English
Hungarian
Ügyszám:
.
212/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/2010. (III. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/101
.
A döntés kelte: Budapest, 03/02/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  és  nemzetközi szerződésbe  ütközés  vizsgálatára
   irányuló   indítványok,  valamint  folyamatban  lévő   ügyekben
   alkalmazandó  jogszabály  alkotmányellenességének  vizsgálatára
   irányuló  bírói  kezdeményezés, továbbá alkotmányjogi  panaszok
   tárgyában   –  Dr.  Bragyova  András  alkotmánybíró  párhuzamos
   indokolásával, valamint dr. Lenkovics Barnabás  és  Dr.  Balogh
   Elemér alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:
    
    1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   gazdasági
   reklámtevékenység  alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól
   szóló 2008. évi XLVIII. törvény 27. §-a alkotmányellenes, ezért
   azt megsemmisíti.
    
    2.  Az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámtevékenység alapvető
   feltételeiről  és  egyes korlátairól szóló  2008.  évi  XLVIII.
   törvény    9.    §    (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasítja.
    
    3.  Az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámtevékenységről szóló
   1997. évi LVIII. törvény 13. § (1) és (2) bekezdése, valamint a
   (4)  bekezdés b) pontja alkotmányellenességének megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.
    
    4.  Az Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952.
   évi    III.   törvény   233.   §   (3)   bekezdés   b)   pontja
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.
    
    5.  Az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámtevékenységről szóló
   1997.  évi  LVIII.  törvény módosításáról szóló  2001.  évi  I.
   törvény  14.  §  (2)  bekezdésének és 15.  §  (4)  bekezdésének
   alkotmányossági vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.
    
    6.  Az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámtevékenységről szóló
   1997.   évi  LVIII.  törvény  13.  §-a  nemzetközi  szerződésbe
   ütközésének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.
    
    7.  Az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámtevékenységről szóló
   1997.    évi   LVIII.   törvény   13.   §-ával   összefüggésben
   előterjesztett egyéb indítványokat visszautasítja.
    
    Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
    Az  Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett  a  gazdasági
    reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi  LVIII.  törvénynek  (a
    továbbiakban:  Grtv.) a dohánytermékek reklámozására  vonatkozó
    szabályozásával  összefüggésben.  Az  indítványozók   absztrakt
    utólagos   normakontrollt,   nemzetközi   szerződésbe   ütközés
    vizsgálatát, folyamatban lévő ügyekben alkalmazandó  jogszabály
    alkotmányellenességének  vizsgálatát,   továbbá   alkotmányjogi
    panasz vizsgálatát kezdeményezték. Az indítványokat egy ügyvédi
    iroda,  két  dohánygyár és a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság  bírája
    terjesztette elő. Az indítványok a dohányreklámok tilalmán  túl
    alkotmányossági  kifogásokat  fogalmaztak  meg  a  kereskedelmi
    szólásszabadság  általános  szabályozásával  és   a   szexuális
    tartalmú  reklámok  speciális korlátozásával  kapcsolatban  is.
    Ezek  mellett  az  egyik  alkotmányjogi  panasz  előterjesztője
    eljárási   jellegű  kifogást  is  előterjesztett   a   bírósági
    döntéshozatallal összefüggésben.

    1.  Az egyik indítványozó a Grtv. módosításáról szóló 2001. évi
    I.  törvény  (a  továbbiakban: Grtvmód.)  több  rendelkezésének
    utólagos alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte. Álláspontja
    szerint  a Grtvmód. 8. §-a (amely a Grtv. 13. §-át módosította)
    ellentétes  az  Alkotmány  7. § (1) bekezdésével,  mert  teljes
    tilalmat   vezet   be   a  dohánytermékek   reklámozására.   Az
    indítványozó     arra    hivatkozott,    hogy     a     tilalom
    összeegyeztethetetlen az Európai Unió jogrendjével és  alapvető
    jogelveivel. Ennek keretében utalt a Magyar Köztársaság  és  az
    Európai   Közösségek   és  azok  tagállamai   között   társulás
    létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december  16-án  aláírt
    Európai  Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény
    (a  továbbiakban:  Európai Megállapodás) 67.  és  68.  cikkére,
    valamint az Európai Bíróság joggyakorlatára. A Grtvmód.  8.  §-
    ával   összefüggésben   az   indítványozó   másodlagosan    azt
    kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság hivatalból folytassa le
    a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát.
    Az   indítványozó  kifogásolta  a  Grtvmód.  8.  §-a   hatályba
    lépésének  idejét  meghatározó 14. § (2)  bekezdését.  Egyrészt
    arra  hivatkozott, hogy a támadott szabályozás nem  biztosított
    kellő felkészülési időt a megváltozott jogszabályi környezethez
    történő alkalmazkodásra a dohánygyártó és -forgalmazó cégeknek,
    valamint a velük szponzorációs szerződést kötő vállalkozásoknak
    is  közhasznú szervezeteknek. Álláspontja szerint ez ellentétes
    az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  szereplő  jogállamiság
    követelményével. Másrészt az indítványozó azt  állította,  hogy
    Grtvmód.  14.  §  (2)  bekezdése  sérti  a  gazdasági   verseny
    szabadságát  [Alkotmány  9. § (1) bekezdés]  és  diszkriminatív
    [Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés], mert eltérő módon szabályozza
    a  tilalom  hatályba lépésének időpontját: a köztéri  reklámozó
    cégek  –  indokolatlanul – jóval hosszabb  felkészülési  időhöz
    jutottak, mint a sajtóvállalkozások, az internetszolgáltatók és
    a moziüzemeltetők.
    Az   indítványozó   a   Grtvmód.   15.   §   (4)   bekezdésének
    alkotmányossági  vizsgálatát is kezdeményezte a jogállamiságra,
    a  versenyszabadságra és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára
    hivatkozva. A kifogásolt rendelkezés szerint a szakminiszter  a
    „világszintű  nemzetközi motorsportrendezvények vonatkozásában,
    különös  méltánylást  érdemlő  esetben,  kérelemre,  határozott
    időre”   felmentést  adhat  a  dohányreklám-tilalom  alól.   Az
    indítványozó  azt  kifogásolta, hogy a támadott  rendelkezés  a
    Forma-1   autóverseny  kivételes,  diszkrecionális  megítélését
    alapozza meg, anélkül, hogy ahhoz alkotmányos érdek fűződne.
    A   jogállamiság   [Alkotmány  2.  §   (1)   bekezdés]   és   a
    vállalkozáshoz  való jog [Alkotmány 9. § (1) bekezdés]  alapján
    támadta  az  indítványozó  a  Grtvmód.  3.  §-ával  a  Grtv.-be
    iktatott  5/A.  § (4) bekezdését, amely a pornográf  reklámozás
    fogalmán   túlmenően  megtiltotta  a  „szexuális  ingerkeltésre
    irányuló”  áruk  reklámját.  Indokolása  szerint  a  kifogásolt
    rendelkezés   bizonytalan  megfogalmazású,   nem   értelmezhető
    megfelelően, emellett – a hatályba lépésének ideje miatt –  nem
    állt   rendelkezésre  kellő  felkészülési  idő  a   jogszabály-
    változáshoz  történő  alkalmazkodásra,  továbbá  túlzottan  tág
    körben korlátozza közérdekből a média-vállalkozások alapjogát.
    Az  indítványozó kezdeményezte a Grtvmód. 13. §  (2)  bekezdése
    alkotmányossági vizsgálatát is (amely a 19/A. §-sal egészítette
    ki  a  Grtv.-t), mert az lehetőséget adott arra, hogy az eljáró
    hatóság – Grtv.-be ütközés esetén – előzetesen megtiltsa a  még
    nyilvánosságra  nem  hozott  reklám  közzétételét.  Álláspontja
    szerint  a  támadott  rendelkezés cenzúrát valósít  meg,  ezért
    sérti   az   Alkotmány   61.   §  (1)   bekezdésében   elismert
    véleménynyilvánítási szabadságot, továbbá ellentétes  a  61.  §
    (3)   bekezdésével,   mert  az  Országgyűlés   nem   minősített
    (kétharmados) többséggel fogadta el a törvénymódosítást.

    2.1. Az egyik dohánygyár alkotmányjogi panaszt terjesztett  elő
    a      Fővárosi     Bíróság     24.K.32.832/2003/8.      számú,
    24.K.33.004/2003/7. számú, 24.K.33.079/2003/6. számú,  valamint
    24.K.32.837/2003/7. számú ítéleteivel összefüggésben.
    A  Fővárosi  Bíróság  mind a négy ítéletét  a  Fogyasztóvédelmi
    Főfelügyelőség    Főigazgatója   közigazgatási    határozatának
    felülvizsgálatára irányuló eljárásban hozta meg.  A  kifogásolt
    közigazgatási   határozatok  elrendelték   egyes   kereskedelmi
    egységek   homlokzatán   elhelyezett,   dohánytermékre    utaló
    feliratok  eltávolítását,  valamint  tiltott  reklámozás  miatt
    bírság  megfizetését  írták elő. A bírósági  eljárás  mindegyik
    esetben  az  érintett dohánygyár mint felperes kezdeményezésére
    indult.  A  Fővárosi Bíróság ítéletei szerint az üzletek  külső
    homlokzatán  elhelyezett, dohányáru nevét tartalmazó  feliratok
    nem  a  Grtv.  13.  §  (4) bekezdése szerinti  eladási  helynek
    minősülnek,  ezért vonatkozik rájuk a Grtv. 13. §  (1)  és  (2)
    bekezdése szerinti reklámtilalom.
    A   bíróság  értelmezése  szerint  szabadtéren  tilalmazott   a
    dohánytermékek  akár közvetlen, akár közvetett reklámozása.  Az
    ügy alkotmányjogi összefüggéseire tekintettel a bíróság mind  a
    négy   ítélet   indokolásában  kifejtette,   hogy   alkotmányos
    rendeltetésével összhangban úgy értelmezte a Grtv. alkalmazandó
    normáit,  hogy  a  dohányforgalmazók  kommunikációs  jogai   ne
    lehetetlenüljenek  el. Ezért a bíróság csak azt  a  korlátozást
    érvényesítette, ami a dohánytermelők és forgalmazók  „bárkivel”
    folytatott kommunikációjára vonatkozik, ugyanakkor elfogadta az
    elárusítás   helyén   tartózkodó  fogyasztó   részére   történő
    árubemutatást. Mindezek alapján a Fővárosi Bíróság  a  felperes
    dohánygyár keresetét mind a négy ügyben elutasította.
    Az  alkotmányjogi  panasz előterjesztője első beadványában  azt
    kifogásolta,  hogy  a hivatkozott határozatokban  a  bíróság  a
    Grtv.   13.   §  (1)  bekezdése  és  (4)  bekezdés  b)   pontja
    alkalmazásával  megsértette az Alkotmány 9.  §  (2)  bekezdésén
    alapuló  vállalkozáshoz való jogát és az Alkotmány  61.  §-ában
    elismert   véleménynyilvánítási  szabadságát  (a   kereskedelmi
    szólás    szabadságát).   Mivel   az   indítványozó   hiányosan
    terjesztette  elő  beadványát,  az  Alkotmánybíróság  főtitkára
    hiánypótlásra hívta fel.
    Az  indítványozó  a  pótlólagosan  előterjesztett  beadványában
    kibővítette  és  részletesen  megindokolta  kezdeményezését.  A
    Grtv.  13.  §  (1)  bekezdését és (4)  bekezdés  b)  pontját  a
    vállalkozáshoz  való  jog  és  a véleményszabadság  mellett  az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében megfogalmazott  jogállamiság
    követelménye alapján is támadta.
    Az  indítvány  szerint a jogállamiságból következő jogbiztonság
    sérelmének  minősül,  hogy  a  Grtv.  13.  §  (1)  bekezdése  –
    főszabályként – általános tilalmat vezet be a dohányreklámokra,
    míg  a  (4)  bekezdés formailag a főszabály  alóli  kivételként
    mondja  ki,  hogy a tilalom nem terjed ki „a dohányáru  eladási
    helyén   való   bemutatásra  és  az  árfeltüntetésre”.   Ez   a
    szabályozás – az indítványozó álláspontja szerint – azért sérti
    a  jogbiztonságot (különösképpen a normavilágosságot),  mert  a
    (4)  bekezdés  nem  a  reklámtilalom alóli kivételt  tartalmaz,
    hanem olyan tevékenységet, ami nem minősül reklámnak. Továbbá a
    norma  megfelelő alkalmazását lehetetlenné teszi, hogy a  Grtv.
    nem  határozza meg az „eladási hely”, az „árubemutatás”  és  az
    „árfeltüntetés”  fogalmát, ami jogbizonytalanságot  eredményez.
    Az  alkotmányjogi  panasz előterjesztője  ezzel  összefüggésben
    hivatkozott  arra,  hogy  a  bíróságok  értelmezése  szerint  a
    jogalkotó  teljesen  kizárta  a  dohánytermelők  reklámtartalmú
    kommunikációját a fogyasztókkal.
    A    kereskedelmi    szólásszabadsággal    összefüggésben    az
    indítványozó  egyrészt hivatkozott arra, hogy  a  37/2000.  (X.
    31.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság  megállapította  a
    dohányreklámok korlátozásának alkotmányossági feltételeit, és a
    Grtv.  módosításakor a jogalkotó nem igazolta, hogy alkotmányos
    indoka  van  a korábbinál szigorúbb korlátozásnak. Másrészt  az
    indítványozó hivatkozott az Egyesült Államok joggyakorlatára és
    az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára, valamint a jogi
    szakirodalom   megállapításaira.  Úgy  ítélte   meg,   hogy   a
    kereskedelmi információk közlése és azon belül a dohánytermékek
    reklámozása   ugyanolyan  vagy  hasonló  alkotmányos   védelmet
    érdemel,   mint  a  politikai  kommunikáció  (szigorú  alapjog-
    korlátozási teszt).
    Az   indítványozó  a  kereskedelmi  szólásszabadság  sérelmével
    összefüggésben  fogalmazta  meg  a  vállalkozáshoz   való   jog
    sérelmét.  Úgy ítélte meg, hogy a kereskedelmi célú  fogyasztói
    kommunikáció nélkül nem valósulhat meg a piacgazdaság és  annak
    keretében értelmezhető vállalkozás. Ezért – álláspontja szerint
    –   a   reklámtilalmat  eredményező  szabályozás   egyúttal   a
    vállalkozás jogának alkotmányellenes sérelmét is megvalósítja.
    Mindemellett    az    alkotmányjogi    panasz    előterjesztője
    kezdeményezte a polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi  III.
    törvény  (a  továbbiakban: Pp.) 233. § (3) bekezdés  b)  pontja
    alkotmányellenességének   vizsgálatát    és    megsemmisítését.
    Álláspontja szerint a Pp. kifogásolt rendelkezése ellentétes az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, valamint az 57. § (1)  és  (5)
    bekezdésével. Az alkotmányellenességet az okozza, hogy  a  bíró
    indokolási kötelezettség és a fél fellebbezési lehetőség nélkül
    elutasíthatja  azt  az indítványt, hogy az  Alkotmánybíróságról
    szóló  1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  38.  §
    (2) bekezdése szerint függessze fel a pert, és kezdeményezze az
    Alkotmánybíróság vizsgálatát az ügyben alkalmazandó  jogszabály
    alkotmányellenessége miatt. (Az indítványozó utalt  arra,  hogy
    ez történt az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyekben.)
    Az  indítványozó szerint a Pp. 233. § (3) bekezdés b) pontja az
    alkotmánybírósági  eljárást kezdeményező  indítvány  esetén  az
    Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdésébe  ütköző,  önkényes   bírói
    döntéshozatalt tesz lehetővé, mert a bíró érdemi mérlegelés  és
    indokolás  nélkül  mellőzheti  a  per  felfüggesztését.   Ebből
    következően  a  fél  nem  tud  jogorvoslattal  élni  a  számára
    sérelmes  bíró döntéssel szemben, ami ellentétes  az  Alkotmány
    57.  (5)  bekezdésével. Továbbá a szabályozás sérti  a  bíróság
    előtti egyenlőség elvét is [Alkotmány 57. § (1) bekezdés], mert
    a   per   felfüggesztésével   az   Alkotmánybíróság   eljárását
    kezdeményező    bírósági   végzéssel    szemben    helye    van
    fellebbezésnek,  míg  a  fél  ilyen irányú  kérelmét  elutasító
    döntéssel  szemben  nincs jogorvoslat. Ez a  különbségtétel  az
    indítványozó  szerint  a  felek  perbeli  pozíciója   szerinti,
    eljárási jogegyenlőtlenséget eredményez.

    2.2.  Később  az  indítványozó dohánygyár  újabb  alkotmányjogi
    panaszt terjesztett elő. A beadvány alapjául szolgáló ügyben  a
    Baranya      Megyei     Bíróság     közigazgatási     határozat
    felülvizsgálatára    irányuló   eljárásban    elutasította    a
    dohánygyárnak     mint    felperesnek    a     Fogyasztóvédelmi
    Főfelügyelőség       Főigazgatója       elleni        keresetét
    (II.P.21.335/2003/15.  számú  ítélet).  A  bíróság  szerint   a
    vitatott  közigazgatási határozat jogszerűen  állapította  meg,
    hogy  a dohánygyár megsértette a Grtv. 13. § (1) bekezdését.  A
    törvénysértést  az  alapozta  meg,  hogy  a  dohánygyár   olyan
    terméket   hozott  forgalomba,  amely  nyereményjátékban   való
    részvételre  hívja  fel a fogyasztókat.  A  bíróság  szerint  a
    vitatott    kereskedelmi   kommunikáció    nem    meghatározott
    személyeknek  szól,  hanem  bárki  által  hozzáférhető,   ezért
    nyilvános közzétételnek minősül, amit tilt a Grtv.
    Az  indítványozó  a  korábbi  beadványával  megegyező  tartalmú
    alkotmányjogi panaszban támadta meg a Grtv. 13. § (1) bekezdése
    és  (4) bekezdés b) pontját, valamint a Pp. 233. § (3) bekezdés
    b)  pontját, és azokkal összefüggésben a Baranya Megyei Bíróság
    kifogásolt ítéletét.

    3.  Szintén  alkotmányjogi panaszt terjesztett  elő  egy  másik
    dohánygyár.   Az   indítványozó   a   Heves   Megyei    Bíróság
    K.3010/2004/14. számú ítéletével összefüggésben kezdeményezte a
    Grtv.   13.   §  (1)  bekezdése  és  (4)  bekezdés  b)   pontja
    alkotmányellenességének  megállapítását   és   megsemmisítését.
    Emellett  – vagylagosan – kezdeményezte alkotmányos követelmény
    megállapítását,  amely szerint a Grtv. 13. §  (4)  bekezdés  b)
    pontjában  írt „kivétel az eladáshelyi reklámot, és  a  csak  a
    tényleges vevőknek szóló reklámot is magában foglalja.” Továbbá
    az   indítványozó  kezdeményezte  annak  kimondását,  hogy   az
    alkotmányjogi  panasz  alapjául szolgáló  ügyben  a  kifogásolt
    rendelkezések   nem  alkalmazhatók,  illetve   az   alkotmányos
    követelmény szerint alkalmazhatók.
    Az  indítvány  alapjául szolgáló bírósági ügy az  alkotmányjogi
    panaszt   előterjesztő   dohánygyár   mint   felperes   és    a
    Fogyasztóvédelmi  Főfelügyelőség  Főigazgatója   mint   alperes
    közötti, közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányuló per
    volt.  A  felperes  azért terjesztett  elő  keresetet,  mert  a
    közigazgatási   hatóság   a  Grtv.  által   tiltott   reklámnak
    minősítette   az  élelmiszerüzletek  homlokzatán   elhelyezett,
    dohánytermék  nevét tartalmazó világító reklámokat  és  napvédő
    ponyvákat.   Továbbá  a  hatóság  szintén   tiltott   reklámnak
    minősítette,   hogy   a  dohánygyár  olyan  termékeket   hozott
    forgalomba, amelyek dobozába nyereményjátékról szóló  felhívást
    helyezett  el. Mindezek miatt a közigazgatási eljárásban  első-
    és    másodfokon   a   felperest   reklámbírság   megfizetésére
    kötelezték.
    A   Heves  Megyei  Bíróság  az  alkotmányjogi  panasz  alapjául
    szolgáló  ítéletével elutasította a felperes kereseti kérelmét.
    Az  indokolás szerint a bíróság a kereseti kérelemben foglaltak
    alapján  eljárási  kérdésekről  és  a  nyereményjátékra   szóló
    felhívás jogi megítéléséről döntött. Mivel az üzlethelyiségeken
    kihelyezett     logókkal    összefüggésben    tett     hatósági
    megállapításokat a felperes nem vitatta, abban  a  kérdésben  a
    bíróság nem foglalt állást.
    Az  alkotmányjogi panasz előterjesztőjének érvelése  szerint  a
    Grtv.  támadott  rendelkezései  és  azok  bírósági  értelmezése
    ellentétes     az     Alkotmány     61.     §-ában     elismert
    véleménynyilvánítási    szabadsággal.    Ennek    alátámasztása
    érdekében  kifejtette,  hogy  a Grtv.  konstrukciója  valójában
    teljes reklámtilalmat eredményez, mert a tilalom alóli törvényi
    kivétel nem felel meg a reklám fogalmi elemeinek (tájékoztatás,
    népszerűsítés,  értékesítés előmozdítása). Ezzel összefüggésben
    hivatkozott arra, hogy a jogalkotók jogharmonizációs céllal,  a
    98/43/EK irányelvre tekintettel módosították a Grtv.-t. Azonban
    az  Irányelv  által  megengedett kivételek közül  kihagyták  az
    eladási  helyen  a  vevőknek  szóló  reklámot.  (Ellentétben  a
    szexuális  áruk, fegyverek, lőszerek eladási helyi  reklámjának
    engedélyezésével.)
    Ezt  követően az indítványozó kifejtette, hogy a Grtv.  13.  §-
    ának    konstrukciójában   megvalósuló   teljes   reklámtilalom
    alkotmányellenes. A 37/2000. (X. 31.) AB határozatban kifejtett
    alkotmányossági kritériumok alkalmazásával az indítványozó arra
    a  következtetésre jutott, hogy a dohánytermékek reklámozásának
    szigorításához vagy megtiltásához a jogalkotónak  új  közérdekű
    indokokat  kellett volna felhoznia. Kellő súlyú indok hiányában
    a   kereskedelmi  szólás  korlátozása  alkotmányellenes.  Ezzel
    összefüggésben az indítványozó kifejtette, hogy a  kereskedelmi
    szólás  a  véleménynyilvánítási  szabadság  kiemelt  védelméhez
    képest részesül „gyengébb védelemben”, viszont nem indokolt  az
    eltérés az általános alapjog-korlátozási kritériumoktól. Sőt  –
    a  nemzetközi joggyakorlat egyes esetei alapján –  a  reklámhoz
    kapcsolódó  közérdekű információközlések esetében  a  szigorúbb
    alkotmányossági vizsgálatot tartotta szükségesnek.

    4.  A  Hajdú-Bihar Megyei Bíróság bírája az előtte  folyamatban
    lévő    öt    ügyben   az   eljárások   felfüggesztésével    az
    Alkotmánybíróság  eljárását kezdeményezte. (7.K.30.217/2004/8.;
    7.K.30.218/2004/8.;   7.K.30.334/2004/2.;   7.K.30.339/2004/2.;
    7.K.30.340/2004/2. számú ügyek.)
    A  perek  alapjául  szolgáló  esetekben  egy  dohánygyár  arról
    állapodott  meg  egyes üzletekkel, hogy a külső homlokzaton,  a
    bejárat  felett  dohánytermék  elnevezését  tartalmazó   táblát
    helyeznek  el.  A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség  Főigazgatója
    reklámtevékenység  tárgyában  hozott  másodfokú   közigazgatási
    határozatában  megállapította, hogy a dohánygyár megsértette  a
    Grtv.  13.  §  (1)  bekezdését, ezért a dohánygyárat  bírsággal
    sújtotta, és eltiltotta a törvénysértő magatartástól (a  táblák
    levételét   rendelte  el).  A  határozat  ellen  a   dohánygyár
    felperesként  keresettel élt, és kezdeményezte a  közigazgatási
    határozat bírósági felülvizsgálatát.
    Az  eljáró  bíró  úgy  ítélte meg,  hogy  a  Grtv.  13.  §  (2)
    bekezdésének  második  fordulata és a (4)  bekezdés  b)  pontja
    alkotmányellenes,    ezért    az   eljárás    felfüggesztésével
    kezdeményezte   az   Alkotmánybíróságon   a   támadott   normák
    alkotmányellenességének  megállapítását   és   megsemmisítését,
    továbbá   annak  kimondását,  hogy  azok  a  felsorolt  konkrét
    ügyekben nem alkalmazhatók. A bíró álláspontja szerint a  Grtv.
    támadott rendelkezései egyrészt ellentétesek az Alkotmány 2.  §
    (1)  bekezdéséből következő jogbiztonság követelményével,  mert
    nem  tartalmaznak egyértelmű, világos meghatározásokat abban  a
    tekintetben,  hogy  mit jelent az „eladás  helye”  és  az  „áru
    elérhetőségét  jelző eszköz”. A jogértelmezési,  jogalkalmazási
    bizonytalanságot  a  bíró  szerint  a  Grtv.  szerkezeti  hibái
    okozzák,  mivel  a  dohányreklámozás  általános  tilalma  alóli
    kivételek  nem  reklámozásra vonatkoznak, ezért  valójában  nem
    kivételek.
    Másrészt a bíró úgy ítélte meg, hogy a kifogásolt rendelkezések
    ellentétesek  az  Alkotmány  61. §  (1)  bekezdésében  elismert
    véleménynyilvánítási  szabadsággal  is,  mert  teljesen   gátat
    szabnak    a    dohánytermékekkel   kapcsolatos    kereskedelmi
    véleménynyilvánításnak.

    Az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről   szóló,   többször   módosított   és   egységes
    szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
    január,  3.)  (a  továbbiakban: Ügyrend)  28.  §-a  alapján  az
    Alkotmánybíróság  az  ismertetett  indítványok  nyomán   indult
    eljárásokban  –  a  tárgyi összefüggések  miatt  –  az  ügyeket
    egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.
     
     Az     Alkotmány     indítványokkal    érdemben     összefüggő
    rendelkezései:
     
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.”
     „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
    védelemben részesül.
     (2)  A  Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás
    jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
     „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
     (…)
     (5)  A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”
     „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
     (…)
     (3)   A   közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  törvény,
    valamint  a  sajtószabadságról szóló  törvény  elfogadásához  a
    jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
    szükséges.”
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
     
     A  Grtv.-nek  az indítványok benyújtása idején hatályos  –  az
    indítványokkal közvetlenül összefüggő – rendelkezései:
     
     „5/A.  §  (4)  Tilos közzétenni – a szexuális  árukon  vagy  a
    szexuális  áruk  üzletén kívül – az olyan áru reklámját,  amely
    szexuális ingerkeltésre irányul.”
     „13. § (1) Tilos közzétenni dohányáru reklámját.
     (2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tilalom  kiterjed  a
    dohányáru   közvetett  reklámjára  is.  A  dohányáru  közvetett
    reklámja különösen az a reklám, amely
     a)  a dohányárut közvetlenül nem jelöli meg, de a dohányáruval
    összefüggésbe  hozható  bármely más  megjelölés  vagy  árujelző
    használatával alkalmas a dohányáru reklámozására,
     b)  a  dohányárut  más áru elnevezésével, megjelölésével  vagy
    árujelzőjével mutatja be,
     c)  más  árut  dohányáru  elnevezésével,  megjelölésével  vagy
    árujelzőjével mutatja be.
     (3)   Nem   minősül  dohányáru  reklámjának   az   olyan   áru
    reklámozása,  amelynek elnevezése, megjelölése vagy  árujelzője
    valamely   dohányáruéval  megegyezik,  ha  az  áru  elnevezése,
    megjelölése   vagy  árujelzője  egyértelműen  elkülöníthető   a
    dohányáruétól.
     (4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki
     a)  a  kizárólag a dohányáru forgalmazóinak szóló szakmai célú
    reklámra,
     b)   a   dohányáru   eladási  helyén  való   bemutatására   és
    árfeltüntetésére,
     c)   azokra  a  sajtótermékekre,  amelyeket  nem  az   Európai
    Gazdasági  Térség tagállamainak területén nyomtattak  és  adtak
    ki,   és   elsődlegesen   nem  az  Európai   Gazdasági   Térség
    tagállamainak területén való forgalmazásra állítottak elő.”
     „19/A.  §  Az  eljáró  szerv a még nyilvánosságra  nem  hozott
    reklám közzétételét megtiltja, ha megállapítja, hogy a reklám –
    közzététele esetén – a gazdasági reklámtevékenységre  vonatkozó
    rendelkezésbe  ütközne. A közzététel megtiltása mellett  bírság
    kiszabásának nincs helye.”

    A   Grtvmód.-nak  az  azt  kifogásoló  indítvány  benyújtásakor
    hatályos (a Grtv. szövegét nem módosító) rendelkezései:

    „14.  §  (1)  Ez  a  törvény – a (2) bekezdésben  meghatározott
    kivételekkel – 2001. március 1-jén lép hatályba.
    (2)  Az  1997.  évi  LVIII. törvény (a továbbiakban:  Grtv.)  e
    törvény 8. §-ával megállapított 13. §-a 2001. július 1-jén  lép
    hatályba, azzal, hogy a 13. §-ban foglalt tilalmakat szabadtéri
    reklámhordozó   vonatkozásában  2002.   január   1-jétől   kell
    alkalmazni.”
     „15.  §  (4) A gazdasági miniszter – az egészségügyi miniszter
    véleményének   meghallgatásával   –   világszintű    nemzetközi
    motorsportrendezvény   vonatkozásában,   különös    méltánylást
    érdemlő esetben, kérelemre, meghatározott időre – a törvény 12.
    §-ának  (2)-(3)  bekezdésében és 13/A. §-ában foglalt  tilalmak
    alkalmazása  mellett  – felmentést adhat a  13.  §-ban  foglalt
    tilalom alól.”
     
     A  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
    korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek (a továbbiakban:
    Grtv2.) az indítványok elbírálásakor hatályos rendelkezései:
     
     „9.  §  (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget  súlyosan
    szeméremsértő  nyíltsággal ábrázolja,  különösen  amelyik  nemi
    aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).
     (2)  Tilos  a  szexuális  szolgáltatás reklámja.  A  szexuális
    szolgáltatás  fogalmát és reklámozásának további  korlátozásait
    külön törvény állapítja meg.
     (3)  Tilos  az olyan áru reklámja, amely rendeltetése  szerint
    szexuális ingerkeltésre irányul.
     (4)  Nem  kell  alkalmazni  az (1) és  (3)  bekezdés  szerinti
    tilalmat  a  szexuális terméken, továbbá a  szexuális  termékek
    üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális termék, illetve
    a szexuális termékek üzlete fogalmát külön jogszabály állapítja
    meg.”
     „19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.
     (2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tilalom  kiterjed  a
    dohánytermék  közvetett  reklámjára is. Dohánytermék  közvetett
    reklámja különösen az a reklám, amely
     a)   a  dohányterméket  közvetlenül  nem  jelöli  meg,  de   a
    dohánytermékkel  összefüggésbe hozható bármely  más  megjelölés
    vagy    árujelző   használatával   alkalmas   a    dohánytermék
    reklámozására,
     b)  a  dohányterméket  más  áru elnevezésével,  megjelölésével
    vagy árujelzőjével mutatja be, vagy
     c)  más  árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével  vagy
    árujelzőjével mutat be.
     (3)   Nem  minősül  dohánytermék  reklámjának  az  olyan   áru
    reklámozása,  amelynek elnevezése, megjelölése vagy  árujelzője
    valamely  dohánytermékével megegyezik, ha  az  áru  elnevezése,
    megjelölése   vagy  árujelzője  egyértelműen  elkülöníthető   a
    dohánytermékétől.
     (4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt tilalmat
     a)  a  kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak  szóló  szakmai
    célú reklámra,
     b)  arra  a  sajtótermékre, amelyet nem az  Európai  Gazdasági
    Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban:
    az  Európai  Gazdasági Térség államai) területén nyomtattak  és
    adtak  ki,  és  elsődlegesen nem az  Európai  Gazdasági  Térség
    államainak területén való forgalmazásra állítottak elő,
     c)  az  üzletben  a  dohánytermékek  forgalmazására  vonatkozó
    külön jogszabály szerint a dohánytermék forgalmazására szolgáló
    elkülönített   helyen   elhelyezett,  kizárólag   a   dohányáru
    megnevezését,  illetve árát megjelenítő olyan  reklámra,  amely
    dohánytermék-márkanevenként nem haladja meg az A/5 (148x210 mm)
    méretet,   és   összességében  a  dohánytermék   forgalmazására
    szolgáló  elkülönített  hely  dohánytermékhez  való  hozzáférés
    lehetőségét  biztosító homlokzati felületének húsz  százalékát,
    de legfeljebb üzletenként az A/1 (594x841 mm) méretet.
     (5)  A  (4) bekezdés c) pontja szerinti reklámnak tartalmaznia
    kell   az   „A  dohányzás  súlyosan  károsítja  az  Ön   és   a
    környezetében élők egészségét!” szövegű általános  egészségvédő
    figyelmeztetést,   valamint   a  cigaretta   főfüst   egységnyi
    mennyiségében  lévő kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom
    számszerű  értékét. A figyelmeztetés szövegét  és  a  kátrány-,
    nikotin-  és  szén-monoxid-tartalomra  vonatkozó  adatokat  jól
    olvashatóan,  jól  látható  helyen, vízszintesen  nyomtatva,  a
    háttérből   kiemelve   kell   feltüntetni.   A   figyelmeztetés
    szövegének le kell fednie a reklám felületének legalább harminc
    százalékát.
     (6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti reklám
     a) nem szólhat gyermek-, illetve fiatalkorúaknak,
     b) nem mutathat be gyermek-, illetve fiatalkorút,
     c) nem hívhat fel túlzott dohányfogyasztásra,
     d)    nem    tüntetheti    fel    a   dohányzást    egészséges
    tevékenységként,
     e) nem ábrázolhat dohányzó személyt,
     f)   nem  használhatja  fel  ismert  személyiség  képét   vagy
    nyilatkozatát, és
     g) nem tartalmazhat mozgóképet, hang- vagy szaghatást.”
     „27.  §  Az eljáró hatóság, illetve a bíróság a még közzé  nem
    tett  reklám  közzétételét megtiltja, ha megállapítja,  hogy  a
    reklám  –  közzététele esetén – a gazdasági reklámtevékenységre
    vonatkozó   rendelkezésbe  ütközne.  A  közzététel   megtiltása
    mellett bírság kiszabásának nincs helye.”

     A Pp.-nek az alkotmányjogi panaszban kifogásolt rendelkezése:
     „233. § (3) Fellebbezésnek nincs helye:
     (…)
     b)  az  eljárás  folyamán  hozott  végzések  ellen,  kivéve  a
    perköltségben   vagy   pénzbírságban   marasztaló   végzéseket,
    valamint  azokat a végzéseket, amelyekkel szemben a  törvény  a
    fellebbezést külön megengedi.”
     
                                 III.
     
     Az  Alkotmánybíróság először azt vizsgálta meg, hogy  érdemben
    elbírálhatók-e  a  benyújtott indítványok  (absztrakt  utólagos
    normakontroll-kérelem,    nemzetközi    szerződésbe     ütközés
    vizsgálatára   irányuló   kérelem,   bírói   konkrét   utólagos
    normakontroll-kérelem és alkotmányjogi panaszok).
     
     1.1. Az első indítványozó absztrakt utólagos normakontroll  és
    a  nemzetközi  szerződésbe  ütközés vizsgálatát  kezdeményezte.
    Indítványában  részben  a  Grtv.,  részben  a  Grtvmód.   egyes
    rendelkezéseit  jelölte  meg.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata
    szerint,  „ha  az  indítványozó egy új rendelkezés  tartalmának
    alkotmányellenességét állítja, akkor az Alkotmánybíróság nem az
    új rendelkezést hatályba léptető, hanem a módosítás révén az új
    rendelkezést    magába    foglaló   (inkorporáló)    jogszabály
    alkotmányellenességét vizsgálja meg.” [8/2003.  (III.  14.)  AB
    határozat,  ABH 2004, 74, 81.; 60/2009. (V. 28.) AB  határozat,
    ABK  2009. május, 559, 564.] Ezért az Alkotmánybíróság – formai
    értelemben  –  a  Grtvmód. 3. §-a helyett a Grtv.  5/A.  §  (4)
    bekezdését, a Grtvmód 8. §-a helyett a Grtv. 13.-át, a Grtvmód.
    13.  §  (2) bekezdése helyett a Grtv. 19/A. §-át tekintette  az
    alkotmányossági vizsgálat tárgyának.
     
     1.2.  Az  indítványozó a Grtv.-nek a dohányreklámok tilalmáról
    rendelkező  13. §-át az Alkotmánynak a vállalt nemzetközi  jogi
    kötelezettségek  és a belső jog összhangját  előíró  7.  §  (1)
    bekezdésére  és  az  Európai Megállapodás 67.  és  68.  cikkére
    hivatkozva  támadta. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint  az
    Európai Megállapodás nemzetközi szerződésnek minősül. [30/1998.
    (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220, 231-232.; 249/E/2003. AB
    végzés,  ABH  2005, 1644, 1645.] Az Abtv. 44.  §-a  alapján  az
    Alkotmánybíróság az Abtv. 21. § (3) bekezdésében  meghatározott
    szervek  vagy  személyek indítványára vizsgálja meg  nemzetközi
    szerződésbe    ütközés   szempontjából   a   jogszabályt.    Az
    indítványozó nem tartozik az indítványozásra jogosultak közé.
     Az  Ügyrend  29.  §  c)  pontja  szerint  az  Alkotmánybíróság
    visszautasítja  az  indítványt,  ha  megállapítható,  hogy   az
    eljárás indítványozására az indítványozónak nincs jogosultsága.
    Ezért   az   Alkotmánybíróság  a  Grtv.  13.   §-a   nemzetközi
    szerződésbe   ütközésének  vizsgálatára   irányuló   indítványt
    visszautasította.
     
     1.3.  Az  indítványozó  másodlagosan  kezdeményezte,  hogy  az
    Alkotmánybíróság  hivatalból  vizsgálja  meg  a   Grtv.-nek   a
    dohányreklámok   tilalmáról  rendelkező  13.   §-a   nemzetközi
    szerződésbe  ütközését.  Az Abtv.  44.  §-a  lehetővé  teszi  a
    nemzetközi  szerződésbe ütközés hivatalbóli vizsgálatát,  de  –
    értelemszerűen – nem indítvány alapján. Továbbá jelen esetben a
    hivatlbóli   eljárást  az  is  akadályozza,   hogy   az   egyes
    jogszabályok   és  jogszabályi  rendelkezések  hatályon   kívül
    helyezéséről  szóló 2007. évi LXXXII. törvény (a  továbbiakban:
    Jhk.)  2.  §  150.  pontja hatályon kívül helyezte  az  Európai
    Megállapodás hivatkozott rendelkezéseit. Ezért az Ügyrend 29. §
    c)  pontja  az Alkotmánybíróság az indítványt e tekintetben  is
    visszautasította.
     
     1.4. Az indítványozó kezdeményezte továbbá a Grtv. 5/A. §  (4)
    bekezdésének   és   19/A.   §-ának   utólagos   alkotmányossági
    vizsgálatát. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte,  hogy
    az   Országgyűlés   elfogadta  a  gazdasági   reklámtevékenység
    alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól  szóló  2008.  évi
    XLVIII.  törvényt  (a továbbiakban: Grtv2.), amelynek  42.  §-a
    hatályon kívül helyezte a Grtv.-t. A Grtv2. 39. § (2) bekezdése
    alapján a Grtv. 2009. március 1-jén veszítette hatályát.
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlata, hogy hatályon kívül helyezett
    jogszabály alkotmányellenességét kivételesen, az Abtv.  38.  §-
    ában   foglalt  bírói  kezdeményezés  és  a  48.   §   szerinti
    alkotmányjogi panasz esetében vizsgálja [10/1992. (II. 25.)  AB
    határozat,  ABH  1992, 72, 76.; 335/B/1990. AB  határozat,  ABH
    1990,  261, 262.]. Továbbá akkor van mód utólagos normakontroll
    eljárásra,  ha  a  hatályát vesztett  jogszabály  helyébe  lépő
    jogszabály  tartalmilag  a korábbival azonos  (vagy  lényegében
    hasonló).  (137/B/1991.  AB határozat,  ABH  1992,  456,  457.;
    157/B/2003. AB határozat, ABH 2008, 1921, 1922.)
     
     1.5.    Az    Alkotmánybíróság   a    fentiekre    tekintettel
    megvizsgálta,  hogy a Grtv2. tartalmaz-e a  Grtv.  5/A.  §  (4)
    bekezdésével azonos vagy ahhoz lényegében hasonló szabályozást.
    A  Grtv.  5/A. § (4) bekezdése arról rendelkezett,  hogy  tilos
    közzétenni  – a szexuális árukon vagy a szexuális áruk  üzletén
    kívül  –  az olyan áru reklámját, amely szexuális ingerkeltésre
    irányul.  Az indítványozó ezt a rendelkezést tartalmában  azért
    kifogásolta, mert határozatlan megfogalmazású, és túlzottan tág
    körben korlátozza a vállalkozáshoz való jogot.
     A  Grtv2.  9.  § (3) bekezdése kimondja: „Tilos az  olyan  áru
    reklámja,  amely  rendeltetése szerint szexuális  ingerkeltésre
    irányul.”  A  (4) bekezdés értelmében ezt a tilalmat  nem  kell
    alkalmazni „a szexuális terméken, továbbá a szexuális  termékek
    üzletén   belül   elhelyezett  reklámra.”  Az  Alkotmánybíróság
    megállapítása  szerint a Grtv2. 9. § (3) bekezdése  tartalmilag
    azonos a Grtv. 5/A. § (4) bekezdésével, ezért nincs akadálya  a
    korábbi   rendelkezés  helyébe  lépő  szabály   alkotmányossági
    vizsgálatának.

     1.6.   Az   Alkotmánybíróság  megvizsgálta,  hogy   a   Grtv2.
    tartalmaz-e  a Grtv. 19/A. §-ával azonos vagy ahhoz  lényegében
    hasonló  szabályozást.  A  Grtv. 19/A.  §  érdemben  kifogásolt
    szövegrésze szerint: „Az eljáró szerv a még nyilvánosságra  nem
    hozott  reklám közzétételét megtiltja, ha megállapítja, hogy  a
    reklám  –  közzététele esetén – a gazdasági reklámtevékenységre
    vonatkozó rendelkezésbe ütközne.” Az indítványozó szerint ez  a
    rendelkezés  cenzúrát valósít meg, ezért sérti a  az  Alkotmány
    61. § (1) bekezdését.
     A  Grtv2.  27.  §-a  kimondja: „Az eljáró hatóság,  illetve  a
    bíróság a még közzé nem tett reklám közzétételét megtiltja,  ha
    megállapítja, hogy a reklám – közzététele esetén – a  gazdasági
    reklámtevékenységre   vonatkozó  rendelkezésbe   ütközne.”   Az
    Alkotmánybíróság  megállapítása  szerint  a  Grtv2.   27.   §-a
    tartalmilag azonos a Grtv. 19/A. §-ával, ezért nincs akadálya a
    korábbi   rendelkezés  helyébe  lépő  szabály   alkotmányossági
    vizsgálatának.
     
     1.7.  Az  indítványozó  kezdeményezte a  Grtvmód.  15.  §  (4)
    bekezdésének   alkotmányossági   vizsgálatát.   A    kifogásolt
    rendelkezés  szerint a szakminiszter a „világszintű  nemzetközi
    motorsportrendezvények  vonatkozásában,   különös   méltánylást
    érdemlő esetben, kérelemre, határozott időre” felmentést  adhat
    a  dohányreklám-tilalom alól. A Grtvmód.-nak ez a  rendelkezése
    nem került be a Grtv. szövegébe, mert nem annak módosításaként,
    hanem a szabályozás kiegészítéseként alkotta meg a törvényhozó.
     Az  Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a gazdasági
    reklámtevékenységről   szóló   1997.   évi    LVIII.    törvény
    módosításáról szóló 2006. évi CV. törvény kiegészítette a Grtv.-
    t  a szponzorálásra vonatkozó rendelkezésekkel, egyúttal a 6. §
    (2)  bekezdés a) pontjával hatályon kívül helyezte  a  Grtvmód.
    15.  § (4) bekezdését. Ezt követően sem a Grtv.-be, sem az  azt
    felváltó  –  az indítványok elbírálásakor hatályos –  Grtv2.-be
    nem    került   az   indítványban   kifogásolt   rendelkezéssel
    tartalmilag  azonos, vagy azzal lényegében  megegyező  szabály.
    Ezzel  párhuzamosan  a dohányreklámra vonatkozó  tilalom  alóli
    felmentés  eljárási szabályairól szóló 34/2006.  (VI.  8.)  GKM
    rendelet  a  7.  § (3) bekezdése alapján 2006. augusztus  31-én
    hatályát vesztette.
     Az  Ügyrend  31.  §  a) pontja alapján az Alkotmánybíróság  az
    eljárást  megszünteti,  ha  az  indítvány  benyújtása  után   a
    vizsgálat alá vont jogszabály hatályát vesztette, és  ezzel  az
    indítvány  tárgytalanná  vált.  Ezért  az  Alkotmánybíróság   a
    Grtvmód.  15.  § (4) bekezdésének alkotmányossági  vizsgálatára
    irányuló   eljárást  az  Ügyrend  31.  §  a)   pontja   alapján
    megszüntette.

     1.8.  Az indítványozó külön kifogásolta a Grtvmód. 14.  §  (2)
    bekezdését. Ez a szabály a Grtvmód. 8. §-a (a Grtv.  módosított
    13.   §-a)  hatályba  lépésének  idejét  állapította   meg.   A
    normaszöveg  szerint a Grtv. „e törvény 8. §-ával megállapított
    13.  §-a 2001. július 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 13.  §-
    ban  foglalt tilalmakat szabadtéri reklámhordozó vonatkozásában
    2002. január 1-jétől kell alkalmazni.”
     Az  Alkotmánybíróság  eljárása során azt  rögzítette,  hogy  a
    Jhk. 2. § 477. pontja hatályon kívül helyezte a Grtvmód. 8.  §-
    át,  továbbá a Grtv2. 42. §-ába foglalt hatályon kívül  helyező
    norma a Grtv. 13. §-ára is vonatkozik.
     A  jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a  továbbiakban:
    Jat.)  13.  §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát,  ha
    más  jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban
    meghatározott  határidő lejárt. Az Alkotmánybíróság  gyakorlata
    szerint a jogszabály formális hatályon kívül helyezés nélkül is
    hatályát  veszti,  ha a szabály alkalmazására  a  jogszabályban
    előírt  határidő  letelt, illetve, ha a  kifejezetten  hatályon
    kívül  nem  helyezett  jogszabályi  rendelkezések  teljesedésbe
    mentek,  és  így  már  nincs  mód arra,  hogy  a  jogalanyok  a
    jogszabályi   rendelkezés   alapján   jogot   (kötelezettséget)
    szerezzenek. [1239/B/1990., ABH 1991, 905, 906.; 298/B/1994. AB
    határozat,  ABH 1994, 696, 700.; 670/B/1997. AB határozat,  ABH
    1999,  600, 603.; 385/B/2001. AB végzés, ABH 2001, 1670,  1672-
    1673.;  35/2004.  (X. 6.) AB határozat, ABH  2004,  504,  505.;
    36/2007. (VI. 6.) AB határozat; ABH 2007, 432, 436.]
     Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,  hogy  a
    Grtvmód.-nak a hatályba lépésről rendelkező 14. § (2) bekezdése
    formai  hatályon kívül helyezés nélkül is hatályát  veszítette.
    Utólagos  normakontroll  keretében  okafogyottá  vált   a   már
    hatályon kívül helyezett Grtv.-t módosító norma hatályba lépése
    idejének alkotmányossági vizsgálata.
     Ezért  az  Alkotmánybíróság a Grtvmód. 14. § (2)  bekezdésének
    alkotmányossági vizsgálatára irányuló eljárást az Ügyrend 31. §
    a) pontja alapján megszüntette.
     
     2.   A   Hajdú-Bihar   Megyei   Bíróság   bírája   öt   ügyben
    felfüggesztette    az    eljárást,    és    kezdeményezte    az
    Alkotmánybíróságon  a  Grtv.  13. §  (2)  bekezdésének  második
    fordulata  és  a (4) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének
    megállapítását,  megsemmisítését,  valamint  annak  kimondását,
    hogy a támadott normák a konkrét ügyekben nem alkalmazhatók.
     Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  konkrét  utólagos
    normakontrollra irányuló bírói kezdeményezés megfelel az  Abtv.
    38. §-ának, amely így rendelkezik:
     „(1)  A bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett –  az
    Alkotmánybíróság   eljárását   kezdeményezi,   ha   az   előtte
    folyamatban  levő  ügy elbírálása során olyan jogszabályt  vagy
    állami  irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni, amelynek
    alkotmányellenességét észleli.
     (2)   Kérelemben  a  bíró  (1)  bekezdés  szerinti   eljárását
    kezdeményezheti  az,  aki  szerint a folyamatban  lévő  ügyében
    alkalmazandó jogszabály alkotmányellenes.”
     Az  Alkotmánybíróság eljárása során figyelembe vette  azt  is,
    hogy a Grtv. 13. § (2) bekezdésének második fordulata és a  (4)
    bekezdés  b)  pontja  –  a Grtv. egészével  együtt  –  hatályát
    vesztette.
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a bírói  kezdeményezés
    esetén  az  eljárást  nem  gátolja, ha a  jogszabály  időközben
    hatályát  veszti. [10/1992. (II. 25.) AB határozat,  ABH  1992,
    72,  76.; 335/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 261, 262.]. Ezért
    az    Alkotmánybíróság    megállapította,    hogy    a    bírói
    kezdeményezésben  kifogásolt jogszabályi  rendelkezések  érdemi
    vizsgálatának    –    a   bírói   kezdeményezésben    megjelölt
    alkotmányossági összefüggések tekintetében – nincs akadálya.

     3.1.   Az   Alkotmánybíróság  külön  vizsgálta  a   benyújtott
    alkotmányjogi panaszok befogadhatóságát.
     
     Az Abtv. 48. §-a kimondja:
     „(1)  Az  Alkotmányban biztosított jogainak  megsértése  miatt
    alkotmányjogi  panasszal  fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
    akinek  a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
    folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit  már
    kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára
    biztosítva.
     (2)    Az    alkotmányjogi   panaszt   a   jogerős   határozat
    kézbesítésétől  számított  hatvan  napon  belül  lehet  írásban
    benyújtani.”
     Az  Alkotmánybíróság eljárása során megállapította,  hogy  két
    dohánygyár összesen hat alkotmányjogi panaszt terjesztett  elő.
    Valamennyi alkotmányjogi panasz megyei bíróságnak közigazgatási
    határozat   felülvizsgálatára   irányuló   eljárásban    hozott
    határozata ellen irányul. Mindegyik ítélet jogerőre emelkedett,
    is   a   Pp.   340.  §  (1)  bekezdése  alapján   nincs   helye
    fellebbezésnek az ítéletek ellen.
     Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  alkotmányjogi
    panaszokat   a   törvényes  határidőn  belül   nyújtották   be.
    Befogadhatónak nyilvánította az Alkotmánybíróság  azt  a  2004.
    május  10-én postára adott beadványt is, amelyben a  dohánygyár
    egy  indítványban négy – lényegében azonos tartalmú –  bírósági
    határozatot  (a  legkorábbi  határozat  kézhezvételének  ideje:
    2004. március 9.) és annak kapcsán több alkalmazott jogszabályi
    rendelkezést kifogásolt.
     Valamennyi beadvány kezdeményezte a Grtv. 13. § (1)  bekezdése
    és    (4)    bekezdés    b)    pontja   alkotmányellenességének
    megállapítását, továbbá egy beadvány kifogásolta a Pp.  233.  §
    (3) bekezdés b) pontját is. Az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy  az  eljáró  bíróságok – az eljárások  során,  illetve  az
    ítéletek  jogi megalapozásakor – a konkrét ügyekben alkalmazták
    a hivatkozott rendelkezéseket.
     Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata értelmében  az  alkotmányjogi
    panasz  egyedi, jogalkalmazói aktus ellen irányuló jogorvoslat,
    amely   alkotmányos  alapjog  sérelme  esetén  vehető  igénybe.
    [Először:  57/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 272,  281-
    282.]  Ezért  a  panasz  akkor bírálható  el  érdemben,  ha  az
    indítványozó  megjelöli, konkrétan mely alapvető  jog  sérelmét
    eredményezte    az    alkotmánysértőnek   tartott    jogszabály
    alkalmazása.  Önmagában  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésére,
    illetve    a    jogbiztonságból    következő    normavilágosság
    követelményére történő hivatkozás nem elegendő. [676/D/2004. AB
    határozat, ABH 2007, 1652, 1655-1656.; 1140/D/2006. AB  végzés,
    ABH 2008, 3578, 3580.]
     Jelen     ügyben    az    alkotmányjogi    panaszok    alapján
    megállapítható, hogy az indítványozók Alkotmányban  biztosított
    jog  sérelmére hivatkoztak. A Grtv. 13. § (1) bekezdése és  (4)
    bekezdés  b)  pontja esetében a vállalkozáshoz való  jog  és  a
    szabad  véleménynyilvánításhoz való jog, a  Pp  .  233.  §  (3)
    bekezdés esetében a jogorvoslathoz való jog és a bíróság előtti
    egyenlőséghez  való jog sérelmét kifogásolták. Az indítványozók
    nem  önállóan,  hanem  az  alapjogi sérelmekkel  összefüggésben
    hivatkoztak  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   szereplő
    jogállamiságból  következő  jogbiztonságra.  Ezért  ezeket   az
    indítványi  elemeket  az  Alkotmánybíróság  érdemi  elbírálásra
    alkalmasnak    minősítette,   és   az   alapjogi    sérelmekkel
    összefüggően kezelte.
     A     konkrét    normakontroll-eljárásra    tekintettel     az
    Alkotmánybíróság  rögzítette, hogy a bíróságok  által  elbírált
    ügyek  kapcsán az alkotmányjogi panaszok előterjesztői kétfajta
    cselekmény alapjogi védelmét igényelték az Alkotmánybíróságtól:
    dohánytermék  elnevezését tartalmazó feliratok elhelyezését  az
    üzletek  külső  homlokzatán; valamint  a  fogyasztóknak  szóló,
    nyereményjátékban    való    részvételre    történő    felhívás
    elhelyezését a dohánytermék dobozában.

    3.2.  Az egyik alkotmányjogi panasz előterjesztője másodlagosan
    kezdeményezte   alkotmányos  követelmény   megállapítását.   Az
    Alkotmánybíróság   gyakorlata  szerint:   az   Alkotmánybíróság
    kizárólag  az Abtv.-ben meghatározott, utólagos normakontrollra
    irányuló  hatásköreiben eljárva – azokkal szoros összefüggésben
    –  állapíthat  meg  alkotmányos követelményt.  Jogszabály  vagy
    állami  irányítás  jogi  eszköze  alkotmányos  normatartalmának
    megállapítására, illetve – önmagában – alkotmányos  követelmény
    megállapítására az Alkotmánybíróságnak nincs önálló hatásköre.”
    (Először:  292/B/2001.  AB határozat, ABH  2001,  1591,  1592.)
    Ebből következik, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz
    esetén sem állapít meg indítványra alkotmányos követelményt. Az
    indítványozónak  alanyi joga van arra, hogy az Alkotmánybíróság
    vizsgálja   meg   a   konkrét  ügyben  alkalmazott   jogszabály
    alkotmányosságát,  de  ahhoz nincs,  hogy  az  Alkotmánybíróság
    alkotmányos követelmény megállapításával orvosolja az  alapjogi
    jogsérelmet.
    Az  Ügyrend  29.  §  b)  pontja alapján az Alkotmánybíróság  az
    indítványt visszautasítja, ha az eljárásra nincs hatásköre.  Az
    Ügyrend  29.  §  c)  pontja  alapján  az  Alkotmánybíróság   az
    indítványt   visszautasítja,  ha   az   indítványozónak   nincs
    jogosultsága  az  eljárás  indítványozására.  Ezek  alapján  az
    Alkotmánybíróság  az  alkotmányos  követelmény  megállapítására
    irányuló indítványt visszautasította.

    Következésképpen az indítványok előzetes vizsgálata alapján  az
    Alkotmánybíróság arra a megállapításra jutott,  hogy  absztrakt
    utólagos  normakontroll keretében a Grtv2. 9. § (3) bekezdésére
    (szexuális  tartalmú  reklám) és 27.  §-ára  (gazdasági  reklám
    közzétételének  előzetes  megtiltása)  terjed  ki   az   érdemi
    alkotmányossági vizsgálat.
    Ezek  mellett  konkrét  normakontroll és  alkotmányjogi  panasz
    alapján  az érdemi alkotmányossági vizsgálat kiterjed  a  Grtv.
    13. § (1) bekezdésére, a (2) bekezdés második fordulatára és  a
    (4)  bekezdés  b)  pontjára (dohányreklámok  tilalma),  továbbá
    alkotmányjogi  panasz  alapján a Pp.  233.  §  (3)  bekezdésére
    (jogorvoslat   hiánya  eljárás  felfüggesztésének   elutasítása
    esetén).

                                  IV.
     
     Az     Alkotmánybíróság    a    gazdasági    reklámtevékenység
    alkotmányossági megítélésére vonatkozó gyakorlatát jelen ügyben
    irányadónak   tekinti,  és  az  indítványok   alapján   további
    megállapításokkal egészíti ki.

     1.   Az   Alkotmánybíróság  az  1270/B/1997.  AB  határozatban
    kimondta és az 37/2000. (X. 31.) AB határozatban megerősítette,
    hogy a gazdasági reklámtevékenységre kiterjed az Alkotmány  61.
    §  (1)  bekezdésében  biztosított szabad véleménynyilvánításhoz
    való jog védelme.
     Az    Alkotmánybíróság   határozatai   szerint   a   gazdasági
    reklámtevékenység  alkotmányjogi megítélésénél  is  abból  kell
    kiindulni,  hogy  az  Alkotmány 61.  §-a  nem  csupán  bizonyos
    eszmék,  tények és vélemények tekintetében biztosítja a  szabad
    véleménynyilvánítást, hanem magát a szabad kommunikációt,  a  –
    tág értelemben vett – véleménynyilvánítás lehetőségét részesíti
    védelemben.  [1270/B/1997. AB határozat, ABH 2000,  713,  716.;
    37/2000.  (X.  31.)  AB  határozat, ABH  2000,  293,  295.]  Az
    Alkotmánybíróság a korábbi határozataiban a Markt Intern  GmbH-
    ügyre,  a Jacubowski-ügyre, valamint a Casado Coca-ügyre utalva
    kifejtette,   hogy   az  Emberi  Jogok   Európai   Bírósága   a
    kereskedelmi  információk  közlését  az  Emberi  jogok  európai
    egyezményének  a  szabad  véleménynyilvánításhoz   való   jogot
    biztosító 10. cikke által védett körbe vonja. [1270/B/1997.  AB
    határozat,  ABH  2000,  713, 714-715.;  37/2000.  (X.  31.)  AB
    határozat, ABH 2000, 293, 300-301.]
     
    2.  Az  Alkotmánybíróság  a  véleménynyilvánítás  szabadságával
    összefüggésben  is  kimondta az alapjogokra általában  irányadó
    követelményt, amely szerint „az állam akkor nyúlhat az  alapjog
    korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
    védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
    védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
    alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
    alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
    érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
    az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
    arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
    köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
    alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása,  ha
    az  kényszerítő  ok  nélkül, önkényesen  történik,  vagy  ha  a
    korlátozás  súlya  az elérni kívánt célhoz képest  aránytalan.”
    [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171. Előzménye:
    20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 67, 71-72.]

    Az   Alkotmánybíróság   gyakorlatában   a   véleménynyilvánítás
    szabadságának kitüntetett jelentősége van az alapjogok  között.
    „Ez   a   kitüntetett   szerep   nem   vezet   arra,   hogy   a
    véleménynyilvánítás      szabadságához      fűződő      alapjog
    korlátozhatatlan  lenne,  de mindenképpen  azzal  jár,  hogy  a
    szabad véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen  kevés
    joggal  szemben  kell csak engednie, a véleményszabadság  tehát
    törvénnyel is csak kivételesen és szűk körben korlátozható  egy
    másik   alapjog  vagy  egyéb  alkotmányos  érték   védelmében.”
    [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167.; 24/1996.  (VI.
    25.)  AB  határozat,  ABH 1996, 107.;  33/1998.  (VI.  25.)  AB
    határozat, ABH 1998, 256.; 96/2008. (VII. 3.) AB határozat, ABH
    2008, 816, 821.]
     
    3.  Az  1270/B/1997. AB határozat úgy foglalt állást,  hogy  „a
    kereskedelmi jellegű információk közzététele esetében szélesebb
    körű  állami beavatkozás lehet alkotmányosan indokolt,  mint  a
    véleményközlés  egyéb eseteiben.” [ABH 2000, 718.  Megerősítve:
    37/2000. (X. 31.) AB határozat, ABH 2000, 293, 295.]
    Ezt  az Alkotmánybíróság azzal indokolta, hogy az alkotmányjogi
    gyakorlatban a kifejezés szabadságát „elsősorban mint az  egyén
    önkifejezésének,    személyisége   szabad   kibontakoztatásának
    elengedhetetlen eszközét és az egyén demokratikus társadalomban
    való  részvételét  elősegítendő részesítette többletvédelemben.
    Minthogy  azonban  a  gazdasági reklámok nem  állnak  közvetlen
    kapcsolatban  a  véleményszabadság ezen alapértékeivel,  hiszen
    azok    célja    sokkal   inkább   az   áru    értékesítésének,
    megismertetésének, igénybevételének előmozdítása (Grtv. 2. § g)
    pont)   és   nem   az  egyén  önkifejezésének,  a  demokratikus
    párbeszédben  való  részvételének lehetővé  tétele,  az  ilyen,
    kereskedelmi célú információk esetében a korlátozás  lehetősége
    szélesebb  körben minősülhet alkotmányosnak.” (1270/B/1997.  AB
    határozat, ABH 2000, 718.)

    Az  Alkotmánybíróság  azt is megfogalmazta,  hogy  „a  valótlan
    kereskedelmi   információk   közlésének,   illetve   a    valós
    információk  elhallgatásának olyan, az emberi egészségre  káros
    következményei  is  lehetnek,  amelyek  indokolttá   teszik   a
    közzététel  korlátozását.  Amíg  egyéb  esetekben  a  kifejezés
    szabadsága   révén   egy-egy   valótlan   kijelentés   cáfolata
    orvosolhatja  az  esetleges  sérelmeket,  addig  a  hamis  vagy
    megtévesztő    reklám    adott   esetben   visszafordíthatatlan
    következményekkel is járhat.” [1270/B/1997. AB  határozat,  ABH
    2000, 713, 725.; 37/2000. (X. 31.) AB határozat, ABH 2000, 293,
    295.]

    A  gazdasági  reklámok esetén alkalmazandó  alapjog-korlátozási
    teszttel  kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette,  hogy  a
    gazdasági reklámtevékenység „mások személyhez fűződő  jogai,  a
    fogyasztói jogok vagy akár a tisztességes verseny érdekében, az
    elérni  kívánt céllal arányos módon alkotmányosan korlátozható.
    Az  Alkotmánybíróság feladata annak eldöntése, hogy a kifejezés
    szabadsága  és  a vele szemben álló alkotmányos jogok,  érdekek
    összeütközésekor a véleményszabadság korlátozása az alkalmazott
    alapjogi   teszt  alapján  elkerülhetetlenül  szükségesnek   és
    arányosnak tekinthető-e.” (ABH 2000, 718.)

    Ez  alapján állapította meg az Alkotmánybíróság, hogy a  Grtv.-
    nek  az  a  rendelkezése, amely „megtiltja a személyhez  fűződő
    jogokat,  illetve a kegyeleti jogot sértő reklám  közzétételét,
    az  emberi  méltósághoz  való alapjog  érvényesülése  érdekében
    korlátozza  a  közlés  szabadságát. E korlátozás  a  személyhez
    fűződő  jogok  sérelmének  megelőzése érdekében  szükséges,  és
    arányban áll a törvényhozó által elérni kívánt céllal, az egyén
    méltóságának   védelmével.”  (ABH  2000,  717.)   A   gazdasági
    reklámokra  vonatkozó  szélesebb  körű  korlátozási   lehetőség
    alapján  mondta  ki  az Alkotmánybíróság, hogy  „nagyobb  érdek
    fűződik  a személyek méltóságának védelméhez, mint a vélemények
    közlésének korlátlan szabadságához.” (ABH 2000, 718.)

    Az Alkotmánybíróság az 1270/B/1997. AB határozatban összegezte,
    hogy  az  Emberi Jogok Európai Bírósága az Egyezmény 10.  cikke
    védelme   alatt   állónak   tekinti  a   kereskedelmi   jellegű
    információkat, de nem részesíti azokat akkora védelemben,  mint
    amekkora  védelmet az egyéb vélemények, elsősorban a  politikai
    vélemények élveznek, és széles körű mérlegelési jogot  biztosít
    a tagállamoknak a reklámok korlátozása terén. Ez az alacsonyabb
    szintű   védelem  azt  jelenti,  hogy  a  strasbourgi   bíróság
    mindeddig       szükségesnek,      ennek      következményeképp
    egyezménykonformnak ítélt minden olyan korlátozást,  amelyet  a
    részes  államok  „mások  jogai”, tehát a  fogyasztók,  vásárlók
    jogai érdekében alkalmaztak. (ABH 2000, 715.)
     
     4. Jelen ügyben az indítványok felvetették az Alkotmány 61.  §
    (1)  bekezdésében elismert véleményszabadság és a  kereskedelmi
    szólásszabadság  (azon belül a gazdasági reklámok)  viszonyának
    további  tisztázását. Az egyik indítványozó szerint indokolt  a
    gazdasági, kereskedelmi jogalanyok szólásszabadságának  kiemelt
    védelme.  Egy másik indítványozó érvelése viszont azon alapult,
    hogy  a  kereskedelmi  szólás csak  a  véleményszabadság  egyéb
    eseteihez  képest részesül gyengébb alkotmányos védelemben,  de
    ez az általános alapjogi védelemhez hasonló védelmet jelent.
     
     4.1.  Az  Alkotmánybíróság fenntartja  az  eddigi  döntéseiben
    foglalt   elvi   megállapítást,  hogy  a   gazdasági   reklámok
    elsősorban  nem az egyéni önkifejezésre, illetve a demokratikus
    párbeszédben   való   részvételre   irányulnak,    hanem    áru
    értékesítésének,       megismertetésének,      igénybevételének
    előmozdítására,  ezért  nem  állnak  közvetlen  kapcsolatban  a
    véleményszabadság  alapértékeivel.  Az  Alkotmánybíróság  –   a
    strasbourgi   gyakorlathoz  hasonlóan  –  ezzel   indokolta   a
    reklámtevékenység alacsonyabb szintű alapjogi védelmét.
     Ugyanakkor   a   gazdasági  reklámok   nem   azonosíthatók   a
    kereskedelmi kommunikációval, mivel a kereskedelmi  közléseknek
    (commercial     speech)    csak    egy     része     tekinthető
    reklámtevékenységnek (advertising). További tisztázást igényel,
    hogy  miként határolható el az egyéni önkifejezés és a közéleti
    szólás  „erősebb”  védelme és a kereskedelmi szólás  „gyengébb”
    védelme.  (A kereskedelmi és a politikai szólás elhatárolásának
    nehézségeit  tárgyalta az Emberi Jogok Európai Bírósága  a  VgT
    Verein  gegen Tierfabriken kontra Svájc ügyben, a 2001.  június
    28-i ítéletében.)
     
     Az  Alkotmánybíróság  jelen ügyben azt  hangsúlyozza,  hogy  a
    gyengébb alkotmányos védelemben részesülő kereskedelmi  szólást
    a kizárólagos, illetve meghatározó gazdasági érdek különbözteti
    meg  más közlésektől. Az Emberi Jogok Európai Bírósága irányadó
    döntése    szerint    a    szólás   nem   minősíthető    csupán
    kereskedelminek,  ha  számottevő  közérdek   mutatható   ki   a
    közléssel  összefüggésben. (Barthold kontra Németország,  1985.
    március  25-i  ítélet.)  A  Német  Szövetségi  Alkotmánybíróság
    határozata szerint a kereskedelmi jogalany (a konkrét ügyben  a
    Benetton   cég)  közlése  a  szólásszabadság  körébe  tartozik,
    amennyiben  közérdekű tárgykörre vonatkozik, illetve hozzájárul
    a  közvélemény  formálásához.  (BVerfGE,  102,  347,  359.)  Az
    Egyesült   Államok   Legfelsőbb   Bírósága   gyakorlatában   az
    úgynevezett   Central   Hudson  meghatározás   szerint   az   a
    kereskedelmi  szólás,  amely kizárólag  a  közlő  és  a  közlés
    címzettjeinek gazdasági érdekeivel áll összefüggésben. [Central
    Hudson  Gas  and Electricity Corporation versus Public  Service
    Commission,  447 US 557, 562 (1980).] Amennyiben egy  gazdasági
    hirdetés   jelentős  közérdekű  kérdéshez  kapcsolódik,   akkor
    vonatkozik  rá  a  szólásszabadság  védelme.  [Bigelow   versus
    Virginia, 421 US 809 (1975).]

     A   közléshez   fűződő  gazdasági  érdekek   kizárólagosságát,
    illetve  meghatározó voltát és súlyát részben a közlés  tárgya,
    tartalma mutatja meg. Kizárólag gazdasági érdek miatt megjelenő
    közlésnek   minősül  például  egy  adott  termék  meghatározott
    eladási  áráról  vagy  jellemzőiről szóló nyilvános  információ
    vagy  más  hasonló kereskedelmi tevékenység. Mivel az Alkotmány
    61.  §-a a nyilvános kommunikációt védi, szintén kívül esnek  a
    véleményszabadság   alkotmányos  védelmén   azok   az   üzleti,
    kereskedelmi   kommunikációk,  amelyeket   a   gazdasági   élet
    szereplői  egymás  között folytatnak  a  szerződéses  és  egyéb
    gazdasági   viszonyaikban.  Az  Alkotmánybíróság  egy   korábbi
    határozatában ezt így közelítette meg: „Nem vagy  alig  jelenik
    meg  (…)  a  véleménynyilvánításnak és a sajtónak a  demokrácia
    védelmében játszott szerepe azokban az esetekben, amelyekben  a
    közleményt   gazdasági   érdekből  a   gazdasági   élet   egyik
    résztvevője teszi gazdasági verseny keretei között a  gazdasági
    élet    másik   résztvevőjéről;   ilyenkor   e   szabadságjogok
    korlátozása tágabb körben lehetséges.” [57/2001. (XII.  5.)  AB
    határozat, ABH 2001, 484, 494.]
     
     Természetesen    adódhatnak    nehézségek    a    kereskedelmi
    környezetben  megjelenő  közlésekhez kötődő  gazdasági  érdekek
    meghatározó  voltának vagy kizárólagosságának megítélésében.  A
    kereskedelmi    kommunikáció    összefonódhat    a     közügyek
    megvitatásával  vagy a művészi önkifejezéssel, és  a  gazdasági
    jogalanyok megnyilvánulásai tükrözhetnek társadalmi kérdésekben
    való   felelős  állásfoglalást,  értékítéletet.  A  kulturális,
    művészeti     javak     megjelennek    reklámozott     áruként,
    szolgáltatásként,  valamint  figyelemfelkeltő   eszközként   is
    kötődhetnek a gazdasági reklámtevékenységhez.

    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   az   óhatatlanul
    előforduló határesetekben a vélelem az, hogy az Alkotmány 61. §-
    a  által  védett  szólásszabadságról  van  szó,  és  az  szorul
    igazolásra,  hogy  a  konkrét esetben  nincs  védendő  érték  a
    gazdasági érdekeken túl.

    A  közlés tárgyával és tartalmával összefüggő további szempont,
    hogy  a  fogyasztók  tájékoztatáshoz való joga  indokolhatja  a
    kereskedelmi  szólás védelmét és korlátozását is. A  fogyasztók
    jogai  alapján  részesülhet alkotmányos védelemben  a  termékek
    különféle   jellemzőiről   szóló  objektív,   nem   megtévesztő
    tájékoztatás. [1270/B/1997. AB határozat, ABH 2000,  713,  723.
    Ehhez  hasonlóan: Irwin Toy versus A-G of Quebec (1989)  1  SCR
    927.] Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a kereskedelmi
    információkhoz   való  hozzáférés  biztosítása   a   fogyasztók
    informált  gazdasági döntéseit segíti elő (Casado  Coca  kontra
    Spanyolország, 1994. február 24-i ítélet.), ezért az  Alkotmány
    61.  §-a  nem  biztosít  jogot a fogyasztók  számára  az  ilyen
    információk megismeréséhez.
     Másfelől    a    fogyasztók   jogai   miatt   nem   érvényesül
    maradéktalanul  a  tartalmi  semlegesség  elve  a  kereskedelmi
    közlések  esetében. A fogyasztókat megtévesztő  reklám  tilalma
    nem  sérti  az  Alkotmány  61.  §-át.  [37/2000.  (X.  31.)  AB
    határozat, ABH 2000, 293, 295.]
     
     A    közléshez    fűződő    gazdasági   érdekek    jelentősége
    összefüggésben  áll  a  közlés alanyaival  is.  A  kereskedelmi
    közlések  gyengébb  alkotmányos védelme  azon  alapul,  hogy  a
    gazdasági  hirdetők és más kereskedelmi jogalanyok számára  nem
    az  egyéni  önkifejezést és önmegvalósítást vagy a demokratikus
    párbeszédben  való részvételt valósítják meg a közlések,  hanem
    gazdasági  érdekeket szolgálnak. Figyelembe kell venni  azonban
    azt is, hogy a – a hatályos jogszabályok által kínált jogalanyi
    formákat   tekintve   –   gazdasági   jogalanyok   nem   minden
    megszólalása  irányul  áru értékesítésére,  és  a  megszólalást
    motiváló   üzleti  érdekek  összekapcsolódhatnak   a   közügyek
    megvitatásával.  Az  üzleti élet számos  aktora  is  a  közélet
    résztvevője,  azok  is  kifejthetik álláspontjukat,  például  a
    gazdaságpolitikai  ügyekben,  a termékeiket,  szolgáltatásaikat
    érintő   jogszabályi  változtatásokkal  kapcsolatban   stb.   A
    gazdasági jogalanyok is hozzájárulhatnak a tudományos ismeretek
    megvitatásához és terjesztéséhez. Ezért a gazdasági  jogalanyok
    nyilvános  kommunikációjának megítélése a közlés  kommunikációs
    céljától  és a védendő értékekhez (egyéni önkifejezés, közéleti
    diskurzus  fenntartása) való viszonyától függ. Mindazonáltal  a
    gazdasági  érdekek  által motivált kereskedelmi  kommunikációra
    nem  terjed  ki  a  véleménynyilvánítás  szabadságának  kiemelt
    védelme.
     
     További  megfontolásokra ad okot, hogy léteznek olyan  indokok
    is,   amelyek  speciális  területeken  szükségessé   teszik   a
    gazdasági  jogalanyok közéleti ügyekben történő megszólalásának
    korlátozását. Az Alkotmánybíróság először a 37/1992. (VI.  10.)
    AB  határozatban  utalt  arra, hogy  az  Alkotmány  61.  §  (4)
    bekezdése kifejezetten kötelezi az Országgyűlést arra,  hogy  a
    tájékoztatási monopóliumokat törvénnyel akadályozza  meg.  (ABH
    1992,   227,   231.)   A  későbbi  gyakorlat   következetes   a
    tekintetben,  hogy  a tájékoztatási monopóliumok  létrejöttének
    megakadályozása    és    a   véleménypluralizmus    fenntartása
    alkotmányos  cél. Az Alkotmánybíróság az elektronikus  médiával
    összefüggésben  fogalmazta  meg,  hogy  indokolt  speciális,  a
    sokoldalú   tájékoztatásra  vonatkozó  előírások   meghozatala,
    amelynek  célja az, hogy a politikai közösség tagjai  közérdekű
    kérdésekben  a releváns vélemények ismeretében alakíthassák  ki
    álláspontjukat. [1/2007. (I. 18.) AB határozat, ABH  2007,  45,
    50-51.]  A  kereskedelmi szólások körében ilyen  veszély  lehet
    például,   ha   a  tőkeerős  vállalkozások  szponzorként   vagy
    hirdetőként    (akár   politikai   vélemények    támogatóiként)
    korlátlanul   megjelenhetnek  a  televíziós  műsorokban,   mert
    kiszoríthatják   a   gyengébb   anyagi   háttérrel   támogatott
    álláspontokat   a   „vélemények   piacáról”.   Ezáltal    olyan
    véleménymonopólium  alakulhat ki, amely ellentétes  a  plurális
    tájékoztatásra vonatkozó alkotmányossági elvárásokkal. Az ilyen
    egyoldalú kommunikáció torzítja a politikai döntéshozatalt.

     4.2.  Tehát az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a  közlés
    alkotmányos  védelmének megítéléséhez minden  esetben  egyaránt
    figyelembe  kell  venni egyfelől a közlő  személyét,  a  közlés
    célját és tárgyát, másfelől a jogszabályi korlátozás indokát és
    mértékét.
     
     A   kereskedelmi  szólás  alkotmányos  védelmének  terjedelmét
    meghatározza,  hogy milyen erősségű alkotmányos  indok  hozható
    fel  a korlátozás mellett. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában  a
    szükségességi-arányossági  teszt  szerint   mások   (köztük   a
    fogyasztók)   jogai,   az  állam  intézményes   alapjog-védelmi
    kötelezettsége    (például   az   elektronikus    médiában    a
    véleménymonopóliumok megakadályozása), valamint közérdekű célok
    (például    kiskorúak,   közegészség,   közbiztonság   védelme)
    jelenthetik   az   alkotmányosan  védett  kereskedelmi   szólás
    indokolt,  szükséges korlátait. Ezeket a célokat az  arányosság
    elveinek     megfelelően    lehet    érvényre    jutattni     a
    szólásszabadsággal szemben.

                                  V.

     Az  Alkotmánybíróság az indítványozók konkrét kifogásai  közül
    először  azt  vizsgálta meg, amelyik általános  reklámkorlátozó
    szabályt  érintett.  Az egyik indítványozó  utólagos  absztrakt
    normakontrollra  irányuló  kezdeményezésében  azért  támadta  a
    Grtv2.  27.  §-át, mert álláspontja szerint a gazdasági  reklám
    közzétételének  megtiltását  lehetővé  tevő  szabály   előzetes
    cenzúrát  valósít  meg,  ezért sérti az  Alkotmány  61.  §  (1)
    bekezdésében  elismert  véleménynyilvánítási  szabadságot.   Az
    indítványozó  másodlagosan azt is állította,  hogy  a  támadott
    rendelkezés  ellentétes  a  61. §  (3)  bekezdésével,  mert  az
    Országgyűlés   nem   kétharmados  többséggel   fogadta   el   a
    törvénymódosítást.
     
     A  Grtv2.  27. §-a formai és tartalmi értelemben is azonos  az
    indítványozó    által    eredetileg    kifogásolt    Grtv.-beli
    rendelkezéssel. Az új szabály szövege (Grtv2. 27. §) megegyezik
    a  korábbival (Grtv. 19/A. §), és az Országgyűlés ugyanúgy  nem
    kétharmados törvényi rendelkezésként fogadta el, mint  a  Grtv.
    korábbi  módosítását. Ezért az Alkotmánybíróság a formai  és  a
    tartalmi kifogást is érdemben vizsgálta meg.

    1.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlata, hogy  formai  és  tartalmi
    kifogások  esetén  először a formai alkotmányossági  kifogásról
    foglal állást. [Először: 64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH
    1991, 297, 299-300.]
     
     Az  Alkotmány 61. § (3) bekezdése – speciális szabályként –  a
    sajtó   szabadságáról  szóló  törvény  és  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságáról  szóló törvény elfogadásához  követeli  meg  a
    jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát. Az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint ez a formai követelmény  az
    „alkotmányi  rendelkezés közvetlen végrehajtásaként megalkotott
    törvényre”  vonatkozik, amely az „alapjog  érvényesítésének  és
    védelmének  irányát”  határozza  meg.  [4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozat, ABH 193, 48, 49.] A kétharmados törvényt  nem  lehet
    módosítani  vagy  hatályon kívül helyezni  egyszerű  többséggel
    elfogadott  törvénnyel. [1/1999. (II. 24.)  AB  határozat,  ABH
    1999,  25.]  A kétharmados követelmény továbbá nem  csupán  egy
    adott  törvényre,  hanem  a  törvény  „koncepciójának  lényeges
    elemére” vonatkozik, ezért a kétharmados törvény koncepcionális
    elemei  csak ugyanilyen formai feltételekkel emelhetők  át  más
    törvénybe.  [31/2001. (VII. 11.) AB határozat, ABH 2001,  258.;
    95/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1327, 1335.]
     Az   Alkotmánybíróság   a   cenzúra   tilalmára,   illetve   a
    sajtószabadságra     vonatkozó    szabályok     alkotmányossági
    vizsgálatakor   még   nem  foglalt  állást   a   kétharmadosság
    kérdésében. Az ügyek egy részében ez azért nem merülhetett fel,
    mert  a  törvényt eleve kétharmados többséggel  fogadta  el  az
    Országgyűlés.  Idetartoznak  a rádiózásról  és  televíziózásról
    szóló  1996.  évi I. törvény egyes rendelkezéseit felülvizsgáló
    határozatok.   Más   esetben  azért  nem   kerül   előtérbe   a
    kétharmadosság   problémája,   mert   az   indítvány   tartalmi
    kifogásokat   fogalmazott  meg.  Idetartoznak  a   köztársasági
    elnöknek  az  előzetes  alkotmányossági  kontrollra  benyújtott
    indítványai alapján indult eljárások közül a büntetések  és  az
    intézkedések  végrehajtásáról szóló 1979. évi 11.  törvényerejű
    rendelet  módosításának  vizsgálata  [13/2001.  (V.   14.)   AB
    határozat,  ABH 2001, 177.], valamint a Polgári Törvénykönyvről
    szóló 1959. évi IV. törvény módosításának vizsgálata. [57/2001.
    (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001, 484.]
     Egy  ügyben az Alkotmánybíróság formai és tartalmi  alapon  is
    megállapított  alkotmányellenességet az  Alkotmány  61.  §-ával
    összefüggésben.  A  Magyar Rádióról és  a  Magyar  Televízióról
    szóló  1047/1974.  (IX.  18.)  MT határozat  6.  pontját  azért
    semmisítette  meg az Alkotmánybíróság, mert a  Jat.  elfogadása
    után  törvényhozási tárgykörbe tartozó módosításként került  az
    MT  határozat rendelkezései közé (az Alkotmány 35. §-án alapuló
    formai  indok), és sértette a véleménynyilvánítás  és  a  sajtó
    szabadságát  (az  Alkotmány 61. §-án alapuló  tartalmi  indok).
    [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227.]

     2.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  jogforrási  szintre  vonatkozó
    formai  kérdés megválaszolása előtt szükségképpen  állást  kell
    foglalnia – az adott ügyre vonatkozóan – az alapjog fogalmáról,
    illetve   tartalmáról.  Ez  elengedhetetlen  ahhoz,   hogy   az
    Alkotmánybíróság  meg  tudja állapítani,  hogy  az  „alkotmányi
    rendelkezés      közvetlen      végrehajtására”,       „alapjog
    érvényesítésének és védelmének irányára”, illetve  az  alapjogi
    garanciákat   tartalmazó   törvény   „koncepciójának   lényeges
    elemére”  vonatkozik-e a szabályozás. Vagyis  az  ilyen  formai
    alapjog-korlátozási vizsgálatokban implicit vagy explicit módon
    az  adott  alapjog  mibenlétéről is dönt  az  Alkotmánybíróság.
    Tulajdonképpen  ez  az  egyik  előfeltétele  annak,  hogy   sor
    kerüljön  a  norma  alkotmányossági vizsgálatára.  [Először  az
    abortusszal  összefüggésben: 64/1991. (XII. 17.) AB  határozat,
    ABH  1991,  297, 300-302.; a gyülekezési joggal összefüggésben:
    4/2007. (II. 13.) AB határozat, ABH 2007, 911.]
     Következésképpen   jelen   ügyben   elsődlegesen   azt    kell
    megvizsgálni, hogy a támadott szabály milyen összefüggésben áll
    a sajtószabadsággal és a cenzúra tilalmával. Ennek érdekében az
    Alkotmánybíróság áttekintette az erre vonatkozó határozatait.
     
    2.1.  Az  Alkotmánybíróság  először  a  30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozatban  mutatott rá, hogy a sajtószabadság  lényegében  a
    véleménynyilvánítási  jogból  eredő  külön  nevesített   jognak
    tekinthető,   amely  felöleli  valamennyi  médium  szabadságát,
    továbbá az információk megszerzésének szabadságát is (ABH 1992,
    167,    171.).    A   sajtószabadságra   vonatkozó    speciális
    alkotmányossági szempontokat a 37/1992. (VI. 10.) AB  határozat
    fejtette  ki:  „A  sajtó  szabadságát  arra  figyelemmel   kell
    garantálnia  az  államnak, hogy a ’sajtó’ a  véleményalkotáshoz
    szükséges  információszerzésnek,  a  véleménynyilvánításnak  és
    véleményformálásnak  kitüntetett fontosságú  eszköze.  Ahogy  a
    sajtószabadság joga a véleménynyilvánításhoz való  jogból  mint
    anyajogból vezethető le, úgy a véleménynyilvánításhoz való  jog
    kitüntetett  volta is annyiban vonatkozik a sajtó szabadságára,
    amennyiben  az  a  véleménynyilvánítás  alkotmányos   alapjogát
    szolgálja.
    A  sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem  a
    tájékoztatásé  is, azaz alapvető szerepe van a  véleményalkotás
    feltételét  képező  tájékozódásban.  Az  Alkotmány  61.  §  (1)
    bekezdése    is   egymás   mellett   tartalmazza    a    szabad
    véleménynyilvánításhoz,    továbbá    a    közérdekű     adatok
    megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot.
    (…)  A sajtószabadságot (…) elsősorban az állam tartalmi be nem
    avatkozása  biztosítja;  ennek  felel  meg  például  a  cenzúra
    tilalma   és   a   szabad  lapalapítás  lehetősége.   Ezzel   a
    tartózkodással  az  állam  elvileg  lehetővé  teszi,   hogy   a
    társadalomban   meglévő  vélemények,   valamint   a   közérdekű
    információk teljessége megjelenjen a sajtóban.” [ABH 1992, 227.
    Megerősítve:  36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH  1994,  219,
    223.]

    Az  Alkotmánybíróság a 20/1997. (III. 19.) AB  határozatában  a
    sajtóról   szóló   1986.  évi  II.  törvény  (a   továbbiakban:
    sajtótörvény)  azon  rendelkezését  vizsgálta,  amely  lehetővé
    tette  az  ügyész számára, hogy valamely sajtótermék vagy  irat
    nyilvános közlésének megtiltását kérje a bíróságtól, illetve  a
    nyilvános   közlést   ő  maga  azonnal  felfüggessze,   ha   az
    bűncselekményt   valósított  meg,  bűncselekmény   elkövetésére
    hívott  fel, közerkölcsöt sértett vagy mások személyhez  fűződő
    jogainak  sérelmével  járt, úgyszintén  ha  az  időszaki  lapot
    nyilvántartásba vétel előtt vagy annak hiányában terjesztették.
    Az Alkotmánybíróság részben alkotmányellenesnek minősítette ezt
    a  rendelkezést:  az  ügyésznek a  személyhez  fűződő  jogokkal
    kapcsolatos   indítványozási  jogosultsága  szükségtelenül   és
    aránytalan   mértékben   korlátozhatja   az   emberi   méltóság
    összetevőjét képező önrendelkezés szabadságát.
    A  testület azt is megállapította, hogy „az ügyész és a bíróság
    támadott   döntési  jogosultságai  nem  foglalják  magukban   a
    sajtótermék útján közölni szánt gondolatok tartalmának kötelező
    előzetes  közhatalmi ellenőrzését, értékelését  és  minősítését
    abból a szempontból, hogy azok sajtótermékként előállíthatók-e.
    Ezért   a   támadott   döntési  lehetőségek   nem   tekinthetők
    cenzúrának,  tehát  azok  nem sértik a  sajtószabadsághoz  való
    jogot”. (ABH 1997, 85, 95.)

    A  13/2001.  (IV. 14.) AB határozat – részben a 20/1997.  (III.
    19.)   AB   határozattól   való  megkülönböztetés   alapján   –
    megállapította,  hogy alkotmányellenes cenzúrának  minősül  „az
    elítélt,  az  előzetesen letartóztatott,  illetve  az  elzárást
    töltő   elkövető   sajtó   útján  történő  nyilatkozattételének
    korlátozhatósága   a   közbiztonság,   mások   jóhírneve   vagy
    személyhez  fűződő  jogainak védelme, a bűnözés  megelőzése,  a
    szolgálati    titok   és   egyéb   bizalmas   adat   közlésének
    megakadályozása  érdekében.” (ABH 2001, 177.) Ezzel  szemben  a
    sajtótörvény  korábban vizsgált szakasza  „a  gyakorlatban  nem
    volt  alkalmas előzetes cenzúra megvalósítására, szemben a most
    vizsgált,  a  cenzúra  klasszikus  esetét  jelentő  jogszabályi
    megoldással,  az  ügyész  ugyanis  a  sajtótörvény  alapján   –
    kötelezően előírt előzetes engedélyezési rendszer hiányában – a
    lapok  kinyomtatását követően, azok terjesztését  függeszthette
    fel,  vagy a sajtótermék terjesztésének, árusításának  utólagos
    megtiltását kérhette a bíróságtól.” (ABH 2001, 204.)
    „A  véleménynyilvánítási  szabadság  érvényesülésének  lényeges
    garanciája   a  kifejezésre  juttatandó  gondolatok   előzetes,
    tartalmi  szempontú vizsgálatának tilalma.  Olyan  eleme  ez  a
    szólás  szabadságának, amely kifejezett alkotmányos rendelkezés
    nélkül  is e szabadság elengedhetetlen biztosítéka. Minthogy  a
    cenzúra   a   szabad  véleménynyilvánításhoz   fűződő   alapjog
    legsúlyosabb korlátozását jelenti, a közlés előzetes cenzúrával
    történő korlátozása csak szélsőséges esetekben, rendkívül  szűk
    körben,     pontosan     körülhatárolt     módon     minősülhet
    alkotmányosnak.” (ABH 2001, 205.)

     A  34/2009.  (III. 27.) AB határozat szintén a 20/1997.  (III.
    19.)  AB  határozattól való megkülönböztetés alapján állapított
    meg    alkotmányellenes   cenzúrát   a    sajtótörvényben.    A
    sajtószabadság  alkotmányellenes korlátozását valósítja  meg  a
    sajtótörvény   azzal,  hogy  „megtiltja  annak   a   lapnak   a
    regisztrációját, amely vélhetően személyiségi jogi sérelmet fog
    megvalósítani,   illetve  azzal,  hogy  elrendeli   a   bármely
    személyiségi  jogi  sérelmet  megvalósító  időszaki  lapnak   a
    nyilvántartásból való mérlegelés nélküli törlését”. (ABK  2009.
    március, 269.)
     A  döntés  indokolása megállapította: „Azzal, hogy a jogalkotó
    nem  csupán  az időszaki lapok címének és céljának bejelentését
    írja  elő,  hanem  a  bejelentett cél vizsgálatát  –  tehát  az
    előzetes  tartalmi ellenőrzést – is, lényegében az  információk
    hozzáférhetőségének   és   terjesztésének   a    felügyeletéről
    rendelkezik.  A  nyilvántartásba vételt végző  hatóság  döntési
    jogosultsága  így magában foglalja a sajtótermék útján  közölni
    szánt  gondolatok tartalmának előzetes közhatalmi ellenőrzését,
    értékelését  és  minősítését abból  a  szempontból,  hogy  azok
    sajtótermékként  forgalomba  hozhatók-e.  Ez  pedig  cenzúrának
    minősül.”
     A  határozat  értelmében a hatóság feljogosítása  az  időszaki
    lapok   nyilvántartásból   való  törlésére   „a   sajtótermékek
    folyamatos  tartalmi  kontrollját  intézményesíti”.  A  „törlés
    (amely  az érintett sajtótermék nyilvános terjesztését kizárja)
    a  sajtószabadság  szempontjából  rendkívül  súlyos  szankció”,
    amely „az enyhe vagy egyszeri jogsértés miatti betiltással való
    fenyegetés  alkalmas  lehet  a vélemények,  viták  indokolatlan
    elfojtására”. (ABK 2009. március, 273.)
     
     Az  Alkotmánybíróság az említett határozataiban többször utalt
    az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság 1991.  november  26-án  kelt
    ítéletére  az  Observer és Guardian kontra  Egyesült  Királyság
    ügyben.  Eszerint  „az előzetes korlátozásoknak  olyan  nagy  a
    kockázata,  hogy azok a Bíróságtól rendkívül gondos vizsgálatot
    követelnek meg. Ez különösen érvényes a sajtóra, mivel a  hírek
    mulandó  javak,  s  nyilvánosságra  hozásuk  akár  csak   rövid
    késedelme   is   megfoszthatja  őket   minden   értéküktől   és
    érdekességüktől”. [Először: 20/1997. (III. 19.)  AB  határozat,
    ABH 1997, 85, 97.]
     
     2.2.  Jelen  ügyben  az  alkotmányossági  vizsgálat  tárgya  a
    Grtv2.   27.   §-a.  A  rendelkezés  feljogosítja  az   „eljáró
    hatóságot, illetve a bíróságot”, hogy megtiltsa a még közzé nem
    tett  reklám  közzétételét, ha megállapítja, hogy „a  reklám  –
    közzététele esetén – a gazdasági reklámtevékenységre  vonatkozó
    rendelkezésbe ütközne.”
     A  Grtv2.  szerint  a gazdasági reklámtevékenységre  vonatkozó
    rendelkezések    megsértése   esetén   az   „eljáró    hatóság”
    főszabályként   a   fogyasztóvédelmi   hatóság.   A    Pénzügyi
    Szervezetek   Állami   Felügyelete  (PSZÁF)   által   felügyelt
    tevékenység reklámja tekintetében a PSZÁF jár el.  [24.  §  (1)
    bekezdés]  A  megtévesztő és az összehasonlító  reklámok  egyes
    eseteinek vizsgálatára a Gazdasági Versenyhivatal jogosult [24.
    §   (2)   bekezdés].   A  közvetlen  üzletszerzésre   vonatkozó
    rendelkezések  bizonyos  körű  megsértése  esetén   a   Nemzeti
    Hírközlési   Hatóság  jár  el  [24.  §  (4)  bekezdés].   Ebből
    következően   a   27.   §  alapján  eljáró   hatóság   többféle
    közigazgatási  szerv  lehet. A bíróság a közigazgatási  hatóság
    határozatának felülvizsgálatára irányuló eljárásban, továbbá  –
    előzetes   közigazgatási   hatósági   eljárás   nélkül   –   az
    összehasonlító reklámok egyes eseteiben jár el.
     A  Grtv2. nem rendelkezik a reklám közzététele előtti kötelező
    bejelentésről,   engedélyezésről  vagy   más   megkerülhetetlen
    eljárási  feltételről.  A  26. §  (1)  bekezdése  értelmében  a
    fogyasztóvédelmi   hatóság  eljárására  főszabály   szerint   a
    fogyasztóvédelemről   szóló   1997.   évi   CLV.   törvény   (a
    továbbiakban  Fftv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  Az  Fftv.
    46.  §  (1) bekezdésének és a Ket. rendelkezéseinek megfelelően
    az eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.
     A  támadott rendelkezés szerint a hatóság akkor tiltja  meg  a
    reklám    közzétételét,   ha   „gazdasági   reklámtevékenységre
    vonatkozó  rendelkezésbe” ütközik. A Grtv2. 1. § (2)  bekezdése
    kimondja:   „Törvény  vagy  az  annak  végrehajtására   kiadott
    jogszabály   az   egyes   árukra  vonatkozó   vagy   az   egyes
    kommunikációs    eszközök    útján    megvalósuló     gazdasági
    reklámtevékenységre  külön szabályokat  állapíthat  meg.  Ha  a
    külön  törvény  eltérően nem rendelkezik,  az  ilyen  szabályok
    megsértésére  e  törvény rendelkezéseit megfelelően  alkalmazni
    kell.”   A   Grtv2.   24.   §   (1)  bekezdése   a   „gazdasági
    reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó
    rendelkezések  megsértése  esetére”  állapít  meg  hatáskört  a
    fogyasztóvédelmi  hatóság számára. Tehát  a  Grtv2.  1.  §  (2)
    bekezdése  és  24.  §  (1)  bekezdése értelmében  az  általános
    jogszabálynak  minősülő Grtv2.-n túl speciális jogszabályok  is
    tartalmaznak     gazdasági    reklámtevékenységre     vonatkozó
    rendelkezéseket, melyek esetében – eltérő szabály hiányában – a
    fogyasztóvédelmi hatóság jár el, és alkalmazza a Grtv2. 27.  §-
    át  is.  Következésképpen  a támadott  rendelkezést  nemcsak  a
    Grtv2.-re,  hanem  a  speciális  jogszabályokban  megállapított
    rendelkezések érvényesítésére is alkalmazni kell.
     A   támadott   rendelkezés  a  „még  közzé  nem  tett   reklám
    közzétételének” megtiltását írja elő. A Grtv2. 3. §  f)  pontja
    szerint  a  közzététel  a „reklám megismerhetővé  tétele,  akár
    nagyobb nyilvánosság akár egyedi címzett számára.” A közzététel
    tárgya a gazdasági reklám, ami a 3. § d) pontja alapján termék,
    szolgáltatás  és  egyéb  áru  értékesítésének  vagy  más  módon
    történő   igénybevételének  előmozdítására,   vagy   e   céllal
    összefüggésben   a   vállalkozás  népszerűsítésére   vagy   áru
    ismertségének  növelésére irányul. Széles értelemben  a  reklám
    közzététele  kommunikációs eszközökkel  történik,  melyek  közé
    tartozik   a  televízió,  a  rádió,  a  nyomtatott  sajtó,   az
    óriásplakátok,   a  city  light,  a  streetshield,   a   direkt
    marketingeszközök, az online reklám (pl. banner) stb. A  Grtv2.
    3.   §  n)  pontja  értelmében  sajtóterméknek  minősülnek  „az
    időszaki  lap  egyes lapszámai, a rádió- és televízió-műsor,  a
    könyv, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány – ide nem értve a
    bankjegyet  és az értékpapírt -, a zeneművet, grafikát,  rajzot
    vagy  fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre
    szánt  műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag
    és  hanglemez,  továbbá bármely más tájékoztatást  vagy  műsort
    tartalmazó,  nyilvános közlésre szánt technikai eszköz”.  Ez  a
    meghatározás  pontosan  megegyezik  a  sajtótörvény  20.  §  b)
    pontjának fogalom-meghatározásával.
     A  támadott rendelkezés szerint a hatóság, illetve  a  bíróság
    előzetesen „megtiltja” a közzétételt. Ez a rendelkezés eltérést
    jelent   az   Fftv.-nek  a  jogkövetkezmények   megállapítására
    vonatkozó szabályaitól. Az Fftv. 47. § (1) bekezdése –  egyebek
    mellett  –  kimondja: „Ha a fogyasztóvédelmi  hatóság  eljárása
    során   megállapítja   a  (…)  fogyasztóvédelmi   rendelkezések
    megsértését,  az eset összes körülményeinek – így  különösen  a
    jogsértés   súlyának,  a  jogsértő  állapot  időtartamának,   a
    jogsértő   magatartás   ismételt   tanúsításának,   illetve   a
    jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság
    követelményének    szem    előtt    tartásával    az     alábbi
    jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
     a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
     b)  megtilthatja  a  jogsértő magatartás további  folytatását”
    (…).
     A  Grtv2. 27. §-a elsődlegesen a reklámozót érintő korlátozás.
    Ugyanis a Grtv2. 3. § l) pontja szerint a reklámozó az, „akinek
    érdekében  a  reklámot  közzéteszik,  illetve  aki  a  reklámot
    megrendeli.”
     
    3.   Az   Alkotmánybíróság   a  sajtószabadság   korlátozásával
    kapcsolatos  gyakorlata  és a vizsgált rendelkezés  összevetése
    alapján a következőket állapítja meg.

     3.1.  Az  Alkotmánybíróság megerősíti, hogy  a  sajtószabadság
    érvényesülésének  lényeges garanciája a kifejezésre  juttatandó
    gondolatok előzetes, tartalmi szempontú vizsgálatának  tilalma.
    A  közlés ilyen korlátozása csak kivételes esetekben, rendkívül
    szűk    körben,   pontosan   körülhatárolt   módon   minősülhet
    alkotmányosnak.
     Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint    az    egyéni
    megszólalásról,  az  új  szellemi  elgondolásról,  a   közügyek
    megvitatásához hozzájáruló termékekről hírt adó,  népszerűsítő,
    értékesítésüket   előmozdító  közlésekre  az   azokhoz   kötődő
    gazdasági érdekek meghatározó vagy kizárólagos voltától függően
    vonatkozik az Alkotmány 61. §-ának védelme.
     Jelen  esetben a potenciális előzetes közlési tilalom a Grtv2.
    elnevezése  alapján az üzleti célú kereskedelmi  kommunikációra
    (hirdetésre) vonatkozik. A szabályozás nem írja elő a  közlésre
    szánt   vélemény   tartalmának  kötelező  előzetes   közhatalmi
    ellenőrzését, így nem tekinthető cenzúrának.
     Ezért  az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy a vizsgált
    rendelkezés nem határozza meg alapvetően az Alkotmány 61. § (2)
    és   (3)   bekezdésében   elismert  és  védett   sajtószabadság
    érvényesítésének  és védelmének irányát, és  nem  vonatkozik  a
    sajtószabadságról   szóló   törvény   koncepciójának   lényeges
    elemére.
     Következésképpen az Alkotmánybíróság szerint a Grtv2.  27.  §-
    ában foglalt rendelkezés nem tartozik abba a körbe, amelyet  az
    Alkotmány  61.  §  (3) bekezésének formai  előírása  alapján  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvényben kell szabályozni.
     
     3.2.  Jelen  esetben  a  hatóság döntési jogosultsága  magában
    foglalja  a  sajtótermékben  vagy  más  reklámhordozón  történő
    közlések előzetes közhatalmi ellenőrzését és tiltását.
     Az   előzetes  ellenőrzés  lehetősége  a  Grtv2.  27.   §-ának
    rendkívül  általános megfogalmazása miatt a közlések  rendkívül
    széles  körére  vonatkozik. Beletartoznak például  az  időszaki
    lapok,     könyvek    és    más    nyomtatott     sajtótermékek
    népszerűsítésére,    ismertségük   növelésére,    értékesítésük
    előmozdítására  irányuló közlések. Az előzetes  tiltás  szintén
    vonatkozhat   más  kulturális  termékek,  szolgáltatások   (pl.
    kiállítások)  népszerűsítésére, valamint  a  politikai  tárgyú,
    közügyekkel  foglalkozó sajtótermékek és más információhordozók
    hirdetéseire.
     Továbbá  az Alkotmánybíróság tekintetbe vette azt is,  hogy  a
    sajtótermékben  lévő reklámok közzétételének előzetes  hatósági
    tiltása   magának   a   sajtóterméknek   a   megjelenését    is
    akadályozhatja  időlegesen.  Ezért  a  tiltás  közvetve   olyan
    közlések nyilvános megjelenését is hátráltathatja, amelyek  nem
    reklámok,  hanem  az  Alkotmány 61. §-ának  kiemelt  védelmében
    részesülő szólásnak, véleménynyilvánításnak minősülnek.
     
     A   vizsgált   szabályozásban  a  közlés   előzetes   hatósági
    megtiltása  nincs más feltételhez kötve, mint hogy a  reklám  a
    „gazdasági    reklámtevékenységre   vonatkozó    rendelkezésbe”
    ütközzön.  Bármilyen  szabályszegés észlelése  automatikusan  a
    tiltás   szankciójával  jár.  A  hatóságnak  nincs  mérlegelési
    lehetősége,  köteles tiltó határozatot hozni.  [Ellentétben  az
    Fftv.  47.  §  (1)  bekezdésével, amely az  arányosság  elvének
    megfelelő mérlegelést vár el a fogyasztóvédelmi hatóságtól.]  A
    szabályozás  nem  rendelkezik  az előzetes  tiltásra  vonatkozó
    döntéshozatali  eljárásról, így nem foglal magában  garanciális
    rendelkezéseket sem.
     
     Az  Alkotmánybíróság  szerint  egyéni  jogsértés  megelőzésére
    irányuló   érdek   vagy  konkrét  közérdekű   cél   kivételesen
    szükségessé teheti az előzetes közlési korlátozást. De ez  csak
    akkor érvényesíthető alkotmányosan a sajtószabadsággal szemben,
    ha határozott biztosítékok állnak rendelkezésre az indokolatlan
    alapjog-korlátozás elkerülésére.
     Az  Alkotmánybíróság  megerősíti azt  az  Alkotmány  61.  §-án
    alapuló követelményt, hogy a törvényalkotónak pontosan meg kell
    jelölnie  a szabadság előzetes korlátozhatóságának okait  és  a
    korlátozás  hatálya alá tartozó közlések körét.  [13/2001.  (V.
    14.)  AB  határozat,  ABH 2001, 177, 202.] Az  Alkotmánybíróság
    jelen ügyben irányadónak tekinti azt a megállapítását is, amely
    szerint   az   Alkotmány  61.  §  (2)  bekezdése  szempontjából
    garanciális jelentőségű, hogy a hatóság döntéshozatali eljárása
    áttekinthető  és  követhető  legyen.  [46/2007.  (VII.  2.)  AB
    határozat, ABH 2007, 592.; 71/2009. (VI. 30. AB határozat,  ABK
    2009.   június,  765,  770-772.]  Amennyiben  a   jogalkotó   a
    sajtószabadság    gyakorlásával   kapcsolatban    meghatározott
    tilalmak  megszegése esetére súlyos szankciót kíván alkalmazni,
    akkor a sajtószabadság kiemelt alkotmányos jelentőségének  szem
    előtt  tartásával  kell  mérlegelnie, hogy  mely  fórum  előtt,
    milyen   eljárási   rendben,   milyen   jogsértéshez   fűzi   a
    jogkövetkezményt. [34/2009. (III. 27.) AB határozat, (ABK 2009.
    március,   273.)]   Továbbá   az   Alkotmánybíróság   azt    is
    hangsúlyozza,  hogy  a  nem a bíróságtól származó  rendelkezési
    jogosultság a közlés átmeneti megtiltására, az egyéb feltételek
    pontosabb   meghatározása  esetén  is,   csak   az   intézkedés
    ideiglenességének  pontos  időbeli  korlátozása  mellett  lehet
    elképzelhető.  [Először: 20/1997. (III. 19.) AB határozat,  ABH
    1997,  85,  97.]  Következésképpen  az  Alkotmány  61.  §-a  az
    egyébként    gyengébb    alkotmányos    védelemben    részesülő
    kereskedelmi  közlések  esetén  is  megköveteli   az   indokolt
    korlátozással  érintett közlések körének pontos körülírását,  a
    kiszámítható  hatósági  döntéshozatalt, valamint  a  korlátozás
    indokaihoz mérten arányos jogkövetkezmények előírását.
     
     Mindezeket   figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság   arra   a
    következtetésre  jutott, hogy a Grtv2.-nek az előzetes  tiltást
    megalapozó  27.  §-a rendkívül általános megfogalmazású,  és  a
    Grtv2.  fogalmi  rendszeréhez képest nem  tartalmaz  szűkítést,
    pontosítást.  Ezért a vizsgált szabályozás a  véleményszabadság
    és  azon  belül  a  sajtószabadság aránytalan korlátozására  ad
    módot.
     Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Grtv2. 27. §-
    a   ellentétes   az   Alkotmány   61.   §   (2)   bekezdésével.
    Következésképpen  az  Alkotmánybíróság  a  Grtv2.  27.   §-ának
    megsemmisítéséről rendelkezett.

                                  VI.

    Az  egyik  indítvány  alapján  az Alkotmánybíróságnak  utólagos
    absztrakt  normakontroll keretében azt  kellett  megvizsgálnia,
    hogy  a  Grtv2.-nek  a  szexuális ingerkeltésre  irányuló  áruk
    reklámját   tiltó   9.   §   (3)   bekezdése   ellentétes-e   a
    jogállamiságból   következő   normavilágosság   követelményével
    [Alkotmány 2., továbbá § (1) bekezdés], továbbá sérti-e a média-
    vállalkozások  vállalkozáshoz való jogát [Alkotmány  9.  §  (1)
    bekezdés].

    1. Az indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére hivatkozva
    azt  kifogásolta, hogy a Grtv2. 9. § (3) bekezdése „bizonytalan
    megfogalmazású,  nem  értelmezhető  megfelelően”.  A   támadott
    rendelkezés   szerint  tilos  az  olyan  áru  reklámja,   amely
    „rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul”.
     Az   Alkotmánybíróság   gyakorlata  szerint   a   jogbiztonság
    megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és  világos,  a
    jogalkalmazás  során felismerhető normatartalmat  hordozzon.  A
    normavilágosság   sérelme  miatt  akkor  állapítható   meg   az
    alkotmányellenesség,  ha a szabályozás a  jogalkalmazó  számára
    értelmezhetetlen,  vagy eltérő értelmezésre ad  módot,  illetve
    teret  enged  a  szubjektív, önkényes jogalkalmazásnak,  aminek
    következtében a norma hatását tekintve kiszámíthatatlan,  előre
    nem  látható helyzetet teremt a címzettek számára. [Összegezve:
    31/2007.   (V.  30.)  AB  határozat,  ABH  2007,   368,   378.]
    Alkotmánysértésnek csak az minősül, ha a sérelmezett jogszabály
    tartalma   olyan   mértékben   homályos,   vagy   rendelkezései
    olyannyira ellentmondásosak, hogy a tisztázatlanság feloldására
    a  jogszabály-értelmezés  már nem  elegendő,  s  a  jogalkotási
    fogyatékosság  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésében  deklarált
    jogállamiság szerves részét alkotó jogbiztonság sérelmét  idézi
    elő.  [Összegezve:  57/2009. (V. 20.) AB határozat,  ABK  2009.
    május, 549, 555.]
     Az  Alkotmánybíróság megsemmisíti a normát, ha  a  bizonytalan
    vagy   ellentmondásos   megfogalmazás  alapjog   érvényesítését
    gátolja. [21/1993. (II. 2.) AB határozat, ABH 1993, 172,  180.;
    13/2001.  (I.  14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 201.]  Hasonló
    megfontolásból  ítéli  meg szigorúbban  az  Alkotmánybíróság  a
    büntetőjogi  normák  egyértelműségét.  [30/1992.  (I.  26.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  167,  176.;  47/2000.  (XII.  14.)   AB
    határozat, ABH 2000, 377, 379.]
     Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben kiemeli azokat az általános,
    elvi  szempontokat, amelyeket az Emberi Jogok Európai  Bírósága
    fogalmazott  meg  a  normák  előreláthatóságával  kapcsolatban.
    Eszerint  az az elvárás a jogalkotóval szemben, hogy  „lehetővé
    tegye  az  állampolgár számára, hogy magatartását a  törvényhez
    igazítsa:  képesnek  kell  lennie  –  hogyha  szükséges,   jogi
    tanácsadó  segítségével  –  arra,  hogy  a  körülmények   által
    indokolt    ésszerű    mértékben   előre    láthassa,    milyen
    következményekkel járhat magatartása. Ez nem azt jelenti,  hogy
    e  körülményeknek  teljes bizonyossággal  kell  előreláthatónak
    lenniük:  a  tapasztalat  azt mutatja,  hogy  ez  a  célkitűzés
    elérhetetlen.  Habár  a  bizonyosság nagyban  kívánatos  volna,
    megvalósítása     a     szabályozás     végletes     merevségét
    eredményezhetné, holott a törvénynek tartania kell az iramot  a
    mindig    változó    körülményekkel.   Ezért    sok    törvényt
    kikerülhetetlenül  csak olyan kifejezések  használatával  lehet
    megfogalmazni,  amelyek  többé-kevésbé homályosak,  és  amelyek
    értelmezése és alkalmazása a gyakorlatra vár (ld. Sunday  Times
    v. Egyesült Királyság (no. 1) ítélet, 1979. április 26., Series
    A  no. 30., 31. o., 49. bek.; Kokkinakis v. Görögország ítélet,
    1993.  május  25.,  Series A no. 260-A, 19.  o.  40.  bek.).  A
    bíróságok  jogalkalmazási tevékenységének éppen az az  értelme,
    hogy  a  bíróságok  feladata a fennmaradt értelmezési  kételyek
    eloszlatása  (ld.  mutatis mutandis a Cantoni v.  Franciaország
    ítélet, 1996. november 15., Reports 1996-V, 1628. o. 32. bek.).
    A  törvényektől  –  amelyek  eleve sem  rendelkezhetnek  minden
    lehetőségről  – megkívánt pontosság szintje jelentős  mértékben
    függ  a  szóban  forgó  jogszabály tartalmától,  a  szabályozni
    kívánt  területtől,  a  jogszabály  címzettjeinek  számától  és
    jogállásától  (ld.  a  korábban  idézett  Vogt  v.  Németország
    ítélet, 24.o. 48. bek.).” (Rekvényi kontra Magyarország,  1999.
    május 20-i ítélet, para. 34.)
    Jelen  ügyben  a „rendeltetése szerint szexuális  ingerkeltésre
    irányuló  áruk” szövegrésszel kapcsolatban az indítványozó  nem
    jelölt  meg  és  az Alkotmánybíróság sem talált  olyan  konkrét
    indokot,    amely    a   normák   általános   megfogalmazásából
    szükségszerűen  következő  jogértelmezésen  túlmenő   megértési
    problémára utalna.
     Mindezeket  figyelembe  véve az Alkotmánybíróság  elutasította
    azt   az  indítványi  részt,  amely  az  Alkotmány  2.  §   (1)
    bekezdésére   hivatkozva  kifogásolta  a  Grtv2.   9.   §   (3)
    bekezdését.
     
     2.  Az indítványozó a média-vállalkozások vállalkozáshoz  való
    jogával is ellentétesnek tartotta a Grtv2. 9. § (3) bekezdését.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság először  az  54/1993.  (X.  13.)  AB
    határozatban  fejtette ki: „A vállalkozás  joga  a  foglalkozás
    szabad  megválasztásához  való alkotmányos  alapjog  [Alkotmány
    70/B.  §  (1) bekezdés] egyik aspektusa, annak egyik, a különös
    szintjén   történő  megfogalmazása.  A  vállalkozás  joga   azt
    jelenti,   hogy   bárkinek  Alkotmány   biztosította   joga   a
    vállalkozás,   azaz  üzleti  tevékenység   kifejtése.   (…)   A
    vállalkozás  joga (…) a vállalkozások számára  az  állam  által
    teremtett   közgazdasági   feltételrendszerbe   való    belépés
    lehetőségének  biztosítását, más szóval  a  vállalkozóvá  válás
    lehetőségének  – esetenként szakmai szempontok  által  motivált
    feltételekhez  kötött,  korlátozott – biztosítását  jelenti.  A
    vállalkozás   joga   tehát   nem   abszolutizálható,   és   nem
    korlátozhatatlan:  senkinek  sincs  alanyi  joga  meghatározott
    foglalkozással kapcsolatos vállalkozás, sem pedig  ennek  adott
    vállalkozási  jogi formában való gyakorlásához.  A  vállalkozás
    joga  annyit  jelent  –  de annyit alkotmányos  követelményként
    feltétlenül  -,  hogy  az állam ne akadályozza  meg,  ne  tegye
    lehetetlenné a vállalkozóvá válást. (ABH 1993, 341-343.)
    Tehát   az   Alkotmány  9.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
    vállalkozás joga alapjognak minősül, amely az Alkotmány  8.  §-
    ának megfelelően korlátozható. Mivel a vállalkozáshoz való  jog
    a foglalkozás szabad megválasztásához való jog egyik aspektusa,
    ezért  az  Alkotmány  „bárkinek (tehát  nemcsak  a  természetes
    személyeknek)  biztosítja  a vállalkozási,  üzleti  tevékenység
    kifejtését”.  (Először:  327/B/1992. AB  határozat,  ABH  1995,
    609.)
    Az  alapjog-korlátozás általános feltételeit  a  21/1994.  (IV.
    16.)  AB  határozatban  fogalmazta meg az Alkotmánybíróság.  „A
    munkához   (foglalkozáshoz,  vállalkozáshoz)  való  alapjog   a
    szabadságjogokhoz   hasonló  védelemben  részesül   az   állami
    beavatkozások    és   korlátozások   ellen.   E    korlátozások
    alkotmányossága  azonban  más-más  mérce  alapján   minősítendő
    aszerint,  hogy  a  foglalkozás gyakorlását vagy  annak  szabad
    megválasztását  korlátozza-e az állam, s az  utóbbin  belül  is
    különbözik   a   megítélés  az  adott   foglalkozásba   kerülés
    szubjektív,   illetve   az   objektív   korlátokhoz   kötésének
    megfelelően.  (A  vizsgált ügyben például a  taxis  vállalkozás
    gyakorlását  korlátozzák  a kaucióra  és  az  autó  állapotára,
    vizsgáztatására  stb.  vonatkozó  előírások;  alanyi  korlát  a
    vizsgakötelezettség; tárgyi, azaz a vállalkozni kívánó személyi
    tulajdonságaitól   teljesen   független   korlát   a   kiadható
    engedélyek  számának meghatározása.) (…) A háromféle korlátozás
    alkotmányosságát (...) más-más, egyre szigorúbb  mércével  kell
    elbírálni.  Az alkotmányosság értékelésének vázolt  módszertana
    szerint   a  szükségesség  és  arányosság  kritériumait   lehet
    lazítani  vagy  szorítani attól függően, hogy a  vállalkozáshoz
    való  jog milyen fajta korlátozásáról van szó.” (ABH 1994, 117,
    121-122.)
    Ezt   erősítette   meg  a  1105/B/1993.   AB   határozat:   „Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint a  „vállalkozás  alapjogát
    érintő   állami  korlátozások  alkotmányossága  eltérő   mérték
    alapján   minősül  aszerint,  hogy  az  állam   a   vállalkozás
    gyakorlását,  vagy annak szabad megválasztását korlátozza-e.  A
    vállalkozáshoz  való jogot az veszélyezteti legsúlyosabban,  ha
    az   állam   a  vállalkozót  valamely  vállalkozói  tevékenység
    folytatásából teljesen kizárja és ezáltal a vállalkozó azt  nem
    választhatja.” (ABH 1994, 640.)
    Tehát  a  teszt  szerint a vállalkozáshoz való jog  esetében  a
    jogkorlátozási vizsgálat első lépésben arra terjed ki,  hogy  a
    szabályozás korlátozza-e a foglalkozás gyakorlását  vagy  annak
    szabad   megválasztását.  A  foglalkozás   gyakorlását   érintő
    korlátozásnál szigorúbb alkotmányossági megítélés alá tartozik,
    ha   a   szabályozás   a   foglalkozás  szabad   megválasztását
    korlátozza,  és  ezen  belül is más a  megítélésük  az  alanyi,
    illetve a tárgyi korlátoknak.
    Az   Alkotmánybíróság  számos  ügyben  a  teszt  első  elemének
    alkalmazásával   választ  adott  a  felmerült   alkotmányossági
    kérdésre.  „A közterület használatának megtiltása a vállalkozás
    megválasztásának  és gyakorlásának szabadságát  nem  érinti.  A
    vállalkozáshoz  való jogból senkinek sem származik  joga  arra,
    hogy   tevékenységét  meghatározott  területen,   különösen   a
    közterület  meghatározott részén gyakorolja.” (1051/B/1999.  AB
    határozat, ABH 2002, 1483, 1485.) Az Alkotmánybíróság egy másik
    ügyben  azt állapította meg, hogy nem tartozik a vállalkozáshoz
    való jog által védett körbe, hogy a vállalkozó egy adott helyen
    (üzletben)  folytassa  a  tevékenységét.  Az  ideiglenes   vagy
    végleges  „üzletbezárással érintett személy  (a  vállalkozó)  a
    szankció  alkalmazását követően is élhet vállalkozási  jogával,
    de ezt valamely más üzletben kell gyakorolnia.” (685/B/1999. AB
    határozat, ABH 2004, 1374-1375.)
    Az  Alkotmánybíróság a teszt második elemét, az objektív  és  a
    szubjektív  szempontok alkotmányossági mérlegelését  a  3/2001.
    (I.  31.)  AB  határozatban összegezte, és  megállapította:  „A
    vállalkozás   engedélyhez,  illetve   a   konkrét   tevékenység
    igazolványhoz  kötése,  amelynek  megszerzéséhez  vizsgát  kell
    tenni,  nem is szükségtelen és nem is aránytalan korlátozása  a
    vállalkozás,  illetve  a foglalkozás szabad  megválasztásának.”
    (ABH 2001, 68, 80-81.)

    2.2.  Az Alkotmánybíróság a vállalkozáshoz való jogra vonatkozó
    gyakorlata   alapján  ítélte  meg  az  indítványban   felvetett
    problémát.
    Jelen  ügyben  az indítványozó a média-vállakozások  védelmében
    lépett  fel.  Az indítvány összefüggésében ezek a vállalkozások
    nem  a  reklámozók  [Grtv2.  3. §  l)  pont],  hanem  a  reklám
    közzétevői [Grtv2. 3. § k) pont] közé sorolhatók. Vagyis itt az
    indítványozó nem azok jogsérelmét állította, akik  érdekében  a
    reklámot  közzéteszik,  illetve, akik  a  reklámot  megrendelik
    (tipikusan   az  áru  előállítói,  forgalmazói),   hanem   azok
    jogvédelme  érdekében  lépett fel, akik a reklám  közzétételére
    alkalmas  eszközökkel  rendelkeznek,  és  azok  segítségével  a
    reklámot    megismerhetővé    teszik   („média-vállalkozások”).
    (Továbbá  az  indítvány  nem érintette  az  interneten  történő
    kereskedelem speciális aspektusait sem.)
     A  Grtv2.  támadott  9.  §  (3) bekezdése  minden  vállalkozás
    számára  tiltja  az  olyan  áru reklámját,  amely  rendeltetése
    szerint  szexuális  ingerkeltésre  irányul.  Ugyanakkor  a  (4)
    bekezdés   alapján  a  tilalom  nem  vonatkozik  „a   szexuális
    terméken,   továbbá   a   szexuális  termékek   üzletén   belül
    elhelyezett reklámra.”
     A  szabályozás  alapján  az Alkotmánybíróság  azt  állapította
    meg,  hogy  a  9. § (3) bekezdése nem érinti általánosságban  a
    sajtó-  és más médiatermékek előállítóinak vállalkozáshoz  való
    jogát.   Ugyanis   a  sajtó-,  illetve  médiatevékenység   mint
    foglalkozás    (vállalkozás)    szabad    megválasztását    nem
    akadályozza,  és  a vállalkozás gyakorlásának  lényegére  sincs
    kihatással.
     A  Grtv2.  9.  § (3) bekezdése – elvileg – egyedül  azoknál  a
    vállalkozásoknál  jelenthet korlátozást,  amelyek  kifejezetten
    szexuális    ingerkeltésre    irányuló    rendeltetésű     áruk
    reklámozására  jönnek létre. A Grtv2. ezek piacra  lépését  sem
    zárja  ki,  mert  a  9.  § (4) bekezdése  alapján  a  szexuális
    termékek  üzletén belül elhelyezhetők, tehát a szabályozás  nem
    állít akadályt a vállalkozás megválasztása elé.
     Az  Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban emlékeztet arra,  hogy
    a  794/B/1999.  számú  határozatban  –  a  véleménynyilvánítási
    szabadsággal  összefüggésben – arra a  következtetésre  jutott,
    hogy    nem    alkotmányellenes   „a   szexuális   szolgáltatás
    hirdetésében  való közreműködés” megtiltása a szexuális  árunak
    nem  minősülő  sajtótermékekben. Az Alkotmánybíróság  abban  az
    ügyben  a szólásszabadság korlátozásának arányossági vizsgálata
    körében   értékelte,   hogy   „a  szabályozás   nem   általános
    közzétételi   tilalmat  vezet  be,  hanem  a   hirdetéseket   a
    sajtótermékek egy meghatározott körébe szorította vissza.” (ABH
    2004, 1379, 1386.)
    Az   Alkotmánybíróság  figyelembe  vette   azt   is,   hogy   a
    vállalkozáshoz való joggal összefüggésben akkor állapított  meg
    alkotmányellenességet, amikor „a jogalkotó a foglalkozás szabad
    megválasztásához, az adott vállalkozás gyakorlásához való jogot
    egyes piaci szereplőktől meghatározatlan időre teljes egészében
    elvonta.”  A  műsorszolgáltatási jogosultság  pályázat  nélküli
    meghosszabbításáról   hozott  határozat   indokolása   szerint:
    „Különösen   nagy   súllyal   esik   latba,   hogy   mindez   a
    tömegtájékoztatás  területén történt. Az Alkotmány  61.  §  (2)
    bekezdésében biztosított sajtószabadság és az Alkotmány  61.  §
    (4)   bekezdésébe   foglalt,   a   tájékoztatási   monopóliumok
    létrejöttének   megakadályozására  vonatkozó  alkotmányos   cél
    ugyanis a minél nyitottabb, sokszínűbb, és legalább elméletileg
    mindenki  számára  hozzáférhető  médiapiac  létrehozatalát   és
    fenntartását  igényli.” [71/2009. (VI. 30.) AB  határozat,  ABK
    2009. június, 765, 770.]

     Következésképpen  az  Alkotmánybíróság úgy  ítélte  meg,  hogy
    jelen  ügyben  nem  állapítható meg a vállalkozáshoz  való  jog
    sérelme,  ezért a Grtv2. 9. § (3) bekezdése nem  ellentétes  az
    Alkotmány 9. § (2) bekezdésével.

    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  Grtv2.  9.  §   (3)
    bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

                                 VII.
                                   
    1.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azokat  az  alkotmányjogi
    panaszokat   és   konkrét   normakontrollra   irányuló    bírói
    kezdeményezéseket,   amelyek  a  Grtv.-nek   a   dohányreklámok
    tilalmára  vonatkozó  rendelkezéseit  kifogásolták.   Ezek   az
    indítványok a Grtv2.-nek a dohányreklámok tilalmát érintő 13. §
    (1)  bekezdését,  a (2) bekezdés második fordulatát  és  a  (4)
    bekezdés  b)  pontját  kifogásolták  az  Alkotmány  2.  §   (1)
    bekezdésére, a 9. § (2) bekezdésére és a 61. §-ára hivatkozva.
     Az  indítványok  alapjául szolgáló közigazgatási  ügyek  egyik
    részében    a    hatóság   üzletek   homlokzatán   elhelyezett,
    dohánytermékre  utaló  felirat,  reklámszöveg,  napvédő  ponyva
    miatt állapított meg törvénysértést. Az ügyek másik részében  a
    hatóság  azt  minősítette törvénysértőnek,  hogy  a  dohánygyár
    nyereményjátékban való részvételre szóló felhívást helyezett el
    a forgalomba hozott termékben.
     A  konkrét  ügyek  kapcsán  az indítványozók  kifogásolták  az
    alkalmazott   jogszabályi   rendelkezések   („eladás    helye”,
    „árubemutatás”,   „árfeltüntetés”,  „áru  elérhetőségét   jelző
    eszköz”)  bizonytalan megfogalmazását. Álláspontjuk szerint  az
    alkotmányban elismert véleményszabadsággal nincs összhangban  a
    Grtv. olyan értelmezése, amely teljesen kizárja a kommunikációt
    a  dohánygyárak  és  a  fogyasztók  között.  Ezért  csak  olyan
    szabályozás   fogadható   el,  amely  alapján   lehetőség   van
    dohányreklám  elhelyezésére az eladási hely külső  homlokzatán,
    valamint  a  tényleges  vevőknek szóló reklám  (nyereményjáték-
    felhívás) közlésére.
     Szintén  a véleményszabadsággal összefüggésben hivatkoztak  az
    indítványozók a vállalkozáshoz való jogra. Álláspontjuk szerint
    a  dohánygyárak  és  a  fogyasztók  közötti  kereskedelmi  célú
    kommunikáció   nélkül   nem  valósulhat   meg   a   vállalkozás
    szabadsága.
     Összességében   az  indítványozók  úgy  értékelték   a   Grtv.
    módosításait,  hogy azok kellő súlyú alkotmányos  indok  nélkül
    teljesen  megtiltották  a dohányreklámokat,  ami  ellentétes  a
    véleménynyilvánítás szabadságával.
     
    2.   Az   Alkotmánybíróság   a  dohányreklámokkal   kapcsolatos
    indítványok  elbírálásakor a jelen határozat indokolásának  IV.
    pontja  mellett  a  37/2000. (X. 31.)  AB  határozatot  tekinti
    irányadónak.
    A  határozat  értelmében  „a dohányárukról  szóló  kereskedelmi
    információk  esetében kiemelt jelentősége van  annak,  hogy  az
    Alkotmánybíróság a gazdasági reklámozás terén a  véleményközlés
    egyéb  formáinál szélesebb körű állami beavatkozás  lehetőségét
    ismeri  el.  A dohánytermékek ugyanis minden kétséget  kizáróan
    rendkívül  ártalmasak az egészségre. Ebből következik,  hogy  a
    reklámok  címzettjei, vagyis a lehetséges fogyasztók  megfelelő
    tájékoztatáshoz való joga különös garanciákat igényel. Emellett
    a  dohányreklámokat szabályozó normák vizsgálatakor a kifejezés
    szabadságával  szemben kellő súllyal kell figyelembe  venni  az
    állam alkotmányos kötelességét a gyermekek védelmére [Alkotmány
    67. § (1) bekezdés].” (ABH 2000, 296.)

    Az  Alkotmánybíróság  a  37/2000. (X. 31.)  AB  határozatban  a
    következőképpen összegezte álláspontját: „az állam a dohányáruk
    reklámjának szabályozásakor eleget tett az Alkotmány 54. §  (1)
    bekezdéséből és 70/D. § (1) bekezdéséből következő  intézményes
    élet-  és  egészségvédelmi kötelességének, és  teljesítette  az
    Alkotmány  67.  §  (1)  bekezdésén  alapuló  kötelezettségét  a
    gyermekek  megfelelő testi és szellemi fejlődésének  védelmére.
    Ebből  következik,  hogy az Alkotmányból  nem  vezethető  le  a
    dohányáruk reklámjának teljes tilalma. Mindez nem zárja ki azt,
    hogy   a  jogalkotó  további  korlátozásokat  fogalmazzon  meg,
    amennyiben  azokra  szükség  van  az  állampolgárok   megfelelő
    tájékoztatása,    továbbá   életének,   egészségének    védelme
    érdekében. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy  a
    dohánytermékek reklámját érintő tilalmak és korlátozások  akkor
    felelnek   meg   az   Alkotmány  61.   §-a   által   támasztott
    követelményeknek,   ha   azokat  az   állampolgárok   életének,
    egészségének  védelme, illetve a gyermekek megfelelő  testi  és
    szellemi  fejlődésének védelme kellően indokolja.”  (ABH  2000,
    299.)

    3.  Az Alkotmánybíróság tekintetbe vette a 37/2000. (X. 31.) AB
    határozat  meghozatala  utáni  változásokat  az  Európai   Unió
    jogában és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeiben.

    3.1.   A  reklám  mint  szolgáltatás  szabad  forgalma   és   a
    reklámhordozó  mint áru szabad forgalma az Európai  Unió  belső
    piacán  érvényesülő  szabadságok közé  tartozik.  Ugyanakkor  a
    reklám  szabadsága nem jelent korlátok nélküli szabadságot.  Az
    Unióban  nincs  egységes  reklámszabályozás,  de  a  tagállamok
    cselekvését több részterületen, így a dohányreklámok terén  is,
    uniós normák szabályozzák. A 89/552/EGK irányelv megtiltotta  a
    dohánytermékek reklámozását a televízióban, majd az  irányelvet
    módosító  97/36/EK  irányelv kimondta,  hogy  a  dohánytermékek
    előállítói  nem  szponzorálhatnak műsorokat a  televízióban.  A
    98/43/EK  irányelv  előírta,  hogy  a  tagállamoknak  meg  kell
    tiltaniuk  a  dohányreklámokat a  közterületeken,  a  sajtóban,
    valamint  meg  kell  tiltaniuk  a dohánytermékek  előállítóinak
    szponzori tevékenységét. Az Európai Bíróság 2000. október  5-én
    a   98/43/EK  irányelvet  megsemmisítette.  A  bíróság  döntése
    értelmében  az  Európai  Bizottságnak  nem  volt  hatásköre   a
    dohányáruk reklámját tiltó szabályozásra. Ugyanakkor a  bíróság
    határozata   nem   zárta  ki  a  dohányreklámok   meghatározott
    formáinak részleges tiltását, amennyiben az összhangban van  az
    uniós  szabadságokkal. (C-376/98. Német Szövetségi  Köztársaság
    kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa.)
     
     Ezt  követően (2003. május 26-án) az Európai Parlament  és  az
    Európai  Unió  Tanácsa  elfogadta a  tagállamok  dohánytermékek
    reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi,  rendeleti
    és    közigazgatási   rendelkezéseinek   közelítéséről    szóló
    2003/33/EK  irányelvet. Az új dohányreklám-irányelv szabályozza
    a  dohánytermékek reklámozását a televíziótól eltérő  médiában,
    azaz  a  sajtóban  és  más nyomtatott kiadványokban,  a  rádiós
    műsorszórásban  és  az  információs  társadalommal   összefüggő
    szolgáltatásokban. Szabályozza a rádióműsorok, valamint a  több
    tagállamot  érintő  vagy több tagállamban  zajló,  illetve  más
    módon,  határokon  átnyúló  hatást gyakorló  rendezvények  vagy
    tevékenységek    dohányipari   cégek   általi   szponzorálását,
    beleértve a dohánytermékek ingyenes vagy árengedménnyel történő
    terjesztését   is.   Ugyanakkor  nem  tartoznak   az   irányelv
    alkalmazási  körébe  a  reklámozás  egyéb  formái,  úgymint   a
    közvetett reklámozás, valamint a határokon átnyúló hatással nem
    rendelkező  rendezvények vagy tevékenységek  szponzorálása.  Az
    irányelv  megerősíti, hogy továbbra is a tagállamok hatáskörébe
    tartozik,   hogy   ezeket  a  kérdéseket  az  emberi   egészség
    védelmének   biztosítása  érdekében   a   saját   maguk   által
    szükségesnek ítélt módon szabályozzák. [Bevezető (12) bekezdés;
    1. cikk (1) bekezdés]
     
     A  2003/33/EK  irányelv a televízióra vonatkozó reklámtilalmat
    (89/552/EGK irányelv) kiterjeszti a rádióra; a sajtóra  és  más
    nyomtatott  kiadványokra  (kivéve a dohányipari  szakembereknek
    szóló  kiadványok, és a harmadik országbeli kiadványok);  és  a
    határon  átnyúló  hatást gyakorló rendezvények szponzorálására.
    (3-5.  cikk.) Az irányelv nem kötelezi a tagállamokat  mindenre
    kiterjedő  reklám-tilalomra, de lehetőséget ad a  tagállamoknak
    szigorúbb   rendelkezések  elfogadására.  A  tagállamok   ilyen
    esetben   sem   tilthatják  meg,  és  nem   korlátozhatják   az
    irányelvnek   megfelelő   termékek  és  szolgáltatások   szabad
    mozgását. (8. cikk.)
    Hasonlóan  a 98/43/EK irányelvhez, Németország indítványára  az
    Európai Bíróság állást foglalt a 2003/33/EK irányelvről  is.  A
    felperes a közösségi jogalap hiányára, az áruk szabad mozgására
    és a versenyszabadságra hivatkozva kezdeményezte a sajtóra és a
    rádióra    vonatkozó   reklámtilalom   (3.    és    4.    cikk)
    megsemmisítését. Az Európai Bíróság 2006. december 12-én hozott
    ítéletében megállapította, hogy az irányelv összhangban  áll  a
    közösségi  joggal,  ezért a keresetet elutasította.  (C-380/03.
    Német  Szövetségi  Köztársaság  kontra  Európai  Parlament,  az
    Európai Unió Tanácsa.)
     A  dohánytermékek  reklámozásával  összefüggő  rendelkezéseket
    tartalmaz  továbbá  az Európai Parlament  és  az  Európai  Unió
    Tanácsa  2001/37/EK irányelve a tagállamoknak a  dohánytermékek
    gyártására,  kiszerelésére és árusítására  vonatkozó  törvényi,
    rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről.

     3.2.  Az  Alkotmánybíróság figyelembe  vette  az  Egészségügyi
    Világszervezet     Dohányzás-ellenőrzési     Keretegyezményének
    kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvényt. Az  ENSZ  keretei
    között    elfogadott    keretegyezmény   és    jegyzőkönyveinek
    célkitűzése  az,  hogy megvédjék „a jelenlegi  és  a  következő
    nemzedékeket   a  dohánytermék-fogyasztás  és   a   dohányfüst-
    expozíció   pusztító   egészségi,  szociális,   környezeti   és
    gazdasági  következményeitől  azáltal,  hogy  keretet  adnak  a
    Részes  Felek által országos, regionális és nemzetközi  szinten
    megvalósítandó     dohányzásellenes     intézkedésekhez,      a
    dohányfogyasztás   és   a   dohányfüst-expozíció   előfordulási
    gyakoriságának folyamatos és számottevő csökkentése  érdekében.
    (3. cikk.)
     A   keretegyezmény  13.  cikke  szabályozza  a  dohánytermékek
    reklámozását,  promócióját  és  a  szponzorálást.  A  2.   pont
    kimondja:  „A  Részes  Felek, alkotmányukkal  vagy  alkotmányos
    alapelveikkel    összhangban,    belekezdenek     az     összes
    dohányreklámozás, -promóció és szponzorálás teljes betiltásába.
    Ebbe  beletartozik,  a jogi környezet és az  adott  Részes  Fél
    számára  rendelkezésre  álló technikai eszközöktől  függően,  a
    saját felségterületéről kiinduló, határokon átnyúló reklámozás,
    promóció  és  szponzorálás átfogó betiltása.  (…)”  A  3.  pont
    alapján  az  „a  Részes Fél, amely alkotmánya vagy  alkotmányos
    alapelvei következtében nincsen abban a helyzetben, hogy teljes
    tilalmat   vezessen   be,   korlátozásokat   alkalmaz    minden
    dohányreklámozásra,  -promócióra  és  szponzorálásra.  (…)”  Az
    államok  konkrét intézkedéseiről rendelkező 4. cikk  alapján  a
    Részes Felek:
     „a)  megtiltanak minden olyan dohányreklámozást, promóciót  és
    szponzorálást,    amely    dohányterméket    olyan    eszközzel
    népszerűsít, amely valótlan, félrevezető vagy megtévesztő, vagy
    amely  alkalmas  a  termék  jellemzőire,  egészségi  hatásaira,
    veszélyeire   vagy  kibocsátásaira  vonatkozó  téves   benyomás
    keltésére;
     b)    előírják,   hogy   egészségi   vagy   egyéb    megfelelő
    figyelmeztetések     vagy    üzenetek     kísérjenek     minden
    dohányreklámot, és értelemszerűen, promóciót és szponzorálást;
     c)  korlátozzák azoknak a közvetlen és közvetett  ösztönzőknek
    az alkalmazását, amelyek dohánytermékek vásárlására ösztönzik a
    lakosságot;
     d)  megkövetelik,  amennyiben nincsen teljes  tiltás,  hogy  a
    dohányipar az illetékes kormányzati hatóságok számára közölje a
    még  nem  betiltott  reklámozásra és  szponzorálásra  fordított
    kiadásokat. E hatóságok belátásuk szerint ezeket az adatokat, a
    belső jogrendtől függően, hozzáférhetővé tehetik a lakosság  és
    a  Felek  Konferenciája  számára, a 21.  Cikk  rendelkezéseivel
    összhangban;
     e)  teljesen  betilthatják, vagy olyan  Részes  Fél  esetében,
    amely alkotmánya vagy alkotmányos alapelvei miatt nincsen abban
    a    helyzetben,   hogy   teljes   betiltást   rendeljen    el,
    korlátozhatják a dohányreklámozást, promóciót és  szponzorálást
    a rádióban, televízióban, nyomtatott sajtóban és értelemszerűen
    egyéb   tömegtájékoztatási   eszközökben,   mint   például   az
    interneten, öt éven belül; és
     f)   megtilthatja,  vagy  olyan  Részes  Fél  esetében,  amely
    alkotmánya  vagy  alkotmányos alapelvei miatt nincsen  abban  a
    helyzetben,   hogy  tilalmat  rendeljen  el,  korlátozhatja   a
    nemzetközi   események,   tevékenységek   és/vagy   az   azokon
    résztvevők dohánygyárak általi szponzorálását.”
     
     3.3.  Az  Alkotmánybíróság figyelembe vette továbbá,  hogy  az
    Emberi  Jogok  Európai  Bírósága 2009-ben  két  döntésében  azt
    hangsúlyozta, hogy a dohánytermékek reklámjának korlátozása  és
    szankcionálása  lényeges  részét  képezi  annak  a   széleskörű
    stratégiának,   amelyet  az  európai  államok   alkalmaznak   a
    dohányzás   ellen.  A  dohányreklámok  esetében   az   alapvető
    közegészségügyi megfontolások elsőbbséget élvezhetnek az üzleti
    szempontokkal  és  akár a kifejezés szabadságával  szemben  is.
    (Hachette   Filipacchi  Presse  Automobile  és   Dupuy   kontra
    Franciaország,  valamint  Société de Conception  de  Presse  et
    d’Edition  és  Ponson kontra Franciaország, 2009.  március  5-i
    ítéletek.)
     
     4.  Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság  a  konkrét
    normakontrollra  irányuló  alkotmányjogi  panaszok   és   bírói
    kezdeményezések elbírálásánál az alábbiakra alapozta döntését.
     
     –  Konkrét  normakontrollra  irányuló  indítványok  alapján  a
    normavilágosság  értékelésére  a  tartalmi  alapjogi  vizsgálat
    keretében  kerülhet  sor.  A  szabályozás  akkor  nyilvánítható
    alkotmányellenesnek,  ha a bizonytalan  normatartalom  alapjogi
    sérelmet eredményez. (Indokolás III. rész 2-3. pont és VI. rész
    1.  pont.) Ebből az következik, hogy a szabályozás és a konkrét
    ügy kontextusában, a jogkorlátozás arányosságának értékelésekor
    kell  mérlegelni, hogy alapjogi sérelemmel járt-e a bizonytalan
    normaszerkezet.
     –    Az    indítványok   a   vállalkozások   kommunikációjának
    korlátozását a szólásszabadsággal összefüggésben vetették  fel,
    ezért      az      Alkotmánybíróságnak     a      vállalkozások
    véleménynyilvánítási szabadságáról kell állást foglalnia.  (VI.
    rész 2. pont.)
     –  A  tiltott vagy korlátozott kereskedelmi közlés alkotmányos
    védelmének megítéléséhez figyelembe kell venni egyfelől a közlő
    személyét,  a közlés célját és tárgyát (az üzleti cél  súlyát),
    másfelől  a  jogszabályi korlátozás indokát és  mértékét.  (IV.
    rész.)
     –  A  gazdasági  közléseken  belül a  dohány-reklám  speciális
    megítélés  alá  esik  a dohánytermékek súlyos  egészségkárosító
    hatása   és   hátrányos  szociális,  környezeti  és   gazdasági
    következményei   miatt.  Ezt  tükrözik  –  az  Alkotmánybíróság
    37/2000.   (X.  31.)  AB  határozatán  túl  –  az   ismertetett
    nemzetközi jogi és európai uniós szabályozási változások. (VII.
    rész 2-3. pont.)

     Az   indítványozók   kétfajta  cselekmény  alapjogi   védelmét
    igényelték  az  Alkotmánybíróságtól:  dohánytermék  elnevezését
    tartalmazó  feliratok elhelyezését üzletek  külső  homlokzatán;
    valamint   a   fogyasztóknak  szóló,   nyereményjátékban   való
    részvételre   történő  felhívás  elhelyezését  a   dohánytermék
    dobozában.   Az   Alkotmánybíróság  a   konkrét   normakontroll
    keretében  a  kifogásolt közigazgatási  és  bírósági  eljárások
    tárgyához igazodva végezte el a támadott normák vizsgálatát.
     
     5.  Az  Alkotmánybíróság a fentiek alapján először  azokat  az
    indítványi  elemeket  vizsgálta meg,  amelyek  a  Grtv.-nek  az
    eladási   helyre   vonatkozó   szabályozását   kifogásolták   a
    normavilágosság  követelményére és tartalmi alapjogi  sérelemre
    hivatkozva. Az indítványozók elsődlegesen azt sérelmezték, hogy
    a  kifogásolt normák – a bizonytalan fogalomhasználat  miatt  –
    nem alkalmazhatók egységesen, ami jogbizonytalanságot okoz.
     
     5.1.  A  Grtv. 13. § (1) bekezdése kimondta: „Tilos közzétenni
    dohányáru reklámját.” A 13. § (4) bekezdés b) pontja szerint az
    (1)  bekezdésben  foglalt tilalom nem terjed  ki  „a  dohányáru
    eladási helyén való bemutatására és árfeltüntetésére”. A  bírói
    kezdeményezések szerint az „eladási hely” fogalma  nem  kellően
    konkrét  a jogalkalmazó számára. Az alkotmányjogi panaszok  azt
    kifogásolták, hogy a konkrét ügyekben a közigazgatási hatóságok
    és  a  bíróságok úgy értelmezték az eladási hely fogalmát, hogy
    abba  nem  tartozik  bele  az üzlet külső  frontja  (homlokzat,
    üzletportál).  Az indítványok az eladási hellyel összefüggésben
    kifogásolták    az   „árubemutatás”,   „árfeltüntetés”,    „áru
    elérhetőségét jelző eszköz” törvényi fogalmait.

     Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   önmagában   az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdéséből következő  normavilágosságra
    hivatkozva  nem kifogásolható, hogy a Grtv.-beli kivételszabály
    nem   vonatkozik   az   üzletek   külső   frontján   (cégtábla,
    üzletnévtábla),  a bejárat mellett-felett, a bevásárlóközpontok
    folyosóin   lévő  dohányshopok  külső-felső  homlokzatán   lévő
    (világító  neon)  reklámtáblán, illetőleg az  üzlettéren  kívül
    elhelyezett  dohányáru-márkajelzésekre. „A jogbiztonságból  nem
    következik  a  jogalkotónak olyan kötelezettsége,  hogy  minden
    fogalmat  minden  jogszabályban  külön  meghatározzon.   Ha   a
    jogrendszer valamelyik eleme már tartalmaz egy adott  fogalomra
    vonatkozó   meghatározást,  akkor  az  –   eltérő   rendelkezés
    hiányában  – más jogszabályok alkalmazása során is érvényesül.”
    [71/2002. AB határozat, ABh 2002, 417, 424.]
     
     Az  Alkotmánybíróság tekintetbe vette azt is, hogy a Grtv.-nek
    egységes  bírói  értelmezése alakult ki (Legf. Bír.  Kfv.  III.
    37.021/2004. és Kfv. IV. 37.304/2005/9. számú ítélete), és  azt
    követte  a  jogalkotó a Grtv2.-ben. Az eladási helyet pontosító
    és  a  Grtv.-hez képest szűkítő törvényi rendelkezés alapján  a
    reklámtilalom  nem  vonatkozik „az  üzletben  a  dohánytermékek
    forgalmazására   vonatkozó   külön   jogszabály    szerint    a
    dohánytermék   forgalmazására  szolgáló   elkülönített   helyen
    elhelyezett,  kizárólag a dohányáru megnevezését, illetve  árát
    megjelenítő  olyan  reklámra, amely dohánytermék-márkanevenként
    nem haladja meg az A/5 (148x210 mm) méretet, és összességében a
    dohánytermék   forgalmazására   szolgáló   elkülönített    hely
    dohánytermékhez    való   hozzáférés   lehetőségét    biztosító
    homlokzati   felületének   húsz   százalékát,   de   legfeljebb
    üzletenként  az A/1 (594x841 mm) méretet.” [Grtv2.  19.  §  (4)
    bekezdés c) pont.]
     
     Az  Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a Grtv.  13.  §
    (4)  bekezdés b) pontjának értelmezése egységessé vált, a norma
    altalános szerkezetéből adódó jogértelmezési kérdéseket a bírói
    gyakorlat megválaszolta. Következésképpen az Alkotmánybíróság a
    normavilágossággal összefüggő indítványi elemeket elutasította.
     
     5.2.  Az  indítványozók releváns tartalmi kifogása  szerint  a
    dohányreklámok (a konkrét esetekben márka-feliratok) tilalma az
    üzletek  homlokzatán, külső frontján teljesen  ellehetetleníti,
    illetve      aránytalanul     korlátozza     a     kereskedelmi
    szólásszabadságot.
     
     Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a vizsgált esetben  a
    szabályozás   nem  lehetetleníti  el  teljesen  a  kereskedelmi
    kommunikációt.     A    logót,    márkafeliratot     tartalmazó
    dohányreklámok  tilalma  az üzletek  homlokzatán  korlátozza  a
    kereskedelmi szólás, azon belül a reklámozás lehetőségét.
     
     A   korlátozás   és  a  véleményszabadsággal  védett   értékek
    viszonyának   megítélésénél  az  Alkotmánybíróság   irányadónak
    tekinti  a 473/B/2005. AB határozat megállapítását az  épületek
    falán    elhelyezett   üzletfeliratokról.    A    vállalkozások
    üzletfeliratainak   „célja  elsődlegesen  valamely   áru   vagy
    szolgáltatás  népszerűsítése,  ismertté  tétele,   és   nem   a
    demokratikus  párbeszédben való részvétel előmozdítása”,  ezért
    nem  állnak  összefüggésben a véleményszabadság alapértékeivel.
    (ABK   2009.   január,   62,  64.)  Ezt  a   megállapítást   az
    Alkotmánybíróság azzal egészíti ki, hogy az üzletek homlokzatán
    elhelyezett logók és márkafeliratok nem tartalmaznak  közérdekű
    információt,   és   nem   sorolhatók  az   egyéni   önkifejezés
    alkotmányosan védett tartományába sem.
     
     Jelen  ügyben a támadott szabályozás nem az üzletet  működtető
    vállalkozások kereskedelmi kommunikációját korlátozta, hanem  a
    dohánygyárakét, amelyek szerződés alapján a versenytársakat  és
    más  vállalkozásokat korlátozó vagy kizáró jogokat szereztek  a
    hirdetésnek   minősülő   felirat   elhelyezésére   a    kültéri
    homlokzaton.  A reklámozó vállalkozásnak ebben a helyzetben  az
    üzleti érdeke az, hogy a dohánytermék értékesítését előmozdító,
    a  fogyasztást ösztönző márkanév megjelenjen a dohánytermékeket
    árusító üzlet külső frontján.
     A   korlátozó   szabályozás  abba  a   nemzetközi   és   hazai
    átalakulási   folyamatba  illeszkedik,  amelynek  célja,   hogy
    csökkenjenek  a dohánytermékek súlyos egészségkárosító  hatásai
    és   a  dohányfogyasztás  által  okozott  hátrányos  szociális,
    környezeti  és  gazdasági következmények.  Az  Alkotmánybíróság
    megítélése  szerint  ez  a közérdekű cél  szükségessé  teszi  a
    dohánytermékek  kereskedelmével kapcsolatos gazdasági  reklámok
    közlésének korlátozását.
     
     Az  Alkotmánybíróság a kifogásolt szabályozást összevetette az
    elérni kívánt közérdekű céllal. E körben tekintetbe vette, hogy
    a  korlátozás  a  kereskedelmi kommunikáció  legkevésbé  védett
    elemei  közé  tartozó közlést érinti. A korlátozás egyértelműen
    arra  irányul, hogy a dohánygyárak kevésbé tudják  fogyasztásra
    ösztönözni   a  potenciális  fogyasztókat.  Ugyanakkor   ez   a
    korlátozás  nem  zárja  ki,  hogy  a  tényleges  fogyasztók   a
    gyártóktól információhoz jussanak a különféle dohánytermékekről
    az üzletek eladási (forgalmazási) helyein. Ezzel összefüggésben
    az  Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a korlátozás nem
    iri   el   a  vállalkozáshoz  való  jog  alkotmányosan   védett
    tartományát,   mert   nem  korlátozza  a   foglalkozás   szabad
    megválasztását,  és  nem  állít a  foglalkozás  gyakorlása  elé
    alanyi vagy tárgyi akadályt.
     [Ehhez   hasonlóan   a   közterületekkel   összefüggésben    a
    1051/B/1999.   AB  határozatban:  „A  közterület  használatának
    megtiltása  a  vállalkozás  megválasztásának  és  gyakorlásának
    szabadságát  nem érinti.” (ABH 2002, 1483, 1485.) Nem  sérti  a
    tulajdonjogot,  ha a falfelület tulajdonosán túl  a  közterület
    tulajdonosának  hozzájárulása  is  szükséges  a   közterülettel
    közvetlenül  határos  falfelületeken  plakátok  elhelyezéséhez,
    mert a plakátok elhelyezésére vonatkozó korlátozás nem vonja el
    a tulajdont, és nem zárja ki a használati jogok érvényesülését.
    78/2009.  (VII.  10.) AB határozat, ABK 2009. július-augusztus,
    912.]

     6.  Az  Alkotmánybíróság külön vizsgálta azokat az  indítványi
    elemeket,  amelyek azt kifogásolták, hogy a  Grtv.  13.  §-ának
    rendelkezései  alapján  tilos információközlések  –  a  konkrét
    esetekben:   a  fogyasztóknak  szóló,  nyereményjátékban   való
    részvételre  történő  felhívások – elhelyezése  a  dohánytermék
    dobozában.  A  Grtv.  13. § (1) bekezdése  tiltja  a  dohányáru
    reklámjának „közzétételét”, míg a 13. § (4) bekezdés b)  pontja
    alapján  a  tilalom nem terjed ki „a dohányáru  eladási  helyén
    való bemutatására és árfeltüntetés”-re.
     
     6.1.  Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint a termékdobozban
    elhelyezett  információközlések (pack insert vagy doboz-inzert)
    részben eltérő alkotmányos megítélés alá esnek, mint az üzletek
    külső  homlokzatán elhelyezett feliratok és  logók.  Az  utóbbi
    közlés   minden  esetben  bárki,  így  gyermekek   számára   is
    hozzáférhető,  és  kizárólagosan vagy  meghatározóan  a  termék
    fogyasztására ösztönöz. Ezzel szemben a doboz-inzert címzettjei
    a  tényleges  fogyasztók. Az információ tipikus esetben  (bolti
    értékesítésnél) a fogyasztók előre meg nem határozott  köréhez,
    törvényben lehetővé tett direkt marketing alkalmazásakor  pedig
    előre meghatározott fogyasztókhoz juthat el.
     További   különbség,   hogy   a   termékdobozban   elhelyezett
    információ   nem   feltétlenül  ösztönöz  fogyasztásra.   Annak
    ellenére,  hogy nehéz elvi határvonalat húzni az intézményi  és
    információs  hirdetés, illetve a fogyasztásra  ösztönző  reklám
    között,   megállapítható,  hogy  a  doboz-inzert   tartalmazhat
    semleges terméktájékoztatást, a fogyasztó informált választását
    segítő   adatokat,   a   gyártó  gazdasági   helyzetéről   vagy
    gazdaságpolitikai álláspontjáról szóló tájékoztatót, vagy  akár
    kulturális információt is. Ezek a közlések nem választhatók  el
    teljesen   a  gyártó  elsődleges  céljától,  vagyis  a   termék
    értékesítésétől,    de    a    lehetséges    információtartalom
    sokféleségét mégsem lehet figyelmen kívül hagyni.
     
     6.2.  Az  Alkotmánybíróság eljárása  során  tekintetbe  vette,
    hogy  Grtv. alkalmazásakor a bírói gyakorlat egységessé vált  a
    tekintetben,  hogy  a  Grtv.  13.  §  (1)  bekezdése   szerinti
    „közzététel”   megvalósul  a  reklám   termékdobozban   történő
    elhelyezésével.
     A  Legfelsőbb  Bíróság irányadó döntése szerint a doboz-inzert
    elhelyezésével  széles körben fennáll a megismerés  lehetősége,
    és   a   termék   felbontásával  a  tényleges   megismerés   is
    megtörténik.  A  dohánygyár  azzal  a  céllal  helyezi   el   a
    reklámokat  (felhívásokat)  a dobozokban,  hogy  a  célközönség
    megismerje azokat, és így kifejtsék a reklámozó által megkívánt
    hatást    (a   fogyasztásra   ösztönzést).   A   termékdobozban
    elhelyezett gazdasági reklám tartalmú tájékoztatások átlépik az
    árubemutatás  határát, valamint azok tipikusan nem  az  eladási
    helyen,  hanem  azon túl fejtik ki hatásukat,  ezért  a  doboz-
    inzertek  sértik a Grtv. 13. § (1) bekezdését, és nem tartoznak
    a  13.  §  (4) bekezdésében foglalt kivételek közé. (Kfv.  III.
    37.127/2005/4.  számú  ítélet; Kfv. III.  37.073/2005/5.  számú
    ítélet.)
     
     6.3.  Jelen  ügyben az indítványozók a dohánytermék  dobozában
    elhelyezett,   nyereményjátékban  való   részvételre   ösztönző
    felhívások számára igényelték az Alkotmány 61. §-ának védelmét.
    Az  egyik  ügyben a termékdoboz belsejében két oldalas szórólap
    „Indul a kódvadászat”, illetve „Hogyan lehetsz nyerő” cím alatt
    arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a szórólapra nyomtatott
    egyedi kódot SMS-ben elküldve nyereményjátékban vehetnek részt,
    amelynek  nyereménye  naponta tízezer forint.  A  legalább  tíz
    különböző kódot beküldők részt vehettek a fődíj-sorsoláson ahol
    egy  notebookot  lehetett  nyerni. (II.P.21.335/2003/15.  számú
    ítélet).  A  másik releváns ügyben a termékdobozban elhelyezett
    nyereményjáték-felhívás     szerint     személygépkocsik     és
    motorkerékpárok kisorsolásában vehetett részt az,  aki  postára
    adott öt nyereményszelvényt. (K.3010/2004/14. számú ítélet.)
     
     Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint –  tekintetbe  véve  a
    jelen  határozat indokolásának IV. részében és a VII.  rész  4.
    pontjában  foglaltakat  –  az  Alkotmány  61.  §-a  nem  képezi
    akadályát  annak,  hogy a törvényhozó ezeket  az  üzleti  célú,
    kereskedelmi kommunikációkat korlátozza. Az információkat közlő
    kereskedelmi  jogalanyoknak (jelen  ügyben  a  dohánygyáraknak)
    nincs  az  egyéni  autonómiából fakadó saját véleményük,  és  a
    közléssel  nem  a  politikai közvélemény formálásához  járulnak
    hozzá.  Ebben  a körben a kommunikáció kizárólag  olyan  üzleti
    célú  reklámtevékenység, amely további fogyasztásra ösztönzi  a
    fogyasztókat, miközben nem ad többletinformációt a termékekről.
    Külön  figyelembe  kell  venni, hogy  a  fogyasztásra  ösztönző
    reklám  dohánytermékekre  vonatkozik, amelyek  egészségkárosító
    hatása miatt elfogadott a szigorúbb állami beavatkozás.
     
     Következésképpen az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást,  hogy
    a  vizsgált  tárgykör  az Alkotmány 61.  §-a  által  legkevésbé
    védett   közlések   közé   tartozik.  A   törvényi   korlátozás
    szükségességét    közegészségügyi    célok    és    az    állam
    egészségvédelmi   kötelessége  alapozza   meg.   A   korlátozás
    arányosnak   tekinthető,  mert  az  üzleti  célú  kommunikációt
    érinti,  és  a  közigazgatási  jog  intézményrendszerén   belül
    érvényesül.
     
     Az  Alkotmánybíróság a jelen ügyben előterjesztett indítványok
    alapján  nem  foglalt  állást a tényleges  fogyasztóknak  szóló
    egyéb közlések alkotmányossági összefüggéseiről.

     Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság a Grtv2. 13.  §  (1)  és
    (2)    bekezdése,   valamint   a   (4)   bekezdés   b)   pontja
    alkotmányellenességének megállapítására irányuló  indítványokat
    elutasította.

                                 VIII.

     Az  egyik alkotmányjogi panasz előterjesztője az Alkotmány  2.
    §  (1)  bekezdésére, valamint az 57. § (1) és  (5)  bekezdésére
    hivatkozva  kezdeményezte Pp. 233. §  (3)  bekezdés  b)  pontja
    alkotmányellenességének  vizsgálatát  és  megsemmisítését.   Az
    indítványozó  azt kifogásolta, hogy a perben a bíró  indokolási
    kötelezettség és fellebbezési lehetőség nélkül elutasította azt
    az indítványát, Abtv. 38. § (2) bekezdése szerint függessze fel
    a  pert,  és  kezdeményezze az Alkotmánybíróság vizsgálatát  az
    ügyben  alkalmazandó jogszabály alkotmányellenessége  miatt.  A
    bíró  csak  az ítélet indokolásában tért ki az ügy  alkotmányos
    aspektusaira.
     
     1.  Az Abtv. 38. § (1) bekezdése a bíró számára biztosítja azt
    a  jogot,  hogy  a bírósági eljárás felfüggesztése  mellett  az
    Alkotmánybíróság   eljárását  kezdeményezze,   ha   az   előtte
    folyamatban  levő  ügy elbírálása során olyan jogszabályt  vagy
    állami  irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni, amelynek
    alkotmányellenességét észleli. 31/2007. (V. 30.)  AB  határozat
    megállapítása szerint az Abtv. e rendelkezése alapján  „a  bíró
    az  alkotmánybírósági eljárás kezdeményezője akkor  is,  ha  az
    előtte   folyamatban  levő  eljárásban   a   felek   kérik   az
    Alkotmánybíróság   eljárásának   kezdeményezését.    A    felek
    indítványa alapján is csak akkor van helye az alkotmánybírósági
    eljárás bírói kezdeményezésének, ha a bíró maga úgy ítéli  meg,
    hogy  az  ügyben  alkalmazandó jogszabály alkotmányellenes.  Az
    Abtv. 38. §-a alapján benyújtott bírói kezdeményezésnek a bíró,
    és  nem  a kezdeményezést kérő fél alkotmányossági álláspontját
    kell tartalmaznia.” (ABH 2007, 381.)
     
     Az   Abtv.   38.   §  (2)  bekezdése  a  bírósági   eljárásban
    indítványozási joggal rendelkező személy számára  azt  a  jogot
    biztosítja,  hogy kérelemben (indítványban) a bíró  38.  §  (1)
    bekezdés  szerinti eljárását kezdeményezze, ha úgy  ítéli  meg,
    hogy   a   szerint  a  folyamatban  lévő  ügyében  alkalmazandó
    jogszabály  alkotmányellenes. Vagyis a kérelem előterjesztésére
    jogosult  személy  azt kezdeményezheti, hogy az  ügyben  eljáró
    bíró   vizsgálja   meg,   ellentétes-e   az   Alkotmánnyal   az
    alkalmazandó  jogszabály.  Ez  nem  egy  absztrakt  értelmezési
    kezdeményezés,  mert  csak  az  jogosult  előterjeszteni,  „aki
    szerint  a  folyamatban  lévő ügyében  alkalmazandó  jogszabály
    alkotmányellenes.” Tehát az indítványozónak  indokolt  kérelmet
    kell előterjesztenie, és a bíró köteles érdemben megvizsgálni a
    kezdeményezést. A 38. § (1) bekezdése szerint a bíró csak akkor
    adhat  helyt a kezdeményezésnek, ha annak alapján  ő  is  arról
    győződik meg, hogy a jogszabály alkotmányellenes („észleli”  az
    alkotmányellenességet).
     
     A   Pp.   támadott  –  és  a  konkrét  ügyben  alkalmazott   –
    rendelkezése  szerint  fellebbezésnek nincs  helye  az  eljárás
    folyamán  hozott  végzések ellen, kivéve a  perköltségben  vagy
    pénzbírságban   marasztaló  végzéseket,   valamint   azokat   a
    végzéseket,  amelyekkel szemben a törvény a fellebbezést  külön
    megengedi. A Pp. 212. § (1) bekezdése szerint a bíróság  a  per
    érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben
    V ideértve a per megszüntetését is – végzéssel határoz. Ezekből
    a  szabályokból következik, hogy a bíró végzéssel dönt az Abtv.
    38.  §  (2)  bekezdés  szerinti,  az  eljárás  felfüggesztésére
    vonatkozó    kérelemről.   A   végzés   ellen    nincs    helye
    fellebbezésnek,  mivel nincs olyan törvényi rendelkezés,  amely
    azt  külön  megengedné. A bírói gyakorlat szerint  a  tárgyalás
    felfüggesztésére  irányuló kérelmet elutasító végzés  pervezető
    határozat (BH1990.303), ezért nincs helye fellebbezésnek. Tehát
    az  alkotmánybírósági  eljárás bírói kezdeményezésére  irányuló
    kérelmet  elutasító bírói döntéssel szemben a Pp. és  az  Abtv.
    alapján nincs jogorvoslati lehetőség.

     2.1. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Pp. 233. §  (3)
    bekezdés  b)  pontja  nem  ad alapot  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésébe  ütköző,  önkényes bírói döntéshozatalra.  Egyrészt
    azért,  mert  a  szabályozás egyértelművé  teszi,  hogy  milyen
    esetekben   van   helye  fellebbezésnek  a  végzés   ellen.   E
    tekintetben  a bírónak nincs mérlegelési joga. Másrészt  azért,
    mert  az  Abtv.  38.  §  (2) bekezdése  szerinti  kérelemről  –
    csakúgy,  mint  a  Pp. 152-153. §-a alapján  előterjesztett,  a
    tárgyalás  felfüggesztésére vonatkozó kérelemről  –  a  bírónak
    kellő  mérlegelés nyomán indokolt döntést kell  hoznia.  A  Pp.
    szabályozása  azt teszi lehetővé, hogy a mérlegelés  eredményét
    és  indokait a bíró az ítélet indokolásában fejtse ki.  [A  Pp.
    221.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  eljárás  folyamán  hozott
    határozatokat csak annyiban kell megindokolni, amennyiben  azok
    csak az ítélet elleni fellebbezésben támadhatók meg.]
     
     2.2.  Az  indítványozó  szerint a támadott  rendelkezés  azért
    sérti  a bíróság előtti egyenlőség elvét [Alkotmány 57.  §  (1)
    bekezdés],    mert    a    tárgyalás    felfüggesztésével    az
    Alkotmánybíróság  eljárását  kezdeményező  bírósági   végzéssel
    szemben   helye  van  fellebbezésnek,  míg  az  ilyen  kérelmet
    elutasító  döntéssel szemben nincs jogorvoslat. [A Pp.  155.  §
    (3)   bekezdése   rendelkezik  arról,  hogy  a   felfüggesztést
    elrendelő  bírósági  határozat ellen külön  fellebbezésnek  van
    helye.  Ezzel  szemben  a  tárgyalás felfüggesztésére  irányuló
    kérelmet  elutasító  végzés pervezető határozat,  ezért  ellene
    fellebbezésnek nincs helye. BH1990. 303.] Ezt az indítványozó a
    felek perbeli pozíciója szerinti megkülönböztetésnek tartja.
     
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 57. § (1)
    bekezdésében  elismert törvény előtti egyenlőség  „a  személyek
    általános   jogegyenlőségének   a   bírósági   eljárásra   való
    vonatkoztatása”. (18/B/1994. AB határozat, ABH 1998, 570, 572.)
    Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése „a törvény előtti egyenlőséget
    jogérvényesítési   szempontból  deklarálja,   tehát   valójában
    eljárásjogi   garancia   arra,  hogy   jogainak   érvényesítése
    tekintetében   a  bíróság  (törvény)  előtt  mindenki   egyenlő
    eséllyel  rendelkezik”. [191/B/1996. AB  határozat,  ABH  1997,
    629, 631. Összefoglalóan: 45/2000. (XII. 8.) AB határozat,  ABH
    2000, 344, 349-350.]
     Jelen   ügyben  az  Alkotmánybíróság  arra  a  következtetésre
    jutott,  hogy  a  fellebbezési jog  tekintetében  megnyilvánuló
    különbségtétel  –  sem  közvetlenül, sem  perbeli  pozíciójukon
    keresztül – nincs összefüggésben a felek személyével. A konkrét
    esetben   a   szabályozás   nem   diszkriminálta   a   felperes
    dohánygyárat   az   alperes   Fogyasztóvédelmi   Főfelügyelőség
    Főigazgatójával  szemben.  A  tárgyalás  felfüggesztése  és   a
    fellebbezési  jog  nem  volt  összefüggésben  a  felfüggesztést
    kezdeményező személyével, illetve perbeli pozíciójával.
     Ezért  az  Alkotmánybíróság  úgy ítélte  meg,  hogy  nincs  az
    indítvány  keretei között értékelhető alkotmányjogi összefüggés
    a  Pp. 233. § (3) bekezdés b) pontja és az Alkotmány 57. §  (1)
    bekezdése között.
       
     2.3.  Az  indítványozó szerint a Pp. 233. §  (3)  bekezdés  b)
    pontja  az Alkotmány 57. (5) bekezdésében elismert jogorvoslati
    jogot    is    sérti,    mert   a   tárgyalás   felfüggesztését
    eredménytelenül kezdeményező fél nem tud jogorvoslattal élni  a
    számára sérelmes bíró döntéssel szemben.

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a „jogorvoslathoz  való
    jog,  mint  alkotmányos  alapjog immanens  tartalma  az  érdemi
    határozatok  tekintetében  a más szervhez  vagy  (…)  ugyanazon
    szervezeten   belüli  magasabb  fórumhoz  fordulás  lehetősége.
    Ugyanakkor  az ilyen felülvizsgálatot nem biztosító jogorvoslat
    nem  feltétlenül  alkotmányellenes a nem érdemi,  nem  ügydöntő
    határozatok  esetén.” [Először: 5/1992. (I. 30.) AB  határozat,
    ABH  1992, 31.] Ez alapján az Alkotmánybíróságnak először abban
    a  kérdésben  kell állást foglalnia, hogy az Abtv.  38.  §  (2)
    bekezdése  szerinti kérelmet elutasító bírói  döntés  érdeminek
    minősül-e.  Az  alkotmánybírósági eljárásban  a  jogorvoslathoz
    való  alapvető jog szempontjából valamely döntés „érdemi”  vagy
    „ügyviteli-igazgatási” voltát nem a tételes jogi  (itt  polgári
    eljárásjogi) minősítése határozza meg, hanem a vizsgált  döntés
    tárgyának  és  személyekre  gyakorolt  hatásának  alkotmányjogi
    jelentősége.  [Összefoglalóan: 57/2009. (V. 20.) AB  határozat,
    ABK 2009, 549, 552-553.]

    Az  Alkotmánybíróság az érdemi határozatok esetében a  hatékony
    jogvédelem biztosítását tartja szem előtt. „Az Alkotmány 57. §-
    ának  (5)  bekezdése szerint a mindenkit megillető jogorvoslati
    jog  az  Alkotmánybíróság gyakorlatában a  hatékony  jogvédelem
    meglétének  követelményét  jelenti”  [39/1997.  (VII.  1.)   AB
    határozat,  ABH  1997,  263,  272.;  21/1997.  (III.  26.)   AB
    határozat,  ABH  1997,  103,  106.;  60/2003.  (XI.   16.)   AB
    határozat, ABH 2003, 624-625.].
     Az  Alkotmány 57. § (5) bekezdésének második mondata kimondja:
    „A   jogorvoslati  jogot  –  a  jogviták  ésszerű  időn  belüli
    elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a  jelen   lévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával  elfogadott
    törvény korlátozhatja.” Ezzel maga az alkotmányszöveg határozza
    meg  az  érdemi határozatokkal szembeni hatékony jogorvoslathoz
    való  jog  korlátozásának  alapjait.  [24/1999.  (VI.  30.)  AB
    határozat, ABH 1999, 242-244.; 38/2002. (IX. 25.) AB határozat,
    ABH 2002, 270-271.]
     
     Mindebből  következően a jogorvoslathoz való  jogot  korlátozó
    normák  alkotmányossági  megítélésénél  irányadó  szempontok  a
    következők:  1.  Alkotmányjogi  értelemben  érdemi   tárgykörre
    vonatkozik-e   a  bíró  határozata?  2.  Hatékony   jogvédelmet
    jelenthet-e a jogorvoslat biztosítása? 3.A jogorvoslathoz  való
    jog korlátozására alkotmányos indokkal került-e sor? 4. Arányos-
    e az alapjogkorlátozás?
     
     Az   Alkotmánybíróság  az  1636/D/1991.  AB  határozatban  egy
    alkotmányjogi panasz kapcsán már megállapította, hogy önmagában
    véve  a  Pp.  233.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  nem  sérti  a
    jogorvoslathoz  való  jogot. Az indokolás szerint:  „A  polgári
    (peres)     eljárásban     igénybe    vehető     jogorvoslatnak
    (perorvoslatnak)  nem  egyedüli  formája  a  fellebbezés.   Nem
    azonosak  az alkotmányossági követelmények az érdemi,  ügydöntő
    vagy  a  fél helyzetét, jogait lényegesen befolyásoló  bírósági
    döntések,  illetőleg  a  nem  ilyen jellegű  bírósági  döntések
    elleni  jogorvoslati  formával  szemben.  A  nem  érdemi,   nem
    ügydöntő döntések tekintetében a külön fellebbezésnek,  mint  a
    jogorvoslat   egyik   formájának   kizárása   nem   feltétlenül
    alkotmányellenes.” (ABH 1992, 515, 516.)
     Egy  későbbi,  más tárgykörű alkotmányjogi panasz  kapcsán  az
    Alkotmánybíróság   ismét   megvizsgálta   a   Pp.   hivatkozott
    rendelkezését    az   Alkotmány   57.   §   (5)    bekezdésével
    összefüggésben. A határozat indokolása megerősítette, hogy  „az
    eljárás  során hozott, az eljárás menetének irányítását  célzó,
    pervezető  végzések  elleni  önálló  fellebbezés  kizárása  nem
    ellentétes  az  Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglaltakkal.”
    [770/B/2002. AB határozat, ABH 2005, 1094, 1098.]
     
     Jelen  ügyben  az  Alkotmánybíróság azt hangsúlyozza,  hogy  a
    jogorvoslathoz  való jog sérelméről nem lehet kizárólag  a  Pp.
    233.  §  (3)  bekezdés b) pontjának utólagos  normakontrolljára
    irányuló  eljárásban állást foglalni. Önmagában a Pp.  vizsgált
    rendelkezése nem korlátozza a jogorvoslathoz való  jogot,  mert
    kimondja, hogy van helye fellebbezésnek a végzésekkel  szemben,
    ha „törvény a fellebbezést külön megengedi”.
     
     Következésképpen   az   Alkotmánybíróság   –   a    benyújtott
    alkotmányjogi   panasz  alapján,  a  korábbi  alkotmánybírósági
    határozatokat is figyelembe véve – úgy foglalt állást,  hogy  a
    Pp.  233.  § (3) bekezdés b) pontja nem ellentétes az Alkotmány
    57. § (5) bekezdésével.
     
     3.     Összességében    az    Alkotmánybíróság    a    konkrét
    normakontrollra  irányuló alkotmányjogi  panaszok  és  a  bírói
    kezdeményezések    alapján    lefolytatott    eljárásában    az
    indítványokat elutasította.

     Ezért  az Alkotmánybíróság a Grtv. 13. § (1) bekezdése, 13.  §
    (2)  bekezdése és a (4) bekezdés b) pontja, valamint a Pp. 233.
    §    (3)    bekezdés   b)   pontja   konkrét    esetben    való
    alkalmazhatóságának  kizárására irányuló,  a  Fővárosi  Bíróság
    24.K.32.832/2003/8.    számú,    24.K.33.004/2003/7.     számú,
    24.K.33.079/2003/6.  számú, továbbá  24.K.32.837/2003/7.  számú
    ítéleteivel,  a  Baranya  Megyei  Bíróság  II.P.21.335/2003/15.
    számú    ítéletével,   valamint   a   Heves   Megyei    Bíróság
    K.3010/2004/14.   számú   ítéletével   szemben   előterjesztett
    alkotmányjogi panaszokat elutasította.

     Továbbá  az Alkotmánybíróság elutasította a Grtv.  13.  §  (2)
    bekezdés második fordulatának és a (4) bekezdés b) pontjának  a
    Hajdú-Bihar    Megyei    Bíróság   előtt    folyamatban    lévő
    7.K.30.217/2004/8.,   7.K.30.218/2004/8.,   7.K.30.334/2004/2.,
    7.K.30.339/2004/2., valamint 7.K.30.340/2004/2. számú  ügyekben
    való     alkalmazhatóságának    kizárására    irányuló    bírói
    kezdeményezéseket.

     Az  Alkotmánybíróság  az  Abtv. 41. §-a  alapján  rendelte  el
    határozatának közzétételét a Magyar Közlönyben.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
                                    
               Dr. Holló András            Dr. Kiss László
               előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
                                    
                                    
               Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
                            Dr. Lévay Miklós
                              alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat  rendelkező részével egyetértek, de  a  többségtől
     eltérően    a    Grtv.    27.   §-át    csak    azért    tartom
     alkotmányellenesnek,  mert  lehetővé  teszi  a  reklámtörvénybe
     ütköző  (pl.  dohány-,  vagy alkohol-) reklámot  tartalmazó,  a
     reklámtól   el   nem   választható  nem-reklám   közzétételének
     megtiltását is. Ezzel a vitatott rendelkezés túl széles körű és
     differenciálatlan  felhatalmazást ad a  reklámhordozótól  adott
     esetben  elválaszthatatlan sajtótermék — például  napilap  vagy
     folyóirat  —  egésze közzétételének megtiltására,  csak  azért,
     mert    a    közigazgatási   hatóság   szerint   (akár   néhány
     négyzetcentiméternyi) benne található reklám tiltott.  Ezért  a
     jelenlegi szabályozás közvetve, de mégiscsak lehetővé teszi  az
     alkotmányosan   védett   véleményt   tartalmazó   sajtótermékek
     tényleges  betiltását („közzétételének megtiltását”). Elfogadom
     a   reklámkorlátozás  szükségességét,   még   akár   a   reklám
     közzétételének előzetes korlátozását is, ha a tilalom csakis  a
     reklámra és semmi másra nem terjedhet ki.

     A  most megsemmisített szabályozás azért alkotmányellenes, mert
     nem  tesz  különbséget  a kizárólag reklám  és  a  reklámot  is
     tartalmazó,  de  alapvetően nem reklám  tartalmú  sajtótermékek
     között.   A   törvényhozó  nyilván  azt   az   esetet   kívánta
     szabályozni,  amikor  a  hatóságnak  már  a  publikálása  előtt
     tudomására  jut a tiltott reklám — ezért zárja  ki  ilyenkor  a
     bírság   alkalmazását.  Ez  nem  alkotmányellenes  egy  reklám-
     szórólap    vagy    reklámújság    esetében,    de    többnyire
     alkotmányellenes a napi- vagy hetilapoknál és egyéb reklámot is
     tartalmazó nyomtatványoknál, mivel a bennük foglalt információk
     nagy  része nem reklám, továbbá mert az olvasóközönség biztosan
     nem  a  reklám  kedvéért  keresi az  ilyen  sajtótermékeket.  A
     szabályozás  ezért közvetve veszélyezteti a sajtószabadságot  —
     mivel  a reklámot is tartalmazó sajtótermékek bevételeinek  nem
     lebecsülhető része éppen a reklámbevételekből származik,  tehát
     fennmaradásuk függhet a reklámbevételektől. Ebben az értelemben
     mondható,  hogy a reklám közzététele része a sajtószabadságnak,
     lévén a reklám a sajtó tevékenységének része.

     Véleményem abban tér el a többségtől, hogy a tisztán  gazdasági
     reklám   –   amiről   az  itt  vizsgált  szabályozás   szól   —
     korlátozásának  alkotmányos mércéje  szerintem  elsődlegesen  a
     foglalkozás és vállalkozás szabadsága, és csak másodlagosan, ha
     ettől  elválaszthatatlan, az Alkotmány 61. §-ban védett sajtó-,
     illetve  kommunikációs  szabadság.  A  többségi  határozat   is
     elismeri  (IV.  4.1.),  hogy a reklám  mint  pusztán  gazdasági
     (üzleti)  célú  közlés nem esik a véleményszabadság  elsődleges
     védelmi  körébe.  Szerintem viszont  a  reklám  egyáltalán  nem
     tartozik a sajtó vagy véleménynyilvánítás szabadságának védelmi
     körébe  —  a  reklámban a kommunikáció nem vélemény kifejezése,
     hanem  egy  megengedett  gazdasági tevékenység  előmozdításának
     eszköze.  A  reklámot  korlátozó jogi  szabályozás  alkotmányos
     mércéje  ugyanaz, ami minden gazdasági tevékenységé: elsősorban
     a vállalkozás, illetve a foglalkozás szabadsága.

     Annak  ellenére  mondom  ezt, hogy az  Alkotmánybíróság  eddigi
     gyakorlata   és   a   jelen  határozatban   említett   bírósági
     határozatok,    a   többséghez   hasonlóan,    a    sajtó    és
     véleménynyilvánítás  szabadsága  gyengébben  védett   eseteként
     kezeli  a  reklámozás  szabadságát. Szerintem  helyesebb  lenne
     kombinált    alapjognak   felfogni,   amely    a    vállalkozás
     (foglalkozás)  szabadságából és a sajtószabadságból  áll  —  az
     előbbi  szabadságjog meghatározó szerepe mellett.  Az  említett
     döntéseket  hozó bíróságok — az USA Legfelsőbb Bírósága  és  az
     Emberi  Jogok Európai Bírósága — nem kis részben argumentációs-
     dogmatikai  kényszerből  terjesztik  ki  a  véleménynyilvánítás
     szabadságának  védelmét a saját áru vagy szolgáltatás  eladását
     és  értékesítését  előmozdító, illetve az ennek  továbbadásában
     álló  közlésekre,  ugyanis sem az Egyesült Államok  alkotmánya,
     sem  az  Emberi  Jogok Európai Egyezménye nem  ismeri  önállóan
     védett   („nevesített”)   jogként  a   foglalkozás   (benne   a
     vállalkozás,  régebbi terminussal a kereskedelem)  szabadságát.
     Ezért   a   reklám  alkotmányos  vagy  emberi  jogi  megítélése
     kényszerből     a    szólásszabadságról    (véleménynyilvánítás
     szabadságáról)  szóló alkotmányos, illetve egyezménybe  foglalt
     szabályok  alapján  volt csak lehetséges. Ahol  ilyen  kényszer
     nincs  — például Németországban vagy Franciaországban —, ott  a
     dohány,  alkohol és egyéb reklámozási tilalmak alkotmányosságát
     nem  a  szólás, hanem a inkább a vállalkozás, vagy  a  tulajdon
     szabadsága  alapján  ítélik meg. (pl.: Conseil  constitutionnel
     90–283  DC  [1991],  ahol  az  indítványban  sem  szerepelt   a
     szólásszabadság korlátozása; vagy BVerfGE 71, 162; 85, 97;  95,
     173;  de  eltérő  a megítélés, ha a reklám társadalmi  tartalma
     miatt  a  szólásszabadság védelmi körébe esik,  mint  pl.  102,
     347).

     A  véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásáról csak  akkor
     lehetne   beszélni,  ha  a  például  a  dohányzásról  vagy   az
     alkoholfogyasztásról   egyáltalán   mindenkinek   tilos   lenne
     kedvező,  vagy nem elítélő véleményt közölni a nyilvánossággal.
     Erről persze szó sincs: csak arról, hogy reklámként — kizárólag
     gazdasági  érdekből  —  tilos  egyes,  a  törvényben  felsorolt
     termékek népszerűsítése. A fegyverek reklámja például általában
     tilos,   de   nem  tilos  a  fegyverek  használatának   kedvező
     beállítása  művészi  alkotásban — pl. filmben  vagy  regényben.
     Ugyanígy  nem  tilos  bordalt  írni,  vagy  a  pipázás  örömeit
     irodalomban,   filmen   és   más  módon   közreadni.   Mindezek
     természetesen  a  véleménynyilvánítás és a sajtó  szabadságának
     védett körébe tartoznak.

     Budapest, 2010. március 2.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró különvéleménye

       Nem  értek  egyet a rendelkező rész 1. pontjával,  álláspontom
      szerint a Grtv. 27. §-a alkotmányellenességének megállapítására
      és  megsemmisítésére irányuló indítványt a rendelkező rész 2-7.
      pontjához  fűzött  indokok  alapján szintén  el  kellett  volna
      utasítani.
       
       Jelen   ügy   megítélése  szempontjából  azt  —  a   határozat
      indokolásában  is  hivatkozott álláspontot —  tartom  döntőnek,
      hogy   a   gazdasági  reklámok  (jelen  esetben   konkrétan   a
      dohányreklámok)   nem  az  egyéni  önkifejezésre,   illetve   a
      demokratikus   párbeszédben   való   részvételre,   hanem   áru
      értékesítésének,       megismertetésének,      igénybevételének
      előmozdítására irányulnak. A kereskedelmi szólás  (ennek  egyik
      része  a  gazdasági  reklám)  lényege  a  kizárólagos,  illetve
      meghatározó  gazdasági  érdek. Mivel a gazdasági  reklámok  nem
      állnak     közvetlen     kapcsolatban    a    véleményszabadság
      alapértékeivel  (illetve azzal csak abban a  kivételes  esetben
      hozhatók  összefüggésbe,  amikor valódi  információs  tartalmat
      hordoznak),  „a  kereskedelmi jellegű  információk  közzététele
      esetében  szélesebb körű állami beavatkozás lehet alkotmányosan
      indokolt,  mint a véleményközlés egyéb eseteiben” [1270/B/1997.
      AB   határozat,   ABH   2000,  713,  718.].   Úgy   vélem,   az
      Alkotmánybíróságnak  ezt  az  álláspontot  továbbfejlesztve   —
      összhangban    a    hazai,   Európai   Uniós   és    nemzetközi
      jogfejlődéssel,   amely   a   dohányreklámokkal    kapcsolatban
      egyértelműen  a  szigorítás irányába halad — az  indítványt  el
      kellett volna utasítania.
       
       A  törvényben taxatíve meghatározott további reklámok tilalmát
      a  közrend,  a  közbiztonság,  a közegészség  és  a  közerkölcs
      védelme  alkotmányos szempontból indokolttá  teszik.  A  védett
      alkotmányos értékek és az érintett alapjogok körére  (Grtv.  7-
      22.  §-ok)  és  súlyára tekintettel véleményem szerint  az  sem
      kifogásolható, ha a jogalkotó a közzététel előzetes megtiltását
      is   lehetővé  teszi.  A  Grtv.  27.  §-a  ugyanis   ezzel   az
      alkotmányosnak ítélt tilalmat teszi teljessé: a megelőzés és az
      elővigyázatosság elvét érvényesíti. Ezek az elvek a jogrendszer
      más   területein  nemcsak,  hogy  nem  ismeretlenek   [pl.   az
      egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2. § (3) bekezdés,
      a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi
      LIII.  törvény,  6. § (1)-(3) bekezdés], hanem  a  Grtv.  által
      szabályozott  életviszonyokban alkotmányos követelményeknek  is
      tekinthetők.
       
       Az  eljáró  hatóság  (bíróság) csak a reklámközlések  előzetes
      ellenőrzését végzi, s csak a reklám közzétételét tilthatja  meg
      (ráadásul  bírságot  sem  szabhat  ki).  A  Grtv.-ben   foglalt
      egyértelmű   reklámtilalmakkal  a  reklámozókhoz  hasonlóan   a
      reklámot  megjelentetők is tisztában vannak, a törvény  alapján
      őket   is  felelősség  terheli  [Grtv.  23.  §  (1)  bekezdés].
      Amennyiben  valaki  ennek  ellenére  tiltott  reklámot  hordozó
      sajtóterméket  állít  elő — álláspontom  szerint  —,  valójában
      tudatosan  vállal üzleti kockázatot (előre számol  azzal,  hogy
      adott esetben a sajtótermékét sem hozhatja nyilvánosságra).
       
       A  reklám  megjelenésének megtiltása természetszerűleg  együtt
      járhat  valamely,  a szóban forgó reklámot  „hordozó”  —  adott
      esetben  a  reklámon kívül más közléseket is magában foglaló  —
      sajtótermék  megjelenésének  időleges  korlátozásával   is.   A
      többségi  határozat indokolásában foglaltakkal ellentétben  úgy
      vélem  azonban, hogy ez nem érinti az Alkotmány  61.  §-át.  Az
      egyértelműen  és kategorikusan tiltott reklámok  megjelenésének
      engedélyezését  nem lehet azzal indokolni és igazolni,  hogy  a
      tiltott  reklámot hordozó sajtótermék más, „védett”  közléseket
      is  tartalmaz. Így ugyanis puszta üzleti mérlegeléssé  válik  a
      kiadó  számára  az, hogy a várható bírságot meghaladja-e  az  ő
      reklámbevétele. Ráadásul a törvényi tilalom ellenére  közzétett
      reklám   hatásai   helyreigazítással   vagy   más   módon   nem
      orvosolhatók. Az utólagos bírság ugyanis nem alkalmas a  reklám
      által  elérni  kívánt  hatásnak  sem  a  megállítására,  sem  a
      visszafordítására.  A  törvény által védett  értékek  (közrend,
      közbiztonság,  közegészség,  közerkölcs,  élethez,   egészséges
      környezethez  való  jog)  körében  a  „megelőző  jogvédelem”  a
      leghatékonyabb.

      Budapest, 2010. március 2.
                                               Dr. Lenkovics Barnabás
                                                        alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Balogh Elemér
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Limits on tobacco advertising
       Number of the Decision:
       .
       23/2010. (III. 4.)
       Date of the decision:
       .
       03/02/2010
       Summary:
       The freedom of expression guaranteed by the Constitution does not exclude limitations on business advertising activity. Tobacco corporations are not citizens; they do not have ideas of their own and are not therefore given the fundamental right to free speech in the same way as real people. Consequently, the state can impose limits on tobacco advertising.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-1-002
       .