a    kifogásolt
   törvényszakasz   alkotmányellenességének  megállapítását   és
   megsemmisítését kérték. Az egyik indítványozó szerint a Btk.-
   beli  törvényhely túl nagy értéket csorbít és rossz eszközhöz
   is  nyúl,  midőn a nemzet jelképeinek tiszteletét  jogi  úton
   próbálja biztosítani. A másik indítványozó szerint a  nemzeti
   jelképek  megsértése a vélemény nyilvánításának egy  sajátos,
   Magyarországon  még  szokatlan vetülete. Ugyanezen  indítvány
   szerint  a  Btk. 269/A. §-a diszkriminatívan  csak  annak  az
   államnak  a  nemzeti jelképeit védi, amelyre a  magyar  állam
   főhatalma kiterjed.

                                II.

   1.  Az  Alkotmány  61. § (1) bekezdése a véleménynyilvánítási
   szabadságot    alapjogként   határozza   meg:    "A    Magyar
   Köztársaságban    mindenkinek    joga    van     a     szabad
   véleménynyilvánításra,  továbbá  arra,   hogy   a   közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze."

   Az  Alkotmány XIV. fejezete rendelkezik a Magyar  Köztársaság
   fővárosáról és nemzeti jelképeiről. Az Alkotmány 75-76.  §-ai
   a    nemzeti    jelképekről   a   következő   rendelkezéseket
   tartalmazzák:
   "75.  §  A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz
   című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.
   76.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság zászlaja  három,  egyenlő
   szélességű piros, fehér és zöld színű vízszintes sávból áll.
   (2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs.
   Első  mezeje  vörössel és ezüsttel hétszer  vágott.  Második,
   vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő
   középső  részén  ezüst kettős kereszt.  A  pajzson  a  magyar
   Szentkorona nyugszik.
   (3)  A  Magyar  Köztársaság címeréről,  zászlajáról  és  azok
   használatáról  szóló törvény elfogadásához  az  országgyűlési
   képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

   2. A büntető jogszabályok módosításáról szóló 1993. évi XVII.
   törvény  55.  §-a  a  Btk.-t  a "Nemzeti  jelkép  megsértése"
   elnevezéssel az alábbi rendelkezéssel egészítette ki:
   "269/A.  §  Aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar  Köztársaság
   himnuszát,  zászlaját vagy címerét sértő  vagy  lealacsonyító
   kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ  el,  ha
   súlyosabb  bűncselekmény nem valósul meg,  vétség  miatt  egy
   évig  terjedő  szabadságvesztéssel, közérdekű  munkával  vagy
   pénzbüntetéssel büntetendő."

   3. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1966. december 16-án
   elfogadott  és  az  1976.  évi  8.  törvényerejű  rendelettel
   Magyarországon   kihirdetett  Polgári  és   Politikai   Jogok
   Nemzetközi      Egyezségokmányának      (a      továbbiakban:
   Egyezségokmány) 19. Cikke így szól:
   "1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.
   2. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez  a
   jog  magában foglalja mindenfajta adat és gondolat  határokra
   való   tekintet  nélküli  –  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
   művészi  formában vagy bármilyen más tetszése szerinti  módon
   történő  –  keresésének, megismerésének és  terjesztésének  a
   szabadságát is.
   3.  Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
   különleges  kötelességekkel és felelősséggel jár.  Ennélfogva
   az  bizonyos  korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban  csak
   olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít
   és amelyek
   a)  mások  jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben  tartása,
   illetőleg
   b)  az  állambiztonság vagy a közrend, a közegészség  vagy  a
   közerkölcs védelme érdekében szükségesek."

   4.  Az  emberi  jogok  és az alapvető szabadságok  védelméről
   szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt és Magyarországon az
   1993.   évi   XXXI.  törvénnyel  kihirdetett   Egyezmény   (a
   továbbiakban: Egyezmény) 10. cikke a következő:
   "10. Cikk
   1.  Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
   Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az
   információk, eszmék megismerésének és közlésének  szabadságát
   országhatárokra  tekintet  nélkül  és  anélkül,   hogy   ebbe
   hatósági  szerv  beavatkozhasson. Ez a Cikk nem  akadályozza,
   hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok
   működését engedélyezéshez kössék.
   2.   E   kötelezettségekkel  és  felelősséggel  együtt   járó
   szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,  olyan
   alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
   szankcióknak  vethető alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
   minősülnek  egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
   a  területi  sértetlenség, a közbiztonság,  a  zavargás  vagy
   bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme,
   mások  jó  hírneve  vagy jogai védelme, a bizalmas  értesülés
   közlésének megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének  és
   pártatlanságának fenntartása céljából."
                                
                               III.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   Az Alkotmánybíróság az ügy kapcsán áttekintette egyes európai
   országok   e   tárgykörrel   kapcsolatos   alkotmányjogi   és
   büntetőjogi   szabályozását,   az   idevonatkozó   nemzetközi
   egyezményeket,  továbbá  az Európai Emberi  Jogi  Bíróság  (a
   továbbiakban: Bíróság) gyakorlatát is.

   1.   Az  összehasonlító  elemzés  során  az  Alkotmánybíróság
   először   azt   vizsgálta,  hogy  milyen  a   felségjelvények
   alkotmányos  szabályozása az európai országok  gyakorlatában.
   Az  európai  alkotmányok  túlnyomó  többsége  szabályozza   a
   felségjelvényeket,  e szabályok általában  a  szuverenitással
   összefüggésben   az   alkotmányok   elején,    az    alapelvi
   rendelkezések között kapnak helyet. A nyugat-, észak- és dél-
   európai   alkotmányok  leggyakrabban   a   nemzeti   színeket
   rögzítik, néhány alkotmányban szerepel a himnusz, a  főváros,
   a  hivatalos  nyelv, említhető az eskü és  a  jelszavak  vagy
   jelmondatok felségjelvényként való szabályozása is. A  közép-
   kelet-európai alkotmányok címerközpontúak, és a címer mellett
   szinte  kivétel nélkül minden alkotmányban szerepel a zászló,
   a  himnusz  és  a főváros, gyakori a hivatalos  nyelv  és  az
   állami  pecsét  említése  is.  A  felségjelvények  alkotmányi
   szabályozási  módszere  kétféle:  vannak  olyan  alkotmányok,
   amelyek  tartalmilag írják le a felségjelvényeket, például  a
   címer  elemeit, más alkotmányok a törvényalkotásra  bízzák  a
   felségjelvények   szabályozását.   Az   alkotmányok    rendre
   kizárólagos  törvényhozási tárgykörként írják elő  –  gyakran
   minősített  többséggel  –  a felségjelvények  használatát  és
   védelmét.   Néhány   alkotmány  szól   arról   is,   hogy   a
   felségjelvényeket tisztelet övezi és különleges jogi védelmet
   élveznek.

   2.  Az összehasonlító vizsgálat alapján megállapítható az is,
   hogy  a  nemzeti  (állami) jelképek megsértését  Európa  több
   országában   büntetőjogi   szankcióval   fenyegetik;    ilyen
   szabályozást tartalmaz pl. az osztrák, a német, a svájci,  az
   olasz,   a   spanyol,  a  portugál  és  a   lengyel   büntető
   törvénykönyv is.

   Az    elkövetés   tárgyát   a   felsorolt   államok   büntető
   törvénykönyvei  részben  eltérően,  részben  hasonlóan   vagy
   azonosan  határozzák meg: a nemzeti színek,  más  nemzeti  és
   állami  szimbólumok,  felségjelvények  –  szövetségi  államok
   esetében  a tagállamok, tartományok, kantonok stb.  jelképei,
   zászlói, címerei is – részesülnek büntetőjogi védelemben.

   Ezekben  a  külföldi törvényekben az elkövetési  magatartások
   széles  skálája  szerepel:  a  szóban  forgó  bűncselekmények
   megvalósulnak    "gyűlölködő   szidalmazás",   "szidalmazás",
   "becsmérlés",  "meggyalázás",  "elpusztítás",  "eltávolítás",
   "megrongálás",   "felismerhetetlenné   tevés",    "gyalázkodó
   garázdálkodás", "leverés", "tettleges támadás  vagy  sértés",
   "rongálás", "megbecstelenítés" stb. esetén.

   A  német, az olasz, a portugál és a lengyel büntető törvények
   a  hazai  nemzeti jelképekkel azonos védelemben részesítik  a
   külföldi  államok  nemzeti jelképeit  is.  Az  egyes  államok
   büntető  törvénykönyvei  e  bűncselekményt  szerkezetileg  az
   állam elleni bűncselekmények között helyezték el. A felsorolt
   államok büntető törvényei a magyar Btk.-hoz hasonló büntetési
   tételeket tartalmaznak.

   A  fentiek  alapján megállapítható, hogy a  nemzeti  (állami)
   jelképek   büntetőjogi   védelme   nem   tekinthető    magyar
   sajátosságnak.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az adott kérdésben alapul  vette  az
   Egyezségokmányt,  továbbá az Egyezményt, valamint  a  Bíróság
   gyakorlatát.  Az Egyezségokmány és az Egyezmény  meghatározza
   azt,  hogy mennyiben korlátozhatók az emberi jogok,  a  bírói
   gyakorlat pedig értelmezte a vonatkozó szabályokat.

   Az  emberi  jogok korlátozásánál a Bíróság által  kialakított
   követelmény   az,   hogy   a  korlátozás   megfelelő   szintű
   jogszabályon alapuljon, továbbá, hogy az állampolgár  számára
   világos  legyen a jogszabály tartalma, az állampolgár  tudja,
   hogy milyen következményekkel járhat a magatartása.

   A  Bíróság  az  utóbbi években szükségszerűnek minősítette  a
   véleménynyilvánítási     szabadságnak     olyan      törvényi
   korlátozását,    amelynek   meghozatalával   mások    vallási
   meggyőződésének,   vallási   érzéseinek   védelmét   kívánták
   biztosítani  a  sértő,  megbotránkozást  keltő  magatartással
   szemben,  és így a Bíróság ezt a korlátozást az Egyezmény  9.
   cikke   1.   bekezdése  szerinti  gondolat-,   lelkiismeret-,
   vallásszabadság,   illetve   10.   cikke   2.    bekezdésében
   megfogalmazott   “mások  jogai  védelme”   céljából   történő
   korlátozásként   értékelte  (Otto-Preminger-Institut   kontra
   Ausztria  ítélet 1994. szeptember 20, Series A no. 295-A,  p.
   14,  §  48;  Wingrove kontra Egyesült Királyság ítélet  1996.
   október 22, no. 19/1995/525/611, § 48).

   A     Bíróság    fentiekben    megjelölt    határozatai     a
   véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozására   a   mások
   jogainak  védelmét a vallási meggyőződéssel, vallási érzéssel
   kapcsolatban  ismerték  el  törvényes  célként.   A   vallási
   meggyőződéshez, érzéshez hasonlóan védelmet érdemel azonban a
   valamely államhoz tartozással kapcsolatos meggyőződés,  érzés
   is,  a  független  állam jelképeit sértő  vagy  lealacsonyító
   kifejezések használata vagy más ilyen cselekmények elkövetése
   esetén.

   Az  Egyezmény  10.  cikkének  2. bekezdése  az  emberi  jogok
   korlátozásának  további  feltételeként  azt  szabja,  hogy  a
   felsorolt   okok  védelme  a  korlátozást  egy   demokratikus
   társadalomban szükségessé tegye.

   Mind  az  Egyezségokmány 19. cikkének 3. bekezdése,  mind  az
   Egyezmény  10.  cikkének  2.  bekezdése  kimondja,   hogy   a
   véleménynyilvánítási  jog  gyakorlása  kötelezettségekkel  és
   felelősséggel jár. A Bíróság már hivatkozott mindkét  ítélete
   a    véleménynyilvánítással    járó    kötelezettséggel    és
   felelősséggel  összefüggésben vizsgálja azt,  hogy  mennyiben
   támadó  jellegű a vélemény. Az egyes országok sajátosságainak
   megfelelően látja megállapíthatónak mindkét ítélet azt,  hogy
   a   korlátozás  társadalmi  szükségessége  az  elismert   cél
   érdekében    fennáll-e    és    arányos-e.    A    korlátozás
   szükségességének   társadalmi  okait  a   magyar   történelmi
   sajátosságokra  tekintettel bírálta el a Bíróság  a  Rekvényi
   kontra  Magyarország ügyben is (Bírósági Határozatok 1999/12.
   956. oldal).

   4. A Bíróság több ítéletében is kifejezésre juttatta, hogy  a
   totalitárius     államberendezkedésből     a     demokratikus
   társadalomba   való  átmenet  időszakában,   a   demokratikus
   intézmények  teljes  megszilárdulásáig helye  lehet  bizonyos
   jogok  korlátozásának  olyankor is, amikor  az  egy  töretlen
   demokratikus   fejlődésen   keresztülment   ország   esetében
   indokolatlan volna.

   Az  összehasonlító vizsgálat azt mutatja, hogy számos európai
   országban  van  olyan  büntetőjogi szabály,  amely  az  állam
   felségjelvényei     tekintetében    a     véleménynyilvánítás
   szabadságát  korlátozza.  Ezekben az  országokban  tehát  úgy
   ítélik  meg, hogy a demokratikus államban szükséges az  állam
   jelképeit sértő véleménynyilvánítás megakadályozása, az ehhez
   az    államhoz    tartozás   érzését    valló    személyekben
   megbotránkozást keltő magatartás elleni fellépés.

   Az európai alkotmányos demokráciákra általában jellemző, hogy
   szélesedett   a  véleménynyilvánítás  szabadsága   és   ezzel
   párhuzamosan szűkült a büntetőjogi védelemben részesülő  jogi
   tárgyak  köre.  E védett jogi tárgyak között  a  demokratikus
   társadalmakban   –  a  nemzeti  történeti  tradícióktól   nem
   függetlenül  –  ott  szerepelnek a nemzeti  jelképek,  többek
   között az alkotmányi szintű szabályozásból következően is.  A
   parlamenteket   széles  körű  mérlegelési  jog   illeti   meg
   atekintetben, hogy a büntetőjogilag is védett tárgyak  között
   szerepeltetik-e a nemzeti jelképeiket.

                                IV.

   1.     A     véleménynyilvánítási    szabadság    büntetőjogi
   korlátozásának  alkotmányos feltételeiről az Alkotmánybíróság
   több   határozatban,  alapvetően  a  30/1992.  (V.  26.)   AB
   határozatában  (ABH  1992.  167.),  összefoglalóan  pedig   a
   36/1994. (VI. 24.) AB határozatában (ABH 1994. 219.) fejtette
   ki álláspontját.

   Az   Alkotmánybíróság  a  közösség  elleni  izgatás   enyhébb
   alakzatának büntetőjogi szankcionálását megsemmisítő 30/1992.
   (V.  26.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) részletesen
   kifejtette   a   véleménynyilvánítási   szabadság    alapjoga
   korlátozhatóságának alkotmányos feltételeit.

   Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban megállapította, hogy az állam
   akkor  nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
   alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve
   egyéb  alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el.  Az
   alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem
   elegendő,  hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme  vagy
   egyéb  alkotmányos cél érdekében történik,  hanem  szükséges,
   hogy  megfeleljen az arányosság követelményeinek:  az  elérni
   kívánt   cél   fontossága  és  az  ennek  érdekében   okozott
   alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen  egymással.  A
   törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére
   alkalmas  legenyhébb eszközt alkalmazni.  Alkotmányellenes  a
   jog  tartalmának  korlátozása, ha az kényszerítő  ok  nélkül,
   önkényesen  történik, vagy ha a korlátozás  súlya  az  elérni
   kívánt célhoz képest aránytalan.

   A  büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio,
   társadalmi   rendeltetése,  hogy  a   jogrendszer   egészének
   szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a  büntetés
   szerepe  és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák  épségének
   fenntartása  akkor,  amikor  már más  jogágak  szankciói  nem
   segítenek.

   Az    Alkotmánybíróság   hangsúlyozta,    hogy    a    szabad
   véleménynyilvánításhoz  való jog nem csupán  alapvető  alanyi
   jog,  hanem  e jog objektív, intézményes oldalának elismerése
   egyben a közvélemény szabad kialakulásának a garantálását  is
   jelenti.  A  szabad  véleménynyilvánítás jogának  kitüntetett
   szerepe  ugyan nem jelenti azt, hogy ez a jog  –  az  élethez
   vagy   az   emberi  méltósághoz  való  joghoz   hasonlóan   –
   korlátozhatatlan  lenne, de mindenképpen azzal  jár,  hogy  a
   szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
   kevés   joggal   szemben   kell   csak   engednie,   azaz   a
   véleményszabadságot korlátozó törvényeket  megszorítóan  kell
   értelmezni.  A  vélemény  szabadságát  korlátozó   törvénynek
   nagyobb   a  súlya,  ha  közvetlenül  másik  alanyi   alapjog
   érvényesítésére  és védelmére szolgál, és  kisebb,  ha  ilyen
   jogokat     csakis    mögöttesen,    valamely     "intézmény"
   közvetítésével véd, s a legkisebb a súlya, ha csupán valamely
   elvont érték önmagában a tárgya (pl. a köznyugalom).

   Az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban végül  hangsúlyozta,  hogy
   határozata     szerint    a    közösségek     méltósága     a
   véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet.  A
   közösség  méltóságának hatékony védelmére  azonban  más  jogi
   eszköz,    pl.   a   nem   vagyoni   kártérítés   alkalmazási
   lehetőségeinek  bővítése is alkalmas. (ABH  1992.  171,  176,
   178, 181.)

   2.   Jelen   ügyben  a  véleménynyilvánítás   szabadsága   az
   Alkotmányra   közvetlenül   visszavezethető   más    normatív
   alkotmányos  értékekkel  ütközik,  s  különbözik  a   konkrét
   büntetőjogi norma szerkezete is (pl. az elkövetési  tárgy)  a
   korábbi   alkotmánybírósági   vizsgálat   alapjául   szolgáló
   normákétól.
   Az Alkotmány 75. és 76. §-ában foglalt normatív rendelkezések
   a   nemzeti   jelképeket,  mint  alkotmányos  értékeket,   az
   alkotmányos  védelem  tárgyait  határozzák  meg.  A   nemzeti
   jelképek  tárgyi valóságát és kettős funkcióját – mivel  azok
   nemzeti  jelképként  és egyúttal a Magyar Köztársaság  állami
   szimbólumaiként   is  funkcionálnak  –  kifejező   alkotmányi
   szabályok   adják   meg   e   jelképek   kiemelkedő   közjogi
   jelentőségét. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek  és  a
   Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló
   1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Njtv.) indokolása
   is  rámutat  erre a kettős jelentéstartalomra: “Az  Alkotmány
   értelmében   nemzeti  jelképeink  azonban   kettős   funkciót
   hordoznak, amelyeket az alaptörvény meg is határoz.  Egyrészt
   a  76. §-ában a magyar államisághoz kötve ad pontos leírást a
   jelképekről.   Másrészt  a  XIV.  fejezet  címében   szereplő
   meghatározással  jelzi, hogy e jelképek a  nemzeti  érzés,  a
   nemzethez tartozás kinyilvánításának az eszközei is.”

   A  jelvények és szimbólumok egyidősek az emberiség, az emberi
   közösségek történetével. A szimbólumok egyrészt kifejezték  a
   jelvényt  használó  egyének  meghatározott  közösséghez  való
   tartozását, másrészt kifele megjelenítették az adott közösség
   egészét  is.  Bár  ma már az emberiség egészének  és  a  nagy
   régióknak  is  vannak jelképeik, a jelképek  körében  különös
   jelentősége van az államilag megszerveződő nemzeti közösségek
   jelvényeinek.

   A  nemzet – mint közösség – fogalmának történelmi jelentősége
   van,   időben  és  területileg  viszonylagos.  A   nemzet   a
   nemzetállammá  alakulás történelmi folyamatában  kapcsolódott
   szervesen  az  államhatalomhoz. A nemzeti szimbólumok  ezt  a
   történelmi folyamatot jelenítik meg, így váltak az  államiság
   szimbólumává. A nemzeti jelképeknek a szuverenitás gondolatát
   őrző  és fenntartó ereje volt az önálló állami lét elvesztése
   vagy korlátozása idején is.

   A  nemzeti  jelképeknek  tehát kettős jelentéstartalmuk  van:
   egyrészt   az   államiság,  az  állami   szuverenitás   külső
   megjelenítési  formáinak tekinthetők,  másrészt  a  nemzethez
   mint  közösséghez való tartozás kinyilvánításának az eszközei
   is.  E  szimbólumokat  a törvényben meghatározott  feltételek
   mellett  a közösség tagjai, természetes és jogi személyek  is
   széles körben használhatják és használják, kifejezve ezzel  a
   magyar nemzethez vagy a magyar államhoz – vagy mindkettőhöz –
   tartozással kapcsolatos meggyőződésüket.

   Az    Njtv.    kifejezetten   elismeri   a   nemzeti    érzés
   felségjelvények útján való kinyilvánításának lehetőségét és –
   a   jelképek  tekintélyének  megőrzése  mellett  –  megengedi
   magánszemély  részére a nemzethez való tartozás kifejezésére,
   illetve   eseti  jelleggel  a  különböző  nemzeti  ünnepeken,
   társadalmi rendezvényeken ezek használatát.

   3.  Az  Alkotmányban  szabályozott  felségjelvények  szorosan
   kapcsolódnak az 1989-1990-es alkotmányos rendszerváltozáshoz,
   az  alkotmányos  demokrácia megteremtéséhez.  A  Himnuszt  az
   1989.  évi XXXI. törvény, a zászlót az 1990. évi XL. törvény,
   a  címert  az  1990. évi XLIV. törvény iktatta  az  Alkotmány
   szövegébe.  A  Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
   szóló 1990. évi XLIV. törvény indokolása szerint “indokoltnak
   látszik,  hogy  –  tekintettel  az  állami  szimbólumok  nagy
   jelentőségére és érzelmi színezetére – a címerről  alkotmányi
   rendelkezés   szóljon.”   E   nagy   jelentőségű   alkotmányi
   szabályozási  tárgykör  és  a mögötte  meglévő  –  a  törvény
   indokolásában is szereplő – történelmi konszenzus a  fokozott
   jogi  védelem  alkotmányos igényét  támasztja  alá,  amelynek
   révén az alkotmányozó hatalom ezáltal kívánta “helyreállítani
   azt   a   rendet,   amely   szervesen  illeszkedik   szuverén
   államiságunk történelmi folyamatainak sorába.”

   Az Alkotmány szövegébe került nemzeti szimbólumok jelentősége
   az   ország   közelmúltbeli  történelmére  –  a  totalitárius
   államberendezkedésből   a  demokratikus   társadalomba   való
   átmenetre   –   tekintettel   felértékelődött,    aminek    e
   szimbólumokat sértő egyes magatartások büntetőjogi védelme is
   nyomatékot  ad. A magyar törvényhozónak a Btk. 269/A.  §-ában
   kifejeződő   álláspontját   e   történelmi   körülmények   is
   indokolták.

   A   jelen   ügyben  a  történelmi  sajátosság   megítéléséhez
   hozzátartozik,  hogy 1948-tól az alkotmányos rendszerváltásig
   az  állami  függetlenség  és a nemzeti  szimbólumok  szorosan
   összefüggtek. A független magyar államhoz tartozás, a nemzeti
   érzés  háttérbe szorult az internacionalizmussal  szemben,  a
   címert  megváltoztatták, a nemzeti ünnepen  rendszeresen  sor
   került   letartóztatásokra  és  ilyenkor  a  nemzeti   jelkép
   használata is politikai gyanút keltett.

   A nemzeti jelképek alkotmányos jelentőségét, ezen alkotmányos
   értékek  fokozott  és különleges védelmét  támasztja  alá  és
   teszi  nyilvánvalóvá  az  Alkotmány 76.  §  (3)  bekezdésében
   foglalt  rendelkezés,  amely a Magyar Köztársaság  címeréről,
   zászlajáról és azok használatáról szóló törvény elfogadásához
   az  országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát kívánja
   meg. Ilyen minősített törvényhozási többség csak az Alkotmány
   elfogadásához és módosításához szükséges. Az Országgyűlés  az
   Alkotmány  76.  §  (3)  bekezdésének végrehajtására  1995-ben
   megalkotta az Njtv.-t.

   Az   Abh.   a   véleménynyilvánítás   szabadsága   védelmében
   semmisítette meg a Btk. 169. §-ának (2) bekezdését,  amely  a
   magyar  nemzetet, nemzetiséget, népet, felekezetet vagy  fajt
   sértő  véleménynyilvánítás büntetését rendelte  el.  Ennek  a
   határozatnak  az  ismeretében hozta meg  az  Országgyűlés  az
   1993. évi XVII. törvényt, amelynek 55. §-a iktatta be a Btk.-
   ba  269/A.  §-ként a támadott, a nemzeti jelkép megsértéséről
   szóló rendelkezést. Ennél a büntetőjogi szabálynál már nem  a
   nemzetről, nemzetiségről, népről, felekezetről, fajról  szóló
   vélemény  kifejtéséről van szó, hanem a  függetlenségét  csak
   rövid ideje megélő ország jelképeiről.

   4.   A  demokráciáknak  csak  egyik  lényeges  kritériuma   a
   vélemények pluralizmusa. A demokráciákra jellemző  az  ország
   egységét megjelenítő intézmények és szimbólumok léte, amelyek
   –  bár  nem  kritizálhatatlanok –  bizonyos  vonatkozásaikban
   kívül    vannak   a   vélemények   alkotmányjogilag   védendő
   pluralizmusán.

   Ez az elv jelenik meg a nemzet egységét kifejező köztársasági
   elnök  esetében,  akinek  személye  az  Alkotmány  értelmében
   sérthetetlen,  és akinek büntetőjogi védelmét  külön  törvény
   biztosítja.  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdés,  31/A.  §  (1)
   bekezdés  Az  Alkotmánybíróság  a  48/1991.  (IX.   26.)   AB
   határozatában     az    Alkotmány    fenti     tételeit     a
   véleménynyilvánítás  szabadsága  viszonylatában  megszorítóan
   értelmezte, ám a történelmi analógiákra figyelve nem zárta ki
   a  köztársasági  elnök  fokozottabb büntetőjogi  védelmét.  E
   határozatában   az   Alkotmánybíróság   megállapította:   “Az
   Alkotmány   29.  §-ának  az  a  kitétele,  mely   szerint   a
   köztársasági  elnök  “kifejezi a nemzet egységét”,  az  adott
   összefüggésben  sokkal inkább a köztársasági  elnöki  funkció
   pártatlanságát fejezi ki, mintsem azt, hogy az  elnök  elleni
   támadás   egy   nemzeti  jelkép  (zászló,   címer,   himnusz)
   megsértésével  esne  egy tekintet alá. A becsület  védelmének
   speciális szabályozásakor a törvényhozó egyaránt mérlegelheti
   azt,  hogy  szigorúbb szankciókat alkalmaz, vagy  pedig  hogy
   inkább   a  közhivatalt  és  tisztségeket  betöltők  hivatali
   tevékenysége    szabad   bírálatának    biztosít    szélesebb
   lehetőséget.” (ABH 1991. 217., 238.)

   Az  Alkotmány XIV. fejezetében felsorolt nemzeti  jelképek  –
   amelyek    alkotmányos    intézményként    sem    tekinthetők
   közszereplőnek – a ciklusidőhöz kötött államfőhöz képest  még
   inkább  az  ország külső és belső integritásának  alkotmányos
   szimbólumai,   éppen   ezért   alkotmányos   érvek    szólnak
   büntetőjogi   védelmük   mellett.  A  nemzeti   szuverenitást
   kifejező  és  megjelenítő  intézmények  fokozott  közjogi  és
   büntetőjogi védelme az európai jogi kultúrákban alkotmányosan
   elfogadott, s ez a véleménynyilvánítás szabadságának indokolt
   korlátja is egyben.

   5.    A    törvényhozó   a   nemzeti   jelkép   megsértésének
   bűncselekményét    a    közrend   elleni    bűncselekményeket
   meghatározó  XVI.  fejezet II. címében, a köznyugalom  elleni
   bűncselekmények között, közvetlenül a közösség elleni izgatás
   bűncselekményét követően helyezte el.

   A  vitatott  bűncselekmény – Btk.-beli szerkezeti elhelyezése
   alapján  –  általános  jogi tárgyát  közvetetten  a  közrend,
   közelebbről  a  köznyugalom képezi.  A  közvetlen  elkövetési
   tárgya  pedig  a  Magyar  Köztársaság himnusza,  zászlaja  és
   címere.
   A  vizsgált  bűncselekmény elkövetési magatartása  hasonló  a
   közösség   elleni   izgatásnak  az  Abh.-val   megsemmisített
   gyalázkodás  alakzatához.  Az  elkövetési  magatartás:   nagy
   nyilvánosság  előtt  szóban és tettben  megnyilvánuló  sértő,
   vagy  lealacsonyító kifejezések használata,  vagy  más  ilyen
   cselekmények elkövetése.

   A  két  bűncselekmény közötti lényeges eltérés  az  elkövetés
   tárgyában található. Amíg az Alkotmánybíróság által az  Abh.-
   ban megsemmisített 269. § (2) bekezdésében közvetlenül védett
   jogi  tárgy:  a  magyar  nemzet,  valamely  nemzetiség,  nép,
   felekezet   vagy  faj  volt,  addig  a  Btk.  most   vizsgált
   rendelkezése  által közvetlenül védett jogi  tárgy  a  Magyar
   Köztársaságnak   az   Alkotmányban   meghatározott    nemzeti
   jelképei.  A  véleménynyilvánítás  alkotmányos  korlátja,   a
   fokozott  büntetőjogi védelem szempontjából tehát  alapvetően
   más jogi tárgyról van szó.

   A      véleménynyilvánítás     szabadságának      büntetőjogi
   korlátozásakor   az   arányosság   kérdésének   megítélésénél
   egyrészt   vizsgálni  kell  azt,  hogy  más   jogi   eszközök
   alkalmazására  lehet-e  számítani,  másrészt   más   eszközök
   hiányában  is  tisztázandó, nem túl  súlyos-e  a  büntetőjogi
   következmény.  Az  Abh.-ban  más jogi  eszközként  számításba
   vehetőnek  tekintett  kártérítés széles  körben,  visszatartó
   hatással  való  alkalmazására  a  jelen  esetben  nem   lehet
   gondolni.   A   büntetőjogi  szabállyal  történő  korlátozást
   vizsgálva a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat azt fejtette  ki,
   hogy   a   véleménynyilvánítás  szabadsága  csak  a  bírálat,
   jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában (ABH
   1994.  219.  231.). A nemzeti jelképek megsértése esetén  nem
   ilyen  magatartásról  van  szó. Más  számításba  vehető  jogi
   eszköz   hiányában  a  büntetőjogi  szabály  alkalmazása   (a
   büntetőjog rendszeréhez viszonyítva enyhe szankció  kilátásba
   helyezésével) nem tekinthető aránytalannak.

   A  21/1996.  (V.  17.)  AB határozatban foglaltak  szerint  a
   bűncselekmények meghatározása és szankcionálása  törvényhozói
   kompetencia,  amely felett kivételes esetekben  érvényesülhet
   csak  alkotmánybírósági  kontroll. (ABH  1996.  74.  82.)  Az
   Országgyűlés  mérlegelési  jogkörébe  tartozik  tehát   annak
   eldöntése,   hogy   a  nemzeti  jelképek   számára   önállóan
   nevesített büntetőjogi védelmet intézményesít-e, avagy  beéri
   a Btk. 271. §-ában meghatározott büntetőjogi felelősségnek az
   említett elkövetési magatartásra való alkalmazásával.

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nemzeti  jelképeket
   illető  negatív tartalmú vélemények, a jelképek  történetére,
   értékére, közjogi jelentőségére vonatkozó tudományos nézetek,
   művészi kifejezések, illetőleg kritikák hangoztatása, esetleg
   megváltoztatásukat   vagy   eltörlésüket   célzó   javaslatok
   kifejezésre  juttatása, értelemszerűen nem eshet  büntetőjogi
   szankcionálás   alá,   hanem  része   a   véleménynyilvánítás
   alkotmányos szabadságának.

   7.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem megalapozott
   az  indítványozónak az a megállapítása sem, miszerint a  Btk.
   vizsgált szabálya diszkriminatív. A Btk. e rendelkezése  csak
   az  Alkotmány  által meghatározott és általa  védett  nemzeti
   jelképeket  részesíti büntetőjogi védelemben.  A  törvényhozó
   mérlegelési   jogkörébe  tartozik,   hogy   az   Alkotmányban
   meghatározott  nemzeti  jelképeken  kívül  esetleg   külföldi
   államok   nemzeti  szimbólumait  is  büntetőjogi   védelemben
   részesíti-e.

   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a
   Btk.  269/A.  §-a  nem alkotmányellenes, összhangban  van  az
   alkotmányos       büntetőjoggal      szemben       támasztott
   követelményekkel, ezért az indítványokat a rendelkező részben
   foglaltak szerint elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság e határozata tárgyának jelentőségére  és
   közérdekűségére  figyelemmel  indokoltnak  tartotta  annak  a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
      Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Harmathy Attila                      Dr. Holló András
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Kiss László                      Dr. Kukorelli István
      alkotmánybíró                        előadó alkotmánybíró
                                 
      Dr. Strausz János      Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      előadó alkotmánybíró                        alkotmánybíró
    Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek  azzal, hogy az Alkotmánybíróság a Btk.  269/A.  §
    alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
    irányuló     indítványokat    elutasította.    A    határozat
    indokolásának  azon  megállapítása azonban,  hogy  a  nemzeti
    jelképeknek  kettős jelentéstartalmuk van, mert  egyrészt  az
    allamiság,   az   állami  szuverenitás  külső   megjelenítési
    formáinak  tekinthetők,  másrészt  pedig  a  nemzethez,  mint
    közösséghez  való  tartozás  kinyilvánításának  eszközei  is,
    bizonyos,   az   indokolásban  nem  érintett  következtetések
    levonását is megengedi, s ugyanakkor meg is kívánja.

    A  Btk.  269/A.  §-ában megfogalmazott törvényi  tényállás  a
    véleménynyilvánítás  szabadságát  korlátozza   a   büntetőjog
    eszközeivel. A határozat indokolása részletesen ismerteti  az
    Alkotmánybíróság   a   30/1992   (V.   26.)   AB   határozata
    indokolásában   az   alapjog   korlátozásának   feltételeiről
    kifejtetteteket. Ugyancsak idézi az ugyanott, kifejezetten  a
    véleménynyilvánítási szabadság korlátozásáról írtakat.

    Elfogadva  is  a  mostani határozatnak azt a  megállapítását,
    hogy  a  jelen  ügyben  a véleménynyilvánítás  szabadsága  az
    Alkotmányra   közvetlenül   visszavezethető   más    normatív
    alkotmányos  értékekkel  ütközik  s  különbözik   a   konkrét
    büntetőjogi  norma  szerkezete is a korábbi alkotmánybírósági
    vizsgálat  alapjául szolgáló normákétól  (IV.  2.),  rá  kell
    mutatni   arra,  hogy  a  Btk.  269/A.  §-ában  meghatározott
    tényállás  alkotmányossága nem csupán e megállapításra  és  a
    hozzá  fűzött okfejtésre tekintettel mondható ki, hanem azért
    is,   mert  a  véleménynyilvánítási  szabadságot  a  közösség
    méltóságának védelme érdekében korlátozza.

    A  30/1992.  (V.  26.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kimondta,    hogy    a   véleménynyilvánítás    szabadságának
    kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között  s  a
    szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
    kevés  joggal szemben kell csak engednie. Kimondotta  azonban
    azt is, hogy az emberi méltóság – amelyhez az Alkotmány 54. §
    (1) bekezdése szerint minden embernek vele született joga van
    –   a   véleménynyilvánítási  szabadság  korlátja  lehet,   s
    ugyancsak  ilyen  korlát lehet a közösségek méltósága  is.  A
    büntetőjog   eszközeinek  az  emberi  méltóság  illetőleg   a
    közösség   méltósága  védelmére  történő  igénybevételét   az
    Alkotmánybíróság megengedhetőnek tekintette. (ABH 1992. 167.,
    174., 181.)

    A   Btk.   269/A.  §-a  az  Alkotmány  75.  és   76.   §-ában
    meghatározott nemzeti jelképek megsértését tilalmazza.  Ez  a
    tilalom  büntetőjogi  értelemben a  nemzeti  jelképek  kettős
    jelentésére  tekintet nélkül áll fenn;  a  Btk.  rendelkezése
    önmagában a kettős jelentéstartalmat nem teszi nyilvánvalóvá.
    A  kettős tartalom az alkotmányi rendelkezések elemzése során
    tárható fel, de már a jelképeket megállapító XIV. Fejezet  “A
    Magyar  Köztársaság  fővárosa és nemzeti  jelképei”  címe  is
    világosan jelzi azok egyszerre állami és nemzeti jellegét.  A
    Btk.  269/A.  § alkotmányosságának megítéléséhez azonban  más
    tényezők  mellett  éppen a kettős jelentéstartalom  feltárása
    szolgálhat alapul.

    A  határozat utal arra, hogy a nemzeti jelképek használatával
    a közösség tagjai kifejezhetik a magyar nemzethez, vagy pedig
    a  magyar  államhoz  vagy  éppen  mindkettőhöz  tartozásukkal
    kapcsolatos  meggyőződésüket. Valóban, a nemzethez  illetőleg
    az  állam polgárainak körébe tartozás nem szükségképpen  esik
    egybe:  vannak,  akik a magyar nemzethez tartozónak  tekintik
    magukat, miközben más államnak a polgárai, s ugyanúgy  vannak
    nem a magyar nemzethez tartozó magyar állampolgárok. Ezen  az
    alapon   legalább   két  közösséget  lehet  megkülönböztetni,
    mégpedig  a magyar nemzethez tartozók közösségét és a  magyar
    állam  polgárainak közösségét. Az is természetes, hogy e  két
    közösség  nagyrészt  egybe esik: a magyar nemzethez  tartozók
    jórészt  egyben a Magyar Köztársaság polgárai is, s a  magyar
    Köztársaság polgárai jórészt magyar nemzetiségűek.

    Az  a  tény,  hogy  a történelem folyamán  a  magyar  nemzeti
    jelképek  egyben  a  magyar  állami szuverenitást  úgyszintén
    kifejező jelképekké is váltak, magyarázza, hogy a nem  magyar
    nemzetiségű  magyar állampolgárok ugyancsak  sajátjukként  és
    saját  közösségüket  kifejező jelképként  kezelhetik  azokat.
    Számukra  a  jelképnek,  ha nem a nemzeti,  akkor  az  állami
    jellege  a  meghatározó. A Magyar Köztársaság magyar  és  nem
    magyar  nemzetiségű polgárai így egyformán tarthatnak  igényt
    arra,  hogy az Alkotmányban megállapított jelképeket mindenki
    tiszteletben tartsa. A jelképek szempontjából a közösséget az
    állam  polgárainak  közösségét  az  államhoz  való  viszonyuk
    határozza   meg  (nemzetiségtől  függetlenül),  s   ennek   a
    közösségnek  a  méltósága  is  lehet  a  véleménynyilvánítási
    szabadság korlátja.
    A  határozat  indokolásában a közösség  méltóságának  a  Btk.
    269/A.  §  alkotmányossága megítélése  szempontjából  nagyobb
    jelentőséget   kellett   volna   tulajdonítani.   Ezáltal   a
    véleménynyilvánítási  szabadság  korlátairól  a  30/1992.  AB
    határozatban  kifejtettek érvényének változatlan  fenntartása
    megfelelő hangsúlyt kapott volna.

    Budapest, 2000. május 8.

                                                  Dr. Erdei Árpád
                                                    alkotmánybíró
                                                                 
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolás

         1.  A  Btk.  269/A.  §-ának az  indítványokban  támadott
    rendelkezése   olyan   magatartásra   vonatkozik,   amely   a
    véleménynyilvánítás   egy  sajátos  esetét   jelenti.   Annak
    következtében az ebben a szabályban meghatározott  magatartás
    bűncselekmény,  a  véleménynyilvánítás  szabadsága  ebben   a
    tekintetben  korlátozottá  vált  és  a  korlátot  büntetőjogi
    szabály tartalmazza.

         2.  Az  Alkotmány az alapvető jogok között, a 61.  §-ban
    kimondja,  hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánításra.
    A 8. § (1) bekezdése szerint pedig az ember alapvető jogainak
    védelme  az állam elsőrendű kötelessége, és ennek megfelelően
    a  8.  § (2) bekezdése szerint  az alapvető jogokra vonatkozó
    szabályokat  törvény állapítja meg, az alapvető jog  lényeges
    tartalmát azonban törvény sem korlátozhatja.
           Az    Alkotmánybíróság    a    támadott    rendelkezés
    alkotmányosságának  megítélésénél alapul  vette  az  Egyesült
    Nemzetek  Szervezetének  Közgyűlésén 1966-ban  elfogadott  és
    Magyarországon  az  1976.  évi  8.  törvényerejű  rendelettel
    kihirdetett  Polgári  és Politikai Jogok Egyezségokmányát  (a
    későbbiekben:  Egyezségokmány),  továbbá  az  Európa   Tanács
    tagjai  által 1950-ben elfogadott és Magyarországon az  1993.
    évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az Emberi Jogok és Alapvető
    Szabadságok  Védelméről  szóló  Egyezményt  (a  továbbiakban:
    Egyezmény),   valamint  az  Európai   Emberi   Jogi   Bíróság
    gyakorlatát.  Az Egyezségokmány és az Egyezmény  meghatározta
    azt,  hogy mennyiben korlátozhatók az emberi jogok,  a  bírói
    gyakorlat pedig értelmezte a vonatkozó szabályokat. Az emberi
    jogok  korlátozásáról  több határozatban  állást  foglalt  az
    Alkotmánybíróság is.

         3.  Az  Európai  Emberi  Jogi Bíróság  gyakorlatában  az
    emberi jogok korlátozásánál követelmény az, hogy a korlátozás
    törvényen  alapuljon. Ez a követelmény nem  merül  ki  abban,
    hogy  a  korlátozó szabály formailag törvényben  fogalmazódik
    meg, hanem kiterjed a tartalomra is, és ebben a vonatkozásban
    azt    jelenti,   hogy   a   korlátot   meghatározó   szabály
    megfogalmazása  lehetővé teszi az állampolgár  számára  annak
    ha  szükséges  jogi  tanácsadó  segítségével  történő   előre
    látását,  milyen  következményekkel  járhat  magatartása.  (A
    Bíróság  által  alkalmazott követelményeknek a megfogalmazása
    megtalálható   a   közelmúltban  a  Bírósági   Határozatokban
    közzétett   Rekvényi  kontra  Magyarország,  25390/94   számú
    ügyben, Bírósági Határozatok 1999/12. 954. oldalon.)
          A   Btk.  támadott  szabályát  a  büntető  jogszabályok
    módosításáról szóló 1993. évi XVII. törvény határozta meg  és
    iktatta  be a Btk-ba 269/A. §-ként. A jelen ügyben a  szabály
    érthetősége,  pontossága  megfelel  a  Bíróság  gyakorlatában
    kialakult  elveknek.  A  korlátozás törvényen  alapuló  volta
    tehát megállapítható.

         4.  Az  Európai  Emberi  Jogi Bíróság  az  emberi  jogok
    korlátozásánál   azt  is  vizsgálandónak   tartja,   hogy   a
    korlátozásnak az Egyezményben elismert célja volt-e.  A  Btk.
    269/A.  §-ának  tartalmából és elhelyezéséből az  állapítható
    meg,  hogy  a  szabály  célja  a magyar  állam  függetlensége
    jelképeinek    és   ezzel   összefüggésben    az    Egyezmény
    szóhasználata  szerint   mások  jogainak  védelme  volt.   Az
    Egyezmény  10.  cikkének 2. bekezdése szerint mások  jogainak
    védelme    céljából    a    véleménynyilvánítás    szabadsága
    korlátozható.
          Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  az  utóbbi  években
    ismételten elismert célnak minősítette a véleménynyilvánítási
    szabadságnak    olyan    törvényi   korlátozását,    amelynek
    meghozatalával  vallási meggyőződés, vallási  érzés  védelmét
    kívánták   biztosítani   a   sértő,   megbotránkozást   keltő
    magatartással  szemben.  A  Bíróság  ezt  a  korlátozást   az
    Egyezmény   9.   cikke   1.  bekezdése  szerinti   gondolat-,
    lelkiismeret-,   vallásszabadság,  illetve   10.   cikke   2.
    bekezdésében  megfogalmazott "mások jogai  védelme"  céljából
    történő korlátozásként értékelte (Otto-Preminger-Institut  v.
    Austria  ítélet 1994. szeptember 20, Series A no.  295-A,  p.
    14, § 48; Wingrove v. the United Kingdom ítélet 1996. október
    22, no. 19/1995/525/611, § 48).

         5.  A véleménynyilvánítás büntetőjogi szabállyal történő
    korlátozása tekintetében alaptételeket megfogalmazó  30/1992.
    (V.  26.) AB határozat az Alkotmány alapján kifejtette,  hogy
    nem    alkotmányellenes   az   alapjog   törvénnyel   történő
    korlátozása,  ha  másik alapjog védelme  vagy  érvényesülése,
    illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető
    el  és a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest  nem
    aránytalan.  A határozat azt is kimondta, hogy  a  közösségek
    méltóságának   védelme   a  véleménynyilvánítás   alkotmányos
    korlátja lehet (ABH 1992. 167, 171, 181). Az Alkotmánybíróság
    az  Európai  Emberi Jogi Bíróság gyakorlatát  is  elemezte  a
    36/1994.  (VI.  24.) AB határozatában és erre is  figyelemmel
    hangsúlyozta,  hogy  alapjog  korlátozásának  alkotmányossága
    akkor  ismerhető  el,  ha  a  korlátozás  más  alapjog   vagy
    szabadság   védelme  vagy  egyéb  alkotmányos  cél  érdekében
    szükséges    és   a   korlátozás   megfelel   az   arányosság
    követelményének (ABH 1994, 219, 222, 224-225.).
         Az  Alkotmánybíróság a 31/1994. (IV. 2.) AB határozatban
    a Magyar Köztársaság címerének és az állami felségjogra utaló
    egyes  elnevezések  használata tárgyában a  címer  különleges
    szerepét juttatta kifejezésre amikor kimondta, hogy a  címert
    csak  a  közhatalmi  szervek használhatják  (ABH  1994.  168,
    171.).   A   köztársasági   elnök   személyének   büntetőjogi
    védelmével  kapcsolatban  pedig  a  48/1991.  (IX.  26.)   AB
    határozat azt fejezi ki, hogy az egyébként az Alkotmány 29. §-
    a  szerint  a  nemzet  egységét kifejező  személy  védelménél
    nagyobb  jelentőséget  tulajdonít a nemzeti  jelkép  (zászló,
    címer,  himnusz) megsértésével szemben való fellépésnek  (ABH
    1991. 217, 238.).

         6.  Az  Európai Emberi Jogi Bíróság fentiekben megjelölt
    határozatai a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására
    a  mások  jogainak védelmét a vallási meggyőződéssel, vallási
    érzéssel kapcsolatban ismerte el törvényes célként. A vallási
    érzéshez hasonló az embereknek az az érzése, amely a valamely
    országhoz,  hazához tartozásban fejeződik ki. Ezt  az  érzést
    sérti   meg  az  állam  jelképeit  sértő  vagy  lealacsonyító
    kifejezések    használata   vagy   más   ilyen   cselekmények
    elkövetése.     Az     ilyen     cselekményekkel      történő
    véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása  mind a formai,
    mind  a  tartalmi  szempontokat figyelembe véve   megfelel  a
    Bíróság   gyakorlatában  kialakult   feltételeknek,   és   az
    Alkotmánybíróság gyakorlatával sem ellentétes az, hogy  mások
    jogai   védelme   érdekében  törvény  a   véleménynyilvánítás
    szabadságát  korlátozza,  valamint  az  sem,  hogy  a  Magyar
    Köztársaság jelképeinek különleges védelme legyen.

         7.  Az  Egyezmény  10. cikkének 2. bekezdése  az  emberi
    jogok  korlátozásának  feltételeként állapítja  meg,  hogy  a
    felsorolt   jogok   vagy   érdekek  védelme   a   korlátozást
    demokratikus  társadalomban  szükségessé  tegye.   A   magyar
    Alkotmánybíróság   gyakorlata   az   alapjog   korlátozásának
    lehetőségét  akkor  ismeri el, ha más  alapjog  védelme  vagy
    érvényesülése,  illetve  egyéb  alkotmányos   érték   védelme
    másként  nem érhető el és a korlátozás arányos 36/1994.  (VI.
    24.) AB határozat, ABH 1994. 219, 222..
         Mind  az Egyezségokmány 19. cikkének 3. bekezdése,  mind
    az  Egyezmény  10.  cikkének 2. bekezdése  kimondja,  hogy  a
    véleménynyilvánítási  jog  gyakorlása  kötelezettségekkel  és
    felelősséggel  jár.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság   már
    hivatkozott  mindkét  ítélete  a véleménynyilvánítással  járó
    kötelezettséggel  és  felelősséggel összefüggésben  vizsgálja
    azt,  hogy  mennyiben  támadó jellegű a  vélemény.  Az  egyes
    országok  sajátosságainak megfelelően látja megállapíthatónak
    mindkét    ítélet   azt,   hogy   a   korlátozás   társadalmi
    szükségessége az Egyezményben elismert cél érdekében fennáll-
    e  és  arányos-e  (Otto-Preminger-Institut v. Austria  ítélet
    1994.  szeptember 20, Series A no. 295-A, p. 15,  §  49,  50;
    Wingrove v. the United Kingdom ítélet 1996. október  22,  no.
    19/1995/525/611,   §   52,   53,   57-58.).   A    korlátozás
    szükségességének   társadalmi  okait  a   magyar   történelmi
    sajátosságokra  tekintettel bírálta el a Bíróság  a  Rekvényi
    kontra  Magyarország ügyben is (Bírósági Határozatok 1999/12.
    956. oldal).
          A   rendszerváltást  megelőző  negyven  év   alatt   az
    internacionalizmussal   szemben   háttérbe   szorították   az
    országhoz  tartozás  érzését, az ezzel az  érzéssel  szorosan
    összekapcsolódó szimbólumok szerepét csökkentették, a  címert
    megváltoztatták,  a nemzeti ünnepen rendszeresen  sor  került
    rendőri  intézkedésekre és ilyenkor a zászló  alkalmazása,  a
    kokárda    viselése   is   politikai   gyanút   keltett.    A
    rendszerváltást  követően megerősödött az országhoz  tartozás
    érzése   és  ezzel  összefüggésben  az  állam  függetlenségét
    kifejező  jelképek  tisztelete.  Az  Alkotmánynak  a  nemzeti
    jelképekről  szóló rendelkezései 1989-ben,  illetve  1990-ben
    kerültek megfogalmazásra. Ezen az alapon érthető az Alkotmány
    76.  §-a (3) bekezdésének az a rendelkezése is, amely szerint
    a  címerről, a zászlóról és azok használatáról szóló  törvény
    elfogadásához   az  országgyűlési  képviselők   kétharmadának
    szavazata szükséges.

         8.  Az összehasonlító vizsgálat azt mutatja, hogy számos
    európai  országban  van olyan büntetőjogi szabály,  amely  az
    adott      állam      felségjelvényei     tekintetében      a
    véleménynyilvánítás   szabadságát  korlátozza.   Ezekben   az
    országokban   tehát  úgy  ítélik  meg,  hogy  a  demokratikus
    államban   szükséges   a  független  állam   jelképét   sértő
    véleménynyilvánítás  megakadályozása, az  ehhez  az  államhoz
    való  tartozás  érzését  valló  személyekben  megbotránkozást
    keltő   magatartással   szemben  való   fellépés.   A   német
    Alkotmánybíróság  egyik ítélete szerint  a  Német  Szövetségi
    Köztársaság   érdeke,  hogy  állampolgárai  azonosuljanak   a
    zászló,  mint jelkép által kifejezett értékekkel és  ezért  a
    zászló   megsértésére   vonatkozó  büntetőjogi   rendelkezést
    alkotmányosnak  tekintette /BVerfGE  81,  278,  294  (1990)/.
    Fokozottan  jelentkezhet  ilyen  igény  a  magyar  történelmi
    sajátosságokra tekintettel, ahol a nemzeti jelkép  megsértése
    bizonyos esetekben még megfélemlítő hatást is kiválthat.
         Nem  áll  ellentétben az elmondottakkal a  30/1992.  (V.
    26.)  AB  határozat,  amely  a  Btk-nak  a  magyar  nemzetet,
    nemzetiséget,    népet,   felekezetet   vagy    fajt    sértő
    véleménynyilvánítás   büntetéséről   rendelkező   269.   §-át
    alkotmányellenessé  nyilvánította és  megsemmisítette.  Ez  a
    határozat   annak   ellenére,  hogy   a   véleménynyilvánítás
    szabadságának    általános   elveiről   is   megállapításokat
    tartalmazott,  az  állami  és a helyi  önkormányzati  szervek
    tevékenységének    nyilvános   bírálhatóságáról,    a    nagy
    nyilvánosság előtt történő véleménynyilvánításról  szólt,  ez
    pedig     a     határozat    szerint     "gyakorlatilag     a
    sajtónyilvánosságot  jelenti",  a  határozat  elsődlegesen  a
    sajtószabadságot  védi  (ABH 1992, 167,  180.).  A  határozat
    meghozatala  után, 1993-ban megalkotott törvénnyel  a  Btk-ba
    269/A. § számmal felvett rendelkezés a megsemmisített 269. §-
    ban    meghatározottól    eltérő   természetű    cselekményre
    vonatkozik,  amelynél  "nagyszámú  egyéni  jog  megsértésének
    veszélye"  áll  fenn,  ezzel szemben  pedig  a  határozat  is
    szükségesnek  látta  a  védelmet (ABH 1992.  167,  179.).  Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában  az  emberi   méltóság   joga
    általános   személyiségi  jognak  minősül,   amelynek   külön
    nevesített  esete  a  vallásszabadsághoz és  a  lelkiismereti
    szabadsághoz  való  jog 4/1993. (II. 12.) AB  határozat,  ABH
    1993,  48, 51.. Az országhoz való tartozás érzése nem jelenik
    meg    ugyan   nevesített   jogként,   ennek   ellenére     a
    vallásszabadsághoz, a lelkiismereti szabadsághoz való  joghoz
    hasonlóan   ez  is része az emberi méltósághoz  való  jognak,
    mint általános személyiségi jognak. Ennek a jognak a sérelmét
    hárítja el a véleménynyilvánítási szabadság korlátozása.

          9.   A  véleménynyilvánítás  szabadságának  büntetőjogi
    szabállyal   való  korlátozásánál  az  arányosság  kérdésének
    megítélésénél  egyrészt vizsgálni kell  azt,  hogy  más  jogi
    eszközök  alkalmazására  lehet-e  számítani,  másrészt  egyéb
    eszközök  hiányában  is  tisztázandó,  nem  túl  súlyos-e   a
    büntetőjogi következmény. A 30/1992. (V. 30.) AB határozatban
    más jogi eszközként számításba vehetőnek tekintett kártérítés
    széles  körben,  visszatartó hatással  való  alkalmazására  a
    jelen  esetben  nem lehet gondolni. A büntetőjogi  szabállyal
    történő  korlátozást  vizsgálva  a  36/1994.  (VI.  24.)   AB
    határozat   azt   fejtette  ki,  hogy  a  véleménynyilvánítás
    szabadsága  csak  a  bírálat,  jellemzés,  nézet  és  kritika
    szabadságát foglalja magában (ABH 1994. 219, 231.). A nemzeti
    jelképek  megsértése esetén nem ilyen magatartásról van  szó.
    Más  számításba  vehető jogi eszköz hiányában  a  büntetőjogi
    szabály  alkalmazása  (a büntetőjog rendszeréhez  viszonyítva
    enyhe   szankció   kilátásba  helyezésével)  nem   tekinthető
    aránytalannak.
    Budapest, 2000. május 8.

                                              Dr. Harmathy Attila
                                                    alkotmánybíró
                                                                 
    Dr. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Az   Alkotmánybíróság  következetes  álláspontja  szerint   a
    véleménynyilvánítás  szabadságához  fűződő  alapjog   kiemelt
    alkotmányos  védelmet  élvez,  és  csak  különösen   indokolt
    esetben  korlátozható. A határozat is kiemeli a 30/1992.  (V.
    26.)  AB  határozatnak azt az alapvető megállapítását,  amely
    szerint   “a   szabad  véleménynyilvánításhoz   való   jognak
    valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie,  azaz
    a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell
    értelmezni.  A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
    korlátozó  törvénynek nagyobb a súlya, ha  közvetlenül  másik
    alanyi  alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
    ha  ilyen  jogokat  csakis mögöttesen,  valamely  ’intézmény’
    közvetítésével  véd, s legkisebb, ha csupán  valamely  elvont
    érték  önmagában  a tárgya (pl. a köznyugalom).”  (ABH  1992.
    178.)
    Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben arra az álláspontra jutott,
    hogy  az  Alkotmány 75-76. §-aiban alkotmányos értékké  emelt
    nemzeti jelképek védelme érdekében kivételesen korlátozható a
    véleménynyilvánítás szabadsága. Mivel a kifejezés szabadságát
    korlátozó törvényeket, így a Btk. 269/A. §-át is megszorítóan
    kell   értelmezni,  az  Alkotmánybíróság   –   elsősorban   a
    jogalkalmazás  számára  –  megfogalmazta,  hogy  “a   nemzeti
    jelképeket  illető  negatív tartalmú vélemények,  a  jelképek
    történetére,   értékére,   közjogi  jelentőségére   vonatkozó
    tudományos  nézetek, művészi kifejezések, illetőleg  kritikák
    hangoztatása,  esetleg megváltoztatásukat  vagy  eltörlésüket
    célzó  javaslatok  kifejezésre juttatása  értelemszerűen  nem
    eshet büntetőjogi szankcionálás alá”.

    Bár  ez  a megállapítás az indokolás részeként is irányadó  a
    bíróságok  számára, álláspontom szerint a Btk. 269/A.  §-ának
    alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelményt helyesebb
    lett volna a határozat rendelkező részében megfogalmazni. Ezt
    a   megoldást  választotta  az  Alkotmánybíróság  például   a
    36/1994.  (VI. 24.) AB határozatban is, amikor a  közhatalmat
    gyakorlókkal  és  a politikusokkal szembeni véleményszabadság
    biztosítása   érdekében  a  rágalmazás  és  a  becsületsértés
    alkalmazási körét szűkebb keretek közé szorította. (ABH 1994.
    219.)
    A  nemzeti jelkép megsértése esetében különös jelentősége van
    annak,  hogy a cselekmény mennyiben veszélyes a társadalomra.
    A  társadalomra  veszélyesség  minden  bűncselekmény  fogalmi
    eleme  (Btk.  10.  §).  A bírói gyakorlat  egységes  abban  a
    tekintetben,   hogy  a  társadalomra  veszélyesség   egyrészt
    jogalkotói,  másrészt  jogalkalmazói  kategória.   Jogalkotói
    kategória  annyiban, hogy a törvényhozó a Btk. megalkotásánál
    azokat  az  emberi  magatartásokat nyilvánította  –  törvényi
    tényállásba  foglalás  útján – bűncselekménnyé,  amelyeket  a
    társadalomra     veszélyesnek     ítélt.     Ugyanakkor     a
    jogalkalmazóknak   minden   esetben   vizsgálniuk   kell   az
    elkövetett  cselekmény  konkrét társadalomra  veszélyességét,
    illetve  annak  mértékét. A bíróságok  ennek  eredményeképpen
    arra   a   következtetésre  is  juthatnak,  hogy  a  törvényi
    tényállást  kimerítő  cselekmény nem bűncselekmény,  mert  az
    elkövetéskor     teljesen    nélkülözte    a     társadalomra
    veszélyességét (BH 1994. 471.).

    A  jogalkotó  a  Btk.  269/A.  § megalkotásával  társadalomra
    veszélyesnek  minősítette azt, ha valaki  “nagy  nyilvánosság
    előtt  a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy címerét
    sértő  vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más  ilyen
    cselekményt követ el”. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 61. §-
    ának    értelmezése   alapján   megfogalmazott    alkotmányos
    követelménnyel e tényállás alkalmazási körét szűkítette.  Nem
    minősíthető  ugyanis  társadalomra veszélyesnek  önmagában  a
    nemzeti  jelképeket  érintő negatív  vélemény  kifejezése,  a
    tudományos  bírálat, de még az olyan művészi  kifejezés  sem,
    amely  a  jelképeket meghökkentő módon értékeli  vagy  azokat
    sajátos  szemléltető eszközként használja. A szólásszabadság,
    a  művészi  kifejezés  szabadsága és  a  tudomány  szabadsága
    ennyiben  elsőbbséget  élvez a nemzeti  jelképek  büntetőjogi
    védelmével szemben.
    Az  Alkotmánybíróság azzal, hogy alkotmányosnak ítélte a Btk.
    269/A.  §-át,  nem  változtatta  meg  álláspontját  az  egyik
    legfontosabb    demokráciakritérium,   a    véleményszabadság
    kitüntetett  szerepéről. A testület joggyakorlata töretlennek
    tekinthető   a   közösség   elleni   izgatás   “gyalázkodási”
    tényállását alkotmánysértőnek minősítő 30/1992. (V.  26.)  AB
    határozattól az ugyancsak a közösség elleni izgatásról hozott
    12/1999.   (V.  21.)  AB  határozatig.  A  Btk.  269/A.   §-a
    különleges  megközelítést igényelt, mert a Magyar Köztársaság
    himnusza,  zászlaja és címere fokozott alkotmányos védelemben
    részesül.

    Budapest, 2000. május 8.

                                             Dr. Kukorelli István
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                 
    Egyetértek    azzal,   hogy   a   Btk.   269/A.    §-a    nem
    alkotmányellenes,  a  határozat  indokolásával   kapcsolatban
    azonban az alábbiakat tartom szükségesnek kifejteni:

    1.  A  nemzeti jelkép megsértésének törvényi tényállása  több
    ponton  is hasonló, illetőleg azonos vonásokat mutat, mint  a
    Btk.-nak   az   Alkotmánybíróság   30/1992.   (V.   26.)   AB
    határozattal  megsemmisített 269.  §  (2)  bekezdése.  Azonos
    vonás,  hogy  mindkét  törvényi tényállás  nagy  nyilvánosság
    előtt  használt,  sértő vagy lealacsonyító  kifejezések  vagy
    ilyen  cselekmények tanúsítását szankcionálja. Hasonló vonás,
    hogy a cselekmények mindkét esetben a magyar nemzet méltósága
    ellen  (is)  irányulnak.  A  két tényállás  közötti  bizonyos
    különbség abban áll, hogy amíg a Btk. 269. § (2) bekezdése  a
    magyar   nemzetet  (továbbá  valamely  nemzetiséget,   népet,
    felekezetet, vagy fajt) védi a büntetőjog eszközeivel,  addig
    a  jelen  határozat tárgyát képező büntetőjogi rendelkezés  a
    Magyar  Köztársaság nemzeti jelképeivel szembeni  ugyanazokat
    az elkövetési magatartásokat nyilvánítja bűncselekménnyé.

    Az    Alkotmánybíróság   a   Btk.   269.    (2)    bekezdését
    alkotmányellenesnek  találta  és  megsemmisítette,  ugyanerre
    pedig  a  Btk. 269/A. § esetében nem lát okot,  ezért  a  két
    tényállás   között  csupán  árnyalatnyinak   tűnő   eltérésre
    tekintettel felmerülhet a kérdés: ennek az-e az oka, hogy  az
    Alkotmánybíróság a 30/1992. (V. 26.) AB határozathoz képest a
    véleménynyilvánítási szabadság és a büntetőjog egymáshoz való
    viszonyára  vonatkozó  s  azóta is  következetesen  képviselt
    álláspontját most módosította, vagy pedig a tényállások végső
    hasonlósága  ellenére mégis olyan jelentős a különbség,  hogy
    az   az   első  esetben  alkotmányellenesség  megállapítására
    vezetett,  a  másodikban  viszont  nem.  Erre  a  kérdésre  a
    véleménynyilvánítási szabadság meghatározó alkotmányos értéke
    és  –  ahogyan az Alkotmánybíróság több korábbi határozatában
    is  fogalmazott – kommunikációs anyajogi szerepe miatt nagyon
    világos és egyértelmű választ kell adni. Az indokolásból  ezt
    részben hiányolom.

    2.  A határozat által a Btk. 269. § (2) bekezdése és a 269/A.
    §-a eltérő megítélésének indokaként adott válasz kettős.

    Egyrészről  azzal  érvel, hogy a magyar  himnusz,  zászló  és
    címer,  tehát  a nemzeti jelképek magának az Alkotmánynak  az
    intézményei  azáltal,  hogy  az Alkotmány  75.  és  76.  §-ai
    határozzák   meg  azokat,  és  hogy  a  nemzeti   jelképekkel
    kapcsolatos   törvénykezéshez  az   Országgyűlés   minősített
    többsége  szükséges:  ezért a jelképek  magas  fokú  védelmet
    igényelnek,   s  többek  között  emiatt  nem   aránytalan   a
    büntetőjogi védelmük. Ezzel az érvvel – amelynek az indokolás
    elsődleges jelentőséget kölcsönöz – nem tudok egyetérteni.  A
    büntetőjogi védelem alkotmányszerűsége szempontjából annak  a
    mozzanatnak   nincsen   meghatározó   jelentősége,   hogy   a
    jelképeket  az  Alkotmány határozza meg  és  tartalmazza.  Ha
    mégis   ez  kapna  elsődleges  nyomatékot,  akkor  nem  lenne
    magyarázható,    hogy   az   Alkotmány   egészének,    minden
    rendelkezésének középpontjában álló magyar nemzetre sértő  és
    lealacsonyító   kifejezések,  cselekmények  büntetése   miért
    alkotmányellenes (ahogyan ezt a 30/1992. (V. 26) AB határozat
    kifejtette), és miért nem alkotmányellenes az ezt a  nemzetet
    jelképező szimbólumok megsértése – más szóval mi indokolja  a
    jelkép   erősebb  védelmét,  mint  azét  az  értékét,  melyet
    jelképez.

    Az  indokolásban lényegében megtalálhatók annak a megítélésem
    szerinti  elsődleges, legfontosabb indoknak  az  elemei,  ami
    igazolja a Btk. 269/A. §-a alkotmányszerűségét. Egyetértek az
    indokolás  IV.  3. pontjával, amely hivatkozik  a  történelmi
    körülményekre,  arra, hogy a sok évtizedes, a nemzeti  érzést
    az  internacionalizmus javára háttérbe  szorító  totalitárius
    berendezkedést  követően a nemzeti jelképekhez  való  viszony
    felértékelődött.  Az  indokolás  szerkezete  azonban  azt   a
    benyomást     kelti,    hogy    a    büntetőjogi     szankció
    alkotmányszerűségének elsődleges indoka az, hogy a jelképeket
    az Alkotmány jeleníti meg, s csak második, kisegítő indokként
    lehet   a   történelmi   körülményekre   hivatkozni.   Holott
    álláspontom  szerint  a  jelképek büntetőjogi  védelmének  az
    Alkotmánnyal   való  összeegyeztethetősége  szempontjából   a
    történelmi  átmenet viszonyainak van meghatározó  jelentősége
    és nem annak, hogy a jelképeket az Alkotmány határozza meg és
    tartalmazza  –  ez  utóbbi önmagában  aligha  lenne  elegendő
    hivatkozási  alap az indítvány elutasításához.  Összességében
    tehát   a   Btk.   269/A.   §-ának   az   Alkotmánnyal   való
    összeegyeztethetősége     indokolásában     a      történelmi
    körülményeknek  nagyobb  nyomatékot kellene  kapnia.  Ezt  az
    érvet  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  esetjoga   is
    alátámasztja,      mely      szerint      a      totalitárius
    államberendezkedésből   a  demokratikus   társadalomba   való
    átmenet     időszakában     a    demokratikus     intézmények
    megszilárdulásáig, éppen a kialakulófélben lévő  demokratikus
    intézmények  védelmében  átmenetileg  helye  lehet   bizonyos
    emberi  jogok  és  szabadságok  korlátozásának  olyankor  is,
    amikor az egy töretlen demokratikus fejlődésen keresztül ment
    ország esetében indokolatlan volna.

    3.  Nem  értek  egyet azzal az érvvel sem,  amely  szerint  a
    nemzeti jelképek büntetőjogi védelmét az is indokolja, hogy a
    valamely  államhoz  tartozással  kapcsolatos  meggyőződés  és
    érzés  a  vallási  meggyőződéshez, érzéshez hasonló  védelmet
    érdemel.

         A  határozat indokolása ezzel kapcsolatban hivatkozik az
    Emberi Jogok Európai Bíróságának két ítéletére, melyben az  a
    véleménynyilvánítási   szabadság   jogszerű    korlátozásának
    tekintette  a  mások  vallásos  érzületét  sértő  kifejezések
    használata   miatti  büntetőjogi  szankció  alkalmazását.   A
    felhozott  példák nem találók. Az említett két  ítélet  abban
    foglalt  állást,  hogy  az egészen kiemelkedően,  szokatlanul
    durva   istenkáromlás  miatti  büntetőjogi   büntetés   mások
    vallásos  érzületének védelme érdekében  összeegyeztethető  a
    véleménynyilvánítási  szabadsággal.  Ezek  az  ítéletek   nem
    jelentenek  megfelelő  hivatkozási  alapot  olyan  elkövetési
    módozatok    szankcionálhatóságát    illetően    –     sértő,
    lealacsonyító  kifejezés használata,  vagy  ilyen  cselekmény
    elkövetése – melyeknek a törvény általi megfogalmazásából  az
    is  következik,  hogy  a  nem  tapintatlanul  goromba,  durva
    kifejezések is e törvényhely alá eshetnek.

    A  nemzeti  érzületnek  a  vallásos  érzülethez  hasonlítását
    továbbá  azért nem tudom helyesnek tekinteni,  mert  ebben  a
    tekintetben   a   társadalmi   megítélés   megoszolhat;   nem
    szerencsés,  ha  az  Alkotmánybíróság az egyéni  megítélések,
    ízlések világába tartozó kérdésekben foglal állást, különösen
    ha  ez  az  állásfoglalás  –  mint  a  jelen  esetben  –  nem
    elkerülhetetlenül szükséges az előtte lévő ügy eldöntéséhez.

    Végeredményben   tehát  a  Btk.  269/A.   §-át   azokkal   az
    indokolásbeli hangsúlyeltolódásokkal, melyeket itt  jeleztem,
    összeegyeztethetőnek   tartom  a  véleménynyilvánításnak   az
    Alkotmány   61.   §-a  által  biztosított  szabadságával.   E
    meggondolások   kihangsúlyozása  azért  is   lényeges,   hogy
    világossá    váljék:   az   Alkotmánybíróság   e    határozat
    meghozatalánál is változatlanul azokra a kritériumokra  épít,
    melyeket   korábbi   határozataiban   a   büntetőjog   és   a
    véleménynyilvánítási    szabadság    viszonya    tekintetében
    kidolgozott.  Ezért  is  értek mélyen egyet  az  indokolásnak
    azzal   a   tételével,  mely  szerint  “Az   Alkotmánybíróság
    megállapítja, hogy a nemzeti jelképeket érintő  akár  negatív
    vélemény   hangoztatása,   az   arra   vonatkozó   tudományos
    vizsgálat,  művészi kifejezés, illetőleg kritika, a  jelképek
    történetére,   értékére,  közjogi  jelentőségére   vonatkozó,
    esetleg  megváltoztatásukat  vagy  akár  eltörlésüket   célzó
    vélemény,  álláspont, javaslat kifejezésre juttatása  például
    értelemszerűen nem eshet büntetőjogi szankcionálás alá, hanem
    beletartozik a véleménynyilvánítás alkotmányos jogába” (IV.6.
    pont).  E tétel meghatározó fontosságára tekintettel  azonban
    célszerűnek  tartottam volna, ha a fentieket  nem  csupán  az
    indokolás tartalmazza, hanem a határozat rendelkező  része  a
    Btk.   269/A.   §   alkalmazásánál  érvényesülő   alkotmányos
    követelményként írta volna elő.

    Budapest, 2000. május 8.

                                                 Dr. Németh János
                                                    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    13/2000. (V. 12.)
    Date of the decision:
    .
    05/08/2000
    .
    .