English
Hungarian
Ügyszám:
.
514/A/2005
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 41/2005. (X. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/459
.
A döntés kelte: Budapest, 10/25/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
   benyújtott  indítványa alapján – Dr. Kovács Péter alkotmánybíró
   párhuzamos    indokolásával,   valamint   Dr.    Kiss    László
   alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a felsőoktatásról szóló,
   az  Országgyűlés 2005. május 23-i ülésnapján elfogadott törvény
   25.  §  (1)  bekezdése, 25. § (2) bekezdés fg)  pontja,  32.  §
   (11)  bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115.  §  (3)  és
   (8)  bekezdése,  151.  § (5) bekezdése,  153.  §  (1)  bekezdés
   5. pontja alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az Országgyűlés a 2005. május 23-i ülésnapján fogadta el  a
    felsőoktatásról  szóló  törvényt (a továbbiakban:  újFot.).  Az
    Országgyűlés elnöke 2005. május 26-én küldte meg a  törvényt  a
    köztársasági  elnöknek kihirdetésre, sürgősségi  kérelemmel.  A
    köztársasági elnök az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében  foglalt
    jogkörében eljárva – a részére előírt határidőn belül  –  2005.
    május   31-én   az  Alkotmánybírósághoz  fordult  azzal,   hogy
    megítélése    szerint    a    törvény    egyes    rendelkezései
    alkotmányellenesek. A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságról
    szóló  1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  1.  §
    a)  pontjára, 21. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 35. §-
    ára tekintettel indítványozta a ki nem hirdetett törvény 25.  §
    (1)   bekezdése,  25.  §  (2)  bekezdés  fg)  pontja,   32.   §
    (11)  bekezdés c) pontja, 115. § (3) és (8) bekezdése,  151.  §
    (5)    bekezdése,    153.   §   (1)    bekezdés    5.    pontja
    alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát.

    2.   A   köztársasági  elnök  az  indítványát  az   alábbiakkal
    támasztotta alá:

    2.1.  A  köztársasági elnök az újFot. 25. § (1)  bekezdését  és
    25.  §  (2) bekezdésének fg) pontját ellentétesnek tartotta  az
    Alkotmány 70/G. §-ával.

    A  köztársasági  elnök  –  az  Alkotmány  70/G.  §-ába  foglalt
    tudományos  élet  szabadságával  kapcsolatos  alkotmánybírósági
    gyakorlatra való hivatkozással – azt állította, hogy az  állami
    felsőoktatási  intézmények léte önmagában még az  alapvető  jog
    érvényesülését nem garantálja. A szabadságjog jogosultjai  –  a
    tudomány  művelői – csak akkor tudják indokolatlan  befolyástól
    mentesen  folytatni  tudományos  tevékenységüket,  ha   azt   a
    felsőoktatási intézmény szervezete, azon belül is a tudományt –
    kutatást    és   oktatást   –   közvetlenül   érintő   döntések
    meghozatalának    rendje   kellő   módon   biztosítja.    Ennek
    megvalósulásához  a  felsőoktatási  intézménynek  a  tudományos
    tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben a  végrehajtó
    hatalommal szemben autonómiával kell rendelkeznie. Ez  pedig  a
    kutatással  és  oktatással közvetlenül  összefüggő  kérdésekben
    feltételezi   a   tudományos  élet   szabadságához   való   jog
    jogosultjai,  a  tudomány művelőinek közössége  önálló  döntési
    jogát. Ebben az értelemben tehát a tudományos élet szabadságát,
    a  tanszabadságot  és  a  tanítás szabadságát  a  felsőoktatási
    intézmények  önkormányzata  (autonómiája)  valósítja  meg.   Az
    autonómia  hordozója  a felsőoktatási intézmény.  Az  Alkotmány
    70/G. §-ából következő intézményvédelmi kötelezettségbe ütközik
    ezért    a   felsőoktatási   intézmény   autonómiájának   olyan
    korlátozása,  amely  által a tudomány  művelésével  közvetlenül
    összefüggő  kérdések eldöntése kikerül annak  a  közösségnek  a
    kezéből,   melyet   az  adott  felsőoktatási   intézményben   a
    tudományos élet szabadsága jogosultjai alkotnak.

    A  köztársasági  elnök rámutatott arra, hogy az  újFot.  20.  §
    (1)  bekezdése  szerint  az irányító testület  a  felsőoktatási
    intézmény   stratégiai  döntést  hozó,  s  annak  végrehajtását
    ellenőrző szerve. Ezt az újFot. 23. § (1) bekezdése szerint  az
    állami fenntartású felsőoktatási intézményben létre kell hozni.
    Az újFot. 23. § (3)-(4) bekezdései biztosítják, hogy a szenátus
    által,  vagy a szenátus egyetértésével a hallgatói önkormányzat
    által  jelölt tagok a rektorral együtt többségben  legyenek  az
    oktatási  miniszter  által jelölt tagokkal szemben.  Azonban  a
    23.  §  (6)  bekezdés  f)  pontja  –  a  rektor  kivételével  –
    kifejezetten  kizárja az irányító testületi  tagságból  azokat,
    akik   az  adott  felsőoktatási  intézménnyel  foglalkoztatási,
    hallgatói  jogviszonyban állnak. A 23. § (9) bekezdése  szerint
    az  irányító  testület  tagjaival  az  oktatási  miniszter  köt
    megállapodást,   a   tiszteletdíj   fedezetét    az    Oktatási
    Minisztérium  biztosítja.  A 23. § (5)  bekezdése  –  a  rektor
    kivételével – nem követel meg tudományos fokozatot vagy oktatói
    tapasztalatot  az  irányító  testület  tagjaitól,  és   még   a
    felsőoktatási   intézmény   oktatási,   tudományos    kutatási,
    művészeti  tevékenységének megfelelő  felsőfokú  végzettség  is
    csak összesen három tagnál feltétel.

    Tekintettel arra, hogy az irányító testület tagjai  nem  állnak
    jogviszonyban  a  felsőoktatási  intézménnyel,  nem  tagjai  az
    intézmény  tudományos  közösségének, s  nem  vesznek  részt  az
    intézmény  tudományos tevékenységében, ezért nem szükségszerűen
    rendelkeznek   a   tudomány  mindennapi  működésére   vonatkozó
    ismerettel.  Ennek  hiányában pedig az  irányító  testület  nem
    tekinthető olyan önkormányzati szervnek, mely a tudományos élet
    szabadságához való jog jogosultjai, a tudomány művelői  számára
    az  Alkotmány  70/G. §-ának megfelelő beleszólási  jogot  ad  a
    tudomány művelését közvetlenül érintő kérdésekbe.

    Ez  a  deficit  azért sérti az Alkotmány 70/G.  §-át,  mert  az
    irányító  testület olyan kérdésekről dönthet, melyek a tudomány
    szabadságát,   ezen   belül  is  a  kutatást   és   publikációt
    közvetlenül  érintik. Az újFot. 25. § (1) bekezdése  ugyanis  –
    egyebek  mellett  – felhatalmazza az irányító testületet  arra,
    hogy   az  intézményfejlesztési  terv  részeként  elfogadja   a
    kutatási-fejlesztési-innovációs   stratégiát.    E    stratégia
    tartalmát az újFot. 5. § (3) bekezdése úgy határozza meg,  hogy
    az  abban  foglaltak közvetlenül, meghatározó módon  érintik  a
    tudományos  tevékenység  végzését, ezen  belül  is  a  kutatás,
    alkotás  szabadságát. Már csak azért is  így  van  ez,  mert  a
    szenátus  az újFot. 27. § (1) bekezdése értelmében az  irányító
    testület  által  hozott stratégiai döntések figyelembevételével
    határozza meg a képzési és a kutatási feladatokat. Az  irányító
    testület  döntési  jogát  nem csökkenti  még  az  sem,  hogy  a
    kutatási-fejlesztési-innovációs   stratégia   kialakítását   az
    újFot.   5.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  tudományos   tanács
    irányítja, amelyben a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai,
    egyetemi  docensek, továbbá a tudományos fokozattal  rendelkező
    kutatók   és   a   doktori  képzésben  részt   vevő   hallgatók
    (doktoranduszok) képviselői vesznek részt. A tudományos  tanács
    jogköre  ugyanis  –  a  köztársasági elnök  szerint  –  pusztán
    előkészítő  jellegű,  és  nem változtat  az  irányító  testület
    érdemi döntési jogosultságán.
    Az  újFot.  25.  §  (2)  bekezdés fg)  pontja  feljogosítja  az
    irányító  testületet  még arra is, hogy döntsön  „gazdaságtalan
    tevékenységének   és   az   ahhoz   kapcsolódó   szervezetének,
    szervezeti egységének átalakításáról, megszüntetéséről.”  Ezzel
    az  irányító testület döntési jogosultságot kap arra  is,  hogy
    tudományos, kutatási tevékenységet, s vele együtt az azt  végző
    szervezeti  egységet pusztán gazdaságossági szempontok  alapján
    átalakítsa,  megszüntesse. Ez a jogkör tehát olyan  lehetőséget
    ad  az irányító testületnek, mellyel alapjaiban meghatározhatja
    a  tudomány művelőinek tevékenységét. Különösen így van ez arra
    tekintettel,  hogy  a  gazdaságtalan  működés  pontosabban  nem
    definiált  fogalom,  így igen tág mozgásteret  ad  az  irányító
    testületnek.

    Minderre  tekintettel  az  irányító testületnek  újFot.  25.  §
    (1)  bekezdésében  és  25.  §  (2) bekezdésének  fg)  pontjában
    meghatározott döntések meghozatalára történő felhatalmazása  az
    Alkotmány  70/G. §-ába ütköző módon korlátozza a  felsőoktatási
    intézmények   önkormányzatát,   autonómiáját.   A    tudományos
    tevékenységgel, ezen belül a kutatással közvetlenül  összefüggő
    kérdések eldöntését ugyanis nem a tudományos élet szabadságához
    való jog jogosultjainak közösségére bízzák.

    2.2.  A köztársasági elnök megítélése szerint az újFot.  32.  §
    (11) bekezdés c) pontja, valamint 153. § (1) bekezdés 5. pontja
    az  Alkotmány  70/G.  §  (2) bekezdésével  ellentétes,  mert  a
    tudomány  területére  tartozó  kérdésben  döntési  jogot  ad  a
    Kormánynak.

        A köztársasági elnök utalt arra, hogy az Alkotmány 70/G. §
    (2) bekezdése értelmében tudományos igazságok kérdésében
    dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a
    tudomány művelői jogosultak. Ez a szabály nem pusztán az egyes
    tudományos eredmények értékelését tartja fenn a tudomány
    művelői számára, hanem általában kizárja az államot annak
    meghatározásából, mely konkrét tevékenység tekinthető a
    tudomány művelésének, milyen módszerekkel működhet a tudományos
    kutatás, egyáltalán mi tekinthető tudománynak. Ezért az
    elfogadott tudományágak meghatározása az Alkotmány 70/G. §
    (2) bekezdése szempontjából éppúgy tudományos kérdésnek
    minősül, mint az egyes tudományos eredmények megállapítása.
       
    A  Kormány  azonban  az újFot. 32. § (11) bekezdés  c)  pontja,
    valamint  153.  §  (1)  bekezdés 5. pontja alapján  rendeletben
    határozza    meg   az   egyes   tudományterületekhez    tartozó
    tudományágakat,  amelyeken a doktori képzés folyik.  A  Kormány
    lényegében szabadon dönthet abban a kérdésben, hogy mi  minősül
    tudományágnak a doktori képzés tekintetében. A Kormánynak  ezen
    a  döntési  szabadságát  a  Magyar Felsőoktatási  Akkreditációs
    Bizottságnak  az  újFot.  109.  §  (2)  bekezdésén,  illetve  a
    Felsőoktatási   Tudományos   Tanácsnak   az   újFot.   112.   §
    (5) bekezdésén alapuló véleményezési joga sem korlátozza.

    A  doktori  képzés  jellemzően  a  tudomány  leendő  művelőinek
    nevelését szolgálja. Hosszú távon azonban nem képes „túlélésre”
    az a tudományág, melynek művelői a doktori képzéssel nem tudják
    kinevelni  saját  utánpótlásukat. Ezért annak a  Kormány  által
    történő meghatározása, hogy mely tudományágakon folyhat doktori
    képzés, egyúttal hosszú távon döntő mértékben meghatározza  azt
    is,    milyen   tudományágakat   lehet   művelni   és   oktatni
    Magyarországon.  Ez  pedig ellentétes az  Alkotmány  70/G.  §-a
    (2) bekezdésének a fentebb kifejtett aspektusával.

        2.3. Az újFot. 115. § (3) bekezdése és 115. §
    (8) bekezdése ellentétes az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével,
    70/G. §-ával és 70/K. §-ával, mivel a felsőoktatási intézmények
    számára nem biztosítja a bírósághoz fordulás jogát az oktatási
    miniszter fenntartói döntéseivel kapcsolatban.
    Az  újFot.  7.  §  (4)  bekezdése és a  104.  §  (6)  bekezdése
    értelmében  az  oktatási miniszter – ha a törvény  másképp  nem
    rendelkezik  –  ellátja  az  állami  felsőoktatási  intézmények
    tekintetében  a  fenntartói irányításból eredő  feladatokat.  A
    fenntartói irányítás tartalmát az újFot. 115. §-a határozza meg
    azzal,  hogy  a  105.  §  (10) bekezdése értelmében  az  állami
    felsőoktatási   intézmények  tekintetében   a   fenntartó   nem
    gyakorolhatja  azokat  a  jogosítványokat,  amelyek  a  törvény
    rendelkezései alapján az irányító testület jogkörébe tartoznak.
    Az  állami  felsőoktatási intézmények esetén tehát az  oktatási
    miniszter gyakorolja azokat a 115. §-ban meghatározott jogokat,
    melyeket az újFot. nem utal az irányító testület hatáskörébe. A
    115.  §  (3) és (8) bekezdésében foglalt hatáskörök  az  állami
    intézmények  esetén  ez alapján az oktatási minisztert  illetik
    meg.

    Az  újFot.  115. § (3) bekezdése alapján az oktatási  miniszter
    (mint  fenntartó) intézkedési terv készítésére hívhatja fel  az
    irányító  testületet, illetve a rektort. Erre  egyebek  mellett
    akkor  kerülhet  sor,  ha: a felsőoktatási intézmény  figyelmen
    kívül    hagyta    az   ésszerű   és   takarékos    gazdálkodás
    követelményeit,  és  emiatt a költségvetését  túllépte,  hatvan
    napon  túli lejárt adósságállománya több mint egy költségvetési
    iven keresztül elérte az éves költségvetésének húsz százalékát,
    és   ezért   37.   §  (4)  bekezdés  c)  pontja  értelmében   a
    felsőoktatási  intézmény megszüntetésének lehet  helye.  Ha  az
    oktatási miniszter az intézkedési tervet nem fogadja el, úgy az
    állami    felsőoktatási   intézmény   további   működtetéséről,
    átszervezéséről,  megszüntetéséről dönthet.  Ebben  az  esetben
    tehát az oktatási miniszter szinte korlátlan döntési joggal bír
    az    állami    felsőoktatási   intézmény   szervezetének    és
    tevékenységének átalakítására.

    Az  újFot.  115.  §  (8)  bekezdése  felhatalmazza  továbbá  az
    oktatási  minisztert (mint fenntartót) a normatív költségvetési
    támogatás   folyósításának  felfüggesztésére,  ha   az   állami
    felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt –  nem
    alakították  meg  az  irányító  testületet.  Egy  ilyen  döntés
    szükségszerűen   a  felsőoktatási  intézmény   működésének   az
    ellehetetlenülését vonhatja maga után.

    Az   újFot.   115.  §-a  alapján  a  fenntartó  általában   nem
    hatóságként   jár   el,  így  eljárása  az   újFot.   ellenkező
    rendelkezése  hiányában nem a közigazgatási  eljárás  szabályai
    szerint zajlik, ellene jogorvoslattal tehát nem lehet élni.  Ez
    a  contrario  következik abból, hogy a 115. § (6)  bekezdése  a
    törvényességi  ellenőrzés körében kifejezetten a  közigazgatási
    hatósági   eljárásról   és   szolgáltatásról   szóló    törvény
    VI.    fejezetében   foglaltak   alkalmazását   rendeli.    [Az
    indítványban  foglaltak  szerint az  újFot.  e  rendelkezése  a
    151.  §  (1)  bekezdése értelmében 2005.  szeptember  1-én  lép
    hatályba,  míg az utalásban szereplő, a közigazgatási  hatósági
    eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény csak
    2005.  november  1-én.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  újFot.   a
    törvényességi   ellenőrzésre  vonatkozóan   egy,   a   hatályba
    lépésekor   még   hatályba  nem  lépett  törvényre   utalja   a
    jogorvoslati   eljárást.]  Ugyanakkor   a   115.   §   (3)   és
    (8)   bekezdésében   foglalt  fenntartói  irányítási   jogkörök
    gyakorlása  közvetve  érinti  a  tudományos  élet  szabadságára
    vonatkozó    alapjogot,   közvetlenül   pedig   korlátozza    a
    felsőoktatási  intézményeknek az Alkotmány 70/G.  §-ából  eredő
    önigazgatását,  autonómiáját. Az  autonómia  természetesen  nem
    korlátozhatatlan,   ha   a   korlátozás   a   fent    kifejtett
    feltételeknek  megfelel.  Azonban az autonómiát  ilyen  súllyal
    korlátozó  egyedi  döntésekkel  szemben  az  Alkotmány  57.   §
    (1)  bekezdése – tekintettel a 70/G. §-ra és a 70/K. §-ra is  –
    megköveteli a bírósághoz fordulás lehetőségét.

    A   felsőoktatási   intézmény   az   Alkotmány   70/G.   §-ának
    érvényesülését  biztosító  intézmény,  melyet  az   újFot.   is
    autonómnak minősít. Tekintettel arra, hogy az újFot 115. §  (3)
    és   (8)  bekezdésében  meghatározott  döntések  a  70/G.   §-a
    jogosultjainak  alanyi  jogait is érintik  közvetve,  ezért  az
    alapjogi   igények   bíróság  előtt  való   érvényesíthetőségét
    biztosítani   kell.   A   felsőoktatási  intézmény   bírósághoz
    fordulásának  joga  a jelzett döntésekkel  szemben  csak  akkor
    lehetne  kizárható,  ha  ez  elkerülhetetlenül  szükséges,   és
    egyúttal  arányos  lenne. Nem látható azonban olyan  körülmény,
    mely az oktatási miniszter 115. § (3) és (8) bekezdésén alapuló
    döntése   jogszerűségének   érdemi  bírósági   felülvizsgálatát
    kizárná, illetve a kizárást szükségessé tenné.

    Mindezek  alapján  az  újFot. 115. § (3) bekezdése  és  115.  §
    (8)  bekezdése  ellentétes az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével,
    70/G.  §-ával  és 70/K. §-ával, mert felsőoktatási  intézmények
    számára  nem biztosítja a bírósághoz fordulás jogát az oktatási
    miniszter döntéseivel kapcsolatban.
       
    2.4.  Az  újFot. 151. § (5) bekezdése sérti az Alkotmány  2.  §
    (1)   bekezdésében  deklarált  jogállamiság  elvéből  következő
    jogbiztonság   követelményét,   mert   értelmezhetetlen   módon
    állapítja  meg  a hatályos Fot. alkalmazhatósága  megszűnésének
    időpontját.

    Az  újFot.  151. § (3) bekezdés a) pontja 2006.  szeptember  1-
    jével  helyezi hatályon kívül a hatályos Fot.-ot. Ugyanakkor  a
    151.  §  (5) bekezdése szerint a Fot. rendelkezéseit az  újFot.
    hatályba  lépésének  napjától akkor  lehet  alkalmazni,  ha  az
    újFot.  „bevezetése még nem kezdődött meg”. E  szabály  alapján
    nem    lehetséges    megállapítani,   meddig    az    időpontig
    alkalmazhatóak  a  hatályos Fot. rendelkezései.  Ez  alapjaiban
    sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
    elvéből   következő   jogbiztonság  elvét,   melynek   alapvető
    követelménye,   hogy   egy   norma   (érvényessége,    hatálya,
    alkalmazhatósága)  egyértelmű, és kétség nélkül  megállapítható
    legyen.

    A magyar jogban a „bevezetés” fogalma nem ismert. Szinonimája a
    hatályba  lépés  lehetne,  ez  azonban  értelmetlen  az   adott
    rendelkezés kontextusában. A jogalkalmazó vállára kerül  így  a
    hatályos Fot. alkalmazhatóságának a megállapítása. Ily módon  a
    jogalkalmazó  az  életviszonyok  sokaságának  kezelésekor  maga
    lenne   hivatott  arra,  hogy  két  hatályban  lévő,  ugyanazon
    életviszonyokat   átfogóan,  kódexszerűen  szabályozó   törvény
    szabályainak  egymáshoz való pontos viszonyát megállapítsa,  és
    ennek következményeit levonja. Ez nem csak azért aggályos, mert
    a jogalkalmazót megoldhatatlan feladat elé állítja, hanem azért
    is,   mert   ily   módon   több  tízezer   érintett   különféle
    életviszonyainak szabályozása válik bizonytalanná. [A  hatályos
    Fot. egyes rendelkezései akár a Fot. hatályának megszűnése után
    is  alkalmazhatóak  lennének. Az újFot. 151.  §  (5)  bekezdése
    ugyanis  elválasztja  a  hatályos Fot. alkalmazhatóságát  annak
    hatályától,  és alkalmazásának nem szab konkrét  végső  időbeli
    korlátot.]

    Mindezek  alapján  az  újFot. 151.  §  (5)  bekezdése  sérti  a
    jogbiztonság  elvét,  és ezért ellentétes  az  Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményével.

    3.  A  köztársasági elnök indítványának ismeretében  eljuttatta
    véleményét  az  Alkotmánybírósághoz  a  felsőoktatásról   szóló
    törvényjavaslatot benyújtó oktatási miniszter.

                                  II.

    1.  Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor az Alkotmány
    alábbi rendelkezéseit vette alapul:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „70/F.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
    számára a művelődéshez való jogot.
    (2)   A   Magyar   Köztársaság  ezt  a  jogot  a   közművelődés
    kiterjesztésével  és  általánossá  tételével,  az  ingyenes  és
    kötelező   általános  iskolával,  képességei  alapján  mindenki
    számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az
    oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.”

    „70/G.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság tiszteletben  tartja  és
    támogatja  a  tudományos  és  művészeti  élet  szabadságát,   a
    tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
    (2)   Tudományos   igazságok  kérdésében   dönteni,   kutatások
    tudományos  értékét megállapítani kizárólag a tudomány  művelői
    jogosultak.”

    2.  A köztársasági elnöki indítvánnyal támadott újFot. érintett
    rendelkezései:

    „1.  §  (1)  E törvény célja a tanítás és a tanulás alkotmányos
    jogának érvényesüléséhez szükséges jogi garanciák megteremtése.
    A  tanuláshoz  való  jog  alapján a Magyar  Köztársaság  minden
    állampolgárának  joga, hogy igénybe vegye a felsőoktatás  által
    nyújtott  szolgáltatásokat, feltéve, hogy képességei alkalmassá
    teszik  a  felsőfokú tanulmányokra. A tanítás, a kutatás  és  a
    művészeti  élet  szabadsága a felsőoktatásban  a  felsőoktatási
    intézmények autonómiáján keresztül valósul meg.”

    „5.  §  (3)  A  felsőoktatási  intézmény  kutatási-fejlesztési-
    innovációs  stratégiát  készít,  amelyben  meg  kell   tervezni
    különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási  rendet,
    tudományos   rendezvényeket,  hazai  és  nemzetközi  tudományos
    együttműködés   fejlesztésével   kapcsolatos    teendőket,    a
    tudományos    művek   kiadásának,   a   kutatási    tevékenység
    folytatásának  támogatási feltételeit, a tudományos  eredmények
    hasznosításának módját.
    (4)  A  felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs
    stratégiájának kialakítását és megvalósítását tudományos tanács
    irányítja, amelyben a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai,
    egyetemi  docensek, továbbá a tudományos fokozattal  rendelkező
    kutatók  és  a  doktori  képzésben  részt  vevő  hallgatók   (a
    továbbiakban: doktorandusz) képviselői vesznek részt.”

    „7.  § (4) Az állam nevében a fenntartói jogokat – ha e törvény
    másként nem rendelkezik – az oktatási miniszter gyakorolja.”

    „20. § (1) A felsőoktatási intézmény stratégiai döntést hozó és
    annak végrehajtását ellenőrző szerve az irányító testület.”

    „23.  §  (1)  Az  irányító  testület a felsőoktatási  intézmény
    feladatainak végrehajtását megalapozó, a közpénz és a közvagyon
    hatékony  és  felelős használatát szolgáló éves  költségvetési,
    valamint   stratégiai   döntéseket  hozó   és   végrehajtásukat
    ellenőrző,  a  fenntartói feladatok ellátásában – e  törvényben
    meghatározottak  szerint  –  közreműködő  testület.  Az  állami
    fenntartású  felsőoktatási intézményben az irányító  testületet
    létre  kell hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben  –
    az  alapító  okiratban meghatározottak szerint  –  az  irányító
    testület létrehozható.
    (…)
    (3)  Az  irányító  testület  elnöke a  felsőoktatási  intézmény
    rektora.
    (4) A hét, illetve kilenc tagú irányító testületbe két, illetve
    három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a
    szenátus.  A szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói
    önkormányzat  javasol. Ha a szenátus a javaslatot  nem  fogadja
    el,  a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot.
    Az  oktatási  miniszter  által  delegált  tagokkal  szemben   –
    tagonként   külön-külön   –   a   szenátus,   tagjai   legalább
    kétharmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet
    az  irányító testület tagja, akivel szemben a szenátus  írásban
    indokolt  kifogással élt, helyére az oktatási  miniszter  másik
    személyt  delegál,  akivel  szemben  a  szenátus  nem  élhet  a
    kifogásolás jogával.
    (5)  Az  oktatási miniszter által delegált tagok közül legalább
    egynek, a szenátus által delegált tagok közül legalább kettőnek
    a   felsőoktatási  intézmény  oktatási,  tudományos   kutatási,
    művészeti  tevékenységének megfelelő  felsőfokú  végzettséggel,
    továbbá   a  szakképzettségének  megfelelő  területen  szerzett
    legalább öt év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.
    (6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki
    a) büntetett előéletű,
    b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be,
    c)  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról  és
    felelősségéről  szóló  1997.  évi LXXIX.  törvény  hatálya  alá
    tartozik,
    d)  politikai  pártban  tisztséget tölt,  illetve  töltött  be,
    fizetett      pártalkalmazottként     foglalkoztatták      vagy
    foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése  óta  még
    nem telt el legalább öt év,
    e)   önkormányzati,   országgyűlési  vagy  európai   parlamenti
    képviselő,
        f) az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási,
    hallgatói jogviszonyban áll,
    g) tagja más felsőoktatási intézmény irányító testületének,
    h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási
    miniszter   felügyelete   alatt  álló  költségvetési   szervvel
    közalkalmazotti jogviszonyban áll,
    i) betöltötte a hetvenedik életévét.
    (…)
    (9)  Az  irányító testület tagjait az oktatási miniszter  kéri,
    illetve menti fel. A szenátus által delegált tagok felkérését a
    szenátus  elnöke  kezdeményezi  az  oktatási  miniszternél.  Az
    irányító   testület  tagjait  havi  rendszerességgel   fizetett
    tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési  évet
    megelőző  év  utolsó  munkanapján érvényes  legkisebb  kötelező
    munkabér (minimálbér) háromszorosa, az elnöké ötszöröse, ha  az
    irányító testület tagjainak száma hét, illetve négyszerese,  az
    elnöké  hatszorosa,  ha  az irányító testület  tagjainak  száma
    kilenc.  Az  irányító testület tagjaival az oktatási  miniszter
    köt   megállapodást.  A  tiszteletdíj  fedezetét  az   Oktatási
    Minisztérium biztosítja.”

    „25.  §  (1)  Az  irányító testület fogadja  el  a  stratégiai,
    foglalkoztatási,     üzleti     tervet     (a     továbbiakban:
    intézményfejlesztési  terv).  Az  intézményfejlesztési  tervben
    kell   meghatározni  a  fejlesztéssel,  a  fenntartó  által   a
    felsőoktatási   intézmény   rendelkezésére   bocsátott   vagyon
    hasznosításával,  megóvásával  kapcsolatos  elképzeléseket,   a
    várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési terv
    része  a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. A kutatási-
    fejlesztési-innovációs stratégiát meg kell küldeni a regionális
    fejlesztési  tanács részére, hogy figyelembe lehessen  venni  a
    régió  társadalmi,  gazdasági fejlesztését  szolgáló  középtávú
    program      elkészítésénél     és     végrehajtásánál.      Az
    intézményfejlesztési  tervet  középtávra,   legalább   négyéves
    időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva  a
    végrehajtás  feladatait. Az intézményfejlesztési terv  része  a
    foglalkoztatási   terv.   A   foglalkoztatási   tervben    kell
    meghatározni  azt  a  létszámot,  amelynek  keretei  között   a
    felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait.

    (2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között
    (…)
    b) elfogadja a felsőoktatási intézmény
    ba)  költségvetését  és  a  számviteli  rendelkezések  szerinti
    beszámolóját,
    (…)
    f) dönt
    (…)
    fg)   gazdaságtalan  tevékenységének  és  az  ahhoz  kapcsolódó
    szervezetének,     szervezeti    egységének     átalakításáról,
    megszüntetéséről;
    (…)

    (3)   Az   irányító  testület  határozza  meg  a  felsőoktatási
    intézmény szervezeti tagozódását. Az irányító testület  döntése
    előtt  beszerzi a szenátus véleményét. A szenátus  az  irányító
    testület   megkeresésétől   számított   harminc   napon   belül
    nyilváníthat  véleményt.  A  határidő  jogvesztő.  Az  irányító
    testület  döntése alapján a szenátus – a szervezeti és működési
    szabályzatban – meghatározza a felsőoktatási intézmény működési
    rendjét.”

    „27.  § (1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak  és
    az   irányító   testület  által  hozott   stratégiai   döntések
    figyelembevételével  határozza meg  a  képzési  és  a  kutatási
    feladatokat, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.  A  szenátus
    meghatározza működésének rendjét és – ha e törvény másként  nem
    rendelkezik    –   az   oktatói   vagy   kutatói    munkakörben
    foglalkoztatott tagjai közül megválasztja elnökét.”

    „32. § (11) A Kormány határozza meg
    (…)
    c)  a  doktori  fokozat megszerzésének feltételeit,  a  doktori
    iskola   létesítésének  eljárási  rendjét,  továbbá  az   egyes
    tudományterületekhez   tartozó  tudományágakat,   amelyeken   a
    doktori képzés folyhat.”

    „37.  §  (4) A fenntartó a felsőoktatási intézményt  –  az  (1)
    bekezdésben  meghatározottakon kívül –  a  következő  esetekben
    szüntetheti meg:
    a) ha a felvételi eljárás három egymást követő évben sikertelen
    volt.  E  rendelkezés  alkalmazásában  sikertelen  a  felvételi
    eljárás, ha ennek következtében a felsőoktatási intézményben  a
    hallgatói  létszám adott évben nem éri el a felvehető maximális
    hallgatói létszám hetven százalékát;
    b)  ha a felsőoktatási intézmény működése a fenntartó többszöri
    felhívása  ellenére jogszabálysértő vagy az  alapító  okirattal
    ellentétes;
    c)  ha  a  felsőoktatási intézmény figyelmen  kívül  hagyta  az
    ésszerű  és takarékos gazdálkodás követelményeit, és  emiatt  a
    költségvetését    túllépte,   hatvan    napon    túli    lejárt
    adósságállománya  több  mint egy költségvetési  éven  keresztül
    elérte az éves költségvetésének húsz százalékát;
    d)  ha  a működő felsőoktatási intézmény helyett egy vagy több,
    másik felsőoktatási intézményt létesít;
    e)   ha  a  felsőoktatási  intézmény  a  folyamatos  működéshez
    szükséges feltételekkel már nem rendelkezik.”

    „99.  §  (2)  Az Országgyűlés a felsőoktatási intézmény  állami
    elismerését a felsőoktatási intézménynek az e törvény 1.  számú
    mellékletébe  történő felvételével adja ki. Ha a  felsőoktatási
    intézmény  megszűnik, az Országgyűlés – e törvény módosításával
    – törli az 1. számú mellékletből.”

    „104.  §  (6) Az oktatási miniszter – ha e törvény másképp  nem
    rendelkezik  –  ellátja  az  állami  felsőoktatási  intézmények
    tekintetében a fenntartói irányításból eredő feladatokat.”

    „109.  §  (2)  A  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs  Bizottság
    véleményezi  a  felsőoktatásról szóló törvény  és  végrehajtási
    rendeletei,  illetve  a  felsőoktatást  szabályozó   miniszteri
    rendeletek tervezeteit.”

    „112. § (5) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács véleményezi  a
    felsőoktatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei,
    illetve   a   felsőoktatást  szabályozó  miniszteri  rendeletek
    tervezeteit.”

    „115.  §  (3)  A  fenntartó felhívja a felsőoktatási  intézmény
    irányító   testületét,   illetve   rektorát,   hogy   készítsen
    intézkedési tervet, ha e törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) és
    c) pontjában meghatározott intézkedésnek van helye. A fenntartó
    az  intézkedési  tervet vagy elfogadja, és ellenőrzi  az  abban
    foglaltak  végrehajtását, vagy dönt a  felsőoktatási  intézmény
    további működtetéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről.
    (…)
    (8)   Az   oktatási   miniszter  felfüggesztheti   a   normatív
    költségvetési   támogatás   folyósítását,    ha    az    állami
    felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt –  nem
    alakították meg az irányító testületet.”

    „151. § (3) 2006. szeptember 1-jén
    a)  hatályát  veszti a felsőoktatásról szóló  1993.  évi  LXXX.
    törvény  (a  továbbiakban:  1993.  évi  felsőoktatásról   szóló
    törvény),  valamint az azt módosító 1994. évi  LVIII.  törvény,
    1996.  évi  LXI.  törvény, 1997. évi VIII. törvény,  1997.  évi
    CXXVI.  törvény, 1997. évi CXXVII. törvény, 1998. évi  XXXVIII.
    törvény, 1999. évi LII. törvény, 2000. évi CVII. törvény, 2001.
    évi  LXV.  törvény, 2001. évi XCI. törvény, 2003. évi  XXXVIII.
    törvény,
    (…).
    (5) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseit e
    törvény hatálybalépésének napjától akkor lehet alkalmazni, ha e
    törvény bevezetése még nem kezdődött meg.”

    „153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel
    szabályozza
    (…)
    5.  a  többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét,  a
    képesítési keretet, a képzés indításának eljárását,  a  doktori
    képzés szabályait, a tudományterületeket, tudományágakat [32  §
    (11) bekezdés, 145. § (7) bekezdés],
    (…).”

                                 III.

    1.   Az   indítvány   által   aggályosnak   tartott   szabályok
    alkotmányellenességének   megítélésénél   az   Alkotmánybíróság
    először   a   felsőoktatási  intézmények  autonóm   működésének
    kérdésével foglalkozott.

    1.1.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatában   a   felsőoktatási
    intézmények  működése  és autonómiája  az  Alkotmány  70/F.  és
    70/G.  §-ával  összefüggő szabályként  szerepel.  Az  Alkotmány
    70/F.   és   70/G.   §-ával   az  Alkotmánybíróság   már   több
    határozatában foglalkozott.

    Az   Alkotmánybíróság   az  Alkotmány   70/F.   §-ába   foglalt
    művelődéshez   (oktatáshoz)   való   jog   értelmezésével   azt
    állapította   meg,   hogy:  „Az  államnak   a   felsőoktatással
    kapcsolatos  alkotmányos feladata, hogy a tanuláshoz  való  jog
    objektív, személyi és tárgyi előfeltételeit megteremtse és azok
    fejlesztésével  e  jogot igénye szerint  bármely,  a  felsőfokú
    oktatásban való részvétel szempontjából megfelelő képességekkel
    rendelkező  állampolgár számára biztosítsa.”  (1310/D/1990.  AB
    határozat,  ABH  1995,  579,  586.)  Majd  az  Alkotmánybíróság
    rámutatott  arra  is, hogy az Alkotmány 70/F. §-a  alapján  „az
    államra   sokirányú   szabályozási,  szervezési   és   ellátási
    feladatok  hárulnak  az  állami és a nem  állami  felsőoktatási
    intézmények  működési feltételeinek kialakításában.”  [35/1995.
    (VI.  2.)  AB határozat, ABH 1995, 163, 166.] Más határozatában
    pedig  kiemelte  az Alkotmánybíróság, hogy az „oktatáshoz  való
    jog  részeként a felsőfokú tanulmányok folytatásához  való  jog
    gyakorlása (…) csak úgy biztosítható, ha az állam megteremti  a
    felsőfokú  tanulmányok folytatásának a feltételeit.”  [51/2004.
    (XII. 8.) AB határozat, ABH 2004, 679, 686.]

    Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/G. § (1) és (2) bekezdésébe
    foglaltakat egymással szoros kapcsolatban vizsgálta, továbbá  a
    tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a
    tanítás  szabadságát  az  ún.  kommunikációs  alapjogok   egyik
    aspektusának minősítette, s mindezzel összefüggésben vezette le
    a  tudomány  autonómiájának kiemelt védettségét és  a  tudomány
    művelőinek a tudományt érintő döntési jogosultságát:
    „Az   Alkotmány  70/G.  §-a  a  tudományos  élet  szabadságának
    tiszteletben  tartása  és  támogatása  kimondásával,  és  annak
    deklarálásával,  hogy  tudományos igazságok  kérdésében  állást
    foglalni csak maga a tudomány lehet kompetens, nemcsak alapvető
    jogállami és alkotmányos értéket nyilvánít ki, hanem szubjektív
    jogként   fogalmazza  meg  a  tudományos  alkotás  szabadságát,
    továbbá  a  tudományos  ismeretek megszerzésének  –  magának  a
    kutatásnak   –  és  tanításának  szabadságát,   mint   az   ún.
    kommunikációs  alapjogok egyik aspektusát.  A  tudományos  élet
    szabadsága tehát magába foglalja a tudományos kutatáshoz  és  a
    tudományos   igazságok   és   ismeretek   terjesztéséhez   való
    szabadságjogot,  amely tágabb értelemben a véleménynyilvánítási
    szabadsághoz kapcsolódik, egyúttal tartalmazza az államnak  azt
    a  kötelezettségét, hogy tartsa tiszteletben  és  biztosítsa  a
    tudományos  élet teljes függetlenségét, a tudomány tisztaságát,
    elfogulatlanságát   és  pártatlanságát.   A   tudományos   élet
    szabadságához  fűződő jog elvileg ugyan mindenkit  megillet,  a
    szabadságjog  tényleges  jogosultjai azonban  csak  a  tudomány
    művelői.  Ebben  a kérdésben viszont, ti. a tudományos  minőség
    meghatározásában – a tudomány autonómiája folytán  –  ugyancsak
    egyedül a tudomány művelői jogosultak dönteni.
    Minden   tudomány  alapvető  célja  az  igazság   keresése,   a
    megismerés,   a   tudomány  épülése.  Az  államnak   tudományos
    igazságok   kérdésében   semlegesnek   kell   lennie,   viszont
    alkotmányos követelményként feltétlenül garantálnia kell,  hogy
    a  tudomány  művelői  a tudományos kutatások  és  a  tudományos
    ismeretek  terjesztésének szabadságjogát – alkotmányos  keretek
    között – gyakorolhassák. Ezért az állam a tudományos alkotás és
    ismeretszerzés,  továbbá a tudományos tanítás szabadságát  csak
    olyan   korlátozásoknak  vetheti  alá,  amely  a  kommunikációs
    szabadságjogok  korlátozásával szemben  támasztott  alkotmányos
    követelményeknek megfelel. Mivel tágabb értelemben  a  tudomány
    szabadsága    általánosságban   is    a    véleménynyilvánítási
    szabadsághoz  tartozik, az a véleménynyilvánítás  szabadságából
    eredő  külön  nevesített  alanyi  jogokkal  azonos  alkotmányos
    védelemben  részesül  az állami beavatkozások  és  korlátozások
    ellen.
    Mindannyiszor,  amikor a történelem során az állam  a  tudomány
    szabadságát   politikai,   ideológiai,   vallási   vagy   egyéb
    korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom  fejlődésének
    béklyójává vált. Történelmi tapasztalaton nyugvó igazság,  hogy
    a  tudomány szabadsága a haladás alapvető biztosítéka, és az az
    egyéni   autonómiával  is  szorosan  összefügg.  A   tudományos
    tételek, megállapítások és igazságok szabad keresése, továbbá a
    tudományos  eszmék  és nézetek szabad áramlása,  így  az  egész
    társadalom,  az  emberiség, fejlődésének  alapfeltétele  és  az
    individuum szabad kibontakozásának is egyik biztosítéka.
    Mivel     a    tudományos    élet    szabadsága    a     szabad
    véleménynyilvánításhoz   való   alkotmányos    alapjog    egyik
    megnyilvánulása,  az Alkotmánybíróságnak a  30/1992.  (V.  26.)
    AB   határozatában  tett,  a  szabad  kommunikáció  kitüntetett
    szerepére  vonatkozó megállapításai az Alkotmány  70/G.  §-ában
    biztosított  szabadságjoggal  kapcsolatban  is  irányadók  (ABH
    1992,   178.).   Így   általában  a  tudomány,   a   tudományos
    ismeretszerzés  és  a tudományos tanítás szabadsága,  noha  nem
    korlátozhatatlan, de mindenképpen olyan szabadságjog,  amelynek
    csak   kivételes   korlátozó  rendelkezésekkel   szemben   kell
    engednie,  olyanokkal,  amelyek  közvetlenül  valamely  alapjog
    érvényesítésére és védelmére szolgálnak, vagy amelyek  valamely
    elvont  alkotmányos érték (pl. törvényen alapuló  titokvédelem)
    feltétlen  érvényesülését  hivatottak  biztosítani.”  [34/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 182-183.]
       
    Később     a     felsőoktatási    intézmények    önkormányzatát
    (autonómiáját)    az   Alkotmánybíróság   a    hatályos    Fot.
    rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálta:
        „Az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdése szerint a Magyar
    Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos élet
    szabadságát, valamint a tanszabadságot és a tanítás
    szabadságát. Ezt a szabadságot valósítja meg a felsőoktatási
    intézmények önkormányzata (autonómiája), amelyet a Fot.
    negyedik része fejt ki. A Fot. 64. §-a szerint a felsőoktatási
    intézmény dönt minden olyan intézményi ügyben, amelyet törvény
    vagy felhatalmazása alapján más jogszabály nem utal állami vagy
    helyi önkormányzati hatáskörbe. A Fot. 65. § (1) bekezdése
    szerint pedig az állam a felsőoktatással kapcsolatos feladatait
    a felsőoktatási intézményeknek az Alkotmányban és e törvényben
    szabályozott jogai, kötelezettségei és hatáskörei tiszteletben
    tartásával látja el. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a
    felsőoktatási intézmény autonóm döntésére tartozó ügyekben az
    egyetemek és a főiskolák nem minősülnek a Kormány által
    irányított szervnek.” [40/1995. (VI. 15.) AB határozat, ABH
    1995, 170, 172.]

    Az    intézményi   autonómia   hordozóival   kapcsolatban    az
    Alkotmánybíróság – a hatályos Fot. (Ftv.) nyomán – kifejtette:
        „Az Ftv. 32. § (1) bekezdése ugyanis nem szűkíti le a
    tudományos élet szabadságához fűződő jogosultságok
    kedvezményezetti körét az egyetemi tanárokra, ellenkezőleg; azt
    kifejezetten az egyetemi autonómiát megtestesítő személyi körre
    terjeszti ki (»A felsőoktatási intézmények az oktatók, a
    tudományos kutatók és a hallgatók számára biztosítják az
    oktatás, a tudományos kutatás, a művészi alkotó tevékenység és
    a tanulás szabadságát.«). Az autonómia hordozója pedig az
    intézmény, az egyetem; ennek adja meg az Ftv. az önkormányzati
    jogokat, vele szemben merül fel az az elvárás, hogy a
    tanszabadság letéteményese legyen, s biztosítékot jelentsen a
    tudományos kutatás szabadságának érvényesítéséhez is.”
    (861/B/1996. AB határozat, ABH 1998, 650, 654.)

    1.2.  A  felsőoktatási  intézmény autonóm működése  alkotmányos
    alapokon  nyugszik.  A  felsőoktatási intézmények  autonómiáját
    ugyanakkor az európai egyetemek Magna Chartája (a továbbiakban:
    Magna Charta) is biztosítja, melyre mind a hatályos Fot.,  mind
    az  újFot.  preambuluma hivatkozik. A Magna Charta az Alapelvek
    között, az 1. pontban megállapítja: „A földrajzi helyzetből  és
    a    történelmi    hagyományokból   fakadóan    különbözőképpen
    megszervezett társadalmakon belül az egyetem autonóm intézmény,
    amely  a  tudományos kutatásban és az oktatásban  hozza  létre,
    értékeli  és  adja át a kultúra értékeit. Hogy kielégíthesse  a
    kor  szükségleteit, kutatási és oktatási tevékenységének minden
    politikai,   gazdasági   és   ideológiai   hatalommal   szemben
    függetlennek kell lennie.”
    Majd  a  3.  pont  szerint: „A kutatás, az  oktatás,  a  képzés
    szabadsága  az  egyetemek életének alapelve; az államhatalomnak
    és az egyetemeknek saját illetőségükön belül biztosítaniuk kell
    ennek az alapvető követelménynek a tiszteletben tartását.
    A türelmetlenséget elutasító, a párbeszédre mindig kész egyetem
    a  tanárok  és diákok együttműködésének kivételezett  helye.  A
    tanároké,  akik  képesek ismereteik átadására  és  rendelkeznek
    mindazon    eszközökkel,   amelyek   tudásuk   kutatással    és
    innovációval való továbbfejlesztéséhez szükségesek; a  diákoké,
    akik   feljogosítottak,   alkalmasak   és   készek   ismereteik
    gyarapítására.”

    1.3. A felsőoktatási intézmények autonómiáját – az Alkotmánynak
    megfelelően  – az újFot. 1. §-a is deklarálja. Az újFot.  1.  §
    (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a „tanítás, a kutatás  és
    a  művészeti  élet szabadsága a felsőoktatásban a felsőoktatási
    intézmények autonómiáján keresztül valósul meg”. Az újFot. 1. §-
    ába  foglalt intézményi autonómiával kapcsolatban a  miniszteri
    indokolás az alábbiakat tartalmazza:

    „A  művelődéshez  való jog és az Alkotmány 70/G.  §-a  szerinti
    tanítás  és  tanulás szabadsága a tudományos és művészeti  élet
    külső  beavatkozástól  való  mentességének  biztosításában,   a
    tudományos,  művészeti  kérdéseknek  a  tudomány,   illetve   a
    művészeti  ág művelői vagy ezek testületei általi értékelésében
    nyilvánul meg. Ezt a célt szolgálja a felsőoktatási intézmények
    számára   biztosított  intézményi  autonómia,  a   függetlenség
    törvényi  szintű  garanciáinak megteremtése,  az  autonómia,  a
    függetlenség     céljának,    tartalmának    és    korlátjainak
    meghatározása. (…)
    Ez  az  autonómia  az  oktatás,  kutatás,  az  intézmény  belső
    szervezetének   kialakítása,  a   működtetés   és   gazdálkodás
    önállósága  területén nyer értelmet, alanyai az  intézmény,  az
    oktató,  a  kutató,  a  hallgató, illetve  ezek  közössége.  Az
    autonóm joggyakorlás egyéni vagy közösségi formája azonban  nem
    sértheti más jogosultak ilyen igényét.”

    1.4.  A  fentiek alapján tehát az Alkotmány 70/F. §-ába foglalt
    művelődéshez  (oktatáshoz) való jog biztosítja a  felsőoktatási
    intézmények létrehozását és működését, az Alkotmány  70/G.  §-a
    pedig   a   tudományos   és  művészeti  élet   szabadságát,   a
    tanszabadságot   és  a  tanítás  szabadságát   garantálja.   Az
    Alkotmánybíróság   rámutatott  továbbá   arra,   hogy   „tágabb
    értelemben   a   tudomány  szabadsága  általánosságban   is   a
    véleménynyilvánítási    szabadsághoz    tartozik”.    [34/1994.
    (VI.   24.)   AB   határozat,   ABH   1994,   177,   182.]    A
    véleménynyilvánítás szabadságából eredően a tudomány szabadsága
    a  tudományos  tevékenység  védelmét biztosítja.  A  tudományos
    tevékenység  nem  másoktól  elzárt,  egyéni,  hanem   kollektív
    tevékenység, mely a tudomány művelőinek a független  tudományos
    műhelyek  keretében folytatott párbeszédén és vitáin alapul.  A
    tudományos  tevékenység  szabadságához  tehát  nem  elegendő  a
    tudomány  művelői számára egyéni jogokat biztosítani,  valamint
    az   állami  beavatkozások  és  korlátozások  elleni   védelmet
    garantálni.  Az  Alkotmány ugyanis nemcsak tartózkodást,  hanem
    pozitív  cselekvést is megkövetel az államtól. [V.ö.:  22/1999.
    (VI.  30.) AB határozat, ABH 1992, 176, 194.] Ezért az államnak
    olyan,  törvényben  szabályozott megoldásokat  kell  nyújtania,
    amelyek  megfelelően  biztosítják a külső  befolyástól  mentes,
    szabad,     professzionalizálódott    tudományos    tevékenység
    folytatását.   Ennek  intézményi  kereteit  az  állam   köteles
    megteremteni.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   az    államot
    intézményvédelmi  kötelesség  terheli.  Az  állam  az  objektív
    intézményvédelmi  kötelességéből eredően „úgy  alakítja  ki  az
    egyes  alapjogok  megvalósításához  szükséges  jogszabályi   és
    szervezeti   feltételeket,  hogy  mind   a   többi   alapjoggal
    kapcsolatos,  mind  pedig  egyéb  alkotmányos  feladataira   is
    tekintettel   legyen;   az  egyes  jogoknak   az   egész   rend
    szempontjából  legkedvezőbb érvényesülését  teszi  lehetővé,  s
    mindezzel  az alapjogok összhangját is előmozdítja.”  [64/1991.
    (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 302-303.] A hivatkozott
    alapjogokkal összefüggésben az állam köteles gondoskodni  olyan
    intézményekről,  illetve  megfelelő  szervezeti   szabályokról,
    amelyek  a tudományos, oktatási és kutatási tevékenység  szabad
    folytatását   garantálják.  A  szabad  tudományos   tevékenység
    lényegét  a  tudományos  értékrend  külső  befolyástól   mentes
    érvényesülése    jelenti.   A   tudományos    minőség    szabad
    meghatározása  érdekében biztosítani kell  a  tudomány  művelői
    önálló  döntési  jogát  és függetlenségét,  vagyis  a  tudomány
    autonómiáját.  A  tudomány  autonómiája  önkormányzati  jogokon
    keresztül  valósul  meg,  melyeket  az  állam  intézményvédelmi
    kötelessége  alapján létrehozandó felsőoktatási  intézményeknek
    kell   biztosítani.   A   tudományos,  oktatási   és   kutatási
    tevékenység  szabad művelésének ezért alapvető  biztosítéka  az
    önkormányzatisággal,   autonómiával  rendelkező   felsőoktatási
    intézmények    megteremtése.   Ez   az,    amit    az    eddigi
    alkotmánybírósági  gyakorlat mellett  a  hatályos  Fot.  és  az
    újFot. által hivatkozott Magna Charta, valamint az újFot. 1. §-
    a  és az ahhoz fűzött miniszteri indokolás is elismer, garantál
    és támogat.

    A  felsőoktatási autonómia folytán a felsőoktatási intézmény  a
    kormánytól,  az  államigazgatástól  önálló  és  független.   Az
    önállóság  és  függetlenség  nemcsak  a  szűk  értelemben  vett
    tudományos,  oktatási és kutatási tevékenységre  terjed  ki.  A
    tudomány  autonómiájának biztosítása érdekében a  felsőoktatási
    intézményt   szervezetalakítási,   működési   és   gazdálkodási
    önállóság is megilleti.

    Az  intézményi  autonómia  alapján  garantált  a  felsőoktatási
    intézmény szervezeti önállósága és önigazgatáshoz való joga. Az
    önálló,  vagyis  autonóm működés úgy biztosítható,  ha  törvény
    rögzíti   a  felsőoktatási  intézményekre  vonatkozó   alapvető
    szabályokat,  s  az Országgyűlés határozza meg a  felsőoktatási
    intézmények  létét  és  működését  érintő  alapvető  döntéseket
    (létrehozás,  megszüntetés,  felsőoktatási  intézetek  központi
    költségvetési   támogatása,  stb).  Az   országgyűlési   döntés
    keretében   pedig  a  felsőoktatási  intézmény  belső   életét,
    szervezetét   és  működését  a  saját  maga  által   elfogadott
    intézményi  szabályzat  állapítja meg.  Ezekről  a  kérdésekről
    tehát  az Országgyűlésen és a felsőoktatási intézményeken kívül
    más szervek és szervezetek nem dönthetnek.

    A  felsőoktatási  intézmény, mint minden  autonómiával,  vagyis
    önkormányzatisággal     rendelkező    intézmény,     választott
    képviseleti  szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen.
    Az érintettek joga az autonóm képviseleti szervek megalakítása,
    s  ezek  a  szervek  gyakorolhatják a felsőoktatási  intézményt
    megillető  önkormányzati jogköröket. A felsőoktatási  autonómia
    hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az oktatók,
    a  tudományos  kutatók  és  a  hallgatók  közössége.  Ezért  az
    oktatók,  tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani
    kell az autonóm képviseleti szervekben és az autonómiából eredő
    önkormányzati jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe
    az  oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül  külső
    szakembereket,  az alapító, a fenntartó szervezet  képviselőjét
    is   be   lehet  vonni,  de  csak  a  felsőoktatási   intézmény
    autonómiájának biztosítása mellett.

    A  felsőoktatási intézmény önkormányzatát fel kell hatalmazni a
    saját  működésére  vonatkozó norma- és szabályalkotáshoz  való,
    valamint  egyedi  döntéshozatali joggal. Az  intézmény  szervei
    által   hozott,  jogokat  és  kötelezettségeket  érintő  egyedi
    döntések  esetén  azonban  az  érintettek  jogorvoslathoz  való
    jogát,  beleértve  a  független bírósághoz  fordulás  jogát  is
    garantálni kell.

    Az állam nemcsak mint fenntartó lép kapcsolatba a felsőoktatási
    intézményekkel, s támogatja azok működését. Az állam  ellenőrzi
    is  a  felsőoktatási intézmény törvényes működését, mégpedig  a
    miniszter  által  gyakorolt  törvényességi  felügyeleti   jogon
    keresztül.   Természetesen  különbség   van   a   felsőoktatási
    intézményeket  érintő jogalkotási, a törvényességi  felügyeleti
    és az újFot. által intézményesített fenntartói jogkörök között.
    Az   autonóm   felsőoktatási  intézmények   mindazonáltal   nem
    kerülhetnek  alárendelt helyzetbe. A felsőoktatási  intézmények
    függetlenségének védelme érdekében – a jelenleg  hatályos  Fot.
    65.  §  (2)  bekezdése  szerint – a  felsőoktatási  intézmények
    önkormányzatát  sértő  jogszabályok  és  egyedi   döntések   az
    Alkotmánybíróság  előtt  megtámadhatók. Az  Alkotmánybírósághoz
    fordulást azonban az újFot. már nem teszi lehetővé.

    Az   intézményi   autonómiához  hozzátartozik  a   gazdálkodási
    autonómia is. Ennek megfelelően a felsőoktatási intézmény  –  a
    törvény    keretei   között   –   megállapíthatja    a    saját
    költségvetését,    illetve    a    pénzeszközeivel     önállóan
    gazdálkodhat.  A  szabad  tudományos,  oktatási   és   kutatási
    tevékenység folytatásának biztosítéka a felsőoktatási intézmény
    állami  támogatása. A felsőoktatási intézmény autonóm működését
    nem  veszélyeztetve a jogalkotó jogosult az  állami  támogatást
    úgy meghatározni, hogy a felsőoktatási eszközök elosztásánál  a
    tudomány   szempontjainak   megfelelő   teljesítménykritériumok
    érvényesüljenek.  Az  értékelési  kritériumok  meghatározásánál
    semmiképpen  sem szabad pusztán piaci hasznossági és  politikai
    célszerűségi szempontokat figyelembe venni.

    1.5.  Az  Alkotmánybíróságnak  az  autonómia,  az  autonómiával
    rendelkező  szervek védelmében Alkotmányból  származó  feladata
    van  (pl.:  az  önkormányzatokat, felsőoktatási  intézményeket,
    szakmai  kamarákat illetően). Az Alkotmánybíróság az autonómia,
    illetve   az  önkormányzati  jogok  korlátozásának  alkotmányos
    terjedelmét   a  helyi  önkormányzatok  kapcsán  korábban   már
    vizsgálta.  Bár  a helyi önkormányzatok, mint  területi  alapon
    létrehozott autonóm szervezetek és a felsőoktatási intézmények,
    mint  autonóm  közintézetek között számos eltérés  van,  de  az
    autonómiával (önkormányzatisággal) összefüggő megállapítások  a
    felsőoktatási intézmények vonatkozásában is alkalmazhatók.

    Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az autonómia „elsősorban a
    Kormánnyal  és  az  államigazgatás  szerveivel  szemben   nyújt
    alkotmányos   garanciát   az   önkormányzatok   számára”.    Az
    Alkotmánybíróság  szerint  az  önkormányzat  „a  törvényhozóval
    szemben     is    alkotmányos    védelemben    részesíti     az
    önkormányzatoknak  azt  a  jogát, hogy  autonóm  módon,  önálló
    felelősséggel  alakítsák szervezetüket és  működésük  rendjét”.
    Továbbá:  „a törvényi szabályozás önálló mozgásteret kell  hogy
    biztosítson  az  önkormányzat számára ahhoz,  hogy  működésének
    feltételeit,  sajátos feladatait figyelembe véve  dönthessen  a
    feladatai  ellátásához  szükséges és  arra  alkalmas  szervezet
    létrehozásáról”.    Megállapította    azt    is,     hogy     a
    „szervezetalakítási   autonómia   nem   egyetlen    jogosultság
    gyakorlásában nyilvánul meg, hanem szervezeti kérdésekben  való
    döntési   jogosultságok,  szervezeti  hatáskörök  összességének
    gyakorlását  jelenti. Az egyes hatáskörök törvényi  korlátozása
    nem  eredményezi  az  (…)  önkormányzati  jog  alkotmányellenes
    korlátozását mindaddig, amíg a (…) hatáskörök elegendőek ahhoz,
    hogy  önálló  felelősséggel döntsön az  ellátandó  feladataihoz
    igazodó szervezet létrehozásáról.
    Nem  tekinthető alkotmányosnak az a törvényi szabályozás, amely
    az  önkormányzatok szervezetét olyan módon szabályozza, hogy az
    a  szervezetalakításhoz való jog lényeges tartalmát korlátozza,
    az   önkormányzati   jog   tartalmának  kiüresedéséhez,   annak
    tényleges  elvonásához vezet, kizárja azt, hogy az önkormányzat
    önálló    felelősséggel   döntsön   a    saját    szervezetének
    kérdéseiben.” [1/1993. (I. 13.) AB határozat, ABH 1993, 27, 28-
    29.]

    1.6.  A tudományos és művészeti élet szabadsága, a tanszabadság
    és a tanítás szabadsága érvényesülésének alapvető biztosítéka a
    felsőoktatási intézmény autonómiája. Az autonómia védelme tehát
    az  Alkotmány  70/F. és 70/G. §-ából ered. Ennek megfelelően  a
    felsőoktatási  intézmény autonóm működését az  Alkotmánybíróság
    alkotmányos  értékként ismerte el, védelmét az Alkotmánybíróság
    eddigi határozatai is megalapozzák.

    Az  Alkotmány  által  biztosított és az Alkotmánybíróság  által
    védett  autonómia  azonban nem zárja  ki  az  autonóm  jogkörök
    megengedett  törvényi korlátozását. A korlátozásnál  figyelembe
    kell    venni    az   Alkotmányban   és   az   Alkotmánybíróság
    határozataiban  foglaltakat. Törvény a felsőoktatási  intézmény
    gazdasági  hatékonyságát és szervezeti  ésszerűségét  ösztönző,
    korlátozó szabályokat is megállapíthat [pl.: a hatályos Fot. is
    tartalmaz ilyen szabályozást (10/C. §)]. Nem alkotmányellenes a
    felsőoktatási intézmények tudományos, oktatási tevékenységeinek
    gazdaságossági és szervezeti racionalizálási szempontok alapján
    való  ellenőrzése,  gazdaságossági  követelmények  előírása   a
    fenntartó  részéről,  a  költségvetési eszközök  és  juttatások
    teljesítményhez   kötött  biztosítása.   Nem   alkotmányellenes
    továbbá  az  intézmény  működéséhez,  tudományos,  kutatási  és
    oktatási  feladatainak ellátásához szükséges  alapot  meghaladó
    költségvetési  támogatások  – előre pontosan  meghatározott,  a
    tudomány  szempontjainak  megfelelő  –  teljesítménykritériumok
    szerinti elosztása sem.

    2.   A  köztársasági  elnök  indítványában  az  újFot.  25.   §
    (1)    bekezdése   és   25.   §   (2)   bekezdés   fg)   pontja
    alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát kezdeményezte.  Ez
    a   két  rendelkezés  az  irányító  testület  döntési  jogkörét
    szabályozza.

    2.1.   Az  újFot.  23.  §  (1)  bekezdése  szerint  az   állami
    fenntartású felsőoktatási intézményben irányító testületet kell
    létrehozni,  mely a 20. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási
    intézmény   stratégiai  döntést  hozó,  s  annak  végrehajtását
    ellenőrző  szerve.  Az  újFot. 23. § (2) bekezdése  szerint  az
    irányító  testület a felvehető hallgatói létszámnak megfelelően
    hét  vagy  kilenc tagból áll. Az újFot. 23. § (3)-(4) bekezdése
    írja  elő,  hogy  az irányító testületben a  szenátus,  vagy  a
    szenátus egyetértésével a hallgatói önkormányzat által delegált
    tagok  a  rektorral  együtt  többségben  legyenek  az  oktatási
    miniszter által delegált tagokkal szemben.

    Az  újFot. 23. § (6) bekezdés f) pontja szerint ugyanakkor  nem
    lehet  az  irányító testületnek tagja – a rektor kivételével  –
    az,  aki  az  adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási,
    hallgatói  jogviszonyban áll. A 23. § (5) bekezdése  továbbá  a
    rektor  kivételével nem követel meg tudományos  fokozatot  vagy
    oktatói tapasztalatot az irányító testület tagjaitól, és még  a
    felsőoktatási   intézmény   oktatási,   tudományos    kutatási,
    művészeti  tevékenységének megfelelő  felsőfokú  végzettség  is
    csak   összesen  három  tagnál  feltétel.  Az  újFot.   23.   §
    (9)  bekezdése szerint az irányító testület tagjait az oktatási
    miniszter  kéri,  illetve menti fel,  a  tagokkal  az  oktatási
    miniszter  köt  megállapodást, s a  tiszteletdíj  fedezetét  az
    Oktatási Minisztérium biztosítja.

    Az  újFot. a felsőoktatási intézmény felépítését tehát teljesen
    átalakítja.  A  felsőoktatási intézmények vezetésében  domináns
    irányító testület – a rektor kivételével – részben a miniszter,
    részben  a szenátus által delegált külső személyekből  áll.  Az
    újFot.     23.    §    (6)    bekezdésébe    foglalt    szigorú
    összeférhetetlenségi  szabályok  következtében   a   miniszter,
    illetve  a  szenátus  által  delegált  tagok  nem  lehetnek   a
    felsőoktatási intézmény oktatói, valamint tudományos kutatói és
    hallgatói. Az irányító testület ezért a rektor kivételével  nem
    a  felsőoktatási  intézménnyel jogviszonyban  lévő  oktatókból,
    kutatókból  és hallgatókból, vagyis a tanszabadság hordozóiból,
    illetve az általuk meghívott külső szakemberekből, hanem  tőlük
    idegen  személyekből tevődik össze. Az irányító testület tagjai
    többségével  szemben  nem előírás, hogy  egyáltalán  valamilyen
    felsőfokú  végzettséggel rendelkezzenek. A  tagok  továbbá  nem
    főállásban   látják   el   ezt  a   megbízatást,   vagyis   más
    munkaviszonnyal is rendelkezhetnek. Az irányító testület  tehát
    lényegileg   a  felsőoktatási  intézménytől  független,   külső
    döntéshozó szervezet.

    Az   újFot.  alapján  a  hét/kilenc  tagú  irányító  testületbe
    két/három  főt delegál a miniszter. A miniszter által  delegált
    tagokkal  szemben – tagonként külön-külön – a szenátus,  tagjai
    legalább  kétharmadának egyhangú szavazatával egyszer  kifogást
    emelhet.  Az  írásban  indokolt kifogást követően  a  miniszter
    által  delegált  másik személlyel szemben a  szenátus  már  nem
    élhet  a  kifogásolás jogával. Az irányító  testületbe  küldött
    két/három  miniszteri delegálttal, valamint a négy/öt szenátusi
    delegálttal  az oktatási miniszter köt megállapodást.  Ennek  a
    megállapodásnak  a  jogi  formája,  kerete,  tartalma  teljesen
    tisztázatlan. Az irányító testületi tagokkal szemben  fennálló,
    az    újFot.   23.   §   (6)   bekezdésébe   foglalt    szigorú
    összeférhetetlenségi  szabályok miatt  a  megállapodást  szinte
    csak  a polgári jog szabályai szerinti megbízási formában lehet
    megkötni.  Amennyiben pedig a megállapodás  megbízási  formában
    jön  létre,  akkor  a  megbízó miniszter az  irányító  testület
    tagjai  számára,  mint megbízottak számára  akár  utasítást  is
    adhat.  Ezen  túlmenően az Oktatási Minisztérium biztosítja  az
    irányító  testület  tagjai tiszteletdíjának fedezetét,  s  ezen
    keresztül  a  tagok  működését  befolyásolhatja.  Az   irányító
    testület   tagjai   közül  továbbá  a  rektor   megbízását   és
    felmentését   a  fenntartó  (állami  felsőoktatási  intézmények
    esetében az oktatási miniszter) kezdeményezi, s ő gyakorolja  a
    rektor  felett a munkáltatói jogokat (e tekintetben az irányító
    testület  és a szenátus csak javaslattevő funkciót lát  el).  A
    munkáltatói  jogok gyakorlása alá-fölérendeltségi viszonyt  hoz
    létre a rektor és a fenntartó (oktatási miniszter) között.

    Az   irányító  testület  helyzetét  és  összetételét   tekintve
    nyilvánvalóan   nem  a  felsőoktatási  intézmény  önkormányzati
    szerve.   A  felsőoktatási  intézményektől  ily  módon   idegen
    irányító  testületet  nem lehet felhatalmazni  a  felsőoktatási
    intézmény   autonómiájával  védett,  az  intézményi   autonómia
    hordozói   számára   biztosított  önkormányzati   jogosultságok
    gyakorlására, mert ez az autonómia elvonását jelentené.

    2.2.  Az újFot. értelmében ugyanakkor az irányító testület dönt
    a   felsőoktatási  intézmény  önkormányzati  jogkörébe  tartozó
    jelentősebb kérdésekben.

    2.2.1.  Az  újFot.  25.  § (1) bekezdése  szerint  az  irányító
    testület  az  intézményfejlesztési terv részeként  elfogadja  a
    kutatási-fejlesztési-innovációs  stratégiát.  Az  újFot.  5.  §
    (3)   bekezdése   szerint   a   kutatási-fejlesztési-innovációs
    stratégiában kell tervezni a kutatási programokat, a  pályázati
    eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi
    tudományos  együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket,
    a   tudományos   művek   kiadásának,  a  kutatási   tevékenység
    folytatásának  támogatási feltételeit, a tudományos  eredmények
    hasznosításának   módját.  Az  újFot.  27.  §   (1)   bekezdése
    értelmében továbbá a szenátus az irányító testület által hozott
    stratégiai döntések figyelembevételével határozza meg a képzési
    és    a    kutatási   feladatokat,   illetve   ellenőrzi   azok
    végrehajtását. Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy az
    irányító  testület a kutatási-fejlesztési-innovációs  stratégia
    elfogadásán  keresztül jelentősen meghatározza a  felsőoktatási
    intézményben folytatott képzési és kutatási tevékenységet.

    Az  irányító  testületnek a képzési és  kutatási  tevékenységet
    érintő döntési jogkörét nem korlátozza az sem, hogy a kutatási-
    fejlesztési-innovációs stratégia kialakítását az  újFot.  5.  §
    (4)  bekezdése alapján tudományos tanács irányítja, amelyben  a
    főiskolai,  egyetemi tanárok, a főiskolai,  egyetemi  docensek,
    továbbá a tudományos fokozattal rendelkező kutatók és a doktori
    képzésben  részt  vevő  hallgatók  (doktoranduszok)  képviselői
    vesznek  részt. A tudományos tanács jogköre ugyanis  a  törvény
    megfogalmazása szerint pusztán előkészítő jellegű,  vagyis  nem
    csökkenti az irányító testület érdemi döntési jogosultságát.

    2.2.2.  Az  irányító  testület az újFot.  25.  §  (2)  bekezdés
    fg)  pontja  alapján  jogosult még  arra  is,  hogy  döntsön  a
    felsőoktatási  intézmény „gazdaságtalan tevékenységének  és  az
    ahhoz    kapcsolódó   szervezetének,   szervezeti    egységének
    átalakításáról,  megszüntetéséről”.  Az  újFot.   az   irányító
    testületet tehát feljogosítja arra, hogy a tudományos, kutatási
    tevékenységet, s vele együtt az azt végző szervezeti egységet –
    pontosan meg nem határozott – gazdaságossági szempontok alapján
    átalakítsa, megszüntesse. Így az irányító testület az  oktatási
    és  tudományos  szervezeti egységeket akár a saját  maga  által
    meghatározott  szempontok  szerint  is  átalakíthatja,  illetve
    megszüntetheti.   Ezzel   az   irányító   testület   alapjaiban
    meghatározhatja és szinte teljes egészében a saját  maga  által
    megállapított  közvetlen  piaci  érdekeknek  rendelheti  alá  a
    tudományos, az oktatási és a kutatási tevékenységet,  melyek  a
    felsőoktatási intézmény alaptevékenységei.

    2.2.3.  Az irányító testületnek az újFot. szerinti létrehozása,
    jogköre  és  összetétele  eleve ellentétes  a  tudományos  élet
    szabadságával.

    Az  újFot.  25.  §  (1)  bekezdése és 25.  §  (2)  bekezdésének
    fg)  pontja az irányító testületet a felsőoktatási intézményben
    folytatott,  a  felsőoktatási intézmény  autonómiájával  védett
    tudományos, oktatási és kutatási tevékenységet érintő, alapvető
    döntések  meghozatalára (pl.: az intézmény fejlesztési tervének
    az  elfogadása,  szervezeti tagozódásának  a  megállapítása,  a
    költségvetés  és  az  annak teljesítésére  vonatkozó  beszámoló
    elfogadása,   a   rektor  megbízására  vonatkozó  előterjesztés
    megtétele,  stb.)  hatalmazza fel. Tekintettel  arra,  hogy  az
    irányító  testület  a  felsőoktatási  intézménytől  idegen,   a
    miniszter  által  irányított  szervezet,  ezért  az  intézményi
    autonómia  körébe  tartozó, a fentiekben  ismertetett  döntések
    meghozatalára nem jogosult.

    A  gazdaságos  működésre  törekvés, a  felsőoktatási  intézmény
    teljesítményelvű  értékelése önmagában nem alkotmányellenes.  A
    felsőoktatási   intézménytől   idegen   szervezet   azonban   a
    teljesítmény   értékelésén  keresztül  az  alapjogokból   eredő
    feladatot    ellátó   felsőoktatási   intézmény   önkormányzati
    jogköreit   nem   gyakorolhatja.   A   teljesítményértékelésnél
    egyébként   sem  szabad  pusztán  hasznossági  és  célszerűségi
    szempontokat,  bizonytalan és meg nem  ismerhető  kritériumokat
    figyelembe   venni,   mert   ez   a   felsőoktatási   autonómia
    kiüresítését jelenti.

    Az   Alkotmánybíróság  hivatkozott  861/B/1996.  AB  határozata
    szerint  a  felsőoktatási  intézmény autonómiáját  megtestesítő
    személyi  kör: az oktatók, a tudományos kutatók és a  hallgatók
    közössége. (ABH 1998, 650, 654.) Kizárólag az autonómia alanyai
    gyakorolhatják    az    intézményi    autonómiából     származó
    önkormányzati   jogokat.  A  felsőoktatási  intézmény   autonóm
    döntési  jogkörébe tartozó ügyekben az egyetemek és a főiskolák
    nem  minősülnek  irányított szervnek. [40/1995.  (VI.  15.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  170,  172.]  Mindezekre  figyelemmel  a
    felsőoktatási intézmény önkormányzati jogainak az újFot. 25.  §
    (1)  bekezdése  és  25. § (2) bekezdésének fg)  pontja  alapján
    történő elvonása az Alkotmány 70/G. §-ába foglalt, a tudományos
    élet   szabadsága,  a  tanszabadság  és  a  tanítás  szabadsága
    érvényesülésének sérelmét eredményezi.

        3. A köztársasági elnök indítványában továbbá az újFot.
    32. § (11) bekezdés c) pontja, valamint 153. § (1) bekezdés
    5. pontja alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát
    kezdeményezte. Az újFot. 32. § (11) bekezdés c) pontja,
    valamint 153. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a Kormány
    rendelete határozza meg „az egyes tudományterületekhez tartozó
    tudományágakat, amelyeken a doktori képzés folyhat”, illetve „a
    tudományterületeket, tudományágakat”.
       
    A  tudományterületek, tudományágak meghatározása, illetve annak
    rögzítése,  hogy mely tudományágakon folyhat doktori  képzés  a
    tudományos  élet  művelését, az oktatási, kutatási  tevékenység
    folytatását,  ezek  támogatását, a tudomány  leendő  művelőinek
    utánpótlását   alapvetően  és  hosszú  távon  befolyásolja.   A
    tudományos   minőségnek  ez  a  meghatározása   az   intézményi
    autonómia  folytán  a  tudomány művelőinek  a  joga.  [34/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 182.]

    A  tudományterületek és a tudományágak rendeleti  szabályozása,
    illetve  azoknak  a  tudományágaknak a  Kormány  által  történő
    meghatározása, hogy melyeken folyhat doktori képzés,  önmagában
    nem  biztosítja  az  autonómia alanyainak a  döntési  jogát  az
    intézményi autonómiával védett tudományos, oktatási és kutatási
    tevékenységet   érintően.  A  Kormány  tehát  a   felsőoktatási
    autonómia  alanyaitól  függetlenül, szabadon  dönthet  abban  a
    kérdésben,  hogy mi minősül tudományterületnek,  tudományágnak,
    illetve olyan tudományágnak, amelyen doktori képzés folyhat  és
    doktori   fokozatot   lehet   szerezni,   valamint   tudományos
    pályázatokat  lehet  beadni. A rendeleti  szintű  szabályozásra
    adott   felhatalmazás  –  a  tudományos  élet  szereplőinek   a
    döntéshozatalban  való megfelelő részvétele  nélkül  –  akár  a
    tudománytól   idegen  szempontok  szerinti   meghatározást   is
    lehetővé teszi, mely a tudományos fokozatszerzés szabadságát és
    a tudományágak professzionalizációját veszélyezteti.

    Megállapítható,  hogy bár a rendeletalkotásnál a  Felsőoktatási
    Akkreditációs Bizottság az újFot. 109. § (2) bekezdése, illetve
    a   Felsőoktatási   Tudományos  Tanács   az   újFot.   112.   §
    (5)  bekezdése szerint véleményezési joggal rendelkezik,  ez  a
    Kormány  döntési  szabadságát lényegében nem  befolyásolja.  Az
    intézményi  autonómia körébe tartozó kérdésekről  az  autonómia
    alanyai   tehát   csak   véleményt  nyilváníthatnak,   érdemben
    ugyanakkor nem határozhatnak. A tudományterületek, tudományágak
    normatív    módon   történő   meghatározása    önmagában    nem
    kifogásolható.  A  felsőoktatási autonómiát érintő  szabályozás
    tartalmának  meghatározásában  biztosítani  kell   azonban   az
    autonómia alanyai érdemi részvételét.

    Tekintettel  arra,  hogy  az  intézményi  autonómiával   védett
    tevékenységeket   érintő  érdemi  döntések  meghozatalában   az
    intézményi   autonómia   alanyainak   érdemi   részvétele   nem
    biztosított,   ezért   a  felsőoktatási   autonómiával   védett
    tudományos minőséget érintő rendeleti szabályozás az  autonómia
    elvonásához vezethet.

    Az   Alkotmánybíróság  40/1995.  (VI.  15.)  AB   határozatában
    rámutatott  arra,  hogy  „a  felsőoktatási  intézmény   autonóm
    döntésére  tartozó  ügyekben az egyetemek és  a  főiskolák  nem
    minősülnek  a  Kormány által irányított szervnek”.  (ABH  1995,
    170, 172.) Az önkormányzati jogkörök gyakorlásából az autonómia
    alanyainak  a  kizárása az autonómia sérelmét jelenti,  s  ezen
    keresztül   az  Alkotmány  70/G.  §  (1)  bekezdésébe   foglalt
    tudományos  és művészeti élet szabadsága, a tanszabadság  és  a
    tanítás szabadsága jelentős korlátozásához vezet. Sérti továbbá
    az  Alkotmány  70/G. § (2) bekezdését, mely szerint  tudományos
    igazságok  kérdésében  dönteni,  kutatások  tudományos  értékét
    megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

        4. A köztársasági elnök indítványában az újFot. 115. § (3)
    és (8) bekezdése alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát
    is kezdeményezte.
       
        Az újFot. 115. §-a határozza meg a fenntartói irányítás
    tartalmát. Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében az
    újFot. 7. § (4) bekezdése és 104. § (6) bekezdése alapján – a
    törvény eltérő rendelkezése hiányában – az oktatási miniszter
    látja el a fenntartói irányításból eredő feladatokat.
       
    4.1.  Az  újFot.  115. § (3) bekezdése értelmében  a  fenntartó
    (állami  felsőoktatási  intézményeknél az  oktatási  miniszter,
    mint   a   fenntartói  jogkörökből  eredő  feladatok  ellátója)
    intézkedési   terv  készítésére  hívhatja   fel   az   irányító
    testületet,  illetve a rektort, ha a 37. § (4) bekezdés  a)  és
    c) pontjában meghatározott intézkedéseknek van helye.

    Az újFot. 115. § (3) bekezdése kifejezetten hivatkozik a 37.  §
    (4)  bekezdésében foglaltakra, így az utóbbit az újFot. 115.  §
    (3)  bekezdésével kapcsolatos államfői indítvány is  érintette.
    Az  újFot.  115.  § (3) bekezdése szerinti fenntartói  jogkörök
    gyakorlására  csak  a  37. § (4) bekezdése  szerinti  esetekben
    kerülhet  sor.  Az  újFot. 115. § (3) bekezdése  tehát  nem  is
    értelmezhető  a 37. § (4) bekezdése nélkül. Ezen  túlmenően  az
    újFot. 37. § (4) bekezdése az a)-e) pontok szerinti esetekben –
    a  115.  §  (3) bekezdéséhez hasonlóan – a fenntartót (oktatási
    miniszter) a felsőoktatási intézmény megszüntetésére hatalmazza
    fel.  A  fenntartói  jogkörök azonos  és  egymással  összefüggő
    szabályozása miatt az újFot. 115. § (3) bekezdése vizsgálatánál
    az ugyanezen rendelkezésben hivatkozott 37. § (4) bekezdése sem
    hagyható   figyelmen  kívül.  Az  Alkotmánybíróság   ezért   az
    indítvány  értelmében  az újFot. 115. § (3)  bekezdését  együtt
    vizsgálta az abban hivatkozott 37. § (4) bekezdésével; a 37.  §
    más rendelkezésével azonban nem foglalkozott.

    Az  újFot.  37.  §  (4)  bekezdés a) és  c)  pontja  szerint  a
    felsőoktatási intézmény megszüntetésének indoka, ha a felvételi
    eljárás három egymást követő évben sikertelen volt (a hallgatói
    létszám  nem  éri  el a felvehető maximális  hallgatói  létszám
    hetven százalékát), illetve a felsőoktatási intézmény figyelmen
    kívül    hagyta    az   ésszerű   és   takarékos    gazdálkodás
    követelményeit,  és  emiatt a költségvetését  túllépte,  hatvan
    napon  túli lejárt adósságállománya több mint egy költségvetési
    iven keresztül elérte az éves költségvetésének húsz százalékát.

    Amennyiben  az  újFot. 115. § (3) bekezdése  által  hivatkozott
    37. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben készített
    intézkedési  tervet  a  fenntartó (oktatási  miniszter)  mégsem
    fogadja  el,  úgy  az  állami felsőoktatási  intézmény  további
    működtetéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről dönthet.

    Az  újFot.  115. § (3) bekezdése – egyebek mellett –  a  37.  §
    (4)  bekezdés  c)  pontjában  szereplő  „ésszerű  és  takarékos
    gazdálkodás” követelményére hivatkozik. Az ésszerű és takarékos
    gazdálkodás   követelményének   érvényesítése   önmagában   nem
    alkotmányellenes.  Alkotmányos  követelmény  azonban,  hogy  az
    ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeit normatív módon,
    előzetesen  megállapított,  nyilvános,  pontos  és  stabil,   a
    tudomány   szempontjainak   megfelelő   teljesítménykritériumok
    formájában határozzák meg, s a felsőoktatási intézmény működési
    alapját  a  követelmények  teljesítése  szerinti  támogatás  ne
    veszélyeztesse.  A  37.  § (4) bekezdés c)  pontjában  szereplő
    „ésszerű   és  takarékos  gazdálkodás”  tartalma  gyakorlatilag
    meghatározhatatlan.  A 37. § (4) bekezdése szerinti  feltételek
    teljesítésének  megítélése  lényegében  a  fenntartó  (oktatási
    miniszter), mint döntéshozó saját mérlegelésétől függ. A 115. §
    (3)  bekezdése  alapján készítendő fenntartói intézkedési  terv
    jogi   jellege   és  tartalma  szintén  teljesen  tisztázatlan.
    Ráadásul  a  fenntartó  arról  is  a  saját  belátása   szerint
    határozhat, hogy az elkészített intézkedési tervet elfogadja-e.
    Ellenkező  esetben  dönt  a  felsőoktatási  intézmény   további
    működtetéséről,  átszervezéséről,  megszüntetéséről.   Mindezek
    alapján   a   felsőoktatási  intézmény   további   működtetése,
    átszervezése,  megszüntetése a pontos  feltételek  hiányában  a
    fenntartó   (állami  felsőoktatási  intézmények   esetében   az
    oktatási miniszter) diszkrécionális jogkörébe tartozik.

    4.2.  Az  újFot. 115. § (8) bekezdése arra is felhatalmazza  az
    oktatási   minisztert  (mint  fenntartót),  hogy   a   normatív
    költségvetési támogatás folyósítását felfüggessze, ha az állami
    felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt –  nem
    alakították meg az irányító testületet.

    Az  újFot. 23. § (4) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy
    a szenátus – a törvényben meghatározottak szerint – az oktatási
    miniszternek az irányító testületbe delegált tagjaival  szemben
    kifogást  tegyen.  Akivel szemben a szenátus  írásban  indokolt
    kifogást tett, az nem lehet az irányító testület tagja. Helyére
    azonban  az  oktatási miniszter másik személyt delegál,  akivel
    szemben  a  szenátus  nem  élhet  a  kifogásolás  jogával.  Nem
    tisztázott,  hogy az újFot. 115. § (8) bekezdése alapján  akkor
    is  mulasztás  terheli-e  a  szenátust,  ha  az  újFot.  23.  §
    (4)  bekezdése  alapján  az  irányító  testületbe  az  oktatási
    miniszter  által  delegált tagokkal szemben kifogással  élt,  s
    ezért  nem  tudták azonnal megalakítani az irányító testületet.
    Ebben   az  esetben  a  felsőoktatási  intézmények  a  normatív
    költségvetési  támogatás folyósításának felfüggesztésével  való
    fenyegetettség  miatt rákényszerülhetnek az oktatási  miniszter
    (mint  fenntartó) által az irányító testületbe  delegált  tagok
    feltétel  nélküli elfogadására. Az újFot. 115. § (8)  bekezdése
    tehát   kiszolgáltatott   helyzetbe   hozza   a   felsőoktatási
    intézményt a fenntartóval (oktatási miniszter) szemben, mert  a
    normatív   költségvetési  támogatás  felfüggesztésére  irányuló
    döntése  a felsőoktatási intézmény ellehetetlenülését  vonhatja
    maga után.

    Bizonytalan továbbá, hogy a szenátust terheli-e a mulasztás, ha
    a  szenátusi  delegáltak körében az újFot. 23. § (4)  bekezdése
    szerint  a hallgatói önkormányzat nem tesz javaslatot,  vagy  a
    szenátus  és  a  hallgatói önkormányzat nem jut megegyezésre  a
    hallgatói   delegált   személyében.   A   hallgatói    delegált
    tekintetében  tehát  a  szenátust esetleg  akkor  is  mulasztás
    terheli,   ha   ennek   megszüntetése  érdekében   a   szenátus
    tehetetlen.  A  ténylegesen a szenátusnak fel  nem  róható,  de
    formálisan a szenátust terhelő mulasztás eredményeként pedig  a
    fenntartó   (oktatási  miniszter)  szintén  felfüggesztheti   a
    felsőoktatási   intézménynek  nyújtott  normatív  költségvetési
    támogatás folyósítását.

    4.3.   A  fenntartónak  (oktatási  miniszter)  a  felsőoktatási
    intézmény működtetését, átszervezését, megszüntetését, valamint
    a  felsőoktatási  intézménynek nyújtott normatív  költségvetési
    támogatás   felfüggesztését  érintő   diszkrecionális   döntési
    jogköre   következtében  a  felsőoktatási   intézmények   léte,
    működése,  szervezete és gazdálkodása a fenntartótól  (oktatási
    miniszter) függ. A felsőoktatási intézményre vonatkozó  döntési
    jogkörök  ilyen mértékű centralizálása és koncentrációja,  s  a
    fenntartóhoz  (oktatási miniszter) telepítése  a  felsőoktatási
    intézmények autonómiájának elvonását jelenti.

    A  felsőoktatási  intézmények léte az Alkotmány  70/F.  §-ából,
    szervezeti,  működési  gazdálkodási  önállósága  az  intézményi
    autonómiából,  az Alkotmány 70/G. §-ából eredő követelmény.  Az
    Alkotmány  70/F. és 70/G. §-a garantálja tehát a  felsőoktatási
    intézmények  autonóm  működését. Ezzel szemben  a  fenntartónak
    (oktatási  miniszter)  az újFot. 37. § (4)  bekezdése,  illetve
    115.  § (3) bekezdése, valamint a 115. § (8) bekezdése szerinti
    szinte  korlátlan  döntési  jogköre a  felsőoktatási  intézmény
    megszüntetésére,   az   intézményi  autonómia   elvonására   ad
    lehetőséget,  mely önmagában ellentétes az Alkotmány  70/F.  és
    70/G.  §-ával.  A  vizsgált  rendelkezések  alapján  továbbá  a
    fenntartó  (oktatási  miniszter)  a  felsőoktatási  intézmények
    létét,   működését  és  szervezetét  érintően   diszkrecionális
    jogkört  gyakorol. A felsőoktatási intézmények  a  fenntartóval
    (oktatási   miniszter)   szemben  kiszolgáltatott,   alárendelt
    helyzetbe  kerülnek.  Ez  a felsőoktatási  intézmények  autonóm
    működése  helyett  a  felsőoktatási  intézmények  működési   és
    létbizonytalanságát  hozza létre. Mindezek  alapján  az  újFot.
    115.   §  (3)  bekezdése,  s  az  általa  hivatkozott   37.   §
    (4) bekezdése, valamint a 115. § (8) bekezdése szerinti döntési
    jogkörök    a    fentiekben   megjelölt   alapjogok    sérelmét
    eredményezik.

    A   felsőoktatási   autonómia  alapján  követelmény,   hogy   a
    felsőoktatási intézmények önállósága és függetlensége érdekében
    kizárólag   törvény,  illetve  az  Országgyűlés  határozzon   a
    felsőoktatási  intézmények létét (létesítését,  megszüntetését)
    érintő   kérdésekben.   Az   intézményi   autonómiából    eredő
    követelmény továbbá, hogy az önkormányzati jogköröket  csak  az
    intézményi autonómia alanyai gyakorolhassák. Az újFot.  115.  §
    (3)  bekezdése, a 37. § hivatkozott (4) bekezdése, valamint  az
    újFot.  115.  §  (8)  bekezdése  mindazonáltal  a  fenntartónak
    (oktatási   miniszter)  adnak  felhatalmazást  a  felsőoktatási
    intézmény  autonóm működését közvetlenül érintő diszkrecionális
    jogkörök  gyakorlására. Az ilyen széles körű  felhatalmazás  az
    intézményi  autonómia, a felsőoktatási intézmény  önállóságának
    és függetlenségének a megszűnését vonja maga után.

    A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította az újFot.
    115. § (3) és (8) bekezdésében, valamint 37. § (4) bekezdésében
    foglalt fenntartói irányítási jogkörök alkotmányellenességét. A
    fenntartót ezért ezeknek a jogköröknek a gyakorlására nem lehet
    alkotmányosan felhatalmazni. A fenntartó (oktatási miniszter) a
    felsőoktatási     intézmény    működtetését,     átszervezését,
    megszüntetését, valamint a felsőoktatási intézménynek  nyújtott
    normatív  költségvetési támogatás felfüggesztését érintő  –  az
    újFot.  115.  §  (3)  és  (8)  bekezdésében,  valamint  37.   §
    (4)    bekezdésében   foglalt   –   döntési   jogkörökkel   nem
    rendelkezhet. Ennek megfelelően a vizsgált rendelkezéseknek  az
    Alkotmány  57.  § (1) bekezdésével, illetve 70/K.  §-ával  való
    összefüggését az Alkotmánybíróság már nem vizsgálta.

    5.  A  köztársasági elnök indítványában még az  újFot.  151.  §
    (5)  bekezdése alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát  is
    kezdeményezte,   mert  az  Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésében
    deklarált    jogállamiság   elvéből   következő    jogbiztonság
    követelményét sérti, hogy értelmezhetetlen módon állapítja  meg
    a hatályos Fot. alkalmazhatóságának megszűnését.

    Az  újFot.  151. § (3) bekezdés a) pontja 2006.  szeptember  1-
    jével  helyezi  hatályon kívül a hatályos  Fot.-ot.  A  151.  §
    (5)  bekezdése  szerint  ugyanakkor a  Fot.  rendelkezéseit  az
    újFot. hatályba lépésének napjától, vagyis 2005. szeptember  1-
    jétől csak akkor lehet alkalmazni, ha az újFot. „bevezetése még
    nem kezdődött meg”.

    Az   újFot.   alapján  nem  egyértelmű,  hogy  pontosan   mikor
    alkalmazható  a  hatályos Fot., illetőleg  az  újFot.  Kérdéses
    továbbá,  hogy  a  Fot.  a  hatályon kívül  helyezése  után  is
    alkalmazandó-e, ha az újFot. bevezetésére még nem  került  sor.
    Egy  már  hatályát  vesztett  jogszabálynak  a  hatályon  kívül
    helyezést     követő    alkalmazása    már     önmagában     is
    jogbizonytalanságot okozhat. Nem világos, hogy  mikor  kezdődik
    az  újFot. alkalmazása. A „törvény bevezetése” ugyanis, mely  a
    hatályos   Fot.  alkalmazását  lezárja,  s  egyben   az   újFot
    alkalmazásának kezdetét jelenti, nem határozható meg  pontosan.
    Ez  egy  tisztázatlan  fogalom, mely  szubjektív  jogalkalmazói
    döntésre,   különböző  jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,   a
    jogegység hiányára ad lehetőséget. Ez pedig az Alkotmánybíróság
    korábbi   határozata  szerint  „csorbítja  a   jogbiztonságot”.
    (1160/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 607, 608.)

    Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében deklarált  jogállamiság
    elvéből   következő  alapvető  követelmény,  hogy   egy   norma
    (érvényessége, hatálya, alkalmazhatósága) egyértelmű, és kétség
    nélkül  megállapítható  legyen.  „A  jogállam  nélkülözhetetlen
    eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban  a
    jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a  jog
    egésze,  egyes  részterületei  és  az  egyes  jogszabályok   is
    világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és
    előreláthatóak  legyenek a norma címzettjei számára.”  [9/1992.
    (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]

    Későbbi  határozatában  az  Alkotmánybíróság  rámutatott  arra,
    hogy:  „Alkotmányellenessé nyilvánítható az  a  szabály,  amely
    értelmezhetetlen  voltánál  fogva  teremt  jogbizonytalanságot,
    mert  hatását  tekintve nem kiszámítható és címzettjei  számára
    előre nem látható.” [42/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997,
    299, 301.]

    A    hatályos   Fot.-nak   az   újFot.   bevezetésétől    függő
    alkalmazhatósága  bizonytalanságot teremt.  Az  újFot.  151.  §
    (5)  bekezdése  ugyanis  elválasztja a hatályos  Fot.  hatályon
    kívül  helyezésétől annak alkalmazását, és a  törvény  hatályon
    kívül  helyezése után sem szab az alkalmazásának végső  időbeli
    korlátot.

    Mindezek  alapján  az  újFot. 151.  §  (5)  bekezdése  sérti  a
    jogbiztonság  elvét,  és ezért ellentétes  az  Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményével.

    A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. § (1)  és
    (2)  bekezdéseinek  megfelelően  eljárva  –  az  újFot.  25.  §
    (1)   bekezdése,  25.  §  (2)  bekezdés  fg)  pontja,   32.   §
    (11)  bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115.  §  (3)  és
    (8)  bekezdése,  151.  § (5) bekezdése,  153.  §  (1)  bekezdés
    5. pontja alkotmányellenességét állapította meg.

    Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  az  alkotmányellenesség
    megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
            Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bragyova András               Dr. Erdei Árpád
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Harmathy Attila               Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kovács Péter             Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Az   Alkotmánybíróság  határozata  rendelkező  részének  összes
     pontjával egyetértek.

     A  határozat  rendelkezéseihez  kapcsolódó  indoklást  illetően
     azonban  szerencsésnek tartottam volna, ha az  Alkotmánybíróság
     érdemben  is  kitér  a  felsőoktatási  autonómiát  illetően   a
     nemzetközi  jogi  összefüggésekre. Ez azért  is  indokolt  lett
     volna,   mivel  a  határozat  érvelésében  fontos  viszonyítási
     pontként jelenik meg az európai egyetemek Magna Chartája, s  az
     abban   foglaltakat  szembesíti  a  határozat  a  felsőoktatási
     törvény  vonatkozó  rendelkezéseivel, s  ahhoz  viszonyítva  is
     állapít   meg  ellentmondást  a  törvényben.  A  Magna   Charta
     Universitatum  azonban nem nemzetközi jogi érvényű  dokumentum,
     mivel e dokumentumot nem az államok, hanem az európai egyetemek
     rektorai fogadták el.

     A   Magna   Charta  Universitatum  irányadó  voltát  ezért   az
     Alkotmánybíróságnak  alá  kellett volna  támasztania.  Célszerű
     lett volna tehát utalnia arra, hogy az államok (és Magyarország
     is)  factum  concludens-ekkel  jelezték,  hogy  azt  maguk   is
     iránymutatónak tekintik. Így az európai oktatásügyi miniszterek
     bolognai (1999. június 19.), prágai (2001. május 19.),  berlini
     (2003.  szeptember  19.)  értekezleteik közös  nyilatkozataiban
     kifejezték  kötődésüket a Magna Charta  elveihez.  (A  bolognai
     nyilatkozat   16.   bekezdése  külön  is   utal   az   egyetemi
     autonómiára.   A   berlini  nyilatkozat  két   helyen,   i.   a
     minőségbiztosítás  és  ii.  a felsőoktatási  intézmények  és  a
     hallgatók c. alpontokban külön is érinti az autonómiát,  utóbbi
     esetben  „a miniszterek elismerik, hogy szükséges az,  hogy  az
     intézményeknek   jogukban   álljon  szervezetükről   és   belső
     igazgatásukról    dönteni.”)    A    miniszteri    konferenciák
     kommünikéiből,  közös nyilatkozataiból még nem  következik  az,
     hogy  a  dokumentumot  nemzetközi jogi kötelezettség  szintjére
     emelték  volna,  hiszen  tudatosan  nem  nemzetközi  szerződést
     kötöttek, de mindez ugyanakkor a dokumentum irányadó jellegének
     „elismeréséről” tanúskodik.

     Az  egyetemi  autonómiát  egyértelmű  kötelezettségként  előíró
     nemzetközi   jogi  szerződés  híján  is  van  számos   idevágó,
     nemzetközi  jogi relevanciájú dokumentum. Ilyenek a  nemzetközi
     szervezetek  által  elfogadott  ajánlások,  s  különösen  azok,
     amelyek   Magyarország   által  is  vállalt   nemzetközi   jogi
     szerződések rövid utalásait bontják ki és értelmezik.  Ezek  az
     ajánlások
     legalábbis figyelembe vehetők, a nemzetközi jog és a belső  jog
     összhangjának  megítélése  során.  Ha  Magyarországot   terhelő
     nemzetközi  jogi  kötelezettségről  lenne  szó,  azt  a  magyar
     jogalkalmazó  s  maga  az  Alkotmánybíróság  is  köteles  lenne
     alkalmazni, függetlenül az ügy súlyától, míg ha ajánlási értékű
     határozatról van szó, akkor az figyelembe vehető,  s  az  ebből
     eredő   következményeket  a  jogalkalmazó  állapítja  meg.   Az
     irányadó  nemzetközi jogi szabályok szerint tehát  nem  köteles
     ugyan  alkalmazni,  de  ha  alkalmazza,  akkor  nem  követ   el
     jogsértést. Mivel az Alkotmánybíróság nem adhat egy  nemzetközi
     szerződésnek a nemzetközi joggal nem konform értelmezést, ezért
     különös   figyelmet   kell  fordítania  azokra   a   nemzetközi
     dokumentumokra,   amelyekben  a  szerződő  felek   által   arra
     feljogosított testületek értelmezést végeznek.

     Az  Alkotmánybíróság határozatának érvrendszerét, s pozitivista
     megalapozottságát  erősítette  volna  a  hivatkozás  az  alábbi
     dokumentumokra:

     Így  az Egyesült Nemzetek Oktatási és Kulturális Szervezetének,
     az  UNESCO-nak 1997. évi, a felsőoktatási személyzet státusáról
     elfogadott ajánlása 17. §-ában kimondja, hogy „az autonómia  az
     önkormányzatnak  az a foka, amelyik szükséges  a  felsőoktatási
     intézményben a tényleges döntéshozatalhoz”. A 18. § szerint „az
     autonómia   az  akadémiai  szabadság  intézményes  formája   és
     előfeltétele  a  felsőoktatási  személyzetre  és  intézményekre
     bízott  feladatok megfelelő végrehajtásához.” A 21.  §  szerint
     „az  önkormányzat,  a  kollegialitás  és  a  megfelelő  vezetés
     lényegi komponensét képezik a felsőoktatási intézmények  érdemi
     autonómiájának.”

     Az  ENSZ  keretében 1966-ban fogadták el a Gazdasági, Szociális
     és   Kulturális   Jogok   Nemzetközi  Egyezségokmányát,   ebben
     Magyarország  is  részes fél. Itt a szerződési  kötelezettségek
     végrehajtásának ellenőrzését egy monitoring-bizottság végzi,  a
     Gazdasági,  Szociális  és Kulturális  Jogok  Bizottsága.  Ez  a
     testület  1999. december 8-án bocsátotta ki az oktatáshoz  való
     jogról  (a  GSZKJ Egyezségokmány 13. cikke) készített  13.  sz.
     elemzését  („General Comment E/C.12/1999/10). Ennek  39.  cikke
     rögzíti, hogy „az akadémiai szabadság magában foglalja  (….)  a
     jogot  a  tagságra  a  szakmai  és  a  reprezentatív  akadémiai
     testületekben”, a 40. cikk pedig kimondja, hogy  „az  akadémiai
     szabadság  élvezete  feltételezi  a  felsőoktatási  intézmények
     autonómiáját”.  Ismételve az UNESCO-ajánlásból fentebb  idézett
     tételeket,  hívja  fel a figyelmet arra,  hogy  „figyelemmel  a
     jelentős   költségvetési   beruházásokra   a   felsőoktatásban,
     megfelelő egyensúlyt kell teremteni az intézményi autonómia  és
     a felelős gazdálkodás elve között. Bár nincs mindenütt érvényes
     modell,  az  intézményi  megoldásoknak fair-nek,  igazságosnak,
     méltányosnak, és amennyire csak lehetséges, átláthatónak  és  a
     részvételre építőnek kell lenniük.”

     Az  Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az élethosszig tartó
     felsőoktatási politikáról elfogadott 2002/6 ajánlása  (Appendix
     3/i/a)  is emlékeztet a felsőoktatási intézmények autonómiájára
     és  az  Európa  Tanács 165. sz., az európai régió felsőoktatási
     intézményeiben  szerzett címek elismeréséről  szóló  egyezménye
     („lisszaboni egyezmény”) – amelynek Magyarország is részese – a
     preambulumában  utal arra, hogy a felsőoktatási autonómiát  nem
     pusztán oktatási, hanem „intézményi autonómia” gyanánt  érti  a
     szervezet.

     A  fentiek is alátámasztják, hogy a felsőoktatási autonómia  az
     államok  nemzetközi jogi kapcsolataiban nem pusztán az  oktatás
     és a kutatás szabadságát jelenti. Az Alkotmánybíróság az ezekre
     a dokumentumokra való hivatkozással egyértelművé tehette volna,
     hogy  jelen  határozata nem pusztán saját korábbi határozataira
     épül,   hanem  az  így  kialakított  joggyakorlat  egyszersmind
     koherens  is  Magyarország nemzetközi jogi  kötelezettségeivel,
     azaz  így  valósul  meg az Alkotmány 7. §-a  szerint  megkívánt
     összhang.

     Nézetem szerint az Alkotmánybíróságnak a nemzetközi joggal való
     konformitást   –  adott  esetben  az  indítvány   e   tárgybani
     hallgatása  esetén is – ex officio vizsgálnia  kellene,  minden
     olyan  esetben,  amikor  prima  facie  világos  a  kapcsolat  a
     vizsgált  jogszabály és Magyarország nemzetközi kötelezettségei
     között.

     Budapest, 2005. október 25.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                     
      A  többségi határozat rendelkező részében foglalt döntések nagy
      többségével egyetértek. Nem értek egyet azonban az újFot. 32. §
      (11) bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdés c) pontja és 115. §
      (3) bekezdése alkotmányellenessé nyilvánításával.

      Az    indítványokban    felvetett   alkotmányossági    aggályok
      elemzésénél    magam    is    elengedhetetlennek    látom    az
      önkormányzatiság     (autonómia)     meghatározó      elemeinek
      számbavételét,  s  velük  kapcsolatban annak  vizsgálatát,  hol
      húzódnak, hol húzódhatnak az állami beavatkozás határai.

      Nézetem  szerint  is  az elvi alapokból célszerű  kiindulni,  s
      velük kapcsolatban kell megfogalmazni azokat a követelményeket,
      amelyek  az  indítványban állított alkotmányossági  kifogásokat
      egyenként vizsgálhatóvá teszik.
      Ezt  megelőzően  azonban  előre  kell  bocsátanom  három  olyan
      körülményt, amely a többségi határozatban foglaltak és a  saját
      álláspontom közötti szemléletbeli eltérésnek az alapja.

      I.

      Elvi kiindulási pontok
                                     
      1.  Magam is azt tartom, hogy cezúrát kell vonni a területi  és
      az  intézményi  önkormányzatok (autonómiák) között.  Ugyanakkor
      azt  is  állítom, hogy vannak olyan követelmények,  amelyek  az
      önkormányzatok  minden  típusára  egyaránt  vonatkoznak.   (Pl.
      ilyenek  egyes  szervezetalakítási,  finanszírozási  kérdések.)
      Ezek  tekintetében pedig lényeges megkülönböztetés nem  tehető.
      Ebben  a sávban (az autonómiák alapvető garanciái tekintetében)
      tehát lényegi megegyezésnek kell fennállnia. Van oka és értelme
      ezért  a  települési  önkormányzatok  és  az  intézményi   (itt
      felsőoktatási intézményi) autonóm szervezetek – legáltalánosabb
      szinten  történő  – összehasonlításának. Ezt teszi  a  többségi
      határozat is.

      A  (települési) önkormányzatokról az Alkotmány külön fejezetben
      szól,  számos  garanciális jellegű és jelentőségű  rendelkezést
      rögzítve.   E  rendelkezések  törvény  általi  megsértését   az
      Alkotmánybíróság több esetben „megbocsátotta”, hangsúlyozva  az
      állami beavatkozások alkotmányosságát. [Nyelvtani értelmezéssel
      állapítottuk  meg,  hogy  ha  az  Ötv.  a  megyei  önkormányzat
      tisztségviselőjeként „alelnökről” szól, akkor  az  önkormányzat
      csak   egy   alelnököt  választhat;  az  államnak  a   kötelező
      önkormányzati feladat meghatározásakor nem kellett gondoskodnia
      az  (Alkotmányban  is írt) „feladat ellátásával  arányban  álló
      pénzügyi  eszközökről”, elegendőnek ítéltük, ha  a  pénzellátás
      „komplex  rendszere” biztosítva van. Mércének az  önkormányzati
      jogok   „kiürülését”,   az   „amíg  el   nem   lehetetlenülést”
      tekintettük, s alkalmaztuk következetesen.]

      A   felsőoktatási  intézmények  tekintetében   –   a   többségi
      határozatban – más mércét látok. Úgy tűnik számomra,  hogy  itt
      az  Alkotmány  két  §-ából (70/F. §, 70/G. §)  lényegesen  több
      „védelem”  olvasztható ki, mint egy egész fejezetből amott:  az
      az  érzésem,  hogy az egyetemek, főiskolák puszta „megérintése”
      is  már  alkotmányellenes. (Hiszen  a  fenntartó  pl.  fel  sem
      hívhatja   az   intézményeket   törvényben   írt   kötelességük
      teljesítésére.)

      Az  okot  abban  látom, hogy az Alkotmánybíróság  felsőoktatást
      érintő    eddigi    határozatai   ezeknek   az   intézményeknek
      gyakorlatilag  teljes  függetlenséget  iparkodtak  biztosítani.
      Magam  ezért  elérkezettnek láttam volna az időt arra,  hogy  a
      testület ebből a szempontból felülvizsgálja (legalább a  korai)
      határozatait,  s  a  szükséges esetekben és irányokban  azoktól
      „ellépjen”. Ezt a nézetemet a testület nem osztja: s ebből ered
      az első szemléletbeli eltérés.

      2.  A  második szemléletbeli eltérés az indítványok értelmezése
      tekintetében  mutatkozik  meg. A határozat-tervezet  a  szigorú
      indítványhoz  kötöttség  bázisán  áll,  magam  viszont   –   az
      Alkotmánybíróság   általános   alkotmányvédelmi   szerepköréből
      kiindulva    –    az    indítványhoz   kötöttség    kiterjesztő
      értelmezésének esetenkénti indokoltságát vallom a rendelkezések
      szoros tartalmi összefüggése esetén.

      Az  indítványhoz  kötöttség kiterjesztő  értelmezése  kezdettől
      fogva   jellemzi   az   Alkotmánybíróság   gyakorlatát.   Ennek
      leggyakoribb esetei pedig azt mutatják, amikor „szoros tartalmi
      és   logikai   összefüggés”  okán  az  Alkotmánybíróság   olyan
      jogszabályok   alkotmányosságát  is  elbírálta,  amelyeket   az
      indítványok  nem is támadtak. [3/1992. (I. 23.)  AB  határozat,
      ABH  1992, 329, 330.; 29/1993. (V. 4.) AB határozat, ABH  1993,
      227, 229.; 34/1992. (VI. 1.) AB határozat, ABH 1992, 192, 193.;
      34/1994.  (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 175, 180.;  4/1998.
      (III.  1.)  AB  határozat,  ABH 1998,  72.;  16/1998.  (V.  8.)
      AB  határozat,  ABH 1998, 153.] Ezen belül pedig színes  képpel
      találkozik   a   vizsgálódó:  előfordult  pl.   az,   hogy   az
      Alkotmánybíróság szoros tartalmi összefüggés okán önmagában nem
      alkotmányellenes   törvényi  rendelkezést  is   megsemmisített.
      [797/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 812, 813.] Volt példa arra
      is,   hogy  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt  elutasította,
      viszont  más,  az  indítványban  nem  is  támadott  jogszabályi
      rendelkezést minősített alkotmányellenesnek és semmisített meg.
      [14/1990.  (VI.  27.)  AB  határozat;  29/1995.  (V.  25.)   AB
      határozat.]   Előfordult  továbbá,  hogy   az   alkotmányossági
      vizsgálat  –  szoros  összefüggés okán – az indítványozó  által
      kifogásolt rendelkezés mellett az annak végrehajtását  szolgáló
      más   rendelkezésre  is  kiterjedt.  [31/1995.  (V.   25.)   AB
      határozat, ABH 1995, 159.]

      Álláspontom szerint is az adott „alkotmányjogi probléma  teljes
      feltárására”    törekvés,    s   az   Alkotmánybíróság    ilyen
      szerepvállalása  (azaz  az  indítvány  citált  határok  közötti
      kiterjesztő  értelmezése) összhangban áll e szervnek  a  magyar
      alkotmányvédelemben  kapott és betöltött közjogi  funkciójával.
      Az      „alkotmányvédelem     legfőbb      szerveként”      [az
      Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
      továbbiakban:   Abtv.)   preambuluma   értelmében],    objektív
      alkotmányvédelmet lát el, s ilyenként illeti meg az indítványok
      kiterjesztő értelmezésének a lehetősége. E tekintetben pedig  –
      az Abtv.-ben írt kifejezett tiltó szabály híján – arra is módja
      van, hogy – éppen a teljes értékű alkotmányvédelem jegyében  és
      érdekében  akár az Abtv. egyes, számára biztosított  hatáskörök
      között  is  – figyelembe véve természetesen az ezekre vonatkozó
      Abtv.   előírásokat   –   szoros  összefüggésre   hivatkozással
      „átjárhasson”. Ezt tette a 48/1993. (VII. 2.) AB  határozatában
      is – igaz, hogy más jogszabály hiányára utalással -, amelyben a
      köztársasági    elnök    előzetes   normakontrollra    irányuló
      indítványának elbírálása mellett még mulasztásban megnyilvánuló
      alkotmányellenességet  is  megállapított   –   hivatalból.   [A
      sajtóról  szóló  1986.  évi II. törvény  14.  §  (2)  bekezdése
      tekintetében.  Lásd:  ABH 1993, 314, 319.]  Sőt:  ugyanebben  a
      határozatában  az  elfogadott, de még ki nem hirdetett  törvény
      24.  §-ának mikénti alkalmazásához alkotmányossági követelményt
      is megfogalmazott. (ABH 1993, 314, 318.)

      Az  Alkotmánybíróság  tehát nem kezelte  mereven  az  Abtv.-ben
      kapott  hatásköreit, azok között – az Abtv. egyes  hatásköröket
      érintő   szabályozását  alapul  véve  –  szoros   összefüggésre
      hivatkozással, alkalmasint szabadon „átjárt”. [Nem idegenkedett
      azonban   az  előzetes  és  utólagos  normakontrollra  irányuló
      indítványok   egyesítésétől   sem.   (66/1997.    (XII.    29.)
      AB határozat, ABH 1997, 398.]

      Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy az Alkotmánybíróság  ettől  a
      gyakorlatától  az  utóbbi évek során  eltért,  s  különösen  az
      előzetes   normakontroll   esetében  a   szigorú   indítványhoz
      kötöttség  talajára  helyezkedett.  Mint  mondtam,  ezzel   nem
      feltétlenül   értek   egyet,  s  ebből  fakad   a   jelen   ügy
      megközelítése kapcsán a többségi határozat és a köztem fennálló
      második szemléletbeli eltérés.

      3.   Az   újFot.  23.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  „állami”
      fenntartású  felsőoktatási intézmények kötelesek létrehozni  az
      irányító  testületet,  következésképpen az  Alkotmánybíróságnak
      nem  kellett  az  indítványra adott válaszai  megfogalmazásánál
      közvetlenül  tekintettel  lennie  az  egyházi,  a  magán   vagy
      alapítványi  fenntartású  egyetemekre.  (Amelyek  számára  csak
      lehetőség az irányító testület létrehozása.) Ugyanakkor azonban
      az  is kétségtelen, hogy az utóbbiakat érintő esetleges majdani
      indítványok elbírálásakor támaszkodni fog az Alkotmánybíróság a
      jelen   határozatában  megfogalmazott  elvi  tételekre  is.   A
      fenntartói     beavatkozások    összehasonlító    vizsgálatának
      szükségességét    a   különböző   alapítású   és    fenntartású
      felsőoktatási  intézmények  esetében  az  Alkotmány  70/G.  §-a
      alapozza   meg,   amely   a   tudományos   kutatás   szabadsága
      tekintetében  nem  differenciál  a  felsőoktatási   intézmények
      típusai  szerint.  Tartok  tőle, hogy az  állami  felsőoktatási
      intézmények  tekintetében  a  rendkívül  szigorúan  értelmezett
      fenntartói jogok kapcsán a többségi határozatban kimondott elvi
      tételek  nem  lesznek (mert nem is lehetnek)  irányadók  a  nem
      állami  alapítású  és fenntartású egyetemek  esetében:  azoknál
      tehát  más lesz az Alkotmány 70/G. §-a vizsgálatának a mércéje,
      miközben az Alkotmány maga – a tudományos kutatások és  kutatók
      szabadságáról   szólva  –  nem  differenciál  a   felsőoktatási
      intézmények típusai szerint. A többségi határozat  és  a  saját
      álláspontom  közötti szemléletbeli különbségnek ez  az  elem  a
      harmadik oka.
      Mindezek    előrebocsátása   után   fogok   hozzá   álláspontom
      ismertetéséhez.

                                    II.

                Az autonómiák (önkormányzatok) alappillérei

      Álláspontom  szerint  ahhoz,  hogy valamely  szervezet  autonóm
      szervezetként jelenhessen meg, (különös figyelemmel a  tárgyalt
      ügyre) az alábbiak törvényi biztosítására van szükség:

      1. Legyen önálló jogi személyisége.
      Azaz:  önállóan  léphessen jogviszonyokba, legyenek  törvényben
      garantált   jogai,  saját  elhatározása  szerint   vállalhasson
      kötelezettségeket. (Mindez feltételezi azt, hogy rendelkezik  a
      4. pontban írt saját vagyonnal.)

      2. Rendelkezzen saját hatáskörökkel, e hatásköreit önállóan (de
      törvényességi     kontroll    alatt    állva)    gyakorolhassa,
      érvényesüljön a hatáskörelvonás tilalma.
      Azaz:   törvény  garantálja  azt,  hogy  a  törvénytől   kapott
      hatáskörét    egyetlen   szerv   se   vonhassa   el    (pozitív
      hatáskörelvonás  tilalma);  a  nála  hagyott  hatáskör   érdemi
      eldöntésére is maga képes (és e tekintetben „védett” is) legyen
      (negatív hatáskörelvonás tilalma).

      3.  Szervezeti és működési rendjét – törvény keretei  között  –
      maga   (önállóan)  alakíthassa  ki.  Személyi   ügyeiben   maga
      dönthessen.
      Az   autonómiát   (területi  és/vagy  testületi   önkormányzati
      jogokat) törvény állapítja meg, s az is korlátozhatja.  Ezelőtt
      egyetlen  akadály  van:  nem sértheti a  törvény  az  Alkotmány
      rendelkezéseit.
      A  törvényi szabályozás elsődlegességének hangsúlyozása azonban
      –   nézetem  szerint  –  nem  zárja  (zárhatja)  ki  azt,  hogy
      egyértelműen   törvényhez  kötött  rendeleti   szabályozás   is
      biztosíthatja   az  autonómiát.  E  téren  a  hatáskörtelepítés
      pontossága, minősége a meghatározó.
         
      4. Legyen gazdasági önállósága, rendelkezzen saját vagyonnal.
      Azaz:  álljanak  a  rendelkezésére olyan pénzeszközök,  amelyek
      szabad  felhasználásúak, s melyek hovafordítása  felől  maga  –
      mindenféle  állami  beleszólás, közrehatás  nélkül  –  szabadon
      dönthet.   Mindez   feltételezi  a  saját,   önálló   bevételek
      érzékelhető  nagyságrendjét. A kizárólagosan, vagy  túlsúlyosan
      állami  pénzeszközökből  gazdálkodó szervezetnek,  intézménynek
      „látszat-autonómiája”  van, legalábbis  arra  van  kárhoztatva,
      hogy  a  finanszírozó elvárásait (is) teljesítse. Más  pénzével
      nincs  korlátozhatatlan autonómia, vagy  ha  van  is,  az  csak
      látszólagos    lehet.   Mindenesetre    ilyen    modellben    a
      finanszírozótól  függ, hol és meddig biztosít  autonómiát,  hol
      húzza  meg  beavatkozási lehetőségeinek a határait. Teheti  azt
      is,  hogy  (önkorlátozással) maga  vonja  meg  ezeket  (pl.  az
      Alkotmányban   vagy   más  törvényben  garantálja   az   általa
      fenntartott intézmény, szervezet önállóságát).

      5. Illesse meg az önálló (belső) szabályozás joga.
      Ez  kiterjedhet  a 3. pontban írt szervezeti és  működési  rend
      meghatározhatósága   mellett   a  szervezethez   (intézményhez)
      tartozók   magatartásának,   jogainak,   kötelezettségeinek   –
      törvények keretei közötti – meghatározására is.

                                   III.
                                     
                  A felsőoktatási intézmények autonómiája
                            (a fenti tükörben)

      ad.  1.  Az  újFot.  is biztosítja a felsőoktatási  intézmények
      számára  a  jogi személyiséget. Erről az oldalról  nézve  tehát
      garantált  az  önkormányzatként  (autonóm  szervezetként)  való
      működés lehetősége.

      ad  2.  A  hatáskörelvonás tilalmának érvényesülését  vizsgálva
      mellőzhetetlen  az  Alkotmány  70/F  és  70/G.   §-ában   írtak
      figyelembevétele. Eszerint:
      „70/F  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
      számára a művelődéshez való jogot.
      (2)   A   Magyar   Köztársaság  ezt  a  jogot  a   közművelődés
      kiterjesztésével  és  általánossá  tételével,  az  ingyenes  és
      kötelező   általános  iskolával,  képességei  alapján  mindenki
      számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az
      oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.”
       70/G.  §  (1)  „A  Magyar Köztársaság tiszteletben  tartja  és
      támogatja  a  tudományos  és  művészeti  élet  szabadságát,   a
      tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
      (2)   Tudományos   igazságok  kérdésében   dönteni,   kutatások
      tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudományok művelői
      jogosultak.”
      Az idézett alkotmányi rendelkezés azt a kötelezettséget rója  a
      jogalkotóra, hogy a szabályozás során legyen tekintettel ezekre
      a követelményekre is.

      A jogalkotó ennek az elvárásnak akkor képes megfelelni, ha:
      a)   minél   kevesebb  szinten  szabályozza   a   felsőoktatási
      intézmények   viszonyait  (fókuszban  a  törvényi  szabályozást
      tartja, bár – mint fentebb hangsúlyoztuk – nem állítható,  hogy
      csak  törvényi szintű szabályozás garantálhatja az  autonómiát.
      Ez  ugyanis  nem  a szabályozás szintjétől, hanem  a  hatáskör-
      telepítéstől  és  a  garanciarendszer  kiépítettségétől   függ,
      amelynek  persze  alapvetően törvényen  vagy  szigorú  törvényi
      kikötésen kell alapulnia;).
      b)  A  szabályozás  egyetlen  szintje  (Országgyűlés,  Kormány,
      miniszter)  sem korlátozhatja az Alkotmány 70/G.  §-ában  írtak
      érvényesülését.  Közelebbről: a szabályozás  egyetlen  szintjén
      sem  jelenthetnek meg olyan rendelkezések, amelyek az Alkotmány
      70/G.  §-ának  lényegi  tartalmát  (magvát)  sértik.  Vagyis  a
      hatáskört  telepítő jogi szabályozásnak a feladatok, hatáskörök
      meghatározása  során az intézmények számára reális  lehetőséget
      kell biztosítania ahhoz, hogy Alkotmányból kapott feladataiknak
      eleget  tehessenek, beleértve azt is, hogy érvényesülhessen  az
      Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésében biztosított jog is.

      Következtetés: jelentősége van annak, hogy az Alkotmány 70/G. §-
      ában  írt  (véleményezési, javaslattételi,  egyeztetési  jogok)
      telepítésének jogi szabályozásban választott módja.  Amennyiben
      az  intézménynek e tekintetben érdemi részvételi joga van,  úgy
      az  állami beavatkozásnak (akár döntésről, akár pusztán csak  a
      közreműködési jogokról legyen is szó), helye lehet,  legalábbis
      alkotmányossági szempontból az nem támadható.

      ad  3.  Függetlenül  attól,  hogy a  felsőoktatási  intézmények
      esetében  expressis verbis szó esik-e erről, azok a  szervezeti
      és  működési rendjüket csak törvény keretei között alakíthatják
      ki. Konkrétan:
      a)   Az   Alkotmány  70/G.  §-ában  írtak  szerint  az   önálló
      felsőoktatási intézmény működésének lényegi, alapvető feltétele
      a  szervezetalakítási  jog.  Ennél fogva  ez  az  „autonómiája”
      lényegéhez  tartozó ügy, s ilyenként – nálunk Magyarországon  –
      alapvetően törvényi szintű szabályozás tárgya. (Irányadó  ez  a
      megállapítás  adott szervezet létrehozására, átszervezésére  és
      megszüntetésére   nézve  is.)  Ebben   a   kritériumban   benne
      foglaltatik  továbbá  az  az – évtizedeken  keresztül  ható  és
      érzékelhető  – elvárás is, hogy amely szervezetet a törvényhozó
      hozta létre, azt csak a törvényhozó szervezheti át, szüntetheti
      meg.  Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben a törvényhozó
      az    átszervezés,   megszüntetés   kritériumait,    esetköreit
      egyértelműen, világosan meghatározza, az e felőli  konkrét  (az
      alapítótól származó felhatalmazáson nyugvó „fenntartói”) döntés
      már  nem  minősíthető feltétlenül alkotmányellenesnek. Ilyenkor
      ugyanis  a  „fenntartó” az állam (mint alapító) által  pontosan
      meghatározott  szempontrendszer alapulvételével, annak  nevében
      és  törvényben adott felhatalmazása szerint jár el.  Azaz:  nem
      lehet mindenre tekintet nélkül alkotmányellenesnek nyilvánítani
      azt  a  megoldást, amely – ilyen esetekben – az alapítói  és  a
      fenntartói  (beleértve ebbe az átszervezés, megszüntetés  jogát
      is)  jogokat  elválasztja egymástól.  (Az  újFot.  ezt  meg  is
      teszi.)  A  megszüntetés felőli döntés ebben az esetben  nem  a
      fenntartó  szabad  belátáson nyugvó döntése, hanem  az  alapító
      akaratának  érvényesítése. Ismét és nyomatékosan  hangsúlyozva:
      az  alapítói  és  fenntartói jogok  (pl.  a  megszüntetésre  is
      kiterjedően) csak abban az esetben válhatnak el (s  tolerálható
      ez    alkotmányossági   szempontból),   ha   egyértelműen    és
      határozottan  visszavezethetők  (pl.  a  megszüntetésről  szóló
      fenntartói   döntés)   az  alapító  (Országgyűlés)   akaratára.
      (Hangsúlyozom ezért, hogy attól még rendelkezhetne  egy  magyar
      felsőoktatási  intézmény autonómiával, ha nem  az  Országgyűlés
      hozná  létre,  szervezné  át és szüntetné  meg.  Több  külföldi
      megoldás  példázza azt, hogy ezeket a jogköröket pl. a  Kormány
      gyakorolja.)

      A  többségi  határozat  nem ismeri el az  autonómiát  korlátozó
      rendeleti  szabályozás  alkotmányosságát.  Nézetem  szerint  az
      Alkotmánybíróság  870/B/1997. számú határozatában  foglaltakkal
      ütközik   ez  a  felfogás.  A  hivatkozott  határozat   ugyanis
      egyértelmű  ebben a kérdésben: „… az intézményi  autonómia  nem
      korlátlan,  a  törvénnyel  vagy  annak  felhatalmazása  alapján
      kibocsátott  más jogszabályokkal, azt közérdekből –  például  a
      felsőoktatás egységesítése, az oklevél kibocsátásának  alapjául
      szolgáló  képzés alapkövetelményeinek biztosítása  érdekében  –
      korlátozhatja és korlátozza is.” (ABH 1999, 611, 613).

      Az  alapító  –  a  közérdekre hivatkozással –  szabad  belátása
      szerint   hozhat   létre   és  szüntethet   meg   felsőoktatási
      intézményeket.  Ilyen – meghatározatlan  –  módon  viszont  nem
      illeti  meg a fenntartót az intézmény megszüntetésének a  joga.
      (Még egyszer: csak akkor, ha tételesen felsorolt esetekben,  az
      állam   nevében  és  képviseletében,  annak  felhatalmazása   –
      törvényi  kikötése  –  nyomán jár el.) A már  (szabad  belátása
      szerint)   létrehozott  (alapított)  intézmények  szervezetének
      alakítása  (átszervezése)  során  ugyanakkor  már  az   alapító
      államot  is  köti  viszont az Alkotmány,  mivel  törvény  által
      végrehajtott  szervezetalakítással nem  sértheti  az  Alkotmány
      70/F.  és 70/G. §-ában foglalt rendelkezéseket. Valójában tehát
      az   a  helyzet  áll  elő,  hogy  miközben  az  igazán  markáns
      jogosítványok (létrehozás, megszüntetés) tekintetében az  állam
      (mint  alapító) szabad, addig az ennél szűkebb tartalmú  jogkör
      (átszervezés, szervezetalakítás) korlátozásoknak  vethető  alá.
      (Az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ai alapján.)

      A   törvényhozónak  jogában  áll  tehát  az  intézmények  belső
      struktúrájának  alapelemeit is meghatározni, ami  azt  jelenti,
      hogy az e téren megmutatkozó állami beavatkozás nem értékelhető
      az intézményi autonómia sérelmeként. (870/B/1997. AB határozat,
      ABH 1999, 611, 613.)
      b)  A  felsőoktatási  intézmények szervezeti  autonómiáját  (és
      persze működési rendjét) érintő kérdés az is, milyen hatáskörei
      vannak a felsőoktatási intézmények tekintetében a Kormánynak és
      a miniszternek.

      Az Alkotmány értelmében:
      „35. § (1) A Kormány

           f)  meghatározza  a  tudományos és  kulturális  fejlesztés
      állami  feladatait,  és  biztosítja  az  ezek  megvalósulásához
      szükséges feltételeket.”

           „37.  §  (2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek
      és    a   Kormány   határozatainak   megfelelően   vezetik   az
      államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait,  és  irányítják
      az alájuk rendelt szerveket …”

           Mind  a  Kormány, mind a miniszter az idézett  hatásköreit
      úgy  gyakorolhatja csak, hogy ezzel nem sértheti  az  Alkotmány
      70/G. §-ból következő intézményi autonómiát.
           Másik  oldalról azonban: a citált alkotmányi rendelkezések
      kötelezettségeket  rónak  mind  a  Kormányra,  mind   pedig   a
      miniszterre, amelyek kötelesek is annak eleget tenni.
           Vagyis:  ha e kötelezettségeiket nem teljesítik, maguk  is
      alkotmánysértést követnek el.

           A  Kormány  meghatározza  a tudományos  fejlesztés  állami
      feladatait  és  biztosítani  köteles  ezek  megvalósulásához  a
      szükséges feltételeket. Mindaddig alkotmányos jogkörében  marad
      tehát,  amíg  e  jogkörének  gyakorlásával  nem  sérti  meg  az
      Alkotmány 70/G. §-ában írt rendelkezést. Kötelessége ugyanakkor
      alkotmányos jogkörét e kereteken és határokon belül gyakorolni.
      Hozzáteszem  mindehhez:  tekintettel  kell  lennie  eközben  az
      Alkotmány 70/F. §-ában megfogalmazott rendelkezésre is. [„70/F.
      §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára
      a művelődéshez való jogot. (2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot
      a  közművelődés kiterjesztésével és általánossá  tételével,  az
      ingyenes  és  kötelező általános iskolával, képességei  alapján
      mindenki  számára hozzáférhető közép- és felsőfokú  oktatással,
      továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja
      meg.”]
           A  miniszter  csak  úgy tudja vezetni  az  államigazgatási
      feladatkörébe  tartozó ágát és csak akkor képes  irányítani  az
      „alája rendelt szerveket”, [Alkotmány 37. § (2) bekezdése],  ha
      ehhez   megfelelő  eszközökkel  rendelkezik.  A   felsőoktatási
      intézmények tekintetében ennek az alkotmányos jogkörének teljes
      értékű   gyakorlásában   csak   az   Alkotmány   70/G.   §-ának
      rendelkezése  korlátozza.  Ez  utóbbi  rendelkezés  ugyanis  az
      autonómia      garanciarendszerének      megteremtésében      a
      törvényalkotónak szán meghatározó szerepet. (Lásd azonban ehhez
      a fentebb a) pontban írtakhoz fűzött megjegyzést.)

           ad  4.  A gazdasági önállóság lényeges eleme az intézményi
      autonómiának.
           Fontos  hangsúlyozni: az indítvánnyal érintett  egyetemek,
      főiskolák állami egyetemek, főiskolák, ahol az „államnak”  mint
      alapítónak  és  fenntartónak, finanszírozónak vannak,  lehetnek
      olyan  hatáskörei, amelyek megváltoztathatják,  alakíthatják  a
      felsőoktatási intézmények szervezeti és működési  rendjét.  (Ha
      nem  így  lenne,  az  állam  csak az intézményi  gazdálkodásért
      „kezesként” helytálló szervezet lenne.)
           Az előbbiekből következően:
           a)   Az  államnak  joga  és  egyben  kötelessége  is  arra
      törekedni, hogy a felsőoktatási intézményrendszer „működőképes”
      legyen. Ennek érdekében önmagában nem alkotmányellenes az, ha a
      jelenleginél  hatékonyabbnak tűnő, új  szervezetet  hoz  létre.
      (Jelen esetben ilyen az irányító testület). Kötelessége viszont
      az,  hogy  az  új  szervezetet úgy helyezze el  a  felsőoktatás
      (irányító) szervezetrendszerében, hogy azzal ne sértse  meg  az
      Alkotmány   70/F.   és   70/G.  §-ában  foglalt   rendelkezést.
      (Zárójelben megjegyzem: az „irányító” testület valójában nem is
      irányítási, hanem „vezetési” jogköröket kapott.)
           Az  az  érzésem,  hogy  a többségi határozat  az  irányító
      testületnek a puszta létét is alkotmányellenesnek tartja.
           A   fentiekből   tehát  az  következik,  hogy   az   állam
      levonhatja  annak  szervezeti konzekvenciáit  (akár  új,  eddig
      ismeretlen típusú szervezetek létrehozásával is), hogy jelenleg
      pusztán   a   kollegialitás  alapelvén  működő,   javarészt   a
      menedzsmentben járatlan laikusok vezette igazgatás  jellemzi  a
      magyar  felsőoktatást. (Ezt sem a meglévő Társadalmi  Tanácsok,
      sem  pedig  a  gazdasági  főigazgatók és  egyetemi  kancellárok
      rendszerbeállítása  érzékelhetően nem  volt  és  ma  sem  képes
      megváltoztatni.)
           E  szervezeti  korszerűsítés során annak sem  tulajdonítok
      túlzottan  jelentőséget,  hogy  az  adott  új  szervezet  (itt:
      irányító   testület)  tagjai  nem  állnak  munkaviszonyban   az
      intézménnyel,   illetve   hogy   nem   rendelkeznek   megfelelő
      képesítéssel.  (Osztom  e  tekintetben  a  német  Nevelési   és
      Tudományos szakszervezet álláspontját, amelynek értelmében „nem
      kifogásolható, hogy a tartományi felsőoktatási tanács tagjaival
      szembeni  bizonyos képesítési feltételek nincsenek szabályozva.
      A   tagok   legitimitását  a  kinevezési  eljárás   megfelelően
      biztosítja.” (Mutatis mutandis hasonló a helyzet az  újFot.-ban
      írt  rendelkezések  esetében  is,  ahol  az  irányító  testület
      tagjainak a többségét az intézmények választják.)

           A  német  Alkotmánybíróság 1/BvR  911/00,  2004.  10.  26.
      számú   határozata  is  a  megfelelő  helyén  kezeli  az  ilyen
      intézményeket:  „Annak  biztosítására,  hogy  a   felsőoktatási
      intézmények  szervezetét érintő döntések tudományos szempontból
      megfelelőek  legyenek,  szükséges  a  tudományos  tevékenységet
      végzők részvétele; e közreműködésnek nem kell minden esetben  a
      hagyományos értelemben vett önkormányzatiság jegyében zajlania.
      A    felsőoktatás    intézményén    kívüli    szervezetek    is
      hozzájárulhatnak  ahhoz, hogy egyfelől az állami  irányítást  a
      tudomány    szabadsága    védelmében   korlátozzák,    másfelől
      szembeszálljanak  a  status quo érdekek  tiszta  „önkormányzati
      modellbeli    rögzülésének   veszélyével”.    Ennek    jegyében
      hangsúlyozta:   „A  jogalkotó  sem  a  fennálló   felsőoktatási
      struktúrákhoz, sem ezek egyes elemeihez nincs kötve. Nem csupán
      új   modelleket   és  irányítási  technikákat  fejleszthet   és
      próbálhat  ki  (vö. BVerf.GE 47, 37<404>: tudománymenedzsment),
      hanem  egyenesen  köteles az eddigi szervezeti formák  kritikai
      megközelítésére és korszerűsítésére. (vö: BVerf.GE 35, 79 <117>
      alkotmánybírósági állásfoglalás.)”

           Egy         új        szervezet        alkotmányosságának,
      alkotmányellenességének voltát nem puszta léte, hanem az  dönti
      el,  hogy  a neki szánt hatáskörök nem lehetetlenítik-e  el  az
      intézményi  testületek  Alkotmányban biztosított  szerepkörének
      érvényesülését.  Erre  pedig  a választ  csak  az  indítvánnyal
      támadott rendelkezések egyenkénti vizsgálatával lehet megadni.

           b)  Az  államnak,  mint  fenntartónak  és  finanszírozónak
      jogában  áll  akár  „megrendeléseket” is adni  a  felsőoktatási
      intézményeknek. Azaz: nem alkotmányellenes az, ha az állam  pl.
      időlegesen  az alkalmazott kutatásokat preferálja,  átmenetileg
      szerényebben  honorálva  az  alapkutatásokat.  Az  államot   az
      ilyenfajta  támogatási  rendszer  kialakításának  a   joga   és
      lehetősége  megilleti,  ami  önmagában  nem  sérti  a  tudomány
      szabadságát.

           c)   Az  állam  célirányos,  közérdekű  feladatellátásával
      szoros kapcsolatban álló kutatásokat is felkarolhat. Ha nem így
      lenne,  a  tudomány szabadságára hivatkozással a hobbi kutatási
      témákat is szolgai módon az idők végezetéig támogatnia kellene.

           d)   Az  állam  jogosult  a  képzés  alapvető  rendjét  is
      meghatározni. Fenntartóként (törvényi szabályozásban  rögzítve)
      akár  akként is differenciálhat, hogy milyen képzéseket támogat
      (sőt  preferál),  s  melyeket hagy szabadon,  az  intézményekre
      bízva, beleértve azok intézmények általi finanszírozását is.  E
      jogkörének  –  fenntartó  általi  –  gyakorlása  nem  sérti  az
      Alkotmány  70/F. §-át sem, ellenkezőleg ez éppen  ebből  fakadó
      kötelezettsége. A felsőfokú oktatási intézményekben egyidejűleg
      kell  biztosítani egyfelől a tudományos kutatás szabadságát,  a
      tanszabadságot,    a   tanítás   szabadságát,    másfelől    az
      állampolgárok  művelődéshez való jogát, e jogának érvényesülési
      feltételeit.  Az  Alkotmány 70/F. § (2)  bekezdése  szerint  az
      állampolgárok  számára képességeik alapján hozzáférhetővé  kell
      tenni  a felsőfokú oktatásban való részvételt. Ebből következik
      az  állam  kötelessége az Alkotmány 70/F.  §  (2)  bekezdésének
      megfelelő  felsőfokú  intézményrendszer működtetésére  (anyagi,
      stb.  feltételei biztosítására), ugyanakkor – ebből fakadóan  –
      az  állam  joga  a felsőfokú intézmények működési  rendjének  a
      kialakítása.  Ebben  az összefüggésben a felsőfokú  intézmények
      nem  rendelkeznek teljes autonómiával, ebből az aspektusból  az
      állam  –  a  művelődéshez  való jog érvényesítéséhez  szükséges
      mértékben   és  módon  –  beavatkozhat  a  felsőfokú   oktatási
      intézmények  felépítésébe, szervezetébe, működési  rendjébe,  a
      képzés struktúrájába.

                                    IV.
                                     
                      Az indítványra adható válaszok
                                     

      A   fentiek   alapján   a  következők  megfogalmazására   lehet
      vállalkozni:

           1.  Alkotmányellenesnek tartom magam is az  újFot.  25.  §
      (1) bekezdésében foglalt rendelkezést.
           E  rendelkezés  –  az újFot. 5. § (3) bekezdésével  együtt
      értelmezve  –  az  autonóm működés (s vele  együtt  a  tudomány
      szabad  művelése)  lehetőségétől fosztja  meg  a  felsőoktatási
      intézményeket  azzal,  hogy  a  kifogásolt  rendelkezésben  nem
      biztosítja az intézmények vélemény-nyilvánítási jogát sem olyan
      ügy(ek)ben, amely(ek)ben csak az intézmények döntési jogkörének
      biztosítása   állna  összhangban  az  Alkotmány  70/G.   §-ában
      megfogalmazott rendelkezéssel.
           Nem  az  irányító testület léte, hanem annak  ilyen  módon
      szabályozott  hatásköre alkotmánysértő. (Az  irányító  testület
      döntési   jogot   kapott  az  intézményi   autonómia   lényeges
      tartalmához tartozó ügyben.)

           2.   Alkotmányellenesnek  tartom  az  újFot.  25.  §   (2)
      bekezdése  fg) pontjában írt rendelkezést is, mert az  irányító
      testület  „szuverén” módon, kizárólag maga dönt  olyan  ügyben,
      amely  lényegénél,  tartalmánál fogva az  intézményi  autonómia
      „magvát”,     a     szervezeti     egységek     átalakításának,
      megszüntetésének a jogát jelenti.
           Hangsúlyozom:  az (akár „irányító testület” általi)  ilyen
      döntésben  való  közreműködést  (vélemény,  javaslattétel)  nem
      lehetne  alkotmányellenesnek minősíteni, mert az  államot  –  a
      „működőképesség”  biztosítása jegyében – megilleti  az  a  jog,
      hogy   akár  új  szervezetet  is  hozzon  létre.  Itt   sem   a
      szervezettel van tehát a gond, hanem annak a hatáskörével.
           Megjegyzem  ugyanakkor, hogy a 25.  §  (3)  bekezdése  sem
      hagyható  érintetlenül  a vizsgálat során.  Az  egész  bekezdés
      alkotmányellenes,   mert  világosan  mutatja   azt,   hogy   az
      alapvetően   felsőoktatási  autonómia  körébe  tartozó   ügyben
      gyakorlatilag  a  szenátus  hatáskörét  veszi  át  az  irányító
      testület. Ugyanígy érintett a 20. § (1) bekezdése is.  Ezt  sem
      támadja  az indítvány, ennek ellenére mégsem hagyható figyelmen
      kívül.  S  valóban  itt  jön elő a I./2.  pontban  részletezett
      indítványhoz kötöttségnek a kérdése. A határozat  –  a  szigorú
      indítványhoz kötöttség talaján állva – nem vizsgálja az  újFot.
      20.  §  (1)  és 25. § (3) bekezdését. Ennek viszont az  lesz  a
      következménye,  hogy  hiába nyilvánítja  alkotmányellenessé  az
      Alkotmánybíróság  az újFot. 25. § (2) bekezdése  fg)  pontjában
      írt  rendelkezést, hatályos és „alkotmányos”  marad  pl.  az  a
      rendelkezés,   amely   szerint:  „A   felsőoktatási   intézmény
      stratégiai döntést hozó és annak végrehajtását ellenőrző szerve
      az  irányító  testület.”  [20. §  (1)  bekezdés]  Továbbá:  ”Az
      irányító   testület  határozza  meg  (sic!)   a   felsőoktatási
      intézmény szervezeti tagozódását. Az irányító testület  döntése
      előtt  beszerzi a szenátus véleményét. A szenátus  az  irányító
      testület   megkeresésétől   számított   harminc   napon   belül
      nyilváníthat  véleményt.  A  határidő  jogvesztő.  Az  irányító
      testület  döntése alapján (sic!) a szenátus – a  szervezeti  és
      működési szabályzatban – meghatározza a felsőoktatási intézmény
      működési  rendjét.”  [25. § (3) bekezdés]. Volt-e  hát  értelme
      annak,  hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a  25.  §  (2)
      bekezdését? Szerintem nem sok.

           3.      Nem      tartom      ugyanakkor     maradéktalanul
      alkotmányellenesnek az újFot. 32. § (11) bekezdés c)  pontjában
      írtakat,  amely  szerint  a Kormány  határozza  meg  a  doktori
      fokozat   megszerzésének   feltételeit,   a   doktori    iskola
      létesítésének eljárási rendjét.
           Ha  ezt  a  rendelkezést alkotmányellenessé  nyilvánítjuk,
      megfosztjuk a Kormányt attól a lehetőségtől, hogy az  Alkotmány
      35.   §   (1)   bekezdésben  írt  kötelességét  teljesítse.   A
      rendelkezést   összhangban  állónak  látom  tehát   a   Kormány
      alkotmányos  szerepkörével. (Másik oldalról  nézve:  ha  ezt  a
      hatáskört is elvitatjuk tőle, vajon még milyen eszköze marad az
      Alkotmány  35.  § (1) bekezdés f) pontjában írt  kötelességének
      teljesítéséhez?  Miért  nem fér bele ez  a  hatásköre  abba  az
      alkotmányos  feladatkörébe, hogy „meghatározza a  tudományos  …
      fejlesztés   állami   feladatait   és   biztosítja   az    ezek
      megvalósulásához szükséges feltételeket”?)
           Belátom,  más  megítélése lehet  annak,  hogy  „a  Kormány
      határozza    meg   az   egyes   tudományterületekhez    tartozó
      tudományágakat,   amelyeken  a  doktori   képzés   folyik.”   E
      tekintetben valóban az Országgyűlésnek kell érdemi közreműködői
      jogot  biztosítani, amely e jogkörének persze  nem  feltétlenül
      kell, hogy törvényi szabályozással tegyen eleget.

           4.  A  többségi  határozat az újFot 37. §  (4)  bekezdését
      megsemmisíti.  Álláspontom  szerint  nem  állapítható  meg   az
      alkotmányellenesség a bekezdés valamennyi pontjára.

           Mindenekelőtt   megjegyzem:  a  37.  §  (4)   bekezdésének
      felvezető    mondatában    írt   „–    az    (1)    bekezdésben
      meghatározottakon kívül –” kitétel arra utal, hogy a  fenntartó
      az    (1)    bekezdésben   írt   esetekben   is   „megszünteti”
      (megszüntetheti)  a  felsőoktatási intézményt.  Itt  azonban  a
      „törlés” keveredik a „megszüntetés”-sel. Nézetem szerint a  37.
      §    (1)   bekezdésében   nincs   is   szó   fenntartó   általi
      megszüntetésről,  annál inkább a 37. § (2)  bekezdésében.  (Ami
      viszont – a szűk indítványértelmezés miatt – takarásban marad).
           A   37.   §   (4)  bekezdés  egyes  pontjaiban   foglaltak
      differenciált vizsgálata számomra a következő eredményt hozta:
           a)  37.  § (4) bekezdés a) pont: itt az elnagyolt (kellően
      át  nem  gondolt)  szabályozásban (pontosabban szóhasználatban)
      látom  az alkotmányellenesség megállapíthatóságának az okát.  A
      fenntartó  ugyanis  egyenesen magát a felsőoktatási  intézményt
      szüntetheti meg az a) pontban részletezett esetben, s nem pedig
      pl.   a  felvétellel  esztendőkön  át  sikertelenül  próbálkozó
      szakokat.  Ha az utóbbi esetről lenne szó – nézetem  szerint  –
      nem lehetne megállapítani az alkotmányellenességet.

           b)  37.  §  (4)  bekezdés b) pont:  itt  mérlegelésre  van
      szükség,  melyre  az alapítónak van joga a fenntartó  tényekkel
      megalapozott  előterjesztése  alapján.  Ezért  az  ilyen  okból
      történő  – fenntartó általi – megszüntetést alkotmányellenesnek
      tartom.  (Ha  nem  így lenne, a fenntartó – szabad  mérlegelése
      alapján – foglalhatna állást a felsőoktatási autonómia lényeges
      összetevő elemét jelentő megszüntetés tárgyában.

           c)  37.  §  (4) bekezdés c) pont: csak látszatra operál  a
      törvényalkotó határozatlan fogalmakkal („ésszerű  és  takarékos
      gazdálkodás követelménye”). Ezek tartalmát ugyanis  éppen  maga
      pontosan   meghatározza:  „emiatt  a  költségvetését  túllépte,
      hatvan  napon  túli  lejárt  adósságállománya  több  mint   egy
      költségvetési  éven  keresztül elérte az éves  költségvetésének
      húsz százalékát.” Nincs tehát megfoghatatlan a meghatározásban,
      ellenkezőleg: éppen maga a törvényalkotó mondja meg, mit ért  –
      az   adott  esetben  –  az  ésszerű  és  takarékos  gazdálkodás
      követelményén.  Itt  is  egyértelműnek látom  a  kritériumokat,
      ennek   megfelelően  –  nézetem  szerint  –  nem  nyilvánítható
      alkotmányellenesnek   ez   a   rendelkezés.   (Megjegyzem:    a
      határozatlan jogfogalmak miatti megsemmisítés felveti azt, hogy
      ebből  az  okból  tucatjával  kellene  más  jogszabályokat   is
      megsemmisítenünk.   Ennek   tartalma,   összetevői   felől    a
      gyakorlatban  kialakultak bizonyos támpontok,  s  ezeket  veszi
      alapul  pl.  az Állami Számvevőszék is.) A jelen esetben  ennek
      közelebbi   tartalmat   ad  a  törvényhozó,   így   nem   látom
      bizonyíthatónak a többségi határozatnak azt az állítását,  hogy
      az  „ésszerű  és  takarékos gazdálkodás tartalma  gyakorlatilag
      meghatározhatatlan.”  A döntéshozónak az  adott  esetben  éppen
      hogy  nincs  szabad mérlegelési joga, hanem eljárása  tényekhez
      van  kötve:  a  költségvetés túllépéséhez  és  ahhoz,  hogy  az
      intézmény  hatvan napon túli lejárt adósságállománya több  mint
      egy    költségvetési   éven   keresztül    elérte    az    éves
      költségvetésének húsz százalékát. Mindamellett hangsúlyozom: az
      ilyen  adósságállománynak  önhibán  kívül  keletkezettnek  kell
      lennie,  tehát – mondjuk – nem központilag elrendelt integráció
      nyomán  előállottnak,  ahol  valamely  felsőoktatási  intézmény
      eladósodásához pl. kierőszakolt integráció vezetett  el.  (Mert
      pl.   egy  másik  egyetemi  Kar  adósságait  kénytelen   magára
      vállalni.)  Ez  a  szituáció tehát  nem  a  vizsgált  esetkörbe
      sorolható,  sokkal  inkább  a  jogalkotással,  vagy  fenntartói
      döntéssel okozott kár kategóriájába.

           d)  A  37.  §  (4) bekezdésének d) pontját  amiatt  tartom
      alkotmányellenesnek, mert a jelenlegi szöveg azt sugallja, hogy
      a   fenntartó  is  létrehozhat  felsőoktatási  intézményt.  [„A
      fenntartó  a  felsőoktatási intézményt  –  az  (1)  bekezdésben
      meghatározottakon  kívül  – a következő  esetekben  szüntetheti
      meg:  …d) ha a működő felsőoktatási intézmény helyett egy  vagy
      több,     másik     felsőoktatási     intézményt     létesít.”]
      Alkotmányellenes tehát a rendelkezés, mégpedig ebből az okból.

           e)    A   37.   §   (4)   bekezdésének   e)   pontja    is
      alkotmányellenes.  Itt  is  a  védendő  érdekkel  és   értékkel
      (felsőoktatási  autonómia)  nincs összhangban  a  gyakorlatilag
      szabad  mérlegelésen  nyugvó fenntartó általi  megszüntetés.  A
      „folyamatos működéshez szükséges feltételek” hiányát – tényekre
      alapított   előterjesztésében   –   a   fenntartónak    kellene
      valószínűsítenie, de azok felől csak az alapító dönthetne.

           Összegezve:  a 115. § (3) bekezdésében meghivatkozott  37.
      §  (4)  bekezdés  c)  pontjában  írt  rendelkezést  nem  tartom
      alkotmányellenesnek. Ha pedig a 37. § (4) bekezdésének  egészét
      vesszük   alapul,  úgy  az  a),  b)  a  d)  és  az  e)   pontok
      alkotmányellenességének      megállapításával       egyetértek.
      [Megjegyzem   azonban:   a  többségi   határozat   e   pontokra
      kiterjeszkedett.  Szoros tartalmi és logikai  összefüggés  okán
      ugyanezt kellett volna tennie – nézetem szerint – a 20. §  (1),
      a 25. § (3) és a 37. § (2) bekezdést illetően is.]

           5.  Nem  tartom alkotmányellenesnek az újFot. 115.  §  (3)
      bekezdés  első mondatát sem. Egy puszta „felhívás” sem  illetné
      meg  eszerint  a fenntartót, aki ugyanakkor felel az  intézmény
      tartozásaiért?   A   „felhívás”   jogának   és    lehetőségének
      fenntartónál történő biztosítása mellett két érv  is  szól:  az
      egyik  lehetőség  az,  hogy  az  intézkedési  terv  megoldja  a
      gondokat.  Ekkor  nyilvánvaló,  hogy  további  intézkedés   nem
      szükséges.  A másik lehetőség pedig az, hogy nem  oldja  meg  a
      problémákat (pl. nem is alkalmas a megoldásra): ekkor viszont e
      „felhívás”   megalapozza  az  alapító  szükségesnek   mutatkozó
      intézkedéseit.

           115.  § (3) bekezdésének második mondatát sem minősítettem
      volna önmagában alkotmányellenesnek. Ha ugyanis az újFot. 37. §
      (4)  bekezdés c) pontjában írt fenntartói mozgásteret  pontosan
      meghatározottnak  ítéljük  (magam  ezt  tettem),  úgy  az  arra
      ráépülő   második   mondat   a   törvényhozó   önkorlátozásának
      tekinthető,  amennyiben  mindezek következményeinek  levonására
      (további   működtetés,  átszervezés,  megszüntetés,  stb.)   az
      alapító  a fenntartót felhatalmazta. E felhatalmazás fogadására
      pedig  alapot  teremt  az Alkotmány 35. § (1)  bekezdésének  f)
      pontja, illetőleg 37. § (2) bekezdése. Külön is hangsúlyozom: a
      miniszterek  Alkotmányban biztosított – az Alkotmány  70/G.  §-
      ával   nem   ütköző   –  irányítási  jogköre  a   felsőoktatási
      intézmények vonatkozásában is megáll, ez utóbbiakat ez alól nem
      emelte  ki  a törvényhozó. (Az „önmagában” kitétel  arra  utal,
      hogy  más  okból  esetleg  mód nyílhat  az  alkotmányellenesség
      kimondására).
           [Az    újFot.    37.   §   (4)   bekezdése    a)    pontja
      alkotmányellenességének  kimondásával értelemszerű,  hogy  vele
      kapcsolatban már nem kerül szóba a 115. § (3) bekezdése második
      mondatának      alkotmányos     volta,      vagy      esetleges
      alkotmányellenessége.]
           A  4.  pontban írtak szerint nem alkotmányellenes a 37.  §
      (4)  bekezdés  pontjában írt rendelkezés, ezért a  115.  §  (3)
      bekezdésének   második   mondata   sem   minősíthető   –   vele
      összefüggésben – alkotmányellenesnek.

           6.  Alkotmányellenesnek tartom viszont magam is az  újFot.
      115.   §   (8)   bekezdésében   írt   rendelkezést,   mivel   a
      „hatáskörgyakorló  szint”  (miniszter)  a  feladat  jellegéhez,
      tartalmához (az Alkotmány 70/G. §-ához való viszonyához)  mérve
      alacsony.  Az  oktatási  miniszter e – gyakorlatilag  közelebbi
      támpontok   nélküli,   diszkrecionális   –   jogköre    ugyanis
      („felfüggesztheti    a    normatív   költségvetési    támogatás
      folyósítását”)   ténylegesen   a   felsőoktatási    intézmények
      működésének ellehetetlenüléséig vezethetne el.

      7.  Az indítvány szerint az újFot. 115. § (3) bekezdése és 115.
      §  (8)  bekezdése azért is ellentétes az Alkotmány  57.  §  (1)
      bekezdésével,   70/G.   §-ával  és  70/K.   §-ával,   mivel   a
      felsőoktatási intézmények számára nem biztosítja  a  bírósághoz
      fordulás  jogát  az  oktatási miniszter fenntartói  döntéseivel
      kapcsolatban.
           A  fenntartói döntések elleni bírói út megengedése  idegen
      a  magyar  jogrendszertől, vagyis példa  nélküli  lenne.  Példa
      nélküli  lenne  az  Alkotmánybíróság gyakorlatában  is  az,  ha
      etekintetben  –  az  indítványban ajánlott – „elkerülhetetlenül
      szükséges”    és    „arányos”   tesztet   venné    alapul    az
      Alkotmánybíróság.   Álláspontom   szerint    a    jogszabályban
      biztosított ilyen fenntartói döntések ellen nyitva áll az út ma
      is   az  előtt,  hogy  az  intézmények  az  Alkotmánybírósághoz
      forduljanak. („Bárki”-ként).

           8.   Alkotmányellenesnek  tartom  az  újFot.  151.  §  (5)
      bekezdését,  de csak úgy, ha hangsúlyozzuk: ezúttal  szigorú  a
      mércénk.

           9. Alkotmányellenes az újFot. 153. § (2) bekezdése.
           (Indokaim megegyeznek a határozat-tervezetben írtakkal.)

      Budapest, 2005. október 25.
                                                      Dr. Kiss László
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Section 25 para. (1), Section 25 para. (2) item fg), Section 32 para. (11) item c), Section 37 para. (4), Section 115 paras (3) and (8), Section 151 para. (5), Section 153 para. (1) item 5 of the Act on Higher Education
       Number of the Decision:
       .
       41/2005. (X. 27.)
       Date of the decision:
       .
       10/25/2005
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0041_2005.pdfen_0041_2005.pdf