Hungarian
Ügyszám:
.
514/A/2005
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 41/2005. (X. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/459
.
A határozat kelte: Budapest, 10/25/2005
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
  által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
  rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
  benyújtott  indítványa alapján – Dr. Kovács Péter alkotmánybíró
  párhuzamos    indokolásával,   valamint   Dr.    Kiss    László
  alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a felsőoktatásról szóló,
  az  Országgyűlés 2005. május 23-i ülésnapján elfogadott törvény
  25.  §  (1)  bekezdése, 25. § (2) bekezdés fg)  pontja,  32.  §
  (11)  bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115.  §  (3)  és
  (8)  bekezdése,  151.  § (5) bekezdése,  153.  §  (1)  bekezdés
  5. pontja alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az Országgyűlés a 2005. május 23-i ülésnapján fogadta el  a
   felsőoktatásról  szóló  törvényt (a továbbiakban:  újFot.).  Az
   Országgyűlés elnöke 2005. május 26-én küldte meg a  törvényt  a
   köztársasági  elnöknek kihirdetésre, sürgősségi  kérelemmel.  A
   köztársasági elnök az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében  foglalt
   jogkörében eljárva – a részére előírt határidőn belül  –  2005.
   május   31-én   az  Alkotmánybírósághoz  fordult  azzal,   hogy
   megítélése    szerint    a    törvény    egyes    rendelkezései
   alkotmányellenesek. A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságról
   szóló  1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  1.  §
   a)  pontjára, 21. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 35. §-
   ára tekintettel indítványozta a ki nem hirdetett törvény 25.  §
   (1)   bekezdése,  25.  §  (2)  bekezdés  fg)  pontja,   32.   §
   (11)  bekezdés c) pontja, 115. § (3) és (8) bekezdése,  151.  §
   (5)    bekezdése,    153.   §   (1)    bekezdés    5.    pontja
   alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát.

   2.   A   köztársasági  elnök  az  indítványát  az   alábbiakkal
   támasztotta alá:

   2.1.  A  köztársasági elnök az újFot. 25. § (1)  bekezdését  és
   25.  §  (2) bekezdésének fg) pontját ellentétesnek tartotta  az
   Alkotmány 70/G. §-ával.

   A  köztársasági  elnök  –  az  Alkotmány  70/G.  §-ába  foglalt
   tudományos  élet  szabadságával  kapcsolatos  alkotmánybírósági
   gyakorlatra való hivatkozással – azt állította, hogy az  állami
   felsőoktatási  intézmények léte önmagában még az  alapvető  jog
   érvényesülését nem garantálja. A szabadságjog jogosultjai  –  a
   tudomány  művelői – csak akkor tudják indokolatlan  befolyástól
   mentesen  folytatni  tudományos  tevékenységüket,  ha   azt   a
   felsőoktatási intézmény szervezete, azon belül is a tudományt –
   kutatást    és   oktatást   –   közvetlenül   érintő   döntések
   meghozatalának    rendje   kellő   módon   biztosítja.    Ennek
   megvalósulásához  a  felsőoktatási  intézménynek  a  tudományos
   tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben a  végrehajtó
   hatalommal szemben autonómiával kell rendelkeznie. Ez  pedig  a
   kutatással  és  oktatással közvetlenül  összefüggő  kérdésekben
   feltételezi   a   tudományos  élet   szabadságához   való   jog
   jogosultjai,  a  tudomány művelőinek közössége  önálló  döntési
   jogát. Ebben az értelemben tehát a tudományos élet szabadságát,
   a  tanszabadságot  és  a  tanítás szabadságát  a  felsőoktatási
   intézmények  önkormányzata  (autonómiája)  valósítja  meg.   Az
   autonómia  hordozója  a felsőoktatási intézmény.  Az  Alkotmány
   70/G. §-ából következő intézményvédelmi kötelezettségbe ütközik
   ezért    a   felsőoktatási   intézmény   autonómiájának   olyan
   korlátozása,  amely  által a tudomány  művelésével  közvetlenül
   összefüggő  kérdések eldöntése kikerül annak  a  közösségnek  a
   kezéből,   melyet   az  adott  felsőoktatási   intézményben   a
   tudományos élet szabadsága jogosultjai alkotnak.

   A  köztársasági  elnök rámutatott arra, hogy az  újFot.  20.  §
   (1)  bekezdése  szerint  az irányító testület  a  felsőoktatási
   intézmény   stratégiai  döntést  hozó,  s  annak  végrehajtását
   ellenőrző szerve. Ezt az újFot. 23. § (1) bekezdése szerint  az
   állami fenntartású felsőoktatási intézményben létre kell hozni.
   Az újFot. 23. § (3)-(4) bekezdései biztosítják, hogy a szenátus
   által,  vagy a szenátus egyetértésével a hallgatói önkormányzat
   által  jelölt tagok a rektorral együtt többségben  legyenek  az
   oktatási  miniszter  által jelölt tagokkal szemben.  Azonban  a
   23.  §  (6)  bekezdés  f)  pontja  –  a  rektor  kivételével  –
   kifejezetten  kizárja az irányító testületi  tagságból  azokat,
   akik   az  adott  felsőoktatási  intézménnyel  foglalkoztatási,
   hallgatói  jogviszonyban állnak. A 23. § (9) bekezdése  szerint
   az  irányító  testület  tagjaival  az  oktatási  miniszter  köt
   megállapodást,   a   tiszteletdíj   fedezetét    az    Oktatási
   Minisztérium  biztosítja.  A 23. § (5)  bekezdése  –  a  rektor
   kivételével – nem követel meg tudományos fokozatot vagy oktatói
   tapasztalatot  az  irányító  testület  tagjaitól,  és   még   a
   felsőoktatási   intézmény   oktatási,   tudományos    kutatási,
   művészeti  tevékenységének megfelelő  felsőfokú  végzettség  is
   csak összesen három tagnál feltétel.

   Tekintettel arra, hogy az irányító testület tagjai  nem  állnak
   jogviszonyban  a  felsőoktatási  intézménnyel,  nem  tagjai  az
   intézmény  tudományos  közösségének, s  nem  vesznek  részt  az
   intézmény  tudományos tevékenységében, ezért nem szükségszerűen
   rendelkeznek   a   tudomány  mindennapi  működésére   vonatkozó
   ismerettel.  Ennek  hiányában pedig az  irányító  testület  nem
   tekinthető olyan önkormányzati szervnek, mely a tudományos élet
   szabadságához való jog jogosultjai, a tudomány művelői  számára
   az  Alkotmány  70/G. §-ának megfelelő beleszólási  jogot  ad  a
   tudomány művelését közvetlenül érintő kérdésekbe.

   Ez  a  deficit  azért sérti az Alkotmány 70/G.  §-át,  mert  az
   irányító  testület olyan kérdésekről dönthet, melyek a tudomány
   szabadságát,   ezen   belül  is  a  kutatást   és   publikációt
   közvetlenül  érintik. Az újFot. 25. § (1) bekezdése  ugyanis  –
   egyebek  mellett  – felhatalmazza az irányító testületet  arra,
   hogy   az  intézményfejlesztési  terv  részeként  elfogadja   a
   kutatási-fejlesztési-innovációs   stratégiát.    E    stratégia
   tartalmát az újFot. 5. § (3) bekezdése úgy határozza meg,  hogy
   az  abban  foglaltak közvetlenül, meghatározó módon  érintik  a
   tudományos  tevékenység  végzését, ezen  belül  is  a  kutatás,
   alkotás  szabadságát. Már csak azért is  így  van  ez,  mert  a
   szenátus  az újFot. 27. § (1) bekezdése értelmében az  irányító
   testület  által  hozott stratégiai döntések figyelembevételével
   határozza meg a képzési és a kutatási feladatokat. Az  irányító
   testület  döntési  jogát  nem csökkenti  még  az  sem,  hogy  a
   kutatási-fejlesztési-innovációs   stratégia   kialakítását   az
   újFot.   5.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  tudományos   tanács
   irányítja, amelyben a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai,
   egyetemi  docensek, továbbá a tudományos fokozattal  rendelkező
   kutatók   és   a   doktori  képzésben  részt   vevő   hallgatók
   (doktoranduszok) képviselői vesznek részt. A tudományos  tanács
   jogköre  ugyanis  –  a  köztársasági elnök  szerint  –  pusztán
   előkészítő  jellegű,  és  nem változtat  az  irányító  testület
   érdemi döntési jogosultságán.
   Az  újFot.  25.  §  (2)  bekezdés fg)  pontja  feljogosítja  az
   irányító  testületet  még arra is, hogy döntsön  „gazdaságtalan
   tevékenységének   és   az   ahhoz   kapcsolódó   szervezetének,
   szervezeti egységének átalakításáról, megszüntetéséről.”  Ezzel
   az  irányító testület döntési jogosultságot kap arra  is,  hogy
   tudományos, kutatási tevékenységet, s vele együtt az azt  végző
   szervezeti  egységet pusztán gazdaságossági szempontok  alapján
   átalakítsa,  megszüntesse. Ez a jogkör tehát olyan  lehetőséget
   ad  az irányító testületnek, mellyel alapjaiban meghatározhatja
   a  tudomány művelőinek tevékenységét. Különösen így van ez arra
   tekintettel,  hogy  a  gazdaságtalan  működés  pontosabban  nem
   definiált  fogalom,  így igen tág mozgásteret  ad  az  irányító
   testületnek.

   Minderre  tekintettel  az  irányító testületnek  újFot.  25.  §
   (1)  bekezdésében  és  25.  §  (2) bekezdésének  fg)  pontjában
   meghatározott döntések meghozatalára történő felhatalmazása  az
   Alkotmány  70/G. §-ába ütköző módon korlátozza a  felsőoktatási
   intézmények   önkormányzatát,   autonómiáját.   A    tudományos
   tevékenységgel, ezen belül a kutatással közvetlenül  összefüggő
   kérdések eldöntését ugyanis nem a tudományos élet szabadságához
   való jog jogosultjainak közösségére bízzák.

   2.2.  A köztársasági elnök megítélése szerint az újFot.  32.  §
   (11) bekezdés c) pontja, valamint 153. § (1) bekezdés 5. pontja
   az  Alkotmány  70/G.  §  (2) bekezdésével  ellentétes,  mert  a
   tudomány  területére  tartozó  kérdésben  döntési  jogot  ad  a
   Kormánynak.

       A köztársasági elnök utalt arra, hogy az Alkotmány 70/G. §
   (2) bekezdése értelmében tudományos igazságok kérdésében
   dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a
   tudomány művelői jogosultak. Ez a szabály nem pusztán az egyes
   tudományos eredmények értékelését tartja fenn a tudomány
   művelői számára, hanem általában kizárja az államot annak
   meghatározásából, mely konkrét tevékenység tekinthető a
   tudomány művelésének, milyen módszerekkel működhet a tudományos
   kutatás, egyáltalán mi tekinthető tudománynak. Ezért az
   elfogadott tudományágak meghatározása az Alkotmány 70/G. §
   (2) bekezdése szempontjából éppúgy tudományos kérdésnek
   minősül, mint az egyes tudományos eredmények megállapítása.
      
   A  Kormány  azonban  az újFot. 32. § (11) bekezdés  c)  pontja,
   valamint  153.  §  (1)  bekezdés 5. pontja alapján  rendeletben
   határozza    meg   az   egyes   tudományterületekhez    tartozó
   tudományágakat,  amelyeken a doktori képzés folyik.  A  Kormány
   lényegében szabadon dönthet abban a kérdésben, hogy mi  minősül
   tudományágnak a doktori képzés tekintetében. A Kormánynak  ezen
   a  döntési  szabadságát  a  Magyar Felsőoktatási  Akkreditációs
   Bizottságnak  az  újFot.  109.  §  (2)  bekezdésén,  illetve  a
   Felsőoktatási   Tudományos   Tanácsnak   az   újFot.   112.   §
   (5) bekezdésén alapuló véleményezési joga sem korlátozza.

   A  doktori  képzés  jellemzően  a  tudomány  leendő  művelőinek
   nevelését szolgálja. Hosszú távon azonban nem képes „túlélésre”
   az a tudományág, melynek művelői a doktori képzéssel nem tudják
   kinevelni  saját  utánpótlásukat. Ezért annak a  Kormány  által
   történő meghatározása, hogy mely tudományágakon folyhat doktori
   képzés, egyúttal hosszú távon döntő mértékben meghatározza  azt
   is,    milyen   tudományágakat   lehet   művelni   és   oktatni
   Magyarországon.  Ez  pedig ellentétes az  Alkotmány  70/G.  §-a
   (2) bekezdésének a fentebb kifejtett aspektusával.

       2.3. Az újFot. 115. § (3) bekezdése és 115. §
   (8) bekezdése ellentétes az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével,
   70/G. §-ával és 70/K. §-ával, mivel a felsőoktatási intézmények
   számára nem biztosítja a bírósághoz fordulás jogát az oktatási
   miniszter fenntartói döntéseivel kapcsolatban.
   Az  újFot.  7.  §  (4)  bekezdése és a  104.  §  (6)  bekezdése
   értelmében  az  oktatási miniszter – ha a törvény  másképp  nem
   rendelkezik  –  ellátja  az  állami  felsőoktatási  intézmények
   tekintetében  a  fenntartói irányításból eredő  feladatokat.  A
   fenntartói irányítás tartalmát az újFot. 115. §-a határozza meg
   azzal,  hogy  a  105.  §  (10) bekezdése értelmében  az  állami
   felsőoktatási   intézmények  tekintetében   a   fenntartó   nem
   gyakorolhatja  azokat  a  jogosítványokat,  amelyek  a  törvény
   rendelkezései alapján az irányító testület jogkörébe tartoznak.
   Az  állami  felsőoktatási intézmények esetén tehát az  oktatási
   miniszter gyakorolja azokat a 115. §-ban meghatározott jogokat,
   melyeket az újFot. nem utal az irányító testület hatáskörébe. A
   115.  §  (3) és (8) bekezdésében foglalt hatáskörök  az  állami
   intézmények  esetén  ez alapján az oktatási minisztert  illetik
   meg.

   Az  újFot.  115. § (3) bekezdése alapján az oktatási  miniszter
   (mint  fenntartó) intézkedési terv készítésére hívhatja fel  az
   irányító  testületet, illetve a rektort. Erre  egyebek  mellett
   akkor  kerülhet  sor,  ha: a felsőoktatási intézmény  figyelmen
   kívül    hagyta    az   ésszerű   és   takarékos    gazdálkodás
   követelményeit,  és  emiatt a költségvetését  túllépte,  hatvan
   napon  túli lejárt adósságállománya több mint egy költségvetési
   iven keresztül elérte az éves költségvetésének húsz százalékát,
   és   ezért   37.   §  (4)  bekezdés  c)  pontja  értelmében   a
   felsőoktatási  intézmény megszüntetésének lehet  helye.  Ha  az
   oktatási miniszter az intézkedési tervet nem fogadja el, úgy az
   állami    felsőoktatási   intézmény   további   működtetéséről,
   átszervezéséről,  megszüntetéséről dönthet.  Ebben  az  esetben
   tehát az oktatási miniszter szinte korlátlan döntési joggal bír
   az    állami    felsőoktatási   intézmény   szervezetének    és
   tevékenységének átalakítására.

   Az  újFot.  115.  §  (8)  bekezdése  felhatalmazza  továbbá  az
   oktatási  minisztert (mint fenntartót) a normatív költségvetési
   támogatás   folyósításának  felfüggesztésére,  ha   az   állami
   felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt –  nem
   alakították  meg  az  irányító  testületet.  Egy  ilyen  döntés
   szükségszerűen   a  felsőoktatási  intézmény   működésének   az
   ellehetetlenülését vonhatja maga után.

   Az   újFot.   115.  §-a  alapján  a  fenntartó  általában   nem
   hatóságként   jár   el,  így  eljárása  az   újFot.   ellenkező
   rendelkezése  hiányában nem a közigazgatási  eljárás  szabályai
   szerint zajlik, ellene jogorvoslattal tehát nem lehet élni.  Ez
   a  contrario  következik abból, hogy a 115. § (6)  bekezdése  a
   törvényességi  ellenőrzés körében kifejezetten a  közigazgatási
   hatósági   eljárásról   és   szolgáltatásról   szóló    törvény
   VI.    fejezetében   foglaltak   alkalmazását   rendeli.    [Az
   indítványban  foglaltak  szerint az  újFot.  e  rendelkezése  a
   151.  §  (1)  bekezdése értelmében 2005.  szeptember  1-én  lép
   hatályba,  míg az utalásban szereplő, a közigazgatási  hatósági
   eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény csak
   2005.  november  1-én.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  újFot.   a
   törvényességi   ellenőrzésre  vonatkozóan   egy,   a   hatályba
   lépésekor   még   hatályba  nem  lépett  törvényre   utalja   a
   jogorvoslati   eljárást.]  Ugyanakkor   a   115.   §   (3)   és
   (8)   bekezdésében   foglalt  fenntartói  irányítási   jogkörök
   gyakorlása  közvetve  érinti  a  tudományos  élet  szabadságára
   vonatkozó    alapjogot,   közvetlenül   pedig   korlátozza    a
   felsőoktatási  intézményeknek az Alkotmány 70/G.  §-ából  eredő
   önigazgatását,  autonómiáját. Az  autonómia  természetesen  nem
   korlátozhatatlan,   ha   a   korlátozás   a   fent    kifejtett
   feltételeknek  megfelel.  Azonban az autonómiát  ilyen  súllyal
   korlátozó  egyedi  döntésekkel  szemben  az  Alkotmány  57.   §
   (1)  bekezdése – tekintettel a 70/G. §-ra és a 70/K. §-ra is  –
   megköveteli a bírósághoz fordulás lehetőségét.

   A   felsőoktatási   intézmény   az   Alkotmány   70/G.   §-ának
   érvényesülését  biztosító  intézmény,  melyet  az   újFot.   is
   autonómnak minősít. Tekintettel arra, hogy az újFot 115. §  (3)
   és   (8)  bekezdésében  meghatározott  döntések  a  70/G.   §-a
   jogosultjainak  alanyi  jogait is érintik  közvetve,  ezért  az
   alapjogi   igények   bíróság  előtt  való   érvényesíthetőségét
   biztosítani   kell.   A   felsőoktatási  intézmény   bírósághoz
   fordulásának  joga  a jelzett döntésekkel  szemben  csak  akkor
   lehetne  kizárható,  ha  ez  elkerülhetetlenül  szükséges,   és
   egyúttal  arányos  lenne. Nem látható azonban olyan  körülmény,
   mely az oktatási miniszter 115. § (3) és (8) bekezdésén alapuló
   döntése   jogszerűségének   érdemi  bírósági   felülvizsgálatát
   kizárná, illetve a kizárást szükségessé tenné.

   Mindezek  alapján  az  újFot. 115. § (3) bekezdése  és  115.  §
   (8)  bekezdése  ellentétes az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével,
   70/G.  §-ával  és 70/K. §-ával, mert felsőoktatási  intézmények
   számára  nem biztosítja a bírósághoz fordulás jogát az oktatási
   miniszter döntéseivel kapcsolatban.
      
   2.4.  Az  újFot. 151. § (5) bekezdése sérti az Alkotmány  2.  §
   (1)   bekezdésében  deklarált  jogállamiság  elvéből  következő
   jogbiztonság   követelményét,   mert   értelmezhetetlen   módon
   állapítja  meg  a hatályos Fot. alkalmazhatósága  megszűnésének
   időpontját.

   Az  újFot.  151. § (3) bekezdés a) pontja 2006.  szeptember  1-
   jével  helyezi hatályon kívül a hatályos Fot.-ot. Ugyanakkor  a
   151.  §  (5) bekezdése szerint a Fot. rendelkezéseit az  újFot.
   hatályba  lépésének  napjától akkor  lehet  alkalmazni,  ha  az
   újFot.  „bevezetése még nem kezdődött meg”. E  szabály  alapján
   nem    lehetséges    megállapítani,   meddig    az    időpontig
   alkalmazhatóak  a  hatályos Fot. rendelkezései.  Ez  alapjaiban
   sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
   elvéből   következő   jogbiztonság  elvét,   melynek   alapvető
   követelménye,   hogy   egy   norma   (érvényessége,    hatálya,
   alkalmazhatósága)  egyértelmű, és kétség nélkül  megállapítható
   legyen.

   A magyar jogban a „bevezetés” fogalma nem ismert. Szinonimája a
   hatályba  lépés  lehetne,  ez  azonban  értelmetlen  az   adott
   rendelkezés kontextusában. A jogalkalmazó vállára kerül  így  a
   hatályos Fot. alkalmazhatóságának a megállapítása. Ily módon  a
   jogalkalmazó  az  életviszonyok  sokaságának  kezelésekor  maga
   lenne   hivatott  arra,  hogy  két  hatályban  lévő,  ugyanazon
   életviszonyokat   átfogóan,  kódexszerűen  szabályozó   törvény
   szabályainak  egymáshoz való pontos viszonyát megállapítsa,  és
   ennek következményeit levonja. Ez nem csak azért aggályos, mert
   a jogalkalmazót megoldhatatlan feladat elé állítja, hanem azért
   is,   mert   ily   módon   több  tízezer   érintett   különféle
   életviszonyainak szabályozása válik bizonytalanná. [A  hatályos
   Fot. egyes rendelkezései akár a Fot. hatályának megszűnése után
   is  alkalmazhatóak  lennének. Az újFot. 151.  §  (5)  bekezdése
   ugyanis  elválasztja  a  hatályos Fot. alkalmazhatóságát  annak
   hatályától,  és alkalmazásának nem szab konkrét  végső  időbeli
   korlátot.]

   Mindezek  alapján  az  újFot. 151.  §  (5)  bekezdése  sérti  a
   jogbiztonság  elvét,  és ezért ellentétes  az  Alkotmány  2.  §
   (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményével.

   3.  A  köztársasági elnök indítványának ismeretében  eljuttatta
   véleményét  az  Alkotmánybírósághoz  a  felsőoktatásról   szóló
   törvényjavaslatot benyújtó oktatási miniszter.

                                 II.

   1.  Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor az Alkotmány
   alábbi rendelkezéseit vette alapul:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „70/F.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
   számára a művelődéshez való jogot.
   (2)   A   Magyar   Köztársaság  ezt  a  jogot  a   közművelődés
   kiterjesztésével  és  általánossá  tételével,  az  ingyenes  és
   kötelező   általános  iskolával,  képességei  alapján  mindenki
   számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az
   oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.”

   „70/G.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság tiszteletben  tartja  és
   támogatja  a  tudományos  és  művészeti  élet  szabadságát,   a
   tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
   (2)   Tudományos   igazságok  kérdésében   dönteni,   kutatások
   tudományos  értékét megállapítani kizárólag a tudomány  művelői
   jogosultak.”

   2.  A köztársasági elnöki indítvánnyal támadott újFot. érintett
   rendelkezései:

   „1.  §  (1)  E törvény célja a tanítás és a tanulás alkotmányos
   jogának érvényesüléséhez szükséges jogi garanciák megteremtése.
   A  tanuláshoz  való  jog  alapján a Magyar  Köztársaság  minden
   állampolgárának  joga, hogy igénybe vegye a felsőoktatás  által
   nyújtott  szolgáltatásokat, feltéve, hogy képességei alkalmassá
   teszik  a  felsőfokú tanulmányokra. A tanítás, a kutatás  és  a
   művészeti  élet  szabadsága a felsőoktatásban  a  felsőoktatási
   intézmények autonómiáján keresztül valósul meg.”

   „5.  §  (3)  A  felsőoktatási  intézmény  kutatási-fejlesztési-
   innovációs  stratégiát  készít,  amelyben  meg  kell   tervezni
   különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási  rendet,
   tudományos   rendezvényeket,  hazai  és  nemzetközi  tudományos
   együttműködés   fejlesztésével   kapcsolatos    teendőket,    a
   tudományos    művek   kiadásának,   a   kutatási    tevékenység
   folytatásának  támogatási feltételeit, a tudományos  eredmények
   hasznosításának módját.
   (4)  A  felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs
   stratégiájának kialakítását és megvalósítását tudományos tanács
   irányítja, amelyben a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai,
   egyetemi  docensek, továbbá a tudományos fokozattal  rendelkező
   kutatók  és  a  doktori  képzésben  részt  vevő  hallgatók   (a
   továbbiakban: doktorandusz) képviselői vesznek részt.”

   „7.  § (4) Az állam nevében a fenntartói jogokat – ha e törvény
   másként nem rendelkezik – az oktatási miniszter gyakorolja.”

   „20. § (1) A felsőoktatási intézmény stratégiai döntést hozó és
   annak végrehajtását ellenőrző szerve az irányító testület.”

   „23.  §  (1)  Az  irányító  testület a felsőoktatási  intézmény
   feladatainak végrehajtását megalapozó, a közpénz és a közvagyon
   hatékony  és  felelős használatát szolgáló éves  költségvetési,
   valamint   stratégiai   döntéseket  hozó   és   végrehajtásukat
   ellenőrző,  a  fenntartói feladatok ellátásában – e  törvényben
   meghatározottak  szerint  –  közreműködő  testület.  Az  állami
   fenntartású  felsőoktatási intézményben az irányító  testületet
   létre  kell hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben  –
   az  alapító  okiratban meghatározottak szerint  –  az  irányító
   testület létrehozható.
   (…)
   (3)  Az  irányító  testület  elnöke a  felsőoktatási  intézmény
   rektora.
   (4) A hét, illetve kilenc tagú irányító testületbe két, illetve
   három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a
   szenátus.  A szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói
   önkormányzat  javasol. Ha a szenátus a javaslatot  nem  fogadja
   el,  a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot.
   Az  oktatási  miniszter  által  delegált  tagokkal  szemben   –
   tagonként   külön-külön   –   a   szenátus,   tagjai   legalább
   kétharmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet
   az  irányító testület tagja, akivel szemben a szenátus  írásban
   indokolt  kifogással élt, helyére az oktatási  miniszter  másik
   személyt  delegál,  akivel  szemben  a  szenátus  nem  élhet  a
   kifogásolás jogával.
   (5)  Az  oktatási miniszter által delegált tagok közül legalább
   egynek, a szenátus által delegált tagok közül legalább kettőnek
   a   felsőoktatási  intézmény  oktatási,  tudományos   kutatási,
   művészeti  tevékenységének megfelelő  felsőfokú  végzettséggel,
   továbbá   a  szakképzettségének  megfelelő  területen  szerzett
   legalább öt év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.
   (6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki
   a) büntetett előéletű,
   b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be,
   c)  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról  és
   felelősségéről  szóló  1997.  évi LXXIX.  törvény  hatálya  alá
   tartozik,
   d)  politikai  pártban  tisztséget tölt,  illetve  töltött  be,
   fizetett      pártalkalmazottként     foglalkoztatták      vagy
   foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése  óta  még
   nem telt el legalább öt év,
   e)   önkormányzati,   országgyűlési  vagy  európai   parlamenti
   képviselő,
       f) az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási,
   hallgatói jogviszonyban áll,
   g) tagja más felsőoktatási intézmény irányító testületének,
   h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási
   miniszter   felügyelete   alatt  álló  költségvetési   szervvel
   közalkalmazotti jogviszonyban áll,
   i) betöltötte a hetvenedik életévét.
   (…)
   (9)  Az  irányító testület tagjait az oktatási miniszter  kéri,
   illetve menti fel. A szenátus által delegált tagok felkérését a
   szenátus  elnöke  kezdeményezi  az  oktatási  miniszternél.  Az
   irányító   testület  tagjait  havi  rendszerességgel   fizetett
   tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési  évet
   megelőző  év  utolsó  munkanapján érvényes  legkisebb  kötelező
   munkabér (minimálbér) háromszorosa, az elnöké ötszöröse, ha  az
   irányító testület tagjainak száma hét, illetve négyszerese,  az
   elnöké  hatszorosa,  ha  az irányító testület  tagjainak  száma
   kilenc.  Az  irányító testület tagjaival az oktatási  miniszter
   köt   megállapodást.  A  tiszteletdíj  fedezetét  az   Oktatási
   Minisztérium biztosítja.”

   „25.  §  (1)  Az  irányító testület fogadja  el  a  stratégiai,
   foglalkoztatási,     üzleti     tervet     (a     továbbiakban:
   intézményfejlesztési  terv).  Az  intézményfejlesztési  tervben
   kell   meghatározni  a  fejlesztéssel,  a  fenntartó  által   a
   felsőoktatási   intézmény   rendelkezésére   bocsátott   vagyon
   hasznosításával,  megóvásával  kapcsolatos  elképzeléseket,   a
   várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési terv
   része  a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. A kutatási-
   fejlesztési-innovációs stratégiát meg kell küldeni a regionális
   fejlesztési  tanács részére, hogy figyelembe lehessen  venni  a
   régió  társadalmi,  gazdasági fejlesztését  szolgáló  középtávú
   program      elkészítésénél     és     végrehajtásánál.      Az
   intézményfejlesztési  tervet  középtávra,   legalább   négyéves
   időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva  a
   végrehajtás  feladatait. Az intézményfejlesztési terv  része  a
   foglalkoztatási   terv.   A   foglalkoztatási   tervben    kell
   meghatározni  azt  a  létszámot,  amelynek  keretei  között   a
   felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait.

   (2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között
   (…)
   b) elfogadja a felsőoktatási intézmény
   ba)  költségvetését  és  a  számviteli  rendelkezések  szerinti
   beszámolóját,
   (…)
   f) dönt
   (…)
   fg)   gazdaságtalan  tevékenységének  és  az  ahhoz  kapcsolódó
   szervezetének,     szervezeti    egységének     átalakításáról,
   megszüntetéséről;
   (…)

   (3)   Az   irányító  testület  határozza  meg  a  felsőoktatási
   intézmény szervezeti tagozódását. Az irányító testület  döntése
   előtt  beszerzi a szenátus véleményét. A szenátus  az  irányító
   testület   megkeresésétől   számított   harminc   napon   belül
   nyilváníthat  véleményt.  A  határidő  jogvesztő.  Az  irányító
   testület  döntése alapján a szenátus – a szervezeti és működési
   szabályzatban – meghatározza a felsőoktatási intézmény működési
   rendjét.”

   „27.  § (1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak  és
   az   irányító   testület  által  hozott   stratégiai   döntések
   figyelembevételével  határozza meg  a  képzési  és  a  kutatási
   feladatokat, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.  A  szenátus
   meghatározza működésének rendjét és – ha e törvény másként  nem
   rendelkezik    –   az   oktatói   vagy   kutatói    munkakörben
   foglalkoztatott tagjai közül megválasztja elnökét.”

   „32. § (11) A Kormány határozza meg
   (…)
   c)  a  doktori  fokozat megszerzésének feltételeit,  a  doktori
   iskola   létesítésének  eljárási  rendjét,  továbbá  az   egyes
   tudományterületekhez   tartozó  tudományágakat,   amelyeken   a
   doktori képzés folyhat.”

   „37.  §  (4) A fenntartó a felsőoktatási intézményt  –  az  (1)
   bekezdésben  meghatározottakon kívül –  a  következő  esetekben
   szüntetheti meg:
   a) ha a felvételi eljárás három egymást követő évben sikertelen
   volt.  E  rendelkezés  alkalmazásában  sikertelen  a  felvételi
   eljárás, ha ennek következtében a felsőoktatási intézményben  a
   hallgatói  létszám adott évben nem éri el a felvehető maximális
   hallgatói létszám hetven százalékát;
   b)  ha a felsőoktatási intézmény működése a fenntartó többszöri
   felhívása  ellenére jogszabálysértő vagy az  alapító  okirattal
   ellentétes;
   c)  ha  a  felsőoktatási intézmény figyelmen  kívül  hagyta  az
   ésszerű  és takarékos gazdálkodás követelményeit, és  emiatt  a
   költségvetését    túllépte,   hatvan    napon    túli    lejárt
   adósságállománya  több  mint egy költségvetési  éven  keresztül
   elérte az éves költségvetésének húsz százalékát;
   d)  ha  a működő felsőoktatási intézmény helyett egy vagy több,
   másik felsőoktatási intézményt létesít;
   e)   ha  a  felsőoktatási  intézmény  a  folyamatos  működéshez
   szükséges feltételekkel már nem rendelkezik.”

   „99.  §  (2)  Az Országgyűlés a felsőoktatási intézmény  állami
   elismerését a felsőoktatási intézménynek az e törvény 1.  számú
   mellékletébe  történő felvételével adja ki. Ha a  felsőoktatási
   intézmény  megszűnik, az Országgyűlés – e törvény módosításával
   – törli az 1. számú mellékletből.”

   „104.  §  (6) Az oktatási miniszter – ha e törvény másképp  nem
   rendelkezik  –  ellátja  az  állami  felsőoktatási  intézmények
   tekintetében a fenntartói irányításból eredő feladatokat.”

   „109.  §  (2)  A  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs  Bizottság
   véleményezi  a  felsőoktatásról szóló törvény  és  végrehajtási
   rendeletei,  illetve  a  felsőoktatást  szabályozó   miniszteri
   rendeletek tervezeteit.”

   „112. § (5) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács véleményezi  a
   felsőoktatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei,
   illetve   a   felsőoktatást  szabályozó  miniszteri  rendeletek
   tervezeteit.”

   „115.  §  (3)  A  fenntartó felhívja a felsőoktatási  intézmény
   irányító   testületét,   illetve   rektorát,   hogy   készítsen
   intézkedési tervet, ha e törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) és
   c) pontjában meghatározott intézkedésnek van helye. A fenntartó
   az  intézkedési  tervet vagy elfogadja, és ellenőrzi  az  abban
   foglaltak  végrehajtását, vagy dönt a  felsőoktatási  intézmény
   további működtetéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről.
   (…)
   (8)   Az   oktatási   miniszter  felfüggesztheti   a   normatív
   költségvetési   támogatás   folyósítását,    ha    az    állami
   felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt –  nem
   alakították meg az irányító testületet.”

   „151. § (3) 2006. szeptember 1-jén
   a)  hatályát  veszti a felsőoktatásról szóló  1993.  évi  LXXX.
   törvény  (a  továbbiakban:  1993.  évi  felsőoktatásról   szóló
   törvény),  valamint az azt módosító 1994. évi  LVIII.  törvény,
   1996.  évi  LXI.  törvény, 1997. évi VIII. törvény,  1997.  évi
   CXXVI.  törvény, 1997. évi CXXVII. törvény, 1998. évi  XXXVIII.
   törvény, 1999. évi LII. törvény, 2000. évi CVII. törvény, 2001.
   évi  LXV.  törvény, 2001. évi XCI. törvény, 2003. évi  XXXVIII.
   törvény,
   (…).
   (5) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseit e
   törvény hatálybalépésének napjától akkor lehet alkalmazni, ha e
   törvény bevezetése még nem kezdődött meg.”

   „153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel
   szabályozza
   (…)
   5.  a  többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét,  a
   képesítési keretet, a képzés indításának eljárását,  a  doktori
   képzés szabályait, a tudományterületeket, tudományágakat [32  §
   (11) bekezdés, 145. § (7) bekezdés],
   (…).”

                                III.

   1.   Az   indítvány   által   aggályosnak   tartott   szabályok
   alkotmányellenességének   megítélésénél   az   Alkotmánybíróság
   először   a   felsőoktatási  intézmények  autonóm   működésének
   kérdésével foglalkozott.

   1.1.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatában   a   felsőoktatási
   intézmények  működése  és autonómiája  az  Alkotmány  70/F.  és
   70/G.  §-ával  összefüggő szabályként  szerepel.  Az  Alkotmány
   70/F.   és   70/G.   §-ával   az  Alkotmánybíróság   már   több
   határozatában foglalkozott.

   Az   Alkotmánybíróság   az  Alkotmány   70/F.   §-ába   foglalt
   művelődéshez   (oktatáshoz)   való   jog   értelmezésével   azt
   állapította   meg,   hogy:  „Az  államnak   a   felsőoktatással
   kapcsolatos  alkotmányos feladata, hogy a tanuláshoz  való  jog
   objektív, személyi és tárgyi előfeltételeit megteremtse és azok
   fejlesztésével  e  jogot igénye szerint  bármely,  a  felsőfokú
   oktatásban való részvétel szempontjából megfelelő képességekkel
   rendelkező  állampolgár számára biztosítsa.”  (1310/D/1990.  AB
   határozat,  ABH  1995,  579,  586.)  Majd  az  Alkotmánybíróság
   rámutatott  arra  is, hogy az Alkotmány 70/F. §-a  alapján  „az
   államra   sokirányú   szabályozási,  szervezési   és   ellátási
   feladatok  hárulnak  az  állami és a nem  állami  felsőoktatási
   intézmények  működési feltételeinek kialakításában.”  [35/1995.
   (VI.  2.)  AB határozat, ABH 1995, 163, 166.] Más határozatában
   pedig  kiemelte  az Alkotmánybíróság, hogy az „oktatáshoz  való
   jog  részeként a felsőfokú tanulmányok folytatásához  való  jog
   gyakorlása (…) csak úgy biztosítható, ha az állam megteremti  a
   felsőfokú  tanulmányok folytatásának a feltételeit.”  [51/2004.
   (XII. 8.) AB határozat, ABH 2004, 679, 686.]

   Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/G. § (1) és (2) bekezdésébe
   foglaltakat egymással szoros kapcsolatban vizsgálta, továbbá  a
   tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a
   tanítás  szabadságát  az  ún.  kommunikációs  alapjogok   egyik
   aspektusának minősítette, s mindezzel összefüggésben vezette le
   a  tudomány  autonómiájának kiemelt védettségét és  a  tudomány
   művelőinek a tudományt érintő döntési jogosultságát:
   „Az   Alkotmány  70/G.  §-a  a  tudományos  élet  szabadságának
   tiszteletben  tartása  és  támogatása  kimondásával,  és  annak
   deklarálásával,  hogy  tudományos igazságok  kérdésében  állást
   foglalni csak maga a tudomány lehet kompetens, nemcsak alapvető
   jogállami és alkotmányos értéket nyilvánít ki, hanem szubjektív
   jogként   fogalmazza  meg  a  tudományos  alkotás  szabadságát,
   továbbá  a  tudományos  ismeretek megszerzésének  –  magának  a
   kutatásnak   –  és  tanításának  szabadságát,   mint   az   ún.
   kommunikációs  alapjogok egyik aspektusát.  A  tudományos  élet
   szabadsága tehát magába foglalja a tudományos kutatáshoz  és  a
   tudományos   igazságok   és   ismeretek   terjesztéséhez   való
   szabadságjogot,  amely tágabb értelemben a véleménynyilvánítási
   szabadsághoz kapcsolódik, egyúttal tartalmazza az államnak  azt
   a  kötelezettségét, hogy tartsa tiszteletben  és  biztosítsa  a
   tudományos  élet teljes függetlenségét, a tudomány tisztaságát,
   elfogulatlanságát   és  pártatlanságát.   A   tudományos   élet
   szabadságához  fűződő jog elvileg ugyan mindenkit  megillet,  a
   szabadságjog  tényleges  jogosultjai azonban  csak  a  tudomány
   művelői.  Ebben  a kérdésben viszont, ti. a tudományos  minőség
   meghatározásában – a tudomány autonómiája folytán  –  ugyancsak
   egyedül a tudomány művelői jogosultak dönteni.
   Minden   tudomány  alapvető  célja  az  igazság   keresése,   a
   megismerés,   a   tudomány  épülése.  Az  államnak   tudományos
   igazságok   kérdésében   semlegesnek   kell   lennie,   viszont
   alkotmányos követelményként feltétlenül garantálnia kell,  hogy
   a  tudomány  művelői  a tudományos kutatások  és  a  tudományos
   ismeretek  terjesztésének szabadságjogát – alkotmányos  keretek
   között – gyakorolhassák. Ezért az állam a tudományos alkotás és
   ismeretszerzés,  továbbá a tudományos tanítás szabadságát  csak
   olyan   korlátozásoknak  vetheti  alá,  amely  a  kommunikációs
   szabadságjogok  korlátozásával szemben  támasztott  alkotmányos
   követelményeknek megfelel. Mivel tágabb értelemben  a  tudomány
   szabadsága    általánosságban   is    a    véleménynyilvánítási
   szabadsághoz  tartozik, az a véleménynyilvánítás  szabadságából
   eredő  külön  nevesített  alanyi  jogokkal  azonos  alkotmányos
   védelemben  részesül  az állami beavatkozások  és  korlátozások
   ellen.
   Mindannyiszor,  amikor a történelem során az állam  a  tudomány
   szabadságát   politikai,   ideológiai,   vallási   vagy   egyéb
   korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom  fejlődésének
   béklyójává vált. Történelmi tapasztalaton nyugvó igazság,  hogy
   a  tudomány szabadsága a haladás alapvető biztosítéka, és az az
   egyéni   autonómiával  is  szorosan  összefügg.  A   tudományos
   tételek, megállapítások és igazságok szabad keresése, továbbá a
   tudományos  eszmék  és nézetek szabad áramlása,  így  az  egész
   társadalom,  az  emberiség, fejlődésének  alapfeltétele  és  az
   individuum szabad kibontakozásának is egyik biztosítéka.
   Mivel     a    tudományos    élet    szabadsága    a     szabad
   véleménynyilvánításhoz   való   alkotmányos    alapjog    egyik
   megnyilvánulása,  az Alkotmánybíróságnak a  30/1992.  (V.  26.)
   AB   határozatában  tett,  a  szabad  kommunikáció  kitüntetett
   szerepére  vonatkozó megállapításai az Alkotmány  70/G.  §-ában
   biztosított  szabadságjoggal  kapcsolatban  is  irányadók  (ABH
   1992,   178.).   Így   általában  a  tudomány,   a   tudományos
   ismeretszerzés  és  a tudományos tanítás szabadsága,  noha  nem
   korlátozhatatlan, de mindenképpen olyan szabadságjog,  amelynek
   csak   kivételes   korlátozó  rendelkezésekkel   szemben   kell
   engednie,  olyanokkal,  amelyek  közvetlenül  valamely  alapjog
   érvényesítésére és védelmére szolgálnak, vagy amelyek  valamely
   elvont  alkotmányos érték (pl. törvényen alapuló  titokvédelem)
   feltétlen  érvényesülését  hivatottak  biztosítani.”  [34/1994.
   (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 182-183.]
      
   Később     a     felsőoktatási    intézmények    önkormányzatát
   (autonómiáját)    az   Alkotmánybíróság   a    hatályos    Fot.
   rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálta:
       „Az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdése szerint a Magyar
   Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos élet
   szabadságát, valamint a tanszabadságot és a tanítás
   szabadságát. Ezt a szabadságot valósítja meg a felsőoktatási
   intézmények önkormányzata (autonómiája), amelyet a Fot.
   negyedik része fejt ki. A Fot. 64. §-a szerint a felsőoktatási
   intézmény dönt minden olyan intézményi ügyben, amelyet törvény
   vagy felhatalmazása alapján más jogszabály nem utal állami vagy
   helyi önkormányzati hatáskörbe. A Fot. 65. § (1) bekezdése
   szerint pedig az állam a felsőoktatással kapcsolatos feladatait
   a felsőoktatási intézményeknek az Alkotmányban és e törvényben
   szabályozott jogai, kötelezettségei és hatáskörei tiszteletben
   tartásával látja el. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a
   felsőoktatási intézmény autonóm döntésére tartozó ügyekben az
   egyetemek és a főiskolák nem minősülnek a Kormány által
   irányított szervnek.” [40/1995. (VI. 15.) AB határozat, ABH
   1995, 170, 172.]

   Az    intézményi   autonómia   hordozóival   kapcsolatban    az
   Alkotmánybíróság – a hatályos Fot. (Ftv.) nyomán – kifejtette:
       „Az Ftv. 32. § (1) bekezdése ugyanis nem szűkíti le a
   tudományos élet szabadságához fűződő jogosultságok
   kedvezményezetti körét az egyetemi tanárokra, ellenkezőleg; azt
   kifejezetten az egyetemi autonómiát megtestesítő személyi körre
   terjeszti ki (»A felsőoktatási intézmények az oktatók, a
   tudományos kutatók és a hallgatók számára biztosítják az
   oktatás, a tudományos kutatás, a művészi alkotó tevékenység és
   a tanulás szabadságát.«). Az autonómia hordozója pedig az
   intézmény, az egyetem; ennek adja meg az Ftv. az önkormányzati
   jogokat, vele szemben merül fel az az elvárás, hogy a
   tanszabadság letéteményese legyen, s biztosítékot jelentsen a
   tudományos kutatás szabadságának érvényesítéséhez is.”
   (861/B/1996. AB határozat, ABH 1998, 650, 654.)

   1.2.  A  felsőoktatási  intézmény autonóm működése  alkotmányos
   alapokon  nyugszik.  A  felsőoktatási intézmények  autonómiáját
   ugyanakkor az európai egyetemek Magna Chartája (a továbbiakban:
   Magna Charta) is biztosítja, melyre mind a hatályos Fot.,  mind
   az  újFot.  preambuluma hivatkozik. A Magna Charta az Alapelvek
   között, az 1. pontban megállapítja: „A földrajzi helyzetből  és
   a    történelmi    hagyományokból   fakadóan    különbözőképpen
   megszervezett társadalmakon belül az egyetem autonóm intézmény,
   amely  a  tudományos kutatásban és az oktatásban  hozza  létre,
   értékeli  és  adja át a kultúra értékeit. Hogy kielégíthesse  a
   kor  szükségleteit, kutatási és oktatási tevékenységének minden
   politikai,   gazdasági   és   ideológiai   hatalommal   szemben
   függetlennek kell lennie.”
   Majd  a  3.  pont  szerint: „A kutatás, az  oktatás,  a  képzés
   szabadsága  az  egyetemek életének alapelve; az államhatalomnak
   és az egyetemeknek saját illetőségükön belül biztosítaniuk kell
   ennek az alapvető követelménynek a tiszteletben tartását.
   A türelmetlenséget elutasító, a párbeszédre mindig kész egyetem
   a  tanárok  és diákok együttműködésének kivételezett  helye.  A
   tanároké,  akik  képesek ismereteik átadására  és  rendelkeznek
   mindazon    eszközökkel,   amelyek   tudásuk   kutatással    és
   innovációval való továbbfejlesztéséhez szükségesek; a  diákoké,
   akik   feljogosítottak,   alkalmasak   és   készek   ismereteik
   gyarapítására.”

   1.3. A felsőoktatási intézmények autonómiáját – az Alkotmánynak
   megfelelően  – az újFot. 1. §-a is deklarálja. Az újFot.  1.  §
   (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a „tanítás, a kutatás  és
   a  művészeti  élet szabadsága a felsőoktatásban a felsőoktatási
   intézmények autonómiáján keresztül valósul meg”. Az újFot. 1. §-
   ába  foglalt intézményi autonómiával kapcsolatban a  miniszteri
   indokolás az alábbiakat tartalmazza:

   „A  művelődéshez  való jog és az Alkotmány 70/G.  §-a  szerinti
   tanítás  és  tanulás szabadsága a tudományos és művészeti  élet
   külső  beavatkozástól  való  mentességének  biztosításában,   a
   tudományos,  művészeti  kérdéseknek  a  tudomány,   illetve   a
   művészeti  ág művelői vagy ezek testületei általi értékelésében
   nyilvánul meg. Ezt a célt szolgálja a felsőoktatási intézmények
   számára   biztosított  intézményi  autonómia,  a   függetlenség
   törvényi  szintű  garanciáinak megteremtése,  az  autonómia,  a
   függetlenség     céljának,    tartalmának    és    korlátjainak
   meghatározása. (…)
   Ez  az  autonómia  az  oktatás,  kutatás,  az  intézmény  belső
   szervezetének   kialakítása,  a   működtetés   és   gazdálkodás
   önállósága  területén nyer értelmet, alanyai az  intézmény,  az
   oktató,  a  kutató,  a  hallgató, illetve  ezek  közössége.  Az
   autonóm joggyakorlás egyéni vagy közösségi formája azonban  nem
   sértheti más jogosultak ilyen igényét.”

   1.4.  A  fentiek alapján tehát az Alkotmány 70/F. §-ába foglalt
   művelődéshez  (oktatáshoz) való jog biztosítja a  felsőoktatási
   intézmények létrehozását és működését, az Alkotmány  70/G.  §-a
   pedig   a   tudományos   és  művészeti  élet   szabadságát,   a
   tanszabadságot   és  a  tanítás  szabadságát   garantálja.   Az
   Alkotmánybíróság   rámutatott  továbbá   arra,   hogy   „tágabb
   értelemben   a   tudomány  szabadsága  általánosságban   is   a
   véleménynyilvánítási    szabadsághoz    tartozik”.    [34/1994.
   (VI.   24.)   AB   határozat,   ABH   1994,   177,   182.]    A
   véleménynyilvánítás szabadságából eredően a tudomány szabadsága
   a  tudományos  tevékenység  védelmét biztosítja.  A  tudományos
   tevékenység  nem  másoktól  elzárt,  egyéni,  hanem   kollektív
   tevékenység, mely a tudomány művelőinek a független  tudományos
   műhelyek  keretében folytatott párbeszédén és vitáin alapul.  A
   tudományos  tevékenység  szabadságához  tehát  nem  elegendő  a
   tudomány  művelői számára egyéni jogokat biztosítani,  valamint
   az   állami  beavatkozások  és  korlátozások  elleni   védelmet
   garantálni.  Az  Alkotmány ugyanis nemcsak tartózkodást,  hanem
   pozitív  cselekvést is megkövetel az államtól. [V.ö.:  22/1999.
   (VI.  30.) AB határozat, ABH 1992, 176, 194.] Ezért az államnak
   olyan,  törvényben  szabályozott megoldásokat  kell  nyújtania,
   amelyek  megfelelően  biztosítják a külső  befolyástól  mentes,
   szabad,     professzionalizálódott    tudományos    tevékenység
   folytatását.   Ennek  intézményi  kereteit  az  állam   köteles
   megteremteni.

   Az    Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   az    államot
   intézményvédelmi  kötelesség  terheli.  Az  állam  az  objektív
   intézményvédelmi  kötelességéből eredően „úgy  alakítja  ki  az
   egyes  alapjogok  megvalósításához  szükséges  jogszabályi   és
   szervezeti   feltételeket,  hogy  mind   a   többi   alapjoggal
   kapcsolatos,  mind  pedig  egyéb  alkotmányos  feladataira   is
   tekintettel   legyen;   az  egyes  jogoknak   az   egész   rend
   szempontjából  legkedvezőbb érvényesülését  teszi  lehetővé,  s
   mindezzel  az alapjogok összhangját is előmozdítja.”  [64/1991.
   (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 302-303.] A hivatkozott
   alapjogokkal összefüggésben az állam köteles gondoskodni  olyan
   intézményekről,  illetve  megfelelő  szervezeti   szabályokról,
   amelyek  a tudományos, oktatási és kutatási tevékenység  szabad
   folytatását   garantálják.  A  szabad  tudományos   tevékenység
   lényegét  a  tudományos  értékrend  külső  befolyástól   mentes
   érvényesülése    jelenti.   A   tudományos    minőség    szabad
   meghatározása  érdekében biztosítani kell  a  tudomány  művelői
   önálló  döntési  jogát  és függetlenségét,  vagyis  a  tudomány
   autonómiáját.  A  tudomány  autonómiája  önkormányzati  jogokon
   keresztül  valósul  meg,  melyeket  az  állam  intézményvédelmi
   kötelessége  alapján létrehozandó felsőoktatási  intézményeknek
   kell   biztosítani.   A   tudományos,  oktatási   és   kutatási
   tevékenység  szabad művelésének ezért alapvető  biztosítéka  az
   önkormányzatisággal,   autonómiával  rendelkező   felsőoktatási
   intézmények    megteremtése.   Ez   az,    amit    az    eddigi
   alkotmánybírósági  gyakorlat mellett  a  hatályos  Fot.  és  az
   újFot. által hivatkozott Magna Charta, valamint az újFot. 1. §-
   a  és az ahhoz fűzött miniszteri indokolás is elismer, garantál
   és támogat.

   A  felsőoktatási autonómia folytán a felsőoktatási intézmény  a
   kormánytól,  az  államigazgatástól  önálló  és  független.   Az
   önállóság  és  függetlenség  nemcsak  a  szűk  értelemben  vett
   tudományos,  oktatási és kutatási tevékenységre  terjed  ki.  A
   tudomány  autonómiájának biztosítása érdekében a  felsőoktatási
   intézményt   szervezetalakítási,   működési   és   gazdálkodási
   önállóság is megilleti.

   Az  intézményi  autonómia  alapján  garantált  a  felsőoktatási
   intézmény szervezeti önállósága és önigazgatáshoz való joga. Az
   önálló,  vagyis  autonóm működés úgy biztosítható,  ha  törvény
   rögzíti   a  felsőoktatási  intézményekre  vonatkozó   alapvető
   szabályokat,  s  az Országgyűlés határozza meg a  felsőoktatási
   intézmények  létét  és  működését  érintő  alapvető  döntéseket
   (létrehozás,  megszüntetés,  felsőoktatási  intézetek  központi
   költségvetési   támogatása,  stb).  Az   országgyűlési   döntés
   keretében   pedig  a  felsőoktatási  intézmény  belső   életét,
   szervezetét   és  működését  a  saját  maga  által   elfogadott
   intézményi  szabályzat  állapítja meg.  Ezekről  a  kérdésekről
   tehát  az Országgyűlésen és a felsőoktatási intézményeken kívül
   más szervek és szervezetek nem dönthetnek.

   A  felsőoktatási  intézmény, mint minden  autonómiával,  vagyis
   önkormányzatisággal     rendelkező    intézmény,     választott
   képviseleti  szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen.
   Az érintettek joga az autonóm képviseleti szervek megalakítása,
   s  ezek  a  szervek  gyakorolhatják a felsőoktatási  intézményt
   megillető  önkormányzati jogköröket. A felsőoktatási  autonómia
   hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az oktatók,
   a  tudományos  kutatók  és  a  hallgatók  közössége.  Ezért  az
   oktatók,  tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani
   kell az autonóm képviseleti szervekben és az autonómiából eredő
   önkormányzati jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe
   az  oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül  külső
   szakembereket,  az alapító, a fenntartó szervezet  képviselőjét
   is   be   lehet  vonni,  de  csak  a  felsőoktatási   intézmény
   autonómiájának biztosítása mellett.

   A  felsőoktatási intézmény önkormányzatát fel kell hatalmazni a
   saját  működésére  vonatkozó norma- és szabályalkotáshoz  való,
   valamint  egyedi  döntéshozatali joggal. Az  intézmény  szervei
   által   hozott,  jogokat  és  kötelezettségeket  érintő  egyedi
   döntések  esetén  azonban  az  érintettek  jogorvoslathoz  való
   jogát,  beleértve  a  független bírósághoz  fordulás  jogát  is
   garantálni kell.

   Az állam nemcsak mint fenntartó lép kapcsolatba a felsőoktatási
   intézményekkel, s támogatja azok működését. Az állam  ellenőrzi
   is  a  felsőoktatási intézmény törvényes működését, mégpedig  a
   miniszter  által  gyakorolt  törvényességi  felügyeleti   jogon
   keresztül.   Természetesen  különbség   van   a   felsőoktatási
   intézményeket  érintő jogalkotási, a törvényességi  felügyeleti
   és az újFot. által intézményesített fenntartói jogkörök között.
   Az   autonóm   felsőoktatási  intézmények   mindazonáltal   nem
   kerülhetnek  alárendelt helyzetbe. A felsőoktatási  intézmények
   függetlenségének védelme érdekében – a jelenleg  hatályos  Fot.
   65.  §  (2)  bekezdése  szerint – a  felsőoktatási  intézmények
   önkormányzatát  sértő  jogszabályok  és  egyedi   döntések   az
   Alkotmánybíróság  előtt  megtámadhatók. Az  Alkotmánybírósághoz
   fordulást azonban az újFot. már nem teszi lehetővé.

   Az   intézményi   autonómiához  hozzátartozik  a   gazdálkodási
   autonómia is. Ennek megfelelően a felsőoktatási intézmény  –  a
   törvény    keretei   között   –   megállapíthatja    a    saját
   költségvetését,    illetve    a    pénzeszközeivel     önállóan
   gazdálkodhat.  A  szabad  tudományos,  oktatási   és   kutatási
   tevékenység folytatásának biztosítéka a felsőoktatási intézmény
   állami  támogatása. A felsőoktatási intézmény autonóm működését
   nem  veszélyeztetve a jogalkotó jogosult az  állami  támogatást
   úgy meghatározni, hogy a felsőoktatási eszközök elosztásánál  a
   tudomány   szempontjainak   megfelelő   teljesítménykritériumok
   érvényesüljenek.  Az  értékelési  kritériumok  meghatározásánál
   semmiképpen  sem szabad pusztán piaci hasznossági és  politikai
   célszerűségi szempontokat figyelembe venni.

   1.5.  Az  Alkotmánybíróságnak  az  autonómia,  az  autonómiával
   rendelkező  szervek védelmében Alkotmányból  származó  feladata
   van  (pl.:  az  önkormányzatokat, felsőoktatási  intézményeket,
   szakmai  kamarákat illetően). Az Alkotmánybíróság az autonómia,
   illetve   az  önkormányzati  jogok  korlátozásának  alkotmányos
   terjedelmét   a  helyi  önkormányzatok  kapcsán  korábban   már
   vizsgálta.  Bár  a helyi önkormányzatok, mint  területi  alapon
   létrehozott autonóm szervezetek és a felsőoktatási intézmények,
   mint  autonóm  közintézetek között számos eltérés  van,  de  az
   autonómiával (önkormányzatisággal) összefüggő megállapítások  a
   felsőoktatási intézmények vonatkozásában is alkalmazhatók.

   Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az autonómia „elsősorban a
   Kormánnyal  és  az  államigazgatás  szerveivel  szemben   nyújt
   alkotmányos   garanciát   az   önkormányzatok   számára”.    Az
   Alkotmánybíróság  szerint  az  önkormányzat  „a  törvényhozóval
   szemben     is    alkotmányos    védelemben    részesíti     az
   önkormányzatoknak  azt  a  jogát, hogy  autonóm  módon,  önálló
   felelősséggel  alakítsák szervezetüket és  működésük  rendjét”.
   Továbbá:  „a törvényi szabályozás önálló mozgásteret kell  hogy
   biztosítson  az  önkormányzat számára ahhoz,  hogy  működésének
   feltételeit,  sajátos feladatait figyelembe véve  dönthessen  a
   feladatai  ellátásához  szükséges és  arra  alkalmas  szervezet
   létrehozásáról”.    Megállapította    azt    is,     hogy     a
   „szervezetalakítási   autonómia   nem   egyetlen    jogosultság
   gyakorlásában nyilvánul meg, hanem szervezeti kérdésekben  való
   döntési   jogosultságok,  szervezeti  hatáskörök  összességének
   gyakorlását  jelenti. Az egyes hatáskörök törvényi  korlátozása
   nem  eredményezi  az  (…)  önkormányzati  jog  alkotmányellenes
   korlátozását mindaddig, amíg a (…) hatáskörök elegendőek ahhoz,
   hogy  önálló  felelősséggel döntsön az  ellátandó  feladataihoz
   igazodó szervezet létrehozásáról.
   Nem  tekinthető alkotmányosnak az a törvényi szabályozás, amely
   az  önkormányzatok szervezetét olyan módon szabályozza, hogy az
   a  szervezetalakításhoz való jog lényeges tartalmát korlátozza,
   az   önkormányzati   jog   tartalmának  kiüresedéséhez,   annak
   tényleges  elvonásához vezet, kizárja azt, hogy az önkormányzat
   önálló    felelősséggel   döntsön   a    saját    szervezetének
   kérdéseiben.” [1/1993. (I. 13.) AB határozat, ABH 1993, 27, 28-
   29.]

   1.6.  A tudományos és művészeti élet szabadsága, a tanszabadság
   és a tanítás szabadsága érvényesülésének alapvető biztosítéka a
   felsőoktatási intézmény autonómiája. Az autonómia védelme tehát
   az  Alkotmány  70/F. és 70/G. §-ából ered. Ennek megfelelően  a
   felsőoktatási  intézmény autonóm működését az  Alkotmánybíróság
   alkotmányos  értékként ismerte el, védelmét az Alkotmánybíróság
   eddigi határozatai is megalapozzák.

   Az  Alkotmány  által  biztosított és az Alkotmánybíróság  által
   védett  autonómia  azonban nem zárja  ki  az  autonóm  jogkörök
   megengedett  törvényi korlátozását. A korlátozásnál  figyelembe
   kell    venni    az   Alkotmányban   és   az   Alkotmánybíróság
   határozataiban  foglaltakat. Törvény a felsőoktatási  intézmény
   gazdasági  hatékonyságát és szervezeti  ésszerűségét  ösztönző,
   korlátozó szabályokat is megállapíthat [pl.: a hatályos Fot. is
   tartalmaz ilyen szabályozást (10/C. §)]. Nem alkotmányellenes a
   felsőoktatási intézmények tudományos, oktatási tevékenységeinek
   gazdaságossági és szervezeti racionalizálási szempontok alapján
   való  ellenőrzése,  gazdaságossági  követelmények  előírása   a
   fenntartó  részéről,  a  költségvetési eszközök  és  juttatások
   teljesítményhez   kötött  biztosítása.   Nem   alkotmányellenes
   továbbá  az  intézmény  működéséhez,  tudományos,  kutatási  és
   oktatási  feladatainak ellátásához szükséges  alapot  meghaladó
   költségvetési  támogatások  – előre pontosan  meghatározott,  a
   tudomány  szempontjainak  megfelelő  –  teljesítménykritériumok
   szerinti elosztása sem.

   2.   A  köztársasági  elnök  indítványában  az  újFot.  25.   §
   (1)    bekezdése   és   25.   §   (2)   bekezdés   fg)   pontja
   alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát kezdeményezte.  Ez
   a   két  rendelkezés  az  irányító  testület  döntési  jogkörét
   szabályozza.

   2.1.   Az  újFot.  23.  §  (1)  bekezdése  szerint  az   állami
   fenntartású felsőoktatási intézményben irányító testületet kell
   létrehozni,  mely a 20. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási
   intézmény   stratégiai  döntést  hozó,  s  annak  végrehajtását
   ellenőrző  szerve.  Az  újFot. 23. § (2) bekezdése  szerint  az
   irányító  testület a felvehető hallgatói létszámnak megfelelően
   hét  vagy  kilenc tagból áll. Az újFot. 23. § (3)-(4) bekezdése
   írja  elő,  hogy  az irányító testületben a  szenátus,  vagy  a
   szenátus egyetértésével a hallgatói önkormányzat által delegált
   tagok  a  rektorral  együtt  többségben  legyenek  az  oktatási
   miniszter által delegált tagokkal szemben.

   Az  újFot. 23. § (6) bekezdés f) pontja szerint ugyanakkor  nem
   lehet  az  irányító testületnek tagja – a rektor kivételével  –
   az,  aki  az  adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási,
   hallgatói  jogviszonyban áll. A 23. § (5) bekezdése  továbbá  a
   rektor  kivételével nem követel meg tudományos  fokozatot  vagy
   oktatói tapasztalatot az irányító testület tagjaitól, és még  a
   felsőoktatási   intézmény   oktatási,   tudományos    kutatási,
   művészeti  tevékenységének megfelelő  felsőfokú  végzettség  is
   csak   összesen  három  tagnál  feltétel.  Az  újFot.   23.   §
   (9)  bekezdése szerint az irányító testület tagjait az oktatási
   miniszter  kéri,  illetve menti fel,  a  tagokkal  az  oktatási
   miniszter  köt  megállapodást, s a  tiszteletdíj  fedezetét  az
   Oktatási Minisztérium biztosítja.

   Az  újFot. a felsőoktatási intézmény felépítését tehát teljesen
   átalakítja.  A  felsőoktatási intézmények vezetésében  domináns
   irányító testület – a rektor kivételével – részben a miniszter,
   részben  a szenátus által delegált külső személyekből  áll.  Az
   újFot.     23.    §    (6)    bekezdésébe    foglalt    szigorú
   összeférhetetlenségi  szabályok  következtében   a   miniszter,
   illetve  a  szenátus  által  delegált  tagok  nem  lehetnek   a
   felsőoktatási intézmény oktatói, valamint tudományos kutatói és
   hallgatói. Az irányító testület ezért a rektor kivételével  nem
   a  felsőoktatási  intézménnyel jogviszonyban  lévő  oktatókból,
   kutatókból  és hallgatókból, vagyis a tanszabadság hordozóiból,
   illetve az általuk meghívott külső szakemberekből, hanem  tőlük
   idegen  személyekből tevődik össze. Az irányító testület tagjai
   többségével  szemben  nem előírás, hogy  egyáltalán  valamilyen
   felsőfokú  végzettséggel rendelkezzenek. A  tagok  továbbá  nem
   főállásban   látják   el   ezt  a   megbízatást,   vagyis   más
   munkaviszonnyal is rendelkezhetnek. Az irányító testület  tehát
   lényegileg   a  felsőoktatási  intézménytől  független,   külső
   döntéshozó szervezet.

   Az   újFot.  alapján  a  hét/kilenc  tagú  irányító  testületbe
   két/három  főt delegál a miniszter. A miniszter által  delegált
   tagokkal  szemben – tagonként külön-külön – a szenátus,  tagjai
   legalább  kétharmadának egyhangú szavazatával egyszer  kifogást
   emelhet.  Az  írásban  indokolt kifogást követően  a  miniszter
   által  delegált  másik személlyel szemben a  szenátus  már  nem
   élhet  a  kifogásolás jogával. Az irányító  testületbe  küldött
   két/három  miniszteri delegálttal, valamint a négy/öt szenátusi
   delegálttal  az oktatási miniszter köt megállapodást.  Ennek  a
   megállapodásnak  a  jogi  formája,  kerete,  tartalma  teljesen
   tisztázatlan. Az irányító testületi tagokkal szemben  fennálló,
   az    újFot.   23.   §   (6)   bekezdésébe   foglalt    szigorú
   összeférhetetlenségi  szabályok miatt  a  megállapodást  szinte
   csak  a polgári jog szabályai szerinti megbízási formában lehet
   megkötni.  Amennyiben pedig a megállapodás  megbízási  formában
   jön  létre,  akkor  a  megbízó miniszter az  irányító  testület
   tagjai  számára,  mint megbízottak számára  akár  utasítást  is
   adhat.  Ezen  túlmenően az Oktatási Minisztérium biztosítja  az
   irányító  testület  tagjai tiszteletdíjának fedezetét,  s  ezen
   keresztül  a  tagok  működését  befolyásolhatja.  Az   irányító
   testület   tagjai   közül  továbbá  a  rektor   megbízását   és
   felmentését   a  fenntartó  (állami  felsőoktatási  intézmények
   esetében az oktatási miniszter) kezdeményezi, s ő gyakorolja  a
   rektor  felett a munkáltatói jogokat (e tekintetben az irányító
   testület  és a szenátus csak javaslattevő funkciót lát  el).  A
   munkáltatói  jogok gyakorlása alá-fölérendeltségi viszonyt  hoz
   létre a rektor és a fenntartó (oktatási miniszter) között.

   Az   irányító  testület  helyzetét  és  összetételét   tekintve
   nyilvánvalóan   nem  a  felsőoktatási  intézmény  önkormányzati
   szerve.   A  felsőoktatási  intézményektől  ily  módon   idegen
   irányító  testületet  nem lehet felhatalmazni  a  felsőoktatási
   intézmény   autonómiájával  védett,  az  intézményi   autonómia
   hordozói   számára   biztosított  önkormányzati   jogosultságok
   gyakorlására, mert ez az autonómia elvonását jelentené.

   2.2.  Az újFot. értelmében ugyanakkor az irányító testület dönt
   a   felsőoktatási  intézmény  önkormányzati  jogkörébe  tartozó
   jelentősebb kérdésekben.

   2.2.1.  Az  újFot.  25.  § (1) bekezdése  szerint  az  irányító
   testület  az  intézményfejlesztési terv részeként  elfogadja  a
   kutatási-fejlesztési-innovációs  stratégiát.  Az  újFot.  5.  §
   (3)   bekezdése   szerint   a   kutatási-fejlesztési-innovációs
   stratégiában kell tervezni a kutatási programokat, a  pályázati
   eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi
   tudományos  együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket,
   a   tudományos   művek   kiadásának,  a  kutatási   tevékenység
   folytatásának  támogatási feltételeit, a tudományos  eredmények
   hasznosításának   módját.  Az  újFot.  27.  §   (1)   bekezdése
   értelmében továbbá a szenátus az irányító testület által hozott
   stratégiai döntések figyelembevételével határozza meg a képzési
   és    a    kutatási   feladatokat,   illetve   ellenőrzi   azok
   végrehajtását. Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy az
   irányító  testület a kutatási-fejlesztési-innovációs  stratégia
   elfogadásán  keresztül jelentősen meghatározza a  felsőoktatási
   intézményben folytatott képzési és kutatási tevékenységet.

   Az  irányító  testületnek a képzési és  kutatási  tevékenységet
   érintő döntési jogkörét nem korlátozza az sem, hogy a kutatási-
   fejlesztési-innovációs stratégia kialakítását az  újFot.  5.  §
   (4)  bekezdése alapján tudományos tanács irányítja, amelyben  a
   főiskolai,  egyetemi tanárok, a főiskolai,  egyetemi  docensek,
   továbbá a tudományos fokozattal rendelkező kutatók és a doktori
   képzésben  részt  vevő  hallgatók  (doktoranduszok)  képviselői
   vesznek  részt. A tudományos tanács jogköre ugyanis  a  törvény
   megfogalmazása szerint pusztán előkészítő jellegű,  vagyis  nem
   csökkenti az irányító testület érdemi döntési jogosultságát.

   2.2.2.  Az  irányító  testület az újFot.  25.  §  (2)  bekezdés
   fg)  pontja  alapján  jogosult még  arra  is,  hogy  döntsön  a
   felsőoktatási  intézmény „gazdaságtalan tevékenységének  és  az
   ahhoz    kapcsolódó   szervezetének,   szervezeti    egységének
   átalakításáról,  megszüntetéséről”.  Az  újFot.   az   irányító
   testületet tehát feljogosítja arra, hogy a tudományos, kutatási
   tevékenységet, s vele együtt az azt végző szervezeti egységet –
   pontosan meg nem határozott – gazdaságossági szempontok alapján
   átalakítsa, megszüntesse. Így az irányító testület az  oktatási
   és  tudományos  szervezeti egységeket akár a saját  maga  által
   meghatározott  szempontok  szerint  is  átalakíthatja,  illetve
   megszüntetheti.   Ezzel   az   irányító   testület   alapjaiban
   meghatározhatja és szinte teljes egészében a saját  maga  által
   megállapított  közvetlen  piaci  érdekeknek  rendelheti  alá  a
   tudományos, az oktatási és a kutatási tevékenységet,  melyek  a
   felsőoktatási intézmény alaptevékenységei.

   2.2.3.  Az irányító testületnek az újFot. szerinti létrehozása,
   jogköre  és  összetétele  eleve ellentétes  a  tudományos  élet
   szabadságával.

   Az  újFot.  25.  §  (1)  bekezdése és 25.  §  (2)  bekezdésének
   fg)  pontja az irányító testületet a felsőoktatási intézményben
   folytatott,  a  felsőoktatási intézmény  autonómiájával  védett
   tudományos, oktatási és kutatási tevékenységet érintő, alapvető
   döntések  meghozatalára (pl.: az intézmény fejlesztési tervének
   az  elfogadása,  szervezeti tagozódásának  a  megállapítása,  a
   költségvetés  és  az  annak teljesítésére  vonatkozó  beszámoló
   elfogadása,   a   rektor  megbízására  vonatkozó  előterjesztés
   megtétele,  stb.)  hatalmazza fel. Tekintettel  arra,  hogy  az
   irányító  testület  a  felsőoktatási  intézménytől  idegen,   a
   miniszter  által  irányított  szervezet,  ezért  az  intézményi
   autonómia  körébe  tartozó, a fentiekben  ismertetett  döntések
   meghozatalára nem jogosult.

   A  gazdaságos  működésre  törekvés, a  felsőoktatási  intézmény
   teljesítményelvű  értékelése önmagában nem alkotmányellenes.  A
   felsőoktatási   intézménytől   idegen   szervezet   azonban   a
   teljesítmény   értékelésén  keresztül  az  alapjogokból   eredő
   feladatot    ellátó   felsőoktatási   intézmény   önkormányzati
   jogköreit   nem   gyakorolhatja.   A   teljesítményértékelésnél
   egyébként   sem  szabad  pusztán  hasznossági  és  célszerűségi
   szempontokat,  bizonytalan és meg nem  ismerhető  kritériumokat
   figyelembe   venni,   mert   ez   a   felsőoktatási   autonómia
   kiüresítését jelenti.

   Az   Alkotmánybíróság  hivatkozott  861/B/1996.  AB  határozata
   szerint  a  felsőoktatási  intézmény autonómiáját  megtestesítő
   személyi  kör: az oktatók, a tudományos kutatók és a  hallgatók
   közössége. (ABH 1998, 650, 654.) Kizárólag az autonómia alanyai
   gyakorolhatják    az    intézményi    autonómiából     származó
   önkormányzati   jogokat.  A  felsőoktatási  intézmény   autonóm
   döntési  jogkörébe tartozó ügyekben az egyetemek és a főiskolák
   nem  minősülnek  irányított szervnek. [40/1995.  (VI.  15.)  AB
   határozat,  ABH  1995,  170,  172.]  Mindezekre  figyelemmel  a
   felsőoktatási intézmény önkormányzati jogainak az újFot. 25.  §
   (1)  bekezdése  és  25. § (2) bekezdésének fg)  pontja  alapján
   történő elvonása az Alkotmány 70/G. §-ába foglalt, a tudományos
   élet   szabadsága,  a  tanszabadság  és  a  tanítás  szabadsága
   érvényesülésének sérelmét eredményezi.

       3. A köztársasági elnök indítványában továbbá az újFot.
   32. § (11) bekezdés c) pontja, valamint 153. § (1) bekezdés
   5. pontja alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát
   kezdeményezte. Az újFot. 32. § (11) bekezdés c) pontja,
   valamint 153. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a Kormány
   rendelete határozza meg „az egyes tudományterületekhez tartozó
   tudományágakat, amelyeken a doktori képzés folyhat”, illetve „a
   tudományterületeket, tudományágakat”.
      
   A  tudományterületek, tudományágak meghatározása, illetve annak
   rögzítése,  hogy mely tudományágakon folyhat doktori  képzés  a
   tudományos  élet  művelését, az oktatási, kutatási  tevékenység
   folytatását,  ezek  támogatását, a tudomány  leendő  művelőinek
   utánpótlását   alapvetően  és  hosszú  távon  befolyásolja.   A
   tudományos   minőségnek  ez  a  meghatározása   az   intézményi
   autonómia  folytán  a  tudomány művelőinek  a  joga.  [34/1994.
   (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 182.]

   A  tudományterületek és a tudományágak rendeleti  szabályozása,
   illetve  azoknak  a  tudományágaknak a  Kormány  által  történő
   meghatározása, hogy melyeken folyhat doktori képzés,  önmagában
   nem  biztosítja  az  autonómia alanyainak a  döntési  jogát  az
   intézményi autonómiával védett tudományos, oktatási és kutatási
   tevékenységet   érintően.  A  Kormány  tehát  a   felsőoktatási
   autonómia  alanyaitól  függetlenül, szabadon  dönthet  abban  a
   kérdésben,  hogy mi minősül tudományterületnek,  tudományágnak,
   illetve olyan tudományágnak, amelyen doktori képzés folyhat  és
   doktori   fokozatot   lehet   szerezni,   valamint   tudományos
   pályázatokat  lehet  beadni. A rendeleti  szintű  szabályozásra
   adott   felhatalmazás  –  a  tudományos  élet  szereplőinek   a
   döntéshozatalban  való megfelelő részvétele  nélkül  –  akár  a
   tudománytól   idegen  szempontok  szerinti   meghatározást   is
   lehetővé teszi, mely a tudományos fokozatszerzés szabadságát és
   a tudományágak professzionalizációját veszélyezteti.

   Megállapítható,  hogy bár a rendeletalkotásnál a  Felsőoktatási
   Akkreditációs Bizottság az újFot. 109. § (2) bekezdése, illetve
   a   Felsőoktatási   Tudományos  Tanács   az   újFot.   112.   §
   (5)  bekezdése szerint véleményezési joggal rendelkezik,  ez  a
   Kormány  döntési  szabadságát lényegében nem  befolyásolja.  Az
   intézményi  autonómia körébe tartozó kérdésekről  az  autonómia
   alanyai   tehát   csak   véleményt  nyilváníthatnak,   érdemben
   ugyanakkor nem határozhatnak. A tudományterületek, tudományágak
   normatív    módon   történő   meghatározása    önmagában    nem
   kifogásolható.  A  felsőoktatási autonómiát érintő  szabályozás
   tartalmának  meghatározásában  biztosítani  kell   azonban   az
   autonómia alanyai érdemi részvételét.

   Tekintettel  arra,  hogy  az  intézményi  autonómiával   védett
   tevékenységeket   érintő  érdemi  döntések  meghozatalában   az
   intézményi   autonómia   alanyainak   érdemi   részvétele   nem
   biztosított,   ezért   a  felsőoktatási   autonómiával   védett
   tudományos minőséget érintő rendeleti szabályozás az  autonómia
   elvonásához vezethet.

   Az   Alkotmánybíróság  40/1995.  (VI.  15.)  AB   határozatában
   rámutatott  arra,  hogy  „a  felsőoktatási  intézmény   autonóm
   döntésére  tartozó  ügyekben az egyetemek és  a  főiskolák  nem
   minősülnek  a  Kormány által irányított szervnek”.  (ABH  1995,
   170, 172.) Az önkormányzati jogkörök gyakorlásából az autonómia
   alanyainak  a  kizárása az autonómia sérelmét jelenti,  s  ezen
   keresztül   az  Alkotmány  70/G.  §  (1)  bekezdésébe   foglalt
   tudományos  és művészeti élet szabadsága, a tanszabadság  és  a
   tanítás szabadsága jelentős korlátozásához vezet. Sérti továbbá
   az  Alkotmány  70/G. § (2) bekezdését, mely szerint  tudományos
   igazságok  kérdésében  dönteni,  kutatások  tudományos  értékét
   megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

       4. A köztársasági elnök indítványában az újFot. 115. § (3)
   és (8) bekezdése alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát
   is kezdeményezte.
      
       Az újFot. 115. §-a határozza meg a fenntartói irányítás
   tartalmát. Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében az
   újFot. 7. § (4) bekezdése és 104. § (6) bekezdése alapján – a
   törvény eltérő rendelkezése hiányában – az oktatási miniszter
   látja el a fenntartói irányításból eredő feladatokat.
      
   4.1.  Az  újFot.  115. § (3) bekezdése értelmében  a  fenntartó
   (állami  felsőoktatási  intézményeknél az  oktatási  miniszter,
   mint   a   fenntartói  jogkörökből  eredő  feladatok  ellátója)
   intézkedési   terv  készítésére  hívhatja   fel   az   irányító
   testületet,  illetve a rektort, ha a 37. § (4) bekezdés  a)  és
   c) pontjában meghatározott intézkedéseknek van helye.

   Az újFot. 115. § (3) bekezdése kifejezetten hivatkozik a 37.  §
   (4)  bekezdésében foglaltakra, így az utóbbit az újFot. 115.  §
   (3)  bekezdésével kapcsolatos államfői indítvány is  érintette.
   Az  újFot.  115.  § (3) bekezdése szerinti fenntartói  jogkörök
   gyakorlására  csak  a  37. § (4) bekezdése  szerinti  esetekben
   kerülhet  sor.  Az  újFot. 115. § (3) bekezdése  tehát  nem  is
   értelmezhető  a 37. § (4) bekezdése nélkül. Ezen  túlmenően  az
   újFot. 37. § (4) bekezdése az a)-e) pontok szerinti esetekben –
   a  115.  §  (3) bekezdéséhez hasonlóan – a fenntartót (oktatási
   miniszter) a felsőoktatási intézmény megszüntetésére hatalmazza
   fel.  A  fenntartói  jogkörök azonos  és  egymással  összefüggő
   szabályozása miatt az újFot. 115. § (3) bekezdése vizsgálatánál
   az ugyanezen rendelkezésben hivatkozott 37. § (4) bekezdése sem
   hagyható   figyelmen  kívül.  Az  Alkotmánybíróság   ezért   az
   indítvány  értelmében  az újFot. 115. § (3)  bekezdését  együtt
   vizsgálta az abban hivatkozott 37. § (4) bekezdésével; a 37.  §
   más rendelkezésével azonban nem foglalkozott.

   Az  újFot.  37.  §  (4)  bekezdés a) és  c)  pontja  szerint  a
   felsőoktatási intézmény megszüntetésének indoka, ha a felvételi
   eljárás három egymást követő évben sikertelen volt (a hallgatói
   létszám  nem  éri  el a felvehető maximális  hallgatói  létszám
   hetven százalékát), illetve a felsőoktatási intézmény figyelmen
   kívül    hagyta    az   ésszerű   és   takarékos    gazdálkodás
   követelményeit,  és  emiatt a költségvetését  túllépte,  hatvan
   napon  túli lejárt adósságállománya több mint egy költségvetési
   iven keresztül elérte az éves költségvetésének húsz százalékát.

   Amennyiben  az  újFot. 115. § (3) bekezdése  által  hivatkozott
   37. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben készített
   intézkedési  tervet  a  fenntartó (oktatási  miniszter)  mégsem
   fogadja  el,  úgy  az  állami felsőoktatási  intézmény  további
   működtetéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről dönthet.

   Az  újFot.  115. § (3) bekezdése – egyebek mellett –  a  37.  §
   (4)  bekezdés  c)  pontjában  szereplő  „ésszerű  és  takarékos
   gazdálkodás” követelményére hivatkozik. Az ésszerű és takarékos
   gazdálkodás   követelményének   érvényesítése   önmagában   nem
   alkotmányellenes.  Alkotmányos  követelmény  azonban,  hogy  az
   ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeit normatív módon,
   előzetesen  megállapított,  nyilvános,  pontos  és  stabil,   a
   tudomány   szempontjainak   megfelelő   teljesítménykritériumok
   formájában határozzák meg, s a felsőoktatási intézmény működési
   alapját  a  követelmények  teljesítése  szerinti  támogatás  ne
   veszélyeztesse.  A  37.  § (4) bekezdés c)  pontjában  szereplő
   „ésszerű   és  takarékos  gazdálkodás”  tartalma  gyakorlatilag
   meghatározhatatlan.  A 37. § (4) bekezdése szerinti  feltételek
   teljesítésének  megítélése  lényegében  a  fenntartó  (oktatási
   miniszter), mint döntéshozó saját mérlegelésétől függ. A 115. §
   (3)  bekezdése  alapján készítendő fenntartói intézkedési  terv
   jogi   jellege   és  tartalma  szintén  teljesen  tisztázatlan.
   Ráadásul  a  fenntartó  arról  is  a  saját  belátása   szerint
   határozhat, hogy az elkészített intézkedési tervet elfogadja-e.
   Ellenkező  esetben  dönt  a  felsőoktatási  intézmény   további
   működtetéséről,  átszervezéséről,  megszüntetéséről.   Mindezek
   alapján   a   felsőoktatási  intézmény   további   működtetése,
   átszervezése,  megszüntetése a pontos  feltételek  hiányában  a
   fenntartó   (állami  felsőoktatási  intézmények   esetében   az
   oktatási miniszter) diszkrécionális jogkörébe tartozik.

   4.2.  Az  újFot. 115. § (8) bekezdése arra is felhatalmazza  az
   oktatási   minisztert  (mint  fenntartót),  hogy   a   normatív
   költségvetési támogatás folyósítását felfüggessze, ha az állami
   felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt –  nem
   alakították meg az irányító testületet.

   Az  újFot. 23. § (4) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy
   a szenátus – a törvényben meghatározottak szerint – az oktatási
   miniszternek az irányító testületbe delegált tagjaival  szemben
   kifogást  tegyen.  Akivel szemben a szenátus  írásban  indokolt
   kifogást tett, az nem lehet az irányító testület tagja. Helyére
   azonban  az  oktatási miniszter másik személyt delegál,  akivel
   szemben  a  szenátus  nem  élhet  a  kifogásolás  jogával.  Nem
   tisztázott,  hogy az újFot. 115. § (8) bekezdése alapján  akkor
   is  mulasztás  terheli-e  a  szenátust,  ha  az  újFot.  23.  §
   (4)  bekezdése  alapján  az  irányító  testületbe  az  oktatási
   miniszter  által  delegált tagokkal szemben kifogással  élt,  s
   ezért  nem  tudták azonnal megalakítani az irányító testületet.
   Ebben   az  esetben  a  felsőoktatási  intézmények  a  normatív
   költségvetési  támogatás folyósításának felfüggesztésével  való
   fenyegetettség  miatt rákényszerülhetnek az oktatási  miniszter
   (mint  fenntartó) által az irányító testületbe  delegált  tagok
   feltétel  nélküli elfogadására. Az újFot. 115. § (8)  bekezdése
   tehát   kiszolgáltatott   helyzetbe   hozza   a   felsőoktatási
   intézményt a fenntartóval (oktatási miniszter) szemben, mert  a
   normatív   költségvetési  támogatás  felfüggesztésére  irányuló
   döntése  a felsőoktatási intézmény ellehetetlenülését  vonhatja
   maga után.

   Bizonytalan továbbá, hogy a szenátust terheli-e a mulasztás, ha
   a  szenátusi  delegáltak körében az újFot. 23. § (4)  bekezdése
   szerint  a hallgatói önkormányzat nem tesz javaslatot,  vagy  a
   szenátus  és  a  hallgatói önkormányzat nem jut megegyezésre  a
   hallgatói   delegált   személyében.   A   hallgatói    delegált
   tekintetében  tehát  a  szenátust esetleg  akkor  is  mulasztás
   terheli,   ha   ennek   megszüntetése  érdekében   a   szenátus
   tehetetlen.  A  ténylegesen a szenátusnak fel  nem  róható,  de
   formálisan a szenátust terhelő mulasztás eredményeként pedig  a
   fenntartó   (oktatási  miniszter)  szintén  felfüggesztheti   a
   felsőoktatási   intézménynek  nyújtott  normatív  költségvetési
   támogatás folyósítását.

   4.3.   A  fenntartónak  (oktatási  miniszter)  a  felsőoktatási
   intézmény működtetését, átszervezését, megszüntetését, valamint
   a  felsőoktatási  intézménynek nyújtott normatív  költségvetési
   támogatás   felfüggesztését  érintő   diszkrecionális   döntési
   jogköre   következtében  a  felsőoktatási   intézmények   léte,
   működése,  szervezete és gazdálkodása a fenntartótól  (oktatási
   miniszter) függ. A felsőoktatási intézményre vonatkozó  döntési
   jogkörök  ilyen mértékű centralizálása és koncentrációja,  s  a
   fenntartóhoz  (oktatási miniszter) telepítése  a  felsőoktatási
   intézmények autonómiájának elvonását jelenti.

   A  felsőoktatási  intézmények léte az Alkotmány  70/F.  §-ából,
   szervezeti,  működési  gazdálkodási  önállósága  az  intézményi
   autonómiából,  az Alkotmány 70/G. §-ából eredő követelmény.  Az
   Alkotmány  70/F. és 70/G. §-a garantálja tehát a  felsőoktatási
   intézmények  autonóm  működését. Ezzel szemben  a  fenntartónak
   (oktatási  miniszter)  az újFot. 37. § (4)  bekezdése,  illetve
   115.  § (3) bekezdése, valamint a 115. § (8) bekezdése szerinti
   szinte  korlátlan  döntési  jogköre a  felsőoktatási  intézmény
   megszüntetésére,   az   intézményi  autonómia   elvonására   ad
   lehetőséget,  mely önmagában ellentétes az Alkotmány  70/F.  és
   70/G.  §-ával.  A  vizsgált  rendelkezések  alapján  továbbá  a
   fenntartó  (oktatási  miniszter)  a  felsőoktatási  intézmények
   létét,   működését  és  szervezetét  érintően   diszkrecionális
   jogkört  gyakorol. A felsőoktatási intézmények  a  fenntartóval
   (oktatási   miniszter)   szemben  kiszolgáltatott,   alárendelt
   helyzetbe  kerülnek.  Ez  a felsőoktatási  intézmények  autonóm
   működése  helyett  a  felsőoktatási  intézmények  működési   és
   létbizonytalanságát  hozza létre. Mindezek  alapján  az  újFot.
   115.   §  (3)  bekezdése,  s  az  általa  hivatkozott   37.   §
   (4) bekezdése, valamint a 115. § (8) bekezdése szerinti döntési
   jogkörök    a    fentiekben   megjelölt   alapjogok    sérelmét
   eredményezik.

   A   felsőoktatási   autonómia  alapján  követelmény,   hogy   a
   felsőoktatási intézmények önállósága és függetlensége érdekében
   kizárólag   törvény,  illetve  az  Országgyűlés  határozzon   a
   felsőoktatási  intézmények létét (létesítését,  megszüntetését)
   érintő   kérdésekben.   Az   intézményi   autonómiából    eredő
   követelmény továbbá, hogy az önkormányzati jogköröket  csak  az
   intézményi autonómia alanyai gyakorolhassák. Az újFot.  115.  §
   (3)  bekezdése, a 37. § hivatkozott (4) bekezdése, valamint  az
   újFot.  115.  §  (8)  bekezdése  mindazonáltal  a  fenntartónak
   (oktatási   miniszter)  adnak  felhatalmazást  a  felsőoktatási
   intézmény  autonóm működését közvetlenül érintő diszkrecionális
   jogkörök  gyakorlására. Az ilyen széles körű  felhatalmazás  az
   intézményi  autonómia, a felsőoktatási intézmény  önállóságának
   és függetlenségének a megszűnését vonja maga után.

   A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította az újFot.
   115. § (3) és (8) bekezdésében, valamint 37. § (4) bekezdésében
   foglalt fenntartói irányítási jogkörök alkotmányellenességét. A
   fenntartót ezért ezeknek a jogköröknek a gyakorlására nem lehet
   alkotmányosan felhatalmazni. A fenntartó (oktatási miniszter) a
   felsőoktatási     intézmény    működtetését,     átszervezését,
   megszüntetését, valamint a felsőoktatási intézménynek  nyújtott
   normatív  költségvetési támogatás felfüggesztését érintő  –  az
   újFot.  115.  §  (3)  és  (8)  bekezdésében,  valamint  37.   §
   (4)    bekezdésében   foglalt   –   döntési   jogkörökkel   nem
   rendelkezhet. Ennek megfelelően a vizsgált rendelkezéseknek  az
   Alkotmány  57.  § (1) bekezdésével, illetve 70/K.  §-ával  való
   összefüggését az Alkotmánybíróság már nem vizsgálta.

   5.  A  köztársasági elnök indítványában még az  újFot.  151.  §
   (5)  bekezdése alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát  is
   kezdeményezte,   mert  az  Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésében
   deklarált    jogállamiság   elvéből   következő    jogbiztonság
   követelményét sérti, hogy értelmezhetetlen módon állapítja  meg
   a hatályos Fot. alkalmazhatóságának megszűnését.

   Az  újFot.  151. § (3) bekezdés a) pontja 2006.  szeptember  1-
   jével  helyezi  hatályon kívül a hatályos  Fot.-ot.  A  151.  §
   (5)  bekezdése  szerint  ugyanakkor a  Fot.  rendelkezéseit  az
   újFot. hatályba lépésének napjától, vagyis 2005. szeptember  1-
   jétől csak akkor lehet alkalmazni, ha az újFot. „bevezetése még
   nem kezdődött meg”.

   Az   újFot.   alapján  nem  egyértelmű,  hogy  pontosan   mikor
   alkalmazható  a  hatályos Fot., illetőleg  az  újFot.  Kérdéses
   továbbá,  hogy  a  Fot.  a  hatályon kívül  helyezése  után  is
   alkalmazandó-e, ha az újFot. bevezetésére még nem  került  sor.
   Egy  már  hatályát  vesztett  jogszabálynak  a  hatályon  kívül
   helyezést     követő    alkalmazása    már     önmagában     is
   jogbizonytalanságot okozhat. Nem világos, hogy  mikor  kezdődik
   az  újFot. alkalmazása. A „törvény bevezetése” ugyanis, mely  a
   hatályos   Fot.  alkalmazását  lezárja,  s  egyben   az   újFot
   alkalmazásának kezdetét jelenti, nem határozható meg  pontosan.
   Ez  egy  tisztázatlan  fogalom, mely  szubjektív  jogalkalmazói
   döntésre,   különböző  jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,   a
   jogegység hiányára ad lehetőséget. Ez pedig az Alkotmánybíróság
   korábbi   határozata  szerint  „csorbítja  a   jogbiztonságot”.
   (1160/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 607, 608.)

   Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében deklarált  jogállamiság
   elvéből   következő  alapvető  követelmény,  hogy   egy   norma
   (érvényessége, hatálya, alkalmazhatósága) egyértelmű, és kétség
   nélkül  megállapítható  legyen.  „A  jogállam  nélkülözhetetlen
   eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban  a
   jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a  jog
   egésze,  egyes  részterületei  és  az  egyes  jogszabályok   is
   világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és
   előreláthatóak  legyenek a norma címzettjei számára.”  [9/1992.
   (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]

   Későbbi  határozatában  az  Alkotmánybíróság  rámutatott  arra,
   hogy:  „Alkotmányellenessé nyilvánítható az  a  szabály,  amely
   értelmezhetetlen  voltánál  fogva  teremt  jogbizonytalanságot,
   mert  hatását  tekintve nem kiszámítható és címzettjei  számára
   előre nem látható.” [42/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997,
   299, 301.]

   A    hatályos   Fot.-nak   az   újFot.   bevezetésétől    függő
   alkalmazhatósága  bizonytalanságot teremt.  Az  újFot.  151.  §
   (5)  bekezdése  ugyanis  elválasztja a hatályos  Fot.  hatályon
   kívül  helyezésétől annak alkalmazását, és a  törvény  hatályon
   kívül  helyezése után sem szab az alkalmazásának végső  időbeli
   korlátot.

   Mindezek  alapján  az  újFot. 151.  §  (5)  bekezdése  sérti  a
   jogbiztonság  elvét,  és ezért ellentétes  az  Alkotmány  2.  §
   (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményével.

   A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. § (1)  és
   (2)  bekezdéseinek  megfelelően  eljárva  –  az  újFot.  25.  §
   (1)   bekezdése,  25.  §  (2)  bekezdés  fg)  pontja,   32.   §
   (11)  bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115.  §  (3)  és
   (8)  bekezdése,  151.  § (5) bekezdése,  153.  §  (1)  bekezdés
   5. pontja alkotmányellenességét állapította meg.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  az  alkotmányellenesség
   megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                   
           Dr. Bragyova András               Dr. Erdei Árpád
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Harmathy Attila               Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kovács Péter             Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Az   Alkotmánybíróság  határozata  rendelkező  részének  összes
    pontjával egyetértek.

    A  határozat  rendelkezéseihez  kapcsolódó  indoklást  illetően
    azonban  szerencsésnek tartottam volna, ha az  Alkotmánybíróság
    érdemben  is  kitér  a  felsőoktatási  autonómiát  illetően   a
    nemzetközi  jogi  összefüggésekre. Ez azért  is  indokolt  lett
    volna,   mivel  a  határozat  érvelésében  fontos  viszonyítási
    pontként jelenik meg az európai egyetemek Magna Chartája, s  az
    abban   foglaltakat  szembesíti  a  határozat  a  felsőoktatási
    törvény  vonatkozó  rendelkezéseivel, s  ahhoz  viszonyítva  is
    állapít   meg  ellentmondást  a  törvényben.  A  Magna   Charta
    Universitatum  azonban nem nemzetközi jogi érvényű  dokumentum,
    mivel e dokumentumot nem az államok, hanem az európai egyetemek
    rektorai fogadták el.

    A   Magna   Charta  Universitatum  irányadó  voltát  ezért   az
    Alkotmánybíróságnak  alá  kellett volna  támasztania.  Célszerű
    lett volna tehát utalnia arra, hogy az államok (és Magyarország
    is)  factum  concludens-ekkel  jelezték,  hogy  azt  maguk   is
    iránymutatónak tekintik. Így az európai oktatásügyi miniszterek
    bolognai (1999. június 19.), prágai (2001. május 19.),  berlini
    (2003.  szeptember  19.)  értekezleteik közös  nyilatkozataiban
    kifejezték  kötődésüket a Magna Charta  elveihez.  (A  bolognai
    nyilatkozat   16.   bekezdése  külön  is   utal   az   egyetemi
    autonómiára.   A   berlini  nyilatkozat  két   helyen,   i.   a
    minőségbiztosítás  és  ii.  a felsőoktatási  intézmények  és  a
    hallgatók c. alpontokban külön is érinti az autonómiát,  utóbbi
    esetben  „a miniszterek elismerik, hogy szükséges az,  hogy  az
    intézményeknek   jogukban   álljon  szervezetükről   és   belső
    igazgatásukról    dönteni.”)    A    miniszteri    konferenciák
    kommünikéiből,  közös nyilatkozataiból még nem  következik  az,
    hogy  a  dokumentumot  nemzetközi jogi kötelezettség  szintjére
    emelték  volna,  hiszen  tudatosan  nem  nemzetközi  szerződést
    kötöttek, de mindez ugyanakkor a dokumentum irányadó jellegének
    „elismeréséről” tanúskodik.

    Az  egyetemi  autonómiát  egyértelmű  kötelezettségként  előíró
    nemzetközi   jogi  szerződés  híján  is  van  számos   idevágó,
    nemzetközi  jogi relevanciájú dokumentum. Ilyenek a  nemzetközi
    szervezetek  által  elfogadott  ajánlások,  s  különösen  azok,
    amelyek   Magyarország   által  is  vállalt   nemzetközi   jogi
    szerződések rövid utalásait bontják ki és értelmezik.  Ezek  az
    ajánlások
    legalábbis figyelembe vehetők, a nemzetközi jog és a belső  jog
    összhangjának  megítélése  során.  Ha  Magyarországot   terhelő
    nemzetközi  jogi  kötelezettségről  lenne  szó,  azt  a  magyar
    jogalkalmazó  s  maga  az  Alkotmánybíróság  is  köteles  lenne
    alkalmazni, függetlenül az ügy súlyától, míg ha ajánlási értékű
    határozatról van szó, akkor az figyelembe vehető,  s  az  ebből
    eredő   következményeket  a  jogalkalmazó  állapítja  meg.   Az
    irányadó  nemzetközi jogi szabályok szerint tehát  nem  köteles
    ugyan  alkalmazni,  de  ha  alkalmazza,  akkor  nem  követ   el
    jogsértést. Mivel az Alkotmánybíróság nem adhat egy  nemzetközi
    szerződésnek a nemzetközi joggal nem konform értelmezést, ezért
    különös   figyelmet   kell  fordítania  azokra   a   nemzetközi
    dokumentumokra,   amelyekben  a  szerződő  felek   által   arra
    feljogosított testületek értelmezést végeznek.

    Az  Alkotmánybíróság határozatának érvrendszerét, s pozitivista
    megalapozottságát  erősítette  volna  a  hivatkozás  az  alábbi
    dokumentumokra:

    Így  az Egyesült Nemzetek Oktatási és Kulturális Szervezetének,
    az  UNESCO-nak 1997. évi, a felsőoktatási személyzet státusáról
    elfogadott ajánlása 17. §-ában kimondja, hogy „az autonómia  az
    önkormányzatnak  az a foka, amelyik szükséges  a  felsőoktatási
    intézményben a tényleges döntéshozatalhoz”. A 18. § szerint „az
    autonómia   az  akadémiai  szabadság  intézményes  formája   és
    előfeltétele  a  felsőoktatási  személyzetre  és  intézményekre
    bízott  feladatok megfelelő végrehajtásához.” A 21.  §  szerint
    „az  önkormányzat,  a  kollegialitás  és  a  megfelelő  vezetés
    lényegi komponensét képezik a felsőoktatási intézmények  érdemi
    autonómiájának.”

    Az  ENSZ  keretében 1966-ban fogadták el a Gazdasági, Szociális
    és   Kulturális   Jogok   Nemzetközi  Egyezségokmányát,   ebben
    Magyarország  is  részes fél. Itt a szerződési  kötelezettségek
    végrehajtásának ellenőrzését egy monitoring-bizottság végzi,  a
    Gazdasági,  Szociális  és Kulturális  Jogok  Bizottsága.  Ez  a
    testület  1999. december 8-án bocsátotta ki az oktatáshoz  való
    jogról  (a  GSZKJ Egyezségokmány 13. cikke) készített  13.  sz.
    elemzését  („General Comment E/C.12/1999/10). Ennek  39.  cikke
    rögzíti, hogy „az akadémiai szabadság magában foglalja  (….)  a
    jogot  a  tagságra  a  szakmai  és  a  reprezentatív  akadémiai
    testületekben”, a 40. cikk pedig kimondja, hogy  „az  akadémiai
    szabadság  élvezete  feltételezi  a  felsőoktatási  intézmények
    autonómiáját”.  Ismételve az UNESCO-ajánlásból fentebb  idézett
    tételeket,  hívja  fel a figyelmet arra,  hogy  „figyelemmel  a
    jelentős   költségvetési   beruházásokra   a   felsőoktatásban,
    megfelelő egyensúlyt kell teremteni az intézményi autonómia  és
    a felelős gazdálkodás elve között. Bár nincs mindenütt érvényes
    modell,  az  intézményi  megoldásoknak fair-nek,  igazságosnak,
    méltányosnak, és amennyire csak lehetséges, átláthatónak  és  a
    részvételre építőnek kell lenniük.”

    Az  Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az élethosszig tartó
    felsőoktatási politikáról elfogadott 2002/6 ajánlása  (Appendix
    3/i/a)  is emlékeztet a felsőoktatási intézmények autonómiájára
    és  az  Európa  Tanács 165. sz., az európai régió felsőoktatási
    intézményeiben  szerzett címek elismeréséről  szóló  egyezménye
    („lisszaboni egyezmény”) – amelynek Magyarország is részese – a
    preambulumában  utal arra, hogy a felsőoktatási autonómiát  nem
    pusztán oktatási, hanem „intézményi autonómia” gyanánt  érti  a
    szervezet.

    A  fentiek is alátámasztják, hogy a felsőoktatási autonómia  az
    államok  nemzetközi jogi kapcsolataiban nem pusztán az  oktatás
    és a kutatás szabadságát jelenti. Az Alkotmánybíróság az ezekre
    a dokumentumokra való hivatkozással egyértelművé tehette volna,
    hogy  jelen  határozata nem pusztán saját korábbi határozataira
    épül,   hanem  az  így  kialakított  joggyakorlat  egyszersmind
    koherens  is  Magyarország nemzetközi jogi  kötelezettségeivel,
    azaz  így  valósul  meg az Alkotmány 7. §-a  szerint  megkívánt
    összhang.

    Nézetem szerint az Alkotmánybíróságnak a nemzetközi joggal való
    konformitást   –  adott  esetben  az  indítvány   e   tárgybani
    hallgatása  esetén is – ex officio vizsgálnia  kellene,  minden
    olyan  esetben,  amikor  prima  facie  világos  a  kapcsolat  a
    vizsgált  jogszabály és Magyarország nemzetközi kötelezettségei
    között.

    Budapest, 2005. október 25.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                    
     A  többségi határozat rendelkező részében foglalt döntések nagy
     többségével egyetértek. Nem értek egyet azonban az újFot. 32. §
     (11) bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdés c) pontja és 115. §
     (3) bekezdése alkotmányellenessé nyilvánításával.

     Az    indítványokban    felvetett   alkotmányossági    aggályok
     elemzésénél    magam    is    elengedhetetlennek    látom    az
     önkormányzatiság     (autonómia)     meghatározó      elemeinek
     számbavételét,  s  velük  kapcsolatban annak  vizsgálatát,  hol
     húzódnak, hol húzódhatnak az állami beavatkozás határai.

     Nézetem  szerint  is  az elvi alapokból célszerű  kiindulni,  s
     velük kapcsolatban kell megfogalmazni azokat a követelményeket,
     amelyek  az  indítványban állított alkotmányossági  kifogásokat
     egyenként vizsgálhatóvá teszik.
     Ezt  megelőzően  azonban  előre  kell  bocsátanom  három  olyan
     körülményt, amely a többségi határozatban foglaltak és a  saját
     álláspontom közötti szemléletbeli eltérésnek az alapja.

     I.

     Elvi kiindulási pontok
                                    
     1.  Magam is azt tartom, hogy cezúrát kell vonni a területi  és
     az  intézményi  önkormányzatok (autonómiák) között.  Ugyanakkor
     azt  is  állítom, hogy vannak olyan követelmények,  amelyek  az
     önkormányzatok  minden  típusára  egyaránt  vonatkoznak.   (Pl.
     ilyenek  egyes  szervezetalakítási,  finanszírozási  kérdések.)
     Ezek  tekintetében pedig lényeges megkülönböztetés nem  tehető.
     Ebben  a sávban (az autonómiák alapvető garanciái tekintetében)
     tehát lényegi megegyezésnek kell fennállnia. Van oka és értelme
     ezért  a  települési  önkormányzatok  és  az  intézményi   (itt
     felsőoktatási intézményi) autonóm szervezetek – legáltalánosabb
     szinten  történő  – összehasonlításának. Ezt teszi  a  többségi
     határozat is.

     A  (települési) önkormányzatokról az Alkotmány külön fejezetben
     szól,  számos  garanciális jellegű és jelentőségű  rendelkezést
     rögzítve.   E  rendelkezések  törvény  általi  megsértését   az
     Alkotmánybíróság több esetben „megbocsátotta”, hangsúlyozva  az
     állami beavatkozások alkotmányosságát. [Nyelvtani értelmezéssel
     állapítottuk  meg,  hogy  ha  az  Ötv.  a  megyei  önkormányzat
     tisztségviselőjeként „alelnökről” szól, akkor  az  önkormányzat
     csak   egy   alelnököt  választhat;  az  államnak  a   kötelező
     önkormányzati feladat meghatározásakor nem kellett gondoskodnia
     az  (Alkotmányban  is írt) „feladat ellátásával  arányban  álló
     pénzügyi  eszközökről”, elegendőnek ítéltük, ha  a  pénzellátás
     „komplex  rendszere” biztosítva van. Mércének az  önkormányzati
     jogok   „kiürülését”,   az   „amíg  el   nem   lehetetlenülést”
     tekintettük, s alkalmaztuk következetesen.]

     A   felsőoktatási  intézmények  tekintetében   –   a   többségi
     határozatban – más mércét látok. Úgy tűnik számomra,  hogy  itt
     az  Alkotmány  két  §-ából (70/F. §, 70/G. §)  lényegesen  több
     „védelem”  olvasztható ki, mint egy egész fejezetből amott:  az
     az  érzésem,  hogy az egyetemek, főiskolák puszta „megérintése”
     is  már  alkotmányellenes. (Hiszen  a  fenntartó  pl.  fel  sem
     hívhatja   az   intézményeket   törvényben   írt   kötelességük
     teljesítésére.)

     Az  okot  abban  látom, hogy az Alkotmánybíróság  felsőoktatást
     érintő    eddigi    határozatai   ezeknek   az   intézményeknek
     gyakorlatilag  teljes  függetlenséget  iparkodtak  biztosítani.
     Magam  ezért  elérkezettnek láttam volna az időt arra,  hogy  a
     testület ebből a szempontból felülvizsgálja (legalább a  korai)
     határozatait,  s  a  szükséges esetekben és irányokban  azoktól
     „ellépjen”. Ezt a nézetemet a testület nem osztja: s ebből ered
     az első szemléletbeli eltérés.

     2.  A  második szemléletbeli eltérés az indítványok értelmezése
     tekintetében  mutatkozik  meg. A határozat-tervezet  a  szigorú
     indítványhoz  kötöttség  bázisán  áll,  magam  viszont   –   az
     Alkotmánybíróság   általános   alkotmányvédelmi   szerepköréből
     kiindulva    –    az    indítványhoz   kötöttség    kiterjesztő
     értelmezésének esetenkénti indokoltságát vallom a rendelkezések
     szoros tartalmi összefüggése esetén.

     Az  indítványhoz  kötöttség kiterjesztő  értelmezése  kezdettől
     fogva   jellemzi   az   Alkotmánybíróság   gyakorlatát.   Ennek
     leggyakoribb esetei pedig azt mutatják, amikor „szoros tartalmi
     és   logikai   összefüggés”  okán  az  Alkotmánybíróság   olyan
     jogszabályok   alkotmányosságát  is  elbírálta,  amelyeket   az
     indítványok  nem is támadtak. [3/1992. (I. 23.)  AB  határozat,
     ABH  1992, 329, 330.; 29/1993. (V. 4.) AB határozat, ABH  1993,
     227, 229.; 34/1992. (VI. 1.) AB határozat, ABH 1992, 192, 193.;
     34/1994.  (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 175, 180.;  4/1998.
     (III.  1.)  AB  határozat,  ABH 1998,  72.;  16/1998.  (V.  8.)
     AB  határozat,  ABH 1998, 153.] Ezen belül pedig színes  képpel
     találkozik   a   vizsgálódó:  előfordult  pl.   az,   hogy   az
     Alkotmánybíróság szoros tartalmi összefüggés okán önmagában nem
     alkotmányellenes   törvényi  rendelkezést  is   megsemmisített.
     [797/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 812, 813.] Volt példa arra
     is,   hogy  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt  elutasította,
     viszont  más,  az  indítványban  nem  is  támadott  jogszabályi
     rendelkezést minősített alkotmányellenesnek és semmisített meg.
     [14/1990.  (VI.  27.)  AB  határozat;  29/1995.  (V.  25.)   AB
     határozat.]   Előfordult  továbbá,  hogy   az   alkotmányossági
     vizsgálat  –  szoros  összefüggés okán – az indítványozó  által
     kifogásolt rendelkezés mellett az annak végrehajtását  szolgáló
     más   rendelkezésre  is  kiterjedt.  [31/1995.  (V.   25.)   AB
     határozat, ABH 1995, 159.]

     Álláspontom szerint is az adott „alkotmányjogi probléma  teljes
     feltárására”    törekvés,    s   az   Alkotmánybíróság    ilyen
     szerepvállalása  (azaz  az  indítvány  citált  határok  közötti
     kiterjesztő  értelmezése) összhangban áll e szervnek  a  magyar
     alkotmányvédelemben  kapott és betöltött közjogi  funkciójával.
     Az      „alkotmányvédelem     legfőbb      szerveként”      [az
     Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
     továbbiakban:   Abtv.)   preambuluma   értelmében],    objektív
     alkotmányvédelmet lát el, s ilyenként illeti meg az indítványok
     kiterjesztő értelmezésének a lehetősége. E tekintetben pedig  –
     az Abtv.-ben írt kifejezett tiltó szabály híján – arra is módja
     van, hogy – éppen a teljes értékű alkotmányvédelem jegyében  és
     érdekében  akár az Abtv. egyes, számára biztosított  hatáskörök
     között  is  – figyelembe véve természetesen az ezekre vonatkozó
     Abtv.   előírásokat   –   szoros  összefüggésre   hivatkozással
     „átjárhasson”. Ezt tette a 48/1993. (VII. 2.) AB  határozatában
     is – igaz, hogy más jogszabály hiányára utalással -, amelyben a
     köztársasági    elnök    előzetes   normakontrollra    irányuló
     indítványának elbírálása mellett még mulasztásban megnyilvánuló
     alkotmányellenességet  is  megállapított   –   hivatalból.   [A
     sajtóról  szóló  1986.  évi II. törvény  14.  §  (2)  bekezdése
     tekintetében.  Lásd:  ABH 1993, 314, 319.]  Sőt:  ugyanebben  a
     határozatában  az  elfogadott, de még ki nem hirdetett  törvény
     24.  §-ának mikénti alkalmazásához alkotmányossági követelményt
     is megfogalmazott. (ABH 1993, 314, 318.)

     Az  Alkotmánybíróság  tehát nem kezelte  mereven  az  Abtv.-ben
     kapott  hatásköreit, azok között – az Abtv. egyes  hatásköröket
     érintő   szabályozását  alapul  véve  –  szoros   összefüggésre
     hivatkozással, alkalmasint szabadon „átjárt”. [Nem idegenkedett
     azonban   az  előzetes  és  utólagos  normakontrollra  irányuló
     indítványok   egyesítésétől   sem.   (66/1997.    (XII.    29.)
     AB határozat, ABH 1997, 398.]

     Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy az Alkotmánybíróság  ettől  a
     gyakorlatától  az  utóbbi évek során  eltért,  s  különösen  az
     előzetes   normakontroll   esetében  a   szigorú   indítványhoz
     kötöttség  talajára  helyezkedett.  Mint  mondtam,  ezzel   nem
     feltétlenül   értek   egyet,  s  ebből  fakad   a   jelen   ügy
     megközelítése kapcsán a többségi határozat és a köztem fennálló
     második szemléletbeli eltérés.

     3.   Az   újFot.  23.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  „állami”
     fenntartású  felsőoktatási intézmények kötelesek létrehozni  az
     irányító  testületet,  következésképpen az  Alkotmánybíróságnak
     nem  kellett  az  indítványra adott válaszai  megfogalmazásánál
     közvetlenül  tekintettel  lennie  az  egyházi,  a  magán   vagy
     alapítványi  fenntartású  egyetemekre.  (Amelyek  számára  csak
     lehetőség az irányító testület létrehozása.) Ugyanakkor azonban
     az  is kétségtelen, hogy az utóbbiakat érintő esetleges majdani
     indítványok elbírálásakor támaszkodni fog az Alkotmánybíróság a
     jelen   határozatában  megfogalmazott  elvi  tételekre  is.   A
     fenntartói     beavatkozások    összehasonlító    vizsgálatának
     szükségességét    a   különböző   alapítású   és    fenntartású
     felsőoktatási  intézmények  esetében  az  Alkotmány  70/G.  §-a
     alapozza   meg,   amely   a   tudományos   kutatás   szabadsága
     tekintetében  nem  differenciál  a  felsőoktatási   intézmények
     típusai  szerint.  Tartok  tőle, hogy az  állami  felsőoktatási
     intézmények  tekintetében  a  rendkívül  szigorúan  értelmezett
     fenntartói jogok kapcsán a többségi határozatban kimondott elvi
     tételek  nem  lesznek (mert nem is lehetnek)  irányadók  a  nem
     állami  alapítású  és fenntartású egyetemek  esetében:  azoknál
     tehát  más lesz az Alkotmány 70/G. §-a vizsgálatának a mércéje,
     miközben az Alkotmány maga – a tudományos kutatások és  kutatók
     szabadságáról   szólva  –  nem  differenciál  a   felsőoktatási
     intézmények típusai szerint. A többségi határozat  és  a  saját
     álláspontom  közötti szemléletbeli különbségnek ez  az  elem  a
     harmadik oka.
     Mindezek    előrebocsátása   után   fogok   hozzá   álláspontom
     ismertetéséhez.

                                   II.

               Az autonómiák (önkormányzatok) alappillérei

     Álláspontom  szerint  ahhoz,  hogy valamely  szervezet  autonóm
     szervezetként jelenhessen meg, (különös figyelemmel a  tárgyalt
     ügyre) az alábbiak törvényi biztosítására van szükség:

     1. Legyen önálló jogi személyisége.
     Azaz:  önállóan  léphessen jogviszonyokba, legyenek  törvényben
     garantált   jogai,  saját  elhatározása  szerint   vállalhasson
     kötelezettségeket. (Mindez feltételezi azt, hogy rendelkezik  a
     4. pontban írt saját vagyonnal.)

     2. Rendelkezzen saját hatáskörökkel, e hatásköreit önállóan (de
     törvényességi     kontroll    alatt    állva)    gyakorolhassa,
     érvényesüljön a hatáskörelvonás tilalma.
     Azaz:   törvény  garantálja  azt,  hogy  a  törvénytől   kapott
     hatáskörét    egyetlen   szerv   se   vonhassa   el    (pozitív
     hatáskörelvonás  tilalma);  a  nála  hagyott  hatáskör   érdemi
     eldöntésére is maga képes (és e tekintetben „védett” is) legyen
     (negatív hatáskörelvonás tilalma).

     3.  Szervezeti és működési rendjét – törvény keretei  között  –
     maga   (önállóan)  alakíthassa  ki.  Személyi   ügyeiben   maga
     dönthessen.
     Az   autonómiát   (területi  és/vagy  testületi   önkormányzati
     jogokat) törvény állapítja meg, s az is korlátozhatja.  Ezelőtt
     egyetlen  akadály  van:  nem sértheti a  törvény  az  Alkotmány
     rendelkezéseit.
     A  törvényi szabályozás elsődlegességének hangsúlyozása azonban
     –   nézetem  szerint  –  nem  zárja  (zárhatja)  ki  azt,  hogy
     egyértelműen   törvényhez  kötött  rendeleti   szabályozás   is
     biztosíthatja   az  autonómiát.  E  téren  a  hatáskörtelepítés
     pontossága, minősége a meghatározó.
        
     4. Legyen gazdasági önállósága, rendelkezzen saját vagyonnal.
     Azaz:  álljanak  a  rendelkezésére olyan pénzeszközök,  amelyek
     szabad  felhasználásúak, s melyek hovafordítása  felől  maga  –
     mindenféle  állami  beleszólás, közrehatás  nélkül  –  szabadon
     dönthet.   Mindez   feltételezi  a  saját,   önálló   bevételek
     érzékelhető  nagyságrendjét. A kizárólagosan, vagy  túlsúlyosan
     állami  pénzeszközökből  gazdálkodó szervezetnek,  intézménynek
     „látszat-autonómiája”  van, legalábbis  arra  van  kárhoztatva,
     hogy  a  finanszírozó elvárásait (is) teljesítse. Más  pénzével
     nincs  korlátozhatatlan autonómia, vagy  ha  van  is,  az  csak
     látszólagos    lehet.   Mindenesetre    ilyen    modellben    a
     finanszírozótól  függ, hol és meddig biztosít  autonómiát,  hol
     húzza  meg  beavatkozási lehetőségeinek a határait. Teheti  azt
     is,  hogy  (önkorlátozással) maga  vonja  meg  ezeket  (pl.  az
     Alkotmányban   vagy   más  törvényben  garantálja   az   általa
     fenntartott intézmény, szervezet önállóságát).

     5. Illesse meg az önálló (belső) szabályozás joga.
     Ez  kiterjedhet  a 3. pontban írt szervezeti és  működési  rend
     meghatározhatósága   mellett   a  szervezethez   (intézményhez)
     tartozók   magatartásának,   jogainak,   kötelezettségeinek   –
     törvények keretei közötti – meghatározására is.

                                  III.
                                    
                 A felsőoktatási intézmények autonómiája
                           (a fenti tükörben)

     ad.  1.  Az  újFot.  is biztosítja a felsőoktatási  intézmények
     számára  a  jogi személyiséget. Erről az oldalról  nézve  tehát
     garantált  az  önkormányzatként  (autonóm  szervezetként)  való
     működés lehetősége.

     ad  2.  A  hatáskörelvonás tilalmának érvényesülését  vizsgálva
     mellőzhetetlen  az  Alkotmány  70/F  és  70/G.   §-ában   írtak
     figyelembevétele. Eszerint:
     „70/F  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
     számára a művelődéshez való jogot.
     (2)   A   Magyar   Köztársaság  ezt  a  jogot  a   közművelődés
     kiterjesztésével  és  általánossá  tételével,  az  ingyenes  és
     kötelező   általános  iskolával,  képességei  alapján  mindenki
     számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az
     oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.”
      70/G.  §  (1)  „A  Magyar Köztársaság tiszteletben  tartja  és
     támogatja  a  tudományos  és  művészeti  élet  szabadságát,   a
     tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
     (2)   Tudományos   igazságok  kérdésében   dönteni,   kutatások
     tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudományok művelői
     jogosultak.”
     Az idézett alkotmányi rendelkezés azt a kötelezettséget rója  a
     jogalkotóra, hogy a szabályozás során legyen tekintettel ezekre
     a követelményekre is.

     A jogalkotó ennek az elvárásnak akkor képes megfelelni, ha:
     a)   minél   kevesebb  szinten  szabályozza   a   felsőoktatási
     intézmények   viszonyait  (fókuszban  a  törvényi  szabályozást
     tartja, bár – mint fentebb hangsúlyoztuk – nem állítható,  hogy
     csak  törvényi szintű szabályozás garantálhatja az  autonómiát.
     Ez  ugyanis  nem  a szabályozás szintjétől, hanem  a  hatáskör-
     telepítéstől  és  a  garanciarendszer  kiépítettségétől   függ,
     amelynek  persze  alapvetően törvényen  vagy  szigorú  törvényi
     kikötésen kell alapulnia;).
     b)  A  szabályozás  egyetlen  szintje  (Országgyűlés,  Kormány,
     miniszter)  sem korlátozhatja az Alkotmány 70/G.  §-ában  írtak
     érvényesülését.  Közelebbről: a szabályozás  egyetlen  szintjén
     sem  jelenthetnek meg olyan rendelkezések, amelyek az Alkotmány
     70/G.  §-ának  lényegi  tartalmát  (magvát)  sértik.  Vagyis  a
     hatáskört  telepítő jogi szabályozásnak a feladatok, hatáskörök
     meghatározása  során az intézmények számára reális  lehetőséget
     kell biztosítania ahhoz, hogy Alkotmányból kapott feladataiknak
     eleget  tehessenek, beleértve azt is, hogy érvényesülhessen  az
     Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésében biztosított jog is.

     Következtetés: jelentősége van annak, hogy az Alkotmány 70/G. §-
     ában  írt  (véleményezési, javaslattételi,  egyeztetési  jogok)
     telepítésének jogi szabályozásban választott módja.  Amennyiben
     az  intézménynek e tekintetben érdemi részvételi joga van,  úgy
     az  állami beavatkozásnak (akár döntésről, akár pusztán csak  a
     közreműködési jogokról legyen is szó), helye lehet,  legalábbis
     alkotmányossági szempontból az nem támadható.

     ad  3.  Függetlenül  attól,  hogy a  felsőoktatási  intézmények
     esetében  expressis verbis szó esik-e erről, azok a  szervezeti
     és  működési rendjüket csak törvény keretei között alakíthatják
     ki. Konkrétan:
     a)   Az   Alkotmány  70/G.  §-ában  írtak  szerint  az   önálló
     felsőoktatási intézmény működésének lényegi, alapvető feltétele
     a  szervezetalakítási  jog.  Ennél fogva  ez  az  „autonómiája”
     lényegéhez  tartozó ügy, s ilyenként – nálunk Magyarországon  –
     alapvetően törvényi szintű szabályozás tárgya. (Irányadó  ez  a
     megállapítás  adott szervezet létrehozására, átszervezésére  és
     megszüntetésére   nézve  is.)  Ebben   a   kritériumban   benne
     foglaltatik  továbbá  az  az – évtizedeken  keresztül  ható  és
     érzékelhető  – elvárás is, hogy amely szervezetet a törvényhozó
     hozta létre, azt csak a törvényhozó szervezheti át, szüntetheti
     meg.  Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben a törvényhozó
     az    átszervezés,   megszüntetés   kritériumait,    esetköreit
     egyértelműen, világosan meghatározza, az e felőli  konkrét  (az
     alapítótól származó felhatalmazáson nyugvó „fenntartói”) döntés
     már  nem  minősíthető feltétlenül alkotmányellenesnek. Ilyenkor
     ugyanis  a  „fenntartó” az állam (mint alapító) által  pontosan
     meghatározott  szempontrendszer alapulvételével, annak  nevében
     és  törvényben adott felhatalmazása szerint jár el.  Azaz:  nem
     lehet mindenre tekintet nélkül alkotmányellenesnek nyilvánítani
     azt  a  megoldást, amely – ilyen esetekben – az alapítói  és  a
     fenntartói  (beleértve ebbe az átszervezés, megszüntetés  jogát
     is)  jogokat  elválasztja egymástól.  (Az  újFot.  ezt  meg  is
     teszi.)  A  megszüntetés felőli döntés ebben az esetben  nem  a
     fenntartó  szabad  belátáson nyugvó döntése, hanem  az  alapító
     akaratának  érvényesítése. Ismét és nyomatékosan  hangsúlyozva:
     az  alapítói  és  fenntartói jogok  (pl.  a  megszüntetésre  is
     kiterjedően) csak abban az esetben válhatnak el (s  tolerálható
     ez    alkotmányossági   szempontból),   ha   egyértelműen    és
     határozottan  visszavezethetők  (pl.  a  megszüntetésről  szóló
     fenntartói   döntés)   az  alapító  (Országgyűlés)   akaratára.
     (Hangsúlyozom ezért, hogy attól még rendelkezhetne  egy  magyar
     felsőoktatási  intézmény autonómiával, ha nem  az  Országgyűlés
     hozná  létre,  szervezné  át és szüntetné  meg.  Több  külföldi
     megoldás  példázza azt, hogy ezeket a jogköröket pl. a  Kormány
     gyakorolja.)

     A  többségi  határozat  nem ismeri el az  autonómiát  korlátozó
     rendeleti  szabályozás  alkotmányosságát.  Nézetem  szerint  az
     Alkotmánybíróság  870/B/1997. számú határozatában  foglaltakkal
     ütközik   ez  a  felfogás.  A  hivatkozott  határozat   ugyanis
     egyértelmű  ebben a kérdésben: „… az intézményi  autonómia  nem
     korlátlan,  a  törvénnyel  vagy  annak  felhatalmazása  alapján
     kibocsátott  más jogszabályokkal, azt közérdekből –  például  a
     felsőoktatás egységesítése, az oklevél kibocsátásának  alapjául
     szolgáló  képzés alapkövetelményeinek biztosítása  érdekében  –
     korlátozhatja és korlátozza is.” (ABH 1999, 611, 613).

     Az  alapító  –  a  közérdekre hivatkozással –  szabad  belátása
     szerint   hozhat   létre   és  szüntethet   meg   felsőoktatási
     intézményeket.  Ilyen – meghatározatlan  –  módon  viszont  nem
     illeti  meg a fenntartót az intézmény megszüntetésének a  joga.
     (Még egyszer: csak akkor, ha tételesen felsorolt esetekben,  az
     állam   nevében  és  képviseletében,  annak  felhatalmazása   –
     törvényi  kikötése  –  nyomán jár el.) A már  (szabad  belátása
     szerint)   létrehozott  (alapított)  intézmények  szervezetének
     alakítása  (átszervezése)  során  ugyanakkor  már  az   alapító
     államot  is  köti  viszont az Alkotmány,  mivel  törvény  által
     végrehajtott  szervezetalakítással nem  sértheti  az  Alkotmány
     70/F.  és 70/G. §-ában foglalt rendelkezéseket. Valójában tehát
     az   a  helyzet  áll  elő,  hogy  miközben  az  igazán  markáns
     jogosítványok (létrehozás, megszüntetés) tekintetében az  állam
     (mint  alapító) szabad, addig az ennél szűkebb tartalmú  jogkör
     (átszervezés, szervezetalakítás) korlátozásoknak  vethető  alá.
     (Az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ai alapján.)

     A   törvényhozónak  jogában  áll  tehát  az  intézmények  belső
     struktúrájának  alapelemeit is meghatározni, ami  azt  jelenti,
     hogy az e téren megmutatkozó állami beavatkozás nem értékelhető
     az intézményi autonómia sérelmeként. (870/B/1997. AB határozat,
     ABH 1999, 611, 613.)
     b)  A  felsőoktatási  intézmények szervezeti  autonómiáját  (és
     persze működési rendjét) érintő kérdés az is, milyen hatáskörei
     vannak a felsőoktatási intézmények tekintetében a Kormánynak és
     a miniszternek.

     Az Alkotmány értelmében:
     „35. § (1) A Kormány

          f)  meghatározza  a  tudományos és  kulturális  fejlesztés
     állami  feladatait,  és  biztosítja  az  ezek  megvalósulásához
     szükséges feltételeket.”

          „37.  §  (2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek
     és    a   Kormány   határozatainak   megfelelően   vezetik   az
     államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait,  és  irányítják
     az alájuk rendelt szerveket …”

          Mind  a  Kormány, mind a miniszter az idézett  hatásköreit
     úgy  gyakorolhatja csak, hogy ezzel nem sértheti  az  Alkotmány
     70/G. §-ból következő intézményi autonómiát.
          Másik  oldalról azonban: a citált alkotmányi rendelkezések
     kötelezettségeket  rónak  mind  a  Kormányra,  mind   pedig   a
     miniszterre, amelyek kötelesek is annak eleget tenni.
          Vagyis:  ha e kötelezettségeiket nem teljesítik, maguk  is
     alkotmánysértést követnek el.

          A  Kormány  meghatározza  a tudományos  fejlesztés  állami
     feladatait  és  biztosítani  köteles  ezek  megvalósulásához  a
     szükséges feltételeket. Mindaddig alkotmányos jogkörében  marad
     tehát,  amíg  e  jogkörének  gyakorlásával  nem  sérti  meg  az
     Alkotmány 70/G. §-ában írt rendelkezést. Kötelessége ugyanakkor
     alkotmányos jogkörét e kereteken és határokon belül gyakorolni.
     Hozzáteszem  mindehhez:  tekintettel  kell  lennie  eközben  az
     Alkotmány 70/F. §-ában megfogalmazott rendelkezésre is. [„70/F.
     §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára
     a művelődéshez való jogot. (2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot
     a  közművelődés kiterjesztésével és általánossá  tételével,  az
     ingyenes  és  kötelező általános iskolával, képességei  alapján
     mindenki  számára hozzáférhető közép- és felsőfokú  oktatással,
     továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja
     meg.”]
          A  miniszter  csak  úgy tudja vezetni  az  államigazgatási
     feladatkörébe  tartozó ágát és csak akkor képes  irányítani  az
     „alája rendelt szerveket”, [Alkotmány 37. § (2) bekezdése],  ha
     ehhez   megfelelő  eszközökkel  rendelkezik.  A   felsőoktatási
     intézmények tekintetében ennek az alkotmányos jogkörének teljes
     értékű   gyakorlásában   csak   az   Alkotmány   70/G.   §-ának
     rendelkezése  korlátozza.  Ez  utóbbi  rendelkezés  ugyanis  az
     autonómia      garanciarendszerének      megteremtésében      a
     törvényalkotónak szán meghatározó szerepet. (Lásd azonban ehhez
     a fentebb a) pontban írtakhoz fűzött megjegyzést.)

          ad  4.  A gazdasági önállóság lényeges eleme az intézményi
     autonómiának.
          Fontos  hangsúlyozni: az indítvánnyal érintett  egyetemek,
     főiskolák állami egyetemek, főiskolák, ahol az „államnak”  mint
     alapítónak  és  fenntartónak, finanszírozónak vannak,  lehetnek
     olyan  hatáskörei, amelyek megváltoztathatják,  alakíthatják  a
     felsőoktatási intézmények szervezeti és működési  rendjét.  (Ha
     nem  így  lenne,  az  állam  csak az intézményi  gazdálkodásért
     „kezesként” helytálló szervezet lenne.)
          Az előbbiekből következően:
          a)   Az  államnak  joga  és  egyben  kötelessége  is  arra
     törekedni, hogy a felsőoktatási intézményrendszer „működőképes”
     legyen. Ennek érdekében önmagában nem alkotmányellenes az, ha a
     jelenleginél  hatékonyabbnak tűnő, új  szervezetet  hoz  létre.
     (Jelen esetben ilyen az irányító testület). Kötelessége viszont
     az,  hogy  az  új  szervezetet úgy helyezze el  a  felsőoktatás
     (irányító) szervezetrendszerében, hogy azzal ne sértse  meg  az
     Alkotmány   70/F.   és   70/G.  §-ában  foglalt   rendelkezést.
     (Zárójelben megjegyzem: az „irányító” testület valójában nem is
     irányítási, hanem „vezetési” jogköröket kapott.)
          Az  az  érzésem,  hogy  a többségi határozat  az  irányító
     testületnek a puszta létét is alkotmányellenesnek tartja.
          A   fentiekből   tehát  az  következik,  hogy   az   állam
     levonhatja  annak  szervezeti konzekvenciáit  (akár  új,  eddig
     ismeretlen típusú szervezetek létrehozásával is), hogy jelenleg
     pusztán   a   kollegialitás  alapelvén  működő,   javarészt   a
     menedzsmentben járatlan laikusok vezette igazgatás  jellemzi  a
     magyar  felsőoktatást. (Ezt sem a meglévő Társadalmi  Tanácsok,
     sem  pedig  a  gazdasági  főigazgatók és  egyetemi  kancellárok
     rendszerbeállítása  érzékelhetően nem  volt  és  ma  sem  képes
     megváltoztatni.)
          E  szervezeti  korszerűsítés során annak sem  tulajdonítok
     túlzottan  jelentőséget,  hogy  az  adott  új  szervezet  (itt:
     irányító   testület)  tagjai  nem  állnak  munkaviszonyban   az
     intézménnyel,   illetve   hogy   nem   rendelkeznek   megfelelő
     képesítéssel.  (Osztom  e  tekintetben  a  német  Nevelési   és
     Tudományos szakszervezet álláspontját, amelynek értelmében „nem
     kifogásolható, hogy a tartományi felsőoktatási tanács tagjaival
     szembeni  bizonyos képesítési feltételek nincsenek szabályozva.
     A   tagok   legitimitását  a  kinevezési  eljárás   megfelelően
     biztosítja.” (Mutatis mutandis hasonló a helyzet az  újFot.-ban
     írt  rendelkezések  esetében  is,  ahol  az  irányító  testület
     tagjainak a többségét az intézmények választják.)

          A  német  Alkotmánybíróság 1/BvR  911/00,  2004.  10.  26.
     számú   határozata  is  a  megfelelő  helyén  kezeli  az  ilyen
     intézményeket:  „Annak  biztosítására,  hogy  a   felsőoktatási
     intézmények  szervezetét érintő döntések tudományos szempontból
     megfelelőek  legyenek,  szükséges  a  tudományos  tevékenységet
     végzők részvétele; e közreműködésnek nem kell minden esetben  a
     hagyományos értelemben vett önkormányzatiság jegyében zajlania.
     A    felsőoktatás    intézményén    kívüli    szervezetek    is
     hozzájárulhatnak  ahhoz, hogy egyfelől az állami  irányítást  a
     tudomány    szabadsága    védelmében   korlátozzák,    másfelől
     szembeszálljanak  a  status quo érdekek  tiszta  „önkormányzati
     modellbeli    rögzülésének   veszélyével”.    Ennek    jegyében
     hangsúlyozta:   „A  jogalkotó  sem  a  fennálló   felsőoktatási
     struktúrákhoz, sem ezek egyes elemeihez nincs kötve. Nem csupán
     új   modelleket   és  irányítási  technikákat  fejleszthet   és
     próbálhat  ki  (vö. BVerf.GE 47, 37<404>: tudománymenedzsment),
     hanem  egyenesen  köteles az eddigi szervezeti formák  kritikai
     megközelítésére és korszerűsítésére. (vö: BVerf.GE 35, 79 <117>
     alkotmánybírósági állásfoglalás.)”

          Egy         új        szervezet        alkotmányosságának,
     alkotmányellenességének voltát nem puszta léte, hanem az  dönti
     el,  hogy  a neki szánt hatáskörök nem lehetetlenítik-e  el  az
     intézményi  testületek  Alkotmányban biztosított  szerepkörének
     érvényesülését.  Erre  pedig  a választ  csak  az  indítvánnyal
     támadott rendelkezések egyenkénti vizsgálatával lehet megadni.

          b)  Az  államnak,  mint  fenntartónak  és  finanszírozónak
     jogában  áll  akár  „megrendeléseket” is adni  a  felsőoktatási
     intézményeknek. Azaz: nem alkotmányellenes az, ha az állam  pl.
     időlegesen  az alkalmazott kutatásokat preferálja,  átmenetileg
     szerényebben  honorálva  az  alapkutatásokat.  Az  államot   az
     ilyenfajta  támogatási  rendszer  kialakításának  a   joga   és
     lehetősége  megilleti,  ami  önmagában  nem  sérti  a  tudomány
     szabadságát.

          c)   Az  állam  célirányos,  közérdekű  feladatellátásával
     szoros kapcsolatban álló kutatásokat is felkarolhat. Ha nem így
     lenne,  a  tudomány szabadságára hivatkozással a hobbi kutatási
     témákat is szolgai módon az idők végezetéig támogatnia kellene.

          d)   Az  állam  jogosult  a  képzés  alapvető  rendjét  is
     meghatározni. Fenntartóként (törvényi szabályozásban  rögzítve)
     akár  akként is differenciálhat, hogy milyen képzéseket támogat
     (sőt  preferál),  s  melyeket hagy szabadon,  az  intézményekre
     bízva, beleértve azok intézmények általi finanszírozását is.  E
     jogkörének  –  fenntartó  általi  –  gyakorlása  nem  sérti  az
     Alkotmány  70/F. §-át sem, ellenkezőleg ez éppen  ebből  fakadó
     kötelezettsége. A felsőfokú oktatási intézményekben egyidejűleg
     kell  biztosítani egyfelől a tudományos kutatás szabadságát,  a
     tanszabadságot,    a   tanítás   szabadságát,    másfelől    az
     állampolgárok  művelődéshez való jogát, e jogának érvényesülési
     feltételeit.  Az  Alkotmány 70/F. § (2)  bekezdése  szerint  az
     állampolgárok  számára képességeik alapján hozzáférhetővé  kell
     tenni  a felsőfokú oktatásban való részvételt. Ebből következik
     az  állam  kötelessége az Alkotmány 70/F.  §  (2)  bekezdésének
     megfelelő  felsőfokú  intézményrendszer működtetésére  (anyagi,
     stb.  feltételei biztosítására), ugyanakkor – ebből fakadóan  –
     az  állam  joga  a felsőfokú intézmények működési  rendjének  a
     kialakítása.  Ebben  az összefüggésben a felsőfokú  intézmények
     nem  rendelkeznek teljes autonómiával, ebből az aspektusból  az
     állam  –  a  művelődéshez  való jog érvényesítéséhez  szükséges
     mértékben   és  módon  –  beavatkozhat  a  felsőfokú   oktatási
     intézmények  felépítésébe, szervezetébe, működési  rendjébe,  a
     képzés struktúrájába.

                                   IV.
                                    
                     Az indítványra adható válaszok
                                    

     A   fentiek   alapján   a  következők  megfogalmazására   lehet
     vállalkozni:

          1.  Alkotmányellenesnek tartom magam is az  újFot.  25.  §
     (1) bekezdésében foglalt rendelkezést.
          E  rendelkezés  –  az újFot. 5. § (3) bekezdésével  együtt
     értelmezve  –  az  autonóm működés (s vele  együtt  a  tudomány
     szabad  művelése)  lehetőségétől fosztja  meg  a  felsőoktatási
     intézményeket  azzal,  hogy  a  kifogásolt  rendelkezésben  nem
     biztosítja az intézmények vélemény-nyilvánítási jogát sem olyan
     ügy(ek)ben, amely(ek)ben csak az intézmények döntési jogkörének
     biztosítása   állna  összhangban  az  Alkotmány  70/G.   §-ában
     megfogalmazott rendelkezéssel.
          Nem  az  irányító testület léte, hanem annak  ilyen  módon
     szabályozott  hatásköre alkotmánysértő. (Az  irányító  testület
     döntési   jogot   kapott  az  intézményi   autonómia   lényeges
     tartalmához tartozó ügyben.)

          2.   Alkotmányellenesnek  tartom  az  újFot.  25.  §   (2)
     bekezdése  fg) pontjában írt rendelkezést is, mert az  irányító
     testület  „szuverén” módon, kizárólag maga dönt  olyan  ügyben,
     amely  lényegénél,  tartalmánál fogva az  intézményi  autonómia
     „magvát”,     a     szervezeti     egységek     átalakításának,
     megszüntetésének a jogát jelenti.
          Hangsúlyozom:  az (akár „irányító testület” általi)  ilyen
     döntésben  való  közreműködést  (vélemény,  javaslattétel)  nem
     lehetne  alkotmányellenesnek minősíteni, mert az  államot  –  a
     „működőképesség”  biztosítása jegyében – megilleti  az  a  jog,
     hogy   akár  új  szervezetet  is  hozzon  létre.  Itt   sem   a
     szervezettel van tehát a gond, hanem annak a hatáskörével.
          Megjegyzem  ugyanakkor, hogy a 25.  §  (3)  bekezdése  sem
     hagyható  érintetlenül  a vizsgálat során.  Az  egész  bekezdés
     alkotmányellenes,   mert  világosan  mutatja   azt,   hogy   az
     alapvetően   felsőoktatási  autonómia  körébe  tartozó   ügyben
     gyakorlatilag  a  szenátus  hatáskörét  veszi  át  az  irányító
     testület. Ugyanígy érintett a 20. § (1) bekezdése is.  Ezt  sem
     támadja  az indítvány, ennek ellenére mégsem hagyható figyelmen
     kívül.  S  valóban  itt  jön elő a I./2.  pontban  részletezett
     indítványhoz kötöttségnek a kérdése. A határozat  –  a  szigorú
     indítványhoz kötöttség talaján állva – nem vizsgálja az  újFot.
     20.  §  (1)  és 25. § (3) bekezdését. Ennek viszont az  lesz  a
     következménye,  hogy  hiába nyilvánítja  alkotmányellenessé  az
     Alkotmánybíróság  az újFot. 25. § (2) bekezdése  fg)  pontjában
     írt  rendelkezést, hatályos és „alkotmányos”  marad  pl.  az  a
     rendelkezés,   amely   szerint:  „A   felsőoktatási   intézmény
     stratégiai döntést hozó és annak végrehajtását ellenőrző szerve
     az  irányító  testület.”  [20. §  (1)  bekezdés]  Továbbá:  ”Az
     irányító   testület  határozza  meg  (sic!)   a   felsőoktatási
     intézmény szervezeti tagozódását. Az irányító testület  döntése
     előtt  beszerzi a szenátus véleményét. A szenátus  az  irányító
     testület   megkeresésétől   számított   harminc   napon   belül
     nyilváníthat  véleményt.  A  határidő  jogvesztő.  Az  irányító
     testület  döntése alapján (sic!) a szenátus – a  szervezeti  és
     működési szabályzatban – meghatározza a felsőoktatási intézmény
     működési  rendjét.”  [25. § (3) bekezdés]. Volt-e  hát  értelme
     annak,  hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a  25.  §  (2)
     bekezdését? Szerintem nem sok.

          3.      Nem      tartom      ugyanakkor     maradéktalanul
     alkotmányellenesnek az újFot. 32. § (11) bekezdés c)  pontjában
     írtakat,  amely  szerint  a Kormány  határozza  meg  a  doktori
     fokozat   megszerzésének   feltételeit,   a   doktori    iskola
     létesítésének eljárási rendjét.
          Ha  ezt  a  rendelkezést alkotmányellenessé  nyilvánítjuk,
     megfosztjuk a Kormányt attól a lehetőségtől, hogy az  Alkotmány
     35.   §   (1)   bekezdésben  írt  kötelességét  teljesítse.   A
     rendelkezést   összhangban  állónak  látom  tehát   a   Kormány
     alkotmányos  szerepkörével. (Másik oldalról  nézve:  ha  ezt  a
     hatáskört is elvitatjuk tőle, vajon még milyen eszköze marad az
     Alkotmány  35.  § (1) bekezdés f) pontjában írt  kötelességének
     teljesítéséhez?  Miért  nem fér bele ez  a  hatásköre  abba  az
     alkotmányos  feladatkörébe, hogy „meghatározza a  tudományos  …
     fejlesztés   állami   feladatait   és   biztosítja   az    ezek
     megvalósulásához szükséges feltételeket”?)
          Belátom,  más  megítélése lehet  annak,  hogy  „a  Kormány
     határozza    meg   az   egyes   tudományterületekhez    tartozó
     tudományágakat,   amelyeken  a  doktori   képzés   folyik.”   E
     tekintetben valóban az Országgyűlésnek kell érdemi közreműködői
     jogot  biztosítani, amely e jogkörének persze  nem  feltétlenül
     kell, hogy törvényi szabályozással tegyen eleget.

          4.  A  többségi  határozat az újFot 37. §  (4)  bekezdését
     megsemmisíti.  Álláspontom  szerint  nem  állapítható  meg   az
     alkotmányellenesség a bekezdés valamennyi pontjára.

          Mindenekelőtt   megjegyzem:  a  37.  §  (4)   bekezdésének
     felvezető    mondatában    írt   „–    az    (1)    bekezdésben
     meghatározottakon kívül –” kitétel arra utal, hogy a  fenntartó
     az    (1)    bekezdésben   írt   esetekben   is   „megszünteti”
     (megszüntetheti)  a  felsőoktatási intézményt.  Itt  azonban  a
     „törlés” keveredik a „megszüntetés”-sel. Nézetem szerint a  37.
     §    (1)   bekezdésében   nincs   is   szó   fenntartó   általi
     megszüntetésről,  annál inkább a 37. § (2)  bekezdésében.  (Ami
     viszont – a szűk indítványértelmezés miatt – takarásban marad).
          A   37.   §   (4)  bekezdés  egyes  pontjaiban   foglaltak
     differenciált vizsgálata számomra a következő eredményt hozta:
          a)  37.  § (4) bekezdés a) pont: itt az elnagyolt (kellően
     át  nem  gondolt)  szabályozásban (pontosabban szóhasználatban)
     látom  az alkotmányellenesség megállapíthatóságának az okát.  A
     fenntartó  ugyanis  egyenesen magát a felsőoktatási  intézményt
     szüntetheti meg az a) pontban részletezett esetben, s nem pedig
     pl.   a  felvétellel  esztendőkön  át  sikertelenül  próbálkozó
     szakokat.  Ha az utóbbi esetről lenne szó – nézetem  szerint  –
     nem lehetne megállapítani az alkotmányellenességet.

          b)  37.  §  (4)  bekezdés b) pont:  itt  mérlegelésre  van
     szükség,  melyre  az alapítónak van joga a fenntartó  tényekkel
     megalapozott  előterjesztése  alapján.  Ezért  az  ilyen  okból
     történő  – fenntartó általi – megszüntetést alkotmányellenesnek
     tartom.  (Ha  nem  így lenne, a fenntartó – szabad  mérlegelése
     alapján – foglalhatna állást a felsőoktatási autonómia lényeges
     összetevő elemét jelentő megszüntetés tárgyában.

          c)  37.  §  (4) bekezdés c) pont: csak látszatra operál  a
     törvényalkotó határozatlan fogalmakkal („ésszerű  és  takarékos
     gazdálkodás követelménye”). Ezek tartalmát ugyanis  éppen  maga
     pontosan   meghatározza:  „emiatt  a  költségvetését  túllépte,
     hatvan  napon  túli  lejárt  adósságállománya  több  mint   egy
     költségvetési  éven  keresztül elérte az éves  költségvetésének
     húsz százalékát.” Nincs tehát megfoghatatlan a meghatározásban,
     ellenkezőleg: éppen maga a törvényalkotó mondja meg, mit ért  –
     az   adott  esetben  –  az  ésszerű  és  takarékos  gazdálkodás
     követelményén.  Itt  is  egyértelműnek látom  a  kritériumokat,
     ennek   megfelelően  –  nézetem  szerint  –  nem  nyilvánítható
     alkotmányellenesnek   ez   a   rendelkezés.   (Megjegyzem:    a
     határozatlan jogfogalmak miatti megsemmisítés felveti azt, hogy
     ebből  az  okból  tucatjával  kellene  más  jogszabályokat   is
     megsemmisítenünk.   Ennek   tartalma,   összetevői   felől    a
     gyakorlatban  kialakultak bizonyos támpontok,  s  ezeket  veszi
     alapul  pl.  az Állami Számvevőszék is.) A jelen esetben  ennek
     közelebbi   tartalmat   ad  a  törvényhozó,   így   nem   látom
     bizonyíthatónak a többségi határozatnak azt az állítását,  hogy
     az  „ésszerű  és  takarékos gazdálkodás tartalma  gyakorlatilag
     meghatározhatatlan.”  A döntéshozónak az  adott  esetben  éppen
     hogy  nincs  szabad mérlegelési joga, hanem eljárása  tényekhez
     van  kötve:  a  költségvetés túllépéséhez  és  ahhoz,  hogy  az
     intézmény  hatvan napon túli lejárt adósságállománya több  mint
     egy    költségvetési   éven   keresztül    elérte    az    éves
     költségvetésének húsz százalékát. Mindamellett hangsúlyozom: az
     ilyen  adósságállománynak  önhibán  kívül  keletkezettnek  kell
     lennie,  tehát – mondjuk – nem központilag elrendelt integráció
     nyomán  előállottnak,  ahol  valamely  felsőoktatási  intézmény
     eladósodásához pl. kierőszakolt integráció vezetett  el.  (Mert
     pl.   egy  másik  egyetemi  Kar  adósságait  kénytelen   magára
     vállalni.)  Ez  a  szituáció tehát  nem  a  vizsgált  esetkörbe
     sorolható,  sokkal  inkább  a  jogalkotással,  vagy  fenntartói
     döntéssel okozott kár kategóriájába.

          d)  A  37.  §  (4) bekezdésének d) pontját  amiatt  tartom
     alkotmányellenesnek, mert a jelenlegi szöveg azt sugallja, hogy
     a   fenntartó  is  létrehozhat  felsőoktatási  intézményt.  [„A
     fenntartó  a  felsőoktatási intézményt  –  az  (1)  bekezdésben
     meghatározottakon  kívül  – a következő  esetekben  szüntetheti
     meg:  …d) ha a működő felsőoktatási intézmény helyett egy  vagy
     több,     másik     felsőoktatási     intézményt     létesít.”]
     Alkotmányellenes tehát a rendelkezés, mégpedig ebből az okból.

          e)    A   37.   §   (4)   bekezdésének   e)   pontja    is
     alkotmányellenes.  Itt  is  a  védendő  érdekkel  és   értékkel
     (felsőoktatási  autonómia)  nincs összhangban  a  gyakorlatilag
     szabad  mérlegelésen  nyugvó fenntartó általi  megszüntetés.  A
     „folyamatos működéshez szükséges feltételek” hiányát – tényekre
     alapított   előterjesztésében   –   a   fenntartónak    kellene
     valószínűsítenie, de azok felől csak az alapító dönthetne.

          Összegezve:  a 115. § (3) bekezdésében meghivatkozott  37.
     §  (4)  bekezdés  c)  pontjában  írt  rendelkezést  nem  tartom
     alkotmányellenesnek. Ha pedig a 37. § (4) bekezdésének  egészét
     vesszük   alapul,  úgy  az  a),  b)  a  d)  és  az  e)   pontok
     alkotmányellenességének      megállapításával       egyetértek.
     [Megjegyzem   azonban:   a  többségi   határozat   e   pontokra
     kiterjeszkedett.  Szoros tartalmi és logikai  összefüggés  okán
     ugyanezt kellett volna tennie – nézetem szerint – a 20. §  (1),
     a 25. § (3) és a 37. § (2) bekezdést illetően is.]

          5.  Nem  tartom alkotmányellenesnek az újFot. 115.  §  (3)
     bekezdés  első mondatát sem. Egy puszta „felhívás” sem  illetné
     meg  eszerint  a fenntartót, aki ugyanakkor felel az  intézmény
     tartozásaiért?   A   „felhívás”   jogának   és    lehetőségének
     fenntartónál történő biztosítása mellett két érv  is  szól:  az
     egyik  lehetőség  az,  hogy  az  intézkedési  terv  megoldja  a
     gondokat.  Ekkor  nyilvánvaló,  hogy  további  intézkedés   nem
     szükséges.  A másik lehetőség pedig az, hogy nem  oldja  meg  a
     problémákat (pl. nem is alkalmas a megoldásra): ekkor viszont e
     „felhívás”   megalapozza  az  alapító  szükségesnek   mutatkozó
     intézkedéseit.

          115.  § (3) bekezdésének második mondatát sem minősítettem
     volna önmagában alkotmányellenesnek. Ha ugyanis az újFot. 37. §
     (4)  bekezdés c) pontjában írt fenntartói mozgásteret  pontosan
     meghatározottnak  ítéljük  (magam  ezt  tettem),  úgy  az  arra
     ráépülő   második   mondat   a   törvényhozó   önkorlátozásának
     tekinthető,  amennyiben  mindezek következményeinek  levonására
     (további   működtetés,  átszervezés,  megszüntetés,  stb.)   az
     alapító  a fenntartót felhatalmazta. E felhatalmazás fogadására
     pedig  alapot  teremt  az Alkotmány 35. § (1)  bekezdésének  f)
     pontja, illetőleg 37. § (2) bekezdése. Külön is hangsúlyozom: a
     miniszterek  Alkotmányban biztosított – az Alkotmány  70/G.  §-
     ával   nem   ütköző   –  irányítási  jogköre  a   felsőoktatási
     intézmények vonatkozásában is megáll, ez utóbbiakat ez alól nem
     emelte  ki  a törvényhozó. (Az „önmagában” kitétel  arra  utal,
     hogy  más  okból  esetleg  mód nyílhat  az  alkotmányellenesség
     kimondására).
          [Az    újFot.    37.   §   (4)   bekezdése    a)    pontja
     alkotmányellenességének  kimondásával értelemszerű,  hogy  vele
     kapcsolatban már nem kerül szóba a 115. § (3) bekezdése második
     mondatának      alkotmányos     volta,      vagy      esetleges
     alkotmányellenessége.]
          A  4.  pontban írtak szerint nem alkotmányellenes a 37.  §
     (4)  bekezdés  pontjában írt rendelkezés, ezért a  115.  §  (3)
     bekezdésének   második   mondata   sem   minősíthető   –   vele
     összefüggésben – alkotmányellenesnek.

          6.  Alkotmányellenesnek tartom viszont magam is az  újFot.
     115.   §   (8)   bekezdésében   írt   rendelkezést,   mivel   a
     „hatáskörgyakorló  szint”  (miniszter)  a  feladat  jellegéhez,
     tartalmához (az Alkotmány 70/G. §-ához való viszonyához)  mérve
     alacsony.  Az  oktatási  miniszter e – gyakorlatilag  közelebbi
     támpontok   nélküli,   diszkrecionális   –   jogköre    ugyanis
     („felfüggesztheti    a    normatív   költségvetési    támogatás
     folyósítását”)   ténylegesen   a   felsőoktatási    intézmények
     működésének ellehetetlenüléséig vezethetne el.

     7.  Az indítvány szerint az újFot. 115. § (3) bekezdése és 115.
     §  (8)  bekezdése azért is ellentétes az Alkotmány  57.  §  (1)
     bekezdésével,   70/G.   §-ával  és  70/K.   §-ával,   mivel   a
     felsőoktatási intézmények számára nem biztosítja  a  bírósághoz
     fordulás  jogát  az  oktatási miniszter fenntartói  döntéseivel
     kapcsolatban.
          A  fenntartói döntések elleni bírói út megengedése  idegen
     a  magyar  jogrendszertől, vagyis példa  nélküli  lenne.  Példa
     nélküli  lenne  az  Alkotmánybíróság gyakorlatában  is  az,  ha
     etekintetben  –  az  indítványban ajánlott – „elkerülhetetlenül
     szükséges”    és    „arányos”   tesztet   venné    alapul    az
     Alkotmánybíróság.   Álláspontom   szerint    a    jogszabályban
     biztosított ilyen fenntartói döntések ellen nyitva áll az út ma
     is   az  előtt,  hogy  az  intézmények  az  Alkotmánybírósághoz
     forduljanak. („Bárki”-ként).

          8.   Alkotmányellenesnek  tartom  az  újFot.  151.  §  (5)
     bekezdését,  de csak úgy, ha hangsúlyozzuk: ezúttal  szigorú  a
     mércénk.

          9. Alkotmányellenes az újFot. 153. § (2) bekezdése.
          (Indokaim megegyeznek a határozat-tervezetben írtakkal.)

     Budapest, 2005. október 25.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      41/2005. (X. 27.)
      Date of the decision:
      .
      10/25/2005
      .
      .