English
Hungarian
Ügyszám:
.
316/H/1999
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 25/1999. (VII. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/251
.
A döntés kelte: Budapest, 07/06/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási   Bizottságnak
   országos  népszavazás  kitűzésére  irányuló  aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányának,   illetőleg   az   azon   szereplő    kérdés
   hitelesítése  tárgyában  hozott  határozata  ellen  benyújtott
   kifogások alapján meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: alkotmánymódosítás  csak
   az  Alkotmányban előírt eljárási rendben Alkotmány 24.  §  (3)
   bekezdés   történhet;   az  Alkotmány  módosítására   irányuló
   kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak
   nincs     helye.    Az    Országgyűlés    által     elfogadott
   alkotmánymódosítás ügydöntő népszavazással megerősíthető.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási  Bizottság
   10/1999.  (IV. 14.) OVB számú határozatát megsemmisíti  és  az
   Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom képviselője aláírásgyűjtő
    ív   mintapéldányát   nyújtotta  be  az  Országos   Választási
    Bizottsághoz  (a továbbiakban: OVB) azzal, hogy  a  kérelmezők
    országos   népszavazást   kívánnak   kezdeményezni   abban   a
    kérdésben:   "Kívánja-e  Ön,  hogy  a   köztársasági   elnököt
    közvetlen módon a választópolgárok válasszák meg?"

    Az  OVB  megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív  megfelel  a
    választási   eljárásról  szóló  1997.  évi   C.   törvény   (a
    továbbiakban:  Ve.) 118. § (2)-(4) bekezdésében foglalt  alaki
    feltételeknek;   a   feltett   kérdés   pedig   az    országos
    népszavazásról  szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban:
    Nsztv.)  13. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Erre figyelemmel
    az  OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát és az azon szereplő
    kérdést  az  ügyben  meghozott 10/1999. (IV.  14.)  OVB  számú
    határozatával hitelesítette.

    Az  OVB  döntését  a hatályos Alkotmány, a Ve.,  illetőleg  az
    Nsztv.  rendelkezéseinek egybevetése  alapján  arra  alapozta,
    hogy a népszavazásra bocsátott kérdés az Alkotmány 28/C. § (5)
    bekezdésében  felsorolt  tilalmi  rendelkezések  egyikét   sem
    sérti.  Kizáró ok hiányában, s mert a kérdőív mintapéldánya  a
    törvényes  alaki feltételeknek is megfelel, nincs akadálya  az
    aláíróív hitelesítésének.

    A   határozat  ellen  1999.  április  15-én,  16-án  és  17-én
    kifogások   érkeztek  az  Alkotmánybírósághoz.   A   törvényes
    határidőn   belül  érkezett  kifogásokat  az  Alkotmánybíróság
    egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az egyik kifogás előterjesztője szerint:

    Az   OVB-nek   az   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítését   kimondó
    határozata   ellentétes  az  Nsztv.   10.   §   b)   pontjában
    foglaltakkal,  mert a kérdés az Alkotmányban  foglalt  tilalmi
    körbe tartozik.

    Az  Nsztv.  10.  §  b)  pontja szerint "meg  kell  tagadni  az
    aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha ... a kérdésben  nem  lehet
    népszavazást tartani."

    Az  Alkotmány  28/C.  § (5) bekezdés d) pontja  kimondja:  nem
    lehet   népszavazást  tartani  "az  Országgyűlés   hatáskörébe
    tartozó   személyi  és  szervezetalakítási  (-átalakítási,   -
    megszüntetési) kérdésekről".

    A  kifogásoló szerint téves az OVB-nek az az értelmezése, hogy
    amely  szerint  ez  az  alkotmányos rendelkezés  csak  konkrét
    személyek megválasztása, megbízatásának megszüntetése, illetve
    konkrét  intézmények megalakítása, átalakítása,  megszüntetése
    kérdésében jelent tilalmat.

    Az  OVB  álláspontjával szemben azzal érvel  az  előterjesztő,
    hogy   az   Alkotmány  fejezeteit  egybevetve  e   tilalommal,
    világosan    kitűnik,   hogy   az   államszervezetről    szóló
    rendelkezések  között  –  az  Alkotmány  III.  fejezetében   –
    található  a köztársasági elnök mint személy és a köztársasági
    elnöki  intézmény. Az Alkotmány 19. § k) pontja  sorolja  fel,
    mely   személyek   megválasztása  tartozik   az   Országgyűlés
    hatáskörébe.  Elsőként a köztársasági elnöké.  A  köztársasági
    elnök   megválasztására  vonatkozó  alkotmányos  rendelkezések
    megváltoztatása  a  jogintézmény  lényegét,  a  hatalmi   ágak
    egyensúlyi  helyzetét,  az államszerkezet  egészét  érinti.  A
    személyi   és   szervezeti  kérdések   egymástól   tehát   nem
    elválaszthatók. Az OVB döntése nyomán – eredményes népszavazás
    esetén  –  olyan alkotmányozási kényszer állana elő,  amely  a
    teljes  alkotmányos berendezkedést, a jogállami jogbiztonságot
    veszélyeztetné.

    Veszélyeztetné azért is, mert az Alkotmány 19. § (3)  bekezdés
    k)  pontjában említett személyek kivétel nélkül az alkotmányos
    rendszer egészét felölelő intézmények vezetőjét jelentik. Ha a
    köztársasági  elnökkel kapcsolatos népszavazás esetén  az  OVB
    szűkítő  törvényértelmezésen alapuló álláspontja érvényesülne,
    népszavazással  lenne változtatható az államszervezet  egésze,
    és  "annak  sem  lenne  alkotmányos  akadálya,  hogy  akár   a
    miniszterelnököt,  ...  a Legfelsőbb Bíróság  elnökét  ...  is
    közvetlenül    a   választópolgárok   válasszák    meg".    (E
    vonatkozásban – lényegét tekintve – hasonló érvelést tartalmaz
    egy másik kifogás is.)

    Az  Alkotmány 2. §-ában szereplő jogbiztonság veszélyeztetését
    látja  a  kifogás előterjesztője az OVB azon jogértelmezésében
    is,  amely szerint az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése taxatíve
    tartalmazza  azokat a jogalkotási tárgyakat,  amelyekre  nézve
    népszavazás nem tartható. S csak a c) pont rendelkezik konkrét
    alkotmányvédelemről, ebből pedig "a contrario" következik,  az
    ott   nem   szereplő   kérdésekben   nem   kizárt   akár    az
    alkotmánymódosítással járó kérdésfelvetés sem.

    Hivatkozik  az  előterjesztő az Alkotmánybíróság  2/1993.  (I.
    22.) AB határozatára, amely az alkotmánymódosítást eredményező
    népszavazásnak   mind  a  nyílt,  mind  a   burkolt   formáját
    alkotmányellenesnek nyilvánította.

    Az  előterjesztő  azzal  együtt  irányadónak  tekinti  ezt   a
    döntést,  hogy  időközben alkotmánymódosításra és  új  törvény
    megalkotására került sor a népszavazás kérdésében. Álláspontja
    megerősítését   látja  az  1997.  évi  LIX.  alkotmánymódosító
    törvény  indokolásában is, amely szerint "a módosítás  –  több
    európai  ország  alkotmányához  hasonlóan  –  az  Alkotmányban
    kívánja  megjeleníteni a népszavazás fajtáira,  a  népszavazás
    kezdeményezésére   jogosultakra,  a   tiltott   tárgyakra,   a
    népszavazás     eredményességére    vonatkozó     legfontosabb
    szabályokat..."

    Ebből az előterjesztő ugyanakkor arra is következtet, hogy  az
    alkotmányos tilalmi felsorolás nem teljes.

    Az  OVB  téves jogértelmezésének tartja tehát azt a határozati
    indokolást is, mely szerint az Alkotmány 28/C. § (5)  bekezdés
    c)  pontja  az  az egyetlen rendelkezés, amelyet az  Alkotmány
    kifejezetten kiemel mint Alkotmányt érintő tilalmat, és minden
    mást megenged.
    Ezt  a  kifogást  az  előterjesztő olyan szűkítő  és  formális
    értelmezésnek tekinti, amely nem veszi figyelembe az Alkotmány
    egészét és összefüggéseit.

    A  továbbiakban  sérelmezi  azt is:  az  aláírásgyűjtő  ívből,
    illetve  az OVB-hez benyújtott beadványból nem tűnik ki,  hogy
    azt  ügydöntő,  kötelezően  előírt vagy  mérlegelésen  alapuló
    népszavazáshoz    kívánják-e    felhasználni.    Erre     csak
    következtetni lehet. Így az aláírók tájékoztatása nem  teljes,
    holott   ez   az  Alkotmánybíróság  határozatának   értelmében
    követelmény.

    A  kifogás  előterjesztője foglalkozik még az Alkotmánybíróság
    52/1997. (X. 14.) AB határozatában foglaltakkal, amely kiemeli
    az  Alkotmány  28/C. § (3) bekezdését, hogy ti. az  eredményes
    népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre  kötelező.
    Ezt  elfogadva  az  előterjesztő  azzal  is  érvel  a  konkrét
    hitelesített kérdéssel összefüggésben, hogy az egy  eredményes
    népszavazás  esetén is csupán konkrét jogalkotási  célt  jelöl
    meg,   amelynek  következménye  viszont  egy  komplex   –   az
    Alkotmányt  és több kétharmados törvényt érintő –  jogalkotási
    folyamatot   kényszerít   az   Országgyűlésre.   Ez    szintén
    jogbiztonságot veszélyeztető helyzetet teremt.

    Ha  tehát a feltett kérdést tartalmazó kérdőív elfogadható  is
    lenne,  ezekre  a  bizonytalanságokra hivatkozással  akkor  is
    kiegészítésre  szorulna,  mert  csak  úgy  jelenthetne  valódi
    kötőerőt a törvényalkotó számára. Vagyis – véleménye szerint –
    a  tájékoztatások hiányában az Nsztv. 10. § c) pontja  alapján
    kellett volna elutasítania az OVB-nek az ív hitelesítését.  "A
    kérdés  megfogalmazása" ugyanis "nem felel  meg  a  törvényben
    foglalt követelményeknek."

    2.  Más  előterjesztők  az OVB határozat  elleni  kifogásukban
    abból  indulnak  ki, hogy az Alkotmány 29/A. §  (1)  bekezdése
    szerint  a  köztársasági elnököt az Országgyűlés választja,  e
    népszavazási   kezdeményezés  célja   ennek   az   alkotmányos
    rendelkezésnek  a  megváltoztatása. Az aláírást  kezdeményezők
    azonban   nem   nyilatkoztak   arról,   hogy   ügydöntő   vagy
    véleménynyilvánító    népszavazást    kezdeményeznek-e,     de
    feltételezhető, hogy céljuk ügydöntő népszavazás megtartása.

    Hivatkoznak  az  előterjesztők a továbbiakban  arra,  hogy  az
    Alkotmány 25. § (2) bekezdése szerint a törvényhozás  joga  az
    Országgyűlést  illeti  meg,  s  természetesen   az   Alkotmány
    módosítása is az Országgyűlés hatáskörébe tartozik.

    Ebből  – álláspontjuk szerint – két következtetés vonható  le:
    egyrészt   az,   hogy   mind   a   törvényhozás,    mind    az
    alkotmánymódosítás  –  mint országgyűlési  hatáskörbe  tartozó
    kérdés  –  "népszavazás  tárgya lehet,  hacsak  a  népszavazás
    megtiltásának  nincs  külön alkotmányos indoka",  másrészt  az
    következik  ebből, hogy a népszavazás csak akkor  alkotmányos,
    ha  nem  vonja el az Országgyűlés hatáskörét. Rámutatnak  arra
    is,  hogy  a  hatályos  Alkotmány nem  úgy  rendelkezik,  hogy
    bizonyos  feltételek  mellett  a  törvényhozás  vagy  akár  az
    alkotmánymódosítás  hatáskörét a  népszavazás  vehetné  át  az
    Országgyűléstől,   hanem   úgy  rendelkezik,   hogy   bizonyos
    feltétel(ek)   megléte  esetén  az  Országgyűlés   hatáskörébe
    tartozó  kérdésekről népszavazást lehet tartani.  Feltételként
    az  Alkotmány azt írja elő, hogy a népszavazás kiírására  csak
    olyan   kérdéskörben   kerülhet  sor,   amely   egyébként   az
    Országgyűlés  hatáskörébe tartozik. A népszavazás  tehát  csak
    "kiegészíti,  de  nem  veheti  át  az  Országgyűlés  döntését.
    Népszavazással nem lehet közvetlenül, az Országgyűlés döntését
    megkerülve  és azt helyettesítve törvényt alkotni,  Alkotmányt
    módosítani".

    Miután  a népszavazás előterjesztői (a legalább 200 000 aláíró
    választópolgár) nem tartoznak azok közé, akiket  az  Alkotmány
    25.  §  (1)  bekezdése  mint  törvényalkotás  kezdeményezésére
    jogosultakat  felsorol  – folytatódik  az  érvelés  –,  és  az
    aláírás-kezdeményezés   szövege   nem   is    rendelkezik    a
    törvényjavaslat  alaki  ismérveivel,  nincs  arra  alkotmányos
    lehetőség,   hogy  az  eredményes  népszavazás   döntését   az
    Országgyűlés   az   elutasítást   eleve   kizáró   automatikus
    eljárásban   elfogadja.   A  200  000   választópolgár   által
    kezdeményezett, sikeres ügydöntő népszavazás pedig  ilyen.  Az
    Országgyűlésnek   ilyen   esetben  ugyanis   nincs   hatásköre
    elutasító döntést hozni.

    Az  országgyűlési képviselők minden olyan kérdésben,  amelyben
    az  Országgyűlést megilleti a mérlegelés joga,  lelkiismeretük
    szerint  szavaznak. "Alkotmányellenes a törvény, illetőleg  az
    alkotmánymódosítás  elfogadása,  ha  a  szavazás  eredménye  a
    képviselők    szavazási   szándékától    függetlenül,    előre
    biztosított."  Ilyen – a szavazást megkerülő – "döntéshozatali
    eljárást   a   magyar  Országgyűlés  működésének   alkotmányos
    szabályozása nem ismer. A népszavazás nem alkothat törvényt és
    nem  kényszerítheti az Országgyűlést az eredményének megfelelő
    törvény  megalkotására". Csak akkor alkotmányos a népszavazás,
    ha kiegészíti, nem pedig kikapcsolja az Országgyűlés döntését.
    A véleménynyilvánító népszavazás természetesen nem vonja el az
    Országgyűlés  hatáskörét, de "nem valósít meg hatáskörelvonást
    az  ügydöntő népszavazás sem abban az esetben, ha érintetlenül
    hagyja az Országgyűlésnek a képviselők mérlegelési szabadságát
    feltételező döntését, s csupán kiegészíti azt".

    Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság 52/1997. (X. 14.)  AB
    határozatára  hivatkozással  hangsúlyozzák  azt   is:   az   a
    népszavazás, amelynek az a célja, hogy "maga vigyen  keresztül
    törvényalkotást, illetőleg alkotmánymódosítást, nem felel  meg
    az  Alkotmánybíróság által tett megállapításnak,  nevezetesen,
    hogy  a  népszavazás a népszuverenitás gyakorlásának kivételes
    formája". Az előterjesztők álláspontja szerint az 52/1997. (X.
    14.)  AB  határozat fenti megállapításának csak "a  megerősítő
    (megállapító  vagy jóváhagyó) népszavazás esete tesz  eleget".
    Az  ügydöntő  népszavazás esetében viszont  a  népszuverenitás
    gyakorlásának kivételes formája "számára szükséges  feltételek
    nem  állnak  fönn..., ha annak kérdése nem az  Országgyűlésben
    vitára     bocsátott     törvényhez    (alkotmánymódosításhoz)
    kapcsolódik". Ezért az ügydöntő népszavazás többnyire azzal az
    eredménnyel jár, hogy elvonja az Országgyűlésnek az  Alkotmány
    25.   §   (2)  bekezdésében  foglalt,  a  törvényhozás   jogát
    tartalmazó hatáskörét.

    Alkotmánymódosításra  irányuló ilyen, az  előterjesztők  által
    meg  nem engedhetőnek tartott népszavazásnak szerintük  az  az
    alkotmányellenes következménye, hogy az alkotmánymódosítást az
    Alkotmány  24.  §  (3) bekezdésében nem szereplő  módon  teszi
    lehetővé.

    Az  Alkotmány  28/C.  §  (5) bekezdés c)  pontjában  megjelenő
    tilalom, és az Alkotmánybíróság 2/1993. (I. 22.) AB döntésének
    összefüggéseire  tekintettel az előterjesztők  álláspontja  az
    OVB  határozattal szemben az, hogy az AB döntésében  foglaltak
    az Alkotmány módosításáról szóló 1997. évi LIX. törvény nyomán
    sem   változtak,   ellenkezőleg,  az  Alkotmánybíróságnak   az
    alkotmánymódosítást követő 52/1997. (X. 14.) és 64/1997. (XII.
    17.)  AB  határozata megerősítette azt a korábbi álláspontját,
    mely   szerint  a  népszavazás  nem  irányulhat  az  Alkotmány
    módosítására.

    Mindezek  alapján a kifogásokat előterjesztők azt kérelmezték,
    hogy  az  Alkotmánybíróság  semmisítse  meg  az  OVB  aláírást
    hitelesítő döntését és kötelezze új eljárás lefolytatására.

                                 III.

    Az Alkotmánybíróság a kifogások érdemi vizsgálata előtt a
    következőket állapította meg:

    Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét  az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  I.  fejezetének  1.  §   h)   pontjában
    foglaltaknak megfelelően a Ve. 130. §-a állapítja meg.

    Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy amíg az Abtv. az 1.  §
    a)-g)   pontjaiban  felsorolt  alkotmánybírósági  hatáskörökre
    vonatkozóan  az  Abtv. a 21. §-ában és az  egyes  hatásköreire
    nézve  a  IV.  fejezetében részletes eljárási szabályokat  ad,
    addig  az  1.  §  h)  pont szövegéből az  következik,  hogy  a
    hatáskör  megállapítását és az eljárási  szabályozást  arra  a
    külön   törvényre   bízza,   amely   valamely   eljárást    az
    Alkotmánybíróság hatáskörébe utal.

    Az  Nsztv.  szerint az országos népszavazást elindító  eljárás
    érdekében   összeállított   kérdések   aláírásgyűjtő   íveinek
    hitelesítését  az  Országos  Választási  Bizottság  végzi.   A
    hitelesítés  során a kérdést (Nsztv. 10. §),  az  ívek  formai
    előírásait   (Ve.  118.  §)  vizsgálja.  Ennek   eredményeként
    határozatot  hoz.  A  döntés ellen  kifogás  nyújtható  be  az
    Alkotmánybírósághoz.   Az   Alkotmánybíróság    a    meghozott
    határozatot  "helybenhagyja  vagy  azt  megsemmisíti,  és   az
    Országos  Választási  Bizottságot  új  eljárás  lefolytatására
    utasítja" Ve. 130. § (3) bekezdés.

    Az  Alkotmánybíróságnak a formai és tartalmi  követelményeknek
    megfelelő kifogások alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati
    eljárás.
    Az  Alkotmánybíróság  a jelen aláírásgyűjtő  ív  és  az  abban
    feltett     kérdés    hitelesítésére    irányuló    eljárásban
    természetesen   vizsgálja,   hogy   a   beérkezett   kifogások
    megfelelnek-e   a   Ve.   78.  §  (2)   bekezdésében   foglalt
    feltételeknek  és  az  OVB  az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
    eljárásában   az  Alkotmánynak  és  az  irányadó  törvényeknek
    megfelelően járt-e el.

    Eljárása  során azonban az Alkotmánybíróság e feladatát  –  ez
    esetben  is  –  "alkotmányos jogállásával  és  rendeltetésével
    összhangban"  látja el (1220/H/1992. AB határozat,  ABH  1992.
    630., 631.).

                                  IV.

    Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 10/1999.
    (IV.   14.)  OVB  határozata  ellen  a  törvényes  határidőben
    benyújtott kifogások alapján az Alkotmánynak, a Ve.-nek és  az
    Nsztv.-nek a következő rendelkezéseit vizsgálta meg:

    Alkotmány  2. § (2) bekezdés: "A Magyar Köztársaságban  minden
    hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői
    útján, valamint közvetlenül gyakorolja."

    Alkotmány 19. § (1) bekezdés: "A Magyar Köztársaság legfelsőbb
    államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés."

    (2)  bekezdés:  "Az  Országgyűlés a  népszuverenitásból  eredő
    jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét,
    meghatározza    a   kormányzás   szervezetét,    irányát    és
    feltételeit."

    (3) bekezdés: "E jogkörében az Országgyűlés
    a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
    b) törvényeket alkot;
    (...)
    k)  megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az
    Alkotmánybíróság  tagjait,  az  országgyűlési  biztosokat,  az
    Állami   Számvevőszék  elnökét  és  alelnökeit,  a  Legfelsőbb
    Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt;..."

    Alkotmány     24.    §    (3)    bekezdés:    "Az    Alkotmány
    megváltoztatásához,  valamint  az  Alkotmányban  meghatározott
    egyes  döntések  meghozatalához  az  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának a szavazata szükséges."

    Alkotmány 28/B. § (1) bekezdés: "Országos népszavazás és  népi
    kezdeményezés  tárgya  az  Országgyűlés  hatáskörébe   tartozó
    kérdés lehet."

    Alkotmány   28/C.  §  (1)  bekezdés:  "Országos   népszavazást
    döntéshozatal   vagy   vélemény-nyilvánítás   céljából   lehet
    tartani,   a   népszavazás   elrendelésére   kötelezően   vagy
    mérlegelés alapján kerül sor."

    (2) bekezdés: "Országos népszavazást kell tartani legalább 200
    000 választópolgár kezdeményezésére."

    (3)  bekezdés: "Ha az országos népszavazást el kell  rendelni,
    az   eredményes   népszavazás   alapján   hozott   döntés   az
    Országgyűlésre kötelező."

    (4)  bekezdés:  "Mérlegelés alapján  országos  népszavazást  a
    köztársasági  elnök,  a  Kormány, az országgyűlési  képviselők
    egyharmada  vagy  100  000 választópolgár kezdeményezésére  az
    Országgyűlés rendelhet el."

    (5) bekezdés: "Nem lehet országos népszavazást tartani:
    a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a
    központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint a
    helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,
    b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
    illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények
    tartalmáról,
    c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló
    rendelkezéseiről,
    d)   az   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   személyi   és
    szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről,
    e) az Országgyűlés feloszlásáról,
    f) a Kormány programjáról,
    g)   hadiállapot  kinyilvánításáról,  rendkívüli  állapot   és
    szükségállapot kihirdetéséről,
    h)   a   fegyveres   erők   külföldi  vagy   országon   belüli
    alkalmazásáról,
    i)     a     helyi     önkormányzat     képviselő-testületének
    feloszlatásáról,
    j) a közkegyelem gyakorlásáról."

    Nsztv. 10. §: "Az Országos Választási Bizottság megtagadja  az
    aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
    b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
    c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
    követelményeknek,
    d)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
    szóló törvényben foglalt követelményeknek."

    Nsztv.  13.  § (1) bekezdés: "A népszavazásra feltett  konkrét
    kérdést   úgy   kell  megfogalmazni,  hogy  arra  egyértelműen
    lehessen válaszolni."

    (2)   bekezdés:   "A   konkrét  kérdést   a   kezdeményezésben
    megfogalmazott formában kell népszavazásra bocsátani."

    Ve.  78.  §  (2) bekezdés: "A kifogásnak tartalmaznia  kell  a
    törvénysértés  bizonyítékainak  megjelölését  és   a   kifogás
    benyújtójának   értesítési  címét.  A   hiányosan   benyújtott
    kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani."

    Ve.  116. § (4) bekezdés: "Az I-IX. fejezet, valamint a 89.  §
    rendelkezéseit  az országos népszavazáson a  jelen  fejezetben
    foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

    Ve.  117.  §:  "Az Országos Választási Bizottság a jogszabályi
    feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg  kérdést
    a benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti."

    Ve.  118.  §  (2) bekezdés: "Valamennyi aláírásgyűjtő  ívet  a
    népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak
    a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük."

    Ve.  130. § (1) bekezdés: "Az Országos Választási Bizottságnak
    az    aláírásgyűjtő   ív,   illetőleg   a    konkrét    kérdés
    hitelesítésével     kapcsolatos     döntése      ellen      az
    Alkotmánybírósághoz lehet kifogást benyújtani."

    (3)  bekezdés:  "Az  Alkotmánybíróság a kifogást  soron  kívül
    bírálja   el.  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos   Választási
    Bizottság,     illetőleg    az    Országgyűlés     határozatát
    helybenhagyja,   vagy  azt  megsemmisíti,   és   az   Országos
    Választási   Bizottságot,  illetőleg   az   Országgyűlést   új
    eljárásra utasítja."

                                  V.
                                   
    Az  Alkotmánybíróságnak  a  jelen ügy  kapcsán  arról  kellett
    állást  foglalnia, hogy az Alkotmány módosítható-e népszavazás
    útján.  Az  OVB  10/1999.  (IV. 14.) OVB  számú  határozatában
    ugyanis   úgy   foglalt  állást,  hogy  nincs  alkotmányossági
    akadálya az Alkotmány népszavazás útján történő módosításának,
    hiszen   az   Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdésének   taxatív
    felsorolása  kizárólag az Alkotmánynak a népszavazásról  és  a
    népi   kezdeményezésről  szóló  rendelkezéseit  zárja   ki   a
    népszavazás  által  tilalmazott kérdések  közül,  s  ebből  "a
    contrarió" értelmezéssel levonta azt a következtetést, hogy az
    Alkotmányban  szabályozott bármely más kérdés  –  amelyre  nem
    vonatkozik kizáró ok – népszavazás tárgya lehet.

    1. Az Alkotmánybíróság már számos határozatában foglalkozott a
    képviseleti  és  a közvetlen hatalomgyakorlás  egymáshoz  való
    viszonyával és elvi jellegű megállapításokat is megfogalmazott
    a  két hatalomgyakorlási forma viszonyára. Az Alkotmánybíróság
    a   2/1993.  (I.  22.)  AB  határozatban  értelmezte  azt   az
    alkotmányi rendelkezést, amely a népszuverenitás gyakorlásának
    két  formáját  tartalmazza. Az Alkotmány 2.  §  (2)  bekezdése
    szerint: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely
    a   népszuverenitást  választott  képviselői  útján,  valamint
    közvetlenül    gyakorolja."   E   rendelkezés    alapján    az
    Alkotmánybíróság   rámutatott  arra,  hogy  "az   Alkotmányból
    levezethető  általános  elv  az  Országgyűlés  által   történő
    hatalomgyakorlás.  Ehhez képest a népszavazással  való  döntés
    kivételes".    Megállapította   egyben,   "hogy    a    Magyar
    Köztársaságban  a  népszavazás – hasonlóan  más  parlamentáris
    államok alkotmányos rendszeréhez – az Alkotmány keretei között
    a    parlamenti    hatalomgyakorlás   kiegészítésére,    annak
    befolyásolására   szolgáló  intézmény...   A   népszavazás   a
    parlamentáris  rendszerben a hatalom képviseleti gyakorlásának
    kiegészítésére,  befolyásolására irányul,  tehát  komplementer
    jellegű" 2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993. 33., 36-37..
    Az  Alkotmánybíróság  e  határozatának rendelkező  részében  –
    többek    között   –   megfogalmazta   azt   is,    hogy    "a
    népszuverenitásból fakadó jogoknak mind az Országgyűlés,  mind
    népszavazás   útján  történő  gyakorlása  csak  az   Alkotmány
    rendelkezéseinek   megfelelően  történhet.   A   népszavazásra
    bocsátott    kérdés    nem    foglalhat    magában     burkolt
    alkotmánymódosítást” (ABH 1993. 33.).

    E  határozat elfogadását követően az Alkotmányt módosító 1997.
    évi  LIX. törvény – alkotmányi szinten – “újraszabályozta”  az
    országos  népszavazás  és népi kezdeményezés  intézményét.  Az
    Alkotmánybíróság az 52/1997. (X. 14.) AB határozatában  már  e
    szabályozás alapján folytatott alkotmányossági vizsgálatot. Az
    akkor  vizsgált  és eldöntött kérdés az volt, hogy  az  azonos
    kötőerejű  – tehát két kötelező vagy két mérlegelési  jogkörbe
    tartozó  –  kezdeményezés, illetőleg a nem  azonos  kötőerejű,
    hanem   egy  kötelező  és  egy  mérlegelési  jogkörbe  tartozó
    kezdeményezés versengése esetén milyen elvek szerint lehet  és
    kell   alkotmányosan   eljárni.  Ebben  a   határozatában   az
    Alkotmánybíróság az azonos kérdésre irányuló különböző  típusú
    népszavazási   kezdeményezések   egymáshoz   való    viszonyát
    vizsgálta,  de  nem foglalt állást a népszavazásra  bocsátandó
    kérdések  alkotmányossága tekintetében. Az Alkotmánybíróság  a
    képviseleti  és  a  népszavazás útján történő hatalomgyakorlás
    viszonyával  kapcsolatosan a 2/1993. (I. 22.) AB  határozatban
    kifejtett álláspontját – a lényeget illetően – e határozatában
    sem     módosította,    amikor    kimondta:    “A    közvetlen
    hatalomgyakorlás  a  népszuverenitás  gyakorlásának  kivételes
    formája,  amely  azonban kivételes megvalósulása  eseteiben  a
    képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll” (ABH 1997. 331.).

    Az  Alkotmánybíróság e határozatában azt is hangsúlyozta, hogy
    "az  Alkotmány  a  képviseleti és  közvetlen  hatalomgyakorlás
    között  nem  osztja  meg  a hatásköröket  úgy,  hogy  bizonyos
    kérdések  csak az egyikre, illetve csak a másikra tartoznának"
    (ABH 1997. 331., 340.). Az Alkotmánybíróság fenntartotta tehát
    korábbi    álláspontját,   amely   szerint   az    alkotmányos
    berendezkedést  továbbra is az jellemzi,  hogy  a  képviseleti
    szervek hatásköre elvileg teljes és általános, ehhez képest  a
    közvetlen demokrácia intézményei kivételesek.

    Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a jelen ügy vizsgálata  kapcsán
    szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy az 52/1997. (X. 14.) AB
    határozata  –  a  konkrét alkotmányossági  problémával  szoros
    összefüggésben – azt mondta ki, hogy a kötelezően elrendelendő
    népszavazás  csak  kivételes  megvalósulása  eseteiben  áll  a
    képviseleti   hatalomgyakorlás   felett.   Ez   a    kivételes
    megvalósulás  pedig  alkotmányosnak  akkor  tekinthető,  ha  a
    népszavazásra    bocsátott   kérdés   összhangban    áll    az
    Alkotmánnyal,  és  e  kérdést legalább 200 000  választópolgár
    hitelesített aláírásával támogatja. E határozatában  tehát  az
    Alkotmánybíróság nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy az
    Alkotmány ilyen népszavazással módosítható-e.

    Az  OVB által hitelesített kérdés – megfelelő támogatottság és
    érvényes, valamint eredményes népszavazás esetén – közvetlenül
    az  Alkotmányban foglalt egyes rendelkezések Alkotmány  19.  §
    (3)   bekezdés   k)   pontja  és   29/A.   §   (l)   bekezdése
    megváltoztatását,   illetőleg   ennek   következményeként   az
    Alkotmánynak a köztársasági elnök megválasztására  kialakított
    szabályai    módosítását    eredményezné.    Az    elbírálandó
    alkotmányossági probléma tehát abban foglalható össze, hogy az
    Alkotmány  1997.  évi, a LIX. törvénnyel  történt  módosítását
    követően,  a hatályos Alkotmány rendszerében a választópolgári
    kezdeményezés nyomán alkotmányosan népszavazásra  bocsátható-e
    olyan   kérdés,  amely  nyíltan  vagy  burkoltan   a   közjogi
    berendezkedés   alapjául   szolgáló   Alkotmány   módosítására
    vonatkozik.

    2.  Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az 1997. évi  LIX.
    törvénnyel  végrehajtott alkotmánymódosítás nem  érintette  az
    Alkotmánynak  a  közjogi  berendezkedés  alapjait  meghatározó
    rendelkezéseit.   Nem   változott   az   Alkotmány   2.   §-a,
    változatlanok   maradtak   az  állami   berendezkedés   és   a
    hatalommegosztás    alkotmányos    keretei,    az    Alkotmány
    változatlanul rögzíti a parlamentáris kormányformát.

    Az   Alkotmánybíróság  1993-ban  adott  és  azóta  fenntartott
    értelmezése    a   népszavazás   kiegészítő   jellegéről    az
    Alkotmányban  rögzített parlamentáris kormányforma  lényegéből
    következik. A parlamentáris kormányformának a képviselet útján
    való  hatalomgyakorlás  a  meghatározó  formája.  A  közvetlen
    hatalomgyakorlás   ebben   az   alkotmányos   berendezkedésben
    szükségszerűen  kiegészítő,  másodlagos  forma.  Az  Alkotmány
    módosítása   után  is  meghatározó  jellegű   az   a   korábbi
    alkotmánybírósági    határozatokban   kifejezésre    juttatott
    álláspont,  mely  szerint  az Alkotmány  a  képviseleti  és  a
    közvetlen   hatalomgyakorlás   között   nem   osztja   meg   a
    hatásköröket úgy, hogy meghatározott kérdések csak az  egyikre
    vagy  csak  a  másikra tartoznának. Az 52/1997.  (X.  14.)  AB
    határozat    megállapította,   hogy   az    alkotmánymódosítás
    beiktatott az Alkotmányba kétféle hatáskörmegosztási szabályt,
    "ezek  egyike  tartalmi: a 28/C. § (5) bekezdése meghatározza,
    hogy  milyen tárgykörökről nem lehet népszavazást  tartani.  A
    másik  hatásköri  szabály eljárási, amely az említett  tiltott
    körön  kívül,  a  kötelező népszavazás  elrendelését  200  000
    választópolgár kezdeményezéséhez köti a (2) bekezdésben"  (ABH
    1997. 331.,340-341.).

    Az   Alkotmánybíróság  azonban  ebben  a   határozatában   nem
    vizsgálta  azt  sem,  hogy  levezethető-e  az  Alkotmányból  a
    parlamentáris    berendezkedés    lényegéből    és    a    két
    hatalomgyakorlási  forma jellegéből  –  az  alkotmányozás  (az
    alkotmánymódosítás)   tekintetében    –    további    tartalmi
    hatáskörmegosztási elv.

    Az  Alkotmány  mint alaptörvény, amely az állami berendezkedés
    alapját,  az állam és polgárainak viszonyát szabályozza,  csak
    az    Alkotmány   rendszerén   belül,   az   Alkotmány   által
    feljogosított  alkotmányozó  hatalom  által,  az  Alkotmányban
    meghatározott  eljárás szerint módosítható.  Az  Alkotmány  az
    Országgyűlés hatáskörén belül megkülönböztetetten  szabályozza
    az  alkotmányozást.  Az  Alkotmánybíróság  több  határozatában
    megállapította,    hogy    az   Alkotmány    megalkotása    és
    megváltoztatása  kizárólag az Országgyűlés jogkörébe  tartozik
    és    az   Országgyűlés   e   jogkörében   alkotmányosan    az
    alkotmánymódosításra  irányadó eljárási  és  határozathozatali
    követelmények   betartásával,  alkotmánymódosításra   irányuló
    közvetlen   és  kifejezett  alkotmányozó  hatalmi  rendelkezés
    alapján járhat el. 1260/B/1997. AB határozat, ABH 1998.  816.,
    819.; 30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998. 220., 234.  A
    szervezeti   azonosság  ellenére  az  Alkotmány  rendelkezései
    alapján   különbséget  kell  tenni  az   alkotmányozó   és   a
    törvényhozó   hatalom  között.  Amikor  az   Országgyűlés   az
    Alkotmány   19.   §   (3)  bekezdés  a)  pontjában   rögzített
    hatáskörében  jár  el,  alkotmányozó  hatalmat   gyakorol   az
    Alkotmány 24. § (3) bekezdésében szabályozott eljárás szerint.
    Az  Alkotmány  e  rendelkezései egyértelműen  az  Országgyűlés
    hatáskörébe    utalják   az   Alkotmány    elfogadásáról    és
    módosításáról  való  döntést. Ebből  az  következik,  hogy  az
    Alkotmány  –  választópolgári kezdeményezésre – népszavazással
    nem   módosítható.   Az   Alkotmány   alapján   az   Alkotmány
    rendelkezéseinek megállapítása az Országgyűlés hatásköre  volt
    és  maradt  az  1997-es  alkotmánymódosítást  követően  is.  A
    népszavazással   kapcsolatos   alkotmánymódosítás   során   az
    Országgyűlés mint az alkotmányozó hatalom nem határozta meg  a
    népszavazásnak  az alkotmányozásban betöltött szerepét,  azaz,
    nem bírálta felül az Alkotmánybíróság által a 2/1993. (I. 22.)
    AB   határozatban  megállapított  követelményt,  mely  szerint
    népszavazással nem lehet az Alkotmányt módosítani.

    Az  alkotmányozási eljárás nemzetközi áttekintése  alapján  is
    azt  állapíthatta meg az Alkotmánybíróság, hogy a  népszavazás
    általában  kiegészítő alkotmányozó hatalomként  van  jelen  az
    alkotmányozás  folyamatában; a népszavazás  funkciója  csaknem
    kizárólag   a   képviselet  által  elfogadott  alkotmányszöveg
    megerősítése vagy elvetése.

    Mindezeket  figyelembe véve megállapítható, hogy az  Alkotmány
    módosítására  irányuló kérdésben nem írható ki választópolgári
    kezdeményezésre  olyan  népszavazás, amely  az  Országgyűlésre
    kötelező  volta  miatt  elvonná az  Országgyűlés  alkotmányozó
    hatáskörét.

    3.  Az Alkotmánybíróság a következőkben azt vizsgálta, hogy az
    OVB    által    elbírált   kérdésben   az    aláírásgyűjtéssel
    kezdeményezett  népszavazás eredményezheti-e  az  Országgyűlés
    alkotmányozó hatáskörének elvonását.

    Az   Alkotmány  28/C.  §  (2)  és  (3)  bekezdése  alapján   a
    választópolgárok  által kezdeményezett  népszavazás  esetén  a
    kezdeményezők,  illetve a tőlük összegyűjtött és  hitelesített
    aláírások  számától  függ az, hogy az érvényes  és  eredményes
    népszavazás eredménye kötelező-e az Országgyűlésre  vagy  sem.
    Az  Alkotmány megfelelő szabályai úgy rendelkeznek, hogy ha az
    összegyűjtött  aláírások  száma  a  200  000-t  meghaladja,  a
    népszavazást  kötelező  elrendelni,  és  ebben  az  esetben  a
    népszavazás    eredménye    köti    az    Országgyűlést.     A
    választópolgárok által kezdeményezett, olyan  kérdésben  kiírt
    népszavazás    esetén,   amely   népszavazás   az    Alkotmány
    módosítására   irányul,  ha  összegyűlik  a  megfelelő   számú
    aláírás,  az  eredményes népszavazás  –  mivel  a  népszavazás
    eredménye  köti az Országgyűlést –, gyakorlatilag az Alkotmány
    módosítása tárgyában való döntést is jelenti. Ebben az esetben
    tehát  a népszavazás, és nem az Országgyűlés határozza meg  az
    érintett  alkotmányi rendelkezés tartalmát, azaz a népszavazás
    az  Országgyűlés  helyett  – annak  az  Alkotmány  24.  §  (3)
    bekezdésében   foglalt  hatáskörét  elvonva  –  módosítja   az
    Alkotmányt.     A     népszavazásra     bocsátandó      kérdés
    megfogalmazásakor, a kérdés hitelesítésekor, az aláírásgyűjtés
    megkezdésekor   nem  ítélhető  meg,  hogy  az   aláírásgyűjtés
    fakultatív  vagy kötelező és ügydöntő népszavazáshoz  vezet-e.
    Sem  az aláírásgyűjtés szervezői, sem a népszavazást elrendelő
    Országgyűlés  nem  rendelkezik befolyással a  választópolgárok
    által  kezdeményezett  népszavazás  jellegére.  A  népszavazás
    kötelező  és  ügydöntő  jellege  –  az  Alkotmány  hivatkozott
    rendelkezéseiből  következően – az  aláírások  számától  függ,
    ezért   a   népszavazásra  bocsátandó  kérdés  hitelesítésekor
    számolni  kell  azzal,  hogy  a választópolgári  kezdeményezés
    eredménye kötelező és ügydöntő népszavazás lesz.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  –
    mivel  az  aláírásgyűjtés  az  aláírók  számától  függően   az
    Alkotmány  28/C.  §  (2)-(3)  bekezdése  alapján  kötelező  és
    ügydöntő  népszavazás elrendeléséhez vezethet –  az  Alkotmány
    módosítására   irányuló   kérdésben   választópolgárok   által
    kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

    4.   A   kifejtettekre  tekintettel  nem  helytálló   az   OVB
    határozatának a kérdés hitelesítése mellett szóló  indokolása,
    mely szerint az Alkotmány módosítása nem szerepel az Alkotmány
    28/C.  § (5) bekezdésében szabályozott kizáró okok között,  és
    azt,  hogy  az  alkotmányozói akarat nem is  irányulhatott  az
    alkotmánymódosítási   kérdések   kizárására,   bizonyítja    e
    rendelkezés c) pontja, amely csak az Alkotmánynak az  országos
    népszavazás  és  népi  kezdeményezésre  vonatkozó   szabályait
    sorolja a tiltott kérdések közé.

    Az  Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdése  a  népszavazásra  nem
    bocsátható kérdéseket határozza meg. Ezekben a kérdésekben sem
    kötelező, sem fakultatív, sem ügydöntő, sem véleménynyilvánító
    népszavazásnak  nincs  helye. Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  azonban  az Alkotmányból – a taxatív módon  felsorolt
    tiltott kérdéskörökön kívül – a népszavazásnak más korlátai is
    levezethetők.   A   kifejtettek  alapján   alkotmánymódosítási
    kérdésekben  sem  kizárt a népszavazás elrendelése,  de  az  a
    népszavazásnak csak olyan formája lehet, amely  nem  ad  módot
    arra,  hogy a népszavazás átvegye az Országgyűlés alkotmányozó
    hatáskörét  és nem zárja ki azt, hogy az Országgyűlés  döntsön
    az  Alkotmány  megváltoztatásáról.  Az  ügydöntő  (megerősítő)
    népszavazás  elrendelésére csak az Országgyűlés alkotmányozási
    (alkotmánymódosítási) eljárását követően kerülhet sor.

    5.  Az  előzőekben  kifejtettek  alapján  az  Alkotmánybíróság
    megállapította:  a  jelen  eljárásban vizsgált,  népszavazásra
    feltett    kérdés,    amely   az   Országgyűlés    kizárólagos
    alkotmányozói  jogkörébe  tartozó  –  az  Országgyűlés   által
    választott   köztársasági  elnöki  intézményre   vonatkozó   –
    alkotmányos  rend megváltoztatásának, az Alkotmány 29/A.-29/D.
    §-okba   foglalt  rész  kifejezett  módosításának   kényszerét
    eredményezheti,   az   Alkotmány  24.   §   (3)   bekezdésében
    foglaltakkal  ellentétes, ezért az Nsztv. 10.  §  b)  pontjára
    figyelemmel, az aláírásgyűjtő ív nem hitelesíthető.

    Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az
    Országos   Választási  Bizottságnak  az  országos  népszavazás
    kitűzésére   irányuló   aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányának,
    illetőleg  az  azon  szereplő  kérdés  hitelesítése  tárgyában
    hozott  10/1999. (IV.14.) OVB számú határozata alkotmánysértő,
    ezért   azt   megsemmisítette  és   az   Országos   Választási
    Bizottságot új eljárás lefolytatására utasította.

    E  döntésére  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  nem  tartotta
    szükségesnek   az   indítványok  további   részének   tartalmi
    vizsgálatát.

    6.  Az  Alkotmánybíróság jelen határozatát az  Abtv.  41.  §-a
    alapján a Magyar Közlönyben közzétenni rendelte.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                          előadó alkotmánybíró
                                    
      Dr. Bagi István                               Dr. Czúcz Ottó
      alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
                                    
      Dr. Erdei Árpád                          Dr. Harmathy Attila
      alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
                                    
      Dr. Holló András                             Dr. Kiss László
      alkotmánybíró                                  alkotmánybíró
                                    
      Dr. Strausz János         Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                  alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 28/C.5.c of the Constitution according to which a national referendum may not be held on the provisions of the Constitution on national referendums and popular initiatives
     Number of the Decision:
     .
     25/1999. (VII. 7.)
     Date of the decision:
     .
     07/06/1999
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .