English
Hungarian
Ügyszám:
.
763/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.; Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 13/2000. (V. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/61
.
A döntés kelte: Budapest, 05/08/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
   Erdei Árpád, dr. Harmathy Attila, dr. Kukorelli István és dr.
   Németh   János  alkotmánybírák  párhuzamos  indokolásával   –
   meghozta a következő

                           határozatot :

   Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
   IV.     törvény     269/A.     §-a    alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
   elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban:    Btk.)    269/A.    §-a    alkotmányosságának
    vizsgálatára  két indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság  az
    indítványokat  egyesítette és azokat egy  eljárásban  bírálta
    el.
    Az  indítványozók álláspontja szerint a Btk. 269/A. §-a sérti
    az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében alapjogként meghatározott
    véleménynyilvánítási   szabadságot,   ezért   a    kifogásolt
    törvényszakasz   alkotmányellenességének  megállapítását   és
    megsemmisítését kérték. Az egyik indítványozó szerint a Btk.-
    beli  törvényhely túl nagy értéket csorbít és rossz eszközhöz
    is  nyúl,  midőn a nemzet jelképeinek tiszteletét  jogi  úton
    próbálja biztosítani. A másik indítványozó szerint a  nemzeti
    jelképek  megsértése a vélemény nyilvánításának egy  sajátos,
    Magyarországon  még  szokatlan vetülete. Ugyanezen  indítvány
    szerint  a  Btk. 269/A. §-a diszkriminatívan  csak  annak  az
    államnak  a  nemzeti jelképeit védi, amelyre a  magyar  állam
    főhatalma kiterjed.

                                 II.

    1.  Az  Alkotmány  61. § (1) bekezdése a véleménynyilvánítási
    szabadságot    alapjogként   határozza   meg:    "A    Magyar
    Köztársaságban    mindenkinek    joga    van     a     szabad
    véleménynyilvánításra,  továbbá  arra,   hogy   a   közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze."

    Az  Alkotmány XIV. fejezete rendelkezik a Magyar  Köztársaság
    fővárosáról és nemzeti jelképeiről. Az Alkotmány 75-76.  §-ai
    a    nemzeti    jelképekről   a   következő   rendelkezéseket
    tartalmazzák:
    "75.  §  A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz
    című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.
    76.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság zászlaja  három,  egyenlő
    szélességű piros, fehér és zöld színű vízszintes sávból áll.
    (2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs.
    Első  mezeje  vörössel és ezüsttel hétszer  vágott.  Második,
    vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő
    középső  részén  ezüst kettős kereszt.  A  pajzson  a  magyar
    Szentkorona nyugszik.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság címeréről,  zászlajáról  és  azok
    használatáról  szóló törvény elfogadásához  az  országgyűlési
    képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

    2. A büntető jogszabályok módosításáról szóló 1993. évi XVII.
    törvény  55.  §-a  a  Btk.-t  a "Nemzeti  jelkép  megsértése"
    elnevezéssel az alábbi rendelkezéssel egészítette ki:
    "269/A.  §  Aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar  Köztársaság
    himnuszát,  zászlaját vagy címerét sértő  vagy  lealacsonyító
    kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ  el,  ha
    súlyosabb  bűncselekmény nem valósul meg,  vétség  miatt  egy
    évig  terjedő  szabadságvesztéssel, közérdekű  munkával  vagy
    pénzbüntetéssel büntetendő."

    3. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1966. december 16-án
    elfogadott  és  az  1976.  évi  8.  törvényerejű  rendelettel
    Magyarországon   kihirdetett  Polgári  és   Politikai   Jogok
    Nemzetközi      Egyezségokmányának      (a      továbbiakban:
    Egyezségokmány) 19. Cikke így szól:
    "1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.
    2. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez  a
    jog  magában foglalja mindenfajta adat és gondolat  határokra
    való   tekintet  nélküli  –  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
    művészi  formában vagy bármilyen más tetszése szerinti  módon
    történő  –  keresésének, megismerésének és  terjesztésének  a
    szabadságát is.
    3.  Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
    különleges  kötelességekkel és felelősséggel jár.  Ennélfogva
    az  bizonyos  korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban  csak
    olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít
    és amelyek
    a)  mások  jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben  tartása,
    illetőleg
    b)  az  állambiztonság vagy a közrend, a közegészség  vagy  a
    közerkölcs védelme érdekében szükségesek."

    4.  Az  emberi  jogok  és az alapvető szabadságok  védelméről
    szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt és Magyarországon az
    1993.   évi   XXXI.  törvénnyel  kihirdetett   Egyezmény   (a
    továbbiakban: Egyezmény) 10. cikke a következő:
    "10. Cikk
    1.  Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
    Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az
    információk, eszmék megismerésének és közlésének  szabadságát
    országhatárokra  tekintet  nélkül  és  anélkül,   hogy   ebbe
    hatósági  szerv  beavatkozhasson. Ez a Cikk nem  akadályozza,
    hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok
    működését engedélyezéshez kössék.
    2.   E   kötelezettségekkel  és  felelősséggel  együtt   járó
    szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,  olyan
    alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
    szankcióknak  vethető alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
    minősülnek  egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
    a  területi  sértetlenség, a közbiztonság,  a  zavargás  vagy
    bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme,
    mások  jó  hírneve  vagy jogai védelme, a bizalmas  értesülés
    közlésének megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének  és
    pártatlanságának fenntartása céljából."
                                 
                                III.

    Az indítványok nem megalapozottak.

    Az Alkotmánybíróság az ügy kapcsán áttekintette egyes európai
    országok   e   tárgykörrel   kapcsolatos   alkotmányjogi   és
    büntetőjogi   szabályozását,   az   idevonatkozó   nemzetközi
    egyezményeket,  továbbá  az Európai Emberi  Jogi  Bíróság  (a
    továbbiakban: Bíróság) gyakorlatát is.

    1.   Az  összehasonlító  elemzés  során  az  Alkotmánybíróság
    először   azt   vizsgálta,  hogy  milyen  a   felségjelvények
    alkotmányos  szabályozása az európai országok  gyakorlatában.
    Az  európai  alkotmányok  túlnyomó  többsége  szabályozza   a
    felségjelvényeket,  e szabályok általában  a  szuverenitással
    összefüggésben   az   alkotmányok   elején,    az    alapelvi
    rendelkezések között kapnak helyet. A nyugat-, észak- és dél-
    európai   alkotmányok  leggyakrabban   a   nemzeti   színeket
    rögzítik, néhány alkotmányban szerepel a himnusz, a  főváros,
    a  hivatalos  nyelv, említhető az eskü és  a  jelszavak  vagy
    jelmondatok felségjelvényként való szabályozása is. A  közép-
    kelet-európai alkotmányok címerközpontúak, és a címer mellett
    szinte  kivétel nélkül minden alkotmányban szerepel a zászló,
    a  himnusz  és  a főváros, gyakori a hivatalos  nyelv  és  az
    állami  pecsét  említése  is.  A  felségjelvények  alkotmányi
    szabályozási  módszere  kétféle:  vannak  olyan  alkotmányok,
    amelyek  tartalmilag írják le a felségjelvényeket, például  a
    címer  elemeit, más alkotmányok a törvényalkotásra  bízzák  a
    felségjelvények   szabályozását.   Az   alkotmányok    rendre
    kizárólagos  törvényhozási tárgykörként írják elő  –  gyakran
    minősített  többséggel  –  a felségjelvények  használatát  és
    védelmét.   Néhány   alkotmány  szól   arról   is,   hogy   a
    felségjelvényeket tisztelet övezi és különleges jogi védelmet
    élveznek.

    2.  Az összehasonlító vizsgálat alapján megállapítható az is,
    hogy  a  nemzeti  (állami) jelképek megsértését  Európa  több
    országában   büntetőjogi   szankcióval   fenyegetik;    ilyen
    szabályozást tartalmaz pl. az osztrák, a német, a svájci,  az
    olasz,   a   spanyol,  a  portugál  és  a   lengyel   büntető
    törvénykönyv is.

    Az    elkövetés   tárgyát   a   felsorolt   államok   büntető
    törvénykönyvei  részben  eltérően,  részben  hasonlóan   vagy
    azonosan  határozzák meg: a nemzeti színek,  más  nemzeti  és
    állami  szimbólumok,  felségjelvények  –  szövetségi  államok
    esetében  a tagállamok, tartományok, kantonok stb.  jelképei,
    zászlói, címerei is – részesülnek büntetőjogi védelemben.

    Ezekben  a  külföldi törvényekben az elkövetési  magatartások
    széles  skálája  szerepel:  a  szóban  forgó  bűncselekmények
    megvalósulnak    "gyűlölködő   szidalmazás",   "szidalmazás",
    "becsmérlés",  "meggyalázás",  "elpusztítás",  "eltávolítás",
    "megrongálás",   "felismerhetetlenné   tevés",    "gyalázkodó
    garázdálkodás", "leverés", "tettleges támadás  vagy  sértés",
    "rongálás", "megbecstelenítés" stb. esetén.

    A  német, az olasz, a portugál és a lengyel büntető törvények
    a  hazai  nemzeti jelképekkel azonos védelemben részesítik  a
    külföldi  államok  nemzeti jelképeit  is.  Az  egyes  államok
    büntető  törvénykönyvei  e  bűncselekményt  szerkezetileg  az
    állam elleni bűncselekmények között helyezték el. A felsorolt
    államok büntető törvényei a magyar Btk.-hoz hasonló büntetési
    tételeket tartalmaznak.

    A  fentiek  alapján megállapítható, hogy a  nemzeti  (állami)
    jelképek   büntetőjogi   védelme   nem   tekinthető    magyar
    sajátosságnak.

    3.  Az  Alkotmánybíróság az adott kérdésben alapul  vette  az
    Egyezségokmányt,  továbbá az Egyezményt, valamint  a  Bíróság
    gyakorlatát.  Az Egyezségokmány és az Egyezmény  meghatározza
    azt,  hogy mennyiben korlátozhatók az emberi jogok,  a  bírói
    gyakorlat pedig értelmezte a vonatkozó szabályokat.

    Az  emberi  jogok korlátozásánál a Bíróság által  kialakított
    követelmény   az,   hogy   a  korlátozás   megfelelő   szintű
    jogszabályon alapuljon, továbbá, hogy az állampolgár  számára
    világos  legyen a jogszabály tartalma, az állampolgár  tudja,
    hogy milyen következményekkel járhat a magatartása.

    A  Bíróság  az  utóbbi években szükségszerűnek minősítette  a
    véleménynyilvánítási     szabadságnak     olyan      törvényi
    korlátozását,    amelynek   meghozatalával   mások    vallási
    meggyőződésének,   vallási   érzéseinek   védelmét   kívánták
    biztosítani  a  sértő,  megbotránkozást  keltő  magatartással
    szemben,  és így a Bíróság ezt a korlátozást az Egyezmény  9.
    cikke   1.   bekezdése  szerinti  gondolat-,   lelkiismeret-,
    vallásszabadság,   illetve   10.   cikke   2.    bekezdésében
    megfogalmazott   “mások  jogai  védelme”   céljából   történő
    korlátozásként   értékelte  (Otto-Preminger-Institut   kontra
    Ausztria  ítélet 1994. szeptember 20, Series A no. 295-A,  p.
    14,  §  48;  Wingrove kontra Egyesült Királyság ítélet  1996.
    október 22, no. 19/1995/525/611, § 48).

    A     Bíróság    fentiekben    megjelölt    határozatai     a
    véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozására   a   mások
    jogainak  védelmét a vallási meggyőződéssel, vallási érzéssel
    kapcsolatban  ismerték  el  törvényes  célként.   A   vallási
    meggyőződéshez, érzéshez hasonlóan védelmet érdemel azonban a
    valamely államhoz tartozással kapcsolatos meggyőződés,  érzés
    is,  a  független  állam jelképeit sértő  vagy  lealacsonyító
    kifejezések használata vagy más ilyen cselekmények elkövetése
    esetén.

    Az  Egyezmény  10.  cikkének  2. bekezdése  az  emberi  jogok
    korlátozásának  további  feltételeként  azt  szabja,  hogy  a
    felsorolt   okok  védelme  a  korlátozást  egy   demokratikus
    társadalomban szükségessé tegye.

    Mind  az  Egyezségokmány 19. cikkének 3. bekezdése,  mind  az
    Egyezmény  10.  cikkének  2.  bekezdése  kimondja,   hogy   a
    véleménynyilvánítási  jog  gyakorlása  kötelezettségekkel  és
    felelősséggel jár. A Bíróság már hivatkozott mindkét  ítélete
    a    véleménynyilvánítással    járó    kötelezettséggel    és
    felelősséggel  összefüggésben vizsgálja azt,  hogy  mennyiben
    támadó  jellegű a vélemény. Az egyes országok sajátosságainak
    megfelelően látja megállapíthatónak mindkét ítélet azt,  hogy
    a   korlátozás  társadalmi  szükségessége  az  elismert   cél
    érdekében    fennáll-e    és    arányos-e.    A    korlátozás
    szükségességének   társadalmi  okait  a   magyar   történelmi
    sajátosságokra  tekintettel bírálta el a Bíróság  a  Rekvényi
    kontra  Magyarország ügyben is (Bírósági Határozatok 1999/12.
    956. oldal).

    4. A Bíróság több ítéletében is kifejezésre juttatta, hogy  a
    totalitárius     államberendezkedésből     a     demokratikus
    társadalomba   való  átmenet  időszakában,   a   demokratikus
    intézmények  teljes  megszilárdulásáig helye  lehet  bizonyos
    jogok  korlátozásának  olyankor is, amikor  az  egy  töretlen
    demokratikus   fejlődésen   keresztülment   ország   esetében
    indokolatlan volna.

    Az  összehasonlító vizsgálat azt mutatja, hogy számos európai
    országban  van  olyan  büntetőjogi szabály,  amely  az  állam
    felségjelvényei     tekintetében    a     véleménynyilvánítás
    szabadságát  korlátozza.  Ezekben az  országokban  tehát  úgy
    ítélik  meg, hogy a demokratikus államban szükséges az  állam
    jelképeit sértő véleménynyilvánítás megakadályozása, az ehhez
    az    államhoz    tartozás   érzését    valló    személyekben
    megbotránkozást keltő magatartás elleni fellépés.

    Az európai alkotmányos demokráciákra általában jellemző, hogy
    szélesedett   a  véleménynyilvánítás  szabadsága   és   ezzel
    párhuzamosan szűkült a büntetőjogi védelemben részesülő  jogi
    tárgyak  köre.  E védett jogi tárgyak között  a  demokratikus
    társadalmakban   –  a  nemzeti  történeti  tradícióktól   nem
    függetlenül  –  ott  szerepelnek a nemzeti  jelképek,  többek
    között az alkotmányi szintű szabályozásból következően is.  A
    parlamenteket   széles  körű  mérlegelési  jog   illeti   meg
    atekintetben, hogy a büntetőjogilag is védett tárgyak  között
    szerepeltetik-e a nemzeti jelképeiket.

                                 IV.

    1.     A     véleménynyilvánítási    szabadság    büntetőjogi
    korlátozásának  alkotmányos feltételeiről az Alkotmánybíróság
    több   határozatban,  alapvetően  a  30/1992.  (V.  26.)   AB
    határozatában  (ABH  1992.  167.),  összefoglalóan  pedig   a
    36/1994. (VI. 24.) AB határozatában (ABH 1994. 219.) fejtette
    ki álláspontját.

    Az   Alkotmánybíróság  a  közösség  elleni  izgatás   enyhébb
    alakzatának büntetőjogi szankcionálását megsemmisítő 30/1992.
    (V.  26.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) részletesen
    kifejtette   a   véleménynyilvánítási   szabadság    alapjoga
    korlátozhatóságának alkotmányos feltételeit.

    Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban megállapította, hogy az állam
    akkor  nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
    alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve
    egyéb  alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el.  Az
    alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem
    elegendő,  hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme  vagy
    egyéb  alkotmányos cél érdekében történik,  hanem  szükséges,
    hogy  megfeleljen az arányosság követelményeinek:  az  elérni
    kívánt   cél   fontossága  és  az  ennek  érdekében   okozott
    alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen  egymással.  A
    törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére
    alkalmas  legenyhébb eszközt alkalmazni.  Alkotmányellenes  a
    jog  tartalmának  korlátozása, ha az kényszerítő  ok  nélkül,
    önkényesen  történik, vagy ha a korlátozás  súlya  az  elérni
    kívánt célhoz képest aránytalan.

    A  büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio,
    társadalmi   rendeltetése,  hogy  a   jogrendszer   egészének
    szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a  büntetés
    szerepe  és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák  épségének
    fenntartása  akkor,  amikor  már más  jogágak  szankciói  nem
    segítenek.

    Az    Alkotmánybíróság   hangsúlyozta,    hogy    a    szabad
    véleménynyilvánításhoz  való jog nem csupán  alapvető  alanyi
    jog,  hanem  e jog objektív, intézményes oldalának elismerése
    egyben a közvélemény szabad kialakulásának a garantálását  is
    jelenti.  A  szabad  véleménynyilvánítás jogának  kitüntetett
    szerepe  ugyan nem jelenti azt, hogy ez a jog  –  az  élethez
    vagy   az   emberi  méltósághoz  való  joghoz   hasonlóan   –
    korlátozhatatlan  lenne, de mindenképpen azzal  jár,  hogy  a
    szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
    kevés   joggal   szemben   kell   csak   engednie,   azaz   a
    véleményszabadságot korlátozó törvényeket  megszorítóan  kell
    értelmezni.  A  vélemény  szabadságát  korlátozó   törvénynek
    nagyobb   a  súlya,  ha  közvetlenül  másik  alanyi   alapjog
    érvényesítésére  és védelmére szolgál, és  kisebb,  ha  ilyen
    jogokat     csakis    mögöttesen,    valamely     "intézmény"
    közvetítésével véd, s a legkisebb a súlya, ha csupán valamely
    elvont érték önmagában a tárgya (pl. a köznyugalom).

    Az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban végül  hangsúlyozta,  hogy
    határozata     szerint    a    közösségek     méltósága     a
    véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet.  A
    közösség  méltóságának hatékony védelmére  azonban  más  jogi
    eszköz,    pl.   a   nem   vagyoni   kártérítés   alkalmazási
    lehetőségeinek  bővítése is alkalmas. (ABH  1992.  171,  176,
    178, 181.)

    2.   Jelen   ügyben  a  véleménynyilvánítás   szabadsága   az
    Alkotmányra   közvetlenül   visszavezethető   más    normatív
    alkotmányos  értékekkel  ütközik,  s  különbözik  a   konkrét
    büntetőjogi norma szerkezete is (pl. az elkövetési  tárgy)  a
    korábbi   alkotmánybírósági   vizsgálat   alapjául   szolgáló
    normákétól.
    Az Alkotmány 75. és 76. §-ában foglalt normatív rendelkezések
    a   nemzeti   jelképeket,  mint  alkotmányos  értékeket,   az
    alkotmányos  védelem  tárgyait  határozzák  meg.  A   nemzeti
    jelképek  tárgyi valóságát és kettős funkcióját – mivel  azok
    nemzeti  jelképként  és egyúttal a Magyar Köztársaság  állami
    szimbólumaiként   is  funkcionálnak  –  kifejező   alkotmányi
    szabályok   adják   meg   e   jelképek   kiemelkedő   közjogi
    jelentőségét. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek  és  a
    Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló
    1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Njtv.) indokolása
    is  rámutat  erre a kettős jelentéstartalomra: “Az  Alkotmány
    értelmében   nemzeti  jelképeink  azonban   kettős   funkciót
    hordoznak, amelyeket az alaptörvény meg is határoz.  Egyrészt
    a  76. §-ában a magyar államisághoz kötve ad pontos leírást a
    jelképekről.   Másrészt  a  XIV.  fejezet  címében   szereplő
    meghatározással  jelzi, hogy e jelképek a  nemzeti  érzés,  a
    nemzethez tartozás kinyilvánításának az eszközei is.”

    A  jelvények és szimbólumok egyidősek az emberiség, az emberi
    közösségek történetével. A szimbólumok egyrészt kifejezték  a
    jelvényt  használó  egyének  meghatározott  közösséghez  való
    tartozását, másrészt kifele megjelenítették az adott közösség
    egészét  is.  Bár  ma már az emberiség egészének  és  a  nagy
    régióknak  is  vannak jelképeik, a jelképek  körében  különös
    jelentősége van az államilag megszerveződő nemzeti közösségek
    jelvényeinek.

    A  nemzet – mint közösség – fogalmának történelmi jelentősége
    van,   időben  és  területileg  viszonylagos.  A   nemzet   a
    nemzetállammá  alakulás történelmi folyamatában  kapcsolódott
    szervesen  az  államhatalomhoz. A nemzeti szimbólumok  ezt  a
    történelmi folyamatot jelenítik meg, így váltak az  államiság
    szimbólumává. A nemzeti jelképeknek a szuverenitás gondolatát
    őrző  és fenntartó ereje volt az önálló állami lét elvesztése
    vagy korlátozása idején is.

    A  nemzeti  jelképeknek  tehát kettős jelentéstartalmuk  van:
    egyrészt   az   államiság,  az  állami   szuverenitás   külső
    megjelenítési  formáinak tekinthetők,  másrészt  a  nemzethez
    mint  közösséghez való tartozás kinyilvánításának az eszközei
    is.  E  szimbólumokat  a törvényben meghatározott  feltételek
    mellett  a közösség tagjai, természetes és jogi személyek  is
    széles körben használhatják és használják, kifejezve ezzel  a
    magyar nemzethez vagy a magyar államhoz – vagy mindkettőhöz –
    tartozással kapcsolatos meggyőződésüket.

    Az    Njtv.    kifejezetten   elismeri   a   nemzeti    érzés
    felségjelvények útján való kinyilvánításának lehetőségét és –
    a   jelképek  tekintélyének  megőrzése  mellett  –  megengedi
    magánszemély  részére a nemzethez való tartozás kifejezésére,
    illetve   eseti  jelleggel  a  különböző  nemzeti  ünnepeken,
    társadalmi rendezvényeken ezek használatát.

    3.  Az  Alkotmányban  szabályozott  felségjelvények  szorosan
    kapcsolódnak az 1989-1990-es alkotmányos rendszerváltozáshoz,
    az  alkotmányos  demokrácia megteremtéséhez.  A  Himnuszt  az
    1989.  évi XXXI. törvény, a zászlót az 1990. évi XL. törvény,
    a  címert  az  1990. évi XLIV. törvény iktatta  az  Alkotmány
    szövegébe.  A  Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
    szóló 1990. évi XLIV. törvény indokolása szerint “indokoltnak
    látszik,  hogy  –  tekintettel  az  állami  szimbólumok  nagy
    jelentőségére és érzelmi színezetére – a címerről  alkotmányi
    rendelkezés   szóljon.”   E   nagy   jelentőségű   alkotmányi
    szabályozási  tárgykör  és  a mögötte  meglévő  –  a  törvény
    indokolásában is szereplő – történelmi konszenzus a  fokozott
    jogi  védelem  alkotmányos igényét  támasztja  alá,  amelynek
    révén az alkotmányozó hatalom ezáltal kívánta “helyreállítani
    azt   a   rendet,   amely   szervesen  illeszkedik   szuverén
    államiságunk történelmi folyamatainak sorába.”

    Az Alkotmány szövegébe került nemzeti szimbólumok jelentősége
    az   ország   közelmúltbeli  történelmére  –  a  totalitárius
    államberendezkedésből   a  demokratikus   társadalomba   való
    átmenetre   –   tekintettel   felértékelődött,    aminek    e
    szimbólumokat sértő egyes magatartások büntetőjogi védelme is
    nyomatékot  ad. A magyar törvényhozónak a Btk. 269/A.  §-ában
    kifejeződő   álláspontját   e   történelmi   körülmények   is
    indokolták.

    A   jelen   ügyben  a  történelmi  sajátosság   megítéléséhez
    hozzátartozik,  hogy 1948-tól az alkotmányos rendszerváltásig
    az  állami  függetlenség  és a nemzeti  szimbólumok  szorosan
    összefüggtek. A független magyar államhoz tartozás, a nemzeti
    érzés  háttérbe szorult az internacionalizmussal  szemben,  a
    címert  megváltoztatták, a nemzeti ünnepen  rendszeresen  sor
    került   letartóztatásokra  és  ilyenkor  a  nemzeti   jelkép
    használata is politikai gyanút keltett.

    A nemzeti jelképek alkotmányos jelentőségét, ezen alkotmányos
    értékek  fokozott  és különleges védelmét  támasztja  alá  és
    teszi  nyilvánvalóvá  az  Alkotmány 76.  §  (3)  bekezdésében
    foglalt  rendelkezés,  amely a Magyar Köztársaság  címeréről,
    zászlajáról és azok használatáról szóló törvény elfogadásához
    az  országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát kívánja
    meg. Ilyen minősített törvényhozási többség csak az Alkotmány
    elfogadásához és módosításához szükséges. Az Országgyűlés  az
    Alkotmány  76.  §  (3)  bekezdésének végrehajtására  1995-ben
    megalkotta az Njtv.-t.

    Az   Abh.   a   véleménynyilvánítás   szabadsága   védelmében
    semmisítette meg a Btk. 169. §-ának (2) bekezdését,  amely  a
    magyar  nemzetet, nemzetiséget, népet, felekezetet vagy  fajt
    sértő  véleménynyilvánítás büntetését rendelte  el.  Ennek  a
    határozatnak  az  ismeretében hozta meg  az  Országgyűlés  az
    1993. évi XVII. törvényt, amelynek 55. §-a iktatta be a Btk.-
    ba  269/A.  §-ként a támadott, a nemzeti jelkép megsértéséről
    szóló rendelkezést. Ennél a büntetőjogi szabálynál már nem  a
    nemzetről, nemzetiségről, népről, felekezetről, fajról  szóló
    vélemény  kifejtéséről van szó, hanem a  függetlenségét  csak
    rövid ideje megélő ország jelképeiről.

    4.   A  demokráciáknak  csak  egyik  lényeges  kritériuma   a
    vélemények pluralizmusa. A demokráciákra jellemző  az  ország
    egységét megjelenítő intézmények és szimbólumok léte, amelyek
    –  bár  nem  kritizálhatatlanok –  bizonyos  vonatkozásaikban
    kívül    vannak   a   vélemények   alkotmányjogilag   védendő
    pluralizmusán.

    Ez az elv jelenik meg a nemzet egységét kifejező köztársasági
    elnök  esetében,  akinek  személye  az  Alkotmány  értelmében
    sérthetetlen,  és akinek büntetőjogi védelmét  külön  törvény
    biztosítja.  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdés,  31/A.  §  (1)
    bekezdés  Az  Alkotmánybíróság  a  48/1991.  (IX.   26.)   AB
    határozatában     az    Alkotmány    fenti     tételeit     a
    véleménynyilvánítás  szabadsága  viszonylatában  megszorítóan
    értelmezte, ám a történelmi analógiákra figyelve nem zárta ki
    a  köztársasági  elnök  fokozottabb büntetőjogi  védelmét.  E
    határozatában   az   Alkotmánybíróság   megállapította:   “Az
    Alkotmány   29.  §-ának  az  a  kitétele,  mely   szerint   a
    köztársasági  elnök  “kifejezi a nemzet egységét”,  az  adott
    összefüggésben  sokkal inkább a köztársasági  elnöki  funkció
    pártatlanságát fejezi ki, mintsem azt, hogy az  elnök  elleni
    támadás   egy   nemzeti  jelkép  (zászló,   címer,   himnusz)
    megsértésével  esne  egy tekintet alá. A becsület  védelmének
    speciális szabályozásakor a törvényhozó egyaránt mérlegelheti
    azt,  hogy  szigorúbb szankciókat alkalmaz, vagy  pedig  hogy
    inkább   a  közhivatalt  és  tisztségeket  betöltők  hivatali
    tevékenysége    szabad   bírálatának    biztosít    szélesebb
    lehetőséget.” (ABH 1991. 217., 238.)

    Az  Alkotmány XIV. fejezetében felsorolt nemzeti  jelképek  –
    amelyek    alkotmányos    intézményként    sem    tekinthetők
    közszereplőnek – a ciklusidőhöz kötött államfőhöz képest  még
    inkább  az  ország külső és belső integritásának  alkotmányos
    szimbólumai,   éppen   ezért   alkotmányos   érvek    szólnak
    büntetőjogi   védelmük   mellett.  A  nemzeti   szuverenitást
    kifejező  és  megjelenítő  intézmények  fokozott  közjogi  és
    büntetőjogi védelme az európai jogi kultúrákban alkotmányosan
    elfogadott, s ez a véleménynyilvánítás szabadságának indokolt
    korlátja is egyben.

    5.    A    törvényhozó   a   nemzeti   jelkép   megsértésének
    bűncselekményét    a    közrend   elleni    bűncselekményeket
    meghatározó  XVI.  fejezet II. címében, a köznyugalom  elleni
    bűncselekmények között, közvetlenül a közösség elleni izgatás
    bűncselekményét követően helyezte el.

    A  vitatott  bűncselekmény – Btk.-beli szerkezeti elhelyezése
    alapján  –  általános  jogi tárgyát  közvetetten  a  közrend,
    közelebbről  a  köznyugalom képezi.  A  közvetlen  elkövetési
    tárgya  pedig  a  Magyar  Köztársaság himnusza,  zászlaja  és
    címere.
    A  vizsgált  bűncselekmény elkövetési magatartása  hasonló  a
    közösség   elleni   izgatásnak  az  Abh.-val   megsemmisített
    gyalázkodás  alakzatához.  Az  elkövetési  magatartás:   nagy
    nyilvánosság  előtt  szóban és tettben  megnyilvánuló  sértő,
    vagy  lealacsonyító kifejezések használata,  vagy  más  ilyen
    cselekmények elkövetése.

    A  két  bűncselekmény közötti lényeges eltérés  az  elkövetés
    tárgyában található. Amíg az Alkotmánybíróság által az  Abh.-
    ban megsemmisített 269. § (2) bekezdésében közvetlenül védett
    jogi  tárgy:  a  magyar  nemzet,  valamely  nemzetiség,  nép,
    felekezet   vagy  faj  volt,  addig  a  Btk.  most   vizsgált
    rendelkezése  által közvetlenül védett jogi  tárgy  a  Magyar
    Köztársaságnak   az   Alkotmányban   meghatározott    nemzeti
    jelképei.  A  véleménynyilvánítás  alkotmányos  korlátja,   a
    fokozott  büntetőjogi védelem szempontjából tehát  alapvetően
    más jogi tárgyról van szó.

    A      véleménynyilvánítás     szabadságának      büntetőjogi
    korlátozásakor   az   arányosság   kérdésének   megítélésénél
    egyrészt   vizsgálni  kell  azt,  hogy  más   jogi   eszközök
    alkalmazására  lehet-e  számítani,  másrészt   más   eszközök
    hiányában  is  tisztázandó, nem túl  súlyos-e  a  büntetőjogi
    következmény.  Az  Abh.-ban  más jogi  eszközként  számításba
    vehetőnek  tekintett  kártérítés széles  körben,  visszatartó
    hatással  való  alkalmazására  a  jelen  esetben  nem   lehet
    gondolni.   A   büntetőjogi  szabállyal  történő  korlátozást
    vizsgálva a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat azt fejtette  ki,
    hogy   a   véleménynyilvánítás  szabadsága  csak  a  bírálat,
    jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában (ABH
    1994.  219.  231.). A nemzeti jelképek megsértése esetén  nem
    ilyen  magatartásról  van  szó. Más  számításba  vehető  jogi
    eszköz   hiányában  a  büntetőjogi  szabály  alkalmazása   (a
    büntetőjog rendszeréhez viszonyítva enyhe szankció  kilátásba
    helyezésével) nem tekinthető aránytalannak.

    A  21/1996.  (V.  17.)  AB határozatban foglaltak  szerint  a
    bűncselekmények meghatározása és szankcionálása  törvényhozói
    kompetencia,  amely felett kivételes esetekben  érvényesülhet
    csak  alkotmánybírósági  kontroll. (ABH  1996.  74.  82.)  Az
    Országgyűlés  mérlegelési  jogkörébe  tartozik  tehát   annak
    eldöntése,   hogy   a  nemzeti  jelképek   számára   önállóan
    nevesített büntetőjogi védelmet intézményesít-e, avagy  beéri
    a Btk. 271. §-ában meghatározott büntetőjogi felelősségnek az
    említett elkövetési magatartásra való alkalmazásával.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nemzeti  jelképeket
    illető  negatív tartalmú vélemények, a jelképek  történetére,
    értékére, közjogi jelentőségére vonatkozó tudományos nézetek,
    művészi kifejezések, illetőleg kritikák hangoztatása, esetleg
    megváltoztatásukat   vagy   eltörlésüket   célzó   javaslatok
    kifejezésre  juttatása, értelemszerűen nem eshet  büntetőjogi
    szankcionálás   alá,   hanem  része   a   véleménynyilvánítás
    alkotmányos szabadságának.

    7.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem megalapozott
    az  indítványozónak az a megállapítása sem, miszerint a  Btk.
    vizsgált szabálya diszkriminatív. A Btk. e rendelkezése  csak
    az  Alkotmány  által meghatározott és általa  védett  nemzeti
    jelképeket  részesíti büntetőjogi védelemben.  A  törvényhozó
    mérlegelési   jogkörébe  tartozik,   hogy   az   Alkotmányban
    meghatározott  nemzeti  jelképeken  kívül  esetleg   külföldi
    államok   nemzeti  szimbólumait  is  büntetőjogi   védelemben
    részesíti-e.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a
    Btk.  269/A.  §-a  nem alkotmányellenes, összhangban  van  az
    alkotmányos       büntetőjoggal      szemben       támasztott
    követelményekkel, ezért az indítványokat a rendelkező részben
    foglaltak szerint elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság e határozata tárgyának jelentőségére  és
    közérdekűségére  figyelemmel  indokoltnak  tartotta  annak  a
    Magyar Közlönyben való közzétételét.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
       Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Harmathy Attila                      Dr. Holló András
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Kiss László                      Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                        előadó alkotmánybíró
                                  
       Dr. Strausz János      Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       előadó alkotmánybíró                        alkotmánybíró
     Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  azzal, hogy az Alkotmánybíróság a Btk.  269/A.  §
     alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
     irányuló     indítványokat    elutasította.    A    határozat
     indokolásának  azon  megállapítása azonban,  hogy  a  nemzeti
     jelképeknek  kettős jelentéstartalmuk van, mert  egyrészt  az
     allamiság,   az   állami  szuverenitás  külső   megjelenítési
     formáinak  tekinthetők,  másrészt  pedig  a  nemzethez,  mint
     közösséghez  való  tartozás  kinyilvánításának  eszközei  is,
     bizonyos,   az   indokolásban  nem  érintett  következtetések
     levonását is megengedi, s ugyanakkor meg is kívánja.

     A  Btk.  269/A.  §-ában megfogalmazott törvényi  tényállás  a
     véleménynyilvánítás  szabadságát  korlátozza   a   büntetőjog
     eszközeivel. A határozat indokolása részletesen ismerteti  az
     Alkotmánybíróság   a   30/1992   (V.   26.)   AB   határozata
     indokolásában   az   alapjog   korlátozásának   feltételeiről
     kifejtetteteket. Ugyancsak idézi az ugyanott, kifejezetten  a
     véleménynyilvánítási szabadság korlátozásáról írtakat.

     Elfogadva  is  a  mostani határozatnak azt a  megállapítását,
     hogy  a  jelen  ügyben  a véleménynyilvánítás  szabadsága  az
     Alkotmányra   közvetlenül   visszavezethető   más    normatív
     alkotmányos  értékekkel  ütközik  s  különbözik   a   konkrét
     büntetőjogi  norma  szerkezete is a korábbi alkotmánybírósági
     vizsgálat  alapjául szolgáló normákétól  (IV.  2.),  rá  kell
     mutatni   arra,  hogy  a  Btk.  269/A.  §-ában  meghatározott
     tényállás  alkotmányossága nem csupán e megállapításra  és  a
     hozzá  fűzött okfejtésre tekintettel mondható ki, hanem azért
     is,   mert  a  véleménynyilvánítási  szabadságot  a  közösség
     méltóságának védelme érdekében korlátozza.

     A  30/1992.  (V.  26.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
     kimondta,    hogy    a   véleménynyilvánítás    szabadságának
     kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között  s  a
     szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
     kevés  joggal szemben kell csak engednie. Kimondotta  azonban
     azt is, hogy az emberi méltóság – amelyhez az Alkotmány 54. §
     (1) bekezdése szerint minden embernek vele született joga van
     –   a   véleménynyilvánítási  szabadság  korlátja  lehet,   s
     ugyancsak  ilyen  korlát lehet a közösségek méltósága  is.  A
     büntetőjog   eszközeinek  az  emberi  méltóság  illetőleg   a
     közösség   méltósága  védelmére  történő  igénybevételét   az
     Alkotmánybíróság megengedhetőnek tekintette. (ABH 1992. 167.,
     174., 181.)

     A   Btk.   269/A.  §-a  az  Alkotmány  75.  és   76.   §-ában
     meghatározott nemzeti jelképek megsértését tilalmazza.  Ez  a
     tilalom  büntetőjogi  értelemben a  nemzeti  jelképek  kettős
     jelentésére  tekintet nélkül áll fenn;  a  Btk.  rendelkezése
     önmagában a kettős jelentéstartalmat nem teszi nyilvánvalóvá.
     A  kettős tartalom az alkotmányi rendelkezések elemzése során
     tárható fel, de már a jelképeket megállapító XIV. Fejezet  “A
     Magyar  Köztársaság  fővárosa és nemzeti  jelképei”  címe  is
     világosan jelzi azok egyszerre állami és nemzeti jellegét.  A
     Btk.  269/A.  § alkotmányosságának megítéléséhez azonban  más
     tényezők  mellett  éppen a kettős jelentéstartalom  feltárása
     szolgálhat alapul.

     A  határozat utal arra, hogy a nemzeti jelképek használatával
     a közösség tagjai kifejezhetik a magyar nemzethez, vagy pedig
     a  magyar  államhoz  vagy  éppen  mindkettőhöz  tartozásukkal
     kapcsolatos  meggyőződésüket. Valóban, a nemzethez  illetőleg
     az  állam polgárainak körébe tartozás nem szükségképpen  esik
     egybe:  vannak,  akik a magyar nemzethez tartozónak  tekintik
     magukat, miközben más államnak a polgárai, s ugyanúgy  vannak
     nem a magyar nemzethez tartozó magyar állampolgárok. Ezen  az
     alapon   legalább   két  közösséget  lehet  megkülönböztetni,
     mégpedig  a magyar nemzethez tartozók közösségét és a  magyar
     állam  polgárainak közösségét. Az is természetes, hogy e  két
     közösség  nagyrészt  egybe esik: a magyar nemzethez  tartozók
     jórészt  egyben a Magyar Köztársaság polgárai is, s a  magyar
     Köztársaság polgárai jórészt magyar nemzetiségűek.

     Az  a  tény,  hogy  a történelem folyamán  a  magyar  nemzeti
     jelképek  egyben  a  magyar  állami szuverenitást  úgyszintén
     kifejező jelképekké is váltak, magyarázza, hogy a nem  magyar
     nemzetiségű  magyar állampolgárok ugyancsak  sajátjukként  és
     saját  közösségüket  kifejező jelképként  kezelhetik  azokat.
     Számukra  a  jelképnek,  ha nem a nemzeti,  akkor  az  állami
     jellege  a  meghatározó. A Magyar Köztársaság magyar  és  nem
     magyar  nemzetiségű polgárai így egyformán tarthatnak  igényt
     arra,  hogy az Alkotmányban megállapított jelképeket mindenki
     tiszteletben tartsa. A jelképek szempontjából a közösséget az
     állam  polgárainak  közösségét  az  államhoz  való  viszonyuk
     határozza   meg  (nemzetiségtől  függetlenül),  s   ennek   a
     közösségnek  a  méltósága  is  lehet  a  véleménynyilvánítási
     szabadság korlátja.
     A  határozat  indokolásában a közösség  méltóságának  a  Btk.
     269/A.  §  alkotmányossága megítélése  szempontjából  nagyobb
     jelentőséget   kellett   volna   tulajdonítani.   Ezáltal   a
     véleménynyilvánítási  szabadság  korlátairól  a  30/1992.  AB
     határozatban  kifejtettek érvényének változatlan  fenntartása
     megfelelő hangsúlyt kapott volna.

     Budapest, 2000. május 8.

                                                   Dr. Erdei Árpád
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolás

          1.  A  Btk.  269/A.  §-ának az  indítványokban  támadott
     rendelkezése   olyan   magatartásra   vonatkozik,   amely   a
     véleménynyilvánítás   egy  sajátos  esetét   jelenti.   Annak
     következtében az ebben a szabályban meghatározott  magatartás
     bűncselekmény,  a  véleménynyilvánítás  szabadsága  ebben   a
     tekintetben  korlátozottá  vált  és  a  korlátot  büntetőjogi
     szabály tartalmazza.

          2.  Az  Alkotmány az alapvető jogok között, a 61.  §-ban
     kimondja,  hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánításra.
     A 8. § (1) bekezdése szerint pedig az ember alapvető jogainak
     védelme  az állam elsőrendű kötelessége, és ennek megfelelően
     a  8.  § (2) bekezdése szerint  az alapvető jogokra vonatkozó
     szabályokat  törvény állapítja meg, az alapvető jog  lényeges
     tartalmát azonban törvény sem korlátozhatja.
            Az    Alkotmánybíróság    a    támadott    rendelkezés
     alkotmányosságának  megítélésénél alapul  vette  az  Egyesült
     Nemzetek  Szervezetének  Közgyűlésén 1966-ban  elfogadott  és
     Magyarországon  az  1976.  évi  8.  törvényerejű  rendelettel
     kihirdetett  Polgári  és Politikai Jogok Egyezségokmányát  (a
     későbbiekben:  Egyezségokmány),  továbbá  az  Európa   Tanács
     tagjai  által 1950-ben elfogadott és Magyarországon az  1993.
     évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az Emberi Jogok és Alapvető
     Szabadságok  Védelméről  szóló  Egyezményt  (a  továbbiakban:
     Egyezmény),   valamint  az  Európai   Emberi   Jogi   Bíróság
     gyakorlatát.  Az Egyezségokmány és az Egyezmény  meghatározta
     azt,  hogy mennyiben korlátozhatók az emberi jogok,  a  bírói
     gyakorlat pedig értelmezte a vonatkozó szabályokat. Az emberi
     jogok  korlátozásáról  több határozatban  állást  foglalt  az
     Alkotmánybíróság is.

          3.  Az  Európai  Emberi  Jogi Bíróság  gyakorlatában  az
     emberi jogok korlátozásánál követelmény az, hogy a korlátozás
     törvényen  alapuljon. Ez a követelmény nem  merül  ki  abban,
     hogy  a  korlátozó szabály formailag törvényben  fogalmazódik
     meg, hanem kiterjed a tartalomra is, és ebben a vonatkozásban
     azt    jelenti,   hogy   a   korlátot   meghatározó   szabály
     megfogalmazása  lehetővé teszi az állampolgár  számára  annak
     ha  szükséges  jogi  tanácsadó  segítségével  történő   előre
     látását,  milyen  következményekkel  járhat  magatartása.  (A
     Bíróság  által  alkalmazott követelményeknek a megfogalmazása
     megtalálható   a   közelmúltban  a  Bírósági   Határozatokban
     közzétett   Rekvényi  kontra  Magyarország,  25390/94   számú
     ügyben, Bírósági Határozatok 1999/12. 954. oldalon.)
           A   Btk.  támadott  szabályát  a  büntető  jogszabályok
     módosításáról szóló 1993. évi XVII. törvény határozta meg  és
     iktatta  be a Btk-ba 269/A. §-ként. A jelen ügyben a  szabály
     érthetősége,  pontossága  megfelel  a  Bíróság  gyakorlatában
     kialakult  elveknek.  A  korlátozás törvényen  alapuló  volta
     tehát megállapítható.

          4.  Az  Európai  Emberi  Jogi Bíróság  az  emberi  jogok
     korlátozásánál   azt  is  vizsgálandónak   tartja,   hogy   a
     korlátozásnak az Egyezményben elismert célja volt-e.  A  Btk.
     269/A.  §-ának  tartalmából és elhelyezéséből az  állapítható
     meg,  hogy  a  szabály  célja  a magyar  állam  függetlensége
     jelképeinek    és   ezzel   összefüggésben    az    Egyezmény
     szóhasználata  szerint   mások  jogainak  védelme  volt.   Az
     Egyezmény  10.  cikkének 2. bekezdése szerint mások  jogainak
     védelme    céljából    a    véleménynyilvánítás    szabadsága
     korlátozható.
           Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  az  utóbbi  években
     ismételten elismert célnak minősítette a véleménynyilvánítási
     szabadságnak    olyan    törvényi   korlátozását,    amelynek
     meghozatalával  vallási meggyőződés, vallási  érzés  védelmét
     kívánták   biztosítani   a   sértő,   megbotránkozást   keltő
     magatartással  szemben.  A  Bíróság  ezt  a  korlátozást   az
     Egyezmény   9.   cikke   1.  bekezdése  szerinti   gondolat-,
     lelkiismeret-,   vallásszabadság,  illetve   10.   cikke   2.
     bekezdésében  megfogalmazott "mások jogai  védelme"  céljából
     történő korlátozásként értékelte (Otto-Preminger-Institut  v.
     Austria  ítélet 1994. szeptember 20, Series A no.  295-A,  p.
     14, § 48; Wingrove v. the United Kingdom ítélet 1996. október
     22, no. 19/1995/525/611, § 48).

          5.  A véleménynyilvánítás büntetőjogi szabállyal történő
     korlátozása tekintetében alaptételeket megfogalmazó  30/1992.
     (V.  26.) AB határozat az Alkotmány alapján kifejtette,  hogy
     nem    alkotmányellenes   az   alapjog   törvénnyel   történő
     korlátozása,  ha  másik alapjog védelme  vagy  érvényesülése,
     illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető
     el  és a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest  nem
     aránytalan.  A határozat azt is kimondta, hogy  a  közösségek
     méltóságának   védelme   a  véleménynyilvánítás   alkotmányos
     korlátja lehet (ABH 1992. 167, 171, 181). Az Alkotmánybíróság
     az  Európai  Emberi Jogi Bíróság gyakorlatát  is  elemezte  a
     36/1994.  (VI.  24.) AB határozatában és erre is  figyelemmel
     hangsúlyozta,  hogy  alapjog  korlátozásának  alkotmányossága
     akkor  ismerhető  el,  ha  a  korlátozás  más  alapjog   vagy
     szabadság   védelme  vagy  egyéb  alkotmányos  cél  érdekében
     szükséges    és   a   korlátozás   megfelel   az   arányosság
     követelményének (ABH 1994, 219, 222, 224-225.).
          Az  Alkotmánybíróság a 31/1994. (IV. 2.) AB határozatban
     a Magyar Köztársaság címerének és az állami felségjogra utaló
     egyes  elnevezések  használata tárgyában a  címer  különleges
     szerepét juttatta kifejezésre amikor kimondta, hogy a  címert
     csak  a  közhatalmi  szervek használhatják  (ABH  1994.  168,
     171.).   A   köztársasági   elnök   személyének   büntetőjogi
     védelmével  kapcsolatban  pedig  a  48/1991.  (IX.  26.)   AB
     határozat azt fejezi ki, hogy az egyébként az Alkotmány 29. §-
     a  szerint  a  nemzet  egységét kifejező  személy  védelménél
     nagyobb  jelentőséget  tulajdonít a nemzeti  jelkép  (zászló,
     címer,  himnusz) megsértésével szemben való fellépésnek  (ABH
     1991. 217, 238.).

          6.  Az  Európai Emberi Jogi Bíróság fentiekben megjelölt
     határozatai a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására
     a  mások  jogainak védelmét a vallási meggyőződéssel, vallási
     érzéssel kapcsolatban ismerte el törvényes célként. A vallási
     érzéshez hasonló az embereknek az az érzése, amely a valamely
     országhoz,  hazához tartozásban fejeződik ki. Ezt  az  érzést
     sérti   meg  az  állam  jelképeit  sértő  vagy  lealacsonyító
     kifejezések    használata   vagy   más   ilyen   cselekmények
     elkövetése.     Az     ilyen     cselekményekkel      történő
     véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása  mind a formai,
     mind  a  tartalmi  szempontokat figyelembe véve   megfelel  a
     Bíróság   gyakorlatában  kialakult   feltételeknek,   és   az
     Alkotmánybíróság gyakorlatával sem ellentétes az, hogy  mások
     jogai   védelme   érdekében  törvény  a   véleménynyilvánítás
     szabadságát  korlátozza,  valamint  az  sem,  hogy  a  Magyar
     Köztársaság jelképeinek különleges védelme legyen.

          7.  Az  Egyezmény  10. cikkének 2. bekezdése  az  emberi
     jogok  korlátozásának  feltételeként állapítja  meg,  hogy  a
     felsorolt   jogok   vagy   érdekek  védelme   a   korlátozást
     demokratikus  társadalomban  szükségessé  tegye.   A   magyar
     Alkotmánybíróság   gyakorlata   az   alapjog   korlátozásának
     lehetőségét  akkor  ismeri el, ha más  alapjog  védelme  vagy
     érvényesülése,  illetve  egyéb  alkotmányos   érték   védelme
     másként  nem érhető el és a korlátozás arányos 36/1994.  (VI.
     24.) AB határozat, ABH 1994. 219, 222..
          Mind  az Egyezségokmány 19. cikkének 3. bekezdése,  mind
     az  Egyezmény  10.  cikkének 2. bekezdése  kimondja,  hogy  a
     véleménynyilvánítási  jog  gyakorlása  kötelezettségekkel  és
     felelősséggel  jár.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság   már
     hivatkozott  mindkét  ítélete  a véleménynyilvánítással  járó
     kötelezettséggel  és  felelősséggel összefüggésben  vizsgálja
     azt,  hogy  mennyiben  támadó jellegű a  vélemény.  Az  egyes
     országok  sajátosságainak megfelelően látja megállapíthatónak
     mindkét    ítélet   azt,   hogy   a   korlátozás   társadalmi
     szükségessége az Egyezményben elismert cél érdekében fennáll-
     e  és  arányos-e  (Otto-Preminger-Institut v. Austria  ítélet
     1994.  szeptember 20, Series A no. 295-A, p. 15,  §  49,  50;
     Wingrove v. the United Kingdom ítélet 1996. október  22,  no.
     19/1995/525/611,   §   52,   53,   57-58.).   A    korlátozás
     szükségességének   társadalmi  okait  a   magyar   történelmi
     sajátosságokra  tekintettel bírálta el a Bíróság  a  Rekvényi
     kontra  Magyarország ügyben is (Bírósági Határozatok 1999/12.
     956. oldal).
           A   rendszerváltást  megelőző  negyven  év   alatt   az
     internacionalizmussal   szemben   háttérbe   szorították   az
     országhoz  tartozás  érzését, az ezzel az  érzéssel  szorosan
     összekapcsolódó szimbólumok szerepét csökkentették, a  címert
     megváltoztatták,  a nemzeti ünnepen rendszeresen  sor  került
     rendőri  intézkedésekre és ilyenkor a zászló  alkalmazása,  a
     kokárda    viselése   is   politikai   gyanút   keltett.    A
     rendszerváltást  követően megerősödött az országhoz  tartozás
     érzése   és  ezzel  összefüggésben  az  állam  függetlenségét
     kifejező  jelképek  tisztelete.  Az  Alkotmánynak  a  nemzeti
     jelképekről  szóló rendelkezései 1989-ben,  illetve  1990-ben
     kerültek megfogalmazásra. Ezen az alapon érthető az Alkotmány
     76.  §-a (3) bekezdésének az a rendelkezése is, amely szerint
     a  címerről, a zászlóról és azok használatáról szóló  törvény
     elfogadásához   az  országgyűlési  képviselők   kétharmadának
     szavazata szükséges.

          8.  Az összehasonlító vizsgálat azt mutatja, hogy számos
     európai  országban  van olyan büntetőjogi szabály,  amely  az
     adott      állam      felségjelvényei     tekintetében      a
     véleménynyilvánítás   szabadságát  korlátozza.   Ezekben   az
     országokban   tehát  úgy  ítélik  meg,  hogy  a  demokratikus
     államban   szükséges   a  független  állam   jelképét   sértő
     véleménynyilvánítás  megakadályozása, az  ehhez  az  államhoz
     való  tartozás  érzését  valló  személyekben  megbotránkozást
     keltő   magatartással   szemben  való   fellépés.   A   német
     Alkotmánybíróság  egyik ítélete szerint  a  Német  Szövetségi
     Köztársaság   érdeke,  hogy  állampolgárai  azonosuljanak   a
     zászló,  mint jelkép által kifejezett értékekkel és  ezért  a
     zászló   megsértésére   vonatkozó  büntetőjogi   rendelkezést
     alkotmányosnak  tekintette /BVerfGE  81,  278,  294  (1990)/.
     Fokozottan  jelentkezhet  ilyen  igény  a  magyar  történelmi
     sajátosságokra tekintettel, ahol a nemzeti jelkép  megsértése
     bizonyos esetekben még megfélemlítő hatást is kiválthat.
          Nem  áll  ellentétben az elmondottakkal a  30/1992.  (V.
     26.)  AB  határozat,  amely  a  Btk-nak  a  magyar  nemzetet,
     nemzetiséget,    népet,   felekezetet   vagy    fajt    sértő
     véleménynyilvánítás   büntetéséről   rendelkező   269.   §-át
     alkotmányellenessé  nyilvánította és  megsemmisítette.  Ez  a
     határozat   annak   ellenére,  hogy   a   véleménynyilvánítás
     szabadságának    általános   elveiről   is   megállapításokat
     tartalmazott,  az  állami  és a helyi  önkormányzati  szervek
     tevékenységének    nyilvános   bírálhatóságáról,    a    nagy
     nyilvánosság előtt történő véleménynyilvánításról  szólt,  ez
     pedig     a     határozat    szerint     "gyakorlatilag     a
     sajtónyilvánosságot  jelenti",  a  határozat  elsődlegesen  a
     sajtószabadságot  védi  (ABH 1992, 167,  180.).  A  határozat
     meghozatala  után, 1993-ban megalkotott törvénnyel  a  Btk-ba
     269/A. § számmal felvett rendelkezés a megsemmisített 269. §-
     ban    meghatározottól    eltérő   természetű    cselekményre
     vonatkozik,  amelynél  "nagyszámú  egyéni  jog  megsértésének
     veszélye"  áll  fenn,  ezzel szemben  pedig  a  határozat  is
     szükségesnek  látta  a  védelmet (ABH 1992.  167,  179.).  Az
     Alkotmánybíróság  gyakorlatában  az  emberi   méltóság   joga
     általános   személyiségi  jognak  minősül,   amelynek   külön
     nevesített  esete  a  vallásszabadsághoz és  a  lelkiismereti
     szabadsághoz  való  jog 4/1993. (II. 12.) AB  határozat,  ABH
     1993,  48, 51.. Az országhoz való tartozás érzése nem jelenik
     meg    ugyan   nevesített   jogként,   ennek   ellenére     a
     vallásszabadsághoz, a lelkiismereti szabadsághoz való  joghoz
     hasonlóan   ez  is része az emberi méltósághoz  való  jognak,
     mint általános személyiségi jognak. Ennek a jognak a sérelmét
     hárítja el a véleménynyilvánítási szabadság korlátozása.

           9.   A  véleménynyilvánítás  szabadságának  büntetőjogi
     szabállyal   való  korlátozásánál  az  arányosság  kérdésének
     megítélésénél  egyrészt vizsgálni kell  azt,  hogy  más  jogi
     eszközök  alkalmazására  lehet-e  számítani,  másrészt  egyéb
     eszközök  hiányában  is  tisztázandó,  nem  túl  súlyos-e   a
     büntetőjogi következmény. A 30/1992. (V. 30.) AB határozatban
     más jogi eszközként számításba vehetőnek tekintett kártérítés
     széles  körben,  visszatartó hatással  való  alkalmazására  a
     jelen  esetben  nem lehet gondolni. A büntetőjogi  szabállyal
     történő  korlátozást  vizsgálva  a  36/1994.  (VI.  24.)   AB
     határozat   azt   fejtette  ki,  hogy  a  véleménynyilvánítás
     szabadsága  csak  a  bírálat,  jellemzés,  nézet  és  kritika
     szabadságát foglalja magában (ABH 1994. 219, 231.). A nemzeti
     jelképek  megsértése esetén nem ilyen magatartásról van  szó.
     Más  számításba  vehető jogi eszköz hiányában  a  büntetőjogi
     szabály  alkalmazása  (a büntetőjog rendszeréhez  viszonyítva
     enyhe   szankció   kilátásba  helyezésével)  nem   tekinthető
     aránytalannak.
     Budapest, 2000. május 8.

                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Az   Alkotmánybíróság  következetes  álláspontja  szerint   a
     véleménynyilvánítás  szabadságához  fűződő  alapjog   kiemelt
     alkotmányos  védelmet  élvez,  és  csak  különösen   indokolt
     esetben  korlátozható. A határozat is kiemeli a 30/1992.  (V.
     26.)  AB  határozatnak azt az alapvető megállapítását,  amely
     szerint   “a   szabad  véleménynyilvánításhoz   való   jognak
     valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie,  azaz
     a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell
     értelmezni.  A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
     korlátozó  törvénynek nagyobb a súlya, ha  közvetlenül  másik
     alanyi  alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
     ha  ilyen  jogokat  csakis mögöttesen,  valamely  ’intézmény’
     közvetítésével  véd, s legkisebb, ha csupán  valamely  elvont
     érték  önmagában  a tárgya (pl. a köznyugalom).”  (ABH  1992.
     178.)
     Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben arra az álláspontra jutott,
     hogy  az  Alkotmány 75-76. §-aiban alkotmányos értékké  emelt
     nemzeti jelképek védelme érdekében kivételesen korlátozható a
     véleménynyilvánítás szabadsága. Mivel a kifejezés szabadságát
     korlátozó törvényeket, így a Btk. 269/A. §-át is megszorítóan
     kell   értelmezni,  az  Alkotmánybíróság   –   elsősorban   a
     jogalkalmazás  számára  –  megfogalmazta,  hogy  “a   nemzeti
     jelképeket  illető  negatív tartalmú vélemények,  a  jelképek
     történetére,   értékére,   közjogi  jelentőségére   vonatkozó
     tudományos  nézetek, művészi kifejezések, illetőleg  kritikák
     hangoztatása,  esetleg megváltoztatásukat  vagy  eltörlésüket
     célzó  javaslatok  kifejezésre juttatása  értelemszerűen  nem
     eshet büntetőjogi szankcionálás alá”.

     Bár  ez  a megállapítás az indokolás részeként is irányadó  a
     bíróságok  számára, álláspontom szerint a Btk. 269/A.  §-ának
     alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelményt helyesebb
     lett volna a határozat rendelkező részében megfogalmazni. Ezt
     a   megoldást  választotta  az  Alkotmánybíróság  például   a
     36/1994.  (VI. 24.) AB határozatban is, amikor a  közhatalmat
     gyakorlókkal  és  a politikusokkal szembeni véleményszabadság
     biztosítása   érdekében  a  rágalmazás  és  a  becsületsértés
     alkalmazási körét szűkebb keretek közé szorította. (ABH 1994.
     219.)
     A  nemzeti jelkép megsértése esetében különös jelentősége van
     annak,  hogy a cselekmény mennyiben veszélyes a társadalomra.
     A  társadalomra  veszélyesség  minden  bűncselekmény  fogalmi
     eleme  (Btk.  10.  §).  A bírói gyakorlat  egységes  abban  a
     tekintetben,   hogy  a  társadalomra  veszélyesség   egyrészt
     jogalkotói,  másrészt  jogalkalmazói  kategória.   Jogalkotói
     kategória  annyiban, hogy a törvényhozó a Btk. megalkotásánál
     azokat  az  emberi  magatartásokat nyilvánította  –  törvényi
     tényállásba  foglalás  útján – bűncselekménnyé,  amelyeket  a
     társadalomra     veszélyesnek     ítélt.     Ugyanakkor     a
     jogalkalmazóknak   minden   esetben   vizsgálniuk   kell   az
     elkövetett  cselekmény  konkrét társadalomra  veszélyességét,
     illetve  annak  mértékét. A bíróságok  ennek  eredményeképpen
     arra   a   következtetésre  is  juthatnak,  hogy  a  törvényi
     tényállást  kimerítő  cselekmény nem bűncselekmény,  mert  az
     elkövetéskor     teljesen    nélkülözte    a     társadalomra
     veszélyességét (BH 1994. 471.).

     A  jogalkotó  a  Btk.  269/A.  § megalkotásával  társadalomra
     veszélyesnek  minősítette azt, ha valaki  “nagy  nyilvánosság
     előtt  a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy címerét
     sértő  vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más  ilyen
     cselekményt követ el”. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 61. §-
     ának    értelmezése   alapján   megfogalmazott    alkotmányos
     követelménnyel e tényállás alkalmazási körét szűkítette.  Nem
     minősíthető  ugyanis  társadalomra veszélyesnek  önmagában  a
     nemzeti  jelképeket  érintő negatív  vélemény  kifejezése,  a
     tudományos  bírálat, de még az olyan művészi  kifejezés  sem,
     amely  a  jelképeket meghökkentő módon értékeli  vagy  azokat
     sajátos  szemléltető eszközként használja. A szólásszabadság,
     a  művészi  kifejezés  szabadsága és  a  tudomány  szabadsága
     ennyiben  elsőbbséget  élvez a nemzeti  jelképek  büntetőjogi
     védelmével szemben.
     Az  Alkotmánybíróság azzal, hogy alkotmányosnak ítélte a Btk.
     269/A.  §-át,  nem  változtatta  meg  álláspontját  az  egyik
     legfontosabb    demokráciakritérium,   a    véleményszabadság
     kitüntetett  szerepéről. A testület joggyakorlata töretlennek
     tekinthető   a   közösség   elleni   izgatás   “gyalázkodási”
     tényállását alkotmánysértőnek minősítő 30/1992. (V.  26.)  AB
     határozattól az ugyancsak a közösség elleni izgatásról hozott
     12/1999.   (V.  21.)  AB  határozatig.  A  Btk.  269/A.   §-a
     különleges  megközelítést igényelt, mert a Magyar Köztársaság
     himnusza,  zászlaja és címere fokozott alkotmányos védelemben
     részesül.

     Budapest, 2000. május 8.

                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                  
     Egyetértek    azzal,   hogy   a   Btk.   269/A.    §-a    nem
     alkotmányellenes,  a  határozat  indokolásával   kapcsolatban
     azonban az alábbiakat tartom szükségesnek kifejteni:

     1.  A  nemzeti jelkép megsértésének törvényi tényállása  több
     ponton  is hasonló, illetőleg azonos vonásokat mutat, mint  a
     Btk.-nak   az   Alkotmánybíróság   30/1992.   (V.   26.)   AB
     határozattal  megsemmisített 269.  §  (2)  bekezdése.  Azonos
     vonás,  hogy  mindkét  törvényi tényállás  nagy  nyilvánosság
     előtt  használt,  sértő vagy lealacsonyító  kifejezések  vagy
     ilyen  cselekmények tanúsítását szankcionálja. Hasonló vonás,
     hogy a cselekmények mindkét esetben a magyar nemzet méltósága
     ellen  (is)  irányulnak.  A  két tényállás  közötti  bizonyos
     különbség abban áll, hogy amíg a Btk. 269. § (2) bekezdése  a
     magyar   nemzetet  (továbbá  valamely  nemzetiséget,   népet,
     felekezetet, vagy fajt) védi a büntetőjog eszközeivel,  addig
     a  jelen  határozat tárgyát képező büntetőjogi rendelkezés  a
     Magyar  Köztársaság nemzeti jelképeivel szembeni  ugyanazokat
     az elkövetési magatartásokat nyilvánítja bűncselekménnyé.

     Az    Alkotmánybíróság   a   Btk.   269.    (2)    bekezdését
     alkotmányellenesnek  találta  és  megsemmisítette,  ugyanerre
     pedig  a  Btk. 269/A. § esetében nem lát okot,  ezért  a  két
     tényállás   között  csupán  árnyalatnyinak   tűnő   eltérésre
     tekintettel felmerülhet a kérdés: ennek az-e az oka, hogy  az
     Alkotmánybíróság a 30/1992. (V. 26.) AB határozathoz képest a
     véleménynyilvánítási szabadság és a büntetőjog egymáshoz való
     viszonyára  vonatkozó  s  azóta is  következetesen  képviselt
     álláspontját most módosította, vagy pedig a tényállások végső
     hasonlósága  ellenére mégis olyan jelentős a különbség,  hogy
     az   az   első  esetben  alkotmányellenesség  megállapítására
     vezetett,  a  másodikban  viszont  nem.  Erre  a  kérdésre  a
     véleménynyilvánítási szabadság meghatározó alkotmányos értéke
     és  –  ahogyan az Alkotmánybíróság több korábbi határozatában
     is  fogalmazott – kommunikációs anyajogi szerepe miatt nagyon
     világos és egyértelmű választ kell adni. Az indokolásból  ezt
     részben hiányolom.

     2.  A határozat által a Btk. 269. § (2) bekezdése és a 269/A.
     §-a eltérő megítélésének indokaként adott válasz kettős.

     Egyrészről  azzal  érvel, hogy a magyar  himnusz,  zászló  és
     címer,  tehát  a nemzeti jelképek magának az Alkotmánynak  az
     intézményei  azáltal,  hogy  az Alkotmány  75.  és  76.  §-ai
     határozzák   meg  azokat,  és  hogy  a  nemzeti   jelképekkel
     kapcsolatos   törvénykezéshez  az   Országgyűlés   minősített
     többsége  szükséges:  ezért a jelképek  magas  fokú  védelmet
     igényelnek,   s  többek  között  emiatt  nem   aránytalan   a
     büntetőjogi védelmük. Ezzel az érvvel – amelynek az indokolás
     elsődleges jelentőséget kölcsönöz – nem tudok egyetérteni.  A
     büntetőjogi védelem alkotmányszerűsége szempontjából annak  a
     mozzanatnak   nincsen   meghatározó   jelentősége,   hogy   a
     jelképeket  az  Alkotmány határozza meg  és  tartalmazza.  Ha
     mégis   ez  kapna  elsődleges  nyomatékot,  akkor  nem  lenne
     magyarázható,    hogy   az   Alkotmány   egészének,    minden
     rendelkezésének középpontjában álló magyar nemzetre sértő  és
     lealacsonyító   kifejezések,  cselekmények  büntetése   miért
     alkotmányellenes (ahogyan ezt a 30/1992. (V. 26) AB határozat
     kifejtette), és miért nem alkotmányellenes az ezt a  nemzetet
     jelképező szimbólumok megsértése – más szóval mi indokolja  a
     jelkép   erősebb  védelmét,  mint  azét  az  értékét,  melyet
     jelképez.

     Az  indokolásban lényegében megtalálhatók annak a megítélésem
     szerinti  elsődleges, legfontosabb indoknak  az  elemei,  ami
     igazolja a Btk. 269/A. §-a alkotmányszerűségét. Egyetértek az
     indokolás  IV.  3. pontjával, amely hivatkozik  a  történelmi
     körülményekre,  arra, hogy a sok évtizedes, a nemzeti  érzést
     az  internacionalizmus javára háttérbe  szorító  totalitárius
     berendezkedést  követően a nemzeti jelképekhez  való  viszony
     felértékelődött.  Az  indokolás  szerkezete  azonban  azt   a
     benyomást     kelti,    hogy    a    büntetőjogi     szankció
     alkotmányszerűségének elsődleges indoka az, hogy a jelképeket
     az Alkotmány jeleníti meg, s csak második, kisegítő indokként
     lehet   a   történelmi   körülményekre   hivatkozni.   Holott
     álláspontom  szerint  a  jelképek büntetőjogi  védelmének  az
     Alkotmánnyal   való  összeegyeztethetősége  szempontjából   a
     történelmi  átmenet viszonyainak van meghatározó  jelentősége
     és nem annak, hogy a jelképeket az Alkotmány határozza meg és
     tartalmazza  –  ez  utóbbi önmagában  aligha  lenne  elegendő
     hivatkozási  alap az indítvány elutasításához.  Összességében
     tehát   a   Btk.   269/A.   §-ának   az   Alkotmánnyal   való
     összeegyeztethetősége     indokolásában     a      történelmi
     körülményeknek  nagyobb  nyomatékot kellene  kapnia.  Ezt  az
     érvet  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  esetjoga   is
     alátámasztja,      mely      szerint      a      totalitárius
     államberendezkedésből   a  demokratikus   társadalomba   való
     átmenet     időszakában     a    demokratikus     intézmények
     megszilárdulásáig, éppen a kialakulófélben lévő  demokratikus
     intézmények  védelmében  átmenetileg  helye  lehet   bizonyos
     emberi  jogok  és  szabadságok  korlátozásának  olyankor  is,
     amikor az egy töretlen demokratikus fejlődésen keresztül ment
     ország esetében indokolatlan volna.

     3.  Nem  értek  egyet azzal az érvvel sem,  amely  szerint  a
     nemzeti jelképek büntetőjogi védelmét az is indokolja, hogy a
     valamely  államhoz  tartozással  kapcsolatos  meggyőződés  és
     érzés  a  vallási  meggyőződéshez, érzéshez hasonló  védelmet
     érdemel.

          A  határozat indokolása ezzel kapcsolatban hivatkozik az
     Emberi Jogok Európai Bíróságának két ítéletére, melyben az  a
     véleménynyilvánítási   szabadság   jogszerű    korlátozásának
     tekintette  a  mások  vallásos  érzületét  sértő  kifejezések
     használata   miatti  büntetőjogi  szankció  alkalmazását.   A
     felhozott  példák nem találók. Az említett két  ítélet  abban
     foglalt  állást,  hogy  az egészen kiemelkedően,  szokatlanul
     durva   istenkáromlás  miatti  büntetőjogi   büntetés   mások
     vallásos  érzületének védelme érdekében  összeegyeztethető  a
     véleménynyilvánítási  szabadsággal.  Ezek  az  ítéletek   nem
     jelentenek  megfelelő  hivatkozási  alapot  olyan  elkövetési
     módozatok    szankcionálhatóságát    illetően    –     sértő,
     lealacsonyító  kifejezés használata,  vagy  ilyen  cselekmény
     elkövetése – melyeknek a törvény általi megfogalmazásából  az
     is  következik,  hogy  a  nem  tapintatlanul  goromba,  durva
     kifejezések is e törvényhely alá eshetnek.

     A  nemzeti  érzületnek  a  vallásos  érzülethez  hasonlítását
     továbbá  azért nem tudom helyesnek tekinteni,  mert  ebben  a
     tekintetben   a   társadalmi   megítélés   megoszolhat;   nem
     szerencsés,  ha  az  Alkotmánybíróság az egyéni  megítélések,
     ízlések világába tartozó kérdésekben foglal állást, különösen
     ha  ez  az  állásfoglalás  –  mint  a  jelen  esetben  –  nem
     elkerülhetetlenül szükséges az előtte lévő ügy eldöntéséhez.

     Végeredményben   tehát  a  Btk.  269/A.   §-át   azokkal   az
     indokolásbeli hangsúlyeltolódásokkal, melyeket itt  jeleztem,
     összeegyeztethetőnek   tartom  a  véleménynyilvánításnak   az
     Alkotmány   61.   §-a  által  biztosított  szabadságával.   E
     meggondolások   kihangsúlyozása  azért  is   lényeges,   hogy
     világossá    váljék:   az   Alkotmánybíróság   e    határozat
     meghozatalánál is változatlanul azokra a kritériumokra  épít,
     melyeket   korábbi   határozataiban   a   büntetőjog   és   a
     véleménynyilvánítási    szabadság    viszonya    tekintetében
     kidolgozott.  Ezért  is  értek mélyen egyet  az  indokolásnak
     azzal   a   tételével,  mely  szerint  “Az   Alkotmánybíróság
     megállapítja, hogy a nemzeti jelképeket érintő  akár  negatív
     vélemény   hangoztatása,   az   arra   vonatkozó   tudományos
     vizsgálat,  művészi kifejezés, illetőleg kritika, a  jelképek
     történetére,   értékére,  közjogi  jelentőségére   vonatkozó,
     esetleg  megváltoztatásukat  vagy  akár  eltörlésüket   célzó
     vélemény,  álláspont, javaslat kifejezésre juttatása  például
     értelemszerűen nem eshet büntetőjogi szankcionálás alá, hanem
     beletartozik a véleménynyilvánítás alkotmányos jogába” (IV.6.
     pont).  E tétel meghatározó fontosságára tekintettel  azonban
     célszerűnek  tartottam volna, ha a fentieket  nem  csupán  az
     indokolás tartalmazza, hanem a határozat rendelkező  része  a
     Btk.   269/A.   §   alkalmazásánál  érvényesülő   alkotmányos
     követelményként írta volna elő.

     Budapest, 2000. május 8.

                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 269/A of Act IV of 1978 on the Criminal Code
     Number of the Decision:
     .
     13/2000. (V. 12.)
     Date of the decision:
     .
     05/08/2000
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-2-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0013_2000.pdfen_0013_2000.pdf